Kapitel 3. Kloakforsyningens indtægter. Kloakforsyningens udgifter dækkes af tilslutningsbidrag, vandafledningsbidrag, særbidrag samt vejbidrag.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kapitel 3. Kloakforsyningens indtægter. Kloakforsyningens udgifter dækkes af tilslutningsbidrag, vandafledningsbidrag, særbidrag samt vejbidrag."

Transkript

1 Betalingsvedtægt for Frederikssund kommunale Kloakforsyning I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 716 af 23. juni 2001, har Kommunalbestyrelsen vedtaget en betalingsvedtægt gældende for ejendomme, der er tilsluttet det offentlige spildevandsanlæg eller på anden måde tilknyttet kommunens Kloakforsyning. Kapitel 1 Vedtægtens område Vedtægten gælder for eksisterende og kommende spildevandsanlæg under Frederikssund Kommunes Kloakforsyning. Under Kloakforsyningen hører offentlige Kloakforsyningen har endvidere ansvar for at etablere, drive og vedligeholde private spildevandsanlæg, der er kontraktligt tilknyttet Kloakforsyningen, jf. lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. 7 a. I offentligt kloakerede områder er kommunen forpligtet til at føre stikledning frem til grundgrænsen for en ejendom eller til områdeafgrænsningen for et privat Det er kommunen der afgør, hvornår den fysiske tilslutning skal være gennemført. Alle ejere af fast ejendom inden for kloakoplande, der i spildevandsplanen er planlagt tilsluttet de offentlige spildevandsanlæg, er i henhold til miljøbeskyttelseslovens 28, stk. 4, forpligtede til at tilslutte sig det offentlige spildevandsanlæg, når tilslutningsmulighed foreligger, samt at deltage i betalingen i henhold til denne vedtægts bestemmelser. Kapitel 2 Kloakforsyningens budget og regnskab Kommunalbestyrelsen vedtager hvert år budgettet og godkender regnskabet for Kloakforsyningens udgifter og indtægter. Budgettet udarbejdes på grundlag af foreliggende oplysninger om Kloakforsyningens forventede udgifter og indtægter. Regnskabet følger det kommunale regnskabsår. Kloakforsyningens regnskab fremstår på selvstændige konti i kommunens regnskab og revideres sammen med dette. Kloakforsyningens regnskab omfatter udgifter til anlæg, drift, vedligeholdelse og administration af kommunens spildevandsanlæg, fælles kommunale spildevandsanlæg og privatejede spildevandsanlæg, der er kontraktligt tilknyttet Kloakforsyningen efter lovens 7 a, samt indtægter fra afledere af spildevand i kommunen, der er tilsluttet eller kontraktligt tilknyttet det offentlige Under driftsudgifterne hører udgifter til drift af anlæg, vedligeholdelse og administration samt til forrentning af optagne lån. Lån, der ydes over kommunens mellemregningskonto for Kloakforsyningen, forrentes med markedsrenten. På samme måde forrentes de midler på Kloakforsyningens mellemregningskonto, der henligger i kommunens kasse. Der kan over Kloakforsyningens regnskab opsamles midler i kommunens kasse til fremtidige anlægsudgifter vedrørende kloakanlæggenes udbygning, kloakfornyelse mv. i overensstemmelse med den til enhver tid af Kommunalbestyrelsen vedtagne investeringsoversigt. 1

2 Kapitel 3 Kloakforsyningens indtægter Kloakforsyningens udgifter dækkes af tilslutningsbidrag, vandafledningsbidrag, særbidrag samt vejbidrag. A. Tilslutningsbidrag Tilslutningsbidrag betaling af ejendomme, for hvilke der foreligger tilslutningsmulighed til de offentlige Tilslutningsbidrag betales som udgangspunkt af ejendomme, der ikke tidligere har været tilsluttet eller er pålignet tilslutningsbidrag til et offentligt Der opkræves endvidere tilslutningsbidrag i følgende tilfælde: Supplerende tilslutningsbidrag ved matrikulære ændringer m.v. Der opkræves ved udstykning fra en boligejendom supplerende tilslutningsbidrag for den eller de frastykkede parceller, der ikke ved udstykningen er forsynet med stik, når Kloakforsyningen fører stik frem til de frastykkede parcellers grundgrænse. Ved forøgelse af grundarealet (arealoverførsel, matrikulær) for en erhvervsejendom i byzone opkræves et supplerende tilslutningsbidrag, der beregnes som: Det bidrag, der efter denne vedtægt kan beregnes for ejendommen efter arealudvidelsen, minus det bidrag, der efter denne vedtægt kan beregnes for ejendommen før arealforøgelsen. Det supplerende tilslutningsbidrag kan dog kun opkræves, hvis den ejendom, hvorfra arealet overføres, ikke tidligere har betalt tilslutningsbidrag, og hvis denne ejendom ikke i forvejen er tilsluttet det offentlige Hvis der for en erhvervsejendom i byzone er blevet pålignet tilslutningsbidrag efter en betalingsvedtægt udarbejdet efter 1. juli 1997 og der ved påligningen af bidrag er gjort brug af dispensationsadgangen, der nu fremgår af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. 2, stk. 8, opkræves et supplerende tilslutningsbidrag for de(n) frastykkede ejendom(me) Det supplerende tilslutningsbidrag for de(n) frastykkede ejendom(me) beregnes som: Det bidrag, der før udstykningen kan beregnes efter denne vedtægt for den ejendom, der udstykkes, minus det bidrag, der ved anvendelse af dispensationsadgangen oprindeligt blev opkrævet for ejendommen, der udstykkes. Det supplerende bidrag for en frastykket erhvervsejendom kan dog aldrig overstige det standardtilslutningsbidrag, der efter denne vedtægt kan opkræves selvstændigt for den frastykkede ejendom. Bidraget opkræves når der foreligger tilslutningsmulighed for den frastykkede ejendom. Der opkræves ikke supplerende tilslutningsbidrag i øvrige tilfælde, hvor en erhvervsejendom i byzone udstykkes. Ved forøgelse af det bebyggede areal for erhvervsejendomme i landzone opkræves et supplerende tilslutningsbidrag, der beregnes som: Det bidrag, der efter denne vedtægt kan beregnes for ejendommen efter udvidelsen af det bebyggede areal, minus det bidrag, der efter denne vedtægt kan beregnes for ejendommen før forøgelsen af det bebyggede areal. Bidragets størrelse Tilslutningsbidraget opkræves som et standardbidrag, der udgør kr. eksklusive moms for en boligenhed og kr. eksklusive moms pr. påbegyndt 800 m 2 grundareal for erhvervsejendomme. For erhvervsejendomme i landzone fastsættes et skønnet grundareal ud fra bebygget areal og en skønnet bebyggelsesprocent. For ubebyggede erhvervsejendomme i landzone skønnes et bebygget areal. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde fastsætte tilslutningsbidraget lavere end standardtilslutningsbidraget, dog aldrig lavere end de faktisk afholdte udgifter. 2

3 For ejendomme, der ikke er tilsluttet for tag- og overfladevand, skal tilslutningsbidraget fastsættes til 60 pct. af standardtilslutningsbidraget. Hvis en ejendom, der ikke tidligere har været tilsluttet for tag- og overfladevand, tilsluttes for denne del af spildevandet, opkræves et supplerende tilslutningsbidrag svarende til 40 pct. af det tilslutningsbidrag, der kan opkræves på tilslutningstidspunktet. Ejendomme med blandet bolig og erhverv pålignes tilslutningsbidrag som erhverv, men dog mindst et standardtilslutningsbidrag pr. boligenhed på ejendommen. Forfaldstidspunkt Tilslutningsbidraget forfalder til betaling når der foreligger mulighed for fysisk tilslutning af ejendommen Ved udstykning og andre ændringer i beregningsgrundlaget forfalder tilslutningsbidraget dog ved ændringen i beregningsgrundlaget, herunder ved udstykningens gennemførelse. Henstand Hvis en ejendom bliver pålagt at tilslutte sig det offentlige spildevandsanlæg eller bliver pålagt kontraktligt medlemskab af kloakforsyningen efter lovens 7a, kan Kommunalbestyrelsen yde henstand med betaling af tilslutningsbidrag (indefrysning). For at der kan ydes henstand skal de almindelige betingelser for at få indefrosset ejendomsskatter, jf. Indenrigsministeriets lovbekendtgørelse nr. 575 af 24. juni 1994 som ændret ved lov nr af 29. december 1999 om lån til betaling af ejendomsskatter være opfyldt. Pristalsregulering Tilslutningsbidraget reguleres årligt efter det af Danmarks Statistik udarbejdede indeks for anlæg af veje for andet kvartal året før, med basis marts 1995 = 100. Det regulerede tilslutningsbidrag fremgår af kommunens takstblad. B. Vandafledningsbidrag Alle ejendomme, der er fysisk tilsluttet et offentligt spildevandsanlæg eller kontraktligt tilknyttet Kloakforsyningen, betaler vandafledningsbidrag. I det omfang, der afledes spildevand eller vand, der kan sidestilles med spildevand, til det offentlige kloaksystem, uden at der har været et vandforbrug, skal der som udgangspunkt også betales vandafledningsbidrag for afledningen af dette vand. Dette gælder f.eks. spildevand, der fremkommer i forbindelse med en virksomheds fabrikationsprocesser, vand fra afværgepumpninger, eventuelt genanvendt tagvand. Der betales endvidere vandafledningsbidrag i situationer, hvor der ikke er tale om en permanent tilslutning til det offentlige spildevandsanlæg, men hvor der sker tilledning lejlighedsvis eller over kortere perioder de såkaldte gæstetilledninger. Der kan f.eks. være tale om tilledning fra mobile slagtebusser eller fiskebiler. Vandafledningsbidragets beregning Vandafledningsbidraget udgøres af to elementer. 1)et fast bidrag 2)et variabelt bidrag Det faste bidrag opkræves pr. spildevandsstikledning frem til grundgrænsen. Bidraget pr. m 3 fastsættes af Kommunalbestyrelsen én gang årligt ved budgetvedtagelsen for det kommende regnskabsår på grundlag af Kloakforsyningens budget. Kubikmetertakstens og det faste bidrags størrelse fremgår af kommunens takstblad for det enkelte budgetår. Vandafledningsbidraget opkræves fra det tidspunkt, hvor ejendommen tilsluttes det offentlige Hvis der ikke er tale om en permanent fysisk tilslutning til det offentlige spildevandsanlæg, betales vandafledningsbidraget fra det tidspunkt, hvor afledningen påbegyndes. Ejendomme, der er kontraktligt tilknyttet Kloakforsyningen efter lov om betalingsregler for spildevandsanlæg 7 a, betaler vandafledningsbidrag fra det tidspunkt, hvor den decentrale renseløsning tages i brug. 3

4 1. Boligenheder For boligenheder, hvor der er krævet installeret vandmåler, beregnes vandafledningsbidraget efter målt vandforbrug. For ejendomme, hvor der efter lov om vandforsyning eller regler fastsat i medfør heraf, eller i medfør af anden lovgivning, er krav om opsætning af måler, afregnes efter det målte vandforbrug. Bidrag kan endvidere afregnes efter målere opsat uden krav herom. I så tilfælde betales vandafledningsbidrag efter målt forbrug fra den førstkommende 1. januar efter, at Kloakforsyningen har modtaget skriftlig underretning om, at vandforsyningsselskabet/frederikssund Kommune har godkendt den installerede måler. For boligenheder, hvor der ikke kan afregnes efter vandmåler, fastsættes normalvandforbruget til 170 m 3 pr. år. 2. Erhvervsejendomme For erhvervsejendomme beregnes vandafledningsbidraget efter målt eller skønnet vandforbrug. Erhvervsejendomme kan opnå fradrag for vand, der medgår i produktionen eller af anden grund ikke tilledes kloaksystemet. For at få fradrag skal det vandforbrug, der ønskes fradrag for, kunne henregnes til erhvervsdelen, det vil sige den primære produktion. Fradrag kræver endvidere, at den vandmængde, der ønskes fradrag for, ledes gennem en bimåler eller at den, der ønsker fradraget, i øvrigt er i stand til at godtgøre størrelsen af den vandmængde, der ønskes fritaget efter følgende retningslinier: Fremlægger dokumentation for den afledte vandmængde, f.eks. ved repræsentative målinger eller lignende af vandafledningen. 3. Nedsættelse eller fritagelse for vandafledningsbidrag. A. Filterskyllevand. Byrådet kan efter en konkret vurdering nedsætte betalingen af vandafledningsbidrag for tilledning af vand fra afværgepumpninger, filterskyllevand og kølevand til de offentlige spildevandsanlæg, såfremt tilledningen giver anledning til færre omkostninger for Kloakforsyningen end tilledning af almindeligt spildevand. Nedsættelse kan kun ske, når miljømæssige hensyn taler herfor. For vand fra afværgepumpninger skal endvidere samfundsmæssige hensyn tale herfor. Ved vand fra afværgepumpninger kan der også ske fuldstændig fritagelse for betaling af vandafledningsbidrag. B. Opsamlet regnvand. Byrådet kan endvidere nedsætte eller fritage for betaling af vandafledningsbidrag for regnvand, opsamlet i VAgodkendt anlæg, hvis det opsamlede anvendes i overensstemmelse med regler, fastsat i medfør af lov om vandforsyning og miljømæssige hensyn taler herfor. C. Særbidrag Der betales særbidrag, når der tilledes spildevand med et højere forureningsindhold end almindeligt husspildevand, og når tilledningen giver anledning til særlige foranstaltninger i forbindelse med det offentlige spildevandsanlægs etablering og/eller drift. Miljøfremmede stoffer og tungmetaller, som adskiller spildevandet fra almindeligt husspildevand, skal som udgangspunkt fjernes ved forrensning inden udledning i det offentlige kloaknet. Såfremt der alligevel sker en udledning af sådanne stoffer, kan kloakforsyningen kræve særbidrag til dækning af investeringer og omkostninger herfor. Formel til beregning af særbidrag ved udledning af COD, kvælstof og fosfor F = 0,40 + 0,40 x Fcod + 0,15x Fn + 0,05 x Fp Hvor Fcod = (COD -800)/800 Fn = (Total N 80)/80 Fp = (Total P -20)/20 4

5 COD, Total N og Total P måles i mg/l. Hvis faktorerne beregnes til <1 sættes værdien til 1. Særbidraget beregnes herefter som: (F-1) x målt vandforbrug i m3/år x bidraget pr m3 vand. Bidraget til beregning af særbidrag beregnes med udgangspunkt i prisniveauet for juni 2003 og kr. 17,13 inklusive moms pr. m3. Pristalsreguleringen følger omkostningsindekset for anlæg, jordarbejder med dagpenge med 1995 som basisår. Som grundlag for beregning af særbidrag skal udlederen efter krav fra Kloakforsyningen fremlægge prøvetagnings- og analyseprogram til godkendelse af Kloakforsyningen og herefter gennemføre programmet løbende og indrapportere data til Kloakforsyningen. Miljøfremmede stoffer og tungmetaller For udledning af miljøfremmede stoffer og tungmetaller kan Frederikssund Kommune kræve betaling af særbidrag herfor, såfremt der opstår problemer på renseanlægget med at håndtere disse. D. Vejbidrag 1. Statsveje. For statsveje beregnes et årligt vejbidrag efter en vandmængde på 0,12 m 3 vand pr. m 2 matrikulært areal, hvorfra spildevandet tilledes det offentlige Bidraget beregnes på baggrund af det matrikulære areal for den vejstrækning, der er tilsluttet det offentlige 2. Kommunale veje og private fællesveje For afledning af vejvand fra kommunale veje og private fællesveje betaler kommunen et årligt bidrag til Kloakforsyningen på 4 pct. af anlægsudgifterne til kloakledningsanlæggene, herunder udgifter, til etablering af forsinkelsesbassiner, overløbsbygværker og anlæg til rensning af regnvand. E. Private spildevandsanlæg 1. Kloakforsyningens overtagelse af eksisterende private spildevandsanlæg, der ikke er tilsluttet det offentlige Kommunalbestyrelsen kan gennem kommunens spildevandsplan træffe beslutning om at overtage private Ved overtagelsen omfattes de berørte ejendomme i området af betalingsvedtægten. Kloakforsyningen yder godtgørelse for det overtagne spildevandsanlægs værdi, og der opkræves standardtilslutningsbidrag. Efter overtagelsen af anlægget opkræves endvidere vandafledningsbidrag efter vedtægtens regler. I mangel af enighed afgøres spørgsmål om godtgørelsens størrelse af taksationsmyndigheden. 2. Kloakforsyningens overtagelse af eksisterende private spildevandsanlæg, der på overtagelsestidspunktet er tilsluttet det offentlige Kommunalbestyrelsen kan gennem kommunens spildevandsplan træffe beslutning om at overtage private spildevandsanlæg, der på overtagelsestidspunktet er tilsluttet det offentlige Ved overtagelsen omfattes de berørte ejendomme i området af betalingsvedtægten. Kloakforsyningen yder godtgørelse for det overtagne spildevandsanlægs værdi, og der opkræves efter overtagelsen af anlægget vandafledningsbidrag efter vedtægtens regler. Kommunen kan før beslutning om overtagelse træffe aftale med grundejerne om værdien af det overtagne I mangel af enighed afgøres spørgsmål om godtgørelsens størrelse af taksationsmyndigheden. 5

6 3. Kloakforsyningens overtagelse af spildevandsanlæg udført som privat byggemodning Udførelse af privat byggemodning i områder kræver særlig tilladelse fra kommunen. Kommunen kan betinge tilladelsen af opfyldelse af særlige krav til udførelsen og af tilsyn hermed og af, at kommunen efterfølgende overtager anlægget. Endvidere kan kommunen betinge sin tilladelse af, at kommunen skal have ret til at kræve fejl og manglerne afhjulpet af den private byggemodner og til at overtage den private byggemodners rettigheder mod den udførende entreprenør med hensyn til garanti og mangelsudbedring. Hvis anlægget forudsættes overtaget af den offentlige Kloakforsyning, træffes der, forinden anlægget udføres, aftale om den økonomiske afregning, der skal finde sted ved kommunens overtagelse af anlægget. Der skal herunder træffes aftale om betaling af tilslutningsbidrag og evt. økonomisk godtgørelse for anlæggets værdi. Efter kommunens overtagelse af spildevandsanlægget dog senest ved ejendommens tilslutning til det offentlige spildevandsanlæg, betaler de berørte ejendomme vandafledningsbidrag efter vedtægtens almindelige bestemmelser herom. 4. Private spildevandsanlæg, som tilsluttes offentligt spildevandsanlæg For private spildevandsanlæg, som tilsluttes offentlige spildevandsanlæg, fastsætter Kommunalbestyrelsen et tilslutningsbidrag. Bidraget for tilslutning fordeles på de berørte ejendomme. De af tilslutningen berørte ejendomme betaler efter tilslutning vandafledningsbidrag efter vedtægtens almindelige bestemmelser herom. F. Udtræden af Kloakforsyningen (ophævelse af tilslutningspligten til det offentlige spildevandsanlæg) 1. Tilbagebetaling af et beløb til grundejeren Hvis kommunalbestyrelsen i kommunens spildevandsplan har udpeget et eller flere oplande, hvor kommunalbestyrelsen er indstillet på at lade ejendommene udtræde af det offentligt kloakerede opland for hele eller dele af det tilledte spildevand, og der er eller kan indgås en aftale om udtræden af kloakforsyningen med grundejere inden for de pågældende oplande, kan kommunalbestyrelsen foretage tilbagebetaling af et beløb ved hel eller delvis udtræden af kloakforsyningen. Beløbet, der tilbagebetales, kan maksimalt fastsættes til det standardtilslutningsbidrag, der kan opkræves på det tidspunkt, hvor aftalen om udtræden indgås. Hvis en boligejendom/erhvervsejendom alene udtræder for tag - og overfladevand, kan tilbagebetalingsbeløbet pr. boligenhed/pr. påbegyndt 800 m 2 maksimalt udgøre 40 % af det tilslutningsbidrag, der kunne være opkrævet på det tidspunkt, hvor aftalen om ejendommens udtræden indgås. Hvis en bolig/erhvervsvirksomhed udtræder for alt spildevand, kan Kommunalbestyrelsen efter et konkret skøn foretage tilbagebetaling af et beløb maksimalt svarende til det standardtilslutningsbidrag, der kunne være opkrævet på det tidspunkt, hvor aftalen om ejendommens udtræden indgås. 2. Økonomisk kompensation til Kloakforsyningen Hvis Kloakforsyningen kan sandsynliggøre, at den har etableret særlige foranstaltninger eller anlæg til behandling af en boligs/erhvervsejendoms spildevand, og at disse foranstaltninger eller anlæg endnu ikke er afskrevet og ikke vil kunne udnyttes på anden måde, kan Kommunalbestyrelsen, når en ejendom udtræder af den offentlige Kloakforsyning, kræve økonomisk kompensation. Den kompensation Kommunalbestyrelsen kan kræve, fastsættes efter en konkret vurdering af de endnu ikke afskrevne udgifter til de særlige anlæg eller foranstaltninger. 3. Tidsmæssig begrænsning af tilbud om tilbagebetaling Når Kommunalbestyrelsen i kommunens spildevandsplan har udpeget områder, hvor den er indstillet på at tillade udtræden af Kloakforsyningen, kan Kommunalbestyrelsen fastsætte en frist for accept af tilbuddet om tilbagebetaling. 6

7 G. Genindtræden i Kloakforsyningen En ejendom, der tidligere er udtrådt af offentligt kloakeret opland helt eller delvis, kan ved hel eller delvis genindtræden (generhvervelse af retten til at aflede spildevand til det offentlige spildevandsanlæg) pålignes et tilslutningsbidrag. Tilslutningsbidraget kan ikke overstige de faktiske udgifter, Kloakforsyningen har afholdt i forbindelse med gentilslutningen, og kan maksimalt udgøre det tilslutningsbidrag, der kunne opkræves på gentilslutningstidspunktet. Såfremt ejendommen/virksomheden har fået tilbagebetalt et beløb ved ophævelse af tilslutningspligten, skal det beløb, der opkræves ved gentilslutningen dog som minimum udgøre det tidligere tilbagebetalte beløb. H. Ledningsbrud I tilfælde af et vandledningsbrud, kan der ske reduktion i vandafledningsbidraget, når der er dokumentation for ledningsbrud samt dokumentation for, at vandet ikke er tilledt kloakken. Eftergivelse kan ikke gives for den del af kravet, som er mindre end forbrugerens årlige normal forbrug med tillæg, der for private boliger udgør 100 m 3. Hvis forbrugerens normale afregningsperiode er mindre end et år, nedsættes mindstekravet forholdsmæssigt. 1. Betalingsfrist. Kapitel 4 Fælles bestemmelser I påligningen angives bidragets forfaldstid og seneste frist for rettidig betaling. Ved tilslutningsbidrag er seneste frist for rettidig betaling løbende måned plus 30 dage efter forfaldsdato. Hvor forfaldstidspunktet ikke fremgår af nærværende betalingsvedtægt, fastsætter kommunen forfaldstidspunktet ved påligning. 2. Hæftelse. Bidrag, der opkræves efter nærværende vedtægt, påhviler den pågældende faste ejendom. For ejerlejlighedsejendomme pålignes ejerforeningen kloakbidraget som en fællesudgift, jfr. ejerlejlighedslovens 6. Ved bygninger på lejet grund pålignes grundens ejer tilslutningsbidraget, idet dog bygninger på lejet grund, der udgør en selvstændig fast ejendom er medhæftende med hensyn til pante- og fortrinsretten for den del, der vedrører bygningen. For bygninger på lejet grund, der udgør en selvstændig fast ejendom, pålignes vandafledningsbidraget den pågældende bygningsejer med hensyn til vandforbruget i bygningen, ligesom der er pante- og fortrinsret i bygningen for dette vandafledningsbidrag. Eventuelt øvrigt vandforbrug på ejendommen påhviler grundens ejer med pante- og fortrinsret i grunden. Hvor bidraget ikke vedrører en bestemt fast ejendom, opkræves det hos den, der afleverer spildevandet m.v. til de offentlige Bidrag efter lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. har, jf. lovens 10, samme fortrinsret som de på faste ejendomme hvilende kommunale skatter og kan i mangel af rettidig betaling inddrives ved udpantning i den bidragspligtiges ejendom, uden hensyn til, om ejendommen senere måtte have skiftet ejer. 3. Renter. Bidrag, som ikke betales rettidigt, tillægges renter efter samme regler som for kommunale ejendomsskatter. 7

8 4. Moms. Kloakforsyningen er momsregistreret, og alle bidrag pålægges moms efter sædvanlige regler herom. 5. Klage. Kommunalbestyrelsens afgørelse og vedtagelser kan efter lov om betalingsregler for spildevandsanlæg 8 ikke indbringes for anden administrativ myndighed. 6. Opkrævning. Det årlige vandafledningsbidrag pålignes efter kommunens valg enten over ejendomsskattebilletten eller ved et andet opkrævningssystem. Ejendommen, hvor den afgiftspligtige mængde opgøres efter måler, pålignes vandafledningsbidrag som acontobidrag med årlige rater. Acontoopkrævningen sker efter et skønnet forbrug. Der foretages det følgende år regulering af betalingen efter måling af det faktiske forbrug for året. Reguleringen sker sammen med en aconto opkrævning. For ejendomme, hvor den afgiftspligtige mængde ikke opgøres efter måler, pålignes det endelige bidrag med årlige rater. 7. Ændring af betalingsvedtægten. Kommunalbestyrelsen kan foretage ændringer i bestemmelserne i denne vedtægt i henhold til de i lovgivningen fastsatte regler. 1. Aflæsning. Kapitel 5 Målerdata Tilsluttede og tilknyttede brugere af kloakforsyningen har pligt til at medvirke ved aflæsning af vandmålere og til at videregive oplysningerne om vandforbruget (målerdata) til Kloakforsyningen. Hvis en tilsluttet eller tilknyttet bruger ikke ønsker at medvirke ved aflæsning af vandmåleren, kan Kloakforsyningen fastsætte et skønnet realistisk forbrug for ejendommen. Det skønnede forbrug må dog ikke for en boligenhed overstige 600 m 3 pr. år. Kommunen kan tilbagekalde tillaldelsen til en frivillig måler, hvis ejeren af ejendommen ikke medvirker til aflæsning af målere. 2. Ny måler. Hvor opgørelse af afgiftspligtige mængder (eller fradrag i disse) skal ske efter måler, sker dette med virkning fra datoen, hvor måleren er behørigt installeret. Hvor mængden opgøres ud fra en anden af kommunen godkendt dokumentationsform, skal denne godkendelse have foreligget forud for regnskabsårets begyndelse. 3. Målerfejl. Hvor der som følge af målerfejl m.v. er tale om et for lavt vandforbrug/afledning, kan Kommunalbestyrelsen fastsætte det pågældende vandforbrug/afledning ved et skøn. Hvor der som følge af målerfejl m.v. må antages at være tale om et for højt målt vandforbrug/afledning, kan Kommunalbestyrelsen tilsvarende fritage for betaling af en del af den målte mængde/afledning ud fra et skøn over det pågældende vandforbrug/afledning. 8

9

Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S Hillerød Spildevand A/S er en virksomhed i den samlede koncern Hillerød Forsyning, som består af følgende virksomheder: Hillerød Forsyning Holding A/S, Hillerød

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. under. Hedensted Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. under. Hedensted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Hedensted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Hedensted Spildevand A/S. 1. Vedtægtens område. 2. Hedensted Spildevand A/S s budget og

Læs mere

Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3.

Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3. Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3.1 Tilslutningsbidrag 4 3.2 Vandafledningsbidrag 7 3.3 Særbidrag 9 3.4

Læs mere

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune I medfør af lov om betalingsregler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr.716

Læs mere

Thisted Vand A/S. Betalingsvedtægt

Thisted Vand A/S. Betalingsvedtægt Thisted Vand A/S Betalingsvedtægt 1 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1... 3 Vedtægtens område... 3 Kapitel 2... 3 Thisted Vand A/S budget og regnskab... 3 Kapitel 3... 4 Thisted Vand A/S indtægter... 4 A.

Læs mere

Betalingsvedtægt. Spildevand

Betalingsvedtægt. Spildevand Betalingsvedtægt Spildevand Udgave: 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse 3.1 Tilslutningsbidrag 3 3.1.1 Bidragets størrelse 3 3.1.2 Supplerende tilslutningsbidrag 4 3.1.3 Forfaldstidspunkt 4 3.1.4 Pristalsregulering

Læs mere

Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune

Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune Betalingsvedtægt for NFS Spildevand A/S Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune December 2010 Indholdsfortegnelse 1 Vedtægtens område... 3 2 NFS Spildevand A/S` budget og regnskab... 3 3 NFS Spildevand

Læs mere

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s Vedtægt 2011, revideret 2013 Indholdsfortegnelse 1 Vedtægtens grundlag... 3 2 Vedtægtens område... 3 3 Budget og regnskab... 3 4 Indtægter... 4 4.1 Tilslutningsbidrag...

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 1 BETALINGSVEDTÆGT For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 2 Indholdsfortegnelse 1. FORORD...4 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE...4 3. SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABETS BUDGET OG

Læs mere

Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015

Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015 Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015 Indledning I medfør af lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. (betalingsloven), har Vallensbæk Kloakforsyning

Læs mere

Betalingsvedtægt. for. Fredericia Spildevand A/S

Betalingsvedtægt. for. Fredericia Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand A/S Med virkning fra 1. januar 2013 Indholdsfortegnelse Side Forord Lovgrundlag og omfang... 3 Kapitel 1 Definitioner... 4 Kapitel 2 - Vedtægtens område 2.1 Generelt...

Læs mere

Aalborg Forsyning, Kloak A/S

Aalborg Forsyning, Kloak A/S 1. januar 2015 Aalborg Forsyning, Kloak A/S Betalingsvedtægt for Spildevandsanlæg Indholdsfortegnelse Kap. 1: Vedtægtens område 3 Kap. 2: Kloakselskabets budget og regnskab 3 Kap. 3: Kloakselskabets indtægter

Læs mere

Betalingsvedtægt for HOFOR Spildevand København A/S 2014

Betalingsvedtægt for HOFOR Spildevand København A/S 2014 Betalingsvedtægt for HOFOR Spildevand København A/S 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Definitioner...3 2 Vedtægtens område...4 3 Budget og regnskab...4 4 Tilslutningsbidrag...5 5 Vandafledningsbidrag...6 6

Læs mere

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Betalingsvedtægt for spildevand ved Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S 2 Indholdsfortegnelse 0. Introduktion til Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S. 4 1.

Læs mere

Betalingsvedtægt. Varde Kloak og Spildevand A/S. Gældende fra 1. januar 2015

Betalingsvedtægt. Varde Kloak og Spildevand A/S. Gældende fra 1. januar 2015 Betalingsvedtægt Varde Kloak og Spildevand A/S Gældende fra 1. januar 2015 Version: 3.0 - opdateret 2. december 2014 Indhold Betalingsvedtægt for Varde Kloak og Spildevand A/S...3 Kapitel 1 Vedtægtens

Læs mere

Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand og Energi

Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand og Energi for Fredericia Spildevand og Energi Med virkning fra 1. maj 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Forord... 5 Lovgrundlag og omfang... 5 Kapitel 1... 6 Definitioner... 6 Kapitel 2... 8 Vedtægtens

Læs mere

BETALINGSVEDTÆG T. Frederiksberg Kloak A/S

BETALINGSVEDTÆG T. Frederiksberg Kloak A/S BETALINGSVEDTÆG T Frederiksberg Kloak A/S 1 Indhold 1. Grundlag for vedtægten...3 2. Vedtægtens område...3 3. Forsyningens organisering...4 4. Information...4 5. Ordforklaring...4 6. Hovedledninger...5

Læs mere

Vedtægt for kloakbetaling i Fredensborg Spildevand A/S

Vedtægt for kloakbetaling i Fredensborg Spildevand A/S Vedtægt for kloakbetaling i Fredensborg Spildevand A/S Gældende fra den 01-05-2015 Indhold Kapitel 1 Vedtægtens område... 3 Kapitel 2 Spildevandsselskabets budget og regnskab... 4 Kapitel 3 Spildevandsselskabets

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSANLÆG JAMMERBUGT FORSYNING A/S - 2014

BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSANLÆG JAMMERBUGT FORSYNING A/S - 2014 Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 1 Vedtægtens område... 4 2 Budget og regnskab... 5 3 Forsyningens indtægter... 5 3.1 Tilslutningsbidrag... 5 3.1.1 Tilslutningsbidragets størrelse... 6

Læs mere

Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001. Betalingsregler for spildevandsanlæg

Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001. Betalingsregler for spildevandsanlæg Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001 Betalingsregler for spildevandsanlæg Indhold FORORD 7 1 SPILDEVANDSREGULERING AF BETYDNING FOR ADMINI- STRATIONEN AF LOV OM BETALINGSREGLER FOR SPILDE- VANDSANLÆG

Læs mere

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift.

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift. Glostrup Kommune Att.: Birgitte Harpelund og Ole Rønsholdt 30. oktober 2012 Sag 12/04661 CF E-mail: birgitte.harpelund@glostrup.dk; miljo.teknik@glostrup; ole.ronsholdt@glostrup.dk; Nikoline.Andersen@glostrup.dk

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s betalingsvedtægt for spildevand, godkendt af Mariagerfjord Byråd den 19. 12. 2014. Betalingsvedtægten kan ses og downloades på Mariagerfjord

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

Redegørelse. Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund Forsyning. Pernille Aagaard Truelsen. Advokat, Ph.D. Åboulevarden 49, 4.

Redegørelse. Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund Forsyning. Pernille Aagaard Truelsen. Advokat, Ph.D. Åboulevarden 49, 4. Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-11767 Redegørelse Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 2 Indholdsfortegnelse Forord 13 1. Bekendtgørelsens anvendelsesområde 15 1.1 Bekendtgørelsens dækningsområde

Læs mere

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Bilag til IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Boligforeningen ØsterBO VEJLE SPILDEVAND Vejle Spildevand A/S Vejle Kommune Rambøll GBL Notat REDEGØRELSE FOR JURIDISKE MULIGHEDER

Læs mere

Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder

Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder 25. februar 2015 Sagsnr. P00059 Udarbejdet af: LIL Baggrund og formål Vand og Affald har i samarbejde

Læs mere

Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt. Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land

Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt. Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land Titel: Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved

Læs mere

Fanø Kommune. Spildevandsplan 2007-2015. Marts 2007. Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI

Fanø Kommune. Spildevandsplan 2007-2015. Marts 2007. Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI Fanø Kommune Spildevandsplan 2007-2015 Marts 2007 Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Offentliggørelse og vedtagelse... 3 Ikrafttræden... 3 Baggrund...

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid. Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Sagsnr. 2012-00318 Doknr. 181006 Dato 13-12-2013 Guldborgsund Kommune rettede ved brev af 16. november 2009 med bilag henvendelse til Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere