Kontrolpanel Type ABS CP 116/216

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontrolpanel Type ABS CP 116/216"

Transkript

1 Kontrolpanel Type ABS CP 116/216 ON ON ON ON ON ON (11/2014) DA Brugervejledning

2 Copyright 2014 Sulzer. Alle rettigheder forbeholdes. Denne manual og den software, der er beskrevet i den, medfølger under licens og må kun bruges og kopieres i overensstemmelse med betingelserne i den pågældende licens. Indholdet i manualen er kun beregnet som information. Oplysningerne kan blive ændret uden varsel og bør ikke opfattes som forpligtende for Sulzer. Sulzer påtager sig ikke noget ansvar og stiller ikke nogen garanti i forbindelse med fejl eller unøjagtigheder, der måtte forekomme i denne bog. Bortset fra, hvad der er tilladt i en sådan licens, må ingen del af denne publikation reproduceres, gemmes i et system, hvorfra den kan hentes igen, eller overføres under nogen form og med nogen som helst midler, hverken elektroniske, mekaniske, optagelsesmæssige eller andet uden forudgående skriftligt tilsagn fra Sulzer. Sulzer forbeholder sig ret til at ændre specifikationerne i takt med den tekniske udvikling. DA 2

3 iii INDHOLD Om denne vejledning, brugere og begreber 1 Kapitel 1 Oversigt over funktioner og anvendelse 3 Kapitel 2 Indstillinger Sprogvalg Oversigt over indstillinger indstillinger Indstillinger for pumpesump Pumpeindstillinger Almindelige indstillinger for pumpe 1 og pumpe Analog logning Indstillinger til trendkurver Indstillinger til analoge indgange Indstillinger til digitale indgange Indstillinger til digitale udgange (alarmrelæer) Indstillinger til pulskanal Kommunikationsindstillinger Kapitel 3 Daglig drift Manuel kontrol Alarmliste Vis status Trendkurver Kapitel 4 Tekniske data og EMC-kompatibilitet Tekniske data Maksimal belastning Elektromagnetisk kompatibilitet

4 iv

5 1 OM DENNE VEJLEDNING, BRUGERE OG BEGREBER Denne vejledning beskriver pumpens kontrolpaneler CP Forskellen mellem de to produkter er, at CP 116 kontrollerer en pumpe, hvorimod CP 216 kan kontrollere to pumper. CP 116 omfatter ikke nogen effektafbryder, hvorimod CP 216 omfatter en 3-polet effektafbryder for hver pumpe. Installationsvejledning Brugere Forudsætninger Læsevejledning Et separat dokument Installationsvejledning beskriver, hvordan man fysisk installerer kontrolpanelet (udskrevet dokument i installationspakken og også en PDF-fil på cd'en). Denne vejledning er beregnet til systemadministratorer og brugere af kontrolpanel CP I vejledningen formodes det, at du allerede er bekendt med de pumper, du skal kontrollere, og de sensorer, der er forbundet med CP administratoren skal også kende til og træffe beslutninger om følgende: Kontrolpanelet kan enten anvende en analog niveausensor, der måler vandniveauet i sumpen, så der kan opnås præcis kontrol med start- og stopniveauer, eller den kan anvende simple svømmerkontakter, der er placeret på start- og stopniveauerne. Svømmerafbrydere kan anvendes som et supplement til en analog niveausensor, som backup og som en yderligere alarmindgang. En analog niveausensor har adskillige fordele i forhold til svømmerafbrydere: den er mere robust (kan ikke sidde fast eller blive blokeret mekanisk); den er mere nøjagtig; den er mere fleksibel (du kan nemt ændre start- og stopniveauer); du kan få aflæsninger af vandniveauet i sumpen, indløbet, overløbet og pumpekapaciteten; du kan optimere pumpens ydelse på forskellige måder, herunder bevægelse, andre stopniveauer, takstkontrol osv. Det er også muligt at anvende et alternativt stopniveau, sædvanligvis på et lavere niveau end normalt, som er effektivt en gang efter en række pumpeopstarter. Dette kan være nyttigt, hvis det er ønskeligt at tømme sumpen "helt" en gang imellem. Du skal vide, om pumpen/pumperne skal bevæges, hvis de(n) har stået stille i lang tid. Hvis systemet har to pumper, skal du beslutte dig for, om pumperne skal veksle. Hvis elektriciteten har daglige, varierende takster, skal du kunde tidspunkterne for høje/lave takster. Du skal vide, hvordan overløb måles: hvis det måles vha. både en overløbsdetektor (der detekterer starten af overløbet) og en niveausensor (der måler det faktiske flow), skal du kende parametre, der skal indtastes som indstillinger, således at overløbet kan måles ved efter en beregning i CP Du skal vide, hvilken alarmklasse A-alarm eller B-alarm (se Ordliste og konventioner på side 2), du skal tildele hver alarm. Se det separate dokument Installationsvejledning vedrørende installation, som dækker både CP og CP Før du foretager nogen indstillinger eller anvender kontrolpanelet, skal du læse Kapitel 1 Oversigt over funktioner og anvendelse det beskriver panelkontrollernes generelle funktioner og deres betydning og anvendelse.

6 2 OM DENNE VEJLEDNING, BRUGERE OG BEGREBER administratoren skal sikre sig, at alle indstillinger ifølge Kapitel 2 Indstillinger er egnede til din anvendelse. Standardindstillingerne er angivet i Installationsvejledningen. De fleste indstillinger i Kapitel 2 gælder kun systemadministratoren, men følgende gælder også for dem, der kun betjener controlleren: sprogvalg, dato- og tidsindstillinger, enheder, timeout af baggrundslys, summer, operatørens adgangskode, start/stop-niveauer. Kapitel 3 på side 21 dækker de emner, der er nødvendige for den almindelige, daglige drift. Ordliste og konventioner For at bestemme et menupunkt i et hieraki anvendes, anvendes en vinkelknægt til et adskille niveauerne. Eksempel: Indstillinger > betyder menupunktet, som du når ved først at vælge menupunktet Indstillinger, som har en række undermenuer, hvorfra du vælger menupunktet. Tekst med blåt angiver et hypertekstlink. Hvis du læser dette dokument på en computer, kan du klikke på punktet, som fører dig direkte hen til linket. Pumpebevægelse: Lange stilstandsperioder i et korroderende og forurenet miljø er dårligt for pumperne. Som en modforanstaltning kan de "bevæges" med javne mellemrum, hvilket reducerer korrosion og andre skadelige virkninger. Cos φ: Cosinus af fasevinklen φ mellem motorstrømmen og spændingen. Alarmklasse: Alarmklassen kan enten være en A-alarm eller en B-alarm. A- alarmer kræver umiddelbar handling, så driftspersonalet på arbejdspladsen skal underrettes uanset tidspunktet på dagen. B-alarmer er mindre vigtige, men bør afhjælpes i løbet af den normale arbejdstid. Digitale indgange betyder et signal, der enten er tændt eller slukket (højt eller lavt), hvor højt er alt mellem 5 og 24 volts jævnstrøm og lavt er alt under 2 volt. Digitale udgange betyder et alarmrelæ, der enten er normalt lukket eller normalt åbent. Analoge indgange er til sensorer, og disse registrerer strøm i området 4 20 ma eller 0 20 ma.

7 3 KAPITEL 1 OVERSIGT OVER FUNKTIONER OG ANVENDELSE CP 116 og CP 216 er kontrolpaneler for henholdsvis én og to pumper. Disse enheder har den samme funktion med hensyn til deres evne til at kontrollere pumper og håndtere alarmer den eneste forskel er, at CP 216 er beregnet til to pumper, mens CP 116 er beregnet til én pumpe. Figur 1-1 viser panelet og beskriver knappernes funktioner og betydningen af indikatorlamperne. De seks knapper til højre for displayet anvendes til at navigere i menuer og ændre indstillinger, hvorimod knapperne til venstre for displayet anvendes til at kontrollere pumpetilstanden og til manuel kontrol af pumpen. Auto / Fra Pumpe 1, Pumpe 2 CP 116: kun P1 Venstre/tilbage Højre/fremad Op RS-232 port til en computer (serviceport) Lav kapacitets P2 2,50 m 25,0 l/s Strømindikator Alarmindikator 5,3 l/s 5,8 A 1 2 4,7 A 2 RS-232/modemkommunikationsindikatorer Manuel kontrol Escape/Annuller Pumpe 1, Pumpe 2 Ned CP 116: kun P1 Indikatorlamper til pumpe (grøn/gul) Enter Figur 1-1 En grøn lampe helt til venstre angiver, at der er strøm på enheden (enten via batteri eller forsyningsnettet). Den røde alarmindikator blinker, når der er en alarm, der ikke er blevet anerkendt. For hver pumpe (P1 og P2) er der en knap, med hvilken du kan indstille pumpen til enten Auto eller Blokeret. En indikatorlampe viser, om pumpen er i Auto (grøn) eller manuelt blokeret (gul). Under den er der en knap (håndsymbol), med hvilken du manuelt kan kontrollere pumpen. Du navigerer i menuerne vha. pileknapperne. Tryk enten Op eller Ned pileknappen for at skifte til menuvisningen. Du bekræfter en handling med knappen Enter eller anerkender en alarm. Når du trykker på knappenescape, annulleres den aktuelle handling. Alarmsymbol Overløbsdetektor Indadgående flow til sump Lav kapacitets P2 5,3 l/s 2,50 m 5,8 A ,0 l/s 4,7 A 2 Alarmtekst Vandets højde i sump Udadgående flow fra sump Højniveausvømmersensor Strømforbrug for pumpe 2 Viser handling (animeret trekant) Pumpe nummer 2 Lavniveausvømmer Vandets højde (animeret) Figur 1-2 Displayet og dets informationsfelter i standard topniveauvisningen (CP 216). Standard (topniveau) visningen viser dynamisk pumpernes driftsstatus og sumpens forhold. Figur 1-2 viser symbolerne og forklarer deres betydning. Enheden vender altid tilbage til denne visning efter 10 minutters inaktivitet i alle andre visninger (såsom visning af menuer). Visningen viser kun en pumpe tændt CP 116, og når CP 216 er indstillet til kun at anvende en pumpe, tilpasser visningen sig til kun at vise en pumpe.

8 4 KAPITEL 1 OVERSIGT OVER FUNKTIONER OG ANVENDELSE Strøm- og alarmindikator Kommunikationsindikatorer Tx og Rx Knapper til venstre Knapper til højre Hovedmenu De to symboler yderst til venstre på panelet er til strøm- og alarmindikation: o o Et grønt lys viser, at enheden er tændt. Den røde alarmindikator blinker, når der er en ikke-anerkendt alarm, og displayet angiver alarmtypen. Når alarmen er blevet anerkendt, lyser lampen konstant rødt og forbliver tændt, indtil der ikke er nogen aktive alarmer. Til højre for strømindikatoren er der to kommunikationsindikatorer: o Tx lyser, når der overføres data til RS-232-porten eller et modem. o Rx lyser, når der modtages data fra RS-232-porten eller et modem. Knapperne til venstre for displayet har følgende funktioner: o Knappen mærket Auto/0 anvendes til at indstille pumpekontrollen på Auto eller slukke for den. I Auto lyser den grønne lampe til højre og kontrolpanelet kontrollerer pumpen. I 0 lyser den gule lampe til højre, og pumpen er slukket, (deaktiveret). o Knappen med håndsymbolet anvendes til at forsøge at starte pumpen, tilsidesætte pumpecontrolleren eller stoppe pumpen, hvis den kører. Den er kun effektiv, når den er i Auto, dvs. mens den grønne lampe lyser. Knapperne til højre for displayet har følgende funktioner: o Hvis du vil forlade oversigtsbilledet af pumpesumpen og gå ind i menuerne, skal du enten trykke på pileknapperne Op eller Ned. o Du går ind i et menupunkt ved at trykke enten på knappen Højre/Fremad eller knappen Enter. o Du bekræfter (eller foretager/udfører) en handling med knappen Enter ( ). Når displayets topniveauvisning viser, at der er en alarm, og du trykker på knappen Enter, vil summeren stoppe og bringe en prompt op, der beder dig om at anerkende alarmen, og hvis du trykker på Enter en gang til, vil den blive anerkendt. o Hvis du vil annullere den aktuelle handling eller forlade menuerne og gå tilbage til oversigtsbilledet af pumpesumpen, skal du trykke på knappen Escape. Figur 1-3 viser Hovedmenu, som du kan nå fra oversigtsbilledet ved at trykke på enten pileknappen Op eller Ned: Hovedmenu Manuel kontrol Alarmliste Vis status Indstillinger Trendkurver Select Language Esc Figur 1-3 Navn på menu Menupunkter Disse symboler viser, hvilke navigationsknapper, der er aktive i den aktuellel visning. Det CP grafiske displays topniveaumenu. Hvordan man vælger sprog og foretager alle indstillinger (menupunkter Select Language og Indstillinger) er beskrevet i Kapitel 2 Indstillinger. Det er hensigten, at punkterne Manuel kontrol, Alarmliste, Vis status og Trendkurver skal anvendes i den daglige drift af enheden og er beskrevet i Kapitel 3 Daglig drift. Sådan indtastes værdier og strenge Brug knapperne Op/Ned for at gå en værdi eller et bogstav op eller ned. For værdier/strenge, der er længere end et ciffer/tegn, skal du anvende knapperne Venstre/Højre for at flytte indsættelsespunktet til det ønskede felt, så du kan ændre dets værdi med knapperne Op/Ned osv.

9 5 Adgangskoder Batterireserve Personlig alarm og hvordan man nulstiller den Der er tre sikkerhedsniveauer: 1. Den daglige drift, såsom anerkendelse af en alarm eller standsning af en pumpe, kræver ingen adgangskode eller autorisation. 2. Driftsmæssige indstillinger, såsom indstilling af start- eller stopniveauer for pumpen, kræver en adgangskode på niveauet Operatør; 3. Konfigurationsindstillinger, der påvirker den grundlæggende funktionalitet eller adgang, såsom typen af niveausensor, kræver en adgangskode på niveauet. Standardadgangskoder fra fabrikken er henholdsvis 1 og 2, men koderne kan ændres under menupunktet Indstillinger >. Når en adgangskode for Operatør er påkrævet, kan du enten give adgangskoden til Operatør eller. CP omfatter en oplader til en blysyrebatterireserve. Selve batteriet er valgfrit og kan installeres i kabinettet. Under batteridrift (ingen netstrøm) er pumperelæerne altid deaktiveret. Strømindikatoren forbliver aktiv, og alarmindikatoren er aktiv. Alarmrelæet vil fungere i henhold til indstillingen i Tabel 2-9 Instillinger til alarmrelæer under Indstillinger > Digitale udgange på side 18. Når pumpestationen er bemandet, kan en personlig alarm blive udsendt, hvis vedligeholdelsespersonen ikke har vist aktivitet inden for en vis tidsperiode. For detaljer om indstillinger vedrørende dette se Afsnit 2.3 indstillinger på side 8 (Tildeling af alarmtype, og Maks tid til reset), Afsnit 2.10 Indstillinger til digitale indgange på side 17 (tildeling af Personale på station til en digital indgang) og Afsnit 2.11 Indstillinger til digitale udgange (alarmrelæer) på side 18 (Tildeling af personlig alarm ind til en af alarmrelæerne). Efter det specificerede Makstid til reset aktiveres deτ tildelte alarmrelæ, således at et visuelt eller audiosignal kan alarmere vedligeholdelsespersonen om, at alarmtimeren skal nulstilles. Hvis alarmtimeren ikke er nulstillet inden for, udsendes en personlig alarm. For at nulstille timeren skal du blot trykke på en hvilken som helst knap på pumpecontrolleren.

10 6 KAPITEL 1 OVERSIGT OVER FUNKTIONER OG ANVENDELSE

11 7 KAPITEL 2 INDSTILLINGER I dette kapitel beskrives menupunkter og alle de indstillinger, der skal foretages, før pumpecontrolleren anvendes. Hvordan du navigerer i menuerne og indtaster værdier er beskrevet i Kapitel 1 Oversigt over funktioner og anvendelse. Standardindstillingerne er angivet i Installationsvejledningen. Af praktiske grunde kan indstillingerne, ud over direkte fra kontrolpanelet, styres fra en computer, der kører AquaProg (sælges separat). Hovedmenu Manuel kontrol Alarmliste Vis status Indstillinger Trendkurver Select Language Esc Hovedmenu Manuel kontrol Alarmliste Vis status Indstillinger Trendkurver Select Language Esc 2.1 Sprogvalg 1. Vælg menupunktet Select Language og tryk på Enter to gange. 2. Indtast adgangskoden for Operatør (standard er 1). Tryk på Enter. 3. Rul til dit ønskede sprog vha. knapperne Op/Ned. 4. Tryk på Enter og dernæst på pilen Venstre/Tilbage. 2.2 Oversigt over indstillinger Menupunktet Indstillinger har mange undermenuer med en lang række indstillinger, der skal indtastes af systemadministratoren, selvom de alle har fornuftige standardværdier. Følgende er undermenuerne: 1. (Tabel 2-1 i Afsnit 2.3 på side 8) 2. Pumpesump (Tabel 2-1 i Afsnit 2.4 på side 9) 3. CP 116: Pumpe CP 216: Pumpe 1, Pumpe 2 (Tabel 2-3 i Afsnit 2.5 på side 13) 4. CP 216: Fælles P1-P2 (Tabel 2-4 i Afsnit 2.6 på side 15) 5. Analog logning (Tabel 2-5 i Afsnit 2.7 på side 15) 6. Trendkurver (Tabel 2-6 i Afsnit 2.8 på side 16) 7. Analoge indgange (Tabel 2-7 i Afsnit 2.9 på side 16) 8. Digitale indgange (Tabel 2-8 i Afsnit 2.10 på side 17) 9. Digitale udgange (Tabel 2-9 i Afsnit 2.11 på side 18) 10. Pulskanal (Tabel 2-10 i Afsnit 2.12 på side 18) 11. Kommunikation (Tabel 2-11 i Afsnit 2.13 på side 19) Alle indstillinger kræver en adgangskode for undtagen visse indstillinger under undermenuen og start/stop-niveauer (side 13), som kun kræver en adgangskode for Operatør. Hver undermenu er beskrevet i separate tabeller. Hvordan man fortolker tabellerne vises som følger for indstillingerne under menupunktet Indstillinger > > alarmer > Strømsvigt i Tabel 2-1: 1. Vælg menupunktet Indstillinger ved at bruge knapperne Op/Ned og trykke på Enter. Det øverste menupunkt vil blive valgt. Tryk på Enter igen. Alle undermenuer under vises i Tabel Vælg menupunktet alarmer, tryk på Enter. 3. Vælg menupunktet Strømsvigt, tryk på Enter. 4. Vælg menupunktet, tryk på Enter og indtast adgangskoden for. Vælg en af og tryk på Enter. 5. Vælg menupunktet, tryk på Enter, og hvis bedt herom, skal du give adgangskoden for. Indstil antallet af sekunder og tryk på Enter.

12 8 KAPITEL 2 INDSTILLINGER Adgangskoden vil blive husket i 50 sekunder, så i trin 5 ovenfor, er det måske ikke nødvendigt at indtaste adgangskoden. Hvordan knapperne på panelet anvendes er beskrevet i Kapitel 1 Oversigt over funktioner og anvendelse på side indstillinger Tabel 2-1 viser den fuldstændige liste over indstillinger under undermenuen. Tabel 2-1 indstillinger, under menupunktet Indstillinger > (Side 1 af 2) Select Language Vælg et sprog Operatør Samme som indstillingen beskrevet i Afsnit 2.1. Datoformat {ÅÅÅÅ.MM.DD, DD.MM.ÅÅÅÅ, MM.DD.ÅÅÅÅ} Indstil dato Indstil tid Dato Tid Operatør Vælg enheder Timeout af baggrundslys Niveau for grafisk interval Summer Summeradvarselstidspunkt Summer pausetidspunkt {Metriske enheder, amerikanske enheder} Minutter Minutter Minutter Operatør Operatør Metriske: m, m 2, m 3, l/s (liter/s), bar, mm, C amerikanske: ft, ft 2, gal, GPM (gal/min), F Hvis indstillet på nul, vil baggrundslyset altid være tændt. Disse tider anvendes også, når et alarmrelæ er indstillet på Alarmadvarsel (Afsnit 2.11 Indstillinger til digitale udgange (alarmrelæer) på side 18 ) Strømsvigt Manglende fase-ind. En alarm Manglende fase-ind. udsendes, hvis en af faserne for indgående strøm mangler. NV kontrolsumfejl NV kontrolsumfejl udsendes, hvis kontrolsummen for det ikke-energiafhængige lager angiver fejl. Alarm forbliver aktiv, indtil strømmen slukkes og tændes. alarmer Personlig alarm Makstid til reset Timer og minutter Efter Makstid til reset skal vedligeholdelsespersonen nulstille timeren (ved at trykke på en hvilken som helst knap) eller en personlig alarm vil blive udsendt efter. Forkert faseorden Alm. Fejl I/O PCB NV fejl I/O PCB

13 9 Tabel 2-1 indstillinger, under menupunktet Indstillinger > (Side 2 af 2) Ændr adgangskode Historik/alarm reset Operatør Heltal Operatør Heltal Hele historikloggen {Annuller, Reset} Alle alarmer {Annuller, Reset} Til operatøradgang. Koden skal være mellem 1 og 4 cifre. Fabriksindstillingen er 1. Til system (administrator) adgang. Koden skal være mellem 1 og 4 cifre. Fabriksindstillingen er 2. Pumpesump 2.4 Indstillinger for pumpesump Tabel 2-2 viser den fuldstændige liste over indstillinger under undermenuen Pumpesump. Tabel 2-2 Indstillinger for pumpesump under Indstillinger > Pumpesump (Side 1 af 4) Niveausensortype Vælg type {Analog sensor, Start/Stop svømmer} Analoge Indgange {Indv. tryksensor, Udv. sensor ma 1} Maks antal pumper kører Vælg pumper kører {2 pumper, Maks 1 pumpe} Min. relæinterval Min. tid For at minimere strømstød eller transienter forårsaget af pumper, der starter og stopper samtidig, skal der altid være et minimalt tidsforløb mellem to relæskiftstilstande. Normalt skift Skifte-funktion Skift efter {FRA, normal, asymmetrisk} {Hvert pumpestop, Begge pumper stoppet} Skift Asymmet. Primær pumpe {Pumpe 1, Pumpe 2} Vil kun skifte efter et vist antal stop af den primære Skift Efter antal stop Heltal pumpe. Driftstidsskift Driftstidsskift Ud over det normale eller asymmetriske skift kan du indstille controlleren til at skifte pumpe, når pumpen har kørt kontinuerligt i Efter kont. driftstid Timer og minutter en vis tidsperiode. Skift stopniveau Andet stopniveau Efter antal starter Stopniveau Stopforsinkelse Heltal Andet stopniveau, sædvanligvis et lavere niveau end normalt, træder i kraft, når Efter antal starter af pumpen starter. Ved at instille en Stopforsinkelse, vil det faktiske niveau, hvorpå pumpen stopper, være endnu lavere. (En hvilken som helst lavniveaualarm eller lavnivausvømmer er blokeret, men detektion af et tørløb vil stadig blokere pumpen).

14 10 KAPITEL 2 INDSTILLINGER Tabel 2-2 Indstillinger for pumpesump under Indstillinger > Pumpesump (Side 2 af 4) Start på hurtig ændring Stationsflow Målparametre Sumpområde Beregn. pumpekapacitet Overløb Nøddrift Eksponent & konstant Overløbsniveau Startfunktion Startniveauændring Hvis niveauet stiger mindst Startniveauændring i løbet af tidsperioden Per, vil den ene pumpe starte. Hvis niveauet fortsætter med at stige så meget, vil den næste pumpe starte. Per Minutter Stopfunktion Hvis niveauet falder mere end Stopniveauændring Per Beregn indløbsflow Sumpens form Tømmer/Fylder Indløbsflow beregningsinterval Flowkompens. 2 Pumper Minutter {Rektangulær, konisk} {Tømmer sump, Fylder sump} Procent Niveau 0 Fast ved 0 Område 0 m 2, ft 2 Niveau 9 Område 9 m 2, ft 2 Funktion Min. niveau Pkap beregn. Startforsinkelse Beregningstid Stopforsinkelse Overløbsdetektering Overløbsberegning Eksponent 1 Konstant 1 Eksponent 2 Konstant 2 Niveaugrænse Pumpe 1 Nødstart Pumpe 2 Nødstart Driftstid {FRA, Overløbssensor, Niveaugrænse} {Lås på indløbsflow, Eksp. & konstant} Nummer Nummer Nummer Nummer Startniveauændring i løbet af tidsperioden Per, vil den ene pumpe stoppe. Hvis niveauet fortsætter med at falde så meget, vil den næste pumpe stoppe. Er pumpen i gang med at fylde eller tømme sumpen? Tidsinterval mellem målinger. 100 % betyder, at 2 pumper leverer dobbelt så meget som en enkelt pumpe. 50 % betyder, at 2 pumper ikke leverer mere end en enkelt pumpe. Du kan specificere sumpens form ved at specificere arealet vha. 10 forskellige niveauer fra bunden af sumpen, niveau 0, til toppen niveau 9. For nedsænkede pumper indstilles Min niveau Pkap beregn. til at være toppen af pumpen det øger nøjagtigheden. Beregningen starter efter Startforsinkelse, når pumpeflowene er stabiliseret og fortsætter i Beregningstid. Stopforsinkelse påvirker ikke pumpekapacitetsberegningen, men beregningen af indløbsflow hindres under Stopforsinkelse, efter at pumpen stopper, efterstånden som flowet stabiliseres. For at detektere overløbet er en overløbssensor meget mere nøjagtig end en tærskel fra niveausensoren. Ved at indstille parametrene (eksponenter og konstanter) kan du også måle overløbet nøjagtigt ved en beregning. Lås på indløbsflow benytter ganske enkelt indløbsflowets historiske værdi. Overflow = h e1 c [m 3 s eller ft h e2 c 2 s] h = height of water. [m or ft] Det niveau, som overløbet forventes ved. Bemærk: ikke så nøjagtigt som at bruge en overløbskontakt. Hvis den normale kontrol via start- og stopniveauer mislykkes, kan denne virke som en nødbackup: Hvis højniveauvipperen udløses, kan pumpe 1 og/eller 2 sættes til startkørsel i perioden Driftstid.

15 11 Tabel 2-2 Indstillinger for pumpesump under Indstillinger > Pumpesump (Side 3 af 4) Højt niveau Alarmgrænse Hysterese Lavt niveau Alarmgrænse Hysterese Alarm pumpegruppe Højniveausvømmer Lavniveausvømmer Højt indløbsflow Alarmgrænse liter/sekunder, GPM Hysterese liter/sekunder, GPM Lavt indløbsflow Alarmgrænse liter/sekunder, GPM Hysterese liter/sekunder, GPM Nøddrift Fjernblokering Alarm pumpegruppe Højtryk Alarmgrænse Hysterese bar, ft bar, ft Lavtryk Alarmgrænse bar, ft Hysterese bar, ft Overløbsalarm Trykblokering Tryktærsklen for alarmen indstilles i menuen nedenfor vedrørende pumpeblokering.

16 12 KAPITEL 2 INDSTILLINGER Tabel 2-2 Indstillinger for pumpesump under Indstillinger > Pumpesump (Side 4 af 4) Alarm pumpegruppe Sensorfejl Begge pumper blokeret Fjernblokering Fjernblokering Blokeringstimeout Hvis Blokeringstimeout er indstillet til nul, vil blokeringen aldrig blive afbrudt. Lavniveausvømmer Lavniveausvømmer Pumpeblokering Trykblokering Blokering ved lækage Niveausensortjek Tarifkontrol Spids mandag til og med Spids søndag Trykblokering Bemærk: Trykblokering kan anvendes, når en Blokeringsforsinkelse tryksensor er installeret på udløbsflowsiden; når den angiver for højt tryk for pumpen, kan Blokeringstryk bar, ft denne blokeres. Hvis Blokeringstimeout er indstillet Blokeringstimeout til nul, vil blokeringen aldrig blive afbrudt. Blokering ved lækage Blokeringsforsinkelse Ved højniveausvømmer Niveau ved høj svømmer Maks. afvigelse +/ Ved Lavniveausvømmer Niveau ved lav svømmer Maks. afvigelse +/ Tjek af niveauændring Niveauændringstid Min. niveauændring +/ Tarifkontrol Leveringstid Nedre pumpeniveau Spidstid 1 Tænd Spidstid 1 Sluk Spidstid 2 Tænd Spidstid 2 Sluk Minutter Timer og minutter Timer og minutter Timer og minutter Timer og minutter Niveau over havet Niveau Tjekker, at niveausensoren fungerer korrekt. Tjek kan foretages ved høj svømmer, ved lav svømmer, og for at sikre, at resultatet varierer. Ved høj/lav svømmer kan en sensoralarm udsendes, hvis niveausensoren giver en værdi, der ikke ligger inden for Maks. afvigelse fra det angivne niveau for høj/lav svømmer. For at sikre, at værdierne varierer, se nedenfor: En sensoralarm kan udsendes, hvis niveausensoren ikke ændrer sin udgangsværdi med mindst Min niveau ændring i tidsperioden Niveau ændrings tid. Hvis der anvendes tarifkontrol, kan du indstille pumperne til at starte tømning af sumpen Leveringstid, før den høje tarif starter. Hvis det er tilfældet, vil den tømme sumpen ned til Nedre pumpeniveau (eller til et stopniveau, alt efter hvad der udløses først). For hver ugedag kan du specificere to tidsperioder med høj tarif (ved at specificere periodernes tænde- og slukketider). Hvis visning af aktuelle niveauer skal være absolutte niveauer over havet, skal du taste niveauet for pumpesumpen over havniveau.

17 13 Pumpe CP 116 Pumpe 1 CP 216 Pumpe 2 CP Pumpeindstillinger Tabel 2-3 viser den komplette liste over indstillinger, du kan lave under undermenuen Pumpe (CP 116) eller for CP 216: Pumpe 1 og Pumpe 2. Tabel 2-3 Pumpeindstillinger under Indstillinger > Pumpe eller Indstillinger > Pumpe 1/2 (Side 1 af 2) Relækontrol Pumpe tilsluttet? {NEJ, JA} Pumpeparametre Start/Stopniveauer Mærkestrøm Nominel Cos φ Temperaturovervågni ng Lækageovervågning Startniveau Stopniveau Tilfældigt startområde+ Ampere Nummer Operatør Hvis der ikke er tilsluttet en pumpe, kører relæet stadig i overensstemmelse med start/stopnvieauerne. Bemærk: Disse niveauer anvendes kun på lavtariftidspunkter, hvis der anvendes tarifkontrol. Startniveauet er randomiseret ± dette område omkring Startniveau. Tærskelslukningsforsinkelse Pumpealarmer Startniveau h. tarif På højtarifstidspunkter anvendes disse Stopniveau h. tarif niveauer som start- og stopniveauer. Driftsindikation Strømtærskel Ampere Pumpen betragtes som i drift over tærskel. Hvis indstillet på nul, er funktionen slukket og også detektion af pumpefasefejl. Tidsindstillinger Tærskeltændingsforsinkelse Maks. kont. driftstid Timer og minutter Pumpekapacitet Lav kapacitetsgrænse liter/sekunder, GPM Ingen driftsindikation Udløst motorværn Resetfejl motorværn Høj motorstrøm Lav motorstrøm Alarmgrænse Hysterese Alarmgrænse Hysterese Ampere Ampere Ampere Ampere For at undertrykke spidser og støj kan udløste tærskler fra sensorer være nødvendige for at fastholde en bestemt tid, før en statusændring kvitteres. Pumper stoppes, når Maks. kont. driftstid nås. Timeren nulstilles hver gang et startniveau nås. En alarm udsendes, hvis den målte kapacitet er under denne tærskel.

18 14 KAPITEL 2 INDSTILLINGER Tabel 2-3 Pumpeindstillinger under Indstillinger > Pumpe eller Indstillinger > Pumpe 1/2 (Side 2 af 2) Pumpealarmer Lækage Høj temperatur Lav pumpekapacitet Pumpe ikke i auto Pumpefejl Maks kont. driftstid Fase mangler Tørløb Pumpealarm blokeret Blokér pumpe ved alarm Tørløb detekteret Alarmgrænse Hysterese Høj motorstrøm Lav motorstrøm Faldende motorværn Høj temperatur Lav pumpekapacitet Lækage Ingen driftsindikation Pumpefejl Fase mangler Lav Cos φ Blokeringsforsinkelse Bloker Delta Cos φ Blokeringstimeout liter/sekunder, GPM liter/sekunder, GPM {NEJ, JA} {NEJ, JA} {NEJ, JA} {NEJ, JA} {NEJ, JA} {NEJ, JA} {NEJ, JA} {NEJ, JA} {NEJ, JA} Nummer Kræver en lækagesensor i pumpen. Kræver temperaturovervågning i pumpen. Hvis indstillingen er NEJ, vil pumpen kun blive blokeret, så længe årsagen til alarmen varer ved. Hvis indstillingen er JA, vil pumpen blive blokeret, indtil alarmen anerkendes. Der anvendes en tærskel ved ændring af cos φ for at detektere, at pumpen kører tør. For CP 116, menuer i Tabel 2-4 (næste tabel) følg direkte her.

19 15 Fælles P1-P2 2.6 Almindelige indstillinger for pumpe 1 og pumpe 2 Tabel 2-4 viser den komplette liste over indstillinger, du kan lave under undermenuen Fælles P1-P2. Tabel 2-4 Fælles indstillinger for pumpe 1 og pumpe 2, under Indstillinger > Fælles P1-P2 Reser motorværn Reset motorværn P1 Reset motorværn P2 Forsinkelsestid Maks. antal forsøg {NEJ, JA} {NEJ, JA} Heltal Forsinkelsestid anvendes til to formål: (1) køletiden før en ny nulstilling forsøges; (2) tælleren for Maks. antal forsøg nulstilles, når pumpen har kørt i Forsinkelsestid. Øvelse P1 Øvelse P2 {NEJ, JA} {NEJ, JA} Maks. stilstandstid Timer og minutter Kontroldrift Driftstid Start hvis niveau > Start hvis niveau < Logge pumpehændelser Log pumpehændelser {NEJ, JA} Dette anvendes til at bevæge pumperne, hvis de har stået stille imaks. stilstandstid. Hvis Start hvis niveau > er lavere end Start hvis niveau <, er dette vinduet, hvor pumpen eller pumperne kan køre. I modsat fald må pumpen eller pumperne kun køre uden for dette vindue. Når betingelsen er opfyldt, vil pumpen eller pumperne køre i Driftstid. Analog logning 2.7 Analog logning Tabel 2-5 viser den komplette liste over indstillinger, du kan lave under undermenuen Analog logning. Tabel 2-5 Analog logning under Indstillinger > Analog logning Logkanal 1 til og med Logkanal 8 Logsignal {Lukket, Niveau i pumpesump, Indløbsflow, Udløbsflow, Motorstrøm P1, Motorstrøm P2, Tryk/Valgfrit, Cos φ P1, Cos φ P2, Overløbsniveau, Overløbsflow, Pumpekapacitet P1, Pumpekapacitet P2, Pulskanal} I alt 8 analoge kanaler, hvis udgang du kan vælge på listen. Tryk/valgfrit er beregnet til enten en tryksensor eller en valgfri brugerdefineret sensor. Pulskanal anvendes til nedbørs- (regn), energieller flowværdier. Log Interval Minutter Logfunktion {Lukket, Faktisk værdi, Gennemsnitlig værdi, Min værdi, Maks værdi}

20 16 KAPITEL 2 INDSTILLINGER Trendkurver 2.8 Indstillinger til trendkurver Tabel 2-6 viser den komplette liste over indstillinger, du kan lave under undermenuen Trend kurver. Tabel 2-6 Indstillinger til trendkurver under Indstillinger> Trendkurver Prøvetid Trendkurve 1 til og med Trendkurve 4 Trendsignal {Lukket, Niveau i pumpesump, Indløbsflow, Udløbsflow, Motorstrøm P1, Motorstrøm P2, Tryk/Valgfrit Cos φ P1, Cos φ P2, Overløbsniveau, Overløbsflow, Pumpekapacitet P1, Pumpekapacitet P2} Du kan i alt vælge blandt 4 trendkurver fra listen. Maks. værdi Nummer Maks.- og min.-værdierne anvendes til at Min. værdi Nummer instille diagrammernes skalaer. Analoge indgange 2.9 Indstillinger til analoge indgange Tabel 2-7 viser den komplette liste over indstillinger, du kan lave under undermenuen Analoge indgange. Tabel 2-7 Indstillinger til analoge indgange under Indstillinger > Analoge indgange (Side 1 af 2) Signalområde {4-20 ma, 0-20 ma} Udv. niveausensor Skalerer 0% = Skalerer 100% = Dette er en valgfri sensor tilsluttet terminalen mærket ma i 1. Nul offset Filterkonstant Strøm P1 Dødbånd Filterkonstant Ampere Strøm P2 Dødbånd Filterkonstant Ampere

Manual til GSM-enheder fra Profort a/s Ver. 5.04

Manual til GSM-enheder fra Profort a/s Ver. 5.04 Manual til GSM-enheder fra Profort a/s 1 MANUAL TIL PROFORTS GSM-ENHEDER 2 1.1 SPECIFIKATIONER 2 1.2 FUNKTIONER 4 1.3 BESKRIVELSE 6 1.4 FUNKTIONSTEGNING 7 2 MONTERING 8 2.1 KLARGØR ENHEDEN 8 2.2 ELEKTRISK

Læs mere

Brugervejledning til ATS Alarm

Brugervejledning til ATS Alarm GE Security Brugervejledning til ATS Alarm P/N 1068796 REV 1.0 ISS 06OCT09 Copyright 2009 GE Security, Inc. Dette dokument må ikke kopieres, hverken helt eller delvist, eller på anden måde gengives uden

Læs mere

Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual

Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Manual Introduktion AK-SM 350 er en kombineret dataopsamlingsenhed og overvågningsenhed til anvendelse

Læs mere

Advisor Advanced managermanual

Advisor Advanced managermanual Advisor Advanced managermanual P/N 1069044 REV 4.0 ISS 07MAR12 Copyright Varemærker og patenter Producent Certificering EU-direktiver Kontaktinformation Kundesupport 2012 UTC Fire & Security. Alle rettigheder

Læs mere

Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350

Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 Manual Introduktion AK-SM 350 er en kombineret dataopsamlingsenhed og overvågningsenhed til anvendelse på køleanlæg i mindre supermarkeder.

Læs mere

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com BRUGERMANUAL PowerMaster-10 G2 Tovejs trådløst indbruds alarmsystem www.visonic.com PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 Forord... 3 Oversigt... 3 Systemfunktioner...

Læs mere

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com BRUGERMANUAL PowerMaster-10 G2 Tovejs trådløst indbruds alarmsystem www.visonic.com PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 Forord... 3 Oversigt... 3 Systemfunktioner...

Læs mere

INTEGRA BRUGER VEJLEDNING. Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007

INTEGRA BRUGER VEJLEDNING. Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007 Alarmcentraler INTEGRA Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING ADVARSLER! For at sikre en optimal drift og brug af centralen anbefales det at læse denne vejledning inden ibrugtagning af centralen.

Læs mere

GSM telefonsender tale/sms besked

GSM telefonsender tale/sms besked 1 GSM telefonsender tale/sms besked Installation manual til GSM sender med mobiltelefon FVK 41 EZS SSIHuset Svane Electronic 2 Indhold: 1. Grundlæggende oplysninger... 3 1.1 Beskrivelse af enheden... 3

Læs mere

HomeSecure HS-BASIC-V2 Brugermanual: 16-06-2015

HomeSecure HS-BASIC-V2 Brugermanual: 16-06-2015 2 3 Tillykke med dit nye HomeSecure BASIC alarmsystem. I denne manual finder du informationer om alarmsystemets funktioner, installationsprocedure og betjening. Det er vigtigt, at du først gennemlæser

Læs mere

Advisor Advanced brugervejledning

Advisor Advanced brugervejledning Advisor Advanced brugervejledning P/N 1068997 REV 4.0 ISS 07MAR12 Copyright Varemærker og patenter Producent Certificering EU-direktiver Kontaktinformation Kundesupport 2012 UTC Fire & Security. Alle rettigheder

Læs mere

Thermo Scientific Excelsior AS Brugervejledning A82310100 6. Udgave

Thermo Scientific Excelsior AS Brugervejledning A82310100 6. Udgave Thermo Scientific Excelsior AS Brugervejledning A82310100 6. Udgave Information om virksomheden Copyright 2013. Thermo Fisher Scientific. Alle rettigheder forbeholdt. Thermo Fisher Scientific Inc. (Thermo

Læs mere

SmokeCloak Privat. installation og instruktion

SmokeCloak Privat. installation og instruktion SmokeCloak Privat installation og instruktion Der er truffet alle tænkelige forholdsregler for at sikre rigtigheden af denne manual. Producenten MSS Professional A/S står ikke til ansvar for tab eller

Læs mere

HomeSecure HS-PRO-01 Manual: 16-06-2015

HomeSecure HS-PRO-01 Manual: 16-06-2015 2 3 HomeSecure PRO 868mhz er det seneste skud på stammen i Homealarm.dk's alarmsortiment. Denne alarm kører på 868mhz og sensorrækkevidden er derfor helt optimal. Hele opsætningen foregår på alarmens LCD

Læs mere

PowerMaster-10 Brugermanual

PowerMaster-10 Brugermanual PowerMaster-10 Brugermanual Indholdsfortegnelse TOC D-303146 1 INTRODUKTION 1. Introduktion Forord Kære Kunde, Tak fordi du har valgt PowerMaster-10, et højt avanceret trådløst alarmkontrolsystem, produceret

Læs mere

UR-6-85-5-A Brugermanual

UR-6-85-5-A Brugermanual UR-6-85-5-A Brugermanual Version 1.3, November 2010 2 UR-6-85-5-A Indhold 1 Kom godt i gang 7 1.1 Introduktion.................................. 7 1.1.1 Robotten................................ 8 1.1.2

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

550, 560, 561, 570 & 570 PT. Brugermanual

550, 560, 561, 570 & 570 PT. Brugermanual 550, 560, 561, 570 & 570 PT Brugermanual Tak! Tak fordi du valgte Humminbird fra USA s ledende producent af ekkolod. Humminbird har gennem tiden opbygget sit image gennem godt design og produktion af kvalitets

Læs mere

EBI Brukermanual Honeywell / HL

EBI Brukermanual Honeywell / HL EBI Brukermanual Honeywell / HL REV15-05-2006 Afsnit 1 - Tilmelding, skærmopbygning & anlægsadgang Start af stationprogrammet og tilmelding. 1. Programmet startes fra computerens Start menu. Start Programmer

Læs mere

Bruger manual. Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk

Bruger manual. Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk Bruger manual Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 Formålet med denne brugervejledning...3 Generel

Læs mere

brugervejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED

brugervejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED brugervejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED 2009 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

VC960-6000-101-VL 003

VC960-6000-101-VL 003 Titel ESR 25 ESR 28 Betjeningsvejledning Dokument Version VC960-6000-101-VL 003 :4A SENSOR RNA Dokument historie Dato Initialer Version Kort beskrivelse af ændring 7. nov. 1997 NBM 001 Første version 8.

Læs mere

System 350. X30 - Konsollen. Instruktionsbog. Sprederstyreenhed. www.topconpa.com

System 350. X30 - Konsollen. Instruktionsbog. Sprederstyreenhed. www.topconpa.com System 350 X30 - Konsollen Instruktionsbog Sprederstyreenhed www.topconpa.com Instruktionsbog Reservedelsnummer: AGA4950-DA Rev. nummer: 1.0.1 Til brug med softwareversion 3.12.12 Copyright Topcon Precision

Læs mere

Bruger vejledning for Lykketronic SP 3500C / SP 7000CD

Bruger vejledning for Lykketronic SP 3500C / SP 7000CD Bruger vejledning for Lykketronic SP 3500C / SP 7000CD / 1 2 3 4 5 6 7 System Serienummer SP 3500C SP 7000CD Installeret af Dato for installation Lykketronic 1 af 25 \\Server1\e\Post kasse\hans\fra 1 INDLEDNING

Læs mere

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual HouseGuard SmartGSM-alarmsystem Dansk manual HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OPSÆTNINGS TRIN... 3 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT....

Læs mere

IP sikkerhedssystem Web manual til Holars 2080

IP sikkerhedssystem Web manual til Holars 2080 1. Introduktion Dette afsnit omhandler udpakning af dit IP sikkerhedssystem med HOLARS 2080IP Panel, Sensorer og CTC-1807 IP kamera (hvis købt). Der henvises til senere kapitler for at få oplysninger om

Læs mere

Webmanager CLIQ Remote. Web manager - manual

Webmanager CLIQ Remote. Web manager - manual Web manager CLIQ Remote Web manager - manual 1 Indholdsfortegnelse 2 Terminologi... 5 2.1 Master Setup (Blåt dæksel)... 5 2.2 Setup (Rødt dæksel)... 5 2.4 CLIQ Remote brugernøgle... 6 2.5 Mekanisk nøgle...

Læs mere

GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Tekniske data: Styres ved hjælp af simple SMS-beskeder via din

Læs mere

User Manual. Alphatronics bv * Watergoorweg 71* 3861MA Nijkerk * The Netherlands * Tel.: 033-2459944 * Fax.: 033-2453149 * info@alphatronics.

User Manual. Alphatronics bv * Watergoorweg 71* 3861MA Nijkerk * The Netherlands * Tel.: 033-2459944 * Fax.: 033-2453149 * info@alphatronics. User Manual Alphatronics bv * Watergoorweg 71* 3861MA Nijkerk * The Netherlands * Tel.: 033-2459944 * Fax.: 033-2453149 * info@alphatronics.nl INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION... 6 FORMÅL MED DENNE MANUAL...

Læs mere