[...] over Energistyrelsen af 30. marts 2009 Energimærke for ejendommen beliggende [...]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "[...] over Energistyrelsen af 30. marts 2009 Energimærke for ejendommen beliggende [...]"

Transkript

1 (Energibesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax [...] over Energistyrelsen af 30. marts 2009 Energimærke for ejendommen beliggende [...] Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Chef for forretningsudvikling, ingeniør Bjarne Spiegelhauer Sekretariatschef, Jørgen K. Nielsen Energistyrelsens afgørelse af 30. marts 2009 stadfæstes. Ved af 14. april 2009 til Energistyrelsen har [...] (i det følgende benævnt klager) klaget over Energistyrelsens afgørelse af 30. marts Energistyrelsen har videresendt klagen til Energiklagenævnet. Ved afgørelsen af 30. marts 2009 fandt Energistyrelsen, at der i energimærket er en væsentlig fejl og to mindre væsentlige fejl. Energistyrelsen pålagde energikonsulenten at berigtige fejlene i energimærket fandt, at dette skulle medføre udarbejdelse af et nyt energimærke for ejendommen. Sagens baggrund Klager klagede den 24. april 2008 over energimærkningen af klagers ejendom beliggende [...]. Energimærket er udarbejdet af energikonsulent Flemming Rigenstrup (i det følgende benævnt energikonsulenten) den 8. marts 2007 og indberettet samme dato til Energistyrelsen. Energimærket blev anvendt i forbindelse med klagers køb af ejendommen [...], som klager overtog 7. april Energistyrelsen fandt ved afgørelse af 30. marts 2009, at klage principielt var forældet, men Energistyrelsen valgte imidlertid konkret at dispensere fra klagefristen og behandle klagen fristen. Energistyrelsen fandt herefter, at energimærket var behæftet med en væsentlig fejl og to mindre væsentlige fejl, og pålagde energikonsulenten at berigtige fejlene ved udarbejdelse af et nyt energimærke. CVR/SE-nr

2 Den påklagede afgørelse Energistyrelsen fandt i afgørelse af 30. marts 2009, at der i energimærkningen af ejendommen [...] er 1 væsentlig fejl og 2 mindre væsentlige fejl. Af afgørelsen fremgår følgende: Energistyrelsen bemærker, at klagers indgivelse af klagen den 24. april 2008 principielt er forældet, da energimærkningsrapporten er udarbejdet den 8. marts Klagen skulle være modtaget i Energistyrelsen senest et år efter indberetningen af energimærkningsrapporten, jf. 49, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 228 af 7. april 2008 om energimærkning af bygninger. Energistyrelsen har imidlertid, i det konkrete tilfælde dispenseret fra den etårige klagefrist. Energistyrelsen har særligt lagt vægt på, at ejendommen først overtages den 7. april 2008, at den etårige klagefrist ikke klart fremgår af afsnittet om klagemulighed i energimærkningsrapporten, og at Energistyrelsen ikke ved indbringelsen af klagen har oplyst klager om, at klagen er forældet. Side 2 af 16 Energistyrelsen finder, at det er mindre væsentlige fejl, at energikonsulenten ikke har angivet rentable besparelsesforslag for ejendommen, og at energikonsulenten fejlagtigt under varmt vand status kun har angivet, at der er varmeveksler i ejendommen. Energistyrelsen finder, at det er en væsentlig fejl, at energikonsulenten i energimærkningen ved beregningen af ventilationen ikke har medtaget ventilationsanlægget. Energistyrelsen har på baggrund af fejlene i energimærket pålagt energikonsulenten at berigtige fejlene ved at udarbejde et nyt energimærke for ejendommen. Energistyrelsens afgørelse af 30. marts 2009 er vedlagt som bilag 1. Klagers synspunkter og bemærkninger Klager finder, at det af energikonsulenten udarbejdede energimærke for ejendommen på [...] er behæftet med så alvorlige fejl, at klager skal ikendes erstatning og energikonsulentens beskikkelse bør inddrages. Til støtte herfor har klager navnlig anført følgende: Energikonsulenten har skrevet i energimærket, at døre og vinduer i ejendommen på [...] er tætte, men klager mener, at vinduer og døre i ejendommen er utætte. Klager anmoder i den forbindelse Energiklagenævnet om, at besigtige klagers ejendom ved hjælp af et varmefølsomt kamera. Energikonsulentens angivelse af varmt vand status er ikke korrekt, da energikonsulenten har angivet, at der på ejendommen findes en var-

3 meveksler, men der endvidere forefindes en cirkulationspumpe og en varmtvandsbeholder. Energikonsulenten har ikke angivet nogen rentable besparelsesforslag i energimærket. Klager har betalt for at få afdækket de mangler, som er forkert angivet af energikonsulenten, og er nødt til at investere et ikke uvæsentligt beløb i at få rettet disse. Det har været en afgørende faktor i klagers valg af hus, at huset var i en sådan stand, at klager ikke skulle iværksætte energibesparende tiltag. Klager må nu betale kr pr. vindue, kr pr. dør og kr for varmeanlægget at få udskiftet disse. Energikonsulenten er inhabil i forhold til at udarbejde nyt energimærke for ejendommen på [...]. Side 3 af 16 Energistyrelsens synspunkter og bemærkninger Energistyrelsen fastholder afgørelsen af 30. marts Til støtte herfor har Energistyrelsen navnlig anført følgende: Energistyrelsen kan alene afgøre, hvorvidt energimærket er udarbejdet i overensstemmelse med fastsatte retningslinjer og dermed om energikonsulenten skal udarbejde et nyt og retvisende energimærke. Energistyrelsen kan ikke tage stilling til erstatningsspørgsmål og udmåling af erstatning for eventuelle fejl begået af energikonsulenten. Energistyrelsen har ikke kompetence til at vurdere den udarbejdede tilstandsrapport for ejendommen. Vedrørende klagers betragtning om, at energikonsulenten er inhabil i forhold til at kunne udarbejde et nyt energimærke, anfører Energistyrelsen, at formuleringen af og hensigten med bekendtgørelse nr. 228 af 7. april 2008 er, at den pågældende energikonsulent skal berigtige fejl og mangler. Energistyrelsen finder ikke, at der i denne sag foreligger særlige omstændigheder i medfør af bekendtgørelsens 39, stk. 3, således at klagers krav om, at energikonsulenten skal refundere det beløb, som han har modtaget af sælger for udarbejdelsen af såvel tilstands- som energimærkerapport kan imødekommes. Energistyrelsen fastholder, at det ikke er en væsentlig fejl, at energikonsulenten har konstateret, at vinduer og døre var tætte på tidspunktet for udarbejdelsen af energimærket. Det er ikke usandsynligt at vinduer og døre er utætte, men på grund af vinduernes konstruktion, er det ikke usandsynligt, at energikonsulenten ikke har kunnet konstatere utætheder på besigtigelsestidspunktet.

4 Energistyrelsen bemærker, at energikonsulenten burde have fremkommet med et rentabelt besparelsesforslag på udskiftning af cirkulationspumpen til sparepumpe, men fastholder at det er en mindre væsentlig fejl. Klagers eventuelle krav om erstatning henvises til domstolene eller Voldgiftnævnet for Bygge- og anlægsvirksomhed. Retsgrundlaget Det i sagen omhandlende energimærke er udarbejdet den 8. marts Energimærket er udarbejdet i henhold til reglerne i lov nr. 585 af 24. juni 2005 om fremme af energibesparelser i bygninger og bekendtgørelse nr af 21. december 2006 om energimærkning af bygninger. Bekendtgørelse nr blev pr. 10. april 2008 ophævet og erstattet af bekendtgørelse nr. 228 af 7. april 2008 om energimærkning af bygninger, jf. 56, stk. 2, i bekendtgørelse nr Overgangen mellem de to bekendtgørelser er reguleret af 60, stk. 1, i bekendtgørelse nr Af bestemmelsen fremgår, at klager over ydelser fra energikonsulenter, der er udført efter reglerne i loven og bekendtgørelse nr. 1731, skal færdigbehandles efter reglerne i den Håndbog for Energikonsulenter, der var gældende på tidspunktet for energimærkningens indberetning. Alle øvrige forhold behandles efter reglerne i bekendtgørelse nr Klagen over energimærket af 15. maj 2009 skal således behandles efter reglerne i Håndbog for Energikonsulenter 2006, version 2.0, af 21. august 2006 med senere ændringer, og reglerne i bekendtgørelse nr. 228 af 7. april Side 4 af 16 Formålet med lov om fremme af energibesparelser i bygninger 1 fremgår af lovens 1. Bestemmelsen er sålydende: Formål 1. Lovens primære formål er at fremme energibesparelser og øge effektiviteten inden for al anvendelse af energi i bygninger. Lovens formål er endvidere at medvirke til at reducere vandforbruget i bygninger. Af 3 i lov om fremme af energibesparelser i bygninger fremgår, hvad et energimærke skal indeholde. Bestemmelsen er sålydende: 3. Energimærkning af bygninger udarbejdes for alle bygninger beliggende på en samlet fast ejendom, der består af ét matrikelnummer eller flere matrikelnumre, der ifølge notering i matriklen skal holdes forenet, jf. lov om udstykning og anden registrering i 1 Lov nr. 585 af 24. juni 2005 om fremme af energibesparelser i bygninger.

5 matriklen. Energimærkning af nybyggeri, jf. 11, kan dog udarbejdes for enkelte bygninger. Stk. 2. Energimærkning omfattet af stk. 1 indeholder energimærkning af lejligheder og andre enheder til særskilt brug. Stk. 3. Energimærkningen skal vise bygningens energimæssige tilstand og kan endvidere indeholde informationer om vandforbrug. Energimærkningen består af: 1) Energimærke, der er en standardiseret og dokumenteret opgørelse over en bygnings energimæssige tilstand beregnet ud fra en normal brug af bygningen. Heri indgår energiforbruget til opvarmning, varmt brugsvand, køling, ventilation og eventuelt belysning. Vandforbrug kan indgå. 2) Energiplan, der er en dokumenteret oversigt over forslag til energibesparende foranstaltninger og råd om, hvordan energiforbruget kan reduceres. Energiplanen kan endvidere indeholde forslag til vandbesparende foranstaltninger. 3) Dokumentation for energimærkningen og anden relevant information. Dokumentationen indeholder de væsentligste forudsætninger for energimærkningen og de registreringer fra gennemgangen af bygningen og dens installationer, der er brugt ved beregningen af energimærket og ved vurderingen af energibesparelser i energiplanen. Stk. 4. Energimærkning kan foretages i forskellige kategorier for forskellige typer af bygninger og bygningsanvendelse. Stk. 5. Energimærkningen skal være udarbejdet af en energikonsulent, der er godkendt efter regler fastsat i medfør af 24 til at udfærdige energimærkning for en pågældende kategori af bygninger. Stk. 6. Transport- og energiministeren kan fastsætte regler om, at andre afgrænsninger end en samlet fast ejendom, jf. stk. 1, kan lægges til grund ved energimærkning af bygninger, herunder at energimærkning i særlige tilfælde ud over 11 kan udarbejdes for enkelte bygninger. Side 5 af 16 Af 4 i lov om fremme af energibesparelser i bygninger forefindes yderligere regler om energimærkning af bygninger. 4. Transport- og energiministeren fastsætter nærmere regler om energimærkning af bygninger, herunder om kategorier af energimærkning, grundlaget for energimærkningen, indhold, udform-

6 ning, gennemførelse, dokumentering og registrering af forbrug og driftsforhold samt om indhentning, central registrering og videregivelse af oplysninger i forbindelse med energimærkningen. Ministeren kan herunder fastsætte regler om, at installationer og udstyr, der ejes eller drives af ejere af ejerlejligheder eller af lejere og andre lignende brugere, ikke skal indgå i energimærkningen. Stk. 2. Transport- og energiministeren fastsætter regler om gyldigheden af energimærkninger. Der kan fastsættes forskellige gyldighedsperioder for forskellige kategorier af energimærkninger. Gyldigheden af en energimærkning må dog ikke overstige 10 år. Stk. 3. En energimærkning mister sin gyldighed, såfremt der er gennemført tilbygninger eller andre ændringer, som i væsentligt omfang påvirker bygningens energimæssige ydeevne. Transportog energiministeren fastsætter nærmere regler herom. Stk. 4. Transport- og energiministeren kan fastsætte regler om, at energikonsulenter skal indberette udarbejdede energimærkninger til et register, jf. 25, og at energimærkningens gyldighed kan gøres afhængig af, at energimærkningen er indberettet til registeret. Stk. 5. Energimærkning udarbejdet af en intern energikonsulent, jf. 24, stk. 1, nr. 1, er ikke gyldig i forhold til krav om fremlæggelse af energimærkning ved salg, udleje eller overdragelse af brugsret, jf. 6-8, eller krav om energimærkning af en ny bygning, jf. 11. Side 6 af 16 Det følger af 5 og 6 i lov om fremme af energibesparelser i bygninger, at ejere af ejendomme har pligt til at få udarbejdet et energimærke ved salg af ejendommen. Af bestemmelserne fremgår følgende: 5. Forpligtelsen til at lade udarbejde energimærkning for ejendomme, lejligheder eller andre enheder med henblik på, at kravene i kapitel 4-6 kan opfyldes, påhviler den til enhver tid værende ejer. For ejendomme med ejerlejligheder påhviler forpligtelsen ejerforeningen. Stk. 2. Transport. og energiministeren kan fastsætte regler om, at ejere skal give energikonsulenter oplysninger til brug for energimærkningen. 6. Ved salg af en ejendom eller ejerlejlighed, skal der foreligge en energimærkning for henholdsvis ejendommen eller ejerlejligheden, jf. 3, 4 og 10. Det påhviler sælger at sørge for, at køber, inden aftale om salg indgås, har fået udleveret energimærkningen for den pågældende ejendom eller ejerlejlighed. Stk. 2. Hvis en køber af en ejendom eller ejerlejlighed ikke har fået udleveret ejendommens henholdsvis ejerlejlighedens energi-

7 mærkning inden indgåelse af salgsaftalen, og ejeren ikke efter påkrav har udleveret energimærkningen, er køber berettiget til at lade energimærkning udarbejde for sælgers regning, såfremt dette sker inden for en rimelig frist. Stk. 3. Stk. 1 og 2 kan ikke ved aftale mellem parterne fraviges til skade for køberen. Reglerne om bekikkede energikonsulenters forpligtelser i deres virksomhed følger bl.a. af 39 i bekendtgørelse om energimærkning af bygninger 2, som er sålydende: 39. Registrerede energikonsulentfirmaer skal udføre deres virksomhed med energimærkning af bygninger i overensstemmelse med denne bekendtgørelse og retningslinjer fra Energistyrelsen som nævnt i 10 og 41. Stk. 2. Registrerede energikonsulentfirmaer skal endvidere 1) efterkomme afgørelser truffet af Energistyrelsen eller Energiklagenævnet, 2) betale skyldige gebyrer, som påhviler firmaerne for beskæftigede personligt beskikkede energikonsulenters deltagelse i kurser m.v., og 3) følge anvisninger fra Energistyrelsen vedrørende de beskæftigede personligt beskikkede energikonsulenter i forbindelse med kvalitetskontrol af energimærkning m.v. Stk. 3. Hvis der påvises fejl eller mangler i en energimærkning jf. i 43, stk. 3 eller 4, kan Energistyrelsen, når særlige omstændigheder taler for det, pålægge det registrerede energikonsulentfirma, hvori den pågældende personligt beskikkede energikonsulent var beskæftiget på indberetningstidspunktet, eller det certificerede energimærkningsfirma at tilbagebetale honoraret for energimærkningen til den, der har ladet energimærkningen udarbejde, eller at betale omkostningerne ved at lade en anden personligt beskikket energikonsulent eller et andet certificeret energimærkningsfirma udarbejde en ny energimærkning til den, der har fået energimærkningen udleveret efter 6, stk. 1, i lov om fremme af energibesparelser i bygninger. Side 7 af 16 Reglerne om klageadgang og Energistyrelsens, henholdsvis Energiklagenævnets kompetence i forbindelse hermed følger af 49 og 51 i bekendtgørelse om energimærkning af bygninger, hvoraf fremgår følgende: 2 Bekendtgørelse nr. 228 af 7. april 2008 om energimærkning af bygninger.

8 49. Klagerover faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkninger og andre ydelser udført af personligt beskikkede energikonsulenter i deres egenskab af personligt beskikkede energikonsulenter behandles af Energistyrelsen. Klagen skal være modtaget i Energistyrelsen senest 1 år efter indberetningen af energimærkningsrapporten. Klage kan indbringes af 1) ejere, jf. 1, stk. 2, nr. 12, 2) ejere af ejerlejligheder og 3) købere eller erhververe af energimærkede ejendomme eller lejligheder. Stk. 2. Klage over forhold omfattet af stk. 1 indgives på et skema, som udarbejdes af Energistyrelsen. 51. Følgende afgørelser truffet af Energistyrelsen kan påklages til Energiklagenævnet 1) Den, der som ejer m.v. indgiver klage over energimærkninger som nævnt i 49, stk. 1, kan påklage Energistyrelsens afgørelse af klagesagen. Side 8 af 16 Af Håndbog for energikonsulenter 2006, den generelle del, afsnit 1.1 fremgår følgende: Energimærkning skal give forbrugeren et overblik over bygningens forbrug af varme og el og kan endvidere indeholde informationer om vandforbrug. Både nye og eksisterende bygninger skal energimærkes. Energimærkningen omfatter: En standardiseret og dokumenteret opgørelse over en bygnings energimæssige tilstand beregnet ud fra en normal brug af bygningen. Heri indgår energiforbruget til opvarmning, varmt brugsvand, køling, ventilation og eventuelt belysning. Vandforbrug kan indgå som besparelsesforslag. En dokumenteret oversigt over forslag til energibesparende foranstaltninger og råd om, hvordan energiforbruget kan reduceres. Oversigten over besparelsesforslag kan endvidere indeholde forslag til vandbesparende foranstaltninger. Dokumentation for de væsentligste forudsætninger for energimærkningen og de registreringer fra gennemgangen af bygningen

9 og dens installationer, der er brugt ved beregningen af energimærkningen og ved vurderingen af besparelsesforslag. Af Håndbog for energikonsulenter 2006, den generelle del, afsnit 2.5.2, fremgår følgende Energimærkningsrapporten "Energimærkningsrapporten" er betegnelsen for det slutprodukt, som energikonsulenten leverer til rekvirenten på baggrund af energimærkningen. Rapporten indeholder selve energimærkningen, og herunder energikonsulentens anbefalinger om rentable besparelsesforslag, der kan udføres på ejendommen. Kapitel 7 Energimærkningens indhold i Håndbogens Konkrete del beskriver, hvad energimærkningsrapporten indeholder. Eksempler på energimærkningsrapporter for forskellige typer ejendomme findes i bilag 32. Energimærkningsrapporten udarbejdes i et standardiseret format og indeholder oplysning om bygningens beregnede energiforbrug. Rapporten omfatter blandt andet hoveddata, konklusion og det endelige energimærke. Side 9 af 16 Af Håndbog for energikonsulenter 2006, den generelle del, sidste del af afsnit 7.1, fremgår følgende: Yderligere oplysninger Her beskrives en række yderligere oplysninger om energimærkningen i faste tekster: Forbehold for priser Hvordan læses energimærkningen? Klagemulighed Inspiration til energibesparelser Af Håndbog for energikonsulenter 2006, den konkrete del, afsnit 15.2 fremgår følgende:

10 15.2 Registrering Energikonsulenten skal registrere følgende forhold. Beskrivelse af vinduer og døre Transmissionskoefficient, U-værdi Temperaturfaktor, b Glasandel, Ff Rudens solvarmetransmittans, g Solafskærmning, Fc Dimensionerende inde- og udetemperaturer Af Håndbog for Energikonsulenter, den konkrete del, afsnit 18.1, fremgår følgende: Side 10 af 16 Formålet med at registrere ventilationsanlæg er at beregne det energiforbrug, der anvendes til ventilation, herunder El til drift af ventilatorer Varme- eller elforbrug til opvarmning af udeluften eller opvarmning af boliger/bygninger uden vandbårne radiatorer, samt Elforbrug til køling af den indblæste eller recirkulerede luft Energikonsulenten skal skelne mellem 3 former for ventilation: Naturlig ventilation Mekanisk ventilation Mekanisk udsugning Af Håndbog for energikonsulenter, den konkrete del, afsnit fremgår følgende: Naturlig ventilation om vinteren i brugstiden, (qn) Til dette skal energikonsulenten benytte overslagsværdierne i bilag 14 Infiltration og i bilag 15 Naturlig ventilation i typiske rum.

11 Den naturlige ventilation om vinteren kan ikke være større end infiltrationen. I zoner med balanceret mekanisk ventilation angives alene infiltrationen. I zoner med mekanisk udsugning angives værdien 0. I naturligt ventilerede boliger, som opfylder bygningsreglementets tæthedskrav kan værdien 0,3 l/s*m² anvendes. [...) Af Håndbog for energikonsulenter 2006, den konkrete del, afsnit fremgår følgende: Side 11 af 16 Energikonsulenten skal entydigt registrere alle varmtvandsbeholdere, brugsvandssystemer og driftsdata. De enkelte anlæg skal beskrives så de let kan genkendes af ejer. Energikonsulenten skal registrere følgende data for varmtvandsbeholdere: Beholdervolumen i liter Alder ud fra oplysninger på beholderen eller skønnet alder Type og -isoleringstykkelse samt isoleringens tilstand Placering i bygningen Opvarmningsform (angives hvis det ikke er det almindelige varmeforsyningssystem, der leverer varmen) Afgangstemperatur for det varme vand Tilgangstemperatur for centralvarme- eller fjernvarmevandet Årligt forbrug af varmt vand. Gennemstrømningsvandvarmere registreres på samme måde som varmtvandsbeholdere. Dog sættes beholdervoluminet til nul. Hvis varmtvandsbeholderens alder ikke fremgår af mærkepladen, skal energikonsulenten skønne dens alder ud fra beholderens type eller bygningens opførelsestidspunkt. Begrundelse for skønnet skal angives i bygningsdelsbeskrivelsen. Energikonsulenten skal inddele varmtvandsbeholderne i én af følgende typer: Præisolerede beholdere, som udvendigt kan være afsluttet med metalkappe, og hvor isoleringen ofte er skum

12 Traditionelt isolerede varmtvandsbeholdere, hvor isoleringens tykkelse kan måles med en tynd syl Varmeveksler og beholder (system med ladekreds). Varmeeffekt i ladekreds registreres. Pumpeeffekt for ekstra pumpe registreres Gennemstrømningsveksler (uden beholder). Energikonsulenten skal også registrere om beholderen er placeret lodret eller vandret, samt om det er en kappebeholder eller om det er en beholder med indbygget eller ekstern varmeveksler. Energiklagenævnets begrundelse for afgørelsen Formålet med lov om energimærkning af bygninger er, at fremme besparelser og øge effektiviteten inden for al anvendelse af energi i bygninger. Lovens formål er endvidere at medvirke til at reducere vandforbruget i bygninger, jf. lovens 1. Side 12 af 16 Det følger af 51 jf. 49, stk. 1, i bekendtgørelse om energimærkning af bygninger, at købere af ejendomme, som har klaget til Energistyrelsen over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkning, kan påklage afgørelser truffet af Energistyrelsen til Energiklagenævnet. Energiklagenævnet kan i den forbindelse tage stilling til, hvorvidt Energistyrelsens afgørelser er i overensstemmelse med gældende ret, herunder bl.a. lov om fremme af energibesparelser i bygninger og bekendtgørelse nr. 228 af 7. april 2008 om energimærkning af bygninger. Ad klagefristens overskridelse Energistyrelsen har i afgørelsen af 30. marts 2009 behandlet klagers klage af 24. april 2008 på trods af, at klagefristen i 49, stk. 1, i bekendtgørelse om energimærkning af bygninger er overskredet. Energistyrelsen anfører, at Energistyrelsen har dispenseret fra klagefristen i den konkrete sag, fordi klagefristen udløb den 8. marts 2008, men at ejendommen først blev overtaget af klager den 7. april 2008, og da den etårige klagefrist ikke klart fremgår af afsnittet om klagemulighed i energimærkningsrapporten, samt da Energistyrelsen ikke ved indbringelsen af klagen har oplyst klager om, at klagen er forældet. Det fremgår af 49, stk. 1, i bekendtgørelse om energimærkning af bygninger, som er en uændret videreførelse af den tilsvarende bestemmelse i 39 i den tidligere bekendtgørelse nr af 21. december 2006 om energimærkning af bygninger, at klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkninger og andre ydelser udført af beskikkede energikonsulenter i deres egenskab af energikonsulenter skal være modtaget i Energistyrelsen senest 1 år efter indberetningen af energimærkningen. I den foreliggende sag blev energimærket indberettet til Energistyrelsen den 8. marts 2007, hvorfor fristen for at klage efter bestemmelsen i 49, stk. 1, udløb den 8. marts 2008.

13 Klagen blev modtaget hos Energistyrelsen den 24. april 2008, og således efter klagefristens udløb. Energiklagenævnet forstår bestemmelsen i 49, stk. 1, om 1 års klagefrist, i den gældende bekendtgørelse om energimærkning af bygninger således, at det er en forældelsesregel. Der kan således ikke klages over energimærker efter et år efter indberetningen til Energistyrelsen. Der ses endvidere ikke at være hjemmel til at suspendere denne forældelsesfrist. Denne fortolkning af bestemmelsen i 49, stk. 1, støtter Energiklagenævnet navnlig på følgende: Energimærkninger udfærdiges på en af Energistyrelsen udfærdiget og godkendt blanket. Energimærket indeholder på side 5 en klagevejledning, der imidlertid er ufuldstændig, idet den ikke indeholder oplysning om, at klage skal indgives senest et år efter indberetningen af energimærket. Et energimærke af en ejendom er en ydelse, der er udført mod vederlag af en af Energistyrelsen beskikket energikonsulent. Et energimærke er således ikke en afgørelse i forvaltningsretlig forstand. Dette medfører, at der ikke med henvisning til forvaltningslovens 3 25, der vedrører offentlige myndigheders klagevejledning i afgørelser, er pligt til at give behørig klagevejledning, med den konsekvens, at en ufuldstændig klagevejledning medfører suspension af klagefristen. Side 13 af 16 Bekendtgørelsens 49, stk. 1, indeholder ikke bestemmelse om, at Energistyrelsen kan se bort fra en overskridelse af klagefristen og derved give dispensation til at behandle sagen trods fristoverskridelsen (oprejsningsbevilling). Det er imidlertid antaget i den forvaltningsretlige teori og litteratur, at myndigheder på ulovbestemt grundlag som følge af særlige omstændigheder konkret kan dispensere fra en fristoverskridelse (oprejsningsbevilling). Der vil i den forbindelse navnlig kunne lægges vægt på følgende momenter ved afgørelse af, hvorvidt dispensation kan meddeles: Fristens længde, hvor meget fristen er overskredet og af hvilke undskyldelige grunde, hensynet til modstående interesser, samt en vurdering af sandsynligheden for, at der kan gives klager medhold. Der kan bl.a. henvises til Forvaltningsret af Hans Gammeltoft- Hansen m.fl., 2. udgave 2002, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, side 969 ff. Energiklagenævnet finder efter en konkret vurdering, at der foreligger sådanne særlige omstændigheder, der gør, at klagen skal behandles trods fristoverskridelsen. Energiklagenævnet bemærker indledningsvist, at der i sager om klager over energimærker i almindelighed foreligger modstående interesser mellem klager og den energikonsulent, der har udarbejdet energimærket. 3 Lovbekendtgørelse nr af 7. december 2007 af forvaltningsloven med senere ændringer.

14 Heroverfor skal det imidlertid anføres, at klagen blev indgivet relativ kort tid efter klagers overtagelse af ejendommen. På denne baggrund og i henhold til de af Energistyrelsen anførte grunde finder Energiklagenævnet, at Energistyrelsen med rette dispenserede fra klagefristen, og behandlede klagen uanset fristoverskridelsen (meddelte oprejsningsbevilling). Ad refusion af energikonsulentens honorar Energistyrelsen finder ikke, at der foreligger særlige omstændigheder i medfør af bekendtgørelse om energimærkning af bygninger 39, stk. 3, således at klagers krav om, at energikonsulenten skal refundere det beløb, som han har modtaget af sælger for udarbejdelsen af såvel tilstands- som energimærkerapport kan imødekommes. Energistyrelsen kan alene afgøre, hvorvidt energimærket er udarbejdet i overensstemmelse med fastsatte retningslinjer og dermed om energikonsulenten skal udarbejde et nyt og retvisende energimærke. Energistyrelsen kan ikke tage stilling til erstatningsspørgsmål og udmåling af erstatning for eventuelle fejl begået af energikonsulenten. Energiklagenævnet er enig i Energistyrelsens vurdering. Energiklagenævnet har ikke kompetence til at tage stilling til, hvorvidt en energikonsulent eller dennes firma har pådraget sig et erstatningsansvar efter dansk rets almindelige regler herom. Et sådant krav må klager henvises til at rejse ved et civilt søgsmål ved domstolene. Side 14 af 16 Ad rentable besparelsesforslag Sagen drejer sig herefter om, hvorvidt Energistyrelsens afgørelse af 30. marts 2009 er i overensstemmelse med gældende ret, herunder lov om fremme af energibesparelser i bygninger, bekendtgørelse om energimærkning af bygninger og den dagældende Håndbog for energikonsulenter fra Energikonsulenten har i energimærkningen angivet, at der ikke er rentable besparelsesforslag til ejendommen. Det fremgår af afsnit 1.1 i Håndbog for energikonsulenter 2006, den generelle del, at energimærkninger af ejendomme skal omfatte en dokumenteret oversigt over forslag til energibesparende foranstaltninger og råd om, hvordan energiforbruget kan reduceres. Af besigtigelsesnotatet fremgår, at det er et rentabelt besparelsesforslag at udskifte cirkulationspumpe til en sparepumpe. Energistyrelsen finder, at dette er en mindre væsentlig fejl. Energiklagenævnet er enig i Energistyrelsens vurdering. Ad varmeveksleren For så vidt angår varmeveksleren fremgår det af energimærket, at energikonsulenten fejlagtigt har angivet, at der blot er varmeveksler i ejendommen. Det fremgår af Håndbog for energikonsulenter 2006, den konkrete del, afsnit , at energikonsulenten entydigt skal registrere alle varmt brugsvandsanlæg så de let genkendes af ejeren. Af besigtigelsesnotatet fremgår, at der på ejendommen forefindes både varmeveksler og en cirkulationspumpe på varmesiden og en varmtvandsbeholder. Den fejlagtige registrering af varmt

15 brugsvandsanlægget har medført, varmeforbruget er skønnet for lavt. Ændringen i angivelsen af varmt brugsvandsanlægget medfører, at varmeforbruget ændres fra 34,1 MWh/år til 34,53 MWh/år svarende til en stigning på 1,2 %. Energistyrelsen har vurderet, at den forkerte angivelse af det varme brugsanlæg er en mindre væsentlig fejl. Energiklagenævnet er enig i Energistyrelsens vurdering. Ad vinduer og døre Energikonsulenten har i energimærket angivet, at vinduer og døre er tætte. Klager har anført, at det ikke er korrekt. Af besigtigelsesnotatet fremgår, at flere af vinduerne er konstrueret på en sådan måde, at der ved lav luftfugtighed kan opstå utætheder mellem karm og ramme. Mellem karm og ramme skal der være en gummiliste for at tætne, men i klagers vinduer er gummilisten for smal til at kunne optage disse udsving. Energistyrelsen finder, at energikonsulenten har opfyldt gældende retningslinjer på området. Klager har i den forbindelse anmodet Energiklagenævnet om at besigtige klagers ejendom. Da sagen overvejende vedrører retlige spørgsmål, og da sagen efter Energiklagenævnets opfattelse må anses for at være fuldt tilstrækkelig oplyst på det foreliggende skriftlige grundlag, og da der ikke ved en besigtigelse kan påregnes at fremkomme nye væsentlige oplysninger, finder nævnet ikke grundlag for at besigtige klagers ejendom. Energiklagenævnet er enig i Energistyrelsens vurdering. Side 15 af 16 Ad ventilation Energikonsulenten har under punktet vedrørende ventilation af boligen angivet, at der er naturlig ventilation samt mekanisk emhætte (med motor). Af afsnit i Håndbog for energikonsulenter 2006 fremgår, at formålet med at registrere ventilationsanlæg er at beregne det energiforbrug, som anvendes til ventilation. Det fremgår af besigtigelsesnotatet, at energikonsulenten ikke har medtaget mekanisk ventilation af bygningen i beregningen. Energistyrelsen finder, at det er en væsentlig fejl, at energikonsulenten ikke har medtaget den mekaniske ventilation af bygningen i beregningen. Energiklagenævnet er enig i Energistyrelsens vurdering. Under hensyn til omfanget og karakteren af de begåede fejl, finder Energiklagenævnet ikke, at en anden energikonsulent skal udarbejde nyt energimærke for ejendommen. Herefter, og under henvisning til det af Energistyrelsen i øvrigt anførte, stadfæstes Energistyrelsens afgørelse af 30. marts Energiklagenævnets afgørelse Energistyrelsens afgørelse af 30. marts 2009 stadfæstes. Sagen har været behandlet på nævnets møde den. Afgørelsen er truffet i henhold til 29, stk. 1, i lov om fremme af energibesparelser i bygninger (lov nr. 585 af 24. juni 2005).

16 Afgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form på Energiklagenævnets hjemmeside. P. N. V. Poul K. Egan Nævnsformand / Maria E. Korsgaard Side 16 af 16 Fuldmægtig

Klage over Energistyrelsens afgørelse af 24. november 2009 om inddragelse af beskikkelse som energikonsulent anmodning om opsættende virkning

Klage over Energistyrelsens afgørelse af 24. november 2009 om inddragelse af beskikkelse som energikonsulent anmodning om opsættende virkning Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Energistyrelsens

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 14. juni 2012 Energimærkning af ejendom beliggende [XXX], [XXX] energimærke

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 14. juni 2012 Energimærkning af ejendom beliggende [XXX], [XXX] energimærke (Energibesparelser i bygninger) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 31. oktober 2014 Energimærkning af ejendommen beliggende [XXX] energimærke

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 31. oktober 2014 Energimærkning af ejendommen beliggende [XXX] energimærke (Energibesparelser i bygninger) Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX]

Læs mere

Afgørelse Klage over daværende Dragsholm Kommunes (nu Odsherred Kommune) afgørelse af 12. august 2003 om tilslutnings- og forblivelsespligt

Afgørelse Klage over daværende Dragsholm Kommunes (nu Odsherred Kommune) afgørelse af 12. august 2003 om tilslutnings- og forblivelsespligt Til: [XXX] Odsherred Varme A/S Odsherred Kommune (tidligere Dragsholm Kommune) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København

Læs mere

Hestkær Friskole & Børnehave over Energistyrelsen af 8. januar 2009 anmodning om undtagelse fra krav om energimærkning af bygninger

Hestkær Friskole & Børnehave over Energistyrelsen af 8. januar 2009 anmodning om undtagelse fra krav om energimærkning af bygninger (Energibesparelser i bygninger) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Hestkær Friskole & Børnehave

Læs mere

Energistyrelsen af 22. august 2007 energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...] og E [...] og påtale

Energistyrelsen af 22. august 2007 energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...] og E [...] og påtale (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Energikonsulent [...] over Energistyrelsen af 22. august 2007 energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...]

Læs mere

[...] over Energistyrelsen af 30. marts 2009 Energimærke for ejendommen beliggende [...]

[...] over Energistyrelsen af 30. marts 2009 Energimærke for ejendommen beliggende [...] (Besparelser i energiforbruget) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, Professor, cand.jur & ph.d. Birgitte Egelund Olsen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, Professor, cand.jur & ph.d. Birgitte Egelund Olsen A F G Ø R E L S E (Energibesparelser i bygninger) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør, Kirsten Engelund Thomsen Chef for forretningsudvikling, ingeniør Bjarne Spiegelhauer

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør, Kirsten Engelund Thomsen Chef for forretningsudvikling, ingeniør Bjarne Spiegelhauer (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager]over Energistyrelsen af 13. juli 2006 Afslag på dispensation fra pligten til at stille gyldig energimærkning

Læs mere

...[Klager] over Energistyrelsen af 23. januar 2008 energimærke for ejendommen...[...]

...[Klager] over Energistyrelsen af 23. januar 2008 energimærke for ejendommen...[...] (Energi- og vandbesparelser i bygninger)...[klager] over Energistyrelsen af 23. januar 2008 energimærke for ejendommen...[...] Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør Kirsten Engelund

Læs mere

Ved af 10. juli 2016 har DBE anmodet Energiklagenævnet om at tillægge klagen opsættende virkning.

Ved  af 10. juli 2016 har DBE anmodet Energiklagenævnet om at tillægge klagen opsættende virkning. Til: Dansk Bygge- og Energirådgivning v. [XXX] Energistyrelsen [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Lov om fremme af energibesparelser i bygninger 1)

Lov om fremme af energibesparelser i bygninger 1) LOV nr 585 af 24/06/2005 Gældende Offentliggørelsesdato: 25-06-2005 Transport- og Energiministeriet Senere ændringer til forskriften LBK nr 394 af 02/05/2006 LBK nr 395 af 02/05/2006 LBK nr 1142 af 28/09/2007

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes afgørelse

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes afgørelse (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 22. december 2005 tildeling af advarsel

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 14. juli 2011 OM energimærkning af ejendom beliggende [XXX] energimærke nr.

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 14. juli 2011 OM energimærkning af ejendom beliggende [XXX] energimærke nr. (Energibesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde

Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde [...] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over

Læs mere

Klage over Vesthimmerland Kommunes afgørelse af 5. maj 2010 om fritagelse fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [XXX]

Klage over Vesthimmerland Kommunes afgørelse af 5. maj 2010 om fritagelse fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [XXX] Hvalpsund Kraftvarmeværk A.m.b.A. Hestbækvej 21 9640 Farsø Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf

Læs mere

Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax

Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax (Lov om fremme af energibesparelser i bygninger) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA

Læs mere

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger Side 1 af 6 Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger LOV nr 485 af 12/06/1996 (Gældende) LBK Nr. 837 af 20/09/1996 LBK Nr. 452 af 24/06/1998 LOV Nr. 934 af 20/12/1999 LOV Nr. 450 af 31/05/2000

Læs mere

BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICIA

BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICIA ENERGIMÆRKNING BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICIA SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bogvænget 5 Postnr./by: 7000 Fredericia BBR-nr.: 607-131295 Energikonsulent: Jørn Olsen Programversion:

Læs mere

Klage over Energistyrelsens afgørelse af 17. december 2007 vedrørende energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...].

Klage over Energistyrelsens afgørelse af 17. december 2007 vedrørende energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...]. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Energistyrelsens afgørelse af 17. december 2007 vedrørende energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...]. Energiklagenævnet har ved brev

Læs mere

[XXX] Offentliggjort i anonymiseret form. Sagens parter er: Energikonsulent:

[XXX] Offentliggjort i anonymiseret form. Sagens parter er: Energikonsulent: [XXX] Offentliggjort i anonymiseret form Dato: 16. maj 2012 J.nr.: 22/224-00052 (tidligere j.nr. 113-00183) Ref.: MPE/NML Side 1/6 Afgørelse i Klage over energimærke 100130697, [XXX] Energistyrelsen har

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Silkeborg Varme A/S Silkeborg Kommune Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Promenadebyen 12 Postnr./by: 5000 Odense C

Energimærkning. Adresse: Promenadebyen 12 Postnr./by: 5000 Odense C SIDE 1 AF 5 Adresse: Promenadebyen 12 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-000000-000 Energikonsulent: Camilla Nyholm Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hejredalsvej 21 Postnr./by: 8220 Brabrand BBR-nr.: 751-174918 Energikonsulent: Jørn Stig Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Bygningsdele Loft og tag Loft mod uopvarmet tagrum er isoleret med 2 x 95 mm mm mineraluld.

Bygningsdele Loft og tag Loft mod uopvarmet tagrum er isoleret med 2 x 95 mm mm mineraluld. SIDE 1 AF 5 Adresse: Strandvænget 6 Postnr./by: 8600 Silkeborg BBR-nr.: 740-000000-001 Energikonsulent: Bo Bramsen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres

Læs mere

Bygningsdele Loft og tag Stålkonstruktion med bjælkespær og udvendig isolering (varmt tag).

Bygningsdele Loft og tag Stålkonstruktion med bjælkespær og udvendig isolering (varmt tag). SIDE 1 AF 5 Adresse: Åparken 1 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-000000-000 Energikonsulent: Hans Andersen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bramdrup Vestergade 9 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-013431 Energikonsulent: Dorthe Friehling Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Randers Kommunes afgørelse af 19. februar 2015.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Randers Kommunes afgørelse af 19. februar 2015. Til: Sammensluttede Danske Energiforbrugere v/ [XXX] Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Randers Kommune Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København

Læs mere

De har ved af 11. oktober 2009 klaget til Energiklagenævnet over Energistyrelsens afgørelse af 11. juni 2009 om aktindsigt.

De har ved  af 11. oktober 2009 klaget til Energiklagenævnet over Energistyrelsens afgørelse af 11. juni 2009 om aktindsigt. [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Anmodning

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] og [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 28. februar 2013 energimærkning af ejendom beliggende [XXX], [XXX], Energimærke

KLAGE FRA [XXX] og [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 28. februar 2013 energimærkning af ejendom beliggende [XXX], [XXX], Energimærke (Energibesparelser i bygninger) Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX]

Læs mere

Klage over afslag på genoptagelse af sag om forlængelse af frist for tilslutning til Hejnsvig Varmeværk

Klage over afslag på genoptagelse af sag om forlængelse af frist for tilslutning til Hejnsvig Varmeværk XXX Afgørelsen offentliggøres I anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Afgørelse Klage over afslag på at rejse tilsynssag om sponsorater til idræt

Afgørelse Klage over afslag på at rejse tilsynssag om sponsorater til idræt Til: [XXX] Energitilsynet, (j.nr. [XXX]) TRE-FOR A/S, TRE-FOR Varme A/S og TRE-FOR El-net A/S Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Nævnsformand Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør Kirsten Engelund Thomsen Sekretariatschef Jørgen K. Nielsen

Nævnsformand Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør Kirsten Engelund Thomsen Sekretariatschef Jørgen K. Nielsen (Energibesparelser i bygninger) Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX]

Læs mere

Ydervægge Lette ydervægge med bagmur i betonelementer. Isoleret med hhv. 300 mm i lette vægge og 220 mm med facadepuds.

Ydervægge Lette ydervægge med bagmur i betonelementer. Isoleret med hhv. 300 mm i lette vægge og 220 mm med facadepuds. SIDE 1 AF 5 Adresse: Ladefogedvej 251 Postnr./by: 8200 Århus N BBR-nr.: 751-984372-001 Energikonsulent: Hans Andersen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal

Læs mere

Energikonsulentens kommentarer Nærværende energimærke omfatter Blok 1 af kollegiebyggeriet Daugbjergvej/ Åparken 1, ejendomsnr. 751-910258.

Energikonsulentens kommentarer Nærværende energimærke omfatter Blok 1 af kollegiebyggeriet Daugbjergvej/ Åparken 1, ejendomsnr. 751-910258. SIDE 1 AF 5 Adresse: Åparken 1 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-000000-000 Energikonsulent: Hans Andersen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 22. marts 2004 Pålæg om udarbejdelse

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rolighedsvej 38 Postnr./by: 9690 Fjerritslev BBR-nr.: 849-069906 Energikonsulent: Poul E. Bundgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energikonsulentens kommentarer BYGNINGSBESKRIVELSE Bygningen er et fælleshus i 1 plan opført i 2012 på i alt 145 m² opvarmet etageareal.

Energikonsulentens kommentarer BYGNINGSBESKRIVELSE Bygningen er et fælleshus i 1 plan opført i 2012 på i alt 145 m² opvarmet etageareal. SIDE 1 AF 6 Adresse: Kranvejen 37 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-000000-001 Energikonsulent: Jes Bøgelund Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal

Læs mere

Klage over Næstved Kommunes afgørelse af 6. april 2011 om afslag på dispensation fra forblivelsespligt til Næstved Varmeværk A.m.b.A.

Klage over Næstved Kommunes afgørelse af 6. april 2011 om afslag på dispensation fra forblivelsespligt til Næstved Varmeværk A.m.b.A. [XXX] Afgørelsen offentliggøres I anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Bygningen er beregnet efter SBI213 og Håndbog for energikonsulenter 2011.

Bygningen er beregnet efter SBI213 og Håndbog for energikonsulenter 2011. SIDE 1 AF 6 Adresse: Herslev Fælledvej 56 Postnr./by: 7000 Fredericia BBR-nr.: 607-044457-001 Energikonsulent: Vivi Gilsager Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

...[klager] over Energistyrelsen af 29. august 2007 afslag på beskikkelse som energikonsulent

...[klager] over Energistyrelsen af 29. august 2007 afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 29. august 2007 afslag på beskikkelse som energikonsulent Nævnsformand, dommer

Læs mere

...[Klager] over Energistyrelsen af 23. januar 2008 energimærke for ejendommen...[...]

...[Klager] over Energistyrelsen af 23. januar 2008 energimærke for ejendommen...[...] (Energi- og vandbesparelser i bygninger)...[klager] over Energistyrelsen af 23. januar 2008 energimærke for ejendommen...[...] Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør Kirsten Engelund

Læs mere

Anmodning fra [XXX] om genoptagelse af Energiklagenævnets sag j.nr , som blev afgjort den 19. september 2014.

Anmodning fra [XXX] om genoptagelse af Energiklagenævnets sag j.nr , som blev afgjort den 19. september 2014. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Silkeborg Kommunes afgørelse

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af den 29. juli 2015 Energimærkning af ejendommen beliggende [XXX] energimærke

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af den 29. juli 2015 Energimærkning af ejendommen beliggende [XXX] energimærke (Energibesparelser i bygninger) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens

Læs mere

Energikonsulentens kommentarer Bygning med BBR nr. 751-981031-010 anvendes til helårsbeboelse. BBR kode 130 Rækkehus.

Energikonsulentens kommentarer Bygning med BBR nr. 751-981031-010 anvendes til helårsbeboelse. BBR kode 130 Rækkehus. SIDE 1 AF 6 Adresse: Nymarks Alle 96 Postnr./by: 8320 Mårslet BBR-nr.: 751-981031-010 Energikonsulent: Lucas Vindbæk Madsen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes

Læs mere

Afgørelse Klage over Lolland Kommunes afgørelse om forblivelsespligt

Afgørelse Klage over Lolland Kommunes afgørelse om forblivelsespligt Til: [XXX] Rødby Varmeværk A.m.b.a. Lolland Kommune (j.nr.[xxx]) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: hasselhaven 14 Postnr./by: 3500 Værløse BBR-nr.: 190-006122-001 Energikonsulent: Carsten Hørling Nielsen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Blomsterhaven 4 Postnr./by: 8462 Harlev J BBR-nr.: 751-984910 Energikonsulent: Vivian Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Vh-consult

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Rouloen 31 Postnr./by: 8250 Egå BBR-nr.: 751-387571-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Sundtoften 79A 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-008252 Energikonsulent: Knud Lorentzen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Illeborgvej 39 Postnr./by:

Energimærkning. Adresse: Illeborgvej 39 Postnr./by: SIDE 1 AF 6 Adresse: Illeborgvej 39 Postnr./by: Resultat 6990 Ulfborg BBR-nr.: 661-183477-001 Energikonsulent: Ole Dammark Knudsen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 9. oktober 2008 om afslag på dispensation fra tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a.

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 9. oktober 2008 om afslag på dispensation fra tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 9. oktober 2008 om

Læs mere

Ved brev af 8. marts 2016 anmodede Emmelev A/S Energiklagenævnet om at tillægge klagen af 4. marts 2016 opsættende virkning.

Ved brev af 8. marts 2016 anmodede Emmelev A/S Energiklagenævnet om at tillægge klagen af 4. marts 2016 opsættende virkning. Til: Emmelev A/S Energistyrelsen Fremsendes pr- e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Skejbyparken 360 Postnr./by:

Energimærkning. Adresse: Skejbyparken 360 Postnr./by: SIDE 1 AF 5 Adresse: Skejbyparken 360 Postnr./by: 8200 Århus N BBR-nr.: 751-000000-000 Energikonsulent: Hans Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

ved tredjemands udarbejdelse af nye energimærker for ejendommene beliggende [...] og [...].

ved tredjemands udarbejdelse af nye energimærker for ejendommene beliggende [...] og [...]. (Besparelser i energiforbruget) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Energikonsulentens kommentarer Ud over besigtigelsen, danner byggeriets tilsendte tegningsmateriale dateret 11-02-2011 grundlag for mærket.

Energikonsulentens kommentarer Ud over besigtigelsen, danner byggeriets tilsendte tegningsmateriale dateret 11-02-2011 grundlag for mærket. SIDE 1 AF 5 Adresse: Ved Stranden 66 Postnr./by: 9560 Hadsund BBR-nr.: 846-023290-001 Energikonsulent: Kurt Lynge Christensen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Bygningsdele Loft og tag Skråvægge i tagetagen er isoleret med 200 mm mineraluld.

Bygningsdele Loft og tag Skråvægge i tagetagen er isoleret med 200 mm mineraluld. SIDE 1 AF 5 Adresse: Berberisvej 10 Postnr./by: Resultat 9492 Blokhus BBR-nr.: 849-086074-001 Energikonsulent: Sten Rune Berg Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Afgørelse Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra forblivelsespligt

Afgørelse Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra forblivelsespligt [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Jysk Trykprøvning A/S

Jysk Trykprøvning A/S Jysk Trykprøvning A/S Henrik Bojsen Hybenhaven 24 8520 Lystrup Møllevej 4A 8420 Knebel Telefon: 86356811 Mobil: 40172342 jysk@trykproevning.dk www.trykproevning.dk Bank: Tved Sparekasse 9361 0000072265

Læs mere

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S [XXX] Sendt pr. e-mail til [XXX] og pr. brevpost til ovennævnte adresse. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Ydervægge Status: Ydervægge består af porebeton som H+H Væg Element Massiv 375.

Ydervægge Status: Ydervægge består af porebeton som H+H Væg Element Massiv 375. SIDE 1 AF 5 Adresse: Liseborg Have 17 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-231603-001 Energikonsulent: Niels Riis Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Sletten 22 Postnr./by:

Energimærkning. Adresse: Sletten 22 Postnr./by: SIDE 1 AF 5 Adresse: Sletten 22 Postnr./by: Resultat 9560 Hadsund BBR-nr.: 846-009656-001 Energikonsulent: Hans Tørnstrøm Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

Afgørelse klage over pålæg af forblivelsespligt og afslag på dispensation fra forblivelsespligt

Afgørelse klage over pålæg af forblivelsespligt og afslag på dispensation fra forblivelsespligt Til: [XXX) Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Næstved Kommune [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 8. april 2013 om tilslutningspligt til Langå Varmeværk a.m.b.a

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 8. april 2013 om tilslutningspligt til Langå Varmeværk a.m.b.a [XXX] Fremsendes pr. e-mail: [XXX] og pr. brevpost Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Energiklagenævnet traf den 28. december 2012 afgørelse i sagen (j.nr. 1021-12-94) 2. Energiklagenævnet ophævede Silkeborg Kommunes afgørelse af 15.

Energiklagenævnet traf den 28. december 2012 afgørelse i sagen (j.nr. 1021-12-94) 2. Energiklagenævnet ophævede Silkeborg Kommunes afgørelse af 15. [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over pålæg om tilslutningspligt

Læs mere

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 18. marts 2013 om tilslutningspligt til Mellerup Kraftvarmeværk

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 18. marts 2013 om tilslutningspligt til Mellerup Kraftvarmeværk [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Kranvejen 25 Postnr./by:

Energimærkning. Adresse: Kranvejen 25 Postnr./by: SIDE 1 AF 6 Adresse: Kranvejen 25 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-000000-005 Energikonsulent: Jes Bøgelund Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Dronning Sofies Vej 111 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-015751 Energikonsulent: Per Johansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form.

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form. [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Utilgængelige rum: Ved gennemsynet var det muligt at besigtige 2 lejligheder samt loft og teknikskab med de tekniske installationer.

Utilgængelige rum: Ved gennemsynet var det muligt at besigtige 2 lejligheder samt loft og teknikskab med de tekniske installationer. SIDE 1 AF 6 Adresse: Østre Fælled 141 Postnr./by: 4100 Ringsted BBR-nr.: 329-000000-001 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hovedgaden 87 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-108312 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug.

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hoptrup Hovedgade 60 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-006065 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energikonsulentens kommentarer Ejendommen er ny og overholder bygningsreglementets krav til lavenergi klasse 1, da energimærket er A1.

Energikonsulentens kommentarer Ejendommen er ny og overholder bygningsreglementets krav til lavenergi klasse 1, da energimærket er A1. SIDE 1 AF 6 Adresse: Englandsgade 17 Postnr./by: Resultat 5000 Odense C BBR-nr.: 461-000000-002 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret

Læs mere

[...] over Energistyrelsen af 6. juli 2009 Afslag på ansøgning om dispensation fra tidsfristen i 42, stk. 4 i lov om fremme af vedvarende energi.

[...] over Energistyrelsen af 6. juli 2009 Afslag på ansøgning om dispensation fra tidsfristen i 42, stk. 4 i lov om fremme af vedvarende energi. (Vedvarende energi) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug. Energimærkningen omfatter ejendommen Usserød Kongevej 87, 2970 Hørsholm, matr.nr. 6bg Usserød By.

Lavt forbrug. Højt forbrug. Energimærkningen omfatter ejendommen Usserød Kongevej 87, 2970 Hørsholm, matr.nr. 6bg Usserød By. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Usserød Kongevej 87 Postnr./by: 2970 Hørsholm BBR-nr.: 223-000000 Energikonsulent: Martin Dahl Thomsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Kolben 15 2730 Herlev Bygningens energimærke: Gyldig fra 13. januar 2014 Til den 13. januar 2024. Energimærkningsnummer 311033525

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 17. september 2008 vedrørende tilbagebetaling af overdækning i AffaldVarme Århus

Klage over Energitilsynets afgørelse af 17. september 2008 vedrørende tilbagebetaling af overdækning i AffaldVarme Århus Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Energitilsynets

Læs mere

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a.

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet

Læs mere

Bygningsdele Loft og tag Loft mod uopvarmet tagrum er isoleret med 75 mm mineraluld.

Bygningsdele Loft og tag Loft mod uopvarmet tagrum er isoleret med 75 mm mineraluld. SIDE 1 AF 5 Adresse: Stenbjergvænget 31 Postnr./by: Resultat 4300 Holbæk BBR-nr.: 316-007660-001 Energikonsulent: Ole Lentz Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Afgørelse Klage over Aabenraa Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt.

Afgørelse Klage over Aabenraa Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt. [XXX] Fremsendes pr. alm. post og pr. e-mail til [XXX] samt [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Energikonsulentens kommentarer Bygningen er et fuldmuret vinkel hus med integreret garage fra AAlsrode Tømrerfirma A/S

Energikonsulentens kommentarer Bygningen er et fuldmuret vinkel hus med integreret garage fra AAlsrode Tømrerfirma A/S SIDE 1 AF 7 Adresse: Nordbakken 17 Postnr./by: 8570 Trustrup BBR-nr.: 707-114855-001 Energikonsulent: Vivi Gilsager Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet ophæver Randers Kommunes afgørelse af 11. maj 2015.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet ophæver Randers Kommunes afgørelse af 11. maj 2015. Til: [XXX] Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Randers Kommune (j.nr. XXX) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 6 Adresse: Bystedparken 73 Postnr./by: 7080 Børkop BBR-nr.: 630-005922-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Afgørelse afslag på forlængelse af tilslutningsfrist og genoptagelse af Energiklagenævnets afgørelse af 20. december 2012

Afgørelse afslag på forlængelse af tilslutningsfrist og genoptagelse af Energiklagenævnets afgørelse af 20. december 2012 [XXX] Sendt pr. e-mail til [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse afslag

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Lange Eng 100 Postnr./by:

Energimærkning. Adresse: Lange Eng 100 Postnr./by: SIDE 1 AF 6 Adresse: Lange Eng 100 Postnr./by: 2620 Albertslund BBR-nr.: 165-058763-001 Energikonsulent: Anne Svendsen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Strandvejen 11 Postnr./by: 8585 Glesborg BBR-nr.: 707-104364 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. -32 m³ Naturgas, 1178 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. -32 m³ Naturgas, 1178 kwh el SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Storegade 29 Postnr./by: 6560 Sommersted BBR-nr.: 510-021324 Energikonsulent: Dorthe Friehling Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Afgørelse - Klage over Næstved Kommunes afgørelse af 10. februar 2012 om afslag på dispensation fra forblivelsespligt

Afgørelse - Klage over Næstved Kommunes afgørelse af 10. februar 2012 om afslag på dispensation fra forblivelsespligt [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Snerosevej 11 Postnr./by: 4540 Fårevejle BBR-nr.: 306-039914 Energikonsulent: Stig Tange Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: factum2

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vejrupvænge 8 Postnr./by: 5491 Blommenslyst BBR-nr.: 461-427049 Energikonsulent: Kenneth madsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: TOTAL-TJEK

Læs mere

Afgørelse Klage over Energitilsynets afgørelse af 27. september 2012 om godkendelse af Odsherred Varme A/S prisstigninger

Afgørelse Klage over Energitilsynets afgørelse af 27. september 2012 om godkendelse af Odsherred Varme A/S prisstigninger Odsherred Varme A/S fremsendte herefter ved e-mail af 27. september 2012 et forslag til Energitilsynet, hvorefter der i afregningen for 2012 ville blive afregnet med 817 kr./kwh. Dette var beregnet som

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Elmevang 2 Postnr./by: 4970 Rødby BBR-nr.: 360-026892-001 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Sekretariatschef Jørgen K. Nielsen Chef for forretningsudvikling, ingeniør Bjarne Spiegelhauer

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Sekretariatschef Jørgen K. Nielsen Chef for forretningsudvikling, ingeniør Bjarne Spiegelhauer (Energibesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 6

Energimærkning SIDE 1 AF 6 SIDE 1 AF 6 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Von Hattenstræde 10B 8900 Randers 730-019891-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Mølleholmen 10 Postnr./by:

Energimærkning. Adresse: Mølleholmen 10 Postnr./by: SIDE 1 AF 6 Adresse: Mølleholmen 10 Postnr./by: 2630 Taastrup BBR-nr.: 169-000000-001 Energikonsulent: Ivan Nyland Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres

Læs mere

Energimærkning marts 2011. Ny bekendtgørelse om energimærkning af bygninger

Energimærkning marts 2011. Ny bekendtgørelse om energimærkning af bygninger Energimærkning marts 2011 Ny bekendtgørelse om energimærkning af bygninger Baggrund og formål Fremme energibesparelser og øge effektiviteten inden for al anvendelse af energi i bygninger 40 procent af

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport nyt hus Tofteengen 25 4000 Roskilde Bygningens energimærke: Gyldig fra 18. september 2012 Til den 18. september 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

Klage over Tønder Kommunes afgørelse af 17. februar 2009 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt til naturgas

Klage over Tønder Kommunes afgørelse af 17. februar 2009 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt til naturgas [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere