Mobile navigation system

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mobile navigation system"

Transkript

1 Mobile navigation system MEDION GoPal E3140, E3240, E4440 Instruktionsbog

2 Betjeningsvejledning Denne betjeningsvejledning er opbygget på en sådan måde, at man via indholdsfortegnelsen får oplysninger om, hvor de forskellige emner findes. Bemærk På den medfølgende CD/DVD samt i enhedens online hjælpefunktion findes udførlig betjenings-vejledning for navigationssystemet. Se afsnittet Ofte stillede spørgsmål for at få svar på de mest almindelige spørgsmål, som stilles til vore kunderådgivere. Formålet med denne betjeningsvejledning er at gøre brugeren fortrolig med navigationssystemet i et let forståeligt sprog. Personligt Noter følgende ejendomsoplysninger: Seriennummer (S/N)... Adgangskode... Husketekst... SuperPIN... UUID... Købsdato... Købssted... De finder deres apparater serienummer på bagsiden/underside af den bærbare. Overfør i givet fald serienummeret til deres garantipapirer. Adgangskoden og husketeksten indlæses via funktionen Security. SuperPIN og UUID koderne får du, når funktionen Security er aktiveret. Se side 23. i

3 Kvalitet Ved valg af komponenter har vi lagt vægt på høj funktionalitet, enkel betjening, sikkerhed og pålidelighed. På baggrund af et velafbalanceret hard- og softwarekoncept kan vi præsentere et fremtidsorienteret navigationssystem, som man kan have glæde af både på arbejdet og i fritiden. Vi takker for den tillid, du har vist ved at købe vort produkt og er glade for at byde dig velkommen som kunde. Service Vores individuelle kunderådgivning er klar til at hjælpe dig i det daglige arbejde. Kontakt os, hvis der skulle være spørgsmål eller problemer - vi glæder os til at hjælpe dig. Se også afsnittet om kundeservice, som begynder på side 55. Copyright 2011, version 06/04/11 Alle rettigheder forbeholdes. Denne håndbog er ophavsretligt beskyttet. Varemærke: MS-DOS og Windows er Fa. Microsoft s registrerede varemærker. Pentium er Fa. Intel s registrerede varemærke. Andre varemærker tilhører de respektive ejere. Ret til tekniske ændringer forbeholdes. ii

4 Indhold Sikkerhed og vedligeholdelse... 7 Sikkerhedsanvisninger... 7 Datasikkerhed... 7 Krav til driftsomgivelsen... 8 Reparation... 8 Temperatur... 8 Elektromagnetisk kompatibilitet... 9 Tilslutning... 9 Strømforsyning via biladapter... 9 Kabler... 9 Konformitetsinformation R&TTE Batteridrift Vedligeholdelse Rengøring af skærm Genanvendelse Transport Medfølgende dele Komponenter Set forfra Set bagfra Underside Set ovenfra Ibrugtagning I. Opladning af batteri II. Strømforsyning Strømforsyning via biladapter Alternative muligheder for at oplade batteriet III. Tænding og slukning af apparatet Væsentligste oversigter Betjening Tænding og slukning Security Fastlæggelse af adgangskode og husketekst Gennemførelse af indstillinger SuperPIN og UUID iii

5 Foretag justeringer senere Indlæsning af adgangskode Nulstilling af navigationssystem Reset Fuldstændig slukning/hard reset Navigation Sikkerhedsanvisninger Betjening Tips til brug i bilen Antenneindstilling I. Montering af bilholder II. Montering af navigationssystemet III. Tilslutning af navigationssystem i bilen IV. Start af navigationssoftwaren MP3-Player (extra tilbehør) Oversigt over hovedskærmen Vælg titel og optag den på favoritlisten Favoritliste Liste over fastlagte læsemærker Picture Viewer (extra tilbehør) Betjening af Picture Viewer Oversigt over hovedskærmen Visning af helbillede Travel Guide (extra tilbehør) Oversigt over hovedskærmen Alarm Clock (vækkeur) (extra tilbehør) Oversigt over hovedskærmen Beskrivelse af styrefelterne Indstilling af systemtid Valg af vækketone Indstilling af lydstyrke Snooze-funktion Afslutning af Alarm Clock Sudoku (extra tilbehør) Oversigt over hovedskærmen Beskrivelse af kontrolflader Oversigt over spillefeltet Beskrivelse af kontrolfladerne iv

6 Hyppigt stillede spørgsmål Service Fejl og mulige årsager Har De brug for yderligere understøttelse? Tillæg Speciel funktion CleanUp (engelsk skærmtekst) Synkronisering med PC'en I. Installation af Microsoft ActiveSync II. Forbindelse med PC'en Masselagermodus ActiveSync -Modus Alternative muligheder for at oplade batteriet III. Arbejde med Microsoft ActiveSync GPS (Global Positioning System) TMC (Traffic Message Channel) PayTMC (extra tilbehør) Installation af en ekstern TMC-modtager / Installation af ekstern TMC- dipolantenne (extra tilbehør) Anvendelse af hukommelseskort Indsætning af hukommelseskort Fjernelse af hukommelseskort Anvendelse af hukommelseskort Overføring af data via kortlæser Yderligere kortmateriale Kopiering af kortmateriale til et hukommelseskort Alternativ installering af navigationssoftwaren fra et hukommelseskort Overførsel af installationsfiler og kortmateriale til den interne hukommelse Tekniske specifikationer Modeloversigt Kopiering af denne manual Index v

7 vi

8 Sikkerhed og vedligeholdelse Sikkerhedsanvisninger Det anbefales at læse dette afsnit grundigt og følge de angivne anvisninger for at sikre korrekt funktion og lang levetid for navigationssystemet. Gem emballagen og betjeningsvejledningen, så begge dele kan medfølge, hvis enheden evt. senere afhændes. Åbn aldrig kabinettet på enheden, netadapteren eller tilbehør. Her findes der ingen dele, der skal vedligeholdes af brugeren! Børn er ikke altid klar over, hvilke evt. risici, de udsættes for. Lad ikke børn lege med plasticposer, da dette kan medføre risiko for kvælning. Undgå at placere genstande oven på enheden og undgå at displayet kommer under pres. Der er i så fald risiko for, at displayet kan gå i stykker. Brug kun dit navigationssystem med tilladt strømforsyning. For at undgå beskadigelse må skærmen aldrig berøres med skarpe genstande. Brug altid kun den medfølgende pen eller en anden stump pen. I mange tilfælde kan apparatet også betjenes med en finger. Der er risiko for personskade, hvis skærmen går i stykker. Hvis det skulle ske, anbefales det at samle de ituslåede dele sammen med beskyttelseshandsker på. Aflever herefter delene på servicecenter, således at disse kan bortskaffes på forsvarlig vis. Efter håndtering af enheden anbefales det at vaske hænder med sæbe, da der kan forekomme kemikalier. Lad aldrig børn lege med elektriske apparater uden opsyn. Børn er ikke altid klar over, hvilke evt. risici, de udsættes for. I følgende tilfælde skal netadapteren straks tages ud af netstikket og nærmeste servicecenter kontaktes Afbryd strømforsyningen, hvis kabinettet på enheden eller tilbehør er beskadiget, eller hvis der er trængt væske ind i apparatet. Kontakt forhandler eller servicecenter for eftersyn af enheden, således at beskadigelser forebygges! Datasikkerhed Efter hver opdatering bør man tage sikkerhedskopier af sine data på eksterne lagringsmedier (CD-R). Skadeserstatning for tab af data og følgeskader opstået derved er udelukket. Sikkerhed og vedligeholdelse

9 Krav til driftsomgivelsen Hvis du ikke tager hensyn til disse oplysninger, kan det føre til driftsforstyrrelser eller beskadigelse af apparatet. I dette tilfælde forfalder garantiforpligtigelserne. Undgå at navigationssystemet og alle tilsluttede dele udsættes for fugt og undgå støv og varme samt direkte sollys, specielt i bilen. Det er vigtigt at beskytte enheden mod fugt, f.eks. pga. regn eller hagl. Obs.: Der kan opstå kondensationsfugt, selv om apparatet befinder sig i en beskyttelsestaske. Undgå stærke vibrationer og rystelser som kan opstå f.eks. ved terrænkørsel. Pas på at apparatet ikke ryster sig løs af holderen, f.eks. under bremsning. Apparatet bør monteres så lodret som muligt. Reparation Såfremt der opstår usikkerhed omkring tekniske spørgsmål, kontaktes kvalificeret servicetekniker. I tilfælde af tekniske problemer, skal henvendelse ske til nærmeste servicecenter. Reparationer må kun udføres på autoriseret serviceværksted. Temperatur Enheden må benyttes ved omgivelsestemperaturer mellem 5 C og 35 C og ved en relativ fugtighed på 10% - 90% (ikke kondenserende). Når enheden slukket, skal den opbevares ved en temperatur mellem 0 C og 60 C. Enheden skal fastgøres sikkert. Undgå høje temperaturer (f.eks. ved parkering eller ved direkte solindfald). 8 Dansk

10 Elektromagnetisk kompatibilitet Ved tilslutning af ekstra enheder eller andre komponenter, skal Retningslinier for elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) overholdes. Vær desuden opmærksom på, at der kun må anvendes afskærmede kabler til de eksterne grænseflader. For at undgå funktionsfejl og datatab, skal enheden altid befinde sig min. 1 m fra højfrekvente og magnetiske interferenskilder (TV-apparater, højttalere, mobiltelefoner osv.). Elektriske apparater udsender elektromagnetiske stråler, når de bruges. Disse stråler er ufarlige, men kan forstyrre andre apparater, som befinder sig i umiddelbar nærhed. Vore produkter kontrolleres og optimeres i laboratoriet for elektromagnetisk forenelighed. Alligevel kan det ikke udelukkes, at der kan forekomme forstyrrelser, både på selve apparatet og andre apparater i nærheden. Såfremt der forekommer sådanne forstyrrelser, anbefales det at afhjælpe forstyrrelserne ved at forsøge at ændre apparaternes indbyrdes afstand og placering. Især ved brug i motorkøretøjer bør man sikre sig, at køretøjets elektronik fungerer korrekt, inden man kører. Tilslutning Overhold nedenstående anvisninger, således at enheden kan tilsluttes korrekt: Strømforsyning via biladapter Kabler Biladapteren må kun bedrives via køretøjets cigartænder (bilbatteri DC 12V eller lastbilbatteri = DC 24V ). Hvis der er tvivl om bilens strømforsyning anbefales det at kontakte bilproducenten. Kabler skal føres på en sådan måde, at man ikke kommer til at træde på dem eller kan falde i dem. Undgå at anbringe genstande oven på kablerne, da kablerne i så fald kan tage skade. Brug ikke vold ved tilslutning af kabler og stik og sørg for at stikkene vender korrekt. Undgå at store kræfter påvirker stikforbindelser, f. eks. fra siden, da dette ellers fører til skader på og i dit apparat. Undgå at klemme eller bøje kablerne stærkt, da dette kan føre til kortslutning og kabelbrud. Sikkerhed og vedligeholdelse 9

11 Konformitetsinformation R&TTE Hermed erklærer MEDION AG, at disse apparater svarer til de krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. En fuldstændig overensstemmelseserklæring finder du under Batteridrift Enheden strømforsynes via et indbygget batteri. For at forlænge batteriets levetid og sikre maksimal ydeevne, skal følgende anvisninger overholdes: Batteriet kan ikke tåle varme. Undgå derfor, at enheden og det indbyggede batteri bliver overophedet. Manglende overholdelse af dette kan medføre beskadigelse og kan under visse forhold endda medføre, at batteriet eksploderer. Benyt kun den medfølgende originale netdel eller biladapteren, som fås som ekstraudstyr til navigations-sættet. Batterier er særligt affald. Batterier må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald, men skal afleveres i særlige beholdere hos batteriforhandlere eller på kommunale genbrugspladser. Når apparatet skal kasseres, skal dette ske iht. de gældende affaldsbestemmelser. Spørg evt. hos kommunen. 10 Dansk

12 Vedligeholdelse Vigtigt! Der findes ingen dele inden i apparatet, som skal vedligeholdes eller rengøres af brugeren. For at forlænge apparatets levetid, anbefales det at følge nedenstående anvisninger: Tag altid netstikket og alle tilslutningskabler ud af netkontakten. Apparatet må kun rengøres med en fugtig, fnugfri klud. Anvend aldrig opløsningsmidler, ætsende eller luftformige rengøringsmidler. Rengøring af skærm Undgå at lave ridser på skærmoverfladen, da den let kan blive beskadiget. Vi anbefaler at bruge display-beskyttelsesfolier til at forebygge ridser og tilsmudsning. Dette tilbehør fås i specialbutikker. Folien som er anbragt på displayet ved leveringen tjener kun som transportbeskyttelse! Vær opmærksom på, at der ikke kommer vanddråber på skærmen. Vand kan medføre permanente farveforandringer. Rengør skærmen med en blød, fnugfri klud. Undgå at udsætte skærmen for kraftigt sollys og ultraviolet stråling. Genanvendelse Apparatet og emballagen kan genbruges. Apparat Når apparatet er nået til slutningen af dets levetid, må du under ingen omstændigheder smide det ud som almindeligt husholdningsaffald. Undersøg mulighederne for en miljømæssig korrekt bortskaffelse. Emballage Emballage og indpakningshjælpemidler, der ikke skal bruges mere, kan genbruges og skal derfor principielt bortskaffes til genbrug. Sikkerhed og vedligeholdelse 11

13 Transport Ved transport af enheden, skal følgende anvisninger overholdes: Efter at enheden har været transporteret, anbefales det at vente med at bruge den, indtil den har samme temperatur som omgivelserne. Ved større udsving i temperatur og fugtighed, kan der pga. kondensering dannes fugt inde i lomme apparatet, som kan medføre elektrisk kortslutning. Brug etui for at beskytte enheden mod snavs, rystelser og ridser. Før evt. rejser anbefales det at undersøge strøm-forsyningsforholdene på bestemmelsesstedet. Hvis der er behov for evt. adapter eller kommunikationsenheder (modem, LAN osv.) anbefales det at anskaffe disse enheder, inden rejsen påbegyndes. Brug altid kun den originale emballage ved forsendelse. Spørg evt. transportfirmaet i tvivlstilfælde. Ved passage gennem håndbagagekontrollen i lufthavne anbefales det at sende enheden og alle magnetiske lagringsmedier (eksterne harddiske) gennem røntgenanlægget (hvor håndbagage anbringes). Undgå den elektromagnetiske detektor (den portal, man går igennem) samt den magnetiske stav (sikkerhedspersonalets håndholdte terminal), da disse i visse tilfælde kan ødelægge de indlagte data. 12 Dansk

14 Medfølgende dele Ved udpakningen kontrolleres det, at nedenstående dele er leveret. Hvis der mangler noget, kontaktes forhandleren senest 14 tagen efter købet. Pakken skal indeholde følgende: Navigationssystemet Strømforsyningskabel til cigarettænder USB-kablet Bilholder og holdeskål CD/DVD med navigationssoftware, digitaliseret kortmateriale, ActiveSync, PC-applikation til hurtig genopretning af datamaterialet Betjeningsvejledning og garantibevis Extra tilbehør Hukommelseskort TMC-dipolantenne Adapter 2,5mm på 3,5 mm til øretelefon Ekstern TMC-modtager Øretelefoner Opbevaringstaske Sikkerhed og vedligeholdelse 13

15 Komponenter Set forfra Nr. Komponent Beskrivelse Batteriladeindikator Under opladning lyser ladeindikatoren orange. Den lyser grøn, når batteriet er fuldt opladet. Touch Screen Viser data på lomme apparatet. Tryk på skærmen med fingeren eller med en egnet pen med stump spids for at vælge menuoptioner eller at indlæse data. 14 Dansk

16 Set bagfra GPS antenne Nr. Komponent Beskrivelse Højttaler Til afspilning af musik samt gengivelse af taleanvisninger og advarsler. Underside Nr. Komponent Beskrivelse Hukommelseskortslot Port for tilslutning af hukommelsekort (ekstra tilbehør). Mini USB-stik Stik for tilslutning til apparatet via USB-kabel (til data-administration) såvel som tilslutning til ekstern strømforsyning. Her kan du optionelt tilslutte en ekstern TMCmodtager (kun i model E3140). Hovedtelefon Tilslutning af hovedtelefon. Hvis en audioafspiller bruges med høj lydstyrke i længere tid, kan det medføre høreskader hos lytteren. Her har kan du tilslutte en TMC-dipolantenne (kun i model E3240). Komponenter 15

17 Set ovenfra Nr. Komponent Beskrivelse Tænd- /slukkontakt Tænder eller slukker apparatet ved langt tryk. Ved at trykke kort skifter du til standby-modus eller vækker apparatet igen. 16 Dansk

18 Ibrugtagning I det følgende beskrives fremgangsmåden første gang navigationssystemet tages i brug. Fjern først transportbeskyttelsesfolien fra displayet. I. Opladning af batteri Du har følgende muligheder for at oplade navigationssystemets batteri: via den vedlagte biladapter eller via det vedlagte USB-kabel. Vigtigt! Afhængigt af ladetilstanden på det ilagte batteri kan det være nødvendigt først at oplade enheden i et stykke tid, før førstegangsinstallationen kan udføres. Ved brug af batteriet skal man huske følgende: Under opladningen lyser ladeindikatoren orange. Opladningen bør ikke afbrydes, før batteriet er fuldt opladet. Dette kan tage nogle timer. Opladningsindikatoren lyser allerede grønt, når batteriet har nået en høj opladnignskapacitet. For at opnå den fulde opladning, bør du lade opladerkablet sidde i apparatet i yderligere 20 minutter. Der er mulighed for at arbejde med navigationssystemet under opladningen, men strømforsyningen må ikke afbrydes under førstegangs-installation. Lad den eksterne strømforsyning kontinuerligt forsyne apparatet med strøm, så det indbyggede batteri kan oplades fuldstændigt. Eksterne strømforsyning må gerne være tilsluttet, hvilket er praktisk ved kontinuerlig drift. Husk at både biladapteren bruger strøm, også mens de ikke er i gang med at oplade navigationssystemets batteri. Hvis batteriets opladningstilstand er meget lav, kan det tage flere minutter inden apparatet arbejder normalt igen efter tilslutning til den eksterne strømforsyning. Batteriet oplades også ved fuldstændigt slukket apparat. Ibrugtagning 17

19 II. Strømforsyning Strømforsyning via biladapter (Skematisk tegning) 1. Tilslut jackstikket () på forbindelseskablet i indgangen, som findes på underside af enheden (side 15). 2. Sæt herefter strømforsyningsstikket i cigarettænderen () og kontrollér, at kablet ikke mister forbindelsen under kørslen, da der i så fald kan forekomme fejlfunktion. Alternative muligheder for at oplade batteriet Batteriet oplades, så snart navigationsapparatet bliver tilsluttet en tændt PC eller et tændt notebook via et USB-kabel. Der er ikke brug for speciel software eller installation af en driver. Opladningen bør helst ikke afbrydes under den første idrifttagning. Bemærk Ved tændt apparat sænkes lysstyrken muligvis, når en USB-forbindelse oprettes. Det anbefales at apparatet sættes i standby-modus for at forkorte ladetiden pr. USB. 18 Dansk

20 III. Tænding og slukning af apparatet Navigationsapparatet tændes og slukkes fuldstændigt igen med et langt tryk (> 3 sek.) på tænd-/slukkontakten. Navigationssystemet starter ved første ibrugtagning med en information om overholdelse af trafikloven. Derefter starter installationsassistenten. Denne assistent hjæper dig med at foretage indstillinger som sprog, visningsoptioner, hjemmeadresse osv. Som afslutning vises startskærmen. Når du har besluttet dig for din anvendelses-mode og efter du har bekræftet nogle henvisninger, kommer du til navigationsmenuen. Herfra betjener du dit navigationsapparat. Ibrugtagning 19

21 Væsentligste oversigter Knap Beskrivelse Hovedskærmen * Menu Kortvisning Navigationsmenu (Udvidet tilstand) Andet (Udvidet tilstand) Indstillinger (Udvidet tilstand) Bemærk Hvis navigationssoftwaren ikke finder kortdata i apparatet eller på memorykortet, kan du ikke vælge navigationsmenuen eller indstillingen. I så fald vises menuen Andet automatisk. * Billedskærmsillustrationerne er skematiske og kan variere alt efter udførelse. 20 Dansk

22 Bemærk Så længe navigationssystemet er forbundet med en ekstern strømforsyning eller drives med batterier, kan det hhv. tændes og slukkes ved et kort tryk på Til-/Fra-kontakten (standby-modus). Via knappen Indstillinger på apparatets hovedskærm kan driftstiden tilpasses dine behov. Ved leveringen er apparatet indstillet sådan, at det ikke slukker af sig selv ved inaktivitet, mens det er tændt. Hvis der skal slukkes helt for apparatet trykkes længe (> 3 Sek.) på apparatets tænd-/slukknap. Ingen data går tabt herved, da de gemmes i den interne hukommelse. Kun startprocessen kommer til at vare lidt længere. Navigationssystemet bruger også en ringe mængde strøm, mens det er i standby-modus, og batteriet aflades. Apparatet leveres med basisdatane til navigationssoftwaren, og softwarens afsluttende installering sker automatisk fra den interne hukommelse under den første opsætning. Følg anvisningerne på skærmen. Hukommelseskortet (extra tilbehør) med det digitaliserede kortmateriale skal altid befinde sig i apparatet mens navigationssystemet er i brug. Hvis hukommelseskortet fjernes under brugen (selv om det kun sker kortvarigt), skal der gennemføres en soft reset til nystart af systemet (s. side 28). Se venligst kapitlet Navigation fra side 30. Ibrugtagning 21

23 Betjening Tænding og slukning Efter den første installation befinder apparatet sig i sin normale driftstilstand. 1. Navigationssystemet tændes ved et kort tryk på Til/Fra-omskifteren. Bemærk Ved leveringen er apparatet indstillet sådan, at det ikke slukker af sig selv ved inaktivitet, mens det er tændt. Via knappen Settings på apparatets hovedskærm kan driftstiden tilpasses dine behov. Auch im Standby Modus verbraucht Ihr Navigationssystem geringfügig Strom und der eingebaute Akku wird entladen. 1. Navigationssystemet slukkes ved et kort tryk på Til/Fra-omskifteren. Følgende skærmbillede vises: Du har nu tre valgmuligheder: Knap Beskrivelse Afbryd/Tilbage Hvis du har valgt dette skærmbillede ved en fejl, kommer du tilbage til det forrige skærmbillede ved at tippe på pilen. Standby-modus (Energisparemodus) Hvis du tipper på dette styrefelt, går apparatet straks til standbymodus. Reset Hvis du tipper på dette styrefelt, gennemføres et reset. 22 Dansk

24 Hvis du ikke vælger nogen af disse tre muligheder, går apparatet automatisk til standbymodus efter få sekunder. Om yderligere indstillinger for standby-modus se også kapitel Speciel funktion CleanUp (engelsk skærmtekst), side 56, punkt 8. Hvis du har aktiveret komfortfunktionen DC AutoSuspend, vises det samme skærmbillede efter en kort ventetid på nogle sekunder. Security Med denne funktion har du mulighed for at beskytte apparatet mod adgang for uvedkommende. Inden funktionen kan bruges, skal der foretages et par engangsindstillinger. Det sker på følgende måde: Fastlæggelse af adgangskode og husketekst 1. Gå via Hovedskærmen til Indstillinger og derfra til Indstilling af apparatet. 2. Funktionen startes ved at tippe på Security. Følgende skærm vises: 3. Tip på for at fastlægge en adgangskode. 4. Der vises et tastatur. Anvend det til at indtaste en adgangskode. Obs. Adgangskoden skal bestå af mindst 4 tegn. Brug en kombination af bogstaver (A-Z) og tal (0-9). Opbevar adgangskoden på et sikkert sted. 5. Når adgangskoden er indlæst, bekræftes den med. 6. Adgangskoden indtastes i felt nr. 2 for at bekræfte den, så eventuelle tastefejl undgås. Security 23

25 Obs. Adgangskoden vises med små stjerner (****). 7. Når Adgangskoden er indlæst, vises et nyt tekstfelt. Her skal du indtaste en husketekst, der skal tjene som hjælp til at huske adgangskoden. Denne tekst kan kaldes frem, hvis du har glemt eller forlagt din adgangskode. Gennemførelse af indstillinger Når du har afsluttet fastlæggelsen af adgangskode og husketekst, vises følgende vindue, hvor du skal foretage indstillingerne for Security funktionen. Knap Beskrivelse Her fastlægger du, om apparatet skal spørge efter adgangskoden efter en koldstart (hard reset). Her fastlægger du, om apparatet skal spørge efter adgangskoden efter en nystart (reset). Her fastlægger du, om apparatet skal spørge efter adgangskoden, når det tændes fra standby-modus. 24 Dansk

26 Bekræft din indstilling ved indretningen med. Nu vises følgende billedskærm: SuperPIN og UUID Når du har foretaget indstillingerne, viser skærmen SuperPIN koden og UUID'en (Universally Unique IDentifier = entydig apparatidentifikation). Obs. Du bør notere disse data i din betjeningsvejledning og opbevare den på et sikkert sted. Du får brug for disse informationer, hvis du har indtastet adgangskoden forkert 3 gange i træk. I dette tilfælde kan navigationsapparatets funktioner kun frigives ved hjælp af disse koder. Security 25

27 Foretag justeringer senere Hvis du allerede har indtastet et password og efterfølgende ønsker at foretage justeringer eller ønsker at ændre passwordet, start security-funktionen. Indtast dit aktuelle password. Følgende billedskærm vises: Knap Beskrivelse Juster password eller henvisningstekst; Autentificerings-indstillinger (s. side 24, foretag justeringer) Vis SuperPIN og UUID (se side 25) Nulstiller hele security-funktionen. Efter udførelse af denne funktion slettes alle security-indstillinger samt passwords. For at kunne udføre denne funktion skal du indtaste dit password endnu en gang og bekræfte det. 26 Dansk

28 Indlæsning af adgangskode Hvis du har fastsat en adgangskode eller et fingeraftryk via Security-funktionen, bliver du spurgt om adgangskoden, når apparatet startes på nyt, afhængigt af indstillingen. 1. Indlæs din gemte adgangskode via tastefeltet. Obs. Adgangskoden vises som små stjerner (****). 2. Den henvisningstekst du har efterladt vises ved tryk på spørgsmålstegnet. 3. Tryk på for at bekræfte indtastningen. Obs. Hvis du har indtastet adgangskoden forkert 3 gange i træk, skal du indtaste SuperPIN koden. Hvis du også har forlagt denne, må du henvende dig til dit Service Center og angive UUID koden. UUID'en vises på skærmens nederste del. Security 27

29 Nulstilling af navigationssystem Denne mulighed kan anvendes, hvis navigationssystemet ikke reagerer som det skal eller ikke fungerer korrekt. Ved soft reset genstartes navigationssystemet, uden at det er nødvendigt at foretage geninstallation. Soft reset anvendes ofte i forbindelse med optimering af data i hukommelsen. Alle åbne programmer afbrydes og arbejdslageret initialiseres igen. Du har to muligheder for at resette apparatet. Reset Tryk kort på tænd-/slukkontakten. Den følgende skærm vises: Hvis du ønsker at gennemføre et reset, tipper du på styrefeltet. Yderligere informationer om denne skærm findes i afsnit Tænding og slukning, side Dansk

30 Fuldstændig slukning/hard reset Vigtigt! En hard reset sletter samtlige data i den midlertidige hukommelse. Navigationssystemet befinder sig normalt i standby-modus, hvis det er blevet slukket ved et kort tryk på Til-/Fra-kontakten. Systemet kan også slukkes fuldstændigt, hvorved energiforbruget kan sænkes til et absolut minimum. Ved en fuldstændig slukning går datane i den midlertidige hukommelse tabt (hard reset). Sådan slukker du fuldstændigt for navigationssystemet: 1. Tryk længe (> 3 Sek.) på tænd-/slukkontakten, for at slukke for apparatet. 2. Tryk længe (> 3 Sek.) på tænd-/slukkontakten, for at tænde for apparatet igen. Hvis apparatet leveres med basisdatane til navigationssoftwaren allerede installeret i den permanente hukommelse, skal der foretages en nyinstallering efter et hard reset. Nulstilling af navigationssystem 29

31 Navigation Sikkerhedsanvisninger På den medfølgende CD/DVD findes en udførlig betjenings-vejledning. Betjening Navigationssystemet må ikke benyttes under kørslen for ikke at udsætte sig selv eller andre for fare eller risiko for uheld! Hvis det i første omgang er vanskeligt at forstå tekstanvisningerne for, hvilken vej man skal køre ved næste kryds, kan man hurtigt orientere sig ved hjælp af korteller pilangivelserne på displayet. Se kun på displayet, når dette er sikkert af hensyn til trafikken! Lovinformation I nogle lande er det forbudt at bruge apparater som advarer mod trafikovervågningsanlæg (f.eks. hastighedsradar). Husk at informere dig om lovgivningen på området og anvend advarselsfunktionen kun der hvor den er tilladt. Vi hæfter ikke for skader som resulterer fra brug af advarselsfunktionen. Vigtigt! Vejføringen og trafikloven har prioritet frem for navigationssystemets anvisninger. Anvisningerne bør kun følges, hvis omstændighederne og trafikreglerne gør det muligt. Husk også at navigationssystemets hastighedsforslag ikke er bindende - følg derfor hastighedspåbudene på vejtavlerne. Navigationssystemet leder dig også mod målet, hvis du er tvunget til at afvige fra den planlagte rute. Retningsoplysningerne som vises af navigationssystemet frigør ikke køretøjets fører fra sit eget ansvar og sin pligt til at vise omhu. Planlæg altid ruten, før kørslen påbegyndes. Hvis ruten ønskes ændret undervejs, anbefales det at afbryde kørslen for at planlægge den nye rute. For at modtage GPS-signalet korrekt, må der ikke være metalliske genstande, som forstyrrer modtagelsen. Fastgør enheden med sugekopholderen indvendigt på forruden eller i nærheden af forruden. Prøv forskellige steder i bilen for at finde ud af, hvor modtagelsen er optimal. 30 Dansk

32 Tips til brug i bilen Ved montering af holderen skal der tages hensyn til, at holderen ikke må kunne udgøre en sikkerhedsrisiko i tilfælde af uheld. Anbring aldrig kablet lige ved siden af enheder, der har betydning for sikkerheden. Enhedens skærm kan fremkalde lysreflekser. Vær opmærksom på, at du ikke bliver blændet, når skærmen er tændt. Kabler må ikke føres i umiddelbar nærhed af bilens sikkerhedsudstyr. Anbring aldrig holderen inden for airbagens funktionsområde. Tjek med regelmæssige mellemrum om sugekoppen sidder sikkert. Strømforsyningsstikket bruger også strøm, når enheden ikke er tilsluttet. Det anbefales at fjerne enheden, når den ikke er i brug for at undgå afladning af bilens batteri. Efter installationen kontrolleres alle sikkerhedsrelevante funktioner i bilen. Bemærk Efterlad ikke navigationssystemet i bilen, når du forlader den. Også bilholderen bør afmonteres for en sikkerheds skyld. Navigation 31

33 Antenneindstilling For at GPS-modtageren kan modtage satellitsignaler skal der være "fri sigt" til himlen. Derfor indstilles antennen, så den står så vandret som muligt. Hvis modtagelsen ikke er god nok, ændres modtager- og antenneposition, indtil den optimale modtagelse opnås. I. Montering af bilholder Vigtigt! Fastgør kun holderen til enheden på forruden, hvis dette ikke generer udsynet. Hvis dette ikke er muligt, monteres holderen med den sugeplade på en sådan måde, at der opnås en uhindret og sikker funktion. Smækarm Bemærk (Skematisk tegning) Afhængigt af modellen kan navigationssystemet også være forsynet med en anden, lignende bilholder. Bemærk Rengør ruden grundigt med glasrens. Ved temperaturer under 15 C anbefales det at varme ruden og sugekoppen lidt op. 32 Dansk

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 www.adesk.dk Indholdsfortegnelse Opsætning af computeren...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligehold...6 Vista / Windows 7 Recoverysystem...7 Side 2 Opsætning af computeren Det

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 - Naturligvis Indholdsfortegnelse Ibrugtagning af din nye ABook notebook...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligeholdelse af batterier...6 Vedligehold...7 Vista Recoverysystem...8

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS.

Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS. Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS. Michael Pedersen (mike42dk) mike42dk@gratispoi.dk Juli 2009 Version 2.1 Jeg fralægger mig alt ansvar for den skade du kan komme til at forsage ved din GPS,

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Brugervejledning Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Gør dig fortrolig med din router... 4 Klargøring af routeren... 6 Tilkobling til internettet... 7 Sådan får du adgang

Læs mere

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning Parkeringsskive Eco Brugervejledning 2 - DK Indhold DK Introduktion 4 Produktoversigt 5 Inden montering 6 Montering af Park n go Eco 9 Hvordan virker Park n go Eco? 11 Park n go app - hvordan virker den?

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Symboler Bemærk Vigtig information eller råd. Kan forhindre ulemper. Tip Tidsbesparende tips eller råd forhindrer ulemper.

Læs mere

Español. Dansk. Ret til tekniske ændringer forbeholdes.

Español. Dansk. Ret til tekniske ændringer forbeholdes. Español Betjeningsvejledning Dansk Ekstern harddisk med USB Copyright 2005 Alle rettigheder forbeholdes. Denne manual er ophavsretligt beskyttet. Copyright indehaves af fa. Medion. Varemærker: MS-DOS og

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

Sporing af demente med GPS-teknologi

Sporing af demente med GPS-teknologi Sporing af demente med GPS-teknologi Større tryghed og bevægelsesfrihed for demente Med GPS-TRACKER ved man altid, hvor den demente befinder sig. Sporing af demente med GPS-teknologi Hvorfor skulle demente

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

Guide til opdatering af Parrot CK3100 LCD, 3200LS Color, 3200LS+ og MK6100 med en Parrot Dongle

Guide til opdatering af Parrot CK3100 LCD, 3200LS Color, 3200LS+ og MK6100 med en Parrot Dongle Hvis man bruger en Bluetooth dongle fra Parrot (Parrot Dongle), så skal man følge nedenstående guide. Guiden er baseret med opdateringssoftware, version 3.4.1.0, til Microsoft Windows XP. For at kunne

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

nüvi 1490TV lynstartvejledning

nüvi 1490TV lynstartvejledning nüvi 1490TV lynstartvejledning Sådan ser din nüvi ud Advarsel Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Tv-antenne

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 5 Korrekt anvendelse... 5 Driftssikkerhed... 6 Reparation... 9 Pakkens indhold... 10 Apparatoversigt... 11 Stik...

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 5 Korrekt anvendelse... 5 Driftssikkerhed... 6 Reparation... 9 Pakkens indhold... 10 Apparatoversigt... 11 Stik... Indhold Sikkerhedsanvisninger... 5 Korrekt anvendelse... 5 Driftssikkerhed... 6 Reparation... 9 Pakkens indhold... 10 Apparatoversigt... 11 Stik... 13 Ibrugtagning... 14 Etablering af elektrisk forbindelse...

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl220g

Installationsvejledning til Mobile iwl220g Installationsvejledning til Mobile iwl220g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0127 1. Indledning Før

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

FREMGANGSMÅDE VED FEJLAFHJÆLPNING SD-NAVI (version 1.00)

FREMGANGSMÅDE VED FEJLAFHJÆLPNING SD-NAVI (version 1.00) 1 - INDHOLDSFORTEGNELSE Kundens reklamation Diagnose Overblik og pinout Kap. 2 Generelt funktionsproblem Kap. 3 Ingen betjening eller ingen opstart (sort skærm): Kap. 3-1 Knap inaktiv Kap. 3-2 Berøringsskærm

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl220g

Installationsvejledning Mobile iwl220g Installationsvejledning Mobile iwl220g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0121 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Startguide. kom godt i gang

Startguide. kom godt i gang Startguide kom godt i gang Indholdsfortegnelse Installation af Autolog programmet At skrive kørebog er 100% tidsspilde når Autolog gør det 100% automatisk Autolog programmets funktioner Autolog Hardwaretyper

Læs mere

Nokia 500-autonavigation Kom godt i gang

Nokia 500-autonavigation Kom godt i gang Nokia 500-autonavigation Kom godt i gang 9205371 3. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret PD-14 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

Brugervejledning til Echo Smartpen

Brugervejledning til Echo Smartpen Brugervejledning til Echo Smartpen VIGTIGT START HER! Livescribe Danmark ønsker dig tillykke med købet af din nye Echo Smartpen For at opnå den bedste brugeroplevelse med din nye Echo Smartpen er det vigtigt

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Motorola Phone Tools. Kvikstart

Motorola Phone Tools. Kvikstart Motorola Phone Tools Kvikstart Indhold Minimumskrav... 2 Før installering Motorola Phone Tools... 3 Installering af Motorola Phone Tools... 4 Installering og konfigurering af mobil enhed... 5 Registrering

Læs mere

Universel, professionel lynoplader. Håndbog MD 13482

Universel, professionel lynoplader. Håndbog MD 13482 Universel, professionel lynoplader Håndbog MD 13482 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Fejl... 3 Rengøring og vedligeholdelse... 4 Om dette apparat...

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2 Nokia Bluetooth-headset BH-104 2 1 4 5 6 3 7 8 11 12 9 10 9213525/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-104 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Windows 7. Windows 7. Øvelse 1: Genveje. Øvelse 2: Installer en printer. Øvelse 3: Diverse små programmer

Windows 7. Windows 7. Øvelse 1: Genveje. Øvelse 2: Installer en printer. Øvelse 3: Diverse små programmer Windows 7 Øvelse 1: Genveje Højreklik på et tomt sted på skrivebordet og opret en Ny mappe. Omdøb mappen til Edb Åbn Word ved at klikke I følgende rækkefølge: Startknap Alle programmer Microsoft Office

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA Nokia N76-1 Kom godt i gang 9254309 2. udgave DA Taster og dele (med åbent cover og åben klap) Herefter kaldet Nokia N76. 1 Den højre covertast 2 Den midterste tast 3 Den venstre covertast 4 Sekundært

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

easypocket basic easypocket advanced

easypocket basic easypocket advanced easypocket basic easypocket advanced Brugsanvisning www.bestsound-technology.dk Livet lyder fantastisk. Indhold Din fjernbetjening 4 Oversigt 5 Visning 6 Kontrolknapper 8 Nøglelås 10 Programmeringsforbindelse

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. ipad - Apples geniale tablet... Forord. KAPITEL ET... 7 Hurtigt i gang med din ipad. KAPITEL TO... 25 Safari på internettet

INDHOLDSFORTEGNELSE. ipad - Apples geniale tablet... Forord. KAPITEL ET... 7 Hurtigt i gang med din ipad. KAPITEL TO... 25 Safari på internettet INDHOLDSFORTEGNELSE ipad - Apples geniale tablet... Forord KAPITEL ET... 7 Hurtigt i gang med din ipad Aktivér din ipad... 8 Opdater til ios 8... 9 Sluk og tænd din ipad... 10 Sæt din ipad på vågeblus...

Læs mere

Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio.

Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio. APD1217WIFID Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio. Bemærk!: APD1217WIFID er internetradio hvorfor du behøver at tilknytte enheden til internettet enten via et internetkabel eller en trådløs forbindelse

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 HD 2850-ST Kom hurtigt i gang med din HD Entertain Mini Endnu bedre tv 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 resolution 2850 manual 1 Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet,

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

TM100 Brugermanual 2014-07

TM100 Brugermanual 2014-07 TM100 Brugermanual 2014-07 1. Pakkens indhold GPS enhed Relæ Manual Kabel 1. SIM kort Inden SIM-kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortets

Læs mere

mobilguide Brugervejledning Version 2.0

mobilguide Brugervejledning Version 2.0 mobilguide Brugervejledning Version 2.0 mobilguide INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 MOBILTELEFONER 3 RELEASE NOTES 4 DEFINITIONER 4 INSTALLATION & OPSTART 5 START & BRUG AF MOBIL GUIDEN 7 FUNKTIONER

Læs mere

DK1.1 STARTVEJLEDNING PLACÉR. LOG IND. SPOR. KOM HURTIGT I GANG MED SKYEYE GPS SPORING. Med Lommy Blue GPS-enhed STARTVEJLEDNING

DK1.1 STARTVEJLEDNING PLACÉR. LOG IND. SPOR. KOM HURTIGT I GANG MED SKYEYE GPS SPORING. Med Lommy Blue GPS-enhed STARTVEJLEDNING DK1.1 PLACÉR. LOG IND. SPOR. KOM HURTIGT I GANG MED SKYEYE GPS SPORING. Med Lommy Blue GPS-enhed Velkommen Tak fordi du har valgt SkyEye GPS sporing med en Lommy Blue GPS-enhed. Din nye GPS sporings-enhed

Læs mere

Opsætning af ipad. med IOS7

Opsætning af ipad. med IOS7 Opsætning af ipad med IOS7 27-11-2013 Forord Tillykke med din nye ipad. Denne manual beskriver opsætningen af ipad i forbindelse med adgang til Aabenraa Kommunes systemer. Side 2 af 28 Indhold Hvor kan

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Konsulter altid din læge, inden

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Brugervejledning. People Software Solutions Ltd. Version: 2011.1.24

Brugervejledning. People Software Solutions Ltd. Version: 2011.1.24 Brugervejledning People Software Solutions Ltd. Version: 2011.1.24 1 Start programmet Isæt USB-nøglen i et ledigt USB-stik på computeren. Klik på: Klik på ikonet, når mappen på USB-nøglen er åbnet. Skulle

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt!

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt! Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5 Vigtigt! I forbindelse med installation af dankort terminalen, skal du på den computer hvor dankort

Læs mere

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect Installations- og Brugervejledning Danfoss Heating Solutions 2 living connect Tak fordi du købte et Danfoss produkt Danfoss Heating Solutions 3 Indhold 1. Systemoversigt....5

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Monteringsvejledning P-Watch Påklæbning, tilslutning P-Watch Fs02 og aktivering 1. Påklæbning på indersiden af bilens forrude. På holderen.

Monteringsvejledning P-Watch Påklæbning, tilslutning P-Watch Fs02 og aktivering 1. Påklæbning på indersiden af bilens forrude. På holderen. Monteringsvejledning P-Watch FS02 P-Watch Påklæbning, tilslutning og aktivering Denne monteringsvejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. Bør monteres af autoriseret værksted. Vær opmærksom

Læs mere