Hvordan sikrer vi en slagkraftig dansk bølgekraft industri?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvordan sikrer vi en slagkraftig dansk bølgekraft industri?"

Transkript

1 Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 200 Offentligt Brorsonsvej 7 B DK 2630 Taastrup Tlf: Hvordan sikrer vi en slagkraftig dansk bølgekraft industri? Baggrundsnotat til Folketingets Energipolitiske Udvalg i forbindelse med Wavestar Energy s foretræde, torsdag den 26. april 2006 Indledning Det er teknisk og intuitivt klart, at der findes en stor, uudtømmelig naturlig energikilde i havets bølger. Udviklingen af bølgekraftsystemer har optaget mange dygtige hjerner på verdensplan i over 100 år. Der er gennem tiderne opfundet over 200 nye bølgeenergi koncepter og udtaget over patenter. Selv en simpel prototype skal være velkonstrueret for at overleve i havet. Det kræver højt professionelt niveau fra dag 1. Samlet er der på verdensplan investeret over 3 mia. kr. på demonstrationsanlæg, uden at nogen af de testede koncepter har fået det afgørende, kommercielle gennembrud. Den hidtidige danske støtte til området har heller ikke medført et afgørende gennembrud for en eller flere platforme. Når mulighederne for udnyttelse af bølgekraft beskrives i den danske debat, drages der meget ofte paralleller til den udvikling, som har fundet sted på vindkraftområdet de seneste 30 år. Der fremhæves, at Danmark ved en bevidst og målrettet satsning på forskning og udvikling indenfor bølgekraftområdet har mulighed for at gentage den succeshistorie, som udviklingen på vindmølleområdet ubestridt har vist sig at være. Dette notat har til formål at belyse, hvilke politiske initiativer, der skal gennemføres for at hjælpe en lovende energiteknologisk industri i gang.

2 Hvorfor bølgekraft Det totale potentiale ved udnyttelse af den bølgeenergi, der årligt er tilstede i danske farvande, kan med nogen usikkerhed, naturligvis teoretisk betragtet, beregnes til 30 TWh 1. Der er tale om et betragteligt potentiale, der ved fuld udnyttelse overstiger det samlede danske elforbrug. Den fysiske forklaring på potentialet i bølgekraft hænger sammen med, at: Energitætheden i bølger er langt højere end i vind. Bølgeenergi er 3 til 5 gange mere stabilt end vindkraft og kan derfor bedre forudses og nyttiggøres. Bølger kommer og går langsomt og er tidsforskudt i forhold til vindkraft, og der er altid dønninger fra fjerne storme. Ved at rykke længere ud i havet og til nye lokaliteter kan bølgeenergien vokse med op til 3 gange i forhold til energi niveauet i Vesterhavet på 10 m vand. Der er få begrænsninger for en storskala udbygning i havet. Der er meget plads, selv udenfor fiskepladser og sejlrender. Bølgekraftanlæg kan designes, så de er neutrale i forhold til havmiljøet, og så de ikke påvirker fugle, fisk, pattedyr og planter. Bølgekraftanlæg kan udformes, så de på relativt kort afstand er usynlige og dermed har en visuel profil, der er markant mindre end, hvad der gælder for havvindmøller. Der udestår naturligvis en lang række tekniske og økonomiske udfordringer, der skal løses, før en væsentlig del af energiforsyningen kan baseres på udnyttelse af bølgekraftens store energipotentiale. Den teknologiske udvikling De sidste 5 år er der kommet løsninger på banen, som muliggør en egentlig kommercialisering af bølgekraftanlæg, fordi de har følgende egenskaber: Effektiv stormsikring. Bygger på simpel og kendt teknologi, der kan gøres driftssikker. kwh priser, der kun er 3 til 4 gange højere end kommercielle priser. Maskiner, der kan skaleres gøres større og billigere, på sigt. Wave Star bølgekraftmaskinerne bliver konstrueret til en driftstid på omtrent 50 år i havmiljø. Reelt vil maskinerne være afskrevet på under 20 år, og så er resten af driftstiden ren indtjening, på nær de løbende vedligeholdsomkostninger. Planen er, at maskinerne hvert 10. år skal gennemgå et hovedeftersyn, hvilket vil ske ved, at maskinen bliver bugseret ind på land, så man undgår dyre offshore operationer. Hvad er industripotentialet for bølgeenergi? Efterhånden som kwh priserne reduceres på bølgeenergi, tyder selv de mest pessimistiske undersøgelser på, at verdensmarkedet for bølgeenergi er mindst lige så stort som for vindkraft i dag, mellem 50 til 100 mia. kr. pr. år. 1 Bølgekraftteknologi. Strategi for forskning og udvikling. Juni 2005 udgivet af Energistyrelsen, Elkraft System og Eltra.

3 Wave Star konceptet har en 3 til 5 gange højere ydelse end de bedste bølgeenergi systemer i verden i dag og kan skaleres til store 6 MW maskiner, der efterspørges af el-selskaberne. Dertil kommer tilstedeværelsen af en stærk vindmølleindustrikultur i DK med færdigheder, som direkte kan anvendes som springbræt i en ny bølgeenergi industri. Der kan forventes skabt nye højteknologiske jobs i Danmark. Branchen spås endvidere at få en høj eksportandel (+ 85%). Det er altså ikke at tage munden for fuld at drage paralleller til den udvikling, som på vindkraftområdet i løbet af kun 30 år har bibragt Danmark en global førerposition og en energiteknologisk eksport af en størrelse, der er afgørende for velfærden i samfundet. Hvordan sikrer vi en slagkraftig dansk bølgekraft industri? Grundlaget for den succeshistorie, som vindkraften udgør indenfor dansk energiteknologi, har sit udspring i en stærk iværksætterkultur og ikke mindst politisk vilje til at sikre industrien et attraktivt hjemmemarked i den svære begynderperiode. I dag er det ikke længere et teknisk spørgsmål, om Danmark kan blive hjemsted for en vækstorienteret bølgekraftindustri. Det er udelukkende et politisk spørgsmål, da bølgeenergi er ny teknologi på Ford -T niveau, som ikke er i stand til at konkurrere på lige vilkår med traditionelle teknologier. Det vedtagne EUDP program giver over en 5-årig periode mulighed for udvikling og bygning af demonstrationsanlæg i Vesterhavet, hvor anlæggenes elproduktion og den praktiske drift bliver dokumenteret, og anlæggene gøres driftspålidelige i havet. Men selv efter dette forløb vil bølgekraft ikke være rentabel, da kwh prisen i forventes at være 3 til 4 gange højere end den kommercielle pris. Teknologisk udvikling fører til lavere priser Høj Solceller (+400 øre) 1 generations vindmøller (250 øre) omkostning pr. produceret KWh 50 øre 1 generations bølgekraft (160 øre) 2 generations bølgekraft ( 80 øre) Havplacerede vindmøller (40-50 øre) 40 øre 3 generations bølgekraft ( øre) Lav Tid Landplaceret vindmøller (30-40 øre)

4 For at være konkurrencedygtig i forhold til vindmøller skal Wave Star-maskinen reducere sin kilowatttimepris fire gange. Til sammenligning har vindmølleindustrien de seneste 30 år skullet reducere sine priser syv gange for at nå det prisniveau, vindmølleenergien er på i dag. Den nuværende politik på området er utilstrækkelig Den officielle danske strategi på bølgekraftområdet 2 kan sammenfattes i målsætninger om, at: understøtte og videreføre forskning, udvikling og demonstration indenfor allerede igangsatte anlægstyper, der har nået et vist stadium, forudsat at disse fortsat kan udvise et teknisk og økonomisk potentiale, understøtte og igangsætte forskning og udvikling vedrørende nye anlægstyper, som har et teknisk, drifts- og anlægsøkonomisk potentiale, især set i forhold til andre typer af bølgekraftanlæg, som er undersøgt i Danmark eller i udlandet, understøtte og igangsætte undersøgelser, som sigter på bl.a. at vurdere konkrete offshore lokaliseringsmuligheder i Danmark, at vurdere særlige teknologiske løsninger vedrørende anlæg og drift af bølgekraftteknologi, som f.eks. sikker forankring, og at afklare indpasningen af el produceret af bølgekraftanlæg i det danske elsystem. Det er en vigtig del af strategien, at der sikres medfinansiering fra erhvervsvirksomheder og fra privat risikovillig kapital til den videre udvikling. Det er nødvendigt, at dette har høj prioritet, når bølgekraftudviklingen skal ske hen imod en øget kommercialisering af teknologien. Det vil være forkert at karakterisere den nuværende strategi som offensiv. En ændring af strategien i retning af en mere offensiv satsning på at tilvejebringe et hjemmemarked vil være nødvendig, hvis bølgekraftindustrien ikke skal lide vuggedøden. Der må derfor sættes fokus på afregningsforholdene for bølgekraft. Den nuværende afregningspris skaber ikke et hjemmemarked I dag gælder, at bølgekraftproduceret elektricitet i Danmark modtager en samlet afregning på 60 øre pr. KWh i de første 10 år, faldende til 40 øre/kwh de næste 10 år 3, mens det forekommer uklart, hvorledes fordelingen af tilslutningsomkostninger foretages mellem netselskaber og bølgekraftproducenter. Finansieringen af støtten er pålagt den systemansvarlige virksomhed Energinet.dk - der ejes af staten, og sker i praksis ved, at omkostningerne til støtteordningen opkræves hos private og industrielle elforbrugere via tillæg til transmissionstariffen. Fastlæggelse af afregningsprisen på 60 øre/kwh til bølgekraft er sket med udgangspunkt i de forhold, der gør sig gældende for vindkraft. Støttebeløbet er altså ikke fastlagt på grundlag af specifikke forhold, der vedrører bølgekraft. Når beløbet på 60 øre pr. KWh langt fra er tilstrækkeligt, hænger det sammen med, at udviklingsomkostningerne for bølgekraftanlæg er markant højere end tilsvarende omkostninger for vindkraft. Årsagen hertil er, at udviklingen af vindkraft kunne foregå på land og desuden kunne ske ved langsom opskalering fra små møller til større enheder. Modsat er situationen for 2 Bølgekraftteknologi. Strategi for forskning og udvikling. Juni 2005 udgivet af Energistyrelsen, Elkraft System og Eltra 3 Bekendtgørelse nr af 15.december 2004 om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

5 bølgekraft-anlæg at de, efter en vis udviklingsperiode i laboratoriemiljøer, skal afprøves i havmiljøet, med hvad deraf følger af stærkt forøgede omkostninger. Det er med andre ord ekstremt dyrt at bringe et bølgekraftanlæg fra skalamodel til fuldskala afprøvning i et realistisk driftsmiljø. Det betyder større risiko i de enkelte projekter, og derfor er der behov for en bedre støtteordning, der tager højde for de faktiske risikoforhold, der gælder på bølgekraftområdet. Behov for bedre vilkår Der skal vedtages en afregningsmodel, der gør bølgeenergi rentabel og sætter rammerne for etablering af et hjemmemarked. I praksis betyder det, at der skal tilbydes en afregningspris på 1,60 kr. pr. kwh i 10 år for de første anlæg. 4 Dette vil placere den danske ordning på linie med, hvad der tilbydes i Portugal og snart i UK, som et 10-årigt program og udgør lidt mere end den dobbelte pris pr. KWh for havvindmølle energi i dag. Alternativt kan der ydes et tilskud til etablering + en forhøjet afregningspris pr. kwh, der gælder i mindst 10 år, da det vil være risikabelt i begyndelsen, indtil bølgekraft er dokumenteret i Vesterhavet og kan installeres og vedligeholdes på rutine basis, med kendt elproduktion og kendte udgifter. Hvor stor vil samfundets investering være, hvis forslaget følges Det danske samfund investerer i dag milliarder af kroner årligt i CO2 reducerende tiltag. Det sker bl.a. ved at udbyde havmølleprojekter hvor der konkurreres på laveste pris. I relation til bølgekraftområdet er det interessante spørgsmål, hvad merprisen på en opstart ordning vil være i forhold til gældende ordninger? Regnestykket er simpelt: Bølgeenergi skal i 1. generation have en afregningspris på 160 øre pr. kwh i de første 10 år, for at være rentabel. Det beløber sig til 100 øre mere pr. kwh, end den gældende ordning. Hvis der regnes på 2 stk. 500 kw bølgeenergi systemer (i alt 1MW), så vil to anlæg kunne producere 2,4 mio. kwh på Horns Rev. Merprisen herfor vil være 2,4 mio. kr. ekstra pr. MW pr. år. Hvis der etableres en høj afregning for de første 10 MW, vil det med 10 MW installeret koste 24 mio.kr. pr. år i 10 år. De nuværende støttemuligheder til bølgekraftudviklingen er karakteriseret ved at være økonomiske utilstrækkelige, projektafhængige og dermed usikre, da støtte tildeles i konkurrence med projekter inden for andre teknologiområder. Ønskes udviklingen på bølgekraftområdet fremmet, er der behov for nytænkning i form af en målrettet indsats der 4 Bølgekraft i Danmark - hvordan kommer vi videre?. Notat fra Bølgekraftforeningen, Der henvises til, at der i Portugal kan opnås en afregningspris på kr. 1,65 pr. produceret kwh, indtil der er etableret 20 MW bølgekraft. Argumentet, der fremføres er, at et tilsvarende afregningsniveau vil være nødvendig i Danmark i en periode på nogle år, indtil teknikken er modnet og en udvælgelsesproces har ført til billiggørelse af strømproduktionen.

6 har til formål at bringe bølgekraft frem til kommerciel drift og dermed er reserveret den del af bølgekraftteknologien, som rent faktisk kan producere el på en effektiv måde og dermed er tættest på at være klar til kommerciel udnyttelse. Er omfattet af en samlet økonomisk ramme, så de politiske beslutningstagere på forhånd ved, hvor store omkostninger, der er forbundet med støtten. Ved at tilrettelægge støttesystemet som produktionsafhængigt, dvs. som en støtte pr. produceret KWh, præmieres anlægskonstruktioner, der er effektive til at producere el. Oversigt over kilder anvendt i notatet Bølgekraftteknologi. Strategi for forskning og udvikling. Juni 2005 udgivet af Energistyrelsen, Elkraft System og Eltra. Bølgekraft i Danmark - hvordan kommer vi videre? Notat fra Bølgekraftforeningen, Bekendtgørelse nr af 15.december 2004 om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller Strategi for forskning, udvikling og demonstration på energiområdet. Det Rådgivende Energiforskningsudvalg (REFU) April 2006 Hvad koster vindmøllestrøm i Danmark medio 2006 (nye projekter). Per Nielsen, EMD Nærværende notat er udarbejdet af StenoAdvice på grundlag af offentligt tilgængelige kilder. Skulle der i notatet være egentlige fejl eller fejlkonklusioner, påhviler ansvaret herfor alene StenoAdvice, idet hverken rekvirenten eller de anvendte kilder har haft indflydelse på tilblivelsen af notatet. Taastrup den 21. april 2007 Peter Roulund Cand.scient.pol

7 Appendix: Sådan fungerer Wave Star-maskinen Wave Star-maskinen løser de på én gang banale og komplicerede problemstillinger, der i årevis har hæmmet udviklingen af konkurrencedygtig bølgekraftteknologi. Udgangspunktet for Wave Star adskiller sig i høj grad fra mange andre bølgekraftmaskiner. Wave Star Energys bølgekraftmaskine er en såkaldt multi point absorber: Det vil sige en maskine udstyret med en række flydere, der bevæges af bølgerne. Maskinen danner ikke front mod bølgerne med henblik på at drive al energi ud af dem, men skærer i stedet vinkelret ind i bølgeretningen. På den måde løber bølgerne gennem maskinens længde, og energien fra dem udnyttes i en løbende proces. På hver side af den aflange maskine er der 20 halvkugleformede flydere, der stikker halvt ned i vandet. Når en bølge kommer rullende, presses den første flyder op, dernæst nummer to og så videre, indtil bølgen ebber ud. Flyderne sidder for enden af hver sin hydraulikcylinder. Når en flyder presses op, trykker et stempel i cylinderen olie ind i maskinens fælles rørledning med et tryk på op mod 200 bar. Trykket driver en hydraulikmotor, som er forbundet med den generator, der producerer strømmen. Eftersom maskinen er flere bølgelængder lang, vil flyderne hele tiden presse energi ind i den. Afgørende forudsætninger for succes Designet af Wave Star-konceptet har fra starten været styrts af fire, grundlæggende krav, der er afgørende for, om en bølgekraftmaskine kan blive en kommerciel succes. For det første skal maskinen kunne stormsikres på en enkel måde. I Wave Stars tilfælde sker dette ved, at maskinen automatisk løfter flyderne op af vandet, hvis bølgerne bliver over en vis højde. For en fuldskalamaskine betyder det, at flyderne i tilfælde af bølgehøjder på over otte meter bliver hævet op i sikkerhed 20 meter over havoverfladen. Eftersom maskinen står placeret, så den skærer ind mod den dominerende bølgeretning, vil den endvidere oftest få vinden mod den smalle ende af maskinen.

8 Simpel med effektiv stormsikring Det andet krav består i, at ydelse og pris pr. MW på en bølgekraftmaskinen skal være sammenlignelig med en 1 MW havvindmølle. Dette lever Wave Star op til. Det tredje krav er modsat de fleste andre konstruktioner, at så få dele af maskinen skal befinde sig i vandet. Udstyr, der ligger i havvand, er ekstremt dyrt at producere, og det er ligeledes dyrt at vedligeholde. En Wave Star-maskine indfrier dette krav ved at hvile over havoverfladen på stålpæle, og ved, at de eneste nedsænkede dele af maskinen er glasfiberflyderne. Det sidste krav er, at maskinen skal være baseret på kendt teknologi. Det sikrer mere stabil drift og hurtigere projektopstart uden en endeløs række af udstyrstests. Grundlæggende er Wave Star-maskinen udelukkende baseret på kendt teknologi. Dens hydrauliksystem er ganske vist innovativt med sit fælles transmissionssystem, men alle komponenterne er kendte og gennemtestede. Wave Star-maskinens kritiske dele befinder sig i et generatorhus oppe på broen. Her står generator, computere og relæer under klimatiserede forhold, der sikrer mod skader fra fugt og havgus. På den nuværende 1:10 model er udstyret præcis det samme, som i en fuldskalamodel, blot er generatoren mindre. Wavestar er nem at transportere En Wave Star-maskine færdigproduceres fuldstændigt på land, hvorefter den bugseres ud til de stålstolper, den skal hvile på. Bugseringen foregår relativt nemt, idet maskinen bæres oppe af dens egne flydere. Maskinen placeres over stålpælene, hvorpå flyderarmene slås ud, indtil den hviler på pælene. Her boltes den fast. Når maskinen skal til serviceeftersyn eller reparation, løsnes den og bugseres ind på land igen. Eftersom Wave Star producerer el via 40 uafhængige flydere, er den dog svær at sætte ud af drift. Hvis en flyder går i stykker, sikrer de resterende 39 den fortsatte el-produktion. Maskinen kan producere el, om end med reduceret effekt, med op til 75 procent af flyderne ude af drift. Facts om 1:10 modellen i Nissum Bredning 1:10 modellen i Nissum Bredning er 24 meter lang. En tommelfingerregel siger, at bølger kan nå en højde svarende til 75 procent af vanddybden, før de knækker over. 1:10

9 modellen står på to meter vand. Maskinen har 40 halvkugleformede flydere, der hver har en diameter på én meter. Modellens generator er på 5,5 kilowatt. De 20 flydere på hver side af maskinen, der genererer strømmen ved at bølgerne presser dem opad, er en meter i diameter og genererer el ved bølger på blot 10 centimeters højde. Men trods sin størrelse er testmaskinen bygget præcis som den 240 meter lange Wave Starmaskine, der venter ude i fremtiden. 1:10 maskinen bliver styret præcis som storskalamaskinen, hvilket betyder, at der allerede høstes praktisk driftserfaring. Beregninger og tests viser, at bølgemaskinen producerer energi omtrent 90 procent af tiden, og at den 30 procent af tiden vil køre med maksimal kraft. Hver gang maskinen fordobler sin størrelse, bliver dens effekt omtrent 11 gange større. Skala 1:10 maskinen i Nissum Bredning skal køre i en periode frem til august Målet er at optimere energiproduktionen fra bølgerne og samle driftserfaringer med komponenterne. Hvad er planen nu? Konstruktionen af skala 1:2 maskinen til Horns Rev er allerede i fuld gang. En sektion af 500 kw maskinen, med alle hovedkomponenter, bygges færdig i 2007 og installeres på Roshage mole i Hanstholm i Den første seriefremstillede 500 kw maskine bygges færdig i 2008 og testinstalleres nord for Lolland ved Onsevig i foråret Derefter installeres maskinen på Horns Rev, senere i Jo større maskine, jo større bølger kan den klare og jo større dybde kan den stå på. Storskala-modellen er beregnet til at stå på 20 meter vand og vil være udstyret med flydere på 10 meter i diameter og en tre-megawatt generator. Kommercialiseringen af Wave Star-konceptet vil blive påbegyndt, når den 500-kW maskine, der netop nu er under udvikling, har leveret tilfredsstillende resultater i Vesterhavet. Dette vil efter planen ske i løbet af tre til fire år. Hvad sker der med effekten når maskinerne vokser i størrelse? Maskinen i Nissum Bredning er en skala 1:10 maskine. Den er 24 m lang, har 40 flydere på hver Ø 1m, og står på 2 m vand. I 0,5 m bølger yder den W elektrisk effekt. Skala 1:2 maskine på 120 m længde og med 40 stk. Ø 5 m flydere står på 10 m vand. I 2,5 m bølger yder den 500 kw. Skala 1:1 maskine på 240 m længde og med 40 stk. Ø 10 m flydere står på 20 m vand. I 5,0 m bølger yder den 6 MW. Skala 1,5 :1 maskine på 360 m længde og med 40 stk. Ø 15 m flydere står på 30 m vand. I 7,5 m bølger yder den 24 MW. Hver gang maskinen fordobles i størrelse og bølgehøjden fordobles, går effekten 11 gange op.

Fakta. Bølgeenergi. - en bog om udnyttelse af bølgekraft. Energy Centre Denmark Energicenter Danmark

Fakta. Bølgeenergi. - en bog om udnyttelse af bølgekraft. Energy Centre Denmark Energicenter Danmark Fakta OM Bølgeenergi - en bog om udnyttelse af bølgekraft Energy Centre Denmark Energicenter Danmark Indhold Indhold Forord 3 Hvordan opstår bølger? - af Michael Arnskov 4 Havbølger i den danske del af

Læs mere

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011 1 Vores energi VORES ENERGI 1 REGERINGEN NOVEMBER 2011 2 1 Vores energi 1 Vores energi Klodens svindende ressourcer og den stigende globale efterspørgsel efter energi presser priserne på de fossile brændsler

Læs mere

det handler om Velstand og velfærd slutrapport

det handler om Velstand og velfærd slutrapport det handler om Velstand og velfærd slutrapport Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

rapport fra megavind Danmarks fremtid som kompetencecentrum for vindkraft

rapport fra megavind Danmarks fremtid som kompetencecentrum for vindkraft rapport fra megavind Danmarks fremtid som kompetencecentrum for vindkraft Indhold Forord Sammenfatning 1 Baggrund 9 1.1 Danmark som kompetencecentrum for vindkraft 10 2 Vindkraft i et systemskifte 13 2.1

Læs mere

Vindmøller i Danmark

Vindmøller i Danmark Vindmøller i Danmark INDHOLD Forord Side 3 Vindenergi en af løsningerne på de energipolitiske udfordringer Side 4 De energi- og klimapolitiske udfordringer De energipolitiske målsætninger EU s klima- og

Læs mere

Tid til energidemokrati i Danmark Nye virkemidler og ejerformer i omstillingen til sol, vind og biomasse

Tid til energidemokrati i Danmark Nye virkemidler og ejerformer i omstillingen til sol, vind og biomasse Tid til energidemokrati i Danmark Nye virkemidler og ejerformer i omstillingen til sol, vind og biomasse Lokale hvile-i-sig-selv selskaber kan gennemføre vindmølleudbygning på land billigere end private

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden Rapport 1 Effekter og merværdi Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning til rapport 1... 4 Kapitel 2. Projektporteføljen og forventede effekter...

Læs mere

Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet?

Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet? Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet? En scenarieanalyse af potentialet for produktion i dansk landbrug Fremforsk Center for fremtidsforskning Jesper Bo Jensen, Ph.d.

Læs mere

Danmark i et grønt certifikatmarked

Danmark i et grønt certifikatmarked Danmark i et grønt certifikatmarked CONCITO 26. juli 2013 Forfattere: Partner, Helge Sigurd Næss-Schmidt Economist, Jens Sand Kirk Indholdsfortegnelse Præmis for studie og sammenfatning 4 1 Danmarks energipolitiske

Læs mere

kebmin.dk Regeringen klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser

kebmin.dk Regeringen klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser kebmin.dk Regeringens klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser August 213 Regeringen Regeringens klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser 4 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 7 1. Danmarks

Læs mere

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil!

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil! Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet, september 2008 Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Rapport og anbefalinger fra projektet

Læs mere

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

En fremtidssikret regulering af elsektoren

En fremtidssikret regulering af elsektoren En fremtidssikret regulering af elsektoren Afsluttende rapport december 2014 En fremtidssikret regulering af elsektoren Afsluttende rapport december 2014 Indhold 1. Forord 6 2. El-reguleringsudvalgets

Læs mere

AlmenVejledning AlmenRapport 6 C 3

AlmenVejledning AlmenRapport 6 C 3 Energiforbedring af den almene Energirenovering og ESCO i den almene sektor boligsektor med effekt i afdelingerne AlmenVejledning AlmenRapport 6 C 3 edning apport 6 C 3 Forslag til udviklingsprogram med

Læs mere

Olien ved Grønland. Praktikopgave under praktik ved Den Danske Ambassade i Island efterår 2014. Af Mathias Vrå Hjorth. Vejleder: Niels Vestergaard

Olien ved Grønland. Praktikopgave under praktik ved Den Danske Ambassade i Island efterår 2014. Af Mathias Vrå Hjorth. Vejleder: Niels Vestergaard [Skriv tekst] Olien ved Grønland Praktikopgave under praktik ved Den Danske Ambassade i Island efterår 2014. Af Mathias Vrå Hjorth Vejleder: Niels Vestergaard Miljø og ressource management Syddansk Universitet

Læs mere

Det handler om velstand og velfærd //

Det handler om velstand og velfærd // Det handler om velstand og velfærd // Forord // Danmark har et produktivitetsproblem. I de senere år er produktionen pr. arbejdstime steget meget langsommere, end vi tidligere var vant til. Den er også

Læs mere

FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK

FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 1. INDLEDNING...6 2. FLERE SKAL MED I FÆLLESSKABET...8 3. BEDRE VELFÆRD FOR PENGENE... 16 4. ØGET VELSTAND OG FLERE

Læs mere

Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen?

Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen? Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen? Indholdsfortegnelse Forord........................................ 3 1. Venturekapital til iværksættere................... 5 2. Investeringskriterier for ventureinvestorer..........

Læs mere

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi November 2014 Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene?

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Jan Rose Skaksen, Økonomisk Institut, CBS Jens Sand Kirk, DREAM Peter Stephensen, DREAM 1. Introduktion Danmark har

Læs mere

Dansk strategi for udvikling af SOFC-brændselsceller 2010 2020

Dansk strategi for udvikling af SOFC-brændselsceller 2010 2020 National SOFC-strategi, 2010-2020 Page 1 / 37 Dansk strategi for udvikling af SOFC-brændselsceller 2010 2020 Partnerskabet for Brint og Brændselsceller i Danmark SOFC-strategigruppen National SOFC-strategi,

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger

Danmark i arbejde Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger Danmark i arbejde Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger Marts 2013 Danmark i arbejde Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger Marts 2013 Indhold Sammenfatning. 7 Potentialer og udfordringer for vand,

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

Planlægning af it-undervisning

Planlægning af it-undervisning Planlægning af it-undervisning IT- & Telestyrelsen, juni 2009. Planlægning af it-undervisning Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk ISBN

Læs mere

DEN ØKOLOGISKE VEJ MOD 2020. Juni 2014. Juni 2014 Evaluering og udvikling af den danske økologiindsats OPERATE A/S 1

DEN ØKOLOGISKE VEJ MOD 2020. Juni 2014. Juni 2014 Evaluering og udvikling af den danske økologiindsats OPERATE A/S 1 Evaluering Evaluering og udvikling og udvikling af den danske af den danske økologiindsats økologiindsats DEN DEN ØKOLOGISKE ØKOLOGISKE VEJ VEJ MOD MOD 2020 2020 DEL 1 & Del Del 1 & 2 2 Juni 2014 Evaluering

Læs mere