Projektering af. Kennedy Arkaden. Entrepriserapport. Det Teknisk-Naturvidenskablige Fakultet Aalborg Universitet Institut for Bygningsfysik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektering af. Kennedy Arkaden. Entrepriserapport. Det Teknisk-Naturvidenskablige Fakultet Aalborg Universitet Institut for Bygningsfysik"

Transkript

1 Projektering af Kennedy Arkaden Entrepriserapport Det Teknisk-Naturvidenskablige Fakultet Aalborg Universitet Institut for Bygningsfysik B6- Rapport Gruppe C102 Maj 2004

2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Entreprise 1: Byggepladsindretning 1 Entreprise 2: Jordarbejde 2 Entreprise 3: Byggegrube 3 Entreprise 4: Grundvandssænkning 4 Entreprise 5: Fundering 5 Entreprise 6: Råhus 6 Bilag A: Lastanalyse A INDHOLDSFORTEGNELSE:

4

5 1 Entreprise 1 Byggepladsindretning Enterprisen indeholder en beskrivelse af de vigtige emner og faktorer, der tages med ved planlægning af byggepladsen og en detailplanlægning af de afgrænsede emner. Udfra dette beregnes tidsforbruget, hvorved der opstilles et prisoverslag for indretning af byggepladsen. Til denne entreprise hører tegning 1.1 i tegningsmappen.

6 1

7 Indholdsfortegnelse 1 1 Forundersøgelse Forudsætninger Detailplanlægning Indhegning af byggeplads Oprettelse af ind/udkørselsveje El -og vandforsyning Belysning på byggeplads Skurby Lager- og arbejdspladser Byggepladskraner Tidsforbrug Indhegning Skurby Jernplads Byggekraner Opsummering Økonomi 17

8 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 2

9 KAPITEL 1. FORUNDERSØGELSE Kapitel 1 1 Forundersøgelse I det følgende foreligger en nærmere beskrivelse, undersøgelse og analyse af de væsentlige faktorer, som har indflydelse ved opførelse af nye byggerier og dermed indgår i planlægningen af byggepladsens indretning. Planlægningen af byggepladsens indretning foretages i den indledende face ved opførelse af nye byggerier, og det er derfor vigtigt at planlægningen af byggepladsens indretning gennemføres hensigtsmæssigt og velovervejet, da det i modsat fald kan medføre konsekvenser i det senere forløb under opførelsen af byggeriet. I henhold til Anlægsteknik skal det bl.a. sikres: at sundheds- og sikkerheds forholdene for personer, der arbejder på pladsen eller som færdes omkring byggepladsen er tilfredsstillende, herunder, at de opfylder de krav, der er stillet af myndighederne. [Anlægsteknik 2001, s. 17] I det følgende beskrives de forhold og krav der stilles af myndigheder. Myndighedskrav Ved udførelse af et byggeprojekt stiller Arbejdsmiljølovgivningen krav om, at den, der u- darbejder projektet, under sit arbejde med projektet skal tage hensyn til de sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold, der kan opstå under det konkrete projekts udførelse. Endvidere skal den, der udarbejder eller yder rådgivning om et projekt, under sit arbejde med projektet tage hensyn til de sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold i forbindelse med det konkrete projekts senere drift og vedligeholdelse. Arbejdstilsynet vil løbende inspicere byggepladsen for at kontrollere om myndighedskravene overholdes. Derfor er det byggeherrens ansvar at der jævnligt føres tilsyn med byggepladsen, for at sikre at myndighedskravene overholdes gennem hele opførelsen af byggeriet. Arbejdstilsynet kan udstede bøder for manglende orden, ryddelighed, dårlig materiel vedligeholdelse m.m., da det kan medføre alvorlige ulykker på byggepladsen. Desuden medfører trange arbejdsvilkår uhensigtsmæssige arbejdsstillinger med forøget u- lykkesrisiko til følge. Det er i den forbindelse vigtigt, at der afsættes tilstrækkelig plads til udførelsen af de forskellige arbejder. Alt dette sikres bl.a. ved, at der jævnligt udføres eftersyn af det forskellige materiel på byggepladsen, at det belysningen på byggepladsen ikke er mangelfuld og at indhegningen af byggepladsen er tilstrækkelig. Yderligere skal der ved indretning af byggepladsen overholdes de krav og regler, myndighederne stiller til dette. Disse er bl.a. afspærring af byggepladsen mht. sikkerhed for omgivelserne, 3

10 KAPITEL 1. FORUNDERSØGELSE 1 og dette behandles nærmere i de efterfølgende afsnit [Anlægsteknik 2001, kap.1]. 1.1 Forudsætninger Det vælges kun at udføre byggepladsindretningen med hensyn til de områder, der behandles i denne rapport. Materiel og skure m.m. til håndværkere der ikke er indvolverede i byggeprocesen af råhuset, undersøges ikke. 4

11 KAPITEL 2. DETAILPLANLÆGNING Kapitel 1 2 Detailplanlægning Detailplanlægningen af byggepladsens indretning omhandler følgende emner, der hver især beskrives i de følgende afsnit: Indhegning af byggeplads Oprettelse af ind/udkørselsveje El- og vandforsyning Belysning på byggeplads Skurby Lager- og arbejdspladser Byggepladskraner 2.1 Indhegning af byggeplads Indhegningen af byggepladsen har bl.a. til formål at sikre de nødvendige sikkerhedsafstande til uvedkommende, således at ulykker og tyveri både under og efter arbejdstid undgås. De nødvendige afspæringer afhænger af bygningens højde og beliggenhed. Kennedy Arkaden opføres op til 29 m og er beliggende i et meget trafikkeret og befolket område. Derfor skal afspærringsafstanden omkring byggepladsen være minimum 8 m [Anlægsteknik 2001, s. 19]. Udfra figur 2.1 ses det, at dette krav ikke overholdes overalt pga. bygningens position. Kravet overholdes ikke ved byggepladsens nordlige del, der afgrænses af Jyllandsgade, da en stor del af bytrafikken, rejsende med tog og busser, fodgængere og cyklister fortsat skal færdes der under byggeprocessen. På grund af dette vælges det at udføre indhegningen i det nordlige område af byggepladsen i form af overdækket plankeværk, se figur 2.2. Ved opstilling af plankeværket inddrages det eksisterende fortov til byggepladsareal. Den eksisterende cykelsti skal derfor bruges til fortov og cykelsti på samme tid. Det kombinerede fortov og cykelsti overdækkes således at færdsel på Jyllandsgade kan forløbe uden fare for nedfald af genstande fra bygningen, se figur 2.2. Da der på Jyllandsgade både skal køre biler i begge retninger, og være plads til på- og afstigning af bybusser, er der ikke mulighed for at gøre afstanden til bygningen større i dette område end bredden på det eksisterende fortov, som er 3 5

12 KAPITEL 2. DETAILPLANLÆGNING 1 Figur 2.1: Situationsplan for byggepladsens indretning. Figur 2.2: Opbygning af plankeværk. Mål er i mm. m, se figur 2.2. Ved opstilling af stillads, der er højere end plankeværket, forsynes stilladset med sikkerhedsnet for at beskytte færdselsarealet mod faldende genstande. Plankeværkets længde bestemmes til ca. 112 m. Det vælges ikke at indhegne byggepladsens vestlige område, da der i forvejen findes et rækværk ud mod jernbanen. Udover dette vælges det at etablere skurbyen i hele det vestlige område, hvorfor byggepladsen formodes at være tilstrækkeligt indhegnet fra vest, se figur 2.1. Afgrænsningen af byggepladsen i den sydlige hhv. østlige del af byggepladsen indhegnes med trådhegn, som placeres 8 m fra byggeområdet, hvorved der i det sidst nævnte område tages hensyn til den midlertidige busstation og færdslen her i byggeperioden. Trådhegnet har en samlet længde på ca. 271 m, se figur 2.1 og tegning 1.1 i tegningsmappen. 6

13 KAPITEL 2. DETAILPLANLÆGNING 2.2 Oprettelse af ind/udkørselsveje Ved etablering af byggepladsens veje benyttes den eksisterende asfalt, hvor indkørsel skal foretages i det nordvestlige hjørne, imens udkørsel skal foregå i det sydøstlige hjørne, hvor der skal tages hensyn til den midlertidige busterminal. Dette gøres bl.a. ved at gøre vejene på byggepladsen ensrettede. Endvidere etableres der en port i den sydlige del af området, således at der er mulighed for at køre ind til byggepladsen fra øst, i tilfælde af at indkørslen i det nordvestlig hjørne er spærret. Dette skal dog kun ske i særlige tilfælde og bør undgås, da det formentlig påvirker bustrafikken i dette område. Byggepladsens veje anlægges med en minimums bredde på 4 m ved lige, ensrettede strækninger og 10 m i kurver, således at transporten foregår uhindret, se også figur 2.1 [Anlægsteknik 2001]. Med denne vejbredde er der sørget for vigepladser, således at der er tilstrækkelig bredde i tilfælde af montering af mobilkran eller andet. Det vælges ikke at bestemme tidsforbruget til etablering af kørselsarealer, idet ikke skal etableres nye befæstninger, da at området er asfalteret. Ved afvanding af vejen benyttes de eksisterende kloakker El -og vandforsyning I forbindelse med planlægning af byggepladsen skal der også tages hensyn til vandforsyning i byggeperioden. Vandbehovet afhænger af materiel og mandskab på byggepladsen. Vandforsyningen af byggepladsen forudsættes tilsluttet det offentlig vandforsyningssystem. Endvidere skal der på byggepladsen etableres strømforsyning, hvor der anvendes det offentlige net. Strømbehovet på byggepladsen afhænger af materiellet og er derfor svært at bestemme. I dette afsnit afgrænses der fra at bestemme tidsforbruget ved etablering af el- og vandforsyning. 2.4 Belysning på byggeplads I forbindelse med arbejde på byggepladsen kan det i de tilfælde, hvor sollyset ikke er tilstrækkeligt, f.eks ved natarbejde, være nødvendigt med belysning. Derfor skal der opsættes belysning på byggepladsen. Derudover stiller arbejdsmiljøbestemmelserne krav hertil, og i følge Anlægsteknik skal f.eks. den nødvendige belysningsstyrke for groft arbejde minimum være 50 Lux [Anlægsteknik 2001, s.36]. Ligesom for det forrige afsnit undersøges tidsforbruget til etablering af belysning ikke. 2.5 Skurby Skurbyen etableres som tidligere beskrevet, jf. afsnit 2.1, langs hele det vestlige byggeområde nær jernbanen. Mandskabsskurene etableres således, at det gældende skureregulativ krav overholdes. Dette er bl.a. at spise-, omklædnings- og vaskerum, håndvaske, bruser samt toilet skal adskilles. Skurene placeres langs med indkørslen til byggepladsen, se figur 2.5, da denne placering sikrer mindst mulig afstand ved færdslen fra og til parkeringspladserne ved banegården og John F. Kennedys Plads. Containere placeres herefter og ned mod sydvest. Til formands- og kontorvogne benyttes den eksisterende Thinggaard bygning i den sydlige del af byggeområdet, hvor der afsættes lokaler til dette. Ved bestemmelse af antallet af skure, der skal bruges, vurderes det, at der skal bruges mænd til udførelse af de byggekonstruktioner, der behandles i denne rapport. Dette betyder, at der skal bruges tre 10-mands mandskabsskure. Der skal dog på byggepladsen være flere skure til andre håndværkere på pladsen, og disse fremgår sammen med de tre 7

14 KAPITEL 2. DETAILPLANLÆGNING 1 skure af figur 2.5, idet de ekstra skure er stiblede. På samme måde skønnes det, at der skal bruges syv materiale skure og tre affaldscontainere. På figur 2.3 ses de 10-mands mandskabsskure, der bruges, og på figur 2.4 ses de affaldscontainer, der bruges. Figur 2.3: Mandskabsskur [Asger G. Jørgensen A/S 2004]. Figur 2.4: Affaldscontainer [Aars Vognmandsforretning 2004]. Figur 2.5: Situationstegning for byggepladsindretning med skurby og lagerplads. 2.6 Lager- og arbejdspladser Etablering af lagerpladser og arbejdssteder er også en vigtig del ved planlægning af byggepladsens indretning. Det nødvendige arealbehov hertil afhænger bl.a. af bemandingen på byggepladsen, mængde og størrelser af materialer og behov for opbevaring af disse på byggepladsen. 8

15 KAPITEL 2. DETAILPLANLÆGNING Placeringen af disse fremgår af figur 2.5, hvor det bl.a. ses, at der afsættes plads i den sydlige del af byggeområdet til opbevaring af jord. Ligeledes placeres jernpladsen, der antages at udgøre 90 m 2, i dette område, og dette består af færdiglager, bukkebord, klippebord og rålager, se figur Figur 2.6: Jernplads. Mål i mm. Jorddepot Grundet lidt plads på byggepladsen reserveres der kun plads til opbevaring af råjord, der skal genbruges som fyldmateriale. Det nødvendige arealbehov til henlægning af fyldmateriale bestemmes udfra det samlede volumen af fyldmateriale, der skal genbruges i de tre funderingsområder, der bestemmes i Entreprise 5. Summen af fyldmateriale, der skal genbruges, bestemmes til 3400 m 3. For at bestemme det nødvendige areal til opbevaring af fyld, antages det at fyld oplægges med anlæg (a) på 1,5 og har en maksimal højde på 4 m. Dette giver et areal på ca. 900 m 2, og placeringen af dette fremgår af figur 2.5. Affaldscontainere Affaldscontainerne opstilles ud til byggepladsvejen, således at lastvogne, der anvendes til containerkørsel, kan komme til. Det antages at vognmanden står for aflæsning af disse, og derfor beregnes tidsforbruget ikke. Plads til øvrige materialer Betonelementerne til byggepladsen er præfabrikerede og kommer med transportvogne. Derfor etableres der ikke plads til disse. Derimod afsættes der plads til elementvogne tæt ved byggepladsvejen og i den nordøstlige byggegrænse, således at det er muligt at anhugge betonelementerne ved hjælp af byggepladskranerne, se figur 2.5. På den sydlige del af byggepladsen reserveres der plads til øvrige materialer, såsom forskalling, blander og silo, således at blanding af mørtel til opmuring, fugning og pudsning foretages her. Det antages at 400 m 2 er tilstrækkeligt areal for disse, se figur Byggepladskraner I det følgende afsnit bestemmes antal, størrelse- og kapacitet af de kraner, der benyttes på byggepladsen. Der findes forskellige typer kraner, og disse har forskellige funktioner og størrelse og 9

16 KAPITEL 2. DETAILPLANLÆGNING 1 yder derfor forskellige kapaciteter. Det nødvendige antal byggekraner på byggepladsen afhænger først og fremmest af arbejdsmængden, som ønskes udført af disse. Arbejdsmængden omfatter bl.a. montering af betonelementer og støbning af kælder m.m. Yderligere skal der tages hensyn til byggepladsens indretning, størrelse, beliggenhed og omgivelser. Alle disse faktorer skal der tages hensyn til ved placering af byggekraner på byggepladsen, idet der ønskes en optimal udnyttelse af byggekranerne uden gener for omgivelserne, f.eks færdslen og trafikken omkring byggepladsen. Udfra figur 2.7 ses det, at det ikke er muligt at placere en byggekran langs Jyllandsgade ved byggeområdet, da det hindrer trafikken og færdslen på gaden. På grund af byggepladsens placering, er det også uhensigtsmæssige at placere en kran i den østlige byggegrænse, da det påvirker den midlertidige bustrafik i dette område. Det nødvendige antal kraner og størrelse vurderes udfra byggeomfanget for Kennedy Arkaden og arbejdsmængderne, der skal udføres af disse. Det antages, at der skal anvendes tre stationære kraner på byggepladsen. Endvidere er det aktuelt at benytte mobilkraner til opstilling og nedtagning af disse og evt. supplere byggepladskranerne i fornøden omfang. Derfor lejes mobilkraner efter behov til byggepladsen, da disse er dyre i drift [V&S Byggedata A/S 2003]. Grundet pladsmangel vælges det at placere to kraner inde i den nordlige del af bygningen. Der skal i dette område pælefunderes, og derfor opstilles byggekranerne stationært på de færdigt rammede pælefundamenter, som skal bære en del bygningen. Disse kraner gøres opklatrende, således at de kan gå op gennem etagerne i takt med opbygningen. Bæreeven af de elementer, hvorpå de opklatrende kraner skal stå, skal kontrolleres for lasterne fra kranerne, hvilket dog ikke behandles yderligere i dette projekt. Udfra figur 2.7 ses det, at kran 1 og 2 placeres indenfor den u-formede 6-etagers overbygning. Kranerne placeres hver i en biografsal, hvilket medfører, at der skal lukkes for mindre huller, når kranerne fjernes. Den sidste byggekran, kran 3, placeres syd for kælderområdet, således at den kan bistå hele opbygningen af kælderen. Figur 2.7: Placering og rækkevidder af kraner. 10

17 KAPITEL 2. DETAILPLANLÆGNING Der stilles en række sikkerhedskrav til opstilling og anvendelse af byggekraner. Disse er bl.a. at kranerne opstilles således, at der ikke er mulighed for kollision med hinanden, eksisterende bygninger og luftledninger m.m. [Anlægsteknik 2001]. Dette undgås gennem valg af kroghøjde, længden af udliggerarm samt placering. Til bestemmelse af byggepladskranerne benyttes kraner fra firmaet Liebherr [Liebherr 2004]. Alle tre kraner vælges således, at de er i stand til at løfte betonelementer på op til 9 tons på plads. De tungeste elementer findes omkring biograf 1 tæt ved kran 2. På figur 2.7 ses forskellige rækkevidder af kran 3. Det ses, at når rækkevidden mindskes, bliver kranens kapacitetet større, og derfor placeres kran 1 og 2 i området med tunge elementer. Et krav til kran 3 er, at den skal kunne løfte en fyldt betonspand (3,5 tons) for at kunne betjene dele af støbningen af kælderen. Et krav til kran 2 er, at den skal kunne montere de øverste 14,4 m lange dækelementer på 8 sal, hvor højden er op til 29 m. Anvendes der løftestropper til opløftning af dækelementerne, må vinklen mellem elementets overflade og wirens strenge ikke være mindre end 45 [Spæncom 2004]. For at opfylde dette krav, når elementerne skal løftes op på 8 sal, skal kroghøjden på kranerne mindst være 6 m samt 2 m ekstra frigang over øverste dæk. Dette forudsætter, dog at løftebøjlerne i dækelementet sidder med 12 m afstand, se figur Figur 2.8: Løftestrop for dækelement. Mål i mm. Det vælges at bruge samme type kran til kran 1 og 2. Denne type har en overhøjde fra kroghøjden på 11,8 m, og derfor vælges det udfra Liebherr Produktkatalog at kranerne har dimensionerne, som fremgår af tabel 2.1 [Liebherr 2004]: Kran Kroghøjde Total højde [m] [m] Kran 1 40,1 51,9 Kran 2 52,6 64,4 Tabel 2.1: Kranhøjder for kran 1 og 2. Kran 2, som placeres tæt ved hjørnetårnet, skal have en minimums kroghøjde på 37 m for at kunne montere de øverste dækelementer i tårnet. For kran 3 er overhøjden fra kroghøjden på 12,45 m, og for denne krantype vælges der en kran med en kroghøjde på 63,1 m, hvilket giver en totalhøjde på 75,6 m. På baggrund af de krav der stilles ovenfor, fremgår de valgte kraner af tabel 2.2 [Liebherr 2004]. 11

18 KAPITEL 2. DETAILPLANLÆGNING 1 Kran Model Data Udliggerarm (Ula) 40 m Tårnsystem (Ts) 256 HC Kran 1 (280 EC-H 12) Kroghøjde (Kh) 40,1 m Totalhøjde (Th) 51,9 m Fundamentsareal (Fa) 6 x 5 m Udliggerarm (Ula) 40 m Tårnsystem (Ts) 256 HC Kran 2 (280 EC-H 12) Kroghøjde (Kh) 52,6 m Totalhøjde (Th) 64,4 m Fundamentsareal (Fa) 6 x 5 m Udliggerarm (Ula) 65 m Tårnsystem (Ts) 355 HC Kran 3 (420 EC-H 20) Kroghøjde (Kh) 63,1 m Totalhøjde (Th) 75,6 m Fundamentsareal (Fa) 8 x 8 m Tabel 2.2: Byggepladskraner. 12

19 KAPITEL 3. TIDSFORBRUG Kapitel 1 3 Tidsforbrug 3.1 Indhegning Ved indhegning af byggepladsen bestemmes arbejdsmængden og tidsforbruget af de forskellige aktiviteter, og disse fremgår af tabel 3.1. Det vælges at benytte solide betonklodser til fastholdelse af stolperne og herved hegnet. Aktivitet Plankeværk Opsætning af plankeværk Placering af betonklodser 100 x 100 mm 2 træstolper fastgøres til betonklodserne Brædder sømmes på den udadvendte side af stolperne Krydsfiner påsømmes udvendigt som beklædning Arbejdsmængde [mh] Plankeværk fjernes 67 Trådhegn Opsætning af trådhegn Placering af betonklodser Stolper af T-jern placeres i betonklodserne Trådnet fastgøres til stolperne Pigtråd monteres øverst Trådhegn fjernes 54 Tabel 3.1: Aktiviteter ved indhegning af byggeplads Tidsforbruget i tabel 3.1 bestemmes for opsætning udfra et tidsforbrug på 2 mh pr. 2,5 m, og for nedtagning udfra et tidsforbrug på 1,5 mh pr. 2,5 m. Ved placering af trådhegnet beregnes tidsforbruget på baggrund af et tidsforbrug på 1 mh pr. 3 m ved opsætning og 0,6 mh pr. 3 m ved nedtagning [Anlægsteknik , s.437]. Arbejdsmængden (A t ) beregnes udfra formel 3.1 [Anlægsteknik , s.237]. Hvor: A T = m t m (3.1) m er størrelsen eller mængden af arbejde, som udføres [m]. 13

20 KAPITEL 3. TIDSFORBRUG 1 t m er tiden, det tager at udføre en enhed af mængden [mh/m]. Plankeværk: A T,opsætning A T,nedtagning 2 mh 112 m = m t m = = 90 mh 2, 5 m (3.2) 1, 5 mh 112 m = m t m = = 67 mh 2, 5 m (3.3) Trådhegn: A T,opsætning A T,nedtagning = m t m = = m t m = 1 mh 271 m = 90 mh 3 m (3.4) 0, 6 mh 271 m = 54 mh 3 m (3.5) 3.2 Skurby Til bestemmelse af tidsforbrug til opsætning og nedtagning af skurenhederne, benyttes formel 3.1, og resultaterne fremgår af tabel 3.2. Disse beregnes på baggrund af et tidsforbrug på 2 mh plus 1 h lastbil med kran pr. skurenhed [Anlægsteknik , s. 437]. Aktivitet Opstilling af skurby Levering af skure Placering af skure Etablering af trappesystem Forbindelse til el- og vandforsyning Nedtagning af skurby Tabel 3.2: Tidsforbrug ved etablering af skurby. Arbejdsmængde 20 mh + 10 h lastbil med kran 20 mh + 10 h lastbil med kran 3.3 Jernplads Arbejdsmængden ved etablering af jernpladsen beregnes på baggrund af et tidsforbrug på 16 mh, og fremgår af tabel 3.3 [Anlægsteknik , s. 438]. Aktivitet Arbejdsmængde [mh] Etablering af jernplads 16 Nedtagning af jernplads 16 Tabel 3.3: Tidsforbrug ved etablering af jernplads. 3.4 Byggekraner Ved beregning af arbejdsmængden ved etablering af byggekraner forudsættes det at tre mand bruger fem dage på opsætning af én kran [Anlægsteknik , s. 437]. Udfra dette bestemmes arbejdsmængden for opsætning og nedtagning af byggekranerne, se tabel

21 KAPITEL 3. TIDSFORBRUG Aktivitet Arbejdsmængde [mh] Etablering af byggekraner 111 Nedtagning af byggekraner 88,7 Tabel 3.4: Tidsforbruget ved etablering af byggekraner Opsummering Af tabel 3.5 fremgår den samlede arbejdstid, der skal afsættes til opsætning og nedtagning af byggepladsen. Aktivitet Arbejdsmængde [mh] Maskintimer [h] Indhegning af byggeplads 180 Oprettelse af ind/udkørelsesveje - El -og vandforsyning - Belysning på byggeplads - Opsætning af skurby h lastbil med kran Opsætning af jernplads 16 Opsætning af byggepladskraner 333 Samlet h lastbil med kran Nedtagning af jernplads 16 Nedtagning af kran 266 Nedtagning af skurby h lastbil med kran Nedtagning af indhegning 121 Samlet h lastbil med kran Tabel 3.5: Samlet tidsforbrug til opsætning og nedtagning af byggeplads. 15

22 1

23 KAPITEL 4. ØKONOMI Kapitel 1 4 Økonomi Udfra den opstillede tidsplan for byggeriet, og de ressourser der er tilrådighed, beregnes et tilbudsoverslag for indretning af byggepladsen, og dette fremgår af tabel Hvis ikke andet angives, opstilles priserne på baggrund af V og S prisbøger [V&S Byggedata A/S 2003]. Det antages, at en almindelig arbejdsdag varer 7,4 timer, 37 arbejdstimer på en uge og 4,3 uger på en måned, hvilket svarer til 159 timer om måneden. Tilbudsoverslaget regnes for opsætning af byggepladsen, tabel 4.1, leje af materiel henholdsvis med 0, 1 og 3 kraner, tabel , og for nedtagning af byggepladsen, tabel 4.5. Grunden til at der regnes leje for 0, 1 og 3 kraner, er at kranerne ikke sættes op fra starten og ikke samtidigt. Leje af materiel angives på måneds basis. Kraner Det er ikke muligt at finde priser på Liebherr kraner, men i stedet tages der priser på kraner i V&S Prisbogen [V&S Byggedata A/S 2003]. Disse kraner (Krøll) er ikke så store som Liebherr kranerne, så det skønnes, at disse priser skal multipliceres med 1,3. Byggeplads Pris/enhed Antal enheder Samlet pris [kr] Opmåling af byggepladsen - - ) Indhegning af byggepladsen Plankeværk 830 kr/ibm 112 Ibm Byggeplads belysning Opstilling 2,00 kr/m m Jernpladsen Opstilling 349,20 kr/mh 16 mh Samlet pris Byggepladskraner Byggekraner at opstille: Krøll K 100 komb. 44 m udlæg ,3 kr/stk 2 stk Krøll K 200 komb. 52 m udlæg ,3 kr/stk 1 stk ) Pris er vurderet. Tabel 4.1: Prisoverslag for opsætning af byggeplads. 17

24 KAPITEL 4. ØKONOMI 1 Byggeplads Pris/enhed Antal enheder Samlet pris [kr] Indhegning af byggepladsen Trådhegn 21,75 kr/ibm/måned 271 Ibm Skurby Mandskabsskure 3000 kr/stk/måned 3 stk Drift af mandskabsskure 154/stk/dag 3 stk i 30 dage Materialeskure uisoleret 454 kr/stk/måned 7 stk Tømning af affaldscontainer 704 kr/stk/uge 3 stk i 4,3 uger Leje af 16 m 3 container 20,25 kr/stk/dag 3 stk i 30 dage Byggeplads belysning Drift og leje 0,50 kr/m 2 /uge m 2 i 4,3 uger Jernpladsen Drift og lege 200 kr/dag 30 gade Byggepladskraner Samlet pris Tabel 4.2: Prisoverslag for drift af byggeplads i en måned - 0 kraner. Byggeplads Pris/enhed Antal enheder Samlet pris [kr] Indhegning af byggepladsen Trådhegn 21,75 kr/ibm/måned 271 Ibm Skurby Mandskabsskure 3000 kr/stk/måned 3 stk Drift af mandskabsskure 154/stk/dag 3 stk i 30 dage Materialeskure uisoleret 454 kr/stk/måned 7 stk Tømning af affaldscontainer 704 kr/stk/uge 3 stk i 4,3 uger Leje af 16 m 3 container 20,25 kr/stk/dag 3 stk i 30 dage Byggeplads belysning Drift og leje 0,50 kr/m 2 /uge m 2 i 4,3 uger Jernpladsen Drift og lege 200 kr/dag 30 gade Byggepladskraner Lejepris af Krøll K ,3 kr/stk/h 1 stk i 159 h Samlet pris Tabel 4.3: Prisoverslag for drift af byggeplads i en måned - 1 kran. Byggeplads Pris/enhed Antal enheder Samlet pris [kr] Indhegning af byggepladsen Trådhegn 21,75 kr/ibm/måned 271 Ibm Skurby Mandskabsskure 3000 kr/stk/måned 3 stk Drift af mandskabsskure 154/stk/dag 3 stk i 30 dage Materialeskure uisoleret 454 kr/stk/måned 7 stk Tømning af affaldscontainer 704 kr/stk/uge 3 stk i 4,3 uger Leje af 16 m 3 container 20,25 kr/stk/dag 3 stk i 30 dage Byggeplads belysning Drift og leje 0,50 kr/m 2 /uge m 2 i 4,3 uger Jernpladsen Drift og lege 200 kr/dag 30 gade Byggepladskraner Lejepris af Krøll K ,3 kr /stk/h 2 stk i 159 h Lejepris af Krøll K ,3 kr/stk/h 1 stk i 159 h Samlet pris Tabel 4.4: Prisoverslag for drift af byggeplads i en måned - 3 kraner. 18

25 KAPITEL 4. ØKONOMI Byggeplads Pris/enhed Antal enheder Samlet pris [kr] Byggeplads belysning Nedtagning 1,90 kr/m m Jernpladsen Nedtagning 349,2 kr/mh 16 mh Byggepladskraner Byggekraner at nedtage: Krøll K 100 komb. 44 m udlæg ,3 kr/stk 2 stk Krøll K 200 komb. 52 m udlæg ,3 kr/stk 1 stk Samlet pris Tabel 4.5: Prisoverslag for nedtagning af material på byggeplads. 1 19

26 1

27 2 Entreprise 2 Jordarbejde I denne entreprise bestemmes mængderne af jord, der skal graves væk, genbruges eller køres bort under byggeriet. Derudover bestemmes prisen og tidsforbruget for dette. Tegninger til denne entreprise findes i tegningsmappen, se tegning 2.1 og 2.2.

28 2

29 Indholdsfortegnelse 1 Forundersøgelse Område Område Område Opsummering Jordtype og materiel Detailprojektering Område Produktion Område Gravemaskinens produktion Område Gravemaskinens produktion Opsummering Tidsforbrug Tidsforbrug i område Tidsforbrug i område Tidsforbrug i område Samlet tidsforbrug Økonomi Asfaltlaget Fyldlaget Samlet pris Beregningseksempel Tidsforbrug for optagning af asfalt i område Beregningseksempel for asfalt i område

30 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 2

31 KAPITEL 1. FORUNDERSØGELSE Kapitel 1 Forundersøgelse 2 I dette kapitel planlægges og udregnes jordarbejdet på byggepladsen. Grundlaget for udførelse af jordarbejdet er den planlagte fundering af bygningen ud fra de geotekniske undersøgelser, der er foretaget på området, se Entreprise 5. Jordarbejdet er således den indledende fase ved fundering af bygningen og omfatter afgravning og påfyldning af jorden, således at funderingen foretages sikkert og hensigtsmæssigt. Grundet de geotekniske forhold i området, funderes der på to forskellige måder, pælefundering (område 1) og direkte fundering (område 2 og 3), se figur 1.1. Figur 1.1: Situationsplan for jordarbejde. Der tages ved afgravningen hensyn til byggegruben for kælderkonstruktionen og til sandpude funderingen. Dette gøres bl.a. ved, at etablere byggegrubeindfatning samt afgravninsskråninger i disse områder. Fælles for de tre områder er, at de er tilnærmelsesvis plane med terænkote i ca. +4,2. I det følgende beskrives de tre områder nærmere. 3

32 KAPITEL 1. FORUNDERSØGELSE 1.1 Område 1 2 I området med pælefundering stilles der krav til at pælene rammes 3-6 m ned i det senglaciale sand, hvor det forudsættes at der er mindst 3-4 m sand under pælespids. Samtidig med at asfaltlaget afgraves, udføres der afgravningsskråninger med anlæg (a) på 1,5 langs kanterne, se figur 1.2. Figur 1.2: Jordarbejde for område 1. Fyldet i området har været underlag for de eksisterende bygninger og køreselsarealer, og derfor antages det, at skråninger ved afgravninger er stabile, hvilket dog undersøges yderligere i Entreprise Område 2 For område 2 udføres afgravningsskråninger ligeledes med et anlæg (a) på 1,5. Der udgraves til kote +1,84, hvorefter der fyldes med sand til kote ca. +3,64, jf. figur 1.3. Det er i perioden med jordarbejde i dette område hensigtsmæssigt at omlægge byggepladsvejen, da der ikke etableres nogen form for byggegrubeindfatning i den sydvestlige side af sandpudeområdet. Figur 1.3: Jordarbejde for område 2. 4

33 KAPITEL 1. FORUNDERSØGELSE 1.3 Område 3 For område 3 etableres byggegruben med afgravningsskråninger med anlæg (a) på 1,5 i den sydlige og vestlige ende og i den nordlige og vestlige ende anlægges spunsvægge, se figur 1.4. Udfra figur 1.4 ses det, at byggegruben etableres i tre niveauer, hvor afgravningen indenfor de to laveste niveauer foretages med lodrette skråninger. 2 Figur 1.4: Jordarbejde ved etablering af byggegrube for kælder. 1.4 Opsummering Den endelige udformning af byggepladsen mht. jordarbejde fremgår af figur 1.5 og tegning 2.1 i tegningsmappen, og lagfølgen af byggegruben før under og efter kælderens opførsel fremgår af figur 1.6 og tegning 2.2 i tegningsmappen. Figur 1.5: Endelig udformning af byggegrube. 5

34 KAPITEL 1. FORUNDERSØGELSE 2 Figur 1.6: Snit A-A på figur 1.5. Afgravninger for område 1 og Jordtype og materiel For jordmaterialet i byggeområdet regnes der med parametrene angivet i tabel 1.1. [Carl Bro 2001] og [Anlægsteknik 2001, s.107]. Materiale Rumvægt Fyldningsfaktor (k f ) Udvidelsesfaktor (k u ) [kn/m 3 ] [-] [-] Asfalt 24 1,15 1,4 Fyld til depot 18 1,15 1,2 Flytning af fyld 18 1,15 1,2 Tilbagelægning 18 1,15 1,2 Fyld til kælder 18 1,15 1,2 Sand til sandpude 18 1,15 1,2 Tabel 1.1: Jordtype og parametre. Af tabel 1.2 og figur 1.7 til 1.10 fremgår det materiel, som vælges til udførelse af jordarbejdet. Maskine Arbejde Volumen Hastighed Nyttelast [m 3 ] [km/h] [t] Gravemaskine Oprivning af asfalt (Skovl) 2 2,23 og gravemaskine Lastbil Transport af jord Soilcompactor Komprimering af jord/sand 8,9 Pladevibrator Komprimering af jord 1,8 0,28 * Hastighed med fuldt læs. Tabel 1.2: Jordmateriel. 6

35 KAPITEL 1. FORUNDERSØGELSE 2 Figur 1.7: Gravemaskine, Volvo EC240B. Figur 1.8: Lastbil, Scania R124cb. Figur 1.9: Komprimeringsmaskine, Catarpillar CS323C. Figur 1.10: Vibrator, Wacker DPU

36 2

37 KAPITEL 2. DETAILPROJEKTERING Kapitel 2 Detailprojektering 2 I dette kapitel beskrives arbejdsgangen for jordarbejdet, og endvidere beregnes gravemaskinens produktionstid, samt den jordmængde der skal fjernes/påføres de tre områder i forbindelse med klargøringen af byggeområdet. Da dette er ren arealbetragtning, udføres der ikke beregningseksempler. 2.1 Område 1 I det følgende opstilles aktiviteter for jordarbejde i område 1, og herefter bestemmes den jordmængde, der afgraves og/eller fyldes tilbage. Fremgangsmåden for jordarbejdet i dette område er opstillet herunder. Hvis ikke andet angives benyttes Anlægsteknik i det følgende [Anlægsteknik 2001, kap.2]. 1. Oprivning af asfalt og evt. gulve med gravemaskine (Oprivertand). 2. Asfalt m.m. fyldes på transportvogne med gravemaskine (dybdeske) og deponeres i Aalborg Øst. 3. Opgravning af fyld fra terrænniveau med gravemaskine (dybdeske). 4. Fyld transporteres væk med lastbil enten til depot på byggeplads eller til aflæsning/deponering i Aalborg Øst. 5. Fyld fra depoter fyldes på lastbil med gravemaskine og køres til opfyldningssted. 6. Fyld fyldes tilbage med gravemaskine, evt. fyldes hul fra gammel parkeringskælder med fyld fra det nye kælder område. 7. Fyld komprimeres med pladevibrator (håndkomprimering). Volumen af afgravningen bestemmes udfra størrelse af graveområdet og dybden af den afgravede jordmængde. Størrelsen og dybden af graveområdet for pælefundering fremgår af figur 2.1. Da der i området forefindes en gammel parkeringskælder og tankstation, er der en del jord der skal genanvendes, idet disse fyldes op med jord fra den nye kælder. Derfor gemmes en del af det afgravede fyld til dette formål. Størrelsen af det eksisterende kælderområde og tankstation kendes ikke, og derfor antages det, at arealet af dette område er 400 m 2. Resultaterne for jordberegningen af område 1 fremgår af tabel 2.1, hvor det antages at asfalt har en tykkelse på 0,1 m, fyld der 9

38 KAPITEL 2. DETAILPROJEKTERING 2 Figur 2.1: Størrelse af område 1. Jordarbejde Areal Nedgravningsdybde Genanvendelse Bortkørsel [m 2 ] [m] [m 3 ] [m 3 f ] Asfalt 4797,1 0, ,71 Fyld 4797,1 0, ,56 526,1 Tilbagelægning ,56 - Fyld til kælder 400 3, ,0 - Tabel 2.1: Volumen af de forskellige jordtyper for jordarbejde i område 1. opgraves har en tykkelse på 0,46 m og i området med tankstation og parkeringskælder graves der ned til 3 m. Fyldet til tilbagelægning bestemmes ud fra den mængde, der afgraves for at få det ønskede anlæg Produktion I det følgende bestemmes gravemaskinens produktionstid (P G ) som angiver gravemaskinens teoretiske ydeevne som funktion af skovlstørrelse og jordart. Endvidere bestemmes den praktiske ydeevne for gravemaskinen ved hjælp af en korrektionsfaktor for gravedybde (f o ) og svingningsvinklen (f s ), og resultatet fremgår af tabel 2.2. Jordarbejde Teoretisk ydeevne Korrektionsfaktor Korrektionsfaktor P G [m 3 f /h] (f o) (f s ) [m 3 F /h] Asfalt Fyld til depot Flytning af fyld Tilbagelægning Fyld til eksisterende kælder ,9 292,5 Tabel 2.2: Gravemaskines produktion. Værdierne for korrektionsfaktorerne (f o og f s ) aflæses ved en gennemsnitlig gravedybde på 1 m og svingningsvinkler på 90 og 180 grader [Anlægsteknik 2001, s.174]. 10

39 KAPITEL 2. DETAILPROJEKTERING 2.2 Område 2 Aktiviteter for både udskiftning og tilbagelægning af fyld fremgår af rækkefølgen herunder: 1. Oprivning af asfalt og evt. gulve med gravemaskine (Oprivertand). 2. Asfalt m.m. fyldes på transportvogne med gravemaskine (dybdeske) og deponeres Opgravning af fyld fra terrænniveau med gravemaskine (dybdeske). 4. Fyld transporteres væk med lastbil enten til depot på byggeplads eller til aflæsning/deponering i Aalborg Øst. 5. Afgravningsstedet komprimeres med komprimeringsmaskine. 6. Nyt fyld (sand) ankommer med transportvogn. 7. Nyt fyld påfyldes (sandpude) og udjævnes med soil compactor i et lag af 40 cm, hvorefter pladevibrator benyttes. 8. Fyld fra depot fyldes på lastbil og lægges tilbage med gravemaskine- efter støbning af fundamenter. 9. Slut komprimering med pladevibrator (håndkomprimering). Figur 2.2: Størrelse af område 2 Resultaterne for jordberegningerne fremgår af tabel 2.3, hvor det antages, at tykkelsen af asfalten er 0,1 m, tykkelse af fyld, der opgraves, er 0,46 m og udskiftning af fyld med sandpude sker fra kote +3,64 til kote +1,84. Jordarbejde Areal Nedgravningsdybde Genanvendelse Bortkørsel [m 2 ] [m] [m 3 f ] [m3 f ] Asfalt 2184,84 0, ,48 Fyld 1503,8 2,26 623,8 2774,8 Tilbagelægning ,8 - Sand til sandpude 1399,3 2, ,92 - Tabel 2.3: Volumen af de forskellige jordtyper for jordarbejder i område Gravemaskinens produktion I det følgende bestemmes produktionen for maskinerne for område 2. Der anvendes samme beregningsmetoder som i afsnit 2.1.1, og derfor negligeres detaljerne. 11

40 KAPITEL 2. DETAILPROJEKTERING 2 Jordarbejde Teoretisk ydeevne Korrektionsfaktor Korrektionsfaktor P G [m 3 f /h] (f o) (f s ) [m 3 F /h] Asfalt Fyld til depot 325 0, ,8 Flytning af fyld 325 0, ,8 Tilbagelægning Sand til sandpude 325 0, ,8 Tabel 2.4: Gravemaskinens produktion bestemt udfra Anlægsteknik [Anlægsteknik 2001, kap 2], kap.2. I området for udskiftning af fyld med sand regnes der med en gennemsnitlig gravedybde på 2 m, hvilket giver en korrektionsfaktor (f o ) på ca. 0,95. Korrektionsfaktoren (f s ) sættes til 1 for en svingningsvinkel på 90 grader. Ved komprimering af afgravninger bestemmes pladevibratorens produktion (P komprimering ) til 0,04 mh/m 3 [Anlægsteknik , s.442]. 2.3 Område 3 Figur 2.3: Størrelse af område 3. Fremgangsmåden for aktiviteterne for både udgravning af byggegrube og tilbagelægning af fyld fremgår af rækkefølgen herunder: 1. Oprivning af asfalt og evt. gulve med gravemaskine (Oprivertand). 2. Asfalt m.m. fyldes på transportvogne med gravemaskine (dybdeske) og deponeres. 3. Opgravning af fyld fra terrænniveau med gravemaskine (dybdeske). 4. Fyld transporteres væk med lastbil enten til depot på byggeplads eller til aflæsning/deponering i Aalborg Øst. 5. Afgravningsstedet planeres/komprimeres med komprimeringsmaskine. 6. Opfyldning af eksisterende huller/kælder med fyld fra det nye kælderområde vha. gravemaskine. Forskalling og støbning af fundamenter, kældergulv, vægge og søjler. 7. Fyld fra depot fyldes på lastbil og lægges tilbage med gravemaskine- efter støbning af fundamenter. 8. Slut komprimering med pladevibrator (håndkomprimering). De fastlagte jordvolumener i område 3 til påfyldning og tilbagelægning fremgår af tabel

41 KAPITEL 2. DETAILPROJEKTERING Jordarbejde Areal Nedgravningsdybde Genanvendelse Bortkørsel [m 2 ] [m] [m 3 f ] [m3 f ] Asfalt , ,2 Fyld , , ,25 Fyld 2 482,57 0,6 289,54 Fyld 3 12,6 1,3 16,38 Tilbagelægning ,85 - Tabel 2.5: Volumen af de forskellige jordtyper for jordarbejder i område Gravemaskinens produktion I dette afsnit bestemmes gravemaskinens produktion samt pladevibratorens produktion. Der benyttes samme beregningsmetoder som i de foregående afsnit, og resultaterne fremgår af tabel 2.6. Jordarbejde Teoretisk ydeevne Korrektionsfaktor Korrektionsfaktor P G [m 3 f /h] (f o) (f s ) [m 3 F /h] Asfalt Fyld til depot 325 0, ,8 Flytning af fyld 325 0, ,8 Tilbagelægning 325 0, ,8 Sand til sandpude 325 0, ,8 Tabel 2.6: Gravemaskines produktion. I kælderområdet antages det at, at den gennemsnitlig gravedybde er 2 m, hvilket giver en korrektionsfaktor (f o ) på ca. 0,95. Korrektionsfaktoren (f s ) sættes til 1 for en svingningsvinkel på 90 grader. Ved komprimering af afgravninger bestemmes pladevibratorens produktion til 0,04 mh/m 3 [Anlægsteknik , s. 442]. 2.4 Opsummering Jordarbejdet for de tre områder summeres derefter i tabel 2.7. Jordarbejde Fyld til depot Asfalt (køres væk) Fyld (køres væk) [m 3 ] [m 3 ] [m 3 ] Område ,56 479,71 526,1 Område 2 623,8 218, ,8 Område ,85 260,2 9800,7 3400,2 958, ,6 Tabel 2.7: Samlet volumen af afgravning- og påfyldningsjord for jordarbejde. 13

42 2

43 KAPITEL 3. TIDSFORBRUG Kapitel 3 Tidsforbrug 2 I dette kapitel bestemmes det nødvendige tidsbehov for jordarbejdet i de tre områder. Et beregningseksempel for den benyttede beregningsmetode gennemgåes i kapitel 5 afsnit Tidsforbrug i område 1 For jordmaterialet i tabel 1.1 beregnes jordvolumenet udfra samme metode som i beregningseksemplet og fremgår af tabel 3.1. Jordarbejde Volumen (V ) [m 3 F ] [t] Asfalt 7, Bortkørsel af fyld 9,82 18 Fyld til depot 9,82 18 Tilbagelægning 9,82 18 Fyld til eksisterende kælder 9,82 18 M læs Tabel 3.1: Volumener og mængden af læs for de forskellige jordmaterialer der flyttes pr. lastbil. Fastlæggelse af den variable omløbstid for de forskellige jordmaterialer i område 1 fremgår af tabel 3.2. Afstand til depotet sættes her til 300 m. T ud T hjem Gennemsn.hast.ud Gennemsn.hast.hjem t v [m] [m] [km/h] [km/h] [min] Asfalt ,3 Bortkørsel af fyld ,3 Fyld til depot ,4 Tilbagelægning ,4 Fyld til eksistende kælder ,4 Tabel 3.2: Variabel omløbstid bestemt udfra transportafstand og kørehastighed. Resultaterne for bestemmelse af den samlede omløbstid (T) fremgår af tabel 3.3. Det endelige tidsforbrug for de forskellige jordarbejder i område 1 fremgår af tabel

44 KAPITEL 3. TIDSFORBRUG 2 t g t v t f A C T [min] [min] [min] [læs/h] [-] [min] Asfalt 3,27 23,3 5,47 2,08 0,43 28,8 Bortkørsel af fyld 2,74 23,3 4,94 2,12 0,43 28,27 Fyld til depot 2,74 5,4 4,94 5,8 0,43 10,34 Tilbagelægning 2,74 5,4 4,94 5,8 0,3 10,34 Fyld til eksisterende kælder 2,93 5,4 5,13 5,7 0,3 10,53 Tabel 3.3: Gravetid, fast omløbstid og antal læs pr. time for de forskellige jordmaterialer. Jordarbejde Produktion (p) A n lastbiler P op Tidsforbrug [m 3 f /h] [stk/h] [stk] [m3 f /h] [h] Asfalt 5,42 2,08 8,81 253,79 1,89 Bortkørsel af fyld 8,59 2,12 10,33 88,75 5,93 Fyld til depot 23,5 5,8 3,78 88,75 5,42 Tilbagelægning 16,2 5,8 3,78 61,02 7,88 Fyld til eksisterende kælder 15,86 5,7 3,59 56,99 21,05 Tabel 3.4: Tidsforbrug ved jordarbejde i område Tidsforbrug i område 2 Tidsforbruget for jordarbejde i område 2 beregnes udfra samme metoder som i afsnit 3.1. Jordarbejde Volumen (V ) [m 3 F ] [t] Asfalt 7, Bortkørsel af fyld 9,82 18 Fyld til depot Tilbagelægning 9,82 18 Sand til sandpude 9,82 18 M læs Tabel 3.5: Volumener for de forskellige jordmaterialer i område 2 der flyttes pr. lastbil. Afstanden mellem afgravningsområdet og deponeringsplads antages her at være ca. 90 m. Kørselstiden for sand til sandpude beregnes ikke, da det købes eksternt med levering af transportvogne, se tabel 3.6. T ud T hjem Gennemsn.hast.ud Gennemsn.hast.hjem t v [m] [m] [km/h] [km/h] [min] Asfalt ,3 Bortkørsel af fyld ,3 Fyld til depot ,62 Tilbagelægning ,62 Sand til sandpude Tabel 3.6: Variabel omløbstid bestemt udfra transportafstand og kørehastighed. Den endelige omløbstid (T) for jordarbejdet i område 2 fremgår af tabel

45 KAPITEL 3. TIDSFORBRUG t g t v t f A C T [min] [min] [min] [læs/h] [-] [min] Asfalt 3,27 23,3 5,47 2,08 0,43 28,8 Bortkørsel af fyld 2,93 23,3 5,13 2,11 0,43 28,46 Fyld til depot ,62 5,13 8,89 0,43 6,75 Tilbagelægning ,62 4,94 9,15 0,3 6,56 Sand til sandpude ,4 5,13 5,7 0,3 10,53 Tabel 3.7: Gravetid, fast omløbstid og antal læs pr. time for de forskellige jordmaterialer. 2 Det beregnede tidsforbrug for område 2 fremgår af tabel 3.8 Jordarbejde Produktion (p) A n lastbiler P op Tidsforbrug [m 3 f /h] [stk/h] [stk] [m3 f /h] [h] Asfalt 5,42 2,08 8,81 253,79 0,98 Bortkørsel af fyld 8,54 2,11 9,71 82,91 33,47 Fyld til depot 35,99 8,89 2,3 82,91 7,52 Tilbagelægning 25,47 9,15 2,4 61,02 10,223 *Dette tidsforbrug er uden komprimering med pladevibrator. Tabel 3.8: Tidsforbrug ved jordarbejde i område 2. Til bestemmelse af tidsforbruget for udlægning af sandpuden tages der udgangspunkt i vibratoren, da det forudsættes at soil compactoren, og den lastbil der kommer med sandet har et tidsforbrug, der er mindre end denne. Udfra specifikationer for vibratoren bestemmes ydeevnen til 823 m 3 /h for en graduering på op til 40%. Tidsforbruget til stampning af sandpuden tre gange, efter det er planeret med soil compactor, beregnes i formel 3.1. Det skal her nævnes, at vibratoren har en maksimal komprimeringsdybde på 40 cm, hvorfor det nye lag, der skal lægges, ikke må overstige 40 cm før der atter skal vibreres. 3246, = 11, 83 h (3.1) 3.3 Tidsforbrug i område 3 Ved bestemmelse af tidsforbruget for jordarbejdet i område 3 benyttes samme metoder som i afsnit 3.1. Volumenet og mængden af læs pr. lastbil bestemmes ved hjælp af materialeparametrene opstillet i tabel 1.1 og fremgår af tabel 3.9. Jordarbejde Volumen (V ) M læs [m 3 F ] [ton] Asfalt Bortkørsel af fyld 9,82 18 Fyld til depot Tilbagelægning 9,82 18 Tabel 3.9: Læssevolumener og mængden af læs pr. lastbil for de forskellige jordmaterialer i område 3. 17

46 KAPITEL 3. TIDSFORBRUG Ved bestemmelse af den variable omløbstid, se tabel 3.10, antages det at afstanden mellem afgravningssted for kælderen og deponeringssted er 100 m, hvor gennemsnitshastigheden for lastbilen frem og tilbage sættes til hhv. 5 og 10 km/t. 2 T ud T hjem Gennemsn.hast.ud Gennemsn.hast.hjem t v [m] [m] [km/h] [km/h] [min] Asfalt ,3 Fyld til depot ,8 Flytning af fyld ,3 Tilbagelægning ,8 Tabel 3.10: Variabel omløbstid (t v ) bestemt udfra transportafstand og kørehastighed. Den samlede omløbstid samt effektivitetsfaktor fremgår af tabel 3.11 t g t v t f A C T [min] [min] [min] [læs/h] [-] [min] Asfalt 3,27 23,3 5,47 2,08 0,43 28,8 Bortkørsel af fyld 2,93 23,3 5,13 2,11 0,43 28,46 Fyld til depot ,8 8,66 8,89 0,43 6,93 Tilbagelægning ,8 5,13 8,66 0,3 6,93 Tabel 3.11: Gravemaskinetid, fast omløbstid og antal læs pr. time for de forskellige jordmaterialer. Endelig bestemmes tidsforbruget for jordarbejdet i område 3, og dette fremgår af tabel Jordarbejde Produktion (p) A n lastbils P op Tidsforbrug [m 3 f /h] [stk/h] [stk] [m3 f /h] [h] Asfalt 5,42 2,08 8,81 253,79 1,03 Bortkørsel af fyld 8,54 2,11 9,71 82,91 118,21 Fyld til depot 35,06 8,66 2,37 82,91 13,22 Tilbagelægning 24,1 8,66 2,37 56,99 19,22 Tabel 3.12: Teoretisk tidsforbrug ved jordarbejde i område Samlet tidsforbrug Herefter bestemmes det samlede tidsforbrug for jordarbejdet. Først opstilles de beregnede resultater i tabel 3.13, og ud fra dette multipliceres timeantallet med antal lastbiler, og det samme gøres for gravemaskinen, se tabel

47 KAPITEL 3. TIDSFORBRUG Jordarbejde Asfalt (Køres væk) Fyld (køres væk) Fyld til depot [h] lastbiler [h] lastbiler [h] lastbiler Område 1 1,89 8,81 5,93 10,33 5,42 3,78 Område 2 0,98 8,81 33,47 9,71 7,52 2,30 Sandpude Område 3 1,03 8,81 118,21 9,71 13,22 2,37 3,90 157,61 26,16 2 Jordarbejde Tilbagelægning Fyld til kælder [h] lastbiler [h] lastbiler Område 1 7,88 3,78 21,05 3,59 Område 2 10,22 2,40 Sandpude 11,83 Område 3 19,22 2,37 49,15 21,05 Tabel 3.13: Samlet tidsforbrug af afgravning- og påfyldningsjord for jordarbejde fordelt på jordtype. Område Lastbiltransport Gravearbejde [h] [h] 1 203,75 42, ,45 52, ,78 151,68 Sum 1812,98 246,04 Tabel 3.14: Tidsforbrug fordelt på materiel. 19

48 2

49 KAPITEL 4. ØKONOMI Kapitel 4 Økonomi 2 I dette kapitel bestemmes omkostningerne for jordarbejdet. Til at bestemme pris for jordarbejdet benyttes V&S Byggedata [V&S Byggedata A/S 2003, s ]. 4.1 Asfaltlaget Inkluderet i pris for opbrydning af asfalt er gravemaskine samt lastbil. Prisen fastlægges til 136 kr/m 3 hvilket for 958,4 m 3 giver: , 4 = kr 4.2 Fyldlaget Til bestemmelse af prisen for fyldlaget undersøges følgende: Pris for afgravning af fyld til depot. Pris for afgravning af fyld til bortkørsel. Pris for påfyldning af fyld fra depot. Pris for sand til sandpude. Pris for afgravning af fyld til depot Der er 3400 m 3 fyld, der skal afgraves fra de 3 områder og køres på depot. Pris pr. m 3 sættes til 23,20 kr, hvilket resulterer i en pris på: , 20 = kr Denne pris er også incl. gravemaskine og lastbil. Pris for afgravning af fyld til bortkørsel Der skal transporteres m 3 fyld væk fra pladsen til en plads 7 km væk. Prisen pr. m 3 for gravemaskine og lastbil den første km sættes til 26,05 kr, hvilket giver en pris på: , 05 = kr 21

50 KAPITEL 4. ØKONOMI Pris for de resterende 6 km sættes til 8,2 kr pr. m 3. Dette giver et tillæg på: 8, = kr 2 Denne prisberegning er ekskl. deponeringsafgift. Pris for påfyldning af fyld fra depot Pris pr. m 3 for påfyldning sættes til 42,55 kr, hvilket resulterer i et beløb på: 42, = kr Pris for sand til sandpude Der skal udlægges 1400 m 2 i en dybde af 1,8 m, og prisen pr. m 2 sættes til 198 kr, hvilket giver et beløb på: = kr Denne pris er med levering og udlægning. 4.3 Samlet pris Prisen for jordarbejdet i Kennedy Arkaden bestemmes ud fra ovenstående prisoverslag: = kr (4.1) Som det fremgår af formel 4.1, bliver prisen for jordarbejdet godt en million kr Hertil skal så tillægges en deponeringsafgift, hvilket dog ikke medtages i dette projekt. 22

51 KAPITEL 5. BEREGNINGSEKSEMPEL Kapitel 5 Beregningseksempel 2 I beregningseksemplet beregnes tidsforbruget for fjernelse af asfalten. Her antages det, at asfalten er brudt op, hvorfor gravemaskinen kan læsse lastbilerne hele tiden. 5.1 Tidsforbrug for optagning af asfalt i område 1 Til bestemmelse af tidsforbruget for de enkelte aktiviteter benyttes den praktiske produktionsformel (P), som angiver den mængde jord i kubikmeter som flyttes pr. time pr. lastbil eller gravemaskine, se formel 5.1 [Anlægsteknik 2001, s. 148]: Hvor: V er volumenet, der flyttes pr. cyklus/lastbil [M 3 F ]. A er antal læs pr. time [læs/h]. C er en effektivitetsfaktor [-]. P = V A C (5.1) Volumenet (V ) bestemmes ved hjælp af materialeparametrene i tabel 1.1, men først bestemmes den maksimale mængde asfalt, der må være i lastbilen, se formel 5.2 og 5.3. M asfalt,pr.læs g γ asfalt = V asfalt (5.2) Hvor: V = V asfalt k u k f (5.3) V asfalt er den volumenmængde, der er plads til [m 3 ] k u er en korrektionsfaktor for hvordan jorden udvider sig, når der graves. Denne sættes her til 0,15 [-]. k f er en læssefaktor, som her sættes her til 1,4 [-]. 23

Entreprise 1. Byggepladsen

Entreprise 1. Byggepladsen Entreprise Byggepladsen Denne entreprise dækker over etableringen af byggepladsen, hvilket er et vigtigt led i en minimeringen af ressourceforbruget under byggeriet, samt minimeringen af de gener offentligheden

Læs mere

A. Byggepladsindretning

A. Byggepladsindretning A. Byggepladsindretning I dette afsnit beskrives hvorledes byggepladsen indrettes. Dette omfatter en fastlæggelse af hvilket materiel, der skal forefindes på pladsen samt en bestemmelse af hvor dette placeres.

Læs mere

6. Anlægsteknik. 6.1. Indretning af byggepladsen. 6. Anlægsteknik

6. Anlægsteknik. 6.1. Indretning af byggepladsen. 6. Anlægsteknik 6. Anlægsteknik 6. Anlægsteknik 6.1. Indretning af byggepladsen I det efterfølgende beskrives hvorledes byggepladsen er indrettet. Der er to hovedformål med at indrette en byggeplads, og de er som følger

Læs mere

Tabel A.1: Tidsforbruget for de præfabrikerede betonelementer. [Appendiks anlægsteknik, s.26-29]

Tabel A.1: Tidsforbruget for de præfabrikerede betonelementer. [Appendiks anlægsteknik, s.26-29] A. I dette afsnit opstilles de enkelte aktiviteters tidsforbrug. Dette gøres ud fra de i mæ ngdeberegningen fundne mængder. Udførelsestiderne, der benyttes, er fastsat ud fra dataene i kilden [Appendiks

Læs mere

1 Anlægsteknik. 1.1 Arbejdspladsindretning. 1.1.1 Indhegning. Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.

1 Anlægsteknik. 1.1 Arbejdspladsindretning. 1.1.1 Indhegning. Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. 1 Anlægsteknik Den anlægstekniske del omfatter selve opførelsen af råhuset på Holbergsgade 16. Nedenstående er en beskrivelse af de aktiviteter der indgår i arbejdet med opførelsen. 1.1 Arbejdspladsindretning

Læs mere

Geoteknisk Forundersøgelse

Geoteknisk Forundersøgelse Entreprise Geoteknisk Forundersøgelse Denne del dækker over de geotekniske forhold ved Kennedy Arkaden. Herunder behandlingen af den geotekniske rapport og den foreliggende geotekniske rapport. I afsnittet

Læs mere

Kennedy Arkaden 23. maj 2003 B6-projekt 2003, gruppe C208. Anlæg

Kennedy Arkaden 23. maj 2003 B6-projekt 2003, gruppe C208. Anlæg Anlæg 125 126 Bilag A1: Tidsforbrug for indretning af byggeplads Inden byggeriets start skal de ydre rammer for byggeriet være på plads. Det betyder, at byggepladsen skal indrettes med det nødvendige materiel

Læs mere

H Indretning af byggepladsen

H Indretning af byggepladsen Anlægsteknik H. Indretning af byggepladsen H Indretning af byggepladsen I det efterfølgende beskrives hvorledes byggepladsen er indrettet. Der er to hovedformål med at indrette en byggeplads, og de er

Læs mere

ANLÆGSTEKNIK. JF Kennedy Arkaden

ANLÆGSTEKNIK. JF Kennedy Arkaden ANLÆGSTEKNIK Det anlægstekniske i forbindelse med udførelsen af Arkaden er beskrevet i hovedrapportens kapitel 11. Bilaget danner grundlag for de enkelte områder i forbindelse med byggeriet af Arkaden.

Læs mere

Version 1.0, d. 2012.08.07

Version 1.0, d. 2012.08.07 Side 1 af 6 OPLYSNINGER OM FORDELINGSLISTERNES POSITIONER Generelt Tilbudssummen er fordelt som angivet i de til tilbudslisten hørende fordelingslister. I det følgende meddeles supplerende oplysninger

Læs mere

Enhedspriserne og mængderne er indtastet i MS Project, som derefter udregner den samlede pris for de enkelte mængder, dette er angivet i Tabel A.1.

Enhedspriserne og mængderne er indtastet i MS Project, som derefter udregner den samlede pris for de enkelte mængder, dette er angivet i Tabel A.1. A. Tilbudsoverslag Til beregning af en overslagpris anvendes V&S Prisbøgerne. Enhedspriserne, der benyttes til at beregne den samlede pris på bygværket, er nettopriser. Dette betyder, at der til byggeriets

Læs mere

Version 1.0, d. 2014.02.14

Version 1.0, d. 2014.02.14 Side 1 af 8 OPLYSNINGER OM FORDELINGSLISTERNES POSITIONER Generelt Tilbudssummen er fordelt som angivet i de til tilbudslisten hørende fordelingslister. I det følgende meddeles supplerende oplysninger

Læs mere

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger.

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger. 03. Fagbeskrivelser Byggeprojekt: Etablering af dræn på græsplæne, flisebelægninger, faldsand på legepladser ved Tønder Grundskole Brolægger entreprisen: Arbejder: 1. Dræn ved ny tilbygning i græs plæne

Læs mere

Sikkert arbejdsmiljø for mennesker og materiel

Sikkert arbejdsmiljø for mennesker og materiel Sikkert arbejdsmiljø for mennesker og materiel Sikker klargøring Sikker adgangsvej Sikkerhedszoner Sikker opstilling Sikkerhed i højden Sikkert arbejdsmiljø på pladsen Sikker betonpumpning Ansvarsforhold

Læs mere

ENTREPRISE 1220.271. Oprensning af fokusarealer TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG. 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N

ENTREPRISE 1220.271. Oprensning af fokusarealer TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG. 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE 1220.271 Oprensning af fokusarealer 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N JUNI 2012 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: 1220.271: TAG 1 af 4 Tilbuds-

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.13. Gravearbejde

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.13. Gravearbejde At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.13 Gravearbejde Januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges

Læs mere

Drejebog Element-montage

Drejebog Element-montage 2009 Drejebog Element-montage Logistik & produktionsvejledning jkm JK Entreprisen 15-12-2009 Indhold Logistik... 3 Byggeplads... 4 Procesopstartsmøde... 4 Sikkerhed... 5 Risiko... 5 Beskadigelse af gulvvarme...

Læs mere

Udarb.: Kontrol: Godk.:

Udarb.: Kontrol: Godk.: Kapitel : 1. Plan for Sikkerhed og Sundhed Kap.-side : 1.-1 Indholdsfortegnelse Dato : Udarb.: Kontrol: Godk.: 0. Indholdsfortegnelse...1 1. Orientering om byggesagen...3 1.1. en...3 1.2. Oversigt over

Læs mere

ENTREPRISE H13.14.45. Støjskærm TILBUDSLISTE. H13 København - Helsinge >>> Støjskærm ved Mørkhøjvej i Gladsaxe FEBRUAR 2012

ENTREPRISE H13.14.45. Støjskærm TILBUDSLISTE. H13 København - Helsinge >>> Støjskærm ved Mørkhøjvej i Gladsaxe FEBRUAR 2012 ENTREPRISE H13.14.45 Støjskærm H13 København - Helsinge >>> Støjskærm ved Mørkhøjvej i Gladsaxe FEBRUAR 2012 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: TILBUD - Samleside 1 TBL - H13.14.45 Nedenstående arbejder vedrørende

Læs mere

ikke aktuelt tidspunkt. ikke aktuelt bliver bedre Ingen overdækning affald

ikke aktuelt tidspunkt. ikke aktuelt bliver bedre Ingen overdækning affald Rev. 004--09 af 6 Sagsnavn: Byggeplads MØNSTERARBEJDSPLADS Sagsnummer Registreringsskema Ugenummer 9 Udført af: Aktivitetsområde Grøn Gul Rød Bemærkninger/evt. foto Ansvar/tid FÆLLESOMRÅDER Afgrænsning

Læs mere

Projektering af. Kennedy Arkaden. Det Teknisk-Naturvidenskablige Fakultet Aalborg Universitet Institut for Bygningsfysik

Projektering af. Kennedy Arkaden. Det Teknisk-Naturvidenskablige Fakultet Aalborg Universitet Institut for Bygningsfysik Projektering af Kennedy Arkaden Det Teknisk-Naturvidenskablige Fakultet Aalborg Universitet Institut for Bygningsfysik B6- Rapport Gruppe C102 Maj 2004 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Aalborg

Læs mere

Sags navn: Sags nr.: 180308 E1 Køge N Næstved Udskiftning af 4 vejbærende broer, E1 Side 1 af 9

Sags navn: Sags nr.: 180308 E1 Køge N Næstved Udskiftning af 4 vejbærende broer, E1 Side 1 af 9 Udskiftning af 4 vejbærende broer, E1 Side 1 af 9 1. Formål Formålet med nærværende jordhåndteringsplan er at få godkendt jordhåndteringsplanen således at opgravet materialer kan mellemdeponeres for genindbygning

Læs mere

Vedr. Maksimal afkortning af stitunnel under Cordozavej

Vedr. Maksimal afkortning af stitunnel under Cordozavej TEKNISK NOTAT Rådgivende ingeniører FRI Emil Møllers Gader 41 DK-8700 Horsens Tlf: (+45) 5251 9000 Fax: (+45) 5251 9802 michael.vosgerau@atkinsglobal.com Initialer MSV Sag 1010897 Dato 06.02.2014 Vedr.

Læs mere

Entreprise H714.07.20

Entreprise H714.07.20 Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Entreprise H714.07.20 Jord- og belægningsarbejde H714.07 Cykelsti i Faaborg Maj 2013 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Generelt Tilbuds- og afregningsgrundlaget (TAG)

Læs mere

Tønder Forsyning A/S. Skærbæk renseanlæg. Slamafvandingsbygning

Tønder Forsyning A/S. Skærbæk renseanlæg. Slamafvandingsbygning Tønder Forsyning A/S Skærbæk renseanlæg Slamafvandingsbygning Tilbudsliste for Bygge- og anlægsentreprise August 2012 Bygherre: Tønder Forsyning A/S Rådgiver: Stationsvej 5 Vejlsøvej 23 6261 Bredebro 8600

Læs mere

TILBUDSKALKULATION:Betonarbejde

TILBUDSKALKULATION:Betonarbejde Trin: TILBUDSKALKULATION:Betonarbejde Eksempel taget fra Anlægsteknik 2 side 385 Omkostningsark Byggesag; Underviser eksempler Oktober 2011 Variable omkostninger 1.492.016 Etablering og af rigning byggeplads

Læs mere

Særlige Arbejdsbetingelser (SAB)

Særlige Arbejdsbetingelser (SAB) Særlige Arbejdsbetingelser (SAB) Projektnavn Retablering af fugleø i Utterslev Mose Bygherre: Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Park og Natur Indholdsfortegnelse Særlige Arbejdsbetingelser

Læs mere

NEDGRAVEDE AFFALDSCONTAINERE. Guide til private grundejere og boligforeninger. "Klik her og indsæt billede eller slet teksten"

NEDGRAVEDE AFFALDSCONTAINERE. Guide til private grundejere og boligforeninger. Klik her og indsæt billede eller slet teksten NEDGRAVEDE AFFALDSCONTAINERE Guide til private grundejere og boligforeninger "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Nedgravede affaldscontainere Denne guide henvender sig til grundejere, boligforeninger

Læs mere

Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS)

Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) (opgave) Indsæt billede Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Arbejdspladsens organisation... 3 2. Arbejdsmiljøorganisation... 6 3. Afgrænsning... 6 4. Tidsplan

Læs mere

Tilbudsliste. Haverslev Pendlerplads (TBL) Tro- og loveerklæring. B Y G H E R R E Dato: 9. august 2013

Tilbudsliste. Haverslev Pendlerplads (TBL) Tro- og loveerklæring. B Y G H E R R E Dato: 9. august 2013 Haverslev Pendlerplads Tilbudsliste (TBL) Bilag: Tro- og loveerklæring B Y G H E R R E Dato: 9. august 2013 Rebild Kommune v/mogens Busk Nielsen Center for Plan, Byg og Vej Hobrovej 88 9530 Støvring Tilbudsliste

Læs mere

Bilag A: Jordarbejde ( ) Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. Jordbunden i byggegruben er som angivet i Tabel A.1 [boreprofil].

Bilag A: Jordarbejde ( ) Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. Jordbunden i byggegruben er som angivet i Tabel A.1 [boreprofil]. Bilag A: Jordarbejde Jordbunden i byggegruben er so angivet i Tabel A.1 [boreprofil]. Jordlag Mægtighed Densitet Rufang, V F Udvidelsesfaktor Rufang, V L Kg/ Sand, fyld 0, 1700 52,4 1,12 58,7 Ler, sandet,

Læs mere

TJEKLISTE FOR BYGGEPLADSVEJE

TJEKLISTE FOR BYGGEPLADSVEJE Fakta om TJEKLISTE FOR BYGGEPLADSVEJE I forbindelse med udbud, projektering, planlægning og udførelse har vi i vejledningen om byggepladsveje beskrevet, hvem som har ansvaret for, at byggepladsveje og

Læs mere

FFL. Ud- og ombygning. Opsummering

FFL. Ud- og ombygning. Opsummering Opsummering Pos. Betegnelse Enhed Mængde Enhedspris Miljø Sum FASE 1 sum - - - 10.874.357 Heraf deponeringsafgift og miljøtekniske undersøgelser 2.742.082 FASE 2 sum - - - 18.417.854 Heraf deponeringsafgift

Læs mere

Entreprise H522.06.20

Entreprise H522.06.20 Tilbudsliste Entreprise H522.06.20 Jord- og belægningsarbejde H522 Ballerup Frederikssund - Kregme >>> H522.06 Stikrydsning på Ballerup Byvej juni 2012 Tilbudsgiver: navn: adresse: # Thomas Helsteds Vej

Læs mere

Anvisning for Perstrup Tanken

Anvisning for Perstrup Tanken Perstrup Beton Industri A/S Anvisning for Perstrup Tanken Udgravning og tilfyldning Husk geoteknisk undersøgelse er påkrævet Bilag 1. Vurdering af jordbundsforhold 2. Skitse udgravning 3. Tolerancer 4.

Læs mere

FUNDERING. 6 Analyse af byggefelt. 6.1 Bygningens udformning

FUNDERING. 6 Analyse af byggefelt. 6.1 Bygningens udformning 6. Analyse af byggefelt FUNDERING I dette kapitel behandles funderingen af Arkaden. Til bestemmelse af hvilken funderingsmetode, der skal anvendes, er der først lavet en jordbundsanalyse af byggefeltet

Læs mere

Plan for Sikkerhed og Sundhed Kidholm, Langholt byggemodning Etape 3

Plan for Sikkerhed og Sundhed Kidholm, Langholt byggemodning Etape 3 1.1 Fælles regler på pladsen Planen for byggepladsens Sikkerhed og Sundhed skal sammen med den enkelte entreprenørs arbejdspladsvurdering (APV) sikre, at alle, der er beskæftiget på byggepladsen, har et

Læs mere

NorthPestClean Testceller i depot ved Høfde 42, Lemvig

NorthPestClean Testceller i depot ved Høfde 42, Lemvig Testceller i depot ved Høfde 42, Lemvig Tilbudsliste (TBL) Januar 2011 -------------------------------------------- (Tilbudsgiver) Dokument nr.: 59501B-101 Revision nr.: 1 Udgivelsesdato: December 2010

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00 Velkommen til Informationsmøde for beboerne Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Mogens Tokkesdal 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres 4. Adgangsveje, parkering

Læs mere

1. Indholdsfortegnelse

1. Indholdsfortegnelse Kapitel : 1 Arbejdsbeskrivelse - Jordarbejde. Side : 1/7 1. Indholdsfortegnelse Dato : 01.04.2008 Rev. : 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 1 3. Generelle specifikationer... 2 3.1. Referencer...

Læs mere

Silkeborg Kommune. Resendalvej. Bronotat for VVM. 1. marts 2011

Silkeborg Kommune. Resendalvej. Bronotat for VVM. 1. marts 2011 Silkeborg Kommune Resendalvej Bronotat for VVM 1 marts 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Silkeborg Kommune Resendalvej Bronotat for VVM 1

Læs mere

Sikkert arbejdsmiljø. for mennesker og materiel

Sikkert arbejdsmiljø. for mennesker og materiel Sikker BETONpumpning Sikkert arbejdsmiljø for mennesker og materiel Sikker adgangsvej Sikkerhedszoner Sikker opstilling Sikkerhed i højden Sikkert arbejdsmiljø på pladsen Sikker betonpumpning Ansvarsforhold

Læs mere

Beboermøde omhandlende skakten ved Sønder Boulevard

Beboermøde omhandlende skakten ved Sønder Boulevard Mødereferat Titel Dato 1 december 2010 Beboermøde omhandlende skakten ved Sønder Boulevard Sted Oehlenschlægersgades Skole, Oehlenschlægersgade 55-57, 1663 København V Deltagere Referent 70 beboere omkring

Læs mere

Entreprise 6. Kælderkonstruktion

Entreprise 6. Kælderkonstruktion Entreprise Kælderkonstruktion Denne entreprise dækker over etableringen kælderen. I afsnittet er de indledende overvejelser for udformningen af kælderkonstruktionen beskrevet. Hermed er bundkoter for kælderkonstruktionen

Læs mere

Højisolerede funderingselementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på

Højisolerede funderingselementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede funderingselementer Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede funderingselementer Da der blev indført nye og strammere Regler for varmetab i BR10, blev det unægteligt vanskeligere

Læs mere

Bygherre: Boligkontoret Fredericia Side 1 af 24 Købmagergade Skole Dato: 10-07-2015 A. Råhusentreprisen Rev.: 09-09-2015

Bygherre: Boligkontoret Fredericia Side 1 af 24 Købmagergade Skole Dato: 10-07-2015 A. Råhusentreprisen Rev.: 09-09-2015 Bygherre: Boligkontoret Fredericia Side 1 af 24 Bygherre: Boligkontoret Fredericia Vesterbrogade 4 7000 Fredericia Totalrådgiver: Bascon A/S Åboulevarden 21 Postboks 510 8100 Århus C Vedrørende: Købmagergade

Læs mere

Herlev Kommune. Tilbudsliste FAGENTREPRISE MURERARBEJDE - KONSTRUKTIONER HERUNDER JORD, AFLØB I JORD OG BETON

Herlev Kommune. Tilbudsliste FAGENTREPRISE MURERARBEJDE - KONSTRUKTIONER HERUNDER JORD, AFLØB I JORD OG BETON Tilbudsliste Herlev Kommune Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 38 39 Direkte telefon 44 52 6411 Dato 17.10.2014 Til Murerentreprenøren Journal nr. Fra Center for Ejendomme KILDEGÅRDSKOLEN ØST - NY INDSKOLING,

Læs mere

Instruktioner til spor

Instruktioner til spor Instruktioner til spor Indhold Introduktion... 2 Generelle sikkerheds regler... 2 Leverede enheder... 3 Ting du selv skal huske... 3 Anbefalet værktøj... 3 Landskabs forberedelser... 4 Samling af sporsektioner...

Læs mere

Entreprenører skal sikre, at alle nødvendige myndighedsforskrifter i forhold til nedrivning, deponering samt nye byggearbejder følges.

Entreprenører skal sikre, at alle nødvendige myndighedsforskrifter i forhold til nedrivning, deponering samt nye byggearbejder følges. Arbejdsbeskrivelse Side : 1/6 Dato : 11.12.2015 FÆLLESBETINGELSER BYGGEPLADS Generelt Samtlige ydelser i forbindelse med indretning, drift og afvikling af byggeplads skal være indeholdt i entreprisen,

Læs mere

FREMRYKKEDE AKTIVITETER

FREMRYKKEDE AKTIVITETER FREMRYKKEDE AKTIVITETER Femern Bælt-Forbindelsen TBL Tilbudsliste RAT B9G-304-4 TBL.xls TILBUD (side 1) I henhold til udbudsmateriale vedrørende Paddehegn, tilbyder undertegnede at udføre de i nærværende

Læs mere

Arbejdsmiljø Arbejde i udgravninger og ved vej

Arbejdsmiljø Arbejde i udgravninger og ved vej Arbejdsmiljø Arbejde i udgravninger og ved vej Supplerende arbejdsmiljøuddannelse Ester Jensen, COWI A/S Jordskred Hvorfor? Arbejde i udgravninger anses som risikoarbejde. Kendte risici : sammenstyrting,

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. februar /23133 Christian Tolderlund

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. februar /23133 Christian Tolderlund DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. februar 2014 13/23133 Christian Tolderlund cto@vd.dk 7244 3731 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud 1220.201 FREDERIKSSUNDSMOTORVEJENS

Læs mere

Fald fra højden på byggepladser

Fald fra højden på byggepladser De vigtigste regler om sikkerhedsforanstaltninger mod nedstyrtning og gennemstyrtning fra arbejde i højden. Vejledningen handler om de sikkerhedsforanstaltninger, som arbejdsgiveren skal etablere på bygge-

Læs mere

Anvisning for Perstrup Greenline-tank

Anvisning for Perstrup Greenline-tank Perstrup Beton Industri A/S Anvisning for Perstrup Greenline-tank Udgravning og tilfyldning Husk geoteknisk undersøgelse er påkrævet Bilag 1. Vurdering af jordbundsforhold 2. Skitse udgravning 3. Tolerancer

Læs mere

Drejebog Elementmontage. Logistik & Produktionsvejledning. 23.04.2015 Mikael D. Lauridsen

Drejebog Elementmontage. Logistik & Produktionsvejledning. 23.04.2015 Mikael D. Lauridsen Drejebog Elementmontage Logistik & Produktionsvejledning 23.04.2015 Mikael D. Lauridsen Indholdsfortegnelse Drejebog Elementmontage 1 Logistik 3 Byggeplads 3 Procesopstartsmøde 4 Sikkerhed 4 Montage 5

Læs mere

Nyborg, Sænkning af Storebæltsvej

Nyborg, Sænkning af Storebæltsvej Nyborg, Sænkning af Storebæltsvej Tekst Bygherre: DSB SALG Vejmyndighed: Nyborg Kommune Entreprenør: Per Aarsleff A/S Rådgiver: Carl Bro as Miljø: DGE Anlægsperiode: Juli 2004- juli 2005 Oversigtsbillede

Læs mere

KAPERSTALDEN. Projektforslag. Kaperstalden TH/NFT. Projektforslag FASE: SAG: SAGSNR: 13-09 SIDE: 1/15 UDGIVET: 04.06.2013 UDARB.

KAPERSTALDEN. Projektforslag. Kaperstalden TH/NFT. Projektforslag FASE: SAG: SAGSNR: 13-09 SIDE: 1/15 UDGIVET: 04.06.2013 UDARB. KAPERSTALDEN FASE: SAG: SAGSNR: 13-09 SIDE: 1/15 UDGIVET: 04.06.2013 UDARB./GODKENDT: TH/NFT KONTROLPERSON: KONTROLGRUNDLAG: KONTROLDATO: Bertelsen & Scheving Arkitekter APS Store Kongensgade 59A, 2.sal

Læs mere

01 01 10 Tillæg til drift af arbejdsplads dag 20 0,00. 07 04 58 Etablering af betonfundament til autoværnsscepter Stk. 4 0,00

01 01 10 Tillæg til drift af arbejdsplads dag 20 0,00. 07 04 58 Etablering af betonfundament til autoværnsscepter Stk. 4 0,00 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 12. marts 2012 12/00724-7 Carsten Sandgaard Christensen cac@vd.dk +45 7244 2223 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende Entrepriseudbud 6620.110 Broer

Læs mere

TBL Grobshulevej - Jord og belægning Rev. 0. Odder Kommune Grobshulevej TILBUDSLISTE

TBL Grobshulevej - Jord og belægning Rev. 0. Odder Kommune Grobshulevej TILBUDSLISTE 01 ARBEJDSPLADS 01 01 ARBEJDSPLADS 01 01 01 Indretning, drift og rømning sum 1 01 01 02 Færdselsregulerende foranstaltninger til nærværende entreprise sum 1 Post 01.01 Total Hovedpost 01 Total 02 JORDARBEJDER

Læs mere

Nyt overhalingsspor i Ringsted

Nyt overhalingsspor i Ringsted Nyt overhalingsspor i Ringsted Møde i Geoteknisk Forening En geoteknikers hverdag 2009-10-22 & 2009-10-28 v/ Jesper Fink Petersen & Peter Folsted Indhold Hvad er KØR-projektet? Gennemgang af projektet

Læs mere

Nordforbrænding bygger en ny, effektiv og miljørigtig ovnlinje. Hvad betyder det for naboerne?

Nordforbrænding bygger en ny, effektiv og miljørigtig ovnlinje. Hvad betyder det for naboerne? N a b o i n f o r m at i o n o m O v n l i n j e 5 Nordforbrænding bygger en ny, effektiv og miljørigtig ovnlinje. Hvad betyder det for naboerne? Derfor bygger vi en ny ovnlinje Ovn, kedel og røggasrensningsanlæg

Læs mere

FORBEDERENDE ARBEJDER INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1

FORBEDERENDE ARBEJDER INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1 ODENSE LETBANE FORBEDERENDE ARBEJDER BESKRIVELSE AF KONSTRUKTIONSARBEJDER ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 1

Læs mere

Andholm Grusgrav BILAG 1

Andholm Grusgrav BILAG 1 Andholm Grusgrav BILAG 1 Grave- og efterbehandlingsplan Udarbejdet for Nymølle Stenindustrier A/S af ENBICON Aps. I samarbejde med Malthas Tegnestue samt Pennen & Sværdet Bilag 1 Graveplan Der er for Andholm

Læs mere

ØSB A/S. Leverandørbrugsanvisning. Betonelementer

ØSB A/S. Leverandørbrugsanvisning. Betonelementer Leverandørbrugsanvisning for Betonelementer Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Lovgrundlaget... 3 Brugsanvisningen... 3 Ansvarsfordeling... 4 Rådgiveren... 4 Leverandøren... 4 Montageentreprenøren... 4

Læs mere

Vedr.: Opgaveformulering af projektet Dato: 11-02-2014 Revideret dato: 14-06-2014

Vedr.: Opgaveformulering af projektet Dato: 11-02-2014 Revideret dato: 14-06-2014 Projektnavn: inano Center, laboratoriekompleks Bygherre: Aarhus Universitet Adresse: Gustav Wieds Vej 14 8000 Aarhus INANO-Center, Aarhus Projektet er udleveret af NCC. Projektet er udbudt i 2010 og er

Læs mere

Lokal undervisningsplan for struktør uddannelsen på AMU-Nordjylland

Lokal undervisningsplan for struktør uddannelsen på AMU-Nordjylland Lokal undervisningsplan for struktør uddannelsen på AMU-Nordjylland Grundforløb AMU-Nordjylland d. 2011-03-18 1 Kompetencemål for grundforløbet 4. De fælles kompetencemål,eleverne skal opfylde for at begynde

Læs mere

Kapacitetsmålinger i 2010 v/ Nørreå

Kapacitetsmålinger i 2010 v/ Nørreå Kapacitetsmålinger i 2010 v/ Nørreå v/ Jens J. Høy, AgroTech Der er i 2010 gennemført registreringer og målinger i forbindelse med høst og opbevaring af græs fra lavbundsarealerne langs Nørreå, billede

Læs mere

Reno Djurs I/S Feldballe Genbrugsstation Anlægsoverslag for etablering

Reno Djurs I/S Feldballe Genbrugsstation Anlægsoverslag for etablering Samleside Reno Djurs I/S for etablering September 2012/NWB er er fremskrevet til 2. kvartal 2012 Tilbudsarbejder. 12.625.508 Supplerende enhedspriser. 66.650 Projektering og tilsyn. 499.350 Samlet anlægsoverslag,

Læs mere

Mobilsug kan anvendes af ejendomme med affaldsskakte og ejendomme uden affaldsskakte.

Mobilsug kan anvendes af ejendomme med affaldsskakte og ejendomme uden affaldsskakte. maj 17, 2004 Mobilsug Hvor kan mobilsug bruges? Mobilsug kan anvendes i en karré, hvor flere ejendomme vælger at gå sammen om etablering af en fælles renovationsløsning. Et sugeanlæg kan dimensioneres

Læs mere

De fysiske muligheder for flere parkeringspladser i gaderne på Indre Østerbro

De fysiske muligheder for flere parkeringspladser i gaderne på Indre Østerbro De fysiske muligheder for flere parkeringspladser i gaderne på Indre Marts 26 Indhold 1 Indledning...1 2 Strategier til at forøge antallet af parkeringspladser...2 3 Strategi 1... 3 4... 5 5 Strategi 3...

Læs mere

INTERN FÆRDSEL INDENDØRS

INTERN FÆRDSEL INDENDØRS Kødindustriens Arbejdsmiljøudvalg INTERN FÆRDSEL INDENDØRS Oktober 2010 Katalog over løsninger ved intern færdsel Kataloget over løsninger er tænkt som inspiration til virksomheder, der står overfor igangsætning

Læs mere

1 Geotekniske forhold

1 Geotekniske forhold 1 Geotekniske forhold Den geotekniske del i denne projektrapport omhandler udformning af byggegrube og grundvandssænkningsanlæg samt fundering af bygværket. Formålet med afsnittet er at bestemme en fornuftig

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ENTREPRISE 12810.210. Etablering af vandhuller. Næstved - Rønnede >>> Næstved omfartsvej DECEMBER 2013

UDBUDSBETINGELSER ENTREPRISE 12810.210. Etablering af vandhuller. Næstved - Rønnede >>> Næstved omfartsvej DECEMBER 2013 UDBUDSBETINGELSER ENTREPRISE 12810.210 Etablering af vandhuller Næstved - Rønnede >>> Næstved omfartsvej DECEMBER 2013 12810.210 Etablering af vandhuller. Udbudsbetingelser. Orientering. I forbindelse

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL 04-09-6 Sag nr. 477 Byggemodning Vestergårds Allé, Vest. Etape og 4, 86 Hørning Parcel nr.: 5 Figur Situationsplan :000

Læs mere

CARLSHØJ AFD. A3 BEBOERORIENTERING VEDRØRENDE VINDUESUDSKIFTNING MV.

CARLSHØJ AFD. A3 BEBOERORIENTERING VEDRØRENDE VINDUESUDSKIFTNING MV. CARLSHØJ AFD. A3 BEBOERORIENTERING VEDRØRENDE VINDUESUDSKIFTNING MV. Udskiftningen af vinduer samt altandøre igangsættes i løbet af kort tid. Jeg beder jer derfor om at læse nærværende skrivelse igennem

Læs mere

Mou Bro`s fremtidsudvalg

Mou Bro`s fremtidsudvalg Mou Bro`s fremtidsudvalg Hvem sidder i fremtidsudvalget? Bo Mardell Lars Petersen Preben Jensen Lena Søndergaard Jan Bælum Ulrik Nørgaard Fremtidsudvalgets formål Udvalget er nedsat på generalforsamlingen

Læs mere

PSS. Plan for sikkerhed og sundhed. Opsætning af ny N-5 og N-16 i Narsaq. Bilag 1

PSS. Plan for sikkerhed og sundhed. Opsætning af ny N-5 og N-16 i Narsaq. Bilag 1 PSS Plan for sikkerhed og sundhed Bilag 1 A Udbud dd.mm.20åå GERS HNP ELO Udg. Betegnelse/revision Dato Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Denne plan er udarbejdet for at sikre en godt og systematisk samarbejde

Læs mere

Projektering og udførelse Kældervægge af Ytong

Projektering og udførelse Kældervægge af Ytong Projektering og udførelse Kældervægge af Ytong kældervægge af ytong - projektering og udførelse I dette hæfte beskrives vigtige parametre for projektering af kældervægge med Ytong samt generelle monteringsanvisninger.

Læs mere

SANDHOLMGÅRDSVEJ NY STI

SANDHOLMGÅRDSVEJ NY STI Til Allerød Kommune Dokumenttype Notat Dato August, 2012 SANDHOLMGÅRDSVEJ NY STI SANDHOLMGÅRDSVEJ NY STI Revision Dato 2012-08-16 Udarbejdet af Jan Villumsen Kontrolleret af cw Godkendt af Beskrivelse

Læs mere

Etablering af Pavillon ved Børnehaven Spiren, Melbyvej 7, 6780 Skærbæk. Bygherre Tønder Kommune

Etablering af Pavillon ved Børnehaven Spiren, Melbyvej 7, 6780 Skærbæk. Bygherre Tønder Kommune 04. PAVILLON - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende fagentreprise i henhold til betingelser, beskrivelse, tegninger, evt. rettelsesblade og besigtigelse

Læs mere

Oplæg til Vejsektionen i Dansk Byggeri, 18. november 2016

Oplæg til Vejsektionen i Dansk Byggeri, 18. november 2016 Oplæg til Vejsektionen i Dansk Byggeri, 18. november 2016 Forebyggelseskonsulent i Arbejdstilsynet Holger Delfs Emner: 1. Erfaringer fra tilsyn 2. Projekterendes, bygherrernes, entreprenørerne pligter

Læs mere

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade Bygge- og Teknikforvaltningen Vej & Park, Byrumskontoret Tlf.: 33 66 34 09, Fax: 33 66 71 91, E-mail: bypulje@btf.kk.dk Hjemmeside: www.vejpark.kk.dk/byudviklingspuljen BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA

Læs mere

IRMABYEN: REDEGØRELSE VEJPROJEKT INTERNE VEJE. Projektnummer 3631400077. Vejprojekt Interne veje. Rødovre Kommune.

IRMABYEN: REDEGØRELSE VEJPROJEKT INTERNE VEJE. Projektnummer 3631400077. Vejprojekt Interne veje. Rødovre Kommune. IRMABYEN: REDEGØRELSE VEJPROJEKT INTERNE VEJE Projekt IrmaByen Projektnummer 3631400077 Emne Til Fra Vejprojekt Interne veje Rødovre Kommune Rikke Høy Eskedal Udgivet 06-01-2016 Revideret 09-02-2016 I

Læs mere

Vedr.: Altanprojekt EF Syvmøllegården

Vedr.: Altanprojekt EF Syvmøllegården Sorø den 20. januar 2016 E/F Syvmøllegården Att.: Maj-Britt Nielsen Tilbudsnummer: 12692 Vedr.: Altanprojekt EF Syvmøllegården Som aftalt fremsender jeg hermed tilbud på altanprojekt til ovennævnte ejendom/

Læs mere

PLANSILOELEMENTER Agro og industri. rc-beton.dk

PLANSILOELEMENTER Agro og industri. rc-beton.dk PLANSILOELEMENTER Agro og industri rc-beton.dk RC PLANSILO ET KOMPLET SILOSYSTEM Med plansiloer fra RC Beton fås et komplet fremtidssikret silosystem til landbrug og industri. Her er der tænkt på alle

Læs mere

Maileg ApS - Trehuse

Maileg ApS - Trehuse Jørgen Friis Poulsen a/s 31.10.2011 Udarbejdet af MAM Kontrolleret af jek Maileg ApS - Trehuse Beregning af ekstern støj fra personbiler og lastbiler ved Maileg ApS beliggende Trehuse i Herning. NIRAS

Læs mere

Tilbudsliste (TBL) Forbindelsesvejen - Etabl. af cykelstier. Projektnavn. Projektnummer 2013-51319. Entreprise. Jord og belægning

Tilbudsliste (TBL) Forbindelsesvejen - Etabl. af cykelstier. Projektnavn. Projektnummer 2013-51319. Entreprise. Jord og belægning Tilbudsliste (TBL) Projektnavn Forbindelsesvejen - Etabl. af cykelstier Projektnummer Entreprise 2013-51319 Bygherre: Aalborg Kommune By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje Stigsborg Brygge 5 9400

Læs mere

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER OPDATERET VEDLIGEHOLDELSESPLAN - UDKAST AB Haabet 06.2567.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i ultimo 2013 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er

Læs mere

I dette kapitel behandles udvalgte dele af bygningens bærende konstruktioner. Følgende emner behandles

I dette kapitel behandles udvalgte dele af bygningens bærende konstruktioner. Følgende emner behandles 2. Skitseprojektering af bygningens statiske system KONSTRUKTION I dette kapitel behandles udvalgte dele af bygningens bærende konstruktioner. Følgende emner behandles : Totalstabilitet af bygningen i

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN

LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN 1 Generelt: Opmuringsarbejde kan indebære mange tunge løft og belastende arbejdsstillinger, som på sigt kan udgøre en helbredsmæssig risiko. Denne leverandørbrugsanvisning

Læs mere

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32.

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Situationsplan OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Oversigtskort JORDBUNDSUNDERSØGELSE FOR PARCELHUS TOFTLUND, RYTTERVÆNGET 26 GEOTEKNISK

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING. Input Betondæk Her angives tykkelsen på dækket samt den aktuelle karakteristiske trykstyrke.

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING. Input Betondæk Her angives tykkelsen på dækket samt den aktuelle karakteristiske trykstyrke. pdc/jnk/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for Plastindustrien i Danmark udført dette projekt vedrørende bestemmelse af bæreevne for tunge

Læs mere

KONTROLSKEMA FOR BYGGEPLADSEN

KONTROLSKEMA FOR BYGGEPLADSEN Projektnavn: Bella Hotel Udfyldt af: Karina Henrichsen (KHE) Udfyldt dato: Uge 39 2009-09-22 Kontrol er gennemført af: Råhus, Michael Højland, Råhus, Jan Westergaard (JWH) ENCO, Per Eistrup Byggeledelsen,

Læs mere

Projekt journal. Skole i bymidten Helsingør kommune 22-07-2014

Projekt journal. Skole i bymidten Helsingør kommune 22-07-2014 2014 Pr jo Skole i bymidten Helsingør kommune 22-07-2014 1 af 4 Prjo Stamdata Sag Bygherre Entreprise Skolen i bymidten K.E.A Totalentreprise A/S Underentreprise Kontaktperson Jørgen juul jj@keatotal.dk

Læs mere

1. Tage med hældning på under 15 grader

1. Tage med hældning på under 15 grader 1. Tage med hældning på under 15 grader 1.1. Arbejde ved tagkant på tage med en hældning på under 15 grader Ansatte, der arbejder og færdes på tage med en hældning på under 15 grader, skal sikres mod nedstyrtning

Læs mere

gravearbejder i en cykelby

gravearbejder i en cykelby gravearbejder i en cykelby syv gode afspærringsløsninger www.kk.dk/vejpladspark 2 syv gode afspærringsløsninger / gravearbejder i byen AFSPÆRRING I EN CYKELBY København har nogle af verdens mest cykeltrafikerede

Læs mere

Montagevejledning for OP-DECK

Montagevejledning for OP-DECK Montagevejledning for OP-DECK Forberedelse før montering af OP-DECK sandwich paneler Generelt skal de nødvendige sikkerhedsmæssige foranstaltninger tages inden montagestart. (kantbeskyttelse, net osv.)

Læs mere

Landzonetilladelse. Christian Blichert, ATKINS

Landzonetilladelse. Christian Blichert, ATKINS Christian Blichert, ATKINS Plan og Byg Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse CVR nr.: 29 18 85 05 Slagelse Kommune giver hermed i henhold

Læs mere

Boligselskabet Strandparken, Dragør Dato: 22. juni 2012 Udskiftning af vinduer mv. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (PSS) Sags nr.

Boligselskabet Strandparken, Dragør Dato: 22. juni 2012 Udskiftning af vinduer mv. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (PSS) Sags nr. INDHOLDSFORTEGNELSE 9. SIKKERHEDS- OG SUNDHEDSPLAN 2 9.1 BYGGEPLADS... 2 9.2 BYGHERRE... 2 9.3 PROJEKTERENDE... 2 9.4 ARBEJDSTILSYNET... 2 9.5 BYGGELEDELSE... 2 9.6 ENTREPRENØRER... 2 10. SIKKERHEDSORGANISATION...

Læs mere

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere