Silkeborg Kommune ønsker derudover at parkområderne, i det omfang de er egnede, benyttes til afvikling af egentlige arrangementer.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Silkeborg Kommune ønsker derudover at parkområderne, i det omfang de er egnede, benyttes til afvikling af egentlige arrangementer."

Transkript

1 Retningslinier for benyttelse af Silkeborg Kommunes parkområder til arrangementer, gældende fra ) Politik Alle borgere har fri adgang til kommunens parkområder. Silkeborg Kommune ønsker derudover at parkområderne, i det omfang de er egnede, benyttes til afvikling af egentlige arrangementer. Silkeborg Kommune ønsker, at parkområderne skal benyttes til en bred vifte af arrangementer. På den baggrund er det muligt for foreninger, skoler og institutioner at låne parkområderne til arrangementer. Der skelnes ikke mellem foreninger, der er godkendt under folkeoplysningsloven og foreninger der ikke er. Alle foreninger kan på lige fod gøre brug af områderne. Parkområderne stilles uden betaling til rådighed for foreninger, skoler og institutioner på samme måde som kommunale lokaler stilles til rådighed for foreninger med flere uden betaling. Dog betales der for strøm i forbindelse med koncerter. Silkeborg Kommune ønsker også at borgere og virksomheder skal have mulighed for at benytte parkområderne til afholdelse af arrangementer. Derfor er det muligt for borgere og virksomheder afhængig af arrangementets karakter at låne eller leje et parkområde. Om der skal ske betaling eller ej afgøres af om offentlighedens adgang til parkområdet begrænses f.eks. ved opstilling af telt eller anden afgrænsning. Borgere betaler for leje af et parkområde til afholdelse af et arrangement på et afgrænset område på samme måde, som borgeren ellers skulle betale for leje af et forsamlingshus, festlokale eller lignende til afholdelse af arrangementet. Borgere betaler dog en lavere leje end virksomheder, da arrangementerne ikke er kommercielle. Silkeborg Kommune ønsker i forbindelse med afholdelse af et arrangement på et parkområde at give mulighed for at arrangøren kan låne kommunens materiel (afspærringsmateriel, affaldsstativer, skilte m.v.) i det omfang det forefindes. Udlån sker på lige fod med det materiel, der uden betaling stilles til rådighed for f.eks. idrætsforeninger i forbindelse med træning, stævner osv. 1

2 2) Betaling Leje af parkområde pr. dag inkl. strøm og vand Uden opstilling af telt/begrænsning af offentlighedens adgang: Foreninger, skoler og institutioner *Gratis Borgere Gratis Virksomheder Gratis Ved opstilling af telt/begrænsning af offentlighedens adgang: Foreninger, skoler og institutioner *Gratis Borgere 750,00 Virksomheder **1.500,00 * Ved afholdelse af koncerter er der dog betaling af strøm efter forbrug ** Pris er ekskl. strøm og vand 3) Oversigt over parkområder, der er velegnede til afholdelse af arrangementer De små Fisk ved Sejs Lunden i Silkeborg Cirkuspladsen ved Kastaniehøjvej Indelukket Parkområder ved Sølystvej Fællesparken i sydbyen Lyngsøparken Østre Søbad Vestre Søbad Grusbanen og amfiteatret på Bjerget i Kjellerup Hinge Søbad Ans Søbred Lunden i Them Det gamle jernbaneterræn i Fårvang 4) Ansøgning Der skal altid søges om benyttelse af et parkområde til afholdelse af et arrangement. Det gælder uanset om ansøgeren er en forening, en borger eller en virksomhed, og uanset om det drejer sig om lån eller leje af området. Ansøgning om lån eller leje af et parkområde til et arrangement skal ske skriftligt. Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af arrangementet. Herudover oplysninger om: - på hvilket område arrangementet ønskes afholdt - i hvilket tidsrum parkområdet benyttes - om der opstilles telt - hvor mange personer arrangementet omfatter - øvrige praktiske forhold Ansøgeren skal i ansøgningen anføre sine kontaktoplysninger: 2

3 Arrangørens navn Kontaktpersonens navn Adresse Telefonnummer adresse Virksomheder skal desuden oplyse virksomhedens CVR nummer. Ansøgning om lån af et parkområde sendes i god tid og senest en måned inden arrangementets afholdelse til Kultur- og Fritidsafdelingen. Der kan maksimalt reserveres parkområder til arrangementer for indeværende og kommende år. 5) Hvem kan søge? Tilladelse er ikke afhængig af hvem, der er arrangør. Arrangøren kan være en forening med vedtægter, en borger eller en virksomhed. Ingen ansøgere har fortrinsret frem for andre. Det betyder, at eksempelvis borgere hjemmehørende i Silkeborg Kommune ikke har fortrinsret frem for borgere hjemmehørende i en anden kommune, at lejere ikke har fortrinsret frem for lånere osv. Parkområderne udlånes og udlejes således efter først til mølle princippet. Der udlånes og udlejes ikke parkområder til arrangørere under 18 år. 6) Behandling af ansøgningen Parkområderne kan principielt benyttes til arrangementer af enhver art. Tilladelse er afhængig af arrangementets karakter og belastning af området. Kultur- og Fritidsafdelingen vurderer i hvert enkelt tilfælde, om der kan gives tilladelse til afholdelse af det ansøgte arrangement på det pågældende område. I vurderingen af om tilladelse kan gives til det enkelte arrangement indgår at den almene adgang til området ikke begrænses væsentligt ligesom hensynet til eventuelle konsekvenser for områdets tilstand og de tilstødende naboer indgår. 3

4 Kultur- og Fritidschefen har bemyndigelse til at træffe den endelige afgørelse. I tvivlstilfælde forelægges sagen Kultur- og Fritidsudvalget til afgørelse. 7) Vilkår Parkområdet Silkeborg Kommune sørger for vedligeholdelse og renholdelse af de kommunale parkområder. Toiletfaciliteter Parkområderne stilles til rådighed med adgang til toiletfaciliteter i det omfang de forefindes. Toiletfaciliteterne må gerne benyttes i forbindelse med et arrangement. Silkeborg Kommune sørger for vedligeholdelse samt renholdelse af de toiletfaciliteter, der forefindes på områderne. Der sker ikke ekstra rengøring i forbindelse med arrangementer. Toiletfaciliteterne skal efter afholdelse af et arrangement efterlades opryddet. Hvor der er tale om aflåste toiletter, skal toiletterne efter arrangementet efterlades rengjorte. Ved større arrangementer skal arrangøren sikre, at der er de fornødne toiletfaciliteter i forhold til størrelsen af arrangementet, såfremt de stationære toiletter ikke har kapacitet nok. Arrangøren skal selv sørge for tilkobling og afholdelse af udgifter til forsyningsnet af indlejede toiletvogne. Vand Parkområderne stilles til rådighed med adgang til vand i det omfang det forefindes. Ved betaling for vand aflæses måler før og efter arrangementets afholdelse, og der betales efter forbrug. Strøm Parkområderne stilles til rådighed med adgang til strøm i det omfang det forefindes. Ved betaling for strøm aflæses måler før og efter arrangementets afholdelse, og der betales efter forbrug. Oprydning Parkområdet skal efter et arrangementets afholdelse efterlades opryddet for papir, affald m.v. Sker oprydning m.v. efter arrangementets afholdelse ikke, vil 4

5 Silkeborg Kommune sørge for oprydningen på arrangørens regning. Skader på parkområdet Arrangøren bærer det fulde ansvar for eventuelle skader på belægning, beplantning og lignende, som kan henføres til arrangementet. Ved skader reetableres det ødelagte af Silkeborg Kommune på arrangørens regning. Der må ikke ske beskæring eller fældning af beplantning på parkområdet, og der må ikke ophænges plakater og reklamer i beplantningen. Lån af materiel Silkeborg Kommune kan i forbindelse med afholdelse af et arrangement på et parkområde tilbyde at udlåne og levere følgende af kommunens materiel i det omfang det forefindes: - Afspærringsmateriel - Affaldsstativer - Skilte ("Parkering forbudt" m.fl.) - Små flagstænger Kultur- og Fritidsafdelingen vurderer ønske om lån af materiel i hvert enkelt tilfælde i forhold til det konkrete arrangement. Alle ansøgere kan uden betaling låne ovenstående materiel. Er der behov for adgang til en del af parkområdet, der er afspærret med bom, er der mulighed for at låne nøgle til bommen. Musik Musik ved et arrangementets afholdelse live, via anlæg m.v. skal normalt ophøre senest kl Der kan i særlige tilfælde dispenseres herfra, således at der efter en vurdering kan fastsættes et alternativt ophørstidspunkt for musikken f.eks. kl eller kl Tidspunktet for ophør vil blive fastsat ud fra hensyn til omkringliggende bebyggelse m.m. Overnatning Der må ikke overnattes på parkområderne. Der henvises til lejrpladser og primitive overnatningssteder i Silkeborg Kommune. 5

6 Depositum Der kan efter vurdering ved mindre arrangementer opkræves depositum forud for afholdelse af arrangementet. Ved større arrangementer opkræves der før arrangementets afholdelse et depositum på minimum kr. til dækning af eventuelle reetableringsudgifter samt skader på lånt materiel. Kontakt til Kultur- og Fritidsafdelingen ved større arrangementer Ved afholdelse af et større arrangement, kan arrangøren forvente afholdelse af et eller flere planlægningsmøder samt eventuelt et evalueringsmøde med Kultur- og Fritidsafdelingen. Der skal laves en indretningsplan for arrangementet til Kultur- og Fritidsafdelingen. I tilfælde af heldagsregn i dagene op til arrangementets afholdelse tager Kultur- og Fritidsafdelingen initiativ til en drøftelse af områdets tilstand med henblik på at aftale foranstaltninger, der kan afhjælpe eventuelle skader. Efter afholdelse af et arrangement skal arrangøren deltage i et afleveringsmøde med Kultur- og Fritidsafdelingen, hvor området vil blive synet. Bortskaffelse af affald Bortskaffelse af dagrenovationslignende affald i Silkeborg Kommune skal indsamles og transporteres af kommunens entreprenør på området. Der skal derfor ved planlægningen af bortskaffelse indgås aftale om leje og tømning af containere med det firma, der anvises af Kultur- og Fritidsafdelingen. Andet Plakatsøjler i Silkeborg by kan frit benyttes til opklæbning af plakater. 8) Tilladelse Skriftlig tilladelse til afholdelse af arrangementer på parkområder gives af Kultur- og Fritidsafdelingen. Vilkår for benyttelse af det enkelte parkområde fremgår af tilladelsen. Arrangøren skal selv sørge for at indhente de fornødne tilladelser ved politi og evt. anden myndighed. Det oplyses i tilladelsen at: Ved ønske om ophængning af plakater i lysmaster uden luftledning, skiltning ved indfaldsveje og afspærring af vejareal sendes ansøgning til Teknik og 6

7 Miljøafdelingen. Ved ønske om ophængning af plakater i lysmaster med luftledning sendes ansøgning til EnergiMidt. Ved ønske om opstilling af festtelt til mere end 150 personer skal der desuden ansøges om dette ved Silkeborg Brand og Redning. I ansøgningen skal der vedlægges en tegning over teltets indretning med borde og stoleopstilling, brandslukningsudstyr, flugtvejsarealer, nød- og panikbelysning og nødudgange. 9) Retningslinier Retningslinier for benyttelse af Silkeborg Kommunes parkområder til arrangementer er gældende fra Retningslinierne gælder også for arrangementer, som afholdes på parkområder, hvor der er indgået aftale om benyttelse/anvendelse af parkområdet med f.eks. en borgerforening. Retningslinierne gælder desuden for arrangementer, som afholdes på idrætsanlæg (idrætsarrangementer undtaget). Der er særskilte retningslinier for udlån af kommunale områder til afbrænding af Sankt Hans bål. 7

Regulativ. for benyttelse af Ikast-Brande Kommunes arealer mv.

Regulativ. for benyttelse af Ikast-Brande Kommunes arealer mv. Regulativ for benyttelse af s arealer mv. Generelle bestemmelser Dette regulativ gælder for brug af offentlige arealer - veje, pladser, torve, skove, grønne områder mv. i til offentlige arrangementer,

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG

RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG Udlån af ledige, offentlige lokaler og anlæg til brug for folkeoplysende virksomhed sker efter reglerne i Folkeoplysningsloven. Ved udlån af

Læs mere

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Lokaleudlån Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. GENERELT... 3 ANSØGNING OM

Læs mere

Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler samt prispolitik i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl.

Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler samt prispolitik i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl. Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler samt prispolitik i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl. Indhold 1. Indledning og ikrafttræden 1.1 Lovgrundlag 1.2 Generelle bestemmelser

Læs mere

Lokaler, fortrinsvis på Mariagerfjord Kommunes skoler, stilles til rådighed for foreningernes aktiviteter, når kommunen ikke selv benytter dem.

Lokaler, fortrinsvis på Mariagerfjord Kommunes skoler, stilles til rådighed for foreningernes aktiviteter, når kommunen ikke selv benytter dem. GENERELLE LOKALEANVISNINGSREGLER Kommunale lokaler Lokaler, fortrinsvis på Mariagerfjord Kommunes skoler, stilles til rådighed for foreningernes aktiviteter, når kommunen ikke selv benytter dem. Følgende

Læs mere

til fritidsbrug 3. udgave februar 2012

til fritidsbrug 3. udgave februar 2012 Lokaletildelingen Lån foregår af på kommunale grundlag af Fredensborg Kommunes lokaler gældende regler for lokaleudlån. til fritidsbrug 3. udgave februar 2012 3. udgave februar 2012, redaktionelt tilrettet.

Læs mere

GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER

GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER For de folkeoplysende foreninger april 2014 version 2 Indhold Om foreningsguiden 3 At være forening 4 Godkendelse af folkeoplysende forening 4 Børneattester 5 Foreningsportalen

Læs mere

Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl.

Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl. Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl. Indhold 1. Udgangspunkt 2. Lovgrundlag 2.1 Generelle bestemmelser 2.2 Prioriteringer 3.

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN - for foreninger, der vil søge tilskud til børne- og ungemedlemmer (under 25 år) Retningslinierne er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 1. december

Læs mere

Kontrakt og ordensregler for Odense Øvelokaleforening

Kontrakt og ordensregler for Odense Øvelokaleforening Kontrakt og ordensregler for Odense Øvelokaleforening Parterne Denne lejekontrakt indgås mellem Udlejer: Odense Øvelokaleforening c/o Kansas City Munkebjergvej 140 5230 Odense M (Herefter benævnt som udlejer)

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ANVENDELSE AF KOMMUNALE AREALER TIL UDENDØRS ARRANGEMENTER AARHUS KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR ANVENDELSE AF KOMMUNALE AREALER TIL UDENDØRS ARRANGEMENTER AARHUS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR ANVENDELSE AF KOMMUNALE AREALER TIL UDENDØRS ARRANGEMENTER I AARHUS KOMMUNE 2013-2016 OKTOBER 2012 Indholdsfortegnelse Indledning og baggrund.. 3 Tilladelse til brug af Aarhus Kommunes

Læs mere

HALDGUTTENBERG ERHVERVSLEJEKONTRAKT

HALDGUTTENBERG ERHVERVSLEJEKONTRAKT 25. februar 2011 J.nr. 10.656 ERHVERVSLEJEKONTRAKT PARTERNE Denne lejekontrakt indgås mellem Givrum Facilities S.M.B.A. Cvr.nr. 33 16 53 23 Sortedam Dossering 103, 2. tv. 2100 København Ø (herefter kaldet

Læs mere

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune.

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Den folkeoplysende forening I henhold til kapitel 2 i Folkeoplysningsloven skal den frie folkeoplysende virksomhed (foreningsarbejde

Læs mere

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Aftenskoler April 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 1.1. Godkendelse af nye foreninger:... 3 1.2. Ændring af vedtægter... 4 1.3. Børneattester... 4 2. ANVISNING

Læs mere

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet.

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Reglerne indenfor folkeoplysningsområdet er dels lovbestemte, herunder indhentelse af børneattest, vederlagsfri lån af ledige

Læs mere

Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg

Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg 1 Indholdsfortegnelse Side Målsætning for anvendelse af lokaler og udendørs anlæg 2 Hvem kan låne lokaler og udendørs anlæg

Læs mere

ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET

ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET Vedtaget af Kultur- Idræts- og Fritidsudvalget August 2012 1 Forord. I denne folder kan du finde alt om folkeoplysningslovens regler, tilskudsformer og kommunale forpligtelser.

Læs mere

Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune

Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Indledning side 2 Generelle bestemmelser side 3 Ansøgningsfrister og skemaer side 5 Folkeoplysende

Læs mere

Kontrakt for udlån af foreningen Studenterhuset ved Københavns Biocenter E-mail: udlaan@mbar.dk Kontonummer: 4376 929 650 Reg: 2105

Kontrakt for udlån af foreningen Studenterhuset ved Københavns Biocenter E-mail: udlaan@mbar.dk Kontonummer: 4376 929 650 Reg: 2105 Kontrakt for udlån af foreningen Studenterhuset ved Københavns Biocenter E-mail: udlaan@mbar.dk Kontonummer: 4376 929 650 Reg: 2105 Kontrakt for udlån af foreningen Studenterhuset ved Københavns Biocenter

Læs mere

Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg. (Særlige ændringer er markeret med rødt)

Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg. (Særlige ændringer er markeret med rødt) 1 Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg (Særlige ændringer er markeret med rødt) 2 Målsætning for anvendelse af lokaler og udendørs anlæg...3 Hvem kan låne lokaler

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Generelle oplysninger Side 4 af 41 Kære udstiller, Nedenstående Generelle oplysninger og Regler og retningslinier 1-4 er lavet, for at hjælpe alle udstillere godt på vej, når du/i er gæster i Odense Congress

Læs mere

ARRANGØRHÅNDBOG FOLKEMØDET 2015 VILKÅR, BETINGELSER OG MULIGHEDER

ARRANGØRHÅNDBOG FOLKEMØDET 2015 VILKÅR, BETINGELSER OG MULIGHEDER RRNGØRHÅNDBOG FOLKEMØDET 2015 VILKÅR, BETINGELSER OG MULIGHEDER RRNGØRHÅNDBOG FOLKEMØDET 2015 OPDTERET 26.03.15 VILKÅR, BETINGELSER OG MULIGHEDER rrangørhåndbogen henvender sig til alle arrangører, og

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune

Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune (gældende fra og med 1. januar 2016) Hvem kan få tilskud Tilskudsordningen for foreninger i Frederikshavn kommune skal støtte det frivillige folkeoplysende

Læs mere

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Tilskud til folkeoplysende aftenskoler Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2011 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 2 Krav til folkeoplysende voksenundervisning... 3 Godkendelse som

Læs mere

Reglement for K.A.S.s bådpladser

Reglement for K.A.S.s bådpladser Bådpladserne er en væsentlig del af sejlklubbens liv. Den er derudover et godt og billigt tilbud til medlemmerne - endda med ekstra faciliteter som toilet, Oasen (frokostlokale), værksteder mv. Bådpladsudvalget

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Når en større udlejningsejendom sættes til salg, skal lejerne tilbydes at købe ejendommen med henblik på at etablere en

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte til boligindretning og boligskift

Kvalitetsstandard for støtte til boligindretning og boligskift Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: Lov om social service, 116, stk. 1: Boligindretning og 116, stk. 4: Boligskift. Socialministeriets vejledning nr. 6, af 5.december 2006. Formålet med hjælp til boligindretning

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:... 3 Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere