Kontrolpanel Type ABS CP 116/216

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontrolpanel Type ABS CP 116/216"

Transkript

1 Kontrolpanel Type ABS CP 116/216 ON ON ON ON ON ON (11/2014) DA Brugervejledning

2 Copyright 2014 Sulzer. Alle rettigheder forbeholdes. Denne manual og den software, der er beskrevet i den, medfølger under licens og må kun bruges og kopieres i overensstemmelse med betingelserne i den pågældende licens. Indholdet i manualen er kun beregnet som information. Oplysningerne kan blive ændret uden varsel og bør ikke opfattes som forpligtende for Sulzer. Sulzer påtager sig ikke noget ansvar og stiller ikke nogen garanti i forbindelse med fejl eller unøjagtigheder, der måtte forekomme i denne bog. Bortset fra, hvad der er tilladt i en sådan licens, må ingen del af denne publikation reproduceres, gemmes i et system, hvorfra den kan hentes igen, eller overføres under nogen form og med nogen som helst midler, hverken elektroniske, mekaniske, optagelsesmæssige eller andet uden forudgående skriftligt tilsagn fra Sulzer. Sulzer forbeholder sig ret til at ændre specifikationerne i takt med den tekniske udvikling. DA 2

3 iii INDHOLD Om denne vejledning, brugere og begreber 1 Kapitel 1 Oversigt over funktioner og anvendelse 3 Kapitel 2 Indstillinger Sprogvalg Oversigt over indstillinger indstillinger Indstillinger for pumpesump Pumpeindstillinger Almindelige indstillinger for pumpe 1 og pumpe Analog logning Indstillinger til trendkurver Indstillinger til analoge indgange Indstillinger til digitale indgange Indstillinger til digitale udgange (alarmrelæer) Indstillinger til pulskanal Kommunikationsindstillinger Kapitel 3 Daglig drift Manuel kontrol Alarmliste Vis status Trendkurver Kapitel 4 Tekniske data og EMC-kompatibilitet Tekniske data Maksimal belastning Elektromagnetisk kompatibilitet

4 iv

5 1 OM DENNE VEJLEDNING, BRUGERE OG BEGREBER Denne vejledning beskriver pumpens kontrolpaneler CP Forskellen mellem de to produkter er, at CP 116 kontrollerer en pumpe, hvorimod CP 216 kan kontrollere to pumper. CP 116 omfatter ikke nogen effektafbryder, hvorimod CP 216 omfatter en 3-polet effektafbryder for hver pumpe. Installationsvejledning Brugere Forudsætninger Læsevejledning Et separat dokument Installationsvejledning beskriver, hvordan man fysisk installerer kontrolpanelet (udskrevet dokument i installationspakken og også en PDF-fil på cd'en). Denne vejledning er beregnet til systemadministratorer og brugere af kontrolpanel CP I vejledningen formodes det, at du allerede er bekendt med de pumper, du skal kontrollere, og de sensorer, der er forbundet med CP administratoren skal også kende til og træffe beslutninger om følgende: Kontrolpanelet kan enten anvende en analog niveausensor, der måler vandniveauet i sumpen, så der kan opnås præcis kontrol med start- og stopniveauer, eller den kan anvende simple svømmerkontakter, der er placeret på start- og stopniveauerne. Svømmerafbrydere kan anvendes som et supplement til en analog niveausensor, som backup og som en yderligere alarmindgang. En analog niveausensor har adskillige fordele i forhold til svømmerafbrydere: den er mere robust (kan ikke sidde fast eller blive blokeret mekanisk); den er mere nøjagtig; den er mere fleksibel (du kan nemt ændre start- og stopniveauer); du kan få aflæsninger af vandniveauet i sumpen, indløbet, overløbet og pumpekapaciteten; du kan optimere pumpens ydelse på forskellige måder, herunder bevægelse, andre stopniveauer, takstkontrol osv. Det er også muligt at anvende et alternativt stopniveau, sædvanligvis på et lavere niveau end normalt, som er effektivt en gang efter en række pumpeopstarter. Dette kan være nyttigt, hvis det er ønskeligt at tømme sumpen "helt" en gang imellem. Du skal vide, om pumpen/pumperne skal bevæges, hvis de(n) har stået stille i lang tid. Hvis systemet har to pumper, skal du beslutte dig for, om pumperne skal veksle. Hvis elektriciteten har daglige, varierende takster, skal du kunde tidspunkterne for høje/lave takster. Du skal vide, hvordan overløb måles: hvis det måles vha. både en overløbsdetektor (der detekterer starten af overløbet) og en niveausensor (der måler det faktiske flow), skal du kende parametre, der skal indtastes som indstillinger, således at overløbet kan måles ved efter en beregning i CP Du skal vide, hvilken alarmklasse A-alarm eller B-alarm (se Ordliste og konventioner på side 2), du skal tildele hver alarm. Se det separate dokument Installationsvejledning vedrørende installation, som dækker både CP og CP Før du foretager nogen indstillinger eller anvender kontrolpanelet, skal du læse Kapitel 1 Oversigt over funktioner og anvendelse det beskriver panelkontrollernes generelle funktioner og deres betydning og anvendelse.

6 2 OM DENNE VEJLEDNING, BRUGERE OG BEGREBER administratoren skal sikre sig, at alle indstillinger ifølge Kapitel 2 Indstillinger er egnede til din anvendelse. Standardindstillingerne er angivet i Installationsvejledningen. De fleste indstillinger i Kapitel 2 gælder kun systemadministratoren, men følgende gælder også for dem, der kun betjener controlleren: sprogvalg, dato- og tidsindstillinger, enheder, timeout af baggrundslys, summer, operatørens adgangskode, start/stop-niveauer. Kapitel 3 på side 21 dækker de emner, der er nødvendige for den almindelige, daglige drift. Ordliste og konventioner For at bestemme et menupunkt i et hieraki anvendes, anvendes en vinkelknægt til et adskille niveauerne. Eksempel: Indstillinger > betyder menupunktet, som du når ved først at vælge menupunktet Indstillinger, som har en række undermenuer, hvorfra du vælger menupunktet. Tekst med blåt angiver et hypertekstlink. Hvis du læser dette dokument på en computer, kan du klikke på punktet, som fører dig direkte hen til linket. Pumpebevægelse: Lange stilstandsperioder i et korroderende og forurenet miljø er dårligt for pumperne. Som en modforanstaltning kan de "bevæges" med javne mellemrum, hvilket reducerer korrosion og andre skadelige virkninger. Cos φ: Cosinus af fasevinklen φ mellem motorstrømmen og spændingen. Alarmklasse: Alarmklassen kan enten være en A-alarm eller en B-alarm. A- alarmer kræver umiddelbar handling, så driftspersonalet på arbejdspladsen skal underrettes uanset tidspunktet på dagen. B-alarmer er mindre vigtige, men bør afhjælpes i løbet af den normale arbejdstid. Digitale indgange betyder et signal, der enten er tændt eller slukket (højt eller lavt), hvor højt er alt mellem 5 og 24 volts jævnstrøm og lavt er alt under 2 volt. Digitale udgange betyder et alarmrelæ, der enten er normalt lukket eller normalt åbent. Analoge indgange er til sensorer, og disse registrerer strøm i området 4 20 ma eller 0 20 ma.

7 3 KAPITEL 1 OVERSIGT OVER FUNKTIONER OG ANVENDELSE CP 116 og CP 216 er kontrolpaneler for henholdsvis én og to pumper. Disse enheder har den samme funktion med hensyn til deres evne til at kontrollere pumper og håndtere alarmer den eneste forskel er, at CP 216 er beregnet til to pumper, mens CP 116 er beregnet til én pumpe. Figur 1-1 viser panelet og beskriver knappernes funktioner og betydningen af indikatorlamperne. De seks knapper til højre for displayet anvendes til at navigere i menuer og ændre indstillinger, hvorimod knapperne til venstre for displayet anvendes til at kontrollere pumpetilstanden og til manuel kontrol af pumpen. Auto / Fra Pumpe 1, Pumpe 2 CP 116: kun P1 Venstre/tilbage Højre/fremad Op RS-232 port til en computer (serviceport) Lav kapacitets P2 2,50 m 25,0 l/s Strømindikator Alarmindikator 5,3 l/s 5,8 A 1 2 4,7 A 2 RS-232/modemkommunikationsindikatorer Manuel kontrol Escape/Annuller Pumpe 1, Pumpe 2 Ned CP 116: kun P1 Indikatorlamper til pumpe (grøn/gul) Enter Figur 1-1 En grøn lampe helt til venstre angiver, at der er strøm på enheden (enten via batteri eller forsyningsnettet). Den røde alarmindikator blinker, når der er en alarm, der ikke er blevet anerkendt. For hver pumpe (P1 og P2) er der en knap, med hvilken du kan indstille pumpen til enten Auto eller Blokeret. En indikatorlampe viser, om pumpen er i Auto (grøn) eller manuelt blokeret (gul). Under den er der en knap (håndsymbol), med hvilken du manuelt kan kontrollere pumpen. Du navigerer i menuerne vha. pileknapperne. Tryk enten Op eller Ned pileknappen for at skifte til menuvisningen. Du bekræfter en handling med knappen Enter eller anerkender en alarm. Når du trykker på knappenescape, annulleres den aktuelle handling. Alarmsymbol Overløbsdetektor Indadgående flow til sump Lav kapacitets P2 5,3 l/s 2,50 m 5,8 A ,0 l/s 4,7 A 2 Alarmtekst Vandets højde i sump Udadgående flow fra sump Højniveausvømmersensor Strømforbrug for pumpe 2 Viser handling (animeret trekant) Pumpe nummer 2 Lavniveausvømmer Vandets højde (animeret) Figur 1-2 Displayet og dets informationsfelter i standard topniveauvisningen (CP 216). Standard (topniveau) visningen viser dynamisk pumpernes driftsstatus og sumpens forhold. Figur 1-2 viser symbolerne og forklarer deres betydning. Enheden vender altid tilbage til denne visning efter 10 minutters inaktivitet i alle andre visninger (såsom visning af menuer). Visningen viser kun en pumpe tændt CP 116, og når CP 216 er indstillet til kun at anvende en pumpe, tilpasser visningen sig til kun at vise en pumpe.

8 4 KAPITEL 1 OVERSIGT OVER FUNKTIONER OG ANVENDELSE Strøm- og alarmindikator Kommunikationsindikatorer Tx og Rx Knapper til venstre Knapper til højre Hovedmenu De to symboler yderst til venstre på panelet er til strøm- og alarmindikation: o o Et grønt lys viser, at enheden er tændt. Den røde alarmindikator blinker, når der er en ikke-anerkendt alarm, og displayet angiver alarmtypen. Når alarmen er blevet anerkendt, lyser lampen konstant rødt og forbliver tændt, indtil der ikke er nogen aktive alarmer. Til højre for strømindikatoren er der to kommunikationsindikatorer: o Tx lyser, når der overføres data til RS-232-porten eller et modem. o Rx lyser, når der modtages data fra RS-232-porten eller et modem. Knapperne til venstre for displayet har følgende funktioner: o Knappen mærket Auto/0 anvendes til at indstille pumpekontrollen på Auto eller slukke for den. I Auto lyser den grønne lampe til højre og kontrolpanelet kontrollerer pumpen. I 0 lyser den gule lampe til højre, og pumpen er slukket, (deaktiveret). o Knappen med håndsymbolet anvendes til at forsøge at starte pumpen, tilsidesætte pumpecontrolleren eller stoppe pumpen, hvis den kører. Den er kun effektiv, når den er i Auto, dvs. mens den grønne lampe lyser. Knapperne til højre for displayet har følgende funktioner: o Hvis du vil forlade oversigtsbilledet af pumpesumpen og gå ind i menuerne, skal du enten trykke på pileknapperne Op eller Ned. o Du går ind i et menupunkt ved at trykke enten på knappen Højre/Fremad eller knappen Enter. o Du bekræfter (eller foretager/udfører) en handling med knappen Enter ( ). Når displayets topniveauvisning viser, at der er en alarm, og du trykker på knappen Enter, vil summeren stoppe og bringe en prompt op, der beder dig om at anerkende alarmen, og hvis du trykker på Enter en gang til, vil den blive anerkendt. o Hvis du vil annullere den aktuelle handling eller forlade menuerne og gå tilbage til oversigtsbilledet af pumpesumpen, skal du trykke på knappen Escape. Figur 1-3 viser Hovedmenu, som du kan nå fra oversigtsbilledet ved at trykke på enten pileknappen Op eller Ned: Hovedmenu Manuel kontrol Alarmliste Vis status Indstillinger Trendkurver Select Language Esc Figur 1-3 Navn på menu Menupunkter Disse symboler viser, hvilke navigationsknapper, der er aktive i den aktuellel visning. Det CP grafiske displays topniveaumenu. Hvordan man vælger sprog og foretager alle indstillinger (menupunkter Select Language og Indstillinger) er beskrevet i Kapitel 2 Indstillinger. Det er hensigten, at punkterne Manuel kontrol, Alarmliste, Vis status og Trendkurver skal anvendes i den daglige drift af enheden og er beskrevet i Kapitel 3 Daglig drift. Sådan indtastes værdier og strenge Brug knapperne Op/Ned for at gå en værdi eller et bogstav op eller ned. For værdier/strenge, der er længere end et ciffer/tegn, skal du anvende knapperne Venstre/Højre for at flytte indsættelsespunktet til det ønskede felt, så du kan ændre dets værdi med knapperne Op/Ned osv.

9 5 Adgangskoder Batterireserve Personlig alarm og hvordan man nulstiller den Der er tre sikkerhedsniveauer: 1. Den daglige drift, såsom anerkendelse af en alarm eller standsning af en pumpe, kræver ingen adgangskode eller autorisation. 2. Driftsmæssige indstillinger, såsom indstilling af start- eller stopniveauer for pumpen, kræver en adgangskode på niveauet Operatør; 3. Konfigurationsindstillinger, der påvirker den grundlæggende funktionalitet eller adgang, såsom typen af niveausensor, kræver en adgangskode på niveauet. Standardadgangskoder fra fabrikken er henholdsvis 1 og 2, men koderne kan ændres under menupunktet Indstillinger >. Når en adgangskode for Operatør er påkrævet, kan du enten give adgangskoden til Operatør eller. CP omfatter en oplader til en blysyrebatterireserve. Selve batteriet er valgfrit og kan installeres i kabinettet. Under batteridrift (ingen netstrøm) er pumperelæerne altid deaktiveret. Strømindikatoren forbliver aktiv, og alarmindikatoren er aktiv. Alarmrelæet vil fungere i henhold til indstillingen i Tabel 2-9 Instillinger til alarmrelæer under Indstillinger > Digitale udgange på side 18. Når pumpestationen er bemandet, kan en personlig alarm blive udsendt, hvis vedligeholdelsespersonen ikke har vist aktivitet inden for en vis tidsperiode. For detaljer om indstillinger vedrørende dette se Afsnit 2.3 indstillinger på side 8 (Tildeling af alarmtype, og Maks tid til reset), Afsnit 2.10 Indstillinger til digitale indgange på side 17 (tildeling af Personale på station til en digital indgang) og Afsnit 2.11 Indstillinger til digitale udgange (alarmrelæer) på side 18 (Tildeling af personlig alarm ind til en af alarmrelæerne). Efter det specificerede Makstid til reset aktiveres deτ tildelte alarmrelæ, således at et visuelt eller audiosignal kan alarmere vedligeholdelsespersonen om, at alarmtimeren skal nulstilles. Hvis alarmtimeren ikke er nulstillet inden for, udsendes en personlig alarm. For at nulstille timeren skal du blot trykke på en hvilken som helst knap på pumpecontrolleren.

10 6 KAPITEL 1 OVERSIGT OVER FUNKTIONER OG ANVENDELSE

11 7 KAPITEL 2 INDSTILLINGER I dette kapitel beskrives menupunkter og alle de indstillinger, der skal foretages, før pumpecontrolleren anvendes. Hvordan du navigerer i menuerne og indtaster værdier er beskrevet i Kapitel 1 Oversigt over funktioner og anvendelse. Standardindstillingerne er angivet i Installationsvejledningen. Af praktiske grunde kan indstillingerne, ud over direkte fra kontrolpanelet, styres fra en computer, der kører AquaProg (sælges separat). Hovedmenu Manuel kontrol Alarmliste Vis status Indstillinger Trendkurver Select Language Esc Hovedmenu Manuel kontrol Alarmliste Vis status Indstillinger Trendkurver Select Language Esc 2.1 Sprogvalg 1. Vælg menupunktet Select Language og tryk på Enter to gange. 2. Indtast adgangskoden for Operatør (standard er 1). Tryk på Enter. 3. Rul til dit ønskede sprog vha. knapperne Op/Ned. 4. Tryk på Enter og dernæst på pilen Venstre/Tilbage. 2.2 Oversigt over indstillinger Menupunktet Indstillinger har mange undermenuer med en lang række indstillinger, der skal indtastes af systemadministratoren, selvom de alle har fornuftige standardværdier. Følgende er undermenuerne: 1. (Tabel 2-1 i Afsnit 2.3 på side 8) 2. Pumpesump (Tabel 2-1 i Afsnit 2.4 på side 9) 3. CP 116: Pumpe CP 216: Pumpe 1, Pumpe 2 (Tabel 2-3 i Afsnit 2.5 på side 13) 4. CP 216: Fælles P1-P2 (Tabel 2-4 i Afsnit 2.6 på side 15) 5. Analog logning (Tabel 2-5 i Afsnit 2.7 på side 15) 6. Trendkurver (Tabel 2-6 i Afsnit 2.8 på side 16) 7. Analoge indgange (Tabel 2-7 i Afsnit 2.9 på side 16) 8. Digitale indgange (Tabel 2-8 i Afsnit 2.10 på side 17) 9. Digitale udgange (Tabel 2-9 i Afsnit 2.11 på side 18) 10. Pulskanal (Tabel 2-10 i Afsnit 2.12 på side 18) 11. Kommunikation (Tabel 2-11 i Afsnit 2.13 på side 19) Alle indstillinger kræver en adgangskode for undtagen visse indstillinger under undermenuen og start/stop-niveauer (side 13), som kun kræver en adgangskode for Operatør. Hver undermenu er beskrevet i separate tabeller. Hvordan man fortolker tabellerne vises som følger for indstillingerne under menupunktet Indstillinger > > alarmer > Strømsvigt i Tabel 2-1: 1. Vælg menupunktet Indstillinger ved at bruge knapperne Op/Ned og trykke på Enter. Det øverste menupunkt vil blive valgt. Tryk på Enter igen. Alle undermenuer under vises i Tabel Vælg menupunktet alarmer, tryk på Enter. 3. Vælg menupunktet Strømsvigt, tryk på Enter. 4. Vælg menupunktet, tryk på Enter og indtast adgangskoden for. Vælg en af og tryk på Enter. 5. Vælg menupunktet, tryk på Enter, og hvis bedt herom, skal du give adgangskoden for. Indstil antallet af sekunder og tryk på Enter.

12 8 KAPITEL 2 INDSTILLINGER Adgangskoden vil blive husket i 50 sekunder, så i trin 5 ovenfor, er det måske ikke nødvendigt at indtaste adgangskoden. Hvordan knapperne på panelet anvendes er beskrevet i Kapitel 1 Oversigt over funktioner og anvendelse på side indstillinger Tabel 2-1 viser den fuldstændige liste over indstillinger under undermenuen. Tabel 2-1 indstillinger, under menupunktet Indstillinger > (Side 1 af 2) Select Language Vælg et sprog Operatør Samme som indstillingen beskrevet i Afsnit 2.1. Datoformat {ÅÅÅÅ.MM.DD, DD.MM.ÅÅÅÅ, MM.DD.ÅÅÅÅ} Indstil dato Indstil tid Dato Tid Operatør Vælg enheder Timeout af baggrundslys Niveau for grafisk interval Summer Summeradvarselstidspunkt Summer pausetidspunkt {Metriske enheder, amerikanske enheder} Minutter Minutter Minutter Operatør Operatør Metriske: m, m 2, m 3, l/s (liter/s), bar, mm, C amerikanske: ft, ft 2, gal, GPM (gal/min), F Hvis indstillet på nul, vil baggrundslyset altid være tændt. Disse tider anvendes også, når et alarmrelæ er indstillet på Alarmadvarsel (Afsnit 2.11 Indstillinger til digitale udgange (alarmrelæer) på side 18 ) Strømsvigt Manglende fase-ind. En alarm Manglende fase-ind. udsendes, hvis en af faserne for indgående strøm mangler. NV kontrolsumfejl NV kontrolsumfejl udsendes, hvis kontrolsummen for det ikke-energiafhængige lager angiver fejl. Alarm forbliver aktiv, indtil strømmen slukkes og tændes. alarmer Personlig alarm Makstid til reset Timer og minutter Efter Makstid til reset skal vedligeholdelsespersonen nulstille timeren (ved at trykke på en hvilken som helst knap) eller en personlig alarm vil blive udsendt efter. Forkert faseorden Alm. Fejl I/O PCB NV fejl I/O PCB

13 9 Tabel 2-1 indstillinger, under menupunktet Indstillinger > (Side 2 af 2) Ændr adgangskode Historik/alarm reset Operatør Heltal Operatør Heltal Hele historikloggen {Annuller, Reset} Alle alarmer {Annuller, Reset} Til operatøradgang. Koden skal være mellem 1 og 4 cifre. Fabriksindstillingen er 1. Til system (administrator) adgang. Koden skal være mellem 1 og 4 cifre. Fabriksindstillingen er 2. Pumpesump 2.4 Indstillinger for pumpesump Tabel 2-2 viser den fuldstændige liste over indstillinger under undermenuen Pumpesump. Tabel 2-2 Indstillinger for pumpesump under Indstillinger > Pumpesump (Side 1 af 4) Niveausensortype Vælg type {Analog sensor, Start/Stop svømmer} Analoge Indgange {Indv. tryksensor, Udv. sensor ma 1} Maks antal pumper kører Vælg pumper kører {2 pumper, Maks 1 pumpe} Min. relæinterval Min. tid For at minimere strømstød eller transienter forårsaget af pumper, der starter og stopper samtidig, skal der altid være et minimalt tidsforløb mellem to relæskiftstilstande. Normalt skift Skifte-funktion Skift efter {FRA, normal, asymmetrisk} {Hvert pumpestop, Begge pumper stoppet} Skift Asymmet. Primær pumpe {Pumpe 1, Pumpe 2} Vil kun skifte efter et vist antal stop af den primære Skift Efter antal stop Heltal pumpe. Driftstidsskift Driftstidsskift Ud over det normale eller asymmetriske skift kan du indstille controlleren til at skifte pumpe, når pumpen har kørt kontinuerligt i Efter kont. driftstid Timer og minutter en vis tidsperiode. Skift stopniveau Andet stopniveau Efter antal starter Stopniveau Stopforsinkelse Heltal Andet stopniveau, sædvanligvis et lavere niveau end normalt, træder i kraft, når Efter antal starter af pumpen starter. Ved at instille en Stopforsinkelse, vil det faktiske niveau, hvorpå pumpen stopper, være endnu lavere. (En hvilken som helst lavniveaualarm eller lavnivausvømmer er blokeret, men detektion af et tørløb vil stadig blokere pumpen).

14 10 KAPITEL 2 INDSTILLINGER Tabel 2-2 Indstillinger for pumpesump under Indstillinger > Pumpesump (Side 2 af 4) Start på hurtig ændring Stationsflow Målparametre Sumpområde Beregn. pumpekapacitet Overløb Nøddrift Eksponent & konstant Overløbsniveau Startfunktion Startniveauændring Hvis niveauet stiger mindst Startniveauændring i løbet af tidsperioden Per, vil den ene pumpe starte. Hvis niveauet fortsætter med at stige så meget, vil den næste pumpe starte. Per Minutter Stopfunktion Hvis niveauet falder mere end Stopniveauændring Per Beregn indløbsflow Sumpens form Tømmer/Fylder Indløbsflow beregningsinterval Flowkompens. 2 Pumper Minutter {Rektangulær, konisk} {Tømmer sump, Fylder sump} Procent Niveau 0 Fast ved 0 Område 0 m 2, ft 2 Niveau 9 Område 9 m 2, ft 2 Funktion Min. niveau Pkap beregn. Startforsinkelse Beregningstid Stopforsinkelse Overløbsdetektering Overløbsberegning Eksponent 1 Konstant 1 Eksponent 2 Konstant 2 Niveaugrænse Pumpe 1 Nødstart Pumpe 2 Nødstart Driftstid {FRA, Overløbssensor, Niveaugrænse} {Lås på indløbsflow, Eksp. & konstant} Nummer Nummer Nummer Nummer Startniveauændring i løbet af tidsperioden Per, vil den ene pumpe stoppe. Hvis niveauet fortsætter med at falde så meget, vil den næste pumpe stoppe. Er pumpen i gang med at fylde eller tømme sumpen? Tidsinterval mellem målinger. 100 % betyder, at 2 pumper leverer dobbelt så meget som en enkelt pumpe. 50 % betyder, at 2 pumper ikke leverer mere end en enkelt pumpe. Du kan specificere sumpens form ved at specificere arealet vha. 10 forskellige niveauer fra bunden af sumpen, niveau 0, til toppen niveau 9. For nedsænkede pumper indstilles Min niveau Pkap beregn. til at være toppen af pumpen det øger nøjagtigheden. Beregningen starter efter Startforsinkelse, når pumpeflowene er stabiliseret og fortsætter i Beregningstid. Stopforsinkelse påvirker ikke pumpekapacitetsberegningen, men beregningen af indløbsflow hindres under Stopforsinkelse, efter at pumpen stopper, efterstånden som flowet stabiliseres. For at detektere overløbet er en overløbssensor meget mere nøjagtig end en tærskel fra niveausensoren. Ved at indstille parametrene (eksponenter og konstanter) kan du også måle overløbet nøjagtigt ved en beregning. Lås på indløbsflow benytter ganske enkelt indløbsflowets historiske værdi. Overflow = h e1 c [m 3 s eller ft h e2 c 2 s] h = height of water. [m or ft] Det niveau, som overløbet forventes ved. Bemærk: ikke så nøjagtigt som at bruge en overløbskontakt. Hvis den normale kontrol via start- og stopniveauer mislykkes, kan denne virke som en nødbackup: Hvis højniveauvipperen udløses, kan pumpe 1 og/eller 2 sættes til startkørsel i perioden Driftstid.

15 11 Tabel 2-2 Indstillinger for pumpesump under Indstillinger > Pumpesump (Side 3 af 4) Højt niveau Alarmgrænse Hysterese Lavt niveau Alarmgrænse Hysterese Alarm pumpegruppe Højniveausvømmer Lavniveausvømmer Højt indløbsflow Alarmgrænse liter/sekunder, GPM Hysterese liter/sekunder, GPM Lavt indløbsflow Alarmgrænse liter/sekunder, GPM Hysterese liter/sekunder, GPM Nøddrift Fjernblokering Alarm pumpegruppe Højtryk Alarmgrænse Hysterese bar, ft bar, ft Lavtryk Alarmgrænse bar, ft Hysterese bar, ft Overløbsalarm Trykblokering Tryktærsklen for alarmen indstilles i menuen nedenfor vedrørende pumpeblokering.

16 12 KAPITEL 2 INDSTILLINGER Tabel 2-2 Indstillinger for pumpesump under Indstillinger > Pumpesump (Side 4 af 4) Alarm pumpegruppe Sensorfejl Begge pumper blokeret Fjernblokering Fjernblokering Blokeringstimeout Hvis Blokeringstimeout er indstillet til nul, vil blokeringen aldrig blive afbrudt. Lavniveausvømmer Lavniveausvømmer Pumpeblokering Trykblokering Blokering ved lækage Niveausensortjek Tarifkontrol Spids mandag til og med Spids søndag Trykblokering Bemærk: Trykblokering kan anvendes, når en Blokeringsforsinkelse tryksensor er installeret på udløbsflowsiden; når den angiver for højt tryk for pumpen, kan Blokeringstryk bar, ft denne blokeres. Hvis Blokeringstimeout er indstillet Blokeringstimeout til nul, vil blokeringen aldrig blive afbrudt. Blokering ved lækage Blokeringsforsinkelse Ved højniveausvømmer Niveau ved høj svømmer Maks. afvigelse +/ Ved Lavniveausvømmer Niveau ved lav svømmer Maks. afvigelse +/ Tjek af niveauændring Niveauændringstid Min. niveauændring +/ Tarifkontrol Leveringstid Nedre pumpeniveau Spidstid 1 Tænd Spidstid 1 Sluk Spidstid 2 Tænd Spidstid 2 Sluk Minutter Timer og minutter Timer og minutter Timer og minutter Timer og minutter Niveau over havet Niveau Tjekker, at niveausensoren fungerer korrekt. Tjek kan foretages ved høj svømmer, ved lav svømmer, og for at sikre, at resultatet varierer. Ved høj/lav svømmer kan en sensoralarm udsendes, hvis niveausensoren giver en værdi, der ikke ligger inden for Maks. afvigelse fra det angivne niveau for høj/lav svømmer. For at sikre, at værdierne varierer, se nedenfor: En sensoralarm kan udsendes, hvis niveausensoren ikke ændrer sin udgangsværdi med mindst Min niveau ændring i tidsperioden Niveau ændrings tid. Hvis der anvendes tarifkontrol, kan du indstille pumperne til at starte tømning af sumpen Leveringstid, før den høje tarif starter. Hvis det er tilfældet, vil den tømme sumpen ned til Nedre pumpeniveau (eller til et stopniveau, alt efter hvad der udløses først). For hver ugedag kan du specificere to tidsperioder med høj tarif (ved at specificere periodernes tænde- og slukketider). Hvis visning af aktuelle niveauer skal være absolutte niveauer over havet, skal du taste niveauet for pumpesumpen over havniveau.

17 13 Pumpe CP 116 Pumpe 1 CP 216 Pumpe 2 CP Pumpeindstillinger Tabel 2-3 viser den komplette liste over indstillinger, du kan lave under undermenuen Pumpe (CP 116) eller for CP 216: Pumpe 1 og Pumpe 2. Tabel 2-3 Pumpeindstillinger under Indstillinger > Pumpe eller Indstillinger > Pumpe 1/2 (Side 1 af 2) Relækontrol Pumpe tilsluttet? {NEJ, JA} Pumpeparametre Start/Stopniveauer Mærkestrøm Nominel Cos φ Temperaturovervågni ng Lækageovervågning Startniveau Stopniveau Tilfældigt startområde+ Ampere Nummer Operatør Hvis der ikke er tilsluttet en pumpe, kører relæet stadig i overensstemmelse med start/stopnvieauerne. Bemærk: Disse niveauer anvendes kun på lavtariftidspunkter, hvis der anvendes tarifkontrol. Startniveauet er randomiseret ± dette område omkring Startniveau. Tærskelslukningsforsinkelse Pumpealarmer Startniveau h. tarif På højtarifstidspunkter anvendes disse Stopniveau h. tarif niveauer som start- og stopniveauer. Driftsindikation Strømtærskel Ampere Pumpen betragtes som i drift over tærskel. Hvis indstillet på nul, er funktionen slukket og også detektion af pumpefasefejl. Tidsindstillinger Tærskeltændingsforsinkelse Maks. kont. driftstid Timer og minutter Pumpekapacitet Lav kapacitetsgrænse liter/sekunder, GPM Ingen driftsindikation Udløst motorværn Resetfejl motorværn Høj motorstrøm Lav motorstrøm Alarmgrænse Hysterese Alarmgrænse Hysterese Ampere Ampere Ampere Ampere For at undertrykke spidser og støj kan udløste tærskler fra sensorer være nødvendige for at fastholde en bestemt tid, før en statusændring kvitteres. Pumper stoppes, når Maks. kont. driftstid nås. Timeren nulstilles hver gang et startniveau nås. En alarm udsendes, hvis den målte kapacitet er under denne tærskel.

18 14 KAPITEL 2 INDSTILLINGER Tabel 2-3 Pumpeindstillinger under Indstillinger > Pumpe eller Indstillinger > Pumpe 1/2 (Side 2 af 2) Pumpealarmer Lækage Høj temperatur Lav pumpekapacitet Pumpe ikke i auto Pumpefejl Maks kont. driftstid Fase mangler Tørløb Pumpealarm blokeret Blokér pumpe ved alarm Tørløb detekteret Alarmgrænse Hysterese Høj motorstrøm Lav motorstrøm Faldende motorværn Høj temperatur Lav pumpekapacitet Lækage Ingen driftsindikation Pumpefejl Fase mangler Lav Cos φ Blokeringsforsinkelse Bloker Delta Cos φ Blokeringstimeout liter/sekunder, GPM liter/sekunder, GPM {NEJ, JA} {NEJ, JA} {NEJ, JA} {NEJ, JA} {NEJ, JA} {NEJ, JA} {NEJ, JA} {NEJ, JA} {NEJ, JA} Nummer Kræver en lækagesensor i pumpen. Kræver temperaturovervågning i pumpen. Hvis indstillingen er NEJ, vil pumpen kun blive blokeret, så længe årsagen til alarmen varer ved. Hvis indstillingen er JA, vil pumpen blive blokeret, indtil alarmen anerkendes. Der anvendes en tærskel ved ændring af cos φ for at detektere, at pumpen kører tør. For CP 116, menuer i Tabel 2-4 (næste tabel) følg direkte her.

19 15 Fælles P1-P2 2.6 Almindelige indstillinger for pumpe 1 og pumpe 2 Tabel 2-4 viser den komplette liste over indstillinger, du kan lave under undermenuen Fælles P1-P2. Tabel 2-4 Fælles indstillinger for pumpe 1 og pumpe 2, under Indstillinger > Fælles P1-P2 Reser motorværn Reset motorværn P1 Reset motorværn P2 Forsinkelsestid Maks. antal forsøg {NEJ, JA} {NEJ, JA} Heltal Forsinkelsestid anvendes til to formål: (1) køletiden før en ny nulstilling forsøges; (2) tælleren for Maks. antal forsøg nulstilles, når pumpen har kørt i Forsinkelsestid. Øvelse P1 Øvelse P2 {NEJ, JA} {NEJ, JA} Maks. stilstandstid Timer og minutter Kontroldrift Driftstid Start hvis niveau > Start hvis niveau < Logge pumpehændelser Log pumpehændelser {NEJ, JA} Dette anvendes til at bevæge pumperne, hvis de har stået stille imaks. stilstandstid. Hvis Start hvis niveau > er lavere end Start hvis niveau <, er dette vinduet, hvor pumpen eller pumperne kan køre. I modsat fald må pumpen eller pumperne kun køre uden for dette vindue. Når betingelsen er opfyldt, vil pumpen eller pumperne køre i Driftstid. Analog logning 2.7 Analog logning Tabel 2-5 viser den komplette liste over indstillinger, du kan lave under undermenuen Analog logning. Tabel 2-5 Analog logning under Indstillinger > Analog logning Logkanal 1 til og med Logkanal 8 Logsignal {Lukket, Niveau i pumpesump, Indløbsflow, Udløbsflow, Motorstrøm P1, Motorstrøm P2, Tryk/Valgfrit, Cos φ P1, Cos φ P2, Overløbsniveau, Overløbsflow, Pumpekapacitet P1, Pumpekapacitet P2, Pulskanal} I alt 8 analoge kanaler, hvis udgang du kan vælge på listen. Tryk/valgfrit er beregnet til enten en tryksensor eller en valgfri brugerdefineret sensor. Pulskanal anvendes til nedbørs- (regn), energieller flowværdier. Log Interval Minutter Logfunktion {Lukket, Faktisk værdi, Gennemsnitlig værdi, Min værdi, Maks værdi}

20 16 KAPITEL 2 INDSTILLINGER Trendkurver 2.8 Indstillinger til trendkurver Tabel 2-6 viser den komplette liste over indstillinger, du kan lave under undermenuen Trend kurver. Tabel 2-6 Indstillinger til trendkurver under Indstillinger> Trendkurver Prøvetid Trendkurve 1 til og med Trendkurve 4 Trendsignal {Lukket, Niveau i pumpesump, Indløbsflow, Udløbsflow, Motorstrøm P1, Motorstrøm P2, Tryk/Valgfrit Cos φ P1, Cos φ P2, Overløbsniveau, Overløbsflow, Pumpekapacitet P1, Pumpekapacitet P2} Du kan i alt vælge blandt 4 trendkurver fra listen. Maks. værdi Nummer Maks.- og min.-værdierne anvendes til at Min. værdi Nummer instille diagrammernes skalaer. Analoge indgange 2.9 Indstillinger til analoge indgange Tabel 2-7 viser den komplette liste over indstillinger, du kan lave under undermenuen Analoge indgange. Tabel 2-7 Indstillinger til analoge indgange under Indstillinger > Analoge indgange (Side 1 af 2) Signalområde {4-20 ma, 0-20 ma} Udv. niveausensor Skalerer 0% = Skalerer 100% = Dette er en valgfri sensor tilsluttet terminalen mærket ma i 1. Nul offset Filterkonstant Strøm P1 Dødbånd Filterkonstant Ampere Strøm P2 Dødbånd Filterkonstant Ampere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

QUICKVEJLEDNING. Montering

QUICKVEJLEDNING. Montering QUICKVEJLEDNING Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som vist nedenfor.

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 4-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

Teknisk datablad Brandautomatik

Teknisk datablad Brandautomatik Teknisk datablad Brandautomatik Brandautomatik www.air2trust.com Indeks VEJLEDNINGER 4 Brugervejledning 6 Menuoversigt 7 Displayvejledning ELDIAGRAMMER 9 Eldiagram for 1-5 spjæld 10 Eldiagram for 6-20

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

2014-09. TC06 Brugermanual

2014-09. TC06 Brugermanual 2014-09 TC06 Brugermanual 1. Isæt SIM kort Inden SIM kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortet skydes ind fra siden, med guld-kontakterne

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03 Dr.Lavoisier ILT - OVERVÅGNING BRUGERVEJLEDNING VER. 1.03 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.1 Kvittering ved alarm.... 3 1.2 Indstilling, ændring af værdier, generelt........................................ 3 1.3

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

TM100 Brugermanual 2014-07

TM100 Brugermanual 2014-07 TM100 Brugermanual 2014-07 1. Pakkens indhold GPS enhed Relæ Manual Kabel 1. SIM kort Inden SIM-kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortets

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Automatiksystem EKO-MKE/SKE

Automatiksystem EKO-MKE/SKE Automatiksystem EKO-MKE/SKE Beskrivelse generelt Automatiksystem EKO-MKE/SKE er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med

Læs mere

Programmering af CS7050 TCP/IP modul

Programmering af CS7050 TCP/IP modul Comfort CSx75 Programmering af CS7050 TCP/IP modul Introduktion CS7050 TCP-IP modulet er en fuldt integreret enhed, som tilbyder nye funktioner til Comfort seriens centraler i form af TCP/IP Ethernet forbindelse

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat Brugervejledning - Quickguide EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk 1 Generelt

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Produkter Ontech GSM 9030 Til indendørs brug Kontrollerbar 230 V- udgang Ontech GSM 9020 Til udendørs brug (IP65) 9-30V strømforsyning

Læs mere

Konfigurationsværktøj for MJK Instrumenter

Konfigurationsværktøj for MJK Instrumenter Konfigurationsværktøj for MJK Instrumenter Quick Guide Version nr.: 840150-002 www.mjk.com DK: +45 45 56 06 56 NO: +47 69 20 60 70 SE: +46 53 31 77 50 NL: +31 251 672171 USA: +1 847 482 8655 AUS: +61 3

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11)

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) admin@batec.dk www.batec.dk Side 1 FLEX SUN Aktuel visning Driftsstatus Valg af temperaturvisning Manuel drift Programmering

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380.

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. MVT380 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. Denne manual viser hvordan du installerer enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish LEC startprocedure Tør værktøjet, påfør fuld lukkekraft, - gange (klem evt. kabler fast før drift). Stil strømafbryderen på Til. automatisk indstillingsværdi. zone, zone eller begge. Indtast automatisk

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 Brugervejledning & instruktion SDU 12 Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 INDHOLD 1 Beskrivelse 2 Installation 3 Funktionsbeskrivelse 4 Programmering 5 Kalibrering 5.1 Kalibrering af temperaturføler 5.2

Læs mere

UniLock System 10. Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock. Version 1.0 Revision 150206

UniLock System 10. Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock. Version 1.0 Revision 150206 UniLock System 10 Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock Projekt PRJ177 Version 1.0 Revision 150206 Interfaceprint som giver mulighed for at styre op til 4, 8 eller 16 online trådløse

Læs mere

GSM telefonsender tale/sms besked

GSM telefonsender tale/sms besked 1 GSM telefonsender tale/sms besked Installation manual til GSM sender med mobiltelefon FVK 41 EZS SSIHuset Svane Electronic 2 Indhold: 1. Grundlæggende oplysninger... 3 1.1 Beskrivelse af enheden... 3

Læs mere

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 04-10-2012 10:25:12 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL 2 Indholdsfortegnelse FC10 Taster og display... 3 Tilstand... 4 Indstillinger... 4 Log... 5 Alarm... 5 Udløser... 6 Trækstation... 6 Installatør menu... 6 3 FC10 Taster og

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

EPE-seriens betjeningspaneler. Installation, drift og vedligeholdelse

EPE-seriens betjeningspaneler. Installation, drift og vedligeholdelse EPE-seriens betjeningspaneler Installation, drift og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger...2 Forord... 2 Generelt...2 Installation... 3... 3 Elektrisk installation...3

Læs mere

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder.

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder. Noise Detector 100 Indhold Side Hvad er ND100 2 ND-100 kan bruges i maskiner med 2 Fejl loggen. 2 Bruger indstilling af støj følsomhed ( kun v.1-05 og v.2-10 ) 2 Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3 Alarm

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer syntax... 2 Lysdioder... 2 Tilslutning:...

Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer syntax... 2 Lysdioder... 2 Tilslutning:... Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Modemmet er kompatibelt med LK IHC visual2 controllere. IHC er registreret varemærke hos LK, Schneider Electric. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Opsætning af ipad. med IOS7

Opsætning af ipad. med IOS7 Opsætning af ipad med IOS7 27-11-2013 Forord Tillykke med din nye ipad. Denne manual beskriver opsætningen af ipad i forbindelse med adgang til Aabenraa Kommunes systemer. Side 2 af 28 Indhold Hvor kan

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning Webstech Trådløs Sensor Overvågning Brugervejledning Besøg venligst vores hjemmeside for senest opdaterede udgave eller for hjælp Support Dato Version Ændringer 1. Januar 2013 1.0 Nyt layout for 2013 kunder

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Venligst bemærk, at specifikationer og oplysninger er underlagt ændringer uden forudgående varsel i denne vejledning.

Venligst bemærk, at specifikationer og oplysninger er underlagt ændringer uden forudgående varsel i denne vejledning. TK201 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker TK201. Denne manual viser hvordan du betjener enheden nemt og korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Venligst

Læs mere

FH Automations A/S pumpestyringskontroller konfigurerebar op til 4 pumper.

FH Automations A/S pumpestyringskontroller konfigurerebar op til 4 pumper. FH Automations A/S pumpestyringskontroller konfigurerebar op til 4 pumper. FH Automations S7-1200 Standard Pumpestyringen, er en fleksibel PLC-styring til pumpestationer med forskellig hardware-konfiguration.

Læs mere

Oversigt - STYRINGER TIL TRANSPORT PUMPESTATIONER. MyConnect. 1-8 pumper 0 - XXX kw. Alternering af pumper DI 6 DO 2 AI 3 AO 0. WiFi.

Oversigt - STYRINGER TIL TRANSPORT PUMPESTATIONER. MyConnect. 1-8 pumper 0 - XXX kw. Alternering af pumper DI 6 DO 2 AI 3 AO 0. WiFi. Oversigt - STYRINGER TIL TRANSPORT PUMPESTATIONER MyConnect 1-8 pumper 0 - XXX kw Niveaumåler Alternering af pumper Analog sensor DI 6 DO 2 AI 3 AO 0 Display WiFi I/O udvidelse Alarm log Høj Vand Lav Vand

Læs mere

2/3 Akset digital tæller

2/3 Akset digital tæller SERIE Z59E 2/3 Akset digital tæller for Elgo Magnetisk målebånd og / eller Encoder ELGO - ELECTRIC Gerätebau und Steuerungstechnik GMBH D - 78239 Rielasingen, Postfach 11 30, Carl - Benz - Strafle 1 Telefon

Læs mere

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET Forberedelse af Mobile WiFi:... 3 Fejlfinding... 5 Mere information om dit 4G-modem... 6 Specifikationer... 7 1. Indsæt dit SIM-kort. Kontrollér, at du indsætter SIM-kortet i den rigtige retning. Se illustrationen.

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse Driftvejledning snr: PAR-550-SYS-DK-041223 F System beskrivelse PAR 550 Konstant tryk regulering Beskrivelse Billede Forsyning 1x230V+PE Konstanttrykregulering plug & play RS 485 kontrolleret PAR-550-SYS

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB, V1.1 Firmware V1.20 SeaTech, 2002 Indledning: MiniPlex-41USB er en 4-kanals data multiplexer, som giver mulighed for tilslutning

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Vejledning i opsætning af GSM-enhed for: SOLVARME

Vejledning i opsætning af GSM-enhed for: SOLVARME side: 1 Vejledning i opsætning af GSM-enhed for: SOLVARME GSM-enheden kan sættes op til at overvåge og styre solvarme med følgende faciliteter: AUTODRIFT: Opvarmning enten fra solfanger (temperatur i solfanger

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

Konzoom Commerce Solutions Business / Hjemme GSM Alarmanlæg

Konzoom Commerce Solutions Business / Hjemme GSM Alarmanlæg Konzoom Commerce Solutions Business / Hjemme GSM Alarmanlæg Installations og brugervejledning Generel information: Denne tyverialarm er meget velegnet til mindre kontorer og private hjem. Alarmanlægget

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info DLP 241- og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Konzoom Commerce Solutions

Konzoom Commerce Solutions Konzoom Commerce Solutions Brugsanvisning til Gsm Tyverialarm 16 Zoner Før du går I gang med at installere skal du sikre dig følgende: 1. SIM kortet har en 4 cifret kode når du modtager kortet fra teleudbyderen.

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

Axel Kiers Vej 32 8270 Højbjerg Tlf.: 8736 0414 Mobil: 2046 0414

Axel Kiers Vej 32 8270 Højbjerg Tlf.: 8736 0414 Mobil: 2046 0414 CorrigoE og ETool ETool:...2 Opdatering af regulator...2 Første gang:...2 E-Cable-USB...2 ETool Programmet...3 Kommunikations indstilling...3 Regulator søgning...5 Log On / Off...6 Downloade...7 Konfigurering

Læs mere

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af opslagsfil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 4 Indlæsning af datafil i scanneren... 6 Brug af scanneren... 7 Sådan scanner du... 7 Tømning

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet, skal du have tilsluttet computer, TV og telefon til fiberboksen. Med denne

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Betjeningsvejledning. SMS modul

Betjeningsvejledning. SMS modul Betjeningsvejledning SMS modul HW: P052A.0517 / MC35i SW: P052ASMS.070628 LBJ electronic, DK-7100 Vejle Før du tager dit nye SMS modul i brug, er det vigtigt, at du gennemlæser denne vejledning, og udfører

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

Startguide. kom godt i gang

Startguide. kom godt i gang Startguide kom godt i gang Indholdsfortegnelse Installation af Autolog programmet At skrive kørebog er 100% tidsspilde når Autolog gør det 100% automatisk Autolog programmets funktioner Autolog Hardwaretyper

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl220g

Installationsvejledning Mobile iwl220g Installationsvejledning Mobile iwl220g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0121 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

GSM CallStarter Type TC202

GSM CallStarter Type TC202 Introduktion GSM Callstarter er lavet til fjernbetjent start af bil og bådvarmer via SMS eller direkte opkald fra en telefon, mobil eller fastnet. Enheden er baseret på brug af GSM nettet, og skal derfor

Læs mere

Copyright 2014 HomeAlarm ApS

Copyright 2014 HomeAlarm ApS Nogle pakker indeholder et trådløst tastatur. Ellers er det muligt at tilkøbe. Denne manual omhandler kun, hvordan tastaturet kobles til HomeSecure BASIC V2 alarmsystem. Strøm indikator: Lyser rødt, når

Læs mere

Opsætning af Bolyguard/Scoutguard MG982 til GPRS

Opsætning af Bolyguard/Scoutguard MG982 til GPRS Opsætning af Bolyguard/Scoutguard MG982 til GPRS Med GPRS opsætningen kan man via datanetværket sende billeder til sin mail. Indsæt SD kortet i din PC eller forbind kameraet med PC en vha. USB stikket.

Læs mere