Resumé. Punkt 8 Energitilsynets møde den 19. december 2012 ENERGITILSYNET Varme/Detail & Distribution «Sagsnummer»

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resumé. Punkt 8 Energitilsynets møde den 19. december 2012 ENERGITILSYNET. 19-12-2012 Varme/Detail & Distribution «Sagsnummer»"

Transkript

1 ENERGITILSYNET Punkt 8 Energitilsynets møde den 19. december 2012 Orientering om benchmarking af omkostningerne i 2011 til energispareindsatsen hos net- og distributionsvirksomhederne indenfor el, naturgas og fjernvarme Resumé 1. Formålet med dette notat er at orientere Energitilsynet forud for sekretariatets offentliggørelse af en benchmarking af omkostningerne til energispareindsatsen indenfor el, naturgas og fjernvarme Varme/Detail & Distribution «Sagsnummer» /SKHA/PNV/JMC/MAP A Sekretariatet for Energitilsynet Carl Jacobsens Vej Valby Tlf Mail Web 2. Net- og distributionsselskaberne får dækket de faktiske omkostninger til opfyldelse af energibesparelserne ved indregning op til 50 øre pr. kwh s energibesparelse gennem deres indtægtsrammer. Fjernvarmevirksomheder kan indregne omkostninger til opnåelse af energibesparelser i varmeprisen. 3. Elnet- og gasdistributionsselskaberne har anmeldt omkostninger til opfyldelse af besparelsesforpligtelsen og faktiske energibesparelser til Energitilsynet i forbindelse med reguleringsregnskaberne for For fjernvarmeselskaberne har sekretariatet modtaget en liste fra Dansk Fjernvarme over de realiserede energibesparelser opgjort i TJ. Med udgangspunkt i denne liste har sekretariatet rettet henvendelse til værkerne og indhentet de samlede omkostninger til de realiserede energibesparelser. 5. Benchmarkingen af omkostninger til opnåelse af energibesparelser i 2011 viser, at de gennemsnitlige omkostninger har været på ca. 24 øre/kwh for fjernvarmevirksomhederne, mens de har været på ca. 42 øre/kwh for netvirksomhederne i elforsyningen og naturgasdistributionsvirksomhederne. 6. Det har i 2011 samlet set kostet ca. 700 mio. kr. at opnå energibesparelser på knap 2 mio. MWh. Det giver en gennemsnitlig omkostning til spareindsatsen på ca. 36 øre/kwh, jf. tabellen nedenfor.

2 2/14 Sammenfatning af omkostningerne til energispareindsatsen indenfor el, gas og fjernvarme, 2011 Omkostning mio. kr. Besparelse MWh Gennemsnitsomkostning øre/kwh Netvirksomheder i elforsyningen 359, ,1 Naturgasdistributionsvirksomheder 163, ,3 Varmedistributionsvirksomheder 177, ,4 I alt 700, ,3 7. Ca. 79 pct. af elnetselskabernes energibesparelser er opnået til gennemsnitsomkostninger på under 50 øre/kwh. Alle tre gasdistributionsselskaber har haft gennemsnitsomkostninger på under 50 øre/kwh. 8. Fjernvarmevirksomhederne har i gennemsnit lavere omkostninger til opnåelse af energibesparelser end elnet og gasdistributionsselskaberne. Samtidig er der stor spredning i fjernvarmeselskabernes omkostninger til opnåelse af energibesparelser. Orientering 9. Det indstilles, at Energitilsynet på baggrund af vedlagte sagsfremstilling og vurdering tager sekretariatets orientering til efterretning.

3 3/14 Sagsfremstilling 10. Benchmarkingen af omkostninger til energispareindsatsen i kalenderåret 2011 gennemføres efter anmodning fra Energistyrelsen. Benchmarkingen viderefører dermed den benchmark Energitilsynet i henhold til bekendtgørelsen om energispareydelser 1 var forpligtet til at foretage for besparelser i kalenderåret Rammerne for virksomhedernes energispareindsats er fastlagt i forsyningslovene ved en lovændring i Med lovændringen blev indsat enslydende bestemmelser i de tre forsyningslove, hvorefter ministeren bl.a. fik mulighed for at fastsætte regler om opgaver og mål for besparelsesindsatsen. De konkrete vilkår for indsatsen er udmøntet i aftalen af 20. november 2009 mellem den daværende klima- og energiminister og net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og olie om selskabernes fremtidige energispareindsats 3, samt i ovennævnte bekendtgørelse om energispareydelser. 12. Af bilag 4 til aftalen af 20. november 2009 vedrørende markedsorientering og gennemsigtighed fremgår, at der med henblik på at sikre en øget anvendelse af eksterne aktører og større gennemsigtighed i forbindelse med selskabernes besparelsesindsats bl.a. ville blive taget initiativ til synliggørelse af omkostningerne til opnåelse af besparelserne. 13. Energistyrelsen har oplyst, at styrelsen har drøftet spørgsmålet om indberetning og offentliggørelse af selskabernes resultater med selskabernes organisationer. Dette har ført til en arbejdsdeling, hvor Energistyrelsen fortsat får indberetningerne og offentliggør selskabernes årlige realiserede energibesparelser, mens indsamling af omkostninger til energispareindsatsen efter styrelsens vurdering mest hensigtsmæssigt varetages af Energitilsynet. 14. Det er Energistyrelsen, som fører tilsyn med overholdelsen af bekendtgørelsens bestemmelser og offentliggør status for energiselskabernes spareindsats mv. Derfor indeholder dette notat alene en præsentation af de indrapporterede tal. Notatet indeholder således ikke en nærmere analyse af virksomhedernes energibesparelser. 15. Net- og distributionsvirksomhederne kan sikre realiseringen af energibesparelser inden for alle energiarter i hele landet. Ved energispareaktiviteter forstås bl.a. aktiviteter, som reducerer behovet for tilførsel af energi til slutforbrugeren, herunder effektivisering af energianvendelsen i anlæg og byg- 1 Bekendtgørelse nr. 677 af 21. juni 2010 om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder. Der henvises til 19, stk. 8. Bekendtgørelsen er vedlagt som bilag 1. 2 Lov nr. 520 af 7. juni DK/ForbrugOgBesparelser/EnergiselskabernesSpareindsats/Documents/Aftale20.november 2009.pdf

4 4/14 ninger m.v. hos forbrugerne, initiativer hos forbrugerne, der medfører energibesparelse i forsyningssystemet, såsom øget afkøling af fjernvarmevand på forbrugsstedet, reduktion af nettabene samt opførelse af kollektive solvarmeanlæg i forbindelse med fjernvarmeforsyning. 16. Dette er baggrunden for, at Energitilsynet etablerer og offentliggør benchmarkingen. 17. Net- og distributionsvirksomhederne 4 skal efter reglerne i bekendtgørelsen sikre realisering af omkostningseffektive energibesparelser til gavn for energiforbrugerne og samfundet 5. Virksomhedernes indsats skal medvirke til at øge den samlede besparelsesindsats, og den skal have særlig fokus på realisering af energibesparelser i slutforbruget, som ikke ville være blevet realiseret på nuværende tidspunkt uden virksomhedernes indsats. Besparelsesindsatsen er rettet mod det endelige energiforbrug, dvs. slutforbruget af energi i Danmark inklusive nettab. Høring Sagen har ikke været sendt i høring, da der er tale om en orienteringssag. 4 Der henvises til definitionen heraf i bekendtgørelsens 2. 5 Udover realisering af besparelsesmål skal net- og distributionsvirksomhederne sikre, at alle forbrugere i forsyningsområdet årligt får information om udviklingen i deres forbrug af energi, give oplysning til alle forbrugerkategorier i forsyningsområdet om mulighederne for at opnå energibesparelser samt kortlægge virksomhedernes energilevering i deres forsyningsområde fordelt på forbrugerkategorier og kategorier af energianvendelse.

5 5/14 Lovgrundlag 18. I henhold til 1 stk. 1, i Bekendtgørelse nr. 677 af 21. juni 2010 om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder pålægges net og distributionsvirksomheder at realisere omkostningseffektive energibesparelser. Net- og distributionsvirksomheder skal i overensstemmelse med bestemmelserne i denne bekendtgørelse fremme realiseringen af omkostningseffektive energibesparelser til gavn for energiforbrugerne og samfundet 19. Typen af energispareaktiviteter, der kan indregnes som energibesparelser defineres i Bekendtgørelse nr. 677 af 21. juni 2010 om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder 2, stk. 2: Med energispareaktiviteter forstås 1) Aktiviteter som reducerer behovet for tilførsel af energi til slutforbrugeren, herunder: a) Effektivisering af energianvendelsen i produkter, anlæg, processer og bygninger hos forbrugerne, eller b) Udbredelse af nye energiproducerende anlæg hos forbrugerne, som netto reducerer behovet for levering af energi, herunder lokale vedvarende energianlæg som solfangere og solceller samt vindmøller, der er tilsluttet i egen installation. I bygninger, som er tilsluttet fjernvarme kan der dog ikke medregnes en effekt af lokale solvarmeanlæg. 2) Initiativer hos forbrugerne, der medfører energibesparelse i forsyningssystemet, såsom øget afkøling af fjernvarmevand på forbrugsstedet. 3) Reduktion af nettabene. 4) Opførelse af kollektive solvarmeanlæg i forbindelse med fjernvarmeforsyning. 5) Besparelser i forbindelse med ventilation, belysning, pumper, varmeanlæg samt forbrug i administrationsbygninger hos kollektive produktionsanlæg i det omfang dette forbrug afregnes via en forbrugsmåler og således ikke er et internt egetforbrug. Besparelser på selve produktionsanlæggene, herunder kedler, turbiner, gasmotorer, røggasrensning og -køling m.v. med tilknyttet udstyr som f.eks. motorer, reguleringsudstyr m.v. kan ikke medregnes. Energistyrelsen offentliggør en liste over de kollektive produktionsanlæg på Energistyrelsens hjemmeside på Bekendtgørelse nr. 677 af 21. juni 2010 om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder 8, stk. 7 omhandler mulighed for handel med besparelser: Retten til at indrapportere energibesparelser, som er realiseret og dokumenteret efter stk. 1-6, og som således kan tilskrives en given net- eller distributionsvirksomhed, kan efterfølgende, evt. via mellemmand, overdrages fra den pågældende net- og distributionsvirksomhed til en anden net- og distributionsvirksomhed. 21. Bekendtgørelse nr. 677 af 21. juni 2010 om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder 12 giver retningslinjer for hvordan brancheforeninger skal stå for indsamling af data om realiserede energibesparelser:

6 6/14 Net- og distributionsvirksomhederne skal samarbejde i fornødent omfang om realiseringen af energibesparelser i medfør af denne bekendtgørelse, jf. dog kapitel 5. Stk. 2. Net- og distributionsvirksomhederne skal udpege samarbejdsorganer for virksomheder inden for hver af energiarterne elektricitet, naturgas og fjernvarme. Virksomhederne kan oprette et fælles samarbejdsorgan for to eller alle energiarter. Stk. 3. Samarbejdsorganerne skal udføre følgende opgaver: 1) Hvert samarbejdsorgan skal hvert år udarbejde en rapport i skemaform med samlet opgørelse af de deltagende virksomheders realiserede energibesparelser på grundlag af dokumentation som nævnt i 9. Rapporten indsendes til Energistyrelsen. Styrelsen udarbejder, efter drøftelse med de berørte organisationer, standardskemaer for rapporten med oplysning om frist for indsendelsen. 2) Samarbejdsorganerne skal, hvor der vurderes at være behov herfor, i fællesskab aftale principper for tilskrivning og opgørelse af energibesparelser og dokumentation herfor, jf. 8, 9 og 11. Stk. 4. De net- og distributionsvirksomheder som deltager i samarbejdsorganet dækker i fællesskab samarbejdsorganets omkostninger. Stk. 5. Omkostningerne efter stk. 4 fordeles forholdsvist mellem virksomhederne på grundlag af den enkelte virksomheds levering af energi til forbrug igennem virksomhedens distributionsnet i forhold til den samlede levering inden for pågældende energiart. Et samarbejdsorgan kan dog anvende standardbeløb for forskellige kategorier af net- og distributionsvirksomheder til dækning af samarbejdsorganets omkostninger som nævnt i stk. 3, nr. 1 og i Bekendtgørelse nr. 677 af 21. juni 2010 om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder 19 vedrører dækning af omkostninger og i stk. 8 beskrives Energitilsynets forpligtelse til at udarbejdelse en benchmarking i 2010: I 2011, når regnskabstallene fra 2010 foreligger, etableres en benchmarking, som viser de enkelte virksomheders samlede omkostninger i forbindelse med besparelsesindsatsen og omkostninger per sparet kwh. Denne benchmarking offentliggøres af Energitilsynet på tilsynets hjemmeside. 23. Benchmarkingen af omkostninger til energispareindsatsen i kalenderåret 2011 gennemføres efter anmodning fra Energistyrelsen. 24. Virksomhederne skal sikre, at der for årene realiseres dokumenterbare energibesparelser i et omfang, der mindst opfylder energibesparelsesmålsætninger, som angivet i bilag 1 til bekendtgørelsen, jf. tabel 1. Tabel 1. Energibesparelsesmålsætninger, gennemsnit pr. år i perioden MWh Netvirksomheder i elforsyningen 2, Naturgasdistributionsvirksomheder 1, Varmedistributionsvirksomheder 1, I alt 5, Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet på baggrund af bekendtgørelsen og egne beregninger. PJ 1)

7 Note: Ovenstående besparelsesmål for net- og distributionsvirksomheder gælder i helhed for alle de virksomheder i brancherne, der er omfattet af forpligtelsen. 1 ) Omregningsfaktor: 1 PJ = 1 mio. GJ. 3,6 GJ = 1 MWh. 1 MWh = kwh. 7/14

8 8/14 Benchmarking af omkostninger til energibesparelsesindsatsen 25. I det følgende gennemgås benchmarking af omkostninger til energibesparelser for først elnetselskaberne, dernæst gasdistributionsvirksomhederne og endelig fjernvarmevirksomhederne. Elnetselskaberne 26. Elnetselskaberne har anmeldt omkostninger til opfyldelse af besparelsesforpligtelsen og faktiske energibesparelser i kwh til Energitilsynet i forbindelse med reguleringsregnskaberne for Benchmarkingen er baseret på de til Energitilsynet anmeldte besparelser. 27. I forhold til benchmarkingen af elnetselskaberne er der yderligere forhold, som bør nævnes. Fire selskaber (ud af 75) har ikke anmeldt nogen besparelse og et selskab har anmeldt, men ikke opnået en besparelse i og derfor indgår de fem selskaber ikke i benchmarkingen. Samlet set udgør de fem selskaber 0,4 pct. af de opnåede besparelser Samlet set har elnetselskaberne haft omkostninger på ca. 359,9 mio. kr. i forbindelse med opnåelsen af energibesparelser på MWh i Elnetselskaberne har således foretaget energibesparelser i 2011 til en gennemsnitspris på 42,1 øre/kwh. I 2010 var gennemsnitsprisen 41,8 øre/kwh. 29. Størstedelen (49 af 68 8 ) af elnetselskaberne har omkostninger til energibesparelserne på 50 øre/kwh eller lavere. Samlet set varierer omkostningerne mellem 8 og 62 øre/kwh, jf. figur 1. 6 Brenderup, Energi Viborg, Ullerslev og Paarup har ikke anmeldt besparelse og Energi Fyn Nyborg har ikke opnået en besparelse i De 0,4 pct. er beregnet ud fra de fem selskabers (Brenderup, Paarup, Ullerslev, Viborg og Energi Fyn Nyborg) opnåede besparelse i 2010 set i forhold til den samlede opnåede besparelse i Energibesparelserne for Knøsgaard Transformatorforening og Øslev-Drøstrup er udført af Nyfors Net, men er efterfølgende ikke korrekt blevet faktureret til selskaberne. Disse indgår derfor i opgørelsen for Nyfors Net. Således baserer benchmarkingen sig på 68 selskaber.

9 9/14 Figur 1. Gennemsnitsomkostninger til energispareindsatsen i øre/kwh per elnetselskab, ,1 øre/kwh Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet på baggrund af elnetselskabernes anmeldelser. 30. Da elnetselskabernes besparelsesforpligtelse varierer med selskabernes størrelse, giver ovenstående figur dog ikke et tydeligt billede af de samlede omkostninger i forhold til de opnåede besparelser. 31. Sekretariatet for Energitilsynet har derfor i figur 2 opgjort gennemsnitsomkostningerne i forhold til mængden af opnåede besparelser. Figuren viser, hvor store besparelser, der er opnået i et givet prisinterval. Det fremgår at besparelser for ca MWh svarende til ca. 79 pct. af de samlede besparelser - er blevet foretaget til omkostninger på 50 øre/kwh eller lavere.

10 10/14 Figur 2. Elnetselskabernes energibesparelser opdelt efter gennemsnitsomkostninger, 2011 Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet på baggrund af elnetselskabernes anmeldelser. Naturgasdistributionsvirksomhederne 32. De tre gasdistributionsselskaber har anmeldt omkostninger til opfyldelse af besparelsesforpligtelsen og faktiske energibesparelser i kwh til Energitilsynet i forbindelse med reguleringsregnskaberne for Samlet set har gasdistributionsselskaberne haft omkostninger på ca. 163,1 mio. kr. i forbindelse med opnåelsen af energibesparelser på MWh svarende til en gennemsnitsomkostning på 42,4 øre/kwh. 34. Alle tre gasdistributionsselskaber har gennemsnitlige omkostninger til opnåelse af energibesparelser på 50 øre/kwh eller lavere. Tabel 2 Gasdistributionsselskabernes besparelser og tilsvarende omkostninger, 2011 Omkostninger per opnået Opnået besparelse Omkostninger ifm. besparelse Selskab (kwh) energibesparelser (øre/kwh) HMN Naturgas I/S ,76 Dong Gas Distribution A/S ,77 Naturgas Fyn Distribution A/S ,00 I alt ,35 Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet på baggrund af gasdistributionselskabernes anmeldelser

11 11/14 Fjernvarmevirksomhederne 35. Fjernvarmevirksomhedernes priseftervisninger kan ikke benyttes som grundlag for benchmarkingen. Det skyldes bl.a., at energibesparelserne opgøres pr. kalenderår, hvorimod priseftervisningen er udformet efter fjernvarmevirksomhedernes regnskabsår, som langtfra altid er kalenderåret. Indberetningerne i priseftervisningen omfatter desuden ikke interne omkostninger forbundet med energibesparelserne, eksempelvis administrationsomkostninger, mens disse omkostninger af selskaberne kan medregnes i opgørelsen af omkostninger ved energibesparelser. 36. Sekretariatet udsendte derfor en mail til de relevante virksomheder med anmodning om at få indberettet de samlede omkostninger, der for virksomhederne var forbundet med at realisere de indberettede energibesparelser for kalenderåret På grundlag af den tilsendte oversigt fra Dansk Fjernvarme over fjernvarmevirksomhedernes realiserede energibesparelser opgjort i TJ og de til Energitilsynet indberettede omkostninger til opnåelse af energibesparelser opgjort i kroner, har sekretariatet udarbejdet en benchmark. 38. Listen fra Dansk Fjernvarme indeholdt energibesparelser for 371 selskaber. Ud af disse har 12 selskaber, på trods af flere rykkere, ikke indberettet omkostninger til opnåelse af besparelser og disse udelades derfor af benchmarkingen. Samlet set udgør disse selskaber ca. to pct. af de samlede energibesparelser for fjernvarmeselskaberne i Benchmarkingen medtager ikke oplysninger om de virksomheder, hvor omkostningerne til opnåelse af besparelserne er indberettet med 0 øre/kwh. Dette vedrører 21 selskaber. Det er sekretariatets vurdering at disse indberetninger både dækker over energibesparelser, hvor besparelserne faktisk er opnået uden nogen form for omkostning, men også over energibesparelser, der har medført omkostninger, men hvor det ikke umiddelbart har været muligt at opgøre denne omkostning. 40. De energibesparelser, hvor gennemsnitsprisen for opnåelse af 1 kwh besparelse overstiger 100 øre/kwh er ligeledes holdt ude af sammenligningen. Gennemsnitsprisen for den dyreste fjernvarmevirksomhed er på 466 øre/kwh, og det vægtede gennemsnit er for denne kategori, på 20 selskaber, er på 200 øre/kwh. 41. Det er sekretariatets vurdering, at der i vid udstrækning må være tale om forkerte tal. Under sidste års indhentning af data, fik sekretariatet, gennem samtaler med adskillige værker, oplyst en markedspris for 1 kwh besparelse i intervallet øre. Under indsamling af data til benchmarkingen 2011, blev markedsprisen ligeledes drøftet med nogle af værkerne. Heraf fremgik det at markedsprisen lå som i Fjernvarmeværkerne kan købe energi-

12 12/14 besparelser hos andre net- og distributionsselskaber indenfor el, gas og fjernvarme, og markedsprisen udtrykker prisen på disse besparelser. 42. De energibesparelser, der er indberettet til en omkostning på 0 øre/kwh eller til en omkostning på over 100 øre/kwh samt de energibesparelser, hvor der ikke er indberettet en omkostning udgør samlet ca. 6 pct. af de samlede indrapporterede energibesparelser. Dette vedrører 53 ud af 371 fjernvarmeselskaber. Benchmarkingen baserer sig således på 318 selskaber, svarende til ca. 94 pct. af de samlede indrapporterede energibesparelser Samlet set har fjernvarmevirksomhederne haft omkostninger på ca. 178 mio. kr. i forbindelse med opnåelsen af energibesparelser på MWh. Fjernvarmevirksomhederne har således i 2011 foretaget energibesparelser til en gennemsnitspris på 24,4 øre/kwh, jf. figur 3. I 2010 var gennemsnitsprisen 28,6 øre/kwh. Figur 3. Fjernvarmeværkernes gennemsnitsomkostninger til energispareindsatsen i øre/kwh, 2011 Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet på baggrund af besparelse i kwh fra Dansk Fjernvarme og fjernvarmevirksomhedernes oplysninger til Sekretariatet for Energitilsynet vedr. omkostninger til energibesparelser. 44. Størstedelen (282 af 318) af virksomhederne har omkostninger til energibesparelser på 50 øre/kwh eller lavere. 9 Det er primært de mindre værker, med små besparelser, der enten ikke har indrapporteret omkostninger, har indrapporteret 0 øre/kwh eller har indrapporteret over 100 øre/kwh.

13 13/ Da fjernvarmeselskabernes besparelsesforpligtelse varierer med selskabernes størrelse, giver ovenstående figur dog ikke et tydeligt billede af de samlede omkostninger i forhold til de opnåede besparelser. 46. Nedenfor er vist en figur over realiserede energibesparelser i MWh fordelt efter omkostninger i øre pr. kwh. Figur 4. Energibesparelser opdelt efter gennemsnitsomkostninger, 2011 Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet på baggrund af besparelse i kwh fra Dansk Fjernvarme og fjernvarmevirksomhedernes oplysninger til Energitilsynet vedr. omkostninger til energibesparelser. 47. Figur 4 viser, hvordan de til Dansk Fjernvarme indrapporterede, realiserede energibesparelser fordeler sig efter de gennemsnitlige omkostninger, som fjernvarmevirksomhederne har indrapporteret til Energitilsynet. Det fremgår bl.a., at der er opnået besparelser på ca MWh i prisintervallet øre/kwh, svarende til ca. 33 pct. af de samlede besparelser.

14 14/14 Vurdering Sammenfatning af omkostningerne til energispareindsatsen indenfor el, gas og fjernvarme, I tabel 3 er energibesparelserne indenfor el, gas og fjernvarme sammenfattet. Det ses, at det i 2011 samlet har kostet 716,4 mio. kr. at opnå energibesparelser på 1,976 mio. MWh. Det giver en gennemsnitlig omkostning til energispareindsatsen på 36,9 øre/kwh. 49. Netvirksomheder i elforsyningen og naturgasdistributionsvirksomheder har haft stort set ens gennemsnitsomkostninger på ca. 42 øre/kwh. Disse to kategorier står for ca. 63 pct. af den samlede besparelse i kwh for energiselskaberne. 50. Fjernvarmevirksomhederne havde gennemsnitlige omkostninger på 24,4 øre/kwh. Spredningen i gennemsnitsomkostninger for varmeselskaberne er dog større end for el- og gasselskaberne. Fjernvarmeområdet udgør ca. 37 pct. af de samlede energibesparelser, men kun ca. 25 pct. af omkostningerne. Tabel 3. Sammenfatning af omkostningerne til energispareindsatsen indenfor el, gas og fjernvarme, 2011 Omkostning Besparelse Gennemsnitsomkostning mio. kr. MWh øre/kwh Netvirksomheder i elforsyningen 359, ,1 Naturgasdistributionsvirksomheder 163, ,3 Varmedistributionsvirksomheder 177, ,4 I alt 700, ,3 Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet Orientering 51. Det indstilles, at Energitilsynet på baggrund af vedlagte sagsfremstilling og vurdering tager sekretariatets orientering til efterretning.

Resumé. Punkt 8 Energitilsynets møde den 17. december december 2013 Varme 13/03631

Resumé. Punkt 8 Energitilsynets møde den 17. december december 2013 Varme 13/03631 Punkt 8 Energitilsynets møde den 17. december 2013 17. december 2013 Varme 13/03631 /PNV/JBS Orientering om benchmarking af omkostningerne i 2012 til energispareindsatsen hos net- og distributionsvirksomhederne

Læs mere

Punkt 5 Energitilsynets møde den 19. december Rammerne for virksomhedernes indsats

Punkt 5 Energitilsynets møde den 19. december Rammerne for virksomhedernes indsats Punkt 5 Energitilsynets møde den 19. december 2011 19-12-2011 Varme/Detail & Distribution 4/0906-0300-0024 /JMC/MLD/KHA Orientering om benchmarking af omkostningerne i 2010 til energispareindsatsen hos

Læs mere

Energisparebenchmark for 2013

Energisparebenchmark for 2013 Punkt 5 Energitilsynets møde den 28. oktober 2014 (reviderede tal) 19. november 2014 Varme 14/05337 /PNV Energisparebenchmark for 2013 Resumé 1. Formålet med dette notat er at orientere Energitilsynet

Læs mere

Energisparebenchmark for 2013

Energisparebenchmark for 2013 Punkt 5 Energitilsynets møde den 28. oktober 2014 3. oktober 2014 Varme 14/05337 /PNV Energisparebenchmark for 2013 Resumé 1. Formålet med dette notat er at orientere Energitilsynet forud for sekretariatets

Læs mere

ENERGISPAREBENCHMARK 2016

ENERGISPAREBENCHMARK 2016 PUNKT 7 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 31. OKTOBER 2017 ENERGISPAREBENCHMARK 2016 11. oktober 2017 Center for Energibesparelser RESUMÉ 1. Formålet med dette notat er at orientere Energitilsynet om offentliggørelse

Læs mere

ENERGISPAREBENCHMARK 2015

ENERGISPAREBENCHMARK 2015 Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 36 Offentligt PUNKT 5 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 25. OKTOBER 2016 ENERGISPAREBENCHMARK 2015 25. oktober 2016 Varme 15/07538 TOFR RESUMÉ 1.

Læs mere

ENERGISPAREBENCHMARK 2014

ENERGISPAREBENCHMARK 2014 PUNKT 6 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 27. OKTOBER 2015 ENERGISPAREBENCHMARK 2014 29. oktober 2015 Varme 15/07538 TOFR RESUMÉ 1. Formålet med dette notat er at orientere Energitilsynet forud for sekretariatets

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 30. marts 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 30. marts 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 30. marts 2010 26. marts 2010. Nr. 308. Bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder I medfør af 22, stk. 5, og 88 og 92 i lov om elforsyning,

Læs mere

BILAG 1 - Lovgrundlag

BILAG 1 - Lovgrundlag BILAG 1 - Lovgrundlag 1. I henhold til 1, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1452 af 16. december 2013 om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder pålægges net- og distributionsvirksomheder at

Læs mere

Bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder

Bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder Bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder I medfør af 22, stk. 4 og 8, 70, stk. 2, 88, 90, nr. 1 og 92 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 279 af 21. marts 2012,

Læs mere

3. Priserne fastsættes af netvirksomhederne efter metoder, som de har anmeldt til og fået godkendt af Energitilsynet, jf. 73 a og 76, stk. 1, nr.

3. Priserne fastsættes af netvirksomhederne efter metoder, som de har anmeldt til og fået godkendt af Energitilsynet, jf. 73 a og 76, stk. 1, nr. PUNKT [X] RETSBILAG ENERGITILSYNETS FORMØDE DEN 14. MARTS 2017 RETSGRUNDLAG 21. februar 2017 Detail & Distribution 16/05929 1. I det følgende gennemgås de love og bekendtgørelser m.v., der har relevans

Læs mere

BILAGSOVERSIGT TIL BENCHMARKING AF ENERGISPAREOMKOSTNINGER 2016

BILAGSOVERSIGT TIL BENCHMARKING AF ENERGISPAREOMKOSTNINGER 2016 PUNKT 7 BILAGSOVERSIGT ENERGITILSYNETS MØDE DEN 31. OKTOBER 2017 BILAGSOVERSIGT TIL BENCHMARKING AF ENERGISPAREOMKOSTNINGER 2016 5. oktober 2017 Energibesparelser BILAGS NR. SIDE CONTENTS 1. 1-4 Retsgrundlag

Læs mere

Status for Energiselskabernes Energispareindsats 2015

Status for Energiselskabernes Energispareindsats 2015 Status for Energiselskabernes Energispareindsats 2015 Kontor/afdeling Center for Erhverv og Energieffektivitet Dato 7. juni 2016 J.nr. 2016-6298 PJA/MCR/PB Sammenfatning Net- og distributionsselskaberne

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 24 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 24 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 24 Offentligt FAKTAARK OM ENERGIBESPARELSER NOTAT 22. oktober 2015 LOJ 1. Baggrund Net- og distributionsselskaber inden for fjernvarme, el,

Læs mere

Bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder 1)

Bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder 1) BEK nr 1452 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2598/1244-0030

Læs mere

Status for energiselskabernes energispareindsats 2014

Status for energiselskabernes energispareindsats 2014 Den 29. april 2015 Status for energiselskabernes energispareindsats 2014 Net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og olie har samlet indberettet energi på 9,2 PJ i 2014. Dette

Læs mere

Bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder 1

Bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder 1 Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 79 Offentligt Bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder 1 I medfør af 2 a, 22, stk. 4, 70, stk. 2, 88 og 90,

Læs mere

Bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder 1)

Bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder 1) BEK nr 1394 af 02/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi,- Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-6443

Læs mere

Status for energiselskabernes energispareindsats 2016

Status for energiselskabernes energispareindsats 2016 Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 287 Offentligt Status for energiselskabernes energispareindsats 2016 Kontor/afdeling Center for Systemanalyse, Energieffektivitet og Global

Læs mere

Status for energiselskabernes energispareindsats pr. 30. juni 2007

Status for energiselskabernes energispareindsats pr. 30. juni 2007 NOTAT 4. januar 8 J.nr. 329/352-7 Ref. FG/MCR Generel energipolitik og energibesparelser Side 1/5 Status for energiselskabernes energispareindsats pr. 3. juni 7 Baggrund I henhold til bekendtgørelsen om

Læs mere

Forsyningsvirksomhederne - plan for ressource- og energispareindsats 2013-2015.

Forsyningsvirksomhederne - plan for ressource- og energispareindsats 2013-2015. Punkt 10. Forsyningsvirksomhederne - plan for ressource- og energispareindsats 2013-2015. 2012-38084. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender, at den indsats, der er beskrevet

Læs mere

Status for energiselskabernes energispareindsats 2018

Status for energiselskabernes energispareindsats 2018 Status for energiselskabernes energispareindsats 2018 Kontor/afdeling Center Energieffektivitet Dato 9. juli 2019 J.nr. 2019 91148 AVH/AKHO Net- og distributionsselskaberne har siden 2006 haft en forpligtelse

Læs mere

Status for energiselskabernes energispareindsats 2017

Status for energiselskabernes energispareindsats 2017 Status for energiselskabernes energispareindsats 2017 Kontor/afdeling Center for Systemanalyse, Energieffektivitet og Global Rådgivning Dato 2. juli 2018 J.nr. 2018 12210 AKHO/TKJ Net- og distributionsselskaberne

Læs mere

Benchmark for energibesparelser i 2017

Benchmark for energibesparelser i 2017 Benchmark for energibesparelser i 217 ANALYSE DEN 7. JAUAR 219 FORSYNINGSTILSYNET Carl Jacobsens Vej 35 25 Valby Tlf. 4171 54 post@forsyningstilsynet.dk www.forsyningstilsynet.dk Side 2/15 FORSYNINGSTILSYNET

Læs mere

Status for energiselskabernes energispareindsats 2010

Status for energiselskabernes energispareindsats 2010 N O T AT 6. juni 2011 J.nr. 2601/1244-0008 Ref. FG/JTJ Energieffektivisering Status for energiselskabernes energispareindsats 2010 Net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og

Læs mere

Udkast af 31. maj 2017 til bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder 1)

Udkast af 31. maj 2017 til bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder 1) Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 252 Offentligt Udkast af 31. maj 2017 til bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder 1) I medfør af 2 a, 22,

Læs mere

Handlingsplan for energibesparelser Energirådgivning. v/ Bent Stubkjær, DONG

Handlingsplan for energibesparelser Energirådgivning. v/ Bent Stubkjær, DONG Handlingsplan for energibesparelser Energirådgivning v/ Bent Stubkjær, DONG Formand for Gasselskabernes DSM-udvalg Vejen frem mod den nye aftale 29. december 2004 10. juni 2005 22. september 2005???? 2005????

Læs mere

Status på øget energispareindsats

Status på øget energispareindsats Status på øget energispareindsats Per Jensen Funktionschef HMN Naturgas I/S 19-05-2010 1 Disposition Tilbageblik Den nye indsats i perioden 2010 2020 Hvad er der sket? Hvem har hvilke udfordringer? Spørgsmål

Læs mere

BILAGSOVERSIGT TIL DANSK ENERGIS BRANCHEVEJLEDNING FOR TARIFERING AF ELEKTRICITET TIL VARMEPRODUKTION

BILAGSOVERSIGT TIL DANSK ENERGIS BRANCHEVEJLEDNING FOR TARIFERING AF ELEKTRICITET TIL VARMEPRODUKTION PUNKT 4 BILAGSOVERSIGT ENERGITILSYNETS MØDE DEN 28. MARTS 2017 BILAGSOVERSIGT TIL DANSK ENERGIS BRANCHEVEJLEDNING FOR TARIFERING AF ELEKTRICITET TIL VARMEPRODUKTION 28. marts 2017 Detail & Distribution

Læs mere

Tabel 1: Energiselskabernes samlede indberettede besparelser 2013

Tabel 1: Energiselskabernes samlede indberettede besparelser 2013 Den 27. maj 2014 Status for energiselskabernes energispareindsats 2013 Net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og olie har tilsammen indberettet realiserede energi på 8,4 PJ

Læs mere

Nyt fra Energistyrelsen. Tina Sommer Kristensen ERFA-træf Maj 2015

Nyt fra Energistyrelsen. Tina Sommer Kristensen ERFA-træf Maj 2015 Nyt fra Energistyrelsen Tina Sommer Kristensen ERFA-træf Maj 2015 Indhold Status for energiselskabernes energispareindsats Opfyldelse af sparemålet Omkostninger Hvad viser evalueringen? Aktiviteter og

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM NETVIRKSOMHE- DERS REGULERINGSREGNSKABER

BEKENDTGØRELSE OM NETVIRKSOMHE- DERS REGULERINGSREGNSKABER PUNKT 4 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 26. JUNI 2018 BEKENDTGØRELSE OM NETVIRKSOMHE- DERS REGULERINGSREGNSKABER 26. juni 2018 Detail & Distribution 18/07653 ENJE, NOJ RESUMÉ 1. Med dette notat forelægges Energitilsynet

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder 1)

Udkast til bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder 1) Udkast til bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder 1) I medfør af 2 a, 22, stk. 4, 51, stk. 3, 69, stk. 2, 70, stk. 2, 78, stk. 7-8 og 12, 88 og 90, nr. 1, i lov om elforsyning,

Læs mere

Forpligtelser til energibesparelser og værktøjer til at indfri dem. Af Christian Byrjalsen, Energicenter Aalborg

Forpligtelser til energibesparelser og værktøjer til at indfri dem. Af Christian Byrjalsen, Energicenter Aalborg Forpligtelser til energibesparelser og værktøjer til at indfri dem Af Christian Byrjalsen, Energicenter Aalborg Energicenter Aalborg Byrådet traf i 1992 beslutning om etablering af Energicenter Aalborg

Læs mere

Denne aftale er en opfølgning på den politiske aftale af 21. februar 2008 om den danske energipolitik

Denne aftale er en opfølgning på den politiske aftale af 21. februar 2008 om den danske energipolitik Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 48 Offentligt. Aftale af 20. november 2009 mellem klima- og energiministeren og net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme

Læs mere

Opgørelsen af reguleringsprisen indeholder følgende afgørelser om virksomhedsspecifikke

Opgørelsen af reguleringsprisen indeholder følgende afgørelser om virksomhedsspecifikke SK Elnet A/S Lilleøvej 3 4220 Korsør CVR: 26863899 23. februar 2018 Detail & Distribution 17/06898 MGHJ AFGØRELSE REGULERINGSPRIS FOR SK ELNET A/S FOR REGU- LERINGSÅRET 2016 Denne afgørelse indeholder

Læs mere

Status for energiselskabernes energispareindsats og rammerne fra 2016. Tina Sommer Kristensen DGC Gastekniske Dage Maj 2015

Status for energiselskabernes energispareindsats og rammerne fra 2016. Tina Sommer Kristensen DGC Gastekniske Dage Maj 2015 Status for energiselskabernes energispareindsats og rammerne fra 2016 Tina Sommer Kristensen DGC Gastekniske Dage Maj 2015 Indhold Status for energiselskabernes energispareindsats Evalueringen resultater

Læs mere

Bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder 1)

Bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder 1) BEK nr 830 af 27/06/2016 Udskriftsdato: 22. april 2019 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2016-6909 Senere ændringer

Læs mere

Afgørelse Reguleringspris for El-net Kongerslev A/S for reguleringsåret

Afgørelse Reguleringspris for El-net Kongerslev A/S for reguleringsåret El-net Kongerslev A/S c/o Verdo Agerskellet 7 8920 Randers NV CVR-nr.: 39 65 94 92 Afgørelse Reguleringspris for El-net Kongerslev A/S for reguleringsåret 2017 Denne afgørelse indeholder en udmelding af

Læs mere

De godkendte metoder skal offentliggøres af Energi Fyn med angivelse af godkendelsesdatoen, jf. 1, stk. 3 i metodebekendtgørelsen.

De godkendte metoder skal offentliggøres af Energi Fyn med angivelse af godkendelsesdatoen, jf. 1, stk. 3 i metodebekendtgørelsen. Energi Fyn Net 13. oktober 2014 Sagnr. 14/10480 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Energi Fyn Nets (herefter Energi Fyn) anmeldelse af ny metode

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 24 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 24 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 24 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget Folketinget, Christiansborg 1240 København K 23. oktober 2015 ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREFORPLIGTELSE

Læs mere

Administrationsgrundlag for energiselskabernes spareindsats

Administrationsgrundlag for energiselskabernes spareindsats NOTAT 23. maj 2013 J.nr. Ref. pvl/jtj/tsk Administrationsgrundlag for energiselskabernes spareindsats 2013-2015 Energiselskabernes spareindsats for 2013-15 er udmøntet i Energispareaftalen af 13. november

Læs mere

Opgørelsen af reguleringsprisen indeholder følgende afgørelser om virksomhedsspecifikke

Opgørelsen af reguleringsprisen indeholder følgende afgørelser om virksomhedsspecifikke Grindsted El-net A/S CVR-nr. 25 98 84 77 Tårnvej 24 7200 Grindsted 5. april. 2018 Detail & Distribution Sagsnr. 18/05691 MBK AFGØRELSE REGULERINGSPRIS FOR GRINDSTED EL-NET A/S FOR Denne afgørelse indeholder

Læs mere

AFGØRELSE REGULERINGSPRIS FOR STRUER FORSYNING ELNET A/S FOR REGULERINGSÅRET 2016

AFGØRELSE REGULERINGSPRIS FOR STRUER FORSYNING ELNET A/S FOR REGULERINGSÅRET 2016 Struer Forsyning Elnet A/S CVR-nr. 21 59 91 82 Jyllandsgade 1 7600 Struer 1. marts 2018 Detail & Distribution Sags nr. 17/06899 MBK AFGØRELSE REGULERINGSPRIS FOR STRUER FORSYNING ELNET A/S FOR Denne afgørelse

Læs mere

Opgørelsen af reguleringsprisen indeholder følgende afgørelser om virksomhedsspecifikke

Opgørelsen af reguleringsprisen indeholder følgende afgørelser om virksomhedsspecifikke Aal El-Net A M B A CVR-nr. 22188410 Industrivej 18 6840 Oksbøl 5. april 2018 Detail & Distribution Sagsnr. 18/05711 MBK AFGØRELSE REGULERINGSPRIS FOR AAL EL-NET A M B A FOR REGULERINGSÅRET Denne afgørelse

Læs mere

Opgørelsen af reguleringsprisen indeholder følgende afgørelser om virksomhedsspecifikke

Opgørelsen af reguleringsprisen indeholder følgende afgørelser om virksomhedsspecifikke Læsø Elnet A/S CVR-nr. 33 06 37 41 Doktorvejen 2 Byrum 9940 Læsø 10. april 2018 Detail & Distribution Sagsnr. 18/05698 MBK AFGØRELSE REGULERINGSPRIS FOR LÆSØ ELNET A/S FOR RE- GULERINGSÅRET 2016 Denne

Læs mere

Aktuelt. Energiselskabernes Energispareindsats. 25. april 2017 Maria Rizzo

Aktuelt. Energiselskabernes Energispareindsats. 25. april 2017 Maria Rizzo Aktuelt Energiselskabernes Energispareindsats 25. april 2017 Maria Rizzo Det vil jeg fortælle om Kort intro Energispareindsatsen gennem tiden Den nye aftale Ændringer i forhold til aftalen af 2012 Omfattet

Læs mere

Energiselskabernes energispareindsats

Energiselskabernes energispareindsats . Aftale af 13. november 2012 om Energiselskabernes energispareindsats mellem klima-, energi- og bygningsministeren og net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og olie repræsenteret

Læs mere

Bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder 1)

Bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder 1) Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2017-18 L 165 Bilag 3 Offentligt Udkast til Bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder 1) I medfør af 2 a, 22 stk. 4, 51 a, stk. 5, 69,

Læs mere

Bekendtgørelse om netvirksomheders reguleringsregnskaber

Bekendtgørelse om netvirksomheders reguleringsregnskaber Bekendtgørelse om netvirksomheders reguleringsregnskaber I medfør af 69 b, stk. 3, i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 114 af 9. februar 2018, fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

Aftalen mellem dansk fjernvarme og energiministeren

Aftalen mellem dansk fjernvarme og energiministeren Aftalen mellem dansk fjernvarme og energiministeren Hovedindhold af aftalen om energibesparelser nedskrevet til "kort format". Med baggrund i det energipolitiske forlig af 21. februar 2008 indgås der aftale

Læs mere

Opgørelsen af reguleringsprisen indeholder følgende afgørelser om virksomhedsspecifikke

Opgørelsen af reguleringsprisen indeholder følgende afgørelser om virksomhedsspecifikke Nakskov Elnet A/S CVR-nr. 29 60 30 81 Stavangervej 13 4900 Nakskov 13. februar 2018 Detail & Distribution Sags nr. 17/06886 MBK AFGØRELSE REGULERINGSPRIS FOR NAKSKOV ELNET A/S FOR REGULERINGSÅRET Denne

Læs mere

Energiselskabernes energispareaktiviteter og spillereglerne. Michael Høj-Larsen.

Energiselskabernes energispareaktiviteter og spillereglerne. Michael Høj-Larsen. Energiselskabernes energispareaktiviteter og spillereglerne. Michael Høj-Larsen. Disposition Loven/Bekendtgørelsen. Energiselskabernes krav. Energiselskabernes muligheder. Energiselskabernes tilbud (indsatsen).

Læs mere

Bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder 1)

Bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder 1) Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2017-18 EFK Alm.del Bilag 11 Offentligt Udkast til Bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder 1) I medfør af 2 a, 22, stk. 4, 51 a, stk.

Læs mere

Netvirksomheden skiftede den 16. maj 2018 navn fra Frederikshavn Elnet A/S til ELINORD A/S.

Netvirksomheden skiftede den 16. maj 2018 navn fra Frederikshavn Elnet A/S til ELINORD A/S. ELINORD A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn CVR-nr.: 25615581 Afgørelse Reguleringspris for ELINORD A/S for reguleringsåret 2017 Denne afgørelse indeholder en udmelding af ELINORD A/S (herefter Elinord)

Læs mere

Bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder 1)

Bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder 1) BEK nr 840 af 28/06/2017 Udskriftsdato: 22. februar 2019 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2016-7242 Senere

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del endeligt svar på spørgsmål 185 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del endeligt svar på spørgsmål 185 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del endeligt svar på spørgsmål 185 Offentligt Notat om kontrol- og sanktionsmulighederne under Energispareordningen Kontor/afdeling EKII Dato 7. marts

Læs mere

Bekendtgørelse om netvirksomheders reguleringsregnskaber

Bekendtgørelse om netvirksomheders reguleringsregnskaber Bekendtgørelse om netvirksomheders reguleringsregnskaber I medfør af 69 b, stk. 3, i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1009 af 27. juni 2018, fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Denne

Læs mere

Status for energiselskabernes energispareindsats 2012

Status for energiselskabernes energispareindsats 2012 Status for energiselskabernes energispareindsats 2012 Net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og olie har tilsammen indberettet realiserede energibesparelser på 8.524 TJ i 2012,

Læs mere

Dansk Energis høringssvar til bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder samt indtægtsrammebekendtgørelse

Dansk Energis høringssvar til bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder samt indtægtsrammebekendtgørelse Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Sendt pr. email til kgr@ens.dk samt irk@ens.dk Dok. ansvarlig: TJS Sekretær: EDR Sagsnr: s2017-045 Doknr: d2017-6747-9.0 04-05-2017 Dansk Energis høringssvar

Læs mere

Status for ressource- og energispareinsats for April 2016 AALBORG FORSYNING

Status for ressource- og energispareinsats for April 2016 AALBORG FORSYNING Status for ressource- og energispareinsats for 2015 April 2016 AALBORG FORSYNING Udgiver: Aalborg Kommune Miljø- og Energiforvaltningen Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2015 Sagsnr.:

Læs mere

Bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder 1)

Bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder 1) Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2017-18 EFK Alm.del Bilag 91 Offentligt Lovtidende A Bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder 1) I medfør af 2 a, 22, stk. 4, 51 a,

Læs mere

Opgørelsen af reguleringsprisen indeholder følgende afgørelser om virksomhedsspecifikke

Opgørelsen af reguleringsprisen indeholder følgende afgørelser om virksomhedsspecifikke Forsyning Helsingør Elnet A/S CVR-nr. 32 65 42 15 Haderslevvej 25 3000 Helsingør 18. april 2018 Detail & Distribution Sags nr. 18/05690 MBK AFGØRELSE REGULERINGSPRIS FOR FORSYNING HELSINGØR ELNET A/S FOR

Læs mere

K O N T R A K T. vedrørende. Gennemførelse af Energispareaktiviteter Fast mængde energibesparelser

K O N T R A K T. vedrørende. Gennemførelse af Energispareaktiviteter Fast mængde energibesparelser K O N T R A K T vedrørende Gennemførelse af Energispareaktiviteter Fast mængde energibesparelser 1. Parterne Imellem undertegnede, Net- eller Distributionsselskab: Virksomhed xx Adresse CVR-nr.: xx Kontaktperson:

Læs mere

NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N. Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg

NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N. Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N 27. maj 2014 Sag 13/09826 Deres ref. LRN Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg 1. Sagsfremstilling

Læs mere

Bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder 1)

Bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder 1) BEK nr 717 af 08/07/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 3. august 2019 Ministerium: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Forsyningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2019-6575

Læs mere

Energiselskabernes energispareindsats

Energiselskabernes energispareindsats Aftale af 16. december 2016 om Energiselskabernes energispareindsats mellem energi-, forsynings- og klimaministeren og net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og olie repræsenteret

Læs mere

Miljø- og Energiforvaltningen Stigsborg Brygge Nørresundby. Udgivelse: April Sagsnr.: Dokumentnr.

Miljø- og Energiforvaltningen Stigsborg Brygge Nørresundby. Udgivelse: April Sagsnr.: Dokumentnr. Udgiver: Aalborg Kommune Miljø- og Energiforvaltningen Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2015 Sagsnr.: 2014-190737 Dokumentnr.: 2014-190737-2 Titel: Status for ressource- og energispareindsats

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del endeligt svar på spørgsmål 254 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del endeligt svar på spørgsmål 254 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del endeligt svar på spørgsmål 254 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget Christiansborg 1240 København K Ministeren Dato 4. maj 2017 J nr.

Læs mere

Opgørelsen af reguleringsprisen indeholder følgende afgørelser om virksomhedsspecifikke

Opgørelsen af reguleringsprisen indeholder følgende afgørelser om virksomhedsspecifikke HJERTING TRANSFORMATORFORENING CVR-nr. 14 59 61 19 Bytoften 8 6710 Esbjerg V 18. maj 2018 Detail & Distribution Sagsnr. 18/05693 MSS/MBK AFGØRELSE REGULERINGSPRIS FOR HJERTING TRANSFORMA- TORFORENING FOR

Læs mere

DANSK ENERGIS BRANCHEVEJLEDNING FOR TARIFERING AF ELEKTRICITET TIL VARMEPRODUKTION

DANSK ENERGIS BRANCHEVEJLEDNING FOR TARIFERING AF ELEKTRICITET TIL VARMEPRODUKTION PUNKT [X] ENERGITILSYNETS FORMØDE DEN 14. MARTS 2017 DANSK ENERGIS BRANCHEVEJLEDNING FOR TARIFERING AF ELEKTRICITET TIL 21. februar 2017 Detail & Distribution 16/05929 noj, hech RESUMÉ 1. Sagen vedrører

Læs mere

Opgørelsen af reguleringsprisen indeholder følgende afgørelser om virksomhedsspecifikke

Opgørelsen af reguleringsprisen indeholder følgende afgørelser om virksomhedsspecifikke Verdo Randers El-net A/S Agerskellet 7 8920 Randers NV CVR-nr. 29312435 14. februar 2018 Detail & Distribution 17/06905 KAAS AFGØRELSE REGULERINGSPRIS FOR VERDO RANDERS FOR RE- GULERINGSÅRET Denne afgørelse

Læs mere

Aftale af 22. august 2006 mellem. transport- og energiministeren og net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas og olie repræsenteret ved

Aftale af 22. august 2006 mellem. transport- og energiministeren og net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas og olie repræsenteret ved Aftale af 22. august 2006 mellem transport- og energiministeren og net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas og olie repræsenteret ved Dansk Energi - Net HNG og Naturgas Midt-Nord, DONG,

Læs mere

Indberetning

Indberetning 27/3/2018 Indberetning 27-03-2018 Periode: 31-12-2017 Værk: TREFOR Varme A/S Indberetningsskema 1: Ialt 29.693.637 kwh kwh Fjernvarme Naturgas Olie El Kul mv. Biomasse Øvrigt Husholdninger Specifik opgørelse

Læs mere

Tilsyn ved lukning af energispareordningen. Oplægsholder/

Tilsyn ved lukning af energispareordningen. Oplægsholder/ Tilsyn ved lukning af energispareordningen Forsyningstilsynets tilsyn ved lukning af energispareordningen Den 31. december 2020 skal energisparemålet være opfyldt. Det betyder bl.a., at elnetvirksomhederne,

Læs mere

Opgørelsen af reguleringsprisen indeholder følgende afgørelser om virksomhedsspecifikke

Opgørelsen af reguleringsprisen indeholder følgende afgørelser om virksomhedsspecifikke Kibæk Elværk A.m.b.A. CVR-nr. 13 54 98 18 Kastanie Allé 10 6933 Kibæk 28. juni 2018 Detail & Distribution 18/05695 ENJE AFGØRELSE REGULERINGSPRIS FOR KIBÆK ELVÆRK A.M.B.A. FOR Denne afgørelse indeholder

Læs mere

Opgavebeskrivelse for Stikprøvekontrol af energiselskabernes energispareindsats Formål. 2. Baggrund for stikprøvekontrollen

Opgavebeskrivelse for Stikprøvekontrol af energiselskabernes energispareindsats Formål. 2. Baggrund for stikprøvekontrollen Opgavebeskrivelse for Stikprøvekontrol af energiselskabernes energispareindsats 2015 Kontor/afdeling Erhverv og energieffektivitet Dato 25. juli 2016 J nr. 2016-7575 /mcf/vkj/hea 1. Formål Formålet med

Læs mere

Titel: Status for Forsyningsvirksomhedernes ressource- og energispareindsats 2013 Forside: Aalborg Kommune, billedbank

Titel: Status for Forsyningsvirksomhedernes ressource- og energispareindsats 2013 Forside: Aalborg Kommune, billedbank Udgiver: Aalborg Kommune Forsyningsvirksomhederne Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2014 Sagsnr.: 2013-50834 Dokumentnr.: 2014-38560 Titel: Status for Forsyningsvirksomhedernes ressource-

Læs mere

Notat om aftaler med slutbrugere om gårdbiogasanlæg ifm. energiselskabernes energispareindsats indgået før 31. december 2016

Notat om aftaler med slutbrugere om gårdbiogasanlæg ifm. energiselskabernes energispareindsats indgået før 31. december 2016 Notat om aftaler med slutbrugere om gårdbiogasanlæg ifm. energiselskabernes energispareindsats indgået før 31. december 2016 Kontor/afdeling Center for Systemanalyse, Energieffektivitet og Global Rådgivning

Læs mere

Opgørelsen af reguleringsprisen indeholder følgende afgørelser om virksomhedsspecifikke

Opgørelsen af reguleringsprisen indeholder følgende afgørelser om virksomhedsspecifikke N1 A/S Tietgensvej 4 8600 Silkeborg CVR-nr. 28 33 18 78 23. februar 2018 Detail & Distribution 17/06869 MGHJ AFGØRELSE REGULERINGSPRIS FOR N1 A/S FOR REGULERINGS- ÅRET 2016 Denne afgørelse indeholder en

Læs mere

AFGØRELSE FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØLGE AF IDRIFTSÆTTELSE AF FJERNAFLÆSTE MÅLERE.

AFGØRELSE FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØLGE AF IDRIFTSÆTTELSE AF FJERNAFLÆSTE MÅLERE. Energi Fyn Net A/S Sanderumvej 16 5250 Odense SV CVR-nr. 25 58 79 87 2. marts 2018 Detail & Distribution 16/06905 og 17/07173 MSS AFGØRELSE FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØLGE AF Energi Fyn Net A/S

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2 i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2 i metodebekendtgørelsen. TRE-FOR Elnet 16. januar 2014 Sagnr. 13/13842 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldt metode til fastsættelse af rådighedsbetaling Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget TRE-FORs anmeldelse af ny

Læs mere

Udbud af energibesparelser

Udbud af energibesparelser Udbud af energibesparelser 1 Emner Overblik over de udbudsretlige regler Udbud af energibesparelser Udbudspligt Håndtering af udbud 2 2 Overblik over de udbudsretlige regler Relevante udbudsregler Forsyningsvirksomhedsdirektivet

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at AURA El-nets bagudrettede reguleringspris er 19,92 øre/kwh i 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at AURA El-nets bagudrettede reguleringspris er 19,92 øre/kwh i 2015. AURA El-net A/S Knudsminde 10 8300 Odder 5. juli 2016 Detail & Distribution 16/06222, 16/01702 AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR AURA EL-NET A/S FOR Denne afgørelse indeholder en opgørelse af den

Læs mere

Notat. Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011. 27. september

Notat. Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011. 27. september Notat 27. september Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011 En håndværkers muligheder og vilkår for at samarbejde med energiselskaber om energibesparelser en kort introduktion

Læs mere

FORSLAG TIL. Gladsaxe Fjernvarmes. Handlingsplan for energibesparelser

FORSLAG TIL. Gladsaxe Fjernvarmes. Handlingsplan for energibesparelser FORSLAG TIL Gladsaxe Fjernvarmes Handlingsplan for energibesparelser 2011-15 Oktober 2010 Indhold 1. Formål... 3 2. Status for energibesparelsesindsatsen... 3 2.1 Realisering af energibesparelser 2006-09...

Læs mere

DANSK ENERGIS BRANCHEVEJLEDNING FOR TARIFERING AF ELEKTRICITET TIL VARMEPRODUKTION

DANSK ENERGIS BRANCHEVEJLEDNING FOR TARIFERING AF ELEKTRICITET TIL VARMEPRODUKTION PUNKT 4 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 28. MARTS 2017 DANSK ENERGIS BRANCHEVEJLEDNING FOR TARIFERING AF ELEKTRICITET TIL 28. marts 2017 Detail & Distribution 16/05929 noj, hech RESUMÉ 1. Sagen vedrører Dansk

Læs mere

Opgørelsen af reguleringsprisen indeholder følgende afgørelser om virksomhedsspecifikke

Opgørelsen af reguleringsprisen indeholder følgende afgørelser om virksomhedsspecifikke Dinel A/S Knudsminde 10 8300 Odder CVR-nr. 25 70 69 00 8. maj 2018 Detail & Distribution Sagsnr. 18/05687 MSS/MBK AFGØRELSE REGULERINGSPRIS FOR DINEL A/S FOR REGULE- RINGSÅRET 2016 Denne afgørelse indeholder

Læs mere

Til elnetselskaberne. 2. høring af udkast til afgørelse om Effektiviseringskrav til elnetselskaberne

Til elnetselskaberne. 2. høring af udkast til afgørelse om Effektiviseringskrav til elnetselskaberne Til elnetselskaberne 30. oktober 2014 Deres ref. / LIC 2. høring af udkast til afgørelse om til elnetselskaberne for 2015 Sekretariatet for Energitilsynet sendte udkast til afgørelse om " til elnetselskaberne

Læs mere

Opgørelsen af reguleringsprisen indeholder følgende afgørelser om virksomhedsspecifikke

Opgørelsen af reguleringsprisen indeholder følgende afgørelser om virksomhedsspecifikke Frederikshavn Elnet A/S CVR-nr. 25 61 55 81 Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn 7. marts 2018 Detail & Distribution Sags nr.: 17/06871 MBK AFGØRELSE REGULERINGSPRIS FOR FREDERIKSHAVNS ELNET A/S FOR Denne

Læs mere

Meddelelse til Kommissionen om metoder til anvendelse af ordningerne for energispareforpligtelser

Meddelelse til Kommissionen om metoder til anvendelse af ordningerne for energispareforpligtelser I MP LE ME NTERING AF E NE RG I - E FFEKTIVITE TSDI RE K TIVET 27. november 2013 J..nr. 2532/1650-0001 Ref. PB/ Byggeri og energieffektivitet Meddelelse til Kommissionen om metoder til anvendelse af ordningerne

Læs mere

Etablering af et system for energisparebeviser som led i øgede forpligtelser for net- og distributionsselskaber

Etablering af et system for energisparebeviser som led i øgede forpligtelser for net- og distributionsselskaber NOTAT 23. april 2007 J.nr. Ref. JL Side 1/7 Etablering af et system for energisparebeviser som led i øgede forpligtelser for net- og distributionsselskaber Baggrund Som led i udmøntningen af Energispareaftalen

Læs mere

Bilag til Decentral Energihandel s Fuldmagt til indgåelse af en salgsaftale

Bilag til Decentral Energihandel s Fuldmagt til indgåelse af en salgsaftale Bilag til Decentral Energihandel s Fuldmagt til indgåelse af en salgsaftale Bilaget beskriver den dokumentation, som sælger er forpligtet til at levere til køber. Dette bilag er med direkte relation til

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Grindsted Elnets bagudrettede reguleringspris er 9,70 øre/kwh i 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Grindsted Elnets bagudrettede reguleringspris er 9,70 øre/kwh i 2015. Grindsted Elnet A/S Tårnvej 24 7200 Grindsted 26. juli 2016 Detail & Distribution 16/06410 AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR GRINDSTED EL- NET A/S FOR Denne afgørelse indeholder en opgørelse af den

Læs mere

Kontraktbilag A Kravspecifikation

Kontraktbilag A Kravspecifikation Kontraktbilag A Kravspecifikation Side 1 af 5 1 Indledning Nærværende kontraktbilag fastsætter de mindstekrav, der gælder for anskaffelse af indberetningsberettigede energibesparelser (herefter benævnt

Læs mere

Tilskud til energioptimering

Tilskud til energioptimering Tilskud til energioptimering Præsentation Peter Jonsson, Maskinmester, 48 år. Kommer fra SE Big Blue, som er SE s energirådgivningsselskab Baggrund er over 20 års erfaring med ledelse af tekniske afdelinger

Læs mere

Afgørelse om godkendelse af anmeldt metode for fastsættelse af standardgebyrer og forgæves kørsel

Afgørelse om godkendelse af anmeldt metode for fastsættelse af standardgebyrer og forgæves kørsel Radius Elnet A/S Afgørelse om godkendelse af anmeldt metode for fastsættelse af standardgebyrer og forgæves kørsel 15. maj 2019 19/06938 Forsyningstilsynet har modtaget Radius Elnet A/S anmeldelse af metode

Læs mere

VEJLEDNING FOR 2017 OM OPGØRELSE OG INDBERETNING AF OMKOST- NINGER FORBUNDET MED ENERGISPAREYDELSER I NET- OG DISTRIBUTIONSVIRKSOMHEDER.

VEJLEDNING FOR 2017 OM OPGØRELSE OG INDBERETNING AF OMKOST- NINGER FORBUNDET MED ENERGISPAREYDELSER I NET- OG DISTRIBUTIONSVIRKSOMHEDER. VEJLEDNING VEJLEDNING FOR 2017 OM OPGØRELSE OG INDBERETNING AF OMKOST- NINGER FORBUNDET MED ENERGISPAREYDELSER I NET- OG DISTRIBUTIONSVIRKSOMHEDER. UDARBEJDET AF SEKRETARIATET FOR ENERGITILSYNET, FEB 2018

Læs mere

ENERGIKLAGENÆVNETS AFGØRELSE i sag om særkontrol af energibesparelser vedrørende hulmursisolering

ENERGIKLAGENÆVNETS AFGØRELSE i sag om særkontrol af energibesparelser vedrørende hulmursisolering 27. maj 2019 18/00386 ENERGIKLAGENÆVNETS AFGØRELSE i sag om særkontrol af energibesparelser vedrørende hulmursisolering Energistyrelsen har den 31. august 2017 truffet afgørelse i sag om særkontrol af

Læs mere

Dinel A/S. CVR-nr Reguleringsregnskab 2016

Dinel A/S. CVR-nr Reguleringsregnskab 2016 CVR-nr. 25 70 69 00 Udarbejdet efter bekendtgørelse nr. 195 af 4. marts 2016 Indhold Ledelsespåtegning vedrørende reguleringsregnskab 2016 - mængdebaseret 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Anvendt

Læs mere