Godkendelse af projektforslag fra Haarby Kraft-Varme A.m.b.a. og Glamsbjerg Fjernvarme A.m.b.a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Godkendelse af projektforslag fra Haarby Kraft-Varme A.m.b.a. og Glamsbjerg Fjernvarme A.m.b.a"

Transkript

1 [indsæt dato 2014] Sags id: 14/15166 Plan og Kultur Rådhus Allé Assens Kontaktperson: Mette Brogaard Dir. tlf.: Godkendelse af projektforslag fra Haarby Kraft-Varme A.m.b.a. og Glamsbjerg Fjernvarme A.m.b.a

2 Indholdsfortegnelse 1. Afgørelse Baggrund Sagsforløb indhentning af oplysninger og partshøringer Retsgrundlag Begrundelse Valg af retsgrundlag Samfundsøkonomi og overordnet energimæssig vurdering mv Forudsætninger for konvertering Forudsætninger for brændselsvalg Forudsætninger for produktionsform Forudsætninger for etablering af transmissionsledningen Klagevejledning Kortbilag områdeafgræsninger Bilagsfortegnelse

3 1. Afgørelse Assens Kommunes Byråd har på møde den [INDSÆT] besluttet at godkende Haarby Kraft- Varme A.m.b.A. s projektforslag af 9. januar 2013 (dateret december 2012) Biomassekedel og udvidelse af forsyningsområdet i Haarby og Glamsbjerg Fjernvarme A.m.b.a. s projektforslag af 30. januar 2013 Projektforsalg for udvidelse af forsyningsområde i Køng og Gummerup samt etablering af biomassefyret kedelcentral. Projektforslagene er godkendt med de ændrede tekniske, samfundsøkonomiske og selskabsøkonomiske forudsætninger, der følger af: Notat af 10. oktober 2014, udarbejdet af COWI, om tillæg til projektforslag for Glambjerg Fjernvarme A.m.b.a. og Hårby Kraft-Varme A.m.b.a. Notat af 3. november 2014, udarbejdet af COWI, med supplerende samfundsøkonomiske beregninger ved en reduceret varmeffekt på 6,7 MW Notat af 3. november 2014, udarbejdet af COWI, med supplerende virksomhedsøkonomiske beregninger ved indregning af kompensation til NGF. Notat af 14. november 2014 udarbejdet af COWI med opdaterede følsomhedsberegninger Projektforslagene fra januar 2013 med de ændrede tekniske, samfundsøkonomiske og selskabsøkonomiske forudsætninger, der følger af de ovennævnte notater, benævnes under ét tillægsprojektforslaget. Herudover foreligger der en række øvrige dokumenter, som bidrager til kommunens oplysning af sagen, men som ikke udgør en del af selve tillægsprojektforslaget. Disse dokumenter er vedlagt som bilag til afgørelsen. Kommunen godkender således konverteringen af de to forsyningsområder fra forsyning med naturgas til forsyning med fjernvarme samt etableringen af en fælles biomassekedel med en kapacitet på i alt 6,7 MW til dækning af det øgede varmebehov i forbindelse med konverteringen. Endvidere godkendes etableringen af en fælles transmissionsledning på i alt 5,2 km fra det fælles produktionsanlæg til henholdsvis Glamsbjerg og Haarby. Projektgodkendelsen meddeles på vilkår om, at der ydes NGF Nature Energy (herefter NGF) kompensation efter bestemmelsen i projektbekendtgørelsens 8, stk. 1. Kompensationen opgøres med de kompensationsbeløb for ejendomme beliggende i NGF s forsyningsområde, der fremgår af projektbekendtgørelsens bilag 2. På baggrund af det oplyste i projektforslaget og projektansøgernes notat af 3. november 2014 vurderes det samlede kompensationsbeløb at udgøre ca. 2 mio. kr., som er indregnet i tillægsprojektforslagets virksomhedsøkonomiske beregninger. I forhold til hver enkelt ejendom fastsættes kompensation dog efter følgende kriterier: I overensstemmelse med projektbekendtgørelsens 8, stk. 2, betales der kompensation for ejendomme, som naturgasdistributionsselskabet forsyner på det tidspunkt, hvor projektet modtages af kommunen til godkendelse, og som skifter fra individuel naturgasforsyning til fjernvarme. Der betales desuden kompensation for ejendomme, der ikke skif- 3

4 ter direkte til fjernvarme, men hvor skiftet til fjernvarme finder sted inden for tre år efter opsigelsen af naturgasleverancen. Kompensation betales for ejendomme, der er beliggende i det område, der har ændret forsyningsform, og for ejendomme, der kan nås med en stikledning fra fjernvarmenettet i dette område. Projektansøgerne betaler i henhold til denne projektgodkendelse hver især kompensation for de ejendomme, der konverteres til fjernvarme inden for deres respektive forsyningsområder. Kompensation beregnes fra det tidspunkt, hvor opsigelsen af naturgasleverancen får virkning. Projektansøgerne betaler naturgasdistributionsselskabet kompensation for en ejendom, når fjernvarmeleverance til denne ejendom påbegyndes, jf. herved projektbekendtgørelsens 8, stk. 3. Kommunen vurderer, at tillægsprojektforslaget må anses for det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt både i forhold til referencen, der er baseret på fortsat individuel naturgasforsyning, og i forhold til de to oprindelige projektforslag med separate produktionsanlæg. De to oprindelige projektforslag er indsendt i januar 2013 og skal som udgangspunkt derfor godkendes efter den dagældende projektbekendtgørelse nr. 795 af 12. juli De ændrede tekniske og samfundsøkonomiske forudsætninger, der fremgår af notatet af 10. oktober 2014, hvorved de separate anlæg forudsættes sammenlagt til ét, indebærer efter kommunens vurdering imidlertid så væsentlige ændringer i forhold til de to oprindelige projektforslag, at kommunen anser det for rigtigst at foretage godkendelsen med hjemmel i den nugældende projektbekendtgørelse nr. 566 af 2. juni Kommunen har i den forbindelse noteret sig, at projektansøgerne i notatet af 3. november 2014 har bekræftet, at der betales kompensation til NGF efter gældende satser, og at der i de virksomhedsøkonomiske beregninger er indregnet en skønsmæssigt fastsat kompensationsbeløb på 2 mio. kr., sådan som den nugældende projektbekendtgørelse forudsætter. Kommunen bemærker samtidig, at tillægsprojektforslaget for at være samfundsøkonomisk mere rentabelt end de to separate anlæg som beskrevet i de to oprindelige projektforslag forudsætter, at transmissionsledningen fra det fælles anlæg etableres samtidig med den cykelsti og vandledning, i hvis tracé transmissionsledningen skal etableres. Kommunen anser dette for realistisk. Såvel kommunen som vandselskabet har således en økonomisk interesse i at koordinere etableringen af cykelstien og vandledningen med etableringen af transmissionsledningen, således at omkostningerne ved grave- og retableringsarbejdet kan deles mellem parterne som oplyst af COWI på vegne af projektansøgerne i notat af 6. november Tidsplanen for tillægsprojektet, hvorefter transmissionsledningen etableres primo 2015, forekommer således også realistisk i lyset af, at projektet altså nu godkendes primo december Ansvarlig for gennemførelsen af det godkendte tillægsprojektforslag er de to projektansøgere i fællesskab. Det følgende indeholder en nærmere beskrivelse af sagens baggrund samt af retsgrundlaget for kommunens projektgodkendelse og en uddybende begrundelse herfor. 4

5 2. Baggrund I januar 2013 indgav Haarby Kraft-Varme et projektforslag efter Varmeforsyningsloven for udvidelse af fjernvarmeforsyningsområdet i Haarby og Strandby samt etablering af en biomassefyret kedelcentral og Glamsbjerg Fjernvarme indgav et projektforslag efter Varmeforsyningsloven for udvidelse af fjernvarmeforsyningsområdet i Køng og Gummerup samt etablering af en biomassefyret kedelcentral. Projektforslagene omfatter etablering af forsyningsledninger og stikledninger til bygningerne i Køng/Gummerup (ved Glamsbjerg) og dele af Haarby samt Strandby. Størstedelen af områderne i projektforslagene er i kommunens varmeplan udlagt til individuel naturgasforsyning. Gennemførelse af projektet vil derfor medføre en ændring af områdeafgrænsningen mellem individuel naturgasforsyning og fjernvarmeforsyning. Med ændringerne af det oprindelige projekt, medfører tillægsprojektet, at der etableres en fælles biomassekedel i Glamsbjerg med en kapacitet på i alt 6,7 MW til dækning af det øgede varmebehov i forbindelse med konverteringen. Endvidere omfatter tillægsprojektet etablering af en fælles transmissionsledning på i alt 5,2 km fra det fælles produktionsanlæg til henholdsvis Glamsbjerg og Haarby, beliggende i samme tracé som cykelsti og vandledning. Afgrænsningen af de ansøgte områder, herunder placering af fælles biomassekedel i Glamsbjerg, fremgår af kortet pkt Som det fremgår af projektforslaget fra Glamsbjerg er der, inden for det ansøgte forsyningsområde, 258 potentielle eksisterende bygninger, der i dag olie-, gas- eller elopvarmede (ekskl. blokvarmecentraler). Heraf er 167 naturgasopvarmede bygninger. For Haarby og Strandby er der ifølge projektforslaget 259 potentielle eksisterende bygninger, som i dag er olie-, gas- eller elopvarmede, hvoraf 120 er naturgasforsynet. Kommunens godkendelse af projektforslagene indebærer, at fjernvarmeværkerne overtager forsyningspligten for områderne. Projektforslagene pålægger ikke tilslutningspligt til fjernvarmeforsyning. Tilslutning af eksisterende bygninger sker således på frivillige basis. Den 19. december 2013 godkendte Assens Kommune begge projektforslag, med vilkår om, at der blev etableret en fælles 8 MW fliskedel og et transmissionsanlæg mellem de to fjernvarmeselskaber. Den 16. januar 2014 indbragte Naturgas Fyn Distribution A/S (nu NGF Nature Energy) Assens Kommunes to projektgodkendelser for Energiklagenævnet. Ved afgørelse af 26. marts 2014 (j.nr ) traf Energiklagenævnet afgørelse om at ophæve projektgodkendelserne og hjemvise sagerne til fornyet behandling. Assens Kommune har herefter genoptaget sagsbehandlingen. 2.1 Sagsforløb indhentning af oplysninger og partshøringer Som led i den fornyede behandling og vurdering af sagen foretog Assens Kommune den 16. juni 2014 en foreløbig partshøring angående varmekapaciteten på henholdsvis Haarby Kraft-Varmes og Glamsbjerg Fjernvarmes eksisterende produktionsanlæg, jf. vedlagte notat af 16. juni NGF blev samtidig orienteret herom. Formålet hermed var bl.a. at belyse forholdet til brændselsforudsætningerne i projektbekendtgørelsens 17 (tidligere 15). Assens Kommune modtog den 1. juli 2014 et notat for henholdsvis Glamsbjerg Fjernvarme og Haarby Kraft-Varme, hvor spørgsmålene stillet af Assens Kommune vedr. varmekapaciteten på de eksisterende produktionsanlæg besvares, jf. vedlagte notat af 1. juli

6 Den 2. september 2014 foretog Assens Kommune en partshøring af NGF over de to ovennævnte notater vedr. varmekapaciteten på de eksisterende produktionsanlæg. NGF fremsendte den 16. september 2014 bemærkninger til de to notater vedr. varmekapaciteten, jf. vedlagte notat af 16. september Den 25. september 2014 fremsender Assens Kommune særskilte breve til henholdsvis Haarby Kraft-Varme og Glamsbjerg Fjernvarme, hvor kommunen med henvisning til 21, stk. 2 i projektbekendtgørelsen (BEK nr. 795 af 12. juli 2012, svarende til 23, stk. 3 i BEK nr. 566 af 2. juni 2014) anmoder om yderligere oplysninger til brug for kommunens fornyede vurdering af sagen. Begge fjernvarmeværker anmodes om at belyse det alternative scenarium, at fjernvarmeværkerne etablerer et nyt, fælles varmeproduktionsanlæg til dækning af områderne, der ønskes konverteret til fjernvarme, herunder foretage samfundsøkonomiske beregninger af ovennævnte alternativ ift. de scenarier som allerede indgår i de fremsendte projektforslag, og med de samme og nyeste beregningsforudsætninger. Endvidere anmodes om belysning af de tekniske forudsætninger for alternaivscenariet, jf. breve af 25. september Fjernvarmeværkerne anmodes desuden om, at forholde sig til en række indsigelsespunkter fra NGF, som fremgår af NGF s klageskrift af 30. januar 2014 til Energiklagenævnet, jf. vedlagte breve af 25. september Assens Kommune modtog et notat, dateret 6. oktober 2014, som svar på kommunens breve af 25. september 2014, udarbejdet af Cowi, på vegne af fjernvarmeværkerne. Assens Kommune anmodede straks om, at få fremsendt beregningsbilag for de opdaterede samfundsøkonomiske beregninger, idet disse ikke var vedlagt notatet. Den 7. oktober 2014 anmodede kommunen fjernvarmeværkerne om uddybning af fremsendte oplysninger, for så vidt angår de tekniske forudsætninger for etableringen af det fælles anlæg, herunder placeringen af det fælles anlæg samt placering og dimensionering af forbindelsesledning. Udover dette efterspørges manglende besvarelse på et spørgsmål vedrørende de hydrauliske forhold mv., som, iht. fjernvarmeværkernes notat af 1. juli 2014, endnu ikke er afklaret, jf. vedlagte mail dateret 7. oktober Den 10. oktober 2014 fremsendte Cowi, på vegne af fjernvarmeværkerne, tillæg til projektforslagene for hhv. Glamsbjerg og Haarby med tilhørende bilag. Cowi oplyser telefonisk, at der ikke er udarbejdet en ledningsplan visende det planlagte trace for transmissionsledningen, ligesom det ikke er muligt at uddybe yderligere omkring punktet vedrørende andre muligheder for distribution af varme og forsyningssikkerhed. Nedenstående materiale sendes den 10. oktober 2014 i 2 ugers høring hos NGF: Følgebrev/høringsbrev Breve af 25. september 2014 til hhv. Glamsbjerg Fjernvarme og Haarby Kraft-Varme, anmodning og supplerende oplysninger. Tillæg til projektforslag memo af 10. oktober 2014 Oprindelige Projektforslag for fjernvarmeforsyning for henholdsvis Glamsbjerg og Haarby Memo dateret 1. oktober 2013: Et samlet biomasseanlæg i Glamsbjerg (vedrørende samfundsøkonomisk beregning på et samlet biomassefyret anlæg i Glamsbjerg i stedet for et anlæg i hhv. Glamsbjerg og Haarby) Memoer dateret 1. juli 2014 vedrørende vurdering af udnyttelse af eksisterende spids- og reservelastkapacitet i hhv. Haarby og Glamsbjerg. 6

7 Opdaterede samfundsøkonomiske beregninger for Haarby og Glamsbjerg ved fælles produktionsanlæg NGF fremsendte den 27. oktober 2014 et høringssvar, udarbejdet i samarbejde med NIRAS. NGF oplyste desuden, at de har afholdt et konstruktivt møde med fjernvarmeværkerne med henblik på gennemgang af forudsætninger. Varmegrundlag og dimensionering af fliskedler blev diskuteret på mødet. Det oplyses, at som følge heraf, har fjernvarmeværkernes rådgiver, COWI, revurderet dimensioneringen af fliskedlerne og har i projektet reduceret kapaciteten fra 8 MW til 6,7 MW. Endvidere oplyses, at varmegrundlaget er diskuteret, og COWI ønsker at fastholde opgørelsen af varmegrundlaget, som derved, ifølge NGF, er overvurderet med op til 35%. Herudover har NGF en række bemærkninger og i notatet fremgår en oversigt over forskellige forudsætninger, om hvilke der er uenighed mellem parterne, jf. vedlagte notat af 27. oktober NGF s høringssvar blev d. 29. oktober 2014 sendt i partshøring hos fjernvarmeværkerne. Fjernvarmeværkerne anmodes i den forbindelse om at bekræfte, at den ansøgte kapacitet af fælles anlægget nu kun udgør 6,7 MW (6,5 MW til forsyning og 0,2 MW til ledningen), og desuden oplyse, hvilken betydning dette eventuelt har for projektforslagets øvrige tekniske forudsætninger. Fjernvarmeværkerne anmodes om at indsende reviderede samfundsøkonomiske beregninger, som afspejler reduktionen i den ansøgte kapacitet, både ved etablering af det fælles anlæg og i forhold til projektforslagenes oprindelige forudsætninger, hvor anlæggene etableres særskilt. Slutteligt anmodes fjernvarmeværkerne om at kommentere på NGF s høringssvar, jf. Assens Kommunes mail af 29. oktober Fjernvarmeværkerne oplyses telefonisk, at kommunen skal bruge reviderede samfundsøkonomiske beregninger, hvor det reducerede varmebehov lægges til grund både for de oprindelige to projekter og det sammenlagte projekt samt kraftvarmealternativet og referencen med fortsat individuel forsyning med naturgas. Endvidere oplyses fjernvarmeværkerne om, at de skal indregne den reducerede effekt på de biomassefyrede anlæg samt betaling af kompensation til NGF for fjernvarmekonvertering af naturgasfyrede kunder i selskabsøkonomien/virksomhedsøkonomien. Den 3. november 2014 fremsendte COWI på vegne af fjernvarmeværkerne supplerende samfundsøkonomiske beregninger på reduceret anlægseffekt samt et notat til belysning af de selskabsøkonomiske konsekvenser ved indregnet kompensation. Materialet blev d. 4. november 2014 sendt i høring hos NGF. Samtidig sendte Assens Kommune uddybende spørgsmål til Fjernvarmeværkerne vedr. besparelsen på drifts- og vedligeholdelsesudgifter og vedr. kommentering af beregningsforudsætningerne, som er fremført i notat fra NIRAS af 27. oktober 2014, jf. mail af 4. november Den 5. november 2014 sendte COWI et notat til NGF og Assens Kommune, hvor der henvises til et afholdt møde mellem NGF, NIRAS og COWI, jf. notat af 5. november Assens Kommunen anmodede samme dag NGF om at fremsende eventuelle bemærkninger til notatet. Den 6. november fremsendte COWI et notat med sammenskrivning af kommentarerer til NIRAS notat af 27. oktober 2014 vedr. forudsætninger. Kommunen sendte den 7. november 2014 notatet i høring hos NGF. NGF fremsendte den 11. november 2014 et høringssvar med en række bemærkninger til ovenfornævnte notater. De er fortsat uenige i en række anvendte forudsætninger i projektet. Herudover gør de bl.a. opmærksom på, at de mener, at projektforslaget skal godkendes efter den nyeste projektbekendtgørelse. 7

8 Til orientering fremsendte kommunen den 13. november 2014 høringssvaret fra NGF Nature Energy af 11. november 2014, udarbejdet af NIRAS, til fjernvarmeværkerne. Kommunen oplyste i den forbindelse, at kommunen anså sagen for fuldt belyst. Men at kommunen ville anmode om, at der udarbejdes opdaterede følsomhedsanalyser på de samme parametre, som i det oprindelige projektforslag fra Haarby, Biomassekedel og udvidelse af forsyningsområdet i Haarby, jf. afsnit , s. 19. både ift. reference, de to oprindelige projekter sammenlagt, alternativ, samt tillægsprojekt med et fælles anlæg. I projektforslag fra Haarby var der udarbejdet følsomhedsberegninger på anlægsudgifter øget med 20 %, lavere start- og sluttilslutning samt el og brændselspriser øget med 20%. Den 14. november 2014 fremsendte COWI, på vegne af fjernvarmeselskaberne, supplerende følsomhedsberegninger. Følsomhedsberegningerne blev sendt til NGF den 17. november Den 21. november 2014 fremsendte NGF bl.a. bemærkninger om, at der manglede underliggende dokumentation for følsomhedsberegningerne. COWI blev samme dag mundtligt anmodet om at fremsende regneark for de følsomhedsberegninger, der ligger til grund for den beregnede samfundsøkonomiske fordel på 8,6 mio. kr., hvis investeringsomkostningerne øges med 20 %. Dette for at illustrere den anvendte metode, og ikke for at kontrollere samtlige beregninger, da disse bygger på 16 særskilte regneark. Samme dag, den 21. november 2014, fremsendte COWI beregningsudskrifterne, som af Assens Kommune blev videresendt til NGF med anmodning om at fremsendte evt. bemærkninger senest den 26. november Den 26. november fremsendte NGF et høringssvar, udarbejdet af NIRAS, med kommentarer til de opdaterede følsomhedsberegninger for tillægsprojektet. De har dog ikke bemærkninger til beregningsgrundlaget som sådan, men opretholder sine indsigelser vedrørende de enkelte beregningsforudsætninger. Kommunen har herefter vurderet, at sidstnævnte høringssvar ikke tilføjer nyt til sagen, hvorfor der ikke er foretaget yderligere partshøring og/eller yderligere indhentning af oplysninger. Det er vurderet, at der foreligger et tilstrækkeligt oplyst grundlag til at færdigbehandle sagen. 3. Retsgrundlag Afgørelsen er truffet i henhold til: Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning; lovbekendtgørelse nr af den 14. december 2011 ( varmeforsyningsloven ) Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg; bekendtgørelse nr. 566 af den 2. juni 2014 ( projektbekendtgørelsen ). Godkendelsen af tillægsprojektforslaget er foretaget med baggrund i disse bestemmelser: Varmeforsyningslovens 4, stk. 1: 4. Kommunalbestyrelsen godkender projekter for etablering af nye kollektive varmeforsyningsanlæg eller udførelsen af større ændringer i eksisterende anlæg. Projektbekendtgørelsens 27: 27. Godkendelse omfatter følgende punkter, der er relevante for projektforslaget: 8

9 1) Anlægget, herunder dets kapacitet, placering og produktionsform. 2) Forsyningsform. 3) Energiform. 4) Forsyningsområde. 5) Tidsfølge for anlæggets etablering eller ændring. 6) Grundlag for beslutning om anvendelse af 6, stk. 3, 7 og i lov om varmeforsyning. Stk.2. Til en godkendelse kan der knyttes vilkår vedrørende anlæggets etablering, ændring eller drift, f.eks. om 1) tidsfrist for påbegyndelse af anlægsarbejder og tidsbegrænsning af godkendelsen, 2) forelæggelse inden for fastsatte frister af aftaler med anlægget om energileverancer og om salg af de ydelser (opvarmet vand, damp, gas eller el), som anlægget vil producere, 3) opnåelse af et nærmere afgrænset varmegrundlag og 4) lavtemperaturdrift. Projektbekendtgørelsens 6: 6. Kommunalbestyrelsen skal anvende forudsætningerne i dette kapitel ved behandling af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. Kommunalbestyrelsen skal desuden i overensstemmelse med 1 i lov om varmeforsyning og 26, stk. 2, i denne bekendtgørelse sørge for, at projektet ud fra en konkret vurdering er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt, jf. dog 10, stk. 2, og 17, stk Projektbekendtgørelsens 8, stk. 1-4: 8. Kommunalbestyrelsen kan godkende projekter, der ændrer et områdes forsyningsform fra individuel naturgasforsyning til fjernvarme, under forudsætning af, at varmedistributionsvirksomheden yder en økonomisk kompensation til naturgasdistributionsselskabet, jf. dog stk. 5. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om kompensationens grundlag på baggrund af de kriterier, der er fastlagt i stk. 2 og 3 samt bilag 2. Stk.2. Der betales kompensation for ejendomme, som naturgasdistributionsselskabet forsyner på det tidspunkt, hvor projektet modtages af kommunen til godkendelse, og som skifter fra individuel naturgasforsyning til fjernvarme. Der betales desuden kompensation for ejendomme, der ikke skifter direkte til fjernvarme, men hvor skiftet til fjernvarme finder sted inden for tre år efter opsigelsen af naturgasleverancen. Kompensation betales for ejendomme, der er beliggende i det område, der har ændret forsyningsform, og for ejendomme, der kan nås med en stikledning fra fjernvarmenettet i dette område. Stk.3. Kompensation beregnes fra det tidspunkt, hvor opsigelsen af naturgasleverancen får virkning. Varmedistributionsvirksomheden betaler naturgasdistributionsselskabet kompensation for en ejendom, når fjernvarmeleverance til denne ejendom påbegyndes. Stk.4. Naturgasdistributionsselskabet og varmedistributionsvirksomheden skal give hinanden de nødvendige oplysninger for beregning og betaling af kompensation. Projektbekendtgørelsens 10, stk. 1: 10. Projekter for transmissionsnet kan godkendes af kommunalbestyrelsen uanset områdeafgrænsningen. 9

10 Projektbekendtgørelsens 11: 11. Kommunalbestyrelsen kan kun godkende projekter for produktionsanlæg med en varmekapacitet over 1 MW, hvis anlægget indrettes som kraft-varme-anlæg. Det er dog en forudsætning, at denne produktionsform er den samfundsøkonomisk mest fordelagtige. Der kan godkendes et varmeproducerende anlæg, hvis dette er samfundsøkonomisk mere fordelagtigt, jf. dog 13. Stk.2. Et projektforslag efter stk. 1 skal dimensioneres til en dækningsgrad på 90 pct. af værkets samlede årlige varmeproduktion, medmindre en anden dækningsgrad er samfundsøkonomisk mere fordelagtig. Projektbekendtgørelsens 17, stk. 1 og 4: 17. Ved etablering af nye varmeproduktionsanlæg eller udvidelse af eksisterende varmeproduktionsanlæg til levering af opvarmet vand eller damp til et fjernvarmenet, der forsynes af et eksisterende decentralt naturgasbaseret kraft-varme-anlæg, kan kommunalbestyrelsen godkende projekter, der opfylder kriterierne i stk Etablering af en transmissionsledning til et eksisterende produktionsanlæg betragtes ikke som etablering af et nyt varmeproduktionsanlæg, hvis det eksisterende produktionsanlægs kapacitet ikke udvides. [ ] Stk.4. Kommunalbestyrelsen kan ved etablering af udvidet varmeproduktionskapacitet, som er nødvendiggjort af et øget varmebehov, godkende anvendelse af de brændsler, der er nævnt i 18, hvis anlægget alene er dimensioneret til at dække et øget varmebehov, og det øgede varmebehov ikke kan dækkes af den eksisterende produktionskapacitet. Projektbekendtgørelsens 18: 18. Ved projekter for varmeproduktionsanlæg til levering af opvarmet vand eller damp til et fjernvarmenet, der ikke forsynes med naturgasbaseret kraft-varme eller varme, kan kommunalbestyrelsen godkende projektet, hvis der anvendes et eller flere af følgende brændsler, jf. dog 19: 1) Biomasse. 2) Biogas, lossepladsgas og anden forgasset biomasse. 3) Affald. Projektbekendtgørelsens 26, stk. 1 og 2: 26. Forinden kommunalbestyrelsen kan meddele godkendelse, skal kommunalbestyrelsen foretage en energimæssig, samfundsøkonomisk og miljømæssig vurdering af projektet. Vurderingen skal ske på baggrund af 1) planlægningen efter kapitel 2, 2) de bestemmelser, der er fastsat i kapitel 3, 3) de samfundsøkonomiske analyser, der er nævnt i 23, stk. 1, nr. 10, og 4) de bemærkninger, der er modtaget efter 25. Stk.2. Kommunalbestyrelsen skal ved vurderingen påse, at projektet ud fra en konkret vurdering er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt, jf. dog 10, stk. 2, og 17, stk

11 4. Begrundelse 4.1 Valg af retsgrundlag Tillægsprojektforslaget er godkendt efter den nugældende projektbekendtgørelse, selvom de to oprindelige projektforslag er indgivet i januar 2013 og som udgangspunkt således skal godkendes efter den dagældende projektbekendtgørelse nr. 795 af 12. juli 2012, jf. overgangsbestemmelserne i 34, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 566 af 2. juni 2014, og 34, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 374 af 15. april De ændrede tekniske og samfundsøkonomiske forudsætninger, der fremgår af notatet af 10. oktober 2014, hvorved de separate forudsættes sammenlagt til ét, indebærer efter kommunens vurdering imidlertid så væsentlige ændringer i forhold til de to oprindelige projektforslag, at kommunen anser det for rigtigst at foretage godkendelsen med hjemmel i den nugældende projektbekendtgørelse nr. 566 af 2. juni Valget af retsgrundlaget er i øvrigt i overensstemmelse med det anførte i COWI s notat af 5. november 2014 på vegne af projektansøgerne og NIRAS s notat af 27. oktober 2014 på vegne af NGF. 4.2 Samfundsøkonomi og overordnet energimæssig vurdering mv. Assens Kommune har i overensstemmelse med projektbekendtgørelsens 26 foretaget en energimæssig, samfundsøkonomisk og miljømæssig vurdering af de to oprindelige projektforslag fra januar 2013, tillægsprojektforslaget, referencen med fortsat individuel naturgasforsyning samt kraftvarmealternativet. Vurderingen er bl.a. foretaget på baggrund af kommunens varmeplanlægning, forudsætningerne i projektbekendtgørelsens kapitel 3 for kommunens godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, samfundsøkonomiske analyser samt modtagne bemærkninger fra NGF og projektansøgerne i henhold til projektbekendtgørelsens 25. Assens Kommune har endvidere påset, at projektet er i overensstemmelse med varmeforsyningsloven, herunder formålsbestemmelsen i lovens 1. Det er kommunens vurdering, at tillægsprojektforslaget er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt, jf. projektbekendtgørelsens 26, stk. 2. Kommunen lægger herved vægt på, at den samfundsøkonomiske analyse som beskrevet i CO- WI s notat af 3. november 2014 viser, at tillægsprojektforslaget har en samfundsøkonomisk fordel på 22 mio. kr. i forhold til referencen med fortsat individuel forsyning med naturgas. I forhold til de oprindelige projektforslag fra januar 2013 udviser beregningerne ifølge notatet af 3. november 2014 tilsvarende en samfundsøkonomisk fordel ved tillægsprojektforslaget på 1,2 mio. kr. Den samfundsøkonomiske fordel i forhold til kraftvarmealternativet er for tillægsprojektforslaget med den oprindeligt forudsatte varmeffekt på 8 MW i notat af 10. oktober 2014 opgjort til 8,5 mio. kr. for Haarby og 6,8 mio. kr. for Glamsbjerg. Kommunen lægger til grund, at tillægsprojektforslaget med reduceret effekt på 6,7 MW udviser en lignende samfundsøkonomisk fordel i forhold til kraftvarmealternativet. Kommunen skal om tillægsprojektforslagets samfundsøkonomiske analyser generelt bemærke, at disse er udarbejdet i overensstemmelse med Energistyrelsens vejledning i samfundsøkono- 11

12 miske analyser på energiområdet med de dertil hørende senest opdaterede forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet og er baseret på projektansøgernes og deres tekniske rådgivers velbegrundede vurderinger af beregningsforudsætningerne. Kommunen har endvidere lægt vægt på: At projektet medfører en reduktion i CO2-emissionen. I det oprindelige projektforslag fra Haarby, fra december 2012, fremgår, at CO2- emissionen reduceres fra i alt tons (referencen) til tons (projektet) over en 20 årig periode. I det oprindelige projektforslag fra Glamsbjerg fremgår en CO2 reduktion fra i alt tons til tons. De opdaterede samfundsøkonomiske beregninger af 10. oktober 2014 viser en CO2-reduktion for de to separate anlæg på henholdsvis tons for Haarby og tons for Glamsbjerg. Sammenlægningen af de to separate anlæg i tillægsprojektforslaget med en marginal øget CO2-udledning som følge af ledningstabet i transmissionsledningen på 69 tons i forhold til de to separate anlæg. At forbrugerne opnår en besparelse ved skift til fjernvarme. Dette fremgår ligeledes at de oprindelige projektforslag fra januar 2013, pkt. 4.6, hvor besparelserne for de enkelte forbrugergrupper er nærmere udspecificeret. Eksempelvis forventes en naturgasforbruger i Glamsbjerg at kunne spare ca % ved skift til fjernvarme og en naturgasforbruger i Haarby forventes at kunne spare ca. 10% ved skift til fjernvarme. Hertil kan bemærkes, at kompensationsbeløbet på 2 mio. kr. ikke forventes at ændre nævneværdigt herpå, da de virksomhedsøkonomiske konsekvenser af kompensationsbetalingen stort set udlignes af det reducerede anlægsbudget som følge af, at effekten reduceres til 6,7 MW, jf. de supplerende virksomhedsøkonomiske beregninger af 3. november. Der forventes derfor fortsat ca. sammen besparelse for fjernvarmeværkerne, som i de oprindelige projektforslag, som tilsvarende vil komme forbrugerne til gode. At projektet er i tråd med Assens Kommunes energipolitik, idet Assens Kommune netop ønsker at fremme projektforslag for omlægning til fjernvarme, herunder konvertering fra naturgas- til fjernvarmeforsyning, baseret på vedvarende energi, jf. Energi- og Klimahandlingsplan og Strategi for kommuneplan NGF har under sagens behandling gjort indsigelse vedrørende: Varmegrundlaget Dimensioneringen af biomassekedlen Investeringsudgifterne til transmissionsledningen En række specifikke tekniske forudsætninger i projektansøgernes tillæg til projektforslagene af den 10. oktober 2014, herunder o Opgørelsen af den samfundsøkonomiske fordel ved etablering af én fælles kedel og en transmissionsledning, herunder opgørelsen af en årlig besparelse på kr. til pasning af anlæg, vagtordning, service, mm. o Projektforslagets robusthed i forhold til investeringsoverslaget o Beregningsmetoden for følsomhedsanalyser o Opgørelsen af geninvestering og levetid for individuel opvarmning o Opgørelsen af energibesparelser o Opgørelsen af virkningsgrader for individuel opvarmning og fjernvarmeunit o Der er desuden ikke enighed om udgifterne, der er angivet i projekt og reference, herunder udgifter til brugerinvesteringer, scrapværdi, drift og vedligeholdelse af brugeranlæg, frakoblingsgebyr 12

13 Ad Varmebehovet Projektansøgerne har opgjort varmebehovet i tillægsprojektforslaget på baggrund af oplysningerne i BBR-registret om bygningsalder og størrelse i m 2. Kommunen finder opgørelsen ved hjælp af BBR-registret egnet til at opgøre varmegrundlaget. Varmebehovet er beregnet ved hjælp af enhedsværdier fra VarmeplanDK udarbejdet af Statens Byggeforskningsinstitut. NGF har påpeget, at opgørelse af varmebehovet i stedet bør ske på grundlag af det faktiske naturgasforbrug, som ifølge NGF er væsentligt lavere. NGF henviser herved også til egne erfaringer på området. Projektansøgerne har oplyst, at enhedsværdierne er valgt, fordi de bygger på et stort statistisk materiale for bygningskategorien, hvorimod anvendelsen af målinger blot viser forbruget for de daværende beboere og deres forbrugsadfærd. Der kan være store variationer imellem identiske huse som følge af forskel i antal af beboere og forbrugsvaner. Projektansøgerne har også oplyst, at de overtager forsyningspligten til alle som tilslutter sig fjernvarme, uanset den nuværende opvarmningsform, hvorfor det af hensyn til fjernvarmeforsyningen er det samlede varmebehov, der er afgørende. Endvidere har projektansøgerne også oplyst, at det ikke er muligt entydigt at sammenligne NGF s opgørelser baseret på antal installationer med BBR-registrets opgørelse af m 2 -areal på bygningsniveau, da der kan være flere årsager til forskellen i naturgasforbruget og det beregnede varmebehov som f.eks. gaskedlernes virkningsgrad eller anvendelse af supplerende varmekilder. Assens Kommune finder, at projektforslagets oplysninger om varmebehovet bygger på et realistisk grundlag. Det er beregnet ud fra den samlede, registrerede bygningsmængde i de to nye områder, der fremadrettet skal kunne opvarmes med fjernvarme fordelt på 3 forskellige bygningskategorier, henholdsvis boliger, erhverv og offentlige bygninger. Heroverfor finder Assens Kommune ikke, at NGF s forbrugsoplysninger (oplysninger om gassalget til kunder i området) og det generelt oplyste om NGF s egne erfaringer på området sandsynliggør, at projektforslaget forudsætninger vedrørende varmebehovet bygger på et urealistisk grundlag. Forbrugsoplysningerne afspejler tværtimod en grad af forbrugeradfærd, som gør oplysninger usikre, ligesom forbrugsoplysningerne ikke tager højde for anvendelsen af supplerende varmekilder. Samlet finder Assens Kommune derfor, at den anvendte metode i tillægsprojektforslaget, hvor hele varmebehovet dækkes af boligens registrerede primære varmekilde, er mest retvisende i forhold til opgørelsen af varmebehovet, da projektansøgerne i forhold til deres forsyningspligt må indrette sig på at kunne stille denne kapacitet til rådighed, og da estimater over anvendelsen af supplerende varmekilder også vil bidrage til en forøget usikkerhed i forhold til projektets forudsætninger. Desuden må det forventes, at supplerende varmekilder i en vis grad fortrænges ved overgangen til fjernvarme, da varmeudgifterne pr. kwh samtidig reduceres. NGF har i notat af 11. november 2014 fra NIRAS endvidere rejst spørgsmål ved sammenhængen mellem det forudsatte øgede varmebehov på MWh, som ligger til grund for dimensioneringen af produktionsanlægget, og den forudsatte varmeproduktion på MWh, der fremgår af de samfundsøkonomiske beregninger. Assens Kommune skal hertil for det første bemærke, at varmeproduktionen i de samfundsøkonomiske beregninger faktisk forudsættes at stige til MWh efter 6 år i takt med tilslutningsgraden. 13

14 For det andet følger det af projektbekendtgørelsens 17, stk. 4, at dimensioneringen af anlægget nødvendigvis må bygge på det samlede varmebehov i forsyningsområdet. Det skyldes navnlig hensynet til projektansøgernes forsyningspligt, fordi den godkendte biomassekapacitet ikke vil kunne udvides efterfølgende, hvis der sker en større tilslutning end, der ligger til grund for de samfundsøkonomiske beregninger. Den forudsatte varmeproduktion i projektforslagets samfundsøkonomiske beregninger afspejler derimod den forventede udvikling i tilslutningsgraden, der i forhold til de samfundsøkonomiske beregninger må anses for den mest realistiske. Ad dimensioneringen af biomassekedlen (varmeeffekt) Projektansøgerne har i et notat af 3. november 2014 foretaget en korrektion af anlægseffekten for den fælles biomassekedel. Projektansøgerne anmoder således om godkendelse af en biomassekedel med en varmeeffekt på 6,7 MW (imod tidligere 8MW), da projektansøgerne efter en revurdering har fundet, at denne varmeeffekt vil være tilstrækkelig til at dække det forøgede varmebehov i de to nye områder samt varmetabet i transmissionsledningen. NGF har gjort indsigelser imod dimensioneringen, da NGF finder, at varmeeffekten rettelig bør fastsættes til 6,54 MW, hvis der tages højde for, at varmetabet i transmissionsledningen er tilnærmelsesvis konstant. Hertil har projektansøgerne i notat af 5. november 2014 oplyst, at effekten på 6,7 MW svarer til spidslastbehovet for de nye områder i et normalår, således at der ikke udløses spidslastproduktion på naturgaskedler. Varmebehovet i de eksisterende fjernvarmeområder indgår således ikke i de samfundsmæssige beregninger for projektet. Ud fra hensynet til dels forsyningssikkerheden og varmetabet i transmissionsanlægget og dels med henblik på fastlæggelsen af en varmeeffekt, som dækker spidslastbehovet i de nye områder, kan Assens Kommune tiltræde, at biomassekedlen får en varmeeffekt på 6,7 MW. Der henvises i øvrigt til det nedenfor anførte om brændselsforudsætningerne i projektbekendtgørelsens 17, stk. 4. Ad investeringsomkostningerne til transmissionsledningen Transmissionsledningen på 5,2 km fra den nye biomassekedel til Haarby Kraft-Varmes forsyningsnet forudsættes i projektforslaget etableret til 6,2 mio. kr. Transmissionsledningen forudsættes etableret samtidig med etableringen af en vandledning og en cykelsti, hvorved der kan drages fordel af de øvrige anlægsarbejder i området. NGF har påpeget, at tidsplanen for etableringen af transmissionsledningen derfor bør belyses nærmere. Projektansøgerne har som nævnt oplyst, at investeringsoverslaget til transmissionsledningen skyldes muligheden for at etablere ledningen samtidig med etableringen af en cykelsti og en vandledning. Kommunen anser dette for realistisk. Såvel kommunen som vandselskabet har således en økonomisk interesse i at koordinere etableringen af cykelstien og vandledningen med etableringen af transmissionsledningen, således at omkostningerne ved grave- og retableringsarbejdet kan 14

15 deles mellem parterne som oplyst af COWI på vegne af projektansøgerne i notat af 6. november Tidsplanen for tillægsprojektet, hvorefter transmissionsledningen etableres primo 2015, forekommer således også realistisk i lyset af, at projektet altså hermed godkendes primo december Ad opgørelsen af den samfundsøkonomiske fordel ved etablering af én fælles kedel og en transmissionsledning I notatet af 10. oktober 2014 er der angivet en samfundsøkonomisk fordel på 1,8 mio. kr. for udmøntningen af projektet med en fælles biomassekedel og en transmissionsledning frem for to selvstændige produktionsanlæg. Ved projektansøgernes notat af 3. november 2014 er den samfundsøkonomiske fordel ved tillægsprojektforslaget i forhold til to selvstændige anlæg reduceret til 1,2 mio. kr. som en følge af den reducerede varmeeffekt. Den samfundsøkonomiske fordel ved etableringen af én fælles biomassekedel skal i øvrigt tillægges den generelle samfundsøkonomiske fordel, som er opgjort for projektet i sin helhed i forhold til referencen, således at den samfundsøkonomiske fordel ved et fælles anlæg i forhold til referencen udgør i alt 22,0 mio. kr. ifølge notatet af 3. november NGF har i sit notat af 27. oktober 2014 gjort indsigelser til den opgjorte samfundsøkonomiske fordel ved etableringen af én fælles biomassekedel. NGF bemærker, at det ikke fremgår af beregningerne, at transmissionsledningen vil medføre udgifter til øget brændselsforbrug og øgede driftsudgifter til ledningen og til pumpeel. Derudover stiller NGF spørgsmålstegn ved opgørelsen af den årlige besparelse på kr. til pasning af anlæg, vagtordning, service mm. med henvisning til, at denne overstiger de samlede drifts- og vedligeholdelsesudgifter, hvorved kommunen forstår, at der sigtes til de tilsvarende udgifter for de separate anlæg. Hertil har projektansøgerne oplyst, at de driftsafhængige omkostninger for biomassekedlen vil udgøre ca kr., men at besparelsen på kr./år ikke er en besparelse i de driftsafhængige udgifter. Besparelsen er begrundet i en reduktion i de faste udgifter til bemanding under drift og vagtordning inklusive kørsel, indkøb og kontrol af flis samt besvarelser ved vedligeholdelse af ét anlæg i stedet for to. Da der kun regnes på den marginale merudgift til forsyning af det øgede varmebehov, indgår projektansøgernes faste udgifter ikke i beregningerne. Assens Kommune finder det på denne baggrund fortsat realistisk, at projektansøgerne kan realisere synergigevinster, som de beskrevne, ved udmøntningen af tillægsprojektforslaget med etablering af én biomassekedel og en transmissionsledning, da der er tale om en besparelse i forhold til den marginale merudgift ved forsyning af det øgede varmebehov og ikke som anført af Naturgas Fyn en besparelse i forhold til de to separate anlæg. Ad projektforslagets robusthed i forhold til investeringsoverslaget vedrørende distributionsnettet Ud fra erfaringer i forbindelse med et tidligere konverteringsprojekt for Assens Fjernvarme har NGF foreslået, at robustheden i projektforslagets investeringsoverslag undersøges. Projektansøgerne anfører hertil, at oplysningerne om investeringen i distributionsnettet er baseret på erfaringer fra andre projekter. Hertil kommer, at følsomhedsberegningerne fortsat udviser en samfundsøkonomisk fordel ved etablering af et fælles anlæg i forhold til referencen på 8,6 mio. kr., selvom investeringsomkostningerne for det samlede tillægsprojekt inklusive distributionsnet øges med 20 pct. 15

16 Det konverteringsprojekt som NGF henviser til er et projekt udført af Assens Fjernvarme, og der er således tale om et andet projekt med en anden projektansøger. Assens Kommune vurderer, derfor ikke, at projektet kan sammenlignes med nærværende projekt. NGF er ikke kommet med yderligere oplysninger, der kan føre til, at Assens Kommune anser investeringsomkostningerne i nærværende projekt for urealistiske. Assens Kommune anser derfor projektforslagets beregningsforudsætninger vedrørende investeringsbehovet for realistiske også i forhold til distributionsnettet, idet der vedrørende transmissionsledningen henvises til det allerede anførte herom. Ad beregningsmetoden for følsomhedsanalyser Projektforslaget indeholder en beregning af følsomhedsanalyser på følgende parametre: Anlægsudgifter øget med 20 pct., lavere start- og slutningstilslutning samt el- og brændselspriser øger med 20 pct. Følsomhedsanalyserne er foretaget således, at der belyses følsomheden over for variationer i de forudsætninger, som kommunen anser for de mest centrale for tillægsprojektforslagets samfundsøkonomiske beregninger, og hvor kommunen anser det for særlig relevant at få konsekvenserne af eventuelle udsving belyst ved en følsomhedsanalyse. Projektansøgerne har på foranledning af kommunen opdateret de oprindelige følsomhedsanalyser i notat af 17. november De opdaterede følsomhedsanalyser viser en reduceret, men stadig betydelig samfundsøkonomisk fordel ved tillægsprojektforslaget i forhold til referencen på 8,6 mio. kr., hvis investeringsomkostningerne øges med 20 pct., og 13,5 mio. kr. ved lavere start- og slutningstilslutning. Hvis el- og brændselspriser øges i forhold til basisregningen, øges den samfundsøkonomiske fordel ved tillægsprojektforslaget ligeledes til 29,2 mio. kr. i forhold til referencen. NGF har i notat af 26. november 2014 kommenteret de opdaterede følsomhedsberegninger for tillægsprojektet og har ikke bemærkninger til beregningsgrundlaget som sådan. Assens Kommune vurderer, at tillægsprojektforslagets følsomhedsanalyser samlet set giver et tilstrækkeligt overblik over projektets robusthed og understøtter, at tillægsprojektforslagets samfundsøkonomiske beregninger bygger på et realistisk grundlag. Ad opgørelsen af geninvestering og levetid for individuel opvarmning I tillægsprojektforslaget er det forudsat, at der sker geninvestering af alle anlæg til individuel opvarmning inden for de næste 6 år. NGF har gjort indsigelse heroverfor. NGF har i stedet påpeget, at anlæggene har en gennemsnitlig levetid på 20 år, hvorfor NGF finder, at geninvestering for individuel opvarmning bør indregnes med af 5% pr. år. Hertil har projektansøgerne oplyst, at levetiden for en sådanne anlæg afhænger af, om de vurderes ud fra en teknisk eller økonomisk betragtning, da den tekniske levetid ofte vil være længere end den økonomiske, da vedligeholdelsesomkostningerne vil være stigende med anlæggenes alder. Det kan således være økonomisk fordelagtigt at udskifte anlæggene tidligere. For så vidt angår anlæggene til individuel opvarmning i områderne i Glamsbjerg og Haarby, der ønskes konverteret, har projektansøgerne oplyst, at anlæggenes aldersfordeling ikke er jævn over 20 år. 16

17 Endvidere er det oplyst vedrørende forudsætningerne i tillægsprojektforslaget, at disse bygger på, at omkostningerne til vedligeholdelse op til et fyr/kedel bliver ca. 15 år er veldokumenterede på baggrund at de tilbudte reservedelsforsikringer. At der ikke tilbydes reservedelsforsikringer ud over år, kan efter projektansøgernes opfattelse tages til udtryk for, at omkostningerne til vedligeholdelse er så usikre, at der ikke kan tilbydes en tilstrækkelig forsikring. I beregningsforudsætningerne er der således valgt at indregne en reinvestering i anlæggene efter 15 år. Det oplyste fra NGF herom sandsynliggør efter kommunens opfattelse ikke, at forudsætningen om, at alle anlæg til individuel opvarmning er udskiftet inden for de næste 6 år, bygger på et urealistisk grundlag. Der henvises endvidere til Energiklagenævnets afgørelse af 8. september 2014 (j.nr ), hvor tilsvarende forudsætninger var lagt til grund for Helsingør Kommunes projektgodkendelse for fjernvarmeforsyning af 8 områder i Helsingør by. Ad opgørelsen af energibesparelser Der er ikke i tillægsprojektforslaget indregnet energibesparelser i bygninger i de nye forsyningsområder. NGF mener derimod, at der skal indregnes energibesparelser med 2 pct. og henviser endvidere til, at f.eks. større renoveringer omfatter energibesparende løsninger, når bygningsreglementet kommer til anvendelse og til et generelt forventet energiforbrug til opvarmning i husholdninger ifølge Energistyrelsens seneste basisfremskrivning. Projektansøgerne har oplyst, at fastsættelsen af varmebehovet ud fra enhedsværdierne, jf. også afsnittet ovenfor om varmebehovet, erfaringsmæssigt er fastsat op til 10 pct. lavere end fjernvarmeforbruget i boliger. Projektansøgerne har derfor vurderet, at det opgjorte varmebehov er dækkende for det fjernvarmebehov, der kan forventes i de kommende år. Assens Kommune finder på den baggrund, at der i tilstrækkelig grad reelt allerede er taget højde for energibesparelserne ved fastsættelsen af varmebehovet. Der henvises endvidere til det allerede anførte vedrørende opgørelsen af selve varmebehovet. For så vidt angår Energistyrelsens seneste basisfremskrivning for 2014, fremgår det af denne (s. 27), at det nævnte fald i energiforbruget i høj grad er trukket af konverteringer til andre opvarmningsformer, hvilket det konkrete tillægsprojektforslag netop er et eksempel på. Ad opgørelsen af virkningsgrader for individuel opvarmning og fjernvarmeunit NGF har gjort indsigelse imod de virkningsgrader for både anlæg til individuel opvarmning og fjernvarmeunits, der fremgår af tillægsprojektforslaget. I projektforslaget er virkningsgraden for naturgasfyr, oliefyr og fjernvarmeunits angivet til henholdsvis 95 pct., 85 pct. og 100 pct.. NGF finder, at virkningsgraden skal fastsættes til henholdsvis 96,5 pct., 92,5 pct. og 98 pct. Projektansøgerne har angående anlæg til individuel opvarmning oplyst, at der i projektforslaget er anvendt en gennemsnit årsvirkningsgrad over anlæggenes levetid. Kedelstandard, vedligeholdelse og sommervirkningsgrad har stor betydning for anlæggenes gennemsnitlige årsvirkningsgrad. Derudover kan kondenserende drift af naturgaskedler ikke forventes fuldt ud i alle installationer, da det kræver en tilstrækkelig lav returtemperatur fra radiatoranlæg og varmtvandsanlæg. Endvidere har projektansøgerne oplyst, at forskningsresultater fra DTU har vist, at en sommervirkningsgrad på pct. for både kondenserende og ikke-kondenserende naturgaskedler er realistisk, afhængig af varmtvandsbehovets størrelse. 17

18 Angående virkningsgraden for fjernvarmeunits finder projektansøgerne, at varmetabet fra en nyisoleret installation med gennemstrømningsvandvarmer vil være ganske minimal, hvorfor projektansøgerne fastholder, at virkningsgraden for fjernvarmeunits bør fastsættes til 100 pct. NGF har i notat af 11. november 2014 foreslået undersøgt, om de implicerede fjernvarmeselskaber finder gennemstrømningsvarmere hensigtsmæssige. Da de ansvarlige for projektforslaget imidlertid netop er de implicerede fjernvarmeselskaber selv, lægger kommunen til grund, at det er tilfældet. På den baggrund finder Assens Kommune, at projektforslagets forudsætninger angående virkningsgrader for individuel opvarmning og fjernvarmeunits bygger på et realistisk grundlag. Ad tillægsprojektforslagets forudsætninger om udgifter i projekt og reference til brugerinvesteringer, scrapværdi, drift og vedligeholdelse af brugeranlæg og fjernvarmeunits samt frakoblingsgebyr for naturgas. Brugerinvesteringer i referencen NGF har generelt påpeget, at der efter NGF s opfattelse er anvendt for høje værdier for brugerinvesteringer i referencen. I projektforslaget er der forudsat værdier på kr. for udskiftning af natugasfyr (villa), kr. for udskiftning af oliefyr (villa), kr. for udskiftning af store naturgasfyr og kr. for udskiftning af store oliefyr. Disse værdier burde ifølge NGF i stedet fastsættes til henholdsvis kr. (naturgasfyr villa), kr. (oliefyr villa), kr. (store naturgasfyr) og kr. (store oliefyr). NGF har i den forbindelse anført, at tillægsprojektforslaget her bør baseres på den nyeste version af teknologikataloger, hvor der fremgår en pris på ca kr. (4.000 euro) for naturgasfyr. Projektansøgerne anfører i notatet af 10. oktober 2014 fra COWI, at de anvendte kr. ekskl. moms er baseret på teknologikataloget fra maj 2012, men fortsat er repræsentative, bl.a. fordi ikke alle vælger den billigste løsning, og at der er forskel på installationsstederne, ligesom man ved nedbrug af gaskedler ikke altid vil have tid til at indhente flere tilbud. Det tilføjes i COWI s notat af 6. november 2014 bl.a., at investeringen er baseret på COWI s erfaringer fra andre projekter, og at den af NGF fremhævede standardinstallation kun omfatter, hvad der som minimum skal laves, og at en række forhold derfor ikke er omfattet, samt at udskiftning af naturgasfyr kan ske som en pludselig og uforudset hændelse. Kommunen anser tillægsprojektforslagets forudsatte brugerinvesteringer i referencen for realistiske. Særlig vedrørende investeringsomkostningerne ved udskiftning af naturgasfyr, bemærker kommunen, at projektforslagets forudsatte omkostningsniveau på kr. faktisk er lavere end den omkostning fremgår af Energistyrelsens teknologikatalog fra maj 2012, hvor investeringsudgiften ved installation selve enheden udgør ca kr. (5.000 euro). Som anført af projektansøgerne bygger projektforslagets forudsætninger endvidere på projektansøgernes erfaring fra tidligere projekter, og kommunen er enig i, at energikatalogets investeringsomkostninger ved installation af selve kedlen ikke tager højde for andre nødvendige omkostninger. Som eksempel kan nævnes omkostninger til nedtagning af den eksisterende kedel, som det også fremgår af teknologikatalogets tabel

19 Scrapværdi NGF har påpeget, at der bør indregnes en scrapværdi for individuelle anlæg i referencen. Projektansøgerne har oplyst, at scrapværdien i Glamsbjerg kan fastsættes til 0,14 mio. kr. og i Haarby til 0,17 mio. kr. Projektansøgerne har oplyst, at scrapværdien ikke er indregnet, da den har marginal betydning, og da der heller ikke er indregnet reinvesteringer i naturgaskedler, som har en kortere levetid end 20 år. Assens Kommune konstaterer, at scrapværdien for de individuelle anlæg i referencen faktisk er opgjort til henholdsvis 0,14 mio. kr. og 0,17 mio. kr., men er i øvrigt enig i, at beløbene i sig selv er af ganske marginal betydning for den samlede samfundsøkonomiske vurdering. Kommunen finder derfor ikke, at det af NGF anførte herom i sig selv eller sammenholdt med det i øvrigt anførte sandsynliggør, at tillægsprojektforslagets samfundsøkonomiske beregninger bygger på et urealistisk grundlag. Drift og vedligeholdelse af anlæg til individuel opvarmning og fjernvarmeunits I projektforslaget er der indregnet kr./år til drift og vedligeholdelse af et naturgasfyr og kr./år for et oliefyr. NGF mener, at disse udgifter i stedet bør indregnes med henholdsvis kr./år og kr./år. Projektansøgerne har oplyst, at omkostningerne til drift og vedligeholdelse skal anses for et gennemsnit til at holde fyrene i drift henover fyrenes levetid set fra forbrugernes side. Udgifterne omfatter service, vedligeholdelse, reservedele og el til fyr og cirkulationspumpe. Vedligeholdelsesudgifterne vil være stigende over årene og en stor del af udgifterne er ikke omfattet af serviceaftaler, og der må derfor påregnes ekstraudgifter til tilkald af reparatør og reservedele. Derudover er det ikke muligt at tegne serviceaftaler med reservedelsforsikring for gaskedler over 8 år, hvorfor projektansøgerne ved fastsættelsen af udgifterne til drift og vedligeholdelse også har taget højde for, at udgifter til service med udskiftning af reservedele inklusive arbejdsløn vil være højere end serviceaftalens pris. Reservedelsforsikring dækker kun med kr., når et gasfyr er mellem 10 og 13 år gammelt. Der kan kun tegnes reservedelsforsikring, der dækker indtil fyret er 13 år gammelt. Udgifterne til drift og vedligeholdelse af oliefyr omfatter skorstensfejer, service, vedligeholdelse, reservedele og el til fyr og cirkulationspumpe. På baggrund af projektansøgernes præciserende oplysninger vurderer Assens Kommune, at udgifterne i tillægsprojektforslaget til drift og vedligeholdelse af anlæg til individuel opvarmning i referencen bygger på et realistisk grundlag. NGF finder, at udgifterne til drift og vedligeholdelse af fjernvarmeuniten skal fastsættes til kr./år og ikke 500 kr., som fremgår af projektforslaget, og efterspørger dokumentation herfor. Hertil har projektansøgerne oplyst, at udgiften på 500 kr./år er fastsat med baggrund i data fra andre fjernvarmeselskaber og med hensyntagen til, at den anvendte vekslertype er meget enkel i sin opbygning. Assens Kommune vurderer, at også denne omkostning er opgjort på et realistisk grundlag, idet kommunen bemærker, at beløbet bl.a. på baggrund af indsigelserne fra NGF er opjusteret i forhold til den forudsatte omkostning på 250 kr., der fremgår af de oprindelige projektforslag fra januar Anvendelsen af et erfaringsbaseret tal for denne omkostning er efter kommunens 19

20 opfattelse nødvendig i modsætning til drift- og vedligeholdelsesomkostningerne for naturgasfyrene, hvor omkostningerne kan dokumenteres konkret via prissætningen på de ovennævnte serviceaftaler mv. Frakoblingsgebyr NGF har opgjort frakoblingsgebyret til kr. i stedet for de i projektforslaget angivne kr. Projektansøgerne har oplyst, at frakoblingsgebyret er fastsat ud fra NGF s tarifblad på tidspunktet for projektforslagets udarbejdelse ud fra den forudsætning, at projektansøgernes entreprenør foretager opgravning til afkobling. NGF har i notat af 11. november 2014 fra COWI bemærket, at omkostningen tilsyneladende forudsætter, at fjernvarmentreprenøren i forbindelse med etablering af stikledningsarbejde også fritlægger og senere retablerer gasledningen uden beregning. Assens Kommune er enig heri. Det nugældende gebyr for frakobling ses i øvrigt ikke umiddelbart at være offentliggjort, men Assens Kommune finder, at gebyret på kr. svarer nogenlunde til øvrige naturgasselskabers frakoblingsgebyr, hvis en ekstern entreprenør står for opgravning og frakobling, og at opgørelsen således bygger på et realistisk grundlag. 4.3 Forudsætninger for konvertering Ved udmøntningen af tillægsprojektforslaget er det forudsat, at der konverteres eksisterende naturgaskunder til forsyning med fjernvarme. Det følger af projektbekendtgørelsens 8, stk. 1, at det er en forudsætning for godkendelsen af et projektforslag for et konverteringsprojekt, at varmedistributionsselskabet yder en økonomisk kompensation til naturgasdistributionsselskabet. Kommunen har som forudsat fastsat vilkår om kompensationen på baggrund af kriterierne herfor i bekendtgørelsens 8, stk. 2 og 3, samt bekendtgørelsens bilag 2, jf. ovenfor. Assens Kommune har noteret sig, at projektansøgerne i notat af den 3. november 2014 har forudsat, at der indregnes en kompensation til NGF, som fastsættes på baggrund af projektbekendtgørelsens regler. Kompensationen vurderes at ville beløbe sig til ca. 2 mio. kr. Projektansøgerne har ligeledes i notatet af 3. november 2014 belyst de virksomhedsøkonomiske forudsætninger i forbindelse med kompensationen. Det fremgår heraf, at indregningen af en kompensation marginal betydning for projektansøgernes selskabsøkonomi set i forhold til de oprindelige projektforslag, da besparelsen ved reduktion af varmeeffekten er marginalt større end de selskabsøkonomiske ekstraudgifter ved betaling af kompensation til NGF. På dette grundlag har Assens Kommune stillet som vilkår for godkendelsen, at projektansøgerne indregner kompensation til NGF i overensstemmelse med projektbekendtgørelsens 8, stk. 2 og 3, samt bilag 2, hvorefter kommunen anser forudsætningerne for godkendelsen af konverteringen, jf. projektbekendtgørelsens 8, stk. 1, for opfyldt. 20

Godkendelse af projektforslag fra Haarby Kraft-Varme A.m.b.a. og Glamsbjerg Fjernvarme A.m.b.a

Godkendelse af projektforslag fra Haarby Kraft-Varme A.m.b.a. og Glamsbjerg Fjernvarme A.m.b.a [indsæt dato 2014] Sags id: 14/15166 Plan og Kultur Rådhus Allé 5 5610 Assens Kontaktperson: Mette Brogaard E-mail: mjoha@assens.dk Dir. tlf.: 6474 6881 Godkendelse af projektforslag fra Haarby Kraft-Varme

Læs mere

Varmeforsyningsplanlægning

Varmeforsyningsplanlægning Varmeforsyningsplanlægning Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved specialistadvokat Agnete Nordentoft og advokat Kristian R. Larsen Disposition 1. Kommunal varmeforsyningsplanlægning generelt

Læs mere

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse.

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. Punkt 6. Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. 2012-33569. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender projekt for etablering

Læs mere

Påklage af afgørelse af 12. september 2013 vedr. godkendelse af biomasseværk og konvertering til fjernvarme

Påklage af afgørelse af 12. september 2013 vedr. godkendelse af biomasseværk og konvertering til fjernvarme Næstved Kommune Center for Plan og Erhverv Rådmandshaven 20 4700 Næstved DONG Gas Distribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Danmark Tlf. +45 99 55 11 11 Fax +45 99 55 00 01 www.dongenergy-distribution.dk

Læs mere

KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør Kommunes afgørelse af 26. april 2012 projektforslag om fjernvarmeforsyning af 8 områder i Helsingør

KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør Kommunes afgørelse af 26. april 2012 projektforslag om fjernvarmeforsyning af 8 områder i Helsingør (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør

Læs mere

Notat. Notat vedr. Projektforslag for etablering af en biomassekedel samt konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Nørre Aaby

Notat. Notat vedr. Projektforslag for etablering af en biomassekedel samt konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Nørre Aaby Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Dato: 23. november 2011 Sagsnr.: 201105138 Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4835 Fax +45 8888 5501 Vicki.schmidt@middelfart.dk

Læs mere

Bilagsfortegnelse for samtlige bilag

Bilagsfortegnelse for samtlige bilag Bilagsfortegnelse for samtlige bilag Samtlige bilag til sagens behandling, herunder supplerende beregninger mv. (nogle bilag gentages således ift. bilag til tillægsprojektet) 1. Høringsbrev af 16. juni

Læs mere

Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad MEMO TITEL Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad DATO 2. april 2014 TIL Egedal Kommune (Carsten Nøhr)

Læs mere

Udvalget for Kultur og Planlægning godkendte på møde den 9. august 2011 at projektforslaget var sendt i høring i 4 uger.

Udvalget for Kultur og Planlægning godkendte på møde den 9. august 2011 at projektforslaget var sendt i høring i 4 uger. 18.09.2011/NLI Acadre 11/25385 NOTAT Bilag til dagsorden vedrørende bemærkninger til projektforslag for fjernvarmeforsyning af del af Stenstrup, Hundtofte og Løgeskov og godkendelse af halmkedel. Svendborg

Læs mere

KLAGE FRA Rockwool International A/S OVER Høje-Taastrup Kommunes afgørelse af 26. juni 2014 udskiftning af naturgasbaseret kedel (blokvarmecentral)

KLAGE FRA Rockwool International A/S OVER Høje-Taastrup Kommunes afgørelse af 26. juni 2014 udskiftning af naturgasbaseret kedel (blokvarmecentral) (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Rockwool International A/S OVER

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Fjernvarmeforsyning af lokalplanområde 3-694 Seden Nord 31. august 2012 1/30 Indholdsfortegnelse 1. STAMOPLYSNINGER... 3 2. LÆSEVEJLEDNING... 4 Retsgrundlag...

Læs mere

Center for Plan og Miljø Team Plan, Geodata og Klima

Center for Plan og Miljø Team Plan, Geodata og Klima Næstved Varmeværk A.m.b.a. Att. Jens Andersen, ja@naestved-varme.dk COWI A/S Att. Kurt Madsen, kum@cowi.com Kopi er sendt til: AffaldPlus Att. John Kusz, affaldplus@affaldplus.dk Dansk Gas Distribution

Læs mere

Aabenraa Kommunes afgørelse af 12. juni 2013 ophæves, og sagen hjemvises til kommunen til fornyet behandling.

Aabenraa Kommunes afgørelse af 12. juni 2013 ophæves, og sagen hjemvises til kommunen til fornyet behandling. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA DONG Gas Distribution A/S OVER Aabenraa

Læs mere

Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Asger Janfelt Advokat Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 43 J.nr. 11953 aj@energiogmiljo.dk

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA DONG Gas Distribution A/S OVER Vordingborg

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Naturgas Fyn Distribution A/S OVER

Læs mere

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Baggrund Projektets baggrund er et lokalt ønske i Haastrup om at etablere en miljøvenlig og CO2-neutral varmeforsyning i Haastrup. Projektet

Læs mere

Godkendelse af projektforslag om udvidelse af fjernvarmeområdet samt etablering af en biomassefyret kedel

Godkendelse af projektforslag om udvidelse af fjernvarmeområdet samt etablering af en biomassefyret kedel Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4872 Fax +45 8888 5501 Nørre Aaby Kraftvarmeværk Amba Grønnegade 7 5580

Læs mere

Projektgodkendelse til Ringe Fjernvarmeselskab A.m.b.A

Projektgodkendelse til Ringe Fjernvarmeselskab A.m.b.A Projektgodkendelse til Ringe Fjernvarmeselskab A.m.b.A Projektgodkendelse af projektforslag for udvidelse af fjernvarmeområde i Ringe by og udvidelse med en biomassekedel Godkendelsen er meddelt efter

Læs mere

Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Juli 2014 Egedal Fjernvarme Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Notat 2 - Kommentarer til høringsskrivelse fra HMN dateret 29. maj

Læs mere

Klima og Planlægning. Til Næstved Varmeværk a.m.b.a.

Klima og Planlægning. Til Næstved Varmeværk a.m.b.a. Klima og Planlægning Til Næstved Varmeværk a.m.b.a. Næstved Kommune Rune Nielsen www.næstved.dk Dato 2.7.2014 Sagsnr. 13.03.01-P00-1-12 CPR-nr. Sagsbehandler Rune Nielsen Projektgodkendelse for projektforslaget

Læs mere

Middelfart Kommunes afgørelse af 5. december 2011 stadfæstes.

Middelfart Kommunes afgørelse af 5. december 2011 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Naturgas Fyn Distribution A/S OVER

Læs mere

Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag. Til projektforslaget bemærkes: T: +45 4810 4200

Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag. Til projektforslaget bemærkes: T: +45 4810 4200 Notat Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag 1. juli 2014 Projekt nr. 215245 Dokument nr. 1211776524 Version 1 Udarbejdet af acs Kontrolleret af trn Godkendt

Læs mere

Notat vurdering af kapacitet og reference

Notat vurdering af kapacitet og reference Aarhus 10. marts 2015 Agnete Nordentoft Specialistadvokat T +45 72 27 35 10 ano@bechbruun.com Sagsnr. 019047-0039 phe/ano/jhp Notat vurdering af kapacitet og reference Skanderborg-Hørning Fjernvarmes projektforslag

Læs mere

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a.

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. Punkt 11. Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. 2015-060394 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender projekt for etablering af

Læs mere

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918)

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918) Sendt pr. e-mail: pju@nyborg.dk Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att.: Per Jürgensen 25. maj 2013 Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev

Læs mere

Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007. etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø

Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007. etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø (Varmeforsyning) Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007 etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand,

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg

Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg Det Energipolitiske Udvalg (2. samling) EPU alm. del - Bilag 194 Offentligt UDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (Varmeplanlægning og forudsætninger) I

Læs mere

2.1 Priser på gaskedler (store og små)

2.1 Priser på gaskedler (store og små) MEMO TITEL Vurdering af Næstved Varmeværks muligheder efter ophævelse af Næstved Kommunes godkendelse af projektforslag for biomasseværk mv. DATO 19. maj 2015 TIL Næstved Varmeværk A.m.b.a. (Jens Andersen)

Læs mere

Varmeplanlægning. Ved Agnete Nordentoft og Kristian Raun Larsen

Varmeplanlægning. Ved Agnete Nordentoft og Kristian Raun Larsen Varmeplanlægning Ved Agnete Nordentoft og Kristian Raun Larsen 2 Det vi vil tale om. Kommunernes sagsbehandling og godkendelse af projektforslag Reglerne om varmeplanlægning Kollektive varmeforsyningsanlæg

Læs mere

Memo. Assens Kommune. Kommentarer til høringsbrev. Assens Kommune Vissenbjerg Fjernvarme, PLA FJE

Memo. Assens Kommune. Kommentarer til høringsbrev. Assens Kommune Vissenbjerg Fjernvarme, PLA FJE Memo Assens Kommune Titel Kommentarer til høringsbrev Dato 24. august 2011 Til Kopi Fra Assens Kommune Vissenbjerg Fjernvarme, PLA FJE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax

Læs mere

1. Ændring af områdeafgrænsning. Naturgas Fyn Distribution A/S Att. direktør Gert Nielsen Ørbækvej Odense SØ

1. Ændring af områdeafgrænsning. Naturgas Fyn Distribution A/S Att. direktør Gert Nielsen Ørbækvej Odense SØ Naturgas Fyn Distribution A/S Att. direktør Gert Nielsen Ørbækvej 260 5220 Odense SØ Email: ngf@ngf.dk, gni@ngf.dk Direktørområde Kultur, Erhverv og Udvikling Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf.

Læs mere

VARMEFORSYNINGS- LOVEN OG PROJEKT- BEKENDTGØRELSEN

VARMEFORSYNINGS- LOVEN OG PROJEKT- BEKENDTGØRELSEN KOM GODT I GANG VARMEFORSYNINGS- LOVEN OG PROJEKT- BEKENDTGØRELSEN i forbindelse med varmeprojekter og varmeplanlægning lokalt Udgiver: Dansk Fjernvarme Dato: Oktober 2015 Fire hæfter KOM GODT I GANG i

Læs mere

Baggrundsnotat om de foreslåede ændringer

Baggrundsnotat om de foreslåede ændringer N O T AT 5. december 2012 J.nr. 2301/1199-0185 Ref. rvn Side 1/7 Baggrundsnotat om de foreslåede ændringer 1. Kompensation ved konvertering (udkastets 7, stk. 1-6, og bilag 2) Efter gældende regler kan

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG

Læs mere

Behandling af høringssvar

Behandling af høringssvar Notat Behandling af høringssvar Der har i forbindelse med behandling af projektforslag for fjernvarme i Glamsbjerg, været to fokusområder Den samfundsøkonomiske beregning og Det økonomiske forhold, hvilket

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Etablering af fjernvarmeforsyning i lokalplanområde 4-703 Forsker- og Videnpark 30. marts 2011 1/38 1 Indhold Afsnit 2: Stamoplysninger s. 3 Afsnit 3: Læsevejledning

Læs mere

Næstved Kommunes afgørelse af 2. juli 2014 ophæves.

Næstved Kommunes afgørelse af 2. juli 2014 ophæves. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA DONG Gas distribution A/S OVER Næstved

Læs mere

Hjørring Kommune Att.: Martin Berg Nielsen Springvandspladsen Hjørring

Hjørring Kommune Att.: Martin Berg Nielsen Springvandspladsen Hjørring Hjørring Kommune Att.: Martin Berg Nielsen Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Fremsendes alene pr. e-mail til: Hjørring Kommune v. teamleder Martin Berg Nielsen: Martin.berg.nielsen@hjoerring.dk og hjoerring@hjoerring.dk

Læs mere

KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER Næstved Kommunes afgørelse af 4. december 2013 projektforslag om røggaskondensering for I/S AffaldPlus

KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER Næstved Kommunes afgørelse af 4. december 2013 projektforslag om røggaskondensering for I/S AffaldPlus (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER

Læs mere

UDKAST 05122012. Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg

UDKAST 05122012. Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg UDKAST 05122012 Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg I medfør af 3, stk. 2, 4, stk. 2, 5, 9, stk. 1, 15, 20, stk. 2, 26 a, stk. 1, nr. 1 og 2, og 34, stk. 2, i

Læs mere

Notat. Svendborg projektforslag Vurdering af projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven. : Nina Lindbjerg, Svendborg Kommune

Notat. Svendborg projektforslag Vurdering af projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven. : Nina Lindbjerg, Svendborg Kommune Notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6660 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Svendborg projektforslag Vurdering af projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven

Læs mere

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Etablering af 1 MW træpillekedel NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus

Læs mere

Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.

Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn. Advokatfirma Bruun & Hjejle Att.: Advokat Nicolaj Kleist Nørregade 21 1165 København K Sendt pr. e-mail til nkl@bruunhjejle.dk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S 7. april 2016 1/8 Indholdsfortegnelse 2. LÆSEVEJLEDNING... 4 Anvendt lovgivning... 4 Godkendelsens

Læs mere

Sagen handler om, hvorvidt klager har en sådan væsentlig og individuel interesse i at afgørelsen ændres, at han dermed bliver klageberettiget.

Sagen handler om, hvorvidt klager har en sådan væsentlig og individuel interesse i at afgørelsen ændres, at han dermed bliver klageberettiget. Til: XXX Vesthimmerlands Kommune Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg www.ekn.dk ekn@naevneneshus.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Afvisning af klage over godkendelse af projektforslag Energiklagenævnet

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 21. november 2002 påklaget Aars Kommunes afgørelser

Læs mere

Til Fåborg Kommune. Teknik og Miljø - Plankontoret.

Til Fåborg Kommune. Teknik og Miljø - Plankontoret. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Faaborg Kommunes afgørelse af 29. november 2006 om afslag på projektforslag for halmvarme i Horne Energiklagenævnet modtog den 15. januar 2007 fra

Læs mere

Projektforslag Metso m.fl.

Projektforslag Metso m.fl. Horsens Varmeværk a.m.b.a. Februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 2 af 29 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling...

Læs mere

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING NOVEMBER 2011 Dato:23.november 2011 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:...

Læs mere

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen.

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Sagsnummer: 14/45939 Sagsansvarlig: DMA Beslutningstema: Der ønskes bemyndigelse til udsendelse af projektforslag for

Læs mere

Fjernvarme fra SK Varme A/S

Fjernvarme fra SK Varme A/S GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSØPARKEN www.skovsoeparken.dk bestyrelsen@skovsoeparken.dk Dato: 18. april 2011 Fjernvarme fra SK Varme A/S På sidste års generalforsamling blev omlægning til mere miljøvenlige

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes afgørelse af 27. februar 2008 ophæves.

Mariagerfjord Kommunes afgørelse af 27. februar 2008 ophæves. (Varmeforsyning) Naturgas Midt-Nord I/S over Mariagerfjord Kommune af 27. februar 2008 godkendelse af projektforslag om fjernvarmeforsyning af BM Byggeindustri A/S, Lupinvej 18, Hobro Nævnsformand, dommer

Læs mere

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Side 1 af 6 Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Projektforslag for udvidelse af solvarmeanlæg, etape 2. April 2013 Formål. På vegne af bygherren, Hejnsvig Varmeværk, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

Flisfyret varmeværk i Grenaa

Flisfyret varmeværk i Grenaa Flisfyret varmeværk i Grenaa Tillæg til projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk PROJEKTNR. A054732 DOKUMENTNR.

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse

Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse Punkt 21. Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse 2015-032404 Miljø- og Energiudvalget indstiller til byrådet, at

Læs mere

Vedr. Kommentar til partshøring vedrørende projektforslag for 30 MW biomassefyret fjernvarmeværk

Vedr. Kommentar til partshøring vedrørende projektforslag for 30 MW biomassefyret fjernvarmeværk Skanderborg-Hørning Fjernvarme A.m.b.a. Danmarksvej 15 8660 Skanderborg Att.: Torkild Kjærsgaard Sagsansvarlig Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4.

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand. polyt. H. C. Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand. polyt. H. C. Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Nørre Aaby Kraftvarmeværk A.m.b.a. over Middelfart

Læs mere

Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk

Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Skagen Varmeværk Amba Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Maj 2005 Skagen Varmeværk Amba Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Maj

Læs mere

Bemærkninger til høringssvar fra Naturgas Fyn Distribution A/S vedrørende projektforslag for fjernvarmeforsyning af Nr. Lyndelse og Nørre Søby

Bemærkninger til høringssvar fra Naturgas Fyn Distribution A/S vedrørende projektforslag for fjernvarmeforsyning af Nr. Lyndelse og Nørre Søby Faaborg-Midtfyn Kommune Nørregade 4 5600 Faaborg Att.: Helge Müller Dato: 4. november 2013 Bemærkninger til høringssvar fra Naturgas Fyn Distribution A/S vedrørende projektforslag for fjernvarmeforsyning

Læs mere

Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro

Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro Januar 2011 Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro Januar 2011 Dokument nr. P-74508-A-3 Revision nr. 1 Udgivelsesdato

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: Anonymiseret Sendes pr. e-mail til [XXX] og ikke også pr. brevpost Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Uldum Varmeværk A.m.b.A.

Uldum Varmeværk A.m.b.A. Side 1 af 7 Uldum Varmeværk A.m.b.A. Projektforslag for etablering af 2,4 MW fliskedelanlæg og 600 m³ akkumuleringstank. marts 2015 Formål. På vegne af bygherren, Uldum Varmeværk A.m.b.A, fremsender Tjæreborg

Læs mere

Susanne Skårup, Skanderborg Kommune

Susanne Skårup, Skanderborg Kommune Notat Jakob Worm Nordjylland Mobil +45 2972 6845 jw@planenergi.dk Projekt: Dato: Att.: Skanderborg Kommune, behandling af projektforslag. Den 16. Februar 2015 Susanne Skårup, Skanderborg Kommune Notat

Læs mere

Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Egedal Fjernvarme Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Notat 3 supplerende beregninger udført efter 14. juli 2014 - som et isoleret

Læs mere

Notat. Notat vedr. Projektforslag for konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Middelfart

Notat. Notat vedr. Projektforslag for konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Middelfart Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4872 Fax +45 8888 5501 Dato: 1. februar 2011 Sagsnr.: 200902354-28 Vicki.Schmidt@middelfart.dk

Læs mere

Anmodning fra [XXX] om genoptagelse af Energiklagenævnets sag j.nr , som blev afgjort den 19. september 2014.

Anmodning fra [XXX] om genoptagelse af Energiklagenævnets sag j.nr , som blev afgjort den 19. september 2014. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Silkeborg Kommunes afgørelse

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Renovering på fjernvarmenet i Fjernvarme Fyns forsyningsområde 2016 9. marts 2016 1/8 Indholdsfortegnelse 1. LÆSEVEJLEDNING... 4 Anvendt lovgivning... 4 Godkendelsens

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg 1) BEK nr 566 af 02/06/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 3007/3015-0001

Læs mere

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Projektforslag Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Januar 2014 27. januar 2014 Sagsnr.: 2014010065 gasnet@naturgas.dk Projektforslag Lyngby-Taarbæk Kommune

Læs mere

Notat. Notat vedr. Projektforslag for konvertering fra naturgas til fjernvarme for ø- vængerne Middelfart

Notat. Notat vedr. Projektforslag for konvertering fra naturgas til fjernvarme for ø- vængerne Middelfart Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4872 Fax +45 8888 5501 Dato: 6. november 2012 Sagsnr.: 2012-001883-29

Læs mere

Høringssvar til projektforslag for Fjernvarmeforsyning af resten af Horsens By Området

Høringssvar til projektforslag for Fjernvarmeforsyning af resten af Horsens By Området Horsens Kommune Att: Peter Didriksen Sendt på e-mail til pedi@horsens.dk DONG Gas Distribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Danmark Tlf. +45 99 55 11 11 Fax +45 99 55 00 01 www.dongenergy-distribution.dk

Læs mere

FJERNVARMEFORSYNING AF NOVO NORDISK BYGNING JA, KALUNDBORG

FJERNVARMEFORSYNING AF NOVO NORDISK BYGNING JA, KALUNDBORG JANUAR 2017 NOVO NORDISK A/S. FJERNVARMEFORSYNING AF NOVO NORDISK BYGNING JA, KALUNDBORG PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Renovering af fjernvarmenettet år 2015 9. marts 2015 1/11 Indholdsfortegnelse 1. STAMOPLYSNINGER... 3 2. LÆSEVEJLEDNING... 4 Anvendt lovgivning... 4 Godkendelsens

Læs mere

GLAMSBJERG FJERNVARME OG HAARBY KRAFTVARME. VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE.

GLAMSBJERG FJERNVARME OG HAARBY KRAFTVARME. VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE. GLAMSBJERG FJERNVARME OG HAARBY KRAFTVARME. VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE. GLAMSBJERG FJERNVARME, HAARBY KRAFTVARME. Andelsselskaber med begrænset ansvar. 2 Generalforsamlinger. 2 Bestyrelser. 2 Formænd.

Læs mere

Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk

Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk MARTS 2016 HOFOR REVIDERET 31. MARTS 2016 Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING INDHOLD 1 Indledning 5 1.1 Anmodning om godkendelse

Læs mere

energidistrikter i Næstved Kommune - bemærkninger til DGD's høringssvar, dateret 31. oktober 2017

energidistrikter i Næstved Kommune - bemærkninger til DGD's høringssvar, dateret 31. oktober 2017 MEMO TITEL Projektforslag for konvertering til fjernvarme i 14 energidistrikter i Næstved Kommune - bemærkninger til DGD's høringssvar, dateret 31. oktober 2017 DATO 13. november 2017 TIL KOPI FRA PROJEKTNR

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato februar 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Revision V01 Dato 2012-02-28

Læs mere

NGF Nature Energy UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Kommentarer til Fjernvarme Fyn 2 OPDATEREDE SAMFUNDSØKONOMISKE BEREGNINGER

NGF Nature Energy UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Kommentarer til Fjernvarme Fyn 2 OPDATEREDE SAMFUNDSØKONOMISKE BEREGNINGER Notat NGF Nature Energy UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Kommentarer til Fjernvarme Fyn 14. januar 2015 Projekt nr. 215245 Dokument nr. 1214522924 Version 1 Udarbejdet af ACS Kontrolleret af NBA

Læs mere

Projektgodkendelse til Mørkøv Varmeværk Amba

Projektgodkendelse til Mørkøv Varmeværk Amba Projektgodkendelse til Mørkøv Varmeværk Amba VÆKST OG BÆREDYGTIGHED Indholdsfortegnelse Stamoplysninger Læsevejledning Sagsfremstilling Retsgrundlag Gennemgang og vurdering af projektet Afgørelsen og tilladelsens

Læs mere

Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Juli 2014 Egedal Fjernvarme Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Notat 1 Afsluttende myndighedsbehandling efter forlængede høringsperiode

Læs mere

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Nordre Strandvej 46 NOTAT Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012 Til: NVV Fra: Lasse Kjelgaard Jensen Vedrørende: Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Formål Formålet

Læs mere

Projektgodkendelse af Solvarmeanlæg til Holbæk Forsyning A/S

Projektgodkendelse af Solvarmeanlæg til Holbæk Forsyning A/S Projektgodkendelse af Solvarmeanlæg til Holbæk Forsyning A/S VÆKST OG BÆREDYGTIGHED Indholdsfortegnelse Stamoplysninger Læsevejledning Sagsfremstilling Retsgrundlag Gennemgang og vurdering af projektet

Læs mere

AFGØRELSE. (Varmeforsyning) Høje-Taastrup Kommunes afgørelse Høje-Taastrup Kommune meddelte den 17. maj 2001 følgende afgørelse:

AFGØRELSE. (Varmeforsyning) Høje-Taastrup Kommunes afgørelse Høje-Taastrup Kommune meddelte den 17. maj 2001 følgende afgørelse: ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk 15. november 2001 J.nr. 97-2311-0096 HJD AFGØRELSE (Varmeforsyning) Klage fra over afgørelse af

Læs mere

Bilag - Projektforslag for fjernvarmeforsyning i Glamsbjerg

Bilag - Projektforslag for fjernvarmeforsyning i Glamsbjerg Bilag - Projektforslag for fjernvarmeforsyning i Glamsbjerg Høringssvar og sagsforløb Nedenfor er en gennemgang af hovedessensen i parternes synspunkter i høringssvarene, samt sagsforløb. 7. juni 2013

Læs mere

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse:

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse: Assens Fjernvarme A.m.b.a. Stejlebjergvej 4, Box 111 5610 Assens Kolding d. 16. september 2008 Vedr: Projektforslag for Etablering af fjernvarme i Ebberup På baggrund af møde hos Naturgas Fyn fredag d.

Læs mere

Projektgodkendelse og prisregulering efter varmeforsyningsloven. Renée van Naerssen

Projektgodkendelse og prisregulering efter varmeforsyningsloven. Renée van Naerssen Projektgodkendelse og prisregulering efter varmeforsyningsloven Renée van Naerssen Indhold 1. Varmeforsyningslovens formål 2. Anvendelsesområde 3. Godkendelse af projekter 4. Prisregulering 1. Varmeforsyningslovens

Læs mere

2013 godkendelse af projektforslag om udvidelse Fjernvarme Fyn A/S forsyningsområde i Årslev og Sdr. Nærå

2013 godkendelse af projektforslag om udvidelse Fjernvarme Fyn A/S forsyningsområde i Årslev og Sdr. Nærå (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA OVER OM NGF Nature Energy Distribution

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Udnyttelse af overskudsvarme fra KiMs i Søndersø November 2014 1/24 1. STAMOPLYSNINGER... 3 2. LÆSEVEJLEDNING... 4 Anvendt lovgivning... 4 Godkendelsens forhold

Læs mere

Afgørelse Klage over Herning Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Herning Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt [XXX] Sendes pr. mail til: [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage

Læs mere

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Juni 2007 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler

Læs mere

Projektforslag - Egedal

Projektforslag - Egedal a.m.b.a. 19. november 2013 Indholdsfortegnelse Side 2 af 23 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling... 4 Baggrund...

Læs mere

Notat. Vedr. Nedlæggelse af Ørslev-Terslev Kraftvarmeværk. 1. Baggrund

Notat. Vedr. Nedlæggelse af Ørslev-Terslev Kraftvarmeværk. 1. Baggrund Notat Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 08-11007 - 01 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR:

Læs mere

Godkendelse af varmeprojektforslag for nyt 1,5 MW halmanlæg i Ørnhøj

Godkendelse af varmeprojektforslag for nyt 1,5 MW halmanlæg i Ørnhøj TEKNIK OG MILJØ Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmeværk a.m.b.a. Kjærsvej 13 6973 Ørnhøj Att.: Thorbjørn Madsen Brev sendt pr. mail til [tfm@vtv-vildbjerg.dk] Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.:

Læs mere

Indhold: KRAFTVARMEPLIGT...2 KAPACITET...5 RELEVANTE REFERENCER...6 SAMFUNDSØKONOMISKE BEREGNINGER...8. j. nr. 13/57386

Indhold: KRAFTVARMEPLIGT...2 KAPACITET...5 RELEVANTE REFERENCER...6 SAMFUNDSØKONOMISKE BEREGNINGER...8. j. nr. 13/57386 HØRINGSNOTAT: HØRINGSSVAR, BEMÆRKNINGER OG INDSIGELSER TIL VARMEPROJEKT FOR NYT 30 MW BIOMASSEFYRET VARMEVÆRK Juridiske afsnit ved Advokat Agnete Nordentoft, Bech-Bruun, 24. august 2015 j. nr. 13/57386

Læs mere

HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg

HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg 1 I medfør af 5, 15, 26 a, stk. 1, nr. 1 og 2, og 34, stk. 2, i lov om varmeforsyning, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Silkeborg Varme A/S Silkeborg Kommune Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799

Læs mere

Klage over Vesthimmerlands Kommunes afgørelse af 3. juni 2008 om tilslutnings- og forblivelsespligt til Løgstør Fjernvarmeværk A.m.b.A.

Klage over Vesthimmerlands Kommunes afgørelse af 3. juni 2008 om tilslutnings- og forblivelsespligt til Løgstør Fjernvarmeværk A.m.b.A. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Vesthimmerlands Kommunes afgørelse af 3. juni 2008 om tilslutnings- og forblivelsespligt til Løgstør Fjernvarmeværk A.m.b.A....[Klager] fremsendte

Læs mere