Bestyrelsen har i det forløbne år afholdt 8 ordinære bestyrelsesmøder + nogle ekstraordinere møder i forbindelse med igangsætning af anlægsarbejder.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsen har i det forløbne år afholdt 8 ordinære bestyrelsesmøder + nogle ekstraordinere møder i forbindelse med igangsætning af anlægsarbejder."

Transkript

1 1 Beretning for året 2013/2014 generalforsamling den 23. september Indledning Traditionen tro vil jeg begynde beretningen med at oplyse, hvorledes bestyrelsen konstituerede sig efter sidste års generalforsamling. Formand Næstformand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlemmer Bjarne Keller Petersen Axel Gejl Christensen Tove Fisker Mogens Christiansen Poul Søndersø Asger Warncke Henrik Nielsen Bestyrelsen har i det forløbne år afholdt 8 ordinære bestyrelsesmøder + nogle ekstraordinere møder i forbindelse med igangsætning af anlægsarbejder. Næstformand Axel Gejl Christensen og best. medl. Poul Søndersø er på ordinært valg i år. Det forløbne år har ligesom sidste år været positiv for Løjt Kirkeby Fjernvarme. Der er kommet nye tilslutninger til. Der er lidt gang i flere udstykninger i byen og der er gang i nogle konverteringer fra elvarme og oliefyrsvarme. Bl.a. er de nye seniorboliger på Barsøvænget blevet tilsluttet. Vi har nu i skrivende stund rundet anpartshaver nr. 800 og det blev et tidligere el opvarmet parcelhus på Hesselbjerg 32. Vi markerede dette ved, at overrække beboerne en købmandskurv og en buket. Brændsel: Vi har i år ikke haft problemer med at få halm nok. Bønderne fik halmen sikkert i hus sidste år og sammenholdt med at Enstedværket blev lukket ned, var der rigeligt med halm på markedet. Høsten har igen i år været god hvad halmen angår, så der skulle efter leverandørernes melding ikke være problemer med at skaffe halm nok. Vi har i det forløbne år solgt mindre GJ end sidste år, hvilket skyldes den relativt milde vinter. Der blev solgt GJ mod sidste års Gj.

2 2 Da vi havde budgetteret med GJ var der en indtægt diff. på GJ, eller sagt på en anden måde har vi solgt 10,6 % mindre end det budgetterede. I år har vi budgetteret med et salg på ca GJ. Vi har i året brugt ton halm mod sidste års ton, altså næsten uændret. Da vi i år næsten udelukkende har kunnet nøjes med at fyre i halmkedlen har vi haft et kraftigt reduceret forbrug af piller. Pille forbruget har været formindsket til 189 ton mod sidste års 853 ton, et fald på 664 ton. I alt en besparelse på kr. Vi har i år ikke haft oliekedlen startet op, og derfor ikke brugt olie overhovedet. Årlig revision af kedlerne m.m.: Halmkedlen har fået den årlige revision og herunder har der været nogle mindre reparationer. Flis kedlen fik sidste år udbedring af stenbeklædning, der visse steder var beskadiget. Så den har ikke behøvet større reparationer, og er jo heller ikke blevet benyttet meget i årets løb. Ledningsberegning. Den ledningsberegning, vi havde fået udført, viste os, at der skulle foretages ændringer i vores ledningsnet for at kunne opretholde forsyningen i udkanterne af vores ledningsnet. Nogle af disse ændringer er nu blevet foretaget i løbet af sommeren, bl.a. på Skolegade og Brunbjergvej. Vi beklager de gener, det har påført beboerne på de berørte strækninger, men de var altså bydende nødvendige. Aabenraa kommune har p.t. ikke nogen fastlagt plan for udbygning af boligområderne i kommunen, hvorfor der også i vores del er nogen usikkerhed om hvor de fremtidige boligområder kommer til at ligge, og om de skal forsynes med fjernvarme eller skal opvarmes med alternativer. Planlægningen af ledningsnettets dimensioner er derfor forbundet med nogen usikkerhed. Nyt kedelanlæg: Firmaet COWI fik udfærdiget en ny lokalplan for udvidelsen og et projektforslag for selve udbygningen. Lokalplanen var i høring og i den forbindelse blev der den 24. marts afholdt et informationsmøde, hvor de høringsberettigede parter var inviteret.

3 3 Efterfølgende blev lokalplanen med visse ændringer vedtaget. For at kunne opføre de nye bygninger var vi nød til at købe det areal, vi indtil nu havde lejet af Aabenraa Kommune. Salget af jordstykket på ca m2 skulle i offentligt udbud, men der var heldigvis ikke andre der kom med bud på jordstykket, som vi så erhvervede for kr. Arbejdet med det nye anlæg er lagt i hænderne på fa. Tjæreborg industri og arbejdet med om- og tilbygninger udføres af fa. Ommen og Møller. Den ny halmkedel opføres i bygnings sydlige ende, hvor der før var flis/pille lager. Vi var derfor nød til at få opstillet en ny silo til træpiller, der er blevet opstillet ved den nuværende bygnings vestlige side. Pillerne bliver nu blæst fra lastbil ind i siloen, hvorfra den via et sneglesystem bliver ført over til pille kedlen. Det nye halm op rivnings anlæg og den halmkedel med tilhørende røgbehandlingsanlæg er opstillet og der er opført en ny 35 m høj skorsten (5 m højre end projekteret, i forb. med nabohøring fra Løjt Kloster) og i en lysere farve end den gamle, hvilket gør, at den falder mere ind med himlen. Syd for den nuværende bygning bliver opført en mindre tilbygning til teknik rum og til containerne til slagger. Samtidig bliver vores lagerkapacitet af halm fordoblet, idet vores eksisterende hal bliver forlænget mod vest med en 625 m2 tilbygning. Vi kommer således op på en lagerkapacitet på i alt ca big baller halm. Det nye anlæg vil kunne forbrænde ca. 70 baller i døgnet ved spidsbelastning. Dvs. at vores lager rækker til ca. 23 dage uden levering af halm. Hvis vi ikke havde udvidet vores lager havde der kun været hal til ca. 12 dage. I det oprindelige forslag var der planer om at opføre en ny akkumuleringstank, der skulle have været placeret vest for bygningerne. Den er imidlertid nu taget ud af projektet bl.a. pga. indsigelser fra nabohøringen. Det er nu planen, at den nuværende akkumuleringstank bliver forhøjet. Dette er nødvendigt for at kunne få et statisk tryk, der er stort nok. Det gamle halmfyr har kørt det meste af tiden under byggeriet, men har i en kortere periode stået stille, idet der ikke måtte opbevares halm i bygningen pga. brandfare. Når det nye anlæg er kørt ind, er det meningen, at det gamle halmfyr skal brækkes ned. Da der imidlertid er et lovkrav om, at der skal være et reservefyr, er vi nødsaget til at udskifte det nuværende oliefyr med et større.

4 4 Regeringen ville have indført en ny afgift forsyningssikkerhedsafgift lagt på varme produceret på biomasse. Denne afgift er nu imidlertid taget af bordet og provenuet den skulle have indbragt, er lagt oven i skatten for alle borgere i Danmark. Denne afgift skulle i 2014 have været på 11,3 kr. pr. produceret GJ stigende gradvis til år 2020 på 27,4 kr. pr. GJ, hvilket ville have medført en prisstigning alene på afgifter for den enkelte forbruger i gennemsnittet fra 515,5 kr. i år 2014 til kr. i år Ved at etablere et solvarmeanlæg ville man delvis slippe for denne afgift, da afgiften kun skulle gælde for varme produceret på biomasse. Bestyrelsen arbejdede derfor på muligheden for at etablere et solvarmeanlæg i forbindelse med værket, men da afgiften nu er frafaldet er økonomien i et sådant anlæg kraftigt ændret, hvorfor bestyrelsen har stillet planerne om et sådant anlæg i bero. Hjemmeside. Jeg vil også her henvise til vores nye hjemmeside Hjemmesiden er blevet kraftigt moderniseret og har fået nyt layout. Her kan andelshavere og nye kunder gå ind og se alt om værket. Man kan via links på siden, gå ind og se relevant stof om fjernvarme m.m., endvidere kan man via hjemmesiden tilmelde sig Betalingsservice hvis man da ikke allerede er det. Værket anbefaler, at man tilmelder sig denne betalingsform. Som noget nyt kan man gå ind på hjemmesiden og se om der skulle være driftsforstyrrelser. Øverst på siden finder man et drift status mærke. Hvis det er grønt kører værket som det skal, er det rødt, så er der driftsforstyrrelser. Alle forbrugere, der har mobiltelefoner er automatisk blevet tilmeldt vores SMS service, hvor der bliver udsendt en sms til de berørte beboere hvis der skulle være forstyrrelser, nedlukninger, reparationer m.m. Ønsker man at afmelde sig sms tjenesten kan man også gøre dette via hjemmesiden, eller man kan ringe til værker for at blive afmeldt. Senere vil det måske blive muligt for den enkelte forbruger at gå direkte ind på hjemmesiden og via sit forbrugernummer at kunne følge sit eget aktuelle forbrug og hente sine egne data. Er der nogen, der har ideer til nye ting eller oplysninger, vi skal have med på hjemmesiden, så kontakt varmemester Thomas Olsen. Energispare tiltag.

5 5 Danmark er i forhold til EU, forpligtet til at reducere sin CO2 udledning. I den forbindelse har folketinget vedtaget en aftale om den danske energipolitik. Bruttoenergiforbruget i Danmark skal i 2020 være reduceret med 4 % i forhold til forbruget i Der er derfor indgået en aftale mellem Klima- og Energiministeriet og net- og distributionsselskaberne indenfor el, naturgas, fjernvarme og olie om en årlig besparelse i energiforbruget på 10,3 PJ. Fjernvarmeforsyningsvirksomhederne blev oprindeligt pålagt at finde besparelser på 1,9 PJ årligt. Regeringen har imidlertid skruet på knapperne og kravet er nu forøget væsentligt. Vi har imidlertid opbrugt vores egne muligheder for at få indsamlet disse energispare point, hvorfor vi er indgået i et samarbejde med andre værker via DDF, hvor vi kan købe og sælge energispare point. Vi har alene i år måttet købe energispare point for kr. Afkøling: Der hvor der virkelig kan hentes en besparelse, er ved at få øget vores afkøling. Vi taber over 1/3 varme i ledningsnettet i forhold til hvad der bliver forbrugt af varme ude hos kunderne. I sommermånederne med lavt forbrug, er vores ledningstab større end forbruget. Motivationstarif: Afkølingen ude hos den enkelte forbruger skulle også gerne forbedres og derfor indførte vi for 3 år siden en ny motivationstarif, der gerne skulle få den enkelte forbruger til at optimere sin afkøling. Motivationstarifen tager højde for den enkeltes fremløbstemperatur, der jo falder jo længere man bor fra værket. En bedre afkøling ude hos den enkelte forbruger vil ikke bare formindske vores ledningstab, men vil også reducere trykket på vores pumper, idet øget nedkøling vil reducere den mængde vand vi skal pumpe rundt i systemet. Motivationsafgiften udløste i år et beløb på ,74 kr. til værket og de forbrugere, der har bedre afkøling en forventet, har fået refunderet i alt ,57 kr.

6 6 Vi mener denne model er retfærdig, idet den individuelt tager højde for det enkelte anlægs afkøling i forhold til fremløbstemperaturen. Anlæg med 1 strengsanlæg og anlæg med varmevekslere kan have problemer med at få nedbragt afkølingen. Der findes dog tekniske løsninger på disse problemer og vores medarbejdere vil gerne være behjælpelig med henvisninger på evt. løsninger på disse problemer. Tilslutningsbidrag. For at øge medlemsantallet besluttede bestyrelsen, som forsøg, at reducere tilslutningsafgiften foreløbig året ud fra 1. maj. Tidligere el- og oliefyrede anlæg bliver tilbudt gratis tilslutning, mod at overdrage de opnåede energispare point til Løjt Kirkeby Fjernvarmeselskab, der så kan bruge dem selv, eller evt. sælge dem videre til den fælles pulje i DFF. Foreløbig er der efter indførslen kommet 3 konverteringer fra el/olie til fjernvarme og 2 ny tilslutninger. Status ved årsopgørelsen. Regnskabet viser i år et overskud på kr., der sammenholdt med overskuddet fra det foregående år på kr. viser et regnskabsmæssigt overskud på i alt kr., der skal indregnes i det kommende års regnskab. Dette må jo siges at være tilfredsstillende, at vi nu i 2 år har haft overskud. Vi har i år været nødsaget til at forhøje prisen pr. GJ med 5 kr. ex moms. Forhøjelsen er begrundet i, at vi stadig har nogle gamle lån, der endnu ikke er indfriet, samtidig med at der optages nye lån til nybyggeriet. Mere om tallene i regnskabet ved kassererens beretning. Miljøafgifter/ny forsyningssikkerhedsafgift/energispare aktiviteter er blevet reduceret fra 18 kr. til 16 kr. pr. GJ. Varmeprisen er blevet forhøjet fra 112 kr. til 119 kr. pr. GJ. Det vil sige at prisen for forbrugeren i næste regnskabsår er 119 kr. +16 kr. i miljøafgifter I alt 135 kr % moms i alt 168,75 kr. pr. GJ. En forhøjelse på 6,25 pr. GJ. De faste afgift er bibeholdt på 1600 kr. og m2 prisen er 9 kr. fra første m2 for alle forbrugere. Målerleje holdes også uændret 600kr./1.500kr.

7 7 Ændringen vi indførte sidste år fra 10 gange årligt til kvartalsvis opkrævning, har reduceret vores renteudgifter betydeligt, idet vi ikke har måttet tære på vores kassekredit i så stort et omfang som tidligere og renteudgiften hertil er faldet fra kr. til ca kr. Årsopgørelsen bliver udfærdiget efter forbrugsaflæsningen ultimo maj måned og tilbagebetaling/efterbetaling reguleres i 1 rate i juli mdr. Det fulde takstblad kan ses på hjemme side. Årsopgørelsen medførte at vi har tilbagebetalt kr., og havde et tilgodehavende hos forbrugerne på kr., en difference på kr. i kundernes favør, på et varmesalg på kr. (6,8 %). Vi har budgetteret vores forventede salg til ca GJ. Styringstabellen. Der er med årsopgørelsen medsendt en styringstabel, og der er tilført tabellen 2 ekstra kolonner til at man også kan føre sit vand og elforbrug på samme skema. Bestyrelsen kan kun endnu engang kraftigt anbefale, at den enkelte forbruger fører tabellen, så man kan følge med i hvorledes det faktiske forbrug forholder sig til det af værket beregnede (skønnede) forbrug. Herved kan forbrugeren løbende orientere sig om, man er foran eller bagud, i forhold til a conto betalingen, eller ved et drastisk forøget forbrug, at der muligvis er sket et brud i systemet inde i huset. Der kan her tilføjes, at vandet på værket tilsættes en grøn farve, så hvis man opdager grønfarvning af brugsvandet indikerer det, at der er et brud i varmtvandsbeholderen/varmeveksleren. Man skal da straks tilkalde assistance fra VVS installatør. Det kommende år: Der er blevet opført en prøvebolig på Bodumvej etape 2, der måske kan sætte gang i byggeriet derude. Ellers er der kun få nybygninger under opførelse rundt om i byen. I år kan værket fejre 25 års jubilæum, idet selskabet blev stiftet 1. maj Vi besluttede dog at udsætte fejringen af dette til den nye kedel står klar, idet det ellers ville have foregået midt i byggefasen, med dertil hørende rod. Værket som sådan blev indviet i december Vi glæder os derfor til i december, at kunne vise det færdige ny anlæg og samtidig fejre de forgangne 25 år.

8 8 Afslutning: Jeg vil hermed sige bestyrelsen tak for et positivt og konstruktivt samarbejde i det forløbne år. På bestyrelsens vegne vil jeg takke det samlede personale for det gode samarbejde og det arbejde de har lagt på værket. Thomas har jo haft meget ekstra at se til her i forbindelsen med byggeriet. Jeg vil afslutte beretningen med ønsket om en god udvikling for Løjt Kirkeby Fjernvarmeværk i de kommende år og sige tak for fremmødet til generalforsamlingen. Jeg vil herefter overlade beretningen til forsamlingens forhåbentlige velvillige behandling. På bestyrelsens vegne Bjarne Keller Petersen Formand.

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 TIRSDAG DEN 20. SEPTEMBER 2012 KL 19.00! PVRAMIDEN,SKREJRUPVEJ, RØNDE Emne: Generalforsamling Rønde Fjernvarme Sted: Mødetid: Pyramiden

Læs mere

50 års jubilæum. Hjallerup Fjernvarme. De 25 år fra 1988 til 2013. Hjallerup Fjernvarme 50 år De 25 år fra 1988 til 2013

50 års jubilæum. Hjallerup Fjernvarme. De 25 år fra 1988 til 2013. Hjallerup Fjernvarme 50 år De 25 år fra 1988 til 2013 Hjallerup Fjernvarme 50 år De 25 år fra 1988 til 2013 Hjallerup Fjernvarme Forord: Kaj Tranholm Olesen Tekst og billeder: Christian Justesen Ældre fotos: Lokal Historisk Arkiv Sats og layout: Midtvendsyssel

Læs mere

Indledning. Produktionen. Varmeprisen. Formandsberetning 2012/13

Indledning. Produktionen. Varmeprisen. Formandsberetning 2012/13 1 Formandsberetning 2012/13 Indledning Rigtig hjertelig velkommen til Varmeværkets generalforsamling. Dejligt at se jer, der er mødt op. Vi er i aften i konkurrence med andre vigtige aktiviteter i byen

Læs mere

MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617. Ordinær generalforsamling tirsdag den 24. januar 2012.

MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617. Ordinær generalforsamling tirsdag den 24. januar 2012. MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617 Ordinær generalforsamling tirsdag den 24. januar 2012. Mundtlig beretning: Bestyrelsens skriftlige beretning

Læs mere

Indledning. Præsentation. Varmeprisen. Formandsberetning 2010/11

Indledning. Præsentation. Varmeprisen. Formandsberetning 2010/11 1 Formandsberetning 2010/11 Indledning Rigtig hjertelig velkommen til Varmeværkets generalforsamling. Dejligt at se jer, der er mødt op. Hvis man tager fjernvarme generalforsamlingsbriller på, så er der

Læs mere

Landsby Nærvarme. Rapport

Landsby Nærvarme. Rapport Landsby Nærvarme Rapport Kogebog for kollektive varmeløsninger i landsbyer NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus

Læs mere

Rask Mølle Varmeværk

Rask Mølle Varmeværk Rask Mølle Varmeværk Ordinær generalforsamling Torsdag 26/6-2014 Formandens beretning om året der gik. Indledning: Regnskabsåret 2013/2014 har været et økonomisk rigtig godt år for Rask Mølle Varmeværk.

Læs mere

Et tilbageblik. 1960 erne.

Et tilbageblik. 1960 erne. Et tilbageblik. 1960 erne. Helsinge Borgerforening tog i 1961 initiativ til at afholde et orienterende møde om et eventuelt fjernvarmeanlæg i Helsinge. På et offentlig møde 9. maj på Helsinge Hotel mødte

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Hoved- og nøgletal...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Hoved- og nøgletal... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 6 Hoved- og nøgletal.... 10 Regnskabspraksis... 11 Resultatopgørelse

Læs mere

Politisk og teknisk situation for BV undersøgelse ved Knud V Christensen

Politisk og teknisk situation for BV undersøgelse ved Knud V Christensen Revision af 1. april 2011 Politisk og teknisk situation for BV undersøgelse ved Denne samling af aspekter ud fra kontakt til de, som jeg har fundet kunne være nyttig har ikke en helt logisk opstilling.

Læs mere

Årsrapport 2010 2012

Årsrapport 2010 2012 Årsrapport 2012 2010 Indhold side 2-6 side 7 side 7 side 8 side 9 side 10-12 side 13 side 14 side 15 Fotos: side 2-3 side 4 side 5 side 6 Selskabsoplysninger: Ledelsesberetning Ledelsespåtegning og revisionspåtegning

Læs mere

Lokalhistorisk Arkiv Aalestrup Johan Fruergaard 48 Ejner Noe. Himmerlands Tryk A/S 98 64 12 55

Lokalhistorisk Arkiv Aalestrup Johan Fruergaard 48 Ejner Noe. Himmerlands Tryk A/S 98 64 12 55 AALESTRUP VARMEVÆRK gennem 50 år 1958-2008 Lokalhistorisk Arkiv Aalestrup Johan Fruergaard 48 Ejner Noe 1 Himmerlands Tryk A/S 98 64 12 55 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Et varmeværk bliver til side

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 7 Bestyrelsens beretning... 8 Resultatopgørelse for 2009/10...

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i Stoholm fjernvarmeværk.

Velkommen til generalforsamling i Stoholm fjernvarmeværk. Velkommen til generalforsamling i Stoholm fjernvarmeværk. Det første vi i den nye bestyrelsen skulle tage fat på var at få færdig gjort den låne omlægning som den gamle bestyrelse havde påbegyndt. Fordi

Læs mere

Tønder Fjernvarmeselskab. årsberetning 2013/14

Tønder Fjernvarmeselskab. årsberetning 2013/14 Tønder Fjernvarmeselskab årsberetning 2013/14 Det afsluttede 51. regnskabsår, der går fra 1. juni 2013 til 31. maj 2014 viser en vækst i antallet af forbrugere. Regnskabsåret viser ligeledes, at fjernvarmen

Læs mere

En vej til flere og billigere energibesparelser

En vej til flere og billigere energibesparelser En vej til flere og billigere energibesparelser En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter Teknisk bilag V4: Empiriske undersøgelser af energiselskaberne December 2008 Udarbejdet af konsortiet

Læs mere

Referat fra generalforsamling den 24.9.2013 på Vissenbjerg Storkro.

Referat fra generalforsamling den 24.9.2013 på Vissenbjerg Storkro. Referat fra generalforsamling den 24.9.2013 på Vissenbjerg Storkro. Der var mødt 31 stemmeberettigede + 1 fuldmagt. Nogle af deltagerne havde ledsager med. Formand Jørgen Pedersen bød velkommen og gik

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Bestyrelsens beretning...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Bestyrelsens beretning... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 6 Bestyrelsens beretning... 7 Hoved- og nøgletal....

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

Tilsvarende er udgifter til grundvandssænkning blevet voldsomt meget dyrere, faktisk dobbelt så dyrt som forventet ved udbuddet.

Tilsvarende er udgifter til grundvandssænkning blevet voldsomt meget dyrere, faktisk dobbelt så dyrt som forventet ved udbuddet. Beretning for Vrist Pumpelag 2013-2014. Velkommen til generalforsamling. Det er rart, at der igen i år er stor tilslutning til generalforsamlingen. I 2013 kom det fysiske arbejde med etablering af pumpelaget

Læs mere

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde Lynettens Vindkraft I/S Nyhedsbrev Februar 2013 Læssøesgade 9, 3.th. 2200 København N SE Nr. 1866 1101 Indhold Indkaldelse til I/S-møde Dagsorden for I/S-mødet Økonomi Udbetaling Budget for år 2013 Medlemsadministration

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2013

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2013 Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2013 Naturgas ofte billigere end fjernvarme Årets gaskonference 2013 Danmarks fremtid som gasland 14.-15. november 2013 Hotel Scandic Sydhavnen København

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Fjernvarme under fjorden. Ny erfa-gruppe fik god start 50 værker var med, da erfa-gruppen for administration og regnskab blev stiftet.

Fjernvarme under fjorden. Ny erfa-gruppe fik god start 50 værker var med, da erfa-gruppen for administration og regnskab blev stiftet. dansk fjernvarmes magasin nr. 1 januar 2014 nyheder Ny erfa-gruppe fik god start 50 værker var med, da erfa-gruppen for administration og regnskab blev stiftet. ny viden Prærørstest med blandede resultater

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Samsø. Vedvarende Energi-Ø. 10 års Udvikling og Evaluering. side

Samsø. Vedvarende Energi-Ø. 10 års Udvikling og Evaluering. side Samsø Vedvarende Energi-Ø 10 års Udvikling og Evaluering side side Samsø - Vedvarende Energi-Ø 10 års Udvikling og Evaluering Beskrivelse og evaluering af de sidste 10 års arbejde med omlægning af Samsø

Læs mere

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Brandsbjergvej 17 2600 Glostrup Tlf. 44848826 Egenæs Vandværk A.m.b.a. info@egenaesvand.dk www.egenaesvand.dk ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere