Mobile navigation system

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mobile navigation system"

Transkript

1 Mobile navigation system MEDION GoPal E3140, E3240, E4440 Instruktionsbog

2 Betjeningsvejledning Denne betjeningsvejledning er opbygget på en sådan måde, at man via indholdsfortegnelsen får oplysninger om, hvor de forskellige emner findes. Bemærk På den medfølgende CD/DVD samt i enhedens online hjælpefunktion findes udførlig betjenings-vejledning for navigationssystemet. Se afsnittet Ofte stillede spørgsmål for at få svar på de mest almindelige spørgsmål, som stilles til vore kunderådgivere. Formålet med denne betjeningsvejledning er at gøre brugeren fortrolig med navigationssystemet i et let forståeligt sprog. Personligt Noter følgende ejendomsoplysninger: Seriennummer (S/N)... Adgangskode... Husketekst... SuperPIN... UUID... Købsdato... Købssted... De finder deres apparater serienummer på bagsiden/underside af den bærbare. Overfør i givet fald serienummeret til deres garantipapirer. Adgangskoden og husketeksten indlæses via funktionen Security. SuperPIN og UUID koderne får du, når funktionen Security er aktiveret. Se side 23. i

3 Kvalitet Ved valg af komponenter har vi lagt vægt på høj funktionalitet, enkel betjening, sikkerhed og pålidelighed. På baggrund af et velafbalanceret hard- og softwarekoncept kan vi præsentere et fremtidsorienteret navigationssystem, som man kan have glæde af både på arbejdet og i fritiden. Vi takker for den tillid, du har vist ved at købe vort produkt og er glade for at byde dig velkommen som kunde. Service Vores individuelle kunderådgivning er klar til at hjælpe dig i det daglige arbejde. Kontakt os, hvis der skulle være spørgsmål eller problemer - vi glæder os til at hjælpe dig. Se også afsnittet om kundeservice, som begynder på side 55. Copyright 2011, version 06/04/11 Alle rettigheder forbeholdes. Denne håndbog er ophavsretligt beskyttet. Varemærke: MS-DOS og Windows er Fa. Microsoft s registrerede varemærker. Pentium er Fa. Intel s registrerede varemærke. Andre varemærker tilhører de respektive ejere. Ret til tekniske ændringer forbeholdes. ii

4 Indhold Sikkerhed og vedligeholdelse... 7 Sikkerhedsanvisninger... 7 Datasikkerhed... 7 Krav til driftsomgivelsen... 8 Reparation... 8 Temperatur... 8 Elektromagnetisk kompatibilitet... 9 Tilslutning... 9 Strømforsyning via biladapter... 9 Kabler... 9 Konformitetsinformation R&TTE Batteridrift Vedligeholdelse Rengøring af skærm Genanvendelse Transport Medfølgende dele Komponenter Set forfra Set bagfra Underside Set ovenfra Ibrugtagning I. Opladning af batteri II. Strømforsyning Strømforsyning via biladapter Alternative muligheder for at oplade batteriet III. Tænding og slukning af apparatet Væsentligste oversigter Betjening Tænding og slukning Security Fastlæggelse af adgangskode og husketekst Gennemførelse af indstillinger SuperPIN og UUID iii

5 Foretag justeringer senere Indlæsning af adgangskode Nulstilling af navigationssystem Reset Fuldstændig slukning/hard reset Navigation Sikkerhedsanvisninger Betjening Tips til brug i bilen Antenneindstilling I. Montering af bilholder II. Montering af navigationssystemet III. Tilslutning af navigationssystem i bilen IV. Start af navigationssoftwaren MP3-Player (extra tilbehør) Oversigt over hovedskærmen Vælg titel og optag den på favoritlisten Favoritliste Liste over fastlagte læsemærker Picture Viewer (extra tilbehør) Betjening af Picture Viewer Oversigt over hovedskærmen Visning af helbillede Travel Guide (extra tilbehør) Oversigt over hovedskærmen Alarm Clock (vækkeur) (extra tilbehør) Oversigt over hovedskærmen Beskrivelse af styrefelterne Indstilling af systemtid Valg af vækketone Indstilling af lydstyrke Snooze-funktion Afslutning af Alarm Clock Sudoku (extra tilbehør) Oversigt over hovedskærmen Beskrivelse af kontrolflader Oversigt over spillefeltet Beskrivelse af kontrolfladerne iv

6 Hyppigt stillede spørgsmål Service Fejl og mulige årsager Har De brug for yderligere understøttelse? Tillæg Speciel funktion CleanUp (engelsk skærmtekst) Synkronisering med PC'en I. Installation af Microsoft ActiveSync II. Forbindelse med PC'en Masselagermodus ActiveSync -Modus Alternative muligheder for at oplade batteriet III. Arbejde med Microsoft ActiveSync GPS (Global Positioning System) TMC (Traffic Message Channel) PayTMC (extra tilbehør) Installation af en ekstern TMC-modtager / Installation af ekstern TMC- dipolantenne (extra tilbehør) Anvendelse af hukommelseskort Indsætning af hukommelseskort Fjernelse af hukommelseskort Anvendelse af hukommelseskort Overføring af data via kortlæser Yderligere kortmateriale Kopiering af kortmateriale til et hukommelseskort Alternativ installering af navigationssoftwaren fra et hukommelseskort Overførsel af installationsfiler og kortmateriale til den interne hukommelse Tekniske specifikationer Modeloversigt Kopiering af denne manual Index v

7 vi

8 Sikkerhed og vedligeholdelse Sikkerhedsanvisninger Det anbefales at læse dette afsnit grundigt og følge de angivne anvisninger for at sikre korrekt funktion og lang levetid for navigationssystemet. Gem emballagen og betjeningsvejledningen, så begge dele kan medfølge, hvis enheden evt. senere afhændes. Åbn aldrig kabinettet på enheden, netadapteren eller tilbehør. Her findes der ingen dele, der skal vedligeholdes af brugeren! Børn er ikke altid klar over, hvilke evt. risici, de udsættes for. Lad ikke børn lege med plasticposer, da dette kan medføre risiko for kvælning. Undgå at placere genstande oven på enheden og undgå at displayet kommer under pres. Der er i så fald risiko for, at displayet kan gå i stykker. Brug kun dit navigationssystem med tilladt strømforsyning. For at undgå beskadigelse må skærmen aldrig berøres med skarpe genstande. Brug altid kun den medfølgende pen eller en anden stump pen. I mange tilfælde kan apparatet også betjenes med en finger. Der er risiko for personskade, hvis skærmen går i stykker. Hvis det skulle ske, anbefales det at samle de ituslåede dele sammen med beskyttelseshandsker på. Aflever herefter delene på servicecenter, således at disse kan bortskaffes på forsvarlig vis. Efter håndtering af enheden anbefales det at vaske hænder med sæbe, da der kan forekomme kemikalier. Lad aldrig børn lege med elektriske apparater uden opsyn. Børn er ikke altid klar over, hvilke evt. risici, de udsættes for. I følgende tilfælde skal netadapteren straks tages ud af netstikket og nærmeste servicecenter kontaktes Afbryd strømforsyningen, hvis kabinettet på enheden eller tilbehør er beskadiget, eller hvis der er trængt væske ind i apparatet. Kontakt forhandler eller servicecenter for eftersyn af enheden, således at beskadigelser forebygges! Datasikkerhed Efter hver opdatering bør man tage sikkerhedskopier af sine data på eksterne lagringsmedier (CD-R). Skadeserstatning for tab af data og følgeskader opstået derved er udelukket. Sikkerhed og vedligeholdelse

9 Krav til driftsomgivelsen Hvis du ikke tager hensyn til disse oplysninger, kan det føre til driftsforstyrrelser eller beskadigelse af apparatet. I dette tilfælde forfalder garantiforpligtigelserne. Undgå at navigationssystemet og alle tilsluttede dele udsættes for fugt og undgå støv og varme samt direkte sollys, specielt i bilen. Det er vigtigt at beskytte enheden mod fugt, f.eks. pga. regn eller hagl. Obs.: Der kan opstå kondensationsfugt, selv om apparatet befinder sig i en beskyttelsestaske. Undgå stærke vibrationer og rystelser som kan opstå f.eks. ved terrænkørsel. Pas på at apparatet ikke ryster sig løs af holderen, f.eks. under bremsning. Apparatet bør monteres så lodret som muligt. Reparation Såfremt der opstår usikkerhed omkring tekniske spørgsmål, kontaktes kvalificeret servicetekniker. I tilfælde af tekniske problemer, skal henvendelse ske til nærmeste servicecenter. Reparationer må kun udføres på autoriseret serviceværksted. Temperatur Enheden må benyttes ved omgivelsestemperaturer mellem 5 C og 35 C og ved en relativ fugtighed på 10% - 90% (ikke kondenserende). Når enheden slukket, skal den opbevares ved en temperatur mellem 0 C og 60 C. Enheden skal fastgøres sikkert. Undgå høje temperaturer (f.eks. ved parkering eller ved direkte solindfald). 8 Dansk

10 Elektromagnetisk kompatibilitet Ved tilslutning af ekstra enheder eller andre komponenter, skal Retningslinier for elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) overholdes. Vær desuden opmærksom på, at der kun må anvendes afskærmede kabler til de eksterne grænseflader. For at undgå funktionsfejl og datatab, skal enheden altid befinde sig min. 1 m fra højfrekvente og magnetiske interferenskilder (TV-apparater, højttalere, mobiltelefoner osv.). Elektriske apparater udsender elektromagnetiske stråler, når de bruges. Disse stråler er ufarlige, men kan forstyrre andre apparater, som befinder sig i umiddelbar nærhed. Vore produkter kontrolleres og optimeres i laboratoriet for elektromagnetisk forenelighed. Alligevel kan det ikke udelukkes, at der kan forekomme forstyrrelser, både på selve apparatet og andre apparater i nærheden. Såfremt der forekommer sådanne forstyrrelser, anbefales det at afhjælpe forstyrrelserne ved at forsøge at ændre apparaternes indbyrdes afstand og placering. Især ved brug i motorkøretøjer bør man sikre sig, at køretøjets elektronik fungerer korrekt, inden man kører. Tilslutning Overhold nedenstående anvisninger, således at enheden kan tilsluttes korrekt: Strømforsyning via biladapter Kabler Biladapteren må kun bedrives via køretøjets cigartænder (bilbatteri DC 12V eller lastbilbatteri = DC 24V ). Hvis der er tvivl om bilens strømforsyning anbefales det at kontakte bilproducenten. Kabler skal føres på en sådan måde, at man ikke kommer til at træde på dem eller kan falde i dem. Undgå at anbringe genstande oven på kablerne, da kablerne i så fald kan tage skade. Brug ikke vold ved tilslutning af kabler og stik og sørg for at stikkene vender korrekt. Undgå at store kræfter påvirker stikforbindelser, f. eks. fra siden, da dette ellers fører til skader på og i dit apparat. Undgå at klemme eller bøje kablerne stærkt, da dette kan føre til kortslutning og kabelbrud. Sikkerhed og vedligeholdelse 9

11 Konformitetsinformation R&TTE Hermed erklærer MEDION AG, at disse apparater svarer til de krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. En fuldstændig overensstemmelseserklæring finder du under Batteridrift Enheden strømforsynes via et indbygget batteri. For at forlænge batteriets levetid og sikre maksimal ydeevne, skal følgende anvisninger overholdes: Batteriet kan ikke tåle varme. Undgå derfor, at enheden og det indbyggede batteri bliver overophedet. Manglende overholdelse af dette kan medføre beskadigelse og kan under visse forhold endda medføre, at batteriet eksploderer. Benyt kun den medfølgende originale netdel eller biladapteren, som fås som ekstraudstyr til navigations-sættet. Batterier er særligt affald. Batterier må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald, men skal afleveres i særlige beholdere hos batteriforhandlere eller på kommunale genbrugspladser. Når apparatet skal kasseres, skal dette ske iht. de gældende affaldsbestemmelser. Spørg evt. hos kommunen. 10 Dansk

12 Vedligeholdelse Vigtigt! Der findes ingen dele inden i apparatet, som skal vedligeholdes eller rengøres af brugeren. For at forlænge apparatets levetid, anbefales det at følge nedenstående anvisninger: Tag altid netstikket og alle tilslutningskabler ud af netkontakten. Apparatet må kun rengøres med en fugtig, fnugfri klud. Anvend aldrig opløsningsmidler, ætsende eller luftformige rengøringsmidler. Rengøring af skærm Undgå at lave ridser på skærmoverfladen, da den let kan blive beskadiget. Vi anbefaler at bruge display-beskyttelsesfolier til at forebygge ridser og tilsmudsning. Dette tilbehør fås i specialbutikker. Folien som er anbragt på displayet ved leveringen tjener kun som transportbeskyttelse! Vær opmærksom på, at der ikke kommer vanddråber på skærmen. Vand kan medføre permanente farveforandringer. Rengør skærmen med en blød, fnugfri klud. Undgå at udsætte skærmen for kraftigt sollys og ultraviolet stråling. Genanvendelse Apparatet og emballagen kan genbruges. Apparat Når apparatet er nået til slutningen af dets levetid, må du under ingen omstændigheder smide det ud som almindeligt husholdningsaffald. Undersøg mulighederne for en miljømæssig korrekt bortskaffelse. Emballage Emballage og indpakningshjælpemidler, der ikke skal bruges mere, kan genbruges og skal derfor principielt bortskaffes til genbrug. Sikkerhed og vedligeholdelse 11

13 Transport Ved transport af enheden, skal følgende anvisninger overholdes: Efter at enheden har været transporteret, anbefales det at vente med at bruge den, indtil den har samme temperatur som omgivelserne. Ved større udsving i temperatur og fugtighed, kan der pga. kondensering dannes fugt inde i lomme apparatet, som kan medføre elektrisk kortslutning. Brug etui for at beskytte enheden mod snavs, rystelser og ridser. Før evt. rejser anbefales det at undersøge strøm-forsyningsforholdene på bestemmelsesstedet. Hvis der er behov for evt. adapter eller kommunikationsenheder (modem, LAN osv.) anbefales det at anskaffe disse enheder, inden rejsen påbegyndes. Brug altid kun den originale emballage ved forsendelse. Spørg evt. transportfirmaet i tvivlstilfælde. Ved passage gennem håndbagagekontrollen i lufthavne anbefales det at sende enheden og alle magnetiske lagringsmedier (eksterne harddiske) gennem røntgenanlægget (hvor håndbagage anbringes). Undgå den elektromagnetiske detektor (den portal, man går igennem) samt den magnetiske stav (sikkerhedspersonalets håndholdte terminal), da disse i visse tilfælde kan ødelægge de indlagte data. 12 Dansk

14 Medfølgende dele Ved udpakningen kontrolleres det, at nedenstående dele er leveret. Hvis der mangler noget, kontaktes forhandleren senest 14 tagen efter købet. Pakken skal indeholde følgende: Navigationssystemet Strømforsyningskabel til cigarettænder USB-kablet Bilholder og holdeskål CD/DVD med navigationssoftware, digitaliseret kortmateriale, ActiveSync, PC-applikation til hurtig genopretning af datamaterialet Betjeningsvejledning og garantibevis Extra tilbehør Hukommelseskort TMC-dipolantenne Adapter 2,5mm på 3,5 mm til øretelefon Ekstern TMC-modtager Øretelefoner Opbevaringstaske Sikkerhed og vedligeholdelse 13

15 Komponenter Set forfra Nr. Komponent Beskrivelse Batteriladeindikator Under opladning lyser ladeindikatoren orange. Den lyser grøn, når batteriet er fuldt opladet. Touch Screen Viser data på lomme apparatet. Tryk på skærmen med fingeren eller med en egnet pen med stump spids for at vælge menuoptioner eller at indlæse data. 14 Dansk

16 Set bagfra GPS antenne Nr. Komponent Beskrivelse Højttaler Til afspilning af musik samt gengivelse af taleanvisninger og advarsler. Underside Nr. Komponent Beskrivelse Hukommelseskortslot Port for tilslutning af hukommelsekort (ekstra tilbehør). Mini USB-stik Stik for tilslutning til apparatet via USB-kabel (til data-administration) såvel som tilslutning til ekstern strømforsyning. Her kan du optionelt tilslutte en ekstern TMCmodtager (kun i model E3140). Hovedtelefon Tilslutning af hovedtelefon. Hvis en audioafspiller bruges med høj lydstyrke i længere tid, kan det medføre høreskader hos lytteren. Her har kan du tilslutte en TMC-dipolantenne (kun i model E3240). Komponenter 15

17 Set ovenfra Nr. Komponent Beskrivelse Tænd- /slukkontakt Tænder eller slukker apparatet ved langt tryk. Ved at trykke kort skifter du til standby-modus eller vækker apparatet igen. 16 Dansk

18 Ibrugtagning I det følgende beskrives fremgangsmåden første gang navigationssystemet tages i brug. Fjern først transportbeskyttelsesfolien fra displayet. I. Opladning af batteri Du har følgende muligheder for at oplade navigationssystemets batteri: via den vedlagte biladapter eller via det vedlagte USB-kabel. Vigtigt! Afhængigt af ladetilstanden på det ilagte batteri kan det være nødvendigt først at oplade enheden i et stykke tid, før førstegangsinstallationen kan udføres. Ved brug af batteriet skal man huske følgende: Under opladningen lyser ladeindikatoren orange. Opladningen bør ikke afbrydes, før batteriet er fuldt opladet. Dette kan tage nogle timer. Opladningsindikatoren lyser allerede grønt, når batteriet har nået en høj opladnignskapacitet. For at opnå den fulde opladning, bør du lade opladerkablet sidde i apparatet i yderligere 20 minutter. Der er mulighed for at arbejde med navigationssystemet under opladningen, men strømforsyningen må ikke afbrydes under førstegangs-installation. Lad den eksterne strømforsyning kontinuerligt forsyne apparatet med strøm, så det indbyggede batteri kan oplades fuldstændigt. Eksterne strømforsyning må gerne være tilsluttet, hvilket er praktisk ved kontinuerlig drift. Husk at både biladapteren bruger strøm, også mens de ikke er i gang med at oplade navigationssystemets batteri. Hvis batteriets opladningstilstand er meget lav, kan det tage flere minutter inden apparatet arbejder normalt igen efter tilslutning til den eksterne strømforsyning. Batteriet oplades også ved fuldstændigt slukket apparat. Ibrugtagning 17

19 II. Strømforsyning Strømforsyning via biladapter (Skematisk tegning) 1. Tilslut jackstikket () på forbindelseskablet i indgangen, som findes på underside af enheden (side 15). 2. Sæt herefter strømforsyningsstikket i cigarettænderen () og kontrollér, at kablet ikke mister forbindelsen under kørslen, da der i så fald kan forekomme fejlfunktion. Alternative muligheder for at oplade batteriet Batteriet oplades, så snart navigationsapparatet bliver tilsluttet en tændt PC eller et tændt notebook via et USB-kabel. Der er ikke brug for speciel software eller installation af en driver. Opladningen bør helst ikke afbrydes under den første idrifttagning. Bemærk Ved tændt apparat sænkes lysstyrken muligvis, når en USB-forbindelse oprettes. Det anbefales at apparatet sættes i standby-modus for at forkorte ladetiden pr. USB. 18 Dansk

20 III. Tænding og slukning af apparatet Navigationsapparatet tændes og slukkes fuldstændigt igen med et langt tryk (> 3 sek.) på tænd-/slukkontakten. Navigationssystemet starter ved første ibrugtagning med en information om overholdelse af trafikloven. Derefter starter installationsassistenten. Denne assistent hjæper dig med at foretage indstillinger som sprog, visningsoptioner, hjemmeadresse osv. Som afslutning vises startskærmen. Når du har besluttet dig for din anvendelses-mode og efter du har bekræftet nogle henvisninger, kommer du til navigationsmenuen. Herfra betjener du dit navigationsapparat. Ibrugtagning 19

21 Væsentligste oversigter Knap Beskrivelse Hovedskærmen * Menu Kortvisning Navigationsmenu (Udvidet tilstand) Andet (Udvidet tilstand) Indstillinger (Udvidet tilstand) Bemærk Hvis navigationssoftwaren ikke finder kortdata i apparatet eller på memorykortet, kan du ikke vælge navigationsmenuen eller indstillingen. I så fald vises menuen Andet automatisk. * Billedskærmsillustrationerne er skematiske og kan variere alt efter udførelse. 20 Dansk

22 Bemærk Så længe navigationssystemet er forbundet med en ekstern strømforsyning eller drives med batterier, kan det hhv. tændes og slukkes ved et kort tryk på Til-/Fra-kontakten (standby-modus). Via knappen Indstillinger på apparatets hovedskærm kan driftstiden tilpasses dine behov. Ved leveringen er apparatet indstillet sådan, at det ikke slukker af sig selv ved inaktivitet, mens det er tændt. Hvis der skal slukkes helt for apparatet trykkes længe (> 3 Sek.) på apparatets tænd-/slukknap. Ingen data går tabt herved, da de gemmes i den interne hukommelse. Kun startprocessen kommer til at vare lidt længere. Navigationssystemet bruger også en ringe mængde strøm, mens det er i standby-modus, og batteriet aflades. Apparatet leveres med basisdatane til navigationssoftwaren, og softwarens afsluttende installering sker automatisk fra den interne hukommelse under den første opsætning. Følg anvisningerne på skærmen. Hukommelseskortet (extra tilbehør) med det digitaliserede kortmateriale skal altid befinde sig i apparatet mens navigationssystemet er i brug. Hvis hukommelseskortet fjernes under brugen (selv om det kun sker kortvarigt), skal der gennemføres en soft reset til nystart af systemet (s. side 28). Se venligst kapitlet Navigation fra side 30. Ibrugtagning 21

23 Betjening Tænding og slukning Efter den første installation befinder apparatet sig i sin normale driftstilstand. 1. Navigationssystemet tændes ved et kort tryk på Til/Fra-omskifteren. Bemærk Ved leveringen er apparatet indstillet sådan, at det ikke slukker af sig selv ved inaktivitet, mens det er tændt. Via knappen Settings på apparatets hovedskærm kan driftstiden tilpasses dine behov. Auch im Standby Modus verbraucht Ihr Navigationssystem geringfügig Strom und der eingebaute Akku wird entladen. 1. Navigationssystemet slukkes ved et kort tryk på Til/Fra-omskifteren. Følgende skærmbillede vises: Du har nu tre valgmuligheder: Knap Beskrivelse Afbryd/Tilbage Hvis du har valgt dette skærmbillede ved en fejl, kommer du tilbage til det forrige skærmbillede ved at tippe på pilen. Standby-modus (Energisparemodus) Hvis du tipper på dette styrefelt, går apparatet straks til standbymodus. Reset Hvis du tipper på dette styrefelt, gennemføres et reset. 22 Dansk

24 Hvis du ikke vælger nogen af disse tre muligheder, går apparatet automatisk til standbymodus efter få sekunder. Om yderligere indstillinger for standby-modus se også kapitel Speciel funktion CleanUp (engelsk skærmtekst), side 56, punkt 8. Hvis du har aktiveret komfortfunktionen DC AutoSuspend, vises det samme skærmbillede efter en kort ventetid på nogle sekunder. Security Med denne funktion har du mulighed for at beskytte apparatet mod adgang for uvedkommende. Inden funktionen kan bruges, skal der foretages et par engangsindstillinger. Det sker på følgende måde: Fastlæggelse af adgangskode og husketekst 1. Gå via Hovedskærmen til Indstillinger og derfra til Indstilling af apparatet. 2. Funktionen startes ved at tippe på Security. Følgende skærm vises: 3. Tip på for at fastlægge en adgangskode. 4. Der vises et tastatur. Anvend det til at indtaste en adgangskode. Obs. Adgangskoden skal bestå af mindst 4 tegn. Brug en kombination af bogstaver (A-Z) og tal (0-9). Opbevar adgangskoden på et sikkert sted. 5. Når adgangskoden er indlæst, bekræftes den med. 6. Adgangskoden indtastes i felt nr. 2 for at bekræfte den, så eventuelle tastefejl undgås. Security 23

25 Obs. Adgangskoden vises med små stjerner (****). 7. Når Adgangskoden er indlæst, vises et nyt tekstfelt. Her skal du indtaste en husketekst, der skal tjene som hjælp til at huske adgangskoden. Denne tekst kan kaldes frem, hvis du har glemt eller forlagt din adgangskode. Gennemførelse af indstillinger Når du har afsluttet fastlæggelsen af adgangskode og husketekst, vises følgende vindue, hvor du skal foretage indstillingerne for Security funktionen. Knap Beskrivelse Her fastlægger du, om apparatet skal spørge efter adgangskoden efter en koldstart (hard reset). Her fastlægger du, om apparatet skal spørge efter adgangskoden efter en nystart (reset). Her fastlægger du, om apparatet skal spørge efter adgangskoden, når det tændes fra standby-modus. 24 Dansk

26 Bekræft din indstilling ved indretningen med. Nu vises følgende billedskærm: SuperPIN og UUID Når du har foretaget indstillingerne, viser skærmen SuperPIN koden og UUID'en (Universally Unique IDentifier = entydig apparatidentifikation). Obs. Du bør notere disse data i din betjeningsvejledning og opbevare den på et sikkert sted. Du får brug for disse informationer, hvis du har indtastet adgangskoden forkert 3 gange i træk. I dette tilfælde kan navigationsapparatets funktioner kun frigives ved hjælp af disse koder. Security 25

27 Foretag justeringer senere Hvis du allerede har indtastet et password og efterfølgende ønsker at foretage justeringer eller ønsker at ændre passwordet, start security-funktionen. Indtast dit aktuelle password. Følgende billedskærm vises: Knap Beskrivelse Juster password eller henvisningstekst; Autentificerings-indstillinger (s. side 24, foretag justeringer) Vis SuperPIN og UUID (se side 25) Nulstiller hele security-funktionen. Efter udførelse af denne funktion slettes alle security-indstillinger samt passwords. For at kunne udføre denne funktion skal du indtaste dit password endnu en gang og bekræfte det. 26 Dansk

28 Indlæsning af adgangskode Hvis du har fastsat en adgangskode eller et fingeraftryk via Security-funktionen, bliver du spurgt om adgangskoden, når apparatet startes på nyt, afhængigt af indstillingen. 1. Indlæs din gemte adgangskode via tastefeltet. Obs. Adgangskoden vises som små stjerner (****). 2. Den henvisningstekst du har efterladt vises ved tryk på spørgsmålstegnet. 3. Tryk på for at bekræfte indtastningen. Obs. Hvis du har indtastet adgangskoden forkert 3 gange i træk, skal du indtaste SuperPIN koden. Hvis du også har forlagt denne, må du henvende dig til dit Service Center og angive UUID koden. UUID'en vises på skærmens nederste del. Security 27

29 Nulstilling af navigationssystem Denne mulighed kan anvendes, hvis navigationssystemet ikke reagerer som det skal eller ikke fungerer korrekt. Ved soft reset genstartes navigationssystemet, uden at det er nødvendigt at foretage geninstallation. Soft reset anvendes ofte i forbindelse med optimering af data i hukommelsen. Alle åbne programmer afbrydes og arbejdslageret initialiseres igen. Du har to muligheder for at resette apparatet. Reset Tryk kort på tænd-/slukkontakten. Den følgende skærm vises: Hvis du ønsker at gennemføre et reset, tipper du på styrefeltet. Yderligere informationer om denne skærm findes i afsnit Tænding og slukning, side Dansk

30 Fuldstændig slukning/hard reset Vigtigt! En hard reset sletter samtlige data i den midlertidige hukommelse. Navigationssystemet befinder sig normalt i standby-modus, hvis det er blevet slukket ved et kort tryk på Til-/Fra-kontakten. Systemet kan også slukkes fuldstændigt, hvorved energiforbruget kan sænkes til et absolut minimum. Ved en fuldstændig slukning går datane i den midlertidige hukommelse tabt (hard reset). Sådan slukker du fuldstændigt for navigationssystemet: 1. Tryk længe (> 3 Sek.) på tænd-/slukkontakten, for at slukke for apparatet. 2. Tryk længe (> 3 Sek.) på tænd-/slukkontakten, for at tænde for apparatet igen. Hvis apparatet leveres med basisdatane til navigationssoftwaren allerede installeret i den permanente hukommelse, skal der foretages en nyinstallering efter et hard reset. Nulstilling af navigationssystem 29

31 Navigation Sikkerhedsanvisninger På den medfølgende CD/DVD findes en udførlig betjenings-vejledning. Betjening Navigationssystemet må ikke benyttes under kørslen for ikke at udsætte sig selv eller andre for fare eller risiko for uheld! Hvis det i første omgang er vanskeligt at forstå tekstanvisningerne for, hvilken vej man skal køre ved næste kryds, kan man hurtigt orientere sig ved hjælp af korteller pilangivelserne på displayet. Se kun på displayet, når dette er sikkert af hensyn til trafikken! Lovinformation I nogle lande er det forbudt at bruge apparater som advarer mod trafikovervågningsanlæg (f.eks. hastighedsradar). Husk at informere dig om lovgivningen på området og anvend advarselsfunktionen kun der hvor den er tilladt. Vi hæfter ikke for skader som resulterer fra brug af advarselsfunktionen. Vigtigt! Vejføringen og trafikloven har prioritet frem for navigationssystemets anvisninger. Anvisningerne bør kun følges, hvis omstændighederne og trafikreglerne gør det muligt. Husk også at navigationssystemets hastighedsforslag ikke er bindende - følg derfor hastighedspåbudene på vejtavlerne. Navigationssystemet leder dig også mod målet, hvis du er tvunget til at afvige fra den planlagte rute. Retningsoplysningerne som vises af navigationssystemet frigør ikke køretøjets fører fra sit eget ansvar og sin pligt til at vise omhu. Planlæg altid ruten, før kørslen påbegyndes. Hvis ruten ønskes ændret undervejs, anbefales det at afbryde kørslen for at planlægge den nye rute. For at modtage GPS-signalet korrekt, må der ikke være metalliske genstande, som forstyrrer modtagelsen. Fastgør enheden med sugekopholderen indvendigt på forruden eller i nærheden af forruden. Prøv forskellige steder i bilen for at finde ud af, hvor modtagelsen er optimal. 30 Dansk

32 Tips til brug i bilen Ved montering af holderen skal der tages hensyn til, at holderen ikke må kunne udgøre en sikkerhedsrisiko i tilfælde af uheld. Anbring aldrig kablet lige ved siden af enheder, der har betydning for sikkerheden. Enhedens skærm kan fremkalde lysreflekser. Vær opmærksom på, at du ikke bliver blændet, når skærmen er tændt. Kabler må ikke føres i umiddelbar nærhed af bilens sikkerhedsudstyr. Anbring aldrig holderen inden for airbagens funktionsområde. Tjek med regelmæssige mellemrum om sugekoppen sidder sikkert. Strømforsyningsstikket bruger også strøm, når enheden ikke er tilsluttet. Det anbefales at fjerne enheden, når den ikke er i brug for at undgå afladning af bilens batteri. Efter installationen kontrolleres alle sikkerhedsrelevante funktioner i bilen. Bemærk Efterlad ikke navigationssystemet i bilen, når du forlader den. Også bilholderen bør afmonteres for en sikkerheds skyld. Navigation 31

33 Antenneindstilling For at GPS-modtageren kan modtage satellitsignaler skal der være "fri sigt" til himlen. Derfor indstilles antennen, så den står så vandret som muligt. Hvis modtagelsen ikke er god nok, ændres modtager- og antenneposition, indtil den optimale modtagelse opnås. I. Montering af bilholder Vigtigt! Fastgør kun holderen til enheden på forruden, hvis dette ikke generer udsynet. Hvis dette ikke er muligt, monteres holderen med den sugeplade på en sådan måde, at der opnås en uhindret og sikker funktion. Smækarm Bemærk (Skematisk tegning) Afhængigt af modellen kan navigationssystemet også være forsynet med en anden, lignende bilholder. Bemærk Rengør ruden grundigt med glasrens. Ved temperaturer under 15 C anbefales det at varme ruden og sugekoppen lidt op. 32 Dansk

Denne betjeningsvejledning er opbygget på en sådan måde, at man via indholdsfortegnelsen får oplysninger om, hvor de forskellige emner findes.

Denne betjeningsvejledning er opbygget på en sådan måde, at man via indholdsfortegnelsen får oplysninger om, hvor de forskellige emner findes. Betjeningsvejledning Denne betjeningsvejledning er opbygget på en sådan måde, at man via indholdsfortegnelsen får oplysninger om, hvor de forskellige emner findes. Bemærk På den medfølgende DVD samt i

Læs mere

Denne betjeningsvejledning er opbygget på en sådan måde, at man via indholdsfortegnelsen får oplysninger om, hvor de forskellige emner findes.

Denne betjeningsvejledning er opbygget på en sådan måde, at man via indholdsfortegnelsen får oplysninger om, hvor de forskellige emner findes. Betjeningsvejledning Denne betjeningsvejledning er opbygget på en sådan måde, at man via indholdsfortegnelsen får oplysninger om, hvor de forskellige emner findes. Bemærk På den medfølgende DVD samt i

Læs mere

10,92 cm / 4,3 Navigationssystem

10,92 cm / 4,3 Navigationssystem 10,92 cm / 4,3 Navigationssystem MEDION Gopal E4260, E4460 Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Denne betjeningsvejledning er opbygget på en sådan måde, at man via indholdsfortegnelsen får oplysninger

Læs mere

Content Sikkerhed og vedligeholdelse...1 Sikkerhedsanvisninger... 1 Datasikkerhed... 2 Betjening... 2 Reparation... 2 Temperatur...

Content Sikkerhed og vedligeholdelse...1 Sikkerhedsanvisninger... 1 Datasikkerhed... 2 Betjening... 2 Reparation... 2 Temperatur... Content Sikkerhed og vedligeholdelse...1 Sikkerhedsanvisninger... 1 Datasikkerhed... 2 Betjening... 2 Reparation... 2 Temperatur... 3 Elektromagnetisk kompatibilitet... 3 Tilslutning... 4 Strømforsyning

Læs mere

Genanvendelse Leverancen inkluderer Tekniske data... 5

Genanvendelse Leverancen inkluderer Tekniske data... 5 Indhold Sikkerhed og service... 2 Driftssikkerhed... 2 Strømforsyning... 2 Opstillingssted... 3 Omgivelsestemperatur... 3 Elektromagnetisk forenelighed... 3 Reparation... 3 Rengøring... 4 Genanvendelse...

Læs mere

Content: Sikkerhed og vedligeholdelse...1 Komponenter...10 Ibrugtagning...14

Content: Sikkerhed og vedligeholdelse...1 Komponenter...10 Ibrugtagning...14 Content: Sikkerhed og vedligeholdelse...1 Sikkerhedsanvisninger... 1 Datasikkerhed... 2 Betjening... 2 Reparation... 2 Temperatur... 3 Elektromagnetisk kompatibilitet... 3 Tilslutning... 4 Batteridrift...

Læs mere

Content: Sikkerhed og vedligeholdelse...1 Ibrugtagning...9

Content: Sikkerhed og vedligeholdelse...1 Ibrugtagning...9 Content: Sikkerhed og vedligeholdelse...1 Sikkerhedsanvisninger... 1 Datasikkerhed... 2 Reparation... 2 Betjening... 2 Temperatur... 3 Elektromagnetisk kompatibilitet... 3 Tilslutning... 4 Batteridrift...

Læs mere

Content: Sikkerhed og vedligeholdelse...1 Komponenter...10 Ibrugtagning... 14 Betjening...18

Content: Sikkerhed og vedligeholdelse...1 Komponenter...10 Ibrugtagning... 14 Betjening...18 Content: Sikkerhed og vedligeholdelse...1 Sikkerhedsanvisninger... 1 Datasikkerhed... 2 Betjening...2 Reparation... 2 Temperatur...3 Elektromagnetisk kompatibilitet... 3 Tilslutning... 4 Batteridrift...

Læs mere

Content Sikkerhed og vedligeholdelse...1 Sikkerhedsanvisninger... 1 Datasikkerhed... 2 Betjening... 2 Reparation... 3 Temperatur...

Content Sikkerhed og vedligeholdelse...1 Sikkerhedsanvisninger... 1 Datasikkerhed... 2 Betjening... 2 Reparation... 3 Temperatur... Content Sikkerhed og vedligeholdelse...1 Sikkerhedsanvisninger... 1 Datasikkerhed... 2 Betjening... 2 Reparation... 3 Temperatur... 3 Elektromagnetisk kompatibilitet... 4 Tilslutning... 5 Kabler... 6 Vedligeholdelse...

Læs mere

Ekstern harddisk 1000 GB

Ekstern harddisk 1000 GB Ekstern harddisk 1000 GB MEDION P82750 (MD 90159) Håndbog Indhold Sikkerhedsanvisninger... 3 Bestemmelsesmæssig anvendelse... 3 Driftssikkerhed og installation... 4 Konformitetsinformationer... 6 Transport

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Denne betjeningsvejledning er opbygget på en sådan måde, at man via indholdsfortegnelsen får oplysninger om, hvor de forskellige emner findes.

Denne betjeningsvejledning er opbygget på en sådan måde, at man via indholdsfortegnelsen får oplysninger om, hvor de forskellige emner findes. Betjeningsvejledning Denne betjeningsvejledning er opbygget på en sådan måde, at man via indholdsfortegnelsen får oplysninger om, hvor de forskellige emner findes. Bemærk På den medfølgende DVD samt i

Læs mere

8,89 cm/3,5" Designnavigationssystem MEDION GoPal E3240 (MD 98690) 8,89 cm 3,5" Brugervejledning

8,89 cm/3,5 Designnavigationssystem MEDION GoPal E3240 (MD 98690) 8,89 cm 3,5 Brugervejledning 8,89 cm/3,5" Designnavigationssystem MEDION GoPal E3240 (MD 98690) 8,89 cm 3,5" Brugervejledning Betjeningsvejledning Denne betjeningsvejledning er opbygget på en sådan måde, at man via indholdsfortegnelsen

Læs mere

Manual NAVIGON 3100 3110

Manual NAVIGON 3100 3110 Manual NAVIGON 3100 3110 Varemærke Alle mærke- og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker, dere tilhører de pågældende virksomheder. Info Indholdsmæssige ændringer i denne manual forbeholdes.

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 2

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 2 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 2 Bestemmelsesmæssig anvendelse... 2 Driftssikkerhed... 2 Konformitetsinformationer... 3 Transport og emballage... 4 Sikkerhed ved tilslutning... 4 Strømforsyning... 4

Læs mere

10,92 cm / 4,3 navigationssystem

10,92 cm / 4,3 navigationssystem 10,92 cm / 4,3 navigationssystem MEDION GoPal E4270 (MD 99185) Medion Nordic A/S Naverland 29A 2600 Glostrup Danmark Hotline: (+45) 70212020 Fax: (+45) 70212029 03/27/13 E-Mail: service-denmark@medion.com

Læs mere

Denne betjeningsvejledning er opbygget på en sådan måde, at man via indholdsfortegnelsen får oplysninger om, hvor de forskellige emner findes.

Denne betjeningsvejledning er opbygget på en sådan måde, at man via indholdsfortegnelsen får oplysninger om, hvor de forskellige emner findes. Betjeningsvejledning Denne betjeningsvejledning er opbygget på en sådan måde, at man via indholdsfortegnelsen får oplysninger om, hvor de forskellige emner findes. Bemærk På den medfølgende DVD samt i

Læs mere

Denne betjeningsvejledning er opbygget på en sådan måde, at man via indholdsfortegnelsen får oplysninger om, hvor de forskellige emner findes.

Denne betjeningsvejledning er opbygget på en sådan måde, at man via indholdsfortegnelsen får oplysninger om, hvor de forskellige emner findes. Betjeningsvejledning Denne betjeningsvejledning er opbygget på en sådan måde, at man via indholdsfortegnelsen får oplysninger om, hvor de forskellige emner findes. Bemærk På den medfølgende DVD samt i

Læs mere

Indhold. 120 x 200 cm 18 February 2010

Indhold. 120 x 200 cm 18 February 2010 120 x 200 cm 18 February 2010 Indhold Indhold... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Driftssikkerhed og installation... 2 Kabelforbindelser... 3 Konformitetsinformationer... 3 Vedligeholdelse... 4 Returnering

Læs mere

Scanner MEDION E89141 (MD 86774) Betjeningsvejledning

Scanner MEDION E89141 (MD 86774) Betjeningsvejledning Scanner MEDION E89141 (MD 86774) Betjeningsvejledning Indhold Om denne vejledning...3 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning...3 Korrekt anvendelse...4 Sikkerhedsanvisninger...6 Generelt...6

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 2 Vedligeholdelse... 4 Genanvendelse... 4 Sikring af data... 5 Introduktion... 5

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 2 Vedligeholdelse... 4 Genanvendelse... 4 Sikring af data... 5 Introduktion... 5 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 2 Driftssikkerhed og installation... 2 Elektromagnetisk kompatibilitet / Standardkonformitet... 3 Sikkerhed ved tilslutning... 3 Strømforsyning... 3 Vedligeholdelse...

Læs mere

EBO-600E. Quick Start Guide

EBO-600E. Quick Start Guide EBO-600E Quick Start Guide Knapper og kontroller 1. Knappen Power 2. Knappen Enter (ok) 3.Pileknap Op/ Vol + 4. Pileknap Ned/ Vol - 5. Pileknap Venstre 6. Pileknap Højre 7.Genvej til musikafspilning: 1

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Headsæt med Bluetooth-funktion MEDION E83047 (MD 86751)

Headsæt med Bluetooth-funktion MEDION E83047 (MD 86751) Headsæt med Bluetooth-funktion MEDION E83047 (MD 86751) Betjeningsvejledning Indhold Om denne brugsanvisning... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne brugsanvisning... 2 Korrekt anvendelse... 3

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 www.adesk.dk Indholdsfortegnelse Opsætning af computeren...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligehold...6 Vista / Windows 7 Recoverysystem...7 Side 2 Opsætning af computeren Det

Læs mere

SIKKERHED OG VEDLIGEHOLDELSE

SIKKERHED OG VEDLIGEHOLDELSE INDHOLD Sikkerhed og vedligeholdelse...4 Korrekt anvendelse... 4 Driftssikkerhed... 4 Vedligeholdelse... 6 Rengøring... 6 Bortskaffelse... 6 Pakkens indhold... 7 Tekniske data... 7 Beskrivelse og ibrugtagning...

Læs mere

Indhold Indhold...1 Sikkerhedsanvisninger...2 Vedligeholdelse...5 Genanvendelse...5 Sikring af data...6 Introduktion...6

Indhold Indhold...1 Sikkerhedsanvisninger...2 Vedligeholdelse...5 Genanvendelse...5 Sikring af data...6 Introduktion...6 Indhold Indhold...1 Sikkerhedsanvisninger...2 Driftssikkerhed og installation...2 Elektromagnetisk kompatibilitet / Standardkonformitet...3 Sikkerhed ved tilslutning...4 Strømforsyning...4 Vedligeholdelse...5

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

HD-webkamera med headsæt MEDION P86007 (MD 86511)

HD-webkamera med headsæt MEDION P86007 (MD 86511) HD-webkamera med headsæt MEDION P86007 (MD 86511) Betjeningsvejledning Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Anvendelsesområde... 4 Elektromagnetisk kompatibilitet... 4 Tilslutning... 5 Reparation... 5 Rengøring...

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

nüvi 2400-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460

nüvi 2400-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 nüvi 2400-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at

Læs mere

Content Sikkerhed og vedligeholdelse

Content Sikkerhed og vedligeholdelse Content Sikkerhed og vedligeholdelse...2 Sikkerhedsanvisninger... 2 Datasikkerhed... 3 Rengøring af skærm... 7 Betjeningsvejledning... 8 Medfølgende dele... 9 Ibrugtagning... 10 Lomme PC'ens dele... 10

Læs mere

- så er livet lidt lettere!

- så er livet lidt lettere! - så er livet lidt lettere! Indholdsfortegnelse Opsætning af computeren Opsætning af computeren...2 Aktivering af Windows licens...2 Installation af styresystem...3 Kør Windows Update...3 Backupprocedurer...4

Læs mere

Denne betjeningsvejledning er opbygget på en sådan måde, at man via indholdsfortegnelsen får oplysninger om, hvor de forskellige emner findes.

Denne betjeningsvejledning er opbygget på en sådan måde, at man via indholdsfortegnelsen får oplysninger om, hvor de forskellige emner findes. Betjeningsvejledning Denne betjeningsvejledning er opbygget på en sådan måde, at man via indholdsfortegnelsen får oplysninger om, hvor de forskellige emner findes. Bemærk På den medfølgende DVD samt i

Læs mere

Vandtæt sports-mp3-afspiller

Vandtæt sports-mp3-afspiller Vandtæt sports-mp3-afspiller MEDION LIFE S60017 (MD 84037) Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning...3 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning...4

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

6,35 cm/2,5 Ekstern harddisk 1 TB MEDION P82780 (MD 90213)

6,35 cm/2,5 Ekstern harddisk 1 TB MEDION P82780 (MD 90213) 6,35 cm/2,5 Ekstern harddisk 1 TB MEDION P82780 (MD 90213) Betjeningsvejledning Indhold 1. Om denne vejledning...3 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne vejledning... 3 1.2. Korrekt

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt har en ét-års garanti, der dækker over eventuelle problemer ved normalt brug. Misbrug af Easi-Speak eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle data, der er

Læs mere

TomTom Hands-Free Car Kit Online-vejledning

TomTom Hands-Free Car Kit Online-vejledning TomTom Hands-Free Car Kit Online-vejledning Indhold Oversigt 3 Æskens indhold 4 Æskens indhold... 4 Sådan kommer du i gang 6 Montering af din TomTom Hands-Free Car Kit i bilen... 6 Sådan starter du din

Læs mere

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Sådan kommer du i gang Det er der i kassen Indhold MojoMINI skærm USB kabel til skærm SD hukommelseskort Pegepind Billader til skærm Monteringsbeslag

Læs mere

Diasscanner MEDION E89000 (MD 86601) Brugervejledning

Diasscanner MEDION E89000 (MD 86601) Brugervejledning Diasscanner MEDION E89000 (MD 86601) Brugervejledning Indhold Om denne vejledning...3 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning...3 Korrekt anvendelse...4 Sikkerhedsanvisninger...5 Generelt...5

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

FAQ - Ofte stillede spørgsmål Oprettet af: lema 05-02-2008 Rettet af: memo 08-06-2015

FAQ - Ofte stillede spørgsmål Oprettet af: lema 05-02-2008 Rettet af: memo 08-06-2015 Indholdsfortegnelse Hvordan tilslutter jeg min notebook til en projektor på skolen?... 2 Hvordan tilslutter jeg min notebook til højtalerne i klassen?... 2 Hvordan tilslutter jeg en af skolens printere?...

Læs mere

Content Sikkerhed og vedligeholdelse...1 Sikkerhedsanvisninger... 1 Datasikkerhed... 2 Betjening... 2 Reparation... 3 Temperatur...

Content Sikkerhed og vedligeholdelse...1 Sikkerhedsanvisninger... 1 Datasikkerhed... 2 Betjening... 2 Reparation... 3 Temperatur... Content Sikkerhed og vedligeholdelse...1 Sikkerhedsanvisninger... 1 Datasikkerhed... 2 Betjening... 2 Reparation... 3 Temperatur... 3 Elektromagnetisk kompatibilitet... 4 Tilslutning... 5 Kabler... 5 Batteridrift...

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

nüvi 2300-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370

nüvi 2300-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 nüvi 2300-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

Inholdsfortegnelse Sikkerhed og vedligeholdelse... 5

Inholdsfortegnelse Sikkerhed og vedligeholdelse... 5 Inholdsfortegnelse Sikkerhed og vedligeholdelse... 5 Sikkerhedsanvisninger... 5 Driftssikkerhed... 5 Installationssted... 6 Elektromagnetisk kompatibilitet... 6 Mus med laser-sensor... 7 Mus med laser-sensor...

Læs mere

MP3-afspiller med microsd-kortlæser MEDION LIFE E60076 (MD 84426) Betjeningsvejledning

MP3-afspiller med microsd-kortlæser MEDION LIFE E60076 (MD 84426) Betjeningsvejledning MP3-afspiller med microsd-kortlæser MEDION LIFE E60076 (MD 84426) Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning...3 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning...4

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Installations- og brugervejledning. for. HDM trafikanalyseprogram til anvendelse sammen med HiStar enhederne NC90, NC90A, NC97 og NC200

Installations- og brugervejledning. for. HDM trafikanalyseprogram til anvendelse sammen med HiStar enhederne NC90, NC90A, NC97 og NC200 Installations- og brugervejledning for HDM trafikanalyseprogram til anvendelse sammen med HiStar enhederne NC90, NC90A, NC97 og NC200 2008 Tokheim Scandinavia A/S All Rights Reserved INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Content Sikkerhed og vedligeholdelse...1 Sikkerhedsanvisninger... 1 Datasikkerhed... 2 Betjening... 2 Reparation... 3 Temperatur...

Content Sikkerhed og vedligeholdelse...1 Sikkerhedsanvisninger... 1 Datasikkerhed... 2 Betjening... 2 Reparation... 3 Temperatur... Content Sikkerhed og vedligeholdelse...1 Sikkerhedsanvisninger... 1 Datasikkerhed... 2 Betjening... 2 Reparation... 3 Temperatur... 3 Elektromagnetisk kompatibilitet... 4 Tilslutning... 5 Kabler... 5 Batteridrift...

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

Nokia trådløst håndfrit bilmonteringssæt (HF-6W) Betjeningsvejledning

Nokia trådløst håndfrit bilmonteringssæt (HF-6W) Betjeningsvejledning Nokia trådløst håndfrit bilmonteringssæt (HF-6W) Betjeningsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HF-6W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Genanvendelse Leverancen inkluderer Tekniske data... 5

Genanvendelse Leverancen inkluderer Tekniske data... 5 Indhold Sikkerhed og service... 2 Driftssikkerhed... 2 Strømforsyning... 2 Opstillingssted... 3 Omgivelsestemperatur... 3 Elektromagnetisk forenelighed... 3 Reparation... 4 Rengøring... 4 Genanvendelse...

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Brugervejledning til Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset til brugere af høreapparater eller cochlear-

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

Direct Access Keyboard

Direct Access Keyboard Direct Access Keyboard Brugervejledning Version 1.0 Copyright Det er forbudt uden producentens skriftlige samtykke at reproducere eller overføre nogen del af denne vejledning i noget format, hverken elektronisk

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

SIKKERHED OG VEDLIGEHOLDELSE...1

SIKKERHED OG VEDLIGEHOLDELSE...1 Content SIKKERHED OG VEDLIGEHOLDELSE...1 Sikkerhedsanvisninger... 1 Datasikkerhed... 2 Betjening...2 Reparation... 2 Temperatur...3 Elektromagnetisk kompatibilitet... 3 Tilslutning... 4 Batteridrift...

Læs mere

Denne betjeningsvejledning er opbygget på en sådan måde, at man via indholdsfortegnelsen får oplysninger om, hvor de forskellige emner findes.

Denne betjeningsvejledning er opbygget på en sådan måde, at man via indholdsfortegnelsen får oplysninger om, hvor de forskellige emner findes. Betjeningsvejledning Denne betjeningsvejledning er opbygget på en sådan måde, at man via indholdsfortegnelsen får oplysninger om, hvor de forskellige emner findes. Bemærk På den medfølgende DVD samt i

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

- så er livet lidt lettere!

- så er livet lidt lettere! - så er livet lidt lettere! Indholdsfortegnelse Opstart af din nye ABook notebook...2 Installation af styresystem...3 Backupprocedurer...4 Vedligeholdelse af batterier...5 Vedligehold...6 Windows 7 Recoverysystem...7

Læs mere

10,92 cm/4,3 navigationssystem

10,92 cm/4,3 navigationssystem 10,92 cm/4,3 navigationssystem MEDION GoPal E4460 (MD 98960) Medion Nordic A/S Naverland 29A 2600 Glostrup Danmark Hotline: (+45) 70212020 Fax: (+45) 70212029 03/28/12 E-Mail: service-denmark@medion.com

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Brugervejledning Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Gør dig fortrolig med din router... 4 Klargøring af routeren... 6 Tilkobling til internettet... 7 Sådan får du adgang

Læs mere

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

1.0 Udpakning DALI KATCH Knapper og Tilslutninger Lyd Indstilling

1.0 Udpakning DALI KATCH Knapper og Tilslutninger Lyd Indstilling DALI KATCH MANUAL INDHOLD 1.0 Udpakning...3 2.0 DALI KATCH Knapper og Tilslutninger.4 2.1 DALI KATCH Knap Oversigt....4 2.2 DALI KATCH Tilslutnings Oversigt...5 3.0 Tænd/Sluk...6 3.1 Tænd...6 3.2 Sluk....6

Læs mere

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning Parkeringsskive Eco Brugervejledning 2 - DK Indhold DK Introduktion 4 Produktoversigt 5 Inden montering 6 Montering af Park n go Eco 9 Hvordan virker Park n go Eco? 11 Park n go app - hvordan virker den?

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Betjeningsvejledning. MEDION GoPal S3867 (MD 99210) 7,62 cm/3 Navigationssystem til udendørs brug

Betjeningsvejledning. MEDION GoPal S3867 (MD 99210) 7,62 cm/3 Navigationssystem til udendørs brug 7,62 cm/3 Navigationssystem til udendørs brug MEDION GoPal S3867 (MD 99210) Medion Nordic A/S Naverland 29A 2600 Glostrup Danmark 06/05/13 Hotline: (+45) 70212020 Fax: (+45) 70212029 E-Mail: service-denmark@medion.com

Læs mere

GPS 72H. Lynstartvejledning

GPS 72H. Lynstartvejledning GPS 72H Lynstartvejledning Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Generelt om brugervejledningen Når du bliver

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 - Naturligvis Indholdsfortegnelse Ibrugtagning af din nye ABook notebook...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligeholdelse af batterier...6 Vedligehold...7 Vista Recoverysystem...8

Læs mere

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

minipocket Brugsanvisning Høresystemer

minipocket Brugsanvisning Høresystemer minipocket Brugsanvisning Høresystemer Indhold Din fjernbetjening 4 Komponenter 5 Tastaturlås 6 Sådan parres høreapparaterne 7 Funktionsoversigt 11 Yderligere oplysninger 13 Rengøring 13 Udskiftning af

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9356502 Issue 1 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. TILSLUTNING AF NOKIA

Læs mere

Ofte stillede spørgsmålm om Transformer TF201

Ofte stillede spørgsmålm om Transformer TF201 DA7211 Ofte stillede spørgsmålm om Transformer TF201 Administration af filer... 2 Hvordan får jeg adgang til mine data, som er gemt på microsd, SD-kortet eller USB enheden?... 2 Hvordan flytter jeg den

Læs mere

VENTUS GPS G730 DATA LOGGER. Brugervejledning

VENTUS GPS G730 DATA LOGGER. Brugervejledning VENTUS GPS G730 DATA LOGGER Brugervejledning 1 Advarsel Læs før brug: Det globale positionssystem (GPS) administreres af det amerikanske forsvarsministerium og de har det fulde ansvar for dets præcision

Læs mere

Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS.

Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS. Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS. Michael Pedersen (mike42dk) mike42dk@gratispoi.dk Juli 2009 Version 2.1 Jeg fralægger mig alt ansvar for den skade du kan komme til at forsage ved din GPS,

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

nüvi 3700-serien til Volvo

nüvi 3700-serien til Volvo nüvi 3700-serien til Volvo lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3760, 3790 Juli 2010 190-01265-56 Rev. A Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om

Læs mere

8,89 cm/3,5 Ekstern harddisk 1 TB MEDION P83777 (MD 90199) Betjeningsvejledning

8,89 cm/3,5 Ekstern harddisk 1 TB MEDION P83777 (MD 90199) Betjeningsvejledning 8,89 cm/3,5 Ekstern harddisk 1 TB MEDION P83777 (MD 90199) Betjeningsvejledning Indhold 1. Om denne vejledning...3 1.1. Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning...3 1.2. Korrekt anvendelse...4

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

I løbet af 2017 vil C-drevet på alle UCL s bærbare computere automatisk blive krypteret med BitLocker.

I løbet af 2017 vil C-drevet på alle UCL s bærbare computere automatisk blive krypteret med BitLocker. BitLocker BitLocker kan bruges til kryptering af drev for at beskytte alle filer, der er gemt på drevet. Til kryptering af interne harddiske, f.eks. C-drevet, bruges BitLocker, mens man bruger BitLocker

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 29.9.2015 Vejledning for brug og installation GSM dørklokke med mobil samtale SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Sikkerheds

Læs mere