Vedtægt for Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S AVV. Gældende pr. 1. januar Tlf

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægt for Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S AVV. Gældende pr. 1. januar 2012. Tlf. 9623 6644 affald@avv.dk www.avv.dk"

Transkript

1 Vedtægt for Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S Gældende pr. 1. januar 2012 AVV Tlf

2

3 Vedtægt for Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S 1. Navn og hjemsted Interessentskabets navn er Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S. I daglig tale forkortet til AVV. Herefter kaldet selskabet. Interessentskabets hjemsted er Hjørring. 2. Interessenter 2.1 Interessentskabet ejes af Brønderslev og Hjørring Kommuner. Interessentskabet er etableret som et fælleskommunalt selskab efter reglen i 60, stk. 1 i Lov om kommunernes styrelse, og med godkendelse af Statsforvaltningen i Nordjylland. 2.2 Andre danske kommuner kan optages som interessenter i selskabet efter forhandling med bestyrelsen og godkendelse af alle eksisterende interessenter samt Statsforvaltningen. 3. Formål og opgaver 3.1 Selskabets formål er at planlægge, etablere og drive de nødvendige anlæg til håndtering, behandling, genanvendelse, forbrænding og deponering af affald fra interessentkommunerne samt forskning og udvikling indenfor områderne. 3.2 Opgavevaretagelsen sker i dialog med interessenterne. Denne dialog sker bl.a. i en kontaktgruppe. Kontaktgruppen er rådgivende og vejledende i forhold til den daglige drift og administration. Gruppens sammensætning er dynamisk og fleksibel. Hver interessent udpeger en ansvarlig kontaktperson som sammen med AVVs ledelse forestår gruppens virke. Kontaktgruppen kan nedsætte arbejdsgrupper. Kontaktgruppen holder møder efter behov. Møderne fastlægges for et år af gangen. 3

4 3.2.1 Affaldsbehandling sker efter interessentkommunernes affaldsplaner og gældende regulativer for erhvervsaffald og husholdningsaffald. Følgende affaldsbehandlingsopgaver og tilknyttede opgaver er overdraget til og udføres af selskabet Alle opgaver vedrørende drift og ejerskab af genbrugspladser, herunder modtagelse af affald fra husholdninger og erhvervsvirksomheder Drift af indsamlingsordninger for genanvendelige materialer. Drift af indsamlingsordninger for farligt affald. Indsamling af fortroligt papir fra interessentkommunernes institutioner. Drift og ejerskab af specialbehandlingsanlæg for makulering af fortroligt papir Alle opgaver vedrørende drift og ejerskab af genbrugscenter, genbrugsbutikker, besøgscenter og affaldsværksted Alle opgaver vedrørende affaldsforbrænding, herunder drift og ejerskab af affaldsforbrændingsanlæg med affaldsmodtagelse, produktion af varme og el, bortskaffelse af forbrændingsrestprodukter, salg af varme og el, samt øvrige opgaver i tilknytning hertil Alle opgaver vedrørende drift og ejerskab af miljøanlæg, herunder affaldsmodtagelse, sorteringsopgaver, neddelingsanlæg, komposterings-anlæg, behandlingsanlæg, mellemlagring samt deponering Udarbejde og iværksætte en årsplan for kampagner for øget genanvendelse, affaldssortering og affaldsbehandling. Information til private borgere og erhvervsvirksomheder om affald og genanvendelse. Konsulentrådgivning og kursusvirksomhed til erhvervsvirksomheder og institutioner om affald og genanvendelse. Bistå interessentkommunerne i forbindelse med affaldsadministration, affaldsplanlægning og affaldskortlægning. 4

5 Udvikling af nye affaldsordninger og behandlingsformer. 3.3 Overdragelsen af opgaver efter 3.2, omfatter ikke interessentkommunernes udstedelse af konkrete forvaltningsakter (myndighedsudøvelse) i forhold til borgere og virksomheder, medmindre dette er særligt hjemlet i lovgivningen og aftalt med interessentkommunerne. 3.4 Selskabet varetager de i 3.2 nævnte opgaver som en specialkommune og forestår miljørigtige og økonomisk forsvarlige totalløsninger i overensstemmelse med de til enhver tid gældende finansieringsprincipper for kommunal forsyningsvirksomhed. 3.4 Selskabet kan samarbejde med andre affaldsselskaber, kommuner og private virksomheder om de opgaver der varetages af selskabet. 3.5 Selskabet udøver mod betaling teknisk og økonomisk administration for Modtagestation Vendsyssel I/S, efter nærmere aftale mellem de to selskabers bestyrelser. 3.6 For udnyttelse af eventuel overskudskapacitet på de af selskabets drevne anlæg, er selskabet med godkendelse fra selskabets bestyrelse, berettiget til at indgå aftaler om behandling af affald fra områder uden for interessent-kommunernes geografiske område, efter de til enhver tid gældende regler herom. 4. Forpligtelser 4.1 Interessenterne har pligt til at levere, og interessentskabet har pligt og eneret til at modtage og behandle alt affald, som henhører under de overførte opgaveområder. For Brønderslev Kommune gælder pligten ikke for affald, hvor kommunen har overtaget den tidligere Dronninglund Kommunes pligt til at aflevere eller anvise affaldet til I/S Reno-Nord s anlæg som interessent i dette selskab, jf. bilag 1. (Sag nr. 2006/ AVV I/S Brønderslev-Dronninglund Kommunes forpligtelse som interessent i I/S RenoNord I/S bilag 1). 5. Hæftelser 5.1 Interessenterne hæfter solidarisk og ubegrænset overfor tredjemand for selskabets forpligtigelser. 5

6 5.2 Interessenterne hæfter indbyrdes for selskabets forpligtigelser i forhold de senest opgjorte indbyggertal pr. 1. januar. 5.3 Selskabets aktiver kan ikke gøres til genstand for retsforfølgning for selskabet uvedkommende gæld, herunder de enkelte interessenters gæld. 5.4 Selskabets kreditorer kan først holde sig til interessenterne efter dokumenteret, men forgæves retsforfølgning mod selskabet. 5.5 Ingen interessent kan overdrage sine rettigheder og forpligtigelser ifølge denne vedtægt uden alle medinteressenters samtykke. 6. Bestyrelse 6.1 Selskabets øverste styrelsesorgan er en bestyrelse, som forestår den overordnede ledelse af selskabet efter bestemmelserne i denne vedtægt samt eventuelle supplerende retningslinjer, som besluttes af alle interessenter. 6.2 Bestyrelsesmedlemmerne vælges af og blandt interessentkommunernes kommunalbestyrelsesmedlemmer, hvorfra der tillige vælges personlige suppleanter for bestyrelsesmedlemmerne. Brønderslev Byråd udpeger to bestyrelsesmedlemmer samt to personlige stedfortrædere. Hjørring Byråd udpeger tre bestyrelsesmedlemmer samt tre personlige stedfortrædere. 6.3 Bestyrelsesmedlemmer og stedfortrædere vælges for den kommunale valgperiode. 6.4 Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer en formand og en næstformand på det konstituerende bestyrelsesmøde, der afholdes senest ved udgangen af den første januar måned i valgperioden. Formand og næstformand kan ikke være fra den samme interessent-kommune. 6.5 Indkaldelse til det konstituerende bestyrelsesmøde foretages af direktøren for interessentselskabet. 6

7 6.6 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 6.7 Bestyrelsen træffer beslutning om, hvornår ordinært møde afholdes. Bestyrelsen afholder herudover møde så ofte formanden skønner det påkrævet eller når mindst to bestyrelsesmedlemmer fremsætter begæring herom. 6.8 Bestyrelsesmøder indkaldes med dagsorden til hvert medlem med mindst syv dages varsel. 6.9 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre bestyrelsesmedlemmer er til stede, heriblandt formand eller næstformand Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed Over bestyrelsesmøderne føres en protokol, der ved mødets afslutning godkendes og underskrives af samtlige deltagende bestyrelsesmedlemmer Bestyrelsen fremsender inden 1. juni forslag til drifts- og anlægsbudget for det efterfølgende kalenderår, til interessenternes godkendelse Bestyrelsen behandler og godkender det reviderede økonomiske årsregnskab. Årsregnskabet skal fremsendes til hjemstedskommunen og forelægges Byrådet til orientering Bestyrelsen behandler og godkender de reviderede grønne årsregnskaber og miljøredegørelser, så at de kan fremsendes til Miljøstyrelsen inden den 1. juli efterfølgende år Bestyrelsens vederlag fastsættes efter de kommunale regler i henhold til indenrigsministeriets cirkulæreskrivelse af 3. marts 1981, om»vederlæggelse af de af kommunalbestyrelsen udpegede medlemmer af bestyrelsen for kommunale fællesskaber, selvejende institutioner m.v.«, og skal godkendes af statsforvaltningen. 7. Finansiering/administration/revision 7.1 Interessentskabets driftsudgifter, herunder forrentning og afdrag af lån, finansieres af selskabets salgsindtægter samt de gebyrer, som bestyrelsen fastsætter for modtagelse af affald. 7

8 7.2 Interessentskabets anlægsudgifter finansieres ved optagelse af lån, ved indskud eller ved forbrug af interessentskabets frie kapital. 7.3 Optagelse af lån samt afgivelse af kautionsforpligtelser og overtagelse af garantiforpligtelser, der ikke er sædvanlige inden for branchen, kræver godkendelse af alle interessenter. 7.4 For optagelse af lån, meddelelse af garantier m.v. gælder de regler som indenrigsministeriet fastsætter i henhold til Lov om kommunernes styrelse. 7.5 Selskabets økonomiske administration tilrettelægges i øvrigt efter de kommunale regler og bestyrelsens beslutninger, som de fremgår af det til enhver tid gældende budget- og regnskabsregulativ. 7.6 Selskabets revision varetages af en statsautoriseret revisor. Afsættelse af revisor og antagelse af ny revisor kræver godkendelse af statsforvaltningen. 8. Personale 8.1 Selskabets direktør fungerer som bestyrelsens sekretær og har det daglige overordnede administrative ansvar for alle forhold vedrørende selskabets aktiviteter. Direktøren refererer direkte til bestyrelsen og leder selskabet efter de udstukne retningslinjer. 8.2 Bestyrelsen ansætter og afskediger direktøren. Det øvrige personale ansættes og afskediges af direktøren på grundlag af bestyrelsens retningslinjer. 8.3 Løn- og ansættelsesforhold i selskabet skal være i overensstemmelse med de kommunale regler. 9. Tegningsret 9.1 Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forbindelse med direktøren eller direktørens stedfortræder i dennes fravær. 8

9 10. Ikrafttræden/udtræden/opløsning 10.1 Nærværende vedtægter træder i kraft den 1. januar En interessent kan tidligst udtræde af selskabet den 1. januar Eventuel udtrædelse skal ske med et skriftligt varsel på mindst tre år og højest fem år til udløb en 1. januar Når en interessent har varslet sin udtræden af selskabet, kan der ikke stiftes ny gæld, der kan gøres gældende med bindende virkning for denne interessent. Interessenten hæfter dog fortsat for eventuel gammel gæld Såfremt udtræden vil medføre tab for selskabet som følge af dårligere udnyttelse af anlægskapaciteten eller på anden måde, kan udtræden kun ske mod fuld erstatning til selskabet fra den udtrædende interessent. Erstatningens størrelse beregnes og fastsættes af bestyrelsen og godkendes af Statsforvaltningen Selv om bestyrelsen beregner, at selskabet ikke vil lide noget tab ved en interessents udtræden, har den udtrædende interessent ikke krav på udbetaling af nogen del af selskabets formue 10.6 Selskabets opløsning kræver enighed hos alle interessenter samt samtykke fra Statsforvaltningen. Nettoformuen eller nettogælden fordeles imellem interessenterne i forhold til de beregnede ejerandele, jf Uanset eventuel udtræden eller opløsning af selskabet hæfter kommunerne fortsat solidarisk og ubegrænset for eventuelt miljøansvar, der senere måtte blive pålagt som følge af selskabets aktivitet Nærværende vedtægt skal godkendes af de deltagende kommuners byråd samt af Statsforvaltningen for at have gyldighed. 9

10 11. Uoverensstemmelser 11.1 Uoverensstemmelser, som måtte opstå mellem interessenterne ved tolkning af denne vedtægt eller vedrørende interessentskabets drift eller opløsning, afgøres af statsforvaltningen, hvis afgørelse eller udtalelse kan indbringes for Indenrigs- og Sundhedsministeren, jf. kapitel VII i lov om kommunernes styrelse Eventuelle andre uoverensstemmelser, der måtte udspringe af denne vedtægt, og som ikke kan løses i mindelighed, afgøres af de almindelige domstole. 12. Vedtægtsændringer Ændringer i nærværende vedtægt kræver alle interessenters godkendelse, samt stadfæstelse af Statsforvaltningen. Godkendelse Denne vedtægt er godkendt i de to interessentkommuners byråd. Brønderslev den 30. november 2011 Borgmester, Lene Hansen Kommunaldirektør, Søren Steensen Hjørring den 21. december 2011 Borgmester, Arne Boelt Kommunaldirektør, Tommy Christiansen Godkendt af Tilsynsrådet, Aalborg 10

11

12

1. afsnit. Almindelige bestemmelser

1. afsnit. Almindelige bestemmelser Vedtægt Vedtægt Almindelige bestemmelser 1. afsnit Almindelige bestemmelser 1. Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S Amager Ressourcecenter. Interessentskabets hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER 2012. for. det kommunale fællesskab. KARA/Noveren I/S. ("Fællesskabet") CVR: 13507406

VEDTÆGTER 2012. for. det kommunale fællesskab. KARA/Noveren I/S. (Fællesskabet) CVR: 13507406 VEDTÆGTER 2012 for det kommunale fællesskab KARA/Noveren I/S ("Fællesskabet") CVR: 13507406 1. Navn og hjemsted 1.1 Fællesskabets navn er KARA/Noveren I/S. 1.2 Fællesskabets hjemsted bestemmes af Fællesskabets

Læs mere

UDKAST 13. april 2015. Shanghai Suite 1818, 18/F No. 699 Nanjing West Road Jing an District, Shanghai, 200041

UDKAST 13. april 2015. Shanghai Suite 1818, 18/F No. 699 Nanjing West Road Jing an District, Shanghai, 200041 København april 2015 Slettet: marts Sagsnr. 039186-0017 jhw/krl/liz Vedtægter for Brand & Redning MidtVest (Fællesskabet) [5. udkast til vedtægter er udarbejdet på grundlag af bemærkninger modtaget under

Læs mere

[UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015]

[UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015] København juni 2015 Sagsnr. 039186-0017 jhw/krl/liz Vedtægter for Brand & Redning MidtVest (Fællesskabet) [UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015] CVR-nr. [**] København

Læs mere

for Andelsselskabet Slamforbrænding

for Andelsselskabet Slamforbrænding Sagsnr. 99010006 FC/LN Udkast indeholdende oprindelig formulering, skrevet med sort tekst. Tekst, der udgår, er overstreget. Ny tekst er skrevet med grønt. VEDTÆGTER for Andelsselskabet Slamforbrænding

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TARUP-DAVINDE I/S

VEDTÆGTER FOR TARUP-DAVINDE I/S VEDTÆGTER FOR TARUP-DAVINDE I/S 1. februar 2007 2 Indholdsfortegnelse 1.0 NAVN OG HJEMSTED... 3 2.0 SELSKABETS DELTAGERE... 3 3.0 SELSKABSFORM... 3 4.0 FORMÅL OG OMRÅDETS AFGRÆNSNING... 3 5.0 OPGAVER...

Læs mere

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015 Udkast Præambel Det fremgår af økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening om kommunernes økonomi for 2015, at de nuværende 87 kommunale

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Kraftvarme

Vedtægter for Jægerspris Kraftvarme Vedtægter for Jægerspris Kraftvarme 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Jægerspris Kraftvarme A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Jægerspris Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune.

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune. VEDTÆGT for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN CVR-nr.. 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er By- og Pendlercykel Fonden. Stk. 2. Fonden er etableret i henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende

Læs mere

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A.

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 241006 V E D T Æ G T E R FOR BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 1. Navn og hjemsted 1. 1.1. Selskabets navn er Baunehøj Vandværk A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Helsinge Kommune, under sammenlægning til Gribskov

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

OKSBØL VARMEVÆRK A.M.B.A. Vedtægter

OKSBØL VARMEVÆRK A.M.B.A. Vedtægter OKSBØL VARMEVÆRK A.M.B.A Vedtægter Marts 2012 Vedtægterne er godkendt på den ekstraordinære generalforsamlingen d. 24. oktober 2011 og af Byrådet d. 6 marts. 2012 Side 1 af 11 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter. Vejlby Fjernvarme A.m.b.a. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Vejlby Fjernvarme A.m.b.a. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 40 J.nr.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK. Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab.

VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK. Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab. Advokat P. Højgaard Nielsen Sønderbrogade 3, 2.th. 8700 Horsens J. nr. 16-83870 VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab. Interessentskabets

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

VEDTÆGTER. De Danske Skovdyrkerforeninger f.m.b.a. tel +45 33 24 42 66 fax +45 33 24 18 44 info@skovdyrkerne.dk www. skovdyrkerne.

VEDTÆGTER. De Danske Skovdyrkerforeninger f.m.b.a. tel +45 33 24 42 66 fax +45 33 24 18 44 info@skovdyrkerne.dk www. skovdyrkerne. VEDTÆGTER 2012 De Danske Skovdyrkerforeninger f.m.b.a Amalievej 20 1875 Frederiksberg C. Denmark CVR- nr. 82 28 90 11 tel +45 33 24 42 66 fax +45 33 24 18 44 info@skovdyrkerne.dk www. skovdyrkerne.dk VEDTÆGTER

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013

VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013 VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013 01 INDHOLD NAVN, HJEMSTED, FORMÅL 1 SIDE 02 FORMÅL OG VIRKSOMHED 2 SIDE 02 MEDLEMMER 3-5 SIDE 02 KAPITALFORHOLD 6-7 SIDE 03 LEDELSE 8 SIDE 03 BESTYRELSEN 9 SIDE 04 BESTYRELSESVALG

Læs mere

FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S

FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S 1 navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Fjellerad Vandværk I/S. Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a.

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. VEDTÆGTER for FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. I NAVN, ETABLERING, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Navn og etablering 1.1 Foreningens navn er Foreningen Østifterne f.m.b.a. 1.2 Foreningen er etableret ved en omdannelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 -

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - navn og hjemsted 1 Selskabets navn er Andelsvandværket Helle Vest A.m.b.a. Selskabet er stiftet den 22. februar 2011 ved omdannelse af Andelsvandværket

Læs mere

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er (KA). Stk. 2 Hjemstedet for KA er Randers kommune. 2 - Grundlag Stk. 1 KA s værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det kommer til udtryk

Læs mere

Bilag til dagsordenens pkt. 4.a Bestyrelsens forslag til nye vedtægter

Bilag til dagsordenens pkt. 4.a Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Bilag til dagsordenens pkt. 4.a Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Vedtægter for grundejerforeningen Hedelyhaven/Søagerparken 7-201 Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap.

Læs mere

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A.

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for Bedsted Fjernvarme A.m.b.a. Indhold 1. Navn og hjemsted 2. Formål og forsyningsområde 3. Andelshavere/varmeaftagere 4. Andelshavernes hæftelse og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1.2. Selskabets hjemsted er Langå Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1.

Læs mere