ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:"

Transkript

1 ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. maj 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben Andersen, Erik Mortensen, Ole Priess, Niels Ole D. Nielsen, Anders Bøge, Bent Dyrberg Fraværende:

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Sag nr.: Emne 1. Forventet regnskab pr Budgetstatus Revisionsberetning nr. 14 og 15 - Beretning om revisionsaftale og løbende revision Anmodning om kommunegaranti til Rødding Vandværk Folkeskoler - Bygningsmæssige ændringer i forbindelse med arbejdspladser - ANLÆG Vækstpuljen - Ansøgning fra Limfjordsrådet til projekt Havørred Limfjorden Solcelleprojekt "Solenergi Skive" - reduktioner - Bevillingssag Trafiksikkerhedsplan Bevillingssag Anlægsregnskab Tønderingvej, Etablering af vejanlæg Forslag til Lokalplan nr Erhvervsområde ved Katkjærvej og tillæg nr. 4 til kommuneplan Sport & Event Center Jebjerg Anlægsbevilling Søby-Højslev Hallerne - ansøgning om låneomlægning og låneoptagelse Retningslinjer for digitale infoskærme - pyloner - opsat i Bevillingssag Vækst og udvikling i Skive Kommune Digital Post - handleplan Rammeaftale Udviklingsstrategi Plan for afdeling 86 i Ramsing Salg af matr nr 287 y Skive Bygrunde Villaparken 127 og 128, Balling - indkommet bud Samlet bilagsliste... 1 SIDE 1

3 1. FORVENTET REGNSKAB PR Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Jens Jørgen Iversen ÅBENT FORVENTET SAGSGANG Økonomiudvalget INDSTILLING Direktionen indstiller, At der foretages udgiftsneutrale budgetomplaceringer i henhold til bilag. SAGSFREMSTILLING I henhold til budget- og regnskabsproceduren udarbejdes kvartalsvis forventet regnskab, der forelægges fagudvalgene og økonomiudvalg/byråd. Der kan på baggrund af fagudvalgenes behandling foretages følgende sammenfatning. 1. Servicerammen for 2014 forventes overholdt, idet det forventede forbrug skønnes at være 5,8 mio. kr. under rammen. Direktionen følger løbende serviceudgifterne, herunder vurderes mindreforbruget med henblik på evt. forbrug af opsparede midler. 2. Der forventes et likviditetsforbrug i 2014 på 48,4 mio. kr. mod 11,6 mio. kr. i det vedtagne budget. Merforbruget kan primært henføres til merforbrug af overførte midler på anlæg. 3. Der er en række varslede budgetafvigelser, bl.a. en mindreudgift på arbejdsmarkedsområdet med 31,0 mio. kr. og en merudgift til energibesparende foranstaltninger på 5,4 mio. kr. som følge af en tidsforskydning i driftsbesparelserne på anlægsprojekter. Likviditetsvirkning. Den samlede virkning af det forventede regnskab kan opgøres til følgende: Forventet regnskab 2014 Mio. kr. Vedtaget budget, likviditetsforbrug -11,6 Tillægsbevillinger pr ,2 Korrigeret budget pr ,8 Ændringer i overførsler, drift, service, mindreforbrug 2,6 Ændringer i overførlser, aktivitetsbestemt medfinansiering -8,0 Ændringer i overførsler, drift, arbejdsmarkedsområdet, merforbrug -4,5 Ændringer i overførsler, anlæg, merudgift -33,8 Ændringer i overførsler, lån, merindtægt 7,1 Merforbrug af drift og anlæg/lån -36,6 Forventet likviditetsforbrug, ,4 Den samlede likviditetsvirkning ved forventet regnskab kan opgøres således: Ved budgetvedtagelsen er der forudsat et likviditetsforbrug på 11,6 mio. kr. Der er givet løbende tillægsbevillinger med et kasseforbrug på 0,2 mio. kr. Der er et forventet mindreforbrug på service omfattet af økonomisk decentralisering på 2,6 mio. kr. Der er et forventet merforbrug på arbejdsmarkedsområdet omfattet af økonomisk decentralisering med 3-6 mio. kr., her opgjort til 4,5 mio. kr. Der er et forventet merforbrug på aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet på 8,0 mio. kr. Der er et forventet merforbrug fra anlæg med 33,8 mio. kr. fordelt med 26,9 mio. kr. på Børne- og Familieudvalgets område og 6,9 på Udvalget for Teknik og Miljøs område. Der er låneadgang på 7,1 mio. kr. til merforbruget af anlæg. Herefter er der et forventet likviditetsforbrug ved forventet regnskab på 48,4 mio. kr. SIDE 2

4 Ændringerne i det forventede likviditetsforbrug fra 11,6 mio. kr. til 48,4 mio. kr. er primært en konsekvens af forbrug af overførte midler på anlægsområdet og på driften udenfor servicerammen. I 2014 er der ingen anlægsramme, der skal overholdes. Mindreforbruget på service omfattet af økonomisk decentralisering vedrører Børne- og Familieudvalget med 2,5 mio. kr., Kultur- og Fritidsudvalget med 0,4 mio. kr., Sundhedsog Forebyggelsesudvalget med 1,6 mio. kr., mens der er et merforbrug på Udvalget for Teknik og Miljø på 1,9 mio. kr. som følge af tidsforskydning i implementering af energibesparende foranstaltninger. Den gennemsnitlige likviditet kan ultimo april 2014 opgøres til 296,6 mio. kr. Varsling af budgetafvigelser Derudover er der varslet følgende budgetafvigelser for 2014, der p.t. ikke giver anledning til tillægsbevillinger: Varslede budgetafvigelser Mio. kr. Forsikrede ledige, mindreudgift 30,0 Beskæftigelsestilskud, efterregulering, mindreudgift 7,5 Socialt tilsyn, merudgift -0,8 Arbejdsmarkedsudvalget, øvrige områder, merudgift -6,5 Energibesparende foranstaltninger, -5,4 Renovation, værdiregulering mv. v. etablesring af I/S -1,5 Varslede budgetafvigelser i alt, mindreudgifter, netto 23,3 For så vidt angår mindreudgifter til forsikrede ledige på 30,0 mio. kr. kan der i tilknytning hertil forventes en efterregulering af beskæftigelsestilskuddet, der finansierer udgifterne, ved den endelige afregning for 2014 i 2015 med ca. halvdelen af mindreforbruget. KL forventer endvidere p.t. en udgift til efterreguleringen af beskæftigelsestilskuddet for 2013 i 2014 med 11,5 mio. kr., hvilket er 7,5 mio. kr. i mindreudgift i forhold til de forudsatte 19,0 mio. kr. ved budgetvedtagelsen. Merudgiften til energibesparende foranstaltninger på 5,4 mio. kr. er det forventede akkumulerede underskud ultimo 2014 som følge af dels overførsler af anlægsudgifter til de efterfølgende år og dels den i forbindelse med budgetvedtagelserne forudsatte reduktion på driftsudgifterne fra dag 1 i budgetåret, mens anlægsudgiften typisk afholdes i løbet af året. Begge forhold giver anledning til en tidsforskydning i opnåelsen af driftsbesparelsen ved anlæg. Sagen vil blive forelagt direktionen med henblik på politisk afklaring. På renovation er der en forventet merudgift på 1,5 mio. kr. som følge af justeringen af budgettet i forbindelse med overgang til Nomi 4S. Det drejer sig om prisreguleringen ved budgetvedtagelsen for 2014, som 4S ikke tog højde for på kr. samt kr., som er værdireguleringen for hensættelse på deponi. Opgaven med tilsyn og godkendelse af døgntilbud blev fra 1. januar 2014 flyttet fra kommunerne til regionalt socialt tilsyn. Der forventes et merforbrug på 0,8 mio. kr. til opgaven. Servicerammen. Kommunerne skal i regnskab 2014 under ét overholde de budgetterede serviceudgifter, ellers vil der ske modregning i bloktilskuddet på indtil 3 mia. kr. i 2015 fordelt med 60% for den enkelte kommune og 40% kollektivt. Det betyder, at Skive Kommune samlet set ikke har mulighed for at anvende de opsparede midler fra 2013, med mindre der på anden vis er et mindreforbrug. SIDE 3

5 Opgørelsen af serviceudgifterne på baggrund af fagforvaltningernes tilbagemelding viser følgende: Serviceudgifter 2014 Mio. kr. Budgetterede serviceudgifter = rammen 1.880,3 Mindreforbrug, økonomisk decentralisering -2,6 Flytning fra drift til anlæg -3,2 Forventede afholdte serviceudgifter ,5 Forventet mindreforbrug i forhold til revideret ramme -5,8 Der er et forventet mindreforbrug på 5,8 mio. kr. på serviceudgifter som følge af mindreforbrug på 2,6 mio. kr. på områder omfattet af økonomisk decentralisering og flytningen fra drift til anlæg med 3,2 mio. kr. Forbrugsprocenten er april 2014 på 35,1% og med samme forbrugsprocent samme tid sidste år. Serviceudgifterne forventes overholdt. JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI BILAG Forventet_regnskab_31_03_2013 notat SIDE 4

6 2. BUDGETSTATUS 2015 Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Jens Jørgen Iversen ÅBENT FORVENTET SAGSGANG Økonomiudvalget INDSTILLING Direktionen indstiller, At vedlagte budgetoplæg godkendes som udgangspunkt for det videre arbejde med budget SAGSFREMSTILLING I henhold til budgetproceduren forelægges budgetstatus 2015 for økonomiudvalget i mødet d. 20. maj I forhold til budgetoplægget præsenteret for økonomiudvalget i mødet d. 22. april 2014 er der foretaget ændringer i indtægter og driftsudgifter som følge af følgende forhold. Indtægter. Som følge af at Økonomi- og Indenrigsministeriet har opgjort godt halvdelen af de sociale udgiftskriterier for 2015 og Danmarks Statistik har offentliggjort en ny befolkningsprognose, er der foretaget nye beregninger på Skive Kommunes indtægter fra tilskud og udligning på baggrund af KL s opgørelse af de forventede indtægter fra skatter og tilskud. Endvidere er der indarbejdet en forventet efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2014 i 2015 budgettet. Indtægterne vil først være endeligt afklaret i forbindelse med aftalen mellem regeringen og KL i juni 2014 om kommunernes økonomi for Indtægterne skal således fortsat tages med et stort forbehold. Indbyggertallet for 2015 i henhold til Danmarks Statistiks prognose, der forventes at svare til statsgarantien, viser et yderligere fald på 72 i forhold til seneste opgørelse, således at der i alt forventes et fald fra indbyggere i 2014 til i Det yderligere fald resulterer i en mindreindtægt på 3,5 mio. kr. Opgørelsen af de sociale udgiftskriterier for 2015 giver anledning til en reduktion i de sociale udgiftsbehov og dermed indtægterne på 3,4 mio. kr. Der forventes i 2015 endvidere en udgift til efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2014 på 15 mio. kr. Efterreguleringen modsvares af forventede lavere udgifter til forsikrede ledige i 2014 på 30 mio. kr., således at der vil være tale om en tidsforskydning i forholdet mellem mindreudgifterne og efterreguleringen af tilskuddet til formålet. Indtægterne er således i alt er reduceret med 24,9 mio. kr. i forhold til seneste opgørelse. Der skal endvidere bemærkes, at KL på nuværende tidspunkt forventer, at kommunernes overførselsudgifter i 2015 vil blive 2,9 mia. kr. mindre end forudsat i 2015 ved budgetvedtagelsen i Bloktilskuddet reduceres tilsvarende. Idet budgetforslaget fra Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget på arbejdsmarkedsområdet afventer aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi 2015 og efterfølgende budgetvejledninger fra KL i juli, er hverken udgifterne eller bloktilskuddet p.t. reduceret i Skive Kommunes budgetoplæg. Driftsudgifter. De skattefinansierede driftsudgifter er ændret fra 2.728,4 mio. kr. til 2.730,4 mio. kr. Stigningen på 2,0 mio. kr. kan henføres til dels tillægsbevillinger vedtaget af byrådet for SIDE 5

7 2014 med afledt virkning for de følgende år med 1,1 mio. kr. og dels som følge af pris- og lønkorrektioner på 0,9 mio. kr. Økonomiudvalget besluttede i mødet d. 22. april 2014 at forøge bufferen til serviceudgifter fra 5 til 10 mio. kr. i Budgetrammen for skattefinansieret drift svarer p.t. til det vedtagne budget 2014 med KL s pris- og lønfremskrivning med 2,0% på løn og 2,2% på priser samt foreløbige ændringer som følge af byrådets beslutninger. Der er endvidere foretaget en reduktion som følge af ½% bedre ressourceudnyttelse i henhold til budgetvedtagelsen I 2016 og 2017 er der endvidere forudsat en yderligere ½% bedre ressourceudnyttelse pr. år svarende til 10 mio. kr. årligt. Fagudvalgene har påbegyndt arbejdet med tekniske ændringer, der indarbejdes i budgetforslaget. De tekniske ændringer omfatter Ændringer afledt af politiske beslutninger tillægsbevillinger vedtaget af byrådet. Demografi. I det omfang der er tale om regulære ændringer i antallet af borgere i aldersgrupperne indarbejdes ændringer i driftsudgifterne. Lovændringer vedtaget af folketinget, hvortil der er finansieringsmæssig dækning fra bloktilskuddet. Ændringer i overførselsindkomster som følge af forventet ændringer i mængdeantallet indarbejdes i budgetforslaget. Ændringer i tjenestemandspensioner. Økonomiudvalget har i forbindelse med vedtagelsen af budgetproceduren d. 18. februar 2014 bl.a. besluttet, at der udmeldes beredskabsblokke for 2014 på 1 %, som en sikkerhed i forhold til den økonomiske balance, såfremt det viser sig nødvendigt med reduktioner ud over det, der er udmøntet i forbindelse med flerårigt perspektiv i budget Endvidere kan der udarbejdes udvidelsesforslag til driften samt nye anlægsforslag, der vurderes i forhold til allerede indarbejdede anlægsbeløb i overslagsårene. Kommunerne skal under ét i lighed med tidligere år overholde den aftalte ramme for serviceudgifterne i 2015 i såvel budget som regnskab, ellers vil der ske modregning i bloktilskuddet på indtil 3 mia. kr. i 2016 fordelt med 60% for den enkelte kommune og 40% kollektivt. Det ordinære driftsresultat og likviditet. Det ordinære driftsresultat kan herefter opgøres til 19,3 mio. kr. mod tidligere 43,3 mio. kr., mens likviditetstrækket ændres fra 29,2 til 53,2 mio. kr. Det videre forløb. Der er følgende hovedpunkter i forbindelse med udarbejdelsen af budget Måned Aktivitet Maj Status for Budget 2015 Juni KL s orientering om aftale om kommunernes økonomi 2015 Status for Budget 2015 Udvalgene afleverer budgetoplæg ultimo måneden August Status budget 2015 incl. de økonomiske konsekvenser af aftale mellem Regeringen og KL Udvalgenes prioritering af drift og anlæg Budgetseminar September 1. behandling af budget 2015 Oktober 2. behandling af budget 2015 SIDE 6

8 JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI BILAG Resultatopgørelse og driftsudgifter, budget 2015, maj 2014 SIDE 7

9 3. REVISIONSBERETNING NR. 14 OG 15 - BERETNING OM REVISIONSAF- TALE OG LØBENDE REVISION Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Anette Vernegaard Andersen FORVENTET SAGSGANG Økonomiudvalg Byråd INDSTILLING Direktionen indstiller: At revisionsberetningerne tages til efterretning. ÅBENT SAGSFREMSTILLING BDO Kommunernes Revision har den 9. april 2014 fremsendt to beretninger. Beretningerne er sendt til byrådets medlemmer den 11. april Beretning nr. 14 vedrører revisionsaftalen. Revisor redegør her for samarbejdet og for lovgivningens afgrænsning af Byrådets og revisors opgaver og ansvar. Revisor har valgt at redegøre herfor, fordi der er valgt et nyt byråd. Beretning nr. 15 er en delberetning for regnskabsår 2013, indeholder den revision der er udført indtil 3. april Den udførte revision har ikke givet anledning til revisionsbemærkninger. Revisionen har omfattet følgende områder Principper for økonomistyring Behandling af bilag, adskillelse af funktioner og interne kontroller Gennemgang af poster i regnskabet Vederlag m.v. til politikere Det sociale områder med statsrefusion Forvaltningsrevision. Revisionen har inden for hvert område anført konklusioner. I de fleste tilfælde konkluderer revisionen at deres gennemgang har vist, at der administreres i overensstemmelse med gældende regler og de etablerede forretningsgange er betryggende og fungerer hensigtsmæssigt. En løbende dialog mellem revisionen og organisationen sikrer opfølgning. JURA (herunder lovgrundlag) Lov om kommuners styrelse 42 stk. 4 ØKONOMI SIDE 8

10 4. ANMODNING OM KOMMUNEGARANTI TIL RØDDING VANDVÆRK Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Kristian Eeg Smidt ÅBENT BESLUTNING TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 2014 DEN 6. MAJ 2014 Fraværende: Indstilles til godkendelse, idet det ønskes undersøgt, at punktet ikke strider mod byrådets generelle beslutning om lånegarantier FORVENTET SAGSGANG TMU ØK Byråd INDSTILLING Stabene indstiller at der gives en kommunegaranti på 2. mio. kr. til Rødding Vandværk. at låneprovenuet på 2,0 mio. kr. og likviditetsoverskuddet på ca. kr anvendes til indfrielse af lånet i Nykredit. at der opkræves engangsprovision på 1,5 %, svarende til kr. SAGSFREMSTILLING Rødding Vandværk har den 31. januar 2014 indsendt en anmodning til Skive Kommune om kommunegaranti for et 25-årigt aftalelån på i alt 2,0 mio. kr. Rødding Vandværk opførte i foråret 2012 et nyt vandværk, som erstattede det gamle, nedslidte værk, opført i Vandværkets samlede anlægsudgift var på 3,9 mio.kr. og det blev finansieret via et 20-årigt realkreditlån i Nykredit på 2,5 mio.kr., samt en selvfinansiering på 1,4 mio. kr. Rødding Vandværks bestyrelse oplyser, at de løbende er opmærksom på at begrænse værkets omkostninger og muligheden for at nedbringe ydelsen på lånet er blevet undersøgt. Beregninger fra KommuneKredit viser, at Rødding Vandværk årligt kan spare ca kr. ved et skifte, men en optagelse af lån i KommuneKredit er betinget af, at Skive kommune yder garanti for lånet. På den baggrund ansøger Rødding Vandværk om, at Skive kommune yder garanti for et 25-årigt aftalelån i KommuneKredit med et provenu på kr. 2,0 mio.kr.,. Låneprovenuet på 2,0 mio. kr. skal sammen med et likviditetsoverskud på ca. kr anvendes til indfrielse af værkets lån i Nykredit. Skive Kommune har i øjeblikket ikke stillet garanti for andre lån til Rødding Vandværk, men der er givet garanti for lån til en række øvrige almene vandværker i Kommunen. Rødding Vandværk er et andelsselskab, som er ejet af forbrugerne og besparelserne vil kommune forbrugerne til gode, idet den årlige opnåede besparelse på ca kr. tænkes udmøntet i en nedsættelse af forbrugerpriserne med ca. 0,65 kr. pr. m3. SIDE 9

11 JURA (herunder lovgrundlag) Jf. lånebekendtgørelsens om kommunernes låntagning og garantistillelse belaster garantistillelsen ikke kommunens låneramme. ØKONOMI Forsyningsområdet er underlagt lovkravet om opkrævning af garantiprovision på markedsmæssige vilkår. I Skive Kommune opkræves en engangsprovision på 1,5 % i forbindelse med oprettelsen af nye lån med kommunegaranti. En kommunegaranti på 2,0 mio. kr. betyder, at Rødding Vandværk skal betale kroner til Skive Kommune. Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser, såfremt terminerne på lånet bliver betalt rettidigt og garanti til Rødding Vandværk vil fremgå af årsregnskabet for Status over Skive Kommunes lånegarantier ultimo 2013, samt nye garantier i 2014 fremgår af nedenstående oversigt: Kr. Hovedstol Forpligtigelse Regnskab 2013 Nye garantier 2014 Glyngøre Hallen Budget 2014 Skive Vand A/S Skive Byråd 25. februar 2014 Nye garantier SIDE 10

12 5. FOLKESKOLER - BYGNINGSMÆSSIGE ÆNDRINGER I FORBINDELSE MED ARBEJDSPLADSER - ANLÆG Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Mette Nielsen ÅBENT BESLUTNING BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 7. MAJ 2014 Fraværende: Berit Kjølhede, Peder Christensen Indstillingen blev anbefalet med følgende ændring: at VSD-Balling undervisningsafdeling gives mulighed for at etablere model 2 til en samlet sum på kr. at ombygningen finansieres med kr. fra Børne- og Familieudvalgets anlægspulje at det resterende beløb på kr. dækkes ved egenfinansiering af VSD at øgede driftsmidler til VSD-Balling undervisningsafdeling på kr. finansieres inden for Børne- og Familieudvalgets ramme at der meddeles tillægsbevilling til Teknisk Forvaltning på kr. til udvendig vedligeholdelse af bygningen at der meddeles anlægsbevilling på kr. under område "03.01 Skoler" at anlægsbevillingen finansieres af Børne- og Familieudvalgets afsatte anlægspulje med kr. at der i budgetåret 2014, hvis skolerne ønsker den fulde ombygning, overflyttes kr. fra skolernes drift til anlæg, og at rådighedsbeløbet op til kr. frigives i FORVENTET SAGSGANG Børne- og Familieudvalget Økonomiudvalget Byrådet INDSTILLING Kultur- og Familieforvaltningen indstiller, at der på Durup Skole foretages mindre lokaleændringer udgift kr., at der på Hem Skole foretages mindre lokaleændringer udgift kr., at der på Hem Skole godkendes mulighed for ombygning for yderligere ca kr. ved egenfinansiering af Skolen at der på Jebjerg Skole foretages mindre lokaleændringer udgift ca kr., at der på Krabbeshus Heldagsskole foretages ombygning af tagetage udgift ca kr., at der på Resen Skole foretages ombygning af lokaler udgift ca kr., at der på Skivehus Skole foretages ombygning af lokaler udgift ca kr. at der på Skivehus Skole godkendes mulighed for ombygning for yderligere ca kr. ved egenfinansiering af Skolen, at der på VSD-Balling undervisningsafdeling foretages ombygning af loftet i den gamle fløj udgift kr., at der på VSD-Balling undervisningsafdeling godkendes mulighed for ombygning for yderligere ca kr. ved egenfinansiering af Skolen, at der på Aakjærskolen foretages ombygning udgift kr., at der på Ådalskolen, Dalgas undervisningsafdeling foretages ombygning udgift kr., at der på Ådalskolen, Dalgas undervisningsafdeling, godkendes mulighed for ombygning for yderligere kr. ved egenfinansiering af Skolen, at der meddeles anlægsbevilling på kr. under område Skoler, SIDE 11

13 at anlægsbevillingen finansieres af Børne- og Familieudvalgets afsatte anlægspulje med kr., at der i budgetåret 2014, hvis skolerne ønsker den fulde ombygning, overflyttes kr. fra skolernes drift til anlæg, og at rådighedsbeløbet op til kr. frigives i SAGSFREMSTILLING Fra 1. august 2014 træder en ny folkeskolereform i kraft. Nye arbejdstidsregler for lærere betyder, at de skal være på skolen i flere timer end tidligere. I den forbindelse er der behov for indretning af arbejdspladser og mødefaciliteter på Kommunens folkeskoler. Der har i foråret 2014 kørt en proces, hvor skolerne har fået hjælp af byggeherrerådgiver Bascon, Vines Erhvervsmøbler samt Teknisk Forvaltning til på bedste vis at kortlægge potentialer og muligheder for udnyttelse af eksisterende rammer og skitsere konkrete løsninger. Der er afsat ressourcer til køb af inventar. Skolerne har forskellige muligheder for at indrette inden for de eksisterende fysiske rammer. På følgende skoler skønnes der at være et behov for omfattende bygningsmæssige ændringer i forbindelse med indretning af arbejdspladser: Jebjerg, Krabbeshus Heldagsskole, Resen, Skivehus, Vestsalling Skole og Dagtilbud, Ådalskolen og Aakjærskolen. Kort beskrivelse Durup Skole Der søges om midler til ombygning af lokaler, så der etableres to områder med individuelle arbejdspladser Hem Skole Der søges om midler til ombygning af lokaler, så der kan etableres områder med individuelle arbejdspladser Hvis Hem Skole ønsker den fulde ombygning som ansøgt, skal det ske ved egenfinansiering med indtil kr. Jebjerg skole Der ansøges om midler til mindre lokaleændringer og udvendig flisebelægning. Der indstilles at der bevilling midler til lokaleændringer, dog ikke til flisebelægning kr. Krabbeshus Heldagsskole Der søges om midler til ombygning af eksisterende tagetage på Resenlund. Der vil senere fremkomme ansøgning om et midlertidigt lejemål i Slotsgade (ca. 140 m²) ca kr. Resen Skole Der søges om midler til ombygning af lokaler, så der etableres fire områder med individuelle arbejdspladser på Skolen. Skivehus Skole Der søges om midler til ombygning af lokaler, så der kan etableres tre områder med individuelle arbejdspladser tæt på undervisningen. Hvis Skivehus Skole ønsker den fulde ombygning som ansøgt, skal det ske ved egenfinansiering med indtil kr. VSD Balling undervisningsafdeling Ansøgt beløb Indstilling om bevilling kr kr kr kr kr. (egenfinansiering) kr kr kr kr kr kr kr kr kr (egenfinansiering) SIDE 12

14 Der søges om midler til ombygning af loftet i den gamle fløj, så der kan indrettes arbejdspladser Hvis VSD ønsker den fulde ombygning som ansøgt, skal det ske ved egenfinansiering med indtil kr. Aakjærskolen Der søges om midler til ombygninger på Aakjærskolen, så der kan etableres individuelle arbejdspladser Ådalskolen, Dalgas undervisningsafdeling Der søges om midler til ombygning, så der kan etableres individuelle arbejdspladser, herunder flytning af lærerværelse/bibliotek. Hvis Ådalskolen ønsker den fulde ombygning som ansøgt, skal det ske ved egenfinansiering med indtil kr kr kr kr. (egenfinansiering) kr kr kr kr kr. (egenfinansiering) JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI Udgift 2014 Indtægt 2014 Anlægsbevilling i alt Rådighedsbeløb Evt. yderligere rådighedsbeløb Afsat rådighedsbeløb Evt. overførsel fra skolernes drift BILAG Durup Skole - arbejdspladser - udgifter til lokaleændringer Hem Skole - arbejdspladser - udgifter til lokaleændringer Jebjerg Skole - arbejdspladser - udgifter til lokaleændringer Krabbeshus - arbejdspladser - udgifter til lokaleændringer og leje Resen Skole - arbejdspladser - udgifter til lokaleændringer Skivehus Skole - arbejdspladser - udgifter til lokaleændringer VSD-Balling - arbejdspladser - udgifter til lokaleændringer Aakjærskolen - arbejdspladser - udgifter til lokaleændringer Ådalskolen - arbejdspladser - udgifter til lokaleændringer SIDE 13

15 6. VÆKSTPULJEN - ANSØGNING FRA LIMFJORDSRÅDET TIL PROJEKT HAV- ØRRED LIMFJORDEN Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Hanne Greisen BESLUTNING ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN 5. MAJ 2014 Fraværende: Indstilles godkendt. FORVENTET SAGSGANG Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Økonomiudvalget INDSTILLING Stabene indstiller ÅBENT At Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at der bevilges kr pr. år i årene af Vækstpuljens midler for til støtte til projekt Havørred Limfjorden. SAGSFREMSTILLING Skive Kommune har modtaget en ansøgning fra Limfjordsrådet om støtte til projektet Havørred Limfjorden. Havørredfiskeri fra kysten er en styrkeposition for det danske lystfiskerprodukt. Derfor rummer en udvikling af Limfjordens havørredfiskeri et spændende og betydeligt potentiale for øget lystfiskerturisme. Projektet "Havørred Limfjorden" har til formål at formidle og synliggøre forbedringer af vandmiljøet i Limfjorden og vandløbene i oplandet hertil. Projektet vil involvere lokale interessenter i udviklingen af nye oplevelsesprodukter. Formålet er at udnytte de investeringer, der i forvejen gøres i vores vandmiljø, til at øge interessen fra danske og udenlandske lystfiskere. Projektet er målrettet de 10 Limfjordskommuner Aalborg, Jammerbugt, Vesthimmerland, Morsø, Thisted, Lemvig, Struer, Viborg, Holstebro og Skive. Alle kommuner der kyst til Limfjorden. Forprojektets resultater Vækstpuljen har i april 2013 givet tilskud på kr til forprojekt Havørred Limfjord. Forprojektet er gennemført i perioden 1. september februar 2014, hvor Limfjordens potentiale for lystfiskerturisme er undersøgt og beskrevet. Forprojektet er udarbejdet i tæt samarbejde med Visit Nordjylland og turistcheferne i de 10 Limfjordskommuner. Forprojektet blev finansieret af Vækstforum Nordjylland ( kr.) og Viborg, Skive, Struer, Holstebro og Lemvig Kommuner ( kr.), og det var forankret i Limfjordsrådet. Blandt forprojektets resultater skal fremhæves: Der er etableret et netværk bestående af lokale turisterhverv, lystfiskerforeninger og vandløbsmedarbejdere i de enkelte kommuner Projektet er forankret i Limfjordsrådet og anbefales af samtlige medlemskommuner Der er produceret en kort præsentationsvideo til projektet Der er lavet en projektbeskrivelse, herunder en beskrivelse af projektets potentiale SIDE 14

16 Der er udarbejdet og afsendt ansøgninger til relevante kommunalbestyrelser Projektet har modtaget støtteerklæring fra samtlige turistchefer i de 10 Limfjordskommuner samt fra de to regioner. Potentialet På baggrund af forprojektet vurderes det, at der er et betydeligt potentiale for at udvikle lystfiskerproduktet i Limfjorden. Potentialet ligger i, ud over at forbedre havørredens levesteder, at udvikle nye oplevelsesprodukter, serviceydelser og forbrugsprodukter i samarbejde med det lokale erhvervsliv, lystfiskerforeninger, turistorganisationer, hotel- og restaurationsbranchen mv. En realisering af projektet har potentiale til at forlænge turistsæsonen, da fiskeriet efter havørreder er mest attraktivt i forår og efterår. Ansøgningen fra Limfjordsrådet har været behandlet i Teknik- og Miljøudvalget (TMU) d. 1. april TMU har godkendt ansøgningen, idet den følger vedtagne vandplaner uden flere restriktioner. Udvikling og drift af projektet varetages af Teknisk Forvaltning. Stabene vurderer, at projekt Havørred Limfjord falder indenfor rammerne for tilskud fra Vækstpuljen, idet den støtter op om udvikling af turisme i forbindelse med Limfjorden. Skive Kommunes andel af de 10 Limfjordskommuners egenfinansiering udgør kr. årligt i en 3-årig periode fra I 2016 og 2017 refunderes 30% hhv. 50% af kommunens egenfinansiering, såfremt ekstern finansiering opnås. Stabene indstiller, at der bevilges kr pr. år i 3 år i årene af Vækstpuljens midler. Kr finansieres af Vækstpuljens midler for 2015 og kr af Vækstpuljens midler for Bevillingen er under forudsætning af at de øvrige 9 Limfjordskommuner giver et tilsvarende tilskud til projektet. JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI Status pr. 22. april 2014: Vækstpuljen har et budget på 3 mio. kr. i hvert af årene Der er i 2014 kr , der ikke er disponeret. I 2015 er der kr , der ikke er disponeret, i 2016 er der kr og i 2017 er der kr , der ikke er disponeret. BILAG Bilag 1 - Støtteerklæring til Havørred Limfjorden docx Bilag 2 - Budget Havørred Limfjorden docx Bilag 3 - Tidsplan Havørred Limfjorden docx SIDE 15

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 6. august 2013 Mødested: Det Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

1. FORVENTET REGNSKAB OG HALVÅRSREGNSKAB PR. 30/ Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Monica Horsebøg Sølling

1. FORVENTET REGNSKAB OG HALVÅRSREGNSKAB PR. 30/ Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Monica Horsebøg Sølling 1. FORVENTET REGNSKAB OG HALVÅRSREGNSKAB PR. 30/6 2017 Sagsnr. 779-2017-12789 Dok.nr. 779-2017-224959 Sagsbeh. Monica Horsebøg Sølling ÅBENT BESLUTNING ØKONOMIUDVALG DEN 12. SEPTEMBER 2017 Fraværende:

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 7. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 7. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 7. august 2012 Mødested: Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Ditte Staun, Erik Mortensen,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 6. maj 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 4. februar 2014. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 4. februar 2014. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 4. februar 2014 Mødested: Gl. rådhus, byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret)

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) 2010 2011 2012 2013 Administration: Udvidelse af Rådhus -30.000-30.000-10.000 By og Landsby: Oplevelsesriget

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 4. november 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 4. november 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 4. november 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

Budgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord

Budgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord Budgetorientering 2016 7. oktober 2015 v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard Kulturcenter Limfjord 1 Dagsorden Aftale mellem regeringen og KL Økonomisk politik Udfordringer/gode resultater Bred politisk

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 7. oktober 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 7. oktober 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 7. oktober 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne Bisgård,

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 08. februar 2012 kl. 14:00 i Aars 1

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 08. februar 2012 kl. 14:00 i Aars 1 åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 08. februar 2012 kl. 14:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 007. Lanternen - Ansøgning om frigivelse af midler til projekteringsarbejde 18 008. Orientering

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune.

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune. Punkt 2. Godkendelse af halvårsregnskab 2016 - Aalborg Kommune. 2016-041110 Magistraten indstiller, at byrådet godkender halvårsregnskab 2016 for Aalborg Kommune i henhold til lov. nr. 156 af 26. februar

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 15:10 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Ansøgning om garanti på 12,5 mio.kr - Terndrup Fjernvarme 638

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Indstilling. Jydsk Væddeløbsbane kommunegaranti i forbindelse med lån til genopbygningsudgifter. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Jydsk Væddeløbsbane kommunegaranti i forbindelse med lån til genopbygningsudgifter. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 24. marts 2010n Jydsk Væddeløbsbane kommunegaranti i forbindelse med lån til genopbygningsudgifter 1. Resume Århus Kommune har siden

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 7. januar 2014. Byrådssalen, Torvegade. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 7. januar 2014. Byrådssalen, Torvegade. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 7. januar 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne Bisgård, Bente Dahl,

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 12. august 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 12. august 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 12. august 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen REFERAT SOCIAL- OG ÆLDREUDVALGET Mødedato: 9. september 2009 Mødested: Gl. Rådhus, i Repræsentationslokalet Mødetidspunkt: 12:00 Mødet hævet: Deltagere: Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga

Læs mere

Peder Chr. Kirkegaard, Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben Andersen, Erik Mortensen, Ole Priess, Ditte Staun

Peder Chr. Kirkegaard, Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben Andersen, Erik Mortensen, Ole Priess, Ditte Staun ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 5. januar 016 Mødested: Gl. rådhus, byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl

Læs mere

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. september 2016 Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet

Læs mere

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012 Bilag til indstilling Bilag 4: Beskrivelse af regnskabsresultatet B4.1 De decentraliserede områder Regnskabsresultatet for de decentraliserede skattefinansierede områder Tabellen Opsparingsopgørelse 2012

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.3.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16. april 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE Positive tal angiver udgifter ---------- hele 1.000 kr. --------

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at Pkt. 110 Mageskifte Sagsnr. 50884 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune vil indgå på et mageskifte med Den selvejende Institution Viby Friskole, hvorefter skolen

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

NOTAT. 2. budgetprognose Budget

NOTAT. 2. budgetprognose Budget NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk cavt@lejre.dk Dato: 22. august 2015 J.nr.: 2. budgetprognose Budget 2016-2019 På budgetseminar 1 den 24. april 2015

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. september Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet for pr. ultimo juni 1. Resume På baggrund

Læs mere

Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for for Hjørring Kommune

Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for for Hjørring Kommune Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for 2018-2021 for Hjørring Kommune 1) Statsgaranti I det foreliggende budgetmateriale er der foreløbigt valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 06-05-2015 17:30 Mødeafholdelse Hvide Hus, Mitchellstræde 3, 2820 Gentofte Indholdsfortegnelse Socialudvalget 06-05-2015 17:30 1 (Åben)

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring Fastlæggelse af Odder Kommunes bevillingsbinding for budgetåret 2009. I henhold til den kommunale styrelseslov, fastsætter Indenrigsministeriet nærmere regler om specifikation af de poster på årsbudgettet

Læs mere

Tværgående økonomisk månedsrapportering

Tværgående økonomisk månedsrapportering Tværgående økonomisk månedsrapportering April 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for april 2014 1. Status april 2014 grafisk overblik

Læs mere

Halvårsregnskab Aalborg Kommune..

Halvårsregnskab Aalborg Kommune.. Punkt 2. Halvårs - Aalborg Kommune.. -26964. Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender halvårs for Aalborg Kommune. Sagsbeskrivelse Med lov nr. 156 af 26. februar 2011 om ændring af lov

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling Notat til Økonomiudvalget Målsætning for gældsudvikling Finansielle strategi I kommunens finansielle strategi fastlægges generelle retningsliner i forbindelse med låneoptagelse og pleje af kommunens låneportefølje.

Læs mere

Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne

Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 2. september 2014 Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne Vejlby Risskov Hallerne ønsker at omlægge lån for at lave fire

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv.

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv. 2014 - Tekniske administrative ændringsforslag Nr. Politisk udvalg 1 Økonomiudvalget 2 Økonomiudvalget Ændringsforslag Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere