Hvordan sikrer vi en slagkraftig dansk bølgekraft industri?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvordan sikrer vi en slagkraftig dansk bølgekraft industri?"

Transkript

1 Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 200 Offentligt Brorsonsvej 7 B DK 2630 Taastrup Tlf: Hvordan sikrer vi en slagkraftig dansk bølgekraft industri? Baggrundsnotat til Folketingets Energipolitiske Udvalg i forbindelse med Wavestar Energy s foretræde, torsdag den 26. april 2006 Indledning Det er teknisk og intuitivt klart, at der findes en stor, uudtømmelig naturlig energikilde i havets bølger. Udviklingen af bølgekraftsystemer har optaget mange dygtige hjerner på verdensplan i over 100 år. Der er gennem tiderne opfundet over 200 nye bølgeenergi koncepter og udtaget over patenter. Selv en simpel prototype skal være velkonstrueret for at overleve i havet. Det kræver højt professionelt niveau fra dag 1. Samlet er der på verdensplan investeret over 3 mia. kr. på demonstrationsanlæg, uden at nogen af de testede koncepter har fået det afgørende, kommercielle gennembrud. Den hidtidige danske støtte til området har heller ikke medført et afgørende gennembrud for en eller flere platforme. Når mulighederne for udnyttelse af bølgekraft beskrives i den danske debat, drages der meget ofte paralleller til den udvikling, som har fundet sted på vindkraftområdet de seneste 30 år. Der fremhæves, at Danmark ved en bevidst og målrettet satsning på forskning og udvikling indenfor bølgekraftområdet har mulighed for at gentage den succeshistorie, som udviklingen på vindmølleområdet ubestridt har vist sig at være. Dette notat har til formål at belyse, hvilke politiske initiativer, der skal gennemføres for at hjælpe en lovende energiteknologisk industri i gang.

2 Hvorfor bølgekraft Det totale potentiale ved udnyttelse af den bølgeenergi, der årligt er tilstede i danske farvande, kan med nogen usikkerhed, naturligvis teoretisk betragtet, beregnes til 30 TWh 1. Der er tale om et betragteligt potentiale, der ved fuld udnyttelse overstiger det samlede danske elforbrug. Den fysiske forklaring på potentialet i bølgekraft hænger sammen med, at: Energitætheden i bølger er langt højere end i vind. Bølgeenergi er 3 til 5 gange mere stabilt end vindkraft og kan derfor bedre forudses og nyttiggøres. Bølger kommer og går langsomt og er tidsforskudt i forhold til vindkraft, og der er altid dønninger fra fjerne storme. Ved at rykke længere ud i havet og til nye lokaliteter kan bølgeenergien vokse med op til 3 gange i forhold til energi niveauet i Vesterhavet på 10 m vand. Der er få begrænsninger for en storskala udbygning i havet. Der er meget plads, selv udenfor fiskepladser og sejlrender. Bølgekraftanlæg kan designes, så de er neutrale i forhold til havmiljøet, og så de ikke påvirker fugle, fisk, pattedyr og planter. Bølgekraftanlæg kan udformes, så de på relativt kort afstand er usynlige og dermed har en visuel profil, der er markant mindre end, hvad der gælder for havvindmøller. Der udestår naturligvis en lang række tekniske og økonomiske udfordringer, der skal løses, før en væsentlig del af energiforsyningen kan baseres på udnyttelse af bølgekraftens store energipotentiale. Den teknologiske udvikling De sidste 5 år er der kommet løsninger på banen, som muliggør en egentlig kommercialisering af bølgekraftanlæg, fordi de har følgende egenskaber: Effektiv stormsikring. Bygger på simpel og kendt teknologi, der kan gøres driftssikker. kwh priser, der kun er 3 til 4 gange højere end kommercielle priser. Maskiner, der kan skaleres gøres større og billigere, på sigt. Wave Star bølgekraftmaskinerne bliver konstrueret til en driftstid på omtrent 50 år i havmiljø. Reelt vil maskinerne være afskrevet på under 20 år, og så er resten af driftstiden ren indtjening, på nær de løbende vedligeholdsomkostninger. Planen er, at maskinerne hvert 10. år skal gennemgå et hovedeftersyn, hvilket vil ske ved, at maskinen bliver bugseret ind på land, så man undgår dyre offshore operationer. Hvad er industripotentialet for bølgeenergi? Efterhånden som kwh priserne reduceres på bølgeenergi, tyder selv de mest pessimistiske undersøgelser på, at verdensmarkedet for bølgeenergi er mindst lige så stort som for vindkraft i dag, mellem 50 til 100 mia. kr. pr. år. 1 Bølgekraftteknologi. Strategi for forskning og udvikling. Juni 2005 udgivet af Energistyrelsen, Elkraft System og Eltra.

3 Wave Star konceptet har en 3 til 5 gange højere ydelse end de bedste bølgeenergi systemer i verden i dag og kan skaleres til store 6 MW maskiner, der efterspørges af el-selskaberne. Dertil kommer tilstedeværelsen af en stærk vindmølleindustrikultur i DK med færdigheder, som direkte kan anvendes som springbræt i en ny bølgeenergi industri. Der kan forventes skabt nye højteknologiske jobs i Danmark. Branchen spås endvidere at få en høj eksportandel (+ 85%). Det er altså ikke at tage munden for fuld at drage paralleller til den udvikling, som på vindkraftområdet i løbet af kun 30 år har bibragt Danmark en global førerposition og en energiteknologisk eksport af en størrelse, der er afgørende for velfærden i samfundet. Hvordan sikrer vi en slagkraftig dansk bølgekraft industri? Grundlaget for den succeshistorie, som vindkraften udgør indenfor dansk energiteknologi, har sit udspring i en stærk iværksætterkultur og ikke mindst politisk vilje til at sikre industrien et attraktivt hjemmemarked i den svære begynderperiode. I dag er det ikke længere et teknisk spørgsmål, om Danmark kan blive hjemsted for en vækstorienteret bølgekraftindustri. Det er udelukkende et politisk spørgsmål, da bølgeenergi er ny teknologi på Ford -T niveau, som ikke er i stand til at konkurrere på lige vilkår med traditionelle teknologier. Det vedtagne EUDP program giver over en 5-årig periode mulighed for udvikling og bygning af demonstrationsanlæg i Vesterhavet, hvor anlæggenes elproduktion og den praktiske drift bliver dokumenteret, og anlæggene gøres driftspålidelige i havet. Men selv efter dette forløb vil bølgekraft ikke være rentabel, da kwh prisen i forventes at være 3 til 4 gange højere end den kommercielle pris. Teknologisk udvikling fører til lavere priser Høj Solceller (+400 øre) 1 generations vindmøller (250 øre) omkostning pr. produceret KWh 50 øre 1 generations bølgekraft (160 øre) 2 generations bølgekraft ( 80 øre) Havplacerede vindmøller (40-50 øre) 40 øre 3 generations bølgekraft ( øre) Lav Tid Landplaceret vindmøller (30-40 øre)

4 For at være konkurrencedygtig i forhold til vindmøller skal Wave Star-maskinen reducere sin kilowatttimepris fire gange. Til sammenligning har vindmølleindustrien de seneste 30 år skullet reducere sine priser syv gange for at nå det prisniveau, vindmølleenergien er på i dag. Den nuværende politik på området er utilstrækkelig Den officielle danske strategi på bølgekraftområdet 2 kan sammenfattes i målsætninger om, at: understøtte og videreføre forskning, udvikling og demonstration indenfor allerede igangsatte anlægstyper, der har nået et vist stadium, forudsat at disse fortsat kan udvise et teknisk og økonomisk potentiale, understøtte og igangsætte forskning og udvikling vedrørende nye anlægstyper, som har et teknisk, drifts- og anlægsøkonomisk potentiale, især set i forhold til andre typer af bølgekraftanlæg, som er undersøgt i Danmark eller i udlandet, understøtte og igangsætte undersøgelser, som sigter på bl.a. at vurdere konkrete offshore lokaliseringsmuligheder i Danmark, at vurdere særlige teknologiske løsninger vedrørende anlæg og drift af bølgekraftteknologi, som f.eks. sikker forankring, og at afklare indpasningen af el produceret af bølgekraftanlæg i det danske elsystem. Det er en vigtig del af strategien, at der sikres medfinansiering fra erhvervsvirksomheder og fra privat risikovillig kapital til den videre udvikling. Det er nødvendigt, at dette har høj prioritet, når bølgekraftudviklingen skal ske hen imod en øget kommercialisering af teknologien. Det vil være forkert at karakterisere den nuværende strategi som offensiv. En ændring af strategien i retning af en mere offensiv satsning på at tilvejebringe et hjemmemarked vil være nødvendig, hvis bølgekraftindustrien ikke skal lide vuggedøden. Der må derfor sættes fokus på afregningsforholdene for bølgekraft. Den nuværende afregningspris skaber ikke et hjemmemarked I dag gælder, at bølgekraftproduceret elektricitet i Danmark modtager en samlet afregning på 60 øre pr. KWh i de første 10 år, faldende til 40 øre/kwh de næste 10 år 3, mens det forekommer uklart, hvorledes fordelingen af tilslutningsomkostninger foretages mellem netselskaber og bølgekraftproducenter. Finansieringen af støtten er pålagt den systemansvarlige virksomhed Energinet.dk - der ejes af staten, og sker i praksis ved, at omkostningerne til støtteordningen opkræves hos private og industrielle elforbrugere via tillæg til transmissionstariffen. Fastlæggelse af afregningsprisen på 60 øre/kwh til bølgekraft er sket med udgangspunkt i de forhold, der gør sig gældende for vindkraft. Støttebeløbet er altså ikke fastlagt på grundlag af specifikke forhold, der vedrører bølgekraft. Når beløbet på 60 øre pr. KWh langt fra er tilstrækkeligt, hænger det sammen med, at udviklingsomkostningerne for bølgekraftanlæg er markant højere end tilsvarende omkostninger for vindkraft. Årsagen hertil er, at udviklingen af vindkraft kunne foregå på land og desuden kunne ske ved langsom opskalering fra små møller til større enheder. Modsat er situationen for 2 Bølgekraftteknologi. Strategi for forskning og udvikling. Juni 2005 udgivet af Energistyrelsen, Elkraft System og Eltra 3 Bekendtgørelse nr af 15.december 2004 om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

5 bølgekraft-anlæg at de, efter en vis udviklingsperiode i laboratoriemiljøer, skal afprøves i havmiljøet, med hvad deraf følger af stærkt forøgede omkostninger. Det er med andre ord ekstremt dyrt at bringe et bølgekraftanlæg fra skalamodel til fuldskala afprøvning i et realistisk driftsmiljø. Det betyder større risiko i de enkelte projekter, og derfor er der behov for en bedre støtteordning, der tager højde for de faktiske risikoforhold, der gælder på bølgekraftområdet. Behov for bedre vilkår Der skal vedtages en afregningsmodel, der gør bølgeenergi rentabel og sætter rammerne for etablering af et hjemmemarked. I praksis betyder det, at der skal tilbydes en afregningspris på 1,60 kr. pr. kwh i 10 år for de første anlæg. 4 Dette vil placere den danske ordning på linie med, hvad der tilbydes i Portugal og snart i UK, som et 10-årigt program og udgør lidt mere end den dobbelte pris pr. KWh for havvindmølle energi i dag. Alternativt kan der ydes et tilskud til etablering + en forhøjet afregningspris pr. kwh, der gælder i mindst 10 år, da det vil være risikabelt i begyndelsen, indtil bølgekraft er dokumenteret i Vesterhavet og kan installeres og vedligeholdes på rutine basis, med kendt elproduktion og kendte udgifter. Hvor stor vil samfundets investering være, hvis forslaget følges Det danske samfund investerer i dag milliarder af kroner årligt i CO2 reducerende tiltag. Det sker bl.a. ved at udbyde havmølleprojekter hvor der konkurreres på laveste pris. I relation til bølgekraftområdet er det interessante spørgsmål, hvad merprisen på en opstart ordning vil være i forhold til gældende ordninger? Regnestykket er simpelt: Bølgeenergi skal i 1. generation have en afregningspris på 160 øre pr. kwh i de første 10 år, for at være rentabel. Det beløber sig til 100 øre mere pr. kwh, end den gældende ordning. Hvis der regnes på 2 stk. 500 kw bølgeenergi systemer (i alt 1MW), så vil to anlæg kunne producere 2,4 mio. kwh på Horns Rev. Merprisen herfor vil være 2,4 mio. kr. ekstra pr. MW pr. år. Hvis der etableres en høj afregning for de første 10 MW, vil det med 10 MW installeret koste 24 mio.kr. pr. år i 10 år. De nuværende støttemuligheder til bølgekraftudviklingen er karakteriseret ved at være økonomiske utilstrækkelige, projektafhængige og dermed usikre, da støtte tildeles i konkurrence med projekter inden for andre teknologiområder. Ønskes udviklingen på bølgekraftområdet fremmet, er der behov for nytænkning i form af en målrettet indsats der 4 Bølgekraft i Danmark - hvordan kommer vi videre?. Notat fra Bølgekraftforeningen, Der henvises til, at der i Portugal kan opnås en afregningspris på kr. 1,65 pr. produceret kwh, indtil der er etableret 20 MW bølgekraft. Argumentet, der fremføres er, at et tilsvarende afregningsniveau vil være nødvendig i Danmark i en periode på nogle år, indtil teknikken er modnet og en udvælgelsesproces har ført til billiggørelse af strømproduktionen.

6 har til formål at bringe bølgekraft frem til kommerciel drift og dermed er reserveret den del af bølgekraftteknologien, som rent faktisk kan producere el på en effektiv måde og dermed er tættest på at være klar til kommerciel udnyttelse. Er omfattet af en samlet økonomisk ramme, så de politiske beslutningstagere på forhånd ved, hvor store omkostninger, der er forbundet med støtten. Ved at tilrettelægge støttesystemet som produktionsafhængigt, dvs. som en støtte pr. produceret KWh, præmieres anlægskonstruktioner, der er effektive til at producere el. Oversigt over kilder anvendt i notatet Bølgekraftteknologi. Strategi for forskning og udvikling. Juni 2005 udgivet af Energistyrelsen, Elkraft System og Eltra. Bølgekraft i Danmark - hvordan kommer vi videre? Notat fra Bølgekraftforeningen, Bekendtgørelse nr af 15.december 2004 om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller Strategi for forskning, udvikling og demonstration på energiområdet. Det Rådgivende Energiforskningsudvalg (REFU) April 2006 Hvad koster vindmøllestrøm i Danmark medio 2006 (nye projekter). Per Nielsen, EMD Nærværende notat er udarbejdet af StenoAdvice på grundlag af offentligt tilgængelige kilder. Skulle der i notatet være egentlige fejl eller fejlkonklusioner, påhviler ansvaret herfor alene StenoAdvice, idet hverken rekvirenten eller de anvendte kilder har haft indflydelse på tilblivelsen af notatet. Taastrup den 21. april 2007 Peter Roulund Cand.scient.pol

7 Appendix: Sådan fungerer Wave Star-maskinen Wave Star-maskinen løser de på én gang banale og komplicerede problemstillinger, der i årevis har hæmmet udviklingen af konkurrencedygtig bølgekraftteknologi. Udgangspunktet for Wave Star adskiller sig i høj grad fra mange andre bølgekraftmaskiner. Wave Star Energys bølgekraftmaskine er en såkaldt multi point absorber: Det vil sige en maskine udstyret med en række flydere, der bevæges af bølgerne. Maskinen danner ikke front mod bølgerne med henblik på at drive al energi ud af dem, men skærer i stedet vinkelret ind i bølgeretningen. På den måde løber bølgerne gennem maskinens længde, og energien fra dem udnyttes i en løbende proces. På hver side af den aflange maskine er der 20 halvkugleformede flydere, der stikker halvt ned i vandet. Når en bølge kommer rullende, presses den første flyder op, dernæst nummer to og så videre, indtil bølgen ebber ud. Flyderne sidder for enden af hver sin hydraulikcylinder. Når en flyder presses op, trykker et stempel i cylinderen olie ind i maskinens fælles rørledning med et tryk på op mod 200 bar. Trykket driver en hydraulikmotor, som er forbundet med den generator, der producerer strømmen. Eftersom maskinen er flere bølgelængder lang, vil flyderne hele tiden presse energi ind i den. Afgørende forudsætninger for succes Designet af Wave Star-konceptet har fra starten været styrts af fire, grundlæggende krav, der er afgørende for, om en bølgekraftmaskine kan blive en kommerciel succes. For det første skal maskinen kunne stormsikres på en enkel måde. I Wave Stars tilfælde sker dette ved, at maskinen automatisk løfter flyderne op af vandet, hvis bølgerne bliver over en vis højde. For en fuldskalamaskine betyder det, at flyderne i tilfælde af bølgehøjder på over otte meter bliver hævet op i sikkerhed 20 meter over havoverfladen. Eftersom maskinen står placeret, så den skærer ind mod den dominerende bølgeretning, vil den endvidere oftest få vinden mod den smalle ende af maskinen.

8 Simpel med effektiv stormsikring Det andet krav består i, at ydelse og pris pr. MW på en bølgekraftmaskinen skal være sammenlignelig med en 1 MW havvindmølle. Dette lever Wave Star op til. Det tredje krav er modsat de fleste andre konstruktioner, at så få dele af maskinen skal befinde sig i vandet. Udstyr, der ligger i havvand, er ekstremt dyrt at producere, og det er ligeledes dyrt at vedligeholde. En Wave Star-maskine indfrier dette krav ved at hvile over havoverfladen på stålpæle, og ved, at de eneste nedsænkede dele af maskinen er glasfiberflyderne. Det sidste krav er, at maskinen skal være baseret på kendt teknologi. Det sikrer mere stabil drift og hurtigere projektopstart uden en endeløs række af udstyrstests. Grundlæggende er Wave Star-maskinen udelukkende baseret på kendt teknologi. Dens hydrauliksystem er ganske vist innovativt med sit fælles transmissionssystem, men alle komponenterne er kendte og gennemtestede. Wave Star-maskinens kritiske dele befinder sig i et generatorhus oppe på broen. Her står generator, computere og relæer under klimatiserede forhold, der sikrer mod skader fra fugt og havgus. På den nuværende 1:10 model er udstyret præcis det samme, som i en fuldskalamodel, blot er generatoren mindre. Wavestar er nem at transportere En Wave Star-maskine færdigproduceres fuldstændigt på land, hvorefter den bugseres ud til de stålstolper, den skal hvile på. Bugseringen foregår relativt nemt, idet maskinen bæres oppe af dens egne flydere. Maskinen placeres over stålpælene, hvorpå flyderarmene slås ud, indtil den hviler på pælene. Her boltes den fast. Når maskinen skal til serviceeftersyn eller reparation, løsnes den og bugseres ind på land igen. Eftersom Wave Star producerer el via 40 uafhængige flydere, er den dog svær at sætte ud af drift. Hvis en flyder går i stykker, sikrer de resterende 39 den fortsatte el-produktion. Maskinen kan producere el, om end med reduceret effekt, med op til 75 procent af flyderne ude af drift. Facts om 1:10 modellen i Nissum Bredning 1:10 modellen i Nissum Bredning er 24 meter lang. En tommelfingerregel siger, at bølger kan nå en højde svarende til 75 procent af vanddybden, før de knækker over. 1:10

9 modellen står på to meter vand. Maskinen har 40 halvkugleformede flydere, der hver har en diameter på én meter. Modellens generator er på 5,5 kilowatt. De 20 flydere på hver side af maskinen, der genererer strømmen ved at bølgerne presser dem opad, er en meter i diameter og genererer el ved bølger på blot 10 centimeters højde. Men trods sin størrelse er testmaskinen bygget præcis som den 240 meter lange Wave Starmaskine, der venter ude i fremtiden. 1:10 maskinen bliver styret præcis som storskalamaskinen, hvilket betyder, at der allerede høstes praktisk driftserfaring. Beregninger og tests viser, at bølgemaskinen producerer energi omtrent 90 procent af tiden, og at den 30 procent af tiden vil køre med maksimal kraft. Hver gang maskinen fordobler sin størrelse, bliver dens effekt omtrent 11 gange større. Skala 1:10 maskinen i Nissum Bredning skal køre i en periode frem til august Målet er at optimere energiproduktionen fra bølgerne og samle driftserfaringer med komponenterne. Hvad er planen nu? Konstruktionen af skala 1:2 maskinen til Horns Rev er allerede i fuld gang. En sektion af 500 kw maskinen, med alle hovedkomponenter, bygges færdig i 2007 og installeres på Roshage mole i Hanstholm i Den første seriefremstillede 500 kw maskine bygges færdig i 2008 og testinstalleres nord for Lolland ved Onsevig i foråret Derefter installeres maskinen på Horns Rev, senere i Jo større maskine, jo større bølger kan den klare og jo større dybde kan den stå på. Storskala-modellen er beregnet til at stå på 20 meter vand og vil være udstyret med flydere på 10 meter i diameter og en tre-megawatt generator. Kommercialiseringen af Wave Star-konceptet vil blive påbegyndt, når den 500-kW maskine, der netop nu er under udvikling, har leveret tilfredsstillende resultater i Vesterhavet. Dette vil efter planen ske i løbet af tre til fire år. Hvad sker der med effekten når maskinerne vokser i størrelse? Maskinen i Nissum Bredning er en skala 1:10 maskine. Den er 24 m lang, har 40 flydere på hver Ø 1m, og står på 2 m vand. I 0,5 m bølger yder den W elektrisk effekt. Skala 1:2 maskine på 120 m længde og med 40 stk. Ø 5 m flydere står på 10 m vand. I 2,5 m bølger yder den 500 kw. Skala 1:1 maskine på 240 m længde og med 40 stk. Ø 10 m flydere står på 20 m vand. I 5,0 m bølger yder den 6 MW. Skala 1,5 :1 maskine på 360 m længde og med 40 stk. Ø 15 m flydere står på 30 m vand. I 7,5 m bølger yder den 24 MW. Hver gang maskinen fordobles i størrelse og bølgehøjden fordobles, går effekten 11 gange op.

Potentialet i bølgekraft som ny stor vedvarende energikilde og industri.

Potentialet i bølgekraft som ny stor vedvarende energikilde og industri. Potentialet i bølgekraft som ny stor vedvarende energikilde og industri. www.wavestarenergy.com Folketingets Energipolitiske Udvalg den 26. april 2007 1 Bølgeenergi er en 100 år gammel historie.. Det er

Læs mere

Bølgekraft kommerciel med elmåler ordningen i Danmark. Enkelt og billigt.

Bølgekraft kommerciel med elmåler ordningen i Danmark. Enkelt og billigt. Det Energipolitiske Udvalg 2010-11 EPU alm. del Bilag 277 Offentligt Resen Waves LOPF Bøjer Bølgekraft kommerciel med elmåler ordningen i Danmark. Enkelt og billigt. Af: Per Resen Steenstrup prs@resen.dk

Læs mere

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN

Læs mere

Energistyrelsen, Elkraft System og Eltra

Energistyrelsen, Elkraft System og Eltra Bølgekraftteknologi Strategi for forskning og udvikling Juni 2005 Energistyrelsen, Elkraft System og Eltra Forord Energistyrelsen og de systemansvarlige elselskaber, Elkraft System og Eltra, besluttede

Læs mere

Investér i produktion af grøn energi

Investér i produktion af grøn energi Investér i produktion af grøn energi EWII, European WInd Investment A/S, er din mulighed for at investere direkte i produktion af grøn energi og blive medejer af et vindenergiselskab. Alle kan blive aktionærer

Læs mere

Hub North. Den 30. November 2010

Hub North. Den 30. November 2010 Hub North Den 30. November 2010 AAU s Fundraising og Projektledelseskontor Jane Tymm-Andersen Jet@adm.aau.dk Fundraising & Projektledelseskontor Giver assistance i forbindelse med udarbejdelse af projektansøgninger,

Læs mere

Alliancen for Grøn Offshore Energi

Alliancen for Grøn Offshore Energi 18. december 2009 Alliancen for Grøn Offshore Energi 1. Danmark skal fortsat være nummer 1 på grøn offshore teknologi, men det kræver nytænkning og samarbejde I de seneste femten år har offshore industrien

Læs mere

NOTAT 10. juni 2013 Ref. Rzs/FGN Forsyning

NOTAT 10. juni 2013 Ref. Rzs/FGN Forsyning NOTAT 10. juni 2013 Ref. Rzs/FGN Forsyning Fokuseret solcelleudbygning målrettet husstande Udbygningstakten med solceller er med de gældende tilskudsregler bestemt af markedsforholdene. Støtten på 130

Læs mere

PENGE TIL UDVIKLING AF NYE ENERGITEKNOLOGIER

PENGE TIL UDVIKLING AF NYE ENERGITEKNOLOGIER Slide 1 PENGE TIL UDVIKLING AF NYE ENERGITEKNOLOGIER 22. januar 2015 Industriens Hus Flemming G. Nielsen, sekretariatschef EUDP Slide 2 DISPOSITION Energipolitikken sætter rammen Energiteknologi en dansk

Læs mere

Borgerinitiativ med 100% lokalt ejerforhold

Borgerinitiativ med 100% lokalt ejerforhold Borgerinitiativ med 100% lokalt ejerforhold Solenergi er jordens eneste vedvarende energikilde og er en fællesbetegnelse for energien solen skaber, dvs. energi produceret af vindmøller, solceller, solfangere,

Læs mere

Videnseminar om Olie og Gas. Ressourcer og Indvinding OLGAS: Status og perspektiver for dansk offshore ved Offshore Center Danmark Mandag, den 20. marts 2006 www.offshorecenter.dk 1 Program 1. Offshore

Læs mere

F AK T AAR K 28. november 2012. Nye rammer for kystnære havmøller

F AK T AAR K 28. november 2012. Nye rammer for kystnære havmøller F AK T AAR K 28. november 2012 Nye rammer for kystnære havmøller Partierne bag energiforliget har opnået enighed om de rammer der fremover vil blive gældende for kystnære havmøller. Med denne beslutning

Læs mere

Vores samfundsmæssige nytte. Om Energinet.dk på el- og gasregningen

Vores samfundsmæssige nytte. Om Energinet.dk på el- og gasregningen Vores samfundsmæssige nytte Om Energinet.dk på el- og gasregningen Energinet.dk varetager samfundets interesser, når Danmark skal forsynes med el og naturgas. Vi ejer energiens motorveje og har ansvaret

Læs mere

Vindenergi Danmark din grønne investering

Vindenergi Danmark din grønne investering Vindenergi Danmark din grønne investering Vindenergi og vindmøller svaret blæser i vinden Vindkraft er en ren energikilde, der ikke bidrager til den globale opvarmning. I Vindenergi Danmark arbejder vi

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 9. ordinære generalforsamling lørdag den 5. april 2008

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 9. ordinære generalforsamling lørdag den 5. april 2008 Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 9. ordinære generalforsamling lørdag den 5. april 28 Denne beretning suppleres med formandens mundtlige beretning på generalforsamlingen. Produktionen Vindmøllerne

Læs mere

VÆKSTFORUM. Energi i Nordjylland. Regionale styrkepositioner og potentialer

VÆKSTFORUM. Energi i Nordjylland. Regionale styrkepositioner og potentialer VÆKSTFORUM Energi i Nordjylland Regionale styrkepositioner og potentialer INTRODUKTION Nordjylland har stærke kompetencer og et stort potentiale inden for vedvarende energi, som Vækstforum Nordjylland

Læs mere

Plan for udmøntning af PSO programmet ForskVE i 2008 og 2009

Plan for udmøntning af PSO programmet ForskVE i 2008 og 2009 Til Bestyrelsen for Energinet.dk Energistyrelsen Plan for udmøntning af PSO programmet ForskVE i 2008 og 2009 20. november 2008 KBE/KBE Denne plan angår udmøntningen af det nye PSO program ForskVE for

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 1 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 1 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 L 91 Bilag 1 Offentligt 1 UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi m.v. (Midlertidig suspension af støtteordninger og indsættelse

Læs mere

Energi på havet - Substitution af materialer

Energi på havet - Substitution af materialer Energi på havet - Substitution af materialer Nyt designkoncept for Wave Star bølgeenergimaskinens arm- og flyderkonstruktion Michael S. Jepsen, Division of Structures, Materials and Geotechnics Department

Læs mere

Solenergi i dansk energiforsyning, EUDPs rolle og grøn eksport

Solenergi i dansk energiforsyning, EUDPs rolle og grøn eksport Overskrift Solenergi i dansk energiforsyning, EUDPs rolle og grøn eksport Solcellekonference af TEKNIQ og Dansk Solcelleforening Mandag den 18. april 2016 Energiteknologisk Udviklings- og DemonstrationsProgram

Læs mere

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 28. maj 2013 Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden Denne indstilling skal fremme anvendelsen af vedvarende

Læs mere

Model for markedsbaseret udbygning med vindkraft. Vindenergi Danmark, september 2006

Model for markedsbaseret udbygning med vindkraft. Vindenergi Danmark, september 2006 Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 306 Offentligt Model for markedsbaseret udbygning med vindkraft. Vindenergi Danmark, september 2006 Indledning og resume: I dette efterår skal der udformes

Læs mere

Svar på spørgsmål fra Enhedslisten om biogas

Svar på spørgsmål fra Enhedslisten om biogas N O T AT 21. december 2011 J.nr. 3401/1001-3680 Ref. Svar på spørgsmål fra Enhedslisten om biogas Spørgsmål 1: Hvor stor en årlig energimængde i TJ kan med Vores energi opnås yderligere via biogas i år

Læs mere

Plan for udmøntning af PSO programmet ForskVE i 2011

Plan for udmøntning af PSO programmet ForskVE i 2011 Det Energipolitiske Udvalg 2010-11 EPU alm. del Bilag 109 Offentligt Til Bestyrelsen for Energinet.dk Energistyrelsen Plan for udmøntning af PSO programmet ForskVE i 2011 8. november 2010 KBE/KBE Denne

Læs mere

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 Fjernvarmen i Danmark Fjernvarmen leveres i dag af mere end 4 fjernvarmeselskaber. Fjernvarmen dækker 5 % af det samlede behov for opvarmning. 1,7

Læs mere

ForskVE - de nye 25 mio. kr. til VE

ForskVE - de nye 25 mio. kr. til VE ForskVE - de nye 25 mio. kr. til VE Niels Ejnar Helstrup forskningskoordinator, Energinet.dk neh@energinet.dk Forligsteksten fra 21. februar 2008 Små VE-teknologier: Der afsættes 25 mio. kr. om året i

Læs mere

Evaluering af PSO støtteprogrammet ForskVE

Evaluering af PSO støtteprogrammet ForskVE Til Bestyrelsen for Energinet.dk Klima- og Energiministeriet Evaluering af PSO støtteprogrammet ForskVE 18. oktober 2010 JBH/JBH PSO støtteprogrammet ForskVE er blevet fuldt udmøntet for udbuddene 2008,

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. 2) Ved brev af 28. september 2012 anmeldte de danske myndigheder en ændring af foranstaltningen.

EUROPA-KOMMISSIONEN. 2) Ved brev af 28. september 2012 anmeldte de danske myndigheder en ændring af foranstaltningen. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.7.2013 C(2013) 4772 final TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. Emne: Statsstøtte

Læs mere

Plan for udmøntning af PSO programmet ForskVE i 2010

Plan for udmøntning af PSO programmet ForskVE i 2010 Til Bestyrelsen for Energinet.dk Energistyrelsen Plan for udmøntning af PSO programmet ForskVE i 2010 8. september 2016 KBE/KBE Denne plan angår udmøntningen af PSO programmet ForskVE for året 2010. Planen

Læs mere

Hovedpunkter fra konference om solelparker i Danmark

Hovedpunkter fra konference om solelparker i Danmark Hovedpunkter fra konference om solelparker i Danmark VE NET SOL, konference: Solelparker i Danmark VE NET SOL som er en gruppe under Forsknings og Innovationsstyrelsens Innovationsnetværk VE NET SOL, har

Læs mere

J.nr.: 11/23888. Hyprovide Large-scale alkaline electrolyser (MW) Projektnavn: Green Hydrogen.dk. Ansøger: Finsensvej 3, 7430 Ikast.

J.nr.: 11/23888. Hyprovide Large-scale alkaline electrolyser (MW) Projektnavn: Green Hydrogen.dk. Ansøger: Finsensvej 3, 7430 Ikast. Bilag 26b Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om Regionale Udviklingsmidler

Læs mere

J.nr.: 09/12776. WindPowerTree. Projektnavn: A/S Brdr. Kurt Hansen & Co. Ansøger: Adresse: Nordre Ringvej 50 5700 Svendborg Kontaktperson:

J.nr.: 09/12776. WindPowerTree. Projektnavn: A/S Brdr. Kurt Hansen & Co. Ansøger: Adresse: Nordre Ringvej 50 5700 Svendborg Kontaktperson: Bilag 25b Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden kr. kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 2.756.000 kr. 2.756.000 kr. Ansøger om Regionale

Læs mere

Notat Energipark ved DNV-Gødstrup

Notat Energipark ved DNV-Gødstrup Notat Energipark ved DNV-Gødstrup Projektleder: Thomas Jørgensen/Lillian Kristensen Dato: 30. august 2015 Generelt For at DNV-Gødstrup kan opfylde energikravene til bygningsklasse 2020 er der behov for

Læs mere

Tirsdag, den 6. marts 2007 Konference: Aluminium offshore Offshore Center Danmark og dansk offshore

Tirsdag, den 6. marts 2007 Konference: Aluminium offshore Offshore Center Danmark og dansk offshore Tirsdag, den 6. marts 2007 Konference: Aluminium offshore 2007 Offshore Center Danmark og dansk offshore 1 Program 1. Offshore Center Danmark - Baggrund og arbejde 2. Offshore sektoren og dens betydning

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 4, 48, stk. 4, 50, stk. 2 og 5, 50 a, stk. 6 og 7, 53, stk. 1, 57

Læs mere

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik Power to the People Jørgen S. Christensen, Dansk Energi 1 Agenda De energipolitiske udfordringer Der er behov for flere brændselstyper

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens støtte til solcelleanlæg. Oktober 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens støtte til solcelleanlæg. Oktober 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens støtte til solcelleanlæg Oktober 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

ForskVE - de nye 25 mio. kr. til VE

ForskVE - de nye 25 mio. kr. til VE ForskVE - de nye 25 mio. kr. til VE NN, forskningskoordinator, Energinet.dk nn@energinet.dk Præsentation af det nye støtteprogram for VE Lidt om Energinet.dk s F&U programmer Det politiske grundlag ForskVE

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 345 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 345 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 345 Offentligt Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg Kopi til Energi-, forsynings- og klimaminister, Lars Chr. Lilleholt Rosenørns

Læs mere

Rotary Club i Esbjerg & Fanø: Offshore Center Danmark Vækst gennem viden og kompetence - Mandag d.14 juni 2004 i Musikhuset

Rotary Club i Esbjerg & Fanø: Offshore Center Danmark Vækst gennem viden og kompetence - Mandag d.14 juni 2004 i Musikhuset 1 Rotary Club i Esbjerg & Fanø: Offshore Center Danmark Vækst gennem viden og kompetence - Mandag d.14 juni 2004 i Musikhuset Præsentation 1. Offshore Center Danmark (OCD) Offshore : Overordnet Dansk Offshore

Læs mere

Hvordan får Danmark mest vind og sol for pengene?

Hvordan får Danmark mest vind og sol for pengene? Hvordan får Danmark mest vind og sol for pengene? Dato: 14-8-217 vil gerne rose regeringen for at have afsat 1,3 mia. kr. til udbygning med vind og sol i de kommende år. De penge kan der blive god brug

Læs mere

Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse

Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse Af Preben Maegaard og Jane Kruse Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Nu er der jo kommet gang i tingene på energicentret igen? Den bemærkning hører vi

Læs mere

Udbygning med vind i Danmark

Udbygning med vind i Danmark Udbygning med vind i Danmark Dato: 29-1-213 I 212 nåede vindkraft op på at levere mere end 1. GWh og dermed dække over 3 pct. af Danmarks elforbrug. Mængden af installeret vindkraft nåede også at passere

Læs mere

Elbilers rolle i et intelligent elsystem

Elbilers rolle i et intelligent elsystem Elbilers rolle i et intelligent elsystem Vedvarende energi i transportsektoren Aalborg Universitet 25.08.2009 Anders Bavnhøj Hansen, Energinet.dk, Strategisk planlægning E-mail: abh@energinet.dk Elbilers

Læs mere

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 2015 Grønsted kommune Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 Indhold Indledning... 2 Metode... 2 Kommunikation... 3 Hvem er målgruppen?... 3 Hvad er mediet?... 3 Hvilken effekt skal produktet have hos afsenderen?...

Læs mere

Historien om den videnbaserede energisektor

Historien om den videnbaserede energisektor Historien om den videnbaserede energisektor Formålet med denne historiefortælling er at vise, at da elsystemet blev udviklet var sektoren kendetegnet ved en meget høj grad af tværfaglighed. Den danske

Læs mere

11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi Side 1 NOVEMBER Verden investerer vedvarende i vedvarende energi

11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi Side 1 NOVEMBER Verden investerer vedvarende i vedvarende energi 11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi Side 1 NOVEMBER 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi 11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi

Læs mere

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle)

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg kan for eksempel være solcelleanlæg, vindmøller, biomasseanlæg og biogasanlæg. Ejer du vedvarende energianlæg eller har andele i et

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller BEK nr 126 af 06/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 12. marts 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin. Energistyrelsen, j.nr. 2006/2012-0053

Læs mere

15. maj Reform af ordning for landvind i Danmark sammenhængen mellem rammevilkår og støtteomkostninger. 1. Indledning

15. maj Reform af ordning for landvind i Danmark sammenhængen mellem rammevilkår og støtteomkostninger. 1. Indledning 15. maj 2017 Reform af ordning for landvind i Danmark sammenhængen mellem rammevilkår og støtteomkostninger 1. Indledning Dette notat beskriver forskellige støtteformer til vindenergi og notatet illustrerer

Læs mere

Bølgekraftteknologi. Strategi for Forskning, Udvikling og Demonstration Partnerskabet for Bølgekraft

Bølgekraftteknologi. Strategi for Forskning, Udvikling og Demonstration Partnerskabet for Bølgekraft Bølgekraftteknologi. Strategi for Forskning, Udvikling og Demonstration 2012 Partnerskabet for Bølgekraft Styregruppe Jens Peter Kofoed, Aalborg Universitet (projektleder) Jan Krogh, Aalborg Universitet

Læs mere

Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller

Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller Dato: 24-08-2012 Vindmølleindustrien bakker op om Energistyrelsens arbejde med at identificere egnede områder til potentielle kystnære havmølleparker

Læs mere

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser?

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Konkurrencedygtig Hvordan sikrer vi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Uden ville europæerne ikke kende til den velstand, mange nyder i dag. Energi er en forudsætning

Læs mere

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Grenaa, 21 maj 2013 Offshoreenergy.dk - formål At styrke og understøtte den danske offshore

Læs mere

Anbefalinger til. Renewables. hvordan Danmark sikrer udviklingen. AUianceforOffshon

Anbefalinger til. Renewables. hvordan Danmark sikrer udviklingen. AUianceforOffshon Det Politisk-Økonomiske Udvalg 2010-11 PØU alm. del Bilag 41 Offentligt ig til handlingaf en grøn offshore industri u Anbefalinger til hvordan Danmark sikrer udviklingen / I«*ili!isii*i*icS mm' mm } -o

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

1. Introduktion. Indledende undersøgelse Vindmøller på Orø Forslag til projekter

1. Introduktion. Indledende undersøgelse Vindmøller på Orø Forslag til projekter Indledende undersøgelse Vindmøller på Orø Forslag til projekter Regin Gaarsmand & Tyge Kjær Institut for Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet Den 12. juni 2016. 1. Introduktion Dette papir har

Læs mere

Myndighedernes engagement i prisfølsomt elforbrug. v/ Torben Normann Schulze; Energistyrelsen 7. juni 2006

Myndighedernes engagement i prisfølsomt elforbrug. v/ Torben Normann Schulze; Energistyrelsen 7. juni 2006 Myndighedernes engagement i prisfølsomt elforbrug v/ Torben Normann Schulze; 7. juni 2006 Energistrategi 2025 Undersøge mulighederne for at fremme et mere fleksibelt elforbrug Regeringens bevæggrunde:

Læs mere

Solvarme et væsentligt bidrag

Solvarme et væsentligt bidrag Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 201 Offentligt Solvarme et væsentligt bidrag Vores budskab: Solvarme kan bidrage væsentligt til den danske varmeforsyning til målsætningen om 30% VE i 2025

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del Bilag 20 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del Bilag 20 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del Bilag 20 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget De økonomiske konsulenter Til: Dato: Udvalgets medlemmer 16. november 2016 Opdateret analyse af PSO-udgifter

Læs mere

Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler

Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler Fremtidens danske elbilmarked hvornår og hvordan Dansk Industri 26.08.2009 Anders Bavnhøj Hansen, Energinet.dk, Strategisk planlægning E-mail:

Læs mere

Nye grønne forretningsmuligheder

Nye grønne forretningsmuligheder Nye grønne forretningsmuligheder - Introduktion til CleanTEKmidt Marts 2012, Henrik Skou Pedersen Disposition Intro Baggrund, muligheder og drivere for grøn vækst CleanTEKmidt, et udviklingsprogram for

Læs mere

Oversigt over afregningsregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi (VE)

Oversigt over afregningsregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi (VE) NOTAT 22. april 2013 J. nr. 2102/1162-0007 Ref. MPE, HLA, RZS Forsyning Oversigt over afregningsregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi (VE) Energipolitisk aftale af 22. marts 2012 Den

Læs mere

Ændringsforslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning og ligningsloven

Ændringsforslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning og ligningsloven Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 135 Bilag 11 Offentligt Ændringsforslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning og ligningsloven (Rammer for kystnære

Læs mere

Klima- og Miljøudvalget

Klima- og Miljøudvalget Klima- og Miljøudvalget By, Kultur og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 208403 Brevid. 1774454 Ref. PKA Dir. tlf. 4631 3548 peterka@roskilde.dk NOTAT: Muligheder for at opfylde klimamål ved vedvarende energianlæg

Læs mere

Offshore Wind Tenders in Denmark Kriegers Flak Havvindmøllepark

Offshore Wind Tenders in Denmark Kriegers Flak Havvindmøllepark Kriegers Flak Havvindmøllepark Chefkonsulent Lisbeth Nielsen Nye havvindmølleprojekter i Danmark Energiaftale 2012 Horns Rev 3: 400 MW Kriegers Flak: 600 MW 350 MW kystnært udbud 50 MW forsøgsordning for

Læs mere

DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET

DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET Selvforsyning, miljø, jobs og økonomi gennem en aktiv energipolitik. Socialdemokratiet kræver nye initiativer efter 5 spildte år. Danmark skal være selvforsynende med energi,

Læs mere

Beretning 2014. Produktion

Beretning 2014. Produktion Beretning 2014 Driften af vores vindmølle er stabil og tilfredsstillende. Den kører heldigvis uden de store problemer. Møllen får sin faste service 2 gange om året, et stort og et lille eftersyn, og får

Læs mere

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 15. september 2015 Udarbejdet af: Nina Detlefsen Kontrolleret af: Kasper Nagel og Jesper Koch Beskrivelse:

Læs mere

Statusnotat om. vedvarende energi. i Danmark

Statusnotat om. vedvarende energi. i Danmark Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 81 Offentligt Folketingets Energiudvalg og Politisk-Økonomisk Udvalg Økonomigruppen og 2. Udvalgssekretariat 1-12-200 Statusnotat om vedvarende energi i

Læs mere

HVEM SKAL EJE VINDMØLLERNE?

HVEM SKAL EJE VINDMØLLERNE? HVEM SKAL EJE VINDMØLLERNE? Preben Maegaard Vildsund Strand, 6. maj 2009 Udbygningen skete meget hurtigt, med lokal accept og blev finansieret lokalt, fordi der kunne opnås offentlig garantistillelse.

Læs mere

Kommunen som investor i vindmølleprojekter. www.energiogmiljo.dk

Kommunen som investor i vindmølleprojekter. www.energiogmiljo.dk Kommunen som investor i vindmølleprojekter 1 Det vil jeg tale om Hjemmelsgrundlaget for kommunen som deltager i elproduktion Låneoptagelse og garantistillelse Modregningsreglerne Risikoafdækning Anvendelse

Læs mere

Den rigtige vindkraftudbygning. Anbefaling fra Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien

Den rigtige vindkraftudbygning. Anbefaling fra Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien Den rigtige vindkraftudbygning Anbefaling fra Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien 2 Den rigtige vindkraftudbygning Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien anbefaler, at der politisk

Læs mere

Fremtidens energi er Smart Energy

Fremtidens energi er Smart Energy Fremtidens energi er Smart Energy Partnerskabet for brint og brændselsceller 3. april 2014 Kim Behnke, Chef for forskning og miljø, Energinet.dk kbe@energinet.dk I januar 2014 dækkede vindkraften 63,3

Læs mere

Offshoreprojekter - og lidt om juraen

Offshoreprojekter - og lidt om juraen Offshoreprojekter - og lidt om juraen BØLGETRÆF 12. november 2011 Bo Sandroos 14/11/2011 1 Oversigt 1. Generelt om offshoreprojekter Bølgekraft som offshoreindustri 2. Lidt om juraen kan den hjælpe? 1.

Læs mere

Gennemgang af Sol, vind, Hydro og A-kraft

Gennemgang af Sol, vind, Hydro og A-kraft Gennemgang af Sol, vind, Hydro og A-kraft Vind Geografiske begrænsninger Kræver områder med regelmæssige vinde. Som regel er det flade områder uden store forhindringer, der kan bremse vinden, som er ideelle.

Læs mere

HORNS REV 1 HAVMØLLEPARK

HORNS REV 1 HAVMØLLEPARK HORNS REV 1 HAVMØLLEPARK Mennesker har i årtusinder udnyttet vinden som energikilde. Udviklingen bevæger sig i dag fra mindre grupper af vindmøller på land til større vindmølleparker på havet. Vindkraft

Læs mere

Prissætning af øget risiko ved fast tillæg ift. fast pris (CfD)

Prissætning af øget risiko ved fast tillæg ift. fast pris (CfD) Prissætning af øget risiko ved fast tillæg ift. fast pris (CfD) Dato: 22-08-2017 Når investor står overfor at skulle opstille en business case for et kommende vindmølleprojekt (samme gælder for sol m.v.)

Læs mere

Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi og anden miljøvenlig elproduktion

Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi og anden miljøvenlig elproduktion N O T AT 24. juni 2015 Forsyning og ressourcer Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi og anden miljøvenlig elproduktion Dette notat indeholder en beskrivelse af de

Læs mere

Solcelleranlæg. Solcelleanlæg

Solcelleranlæg. Solcelleanlæg Solcelleanlæg Sænk din elregning og dit CO 2 -udslip markant Solens daglige indstråling på jorden er ca. 6.000 gange så høj, som den samlede energi vi dagligt forbruger på kloden. Ved at udnytte solens

Læs mere

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg. Version 60 MW pulje 19. marts 2015

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg. Version 60 MW pulje 19. marts 2015 Formål. Med hæftet Nettilslutning af solcelleanlæg ønsker Dansk Solcelleforening, TEKNIQ og Dansk Energi at give en samlet oversigt over administrative krav og regler m.m. som gælder for nettilslutning

Læs mere

Det danske energisystem i 2020 Hvordan opnår vi den tilstrækkelige grad af dynamik i et el-system med 50 % vind?

Det danske energisystem i 2020 Hvordan opnår vi den tilstrækkelige grad af dynamik i et el-system med 50 % vind? Det danske energisystem i 2020 Hvordan opnår vi den tilstrækkelige grad af dynamik i et el-system med 50 % vind? Mikael Togeby, Ea Energianalyse A/S Indpasning af vindkraft For Energistyrelsen og Skatteministeriet

Læs mere

RES-e Regions / WP3 Første aktivitet: Analyse af RES-e i kommunerne

RES-e Regions / WP3 Første aktivitet: Analyse af RES-e i kommunerne RES-e Regions / WP3 Første aktivitet: Analyse af RES-e i kommunerne Introduktion Kommunernes energipolitiske kontekst, beføjelser og aktuelle situation beskrives indledningsvis for at give baggrund for

Læs mere

FRA SAMLING TIL HANDLING Et nyt investeringsprogram: Forskning, udvikling og investeringer 2010 2020

FRA SAMLING TIL HANDLING Et nyt investeringsprogram: Forskning, udvikling og investeringer 2010 2020 FRA SAMLING TIL HANDLING Et nyt investeringsprogram: Forskning, udvikling og investeringer 2010 2020 ved Poul Nyrup Rasmussen, formand for Alliancen for Grøn Offshore Energi 29. oktober 2010 GRØN ENERGI

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler mb/d UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE- OG GASRESSOURCER 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non-conventional oil Crude

Læs mere

[...] over Energistyrelsen af 6. juli 2009 Afslag på ansøgning om dispensation fra tidsfristen i 42, stk. 4 i lov om fremme af vedvarende energi.

[...] over Energistyrelsen af 6. juli 2009 Afslag på ansøgning om dispensation fra tidsfristen i 42, stk. 4 i lov om fremme af vedvarende energi. (Vedvarende energi) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Klodens solindfald på 1 time svarer til et års energiforbrug

Klodens solindfald på 1 time svarer til et års energiforbrug Peter Bolwig Klodens solindfald på 1 time svarer til et års energiforbrug Solindfald kwh/m2 pr. år Solvarme = varmt vand Solceller = miljørigtig el Solvarme Konventionel solfanger Vakuumrørsolfanger Fra

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006 Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006 Denne beretning suppleres med formandens mundtlige beretning på generalforsamlingen. Vindåret Vindåret 2005

Læs mere

Økonomien i ejerskab (også) set i lyset af de fremtidige afregningsregler

Økonomien i ejerskab (også) set i lyset af de fremtidige afregningsregler Økonomien i ejerskab (også) set i lyset af de fremtidige afregningsregler VERDENS-REKORD: 1) SWT82,4 2,3 MW: 84,6 GWh 9,7 år, 8750 MWh/år = 3800 Fuldlasttimer 2) V80 2 MW 78,5 GWh 9,8 år, 8000 MWh/år =

Læs mere

Økonomi og afregningsregler for strøm. Henrik Lawaetz

Økonomi og afregningsregler for strøm. Henrik Lawaetz Økonomi og afregningsregler for strøm Henrik Lawaetz VE-lov 41 Pristillæg som sammen med markedsprisen udgør 60 øre/kwh Installeret effekt højst 25 kw Tilsluttet i egen forbrugsinstallation Energinet.dk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Ændring af støtte til visse solcelleanlæg)

Læs mere

Til Økonomiudvalgets aflæggerbord og Teknik- og Miljøudvalgets orientering

Til Økonomiudvalgets aflæggerbord og Teknik- og Miljøudvalgets orientering KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen NOTAT Til Økonomiudvalgets aflæggerbord og Teknik- og Miljøudvalgets orientering Orientering om status på HOFOR's havvindmøllestrategi

Læs mere

FULD SOL OVER DANMARK

FULD SOL OVER DANMARK FULD SOL OVER DANMARK Vi har brug for en gennemtænkt justering af rammerne for solceller i Danmark. Derfor fremlægger branche-, erhvervs-, miljø- og forbrugerorganisationer et forslag til, hvilke elementer

Læs mere

FREMTIDENS BÆREDYGTIGE ENERGISYSTEM PÅ FYN. Energiplan Fyn den 22. juni 2015

FREMTIDENS BÆREDYGTIGE ENERGISYSTEM PÅ FYN. Energiplan Fyn den 22. juni 2015 FREMTIDENS BÆREDYGTIGE ENERGISYSTEM PÅ FYN Energiplan Fyn den 22. juni 2015 BÆREDYGTIG ENERGIFORSYNING PÅ FYN Det er en del af Energi Fyns mission og strategiske fundament at deltage aktivt i udviklingen

Læs mere

Bilag 1 downloaded ,

Bilag 1 downloaded , Bilag 1 downloaded 2013-04-24, http://search.ens.dk/search?q=cache:67ec5cr_hhwj:www.ens.dk+oversigt%20over%20afregningsregler Oversigt over afregningsreglerne og støttemulighederne for VE Tilskuddene til

Læs mere

Energisystemet og energiressourcerne

Energisystemet og energiressourcerne Energisystemet og energiressourcerne Ungdommens Naturvidenskabelige Forening Odense den 10. februar 2011 Flemming Nissen Vi dyrker rovdrift på jordens energiressourcer Jordens alder: 24 timer Menneskehedens

Læs mere

Vindkraft I Danmark. Erfaringer, økonomi, marked og visioner. Energiforum EF Bergen 21. november 2007

Vindkraft I Danmark. Erfaringer, økonomi, marked og visioner. Energiforum EF Bergen 21. november 2007 Vindkraft I Danmark Erfaringer, økonomi, marked og visioner Energiforum EF Bergen 21. november 2007 Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk Danmarks energiforbrug i 25 år PJ 900 600 300 0

Læs mere

Udbygning med vind i Danmark

Udbygning med vind i Danmark MW Faktaark Udbygning med vind i Danmark Ultimo 211 var der i alt 3.927 MW vindkraft i Danmark. 3.55 MW på land og 871 MW på havet. Vindkraft dækkede i 211 ca. 28 pct. af Danmarks elforbrug. I 211 blev

Læs mere

Stort potentiale i dansk produceret flis

Stort potentiale i dansk produceret flis Det Energipolitiske Udvalg, Miljø- og Planlægningsudvalget, Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Miljø- og Planlægningsudvalget, Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 EPU alm. del

Læs mere

Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler

Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler Fremtidens danske elbilmarked hvornår og hvordan Dansk Industri 26.08.2009 Anders Bavnhøj Hansen, Energinet.dk, Strategisk planlægning E-mail:

Læs mere