Følgende sager behandles på mødet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Følgende sager behandles på mødet"

Transkript

1 Referat fra ordinært møde Møde den 10. maj Tirsdag kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status over igangværende LBR-indsatsområder, -projekter og -aktiviteter 3 Økonomisk oversigt 4 Drøftelse af førtidspensionsprojekt 5 Resultatrevision 2011, afgivelse af høringssvar fra det Lokale Beskæftigelsesråd. 8 Virksomhedspraktik 1. kvartal Ændrede mål i Beskæftigelsesplan Resultatoversigt, februar Drøftelse af finansiering af projektkoordinatorfunktionen i Indsatsområder Bilagsoversigt 19 Fraværende Bemærkninger til dagsorden

2 Punkt: 1 Acadre sagsnr.: Journalnr.: Sagsforløb: LBR - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Anja Sahan Meddelelser Beslutning Lokale Beskæftigelsesråd den Projektansøgning fra sprogcenter Nordsjælland om forslag til projekt med selvforsørgende etniske kvinde. Søger om over 3 år. LBR ønsker ikke at støtte projektet. Flemming Sundt er valgt til formand for Handicaprådet i Hørsholm. Fraværende: Lokale Beskæftigelsesråd Tirsdag den Side 2

3 Punkt: 2 Acadre sagsnr.: 12/8259 Journalnr.: I00 Sagsforløb: LBR - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Peter Sander Status over igangværende LBR-indsatsområder, - projekter og -aktiviteter Resume Jobcentret udarbejder til hvert møde i det Lokale BeskæftigelsesRåd (LBR) en status over årets indsatsområder, projekter og aktiviteter i LBR-regi. Forslag Jobcentret anbefaler, at LBR tager orienteringen til efterretning. Sagsfremstilling De aktuelle indsatsområder, projekter og aktiviteter i LBR-regi bliver på hvert møde forelagt til en kort orientering og drøftelse. Endvidere vil eventuelle nye tiltag fremgå af oversigten. Bilag - Folder Jobklub.doc - Status XLS Beslutning Lokale Beskæftigelsesråd den Taget til efterretning. Fraværende: Lokale Beskæftigelsesråd Tirsdag den Side 3

4 Punkt: 3 Acadre sagsnr.: 12/8263 Journalnr.: I00 Sagsforløb: LBR - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Peter Sander Økonomisk oversigt Resume Jobcentret udarbejder til hvert møde i det Lokale BeskæftigelsesRåd (LBR) en økonomisk oversigt for kalenderåret. Forslag Jobcentret anbefaler, at LBR tager orienteringen til efterretning. Sagsfremstilling Den økonomiske oversigt er udarbejdet ud fra de beslutninger, LBR har truffet vedr. anvendelsen af LBR s midler. Bilag - Økonomisk oversigt Beslutning Lokale Beskæftigelsesråd den Taget til efterretning. Fraværende: Lokale Beskæftigelsesråd Tirsdag den Side 4

5 Punkt: 4 Acadre sagsnr.: 12/8005 Journalnr.: P05 Sagsforløb: LBR - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Rikke Abild Drøftelse af førtidspensionsprojekt Resume Det Lokale Beskæftigelsesråd har bedt jobcentret om at forholde sig til hvorvidt et LBR projekt omkring jobskabelse for førtidspensionister i Hørsholm kunne iværksættes med samme succes, som det er gjort i Holbæk Kommune. Forslag Administrationen anbefaler, at det Lokale Beskæftigelsesråd drøfter nedenstående oplæg. Sagsfremstilling I f.m. den kommende førtidspensions- og fleksjobreform (se vedlagte notat om forslag til førtidspensions- og fleksjobreformen) forventer jobcentret, at der vil skulle etableres skåne- eller fleksjob til borgere, der har en meget lille restarbejdsevne. Jobcentret foreslår at et eventuelt særligt projekt vedr. jobskabelse for førtidspensionister først igangsættes, når det er afklaret, hvad der skal iværksættes af jobskabelse for øvrige målgrupper med meget begrænset arbejdsevne. Jobcentret forventer at der senest ved udgangen af 2012 vil foreligge lovbestemmelser for, hvad der skal iværksættes generelt på dette område. I nedenstående gives en kort beskrivelse af et større forsøgsprojekt omkring jobskabelse for førtidspensionister omfattende 16 kommuner. På baggrund af erfaringer i dette projekt samt ved en mere konkret sammenligning mellem en af kommunernes resultater og Hørsholms målgruppe lægges der op til en drøftelse af hvorvidt et tilsvarende LBR projekt vil give mening at igangsætte i Hørsholm i starten af Kort om et fælles forsøgsprojekt blandt 16 kommuner Arbejdsmarkedsstyrelsen gennemførte i samarbejde med 16 kommuner et forsøgsprojekt omkring etablering af jobmuligheder for borgere, der har fået tilkendt førtidspension. Deltagende borgere var borgere under 50 år. Projektet var toårigt og startede i Deltagende kommuner var bl.a. Holbæk og Ballerup. I alt deltog førtidspensionister i forsøget. 10 % af disse ønskede at høre nærmere om projektet, svarende til borgere, og af disse borgere lykkedes det at få 40 % i job. Af disse job var de 87 % skånejob (løntilskud til førtidspensionister), og 11 % ordinære job. Lokale Beskæftigelsesråd Tirsdag den Side 5

6 Der er udarbejdet en evalueringsrapport på hele forsøgsprojektet samt foretaget en costbenefit analyse. Kort opsummerende viste projektet, at der for målgruppen mellem 40 og 50 år ikke var nogen reel gevinst eller effekt. Indsatsen stod ikke mål med investeringen og resultatet, idet kun ganske få borgere kom i job. For målgruppen af borgere under 40 år overgik antallet af etablerede jobmuligheder forventningerne. Den endelige effektmåling i f.t. om investeringen kan hvile i sig selv eller give et samfundsmæssigt overskud forventes dog først at vise sig 2 år efter projektet gennemførelse. Her forventes et samfundsmæssigt overskud målt i f.t. den investerede tid (medarbejderressourcer og øvrige udgifter) samtidig med en succes i f.t. den enkelte borger. Kort om Holbæks resultater i projektet Holbæk deltog i ovenstående projekt, og er et af de jobcentre, der havde størst effekt ud af forsøget. Holbæk sendte i 2010 breve ud til samtlige af deres førtidspensionister under 50 år, en målgruppe på 1500 personer, m.h.p. en afdækning af, om der var borgere på førtidspension, der ønskede at arbejde i et begrænset antal timer. 10 % af de adspurgte svarede, at de var interesseret i at høre mere om mulighederne. Af de 150 personer, der var interesserede, fik 80 personer (svarende til 53 %) et job på mellem 6 og 10 timer om ugen i løbet af Holbæk har haft 2 medarbejdere (1½ årsværk) ansat til at gennemføre projektet. De to første år har udgifterne til projektet været større end indtægterne. Ved udgangen af 2012 forventer Holbæk, at indtægter i form af færre udgifter til h.h.v. førtidspension, boligstøtte samt øgede skatteindtægter vil overstige udgifterne i projektet. Hvis projektet gennemføres i Hørsholm Sammenlignet med Holbæk ville et tilsvarende projekt i Hørsholm kunne opnå følgende resultater. Hørsholm har 150 borgere under 50 år, der modtager førtidspension. Hvis vi forventer at 10 % af disse borgere (svarende til svarprocenten i Holbæk) vil være interesseret i at høre mere om ordningen og 53% af disse 15 borgere ville tage imod et tilbud, vil det svare til at ca. 8 personer ville tage imod et job på mellem 6 og 10 timer om ugen. Som beskrevet omkring resultater af det samlede projekt, omfattende de 16 kommuner, viste det sig, at indsatsen ikke gav nævneværdige resultater for målgruppen mellem 40 og 50 år. Hvis Hørsholm derfor vælger alene at tage udgangspunkt i den målgruppe der er under 40 år, har Hørsholm Kommune kun 33 borgere, der modtager førtidspension. Sammenlignet med resultaterne fra det samlede projekt, ville det betyde, at kun 10 % af disse 33 ville ønske nærmere kontakt vedr. mulighederne og at 40 % af disse ville komme i job, svarende til 1-2 personer. Ressourceforbrug Ressourceforbruget i forsøgsprojektet har i Holbæk været ca. 1½ årsværk, der har været direkte tilknyttet projektet både under forsøget og efter forsøget er gået over i drift. Lokale Beskæftigelsesråd Tirsdag den Side 6

7 Det er svært umiddelbart at beregne ressourcetrækket i Hørsholm efter samme fordelingsmodel som vi har foretaget sammenligning af resultaterne, men jobcentrets bedste skøn ville være at der skulle tilknyttes minimum en kvart- til ½ medarbejder til projektet i såvel forsøgsperioden som efterfølgende drift. Sammenlignet med det samlede projekt skulle denne udgift have tjent sig selv ind om ca. 4 år. Ud over ovenstående ressourcetræk skal vi være opmærksomme på at der vil skulle bruges ressourcer i Borgerservice, pensionsafsnittet i f.t. rådgivning af borgere omkring de økonomiske konsekvenser ved at udføre almindeligt lønarbejde ved siden af deres pension. Det har således været erfaringen i Holbæk, at borgerne er meget bekymret omkring deres økonomiske situation, og at de vil være sikre på, at de ikke får sagt ja til noget, der får konsekvenser for deres fremtidige pensionsudbetaling. Anbefaling Som det fremgår af ovenstående vil det konkrete antal af borgere, der forventeligt ville kunne få udbytte af projektet i Hørsholm være rimelig begrænset, og som vist foroven, vil resultatet kun vise sig for mellem 1-8 borgere i alt. Jobcentret anbefaler derfor, at projektet tænkes ind i f.t. den indsats, der må forventes at skulle igangsættes generelt på førtidspensions- og fleksjobområdet, jævnfør vedlagte notat om førtidspensions- og fleksjobreform, og at et projekt på området tages op til drøftelse i 2013, når konditionerne i den forventede fleksjob og førtidspension er kendte. En udvidelse af målgruppen til også at omfatte borgere, der ikke er tilkendt førtidspension (fleksjob), må formodes at give et større udbytte i forhold til de ressourcer, der vil skulle afsættes til denne særlige indsats. Beslutning Lokale Beskæftigelsesråd den Drøftelsen af projektet genoptages efter den forventede førtids- og fleksjobreform, hvis forudsætningerne for projektet har ændret sig. Fraværende: Lokale Beskæftigelsesråd Tirsdag den Side 7

8 Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 12/7934 Journalnr.: K04 Sagsforløb: LBR - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Rikke Abild Resultatrevision 2011, afgivelse af høringssvar fra det Lokale Beskæftigelsesråd. Resume Resultatrevision 2011 sendes i høring i det Lokale Beskæftigelsesråd. Forslag Administrationen anbefaler, at det Lokale Beskæftigelsesråd afgiver deres høringssvar til resultatrevision Sagsfremstilling Formålet med resultatrevisionen er, at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen samler en række væsentlige oplysninger om udviklingen i jobcentrets beskæftigelsesindsats. Udover at give et overblik over indsatsen, sammenligner resultatrevisionen jobcentrets udvikling og resultater, med gennemsnittet for de sammenlignelige jobcentre som i resultatrevisionen kaldes klyngen. Kommunerne i klyngen, som Jobcenter Hørsholm sammenlignes med, består af Allerød, Egedal, Gentofte, Lejre, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal og Solrød, der alle har samme rammevilkår som Hørsholm. Resultatrevisionen består af 3 dele: 1) Resultatoversigten: Viser de vigtigste målinger af indsats og resultater i jobcentrets udvikling over det seneste år. Desuden sammenlignes med udviklingen i de andre jobcentre i klyngen. 2) Besparelsespotentialet: Viser hvor mange penge jobcentret potentielt kan spare på forsørgelsesydelser i løbet af et år, hvis kommunen nedbringer andelen af fuldtidspersoner af befolkningen mellem år på offentlige forsørgelsesydelser til samme niveau som gennemsnittet i klyngen. 3) Scorecard i forhold til ministerens mål: Viser det seneste års udvikling i jobcentret for hvert af beskæftigelsesministerens 3 årlige Lokale Beskæftigelsesråd Tirsdag den Side 8

9 mål. Resultaterne sammenlignes med resultaterne for klyngen og sorteres, så det jobcenter der har den bedste udvikling indenfor de 3 mål, ligger øverst. Resultatrevisionen opgøres en gang om året, men på kan der løbende hentes opdaterede opgørelser. Resultatrevisionen for Hørsholm Kommune: Det fremgår af resultatrevisionen at Jobcenter Hørsholm bl.a. har haft succes på følgende områder: Arbejdskraftreserven, særligt kontant- og starthjælp Jobklare (match 1) borgere, særligt kontant- og starthjælpsmodtagere og sygedagpengemodtagere Introduktionsydelse Fleksjob Førtidspension Opfyldelse af minimumskrav (rettidighed) Der identificeres dog også nogle udfordringer for Hørsholm herunder: Unge Indsatsklare borgere (match 2), særligt kontant- og starthjælp, sygedagpenge og ledighedsydelse Midlertidigt passive (match 3), særligt sygedagpenge og ledighedsydelsesmodtagere Processen for resultatrevisionen: 1. maj 2011: Resultatrevisionen sendes i høring i det Lokale Beskæftigelsesråd 22. maj 2011: Resultatrevisionen inklusiv det Lokale Beskæftigelsesråds høringssvar og Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland s bemærkninger behandles i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Herefter sendes resultatrevisionen til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 1. juli 2011: Resultatrevisionen sendes til det Regionale Beskæftigelsesråd og offentliggøres på Hørsholm Kommunes hjemmeside Resultatrevisionen er sendt pr. mail til det Lokale Beskæftigelsesråd d. 1. maj, men er også vedhæftet dagsordenen. Bilag - Resultatrevision 2011.doc - Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjællands høringssvar på Jobcenter Hørsholms Resultatrevision Resultatrevision 2011 svar.pdf - Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjællands høringssvar på Jobcenter Hørsholms Resultatrevision Resultatrevision 2011 brev Beslutning Lokale Beskæftigelsesråd den Et enigt LBR udtrykker stor tilfredshed med det flotte resultat som endnu engang er opnået og med medarbejdernes indsats. LBR udtrykker samtidig en forventning om, at den flotte indsats opretholdes og udvikles yderligere. Lokale Beskæftigelsesråd Tirsdag den Side 9

10 Fraværende: Lokale Beskæftigelsesråd Tirsdag den Side 10

11 Punkt: 6 Acadre sagsnr.: 12/7999 Journalnr.: I08 Sagsforløb: LBR - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Rikke Abild Virksomhedspraktik 1. kvartal Resume Administrationen har udarbejdet en oversigt over antallet af virksomhedspraktikker i 1. kvartal Forslag Administrationen anbefaler, at det Lokale Beskæftigelsesråd tager orienteringen til efterretning. Sagsfremstilling Administrationen har udarbejdet en oversigt over antallet af virksomhedspraktikker i 1. kvartal Bilag - Ikke-forsikrede ledige. Virksomhedspraktik 1. kvartal Forsikrede ledige. Virksomhedspraktik 1. kvartal Beslutning Lokale Beskæftigelsesråd den Taget til efterretning. Fraværende: Lokale Beskæftigelsesråd Tirsdag den Side 11

12 Punkt: 7 Acadre sagsnr.: 11/9845 Journalnr.: P22 Sagsforløb: LBR - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Rikke Abild Ændrede mål i Beskæftigelsesplan 2012 Resume Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland har udsendt en ny prognose for udviklingen af ledigheden og for udviklingen i ministermålene i Beskæftigelsesplan Beskæftigelsesregionen opfordre kommunerne til at ændre målene i Beskæftigelsesplan 2012 som følge af de ændrede prognoser. Forslag Administrationen anbefaler, at det Lokale Beskæftigelsesråd tager orienteringen til efterretning. Sagsfremstilling Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland har udsendt en ny prognose for udviklingen af ledigheden og for udviklingen i ministermålene i Beskæftigelsesplan Beskæftigelsesregionen opfordre kommunerne til at ændre målene i Beskæftigelsesplan 2012 som følge af de ændrede prognoser. Af nedenstående tabel fremgår beskæftigelsesregionens tekniske fremskrivninger for ministermålene, Hørsholm Kommunes nuværende mål i Beskæftigelsesplan 2012 samt de nye mål baseret på Beskæftigelsesregionens tekniske fremskrivning fra januar Beskæftigelsesregionens tekninske fremskrivninger Hørsholm Kommunes mål i Beskæftigelsesplan 2012 Oprindeligt udgangspunkt. Teknisk fremskrivning juni 2011 Teknisk fremskrivning januar 2012 Oprindeligt mål i BP2012 Forslag til ændring af mål i Beskæftigelsesplan 2012 ændring i pct ændring i pct ændring i pct ændring i pct Arbejdskraftreserven -14, ,8-4 Tilgang til permanente forsørgelsesydelser Lokale Beskæftigelsesråd Tirsdag den Side 12

13 Unge under 30 år på offentlig forsørgelse -6,8-0,9-8 -1,3 Nydanskere fra ikkevestlige lande på offentlig forsørgelse -4,5-0, Udover ovenstående mål er målet på sygedagpengeområdet omkring virksomhedsnær aktivering og delvis raskmelding ændret fra 25% til 20,5%, for sagerne med en varighed på mellem 8-52 uger. Ændringerne fremgår af et tillæg til Beskæftigelsesplan 2012 (kapitel 9 s ). Ændringerne blev vedtaget i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget d. 27. marts og forventes godkendt af Kommunalbestyrelsen i maj måned. Bilag - Beskæftigelsesplan Beslutning Lokale Beskæftigelsesråd den Taget til efterretning. Fraværende: Lokale Beskæftigelsesråd Tirsdag den Side 13

14 Punkt: 8 Acadre sagsnr.: 12/7779 Journalnr.: P05 Sagsforløb: LBR - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Rikke Abild Resultatoversigt, februar 2012 Resume Administrationen har vedlagt resultatrevisionen for februar Forslag Administrationen anbefaler, at det Lokale Beskæftigelsesråd tager orienteringen til efterretning. Sagsfremstilling Resultatrevisionen samler de nyeste data for de vigtigste målinger af indsats og resultater på beskæftigelsesområdet. Resultatoversigten sammenholder udviklingen i jobcentrenes indsats og resultaterne over det seneste år med udviklingen i indsats og resultater i klyngen (sammenlignelige jobcentre). De jobcentre Hørsholm er i klynge med og dermed sammenlignes med er: Allerød Egedal Gentofte Lejre Lyngby-Taarbæk Rudersdal Solrød Udviklingen i målingerne vises i forhold til måneden før og i forhold til året før. Den årlige udvikling sammenlignes med den bedste årlige udvikling i klyngen og med den gennemsnitlige årlige udvikling i klyngen. Resultatoversigten måler på: Ministermålene fra beskæftigelsesplan 2012: Arbejdskraftreserven (arbejdsmarkedsparate med mere end tre måneders ledighed) Permanente forsørgelsesordninger Unge under 30 år Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere Lokale Beskæftigelsesråd Tirsdag den Side 14

15 Forsørgelsesgrupper: Jobklar (arbejdsmarkedsparate borgere) Indsatsklar Midlertidig passiv Forrevalidering Fleksjob Førtidspension Ukendt match Indsatsen: Aktiveringsgrad (hvor mange procent, der er i aktivering) Opfyldelse af minimumskrav (rettidighed) Resultatoversigten kan altid ses på Bilag - Resultatoversigt februar Beslutning Lokale Beskæftigelsesråd den Taget til efterretning. Fraværende: Lokale Beskæftigelsesråd Tirsdag den Side 15

16 Punkt: 9 Acadre sagsnr.: 12/7990 Journalnr.: P35 Sagsforløb: LBR - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Rikke Abild Drøftelse af finansiering af projektkoordinatorfunktionen i Resume I forlængelse af mødet mellem formandskabet og kommunen den 29. marts 2012 skal finansieringen af projektkoordinatorfunktionen i 2013 drøftes. Forslag Administrationen anbefaler, at det Lokale Beskæftigelsesråd drøfter og beslutter finansieringen af koordinationen af de projekter det Lokale Beskæftigelsesråd iværksætter fra Sagsfremstilling I forlængelse af mødet mellem formandskabet og kommunen den 29. marts 2012 skal finansieringen af projektkoordinationen i 2013 drøftes. Formanden orienterer om mødet mellem formandskabet Beslutning Lokale Beskæftigelsesråd den Finansieringen af projektkoordinatorfunktionen fortsætter som hidtil i Fra 2013 ønsker LBR ikke at finansiere en fast medarbejder til at varetage projektkoordinationen. Fraværende: Lokale Beskæftigelsesråd Tirsdag den Side 16

17 Punkt: 10 Acadre sagsnr.: 11/17056 Journalnr.: P22 Sagsforløb: LBR - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Rikke Abild Indsatsområder 2012 Resume Arbejdsmarkedsstyrelsen har udmeldt den endelige bevilling til det Lokale Beskæftigelsesråd i Hørsholm, der i 2012 er på kr. Forslag Administrationen anbefaler, at det Lokale Beskæftigelsesråd beslutter om den endelige udmelding af midler har betydning for de vedtagne indsatser i Sagsfremstilling Arbejdsmarkedsstyrelsen har udmeldt den endelige bevilling til det Lokale Beskæftigelsesråd i Hørsholm, der i 2012 er på kr. På mødet den 8. december 2012 vedtog det Lokale Beskæftigelsesråd deres indsatsområder i Med den endelige udmelding af midler kommer økonomien i 2012 til at se ud på følgende måde: Bevilling ,00 Overført fra ,21 I alt til rådighed i 2012: ,21 Indsatser i 2012: Offensiv jobsøgningsindsats (jobklub) Særlig indsats for uddannelsesparate unge (18-29 år) Beløb Heraf projektkoord.løn Svarende til timer , ,00 88 Lokale Beskæftigelsesråd Tirsdag den Side 17

18 Udvidet efterværn til særligt udsatte unge med psyko-sociale vanskeligheder Projekt "Flere nydanskere i job" Virksomhedsindsatsen: , I alt , Ej forbrugte midler i , , I alt , , Sagens tidligere behandling Beslutning Lokale Beskæftigelsesråd den Punktet blev udsat til næste møde med henblik på forhandlinger mellem LBRs formandsskab og kommunen, om hvorvidt kommunen bør overtage forpligtigelsen af finansieringen af LBRs projektkoordinator. Beslutning Lokale Beskæftigelsesråd den Vedtaget. Fraværende: Lokale Beskæftigelsesråd Tirsdag den Side 18

19 Bilagsoversigt Pkt. nr. Tilgang Titel Refnr. 2 Åben Folder Jobklub.doc Åben Status XLS Åben Økonomisk oversigt Åben Resultatrevision 2011.doc Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjællands høringssvar på 5 Åben Jobcenter Hørsholms Resultatrevision Resultatrevision svar.pdf 5 Åben Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjællands høringssvar på Jobcenter Hørsholms Resultatrevision Resultatrevision brev 6 Åben Ikke-forsikrede ledige. Virksomhedspraktik 1. kvartal Åben Forsikrede ledige. Virksomhedspraktik 1. kvartal Åben Beskæftigelsesplan Åben Resultatoversigt februar Lokale Beskæftigelsesråd Tirsdag den Side 19

20 s møde Henrik Klitgaard Formand Arne Olsen Flemming Sundt Henning Lessél Jens Jakobsen Kresten Dalgaard Andersen Vibeke Schmidt Inger Højvig Annette Bredmose Pia Johansen Marianne Søren Melgaard Hansen Lokale Beskæftigelsesråd Side 20

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Møde den 9. februar Torsdag 09.02.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status over igangværende LBR-indsatsområder, -projekter og

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Møde den 13. oktober Torsdag 13.10.2011 kl. 17:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Præsentation af Youth Explorer 3 Økonomisk oversigt 4 Status

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Den 10. februar Torsdag 10.02.2011 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Præsentation af brugen af aktivering. 3 Økonomisk oversigt 4 Status

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Møde den 18. august Torsdag 18.08.2011 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Økonomisk oversigt 3 Status over igangværende LBR-indsatsområder,

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 06.12.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Dialogmøde mellem det Regionale Beskæftigelsesråd og det Lokale Beskæftigelsesråd.

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 22-04-2014 Tirsdag 22.04.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Resultatrevision 2013 3 Nye klynger

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde 14. oktober 2010 Torsdag 14.10.2010 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Præsentation af handicapindsatsen i Hørsholm Jobcenter 3 Økonomisk

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 09.08.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status over igangværende LBR-indsatgsområder, -projekter og - aktiviteter

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 NOTAT JC - Fællesadministrationen 01-03-2012 Resultatrevision 2011 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67787/12 12/6116 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 NOTAT JC - Fællesadministrationen 22-03-2013 Resultatrevision 2012 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 77006/13 13/329 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm.

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene. Resultatrevisionen samler en række væsentlige oplysninger om udviklingen

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 19-06-2012 Tirsdag 19.06.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Hørsholm Bymidte - detailhandelsundersøgelse/genudbud

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2011 Jobcenter Allerød Marts 2012 Resultatrevision 2011 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision for 2010

Resultatrevision for 2010 Resultatrevision for 2010 7. april 2011 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2010. Resultatrevisionen består af tre dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale og scorecard på ministermål. Resultaterne

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 23-04-2013 Tirsdag 23.04.2013 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Nyttejob 3 Seniorjob i Hørsholm Kommune

Læs mere

Resultatrevision for 2008

Resultatrevision for 2008 Resultatrevision for 2008 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2008. Resultatrevisionen består af fire dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale, scorecard på ministermål og scorecard på rettidighed.

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 1 Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Bornholm, Frederikshavn/Læsø, Guldborgsund, Kalundborg, Lolland, Norddjurs, Nyborg, Randers, Slagelse, Sv.borg/Langel./Ærø, Vordingborg Resultatrevision

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Resumé...3 2.0 Scorecard...4 3.0 Resultatoversigt...5 3.1 Ministerens mål...5 3.1.1 Arbejdskraftreserven...5 3.1.2 Permanente forsørgelsesordninger...6

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 29-05-2013 Onsdag 29.05.2013 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Lokalt Erhvervsklima 2012 3 Nyttejob

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2012 Jobcenter Allerød April 2013 Resultatrevision 2012 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Scorecard... 4 3.0 Resultatoversigt... 5 3.1 Ministerens mål... 5 3.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 3.1.2 Permanente

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2010 Jobcenter Allerød April 2011 Resultatrevision 2010 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 18.12.2012 Tirsdag 18.12.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på akutpakken december 2012. 3 Resultatoversigt, scorecard og

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Ministerens mål... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 12. april 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 12. april 2012 Referat torsdag den 12. april 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden - 12.04...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Indstilling af ny suppleant til

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Center for Job og Ydelse Marts 2012 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 4 2.1 Resultatoversigten... 4 2.2 Besparelsespotentiale... 5 2.3 Scorecard ministermål...

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Resultatrevision 2012. Vallensbæk Kommune

Resultatrevision 2012. Vallensbæk Kommune Resultatrevision 2012 Vallensbæk Kommune April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Vallensbæk kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Resultatrevisionen for 2013

Resultatrevisionen for 2013 Resultatrevisionen for 2013 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2013. Resultatrevisionen består af fire dele: resultatoversigten, besparelsespotentiale, opgørelse over resultater for puljen til

Læs mere

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012.

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. Svendborg og Langeland kommune Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. ejcacj 01-04-2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ministermål Scorecard...

Læs mere

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13.

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13. Dagsorden med vedtagelser Åben/lukket Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Tirsdag den 13. maj 2014 Mødetidspunkt Kl. 15.00 Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere Per Vangekjær (DA) Næstformand,

Læs mere

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19.

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 19. maj 2010 Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Sociale Forhold og Beskæftigelse 1. Resume Resultatrevision 2009

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2011 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Resultater... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3 Middelfart Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Udkast til Middelfart Kommunes resultatrevision 2012 1. Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen,

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27-03-2012 Tirsdag 27.03.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Ændring af de vedtagne budgetmidler til brug for stress, angst og depressionsramte.

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive Vers. 2 maj 2012 Resultatrevision Jobcenter Skive 2011 1 Indhold 1.0 Resume... 3 2.0 Beskæftigelsespolitiske mål... 5 2.1 Ministermål... 5 2.2 Lokale beskæftigelsespolitiske mål... 6 2.3 Scorecard... 8

Læs mere

Resultatoversigt - Holbæk

Resultatoversigt - Holbæk Resultatoversigten Data opdateret den 09-02-2011 Resultatoversigt - Holbæk Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. Arbejdskraftreserve i alt Dec 2010 921 2 14-6 12 A-dagpenge Dec

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Arbejdsmarked Journalnr. : Dato... : Skrevet af : RAFH /3669

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Arbejdsmarked Journalnr. : Dato... : Skrevet af : RAFH /3669 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Arbejdsmarked Journalnr. : 20130410001 Dato... : 18.03.2013 Skrevet af : RAFH /3669 N O T A T om Resultatrevision 2012 Indledning Den årlige resultatrevision er en lovpligtig

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Egedal

Resultatrevision Jobcenter Egedal Resultatrevision 211 Jobcenter Egedal April 212 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er resultatrevisionen?... 3 2. Sammenfatning... 4 3. Antallet af offentlig forsørgede... 5 4. Aktiveringsgrad og rettidighed...

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2013 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2012 1 Indhold

Læs mere

Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild Marts 2013 1 Indledning Jobcentrene udarbejder hvert år en resultatrevision, hvor der gøres status over resultater for det foregående år. Resultatrevisionen er,

Læs mere

Beskæftigelsesplan Jobcenter Køge. Notat om jobcentrets udgangspunkt for fastsættelse af resultatniveauer på de 4 mål for indsatsen i 2011

Beskæftigelsesplan Jobcenter Køge. Notat om jobcentrets udgangspunkt for fastsættelse af resultatniveauer på de 4 mål for indsatsen i 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesplan 2011 Jobcenter Køge Notat om jobcentrets udgangspunkt for fastsættelse af resultatniveauer på de 4 mål for indsatsen i 2011 Maj 2010 Fastlæggelse

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 28-08-2012 07:30:00 Tirsdag 28.08.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Enstrenget erhvervsservice 4 Udvikling i jobcentrets målgrupper,

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Holbæk

Resultatrevision Jobcenter Holbæk Resultatrevision 20 Jobcenter Holbæk Område: Holbæk Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild Marts 2013 1 Indledning Jobcentrene udarbejder hvert år en resultatrevision, hvor der gøres status over resultater for det foregående år. Resultatrevisionen er,

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2012 i form af resultatrevision 2012. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2012 Resultatrevision 2012 består af tre

Læs mere

ResultatRevision 2011

ResultatRevision 2011 ResultatRevision 2011 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 1.2 Plan for udarbejdelse og behandling... 3 1.3 Ministerens mål... 4 1.3.1 Ministermål - Arbejdskraftreserven... 4 1.3.2 Ministermål personer

Læs mere

Resultatrevision Resultatrevision 2010 Jobcenter Roskilde Kommune

Resultatrevision Resultatrevision 2010 Jobcenter Roskilde Kommune Jobcenter Administration Køgevej 90 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 Fax: 46 31 31 31 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Resultatrevision 2010 Resultatrevision 2010

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 19. maj 2014 Resultatrevision 20 for Jobcenter Aarhus Resultaterne af jobcentrets indsats i 20. 1. Resume Landets

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Beskæftigelsesudvalget

Mødesagsfremstilling. Beskæftigelsesudvalget Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Beskæftigelsesudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 15-09-2009 Dato: 18-08-2009 Sag nr.: ØU 218 Sagsbehandler: Jakob Duvå Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Justeret forudsætningspapir: Fastlæggelse af resultatniveauer for ministermålene i 2012 Faxe kommune

Justeret forudsætningspapir: Fastlæggelse af resultatniveauer for ministermålene i 2012 Faxe kommune Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 17. januar J.nr.: PDA/2011-0008907 Justeret forudsætningspapir: Fastlæggelse af resultatniveauer for ministermålene i kommune Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 28.08.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2008: Budgetrevision 3 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper.

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper. Vordingborg Vordingborg 30. april 2014 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2013 haft fokus på at stabilere indsatsen og fastholde resultaterne

Læs mere

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 1 Indledning Rapporten indeholder en konkret analyse af, hvordan Jobcentret performer i forhold til beskæftigelsesministerens mål for

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Høringssvar fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland vedrørende Halsnæs Kommunes Beskæftigelsesplan for 2011

Høringssvar fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland vedrørende Halsnæs Kommunes Beskæftigelsesplan for 2011 Halsnæs Kommune Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2 4000 Roskilde Tlf.: 72 22 34 00 E-mail: brhs@ams.dk CVR: 29626162 EAN: 5798000400535 Den

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Samsø

Resultatrevision 2012 for Samsø Resultatrevision 2012 for Samsø 1. Indledning Resultatrevisionen er et landsdækkende styringsredskab iværksat af Arbejdsmarkedsstyrelsen, som har til formål at understøtte beskæftigelsesindsatsen i landets

Læs mere

Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd Referat Den 24. maj 2011, kl. 15:00 holdt Det lokale Beskæftigelsesråd ordinært møde i Mødelokale 3, Landemærket 26, 3700 Rønne. kl. 15:00 Side 2 af 21 Mødet slut kl. 16.45 Medlemmer: Ejnar Toft Kofoed

Læs mere

Resultatrevision Ishøj Kommune

Resultatrevision Ishøj Kommune Resultatrevision 2010 Ishøj Kommune April 2011 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2010 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2010... 3 2. Scorecard ministermål...

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Resultatrevision 2010 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2010 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 2. Opsummering... 4 2. Resultatoversigt... 5 2.1. Resultater... 6 2.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 2.1.2. Sygedagpengeforløb over 26 uger... 7

Læs mere

Resultatrevision 2011 for Jobcenter Struer

Resultatrevision 2011 for Jobcenter Struer Område: Struer Sammenligningsgrundlag: Periode: 2011 Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Ikast- Brande, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Syddjurs, Sønderborg Resultatrevision

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2012 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Odsherred

Resultatrevision 2011 Jobcenter Odsherred Resultatrevision 2011 Jobcenter Odsherred Område: Odsherred Sammenligningsgrundlag (Jobcentre med samme rammevilkår): Hjørring, Syddjurs, Mariagerfjord, Sønderborg, Struer, Skive, Ikast-Brande, Silkeborg

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk Resultatrevision 2012 Jobcenter Vallensbæk April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Jobcenter Vallensbæk 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard -

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

R E S U L T A T R E V I S I O N

R E S U L T A T R E V I S I O N Jobcenter Randers R E S U L T A T R E V I S I O N 2 0 1 0 Side 1 af 9 INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. SAMMENFATNING...3 3. MINISTERMÅL...3 3.1 Arbejdskraftreserven...3 3.2 Sygedagpengeforløb over 26 uger...4

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2 Resultatrevision 2 1. Indledning Høringssvar 2 2. Resume Samlet resultat for ministermålene 2 Resultat i forhold til de enkelte beskæftigelsesmål Udviklingen i målgrupperne Besparelsespotentialet

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2011 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Permanente forsørgelsesordninger... 5 2.1.3 Unge

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Beskæftigelsesplan Jobcenter Helsingør. Notat om jobcentrets udgangspunkt for fastsættelse af resultatniveauer på de 4 mål for indsatsen i 2011

Beskæftigelsesplan Jobcenter Helsingør. Notat om jobcentrets udgangspunkt for fastsættelse af resultatniveauer på de 4 mål for indsatsen i 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesplan 2011 Jobcenter Helsingør Notat om jobcentrets udgangspunkt for fastsættelse af resultatniveauer på de 4 mål for indsatsen i 2011 Maj 2010

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag:

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Resultatrevision 2011 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2011

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Tirsdag 26.05.2009 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

Høringssvar fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland vedrørende Allerød Kommunes Beskæftigelsesplan for 2011

Høringssvar fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland vedrørende Allerød Kommunes Beskæftigelsesplan for 2011 Allerød Kommune Bjarkesvej 2 3450 Allerød Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2 4000 Roskilde Tlf.: 72 22 34 00 E-mail: brhs@ams.dk CVR: 29626162 EAN: 5798000400535 Den 14. juni

Læs mere

Beskæftigelsesudvalg

Beskæftigelsesudvalg REFERAT Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 4 Mødedato: 17. april 2012 Fraværende: Mødetid: 16.30 Charlotte Juhl Andersen Mødested: Mødelokale 3 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Aktiveringsstrategi

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

Resultatrevision for år 2012

Resultatrevision for år 2012 Resultatrevision for år 2012 Jobcenter Frederikssund april 2013 Sammenligningsgrundlaget er Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

Beskæftigelsesplan Jobcenter Kalundborg. Notat om jobcentrets udgangspunkt for fastsættelse af resultatniveauer på de 4 mål for indsatsen i 2011

Beskæftigelsesplan Jobcenter Kalundborg. Notat om jobcentrets udgangspunkt for fastsættelse af resultatniveauer på de 4 mål for indsatsen i 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesplan 2011 Jobcenter Kalundborg Notat om jobcentrets udgangspunkt for fastsættelse af resultatniveauer på de 4 mål for indsatsen i 2011 april 2010

Læs mere

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Møde nr. 41 Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00 på

Læs mere

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2011 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2010 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Sygedagpenge over 26 uger... 6 2.1.3 Unge under

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted februar 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2012 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Ministermål 1: Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Ministermål 2: Permanente forsørgelsesordninger...

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Lejre

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Lejre Resultatrevision 2012 for Jobcenter Lejre Indledning: Resultatrevisionen er et styringsinstrument, der giver staten og kommunerne overblik over beskæftigelsesindsatsen i Jobcentret. Den samler en række

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Udkast april 2012 2 Opsummering af Jobcenter Faxes mål for og resultater for beskæftigelsesindsatsen for 2011 Der er for 2011 vedtaget i alt 6 mål for beskæftigelsesindsatsen i Faxe

Læs mere