Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Organisationsbestyrelsens beretning for 2014"

Transkript

1 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager efter denne dato. Bestyrelsen I løbet 2014 valgte Lars Bjørnstrup og Mitzi Hansen at trække sig fra organisationsbestyrelsen, ligesom at Jimmi Larsen trak sig som suppleant. Herefter indtrådte Klaus Jespersen og Jørgen Weng i bestyrelsen. Klaus Jespersen indtræder i valgperioden Jørgen Weng indtræder i valgperioden Vedtægter Organisationsbestyrelsen nedsatte i 2014 et udvalg og har den 14. januar 2015 afholdt en workshop med henblik på at revidere de nuværende vedtægter. Udvalget har forelagt deres udkast til vedtægtsændringer for organisationsbestyrelsen, der har godkendt dem til indstilling på det ordinære repræsentantskabsmøde den 19. maj Forvaltningsrevision Revisor er godt tilfreds med administrationens forvaltningsbeskrivelser. Der er fastsat målsætninger for alle væsentlige områder. Der er udarbejdet forvaltningsbeskrivelser for en række af administrationsområderne. Bestyrelsen har i løbet af året behandlet en række emner der ligger indenfor forvaltningsrevision. De vigtigste emner har været: 1

2 Placering af organisationens midler Lonni Hansen gennemgår boligorganisationens indeståender og hvordan de er placeret i dag. Herunder hvilke muligheder der er for almene boligorganisationer. Administrationen er ved at få udarbejdet analyser af boligorganisationens midler og vil i 2015 tage emnet op med BAB. Udlejningsregler og proces Administrationen har gennemgået hele udlejningsprocessen i BAB. Dette har medført, at der er fundet nye måder at varetage udlejningen på, der både kommer fraflytter og indflytter til gode. De overordnede punkter i processen er gennemgået med organisationsbestyrelsen, der efterfølgende har godkendt processen. Administrationen vil løbende evaluere processen og bestyrelsen vil blive orienteret hvis der mod forventning skulle opstå uhensigtsmæssigheder under vejs. Ansættelsespolitik I forbindelse med bestyrelsesmødet i oktober, blev det kort vendt om der var en egentlig ansættelsespolitik for BAB, herunder hvem der sidder i ansættelsesudvalg, når der skal ansættes nye medarbejdere i BAB. Organisationsbestyrelsen har besluttet, at det er administrationen, der har ansvaret for ansættelser, herunder etiske og moralske retningslinjer. Boligorganisationens formål Der har i organisationsbestyrelsen været enighed om, at det var en god idé at tage et punkt på dagsordenen, hvor bestyrelsen sammen med administrationen kunne gennemgå almenboliglovens formålsparagraf og få en dialog om, hvilke udfordringer der er for bestyrelsen i fremtiden og hvilke mål der skal arbejdes efter. Bestyrelsen har i årets løb haft drøftelser om bl.a.: nybyggeri, renovering, vedligeholdelse og almen ledelse generelt og besluttet: at den gerne ville have forelagt eventuelle muligheder for nybyggeri, hvis det var geografisk relevant for organisationen. at anbefale afdelingerne at få lavet en uvildig tilstandsrapport, der viser den aktuelle vedligeholdelsestilstand er i afdelingerne. 2

3 Samdrift afdeling 1 og 2 Fælles ejendomskontor Organisationsbestyrelsen har godkendt, i forbindelse med etablering af fælles ejendomskontor for afdeling 1 og 2, at bestyrelsen i afdeling 1 har besluttet at søge kommunen om at omdanne et lejemål til ejendomskontor. Samdriftsaftale Administrationen har udarbejdet en samdriftsaftale mellem afdeling 1 og 2, der er godkendt af både afdeling 1 og 2, samt organisationsbestyrelsen. Gavepolitik Det er tidligere aftalt, at gaveregulativet skal tages op på årets første organisationsbestyrelsesmøde, for en vurdering af om det skal revideres. I gaveregulativet er der indføjet følgende ændringer i Telefonpenge formand er ændret til Telefonpenge afdelingsbestyrelse og teksten er ændret til: Der kan ydes den skattefrie godtgørelse til tlf. / internet. Beløbet udbetales i december bagudrettet. Beløbet skal godkendes af afdelingsbestyrelsen og skal være indeholdt i afdelingens budget under bestyrelsens rådighedsbeløb. Godkendte telefonpenge skal meddeles administrationen. Gave efter frit valg kr. 250 ved fødsel. Manglende bestyrelse i afdeling 2 På det ordinære afdelingsmøde valgte afdelingsbestyrelsen at trække sig og det lykkedes ikke at få valgt en ny. Organisationsbestyrelsen afholdte derfor et ekstraordinær bestyrelsesmøde, hvor Lisbeth Jallbjørn, Alexander Johansen og Allan Rasmussen blev valgt til at varetage beboerne i afdeling 2s interesser. Lisbeth Jallbjørn blev valgt til at være administrationens primære kontaktperson. På et ekstraordinært afdelingsmøde afholdt i februar 2015, lykkedes det at få valgt en afdelingsbestyrelse igen. 3

4 Bestyrelse web Efter at administrationen havde undersøgt muligheden for om det var muligt at oprette to forskellige login til afdelingsbestyrelserne, således at formanden kan se det hele og resten af bestyrelsesmedlemmerne kan se udvalgte emner i bestyrelsesweb, har organisationsbestyrelsen besluttet at de respektive afdelinger selv kan bestemme om de vil have et eller to login. Personale Der er i årets løb ansat to nye medarbejdere i BAB. I afdeling 1 og 2 er Bo Eggertsen ansat som ejendomsmester I afdeling 3 er Kim Baun ansat som ejendomsmesterassistent. Byggesager Afdeling 1 Vand- og afløbsinstallationer Organisationsbestyrelsen har godkendt at der optages lån til byggesagen vedrørende vand- og afløbsinstallationer etape 2 og 4 på kr Ydelsen er indeholdt i det godkendte budget for 2015, hvor der er budgetteret med en ydelse på kr årligt. Afdeling 2 Udskiftning af vinduer Organisationsbestyrelsen har besluttet at indstille anlægsbudget med 2 lags-vinduer til godkendelse på et ekstraordinært afdelingsmøde i afdeling 2, herunder den efterfølgende låneoptagelse på ca. kr og en huslejeforhøjelse på ca. 5%. Afdeling 3 Kollektiv råderet Organisationsbestyrelsen har godkendt at der optages lån til finansiering af den kollektive råderet køkkenmoderniseringer fra på kr. ca Ydelsen betales af de lejere der har fået udført moderniseringerne. 4

5 Vinduer haveside, etape 1 og 2 Organisationsbestyrelsen har godkendt at der optages lån til byggesagen udskiftning af vinduer mod haveside etape 1 og 2 på kr Ydelsen er indeholdt i det godkendte budget for 2015, hvor der er budgetteret med en ydelse på kr årligt. Ud over denne finansiering, er der afsat på afdelingens DV-plan i 2015, således at det samlede anlægsbudget udgør kr Vand- og afløbsinstallationer, etape 4 og 5 På det ordinære afdelingsmøde i 2014, blev det godkendt at igangsætte udskiftning af vand- og afløbsinstallationer, etape 4 og 5. Der skal optages lån til byggesagen vedrørende vand- og afløbsinstallationer, etape 4 og 5 på kr Ydelsen er indeholdt i det godkendte budget for 2015, hvor der er budgetteret med en ydelse på kr årligt. Afdelingen ansøger samtidig om brug af egen trækningsret til gennemførelse af sagen på kr Organisationsbestyrelsen har under forudsætning af landsbyggefonden og Brøndby Kommunes tilsagn godkendt låneoptagelsen og at administrationen hjemtager lån i Nykredit, der efterfølgende underskrives af de af boligorganisationen tegningsberettigede, samt brug af egen trækningsret på kr Udskiftning af vinduer og døre altanside 2015 På det ordinære afdelingsmøde i 2014, blev det godkendt at igangsætte udskiftning af udskiftning af vinduer og døre på altansiden. Der skal optages lån til byggesagen vedrørende udskiftning af vinduer og døre på altansiden på kr Der er en forventet ydelse på kr. ca årligt, hvilket svarer til en huslejestigning på kr. 2,38%. Organisationsbestyrelsen har, under forudsætning af Brøndby Kommunes tilsagn, godkendt at der optages lån og at administrationen hjemtager lån i Nykredit, der efterfølgende underskrives af de af boligorganisationen tegningsberettigede. 5

6 Regnskab 2014 Boligorganisationen Regnskabet udviser et overskud på kr Overskuddet skyldes primært, at der har været afholdt færre udgifter til mødeudgifter mv. end budgetteret (8.000), færre kontorholdsudgifter (26.000) og ej budgettet lovmæssige gebyrer (17.000), som er antenneregnskabsgebyr. Disse besparelser modsvares delvist af merudgift til personaleudgifter (25.000). Ultimo 2014 udgør arbejdskapitalen kr og dispositionsfonden kr , hvoraf den disponible del udgør kr Afdeling 1 Regnskabet udviser et overskud på kr Overskuddet er anvendt til ekstraordinær afskrivning på ufinansierede forbedringsarbejder. Overskuddet skyldes primært, et mindre forbrug på offentlige og andre faste udgifter ( ), ud af det beløb er kr. mindre udgift til vand. Yderligere er der et mindre forbrug på ekstraordinære udgifter ( ), da man fik omlagt to lån i Samlet merindtægt (64.000) grundet højere renter og korrektioner tidligere år. Disse besparelser modsvares delvist af merudgifter til de variable udgifter (32.000). Ultimo 2014 udgør afdelingens samlede henlæggelser kr , og der er et opsamlet resultat på kr , som budgetteres afviklet i Afdeling 2 Regnskabet udviser et overskud på kr Overskuddet på kr , er overført til resultatkontoen. Overskuddet skyldes primært, et mindre forbrug på offentlige og andre faste udgifter ( ), ud af det beløb er kr. mindre udgift til vand. Mindre udgifter på de variable udgifter (9.000), færre henlæggelser (35.000) da afdelingen har nok henlæggelser, efter ny lov. En samlet merindtægt (81.000) grundet højere renter, højere indtægt for individuelle modernisering og korrektioner tidligere år. Disse besparelser modsvares delvist af merudgift til ekstraordinære udgifter (92.000) grundet højere afskrivning på individuelle moderniseringer og korrektioner tidligere år, hvor der blandt andet har været forsikringssager som ikke har kunne blive dækket. 6

7 Ultimo 2014 udgør afdelingens samlede henlæggelser kr , og der er et opsamlet resultat på kr , som budgetteres afviklet over de kommende 3 år. Afdeling 3 Regnskabet udviser et overskud på kr Overskuddet er anvendt til ekstraordinær afskrivning på ufinansierede forbedringsarbejder. Overskuddet skyldes primært besparelse på kapitaludgifter ( ) grundet låneomlægning, et mindre forbrug til offentlige og faste udgifter ( ) primært grundet mindre udgift på vand og billigere forsikringer, besparelse på de variable udgifter ( ) hvor der har været et mindre forbrug på konto 115 ( ) Derudover merindtægt ( ) grundet højere renteindtægter, individuelle moderniseringer mv. Disse besparelser modsvares delvist af merudgifter til henlæggelser (4.000) og ekstraordinære udgifter ( ) grundet korrektioner tidligere år, da der blandt andet har været forsikringssager som ikke har kunne blive dækket. Ultimo 2014 udgør afdelingens samlede henlæggelser kr Prognose for dispositionsfond og trækningsret. Dispositionsfond Dispositionsfondens disponible andel udgør primo 2015 kr Der er givet følgende tilskud fra dispositionsfonden i 2014: Tab ved fraflytning kr. Opsigelse af ejendomsfunktionær kr. Trækningsret Trækningsretten udgør primo 2015 kr Der er givet tilskud fra trækningsretten til følgende afdelinger i 2014: Afdeling kr. Afdeling kr. 7

8 FA09 På nuværende tidspunkt er følgende medlemmer af FA09: PAB, HvidovreBo, BAB, Hjem, Øresundskollegiet og FSB Gladsaxe. PAB administrerer endvidere Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening (GAA). GAA har valgt at indtræde som medlem i FA09 pr. 1. oktober Det bliver til knap boliger i administration. I FA09 har bestyrelsen besluttet, at FA09 fra 1. januar 2014 skal være 100% non-profit. Det betyder, at hvis der er overskud i FA09 tilbageføres det for meget betalte administrationshonorar til vores arbejdskapital. Herfra kan midlerne på sigt komme tilbage til afdelingerne og hjælpe med til at sikre gode boliger. BL har blandet sig i, om administrationsorganisationer kan være momsfrie. Sagen behandles nu i Skatterådet. Rygterne siger, at vi ikke kan fastholde momsfriheden. Der vil derfor igen blive opkrævet moms af administrationshonoraret i Det overskud der er i FA09 i 2014 vil blive vist i 2015 regnskabet. Det samlede overskud er estimeret til kr , hvoraf kr bliver reserveret til afregning af moms. Det øvrige overskud fordeles til medlemsorganisationerne. Her kan BAB forvente at få et medlemsoverskud på godt kr Der har været afholdt bestyrelsesmøde og ekstraordinært repræsentantskabsmøde i FA09 i juni og december På mødet i december blev ydelseskataloget gennemgået og godkendt. Referat fra FA09s bestyrelsesmøde kan læses på FA09s hjemmeside Med venlig hilsen Organisationsbestyrelsen 8

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud Glostrup, den 4. september 2014 Referat Den 3. september 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 Velkommen til ordinært smøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. september 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Agerkær 40, Rødovre

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. september 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Agerkær 40, Rødovre Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. september 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Agerkær 40, Rødovre Bestyrelsen: Formand Klaus Lind Bentsen, næstformand Erik Monnerup, Bent Nielsen, Børge

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. september 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 7. april 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 07.04.2014 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Boligselskabet BSB Glamsbjerg

Boligselskabet BSB Glamsbjerg Boligselskabet BSB Glamsbjerg Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 21. marts 2013 kl. 17.00 på Glamsbjerg Hotel, Søndergade 3, 5620 Glamsbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Glamsbjerg...

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag den 29. januar 2015 kl. 17.00. Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ

Dagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag den 29. januar 2015 kl. 17.00. Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ A/B Gudenå Dagsorden til bestyrelsesmøde Torsdag den 29. januar 2015 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Dagsorden til bestyrelsesmøde i A/B Gudenå - 29.01. 2015 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat ordinært bestyrelsesmøde MSBolig - 11. juni 2013 side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup #JobInfo Criteria=AKB_Taastrup# Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup Bestyrelsen Kaare V. Thomsen, Benni Møller-Hansen, Allan

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 10. februar 2015 kl. 18:30 Kulturhuset Brønden

Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 10. februar 2015 kl. 18:30 Kulturhuset Brønden Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 02. Februar 2015 Indkaldelse

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen REFERAT Bestyrelsesmøde nr. 81 i BO-VEST Mandag den 15. december 2014 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 15. dec. 2014 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen Fahlgren

Læs mere

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3.

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. september 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 24. september 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

valg til afdelingsbestyrelsen på regnskabsmødet.

valg til afdelingsbestyrelsen på regnskabsmødet. 1-1015 Egeløvparken Velkommen til ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 19. maj 2014 kl. 19.00 i afdelingens beboerlokale under hjælpemiddelcentralen. Forslag til forretningsorden for afdelingsmødet

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen, regionsdirektør Erik Lønne Gottfredsen og koordinerende sekretær Trine Bomholt.

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen, regionsdirektør Erik Lønne Gottfredsen og koordinerende sekretær Trine Bomholt. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 25. juni 2013 kl. 15.00, i Restaurant Svanelunden, Svanelunden 6 i Hjørring Dagsorden: side 1 Godkendelse

Læs mere

Administrationskatalog

Administrationskatalog Administrationskatalog Revideret november 2013 Hvad får vi for pengene - og hvad kan vi få? Her er en samlet oversigt over, hvad der er indeholdt i admini- kundeservice, der kræver husleje op og sørger

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Boligselskabet BSB Årslev

Boligselskabet BSB Årslev Boligselskabet BSB Årslev af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 17. december 2013 kl. 17.00 i Nøddevængets fælleshus, 5792 Årslev. Dagsorden: Boligselskabet BSB Årslev... 2 1.1 Orientering fra formanden...

Læs mere

Glostrup, den 26.04.2010 SA Referat Den 22. april 2010

Glostrup, den 26.04.2010 SA Referat Den 22. april 2010 Glostrup, den 26.04.2010 SA Referat Den 22. april 2010 Boligselskabet Hjem Mødeart: Bestyrelsesmøde i organisationsbestyrelsen Mødested: Afdeling: 0. Hammerensgade 6.2. Mødetid kl. 18.00 1267 København

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo 11.12. 2013 Side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen,

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen, VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 16-03-2015 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 16. marts 2015 kl. 9.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

Forvaltningsrevision 2013

Forvaltningsrevision 2013 Forvaltningsrevision 2013 1 Indhold 1. Indledning 2. Målsætninger og resultater 3. Bilag 1 - Evaluering af bestyrelsesarbejde 4. Bilag 2 - Kvalitetsmåling for indflytningsforretninger 5. Bilag 3 Administrationsomkostninger

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere