Studie- og ordensregler på VGHF pr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012"

Transkript

1 Studie- og ordensregler på VGHF pr Følgende regler gælder, hvor intet andet er nævnt, for alle skolens elever: 1. Regler for almindelig orden og samvær Skolens arbejdsmæssige og sociale fællesskab forudsætter generelt ansvarlighed, hensynsfuldhed, omtanke og i det hele taget civiliseret adfærd af alle elever såvel i som udenfor timerne kort sagt: Man skal opføre sig ordentligt! Dette gælder overfor kammerater, lærere, skolens øvrige personale og skolens fysiske rammer i alle situationer, hvor man handler som elev på Viborg Gymnasium og HF både på og uden for skolens område. Ovenstående indebærer naturligvis, at skolens forskellige regler skal følges. Brydes disse, stilles man til ansvar herfor. Specielt gælder følgende regler: 1. Der er forbud mod indtagelse og medbringelse af alle slags rusmidler i forbindelse med undervisning og aktiviteter, der træder i stedet for normal undervisning. Der er ligeledes forbud mod at være påvirket af rusmidler i forbindelse med undervisningen og aktiviteter, der træder i stedet for normal undervisning. Desuden gælder skolens rusmiddelpolitik (bilag E). 2. Der må kun indtages alkohol på skolen efter rektors tilladelse i forbindelse med særlige arrangementer. 3. Der er rygeforbud på skolens grund. 4. Skolens regler i forbindelse med ekskursioner skal overholdes (bilag A). 5. Benyttelse af skolens IT-udstyr sker i overensstemmelse med skolens regler (bilag B). 6. Lån af skolens materialer sker på de vilkår, som til enhver tid er fastsat for opbevaring og tilbagelevering af det lånte (bilag C). 7. Skolens oprydningsregler skal følges (bilag D). 8. Eleverne har pligt til at holde sig orienterede via skolens informationskanaler. 9. Mobiltelefoner skal være slukkede i forbindelse med undervisningen. 10. Læreren fastlægger hvordan og hvornår computeren bruges i timen. 11. Spil om penge er forbudt. 1

2 2. Elevernes pligt til at deltage i undervisning a. Eleverne har mødepligt til undervisningen og pligt til aktivt at deltage i undervisningen. Dette indebærer: 1. Fremmøde til undervisning, der kræver tilstedeværelse på skolen, og som varetages af en tilstedeværende lærer. 2. Rettidig aflevering af skriftlige opgaver, der kvalitativt og kvantitativt følger de krav, der er fastsat. 3. Deltagelse i terminsprøver, årsprøver og lignende. 4. Deltagelse i ekskursioner mv. med en deltagerbetaling, der alene vedrører forplejning og højst udgør 50 kr. pr. døgn pr. deltager (1998-niveau). 5. Deltagelse i anden undervisning, herunder selvstændigt arbejde og virtuel undervisning, der er planlagt som en del af undervisningen. b. Forsømmelsesregler Alle former for fravær registreres uanset årsagen. Til fravær regnes såvel manglende fremmøde som skriftlige afleveringer. Fravær føres af læreren. Hvis en elevs fravær fra undervisningen ved den månedlige opgørelse, dog tidligst 1. oktober overstiger 10% af den afholdte undervisning i det enkelte fag medfører det, at eleven i gymnasiet overføres til særlige vilkår (se afsnit 3). Hvis en elevs manglende aflevering af de skriftlige arbejder eller aflevering efter den fastsatte frist ved den månedlige opgørelse, dog som hovedregel tidligst d. 1.oktober, overstiger 10% i det enkelte fag svarende til 10% af elevtiden til det skriftlige arbejde medfører det, at elever i gymnasiet overføres til særlige vilkår (se afsnit 3). Overførsel til særlige vilkår forudsætter, 1) at der på forhånd er givet en skriftlig advarsel om, at elevens forsømmelser henholdsvis manglende rettidig aflevering af de skriftlige arbejder er ved at nå et omfang, der vil medføre overførsel til særlige vilkår, og 2) at eleven efter modtagelsen af advarslen har haft reel mulighed for at forbedre sit fremmøde henholdsvis sin afleveringsprocent og dermed undgå overførslen til særlige vilkår. Overførsel til særlige vilkår kan endvidere kun ske, 1) hvis eleven efter advarslen fortsat har forsømt eller undladt at aflevere skriftlige arbejder, og 2) hvis elevens forsømmelser henholdsvis manglende rettidig aflevering af skriftlige arbejder på tidspunktet for overførslen til særlige vilkår overstiger de ovenfor fastsatte procentsatser. Overfor elever på HF kan en af de øvrige sanktioner i afsnit 3 komme på tale. Hvis en elev fortsat væsentligt tilsidesætter mødepligtsreglerne, kan rektor bestemme, at eleven fortaber retten til at gå til prøve og/eller bortvises fra skolen. Rektor kan dispensere fra de fastsatte procentsatser, hvis forsømmelserne er begrundet i ganske særlige forhold. 2

3 Forsømmelserne nulstilles normalt ved begyndelsen af et nyt skoleår, men i særlige tilfælde vil en registrering kunne udstrækkes til at gælde mere end et skoleår. Elever, der af anden årsag end sygdom ikke deltager i årsprøver og terminsprøver, kan ikke rykkes op i næste klasse.. Elever i 3. gymnasieklasse, der af anden årsag end sygdom ikke deltager i en terminsprøve eller ikke afleverer studieretningsprojektet, kan ikke som led i gymnasieforløbet deltage i prøverne til studentereksamen efter 3. gymnasieklasse. Elever, der af anden årsag end sygdom ikke deltager i eller ikke påbegynder en prøve i et fag, der afsluttes det pågældende år, kan ikke oprykkes i næste klasse. Eleverne skal ved sygdom ved terminsprøver, årsprøver og eksamen aflevere en lægeerklæring. Eleven betaler selv for lægeerklæringen. Lægeerklæringen kan ved termins- og årsprøver i særlige tilfælde afløses af en tro og love -erklæring. c. Godskrivningsmuligheder: Fravær ved lærerplanlagte ekskursioner, idrætsarrangementer, korstævner m.v. og fravær i anledning af elevrådsmøder el.lign., (som på forhånd er godkendt af rektor), noteres som en forsømmelse hos den lærer, som eleven skulle have haft. For begge slags fravær kan eleven få godskrevet samme antal timer som fraværet ved at udfylde og aflevere den gule godskrivningsseddel på kontoret senest 2 skoledage efter at aktiviteten er afholdt. Det er elevens eget ansvar at få godskrivningssedlerne afleveret rettidigt, således at fraværet ikke noteres som en forsømmelse. d. Regler for aflevering af skriftligt arbejde Eleverne afleverer deres skriftlige arbejder på den med læreren aftalte dato. Hvis eleven undtagelsesvis forsømmer at aflevere på den fastsatte dato, skal eleven give læreren besked om begrundelsen for den manglende aflevering og mundtligt aftale en ny afleveringsdato. Hvis ikke eleven overholder denne aftale, registreres opgaven som ikke afleveret i forsømmelsessystemet. Hvis eleven senere afleverer opgaven, retter læreren den og leverer den tilbage, men dette har ingen konsekvens for forsømmelsesregnskabet. e. Fraværsregistrering og sygdom 1) Eleverne giver hurtigst muligt og senest 2 skoledage efter at være kommet i skole igen skolen besked om fravær og årsagen hertil efter skolens retningslinjer. Elevens indberetning anvendes, når skolen skal tage stilling til, om den skal iværksætte særlige hjælpeforanstaltninger (f.eks. sygeundervisning eller gennemførelsesvejledning), og når rektor skal udøve sit skøn over, om der skal iværksættes sanktioner. 2) Eleven kan indlevere lægeerklæring til dokumentation af fravær pga. sygdom. Ved ønske om fritagelse for aktiv deltagelse i idræt eller andre fag indleverer eleven en lægeerklæring til rektor. Dog kan eleven efter idrætslærerens accept underskrive en tro og love erklæring og i helt åbenlyse tilfælde uden videre fritages for aktiv deltagelse i idræt. Lægeerklæringen betales altid af eleven. 3) Eleverne har adgang til at se deres registrerede fravær elektronisk. f. Snyd I den daglige undervisning: Hvis en lærer har mistanke om snyd, tager denne en personlig samtale med den pågældende elev. Når en lærer har konstateret, at en elevs opgave er afskrift fra en anden opgave, hentet fra Internettet eller i øvrigt vurderes som snyd, kan denne bringe sagen for rektor. Åbenlys snyd, der indbringes for rektor, udløser første gang en skriftlig advarsel og kan i graverende tilfælde medføre bortvisning fra skolen i en uge jævnfør 8 stk. 3 i bekendtgørelse om 3

4 studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. Ved gentagelse er maksimumssanktionen, at den pågældende elev aflægger prøve i alle fag på det pågældende klassetrin. I særlig graverende tilfælde kan en elev bortvises. Opgaver som i sin helhed er hentet på Internettet eller i øvrigt er decideret afskrift tæller ikke som afleverede, men betragtes som en forsømmelse. Ved års- og terminsprøver: Her medfører snyd, at man bortvises fra prøven og modtager en skriftlig advarsel eller i særlig graverende tilfælde udelukkes fra undervisningen i en uge jævnfør 8 stk. 3 i bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. Ved gentagelse er sanktionen, at den pågældende elev ikke indstilles til prøve i de fag, der afsluttes det pågældende år og dermed ikke oprykkes til næste klasse. Ved eksamen: Ved eksamen gælder eksamensbekendtgørelsen. Her medfører snyd, at man bortvises fra den pågældende prøve.. g. Oprykning til næste klasse En elev, der har 2,0 eller derover i gennemsnit af de karakterer, der er opnået ved afslutningen af et skoleår, har krav på oprykning til næste klassetrin. Hvis elevens standpunkt eller opnåede gennemsnit ved skoleårets afslutning er under 2,0, og hvis det på baggrund af den løbende evaluering vurderes, at elevens udbytte af det hidtil gennemførte undervisningsforløb ikke har været tilstrækkeligt, kan rektor nægte oprykning efter en nærmere vurdering. Eleven udskrives herefter af skolen. 3. Sanktioner, hvis skolens studie- og ordensregler ikke følges Rektor kan meddele en elev en pædagogisk tilrettevisning for overtrædelser af studie- og ordensregler af mindre alvorlig karakter. Skolen kan desuden efter rektors afgørelse ved overtrædelse af dens studie- og ordensreglerne iværksætte følgende sanktioner: 1) Skriftlig advarsel 2) Udelukkelse fra konkrete arrangementer eller aktiviteter. 3) Midlertidig udelukkelse fra undervisningen i indtil 10 dage på et skoleår. Udelukkelsen registreres som fravær. 4) Henvisning til at aflægge prøve i alle fag, der kan afsluttes med prøve på det pågældende klassetrin i det pågældende år (særlige vilkår). Der gives ikke afsluttende standpunktskarakterer (årskarakterer) og allerede givne afsluttende standpunktskarakterer (årskarakterer) i de pågældende fag bortfalder. 5) Fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende skoleår. Prøve i det eller de pågældende fag skal aflægges i det følgende år, hvis rektor træffer beslutning om, at den pågældende på trods af en eller flere manglende prøver kan oprykkes til næste klassetrin. 6) Bortvisning i særligt graverende tilfælde. 7) Endvidere kan skolen erklære en elev for ikke-studieaktiv og indberette det til SU-styrelsen, hvorved elevens SU bortfalder. Ovenstående sanktioner iværksættes efter forudgående skriftlig advarsel, med mindre der er tale om særligt alvorlige tilfælde eller gentagelsestilfælde: 4

5 Ved sanktioner vil skolen altid orientere den pågældende elev nærmere om rettigheder og muligheder for at klage over afgørelsen Huskeliste vedr. fravær mm.: 1. Ved fravær fra undervisningen skal du hurtigst muligt og senest 2 skoledage efter at være kommet i skole igen give skolen besked om fravær og årsagen hertil. Beskeden gives elektronisk i Lectio. 2. For at få godskrevet fravær skal du aflevere den gule godskrivningsseddel i en postkasse udenfor kontoret senest 2 skoledage efter at aktiviteten er afholdt. Det er dit eget ansvar at få godskrivningssedlerne afleveret rettidigt, således at fraværet ikke noteres som en forsømmelse. 3. Hvis du undtagelsesvis ikke afleverer en skriftlig opgave til tiden, f.eks. på grund af sygdom, skal du give læreren besked om grunden til, at du ikke afleverede, og aftale en ny afleveringsdato. Hvis du ikke overholder denne aftale, registreres opgaven som ikke afleveret i forsømmelsessystemet. Har du spørgsmål til ovenstående eller til de øvrige studie- og ordensregler, er du altid velkommen til at henvende dig enten til rektor, vicerektor eller på kontoret

6 Bilag A Skolens ekskursionsregler Ekskursioner og studierejser er undervisning uden for skolen og derfor gælder skolens almindelige ordensregler også her. På ekskursioner og studierejser skelnes der mellem undervisningsaktiviteter (deltagelse obligatorisk) og fritidsaktiviteter (deltagelse frivillig). Lærerne gør det inden rejsen klart for eleverne, hvad der er hvad. I forbindelse med rejsen aftaler lærerne de nødvendige regler om fremmøde, aktiv deltagelse, hjemkomst om aftenen, et begrænset alkoholforbrug uden for undervisningen osv. med eleverne. Der er forbud mod indtagelse af alkohol i undervisningstiden og på ud- og hjemrejse. Eleverne forventes, både under rejsen og på opholdsstedet, at opføre sig som en værdig repræsentant for skolen. Dette indebærer, at - en elev må ikke ved sin opførsel bringe sig selv i fare eller i konflikt med myndighederne på besøgslokaliteten - en elev må ikke ved sin opførsel bringe sine kammerater i fare - en elev må ikke ved sin opførsel fornærme, genere eller på anden måde bringe sig i konflikt med andre på hoteller, besøgssteder eller i det offentlige rum - en elev har et medansvar for ved sin opførsel at forsøge at fremme at hans/hendes kammerater opfylder ovenstående krav. Såfremt en elev overtræder disse retningslinjer, kan den pågældende blive sendt hjem for egen regning og risiko, eller der kan iværksættes sanktioner efter hjemkomsten. For elever under 18 år informeres hjemmet, inden eleven sendes hjem. Hvis en elev lider af sygdomme, der kræver særlig opmærksomhed, bedes dette meddelt skolen inden rejsen. Der udleveres særlige studie- og ordensregler for de enkelte ture før rejsen, som eleven og/eller dennes forældre (hvis eleven er under 18 år) skal underskrive. 6

7 Bilag B Regler for benyttelse af skolens IT-udstyr IT-Ordensregler 1. Du skal passe godt på udstyret. 2. Ingen mad og drikke på bordene ved maskinerne. 3. Du må kun anvende de programmer, som er lagt ind af skolen. 4. Du må ikke ændre i menuen eller programmer, der er lagt ind af skolen. 5. Skolens computere må ikke bruges i kommercielt øjemed. 6. Du må ikke foretage ulovlige handlinger ved brug af computerne og nettet f.eks. er downloading af musikfiler, video og andet beskyttet materiale forbudt. 7. Du skal overholde danske og internationale regler om ophavsret. 8. Du har selv ansvaret for de handlinger, som du foretager på skolens computere. 9. Kontakt kontoret, hvis der er store problemer. 10. Brug af skolens trådløse net kræver godkendt brugernavn og certifikat, som udleveres af skolens datavejleder eller bogekspeditionen. Certifikat udleveres kun under forudsætning af, at der på elevernes computer er installeret et fungerende antivirusprogram. Brug af internet er under strafansvar underlagt de gældende regler i DK. Elevernes internettrafik bliver logget på serveren. Overtræder du reglerne kan det medføre, at din ret til at anvende skolens computere inddrages. I særlige grove tilfælde kan dine handlinger medføre bortvisning fra skolen og/eller politianmeldelse. 7

8 Bilag C Regler for lån i bogekspedition og bibliotek på Viborg Gymnasium og Hf Bogudlånet finder sted fra bogekspeditionen og biblioteket. I bogekspeditionen lånes de lærebøger, som skolen stiller til rådighed i den daglige undervisning. Ved lån af bøger overtages ansvaret for bogen af låneren. Det indebærer, at låneren skal betale erstatning for en bog, hvis den ikke kan tilbageleveres, eller hvis den er beskadiget. Udlånstiden fastsættes af skolen, og der er pligt til at aflevere lånte bøger inden den frist, som skolen sætter herfor. Bevis for udlån er udlånslister med lånerunderskrifter (administreres af lærere ved bogudlevering i forbindelse med timer) bon er med lånerunderskrift (administreres af bogekspeditionen). Bevis for tilbagelevering er lærerunderskrift på tilbageleveringslister (administreres af lærere ved bogindsamling i forbindelse med timer) bon udskrevet fra udlånssystemet (administreres af bogekspeditionen). Erstatning for beskadigede bøger opkræves efter vurdering i bogekspeditionen. Særligt for bøger omfattet af operation RØD KLAT gælder Bøgerne er markeret med en tydelig RØD KLAT Bøgerne er nye eller i god stand. Der er ikke skrevet i bøgerne. Hvis der ved tilbagelevering er sket skade ud over normalt slid, eller hvis der er skrevet i bogen, kræves en erstatning svarende til køb af en ny bog. Det anbefales derfor, at låneren straks gennemgår en lånt bog for at konstatere, at bogen er i tilstrækkelig god stand. Er låneren nødt til at acceptere en slidt eller beskadiget bog anbefales det, at der træffes aftale med bogekspeditionen, så der ikke senere bliver afkrævet erstatning. 8

9 Bilag D Skolens oprydningsregler På Viborg Gymnasium og HF sætter vi stor pris på dagligdagen. For at undervisningen kan finde sted i det rette miljø, har vi på skolen vedtaget en række regler for den daglige oprydning, som ikke blot sikrer ordentlige arbejdsforhold for elever og lærere, men som også tilgodeser rengøringspersonalets arbejde efter skoletid. Klasselokalerne Elever: Lærere: inden en klasse forlader lokalet efter et modul skal stole sættes op ryddes op på borde og gulv al affald lægges i skraldespanden skal godkende oprydningen, dvs. klasselokalet forlades først, når lokalet i princippet ser ud som kl.8.00 om morgenen Fællesarealet Elever: Lærere: Alle klasser rydder op efter sig på borde og gulv. Affald lægges i de ophængte affaldsspande. Porcelæn stilles på rullebordene. Lærerne holder øje med, om klasserne har ryddet op. Hvis ikke det er gjort ordentligt, beder lærerne eleverne gøre det straks. 9

10 Bilag E Rusmiddelpolitik på Viborg Gymnasium og Hf Det er vigtigt, at eleverne ved og mærker, at skolen har holdninger til deres alkohol- og rusmiddelkultur og at skolen aktivt handler ved problemer med rusmidler. Elementer i gymnasiets rusmiddelpolitik: 1) Hvilke målsætninger er rusmiddelpolitikken baseret på? 2) Skolens forpligtelse til forebyggelse. 3) Regler om rusmidler. 4) Hjælp og rådgivning til elever med rusmiddelproblemer. 1) Hvilke målsætninger er rusmiddelpolitikken baseret på? a) Skolen skal skabe bedst mulige betingelser for læring og personlig udvikling både socialt og individuelt. Undersøgelser* har vist, at der er en sammenhæng mellem rusmiddelforbrug, indlæringsevne og trivsel. Der er fare for nedsat indlæringsevne om mandagen efter rusmiddelindtagelse i weekenden og fredag efter rusmiddelforbrug om torsdagen. De elever, der har et højt alkohol- og hashforbrug, er overrepræsenteret i gruppen af elever, som trives dårligt i dagligdagen og ikke synes om at gå i skole. * Beck og Reesen: Festkultur og rusmidler i gymnasieskolen. Dansk Inst. f. Gymnasiepædagogik. Syddansk Universitet b) Skolen har et samfundsansvar i forhold til danske unges store forbrug af alkohol. Skolen ønsker at signalere, at det ikke er acceptabelt, at elever bruger skolen i deres rusmiddelrelaterede identitetsprojekter. c) Skolen har et ansvar for elevernes velbefindende. Uhensigtsmæssige rusmiddelvaner/-kultur i en klasse kan være med til at udelukke nogle elever for det sociale fællesskab i klassen. Andre elever kan få psykiske/sociale problemer med et for stort forbrug. d) Skolen skal vise respekt for ungdomskulturens ritualer og unges identitets-projekter. Gymnasiet har et ansvar for at hjælpe eleverne til at få et fornuftigt forhold til forbrug af alkohol. Derfor er det også vigtigt at afbalancere indsatsen, så den imødekommer de positive elementer i ungdomskulturen og er baseret på positive forventninger til eleverne. 2) Hvordan vil gymnasiet forholde sig til forebyggelse/dialog? Når de unge forlader folkeskolen betyder kammeraters holdninger og meninger meget. De unge danner egne holdninger i diskussioner og debatter med andre unge. Unges bevidsthed om egne vaner og holdninger til eget og andres forbrug gør dem bedre i stand til at navigere i fest- og rusmiddelkulturen. Skolen bør bidrage til denne proces ved at give eleverne mulighed for dialog om emnet via eks: Introduktionsforløb og på morgensamling Integrering af emnet i fagene. Fællestimer. Etc. 10

11 3) Viborg Gymnasium og Hfs regler vedr. alkohol/rusmidler. a) Alkohol/rusmidler i forbindelse med undervisning. 1. Der er forbud mod indtagelse og medbringelse af alle slags rusmidler i forbindelse med undervisning og aktiviteter, der træder i stedet for normal undervisning. Der er ligeledes forbud mod at være påvirket af rusmidler i forbindelse med undervisningen og aktiviteter, der træder i stedet for normal undervisning. Overtrædelse af reglerne medfører umiddelbart bortvisning fra undervisningen/skolen. Efterfølgende sanktionerer rektor i forhold til gymnasiets studie- og ordensregler. b) Alkohol/rusmidler uden for undervisningstiden. Der må kun indtages alkohol på skolen efter rektors tilladelse i forbindelse med særlige arrangementer. På skolen afholdes fredagscaféer, hvor der ud over alkoholfrie drikke, kun kan købes øl i moderat mængde. Skolen accepterer ikke, at deltagerne beruser sig under fredagscaféerne. I forbindelse med skolefesterne kan der kun købes alkoholfrie drikke, øl og Breezers. Det er ikke tilladt at medbringe nogen form for drikkevarer heller ikke alkoholfrie. Utilbørlig beruselse og opførsel i det hele taget accepteres ikke. Ved overtrædelse af reglerne bortvises vedkommende fra festen. Efterfølgende sanktionerer rektor i forhold til skolens ordensregler. På studietur og ekskursion er der forbud mod indtagelse af alkohol i undervisningstiden. Det er tilladt at indtage moderat alkohol uden for den fastlagte undervisningstid, dog kun således at det ikke har indflydelse på afviklingen af det efterfølgende program. Alkohol må ikke medbringes til indtagelse under rejsen i busser, tog o.l. Eleverne skal følge lærernes anvisninger og upassende beruselse kan medføre hjemsendelse. På udvekslingsrejser må der uden for den fastlagte undervisningstid indtages alkohol under hensyntagen til de begrænsninger, som værtsfamilien, værtsskolen og værtslandets kultur sætter. Disse hensyn kan medføre, at en udvekslingsrejse er total alkoholfri. Eleverne skal rette sig efter lærernes anvisninger, og upassende beruselse kan medføre hjemsendelse. 4) Hvad tilbyder skolen af rådgivningstilbud til elever, som har problemer med alkohol eller andre rusmidler? Det er et led i gymnasiets politik så vidt muligt at støtte personer, som er blevet afhængige af alkohol eller andre rusmidler. En elevs misbrug er ikke kun et problem for vedkommende, men vil også være skolens problem. Det forudsættes derfor, at alle ansatte og elever på skolen aktivt deltager i både synliggørelse og løsning af sådanne problemer. Ved mistanke om et problem kontaktes skolens studievejledere og/eller skolens ledelse, som kontakter den pågældende elev for at afdække evt. misbrugsproblemer og i givet fald hjælpe med f.eks. kontakt til social- og sundhedsmyndigheder". 11

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM Indhold: 1. Generelt 2. Ordens- og adfærdsregler 3. Undervisning 4. Ekskursioner 5. Undervisningsmidler 6. Fravær 7. Snyd 8. Oprykning 9. Varsling og sanktioner

Læs mere

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Udgangspunktet for skolens studie- og ordensregler er undervisningsministeriets Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser (BEK

Læs mere

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å Velkommen til Paderup Gymnasium Kære nye elev Vi har glædet os meget til at tage imod dig. Du kan i denne introduktion se en del praktiske oplysninger om dit nye gymnasium, og

Læs mere

Studiehåndbog 2014-2015. Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør

Studiehåndbog 2014-2015. Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør Studiehåndbog 2014-2015 Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør Indhold Velkommen til Handels- og Teknisk Gymnasium...3 Skolens historie... 4 uddannelsernes MÅL OG INDHOLD... 5 Opbygning af uddannelserne...

Læs mere

Eleverne på Herlufsholm Skole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed og respekt for kammerater, ansatte og skolen.

Eleverne på Herlufsholm Skole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed og respekt for kammerater, ansatte og skolen. Eleverne på Herlufsholm Skole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed og respekt for kammerater, ansatte og skolen. Det er vigtigt for alles trivsel, at Herlufsholms elever

Læs mere

Indhold. Se de nyeste VH-billeder på facebook! Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde

Indhold. Se de nyeste VH-billeder på facebook! Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde 1 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde Telefon 7522 2322 Hjemmeside www.vardehs.dk E-mail vardehs@vardehs.dk Facebook www.facebook.com/vardehs Velkommen til et nyt skoleår! Velkommen

Læs mere

Følg RG på de sociale medier

Følg RG på de sociale medier Velkomsthæfte 2015 Følg RG på de sociale medier Følg os på Instagram www.instagram.dk/roskildegym Like os på Facebook www.facebook.com/roskildegym Abonnér på vores nyhedsbrev via www.roskilde-gym.dk Redaktion:

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu www.vuf.nu www.vufintern.dk På VUF forventer vi, at kursisterne værner om det gode undervisningsmiljø ved at overholde nogle enkle regler

Læs mere

Livet på Herlufsholm

Livet på Herlufsholm Livet på Herlufsholm Nedenstående beskrivelse bygger på Herlufsholms Skoles værdier (se indledning). HOLDNING Det er vigtigt for alles trivsel, at Herlufsholms disciple forstår og respekterer de fælles

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM

PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM - 1 - PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 28. maj 2009 og rettet 12. juni 2012 Visionen for Tornbjerg Gymnasium er at være et udviklingsorienteret gymnasium og en rummelig

Læs mere

Oktober 2013. Personalepolitik for Roskilde Handelsskole

Oktober 2013. Personalepolitik for Roskilde Handelsskole Oktober 2013 Personalepolitik for Roskilde Handelsskole A. Indledning... 3 B. Ansættelse... 4 C. Kompetenceudvikling og efteruddannelse... 6 D. Medarbejderudviklingssamtaler... 7 E. Opgavefordeling...

Læs mere

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk Elevhåndbog 2015/2016 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole...4 Velkommen på Handelsgymnasiet...5 Studiemiljø...6 Sådan er det at starte...6 Elevråd... 7 Fredagscafé... 7 Fester...8

Læs mere

VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK

VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK Vordingborg Gymnasium & HF s personalepolitik vil fastholde og udvikle rammerne for en personaleudvikling, der er baseret på det værdigrundlag og de aktuelle

Læs mere

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (okt. 2011)

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (okt. 2011) PERSONALEHÅNDBOGEN MIDTFYNS GYMNASIUM 2011 MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (okt. 2011) Personalepolitikken og den praktiske udmøntning af denne tager udgangspunkt i Midtfyns Gymnasiums værdier, holdninger

Læs mere

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (dec. 2013)

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (dec. 2013) MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (dec. 2013) Personalepolitikken og den praktiske udmøntning af denne tager udgangspunkt i Midtfyns Gymnasiums værdier, holdninger og visioner. Værdierne faglighed,

Læs mere

Erhvervsskolen Nordsjælland Campus Helsingør. Elevhåndbog. Erhvervsuddannelserne på Esnord. August 2015. - for dig, der vil og kan

Erhvervsskolen Nordsjælland Campus Helsingør. Elevhåndbog. Erhvervsuddannelserne på Esnord. August 2015. - for dig, der vil og kan Erhvervsskolen Nordsjælland Campus Helsingør Elevhåndbog Erhvervsuddannelserne på Esnord August 2015 - for dig, der vil og kan INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold Velkommen... 3 Mødetider... 4 Sygemelding... 4

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 VELKOMST... 5 LIDT OM STUDIEHÅNDBOGEN... 6 HANDELSGYMNASIETS DAGLIGE ADMINISTRATION OG LEDELSE... 6 HHX-LÆRERE...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 VELKOMST... 5 LIDT OM STUDIEHÅNDBOGEN... 6 HANDELSGYMNASIETS DAGLIGE ADMINISTRATION OG LEDELSE... 6 HHX-LÆRERE... 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 VELKOMST... 5 LIDT OM STUDIEHÅNDBOGEN... 6 HANDELSGYMNASIETS DAGLIGE ADMINISTRATION OG LEDELSE... 6 HHX-LÆRERE... 7 KOMMUNIKATION MELLEM HANDELSGYMNASIET

Læs mere

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab Personalepolitik Trivsel Kommunikation Mission, vision og værdier arbejdsforhold faglighed, fornyelse og fællesskab Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Mission, vision og værdier 4 3 Vores strategi 2012-2016

Læs mere

ElevHåndbog Bil, fly og andre transportmidler. Elevhåndbog. Bil, fly og andre transportmidler. ZBC Ringsted. august 2012 Side 1

ElevHåndbog Bil, fly og andre transportmidler. Elevhåndbog. Bil, fly og andre transportmidler. ZBC Ringsted. august 2012 Side 1 Elevhåndbog august 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Elevhåndbogen... 3 Skolen... 3 Undervisningen... 3 Adresser og telefonnumre... 3 Afdelingsleder... 3 Lærere...

Læs mere

Studenterkursus på VUF

Studenterkursus på VUF Studenterkursus på VUF Infohæfte 1 Nyttige informationer 2015-16 VOKSENUDDANNELSESCENTER FREDERIKSBERG Falstersvej 3-5, 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Indhold side 3 Skolens indretning hvor er hvad? 4 Intern

Læs mere

Sikkerhedsmappe for ansatte ved Langagerskolen

Sikkerhedsmappe for ansatte ved Langagerskolen Sikkerhedsmappe for ansatte ved Langagerskolen Redigeret maj 13 Århus Kommune Formål med Sikkerhedsmappen... 3 Low arousal tilgang... 5 Fastholdelse... 8 Signaler og reaktioner hos medarbejderen ved konflikter...

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Telefon: 66 10 26 42 - Fax: 66 10 26 32 - E-mail: mail@mulerne-gym.dk - www.mulerne-gym.dk Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. PERSONALEPOLITIKKENS OVERORDNEDE

Læs mere

Du vil i denne håndbog kunne læse relevante oplysninger om hverdagen på skolen både for kostelever og dagelever.

Du vil i denne håndbog kunne læse relevante oplysninger om hverdagen på skolen både for kostelever og dagelever. Kære kommende elev! Du vil i denne håndbog kunne læse relevante oplysninger om hverdagen på skolen både for kostelever og dagelever. Din nye skole Oure Kostgymnasium (OKG) er en skole for ambitiøse unge,

Læs mere

www.sst.dk Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen

www.sst.dk Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen PDF Proof by Page: Alko-politik_omslag.p1.pdf 8 Sundhedsstyrelsen ønsker med denne bog at bidrage til, at arbejdspladserne får en alkoholpolitik, som medvirker til at forebygge alkoholproblemer hos medarbejderne.

Læs mere

VUC Roskilde Fra A til Z

VUC Roskilde Fra A til Z VUC Roskilde Fra A til Z En guide til vigtig information 2013-2014 Side 1 af 35 rev: 2014-02-07 Hvornår har vi ferie? VELKOMMEN TIL VUC Kære kursist Velkommen til kursusåret 2013/2014. Denne håndbog giver

Læs mere

Velkommen. Cphbusiness Valby

Velkommen. Cphbusiness Valby Velkommen Cphbusiness Valby 2013 Velkommen til Cphbusiness Valby Afdelingen har til huse i Hotel og Restaurantskolens bygninger på Vigerslev Allè 18, 2500 Valby. Afdelingen er på 1. sal fordelt på en A

Læs mere