Konceptbeskrivelse for DIADEM web-interface

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konceptbeskrivelse for DIADEM web-interface"

Transkript

1 Erhvervs- og Byggestyrelsen, d. 23/ Konceptbeskrivelse for DIADEM web-interface 1) Baggrund ) Overordnet løsningsbeskrivelse ) Web-interface ) DIADEM-rapporten ) Betaling ) Sikkerhed og fuldmagtsløsning ) Systemløsning... 14

2 2/15 1) Baggrund Det er et politisk mål, at det skal være billigere og lettere at købe, sælge og vedligeholde bolig i Danmark. Regeringen har som led i realiseringen besluttet at tage initiativ til at effektivisere og forenkle adgangen til ejendomsoplysninger i forbindelse med ejendomshandel. Det sker bl.a. gennem nærværende projekt, der har fået arbejdstitel DIADEM (akronym for Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel ). DIADEM vil løfte formidlingen af ejendomsdata ifm. ejendomshandel ved at skabe en tilgængelig, central digital platform, hvorfra ejendomsdata kan leveres til brugerne. DIADEM effektiviserer arbejdsgange og åbner på længere sigt nye muligheder for distribution. Rammerne for DIADEM er fastlagt af Finansudvalget i Aktstykke 163, 2009, hvor det fremgår, at DIADEM skal finansieres af et ikke-fiskalt gebyr, der over en 8-årig balanceperiode dækker alle udgifter til udvikling og drift. DIADEM målrettes mod forbrugere og professionelle aktører, herunder ejendomsmæglere, advokater, den finansielle sektor og ejendomsadministratorer. DIADEM vil medvirke til at disse målgrupper kan få minimeret tidsforbruget ved indhentning af ejendomsoplysninger i forbindelse med ejendomshandel samt få forbedret adgang til en række nærmere specificerede offentligretlige ejendomsdata (se bilag 1 for en oversigt over inkluderede data, eller se for en fuldt opdateret liste). Det er DIADEM projektets hovedmål, at borgere og virksomheder skal have digital adgang til de offentligretlige ejendomsoplysninger til brug for køb og salg af ejendomme. Kerneopgaven i DIADEM er derfor at gøre ejendomsoplysninger tilgængelige i en rapport, der ved udgangen af 2011 kan købes ved one-stop-shopping på internettet. Ejendomsoplysninger distribueres via: 1. Et web-interface der tilgås via en browser 2. En systemløsning, hvor data distribueres via et servicelag Samtidig med udviklingen af web-interfacet opbygges der dermed en bagvedliggende infrastruktur som systemløsninger kan tilgå, og som på sigt kan rumme yderligere ejendomsdata, og som kan videreudvikles på baggrund af de forretningsmæssige mål.

3 3/15 Om dette dokument Dette dokument beskriver konceptet for kerneopgaven i DIADEM: Distribuering af offentligretlige ejendomsdata via et web-interface. Web-interfacet giver forbrugere, ejendomsmæglere, advokater, ejendomsadministratorer og den finansielle sektor digital adgang til at tilgå de relevante offentlige ejendomsdata i forbindelse med salg som one-stop-shopping. Målgruppen for konceptbeskrivelsen er interessenter til projektet, der gennem dette dokument får indblik i rammerne for web-interfacet. Udover web-interfacet udvikles der en systemløsning, hvor andre grænseflader kan hente rapporter direkte via et servicelag. Denne funktionalitet er ikke beskrevet i detaljer i dette dokument, men er beskrevet overordnet, hvor konceptet har konsekvenser for begge løsninger. Konceptet er således ikke en teknisk beskrivelse, men beskriver: DIADEMs kerneopgave, som den lanceres april 2012 Funktionalitet på løsningens web-interface Betalings-, administrations- og sikkerhedsløsninger Overordnet beskrivelse af systemløsningen, som en stor del af de professionelle interessenter forventes at benytte gennem deres eksisterende IT-systemer. Se også bilag 2 for en detaljeret beskrivelse af den tekniske opbygning. Konceptet bygger på resultaterne af en kvalitativ og en kvantitativ brugerundersøgelse af aktørerne på markedet. Undersøgelserne har haft til formål at afdække handlinger og behov ifht. brug af ejendomsdata blandt såvel professionelle som forbrugere på ejendomsmarkedet. Webinterfacet vil ligeledes blive brugertestet i en række forløb før lancering. De professionelle brugergrupper og repræsentanter har været involveret i projektets følgegruppe og en særskilt teknisk følgegruppe, der har kommenteret på undersøgelsernes resultater og konceptet undervejs. Derudover har der været afholdt en del bilaterale møder med systemleverandører. Følgegrupperne har givet kvalificeret feedback på en række områder i konceptet. Blandt andet behovet for en brugervenlig fuldmagtsløsning, en fleksibel betalingsstruktur, ønsket om en involverende proces for videreudvikling. Denne feedback er indarbejdet i nedenstående koncept, hvor det har været muligt inden for rammerne af projektet.

4 4/15 Da konceptet beskriver de overordnede rammer for brugerfladerne, henvises der til en række bilag for detaljeret beskrivelse af konceptets baggrund: Bilag 1: Oversigt over datakilder med indikation af datatype (struktureret/ikkestruktureret), samt hvorvidt ejers samtykke er påkrævet for at hente oplysningerne (se en opdateret liste på Bilag 2: Kravspecifikation for Forespørgselsmotoren

5 5/15 2) Overordnet løsningsbeskrivelse DIADEM skal understøtte tre forskellige brugssituationer, som findes i forbindelse med indhentning af ejendomsdata ved ejendomshandel. Forbrugere Boligejere og andre forbrugere skal have mulighed for at hente ejendomsdata i forbindelse med køb og salg af bolig. Forbrugerne kan tilgå ejendomsdata gennem web-interfacet. Denne service vil kunne bidrage til en væsentlig forbedring af arbejdsgange for boligejere, der ligeledes kan videregive ejendomsdata til professionelle samarbejdspartnere. Professionelle brugergrupper Professionelle brugere har mulighed for at få et fastkundeaftale med DIADEM. Ved et fastkundeforhold vil den professionelle bruger have en række muligheder for at smidiggøre kundeforholdet. Disse muligheder er nærmere beskrevet under afsnittene DIADEM-rapporten, Betaling og Sikkerhed og Fuldmagt. Professionelle brugere af systemløsninger Blandt de professionelle brugere arbejder især ejendomsmæglere og finansielle aktører allerede i dag med ejendomsoplysninger i egne systemløsninger. Disse professionelle brugere tegner sig for såvel den højeste frekvens som den højeste volumen af indhentning af ejendomsdata i dag. Undersøgelserne viser bl.a., at ansatte i ejendomsmæglerbranchen i gennemsnit indhenter ejendomsoplysninger til op mod 5 handler månedligt, hvor en DIADEM-rapport kan være relevant. Denne gruppe af brugere vil altså fremadrettet forventes at bruge en løsning med system-tilsystem-integration med DIADEM, således at de kan tilgå DIADEM data i deres eksisterende arbejdsgange og programmer og dermed få mulighed for at forbedre en lang række manuelle arbejdsgange. Professionelle brugere af web-interfacet De professionelle brugergrupper kan ligeledes benytte web-interfacet til at hente ejendomsoplysninger. Blandt advokater og ejendomsadministratorer finder man en lavere frekvens for indhentning af ejendomsdata på vegne af borgere og klienter end hos de fleste ejendomsmæglere. Derfor vil en række af de professionelle brugergrupper forventes i højere grad at benytte et webinterface til at hente oplysninger fra DIADEM, mens de på sigt kan overgå til at benytte en systemløsning med egne IT-systemer, hvis de ønsker det.

6 6/15 IT-arkitektur DIADEM opbygges med løst knyttede systemer, hvor en forespørgselsmotor bliver det centrale element i at formidle data videre til de forskellige serviceanvendere, herunder systemløsninger (benævnt eksterne serviceanvendere i nedenstående figur) og web-interfacet (benævnt DIADEM brugerflade i nedenstående figur). Lag 5 DIADEM Service anvendere Eksterne serviceanvendere (eks.: mæglersystemer) DIADEM brugerflade Sikkerhed Lag 4 NemID Lag 3 DIADEM Forespørgselsmotor Adm. Brugerflade Fremsøgning og identifikation Fremskaffelse af DIADEM rapporter og rapportdata Rapport skabeloner og rapportgrupper Statistik og logning Fuldmagt Lag 2 Lag 1 Ekstern datakilde OIS Ekstern datakilde xxx Basissystem yyy Kunde/ Produkt system Security Token Server Forespørgselsmotoren indhenter data fra datakilderne og videreformidler data i struktureret form til slutbrugerne enten gennem systemløsninger eller gennem web-interfacet. Systemløsninger vil kunne tilgå de samme services som web-interfacet. Såvel den kvalitative som den kvantitative analyse indikerer, at den største brug af DIADEM kommer til at ligge i systemløsningerne, mens web-interfacet vil sikre en ensartet tilgængelig løsning for både forbrugere og professionelle brugere.

7 7/15 3) Web-interface DIADEMs web-interface servicerer en bred gruppe brugere. Både professionelle der har erfaring med ejendomshandel, og forbrugere der kun få gange i livet handler med fast ejendom. Det er væsentligt for DIADEMs succes, at web-interfacet er let og intuitivt at bruge. Det skal være let at orientere sig i mængden af data, således at forbrugere får god forståelse for hvilke oplysninger, der findes i rapporten, og om de enkelte oplysninger om ejendommen, der findes i rapporten. Det er også værd at notere sig, at web-interfacet i den brede offentlighed formentlig vil blive set som indgangen til DIADEM på trods af, at det største antal rapporter kan forventes at blive hentet gennem systemløsningen. Placering af web-interfacet Web-interfacet placeres som et selvstændigt område på Boligejer.dk. Dermed bliver DIADEM en naturlig videreudvikling af et webunivers, som brugere med interesse i boligområdet allerede er bekendt med. På Boligejer.dk kan man allerede i dag finde de ejendomsdata, der formidles via OIS (Den Offentlige InformationsServer). Web-interfacet vil dermed få et identitetfællesskab med Boligejer.dk, men få sin egen menustruktur og egne sidetyper. En placering i en Boligejer.dk struktur giver endvidere mulighed for at linke direkte fra en ejendomsfremsøgning under Boligejers ejendomsdataopslag til køb af en DIADEM-rapport. Desuden er der mulighed for at integrere Min side -funktionalitet, der i dag allerede findes på Boligejer.dk i et samlet univers. DIADEMs webinterface kan således findes gennem Boligejer.dk, men den kan også samtidigt tildeles sin egen boligejer-url, der gør, at brugere kan gå direkte ind på området gennem en www-adresse. I web-interfacet vil det være muligt at vise, printe eller gemme alle ejendomsoplysninger i en samlet rapport. Indhentning af rapport Levering af en rapport sker på pull -basis. Det vil sige at brugeren selv henter rapporten ved et klik/køb. DIADEM vil med det samme kunne levere alle de umiddelbart tilgængelige oplysninger. Oplysninger, som på grund af nedetid, leveringstid eller tekniske problemer, ikke umiddelbart er tilgængelige, vil automatisk blive opdateret efterfølgende. Web-interfacet vil via eller sms notificere brugeren, når rapporten er komplet og klar til levering.

8 8/15 Visning/printning/gemme rapport Når en rapport er købt, kan brugeren i web-interfacet se indholdet af rapporten i flere formater: 1. Direkte i web-interfacet, hvor brugeren kan navigere mellem de forskellige informationer og tilgå metadata. 2. Printe indholdet i en printvenlig version, der visuelt designes som en trykt rapport. 3. Gemme rapporten som en PDF-fil, der kan videresendes. 4. Identificere rapporten ved et unikt ID-nummer, der kan leveres videre til en systemløsning. Rent praktisk vil brugerfladen fremvise en overskuelig liste over alle ejendomsoplysninger, som er til rådighed i en rapport. Brugeren kan markere, hvilke han vil vise, printe eller gemme som PDF. Samtidig kan man videresende et link til rapporten. Brugerflow på web-interfacet Web-interfacet skal opfylde en række behov, som er blevet defineret dels af systemkrav og dels ud fra use-cases, som er indhentet fra professionelle aktører og borgere. Nedenfor ses en skitse af det overordnede brugerflow DIADEMs web-interface vil understøtte ved lancering. De nærmere detaljer vedr. funktionaliteten er beskrevet i afsnit 4 (rapport) og afsnit 6 (sikkerhed og fuldmagt). Denne skitse beskriver således det centrale brugerflow for ejere og professionelle i web-interfacet.

9 9/15 1) Indgangssiden til DIADEM. Herfra er det muligt at gå videre til at fremsøge en ejendom uden at logge ind gennem Min side. 2) Min side Man logger ind med NEM-id for at benytte Min side, hvor man blandt andet kan få overblik over, hvilke rapporter der tidligere er bestilt. På listen fremgår det for hver rapport, om den er komplet, hvornår den er købt, og hvorvidt den er aktiveret til deling. Der kan fra oversigten klikkes ned på rapportniveau, hvor der kan arbejdes med den enkelte rapport. På Min side vedligeholder brugeren profiloplysninger. Ejere og professionelle brugere vil have forskellig funktionalitet på Min side i forhold til håndtering af fuldmagter. Dette er beskrevet under afsnittet Sikkerhed og Fuldmagt. 3) Fremsøg ejendom Brugeren kan fremsøge en ejendom fra en liste over egne ejendomme eller via adresse, matrikelnummer, ejendomsnummer eller på et kort på linie med den måde, det i dag sker på Boligejer.dk. På fremsøgte ejendomme kan man med et klik se et kort ejendomsresume, så man er sikker på at man har fat i den rigtige ejendom inden man bestiller en DIADEM-rapport. 4) Bestil DIADEM-rapport Brugeren kan bestille en privat DIADEM-rapport på sine egne ejendomme og ejendomme, hvortil ejer har afgivet samtykke. Det er muligt at bestille en offentlig DIADEM-rapport på ejendomme, som man hverken ejer eller har fået samtykkeerklæring til. Den offentlige DIADEM-rapport indeholder kun offentligt tilgængelige oplysninger. Se nærmere beskrivelse af rapporterne i kapitel 4 i dette koncept. 5) Del eksisterende rapport Brugeren kan tilgå tidligere bestilte rapporter. Det kan være interessant i forbindelse med at dele en allerede bestilt rapport, eksempelvis med en bankrådgiver. Hvis man ønsker at dele sin rapport med andre, kan der enten sendes et link til rapporten eller udstedes et unikt ID-nummer, hvis data skal bruges i en systemløsning. Dette link eller ID-nummer kan videresendes til tredjemand. Det er muligt for udstederen at lukke for andres adgang til en rapport. 6) DIADEM-rapport Rapporten består af en mængde data, der præsenteres i webinterfacet. Det er muligt at se status på data, der endnu ikke er leveret til rapporten. Det vil også være muligt at interagere med indholdet i rapporten som beskrevet ovenfor.

10 10/15 4) DIADEM-rapporten En DIADEM-rapport er en samlet leverance af en række ejendomsoplysninger defineret i en rapportskabelon. Nedenfor beskrives de forskellige dimensioner, som udgør rapportens indhold og muligheder i DIADEM ved lancering. Rapportindhold DIADEM kan levere forskellige sammensætninger af ejendomsoplysninger i forskellige rapportskabeloner. Derudover præsenterer DIADEM i forbindelse med en søgning på en ejendom altid et ejendomsresume 1 til identificering af ejendom. Ved lancering af DIADEM vil der være to rapportskabeloner defineret i web-interfacet: Offentlig - en rapport som kun leverer de offentligt tilgængelige ejendomsoplysninger og dermed ikke kræver login/identifikation/fuldmagt. Privat - en fuld rapport som indeholder alle DIADEM ejendomsoplysninger jf. bilag 1. Den samlede oversigt over ejendomsoplysninger som bliver leveret i DIADEM findes i bilag 1: ejendomsoplysninger. I forbindelse med systemløsninger er det derudover muligt at få defineret egne rapportskabeloner, som indeholder præcis de ejendomsoplysninger, der er ønsket fra forespørgselsmotoren. Rapporten leveres med status på de enkelte oplysninger, samt hvilke betingelser der knytter sig til køb/indhentning. De enkelte oplysninger, som udgør en DIADEM-rapport, leveres via servicelaget som: Strukturerede data (fx XML) og/eller Ustrukturerede data (fx PDF, link til PDF) Metadata i rapport Hver enkelt ejendomsoplysning i en DIADEM-rapport kan have tilknyttet metadata som: Forklarer oplysningens ophav og egenskaber Giver en mindre læsevejledning til oplysningen Beskriver evt. forbehold fra dataleverandørens/kildens side Angiver kontaktoplysninger til dataejer/myndighed i tilfælde af fejl/tvivl/spørgsmål Metadata kan leveres fra enten datakilden og/eller DIADEM.

11 11/15 Lagring af rapport Når en rapport er bestilt, lagres den i DIADEM forespørgselsmotor og tilknyttes et unikt IDnummer, således at den kan genhentes via servicefladen. Videresendelse/deling af rapport Der kan oprettes en unik nøgle til alle eksisterende rapporter. Denne nøgle kan sendes til andre eller deles via både web-interface og systemløsninger og brugeren kan dermed vælge at lade andre tilgå sin rapport, så den kan findes af andre via et direkte link. En nøgle kan altid inddrages af udstederen. 5) Betaling Det er besluttet i Finansudvalget, at investeringen i DIADEM finansieres gennem et ikke-fiskalt gebyr på ca. 300 kr. pr. rapport over en årrække på 8 år. Gebyret opkræves hver gang der indhentes en offentlig, privat eller tilpasset DIADEM-rapport. Gebyret ligger altså under de 400 kr., det i dag er muligt for kommunerne at tage for det kommunale oplysningsskema, som indeholder betydeligt færre oplysninger end en fuld DIADEM-rapport. Når man bestiller en DIADEM-rapport gennem web-interfacet, betaler man kontant online med Dankort. Det vil også vil være muligt at benytte betaling via netbank. I forbindelse med et fastkundeforhold vil det være muligt at betale månedligt for de rapporter der er bestilt i perioden. Det sker gennem et fastkundeforhold der registreres i DIADEMs administrationsmodul. Analysefasen har afdækket, at professionelle aktører har et udtalt ønske om en graceperiode efter betaling af gebyret for den første rapport på en ejendom. En graceperiode kan eksempelvis bestå i, at der betales nedsat pris for at genhente DIADEM oplysninger på en given ejendom i en begrænset periode. Behovet opstår eksempelvis ved lange liggetider, hvor det også i dag er nødvendigt at genindhente det kommunale oplysningsskema. Den gebyrmodel, der er fastlagt af Finansudvalget i Aktstykke 163, 2009, rummer ikke umiddelbart en graceperiode. 1 Ejendomsresumeet indeholder f.eks. adresse, matrikelnummer, areal og bygning, så ejendommen kan identificeres entydigt.

12 12/15 DIADEM projektet har valgt at imødekomme ønsket om en graceperiode og arbejder efter en model, som indebærer, at man når man køber en DIADEM-rapport får to opdateringer med i købet - inden for en periode på 6 måneder. Opdateringerne omfatter alle automatisk 2 udtrukne ejendomsoplysninger. Denne model mangler at blive endelig godkendt, men det er den model, som forventes at blive taget i brug ved lanceringen. 6) Sikkerhed og fuldmagtsløsning Formålet med sikkerhedsløsningen i DIADEM er todelt: 1. Sikre at ejere kan benytte fællesoffentlige loginløsninger til at fremfinde DIADEM rapporter på deres egne ejendomme. 2. Sikre identifikation af brugere og personlig kontrol over adgang til oplysninger, så private oplysninger ikke kan tilgås uden passende rettighed. Sikkerhedsløsningen baserer sig på fællesoffentlige standarder for private og virksomheder, og løsningerne vil være målrettet forskellige brugsmønstre. Private vil således kunne benytte NemID via web-interfacet. Sikkerhedsløsningen for professionelle brugere baseres på fællesoffentlige standarter. Kundeforhold registreres i forespørgselsmotorens kundesystem. Boligejere Boligejere kan i web-interfacet logge ind med NemID via det fællesoffentlige loginfælleskab NemLogin. Efter login har ejerne adgang til følgende loginbeskyttede funktioner, der ikke kan benyttes uden login: Adgang til liste med egne ejendomme Mulighed for at give samtykkeerklæring til professionelle brugere, så de kan tilgå private oplysninger Mulighed for at fjerne samtykkeerklæring Adgang til at købe privat DIADEM-rapport på egne ejendomme Adgang til liste med købte rapporter 2 Der opdateres ikke på oplysninger som er indtastet manuelt i semi-automatiske løsninger, ligesom tilkøb til en DIADEMrapport, såsom tingbog ikke vil være en del af den gratis opdatering.

13 13/15 Professionelle brugere De professionelle brugere vil både kunne tilgå DIADEM via web-interface og via systemløsninger. Derfor beskrives deres muligheder fordelt på disse to adgange. Web-interface: Professionelle brugere kan logge ind på web-interfacet vha. NemID. Professionelle brugere kan ligeledes logge ind med Digital Signatur i en overgangsperiode. De professionelle brugere kan efter login tilgå egne ejendomme som beskrevet under private brugere. Derudover kan de se liste over tildelte samtykkeerklæringer og øvrige tilgængelige rapporter og kan på den baggrund hente private DIADEM-rapporter på de ejendomme, en boligejer har givet dem adgang til. Fx vil en boligadvokat kunne se en liste over de ejendomme, som CVR-nummeret 3 har fået samtykkeerklæring til at hente private rapporter på, samt en liste over de købte rapporter, som CVRnummeret har adgang til at læse. Løsningen fungerer således udelukkende på virksomhedsniveau. Derudover kan offentlige rapporter også hentes. Systemløsningen: Professionelle brugere identificeres i systemløsningen via NemID. Professionelle brugere kan gennem systemløsninger benytte samme funktioner som i web-interfacet, herunder se lister over de ejendomme, som CVR-nummeret har fået samtykkeerklæring til og de købte rapporter, som CVR-nummeret har rettighed til at se. Samtykkeerklæring for ikke-ejere Professionelle brugere - fx ejendomsmæglere og boligadvokater - kan i forbindelse med deres arbejde for en kunde have behov for at tildele sig samtykke til at se private data for en given ejendom, uden at ejeren forudgående har givet samtykke via web-interfacet. Eksempelvis i en situation, hvor klienten afgiver en generel samtykkeerklæring til den professionelle bruger ved indgåelse af formidlingsaftale eller lignende juridisk dokument. I DIADEM forventes denne situation understøttet ved at give professionelle brugere mulighed for at tilknytte sig som Fastkunder - herunder ved forudgående registrering af CVR-nummeret hos Erhvervs- og Byggestyrelsen. Derefter vil virksomhedens medarbejdere kunne tildele sig adgang til private oplysninger på en given ejendom på tro-og-love, herunder med krav om juridisk at kunne dokumentere brugen af funktionen ved en efterfølgende revision. Datatilsynet har givet tilsagn til at den ønskede tro-og-love model kan anvendes i forbindelse med lanceringen af DIADEM. Når der foreligger en fællesoffentlig fuldmagtsløsning vil DIADEM blive koblet sammen med denne. 3 Der arbejdes i DIADEM projektet på en mere nuanceret model for sikkerhed og rolletildeling inden for et CVR-nummer.

14 14/15 7) Systemløsning For at sikre størst mulig adgang til ejendomsdata kan forespørgselsmotoren tilgås af mange forskellige services. En række centrale professionelle målgrupper forventes at benytte DIADEM gennem systemløsningen, der har adgang til samme funktionalitet som web-interfacet - samt muligheden for at definere egne rapportskabeloner i DIADEM forespørgselsmotor ved oprettelse af fastkundeforhold. Målgrupper for systemløsningen er primært systemleverandører til de professionelle brugergrupper, herunder ejendomsmæglere, den finansielle branche og evt. boligadvokater. Servicekald Systemleverandører kan tilgå forespørgselsmotoren via en række servicekald, der er nærmere defineret i kravspecifikationen for forespørgselsmotoren. Se bilag 2 for nærmere beskrivelse. Forespørgselsmotorens betalings- og sikkerhedsmodel er defineret af den overordnede systemarkitektur (se afsnit 5 om betaling og afsnit 6 om sikkerhed og fuldmagtsløsning). Overordnet set vil der være tale om seks grupper af servicekald: Søg ejendom Ejendomme kan fremsøges via adresseidentifikation, koordinat, matrikelnummer eller ejendomsnummer. På baggrund af søgningen returnerer DIADEM en ejendom eller en liste over ejendomme, som der kan vælges imellem.

15 15/15 Resume På baggrund af en identificeret ejendom kan DIADEM danne og returnere et kort resume, der gør det muligt for modtageren at identificere ejendommen. Resumeet danner således udgangspunkt for beslutning om køb af rapport. Rapportskabeloner Via systemløsningen kan man hente en liste over tilgængelige rapportskabeloner for den pågældende virksomhed. Listen dannes på baggrund af den bruger, der tilgår løsningen. Således vil en ejendomsmægler kunne benytte de specifikke rapportskabeloner, som er tilknyttet ejendomsmæglerfirmaet. Bestilling af rapport Når der bestilles en rapport foretages betaling via et fastkundeforhold (se afsnit 5) hvorefter rapporten dannes i forespørgselsmotoren. Der kan hentes en liste over tidligere bestilte rapporter, der gemmes i forespørgselsmotoren og som kan genfindes. Notifikation Rapporten dannes med det samme og returneres efter betaling er registreret (fastkunde eller kontantbetaling). Hvis enkelte datakilder ikke er tilgængelige med det samme, sender forespørgselsmotoren notifikation, når rapporten er fuldendt. Samtykkeerklæring Hvis den professionelle bruger har rettighed til det, kan brugeren gennem systemløsningen tildele samtykkeerklæring til at hente private oplysninger på en DIADEM rapport. Ligeledes kan professionelle brugere hente en liste over de samtykkeerklæringer, de er blevet tildelt. Administrationsmodul Erhvervs- og Byggestyrelsen benytter et internt administrationsmodul til at håndtere professionelle kundegruppers betaling og adgang. Dette system er endnu under udvikling af leverandøren af forespørgselsmotoren.

Bilagssamling til Projekt DIADEM Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen

Bilagssamling til Projekt DIADEM Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen Bilagssamling til Projekt DIADEM Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen Bilagssamlingens indhold: Bilag A. Ejendomsdatarapporten indhold og systemet bag Bilag B. Mål- og resultatoversigt for

Læs mere

Projekt DIADEM. Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen

Projekt DIADEM. Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen Projekt DIADEM Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen Indhold: Forord Resume 1. Indledning 2. Ejendomsdatarapporten og systemet bag 3. Resultatopgørelse for DIADEM s udviklingsdel 4. Projektforløbet

Læs mere

Handlingsplan. Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom. Indhold

Handlingsplan. Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom. Indhold Handlingsplan Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom 15. september 2006 Sag D-4202-5 /ulr+ke Indhold Indhold... 1 1. Indledning... 2 2. Metode... 3 3. Digital adgang til data relevant ved ejendomshandel

Læs mere

1. Resume 4. 2. Introduktion 7 2.1. Baggrund 7 2.2. Formål med IT-analysen 8 2.3. Fremgangsmåde og projektforløb 9 2.4. IT-analysens disposition 11

1. Resume 4. 2. Introduktion 7 2.1. Baggrund 7 2.2. Formål med IT-analysen 8 2.3. Fremgangsmåde og projektforløb 9 2.4. IT-analysens disposition 11 21. februar 2005 Indhold 1. Resume 4 2. Introduktion 7 2.1. Baggrund 7 2.2. Formål med IT-analysen 8 2.3. Fremgangsmåde og projektforløb 9 2.4. IT-analysens disposition 11 3. IT-analyse af tinglysningen

Læs mere

Rapport. Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom. Indhold

Rapport. Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom. Indhold Rapport Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom 15. september 2006 Sag D-4202-5 /ulr+ ke Indhold Indhold... 1 Forord... 2 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 5 3. Det nuværende forretningsflow...

Læs mere

Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning December 2008 Sekretariat c/o Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 En helhedsorienteret digital forvaltning rammer og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Denne vejledning beskriver, hvordan myndigheder kommunikerer med virksomheder via digital post, og hvordan myndigheder modtager digital post

Læs mere

Informativ gennemgang til de tilsluttede kommuner. Fælles BiblioteksSystem (FBS) Dantek Library

Informativ gennemgang til de tilsluttede kommuner. Fælles BiblioteksSystem (FBS) Dantek Library Informativ gennemgang til de tilsluttede kommuner Fælles BiblioteksSystem (FBS) Dantek Library Dantek A/S November 2013 IndholdFælles BiblioteksSystem (FBS) Dantek Library... 1 Indledning... 3 Dantek Library

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at IT-STRATEGI Tema Hvordan kommer du fra virksomhedens overordnede strategi til en it-strategi, som er drevet af forretningens mål og understøtter virksomheden bedst muligt? OM DETTE TEMA Hvordan kommer

Læs mere

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Susanne C. Hartvig VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Ingeniør Arkitekt Bygherre Producent Entreprenør RAPPORT BYGiDTU R-002 2001 ISSN 1396-4011 ISBN 87-7877-057-2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...1

Læs mere

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ 2. fase Løsningsresumé Den 6.10.2014 2 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. HOVEDKONKLUSION OG VÆSENTLIGSTE RISICI...1 3. UDDYBNING AF LØSNING...3 3.1 Brugernes

Læs mere

Revision 7 Dato 23.2.2011 Udarbejdet af RMC Kontrolleret af RMC Godkendt af

Revision 7 Dato 23.2.2011 Udarbejdet af RMC Kontrolleret af RMC Godkendt af ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative byrder ved erhvervsrelateret regulering på ministeriets område

Læs mere

KOB. Foranalyse. November 2011. Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT

KOB. Foranalyse. November 2011. Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT KOB Foranalyse November 2011 Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tel 3334 9417 / 2913 3837 www.kombit.dk Email RHI@kombit.dk KOB Projektet Foranalyse

Læs mere

Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 134 Offentlig. Bedre og billigere bolighandel

Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 134 Offentlig. Bedre og billigere bolighandel Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 134 Offentlig Bedre og billigere bolighandel NORDISK MILJØMÆRKNING Bedre og billigere bolighandel Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE Annoncering Intranet i responsivt design baseret på standardløsning i Sharepoint 2013 eller nyere Vallensbæk den 26. maj 2014 1 Udbudsmateriale

Læs mere

Den Digitale Taskforce

Den Digitale Taskforce Den Digitale Taskforce Potentialevurdering af NemSMS Marts 2007 Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200 www.ramboll-management.dk Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning 3 2. Baggrund og metodiske

Læs mere

Rapport om betalinger mellem virksomheder

Rapport om betalinger mellem virksomheder 1 Rapport om betalinger mellem virksomheder Det er tilladt at kopiere fra rapporten, forudsat at Betalingsrådet udtrykkeligt anføres som kilde. Det er ikke tilladt at ændre eller forvanske indholdet.

Læs mere

GIS-strategi 2012 2017

GIS-strategi 2012 2017 GIS-strategi 2012 2017 Forord Nærværende strategi for anvendelse af geografiske data og systemer er udarbejdet fra medio 2011 til medio 2012. Strategiarbejdet er igangsat af Direktionen i Hillerød Kommune,

Læs mere

Forundersøgelse vedrørende informationsudveksling mellem LER og gravetilladelsessystemer. Kortlægning og potentialevurdering

Forundersøgelse vedrørende informationsudveksling mellem LER og gravetilladelsessystemer. Kortlægning og potentialevurdering Forundersøgelse vedrørende informationsudveksling mellem LER og gravetilladelsessystemer Kortlægning og potentialevurdering Udarbejdet af Mads Staunskjær ApS for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Læs mere

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Udarbejdet af Devoteam for Kulturstyrelsen 8. maj 2012 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ERM Whitepaper-v1 Devoteam. Kopiering og

Læs mere

Rapport. Arbejdsgruppen om Domsdatabasen. April 2015

Rapport. Arbejdsgruppen om Domsdatabasen. April 2015 Rapport Arbejdsgruppen om Domsdatabasen April 2015 1 Indhold 1 Arbejdsgruppens kommissorium og arbejdsform samt sammenfatning af arbejdsgruppens anbefalinger... 6 2 Grundlaget for arbejdsgruppens overvejelser

Læs mere

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk.

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk. Vejledning om avanceret afhentning og sortering i Digital Post på Virk.dk. Denne vejledning beskriver, hvordan virksomheder, foreninger m.v. med et CVR-nummer kan modtage Digital Post, herunder hvordan

Læs mere

ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser

ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser Grønlands IKT-strategi 2011-2015 Del 2 Informations- og Kommunikationsteknologi bidrager til at binde landet sammen og er grundlaget for en globalt orienteret samfundsudvikling,

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed Version 1.0 29. juni 2012 Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Det almene byggeri Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Anbefalinger til brug for bygherre og bygherrerådgiver Byggeskadefonden Maj 2014 Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen IKT: Forkortelse for

Læs mere

Tværgående initiativer

Tværgående initiativer Tværgående initiativer område: Digital borgerbetjening Dokumentation af løsningers anvendelse og funktionalitet Alle kommunale selvbetjeningsløsninger benytter inden udgangen af 2010 det fællesoffentlige

Læs mere

Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse med kommunalreformen

Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse med kommunalreformen Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse med kommunalreformen Videnskabsministeriet i samarbejde med KL November 2005 > Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse

Læs mere