Studie- og ordensregler på VGHF pr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012"

Transkript

1 Studie- og ordensregler på VGHF pr Følgende regler gælder, hvor intet andet er nævnt, for alle skolens elever: 1. Regler for almindelig orden og samvær Skolens arbejdsmæssige og sociale fællesskab forudsætter generelt ansvarlighed, hensynsfuldhed, omtanke og i det hele taget civiliseret adfærd af alle elever såvel i som udenfor timerne kort sagt: Man skal opføre sig ordentligt! Dette gælder overfor kammerater, lærere, skolens øvrige personale og skolens fysiske rammer i alle situationer, hvor man handler som elev på Viborg Gymnasium og HF både på og uden for skolens område. Ovenstående indebærer naturligvis, at skolens forskellige regler skal følges. Brydes disse, stilles man til ansvar herfor. Specielt gælder følgende regler: 1. Der er forbud mod indtagelse og medbringelse af alle slags rusmidler i forbindelse med undervisning og aktiviteter, der træder i stedet for normal undervisning. Der er ligeledes forbud mod at være påvirket af rusmidler i forbindelse med undervisningen og aktiviteter, der træder i stedet for normal undervisning. Desuden gælder skolens rusmiddelpolitik (bilag E). 2. Der må kun indtages alkohol på skolen efter rektors tilladelse i forbindelse med særlige arrangementer. 3. Der er rygeforbud på skolens grund. 4. Skolens regler i forbindelse med ekskursioner skal overholdes (bilag A). 5. Benyttelse af skolens IT-udstyr sker i overensstemmelse med skolens regler (bilag B). 6. Lån af skolens materialer sker på de vilkår, som til enhver tid er fastsat for opbevaring og tilbagelevering af det lånte (bilag C). 7. Skolens oprydningsregler skal følges (bilag D). 8. Eleverne har pligt til at holde sig orienterede via skolens informationskanaler. 9. Mobiltelefoner skal være slukkede i forbindelse med undervisningen. 10. Læreren fastlægger hvordan og hvornår computeren bruges i timen. 11. Spil om penge er forbudt. 1

2 2. Elevernes pligt til at deltage i undervisning a. Eleverne har mødepligt til undervisningen og pligt til aktivt at deltage i undervisningen. Dette indebærer: 1. Fremmøde til undervisning, der kræver tilstedeværelse på skolen, og som varetages af en tilstedeværende lærer. 2. Rettidig aflevering af skriftlige opgaver, der kvalitativt og kvantitativt følger de krav, der er fastsat. 3. Deltagelse i terminsprøver, årsprøver og lignende. 4. Deltagelse i ekskursioner mv. med en deltagerbetaling, der alene vedrører forplejning og højst udgør 50 kr. pr. døgn pr. deltager (1998-niveau). 5. Deltagelse i anden undervisning, herunder selvstændigt arbejde og virtuel undervisning, der er planlagt som en del af undervisningen. b. Forsømmelsesregler Alle former for fravær registreres uanset årsagen. Til fravær regnes såvel manglende fremmøde som skriftlige afleveringer. Fravær føres af læreren. Hvis en elevs fravær fra undervisningen ved den månedlige opgørelse, dog tidligst 1. oktober overstiger 10% af den afholdte undervisning i det enkelte fag medfører det, at eleven i gymnasiet overføres til særlige vilkår (se afsnit 3). Hvis en elevs manglende aflevering af de skriftlige arbejder eller aflevering efter den fastsatte frist ved den månedlige opgørelse, dog som hovedregel tidligst d. 1.oktober, overstiger 10% i det enkelte fag svarende til 10% af elevtiden til det skriftlige arbejde medfører det, at elever i gymnasiet overføres til særlige vilkår (se afsnit 3). Overførsel til særlige vilkår forudsætter, 1) at der på forhånd er givet en skriftlig advarsel om, at elevens forsømmelser henholdsvis manglende rettidig aflevering af de skriftlige arbejder er ved at nå et omfang, der vil medføre overførsel til særlige vilkår, og 2) at eleven efter modtagelsen af advarslen har haft reel mulighed for at forbedre sit fremmøde henholdsvis sin afleveringsprocent og dermed undgå overførslen til særlige vilkår. Overførsel til særlige vilkår kan endvidere kun ske, 1) hvis eleven efter advarslen fortsat har forsømt eller undladt at aflevere skriftlige arbejder, og 2) hvis elevens forsømmelser henholdsvis manglende rettidig aflevering af skriftlige arbejder på tidspunktet for overførslen til særlige vilkår overstiger de ovenfor fastsatte procentsatser. Overfor elever på HF kan en af de øvrige sanktioner i afsnit 3 komme på tale. Hvis en elev fortsat væsentligt tilsidesætter mødepligtsreglerne, kan rektor bestemme, at eleven fortaber retten til at gå til prøve og/eller bortvises fra skolen. Rektor kan dispensere fra de fastsatte procentsatser, hvis forsømmelserne er begrundet i ganske særlige forhold. 2

3 Forsømmelserne nulstilles normalt ved begyndelsen af et nyt skoleår, men i særlige tilfælde vil en registrering kunne udstrækkes til at gælde mere end et skoleår. Elever, der af anden årsag end sygdom ikke deltager i årsprøver og terminsprøver, kan ikke rykkes op i næste klasse.. Elever i 3. gymnasieklasse, der af anden årsag end sygdom ikke deltager i en terminsprøve eller ikke afleverer studieretningsprojektet, kan ikke som led i gymnasieforløbet deltage i prøverne til studentereksamen efter 3. gymnasieklasse. Elever, der af anden årsag end sygdom ikke deltager i eller ikke påbegynder en prøve i et fag, der afsluttes det pågældende år, kan ikke oprykkes i næste klasse. Eleverne skal ved sygdom ved terminsprøver, årsprøver og eksamen aflevere en lægeerklæring. Eleven betaler selv for lægeerklæringen. Lægeerklæringen kan ved termins- og årsprøver i særlige tilfælde afløses af en tro og love -erklæring. c. Godskrivningsmuligheder: Fravær ved lærerplanlagte ekskursioner, idrætsarrangementer, korstævner m.v. og fravær i anledning af elevrådsmøder el.lign., (som på forhånd er godkendt af rektor), noteres som en forsømmelse hos den lærer, som eleven skulle have haft. For begge slags fravær kan eleven få godskrevet samme antal timer som fraværet ved at udfylde og aflevere den gule godskrivningsseddel på kontoret senest 2 skoledage efter at aktiviteten er afholdt. Det er elevens eget ansvar at få godskrivningssedlerne afleveret rettidigt, således at fraværet ikke noteres som en forsømmelse. d. Regler for aflevering af skriftligt arbejde Eleverne afleverer deres skriftlige arbejder på den med læreren aftalte dato. Hvis eleven undtagelsesvis forsømmer at aflevere på den fastsatte dato, skal eleven give læreren besked om begrundelsen for den manglende aflevering og mundtligt aftale en ny afleveringsdato. Hvis ikke eleven overholder denne aftale, registreres opgaven som ikke afleveret i forsømmelsessystemet. Hvis eleven senere afleverer opgaven, retter læreren den og leverer den tilbage, men dette har ingen konsekvens for forsømmelsesregnskabet. e. Fraværsregistrering og sygdom 1) Eleverne giver hurtigst muligt og senest 2 skoledage efter at være kommet i skole igen skolen besked om fravær og årsagen hertil efter skolens retningslinjer. Elevens indberetning anvendes, når skolen skal tage stilling til, om den skal iværksætte særlige hjælpeforanstaltninger (f.eks. sygeundervisning eller gennemførelsesvejledning), og når rektor skal udøve sit skøn over, om der skal iværksættes sanktioner. 2) Eleven kan indlevere lægeerklæring til dokumentation af fravær pga. sygdom. Ved ønske om fritagelse for aktiv deltagelse i idræt eller andre fag indleverer eleven en lægeerklæring til rektor. Dog kan eleven efter idrætslærerens accept underskrive en tro og love erklæring og i helt åbenlyse tilfælde uden videre fritages for aktiv deltagelse i idræt. Lægeerklæringen betales altid af eleven. 3) Eleverne har adgang til at se deres registrerede fravær elektronisk. f. Snyd I den daglige undervisning: Hvis en lærer har mistanke om snyd, tager denne en personlig samtale med den pågældende elev. Når en lærer har konstateret, at en elevs opgave er afskrift fra en anden opgave, hentet fra Internettet eller i øvrigt vurderes som snyd, kan denne bringe sagen for rektor. Åbenlys snyd, der indbringes for rektor, udløser første gang en skriftlig advarsel og kan i graverende tilfælde medføre bortvisning fra skolen i en uge jævnfør 8 stk. 3 i bekendtgørelse om 3

4 studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. Ved gentagelse er maksimumssanktionen, at den pågældende elev aflægger prøve i alle fag på det pågældende klassetrin. I særlig graverende tilfælde kan en elev bortvises. Opgaver som i sin helhed er hentet på Internettet eller i øvrigt er decideret afskrift tæller ikke som afleverede, men betragtes som en forsømmelse. Ved års- og terminsprøver: Her medfører snyd, at man bortvises fra prøven og modtager en skriftlig advarsel eller i særlig graverende tilfælde udelukkes fra undervisningen i en uge jævnfør 8 stk. 3 i bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. Ved gentagelse er sanktionen, at den pågældende elev ikke indstilles til prøve i de fag, der afsluttes det pågældende år og dermed ikke oprykkes til næste klasse. Ved eksamen: Ved eksamen gælder eksamensbekendtgørelsen. Her medfører snyd, at man bortvises fra den pågældende prøve.. g. Oprykning til næste klasse En elev, der har 2,0 eller derover i gennemsnit af de karakterer, der er opnået ved afslutningen af et skoleår, har krav på oprykning til næste klassetrin. Hvis elevens standpunkt eller opnåede gennemsnit ved skoleårets afslutning er under 2,0, og hvis det på baggrund af den løbende evaluering vurderes, at elevens udbytte af det hidtil gennemførte undervisningsforløb ikke har været tilstrækkeligt, kan rektor nægte oprykning efter en nærmere vurdering. Eleven udskrives herefter af skolen. 3. Sanktioner, hvis skolens studie- og ordensregler ikke følges Rektor kan meddele en elev en pædagogisk tilrettevisning for overtrædelser af studie- og ordensregler af mindre alvorlig karakter. Skolen kan desuden efter rektors afgørelse ved overtrædelse af dens studie- og ordensreglerne iværksætte følgende sanktioner: 1) Skriftlig advarsel 2) Udelukkelse fra konkrete arrangementer eller aktiviteter. 3) Midlertidig udelukkelse fra undervisningen i indtil 10 dage på et skoleår. Udelukkelsen registreres som fravær. 4) Henvisning til at aflægge prøve i alle fag, der kan afsluttes med prøve på det pågældende klassetrin i det pågældende år (særlige vilkår). Der gives ikke afsluttende standpunktskarakterer (årskarakterer) og allerede givne afsluttende standpunktskarakterer (årskarakterer) i de pågældende fag bortfalder. 5) Fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende skoleår. Prøve i det eller de pågældende fag skal aflægges i det følgende år, hvis rektor træffer beslutning om, at den pågældende på trods af en eller flere manglende prøver kan oprykkes til næste klassetrin. 6) Bortvisning i særligt graverende tilfælde. 7) Endvidere kan skolen erklære en elev for ikke-studieaktiv og indberette det til SU-styrelsen, hvorved elevens SU bortfalder. Ovenstående sanktioner iværksættes efter forudgående skriftlig advarsel, med mindre der er tale om særligt alvorlige tilfælde eller gentagelsestilfælde: 4

5 Ved sanktioner vil skolen altid orientere den pågældende elev nærmere om rettigheder og muligheder for at klage over afgørelsen Huskeliste vedr. fravær mm.: 1. Ved fravær fra undervisningen skal du hurtigst muligt og senest 2 skoledage efter at være kommet i skole igen give skolen besked om fravær og årsagen hertil. Beskeden gives elektronisk i Lectio. 2. For at få godskrevet fravær skal du aflevere den gule godskrivningsseddel i en postkasse udenfor kontoret senest 2 skoledage efter at aktiviteten er afholdt. Det er dit eget ansvar at få godskrivningssedlerne afleveret rettidigt, således at fraværet ikke noteres som en forsømmelse. 3. Hvis du undtagelsesvis ikke afleverer en skriftlig opgave til tiden, f.eks. på grund af sygdom, skal du give læreren besked om grunden til, at du ikke afleverede, og aftale en ny afleveringsdato. Hvis du ikke overholder denne aftale, registreres opgaven som ikke afleveret i forsømmelsessystemet. Har du spørgsmål til ovenstående eller til de øvrige studie- og ordensregler, er du altid velkommen til at henvende dig enten til rektor, vicerektor eller på kontoret

6 Bilag A Skolens ekskursionsregler Ekskursioner og studierejser er undervisning uden for skolen og derfor gælder skolens almindelige ordensregler også her. På ekskursioner og studierejser skelnes der mellem undervisningsaktiviteter (deltagelse obligatorisk) og fritidsaktiviteter (deltagelse frivillig). Lærerne gør det inden rejsen klart for eleverne, hvad der er hvad. I forbindelse med rejsen aftaler lærerne de nødvendige regler om fremmøde, aktiv deltagelse, hjemkomst om aftenen, et begrænset alkoholforbrug uden for undervisningen osv. med eleverne. Der er forbud mod indtagelse af alkohol i undervisningstiden og på ud- og hjemrejse. Eleverne forventes, både under rejsen og på opholdsstedet, at opføre sig som en værdig repræsentant for skolen. Dette indebærer, at - en elev må ikke ved sin opførsel bringe sig selv i fare eller i konflikt med myndighederne på besøgslokaliteten - en elev må ikke ved sin opførsel bringe sine kammerater i fare - en elev må ikke ved sin opførsel fornærme, genere eller på anden måde bringe sig i konflikt med andre på hoteller, besøgssteder eller i det offentlige rum - en elev har et medansvar for ved sin opførsel at forsøge at fremme at hans/hendes kammerater opfylder ovenstående krav. Såfremt en elev overtræder disse retningslinjer, kan den pågældende blive sendt hjem for egen regning og risiko, eller der kan iværksættes sanktioner efter hjemkomsten. For elever under 18 år informeres hjemmet, inden eleven sendes hjem. Hvis en elev lider af sygdomme, der kræver særlig opmærksomhed, bedes dette meddelt skolen inden rejsen. Der udleveres særlige studie- og ordensregler for de enkelte ture før rejsen, som eleven og/eller dennes forældre (hvis eleven er under 18 år) skal underskrive. 6

7 Bilag B Regler for benyttelse af skolens IT-udstyr IT-Ordensregler 1. Du skal passe godt på udstyret. 2. Ingen mad og drikke på bordene ved maskinerne. 3. Du må kun anvende de programmer, som er lagt ind af skolen. 4. Du må ikke ændre i menuen eller programmer, der er lagt ind af skolen. 5. Skolens computere må ikke bruges i kommercielt øjemed. 6. Du må ikke foretage ulovlige handlinger ved brug af computerne og nettet f.eks. er downloading af musikfiler, video og andet beskyttet materiale forbudt. 7. Du skal overholde danske og internationale regler om ophavsret. 8. Du har selv ansvaret for de handlinger, som du foretager på skolens computere. 9. Kontakt kontoret, hvis der er store problemer. 10. Brug af skolens trådløse net kræver godkendt brugernavn og certifikat, som udleveres af skolens datavejleder eller bogekspeditionen. Certifikat udleveres kun under forudsætning af, at der på elevernes computer er installeret et fungerende antivirusprogram. Brug af internet er under strafansvar underlagt de gældende regler i DK. Elevernes internettrafik bliver logget på serveren. Overtræder du reglerne kan det medføre, at din ret til at anvende skolens computere inddrages. I særlige grove tilfælde kan dine handlinger medføre bortvisning fra skolen og/eller politianmeldelse. 7

8 Bilag C Regler for lån i bogekspedition og bibliotek på Viborg Gymnasium og Hf Bogudlånet finder sted fra bogekspeditionen og biblioteket. I bogekspeditionen lånes de lærebøger, som skolen stiller til rådighed i den daglige undervisning. Ved lån af bøger overtages ansvaret for bogen af låneren. Det indebærer, at låneren skal betale erstatning for en bog, hvis den ikke kan tilbageleveres, eller hvis den er beskadiget. Udlånstiden fastsættes af skolen, og der er pligt til at aflevere lånte bøger inden den frist, som skolen sætter herfor. Bevis for udlån er udlånslister med lånerunderskrifter (administreres af lærere ved bogudlevering i forbindelse med timer) bon er med lånerunderskrift (administreres af bogekspeditionen). Bevis for tilbagelevering er lærerunderskrift på tilbageleveringslister (administreres af lærere ved bogindsamling i forbindelse med timer) bon udskrevet fra udlånssystemet (administreres af bogekspeditionen). Erstatning for beskadigede bøger opkræves efter vurdering i bogekspeditionen. Særligt for bøger omfattet af operation RØD KLAT gælder Bøgerne er markeret med en tydelig RØD KLAT Bøgerne er nye eller i god stand. Der er ikke skrevet i bøgerne. Hvis der ved tilbagelevering er sket skade ud over normalt slid, eller hvis der er skrevet i bogen, kræves en erstatning svarende til køb af en ny bog. Det anbefales derfor, at låneren straks gennemgår en lånt bog for at konstatere, at bogen er i tilstrækkelig god stand. Er låneren nødt til at acceptere en slidt eller beskadiget bog anbefales det, at der træffes aftale med bogekspeditionen, så der ikke senere bliver afkrævet erstatning. 8

9 Bilag D Skolens oprydningsregler På Viborg Gymnasium og HF sætter vi stor pris på dagligdagen. For at undervisningen kan finde sted i det rette miljø, har vi på skolen vedtaget en række regler for den daglige oprydning, som ikke blot sikrer ordentlige arbejdsforhold for elever og lærere, men som også tilgodeser rengøringspersonalets arbejde efter skoletid. Klasselokalerne Elever: Lærere: inden en klasse forlader lokalet efter et modul skal stole sættes op ryddes op på borde og gulv al affald lægges i skraldespanden skal godkende oprydningen, dvs. klasselokalet forlades først, når lokalet i princippet ser ud som kl.8.00 om morgenen Fællesarealet Elever: Lærere: Alle klasser rydder op efter sig på borde og gulv. Affald lægges i de ophængte affaldsspande. Porcelæn stilles på rullebordene. Lærerne holder øje med, om klasserne har ryddet op. Hvis ikke det er gjort ordentligt, beder lærerne eleverne gøre det straks. 9

10 Bilag E Rusmiddelpolitik på Viborg Gymnasium og Hf Det er vigtigt, at eleverne ved og mærker, at skolen har holdninger til deres alkohol- og rusmiddelkultur og at skolen aktivt handler ved problemer med rusmidler. Elementer i gymnasiets rusmiddelpolitik: 1) Hvilke målsætninger er rusmiddelpolitikken baseret på? 2) Skolens forpligtelse til forebyggelse. 3) Regler om rusmidler. 4) Hjælp og rådgivning til elever med rusmiddelproblemer. 1) Hvilke målsætninger er rusmiddelpolitikken baseret på? a) Skolen skal skabe bedst mulige betingelser for læring og personlig udvikling både socialt og individuelt. Undersøgelser* har vist, at der er en sammenhæng mellem rusmiddelforbrug, indlæringsevne og trivsel. Der er fare for nedsat indlæringsevne om mandagen efter rusmiddelindtagelse i weekenden og fredag efter rusmiddelforbrug om torsdagen. De elever, der har et højt alkohol- og hashforbrug, er overrepræsenteret i gruppen af elever, som trives dårligt i dagligdagen og ikke synes om at gå i skole. * Beck og Reesen: Festkultur og rusmidler i gymnasieskolen. Dansk Inst. f. Gymnasiepædagogik. Syddansk Universitet b) Skolen har et samfundsansvar i forhold til danske unges store forbrug af alkohol. Skolen ønsker at signalere, at det ikke er acceptabelt, at elever bruger skolen i deres rusmiddelrelaterede identitetsprojekter. c) Skolen har et ansvar for elevernes velbefindende. Uhensigtsmæssige rusmiddelvaner/-kultur i en klasse kan være med til at udelukke nogle elever for det sociale fællesskab i klassen. Andre elever kan få psykiske/sociale problemer med et for stort forbrug. d) Skolen skal vise respekt for ungdomskulturens ritualer og unges identitets-projekter. Gymnasiet har et ansvar for at hjælpe eleverne til at få et fornuftigt forhold til forbrug af alkohol. Derfor er det også vigtigt at afbalancere indsatsen, så den imødekommer de positive elementer i ungdomskulturen og er baseret på positive forventninger til eleverne. 2) Hvordan vil gymnasiet forholde sig til forebyggelse/dialog? Når de unge forlader folkeskolen betyder kammeraters holdninger og meninger meget. De unge danner egne holdninger i diskussioner og debatter med andre unge. Unges bevidsthed om egne vaner og holdninger til eget og andres forbrug gør dem bedre i stand til at navigere i fest- og rusmiddelkulturen. Skolen bør bidrage til denne proces ved at give eleverne mulighed for dialog om emnet via eks: Introduktionsforløb og på morgensamling Integrering af emnet i fagene. Fællestimer. Etc. 10

11 3) Viborg Gymnasium og Hfs regler vedr. alkohol/rusmidler. a) Alkohol/rusmidler i forbindelse med undervisning. 1. Der er forbud mod indtagelse og medbringelse af alle slags rusmidler i forbindelse med undervisning og aktiviteter, der træder i stedet for normal undervisning. Der er ligeledes forbud mod at være påvirket af rusmidler i forbindelse med undervisningen og aktiviteter, der træder i stedet for normal undervisning. Overtrædelse af reglerne medfører umiddelbart bortvisning fra undervisningen/skolen. Efterfølgende sanktionerer rektor i forhold til gymnasiets studie- og ordensregler. b) Alkohol/rusmidler uden for undervisningstiden. Der må kun indtages alkohol på skolen efter rektors tilladelse i forbindelse med særlige arrangementer. På skolen afholdes fredagscaféer, hvor der ud over alkoholfrie drikke, kun kan købes øl i moderat mængde. Skolen accepterer ikke, at deltagerne beruser sig under fredagscaféerne. I forbindelse med skolefesterne kan der kun købes alkoholfrie drikke, øl og Breezers. Det er ikke tilladt at medbringe nogen form for drikkevarer heller ikke alkoholfrie. Utilbørlig beruselse og opførsel i det hele taget accepteres ikke. Ved overtrædelse af reglerne bortvises vedkommende fra festen. Efterfølgende sanktionerer rektor i forhold til skolens ordensregler. På studietur og ekskursion er der forbud mod indtagelse af alkohol i undervisningstiden. Det er tilladt at indtage moderat alkohol uden for den fastlagte undervisningstid, dog kun således at det ikke har indflydelse på afviklingen af det efterfølgende program. Alkohol må ikke medbringes til indtagelse under rejsen i busser, tog o.l. Eleverne skal følge lærernes anvisninger og upassende beruselse kan medføre hjemsendelse. På udvekslingsrejser må der uden for den fastlagte undervisningstid indtages alkohol under hensyntagen til de begrænsninger, som værtsfamilien, værtsskolen og værtslandets kultur sætter. Disse hensyn kan medføre, at en udvekslingsrejse er total alkoholfri. Eleverne skal rette sig efter lærernes anvisninger, og upassende beruselse kan medføre hjemsendelse. 4) Hvad tilbyder skolen af rådgivningstilbud til elever, som har problemer med alkohol eller andre rusmidler? Det er et led i gymnasiets politik så vidt muligt at støtte personer, som er blevet afhængige af alkohol eller andre rusmidler. En elevs misbrug er ikke kun et problem for vedkommende, men vil også være skolens problem. Det forudsættes derfor, at alle ansatte og elever på skolen aktivt deltager i både synliggørelse og løsning af sådanne problemer. Ved mistanke om et problem kontaktes skolens studievejledere og/eller skolens ledelse, som kontakter den pågældende elev for at afdække evt. misbrugsproblemer og i givet fald hjælpe med f.eks. kontakt til social- og sundhedsmyndigheder". 11

SVENDBORG GYMNASIUM & HF

SVENDBORG GYMNASIUM & HF Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborggym.dk svendborg-gym.dk Ordensregler Holdningen, der ligger til grund for regelsættet

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler.

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. (Vedtaget december 2008, redigeret september 2009) Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens

Læs mere

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium Studie- og ordensreglerne for Roskilde Gymnasium skal medvirke til at opfylde uddannelsens formål og bidrage til et godt undervisningsmiljø for eleverne. Eleverne

Læs mere

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Handelsgymnasiet Studie- og ordensreglerne er fastlagt i henhold til gældende lov og bekendtgørelse om hhx. De konkrete

Læs mere

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 12.9.2012 Skolens studie- og ordensregler er efter høring af bestyrelse, elevråd og pædagogisk råd fastsat

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart IBC Handelsgymnasiet Fredericia Middelfart Studie- og ordensregler Fredericia Middelfart Et godt undervisnings- og studiemiljø er vigtigt for et godt uddannelsesmiljø. ne bidrager til at opfylde -uddannelsens

Læs mere

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Udgangspunktet for skolens studie- og ordensregler er undervisningsministeriets Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser (BEK

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted Udarbejdet august 2014 på baggrund af BEK nr. 1222 af 4.12.2006 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Nærværende reglement tager udgangspunkt i BEK nr 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. Vi er mange mennesker, som hver dag

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. studie- og ordensregler 2013/2014. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. studie- og ordensregler 2013/2014. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING studie- og ordensregler 2013/2014 eucnord.dk Indholdsfortegnelse Et godt miljø... 1 Omgangstone... 1 Oprydning... 1 Mødepligt... 1 Fri for undervisning... 2 Skriftlige opgaver...

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige ordensregler... 2 Bygninger,

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever

Studie- og ordensregler for elever Studie- og ordensregler for elever Sankt Annæ Gymnasiums studie- og ordensregler er listet i menuen til venstre. Overordnet er reglerne søgt udformet i overensstemmelse med gymnasiets værdigrundlag og

Læs mere

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensreglerne tager udgangspunkt i skolens værdigrundlag (se www.vibygym.dk) og i Bekendtgørelse nr. 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler

Læs mere

Rosborg Gymnasium og HF

Rosborg Gymnasium og HF Rosborg Gymnasium og HF 1. januar 2015 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Adfærdsregler 4. Fremmøde og aflevering af opgaver 5. Tilstedeværelse 6. Skoledagen og det daglige arbejde 7. Undervisningsmidler

Læs mere

På de næste sider kan du læse nærmere om, hvad det indebærer at være studieaktiv, og at der skal være plads til alle.

På de næste sider kan du læse nærmere om, hvad det indebærer at være studieaktiv, og at der skal være plads til alle. Studie- og ordensregler Tradium Handelsgymnasiet Mariagerfjord Du har valgt at tage en gymnasial uddannelse på Handelsgymnasiet. Det betyder, at du både har nogle pligter og nogle rettigheder. Overordnet

Læs mere

Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER

Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER Disse regler er udarbejdet i samarbejde mellem elevråd, pædagogisk råd og rektor og er gældende for hhx-elever på Handelsgymnasiet ZBC, Næstved 29-07-2012

Læs mere

Studie- og ordensregler. Glamsbjerg 2014-2015

Studie- og ordensregler. Glamsbjerg 2014-2015 Studie- og ordensregler Glamsbjerg 2014-2015 Indhold Almindelig orden og samvær... 2 Rygning... 2 Alkohol og euforiserende stoffer... 2 Fester... 2 IT-regler... 3 Lokaler... 4 Sanktioner... 4 Fravær og

Læs mere

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen.

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen. Da du er elev på et relativt stort HandelsGymnasium med ca. 450 elever, er det naturligt for os, at give dig nogle praktiske oplysninger i forbindelse med din uddannelse. Studieregler Du har - som alle

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Erhvervsuddannelserne UCH Studie- og ordensregler UCH - et godt sted at være Vores skole skal være et godt sted at være og et godt sted at lære derudover skal det være et sted,

Læs mere

Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007)

Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007) Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007) Indledning Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens bestyrelse efter høring i elevråd og pædagogisk råd. Reglerne er offentliggjort

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens værdigrundlag: Globalt, socialt og udfordrende

Læs mere

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Til grund for udarbejdelsen af Studie- og ordensreglementet ligger følgende: Et godt sted at være et godt sted at lære. EUC Sjællands værdigrundlag:

Læs mere

Studie- og ordensregler. Århus Akademi Januar 2013

Studie- og ordensregler. Århus Akademi Januar 2013 Århus Akademi Januar 2013 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Ordensregler 4. Skolehverdagen, møde- og aktivitetspligt 5. Elevtilstedeværelse 6. Skolens it-udstyr og it-støttet læring 7. Undervisningsmidler

Læs mere

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted De fysiske rammer Skolen skaber de fysiske rammer. Klasselokaler, fællesarealer, udstyr vedligeholdes og moderniseres løbende, og vi behandler tingene med respekt og omtanke. Når lokaler forlades slukker

Læs mere

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24))

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) 1. Formål Studie- og ordensreglerne ved Kolding Gymnasium, HF-kursus og IB School har som formål at støtte positive og studiefremmende

Læs mere

Studie- og ordensregler HTX

Studie- og ordensregler HTX Studie- og ordensregler HTX Indhold Studie- og ordensregler på HANSENBERG Studie- og ordensregler på HANSENBERG...3 Særlige regler for HANSENBERG GYMNASIUM... 4 Fremmøde/fravær... 4 Skriftlige opgaveafleveringer...

Læs mere

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM Indhold: 1. Generelt 2. Ordens- og adfærdsregler 3. Undervisning 4. Ekskursioner 5. Undervisningsmidler 6. Fravær 7. Snyd 8. Oprykning 9. Varsling og sanktioner

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever ved Espergærde Gymnasium og HF revideret udgave januar 2012

Studie- og ordensregler for elever ved Espergærde Gymnasium og HF revideret udgave januar 2012 Studie- og ordensregler for elever ved Espergærde Gymnasium og HF revideret udgave januar 2012 FORMÅL Formålet med studie- og ordensreglerne er at sikre elevernes maksimale udbytte af undervisningen. Hele

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole

Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole Studie- og ordensreglerne er oprindeligt fastsat efter behandling i skolens SOL-udvalg, MIO-udvalg og bestyrelse. Endvidere har reglerne været

Læs mere

Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium

Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium Elevversion Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium Indholdsfortegnelse Samlet overblik over fraværshåndteringen... 2 Fraværsregistrering... 2 Fraværsopgørelse... 2 Skriftlig advarsel...

Læs mere

Studie- og ordensregler på Gefion Gymnasium pr. 1. august 2015

Studie- og ordensregler på Gefion Gymnasium pr. 1. august 2015 Studie- og ordensregler på Gefion Gymnasium pr. 1. august 2015 Studie- og ordensreglerne er skolens adfærdsregler. Reglerne gælder for elever på Gefion Gymnasium i skoletiden og kan desuden bringes i anvendelse,

Læs mere

Studie-og ordensregler for elever ved Espergærde Gymnasium og HF

Studie-og ordensregler for elever ved Espergærde Gymnasium og HF Studie-og ordensregler for elever ved Espergærde Gymnasium og HF August 2013 FORMÅL Formålet med studie- og ordensreglerne er at sikre de bedst mulige betingelser for undervisningen og for skolens andre

Læs mere

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu www.vuf.nu www.vufintern.dk På VUF forventer vi, at kursisterne værner om det gode undervisningsmiljø ved at overholde nogle enkle regler

Læs mere

Studie- og ordensregler HHX

Studie- og ordensregler HHX Studie- og ordensregler HHX Indholdsfortegnelse 1.0 Almindelige regler for orden og samvær... 3 1.1. Normer for adfærd/skolens værdier... 3 1. Ansvarlighed... 3 2. Samarbejde... 3 3. Tillid... 3 4. Ordentlighed...

Læs mere

Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX

Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX Indhold Studie- og ordensregler på HANSENBERG Studie- og ordensregler på HANSENBERG...3 Særlige regler for erhvervsuddannelserne EUD og EUX...4 Uddannelsesplan...

Læs mere

Studie- og ordensregler HG

Studie- og ordensregler HG 1 Studie- og ordensregler HG 1.0 Almindelige regler for orden og samvær... 4 1.1. Normer for adfærd/skolens værdier... 4 1. Ansvarlighed... 4 2. Samarbejde... 4 3. Tillid... 4 4. Ordentlighed... 4 5. Nærvær...

Læs mere

Studie- og ordensregler ved Grindsted Gymnasium & HF

Studie- og ordensregler ved Grindsted Gymnasium & HF 0. Formål Studie- og ordensregler ved Grindsted Gymnasium & HF Studie- og ordensreglerne ved Grindsted Gymnasium & HF har som formål at være med til at gøre skolen til en god arbejdsplads for såvel elever

Læs mere

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen 27. juli 2015 Ordensregler for SOSU Aarhus Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen På SOSU Aarhus tager den enkelte ansvar for sine handlinger og indgår i et fællesskab, der er præget af

Læs mere

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Støtte og hjælpefunktioner Indsatserne for at hjælpe og støtte eleverne gennem deres uddannelse er fordelt på en række forskellige personer

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER

STUDIE- OG ORDENSREGLER STUDIE- OG ORDENSREGLER Forord... 3 Generelle ordensregler... 4 Forsikring... 5 Regler om mødepligt, fravær og sygdom... 5 Regler vedrørende udmeldelse... 6 Plagiat... 6 Pædagogisk reglement vedrørende

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 4 2.2 RYGNING OG RUSMIDLER... 4 2.3 RESPEKT FOR SKOLENS INVENTAR OG

Læs mere

RØDKILDE GYMNASIUM STUDIE- OG ORDENSREGLER

RØDKILDE GYMNASIUM STUDIE- OG ORDENSREGLER RØDKILDE GYMNASIUM STUDIE- OG ORDENSREGLER Indhold GENERELT OM STUDIE- OG ORDENSREGLER... 3 Formålet med studie- og ordensregelsættet... 3 Orienteringsproceduren... 3 Om studie- og ordensregler... 3 STUDIEREGLER

Læs mere

Elevguide. Adresseforandring Hvis du skifter navn, adresse eller telefonnummer, skal du straks meddele dette til skolens kontor.

Elevguide. Adresseforandring Hvis du skifter navn, adresse eller telefonnummer, skal du straks meddele dette til skolens kontor. Elevguide Adresseforandring Hvis du skifter navn, adresse eller telefonnummer, skal du straks meddele dette til skolens kontor. Alkohol og rusmidler Indtagelse af alkohol og rusmidler er ikke tilladt i

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Nedenstående studie- og ordensregler træder i kraft den 1.4.2015 i henhold til lov om studieog ordensregler i de gymnasiale uddannelser BEK nr. 1222 af 04/12 2006. Formål Studie-

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 4 2.2 BRUG AF VIDEO, BILLEDER OG LYD... 4 2.3 RYGNING OG RUSMIDLER...

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler 2 Indholdsfortegnelse * Indhold Side 1 Generelt om studie- og ordensregelsættet 4 1.1 Formålet med studie- og ordensregelsættet 5 1.2 Orienteringsproceduren 5 1.3 Om studie- og

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler 2 Indholdsfortegnelse * Indhold Side 1 Generelt om studie- og ordensregelsættet 4 1.1 Formålet med studie- og ordensregelsættet 5 1.2 Orienteringsproceduren 5 1.3 Om studie- og

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole Opdateret september 2012 Handelsgymnasiet Opdateret september 2012 Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Mødetidspunkter 1. Du skal overholde mødetidspunkter mv. for eksamen. 2. Din eksamensplan offentliggøres i Lectio. Planen indeholder oplysninger om fag,

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Som elev på Svendborg Erhvervsskole, skal du overholde nogle helt generelle ordensregler for hverdagen. Reglerne bygger på en grundtanke om, at du viser hensyn og tænker dig om,

Læs mere

Studie- og ordensreglement hhx Holstebro

Studie- og ordensreglement hhx Holstebro Studie- og ordensreglement hhx Holstebro 2015-2016 Indhold: 1. Indledning 2. Ordensregler 2.1. Deltagelse i ekskursioner m.v. 2.2. Brug af IT udstyr 2.3. Rygeregler 2.4. Brug af mobiltelefoner 3. Studieaktivitet

Læs mere

Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2015

Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2015 Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2015 Studentereksamen Studentereksamen er en samlet eksamen som omfatter mindst 8 prøver og et studieretningsprojekt. Fagene bestemmes ved udtrækning af Undervisningsministeriet

Læs mere

Nærum Skoles overordnede samværsregler

Nærum Skoles overordnede samværsregler Handleplan for elever, der overtræder skolens, forstyrrer undervisningen, udviser voldelig eller aggressiv adfærd over for andre elever eller skolens ansatte. På Nærum Skole ønsker vi, at både elever,

Læs mere

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 25. september 2007

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 25. september 2007 Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 25. september 2007 Punkt. nr. 8 Dagsordenspunkt: Orienteringspunkter Sagsfremstilling: a. Bestyrelsen har modtaget en række invitationer

Læs mere

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser.

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser. Å rhus Statsgymnasium Eksamensfolder 2014 I folderen her finder du nogle væsentlige oplysninger om eksamen. Læs den grundigt. Er der noget, du er i tvivl om, spørg da dine faglærere, eller kom ind på kontoret.

Læs mere

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC A Nilen ABC Afgangsprøve I 9. klasse er der 2 skriftlige terminsprøver, 1 mundtlig i hver af fagene dansk, matematik, engelsk og tysk, Folkeskolens Skriftlige Afgangsprøve i maj, samt Folkeskolens Afgangsprøve

Læs mere

Studie- og ordensregler for brugere af Peqqissaanermik Ilinniarfik

Studie- og ordensregler for brugere af Peqqissaanermik Ilinniarfik Studie- og ordensregler for brugere af Peqqissaanermik Ilinniarfik Brugere af Peqqissaanermik Ilinniarfik Med brugere af huset menes elever, sygeplejestuderende, kursister, eksterne undervisere og medarbejdere

Læs mere

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen Værdiregelsæt for INDHOLD 1. Skolens profil 2. Skolens værdier 3. De gensidige forventninger 4. Skolens principper 5. Trivsel og antimobbestrategi 6. Ordensreglerne 7. Sanktionerne 8. De praktiske forhold

Læs mere

Hurup Skoles retningslinjer for brug af IT

Hurup Skoles retningslinjer for brug af IT Hurup Skoles retningslinjer for brug af IT Dato 12-03-2014 Hurup Skoles retningslinjer for brug af IT Brug af skolens IT Skolens computere er beregnet til undervisningsformål. Computere udleveres og afleveres

Læs mere

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg Eksamensreglement Teknisk Gymnasium Silkeborg Maj 2015 Indhold: 1. Indledning... 3 2. Adgang til prøver... 3 3. Antal prøver... 3 4. Beståelseskriterier... 4 5. Projekteksamen... 4 6. Skriftlige prøver...

Læs mere

Studiehåndbog 2015/16

Studiehåndbog 2015/16 Studiehåndbog 2015/16 Kære elev Vi glæder os til at lære dig at kende. Du vil som ny elev på Viborg Tekniske Gymnasium opleve, at der er meget du skal sætte dig ind i. Du vil møde nye lærere og nye fag,

Læs mere

Vel mødt til terminsprøve.

Vel mødt til terminsprøve. TERMINSPRØVE Uge 48 2014 I uge 48 skal alle afgangselever (9. og 10. kl.) til terminsprøve. Du skal inden prøven sætte dig ind i, hvilke regler der gælder, og hvordan man skal anvende sin computer. Det

Læs mere

Orientering om eksamen AVU 2015

Orientering om eksamen AVU 2015 AVU: Eksamen Orientering om eksamen AVU 2015 Framelding Du kan framelde dig prøverne ved din lærer i faget. Modtager du SU eller deltager du efter aftale med kommunen, forventes det, at du deltager i prøverne.

Læs mere

Velkommen til Billeshave Efterskole

Velkommen til Billeshave Efterskole Velkommen til Billeshave Efterskole Skoleåret 2013/ 2014 Årsplan for skoleåret 2013-2014: August: 11. Skolestart kl. 1300-1630 September: 03.- 06. Linjeture hjemrejse efter turen 21. Arbejdsweekend om

Læs mere

Kriterier og indstilling til eksamen (nuværende 3.g elever)

Kriterier og indstilling til eksamen (nuværende 3.g elever) Eksamensreglement for Københavns Tekniske Gymnasium, HTX Sukkertoppen Eksamensreglementet er udarbejdet på baggrund af Undervisningsministeriets "Bekendtgørelse om prøver og eksamen i folkeskolen og i

Læs mere

Misbrugspolitik. Af sikkerhedsmæssige grunde skal det understreges, at hverken alkohol el. euforiserende stoffer kan accepteres på skolen.

Misbrugspolitik. Af sikkerhedsmæssige grunde skal det understreges, at hverken alkohol el. euforiserende stoffer kan accepteres på skolen. EUC Sjællands misbrugspolitik August 2013 Udarbejdet af EUC Sjællands studievejledergruppe Misbrugspolitik Formål: Det er skolens formål med misbrugspolitikken at have en klar holdning til alkoholeller

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

Rusmiddelkultur blandt unge. Spørgeskemaundersøgelse for elever på Tornbjerg Gymnasium

Rusmiddelkultur blandt unge. Spørgeskemaundersøgelse for elever på Tornbjerg Gymnasium Rusmiddelkultur blandt unge Spørgeskemaundersøgelse for elever på Tornbjerg Gymnasium 2008 Undersøgelsen Spørgeskemaundersøgelsen forløb i efteråret 2008 og foregik ved at spørgeskemaerne blev sendt med

Læs mere

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse 10. Retningslinie for skolens voldspolitik og konfliktløsning. En afgørende forudsætning for forebyggelse af aggressiv adfærd fra skolens brugere er, at der generelt er stor kvalitet i opgaveløsningen,

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet

Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet Indhold 1. Optagelse på handelsgymnasiet 2. Introduktionsforløb på handelsgymnasiet 3. Kontaktlærerfunktion 4. Fastholdelsesvejledning a. Generelt

Læs mere

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq. ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer. tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty. uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq. ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer. tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty. uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer Eksamens- og prøvereglement tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty HF, HF e og SK uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui 2013/2014 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Læs mere

Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2015

Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2015 Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2015 Hvor mange prøver skal jeg op til? Skal man altid op i alle skriftlige fag? Hvad skal jeg helt sikkert op i? Behøver jeg dukke op til en terminsprøve? Hvornår skal

Læs mere

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2014/2015

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2014/2015 Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2014/2015 0 Indhold Studie- og ordensregler handelsgymnasiet Silkeborg... 1 1. Indledning... 1 2. Generelle ordensregler... 1 2.1 Ekskursioner

Læs mere

Eksamen står for døren, hvilket betyder at du i nogle få fag kan få afprøvet din viden og kunnen.

Eksamen står for døren, hvilket betyder at du i nogle få fag kan få afprøvet din viden og kunnen. Eksamensavis HG, HG2, HGV, HGS Til eksaminanderne på Tietgen HG Eksamen står for døren, hvilket betyder at du i nogle få fag kan få afprøvet din viden og kunnen. Det er dit eget ansvar at komme til tiden

Læs mere

Sommereksamen 2014 på Viby Gymnasium

Sommereksamen 2014 på Viby Gymnasium Sommereksamen 2014 på Viby Gymnasium Kære elev Du kan her finde mange regler og praktiske råd vedr. eksamen. Udover denne oversigt vil du kunne læse om det enkelte fag på Undervisningsministeriets hjemmeside

Læs mere

Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2011

Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2011 Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2011 Studentereksamen Studentereksamen er en samlet eksamen, for nuværende 2.g og 3.g elever omfatter den mindst 10 prøver og et studieretningsprojekt, og for

Læs mere

Eksamensorientering 1.-2.G-elever

Eksamensorientering 1.-2.G-elever Eksamensorientering 1.-2.G-elever Morgensamling tirsdag d. 21. maj 2013 Dit ansvar Eksamen er dit eget ansvar, så læs eksamensinstruksen grundigt igennem. Den findes i lectio: Elev > Dokumenter > Indbyggede

Læs mere

eksamensfolder 2015 Oversigt og regler vedr. Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver 2014/15 på Randers Realskole

eksamensfolder 2015 Oversigt og regler vedr. Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver 2014/15 på Randers Realskole eksamensfolder 2015 Oversigt og regler vedr. Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver 2014/15 på Randers Realskole indhold Denne pjece er ment som en hjælp til alle elever på Randers Realskole, der skal

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tilmelding og framelding til eksamen... 3. Dispensation... 3

Indholdsfortegnelse. Tilmelding og framelding til eksamen... 3. Dispensation... 3 HF: Eksamen Indholdsfortegnelse Tilmelding og framelding til eksamen... 3 Dispensation... 3 Start på eksamen... 3 Påbegyndelse af prøve... 3 Mødetidspunkter... 4 For sent fremmøde... 4 Sygdom... 4 Snyd...

Læs mere

Vejledning 2015. På bordene ligger omslag til din besvarelse, med dit navn på. Sæt dig ved bordet med dit omslag.

Vejledning 2015. På bordene ligger omslag til din besvarelse, med dit navn på. Sæt dig ved bordet med dit omslag. Vejledning 2015 Eksamen Indhold: 1. Ved prøvens begyndelse 2. Under prøven 3. Aflevering af din besvarelse 4. Regler for eksamen generelt 5. Brug af computer 6. Brug af ordbøger 7. Udeblivelse og snyd

Læs mere

Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium

Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium Kære elev Du kan her finde mange regler og praktiske råd vedr. eksamen. Udover denne oversigt vil du kunne læse om det enkelte fag på Undervisningsministeriets hjemmeside

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium!

Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium! Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium! Vi håber, at jeres børn vil få tre gode år her på skolen! Vi vil gøre alt hvad vi kan for at eleverne her hos os oplever spændende og engageret

Læs mere

PRØVEREGLEMENT 2015. Ringkøbing Vasevej 24 6950 Ringkøbing Tlf. 9627 5870 Skjern Skolebyen 14 6900 Skjern Tlf. 9627 5850 vucrs.dk

PRØVEREGLEMENT 2015. Ringkøbing Vasevej 24 6950 Ringkøbing Tlf. 9627 5870 Skjern Skolebyen 14 6900 Skjern Tlf. 9627 5850 vucrs.dk PRØVEREGLEMENT 2015 Indholdsfortegnelse TILMELDING OG FRAMELDING TIL PRØVEN 3 MØDETIDSPUNKTER 3 PRØVENS START 3 KONSEKVENSER AF AT KOMME FOR SENT 3 ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER VED MUNDTLIGE OG SKRIFTLIGE

Læs mere

AVU-prøver ved Herning HF og VUC 2013 Indholdsfortegnelse

AVU-prøver ved Herning HF og VUC 2013 Indholdsfortegnelse AVU-prøver ved Herning HF og VUC 2013 Indholdsfortegnelse De skriftlige prøver... 1 Fremmøde... 1 Hvad skal du huske at medbringe til skriftlig prøve?... 1 Det må du godt have med til prøven... 1 Det må

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde Give skole Torsdag den 14. september 2006 kl. 19.00 21.00 Søndermarkafdelingen

Skolebestyrelsesmøde Give skole Torsdag den 14. september 2006 kl. 19.00 21.00 Søndermarkafdelingen Skolebestyrelsesmøde Give skole Torsdag den 14. september 2006 kl. 19.00 21.00 Søndermarkafdelingen Fraværende: Vibeke Whitt, Annemarie, Leif Søndergård DAGSORDEN 54/1 Godkendelse af referat fra sidste

Læs mere

Det vil være din faglærer, som fortæller nærmere om de forskellige fags eksaminer.

Det vil være din faglærer, som fortæller nærmere om de forskellige fags eksaminer. Eksamen 2015 I dette hæfte er samlet nogle væsentlige oplysninger om skriftlig og mundtlig eksamen. Her finder du eksamenskalender, praktiske regler med hensyn til eksamen, sygeeksamen, klagegang, IT m.m.

Læs mere

Eksaminationsdag og -tidspunkt. Forord. På LudusWeb kan du se hvilke fag, du skal til eksamen i, hvilken dag og hvilket tidspunkt.

Eksaminationsdag og -tidspunkt. Forord. På LudusWeb kan du se hvilke fag, du skal til eksamen i, hvilken dag og hvilket tidspunkt. Forord I denne håndbog kan du læse nogle af de vigtige informationer, som du bør vide om eksamen. Hvis du har flere spørgsmål, kan du tale med din lærer, studievejlederen eller uddannelseschefen. Husk

Læs mere

TUREN GÅR TIL NAG ELEVHÅNDBOG 2008/09

TUREN GÅR TIL NAG ELEVHÅNDBOG 2008/09 TUREN GÅR TIL NAG ELEVHÅNDBOG 2008/09 Administration: På kontoret kan du henvende dig vedr. SU (se også SU), befordingsgodtgørelse (se også Befordringsgodtgørelse) og med spørgsmål og problemer, som ikke

Læs mere

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år en guide til Klar alkoholpolitik Jeg sidder faktisk og undrer mig lidt over, at vi slet ikke har fået noget at vide på forhånd om, hvad skolen forventer, eller hvad reglerne om alkohol er her på vores

Læs mere

Eksamensreglement 2010-11

Eksamensreglement 2010-11 Eksamensreglement 2010-11 Indholdsfortegnelse: 1. TILMELDING/AFMELDING... 2 SYGDOM... 2 IKKE BESTÅET... 2 2. GENERELT (SKRIFTLIG EKSAMEN):... 2 3. ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER... 3 4. SÆRLIGE VILKÅR... 3

Læs mere

TIETGEN HANDELSGYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLEMENT 2015/16

TIETGEN HANDELSGYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLEMENT 2015/16 TIETGEN HANDELSGYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLEMENT 2015/16 Indhold 1. Indledning... 2 2. Ordensregler... 2 2.1 Deltagelse i ekskursioner... 2 2.2 Brug af IT udstyret på Tietgen Handelsgymnasium... 3 2.3

Læs mere

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014.

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Indholdsfortegnelse 1. Rammer for tillægget til studieordningen... 3 1.1. Overgangsordninger... 3 2. Prøver og eksamen på

Læs mere

Indsats mod fravær og frafald

Indsats mod fravær og frafald Indsats mod fravær og frafald A: Baggrunden: 1. Påskeforliget 2009, hvor forligskredsen bag Gymnasiereformen fulgte op på Rambøll rapporten om fravær og samtidig bebudede en skærpet indsats mod (stigende)

Læs mere

TIETGEN HANDELSGYMNASIUM. Studie- og ordensregler

TIETGEN HANDELSGYMNASIUM. Studie- og ordensregler TIETGEN HNDELSGYNSIU Studie- og ordensregler ugust 204 Indhold. Indledning... 2 2. Ordensregler... 2 2. Deltagelse i ekskursioner... 2 2.2 Brug af IT udstyret på Tietgen Handelsgymnasium... 3 2.3 Rygeregler...

Læs mere

Eksamensinformation Sommer 2014

Eksamensinformation Sommer 2014 Eksamensinformation Sommer 2014 Indholdsfortegnelse Tidsplan for eksamensperioden... 2 Antal prøver... 2 Bedømmelse... 3 Hjælpemidler... 3 Klage... 4 Prøvetid... 5 Snyd... 5 Sygdom... 6 Trækning af eksamensspørgsmål...

Læs mere

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Studie-og ordensregler uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Handelsgymnasiet Silkeborg opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Læs mere