Referat. Den 6. maj 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Den 6. maj 2015"

Transkript

1 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl Den 6. maj 2015 Deltagere: Alex F. Rasmussen Formand Jens Corfitzen Næstformand afdelingsbestyrelsen (afd. 2) Peter Jørgensen Næstformand organisationsbestyrelsen (afd. 1) Bendt K.B. Pedersen Bestyrelsesmedlem (afd. 1) Carsten Kjøller Bestyrelsesmedlem (afd. 2) Afbud Søren Helmer Suppleant til bestyrelsen (afd. 2) Afbud Thomas Begulic Suppleant til bestyrelsen (afd. 1) Jeanette Vennerberg Repræsentantskabsmedlem (afd. 2) Afbud Rasmus Tyrri Nielsen Repræsentantskabsmedlem (afd. 1) Afbud LEDIG Repræsentantskabet (afd. 1) Thomas Begulic Repræsentantskabet (afd. 1) Søren Helmer Jensen Repræsentantskabet (afd. 2) Afbud Marianne Olsen Repræsentantskabet (afd. 2) Afbud Kasper Nørballe Søren E. Jensen Dagsorden: Direktør PAB Albjerg Revision 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af referat (bilag 1) 3. Boligselskabets budget 2016 (bilag 2) 4. Regnskab 2014 for boligorganisation og afdelingerne (bilag 3, 4, 5, 6, 7, 8) 5. Valg af revisor og advokat 6. Opsplitning af fælles afdelingsbestyrelse 7. Orientering fra formanden 8. Orientering fra administrationen 9. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen (status) 10. Kollektiv råderet 11. Varmecentral (status) 12. Forretningsførelse/administration af Lægeforeningens Boliger 13. Gebyr for vaskeregnskab 14. Birthes Have 15. Reception for Olsen (bilag 9) 16. Eventuelt

2 1. Valg af dirigent og referent Kasper Nørballe indstilles som referent og Peter Jørgensen indstilles som dirigent. Peter Jørgensen blev valgt som dirigent og Kasper Nørballe blev valgt som referent. 2. Referat fra den 3. marts 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmødet er vedlagt som (bilag 1). At referatet godkendes. Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 3. Budget 2016 Revideret udkast til budget 2016 er vedlagt som (bilag 2). I det reviderede budget for 2016 er der taget højde for at afdelingerne skal til at indbetale til dispositionsfonden i 2016, da den likvide beholdning er kommet ned under minimumsbeholdningen jf. driftsbekendtgørelsens 40. At udkast til budget 2016 behandles og godkendes. Budgettet blev godkend, med nedenstående ændringer. Alex Rasmussen, Peter Jørgensen og Bendt Pedersen stemte for og Jens Corfitzen stemte blankt. Tillægsydelse 140 vaskerigebyr ændres til kr inkl. moms. Jens Corfitzen stemte blankt. 4. Regnskab 2014 for boligorganisation og afdelingerne Boligorganisationen Regnskabet udviser et overskud på kr Overskuddet skyldes primært, at der har været afholdt færre udgifter til møder end budgetteret (12.000), og bestyrelsesvederlag (12.000), samt flere indtægter til lovmæssige gebyrer (93.000). Ultimo 2014 udgør arbejdskapitalen kr og dispositionsfonden kr , hvoraf den disponible del udgør kr Regnskabet og revisionsprotokollat vedlagt som (bilag 3 og 4). 2

3 Afdeling 1 Regnskabet udviser et overskud på kr Overskuddet er overført til opsamlet resultat samt anvendt til ekstraordinær afskrivning på ufinansierede forbedringsarbejder. Overskuddet skyldes primært, mindre forbrug til vandudgift ( ), mindre forbrug på renholdelse ( ), mindre forbrug til almindelig vedligeholdelse ( ) samt mindre forbrug på diverse udgifter (53.000). Regnskabet er vedlagt som (bilag 5). Afdeling 2 Regnskabet udviser et overskud på kr Overskuddet er anvendt til ekstraordinær afskrivning på ufinansierede forbedringsarbejder. Overskuddet skyldes primært, mindre forbrug til vandudgift (27.000), mindre forbrug på forsikringer (78.000), mindre forbrug på renholdelse (95.000), mindre forbrug til almindelig vedligeholdelse ( ), samt mindre forbrug til diverse udgifter (60.000). Regnskabet er vedlagt som (bilag 6). Prognose for dispositionsfond og trækningsret. Dispositionsfond Dispositionsfondens disponible andel udgør primo 2015 kr Der er givet tilskud fra dispositionsfonden til følgende afdelinger i 2014: Nyborggade Sionsgade I alt kr kr kr. Udgifter til tab v/ fraflytning og lejeledighed Nyborggade Sionsgade I alt kr kr kr. Prognose for dispositionsfondens disponible andel vedlægges som (bilag 7). Trækningsret Trækningsretten udgør primo 2015 kr Prognose for trækningsretten for vedlægges som (bilag 8). 3

4 At organisationsbestyrelsen godkender regnskaberne. At orientering om trækningsretten tages til efterretning. At orientering om dispositionsfonden tages til efterretning. Regnskaberne for afdeling I og II blev enstemmigt godkendt. Regnskab for boligorganisationen blev godkendt. Alex Rasmussen, Peter Jørgensen og Bendt Pedersen stemte for og Jens Corfitzen stemte imod, da han mente at udgifterne på kr til lejetab (konto 803) skulle deles, således at halvdelen først skulle afskrives i regnskab Dette kunne revisor ikke anbefale. Orienteringen om trækningsret blev taget til efterretning. Orienteringen om dispositionsfonden blev taget til efterretning. 5. Valg af revisor og advokat Repræsentantskabet skal på det ordinære repræsentantskabsmøde den 16. juni 2015 træffe beslutning om valg af revisor og advokat for det kommende regnskabsår. At bestyrelsen drøfter og træffer beslutning om indstilling af revisor og advokat for Bestyrelsen indstiller Albjerg Revision som organisationens revisor til repræsentantskabsmødet den 16. juni 2015 og besluttede at fortsætte med Advokat Peter Dan Jørgensen, advokatfirmaet Bender Von Haller-Dragsted. 6. Opsplitning af fælles afdelingsbestyrelse (Status) På repræsentantskabsmødet den 15. oktober 2014 blev det besluttet, at organisationsbestyrelsen skal kigge på, hvilke konsekvenser der vil være ved en eventuel opsplitning af den fælles afdelingsbestyrelse, og komme med en indstilling til hvordan dette vil kunne effektueres. Herunder opgavefordeling af de nuværende fælles ting, såsom varmecentral, ejendomsfunktionærer mv. På organisationsbestyrelsesmødet den 4. november 2014 blev det besluttet, at det samme udvalg der skal kigge på vedtægterne, har til opgave at lave et oplæg der jf. ovenstående fortæller hvilke konsekvenser der vil være ved at opsplitte den nuværende afdelingsbestyrelse, så afdeling I og II har hver deres afdelingsbestyrelse. Kasper er efter mødet vedrørende vedtægter og eventuel opsplitning begyndt at undersøge, hvem der har beslutningskompetencen til dette, da dette ikke fremgår direkte of lovgivningen. Kasper afventer skriftlig tilbagemelding fra BLs jurister og eventuel ministeriet. 4

5 På organisationsbestyrelsesmødet den 6. januar 2015 bliver det besluttet, at Udvalget har møde om ovenstående punkt den 20. januar Administrationen rykker BL for svar på de stillede spørgsmål. Det forventes at svar ligger klar inden udvalgets næste møde. BLs jurist Jacob B. Madsen svarede i mail af 8. januar 2015, der vedlægges som (bilag 4) på de fremsendte spørgsmål i forbindelse med opsplitning af fælles afdelingsbestyrelse og hvordan afstemninger på afdelingsmødet skal foregå. På styringsdialogmødet den 5. februar 2015 blev emnet taget op og tilsynet var ikke umiddelbart enige med BL, men ville undersøge spørgsmålene nærmere og vende tilbage når de havde et endeligt svar. Administrationen bliver kontaktet telefonisk af Lægeforeningens advokat der har spørgsmål til samme sag og hvordan den overordnede konstruktion i almene organisationer hænger sammen. På organisationsbestyrelsesmødet den 3. marts 2015, blev det besluttet at der indkaldes til et nyt møde i udvalget, når tilsynet har responderet på de stillede spørgsmål, og at der ikke skal bruges advokat i sagen. Det blev samtidig besluttet, at der indkaldes til ekstraordinært repræsentantskabsmøde når et endeligt svar fra tilsynet foreligger, med udgangspunkt i udvalgets oplæg. Der er ikke kommet et endeligt svar fra tilsynet og der har derfor heller ikke været afholdt møde i udvalget. Det har ikke været muligt, at finde dokumentation for, at afdelingerne og repræsentantskabet tidligere har godkendt en sammenlægning af afdeling I og II, jf. reglerne i normalvedtægternes 19 stk. 2. Samarbejdsudvalget har derfor vurderet, at det ville være formålstjenlig at sætte punktet på dagsordenen, på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde, hvor det kan drøftes og eventuelt træffes beslutning i sagen, med følgende indstilling. At repræsentantskabet drøfter, om de på baggrund af de ovenstående oplysninger kan træffe beslutning om, at afdeling I og II skal anses som to separate afdelinger med hensyn til beboernes beføjelser, således at afdelingerne holder separate afdelingsmøder og har hver deres bestyrelse fremadrettet. At repræsentantskabet på baggrund af deres drøftelse træffer beslutning om: A. At afdeling I og II fremadrettet skal anses som to separate afdelinger med hensyn til beboernes beføjelser, således at afdelingerne holder separate afdelingsmøder og har hver deres bestyrelse fremadrettet. B. At man indkalder til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde når et endeligt svar fra tilsynet foreligger, med udgangspunkt i udvalgets oplæg. At repræsentantskabets drøftelse og beslutning tages til efterretning. 5

6 Organisationsbestyrelsen tog repræsentantskabets beslutning til efterretning. Repræsentantskabet havde på deres møde den 28. april besluttet nedenstående: At repræsentantskabet beder organisationsbestyrelsen anmode afdelingsbestyrelsen indkalde til et ekstraordinært afdelingsmøde (fælles) med afholdelse inden udgangen af maj måned 2015, hvor det skal besluttes om afdeling I og II skal anses som to separate afdelinger med hensyn til beboernes beføjelser, således at afdelingerne holder separate afdelingsmøder og har hver deres bestyrelse fremadrettet. At repræsentantskabet efterfølgende vil tage afdelingsmødets beslutning til efterretning. At konsekvensen af en eventuel beslutning om separering af afdelingerne jf. ovenstående, betyder, at der indkaldes til separate ordinære afdelingsmøder i 2015, med valg til afdelingsbestyrelser. At der på det ekstraordinære afdelingsmøde vælges supplerende repræsentanter og suppleanter til repræsentantskabet, så dette er fuldtalligt til det ordinære repræsentantskabsmøde den 16. juni Orientering fra formanden Mundtlig orientering At orienteringen tages til efterretning. Alex Rasmussen orienterede om at han på det ordinære repræsentantskabsmøde den 16. juni 2015 trækker sig som formand for organisationsbestyrelsen. Som en konsekvens af dette vil der på dagsordenen til repræsentantskabsmødet den 16. juni 2015 blive tilføjet nedenstående ekstra punkter. Valg af formand for 1 år. Evt. valg af næstformand eller bestyrelsesmedlem for 1 år. Alex Rasmussen orienterede endvidere om, at han uanset udfaldet af det ekstraordinære afdelingsmøde i maj 2015 ikke ønsker at fortsætte som formand for afdelingsbestyrelsen efter det/de ordinære afdelingsmøder til september. Hvis afdelingsmødet jf. vedtægternes 18 stk. 2 beslutter at fortsætte med at blive anset som én afdeling med hensyn til beboernes beføjelser, således at afdelingerne skal have fælles afdelingsmøder og fælles afdelingsbestyrelse, skal der på dagsordenen til det fælles afdelingsmøde tilføjes nedenstående ekstra punkter på dagsordenen: Valg af formand for 1 år. Evt. valg af bestyrelsesmedlem for 1 år. Hvis det ekstraordinære afdelingsmøde i maj 2015 beslutter, at afdeling I og II skal anses som to separate afdelinger med hensyn til beboernes beføjelser, således at afdelingerne holder separate afdelingsmøder og har hver deres bestyrelse fremadrettet, skal der vælges nye bestyrelser i både afdeling I og II. Her under tages stilling til om. 6

7 Formanden for afdelingsbestyrelsen vælges på afdelingsmødet. Afdelingsbestyrelsens størrelse. Repræsentanter til repræsentantskabet vælges på det ordinære afdelingsmøde eller vælges af afdelingsbestyrelsen. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 8. Orientering fra administrationen Mundtlig orientering. Referat fra styringsdialogmødet er ved udsendelsen af denne dagsorden ikke modtaget. At orienteringen tages til efterretning. Administrationen har stadig ikke modtaget det endelige referat fra styringsdialogmødet. Det fremsendes til bestyrelsen når det modtages. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 9. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen (status) På organisationsbestyrelsesmødet den 4. november 2014 besluttede bestyrelsen, at forretningsorden for organisationsbestyrelsen skal tages op når arbejdet med vedtægterne er færdigt. Det blev samtidig besluttet, at den fungerende forretningsorden ikke kunne godkendes, da den på nogen punkter fraviger fra vedtægterne. Møder skal indkaldes med minimum 5 hverdage, lørdag tælles ikke med som hverdag. Vedtægterne har været på dagsordenen på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 28. april 2015 og er færdigbehandlet. At det drøftes og besluttes hvordan der skal arbejdes videre med udarbejdelse af ny forretningsorden for organisationsbestyrelsens arbejde. Bestyrelsen besluttede at udskyde punktet til efter det ordinære repræsentantskabsmødet den 16. juni Kollektiv råderet Administrationen har aflyst byggelån i begge sager, da Nykredit ville begynde at opkræve gebyrer for at have kreditten stående til rådighed. Der kan etableres en ny kredit meget hurtigt, hvis det bliver nødvendigt. 7

8 Administrationen har forespurgt Københavns Kommune, om der må hjemtages lån i etaper, hen over de 5 år godkendelsen gælder, inden for den ramme afdelingsmødet har godkendt. Svar afventes og medtages, hvis det er modtaget inden mødet. Der er endnu ikke kommet svar fra Kommunen. Det blev på bestyrelsesmødet den 6. januar 2015 besluttet, at punktet medtages til styringsdialogmødet med Københavns Kommune. På styringsdialogmødet den 6. februar 2015, bekræftede tilsynet at der inden for den godkendte ramme i 5 år fra godkendelsestidspunktet løbende kan optages lån til finansiering af afdelingernes kollektive råderetssager. Økonomiafdelingen har oplyst, at der primo april 2015 er udført kollektiv råderetssager for henholdsvis kr i afdeling I og kr i afdeling II. Administrationen vil på denne baggrund indstille til, at bestyrelsen giver administrationen fuldmagt til at hjemtage lån i Nykredit på de ved lånehjemtagelsestidspunktet udførte sager i afdeling I og II At organisationsbestyrelsen drøfter sagen og beslutter om der skal hjemtages lån jf. administrationens indstilling. Bestyrelsen besluttede at godkende administrationens indstilling, således at bestyrelsen giver administrationen fuldmagt til at hjemtage lån i Nykredit på de ved lånehjemtagelsestidspunktet udførte sager i afdeling I og II. 11. Varmecentral (status) Når sagen er afsluttet vil administrationen med baggrund i det tekniske byggeregnskab udfærdige et endeligt byggeregnskab og derefter hjemtage lån fra Nykredit til finansiering af sagen. På organisationsbestyrelsesmødet den 4. november blev det besluttet at lånet hjemtages i Nykredit og underskrives af de tegningsberettigede. Sagen er afsluttet og budgettet overholdes. Administrationen har modtaget det byggetekniske regnskab og vil hurtigst muligt udarbejde et byggeregnskab, der fremsendes til revisor inden endelig godkendelse i organisationsbestyrelsen At organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 8

9 Alex Rasmussen bemærkede at der fortsat ikke var trådløs forbindelse fra CTS anlægget til ejendomskontoret. Kjeld bliver bedt om at tage dette op med rådgiveren. 12. Forretningsførelse/administration af Lægeforeningens Boliger På bestyrelsesmødet den 6. januar 2015 punkt 6. Orientering fra administrationen gjorde Kasper Nørballe opmærksom på, at kontrakten om forretningsførelse mellem Lægeforeningens Boliger og PAB udløber med årets udgang. Hvis Lægeforeningens Boliger vil gøre brug af deres option og forlænge kontrakten med yderligere et år, skal dette meddelelse senest med udgangen af oktober måned Denne kompetence ligger i organisationsbestyrelsen. Kasper gjorde opmærksom på muligheden for at melde sig ind i FA09. Opsigelsesvarslet ved indmeldelse i FA09 er et år til et regnskabsårs udløb. Kompetencen til en sådan beslutning ligger i repræsentantskabet. På bestyrelsesmødet den 3. marts 2015 behandlede bestyrelsen under punkt 11, hvorvidt man skulle forlænge aftalen med PAB for yderligere 1 år, eller om man skal finde en anden administrator til at varetage forretningsførelsen. Kasper Nørballe forlod mødet under behandlingen af dette punkt. Det blev besluttet at skyde punktet til næste organisationsbestyrelsesmøde den 5. maj At bestyrelsen beslutter om Lægeforeningens Boliger skal forlænge aftalen med PAB for yderligere 1 år, eller om man skal finde en anden administrator til at varetage forretningsførelsen. Bestyrelsen besluttede at bruge den mulige option og forlænger kontrakten med PAB med yderligere 1 år. 13. Gebyr for vaskeregnskab Gebyr for udarbejdelse af vaskeregnskab er ikke indeholdt i administrationshonoraret. Det er tidligere aftalt at der betales kr plus moms til administrationen for denne ydelse. At der betales et gebyr på kr plus moms for udarbejdelse af vaskeregnskab for Bestyrelsen godkendte, at der betales et gebyr på kr plus moms for udarbejdelse af vaskeregnskab for

10 14. Birthes Have På bestyrelsesmødet den 3. marts 2015 orienterede formanden om at samarbejdsudvalget på vegne af Lægeforeningens boliger havde indsendt en ansøgning til R98 almenvelgørende fond om midler til at oprette området Birtes Have. Det blev på ovenstående møde besluttet, at afvente Lægeforeningens Boligers Fonds tilbagemelding på de i mail af 20. februar 2015 stillede spørgsmål, samt tilbagemelding på ansøgning til R98 almenvelgørende fond, og herefter sætte punktet på dagsorden til en drøftelse og beslutning om der skal gøres yderligere tiltag i sagen eller den lukkes. Siden sidste møde har Lægeforeningens boliger modtaget et afslag fra R98 almenvelgørende fond på den indsendte ansøgning. Administrationen har den 16. marts 2015 modtaget svar på de fremsatte spørgsmål fra Lægeforeningens Boliger Fond. Fonden oplyser: At Lægeforeningens Boligers Fond, som almennyttig boligfond, ikke har mulighed for at overlade brugsretten til Lægeforeningens Boliger alene mod, at de påtager sig vedligeholdelsen af arealet. At Lægeforeningens Boligers Fond, som almennyttig fond, ikke har mulighed for at betale driftsomkostningerne ved ejendommen, og derfor skal afhænde ejendommen på den ene eller den anden måde. At Lægeforenings Boligers Fond er indstillet på at overdrage grunden vederlagsfrit til Lægeforeningens Boliger. At ejendomsskatten for ejendommen i 2015 udgør kr ,65. At ejendomsvurderingen er påklaget, således at vi forventer, at ejendomsskatten for de kommende vil blive væsentlig lavere. At Lægeforeningens Boligers Fonds salg af grunden til under markedspris skal forelægges Fondsmyndigheden til godkendelse. Administrationen har i mail af 17. marts 2015 oplyst Lægeforeningens Boligers fond om, at såfremt organisationsbestyrelsen ønsker at gå videre med sagen med henblik på at overtage ejendommen, vil være en beboerdemokratisk proces på ca. 2-3 måneder. Fonden har i mail af 14. april 2015 endvidere oplyst at, Lægeforeningens Boligers Fond netop har afholdt bestyrelsesmøde, hvor nedenstående blev besluttet og at de forventer at høre fra Lægeforeningens Boliger umiddelbart efter den 5. maj Efter omstændighederne er man indforstået med, at afvente udbud af ejendommen Østerbrogade 190 indtil den 5. maj d.å., hvor vi går ud fra, at organisationsbestyrelsen behandler Lægeforeningens Boligers Fonds tilbud om, at Boligorganisationen under forbehold af Civilstyrelsens godkendelse kan overtage ejendommen Østerbrogade 190 vederlagsfrit. At organisationsbestyrelsen på baggrund af ovenstående oplysninger drøfter og beslutter om der skal arbejdes videre med en eventuel overtagelse af ejendommen eller om sagen skal lukkes. 10

11 Bestyrelsen besluttede at den ikke ønsker at overtage grunden (Birthes Have), hvilket meddeles Lægeforeningens Boligers Fond den 6. maj Reception for Olsen Organisationsbestyrelsen ønsker at afholde en reception for Olsen i maj måned 2015, da han har valgt at gå på efterløn. Oplæg til Olsens Reception er vedlagt som (bilag 9). At organisationsbestyrelsen drøfter og beslutter rammerne for afholdelse af reception for Olsen. Bestyrelsen godkendte det vedlagte oplæg. Udgifterne til denne betales af arbejdskapitalen. 16. Eventuelt Næste møde i organisationsbestyrelsen (konstituerende) er planlagt til den 16. juni 2015 kl

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Referat Den 22. januar 2013

Referat Den 22. januar 2013 Glostrup, den 23. januar 2013/LLR Referat Den 22. januar 2013 Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11 1. sal Mødetid kl.

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 7. april 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 07.04.2014 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Glostrup, den 16. juli 2012 LLR/ Referat Den 9. juli 2012

Glostrup, den 16. juli 2012 LLR/ Referat Den 9. juli 2012 Glostrup, den 16. juli 2012 LLR/ Referat Den 9. juli 2012 Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Sionsgade 26, kælderen kl. 18.00 2100 København Ø. Deltagere: Alex F. Rasmussen formand

Læs mere

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud Glostrup, den 4. september 2014 Referat Den 3. september 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. september 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 24. september 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Lyngby almennyttige Boligselskab Administrator: DAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Navn 1. Selskabets navn er Lyngby almennyttige Boligselskab.

Læs mere

Boligselskabet BSB Glamsbjerg

Boligselskabet BSB Glamsbjerg Boligselskabet BSB Glamsbjerg Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 21. marts 2013 kl. 17.00 på Glamsbjerg Hotel, Søndergade 3, 5620 Glamsbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Glamsbjerg...

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat ordinært bestyrelsesmøde MSBolig - 11. juni 2013 side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. september 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Agerkær 40, Rødovre

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. september 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Agerkær 40, Rødovre Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. september 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Agerkær 40, Rødovre Bestyrelsen: Formand Klaus Lind Bentsen, næstformand Erik Monnerup, Bent Nielsen, Børge

Læs mere

Dagsorden: Øvrige deltagere uden stemmeret: org.bestyrelsen. Øvrige deltagere: Pia Christiansen Jytte Jensen Kristine Jacobsen

Dagsorden: Øvrige deltagere uden stemmeret: org.bestyrelsen. Øvrige deltagere: Pia Christiansen Jytte Jensen Kristine Jacobsen Boligselskabet Domea København Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag d. 13. december 2011 kl. 18.00 Hos Domea, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup Dagsorden: 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo 11.12. 2013 Side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Opdateret, juni 2015 Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 ORGANISATION... 5 Afsnit 1.1 Organisatorisk oversigt.... 5 Afsnit 1.2 Vedtægter, Sønderborg Andelsboligforening...

Læs mere

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen,

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen, VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 16-03-2015 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 16. marts 2015 kl. 9.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag den 29. januar 2015 kl. 17.00. Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ

Dagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag den 29. januar 2015 kl. 17.00. Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ A/B Gudenå Dagsorden til bestyrelsesmøde Torsdag den 29. januar 2015 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Dagsorden til bestyrelsesmøde i A/B Gudenå - 29.01. 2015 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 Velkommen til ordinært smøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup #JobInfo Criteria=AKB_Taastrup# Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup Bestyrelsen Kaare V. Thomsen, Benni Møller-Hansen, Allan

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet #JobInfo Criteria=S1# Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet Til stede: Stine Gotved, Marie Grundtvig Buss, Lone Henriksen, Hanne Tennes, Steen Donsby Afbud fra:

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 21. marts 2013 kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud:

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen, regionsdirektør Erik Lønne Gottfredsen og koordinerende sekretær Trine Bomholt.

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen, regionsdirektør Erik Lønne Gottfredsen og koordinerende sekretær Trine Bomholt. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 25. juni 2013 kl. 15.00, i Restaurant Svanelunden, Svanelunden 6 i Hjørring Dagsorden: side 1 Godkendelse

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 27. januar 2014 kl. 17.00 I festlokalet, Vognmandsgade 16, kælderen, Frederiksværk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3.

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. september 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Humlebæk Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag d. 22. oktober 2013.

Humlebæk Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag d. 22. oktober 2013. Humlebæk Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag d. 22. oktober 2013. Dagsorden 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat... 2 3 Humlebæk Boligselskab Økonomi... 2 3.1

Læs mere