Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område"

Transkript

1 Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab Kommentarer til regnskabsopgørelsen Gennemgang af forventet regnskab på bevillingsniveau Indtægter Drift... 4 Servicedriftsudgifter... 4 Øvrige udgifter... 6 Renter Anlæg, jordforsyning og takstfinansieret område Likviditet Likviditetspåvirkning fra regnskabet Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen... 9 Side 1 af 9

2 1 Forord Administrationen har foretaget budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 på baggrund af det konstaterede forbrug. Budgetopfølgningerne er først behandlet politisk i de enkelte fagudvalg og præsenteres derefter samlet i Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet. Notatet indeholder detaljerede regnskabsopgørelser over det forventede regnskab pr. 31. marts 2015 samt bemærkninger hertil på bevillingsniveau. I det efterfølgende bliver afvigelser generelt målt som Forventet regnskab mod korrigeret budget. Da sanktionslovgivningen ikke giver plads til forbrug af genbevillinger måles servicedriftsudgifterne som Forventet regnskab mod korrigeret budget uden genbevillinger. Målingen af afvigelserne har ikke påvirkning på det forventede resultat for Genbevillingerne for 2015 er ikke godkendt ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2015, men forventet forbrug af genbevillingerne er indregnet i det forventede regnskab. 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015 Nedenstående viser på overordnet niveau forbruget, budget samt forventet regnskab pr. 31. marts = Indtægter - = Udgifter Side 2 af 9

3 2.1 Kommentarer til regnskabsopgørelsen Sammenstilling af forbruget med samme periode sidste år, viser at der i 2015 er realiseret et resultat af drift og anlæg der er 25,9 mio. kr. mindre (beregnet som mio. kr mio. kr. = mio. kr.). Det lavere resultat kan primært henføres til større forbrug på servicedriftsudgifter og på anlæg, som delvis kompenseres af større indtægter. Det forventede regnskab for 2015 er opstillet på baggrund af forvaltningernes indmeldte forventninger. Resultat af skattefinansieret drift (som er indtægter minus driftsudgifter og renter) forventes at ende på 209,6 mio. kr. Dette er 6,3 mio. kr. bedre end vedtaget budget, men på niveau med korrigeret budget. Afvigelsen under øvrige udgifter kan primært henføres til merforbrug på aktivitetsbestemt medfinansiering samt overførsler og mindreforbrug på forsikrede ledige. Der forventes et forbrug til forsikrede ledige på 149,9 mio. kr., hvilket skal ses i forhold til KL s seneste prognose (fra februar) for beskæftigelsestilskuddet på 160,7 mio. kr. Efter afholdelse af anlægsudgifter på 290,7 mio. kr. samt 13,6 mio. kr. vedrørende jordforsyning fremkommer et forventet resultat af det skattefinansierede område som et underskud på 94,7 mio. kr. Det samlede resultat af drift og anlæg, forventes at ende på et underskud på 91,6 mio. kr. Da finansieringen der består at nettolåneoptagelse, frigivelse af deponerede midler samt forskydning i kortfristede poster bidrager med 20,1 mio. kr., forventes der et likviditetsforbrug på 71,4 mio. kr. mod et likviditetsforbrug på 1,4 mio. kr. i det vedtagne budget for Gennemgang af forventet regnskab på bevillingsniveau 3.1 Indtægter Der forventes på nuværende tidspunkt merindtægter på 17,4 mio. kr. Skatter forventes en merindtægt på 3,1 mio. kr., hvilket kan henføres til dødsbobeskatning, som ikke er omfattet af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Der forventes en mindreudgift på generelle tilskud på 14,3 mio. kr., hvilket primært kan henføres til at der på nuværende tidspunkt ikke forventes en efterregulering på aktivitetsbestemt medfinansiering. Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med det forventede merforbrug på aktivitetsbestemt medfinansiering, se afsnit Side 3 af 9

4 3.2 Drift I det efterfølgende opdeles opfølgningen på driften i følgende punkter Servicedriftsudgifter, Øvrige udgifter, Renter. Servicedriftsudgifter Med Økonomiaftalen for 2015 fortsætter sanktionslovgivningen. Dermed kan kommunerne blive sanktioneret individuelt og kollektivt, såfremt den samlede ramme for servicedriftsudgifter overskrides. I Herning Kommune er måltallet for sanktionslovgivningen Korrigeret budget uden genbevillinger. Servicedriftsudgifterne vil derfor i det efterfølgende blive kommenteret i forhold hertil. I forhold til sanktionslovgivningen forventer Herning Kommune et mindreforbrug på 7,5 mio. kr. Måltallet for servicedriftsudgifter er i Herning Kommune defineret som (Vedtaget budget + tillægsbevillinger- generelle reserver (33 mio. kr.)) Pr. 31. marts 2015 er rammen på 3.292,3 mio. kr. I forhold til denne forventes et merforbrug på 25,5 mio. kr. Side 4 af 9

5 Nedenfor beskrives de væsentligste afvigelser, men for en nærmere gennemgang henvises til fagudvalgenes behandling af budgetopfølgningen pr. 31. marts. Økonomi- og Erhvervsudvalget På Økonomi- og Erhvervsudvalgets området forventes et mindreforbrug på 33,6 mio. kr. Afvigelsen kan primært henføres til de generelle reserver på 33,0 mio. kr. under Serviceområde 20 Administration. Teknik- og Miljøudvalget Under Teknik- og Miljøudvalget forventes et merforbrug på 0,9 mio. kr. Merforbrug kan primært henføres til forventet forbrug af genbevillinger til grønne områder på 0,9 mio. kr. og etablering af rottespærrer på 0,9 mio. kr. Samtidig forventes en mindreforbrug på Trafik på 0,7 mio. kr., som dog skal ses i sammenhæng med den stadigt eksisterende udfordring omkring forventet merforbrug på vejafvandingsbidrag. Børne- og Familieudvalget På Børne- og Familieudvalgets området forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. Afvigelsen består af et mindreforbrug på Serviceområde 10 Dagtilbud for børn på 7,9 mio. kr. og et merforbrug på Serviceområde 16 Børn og Familie på 8,1 mio. kr. Side 5 af 9

6 Mindreforbruget på Serviceområde 10 Dagtilbud for børn kan primært tilskrives områdets centrale rådighedspulje, som endnu ikke er disponeret til konkrete formål. Merforbruget på Serviceområde 16 Børn og Familie kan primært tilskrives flere anbragte på døgninstitutioner Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalgets område udviser et merforbrug på 22,0 mio. kr. Merforbruget fordeler sig med 6,8 mio. kr. på Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri og 15,2 mio. kr. på Serviceområde 18 Sundhed og Ældre. På Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri kan merforbruget forklares ved stigende længde i borgernes indskrivning samt kompleksiteten af tilbud til borgere. I budgetopfølgningen er det forudsat at, strategien og den ændrede indsats på udsatteområdet forventes gennemført med fuld effekt i Samtidig forventes et mindreforbrug på projekter på 1,2 mio. kr. og på selvforvaltningsaftaler på 2,8 mio. kr., som dog skal ses i sammenhæng med et forventet overført merforbrug fra Der arbejdes med strategier og mål samt konkrete initiativer til at håndtere udfordringerne. På Serviceområde 18 Sundhed og Ældre kan merforbrug primært henføres til ikke løste udfordringer i budget på ca. 7,2 mio. kr., ny lov om friplejeboliger på 1,2 mio. kr. samt pres på hjemmesygeplejen grundet bl.a. opgaveglidning fra Regionen på ca. 6,7 mio. kr. Der arbejdes med flere konkrete initiativer inden for bl.a. hjemmesygeplejen for at imødegå udfordringerne. Beskæftigelsesudvalget På Beskæftigelsesudvalgets område forventes et merforbrug på 6,1 mio. kr. Merforbruget skyldes bl.a. et større forbrug til integrationsområdet som følge af flere flygtninge end forudsat i budgettet, herunder til midlertidig bo placering og udgifter til introduktionsprogrammer. Derudover et større forbrug til unge ledige, herunder til Produktionsskolen og Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget forventer et mindreforbrug på 1,3 mio. kr., som primært kan henføres til forventet mindreforbrug til vedligeholdelsesopgaver på svømmeanlæg. Forebyggelsesudvalget Der forventer et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. på Forebyggelsesudvalgets område. Øvrige udgifter Side 6 af 9

7 Der forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på 29,4 mio. kr. på de øvrige udgifter. Merforbruget kan bl.a. henføres til merforbrug på aktivitetsbestemt medfinansiering på baggrund af de første afregninger i Derudover forventes mindreforbrug på forsikrerede ledige, som følge af et lavere antal forsikrede ledige og et merforbrug på overførsler, som følge af flere kontanthjælpsmodtagere end forudsat i budgettet, større antal sygedagpengemodtagere, et større antal borgere ansat i fleksjob og færre ansat i seniorjob. Renter På renteområdet forventes en netto merindtægt på 4,5 mio., hvilket primært kan henføres til stigende renteindtægter på grund af en større gennemsnitlig likviditet en forventet på budgetlægningstidspunktet. 3.3 Anlæg, jordforsyning og takstfinansieret område. Anlæg Der forventes anlægsudgifter på 290,7 mio. kr. i 2015, hvilket er 54,5 mio. kr. mere end korrigeret budget. Afvigelsen skyldes primært forventet forbrug af genbevillinger overført fra Side 7 af 9

8 Jordforsyning På jordforsyningsområdet forventes realiseret indtægter på 31,2 mio. kr. i 2015, mens der forventes byggemodningsudgifter for i alt 44,7 mio. kr. Efter indregning af genbevillinger fra 2014 til 2015 balancerer det forventede regnskab med det efterfølgende korrigerede budget. Forsyningsvirksomheder (renovation) På renovationsområdet forventes et overskud på 3,1 mio. kr., hvilket er 0,2 mio. kr. mere end korrigeret budget. 4 Likviditet 4.1 Likviditetspåvirkning fra regnskabet Som det fremgår af ovenstående tabel, er den samlede likviditetsmæssige påvirkning af det forventede regnskab et likviditetstræk på 71,4 mio. kr. Dette fordeler sig med påvirkning fra det forventede resultat med et forbrug på 91,6 mio. kr. samt en tilgang fra finansieringsposterne på 20,1 mio. kr. Tilgangen fra finansieringsposterne fordeler sig således: Der forventes optagelse af lån for 39,1 mio. kr. mere en korrigeret budget, hvilket kan henføres til forskydninger på Fuglsangsø Centret samt lån til energirenoveringer, hvilket er en positiv afvigelse. Der forventes overførsler til optagelse af lån på 38,2 mio. kr. Side 8 af 9

9 Deponeringsændringerne forventes at blive 37,5 mio. kr. hvilket er en negativ afvigelse på 21,1 mio. kr. som skyldes, at indarbejdede deponeringsfrigivelser i forbindelse med lejemål allerede er sket i Ændringerne i kortfristet tilgodehavender og gæld, samt langfristede tilgodehavender forventes at påvirke negativt med 11,5 mio. kr., hvilket primært kan henføres til højere indskud i landsbyggefonden og skal ses i sammenhæng med overførsler fra 2014 til Det samlede likviditetsforbrug bevirker, at den forventede bogførte likviditet ultimo 2015 bliver på 251,1 mio. kr., mod 322,5 mio. kr. primo året. 4.2 Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen Likviditet efter kassekreditreglen er den daglige bogførte likviditet fratrukket kassekreditter, opgjort som et gennemsnit over de seneste 12 måneder. Likviditeten pr. 31. marts er opgjort til 571,4 mio. kr., mod 553,5 mio. kr. primo året. Under hensyntagen til udviklingen i første kvartal og med de nuværende forventninger til resten af 2015, forventes den at have en stigende tendens igennem 2015 og ende på omkring 600 mio. kr. ultimo Side 9 af 9

Herning Kommune. Årsregnskab 2013

Herning Kommune. Årsregnskab 2013 Årsregnskab 2013 Herning Kommune Årsregnskab 2013 1 2 Indholdsfortegnelse Årsregnskab 2013 Forord... 5 Regnskabsopgørelse... 7 Regnskabsoversigt 2013 - Indtægter... 9 Regnskabsoversigt 2013 - Drift...

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regnskabets bilagsdel kan læses på: www.aalborgkommune.dk. Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design:

Indholdsfortegnelse. Regnskabets bilagsdel kan læses på: www.aalborgkommune.dk. Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design: Årsberetning 2013 Side 2 Årsberetning 2013 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger til regnskab 2013... 4 Regnskab 2013... 10 Regnskabsopgørelse... 11 Finansieringsoversigt... 12 Balance...

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012. Årsregnskab for 2012

ÅRSBERETNING 2012. Årsregnskab for 2012 ÅRSBERETNING 2012 Årsregnskab for 2012 Læsevejledning Formålet med regnskabet er at redegøre for udviklingen i regnskabsåret set i forhold til den forventede udvikling, da budgettet blev vedtaget. Aflæggelsen

Læs mere

Forudsætninger for budgettet

Forudsætninger for budgettet Forudsætninger for budgettet Byrådet har tre overordnede målsætninger, som danner rammerne om udarbejdelsen af budgettet: Serviceudgifter, anlægsudgifter og beskatning skal være i overensstemmelse med

Læs mere

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1 Økonomisk politik/strategi... 4 2. Resultatoversigt 2014-17... 4 3. Indtægtsbudgettet... 6 3.1 Skatter, udligning og tilskud...

Læs mere

Nordfyns Kommune. Indholdsfortegnelse

Nordfyns Kommune. Indholdsfortegnelse ÅRSBERETNING 2008 Indholdsfortegnelse Årsberetning 2008... side Indledning Borgmesterens forord...... 2 Kommuneoplysninger... 3 Påtegning... 4 Anvendt regnskabspraksis... 5 Generelle bemærkninger Generelle

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab... 7 Kommunens årsberetning... 8 Anvendt regnskabspraksis... 16 Regnskabsopgørelse...

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2015-2018

Generelle bemærkninger til budget 2015-2018 Generelle bemærkninger til budget 2015-2018 Hillerød Kommunes budget bestemmes af Byrådets beslutning om serviceniveau og skatter for budgetperioden 2015 2018. En lang række andre faktorer har også betydning

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2013-...2 Lejre Kommune Økonomiudvalget

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til. Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til. Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden til Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus Indholdsfortegnelse Pkt. 1... 3 Meddelelser fra formand/administration. Efterretningssager

Læs mere

REBILD KOMMUNE. DAGSORDEN Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 10-05-2011. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. DAGSORDEN Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 10-05-2011. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. DAGSORDEN Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Indholdsfortegnelse Side 1. Samlet ØKV1 ultimo marts - et 66 2. Udviklingen i aktiviteten i Center Arbejdsmarked 69 3. Analyse

Læs mere

Årsregnskab 2009. Årsberetning

Årsregnskab 2009. Årsberetning Årsregnskab Årsberetning Indhold Indhold Forord................................... 3 Anvendt regnskabspraksis........................ 5 Generelle bemærkninger........................ 11 Regnskabsopgørelse..........................

Læs mere

Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019

Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Indledning Som en del af den igangværende proces med budgetlægningen for 2016-2019, er det forudsat at Økonomiudvalget på deres ordinære møde 20. maj

Læs mere

Regnskab 2013 Regnskab 2013

Regnskab 2013 Regnskab 2013 2013 2013 2 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 3 Kommuneoplysninger... 4 Borgmesterens forord... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 soversigt... 11 sbemærkninger Væsentlige afvigelsesforklaringer...

Læs mere

Notat. 4. budgetopfølgning pr. 31.08.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201106182-1

Notat. 4. budgetopfølgning pr. 31.08.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201106182-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201106182-1

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr.

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr. IFT!' ii& STRUER ~- KOMMUNE Likviditet og resultater 28. februar 2015 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Foreløbigt regnskab 2014 5 Forventet

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 1 Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger 1 GENERELLE BEMÆRKNINGER... 3 1.1. Indledning... 6 1.2. Ledelsens påtegning... 7 1.3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 30. maj 2013 aflagt årsberetning for 2012 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 30. maj 2013 aflagt årsberetning for 2012 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 5 sopgørelse... 6 spraksis... 7 Finansieringsoversigt... 11 Finansiel status... 11 Balance...

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 25. april 2012 aflagt årsberetning for 2011 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 25. april 2012 aflagt årsberetning for 2011 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 6 sopgørelse... 7 spraksis... 9 Finansieringsoversigt... 13 Finansiel status... 13 Balance...

Læs mere

Økonomisk balance. Odder kommunes økonomiske udfordringer 2011 2014 - finansiering og serviceniveau. Direktionen Marts 2010 727-2009-894763

Økonomisk balance. Odder kommunes økonomiske udfordringer 2011 2014 - finansiering og serviceniveau. Direktionen Marts 2010 727-2009-894763 Økonomisk balance Odder kommunes økonomiske udfordringer 2011 2014 - finansiering og serviceniveau Direktionen Marts 2010 727-2009-894763 Indholdsfortegnelse: Resume: udfordringens omfang.... 1 1. økonomiskøn

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

BUDGETFORSLAG 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18. August 2014

BUDGETFORSLAG 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18. August 2014 BUDGETFORSLAG 2015 OG BUDGETOVERSLAG 2016-18 August 2014 INDHOLD Resumé af budgettet... 1 Resultatopgørelse 2015-18... 7 Budgetforudsætninger... 9 1. Skatter.... 10 2. Tilskud og udligning... 13 3. Driftsvirksomhed...

Læs mere

I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600

I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600 Budgetopfølgning anlæg 2011 - pr. 31.10.11 JAN/30.11.11 Børne og Famileudvalget Korrigeret budget Skønnet regnskab Tillægsbevilling Kernehuset, Biersted 3,9 0,0-3,885 Halvrimmen Børnehave 0,8 0,8 Øvrige

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. - 1 - Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 1. Beskrivelse af ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud, udligning, skatter m.v.: Renter omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender og

Læs mere

Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018

Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018 Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018 Indledning og sammendrag af økonomien Jammerbugt Kommunes budget for 2015 og overslagsårene 2016-18 er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2014. I

Læs mere