Faktisk forbrug 1. halvår. Forventet forbrug 2. halvår. Halvårsregnskab pr Økonomi August 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Faktisk forbrug 1. halvår. Forventet forbrug 2. halvår. Halvårsregnskab pr. 30.06.2014. Økonomi August 2014"

Transkript

1 - Halvårsregnskab pr Faktisk forbrug 1. halvår Forventet forbrug 2. halvår Indholdsfortegnelse Indledning 2 Økonomisk politik 3 Regnskabsopgørelse med bemærkninger 4 Regnskabsoversigt med bemærkninger 6 Økonomi August

2 Indledning Efter flere år med stadig øget pres på styrkelse af den kommunale økonomistyring og strammere styring af kommunerne, er der mellem regeringen og KL aftalt, at kommunerne fremover skal aflægge et halvårsregnskab. Baggrunden herfor er, at der skal ske en styrket lokal økonomiopfølgning i kommunerne. Kommunerne skal således udarbejde halvårsregnskaber, der sikrer opfølgning i forhold til udgiftsudviklingen og samtidig giver en prognose for regnskabsresultatet. Halvårsregnskabet skal desuden understøtte en stærkere dialog mellem kommunerne med henblik på at sikre overholdelse af budgetterne, og halvårsregnskaberne skal endvidere indgå i drøftelserne mellem regeringen og KL. Lov nr. 156 af Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse indebærer, at kommunerne skal aflægge halvårsregnskab med virkning fra 2011 og kommunens halvårsregnskab omfatter perioden fra den 1.januar til den 30. juni. Kommunens halvårsregnskab skal aflægges af Økonomiudvalget til Kommunalbestyrelsen. Halvårsregnskabet skal være ledsaget af bemærkninger om kommunens forventede årsregnskab for det pågældende år. Det er alene det udgiftsbaserede regnskab der er omfattet af halvårsregnskabet. Dette skyldes, at der alene er fokus på budget- og bevillingsoverholdelse. Det fremgår af bekendtgørelse for kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v., at halvårsregnskabet skal godkendes i Kommunalbestyrelsen senest på Kommunalbestyrelsens første møde i september og inden 1. behandlingen af budgettet for det kommende år. Halvårsregnskabet består af 2 elementer: Regnskabsmæssigt forbrug opgjort pr. 30. juni Forventet regnskab for hele Det regnskabsmæssige forbrug pr. 30. juni opgøres ved udtræk fra kommunens økonomisystem. Det forventede regnskab for hele baserer sig på skønnet fra budgetopfølgning 2 pr Ønskes en mere detaljeret gennemgang af årsagerne til budgetafvigelserne, henvises til udvalgenes budgetopfølgning 2 der bliver udvalgsbehandlet i august. Halvårsregnskabet skal indeholde følgende obligatoriske oversigter: Regnskabsopgørelse Regnskabsoversigt. Kommunerne skal i forbindelse med halvårsregnskabet indberette et skøn over det forventede årsregnskab til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Skønnet indberettes senest den 1. september. Såfremt det forventede årsregnskab endnu ikke er politisk godkendt skal dette anføres. Der er ikke fastsat krav om revision af halvårsregnskabet, men det endeligt godkendte halvårsregnskab skal offentliggøres, så det er tilgængeligt for borgere, presse og andre interessenter. 2

3 Økonomisk politik Budget overholdes, så tillægsbevillinger undgås. De enkelte fagudvalg overholder deres budgetter, eventuelle overskrivelser på enkelte områder skal finansieres inden for eget budget. Budgetopfølgning/forventet regnskab ultimo februar, ultimo maj og ultimo september. Gule lamper udpeges til særlig politisk observans. Det forudsættes at udvalgene er opmærksomme på og overholder den økonomiske politik. 3

4 Regnskabsopgørelse Regnskabsopgørelsen har til formål i en kortfattet form at vise kommunens udgifter og indtægter, at give en overordnet præsentation af halvårsregnskabet opgjort pr. 30. juni og det forventede årsregnskab sammenholdt med det budgetterede. Halvårsregnskab Regnskabsopgørelse pr. 30. juni Hele kr. Opr.budget Forbrug Forventet Afv. i kr. pr. 30. juni regnskab opr.budget (+ = udgift/- = indtægt) forv.regnskab Skattefinansieret område Indtægter Skatter Generelle tilskud/udligning Indtægter i alt Driftsudgifter Økonomiudvalget Overførselsudgifter Serviceudgifter Social- og sundhedsudvalget Overførselsudgifter Serviceudgifter Serviceudgifter udenfor servicerammen Børneudvalget Overførselsudgifter Serviceområdet Usikkerhed - mellemkommunal refusion Serviceudgifter udenfor servicerammen Natur- Fritids- og Kulturudvalget Serviceudgifter Plan og teknikudvalget Serviceudgifter Serviceudgifter udenfor servicerammen Stevns Brandvæsen Serviceudgifter Driftsudgifter i alt heraf serviceudgifter heraf serviceudg. udenfor servicerammen heraf overførselsudgifter Renter Resultat af ordinær drift Anlæg Skattefinansieret område Brugerfinansieret område Drift Anlæg Resultat af brugerfinansieret område Resultat i alt Moms Låneoptagelse Afdrag på lån Balanceforskydninger Ændring i likvide aktiver

5 Bemærkninger til regnskabsopgørelsen Halvårsregnskabet viser i forhold til oprindeligt budget ordinær drift en mindreudgift på -8,4 mio.kr. Afvigelserne består af: Serviceudgifter - et merforbrug på 8,0 mio. kr. Serviceudgifter udenfor servicerammen mindreudgift -2,8 mio. kr. Overførselsudgifter - et merforbrug på 6,5 mio.kr. Tilskud - midtvejsregulering + efterregulering vedr. beskæftigelsestilskuddet -3,1 mio.kr. Skatter merindtægt -0,1 mio.kr. Renter - merindtægt vedr. renter -0,6 mio.kr. Derudover forventes der: vedr. anlæg et merforbrug på 33,2 mio.kr. pga. overførte bevillinger fra 2013 til samt tillægsbevillinger. på låneoptagelse forventes der en merindtægt på -28,2 mio.kr. pga. overført låneoptagelse fra 2013 til. på afdrag på lån en merudgift på 1,5 mio. kr. Ingen afvigelser på balanceforskydninger 5

6 Regnskabsoversigt Regnskabsoversigten skal svarer til budgettets bevillingsoversigt, hvilket betyder, at der vises det forventede årsregnskab på bevillingsniveau. Da Stevns Kommune har fastsat bevillingsniveauet på politikområderne opgøres halvårsregnskabet på dette niveau. Regnskabsoversigt 30. juni Opr.budget Tillægs- korr. Forbrug Forventet Afv. positive beløb = udgift bev./ budget pr. 30/6 regnskab Forv.r14 negative = indtægt ompl. opr.budget Skatter Generelle tilskud/udligning Moms Finansiering i alt Økonomiudvalg Overførsler Kontante ydelser Revalideirng Arbejdsmarkedsforanstaltninger Flygtninge Serviceudgifter Tværgående udgiftspres - pulje Tværgående funktioner, puljer mv Folkevalgte Administrationsbygninger Administration Diverse Økonomiudvalget i alt Social- og sundhedsudvalg Overførsler Tilbud til flygtninge Førtidspensioner og pers.tillæg Boligstøtte og enkeltydelser Serviceudgifter Sundhedsudgifter Tilbud til voksne med særl.behov Ældre og handicappede Voksne Tilbud til udlændinge Serviceudgifter udenfor servicerammen Sundhedsudgifter Tilbud til voksne Ældre og handicappede Social og sundhedsudvalg i alt Børneudvalg Overførsler Børn Tilbud til børn unge m.særlige behov Serviceudgifter Usikkerhed mellemkm. Refusion Fællesudgifter Pasningsordninger for børn Skoler mv Ungdomsskolen m.v Tilbud til børn og unge med særlige behov Takstfinansierede institutioner Serviceudgifter udenfor servicerammen Tilbud til børn og unge m.særlige behov Børneudvalg i alt

7 Regnskabsoversigt 30. juni Opr.budget Tillægs- korr. Forbrug Forventet Afv. positive beløb = udgift bev./ budget pr. 30/6 regnskab Forv.r14 negative = indtægt ompl. opr.budget Natur- Fritids- og Kulturudvalg Serviceudgifter Fællesudgifter Turisme Kulturel virksomhed Lystbådehavn Folkeoplysning og fritid Biblioteksvæsen Vandløbsvæsen Natur- og miljøbeskyttelse Skadedyrsbekæmpelse Natur-Fritids-og Kulturudv. i alt Plan og Teknikudvalget Serviceudgifter Vejvæsen Kollektiv trafik Jordforsyning Faste ejendomme og fritidsomr Materielgården Serviceudgifter udenfor servicerammen Faste ejendomme og fritidsområder Plan og Teknikudvalget i alt Stevns Brandvæsen Serviceudgifter Reningsberedskabet Stevns Brandvæsen i alt Netto renter Resultat ordinær drift Afdrag på lån Strukturel balance Anlæg skattefinansierede Brugerfinansieret område Drift Renovation Låneoptagelse Balanceforskydninger Likvide aktiver +=forbrug/- = opsparing

8 Bemærkninger til regnskabsoversigten Bevillinger: Oprindeligt var der budgetteret med en opsparing af likvide aktiver på i alt -7,882 mio.kr. Pr er der budgetteret med et forbrug på 52,487 mio.kr., hvilket vil sige at der er givet tillægsbevillinger for i alt 60,360 mio.kr. I nedenstående oversigt fremgår det, hvilke områder der i første halvår er givet tillægsbevillinger til. Fra det oprindelige budget til 30. juni er der givet følgende tillægsbevillinger: Bevillinger Hele kr. Drift i alt Serviceudgifter: - overført tidligere års budget til TUBA og Handicaprådets sundhedsmesse Rullet overskud fra 2013 i henhold til rammetaler/lønsumsstyring Omplaceret uddannelsesmidler fra serviceudgifter til overførselsudgifter -6 - Omplaceret til anlæg - Børneudvalget -500 Overførselsudgifter: - overført rullebeløb tilført uddannelsesmidler omplaceret fra central konto under serviceudgifter 6 Anlæg i alt Overført fra 2013 til i forbindelse med bop Overført fra 2013 til i forbindelse med regnskabsafslutningen Skolereform overført fra 2013 til KB Overført fra drift til anlæg - Børneudvalget Overført fra rullebeløb drift til anlæg anlæg - udvikling af Stevns.dk Salg af Højerupvej 21a Salg af Ved Banen 8-10, Hårlev Salg af Skolemarken Garantiforpligtigelse Algade Låneoptagelse - i alt Overført låneoptagelse fra Afdrag på lån Indfrielse af lån i forbindelse med salg af Højerupvej 21a Indfrielse af lån i forbindelse med salg af Ved Banen Tillægsbevillinger i alt

9 Skatter og tilskud På indtægtssiden forventes der en merindtægt på skatter og tilskud på i alt 3,2 mio.kr. der vedr.: Tilskud - midtvejsregulering + efterregulering vedr. beskæftigelsestilskuddet 3,2 mio.kr. Drift Serviceudgifter Serviceudgifterne er opdelt i indenfor servicerammen og udenfor servicerammen. Serviceudgifter indenfor servicerammen er omfattet af sanktion hvis ikke kommunerne under et overholder det oprindelige budget. Serviceudgifter udenfor servicerammen er ikke omfattet af sanktionslovgivningen. Serviceudgifter indenfor servicerammen overholdelse af servicerammen Samlet set viser halvårsregnskabet, at der forventes et merforbrug på serviceudgifterne på 15,6 mio.kr. Afvigelserne fordeler sig på følgende måde: Forbrug af overførte bevillinger fra ,913 mio. kr. Udgiftsprespuljen til sanktion - mindreudgift -4,284 mio. kr. ØU mindreudgift -0,977 mio. kr. BU herunder udsatte børn merudgifter (ekskl. central refusionsordning) 7,906 mio. kr. SSU merudgift (ekskl. KMF af sundhedsudgifter samt central refusionsordning) 3,500 mio. kr. PTU merudgifter (ekskl. ældreboliger) 0,101 mio. kr. NFK mindreudgift -0,037 mio. kr. Flyttet fra drift til anlæg (BU) -0,500 mio. kr. Ompl. uddannelsesmidler til overførselsområdet -0,006 mio. kr. Overskridelse servicerammen 15,616 mio. kr. Usikkerheder der ikke er medtaget i forventet regnskab : Mellemkommunal refusion (merindtægt) Mellemkommunal refusion Øvrige justeringer af kendte foranstaltninger Overskridelse af servicerammen hvis usikkerhederne indregnes i forventet regnskab -6,000 mio. kr. -1,500 mio. kr. -0,100 mio. kr. 8,016 mio. kr. Overskud = - underskud= + Mindreforbrug = - merforbrug = + Udvalg - serviceudgifter Hele kr. Overført fra 2013 til Skøn overføres fra til 2015 Afvigelse over- /underskud Afv øvr. drift Afv. overført drift til anlæg Mellem -kommunal refusion (usikkerhed) Overf. fra service til overf. udg Mer-/ mindre - forbrug i alt Økonomiudvalget Økonomiudvalget - udgiftsprespulje Social- og sundhedsudvalget Børneudvalget Natur- Fritids- og Kulturudvalget Plan- og teknikudvalget sum incl. Udgiftsprespulje *) Overførslerne dækker både over-/underskud vedr. rammeaftaler, lønsumsstyring samt øvrige områder der i forbindelse med regnskab 2013 blev bevilget overført til budget. Det bør bemærkes, at der kan være forskel på de afvigelser der aflæses i regnskabsoversigten og de afvigelser der nævnes i forklaringerne. Årsagen er, at afvigelsen i regnskabsoversigten er vist i forhold til oprindeligt budget, hvor forklaringerne er til korrigeret budget. Igennem hele året foretages en del interne omplaceringer mellem udvalgene/politikområderne der ændrer på budgettet på det enkelte politikområde, men samlet set går disse i 0. Eksempelvis kan nævnes puljen med uddannelsesmidler, rengøringskorps m.m. Serviceudgifter udenfor servicerammen I forhold til oprindeligt budget forventes der at være et mindre forbrug på -2,8 mio. kr. på de serviceudgifter er holdes udenfor servicerammen. Mindreforbruget fordeler sig med mindreudgifter til kommunal medfinansiering af sundhedsudgifterne på -2,5 mio. kr. samt merindtægter vedr. de centrale refusionsordninger vedr. særligt dyre enkelt sager på -0,3 mio. kr. 9

10 Drift - Overførselsudgifter Samlet set forventes et merforbrug på 6,5 mio.kr. Afvigelsen skyldes i al væsentlighed merudgifter til kontante ydelser samt flygtninge. Låneoptagelse Overblik over låneoptagelse i viser, at der ikke er budgetteret med nogen låneoptagelse i, Der er rullet budget til låneoptagelse på -38,1 mio. kr. fra Der kan hjemtages 12,2 mio. kr. vedr. udgifter der er afholdt i regnskab 2012 og I er der på baggrund af budgetopfølgning 2 skønnet at der kan hjemtages lån for-16,0 mio. kr. Samlet giver det en mindreindtægt på 9.9 mio.kr. i regnskab. Låneoptagelse Hele kr. Opr. Budget Overført fra 2013 til Korr. budget Kan hjemtages vedr. R12 Kan hjemtages vedr. R13 Kan hjemt. i R14 jf. anlæg bop2 Forv. regnskab Afv. Ønskes overf. til 2015 Lånedispensation forprojektering omfartsvej (lånedisp.- 12,7 mio.) cykelsti Hårlev/Hellsted (lånedisp. -7,0 mio.) Energieffektiviseringer auto. låneadgang Låneoptagelse i alt Anlæg I forhold til oprindeligt budget forventes der en merudgift på 33,2 mio.kr. Dette skyldes at der har været en del ændringer til budgettet, bl.a. pga. store anlægsprojekter som er overført fra 2013 til. Det oprindelige budget er 65,7 mio.kr., det korrigerede budget er 149,9 mio.kr., så budgettet er opjusteret med 84,2 mio.kr., hvoraf størstedelen vedr. rullet anlægsbudget fra 2013 til. I forhold til korrigeret budget forventes der at være et mindreforbrug på -51,1 mio.kr. Der forventes at skulle overføres 36,5 mio.kr. fra til Afvigelser på anlæg og ønske om overførsel til er følgende anlæg: Anlægsoversigt bop2/ afvigelser og overf. til hele kr. Afv. korr. budget Overf. til 2015 ØU - i alt ØU - anlægsudgifter i alt U ØU - anlægsindtægter i alt I Salg af Ved Banen 10, Hårlev U 6 Salg af Bjælkerupvej 34 U 4 Salg af Stevnsvej 3, Strøby Egede U 72 Salg af restgrund - Matr. 76-a+bi, Stevn I -114 Salg af Acacievej 54, Strøby Egede U 25 Salg af Acacievej 54, Strøby Egede I 10 Salg af Skørpinge Mark 7, Rødvig U 11 Salg af Druelundsvej 13, Store Heddinge U 13 Salg af Maglehøjvej 38 A-B U 7 Nedrivning af pavillioner Hårlev U 101 Digital udvikling U Projekt udvikling U Lokalplan - Højerup U 4 Integration - Acadre og GeoEnviron U Kick-off Tinghuset U SSU - i alt SSU - anlægsudgifter i alt U SSU - anlægsindtægter i alt I Tilskud til servi.arealer Bro-/Pl I -10 Sundhedscenter U 138 Velfærdsteknologi U BU - i alt BU - anlægsudgifter i alt U Hotherskolen Ombygning/renovering U 350 Ny institution i Rødvig U Børnpasningsplan - Omr.St.Hed. U Omr. Stevns-Klippinge Børencenter Hegn U 6 10

11 Anlægsoversigt bop2/ afvigelser og overf. til hele kr. Afv. korr. budget Overf. til 2015 NFK - i alt NFK - anlægsudgifter i alt U NFK - anlægsindtægter i alt I Kommunal medfinansiering - Multihus U Tælleapparat til svømmehal U 1 Infoskærm - Svømmehal U 1 Kunststofbane I 50 Tilbygning til Hårlevhallen U Tilbygning til Hårlevhallen I -589 Hellestedhallen - Akut udbedring affugtp U 120 Klimatilpasningsplaner U 738 Vandløb NFK beslutning U 300 Ekstraordinær indsats - Vandløb U -738 Indvindingstilladelser U Projekt - Både Og U 0 Bibliotekssystem U Nyt tag - Hårllev bibliotek - Mødestedet U Stevns Fyr - Istands. - Skov, naturstyr. U Stevns Fyr - Istands. - Skov, naturstyr. I 193 Fiskeri LAG U -8 PTU - i alt PTU - anlægsudgifter i alt U PTU - anlægsindtægter i alt I 0 0 Energibesparende foranstaltninger pulje U Renovering af Rødvig Station U Hundelufterareal ved Klippinge U -37 Hårlev Hallen - Renovering af kloak U -183 Ombygning - Administration/Materielgårde U 76 Brorapport U Vejnettet Udmatrikulering U Trafiksikkerhedsplan U Trafiksanering Kystvejen/Strandvejen U Tilgængelighed 2013 U Omfartsvej - Strøby Egede U Flytning af Rødvig station U Cykelsti - Prambroen til Bakkegårdsvej U Hotherskolen - delprojekt 1 bibl.bygning U Strøbyskolen - Ny tagbeklædning U Energitiltag - Store Heddinge skole U Energitiltag Hotherskolen U Energitiltag - Strøbyskolen U Træpillefyr Hotherskolen U 200 Træpillefyr Erikstrupskolen U 100 St.-Heddinge skole Ventilationsanlæg U 11 Energitiltag - SFO Hopstar U Energitiltag - Hårlev Bibliotek U Energitiltag Rødtjørnen U Energitiltag Humlebien U Energitiltag - Klippinge Børneinstitution U Energitiltag - Hjemmeplejen Birkehøj U Birkehøj - Udskiftning af tag, Revu U -5 Energitiltag - Store Heddinge Rådhus U Klima og Energi, Strategisk Energiplan U Brutto anlægsudgifter i alt Brutto anlægsindtægter i alt Anlæg i alt netto

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2013-...2 Lejre Kommune Økonomiudvalget

Læs mere

Politisk- og administrativ ledelse

Politisk- og administrativ ledelse Budget 2015 Politisk- og administrativ ledelse KOMMUNALBESTYRELSEN 2014-2017: Mogens Haugaard Nielsen (V) Borgmester Varly Jensen (O) 1. viceborgmester Steen S. Hansen (A) 2. viceborgmester Bjarne Østergaard

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

Den 17. maj 2006 Århus Kommune

Den 17. maj 2006 Århus Kommune Til Århus Byråd via Magistraten Den 17. maj 2006 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Indstilling vedrørende Århus Kommunes regnskab for 2005 1. Resume Regnskabet for 2005 viser et underskud på det skattefinansierede

Læs mere

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 1 Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger 1 GENERELLE BEMÆRKNINGER... 3 1.1. Indledning... 6 1.2. Ledelsens påtegning... 7 1.3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019

Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Indledning Som en del af den igangværende proces med budgetlægningen for 2016-2019, er det forudsat at Økonomiudvalget på deres ordinære møde 20. maj

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til. Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til. Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden til Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus Indholdsfortegnelse Pkt. 1... 3 Meddelelser fra formand/administration. Efterretningssager

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 5/2011 Mødedato: tirsdag den 17-05-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 5/2011 Mødedato: tirsdag den 17-05-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 5/2011 Mødedato: tirsdag den 17-05-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar Christiansen (GC) A Per Nørhave

Læs mere

Årsregnskab 2009. Årsberetning

Årsregnskab 2009. Årsberetning Årsregnskab Årsberetning Indhold Indhold Forord................................... 3 Anvendt regnskabspraksis........................ 5 Generelle bemærkninger........................ 11 Regnskabsopgørelse..........................

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab... 7 Kommunens årsberetning... 8 Anvendt regnskabspraksis... 16 Regnskabsopgørelse...

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 30. maj 2013 aflagt årsberetning for 2012 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 30. maj 2013 aflagt årsberetning for 2012 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 5 sopgørelse... 6 spraksis... 7 Finansieringsoversigt... 11 Finansiel status... 11 Balance...

Læs mere

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 2 Indholdsfortegnelse: Indledning... 4 Generelle bemærkninger til budget... 6 Det skattefinansierede og brugerfinansierede område... 18 Hovedoversigt

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. august 2014

Budgetopfølgning. Pr. 31. august 2014 Budgetopfølgning Pr. 31. august 2014 1 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018

Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018 Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018 Indledning og sammendrag af økonomien Jammerbugt Kommunes budget for 2015 og overslagsårene 2016-18 er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2014. I

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 31. maj 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 31. maj 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den 31. maj 20 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Milton Graff Pedersen, Finn Gerdes, Kenneth F. Christensen, Helle Moesgaard Adelborg, Allan Fredskov, Carsten

Læs mere

I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600

I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600 Budgetopfølgning anlæg 2011 - pr. 31.10.11 JAN/30.11.11 Børne og Famileudvalget Korrigeret budget Skønnet regnskab Tillægsbevilling Kernehuset, Biersted 3,9 0,0-3,885 Halvrimmen Børnehave 0,8 0,8 Øvrige

Læs mere

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1 Økonomisk politik/strategi... 4 2. Resultatoversigt 2014-17... 4 3. Indtægtsbudgettet... 6 3.1 Skatter, udligning og tilskud...

Læs mere

Økonomisk overblik 2015

Økonomisk overblik 2015 Økonomisk overblik 2015 Økonomiafdelingen, 1. september 2014 2 INDHOLD 1. Hovedresultater... 4 2. Skatter og generelle tilskud... 7 3. Befolkningsudviklingen og demografisk udgiftspres... 13 4. Serviceudgifterne...

Læs mere

Revideret: 9.4.2015 Acadre 14-26574 UDKAST

Revideret: 9.4.2015 Acadre 14-26574 UDKAST Revideret: 9.4.2015 Acadre 14-26574 UDKAST Indholdsfortegnelse: 2 l Kommuneoplysninger 3 l Borgmesterens forord 4 l Påtegninger: 4 Ledelsens påtegning 5 Den uafhængige revisors reviewerklæring 6 l Kommunens

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2015-2018

Generelle bemærkninger til budget 2015-2018 Generelle bemærkninger til budget 2015-2018 Hillerød Kommunes budget bestemmes af Byrådets beslutning om serviceniveau og skatter for budgetperioden 2015 2018. En lang række andre faktorer har også betydning

Læs mere

Notat. 4. budgetopfølgning pr. 31.08.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201106182-1

Notat. 4. budgetopfølgning pr. 31.08.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201106182-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201106182-1

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Nordfyns Kommune. Indholdsfortegnelse

Nordfyns Kommune. Indholdsfortegnelse ÅRSBERETNING 2008 Indholdsfortegnelse Årsberetning 2008... side Indledning Borgmesterens forord...... 2 Kommuneoplysninger... 3 Påtegning... 4 Anvendt regnskabspraksis... 5 Generelle bemærkninger Generelle

Læs mere

Borgmesterens forord. Godt regnskabsresultat i Tønder Kommune

Borgmesterens forord. Godt regnskabsresultat i Tønder Kommune Borgmesterens forord Godt regnskabsresultat i Tønder Kommune Tønder Kommune kommer ud af 2013 med et overskud på driften på 95,9 mio. kr. Det er dermed 30,9 mio. kr. bedre end oprindeligt budgetteret.

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 25. april 2012 aflagt årsberetning for 2011 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 25. april 2012 aflagt årsberetning for 2011 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 6 sopgørelse... 7 spraksis... 9 Finansieringsoversigt... 13 Finansiel status... 13 Balance...

Læs mere

Herning Kommune. Årsregnskab 2013

Herning Kommune. Årsregnskab 2013 Årsregnskab 2013 Herning Kommune Årsregnskab 2013 1 2 Indholdsfortegnelse Årsregnskab 2013 Forord... 5 Regnskabsopgørelse... 7 Regnskabsoversigt 2013 - Indtægter... 9 Regnskabsoversigt 2013 - Drift...

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1 Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger og taloversigter Bind 1 Vi har styr på omkostningerne men har store udfordringer forude Ikast-Brande Kommunes Budget 2015-2018, hviler

Læs mere

Regnskab 2013. Vejen Kommune

Regnskab 2013. Vejen Kommune Regnskab 2013 Vejen Kommune Indholdsfortegnelse Kommuneoplysninger... 3 Borgmesterens forord... 4 Godkendelsespåtegning... 5 Generelle bemærkninger... 6 Regnskabsopgørelse og finansieringsoversigt... 13

Læs mere