Konceptbeskrivelse for DIADEM web-interface

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konceptbeskrivelse for DIADEM web-interface"

Transkript

1 Erhvervs- og Byggestyrelsen, d. 23/ Konceptbeskrivelse for DIADEM web-interface 1) Baggrund ) Overordnet løsningsbeskrivelse ) Web-interface ) DIADEM-rapporten ) Betaling ) Sikkerhed og fuldmagtsløsning ) Systemløsning... 14

2 2/15 1) Baggrund Det er et politisk mål, at det skal være billigere og lettere at købe, sælge og vedligeholde bolig i Danmark. Regeringen har som led i realiseringen besluttet at tage initiativ til at effektivisere og forenkle adgangen til ejendomsoplysninger i forbindelse med ejendomshandel. Det sker bl.a. gennem nærværende projekt, der har fået arbejdstitel DIADEM (akronym for Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel ). DIADEM vil løfte formidlingen af ejendomsdata ifm. ejendomshandel ved at skabe en tilgængelig, central digital platform, hvorfra ejendomsdata kan leveres til brugerne. DIADEM effektiviserer arbejdsgange og åbner på længere sigt nye muligheder for distribution. Rammerne for DIADEM er fastlagt af Finansudvalget i Aktstykke 163, 2009, hvor det fremgår, at DIADEM skal finansieres af et ikke-fiskalt gebyr, der over en 8-årig balanceperiode dækker alle udgifter til udvikling og drift. DIADEM målrettes mod forbrugere og professionelle aktører, herunder ejendomsmæglere, advokater, den finansielle sektor og ejendomsadministratorer. DIADEM vil medvirke til at disse målgrupper kan få minimeret tidsforbruget ved indhentning af ejendomsoplysninger i forbindelse med ejendomshandel samt få forbedret adgang til en række nærmere specificerede offentligretlige ejendomsdata (se bilag 1 for en oversigt over inkluderede data, eller se for en fuldt opdateret liste). Det er DIADEM projektets hovedmål, at borgere og virksomheder skal have digital adgang til de offentligretlige ejendomsoplysninger til brug for køb og salg af ejendomme. Kerneopgaven i DIADEM er derfor at gøre ejendomsoplysninger tilgængelige i en rapport, der ved udgangen af 2011 kan købes ved one-stop-shopping på internettet. Ejendomsoplysninger distribueres via: 1. Et web-interface der tilgås via en browser 2. En systemløsning, hvor data distribueres via et servicelag Samtidig med udviklingen af web-interfacet opbygges der dermed en bagvedliggende infrastruktur som systemløsninger kan tilgå, og som på sigt kan rumme yderligere ejendomsdata, og som kan videreudvikles på baggrund af de forretningsmæssige mål.

3 3/15 Om dette dokument Dette dokument beskriver konceptet for kerneopgaven i DIADEM: Distribuering af offentligretlige ejendomsdata via et web-interface. Web-interfacet giver forbrugere, ejendomsmæglere, advokater, ejendomsadministratorer og den finansielle sektor digital adgang til at tilgå de relevante offentlige ejendomsdata i forbindelse med salg som one-stop-shopping. Målgruppen for konceptbeskrivelsen er interessenter til projektet, der gennem dette dokument får indblik i rammerne for web-interfacet. Udover web-interfacet udvikles der en systemløsning, hvor andre grænseflader kan hente rapporter direkte via et servicelag. Denne funktionalitet er ikke beskrevet i detaljer i dette dokument, men er beskrevet overordnet, hvor konceptet har konsekvenser for begge løsninger. Konceptet er således ikke en teknisk beskrivelse, men beskriver: DIADEMs kerneopgave, som den lanceres april 2012 Funktionalitet på løsningens web-interface Betalings-, administrations- og sikkerhedsløsninger Overordnet beskrivelse af systemløsningen, som en stor del af de professionelle interessenter forventes at benytte gennem deres eksisterende IT-systemer. Se også bilag 2 for en detaljeret beskrivelse af den tekniske opbygning. Konceptet bygger på resultaterne af en kvalitativ og en kvantitativ brugerundersøgelse af aktørerne på markedet. Undersøgelserne har haft til formål at afdække handlinger og behov ifht. brug af ejendomsdata blandt såvel professionelle som forbrugere på ejendomsmarkedet. Webinterfacet vil ligeledes blive brugertestet i en række forløb før lancering. De professionelle brugergrupper og repræsentanter har været involveret i projektets følgegruppe og en særskilt teknisk følgegruppe, der har kommenteret på undersøgelsernes resultater og konceptet undervejs. Derudover har der været afholdt en del bilaterale møder med systemleverandører. Følgegrupperne har givet kvalificeret feedback på en række områder i konceptet. Blandt andet behovet for en brugervenlig fuldmagtsløsning, en fleksibel betalingsstruktur, ønsket om en involverende proces for videreudvikling. Denne feedback er indarbejdet i nedenstående koncept, hvor det har været muligt inden for rammerne af projektet.

4 4/15 Da konceptet beskriver de overordnede rammer for brugerfladerne, henvises der til en række bilag for detaljeret beskrivelse af konceptets baggrund: Bilag 1: Oversigt over datakilder med indikation af datatype (struktureret/ikkestruktureret), samt hvorvidt ejers samtykke er påkrævet for at hente oplysningerne (se en opdateret liste på Bilag 2: Kravspecifikation for Forespørgselsmotoren

5 5/15 2) Overordnet løsningsbeskrivelse DIADEM skal understøtte tre forskellige brugssituationer, som findes i forbindelse med indhentning af ejendomsdata ved ejendomshandel. Forbrugere Boligejere og andre forbrugere skal have mulighed for at hente ejendomsdata i forbindelse med køb og salg af bolig. Forbrugerne kan tilgå ejendomsdata gennem web-interfacet. Denne service vil kunne bidrage til en væsentlig forbedring af arbejdsgange for boligejere, der ligeledes kan videregive ejendomsdata til professionelle samarbejdspartnere. Professionelle brugergrupper Professionelle brugere har mulighed for at få et fastkundeaftale med DIADEM. Ved et fastkundeforhold vil den professionelle bruger have en række muligheder for at smidiggøre kundeforholdet. Disse muligheder er nærmere beskrevet under afsnittene DIADEM-rapporten, Betaling og Sikkerhed og Fuldmagt. Professionelle brugere af systemløsninger Blandt de professionelle brugere arbejder især ejendomsmæglere og finansielle aktører allerede i dag med ejendomsoplysninger i egne systemløsninger. Disse professionelle brugere tegner sig for såvel den højeste frekvens som den højeste volumen af indhentning af ejendomsdata i dag. Undersøgelserne viser bl.a., at ansatte i ejendomsmæglerbranchen i gennemsnit indhenter ejendomsoplysninger til op mod 5 handler månedligt, hvor en DIADEM-rapport kan være relevant. Denne gruppe af brugere vil altså fremadrettet forventes at bruge en løsning med system-tilsystem-integration med DIADEM, således at de kan tilgå DIADEM data i deres eksisterende arbejdsgange og programmer og dermed få mulighed for at forbedre en lang række manuelle arbejdsgange. Professionelle brugere af web-interfacet De professionelle brugergrupper kan ligeledes benytte web-interfacet til at hente ejendomsoplysninger. Blandt advokater og ejendomsadministratorer finder man en lavere frekvens for indhentning af ejendomsdata på vegne af borgere og klienter end hos de fleste ejendomsmæglere. Derfor vil en række af de professionelle brugergrupper forventes i højere grad at benytte et webinterface til at hente oplysninger fra DIADEM, mens de på sigt kan overgå til at benytte en systemløsning med egne IT-systemer, hvis de ønsker det.

6 6/15 IT-arkitektur DIADEM opbygges med løst knyttede systemer, hvor en forespørgselsmotor bliver det centrale element i at formidle data videre til de forskellige serviceanvendere, herunder systemløsninger (benævnt eksterne serviceanvendere i nedenstående figur) og web-interfacet (benævnt DIADEM brugerflade i nedenstående figur). Lag 5 DIADEM Service anvendere Eksterne serviceanvendere (eks.: mæglersystemer) DIADEM brugerflade Sikkerhed Lag 4 NemID Lag 3 DIADEM Forespørgselsmotor Adm. Brugerflade Fremsøgning og identifikation Fremskaffelse af DIADEM rapporter og rapportdata Rapport skabeloner og rapportgrupper Statistik og logning Fuldmagt Lag 2 Lag 1 Ekstern datakilde OIS Ekstern datakilde xxx Basissystem yyy Kunde/ Produkt system Security Token Server Forespørgselsmotoren indhenter data fra datakilderne og videreformidler data i struktureret form til slutbrugerne enten gennem systemløsninger eller gennem web-interfacet. Systemløsninger vil kunne tilgå de samme services som web-interfacet. Såvel den kvalitative som den kvantitative analyse indikerer, at den største brug af DIADEM kommer til at ligge i systemløsningerne, mens web-interfacet vil sikre en ensartet tilgængelig løsning for både forbrugere og professionelle brugere.

7 7/15 3) Web-interface DIADEMs web-interface servicerer en bred gruppe brugere. Både professionelle der har erfaring med ejendomshandel, og forbrugere der kun få gange i livet handler med fast ejendom. Det er væsentligt for DIADEMs succes, at web-interfacet er let og intuitivt at bruge. Det skal være let at orientere sig i mængden af data, således at forbrugere får god forståelse for hvilke oplysninger, der findes i rapporten, og om de enkelte oplysninger om ejendommen, der findes i rapporten. Det er også værd at notere sig, at web-interfacet i den brede offentlighed formentlig vil blive set som indgangen til DIADEM på trods af, at det største antal rapporter kan forventes at blive hentet gennem systemløsningen. Placering af web-interfacet Web-interfacet placeres som et selvstændigt område på Boligejer.dk. Dermed bliver DIADEM en naturlig videreudvikling af et webunivers, som brugere med interesse i boligområdet allerede er bekendt med. På Boligejer.dk kan man allerede i dag finde de ejendomsdata, der formidles via OIS (Den Offentlige InformationsServer). Web-interfacet vil dermed få et identitetfællesskab med Boligejer.dk, men få sin egen menustruktur og egne sidetyper. En placering i en Boligejer.dk struktur giver endvidere mulighed for at linke direkte fra en ejendomsfremsøgning under Boligejers ejendomsdataopslag til køb af en DIADEM-rapport. Desuden er der mulighed for at integrere Min side -funktionalitet, der i dag allerede findes på Boligejer.dk i et samlet univers. DIADEMs webinterface kan således findes gennem Boligejer.dk, men den kan også samtidigt tildeles sin egen boligejer-url, der gør, at brugere kan gå direkte ind på området gennem en www-adresse. I web-interfacet vil det være muligt at vise, printe eller gemme alle ejendomsoplysninger i en samlet rapport. Indhentning af rapport Levering af en rapport sker på pull -basis. Det vil sige at brugeren selv henter rapporten ved et klik/køb. DIADEM vil med det samme kunne levere alle de umiddelbart tilgængelige oplysninger. Oplysninger, som på grund af nedetid, leveringstid eller tekniske problemer, ikke umiddelbart er tilgængelige, vil automatisk blive opdateret efterfølgende. Web-interfacet vil via eller sms notificere brugeren, når rapporten er komplet og klar til levering.

8 8/15 Visning/printning/gemme rapport Når en rapport er købt, kan brugeren i web-interfacet se indholdet af rapporten i flere formater: 1. Direkte i web-interfacet, hvor brugeren kan navigere mellem de forskellige informationer og tilgå metadata. 2. Printe indholdet i en printvenlig version, der visuelt designes som en trykt rapport. 3. Gemme rapporten som en PDF-fil, der kan videresendes. 4. Identificere rapporten ved et unikt ID-nummer, der kan leveres videre til en systemløsning. Rent praktisk vil brugerfladen fremvise en overskuelig liste over alle ejendomsoplysninger, som er til rådighed i en rapport. Brugeren kan markere, hvilke han vil vise, printe eller gemme som PDF. Samtidig kan man videresende et link til rapporten. Brugerflow på web-interfacet Web-interfacet skal opfylde en række behov, som er blevet defineret dels af systemkrav og dels ud fra use-cases, som er indhentet fra professionelle aktører og borgere. Nedenfor ses en skitse af det overordnede brugerflow DIADEMs web-interface vil understøtte ved lancering. De nærmere detaljer vedr. funktionaliteten er beskrevet i afsnit 4 (rapport) og afsnit 6 (sikkerhed og fuldmagt). Denne skitse beskriver således det centrale brugerflow for ejere og professionelle i web-interfacet.

9 9/15 1) Indgangssiden til DIADEM. Herfra er det muligt at gå videre til at fremsøge en ejendom uden at logge ind gennem Min side. 2) Min side Man logger ind med NEM-id for at benytte Min side, hvor man blandt andet kan få overblik over, hvilke rapporter der tidligere er bestilt. På listen fremgår det for hver rapport, om den er komplet, hvornår den er købt, og hvorvidt den er aktiveret til deling. Der kan fra oversigten klikkes ned på rapportniveau, hvor der kan arbejdes med den enkelte rapport. På Min side vedligeholder brugeren profiloplysninger. Ejere og professionelle brugere vil have forskellig funktionalitet på Min side i forhold til håndtering af fuldmagter. Dette er beskrevet under afsnittet Sikkerhed og Fuldmagt. 3) Fremsøg ejendom Brugeren kan fremsøge en ejendom fra en liste over egne ejendomme eller via adresse, matrikelnummer, ejendomsnummer eller på et kort på linie med den måde, det i dag sker på Boligejer.dk. På fremsøgte ejendomme kan man med et klik se et kort ejendomsresume, så man er sikker på at man har fat i den rigtige ejendom inden man bestiller en DIADEM-rapport. 4) Bestil DIADEM-rapport Brugeren kan bestille en privat DIADEM-rapport på sine egne ejendomme og ejendomme, hvortil ejer har afgivet samtykke. Det er muligt at bestille en offentlig DIADEM-rapport på ejendomme, som man hverken ejer eller har fået samtykkeerklæring til. Den offentlige DIADEM-rapport indeholder kun offentligt tilgængelige oplysninger. Se nærmere beskrivelse af rapporterne i kapitel 4 i dette koncept. 5) Del eksisterende rapport Brugeren kan tilgå tidligere bestilte rapporter. Det kan være interessant i forbindelse med at dele en allerede bestilt rapport, eksempelvis med en bankrådgiver. Hvis man ønsker at dele sin rapport med andre, kan der enten sendes et link til rapporten eller udstedes et unikt ID-nummer, hvis data skal bruges i en systemløsning. Dette link eller ID-nummer kan videresendes til tredjemand. Det er muligt for udstederen at lukke for andres adgang til en rapport. 6) DIADEM-rapport Rapporten består af en mængde data, der præsenteres i webinterfacet. Det er muligt at se status på data, der endnu ikke er leveret til rapporten. Det vil også være muligt at interagere med indholdet i rapporten som beskrevet ovenfor.

10 10/15 4) DIADEM-rapporten En DIADEM-rapport er en samlet leverance af en række ejendomsoplysninger defineret i en rapportskabelon. Nedenfor beskrives de forskellige dimensioner, som udgør rapportens indhold og muligheder i DIADEM ved lancering. Rapportindhold DIADEM kan levere forskellige sammensætninger af ejendomsoplysninger i forskellige rapportskabeloner. Derudover præsenterer DIADEM i forbindelse med en søgning på en ejendom altid et ejendomsresume 1 til identificering af ejendom. Ved lancering af DIADEM vil der være to rapportskabeloner defineret i web-interfacet: Offentlig - en rapport som kun leverer de offentligt tilgængelige ejendomsoplysninger og dermed ikke kræver login/identifikation/fuldmagt. Privat - en fuld rapport som indeholder alle DIADEM ejendomsoplysninger jf. bilag 1. Den samlede oversigt over ejendomsoplysninger som bliver leveret i DIADEM findes i bilag 1: ejendomsoplysninger. I forbindelse med systemløsninger er det derudover muligt at få defineret egne rapportskabeloner, som indeholder præcis de ejendomsoplysninger, der er ønsket fra forespørgselsmotoren. Rapporten leveres med status på de enkelte oplysninger, samt hvilke betingelser der knytter sig til køb/indhentning. De enkelte oplysninger, som udgør en DIADEM-rapport, leveres via servicelaget som: Strukturerede data (fx XML) og/eller Ustrukturerede data (fx PDF, link til PDF) Metadata i rapport Hver enkelt ejendomsoplysning i en DIADEM-rapport kan have tilknyttet metadata som: Forklarer oplysningens ophav og egenskaber Giver en mindre læsevejledning til oplysningen Beskriver evt. forbehold fra dataleverandørens/kildens side Angiver kontaktoplysninger til dataejer/myndighed i tilfælde af fejl/tvivl/spørgsmål Metadata kan leveres fra enten datakilden og/eller DIADEM.

11 11/15 Lagring af rapport Når en rapport er bestilt, lagres den i DIADEM forespørgselsmotor og tilknyttes et unikt IDnummer, således at den kan genhentes via servicefladen. Videresendelse/deling af rapport Der kan oprettes en unik nøgle til alle eksisterende rapporter. Denne nøgle kan sendes til andre eller deles via både web-interface og systemløsninger og brugeren kan dermed vælge at lade andre tilgå sin rapport, så den kan findes af andre via et direkte link. En nøgle kan altid inddrages af udstederen. 5) Betaling Det er besluttet i Finansudvalget, at investeringen i DIADEM finansieres gennem et ikke-fiskalt gebyr på ca. 300 kr. pr. rapport over en årrække på 8 år. Gebyret opkræves hver gang der indhentes en offentlig, privat eller tilpasset DIADEM-rapport. Gebyret ligger altså under de 400 kr., det i dag er muligt for kommunerne at tage for det kommunale oplysningsskema, som indeholder betydeligt færre oplysninger end en fuld DIADEM-rapport. Når man bestiller en DIADEM-rapport gennem web-interfacet, betaler man kontant online med Dankort. Det vil også vil være muligt at benytte betaling via netbank. I forbindelse med et fastkundeforhold vil det være muligt at betale månedligt for de rapporter der er bestilt i perioden. Det sker gennem et fastkundeforhold der registreres i DIADEMs administrationsmodul. Analysefasen har afdækket, at professionelle aktører har et udtalt ønske om en graceperiode efter betaling af gebyret for den første rapport på en ejendom. En graceperiode kan eksempelvis bestå i, at der betales nedsat pris for at genhente DIADEM oplysninger på en given ejendom i en begrænset periode. Behovet opstår eksempelvis ved lange liggetider, hvor det også i dag er nødvendigt at genindhente det kommunale oplysningsskema. Den gebyrmodel, der er fastlagt af Finansudvalget i Aktstykke 163, 2009, rummer ikke umiddelbart en graceperiode. 1 Ejendomsresumeet indeholder f.eks. adresse, matrikelnummer, areal og bygning, så ejendommen kan identificeres entydigt.

12 12/15 DIADEM projektet har valgt at imødekomme ønsket om en graceperiode og arbejder efter en model, som indebærer, at man når man køber en DIADEM-rapport får to opdateringer med i købet - inden for en periode på 6 måneder. Opdateringerne omfatter alle automatisk 2 udtrukne ejendomsoplysninger. Denne model mangler at blive endelig godkendt, men det er den model, som forventes at blive taget i brug ved lanceringen. 6) Sikkerhed og fuldmagtsløsning Formålet med sikkerhedsløsningen i DIADEM er todelt: 1. Sikre at ejere kan benytte fællesoffentlige loginløsninger til at fremfinde DIADEM rapporter på deres egne ejendomme. 2. Sikre identifikation af brugere og personlig kontrol over adgang til oplysninger, så private oplysninger ikke kan tilgås uden passende rettighed. Sikkerhedsløsningen baserer sig på fællesoffentlige standarder for private og virksomheder, og løsningerne vil være målrettet forskellige brugsmønstre. Private vil således kunne benytte NemID via web-interfacet. Sikkerhedsløsningen for professionelle brugere baseres på fællesoffentlige standarter. Kundeforhold registreres i forespørgselsmotorens kundesystem. Boligejere Boligejere kan i web-interfacet logge ind med NemID via det fællesoffentlige loginfælleskab NemLogin. Efter login har ejerne adgang til følgende loginbeskyttede funktioner, der ikke kan benyttes uden login: Adgang til liste med egne ejendomme Mulighed for at give samtykkeerklæring til professionelle brugere, så de kan tilgå private oplysninger Mulighed for at fjerne samtykkeerklæring Adgang til at købe privat DIADEM-rapport på egne ejendomme Adgang til liste med købte rapporter 2 Der opdateres ikke på oplysninger som er indtastet manuelt i semi-automatiske løsninger, ligesom tilkøb til en DIADEMrapport, såsom tingbog ikke vil være en del af den gratis opdatering.

13 13/15 Professionelle brugere De professionelle brugere vil både kunne tilgå DIADEM via web-interface og via systemløsninger. Derfor beskrives deres muligheder fordelt på disse to adgange. Web-interface: Professionelle brugere kan logge ind på web-interfacet vha. NemID. Professionelle brugere kan ligeledes logge ind med Digital Signatur i en overgangsperiode. De professionelle brugere kan efter login tilgå egne ejendomme som beskrevet under private brugere. Derudover kan de se liste over tildelte samtykkeerklæringer og øvrige tilgængelige rapporter og kan på den baggrund hente private DIADEM-rapporter på de ejendomme, en boligejer har givet dem adgang til. Fx vil en boligadvokat kunne se en liste over de ejendomme, som CVR-nummeret 3 har fået samtykkeerklæring til at hente private rapporter på, samt en liste over de købte rapporter, som CVRnummeret har adgang til at læse. Løsningen fungerer således udelukkende på virksomhedsniveau. Derudover kan offentlige rapporter også hentes. Systemløsningen: Professionelle brugere identificeres i systemløsningen via NemID. Professionelle brugere kan gennem systemløsninger benytte samme funktioner som i web-interfacet, herunder se lister over de ejendomme, som CVR-nummeret har fået samtykkeerklæring til og de købte rapporter, som CVR-nummeret har rettighed til at se. Samtykkeerklæring for ikke-ejere Professionelle brugere - fx ejendomsmæglere og boligadvokater - kan i forbindelse med deres arbejde for en kunde have behov for at tildele sig samtykke til at se private data for en given ejendom, uden at ejeren forudgående har givet samtykke via web-interfacet. Eksempelvis i en situation, hvor klienten afgiver en generel samtykkeerklæring til den professionelle bruger ved indgåelse af formidlingsaftale eller lignende juridisk dokument. I DIADEM forventes denne situation understøttet ved at give professionelle brugere mulighed for at tilknytte sig som Fastkunder - herunder ved forudgående registrering af CVR-nummeret hos Erhvervs- og Byggestyrelsen. Derefter vil virksomhedens medarbejdere kunne tildele sig adgang til private oplysninger på en given ejendom på tro-og-love, herunder med krav om juridisk at kunne dokumentere brugen af funktionen ved en efterfølgende revision. Datatilsynet har givet tilsagn til at den ønskede tro-og-love model kan anvendes i forbindelse med lanceringen af DIADEM. Når der foreligger en fællesoffentlig fuldmagtsløsning vil DIADEM blive koblet sammen med denne. 3 Der arbejdes i DIADEM projektet på en mere nuanceret model for sikkerhed og rolletildeling inden for et CVR-nummer.

14 14/15 7) Systemløsning For at sikre størst mulig adgang til ejendomsdata kan forespørgselsmotoren tilgås af mange forskellige services. En række centrale professionelle målgrupper forventes at benytte DIADEM gennem systemløsningen, der har adgang til samme funktionalitet som web-interfacet - samt muligheden for at definere egne rapportskabeloner i DIADEM forespørgselsmotor ved oprettelse af fastkundeforhold. Målgrupper for systemløsningen er primært systemleverandører til de professionelle brugergrupper, herunder ejendomsmæglere, den finansielle branche og evt. boligadvokater. Servicekald Systemleverandører kan tilgå forespørgselsmotoren via en række servicekald, der er nærmere defineret i kravspecifikationen for forespørgselsmotoren. Se bilag 2 for nærmere beskrivelse. Forespørgselsmotorens betalings- og sikkerhedsmodel er defineret af den overordnede systemarkitektur (se afsnit 5 om betaling og afsnit 6 om sikkerhed og fuldmagtsløsning). Overordnet set vil der være tale om seks grupper af servicekald: Søg ejendom Ejendomme kan fremsøges via adresseidentifikation, koordinat, matrikelnummer eller ejendomsnummer. På baggrund af søgningen returnerer DIADEM en ejendom eller en liste over ejendomme, som der kan vælges imellem.

15 15/15 Resume På baggrund af en identificeret ejendom kan DIADEM danne og returnere et kort resume, der gør det muligt for modtageren at identificere ejendommen. Resumeet danner således udgangspunkt for beslutning om køb af rapport. Rapportskabeloner Via systemløsningen kan man hente en liste over tilgængelige rapportskabeloner for den pågældende virksomhed. Listen dannes på baggrund af den bruger, der tilgår løsningen. Således vil en ejendomsmægler kunne benytte de specifikke rapportskabeloner, som er tilknyttet ejendomsmæglerfirmaet. Bestilling af rapport Når der bestilles en rapport foretages betaling via et fastkundeforhold (se afsnit 5) hvorefter rapporten dannes i forespørgselsmotoren. Der kan hentes en liste over tidligere bestilte rapporter, der gemmes i forespørgselsmotoren og som kan genfindes. Notifikation Rapporten dannes med det samme og returneres efter betaling er registreret (fastkunde eller kontantbetaling). Hvis enkelte datakilder ikke er tilgængelige med det samme, sender forespørgselsmotoren notifikation, når rapporten er fuldendt. Samtykkeerklæring Hvis den professionelle bruger har rettighed til det, kan brugeren gennem systemløsningen tildele samtykkeerklæring til at hente private oplysninger på en DIADEM rapport. Ligeledes kan professionelle brugere hente en liste over de samtykkeerklæringer, de er blevet tildelt. Administrationsmodul Erhvervs- og Byggestyrelsen benytter et internt administrationsmodul til at håndtere professionelle kundegruppers betaling og adgang. Dette system er endnu under udvikling af leverandøren af forespørgselsmotoren.

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 5 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 5 3.1.1

Læs mere

DIADEM projektet. En fremtidig gevinst men hvordan sikres effektiviseringen?

DIADEM projektet. En fremtidig gevinst men hvordan sikres effektiviseringen? KTC s årsmøde 20. september 2012 Spor 5 work smarter not harder Hvordan prioriteres nødvendige digitale løsninger frem for de teknisk mest fremragende? DIADEM projektet. En fremtidig gevinst men hvordan

Læs mere

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk.

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk. Vejledning om avanceret afhentning og sortering i Digital Post på Virk.dk. Denne vejledning beskriver, hvordan virksomheder, foreninger m.v. med et CVR-nummer kan modtage Digital Post, herunder hvordan

Læs mere

Kravspecification IdP løsning

Kravspecification IdP løsning Kravspecification IdP løsning Resume IT-Forsyningen, som varetager IT-drift for Ballerup, Egedal og Furesø Kommuner, ønsker at anskaffe en IdP/Føderationsserverløsning, der kan understøtte en række forretningsmæssige

Læs mere

Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af: Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen

Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af: Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen Anbefalinger om brug af Digital Post for store virksomheder, administratorer/advokater (fx ejendomsadministratorer) og virksomheder med mange p- enheder Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af:

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Agenda. overblik. trafikområdet. 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik

Agenda. overblik. trafikområdet. 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik Agenda 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik 3) Selvbetjeningsløsninger hvor går de hen? 4) Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi overblik

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere

Guide til integration med NemLog-in / Signering

Guide til integration med NemLog-in / Signering Guide til integration med NemLog-in / Signering Side 1 af 6 14. november 2013 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvorledes man som itsystemudbyder (myndighed eller it-leverandør) kan integrere

Læs mere

Ny selvbetjeningsløsning med DIADEM hvad betyder det for kommunen?

Ny selvbetjeningsløsning med DIADEM hvad betyder det for kommunen? Til Kommunerne Att. - Den tekniske direktør - Den digitaliseringsansvarlige - Den ansvarlige for det kommunale ejendomsoplysningsskema Dato: 28. juni. 2012 Kontor: Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler:

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling i borgerservice af anmodninger om læseadgang til tredjemand

Læs mere

Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang

Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang 29.04.2015 USS/XSTJ Version 1.3 1. Indledning... 2 2. Proces for kundestyret dataadgang... 2 2.1 Fuldmagtsgivning

Læs mere

Løsningen garanterer at finde alle de cookies, som et nationalt tilsyn kan finde. Løsningen er valideret af Audit Bureau of Circulation i England.

Løsningen garanterer at finde alle de cookies, som et nationalt tilsyn kan finde. Løsningen er valideret af Audit Bureau of Circulation i England. Cookievejledningens Tekniske Guide Den tekniske guide beskriver fem skridt til overholdelse af cookiereglerne: 1. Fastlæggelse af webejendom 2. Undersøgelse af om der sættes cookies på hjemmesiden 3. Afgivelse

Læs mere

Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning

Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning Click here to enter text. Koncernløsning udbud - Udbudsbetingelser «edocaddresscivilcode» Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning Aalborg Kommune rekrutterer til

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

De fællesoffentlige komponenter: Federativa identitetslösningar, Erfarenheter från Danmark

De fællesoffentlige komponenter: Federativa identitetslösningar, Erfarenheter från Danmark De fællesoffentlige komponenter: Federativa identitetslösningar, Erfarenheter från Danmark Digital post, NemSMS & Fjernprint samt strategien for udvikling af mobile løsninger for Digital post og Min side

Læs mere

Digital post er ikke det samme som almindelig e-mail. Digital post er modsat e-mails en sikker digital forsendelsesform.

Digital post er ikke det samme som almindelig e-mail. Digital post er modsat e-mails en sikker digital forsendelsesform. Digital Post Vejledning til foreninger m.fl. Center for Kultur, Idræt og Sundhed September 2013 Indledning Slagelse Kommune ønsker at hjælpe foreninger m.fl. godt på vej med Digital Post. Derfor har vi

Læs mere

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker.

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker. Elektronisk journal Undervisningsbilag 3 til temaet: Loven, dine rettigheder og din e-journal Din helbreds-journal ligger på nettet Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan

Læs mere

EN QUICKGUIDE TIL PRAKTIKPORTALEN - BRUGERGUIDE FOR PRAKTIKLÆRER -

EN QUICKGUIDE TIL PRAKTIKPORTALEN - BRUGERGUIDE FOR PRAKTIKLÆRER - EN QUICKGUIDE TIL PRAKTIKPORTALEN - BRUGERGUIDE FOR PRAKTIKLÆRER - INTRODUKTION TIL PRAKTIKPORTALEN Praktikportalen er en landsdækkende portal, der bruges til alle uddannelser, der hører ind under De Danske

Læs mere

GECKO Booking Gavekort-/shop modul vejledning

GECKO Booking Gavekort-/shop modul vejledning GECKO Booking Gavekort-/shop modul vejledning Dette modul giver dig mulighed for at sælge gavekort og varer direkte fra din hjemmeside. Sælger du gavekort, holder systemet automatisk styr på alle dine

Læs mere

Visuelle guidelines for log-in og signering med NemID. Guide til udseende, sprog og struktur for tjenester der bruger NemID.

Visuelle guidelines for log-in og signering med NemID. Guide til udseende, sprog og struktur for tjenester der bruger NemID. Visuelle guidelines for log-in og signering med NemID Guide til udseende, sprog og struktur for tjenester der bruger NemID. Om dette dokument Indhold I dette dokument kan du finde anbefalinger og råd til

Læs mere

Nedenstående må gerne omdeles til alle folketingsmedlemmer, relevante udvalg og ministerier.

Nedenstående må gerne omdeles til alle folketingsmedlemmer, relevante udvalg og ministerier. By- og Boligudvalget 2011-12 BYB alm. del Bilag 84 Offentligt Fra: ABR / Gert Lund Christensen [mailto:info@abr.dk] Sendt: 20. april 2012 23:36 Til: folketinget@folketinget.dk Cc: 'ABR / Gert Lund Christensen';

Læs mere

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen.

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. 1 2 KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. Det er frivilligt for kommuner at aftage systemet. Iht. den fælleskommunale

Læs mere

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

Udeblivelse.dk Introduktion

Udeblivelse.dk Introduktion Udeblivelse.dk Introduktion 26 JANUAR 2015 Copyright 2014-2015, Udeblivelse Aps, Web: www.udeblivelse.dk, Email: info@udeblivelse.dk Indledning:... 2 Login... 3 Opret Klinik... 4 1. Administrator... 4

Læs mere

Vejledning i tildeling af rettigheder til VandData. Vejledningen henvender sig til Vandselskabers Nem Log-in Administratorer og beskriver, hvordan

Vejledning i tildeling af rettigheder til VandData. Vejledningen henvender sig til Vandselskabers Nem Log-in Administratorer og beskriver, hvordan Vejledning i tildeling af rettigheder til VandData. Vejledningen henvender sig til Vandselskabers Nem Log-in Administratorer og beskriver, hvordan brugere af VandData tildeles rettigheder til systemet

Læs mere

Nets - Medarbejder Signatur

Nets - Medarbejder Signatur Nets - Medarbejder Signatur Nets Direkte Kommunikation Nøgle Bestilling Version: 2.1, Oktober 2013 Continia Software a/s Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: cm@continia.dk

Læs mere

Tinglysningsretten. Administrationen Majsmarken 5 9500 Hobro 8.30-15.00 Tlf. 99 68 58 00 Direkte nr. 99 68 59 01 Fax 99 68 58 01 SE. nr.

Tinglysningsretten. Administrationen Majsmarken 5 9500 Hobro 8.30-15.00 Tlf. 99 68 58 00 Direkte nr. 99 68 59 01 Fax 99 68 58 01 SE. nr. Tinglysningsretten Notat om opfølgning på brugerundersøgelsen af Tinglysningsretten 2014. Administrationen Majsmarken 5 9500 Hobro 8.30-15.00 Tlf. 99 68 58 00 Direkte nr. 99 68 59 01 Fax 99 68 58 01 SE.

Læs mere

EJENDOMSDATA FOKUS OG STRATEGI EJENDOMSDATA

EJENDOMSDATA FOKUS OG STRATEGI EJENDOMSDATA EJENDOMSDATA FOKUS OG STRATEGI EJENDOMSDATA Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har ansvaret for en række opgaver inden for by- og boligområdet, udvikling af landdistrikter og bedre informationer

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.10 SummaSummarum 4.10 & integration til Visma Avendo Webshop Visma Software lancerer en ny version af SummaSummarum, SummaSummarum

Læs mere

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7.

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7. Side 1 af 15 NemHandel registreringsvejledning ØS/ØSY/CPS 7. januar 2015 Navision Stat, INDFAK og Nemkonto Dette dokument beskriver den nødvendig EAN registrering på Nemhandelsregistret via NS NHR WEB

Læs mere

CONTINIA DOCUMENT CAPTURE FACTSHEET

CONTINIA DOCUMENT CAPTURE FACTSHEET FACTSHEET EGENSKABER Continia Document Capture DATAFANGST > Lokal- og fjernbaseret scanning af købsfakturaer direkte ind i Microsoft Dynamics NAV. > Automatisk download og registrering af PDF-dokumenter

Læs mere

Løsningsbeskrivelse. Den fælleskommunale Serviceplatform

Løsningsbeskrivelse. Den fælleskommunale Serviceplatform Løsningsbeskrivelse Den fælleskommunale Serviceplatform Januar 2014 1 Indhold 2 Serviceplatformen... 2 3 Hjemmesiden www.serviceplatformen.dk... 3 3.1 Administrationsmodul... 4 3.2 Servicekatalog... 4

Læs mere

Aftale om anvendelse af e-nettet

Aftale om anvendelse af e-nettet - i det følgende benævnt 'Aftalen', mellem e-nettet a/s Pilestræde 58, 2. sal 1112 København K cvr nr. 21270776 og Virksomhed Adresse By cvr nr. - i det følgende benævnt 'Kunden' og sammen med 'e-nettet

Læs mere

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351.

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351. ABONNEMENTS- OG MEDLEMSKABSBETINGELSER for Berlingske Business Premium For IP-adgang til biblioteker, uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter, 21-08-2013 (Version 1.2) Biblioteker på uddannelsesinstitutioner

Læs mere

FKO Quick Guide. Kom godt igang med FKO Temperaturmåling

FKO Quick Guide. Kom godt igang med FKO Temperaturmåling FKO Quick Guide Kom godt igang med FKO Temperaturmåling FKO GUIDE Temperaturmåling Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk Udgivet

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST6

It-sikkerhedstekst ST6 It-sikkerhedstekst ST6 Registrering af en fysisk person med henblik på udstedelse af faktorer til et personligt login Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST6 Version

Læs mere

BESKYTTELSE AF PERSONDATA REJSEKORT A/S

BESKYTTELSE AF PERSONDATA REJSEKORT A/S Version 2.0 13 03 2013 BESKYTTELSE AF PERSONDATA REJSEKORT A/S DATAANSVARLIG Rejsekort A/S er dataansvarlig i overensstemmelse med lov om personoplysninger ( persondataloven ) i relation til registrering

Læs mere

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v2

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v2 Indledning Dette dokument er en introduktion til brugerstyringssystemet SEB. Dokumentet tager udgangspunkt i en brugeradministrators opgaver. SEB består overordnet af to dele 1) En fælles loginside som

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem LANDSBYGGEFONDEN 11. marts 2015 Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem For revisorer 2. udgave Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. PROCESDIAGRAM FOR REVISOR... 4 3. ADGANG

Læs mere

Vejledning til indberetning af salg eller køb af fisk og skaldyr. Blanketten som bruges til indberetningen ligger i Virk.dk.

Vejledning til indberetning af salg eller køb af fisk og skaldyr. Blanketten som bruges til indberetningen ligger i Virk.dk. Vejledning til indberetning af salg eller køb af fisk og skaldyr Blanketten som bruges til indberetningen ligger i Virk.dk. Man kan logge ind i Virk.dk via www.virk.dk eller via Fødevareministeriets indberetningsportal.

Læs mere

Booking+ Brugervejledning

Booking+ Brugervejledning Booking+ Brugervejledning Booking+ er et webbaseret, brugervenligt lokaleadministrations- og mødebookingsystem, der kan håndtere lokalereservationer fra forskellige lejere og brugere af fælles mødelokaler,

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense

Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense CPR Broker version 2.0 Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense Steen Deth, Chefarkitekt sde@gentofte.dk CPR data hvor svært (og interessant) kan det være? Kommune Borgerservice

Læs mere

PORTFOLIO Version 2.0

PORTFOLIO Version 2.0 Nikolaj Lisberg Hansen Løsningsarkitekt og partner nikolaj.hansen@empisto.dk Tlf. 22 90 91 22 PORTFOLIO Version 2.0 Kvalitetsstyring med sags og dokumenthåndtering Teknisk revision af energimærker Portfolio

Læs mere

2. Vælg digital signatur. Har du mere end 1 digital signatur, kan du vælge mellem dem ved at klikke på pilen, som er markeret med en cirkel.

2. Vælg digital signatur. Har du mere end 1 digital signatur, kan du vælge mellem dem ved at klikke på pilen, som er markeret med en cirkel. 1. Log på og kom i gang. For at komme i gang med at administre dine egne og dine medarbejderes rettigheder på sundhed.dk, skal du logge på med en digital signatur til sundhedsfaglige. 2. Vælg digital signatur.

Læs mere

Forretningsgang for rådgivning

Forretningsgang for rådgivning FinansSparring er uvildig økonomisk rådgivning til private - til dig der har brug for et godt råd til at få råd. FinansSparring ApS Kragelundvænget 135 7080 Børkop Din vej til større overblik og mere overskud

Læs mere

TILDELING AF RETTIGHEDER I NEMLOG-IN

TILDELING AF RETTIGHEDER I NEMLOG-IN VEJLEDNING TILDELING AF RETTIGHEDER I NEMLOG-IN Side 1/18 INDHOLD EN VEJLEDNING FOR NEMLOG-IN ADMINISTRATORER... 2 FØR DU GÅR I GANG... 2 VEJLEDNINGENS INDHOLD... 2 HJÆLP... 2 DEL 1 - TILDELING AF RETTIGHEDER

Læs mere

E-BOLIGHANDEL. Send sag til den finansielle sektor samt advokater tilmeldt e-bolighandel

E-BOLIGHANDEL. Send sag til den finansielle sektor samt advokater tilmeldt e-bolighandel Send sag til den finansielle sektor samt advokater tilmeldt e-bolighandel INDHOLD Indhold Indledning 3 Inden du går i gang 4 Tilslutnings aftale hos e-nettet 4 Opsætning af dine firmaoplysninger 4 Salgsopstilling

Læs mere

Tildeling af rettigheder i NemLog-in

Tildeling af rettigheder i NemLog-in Tildeling af rettigheder i NemLog-in - En vejledning for NemLog-in administratorer Før du går i gang Denne vejledning forudsætter adgang til internettet og gyldigt NemID Erhverv (medarbejdersignatur eller

Læs mere

For at komme videre er det nødvendigt at vælge punktet Produkter i menuen til venstre. Her kan du navigere dig rundt på shoppen.

For at komme videre er det nødvendigt at vælge punktet Produkter i menuen til venstre. Her kan du navigere dig rundt på shoppen. Kære kunde, Vi har lavet en lille guide til hvordan man handler på vores webshop. Følg blot disse anvisninger så du trygt kan foretage din bestilling. Du har jo allerede fundet vejen til Shoppen, så lad

Læs mere

ITSprint. Sådan printer du vha. print.supportcenter.dk 13-02-2014 ITS

ITSprint. Sådan printer du vha. print.supportcenter.dk 13-02-2014 ITS ITSprint Sådan printer du vha. print.supportcenter.dk Denne vejledning beskriver hvordan du kan printe vha. print.supportcenter.dk fra computere og mobile enheder såsom tablets (fx ipads) og smartphones

Læs mere

EASY - Vejledning til administratorer

EASY - Vejledning til administratorer EASY - Vejledning til administratorer Opdateret september 2009 EASY brugergrænseflade EASYs nye brugergrænseflade blev idriftsat i november 2008. Den har fået nye roller og rettigheder, mulighed for at

Læs mere

Henkel Norden AB ("Henkel") er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel.

Henkel Norden AB (Henkel) er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel. HENKEL FORTROLIGHEDSPOLITIK Vi, hos Henkel, tager vores forpligtelser i henhold til dansk lov om databeskyttelse (persondataloven) alvorligt og er forpligtet til at beskytte dit privatliv. Denne fortrolighedserklæring

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

NSP Servicevilkå r for Indirekte GW LEVERANDØR

NSP Servicevilkå r for Indirekte GW LEVERANDØR NSP Servicevilkå r for Indirekte GW LEVERANDØR Parter Denne aftale om at anvende den Nationale Serviceplatform (NSP) er indgået mellem Statens Serum Institut (SSI) v/national Sundheds-it (NSI) som systemansvarlig

Læs mere

Procesoptimering mellem konkurrerende virksomheder i finanssektoren. CFIR og InfinIT seminar 23. oktober 2014 - Jesper Grona

Procesoptimering mellem konkurrerende virksomheder i finanssektoren. CFIR og InfinIT seminar 23. oktober 2014 - Jesper Grona Procesoptimering mellem konkurrerende virksomheder i finanssektoren CFIR og InfinIT seminar 23. oktober 2014 - Jesper Grona Mine emner Finanssektoren Konkurrenter og samarbejdspartnere Udviklingen e-nettet

Læs mere

Brugermanual. Byggeweb Capture Entreprenør 7.38

Brugermanual. Byggeweb Capture Entreprenør 7.38 Brugermanual Byggeweb Capture Entreprenør 7.38 Indholdsfortegnelse Byggeweb Capture... 5 Indledning... 5 Hvad er Byggeweb Capture... 5 Principper... 6 Opbygning... 7 Projektinfo - Entreprenør... 7 Opsummering

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem LANDSBYGGEFONDEN 22. april 2014 Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem For revisorer 1. udgave Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. PROCESDIAGRAM FOR REVISOR... 4 3. ADGANG

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

Vejledning - Stamdata i ENAO

Vejledning - Stamdata i ENAO Vejledning - Stamdata i ENAO Formål Formålet med denne vejledning er at vise hvilke stamdata der kan/skal redigeres i ENAO-systemet, hvordan stamdata redigeres og hvilke funktioner stamdata har. Før du

Læs mere

Let i gang med NemRefusion for selvstændige

Let i gang med NemRefusion for selvstændige Let i gang med NemRefusion for selvstændige Digital indberetning af syge- og barseldagpenge på Virk.dk Denne lille guide giver dig en introduktion til, hvordan du kan indberette syge- og barseldagpenge

Læs mere

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV Indhold 1. DEFINITIONER... 2 2. BAGGRUND OG FORMÅL... 2 3. MODERNISERINGSSTYRELSENS YDELSER... 3 4. INSTITUTIONENS

Læs mere

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til bydende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

Anvendelse af brugertest i udviklingen af offentlige selvbetjeningsløsninger

Anvendelse af brugertest i udviklingen af offentlige selvbetjeningsløsninger Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 62 Offentligt Notat 11.april 2014 Anvendelse af brugertest i udviklingen af offentlige selvbetjeningsløsninger På samrådet vedr. digitalisering i Kommunaludvalget

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Vejledning i anvendelsen af skabeloner til brug for udvælgelse, herunder prækvalifikation i byggeriet Marts 2013 Byggeriets Evaluerings Center SOLIDARISK

Læs mere

STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION

STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION I denne vejledning gennemgås installation af Stofa OnlineDisk samt opsætning, brugerflade og OnlineDisk Webportalen. Trin 1 Information om Stofa OnlineDisk Stofa

Læs mere

Projekt DIADEM. Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen

Projekt DIADEM. Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen Projekt DIADEM Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen Indhold: Forord Resume 1. Indledning 2. Ejendomsdatarapporten og systemet bag 3. Resultatopgørelse for DIADEM s udviklingsdel 4. Projektforløbet

Læs mere

Dynamicweb Quickguide

Dynamicweb Quickguide Brugervejledning Dynamicweb Quickguide Version: 1.1 2012.03.15 Dansk JURIDISK MEDDELELSE Copyright 2012 Dynamicweb Software A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Dette dokument eller dele heraf må på ingen

Læs mere

Vedr. oprettelse af digitale postkasser - til foreninger/aftenskoler

Vedr. oprettelse af digitale postkasser - til foreninger/aftenskoler Til alle foreninger/aftenskoler I Aalborg Kommune 14-10-2013 Vedr. oprettelse af digitale postkasser - til foreninger/aftenskoler Folketinget har besluttet, at alle virksomheder og frivillige foreninger

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

EfterUddannelse.dk, fase 3: Den digitale VEU-ansøgning. August 2011 Steen Larsen, UNI C

EfterUddannelse.dk, fase 3: Den digitale VEU-ansøgning. August 2011 Steen Larsen, UNI C EfterUddannelse.dk, fase 3: Den digitale VEU-ansøgning August 2011 Steen Larsen, UNI C Dagsorden Lovændring og nye regler Nye processer og ny rollefordeling Virksomhedsinput fra fokusgruppemøder Brugerflade

Læs mere

Brugerstyring i Digital Post

Brugerstyring i Digital Post Brugerstyring i Digital Post Denne vejledning beskriver roller og rettigheder i Digital Post Administrationsportalen. Den berører også kort sammenhængen med de roller og rettigheder, der er knyttet til

Læs mere

IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007

IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007 IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007 Holsteinsgade 63 2100 København Ø Att. Palle Aagaard FESD Grænseflade til CMS-løsninger, høringssvar fra Gentofte Kommune Gentofte Kommune har med

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Certifikatpolitik for NemLog-in

Certifikatpolitik for NemLog-in Side 1 af 9 7. november 2012 Certifikatpolitik for NemLog-in Version 1.2 Dette dokument beskriver certifikatpolitikken for NemLog-in løsningen. Politikken definerer hvilke typer certifikater, der må anvendes

Læs mere

Bilagssamling til Projekt DIADEM Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen

Bilagssamling til Projekt DIADEM Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen Bilagssamling til Projekt DIADEM Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen Bilagssamlingens indhold: Bilag A. Ejendomsdatarapporten indhold og systemet bag Bilag B. Mål- og resultatoversigt for

Læs mere

Vejledning om e-arkivet - sagsområderne Teknik, Vej og Miljø

Vejledning om e-arkivet - sagsområderne Teknik, Vej og Miljø Vejledning om e-arkivet - sagsområderne Teknik, Vej og Miljø Hvordan fungerer e-arkivet - sagsområderne Teknik, Vej og Miljø i praksis? Hvordan anvendes funktionerne?. Dette og meget mere gives der svar

Læs mere

Dit personlige login gælder af sikkerhedshensyn 90 dage ad gangen og skal derefter fornys.

Dit personlige login gælder af sikkerhedshensyn 90 dage ad gangen og skal derefter fornys. SÅDAN LOGGER DU PÅ FINANSNET.DK For at kunne logge på Finansnet.dk skal du: være registreret med mindst et aktivt tillidshverv i Finansforbundets medlemssystem have oprettet et personligt login (brugernavn

Læs mere

eservice Den enkle måde at administrere dine Ricoh-produkter Brugervejledning til RICOH eservice

eservice Den enkle måde at administrere dine Ricoh-produkter Brugervejledning til RICOH eservice eservice Den enkle måde at administrere dine Ricoh-produkter Brugervejledning til RICOH eservice eservice-portalen er udviklet med tanke på brugervenlighed, så du hurtigt og intuitivt kan sende forespørgsler

Læs mere

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP Indledning Vi vil i vores brugervenlighedsundersøgelse teste Seniorlands webshop 1. Vi vil teste hvor at webshoppen fungerer set ud fra en bruger af Internet. Vi vil blandt

Læs mere

Content Management System. Content Management System

Content Management System. Content Management System CMS Content Management System Content Management System ADventure/SequelSite: det mest optimale til etablering, vedligeholdelse og fornyelse af professionelle web-sites Slut med eksperter og dyre opdateringer,

Læs mere

Guide til kravspecifikation

Guide til kravspecifikation Side 1 af 10 10. november 2008 Guide til kravspecifikation Version 1.0. Denne guide indeholder en række råd til brug i kravspecifikationer for IT systemer, der skal anvende NemLog-in løsningen. Hensigten

Læs mere

CARETAKERFM NØGLEN TIL EN SMARTERE OG MERE EFFEKTIV EJENDOMSDRIFT

CARETAKERFM NØGLEN TIL EN SMARTERE OG MERE EFFEKTIV EJENDOMSDRIFT CARETAKERFM NØGLEN TIL EN SMARTERE OG MERE EFFEKTIV EJENDOMSDRIFT CARETAKERFM 3 HÅNDTER EJENDOMME, ORGANISATIONER OG AFTALER ONLINE Caretakerfm står for CaretakerFacilitiesManagement og er et it-værktøj,

Læs mere

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Anbefalinger... 4 1.2 Datahjælp... 4 1.3 Brugerindstillinger... 5 2 Generel funktionalitet... 6 2.1

Læs mere

AU Webshop brugeradministration

AU Webshop brugeradministration AU Webshop brugeradministration 15.07.2010 / pch Indhold Formål... 1 Adgang... 1 Roller og rettigheder... 2 Brugeroversigt... 3 Oprettelse af en ny AU Webshop bruger... 5 Ændring af stamoplysninger for

Læs mere

Efteruddannelse.dk. Forandringens vinde blæser november 2011

Efteruddannelse.dk. Forandringens vinde blæser november 2011 Efteruddannelse.dk Forandringens vinde blæser november 2011 Agenda Velkomst Hvorfor EfterUddannelse.dk Lynkursus i EfterUddannelse.dk Praktiske forudsætninger Tilmelding til AMU kurser Ansøgning om VEU

Læs mere

Vejledning til udbyder. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til udbyder. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til udbyder Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg

Læs mere

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Sidst opdateret d.19/11-2008 Forord... 3 Hvad er TDC IP Telefoni Scale?... 3 Scale administratorens opsætning af tjenesten efter levering... 4 Opsætning

Læs mere

Hvor mange Fi6670i og Fi6140Z har Silkeborg Kommune i dag? (Ajourføring af parameteropsætning (Versioner & Releases))

Hvor mange Fi6670i og Fi6140Z har Silkeborg Kommune i dag? (Ajourføring af parameteropsætning (Versioner & Releases)) Nr Reference Spørgsmål Svar 1 Bilag D, Afsnit B (Separatorark) Tværgående, Tekniske Krav Er det muligt at modtage eksempler på alle varianter af separatorark der benyttes i dag? I dag anvendes separatorark

Læs mere

Brugervejledning til SAVE V. 5.01 Århus Kommune. Teknik og Miljø. januar 2006

Brugervejledning til SAVE V. 5.01 Århus Kommune. Teknik og Miljø. januar 2006 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og formål... 3 Systemets indhold... 3 1. Opslag via adresse... 4 2. Informationer fra ejendomsregistrene... 5 3. Vurdering af bevaringsværdi... 6 4. Fotos...

Læs mere

VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO

VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO VEJLEDNING VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO ENERGITILSYNET VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO Side 1/1 INDHOLD FORMÅL... 1 HVAD ER ENAO, OG HVORNÅR SKAL DET ANVENDES... 1 VEJLEDNINGENS OPBYGNING...

Læs mere