Fremsendt til Social- Børne- og Integrationsministeriets kommission om helhedsanalyse af fremtidens internationale adoptionsformidling.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremsendt til Social- Børne- og Integrationsministeriets kommission om helhedsanalyse af fremtidens internationale adoptionsformidling."

Transkript

1 DanAdopt 5. november 2013 Holdninger til fremtidens adoptionsformidling Fremsendt til Social- Børne- og Integrationsministeriets kommission om helhedsanalyse af fremtidens internationale adoptionsformidling. DanAdopt ser med glæde frem til at få en afklaring om fremtidens adoptionsarbejde. DanAdopts bestyrelse drøfter regelmæssigt holdninger til international adoptionsformidling. Det er en dynamisk proces, hvorfor denne skrivelse skal opfattes som et levende dokument, da adoptionsarbejde er under evig forandring. Danmark skal beslutte, om danske ansøgere i fremtiden kan adoptere internationalt. Herefter må lovgivning og vilkår for formidlingen klarlægges. Derefter kan opgaverne fordeles mellem aktørerne. DanAdopt fremsender hermed input før dialogmødet den Dokumentet er opdateret den DanAdopts holdning til Haagerkonventionen Haagerkonventionen er forudsætningen for DanAdopts arbejde, uanset om vi arbejder i lande, der har tilsluttet sig konventionen, eller i lande, der endnu ikke har tilsluttet sig aftalen. For DanAdopt er det ikke afgørende, at et afgiverland formelt har tilsluttet sig Haagerkonventionen. Men det er helt afgørende, at et afgiverland har både evne og vilje til at efterleve Haagerkonventionens og FN s børnekonventions bestemmelser. I den forbindelse skal det nævnes, at Adoptionsnævnet, der er det uafhængige klage- og tilsynsorgan i Danmark, fører tilsyn med alle DanAdopts aktiviteter i udlandet, og at Danmark har tilsluttet sig Haagerkonventionen. Haagerkonventionen skal forhindre handel og bortførelse af børn, den fastlægger principperne for international adoption, og den tager udgangspunkt i det enkelte barns behov. Det betyder blandt andet, at myndighederne i afgiverlandet skal sikre, at international adoption er den sidste og bedste mulighed for det enkelte barn, og at hver enkelt adoption foregår på korrekt etisk og juridisk grundlag. 1

2 At arbejde i følge Haagerkonventionen betyder også, at myndighederne i modtagerlandet har til opgave at undersøge adoptanterne og godkende dem til adoption, samt at de to landes myndigheder skal sikre, at fyldig information om barn og adoptanter udveksles mellem myndighederne. 2. DanAdopts holdning til sammenkoblingen mellem adoptionsformidling og børnehjælpearbejde I alle de lande, hvor der er behov for internationale adoptioner, er der også et stort behov for hjælp til at løse almene humanitære behov på børnehjemmene. DanAdopt yder børnehjælpearbejde i mange af de lande, hvor vi også udfører adoptionsformidling. Det gør vi, enten fordi det er et krav fra de nationale myndigheder, som for eksempel i Etiopien, eller fordi vi bliver opfordret til det af vore lokale samarbejdspartnere, når der er et særligt behov. DanAdopt har ydet eller yder børnehjælpearbejde i lande, hvor vi tidligere har arbejdet, eller hvor adoptionsarbejdet er stoppet f.eks. i Haiti og i Nepal. Midlerne kan komme fra indsamlinger eller andre bidrag. Vi oplever ofte, at vores kontakter har større behov og beder om mere end vi kan bidrage med, det gælder f.eks. i Nepal hvor børnehjemmene er fulde af forladte børn, børnene sulter og har brug for hjælp for at kunne fortsætte skolegang. I andre lande, som for eksempel Kina og Sydafrika, udgør børnehjælpearbejde en del af det samlede adoptionsgebyr. Her er det de centrale myndigheder, der bestemmer, hvor pengene bedst kan gøre nytte. For DanAdopt er det afgørende, at vores børnehjælpearbejde ikke kan opfattes som en måde at opnå fordele i forhold til adoptionsformidlingen. Derfor sker vores børnehjælpearbejde i nøje overensstemmelse med Haagerkonventionens subsidiaritetsprincip. Det betyder, at hjælpen skal bidrage til, at børnene så vidt muligt kan forblive i deres oprindelige familier eller på anden vis have en permanent, legal løsning i det land, hvor de er født. Derfor har den hjælp, som DanAdopt bidrager med, fokus på bedre sundhed og ordentlig skolegang. Det kan også dreje sig om bistand at forbedre de sanitære forhold på et børnehjem eller indkøb af skolebøger. Men det kan også handle om indkøb af værktøj, så lokaler, installationer og udstyr kan blive repareret. DanAdopts børnehjælpearbejde er ligesom alle vore andre aktiviteter under tilsyn af Adoptionsnævnet. For DanAdopt er der ingen tvivl om, at den bedste måde at organisere fremtidens børnehjælpearbejde i afgiverlandene vil være, at hjælpen defineres som en andel af det samlede gebyr, man betaler de centrale myndigheder i det pågældende land. Det må derefter være op til myndighederne at beslutte, hvor pengene skal anvendes. Det stiller store krav til de centrale myndigheder, som de i mange tilfælde ikke endnu er i stand til at opfylde. DanAdopt mener derfor, at det bør være obligatorisk, at den danske stat og de formidlende organisationer i samarbejde med ambassaderne tilbyder afgiverlandenes regeringer og børnehjem langsigtet støtte til organisationsudvikling og uddannelse af medarbejdere i omsorg og sociale forhold. 2

3 3. DanAdopts holdning til, hvor mange lande Danmark samarbejder med Behovet for international bortadoption af ældre børn og børn med sygdomme og andre udfordringer er voksende mange steder i verden. Forudsætningen for, at vi kan hjælpe disse børn til en bedre fremtid er, at man i disse lande enten har tilsluttet sig Haagerkonventionen eller, at man har evne og vilje til at arbejde i overensstemmelse med Haagerkonventionens bestemmelser. Udover den begrænsning ser vi i DanAdopt ingen principiel grund til at indskrænke antallet af lande, som vi kan samarbejde med. 4. DanAdopts holdning til godkendelse af adoptanter med henblik på at styrke gode adoptionsforløb Et godt adoptionsforløb er blandt andet betinget af, at man som adoptant nøgternt afstemmer sine ønsker og drømme med den virkelighed, som international adoption er en del af, og at de godkendende myndigheder hjælper kommende adoptanter i den afklaring. I dag er der flere og flere små og raske børnehjemsbørn, som det lykkes at finde en familie til i fødelandet. Til gengæld bliver der flere ældre børn og børn med udfordringer af forskellig art, hvor international adoption er den eneste mulighed for en fremtid i en familie. Men at adoptere et ældre barn, eller barn med særlige behov er ganske anderledes udfordrende end at blive adoptivforældre til et lille, rask og velskabt barn. Både de danske myndigheder, der godkender kommende adoptanter, og de kommende adoptanter selv bør derfor være langt mere opmærksomme på, hvad adoptionsmotivet er: Er motivet primært barnløshed, eller ønsker man at give et barn muligheden for at vokse op i en ny familie? Og har man gjort sig tanker om, hvilken indsats det kræver at være forældre til barnet? Hvis man som godkendt adoptant ikke mener, at man er i stand til at yde den betydelige, ekstra indsats, som det kræver at adoptere et ældre eller et barn med særlige behov, skal man kunne sige nej til at adoptere det barn, man er blevet matchet med, uden samtidig at være bange for, at man mister godkendelsen til på et senere tidspunkt at adoptere et andet barn. Det er vigtigt at adoptanter forholder sig konkret til det barn der er matchet, og føler sig fuldstændigt oplyste og parate. Men undersøgelse af egnethed til adoption bør ikke alene tage stilling til, hvilket adoptionsmotiv de kommende adoptivforældre har. Undersøgelsen bør ligesom nu fortsat omfatte en vurdering af forældreog omsorgsevnen. 5. DanAdopts holdning til forbedret støtte til adoptanter før og efter hjemtagelse af et barn Et godt adoptionsforløb afhænger i meget høj grad af modtagerlandets evne til at understøtte den lange række af processer, der indgår i et adoptionsforløb. Ikke mindst i form af forberedelsen, og den opfølgende støtte og rådgivning, som både adoptanter og adopterede har behov for i forbindelse med den helt afgørende sorg- omstillings- og tilknytningsproces. Med enkelte afbrydelser har vi i Danmark siden 2007 haft den såkaldte PAS-ordning (Post Adoption Services), der for størstedelens vedkommende finansieres over satspuljemidlerne, men hvor der i det nuværende tilbud også er et element af egenbetaling. 3

4 Den første PAS-ordning var et rådgivningsforløb over fem gange, til adoptivfamilier, der havde adopteret inden for de sidste fem år. Ordningen var en succes. Rådgivningen skærpede forældrenes syn på, hvad det vil sige at starte en familie med et adopteret barn. Rambøll udarbejdede en evalueringsrapport i 2010, der konkluderede, at 97 pct. af forældrene oplevede fremgang på mindst et af de områder, de fik rådgivning omkring gennem PAS-ordningen. Nuværende PAS -rådgivning er endnu ikke evalueret. Men tilbuddet er meget efterspurgt. Men der er stadig plads til forbedringer. PAS-ordningen skal gøres permanent, den skal også give mulighed for individuel rådgivning, og så skal PAS-ordningen på finansloven. Desuden har de adoptionsforberedende kurser (Pre- ) brug for en grundig evaluering, ligesom DanAdopt mener de burde være en integreret del af PAS. Obligatoriske opfølgningsforløb i ventetiden, med kursuslederne efter godkendelsen, ville øge ansøgernes parathed og give mulighed for at drøfte relevante emner i forløbet. Det vil derfor være mere passende at tale om PPAS. (Pre- og post adoption services). DanAdopt mener, at PAS-rådgivningen skal være en naturlig forlængelse af godkendelsen til adoption, og rådgivning efter adoptionen skal indgå som en obligatorisk forebyggende foranstaltning for alle adoptivforældre, så længe der er behov. DanAdopts bestyrelse mener, det bør overvejes, at godkendelsen til adoption, skal omfatte regelmæssige, obligatoriske opfølgningsbesøg af et tværfagligt myndighedsteam, der ikke kun består af socialrådgivere, men som også har psykologisk ekspertise. Formålet skal være dels forbyggende dels rådgivende i forhold til at blive en familie med et adopteret barn. Adopterede kan have indlæringsmæssige og sproglige udfordringer. Derfor ser DanAdopt også gerne, at det bliver obligatorisk, at kommunens psykologisk-pædagogiske rådgivning søger viden om adoption, og tilbyder familier rådgivning inden skolestart. Lovgiverne bør også være opmærksomme på, at adoptionsområdet i den enkelte kommune er for lille til, at der kan oparbejdes en egentlig ekspertise til at yde støtte til adoptivbørn med særlige udfordringer. Derfor ønsker DanAdopt, at der bliver etableret en central ekspertgruppe,(adoptionsvidenscenter) som kommunerne skal trække på i adoptionsforløb med særlige udfordringer. Desuden kan kommunerne hente viden og inspiration om etablering af flere forbyggende foranstaltninger som f.eks. netværksgrupper for skolebørn, unge og forældre ol. Sidst, men ikke mindst, er der også brug for en klar stillingtagen til unge adopteredes ret til at søge tilbage til deres fødeland, til rådgivning herom samt assistance i at få indsigt i egen sag. 6. DanAdopts holdning til etablering af videnscenter om adoption Selv om der er mange vellykkede adoptioner, velfungerende adoptivfamilier og tilfredse adoptivbørn i Danmark, har de sidste mange måneders kritiske debat på adoptionsområdet vist, at vi alle stadig kan blive bedre. Forudsætningen er, at vi bliver klogere på såvel de biologiske forældres, adoptivbørnenes og adoptivforældrenes vilkår. På trods af at de skandinaviske lande modtager forholdsvis mange adoptivbørn, er der meget lidt forskning på området. 4

5 DanAdopt ønsker derfor, at der etableres et videnscenter om adoption i Danmark. Videnscenteret skal på et videnskabeligt grundlag samle eksisterende viden på området, drive selvstændig forskning om, hvordan adoption påvirker børn, unge og familier, samt ikke mindst formidle denne viden til de institutioner, der i kommunerne forestår den pædagogisk-psykologiske og sociale rådgivning til børn, unge og forældre. Ankestyrelsen er den centrale myndighed vedrørende adoption og de facto den institution, der har størst, samlet viden om adoptionsproblematikken i Danmark. Der er således gode argumenter for at placere centeret under Ankestyrelsen. Men det kan også overvejes, om det giver mere mening at placere centeret i regi af Danske Kommuner eller den ny, samlede statsforvaltning, der skal løfte kvaliteten i de borgernære opgaver. 7. DanAdopts holdning til åbne adoptioner Alle adoptivbørn, uanset om de er i åbne eller lukkede adoptioner, bliver på et eller andet tidspunkt opmærksomme på, hvem deres biologiske forældre er. DanAdopt anser åbne adoptioner for at være et gode, så de børn, der ønsker at få mere at vide om deres personlige historie har mulighed for det. Men vi mener også, at åbne adoptioner kan være vanskelige at håndtere. Og at spørgsmålet om åbenhed kun kan besvares i den enkelte sag. Først og fremmest handler åbne adoptioner om barnets behov. Men hensynet til de biologiske forældre og adoptanterne indgå. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd gennemførte i 2010 en international referenceundersøgelse af, hvad betydningen af åbenhed kontra anonymitet har for barnet, de biologiske forældre og adoptivforældrene. Undersøgelsen konkluderede, at børn i åbne adoptioner har en høj grad af tilknytning til deres adoptivforældre, og at tilknytningen er uafhængig af graden af åbenhed i adoptionsforholdet. Undersøgelsen viste også, at der er tegn på, at små børn har vanskeligere ved at knytte sig til deres adoptivforældre, hvis de har direkte og personlig kontakt til deres biologiske forældre. Med andre ord: Jo ældre barnet er, og jo mere barnet er udviklet erkendelsesmæssigt, jo større værdi har barnet af muligheden for åbenhed. For eksempel kan det jo være en stor udfordring for et mindre barn, hvis dets biologiske mor er alvorligt syg, meget fattig og alene. Undersøgelsen viste også, at større børn i åbne adoptioner har mindre problemadfærd, og at åbenhed generelt reducerer risikoen for sammenbrud i adoptionsforholdet. Også for de biologiske forældre har åbenhed positiv betydning, da den giver dem en oplevelse af at have større indsigt og medansvar for adoptionen, fordi de efterfølgende har adgang til informationer om, hvordan det går barnet. DanAdopt er imidlertid opmærksom på, at åbenhed i visse kulturer kan have en stigmatiserende effekt for eksempel for en enlig mor, der har ønsket at bortadoptere sit barn, men som også ønsker at etablere en familie, hvor tanken om et førægteskabeligt barn endnu er kulturelt uacceptabel. Adoptanternes interesse i åbenhed kommer i tredje række. Og her kunne man forestille sig en vis modvilje mod åbenhed. Men Forskningscentrets undersøgelse viser, at næsten 95 procent af adoptivforældrene er 5

6 meget tilfredse med åbenhed. Undersøgelsen viser desuden, at adoptanter med en høj grad af åbenhed viser mere empati og forståelse for både barnets og de biologiske forældres situation. Barnet har altid ret til at kende sin historie. Og man skal gøre sig klart, at barnets historie ikke kan holdes skjult. Men spørgsmålet om åbenhed eller anonymitet bør ikke besvares med en lovgivning, der bestemmer, at alle adoptioner skal være åbne. Adoption er et vanskeligt og følsomt område. Individuelle hensyn er nødvendige. 8. DanAdopts holdning til organiseringen af adoptionsformidlingen ud fra et krav om etisk forsvarlige adoptioner Da DanAdopt er en nonprofit organisation, er det ikke afgørende at adoptionsformidling foregår gennem private akkrediterede organisationer. Det er derimod helt afgørende, at formidlingen sker på en sådan måde, at adoptionerne er juridisk og etisk korrekte, at de sker i overensstemmelse med internationale konventioner og aftaler, at alle processer er gennemsigtige og, at alle økonomiske transaktioner, udgifter og lønomkostninger er offentligt tilgængelige og anses som rimelige. Hvis politikerne og myndighederne skønner, at den sikkerhed i fremtiden bedst opnås i et helt igennem offentligt system uden private formidlingsorganisationer, som man kender det i Australien, vil DanAdopt bakke op om en sådan beslutning. Skulle det blive fremtiden, håber DanAdopt, at den dybe, adoptionsfaglige ekspertise og de internationale relationer, som de formidlende organisationer gennem årene har oparbejdet, kan nyttiggøres. 9. DanAdopts holdning til skærpet tilsyn DanAdopt er en akkrediteret formidlingsorganisation, der arbejder juridisk og etisk korrekt. Vi har ikke noget at skjule, og vi har derfor heller ikke noget imod et skærpet tilsyn. Akkreditering af en adoptionsformidlende organisation bør være en tilkendegivelse af, at myndighederne har en grundlæggende tillid til, at organisationen arbejder juridisk og etisk forsvarligt og på et højt adoptionsfagligt niveau. Og det bør naturligvis være udgangspunktet, når myndighederne planlægger skærpet tilsyn. Man kan derfor diskutere, om det vil være fornuftigt at udstationere jurister fra Ankestyrelsen, der er sekretariat for Adoptionsnævnet, permanent hos de private, akkrediterede formidlingsorganisationer for at de kan følge sagerne. Skulle det blive fremtiden, skal vi nok finde plads til dem. Mere omkostningseffektivt vil det være at indføre uanmeldte tilsynsbesøg, ligesom det kan overvejes, hvordan myndighedernes tilsyn i afgiverlandene kan forbedres. Man kunne for eksempel koordinere tilsynet i afgiverlandene på nordisk plan, således at man sikrer den fornødne ekspertise på en enkelt af de nordiske landes ambassader, og at man på den måde både får et større erfaringsmateriale at arbejde ud fra og udnytter ressourcerne mere effektivt. Det bør også overvejes, om det kan lade sig gøre at involvere nogle af de store internationale nødhjælpsog børneorganisationer, som for eksempel Unicef eller Røde Kors, der i forvejen er til stede i de fleste 6

7 afgiverlande, i tilsynet. På den måde, vil der måske også være mulighed for at forbedre den langsigtede støtte til organisationsudvikling og uddannelse af medarbejdere i omsorg, så endnu flere børn kan få en fremtid i det land, de er født. DanAdopts bestyrelse & Marianne Wung-Sung, Birkerød den

Det danske adoptionssystem med særligt fokus på international fremmedadoption Kommissorium for en helhedsanalyse

Det danske adoptionssystem med særligt fokus på international fremmedadoption Kommissorium for en helhedsanalyse Socialministeriet Familieret J.nr. 2013-2548 28. juni 2013 Det danske adoptionssystem med særligt fokus på international fremmedadoption Kommissorium for en helhedsanalyse 1. Baggrunden for og indholdet

Læs mere

Aftale om et nyt adoptionssystem i Danmark

Aftale om et nyt adoptionssystem i Danmark Aftale om et nyt adoptionssystem i Danmark Aftale mellem Regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

INTERNATIONAL ADOPTION. Information til ansøgere om international adoption

INTERNATIONAL ADOPTION. Information til ansøgere om international adoption INTERNATIONAL ADOPTION Information til ansøgere om international adoption INTERNATIONAL ADOPTION Ved international adoption kender ansøgeren i langt de fleste tilfælde ikke i forvejen det barn, som de

Læs mere

Adoption en politisk hånd til et godt liv. Velkommen til Adoption & Samfunds konference På Christiansborg

Adoption en politisk hånd til et godt liv. Velkommen til Adoption & Samfunds konference På Christiansborg Adoption en politisk hånd til et godt liv Velkommen til Adoption & Samfunds konference På Christiansborg Velkomst og tak til Özlem Cekic Præsentation af politikere og paneldeltagere Indledende præsentation

Læs mere

Udkast til Forslag til lov om ændring af adoptionsloven (Modernisering af adoptionsloven et nyt adoptionssystem)

Udkast til Forslag til lov om ændring af adoptionsloven (Modernisering af adoptionsloven et nyt adoptionssystem) Udkast til Forslag til lov om ændring af adoptionsloven (Modernisering af adoptionsloven et nyt adoptionssystem) I adoptionsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1084 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i

Læs mere

UDVIKLINGEN I ALDER OG VENTETIDER

UDVIKLINGEN I ALDER OG VENTETIDER UDVIKLINGEN I ALDER OG VENTETIDER 2014-2016 1 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Teglholmsgade 3 2450 København SV Tlf. 33 41 12 00 Adoptionsnævnet 2017 Publikationen kan hentes på www.ast.dk/adoptionsnaevnet

Læs mere

Adoption og gebyrer gennem 10 år

Adoption og gebyrer gennem 10 år Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 360 Offentligt 26. september 2014 Adoption og gebyrer gennem 10 år På 10 år er det gennemsnitlige gebyr for at formidle et adoptivbarn gennem AC Børnehjælp steget

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant I medfør af 25, 25 b, stk. 5, 25 c, stk. 3, og 30 i adoptionsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. XX af XX, fastsættes efter bemyndigelse: Kapitel 1 Godkendelse som

Læs mere

UNDERSØGELSE AF ADOPTIVFORÆLDRES VURDERING AF BARNETS ALDER OG HEL- BREDBREDSMÆSSIGE FORHOLD. For internationale adoptioner foretaget i 2008 og 2012

UNDERSØGELSE AF ADOPTIVFORÆLDRES VURDERING AF BARNETS ALDER OG HEL- BREDBREDSMÆSSIGE FORHOLD. For internationale adoptioner foretaget i 2008 og 2012 UNDERSØGELSE AF ADOPTIVFORÆLDRES VURDERING AF BARNETS ALDER OG HEL- BREDBREDSMÆSSIGE FORHOLD For internationale adoptioner foretaget i 2008 og 2012 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Amaliegade 25 1022

Læs mere

Helhedsanalysens hovedelementer og rammesættende spørgsmål.

Helhedsanalysens hovedelementer og rammesættende spørgsmål. Helhedsanalysens hovedelementer og rammesættende spørgsmål. - svar fra Foreningen Adopteret Følgebrev Først og fremmest skal det nævnes, at Foreningen Adopteret kun svarer ud fra de adopteredes synsvinkel.

Læs mere

HELHEDSANALYSE AF DET DANSKE ADOPTIONSSYSTEM. - de strukturelle rammer og tilsynet

HELHEDSANALYSE AF DET DANSKE ADOPTIONSSYSTEM. - de strukturelle rammer og tilsynet HELHEDSANALYSE AF DET DANSKE ADOPTIONSSYSTEM - de strukturelle rammer og tilsynet Udgivet af: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Juni 2014 KOLOFON Af Ministeriet for Børn,

Læs mere

UDVIKLINGEN I ALDER OG VENTETIDER

UDVIKLINGEN I ALDER OG VENTETIDER UDVIKLINGEN I ALDER OG VENTETIDER 2013-2015 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Teglholmsgade 3 2450 København SV Tlf. 33 41 12 00 Adoptionsnævnet 2015 Publikationen kan hentes på på www.ast.dk/adoptionsnaevnet

Læs mere

Dialogmøde om det danske adoptionssystem med særligt fokus på international fremmedadoption

Dialogmøde om det danske adoptionssystem med særligt fokus på international fremmedadoption Korea Klubben c/o Nanna Falk Jesper Brochmands Gade 6, 4. tv. DK-2200 Copenhagen N Denmark M : +45 25 78 99 93 E: nf@koreaklubben.dk www.koreaklubben.dk Dialogmøde om det danske adoptionssystem med særligt

Læs mere

Opfølgningsrapporter ved national adoption evaluering af ordningen

Opfølgningsrapporter ved national adoption evaluering af ordningen Opfølgningsrapporter ved national adoption evaluering af ordningen Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Teglholmsgade 3 2450 København SV Tlf. 33 41 12 00 Adoptionsnævnet 2017 1. udgave Publikationen kan

Læs mere

DanAid. DanAdopt. Danish Society for International Child Care

DanAid. DanAdopt. Danish Society for International Child Care DanAid DanAdopt Danish Society for International Child Care 29. oktober 2014 Dan-Aid er DanAdopts hjælpeafdeling, hvis opgave bl.a. er at indsamle penge til humanitære formål i de lande, hvor DanAdopt

Læs mere

Adoptionsdialogens Dag Velkommen

Adoptionsdialogens Dag Velkommen Adoptionsdialogens Dag Velkommen 28. maj 2015 Ordstyrer: Christa Leve Poulsen Program Kl. 15.00: Velkomst og præsentation v/jens Damkjær, formand for Adoption & Samfund Oplæg: Er Danish International Adoption

Læs mere

Velkommen til Adoption & Samfunds Høring

Velkommen til Adoption & Samfunds Høring Velkommen til Adoption & Samfunds Høring Hvad skal et Videns- og Formidlingscenter for Adoption indeholde? Høring d. 25. marts 2014 Konferencier: Paul K. Jeppesen Program for høring Kl. 15.00: Velkomst

Læs mere

NATIONAL ADOPTION. Information til ansøgere om national adoption

NATIONAL ADOPTION. Information til ansøgere om national adoption NATIONAL ADOPTION Information til ansøgere om national adoption INFORMATION OM NATIONAL ADOPTION Denne information retter sig til jer, som overvejer at adoptere et barn, der er født i Danmark, og som formidles

Læs mere

DanAdopts informationsog rådgivningstilbud. DanAdopt. Danish Society for International Child Care

DanAdopts informationsog rådgivningstilbud. DanAdopt. Danish Society for International Child Care DanAdopts informationsog rådgivningstilbud DanAdopt Danish Society for International Child Care Informationsmøder Vi holder informationsmøder regelmæssigt både på Sjælland og i Jylland. Hvis du ønsker

Læs mere

Adoption & Samfunds input til dialogmøde den 22. oktober 2013

Adoption & Samfunds input til dialogmøde den 22. oktober 2013 Rønde, den 7. oktober 2013 Adoption & Samfunds input til dialogmøde den 22. oktober 2013 Hovedelement 1: Hvilke lande Danmark skal samarbejde med, herunder betydningen af Haagerkonventionen. - Hvilke faktorer

Læs mere

UDVIKLINGEN I ALDER OG VENTETIDER

UDVIKLINGEN I ALDER OG VENTETIDER UDVIKLINGEN I ALDER OG VENTETIDER 2004-2010 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Kristineberg 6 2100 Kbh. Ø Tlf. 33 92 33 02 Adoptionsnævnet 2011 Publikationen kan hentes på www.adoptionsnaevnet.dk UDVIKLINGEN

Læs mere

NOTAT. Indhold. Side 1 af 18

NOTAT. Indhold. Side 1 af 18 NOTAT EMNE: Oversigt over høringssvar til forslag til lov om ændring af adoptionsloven (Modernisering af adoptionsloven et nyt adoptionssystem) Indhold 1. Hørte myndigheder og organisationer m.v.... 2

Læs mere

STATISTIK 2013. Internationale og nationale adoptioner

STATISTIK 2013. Internationale og nationale adoptioner STATISTIK 2013 Internationale og nationale adoptioner Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Amaliegade 25 1022 København K Tlf. 33 41 12 00 www.ast.dk Adoptionsnævnet 2014 1. udgave Publikationen kan hentes

Læs mere

Analyse af det danske adoptionssystem

Analyse af det danske adoptionssystem Ankestyrelsens Analyse af det danske adoptionssystem Hovedresultater fra delundersøgelser om adoptanters og voksne adopteredes opfattelse og erfaringer September 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Analyse

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant Givið út 21. desember 2016 12. december 2016. Nr. 1607. Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant I medfør af 25 i lov om adoption, som sat i kraft for Færøerne ved anordning nr. 1169 af

Læs mere

PAS - DanAdopt. Post Adoption Service. Danish Society for International Child Care

PAS - DanAdopt. Post Adoption Service. Danish Society for International Child Care PAS - Post Adoption Service DanAdopt Danish Society for International Child Care DanAdopt den 20-03-2014 DanAdopts PAS-tilbud Post Adoption Service (PAS) er et rådgivningstilbud til adoptivfamilier, børn,

Læs mere

Adoptionsformidling og adoptivfamiliens fremtid i Danmark

Adoptionsformidling og adoptivfamiliens fremtid i Danmark Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 265 Offentligt Rønde den 15. juni 2014 Adoptionsformidling og adoptivfamiliens fremtid i Danmark Adoption & Samfunds oplæg til dialog vedrørende vores foretræde

Læs mere

Lovgivning, regler og procedurer. DanAdopt. Danish Society for International Child Care

Lovgivning, regler og procedurer. DanAdopt. Danish Society for International Child Care Lovgivning, regler og procedurer DanAdopt Danish Society for International Child Care At adoptere et barn vil sige, at man tager det til sig, som var det ens eget. Når man adopterer et barn, får man samme

Læs mere

Med barnet i centrum. Fremmedadoption

Med barnet i centrum. Fremmedadoption Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Fremmedadoption Kort om adoptionsprocessen FREMMEDADOPTION

Læs mere

Adoptionspolitisk Forums svar til Social, Børne og Integrationsministeriets dialogmøde den 22. oktober 2013 kl. 14 18.

Adoptionspolitisk Forums svar til Social, Børne og Integrationsministeriets dialogmøde den 22. oktober 2013 kl. 14 18. Adoptionspolitisk Forums svar til Social, Børne og Integrationsministeriets dialogmøde den 22. oktober 2013 kl. 14 18. Om Adoptionspolitisk Forum Adoptionspolitisk Forum blev etableret i foråret 2013.

Læs mere

Til lykke med fremskridtene! ADOPTION NU OG I FREMTIDEN

Til lykke med fremskridtene! ADOPTION NU OG I FREMTIDEN ADOPTION OG SAMFUND 6/11 2014 Til lykke med fremskridtene! ADOPTION NU OG I FREMTIDEN Åbning ved aut. cand. psych. Niels Peter Rygaard Adoptionskonsulent for VISO www.nielspeterrygaard.com www.fairstartglobal.com

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant Givið út 29. mai 2015 18. maj 2015. Nr. 673. Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant I medfør af 25 i adoptionsloven, som sat i kraft for Færøerne ved anordning nr. 1169 af 25. november

Læs mere

UDVIKLINGEN I ALDER OG VENTETIDER 2010-2012

UDVIKLINGEN I ALDER OG VENTETIDER 2010-2012 UDVIKLINGEN I ALDER OG VENTETIDER 2010-2012 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Amaliegade 25 1022 København K Tlf. 33 41 12 00 Adoptionsnævnet 2013 Publikationen kan hentes på www.adoptionsnaevnet.dk

Læs mere

STATISTIK 2015 Adoptioner

STATISTIK 2015 Adoptioner STATISTIK Adoptioner Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Teglholmsgade 3 2450 København S Tlf. 33 41 12 00 Adoptionsnævnet 2016 1. udgave Publikationen kan hentes på www.ast.dk/adoptionsnævnet INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

UDVIKLINGEN I ALDER OG VENTETIDER 2009-2011

UDVIKLINGEN I ALDER OG VENTETIDER 2009-2011 UDVIKLINGEN I ALDER OG VENTETIDER 2009-2011 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Amaliegade 25 1022 København K Tlf. 33 41 12 00 Adoptionsnævnet 2012 Publikationen kan hentes på www.adoptionsnaevnet.dk

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om adoption

Udkast til Bekendtgørelse om adoption Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-5752 npwi 7. oktober 2014 Udkast til Bekendtgørelse om adoption I medfør af 4 a, stk. 2, 8, stk. 1 og 5, 25, 25

Læs mere

1. Sammenfatning og konklusion

1. Sammenfatning og konklusion Indhold: 1. Sammenfatning og konklusion...1 2. Formål med undersøgelsen...1 3. Basistal...3 4. Selve matchingfasen...4 5. Hjemtagelsen...10 6. Det efterfølgende forløb...15 7. Spørgeskemaet...21 1. Sammenfatning

Læs mere

Bekendtgørelse om adoption

Bekendtgørelse om adoption BEK nr 1863 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-6307 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

VEJLEDNING TIL PSYKOLOGER. Vejledning til psykologer om undersøgelser i adoptionssager

VEJLEDNING TIL PSYKOLOGER. Vejledning til psykologer om undersøgelser i adoptionssager VEJLEDNING TIL PSYKOLOGER Vejledning til psykologer om undersøgelser i adoptionssager Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Kristineberg 6 2100 Kbh. Ø Tlf. 33 92 33 02 Adoptionsnævnet Juli 2008 3. udgave

Læs mere

Udgivet i: Tidsskriftet Adoption og Samfund. Nr. 2. April 2007, 31 årgang.

Udgivet i: Tidsskriftet Adoption og Samfund. Nr. 2. April 2007, 31 årgang. Udgivet i: Tidsskriftet Adoption og Samfund. Nr. 2. April 2007, 31 årgang. ADOPTIONSNETVÆRK FOR ADOPTIVFAMILIER PSYKOLOGISK RÅDGIVNING OG INFORMATION SOM ÈN FORM FOR NETVÆRK Af: Susanne Høeg, mor til datter

Læs mere

STATISTIK Internationale og nationale adoptioner

STATISTIK Internationale og nationale adoptioner STATISTIK 2012 Internationale og nationale adoptioner Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Amaliegade 25 1022 København K Tlf. 33 41 12 00 Adoptionsnævnet 2013 1. udgave Publikationen kan hentes på www.adoptionsnaevnet.dk

Læs mere

ADOPTIONSNÆVNETS ÅRSBERETNING 2013

ADOPTIONSNÆVNETS ÅRSBERETNING 2013 ADOPTIONSNÆVNETS ÅRSBERETNING 2013 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Amaliegade 25 1022 København K Tlf. 33 41 12 00 Adoptionsnævnet 2014 1. udgave Publikationen kan hentes på www.ast.dk/adoptionsnaevnet

Læs mere

HELHEDSANALYSE AF DET DANSKE ADOPTIONSSYSTEM. - adoptivfamiliens forhold

HELHEDSANALYSE AF DET DANSKE ADOPTIONSSYSTEM. - adoptivfamiliens forhold HELHEDSANALYSE AF DET DANSKE ADOPTIONSSYSTEM - adoptivfamiliens forhold Udgivet af: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold September 2014 KOLOFON Af Ministeriet for Børn, Ligestilling,

Læs mere

ADOPTION EN GOD VEJ TIL EN FAMILIE Udgivet af AC Børnehjælp

ADOPTION EN GOD VEJ TIL EN FAMILIE Udgivet af AC Børnehjælp ADOPTION EN GOD VEJ TIL EN FAMILIE Udgivet af AC Børnehjælp En far til en datter adopteret fra Kina: Jeg har aldrig prøvet at elske et lille barn, så jeg frygtede, om jeg kunne. Det har jeg gået og været

Læs mere

INFORMATION TIL PSYKOLOGER. Information til psykologer om undersøgelser i adoptionssager

INFORMATION TIL PSYKOLOGER. Information til psykologer om undersøgelser i adoptionssager INFORMATION TIL PSYKOLOGER Information til psykologer om undersøgelser i adoptionssager Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Amaliegade 25 1022 København K Tlf. 33 41 12 00 Mail: ast@ast.dk Adoptionsnævnet

Læs mere

DanAdopt. DanAdopt. Danish Society for International Child Care

DanAdopt. DanAdopt. Danish Society for International Child Care DanAdopt DanAdopt Danish Society for International Child Care Indholdsfortegnelse DanAdopt hvem er vi?... 3 DanAdopts værdigrundlag... 3 Barnet i centrum... 4 Etik... 4 Kulturforståelse... 5 Organisationen

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Familieret J.nr. 2014-8249 Npwi 20. marts 2015 Udkast til Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant I medfør af 25 i anordning

Læs mere

Adoption en politisk hånd til et godt liv også til de biologiske mødre

Adoption en politisk hånd til et godt liv også til de biologiske mødre Socialudvalget 2012-13 SOU alm. del Bilag 72 Offentligt Adoption en politisk hånd til et godt liv også til de biologiske mødre Den 19 september blev der afholdt en stor konference på Christiansborg med

Læs mere

Høringssvar fra Adoption & Samfund vedrørende lovforslag om modernisering af adoptionsloven et nyt adoptionssystem

Høringssvar fra Adoption & Samfund vedrørende lovforslag om modernisering af adoptionsloven et nyt adoptionssystem Rønde, den 10. februar 2015 2014 Høringssvar fra Adoption & Samfund vedrørende lovforslag om modernisering af adoptionsloven et nyt adoptionssystem Adoption & Samfund ser frem til, at den politiske aftale

Læs mere

Analyse af det danske adoptionssystem

Analyse af det danske adoptionssystem Ankestyrelsens Analyse af det danske adoptionssystem Delundersøgelse 1: Adoptanternes opfattelse af og erfaringer med adoptionsprocessen September 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé 3 1.1

Læs mere

ANALYSENOTAT nr. 1/2013

ANALYSENOTAT nr. 1/2013 ANALYSENOTAT nr. 1/2013 18. september, 2013 Udarbejdet af: Lene Myong Adoption & Samfund (A&S) er en interesseorganisation, der blandt andet har til formål at skabe de bedst mulige betingelser for adopterede

Læs mere

Bortadoption uden samtykke. - Adoptionsloven 9, stk. 2-4

Bortadoption uden samtykke. - Adoptionsloven 9, stk. 2-4 Bortadoption uden samtykke - Adoptionsloven 9, stk. 2-4 Dagens program Velkomst og præsentation v/charlotte Veistrup De lovgivningsmæssige rammer for adoption Hvorfor adoption fremfor anbringelse? PAUSE

Læs mere

Adoption på finansloven

Adoption på finansloven Adoption på finansloven Rønde, den 2. oktober 2012 Adoption & Samfunds forslag til Danmarks opfyldelse af internationalt indgåede aftaler om adoption På Adoptionskonferencen i Landstingssalen den 19. september

Læs mere

Etiopien. DanAdopt. rapportering efter hjemtagelse. Danish Society for International Child Care

Etiopien. DanAdopt. rapportering efter hjemtagelse. Danish Society for International Child Care Etiopien rapportering efter hjemtagelse DanAdopt Danish Society for International Child Care Ministry of Women s and Children s and Youth s Affair (MOWCYA), den centrale myndighed i Etiopien, som vi har

Læs mere

Aftale mellem Ansøger og DanAdopt

Aftale mellem Ansøger og DanAdopt Aftale mellem Ansøger og DanAdopt Denne aftale har til formål at klarlægge de gensidige rettigheder og forpligtelser samt de økonomiske vilkår for en adoption gennem DanAdopt for hermed at skabe grundlag

Læs mere

NATIONALE ADOPTIONER. Intern undersøgelse af sager om national adoption i perioden 2008-2010

NATIONALE ADOPTIONER. Intern undersøgelse af sager om national adoption i perioden 2008-2010 NATIONALE ADOPTIONER Intern undersøgelse af sager om national adoption i perioden 2008-2010 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Kristineberg 6 2100 Kbh. Ø Tlf. 70 68 80 00 Adoptionsnævnet December 2011

Læs mere

POSTADOPTIVE SERVICES TIL ADOPTIVFAMILIER UNGE OG VOKSNE ADOPTEREDE. Adoption og Samfund. Februar 2009, 33. Årgang. Nr.1

POSTADOPTIVE SERVICES TIL ADOPTIVFAMILIER UNGE OG VOKSNE ADOPTEREDE. Adoption og Samfund. Februar 2009, 33. Årgang. Nr.1 POSTADOPTIVE SERVICES TIL ADOPTIVFAMILIER UNGE OG VOKSNE ADOPTEREDE. Adoption og Samfund. Februar 2009, 33. Årgang. Nr.1 Af Susanne Høeg. Aut. Cand. Psych. Specialist og Supervisor i Børnepsykologi og

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011. Adoptionsnævnets årsberetning 2011

ÅRSBERETNING 2011. Adoptionsnævnets årsberetning 2011 ÅRSBERETNING 2011 Adoptionsnævnets årsberetning 2011 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Amaliegade 25 1022 København K Tlf. 33 41 12 00 Adoptionsnævnet 2012 1. udgave Publikationen kan hentes på www.adoptionsnaevnet.dk

Læs mere

Udkast til. Vejledning om adoption. 1.2. Særligt om Haagerkonventionen om adoption. 1.3. Adoptionsmyndighedernes opgaver i hovedtræk

Udkast til. Vejledning om adoption. 1.2. Særligt om Haagerkonventionen om adoption. 1.3. Adoptionsmyndighedernes opgaver i hovedtræk Social- og Indenrigsministeriet Kontoret for Familier j.nr. 2015-6307 hbo 28. oktober 2015 Udkast til Vejledning om adoption Indholdsfortegnelse Indledning DEL I Generelt om adoption Kapitel 1: Regler

Læs mere

EVALUERING AF FORSØGSPROJEKT MED TIDLIG RÅDGIVNING EFTER ADOPTIONEN (POST ADOPTION SERVICE) FAMILIESTYRELSEN

EVALUERING AF FORSØGSPROJEKT MED TIDLIG RÅDGIVNING EFTER ADOPTIONEN (POST ADOPTION SERVICE) FAMILIESTYRELSEN EVALUERING AF FORSØGSPROJEKT MED TIDLIG RÅDGIVNING EFTER ADOPTIONEN (POST ADOPTION SERVICE) FAMILIESTYRELSEN INDLEDNING I 2006 blev der ved satspuljeforhandlingerne bevilget midler til et forsøgsprojekt

Læs mere

REJSEN TIL KINA. Tilsynsrejse til Kina i perioden 2. 9. november 2012

REJSEN TIL KINA. Tilsynsrejse til Kina i perioden 2. 9. november 2012 REJSEN TIL KINA Tilsynsrejse til Kina i perioden 2. 9. november 2012 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Amaliegade 25 1022 København K Tlf. 33 14 12 00 Ankestyrelsens Kontaktoplysninger Amaliegade 25

Læs mere

Sydafrika. DanAdopt. rapportering efter hjemtagelse. Danish Society for International Child Care

Sydafrika. DanAdopt. rapportering efter hjemtagelse. Danish Society for International Child Care Sydafrika rapportering efter hjemtagelse DanAdopt Danish Society for International Child Care DanAdopt den 13. november 2013 Abba Adoptions i Sydafrika formidler hvert år et stort antal børn til international

Læs mere

Referat af Adoptionsnævnets landsmøde Odense, den 6.-7. november 2008

Referat af Adoptionsnævnets landsmøde Odense, den 6.-7. november 2008 Referat af Adoptionsnævnets landsmøde Odense, den 6.-7. november 2008 Introduktion til landsmødet ved formand for Adoptionsnævnet, Vibeke Rønne Som indledning på landsmødet redegjorde Vibeke Rønne for

Læs mere

Fra tidlig frustration til frustrerede drømme

Fra tidlig frustration til frustrerede drømme Søren Hertz, Gitte Haag, Flemming Sell 2003 Fra tidlig frustration til frustrerede drømme. Adoption og Samfund 1 Fra tidlig frustration til frustrerede drømme Når adoptivfamilien har problemer og behøver

Læs mere

UDVIKLINGEN I ADOPTANTERNES ALDER SAMT VENTETIDER. - punktvise nedslag

UDVIKLINGEN I ADOPTANTERNES ALDER SAMT VENTETIDER. - punktvise nedslag UDVIKLINGEN I ADOPTANTERNES ALDER SAMT VENTETIDER - punktvise nedslag 2004-2008 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Kristineberg 6 2100 Kbh. Ø Tlf. 33 92 33 02 Adoptionnævnet 2009 Publikationen kan hentes

Læs mere

ÅRSBERETNING 2009. Adoptionsnævnets årsberetning 2009

ÅRSBERETNING 2009. Adoptionsnævnets årsberetning 2009 ÅRSBERETNING 2009 Adoptionsnævnets årsberetning 2009 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Kristineberg 6 2100 Kbh. Ø Tlf. 33 92 33 02 Adoptionsnævnet 2010 1. udgave Publikationen kan hentes på www.adoptionsnaevnet.dk

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om adoption 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om adoption 1) Nr. 287 26. marts 2007 Bekendtgørelse for Færøerne om adoption 1) Kapitel 1 Anvendelsesområde mv. Kapitel 2 Ansøgning om adoption Kapitel 3 Adoptions sagens behandling Kapitel 4 Samtykke fra forældre eller

Læs mere

ADOPTIONSANSØGERES BEHOV FOR FAGLIG RÅDGIVNING. Brugerundersøgelse

ADOPTIONSANSØGERES BEHOV FOR FAGLIG RÅDGIVNING. Brugerundersøgelse ADOPTIONSANSØGERES BEHOV FOR FAGLIG RÅDGIVNING Brugerundersøgelse Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Kristineberg 6 2100 Kbh. Ø Tlf. 33 92 33 02 Adoptionsnævnet 2010 1. udgave Publikationen kan hentes

Læs mere

Trivselsundersøgelse

Trivselsundersøgelse Trivselsundersøgelse En trivselsundersøgelse er et øjebliksbillede og en god anledning til at tale om, hvad der skaber trivsel på arbejdspladsen. Brug den aktivt og vis, at svarene kan være med til at

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om adoption

Bekendtgørelse for Grønland om adoption BEK nr 456 af 28/04/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Familiestyrelsen, j.nr. 2008-600-00003 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af justitsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af justitsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af justitsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om registreret partnerskab, lov om en børnefamilieydelse og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling

Læs mere

Analyse af det danske adoptionssystem

Analyse af det danske adoptionssystem Ankestyrelsens Analyse af det danske adoptionssystem Bilag 3: Samlede tabeller fra delundersøgelse 1 og 2 September 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Delundersøgelse 1: Adoptanternes opfattelse af og erfaringer

Læs mere

EVALUERINGEN AF PAS-RÅDGIVNING

EVALUERINGEN AF PAS-RÅDGIVNING Til Familiestyrelsen Dokumenttype Midtvejsevaluering Dato September 2009 EVALUERINGEN AF PAS-RÅDGIVNING FORELØBIGE RESULTATER EVALUERINGEN AF PAS-RÅDGIVNING FORELØBIGE RESULTATER INDHOLD Indledning 3 1.1

Læs mere

Adoptionsloven, lovbekendtgørelse nr. 392 af 22. april 2013 af adoptionsloven

Adoptionsloven, lovbekendtgørelse nr. 392 af 22. april 2013 af adoptionsloven Kilder: Bilag: Adoptionsloven, lovbekendtgørelse nr. 392 af 22. april 2013 af adoptionsloven Akkrediteringsvilkår i skrivelse nr. 9277 af 6. juli 2011 om akkreditering af DanAdopt til at yde adoptionshjælp

Læs mere

L 146 Forslag 1 3 2 4 5

L 146 Forslag 1 3 2 4 5 Lovforslag nr. L 146 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af lov om registreret partnerskab, lov om en børnefamilieydelse og lov

Læs mere

INFORMATION TIL SPECIALLÆGER. Information til speciallæger om udfærdigelse af erklæringer i adoptionssager

INFORMATION TIL SPECIALLÆGER. Information til speciallæger om udfærdigelse af erklæringer i adoptionssager INFORMATION TIL SPECIALLÆGER Information til speciallæger om udfærdigelse af erklæringer i adoptionssager Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Amaliegade 25 1022 København K Tlf. 33 41 12 00 Mail: ast@ast.dk

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

LANDSMØDE 2010. Hotel Nyborg Strand, 23. og 24. september 2010

LANDSMØDE 2010. Hotel Nyborg Strand, 23. og 24. september 2010 LANDSMØDE 2010 Hotel Nyborg Strand, 23. og 24. september 2010 INDHOLD Velkomst og orientering om nævnets arbejde 3 Spørgsmål 6 Dødelighed og dennes betydning for vurderingen af adoptionsansøgeres helbred,

Læs mere

Aftale mellem Ansøger og Danish International Adoption

Aftale mellem Ansøger og Danish International Adoption Aftale mellem Ansøger og Danish International Adoption Denne aftale har til formål at klarlægge de gensidige rettigheder og forpligtelser samt de økonomiske vilkår for en adoption gennem Danish International

Læs mere

Kunngerðablaðið B 2007 Hefti 5

Kunngerðablaðið B 2007 Hefti 5 77 Kunngerðablaðið B 2007 Hefti 5 ISSN 0907-905X Bekendtgørelse nr. 287 af 26. marts 2007 Bekendtgørelse for Færøerne om adoption I medfør af 25 i anordning nr. 1169 af 25. november 2006 om ikrafttræden

Læs mere

Høringssvar om Helhedsanalyse af det danske adoptionssystem de strukturelle rammer og tilsynet fra AC Børnehjælp

Høringssvar om Helhedsanalyse af det danske adoptionssystem de strukturelle rammer og tilsynet fra AC Børnehjælp Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K familieret@sm.dk hbo@sm.dk Non-profit-organisationen, den selvejende institution, AC Børnehjælp:

Læs mere

Formidlingen fra Senegal: Vores kontaktperson:

Formidlingen fra Senegal: Vores kontaktperson: Formidlingen fra Senegal: DanAdopt har 13 familier på Senegal ventelisten, og I har fået udmeldt forskellige ventetider. Ventetiderne er altid et estimat, da vi ikke kan forudse, hvor mange børn der frigives

Læs mere

Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Teglholmsgade 3 2450 København SV Tlf. 33 41 12 00

Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Teglholmsgade 3 2450 København SV Tlf. 33 41 12 00 ÅRSBERETNING 2014 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Teglholmsgade 3 2450 København SV Tlf. 33 41 12 00 Adoptionsnævnet 2014 1. udgave Publikationen kan hentes på www.ast.dk/adoptionsnaevnet 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kvalitet i specialundervisningen

Kvalitet i specialundervisningen Dorte Lange, næstformand i Danmarks Lærerforening Kvalitet i specialundervisningen Denne artikel handler om, hvordan man i den danske folkeskole definerer og afgrænser specialpædagogik/specialundervisning.

Læs mere

arbejde eller bruger du

arbejde eller bruger du Overvejer du frivilligt arbejde eller bruger du frivillig arbejdskraft -Råd og vejledning om ulønnet arbejde 2 Overvejer du frivilligt arbejde eller bruger du frivillig arbejdskraft -Råd og vejledning

Læs mere

Udtalelse vedrørende betydningen af en negativ tilbagemelding fra ansøgerens kommune i forbindelse med indhentelse af tilsagn om plejetilladelse

Udtalelse vedrørende betydningen af en negativ tilbagemelding fra ansøgerens kommune i forbindelse med indhentelse af tilsagn om plejetilladelse Udtalelse vedrørende betydningen af en negativ tilbagemelding fra ansøgerens kommune i forbindelse med indhentelse af tilsagn om plejetilladelse (Til samtlige adoptionssamråd, samrådssekretariater, formidlende

Læs mere

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN INDHOLD AC BØRNEHJÆLP OM: 03 BARNETS RET TIL EN FAMILIE 04 PARTNERSKABER 07 SÆRLIGT UDSATTE BØRN 07 PROJEKTLANDENE 08 KONTAKT OS PARTNERCITATER: HVER

Læs mere

Svar på forespørgsel vedr. tilsyn med plejefamilier / døgninstitutioner og opholdssteder:

Svar på forespørgsel vedr. tilsyn med plejefamilier / døgninstitutioner og opholdssteder: Til Børne- og ungdomsudvalget Familierådgivningen, Glesborg Dato: 22.8.11 Reference: Socialkonsulenterne Direkte telefon: 89593135 89591871 E-mail: me@norddjurs.dk lonem@norddjurs.dk Svar på forespørgsel

Læs mere

Danske bortadoptioner 1995-2005. - en undersøgelse af adoptanternes oplevelser

Danske bortadoptioner 1995-2005. - en undersøgelse af adoptanternes oplevelser Danske bortadoptioner 19952005 en undersøgelse af adoptanternes oplevelser Adoptionsnævnet Oktober 2007 1 Indhold: 1. Formål, felt og fremgangsmåde... 3 2. Generelle oplysninger... 3 Tabeller... 4 3. Kontaktperiode...

Læs mere

Med barnet i centrum. Adoption uden samtykke

Med barnet i centrum. Adoption uden samtykke Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Adoption uden samtykke Tvangsadoption ADOPTION UDEN

Læs mere

Værd at vide om: Adoption. Adoption

Værd at vide om: Adoption. Adoption Værd at vide om: Adoption Adoption Ansøgning om adoption De danske myndig heder ønsker at sikre, at et barn, der bortadopteres får de bedste opvækstvilkår. Hvis I ønsker at adoptere, skal I derfor igennem

Læs mere

ÅRSBERETNING 2010. Adoptionsnævnets årsberetning 2010

ÅRSBERETNING 2010. Adoptionsnævnets årsberetning 2010 ÅRSBERETNING 2010 Adoptionsnævnets årsberetning 2010 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Kristineberg 6 2100 Kbh. Ø Tlf. 33 92 33 02 Adoptionsnævnet Juni 2011 1. udgave Publikationen kan hentes på www.adoptionsnaevnet.dk

Læs mere

Adoption af rumænske børn indsats over for børn og forældre

Adoption af rumænske børn indsats over for børn og forældre 29. april 2005 L:\TEKST\FORLAG\JM\Adoption\Adoption af rumænske børn.doc/jp Adoption af rumænske børn indsats over for børn og forældre af Jill Mehlbye akf forlaget april 2005 1 2 Forord Den foreliggende

Læs mere

Bekendtgørelse om adoption

Bekendtgørelse om adoption Bekendtgørelse om adoption I medfør af 25 og 29 b, stk. 2, i lov om adoption, jf. lovbekendtgørelse nr. XX, fastsættes efter bemyndigelse: Kapitel 1 Anvendelsesområde m.v. Anvendelsesområde 1. Reglerne

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012. Adoptionsnævnets årsberetning 2012

ÅRSBERETNING 2012. Adoptionsnævnets årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 Adoptionsnævnets årsberetning 2012 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Amaliegade 25 1022 København K Tlf. 33 41 12 00 Adoptionsnævnet 2012 1. udgave Publikationen kan hentes på www.adoptionsnaevnet.dk

Læs mere

TVÆRFAGLIGT NETVÆRK I NORDJYLLAND TIL ADOPTIVFAMILIER.

TVÆRFAGLIGT NETVÆRK I NORDJYLLAND TIL ADOPTIVFAMILIER. Udgivet i: Tidsskriftet Adoption og samfund. Nr. 2, april 2007. 31 årgang. TVÆRFAGLIGT NETVÆRK I NORDJYLLAND TIL ADOPTIVFAMILIER. Af: Susanne Høeg, Psykolog, Specialist og Supervisor i Børnepsykologi og

Læs mere

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Dagens program 1. Håndbogen i (videns-)kontekst 2. Præsentation af håndbogen 3. Spørgsmål

Læs mere

FN s Børnekonvention og barnets ret til en tilstrækkelig levestandard

FN s Børnekonvention og barnets ret til en tilstrækkelig levestandard FN s Børnekonvention og barnets ret til en tilstrækkelig levestandard Børns levestandard i Grønland - del 3 Sammenfatning Steen Wulff og Sissel Lea Nielsen MIPI Videnscenter om Børn og Unge, Nuuk, 2007

Læs mere

Det adopterede barn. i dagtilbud i Silkeborg Kommune

Det adopterede barn. i dagtilbud i Silkeborg Kommune Det adopterede barn i dagtilbud i Silkeborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse Det adopterede barns historie 5 Det adopterede barn i dagtilbud 6 Den første tid i dagtilbud. 11 Opmærksomheder, tegn og handlemuligheder

Læs mere

GLOBUS BØRN. Interview rapport om adoptivfamilier og deres oplevelser med Sundhedsplejen i. Hvidovre Kommunen.

GLOBUS BØRN. Interview rapport om adoptivfamilier og deres oplevelser med Sundhedsplejen i. Hvidovre Kommunen. GLOBUS BØRN Interview rapport om adoptivfamilier og deres oplevelser med Sundhedsplejen i Hvidovre Kommunen. Udarbejdet af Robin G. Hernandez 01-07-2013 1 Foreløbige indsigter Som projektmedarbejder har

Læs mere