HVORDAN DU RIGGER DIN BÅD PÅ EN HENSIGTSMÆSSIG MÅDE. Indhold: Inden masten sættes i Mastheadriggede både Brøkdelsriggede både Trimning på vandet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HVORDAN DU RIGGER DIN BÅD PÅ EN HENSIGTSMÆSSIG MÅDE. Indhold: Inden masten sættes i Mastheadriggede både Brøkdelsriggede både Trimning på vandet"

Transkript

1 HVORDAN DU RIGGER DIN BÅD PÅ EN HENSIGTSMÆSSIG MÅDE Indhold: Inden masten sættes i Mastheadriggede både Brøkdelsriggede både Trimning på vandet LEMVIG SEJLKLUB Postbox Lemvig Sejladsudvalget Januar 2002

2 HVORDAN DU RIGGER DIN BÅD PÅ EN HENSIGTSMÆSSIG MÅDE! Inden masten sættes i: Kontroller, at alle splitter og bolte er på plads og intakte. Kontroller, at salingsbefæstigelser og horn er ubeskadigede. Kontroller, at løbende og stående rig er intakt; specielt den løbende rig, hvor denne er splejset til hager og lignende. Vask masten og den stående rig for at hindre slidtage og tilsnavsning af sejlene. Kontroller elinstallationerne samt eventuelle lanterner, antenner m.v. og Windex. Herefter kan masten rejses. For at kunne belyse tilrigning og trimning sondres mellem mastheadriggede både og brøkdelsriggede både. Mastheadriggede både: Hældning: De fleste mastheadriggede både sejler bedst med masten lodret. Den endelige fintrimning afhænger af bådens rorbalance. Det anbefales, at båden ved krængning på op til 15 grader skal sejle med 3-5 graders rorudslag. Derved bruges rorets lateralplan til at hindre afdriften, og båden får bedre højde. Sideværts trim: Masten rettes op sideværts ved med et fald at måle afstanden fra toppen ned til lønningskinnen eller til røstjernene i hver side. Herefter kontrolleres, at masten står midt i mastehullet sideværts. Hvis masten ikke står midt i hullet må den ikke tvinges, men bør kiles op således, at den passerer frit gennem mastehullet sideværts. Ellers påtvinges masten en uhensigtsmæssig bøjning, som kun kan kompenseres ved et teoretisk set forkert rigtrim. Herefter sættes såvel undervant, som mellemvant håndtot. Når riggen nu er holdt fast, sættes topvantene meget hårdt, de forreste undervant relativt hårdt og de agterste undervant relativt løst. Har masten kun et undervant sættes dette næsten lige så hårdt som overvantet. Mellemvantet sættes relativt løst. Herefter justeres riggen under sejlads. Som hovedregel kan man sige, at overvantene skal stå så hårdt, at de forbliver håndtotte i læ på kryds i mellemluft (og det er meget hårdere end de fleste sætter deres rig). Herefter justeres mellemog undervant indtil masten er ret sideværts under sejlads på kryds i frisk mellemluft (det er muligt, at dette trim medfører, at masten falder lidt til læ ved salingen i helt let vind. Det betyder normalt ikke noget.) Master med flere salingshorn trimmes efter samme principper. Salingernes længde afgør hvor tot mellemvantene skal stå. Jo længere et salingshorn er, des tottere skal det mel-

3 lemvant stå, som fæstnes netop ved dette salingshorn stå og vice versa. Krumning: Mastens krumning bør tilpasses storsejlet. Krumningen kan kontrolleres ved: babystag undervant placering i mastehullet agterstag Et hult storsejl kræver stor mastekrumning og et fladt storsejl en mindre mastekrumning. Mastebøjningen har ikke blot til formål at reducere den dybde, der er skåret i storsejlet, men i allerhøjeste grad også at kompensere for det tilskud til profildybden, som opstår ved at sejldugen giver sig. Derfor kræver et storsejl i blødere dug mere mastekrumning og et sejl i hård dug eller i så uelastiske materialer som Kevlar og Mylar mindre. Her ser du, hvorledes du kan bedømme, om din mast krummer korrekt til storsejlet: A B C Trimvejledning: 1 Slæk babystaget 2 Tot de agterste undervant mere 3 Flyt klodser fra agterstavn af mastehul til forkant B: Masten er for lige. Sejlet folder langs masten/faconen ligger helt fremme i sejlet. Trimvejledning: 1 Slæk agterste undervant 2 Tot babystaget 3 Flyt klodser fra forkant mastehul til agterkant C: Masten har tilpas krumning. Faconen ligger 45-50% tilbage og der er ingen markante folder i sejlet. Riggen er nu trimmet korrekt. Mastetrimmet i en toprigget båd skal ikke blot passe til storsejlet, men i høj grad også til forsejlet. som jo ofte er ca. dobbelt så stort som storsejlet på disse rigtyper. Man kan generelt sige, at riggen skal trimmes således, at forstaget under tiltagende vind fortsat kan holdes ret ved at totte hækstaget. Dette kræver, at masten dels ikke falder til eller bøjer sideværts, ligesom det kræver, at masten ikke kan pumpe for og agterover, såvel som sideværts - i høj sø. A: Masten krummer for meget og der strækker sig folder fra bomnokken op mod masten. Sejlet er fladt med dybeste sted langt agter. Man kan altså konkludere, at masten bør trimmes meget hårdt sideværts ligesom den kontrollerede krumning agterover skal passe til sejlet.

4 Brøkdelsriggede både: Brøkdels riggede både adskiller sig fra Mastheadriggede ved at have et relativt stort storsejl og et mindre forsejl. Derfor baseres tilrigningen og trimningen på optimal kontrol med storsejlets facon. Brøkdels riggen er ofte ret fleksibel. Hældning. Erfaringen viser, at brøkdelsriggede både sejler bedre på kryds jo større mastehældning, under forudsætning af at rorbalancen forbliver således, at båden i mellemluft sejler med 3-5 graders rorudslag. Der er flere aerodynamiske forklaringer herpå, men det må i hvert enkelt tilfælde bero på erfaringerne, netop hvor stor mastehældningen skal være. Har man ingen erfaringer fra andre både af samme klasse, anbefales at starte med en mastehældning på 20 cm målt ved at hænge en vægt (f.eks. et anker) i storfaldet, som skærer den vandrette bom, 20 cm fra agterkant af mast. Her må båden ligge i korrekt flydetrim. d.v.s. vandlinien skal være parallel med vandspejlet. Masten rettes op sideværts ligesom mastheadriggen. Sideværts trim: Det kontrolleres, at masten går frit gennem mastehullet, ligesom på mastheadriggen. Det er dog endnu vigtigere at kontrollere, at brøkdelsriggen ikke tvinges i dækshøjde, da det vil påvirke den normalt fleksible mast endnu mere. Herefter sættes såvel undervant som topvant håndtot. Når riggen nu er holdt fast sættes topvantene meget hårdt. Undervantenes tothed afhænger af, hvorvidt salingshornene og dermed undervantene står meget agten for masten, i hvilket tilfælde undervantene sættes relativt løst, eller om salingshornene og dermed undervantene står ret ud for masten. I dette tilfælde skal undervantene sættes praktisk taget lige så hårdt som topvantene. Mellemvantene sættes efter salingens længde således, at hvis det pågældende salingshorn er meget langt, sættes mellemvantet ret hårdt og hvis det er specielt kort sættes mellemvantet løst. Det gælder både for Mastheadriggede og brøkdelsriggede, at mellemvantene kun kan justeres korrekt under sejlads. 1. For at få et korrekt trim ser vi først på de bådtyper, hvor salingshornene og dermed røstjernene og undervantene sidder relativt langt agten for masten. Her sætter vi hækstaget til maksimal mastebøjning. Herefter kan topvantene relativt ubesværet tottes meget hårdt. Undervantene sættes under hensyn til storsejlets facon. Herom mere lidt senere. Generelt kan vi sige at undervantene skal stå noget løsere end topvantene. Visse bådtyper adskiller sig dog fra normen: På den ene side f.eks. Aphrodite 101, som skal have relativt løsere undervant, ja næsten så løse, at undervantene hænger som gardiner (denne båd har også bagstag).

5 På den anden side f.eks. Omega 34, som skal have meget totte undervant tor at hindre, at masten bøjer ukontrolleret fremover forneden, når hækstaget sættes. Den endelige justering af undervantene bør ske under sejlads og under hensyntagen til storsejlets facon (se under krumning). På denne rigtype kan det være vanskeligt at holde topvantet tot i læ som ovenfor anført. Men forsøg alligevel at holde det så tot som muligt. 2. Den anden rigtype, hvor salingshornene sidder mere eller mindre vinkelret på masten, og hvor røstjernene står næsten eller helt ret ud for masten kræver et andet trim. Overvantene sættes så hårdt det kan lade sig gøre og undervantene ligeledes. Mellemvantene sættes meget løst. Den endelige justering kan kun finde sted under sejlads og under hensyntagen til storsejlets facon (se under krumning). Visse rigtyper af den sidstnævnte kategori har et lille mellemvant fra enden at salingshornet til midt mellem salingen og godsbeslaget. Disse mellemvant skal stå meget løst. Oftest så løst, at de kun støtter, ved maksimal udkrumning og belastning. Topvantene sættes under sejlads på kryds i frisk mellemluft indtil de står tot i læ. Herefter trimmes mellem og undervant indtil masten står ret sideværts, dog under behørig hensyntagen til storsejlets facon. Krumning: Mastens krumning bør tilpasses storsejlets. Krumningen kontrolleres ved: Justering af top og undervant Salingshornenes vinkel på topvantet Mastens placering i mastehullet Hækstaget Eventuelle checkstag (tynde dobbelte bakstag som går fra underste saling til bakstaget ved pushpithøjde agter) Mastebøjningen har til formål dels at kontrollere sejlets indbyggede facon og i høj grad også kompensere for sejldugens elasticitet. Derfor er det vigtigt ved valg af nyt storsejl et få så stabil en sejldug som muligt. Det betyder ofte en dug med meget hård finish. Senere års erfaringer har vist, at denne dugtype ikke er mindre holdbar end de blødere dugtyper, men at faconfastheden og dermed kravene til trimning væsentligt mindre. Såval fart som rorbalance og dermed sødygtighed forbedres væsentligt. Herefter må riggen trimmes under sejlads:

6 Mastekrumningen justeres med hækstaget efter storsejlets facon A B C A: For meget mastekrumning. Der strækker sig folder fra bomnokken op mod salingen. Sejlet er fladt med den største dybde langt tilbage. Trimvejledning: 1. Tot top- og undervant 2. Ret salingshornene fremad 3. Flyt klodser fra agterkant mastehul om på forkanten 4. Sæt checkstaget 5. Slæk hækstaget B: Masten er for lige. Faconen ligger langt fremme i sejlet og sejlet er dybt ved masten. Trimvejledning: 1. Slæk agterudvendte undervant 2. Ret salingshornene agterud 3. Flyt klodser fra forkant mastehul om på agterkanten 4. Slæk eventuelt checkstag 5. Sæt hækstaget C: Masten krummer tilpas til sejlet. Faconen ligger 44-48% af sejlets bredde fra masten. Sejlet virker harmonisk. Riggen er nu trimmet korrekt. Trimning på vandet Inden du går på vandet for at fintrimme riggen er det vigtigt at iagttage følgende forholdsregler, som alle har til hensigt at hindre havarier på rig og specielt sejl. Påse, at samtlige splitter i vantskruer er beskyttede, således de ikke river sejlene. Kontroller, at motorlanterne samt eventuel spilerstageskinne ikke har skarpe kanter som kan fange forsejlet under vendingerne. Sørg ligeledes for at splitter i søgelænder er omhyggeligt beskyttede. Specielt salingshornene udgør en fare for forsejlene. Sørg derfor for, at enderne af salingerne er godt beskyttede. Tape er utilstrækkeligt i det lange løb, og det smitter af på forsejlene. Men til selve trimningen kan det være tilstrækkeligt at bevikle salingsspidserne med mange omgange naturfarvet tape. Efter endt trimning bør salingerne bevikles først med et lag skumgummi, derefter med tape og til sidst sys et lag chromgarvet skind udenpå. Denne beskyttelse varer flere år, specielt hvis den afmonteres hvert år med omhu under vinteropbevaringen. Kontroller at lidselinen i forsejlets agterlig ikke er for lang og fastgør under alle omstændigheder tampen, således at den ikke fisker vant eller livliner under vendinger. Forsejlenes underlig fisker ofte et eller flere sceptre efter vendingen, når un-

7 derliget sammen med resten af sejlet hales ind over søgelænderet. Dette kan undgås ved enten at skære toppen af de to sceptre der er tale om - oftest det scepter lige foran vantet og af og til sceptret lige agten for vantet - eller ved at bevikle toppen, som stikker op som ovenfor anført for salingshornene. En tredje løsning er at montere en rulle på livlinen lige foran sceptret med en diameter som er lidt større end afstanden fra livlinens overkant op til sceptertoppen. Dette er en elegant, men næppe så sikker løsning Nu er båden sejlklar, og de værste risici for havarier på rig og sejl er afværget. Herefter kommer turen til forberedelsen af sejlene. Der foretages følgende forholdsregler for at hindre havarier og for at forøge sejlenes levetid og effektivitet: På nye forsejl, specielt Mylar forsejl, bør der inden sejlet anvendes første gang sættes forstærkninger ved salinger, sceptre og pullpit. Disse forstærkninger kan normalt klæbes på. Har sejlmageren af en eller anden grund ikke leveret forstærkninger med, bør sejlet ikke anvendes før nye forstærkninger er rekvirerede og påsat. Blot den mindste smule uforsigtighed kan koste et nyt sejl, da Mylar er relativt sårbart overfor skarpe kanter og gennemtrykning af f.eks. et salingshorn. Det skal i øvrigt slås fast, at Mylar er mindst lige så holdbart som dacron og betydeligt mere faconstabilt, hvis det behandles og beskyttes rigtigt. På ældre Mylarforsejl kontrolleres at samtlige forstærkninger er intakte. Den fornuftige sejler har naturligvis haft sine sejl til gennemsyn/eventuelt vinteropbevaring hos sin sejlmager. Hvis det ikke er sket, send dem da straks til en sejlmager, der har mulighed for at foretage dette gennemsyn. En mængde af de ting, som her er omtalt, er årligt tilbagevendende foreteelser. Det kan ikke undgås. Men en række af foranstaltningerne kunne lettes ved systematisk at forberede tilrigningen allerede ved afrigningen. Ved f.eks. at mærke vantskruerne ved det trim, som er bedst. Systematik er i det hele taget en stor hjælp ved trimningen. Det kan måske lyde lidt ucharmerende, at skulle være så systematisk, måske lidt uromantisk, men det er slet og ret uforsvarligt både økonomisk og sømandsmæssigt ikke at respektere en vis form for systematik ved tilrigningen og trimningen af båden. Disse vink, som er meget generelle, kan måske hjælpe med til, at du får mest muligt ud af din sejlads og at du spares for ærgrelser over unødvendige havarier. Kilde: Diamond Sailmakers A/S LEMVIG SEJLKLUB Sejladsudvalget Knud Kristian Wrist

8 I samme serie: HVORDAN DU RIGGER DIN BÅD PÅ EN HEN- SIGTSMÆSSIG MÅDE Januar 2002 KLARGØRING AF DIESELMOTOREN Januar 2002

Trimguide til cruisingsejlads

Trimguide til cruisingsejlads Trimguide til cruisingsejlads www.northsails.dk Nye sejl Nye sejl Nye sejl giver ekstra sejlglæde Det er dejligt at få nye, flotte og velfungerende sejl, der er lette at trimme. Og trimningen er vigtig

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Denne test af, hvordan din hest arbejder, tager ca. tre minutter og bør indgå i opvarmningen hver dag. Du må vide, nøjagtig hvad der

Læs mere

Et liv med træbåd. Kommende træsejlere kan begynde her. D F Æ L s F O R L A G 1 ISBN 978-87-996488-4-9

Et liv med træbåd. Kommende træsejlere kan begynde her. D F Æ L s F O R L A G 1 ISBN 978-87-996488-4-9 Et liv med træbåd Kommende træsejlere kan begynde her D F Æ L s F O R L A G 1 ISBN 978-87-996488-4-9 INDHOLD I. Indledning Om at eje en træbåd 4 Om at bruge guiden 4 Litteraturliste til Indledning 4 II.

Læs mere

Sejlads for Begyndere

Sejlads for Begyndere Sejlads for Begyndere Svend Albrechtsen Sejlads for begyndere 2007 Svend Albrechtsen og OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen Hesten skal altid arbejde i en holdning, hvor det er fysisk muligt for den at udføre det, vi forlanger af den. Hesten må altså ikke på nogen

Læs mere

Værd at vide om Mand Over Bord PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om Mand Over Bord PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om Mand Over Bord PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK DENNE BROCHURE ER SPONSERET AF DANMARKS TURSEJLERFORENING Formål I det meste litteratur om Mand-Over-Bord fokuseres der på at

Læs mere

arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Performance series

arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Performance series arbejde med motorsav del 2 arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Skov & Have. Tlf. 70 26 47 70. Fax 45 87 72 25. www.husqvarna.dk Copyright

Læs mere

Trin 2: Vælg båden der passer til din maritime livsstil

Trin 2: Vælg båden der passer til din maritime livsstil Trin 2: Vælg båden der passer til din maritime livsstil Alle både er et kompromis mellem de mange ønsker og krav, vi har. Økonomien spiller nok en stor rolle for de fleste potentielle bådejere. Så er der

Læs mere

Tandemankring to anker for at maksimere holdekraften

Tandemankring to anker for at maksimere holdekraften Tandemankring to anker for at maksimere holdekraften Lidt om teorien og de praktiske aspekter af tandemankring Tandemankring er meget populær blandt cruisers. Kigger vi på internet debatsider, vrimler

Læs mere

Sprælsk. og godmodig TEKST & FOTO HENRIK HANSEN

Sprælsk. og godmodig TEKST & FOTO HENRIK HANSEN Sprælsk og godmodig Vi har været på vandet med den helt nye Xc 35, der er den mindste i X-Yachts serie af dedikerede cruisingbåde, og vi kunne hurtigt konstatere, at det er en meget alsidig båd til en

Læs mere

Lærervejledning til Er du el-tjekket?

Lærervejledning til Er du el-tjekket? Er du el-tjekket? - et undervisningsmateriale til fysik i folkeskolens 7. til 9. klasse Indhold Forord hvorfor arbejde med el-sikkerhed i skolen? side 2 Undervisningstemaer side 3 Den spænding man dør

Læs mere

Kompendium til sikkerhedskursus

Kompendium til sikkerhedskursus Kompendium til sikkerhedskursus Indhold 1 Indledning 1 2 Klatring med topsikring 4 2.1 Påtagning og tilspænding af klatresele................... 5 2.2 Syning af dobbelt ottetalsknude i selen...................

Læs mere

Tæt dæk Vedligehold og lægning af trædæk på stålfartøjer

Tæt dæk Vedligehold og lægning af trædæk på stålfartøjer Tæt dæk Vedligehold og lægning af trædæk på stålfartøjer Hardanger Fartøyvernsenter Skibsbevaringsfonden N 5601 Norheimsund Skovhusevej 35 4720 Præstø Tæt dæk Vedligehold og lægning af trædæk på stålfartøjer

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når

Læs mere

En læreplads som keglebillardspiller.

En læreplads som keglebillardspiller. En læreplads som keglebillardspiller. En total uddannelse der følger dig hele vejen til succes. Forfatter: Kjeld Reby Løren Side 2 af 140 Side 3 af 140 Indhold Forord... 7 Hvorfor har jeg skrevet denne

Læs mere

HELENS BOG OM Børn & Søvn

HELENS BOG OM Børn & Søvn HELENS BOG OM Børn & Søvn Sådan får du dit barn til at sove H e l e n L y n g H a n s e n KAPITEL 3 Du skal lære dit barns søvnrytme at kende Barnets søvn hænger sammen med dets døgnrytme. Derfor er det

Læs mere

11 HVORDAN MESTRER VI TAB?

11 HVORDAN MESTRER VI TAB? 76 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 11 HVORDAN MESTRER VI TAB? Mestring handler om, hvordan vi håndterer de problemer og udfordringer, vi møder. I dette kapitel oversætter vi nogle gange mestring

Læs mere

Hvor længe holder en vindmølle?

Hvor længe holder en vindmølle? for mølleejere drift & vedligeholdelse Hvor længe holder en vindmølle? Af Strange Skriver Teknisk konsulent i Danmarks Vindmølleforening Hvor længe holder en vindmølle? Det korte svar er: Lige så længe

Læs mere

Værd at vide om valg af jolle til fritidssejlads og -fiskeri PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om valg af jolle til fritidssejlads og -fiskeri PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om valg af jolle til fritidssejlads og -fiskeri PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Hvis man går en tur langs de danske strande og kigger på, hvad der ligger af både, så burde 70-80%

Læs mere

Vejledning om hovedlus

Vejledning om hovedlus Vejledning om hovedlus Vejledningen er lavet i samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen og Aarhus Universitet og erstatter tidligere udsendte vejledninger om hovedlus. Den henvender sig især til de kommunale

Læs mere

ULTIMATE en introduktion til undervisning 1

ULTIMATE en introduktion til undervisning 1 ULTIMATE en introduktion til undervisning 1 Forfatterens forord Kære idrætslærer. Kompendiet giver en idé om hvad ultimate er, og indeholder øvelser og forslag til forløb i gymnasier og folkeskolernes

Læs mere

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene?

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Jan Rose Skaksen, Økonomisk Institut, CBS Jens Sand Kirk, DREAM Peter Stephensen, DREAM 1. Introduktion Danmark har

Læs mere

Værd at vide om sikker sejlads med kano og kajak PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om sikker sejlads med kano og kajak PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om sikker sejlads med kano og kajak PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Formål Formålet med denne brochure er at sætte fokus på sikkerhed ved sejlads med kano og kajak. Brochuren henvender

Læs mere

indhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 8 Side 9 Side 10 Side 12 Side 13 Side 14 Side 16

indhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 8 Side 9 Side 10 Side 12 Side 13 Side 14 Side 16 børn i bilen 2009 indhold indhold Side 3 Myter og fakta Side 4 Det siger loven Side 5 Børn og airbags Side 6 0-13 måneder vægt indtil 13 kg. Side 8 9 måneder - 4 år vægt fra 9-18 kg. Side 9 Over fire år

Læs mere

Bliv klædt på til træning. Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn.

Bliv klædt på til træning. Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn. Bliv klædt på til træning Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn. Side 2 Bliv klædt på til træning Ny træner......det kan være en stor mundfuld Er du helt ny træner? Er du evt. presset

Læs mere

Alene hjemme problemer (separationsangst)

Alene hjemme problemer (separationsangst) Alene hjemme problemer (separationsangst) 2 Alene hjemme problemer (separationsangst) Hunden er fra naturens side et flokdyr, og føler sig derfor mest tryg sammen med familien. Hvis hunden selv kunne vælge,

Læs mere

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Projektering og udførelse Indhold Forord... 2 Fugtspærrens funktion beskyttelse mod indtrængende slagregn... 3 Oversigt over anbefalinger og nye

Læs mere

Det vigtigste ved læring af subtraktion er, at eleverne

Det vigtigste ved læring af subtraktion er, at eleverne Introduktion Subtraktion er sammen med multiplikation de to sværeste regningsarter. Begge er begrebsmæssigt sværere end addition og division og begge er beregningsmæssigt sværere end addition. Subtraktion

Læs mere