Koncensusrapport om undersøgelse af whiplashramte

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Koncensusrapport om undersøgelse af whiplashramte"

Transkript

1 Koncensusrapport om undersøgelse af whiplashramte En beretning fra tværfagligt whiplashseminar afholdt februar 2003 Whiplashforeningen &

2 Undersøgelsesmetoder til brug ved vur dering af whiplashskader PTU og Whiplashforeningen afholdt d. 28. februar 2003 et konsensusseminar, hvis formål var at få en række eksperter til at fremkomme med anbefalinger vedrørende undersøgelses metoder, til brug ved vurdering af whiplashskadede patienter. Alle deltagere brugte tid på forberedelse til seminaret samt en hel arbejdsdag på at løse opgaven. Opgaven var defineret ret stramt, idet hensigten med seminaret var, at det skulle munde ud i udgivelsen af denne rapport. Rapporten er et arbejdsredskab for de professionelle personer, der er involveret i undersøgelse og behandling af whiplash skadede patienter, og i den sammenhæng også ofte udarbejder udtalelser fx i form af speciallægeerklæringer til forsikringssel skaber og offentlige myndigheder. Rapporten er tillige formuleret på en sådan måde, at sagsbehandlere, der arbejder med erstatnings- og socialretlige konsekvenser af whiplashskader, i rapporten vil kunne finde retningslinjer vedrørende indhentelse af ekspertudtalelser, til brug for bedømmelse og afgørelse af enkeltsager. WAD må anses som en lidelse, der skal forstås og behandles i en biomedicinsk referenceramme. En whiplashulykke kan efterlade mén. Dette påvirker ikke kun den skadede, men i høj grad dennes familie og pårørende. WAD patienter bør derfor sidestilles med andre patientgrupper med handicap. Dette handicap er usynligt og derfor mere van skeligt at forstå og håndtere for patienten selv, men også for omverdenen. Der opfordres til at tage et medmenneskeligt hen syn også over for familie og pårørende. Samtidig med at det anbefales, at patienter med whiplashska der altid undersøges grundigt og på relevant vis til rette tid, må man ligeledes advare imod, at der iværksættes undersøgelser, som man på forhånd kan forudsige vil få et negativt udfald, og som derfor normalt må anses som overflødige. 2

3 Deltagere Neurologi og neurokirurgi Professor, overlæge, dr.med. Troels Staehelin Jensen, Århus Kommunehospital Adm. overlæge, dr. med. Jette Jansen, Centralsygehuset i Næstved Overlæge, dr.med., neurokirurg Jarl Rosenørn, Klampenborg Professor, overlæge, dr.med. Måns Magnusson, Lund, Sverige Overlæge, dr.med. Carsten Tjell, øre-, næse- og halsafd., Kärnsjukhuset, Skövde, Sverige Overlæge, dr.med. Hans Fledelius, Øjenklinikken, RH Birket Smith, Liaisonpsykiatrisk Afd., Bispebjerg Hospital Arbejdsskadestyrelsen: Koordinerende overlæge Bent Mathiesen Sundhedsstyrelsen: Speciallæge Peter Torsten Sørensen Skeleterapeut Inger Hobolth Holst, RH Fysiurgi, rehabilitering og bidfunktion Professor, overlæge, dr.med. Tom Bendix, Ringe Overlæge, dr.med. Glenn Gorm Rasmussen, Ålborg Sygehus Fysioterapeut Inger Skjærbæk, Helsingør Fysioterapeut Birte Carstensen, Frederiksberg Bidfunktionstandlæge Per Stylvig, Frederiksberg Bidfunktionstandlæge, lektor ved Tandlægehøjskolen, Inger Lous ( ), København Otologi og oftalmologi Overlæge, dr.med. Søren Vesterhauge, Øre- næse- halskirurgisk klinik, RH Psykologi, psykiatri og smerter Psykolog, lektor Ask Elklit, Århus Universitet Neuropsykolog Lisbeth Juul Hansen, Daghøjskolen i Centrum Speciallæge i psykiatri og samfundsmed. Haakon Lærum, Psykologisk Klinik, Roskilde Overlæge Anders Schou Olesen, Smertecentret i Ålborg Andre specialer Professor, dr.med. Viggo Faber, Hellerup Speciallæge i almen medicin Torsten Hviid, Helsinge Observatører Retslægerådet: Overlæge, dr.med. Morten PTU Overlæge, spec.læge i fys. og rehab. Birgitta Bjerre Kiely Foreningspsykolog Pia Kuhlman Overfysioterapeut Dorte Lütken Hovedbestyrelsesmedlem, Lene Nørgaard (WAD) Næstformand Mogens D. Pedersen Whiplashforeningen Formand Nadja Andersen (WAD) Næstformand, cand.interpret. Charlotte L. Petersen (WAD) Foreningssekretær Bodil M. Christensen (WAD) Ordstyrer Advokat Karsten Høj 3

4 Den umiddelbare vurdering af den skadede Det sundhedspersonale, som modtager en patient, der har været udsat for en ulykke, har nogle konkrete, umiddelbare pligter, der har til formål at sikre patientens vejrtrækning, cirkulation og hjernefunktion; og må først herefter prioritere diagnostik og behandling, således at den skadeslidte ikke blot sikres overlevelse, men også overlevelse på de efter omstændighederne mest optimale vilkår. I den sammenhæng, er det vigtigt, at man er opmærksom på straks at få en så klar beskrivelse af ulykkesomstændighederne, som for holdene tillader. Den diagnostiske konsekvens af dette er indlysende - kender man skadesomstændighederne, kan man ofte ræsonnere sig frem til hvilke mulige læsioner, man bør være opmærksom på, men det har i reglen også senere i forløbet erstatningsretlige konse kvenser, at der fra begyndelsen foreligger en udtømmende beskrivelse af hændelsen. Beskrivelsen bør indgå i den journalskrivning, som foretages af første læge, som patienten konsulterer, dvs. såvel på skadestue/hospital som hos patientens egen læge. Det er helt sædvanligt, at en patient med whiplashskade i det akutte stadium kan være konfus og ikke i stand til at give helt præcise oplysninger om de nærmere omstændigheder ved ulykken. Patienten kan også have vanskeligheder med at beskrive alle symptomer i den indledende fase. Ofte er patienten besværet af f.eks. svimmelhed og smerter og lægger muligvis ikke straks mærke til kognitive gener før senere i forløbet. For visse symptomer, bl.a. kognitive forandringer, er det ikke ualmindeligt, at der er en vis latenstid, før de viser sig. Derfor er den praktiserende læges første journaloplysninger et uundværligt supplement til hospitalets. Beskrivelse af ulykken bør i forbindelse med whiplashtraumer indeholde svar på følgende spørgsmål: Hvornår skete ulykken? Hvor skete ulykken? Hvad foretog patienten sig på ulykkestidspunktet? Var han/hun fx fører eller passager i en bil og placeret hvor i bilen? 4

5 Blev der anvendt sikkerhedssele? Var der nakkestøtter? Aktiveredes airbags? Hvis ja, hvor og hvordan i forhold til skadelidte? Hvilke strukturer i køretøjet kan have skadet patienten? Hvilke kræfter påvirkede patient/ køretøj: retning og styrke? Blev der optaget politirapport? Ved fald, spring og andre ulykker beskrives tilsvarende omstændigheder: Sted, tid, hastighed, falddybde m.v. vedrørende læsionens opståen. Gående, stående, cyklende, ridende, fald på trappe, fra stige, træ eller over ujævnhed på fortov, udgravning eller lign. Blev der optaget politirapport? Generelt beskrives hvorledes kroppen blev belastet ved ulykken. Mange patienter, som pådrager sig varigt mén, har samtidig et hovedtraume og/eller skader andre steder på kroppen, som stammer fra ulykken. Herefter følger naturligt nok en beskrivelse af skadedes tilstand efter de sædvanlige retningslinjer, der beskriver bevidsthedsplan, den psykiske tilstand, subjektive symptomer og de fysiske skader, patienten har pådraget sig. Den klassiske whiplashskade opstår hos fører eller passagerer i bil, som påkøres bagfra. Man skal være opmærksom på, at også andre skadesituationer kan medføre en tilsvarende voldsom bevægelse i halshvirvelsøjlen, fx fald med kraftig rotation af kroppen og vold somme direkte traumer mod hovedet. En whiplashlæsion (piskesmældsskade) er en skademekanisme, som kan få en række følger med forskellige symptomer, der ikke har samme latenstid. Umiddelbart efter at whiplashlæsionen er indtruffet, oplever skadelidte typisk hovedsagelig muskelsmerter i nakke- og halsregion og hovedpine. Disse smerter kan klinge mere eller mindre af i løbet af nogen tid og herefter blive fulgt af bl.a. svimmel hed, tab af koncentrationsevne, hukommelsesproblemer, udtalt træthed, hurtig udtrætning og kognitive funktionstab af forskellig art, smerter i arme og ryg, føleforstyrrelse, kæbesmerter og syns- og læsevanskeligheder samt depression. Manglende oplysning herom ved første eller de første lægekonsultationer, kan meget vel skyldes den forskel i latenstid, som de forskellige følger har. Følger af en whiplashlæsion rammer den skadelidte direkte, men indirekte skadelidtes nære pårørende og familie. Whiplashforeningen, PTU, overlæge dr. med. Søren Vesterhauge og advokat Karsten Høj. De følgende skemaer er resultatet af konsensuskonferencens arbejde. 5

6 Subakut vurdering af whiplashpatienten indtil ca. 1 måned efter skaden Symptomer Undersøgelser Undersøger Vurdering Noter Nakkesmerter Hovedpine Muskelsmerter Neurologisk screening Dynamisk undersøgelse Palpation af kranium, kæbeled og bevægeapparat Rtg.us. af halshvirvelsøjle Skadelæge eller egen læge Quebec graduering Hjernerystelse? Ved fraktur: indlæggelse 1, 2, 3 4 Smerter i kæbe og/ eller ændret sammenbid Mobilitetsforhold i kæbeled Undersøgelse for ømhed Evt. rtg. af kæbeled Tandlæge/ Specialtandlæge Hørenedsættelse Tinnitus Svimmelhed Otoskopi Audiometri Undersøgelse for nystagmus Dix-Hallpikes prøve Skadelæge Øreafdeling Ørelæge Blødning i mellemøret? Konduktiv eller perceptiv hørenedsættelse? BPPV? 5 ASD ASDS Diagnostisk interview Medicin Psykolog/psykiater ASD? 6 Flashbacks af ulykken, mareridt Diagnostisk interview Medicin Tidl. psykologisk behandling? Tidligere traumatisering? Psykolog ASD - acute stress disorder? 6 6

7 Vurdering af whiplashpatienten indtil ca. 6 måneder efter skaden Symptomer Undersøgelser Undersøger Vurdering Hovedpine Smerter Neurologisk undersøgelse Tandlægevurdering Neurolog Specialtandlæge Hvis der ikke er udfald: henvisning til fysioterapeut Hvis der er udfald henv. til sek. sektor. Segmentær palpation Rtg. us., hvis de ikke er udført Funktionsindskrænkninger Fysiurg/reumatolog Hvis der ikke er udfald: henvisning til fysioterapeut Hvis der er udfald henv. til sek. sektor 7 Smerter i arme og andre symptomer fra OE* Neurologisk undersøgelse og undersøgelse af skulderledsfunktion Evt. scanning af skulder Neurolog Fysiurg/reumatolog Hvis der ikke er udfald: henvisning til fysioterapeut Hvis der er udfald henv. til sek. sektor Smerter i ryg og UE** Segmentær palpation af ryghvirvelsøjle og bækken Neurolog Fysiurg/reumatolog Hvis der ikke er udfald: henvisning til fysioterapeut Hvis der er udfald henv. til sek. sektor *: OE = overekstremiteterne = arme **: UE = underekstremiteterne = benene 7

8 Symptomer Undersøgelser Undersøger Vurdering Hovedpine + andre symptomer Føleforstyrrelser MR-scanning af cerebrum og halscolumna 8 Uarbejdsdygtighed Revurdering Socialmedicinsk opfølgning Evt. henvisning til tværfagligt center Egen læge eller relevant speciallæge i forhold til symptomerne Arbejdsduelighed Arbejdspladsproblematik Hørenedsættelse Tinnitus Hyperakuse*** Otoskopi Audiometri Egen læge Ørelæge Konduktiv eller perceptiv hørenedsættelse? Svimmelhed Nystagmus bag Bartels brille Dix-Hallpikes prøve Henneberts test Ørelæge Perifer skade? BPPV? Perilymfatisk fistel? CNS skade? 9 Kognitive vanskeligheder Bl.a. koncentrationsbesvær hukommelsesbesvær nedsat simultankapacitet indprentningsproblemer**** Neuropsykologisk testning Neuro-psykolog Screening for uopdaget hjerneskade Flashbacks, søvnproblemer Diagnostisk interview ICD-10? DSM-4? evt. PCL, HTQ? Psykolog PTSD? 8 ***: Hyperakuse = lydoverfølsomhed ****: Kognitive vanskeligheder erkendes ofte først af patienten efter nogle måneders forløb, enten fordi de ikke opstår straks ved whiplashtraumets indtræden, eller fordi andre symptomer er mere dominerende i det initiale forløb.

9 Vurdering af whiplashpatienten tidligst ca. 6 måneder efter skaden Symptomer Undersøgelser Undersøger Vurdering Noter Svimmelhed Smooth pursuit, evt. SPNT Dix-Hallpikes prøve Henneberts test Ørelæge eller øreafdeling Centrale forstyrrelser BPPV Perilymfatisk fistel 13 Synsklager og læsevanskeligheder Fuld øjenstatus inkl. binokularitet Øjenlæge Kognitive vanskeligheder bl.a.: Koncentrationsproblemer hukommelsesproblemer nedsat simultankapacitet indprentningsproblemer Neuropsykologisk testning Neuro-psykolog Overblik PASAT 2 og 4 Simultankapacitet 14 Wisconsin Card sorting Abstraktionsevne og mental fleksibilitet 6 element test Struktur og overblik Stroop + Trail-making Div. hukommelsestest af længere varighed Afledelighed og skiftende opmærksomhed Hukommelse og udtrætning 17, 18 Symptomer på depression Psykiater Reaktiv depression? 9

10 Noter 1. Neurologisk screening: målrettet neurologisk undersøgelse, som kan udføres af enhver læge med udgangspunkt i et konkret symptom. 2. Dynamisk undersøgelse: Aktiv undersøgelse af ledbevægelighed, udført i rene planer for at undersøgelsen kan sammenlignes fra gang til gang. Evt. vurdering af kraften i de forskellige bevægelser. 3. Quebec graduering: WAD-begrebet stammer fra The Quebec Task Force on Whiplash Associated Disorders, som i 1995 klassificerede piskesmældsskader vha. følgende graduering: Grade 0: No symptoms at all after the accident Grade I: Patients who have pain, stiffness or tenderness only, but no physical signs Grade II: Patients with neck complaints and musculoskeletal signs, like neck motion restric tion and point-tenderness Grade III: Patients with neck complaints and neurologic signs, e.g. hyposensibility in the upper extremi ties Grade IV: Patients with neck complaints and fractures or dislocations of the cervical spine WAD-begrebet har sit udgangspunkt i de muskuloskeletale problemer og tager ikke højde for en lang række symptomer, der kan henføres til centralnervesystemet, kognitive og hu kommelsesmæssige funktioner, sansefunktioner og bidfunk tion. WAD-begrebet bør derfor udvides til også at omfatte så danne symptomer. WAD-begrebet i den refererede form næv ner ej heller relevante psykiske eller psykosociale forstyrrelser. 4. Røntgenundersøgelse af halshvirvelsøjlen: bør (kun) udfø res ved mistanke om fraktur. 5. Dix-Hallpikes prøve: Undersøgelse for BPPV (Benign Paroxysmal Positional Vertigo), som er en tilstand, hvor der be- 10

11 finder sig krystaller fra ørestensorganerne i den bag erste buegang. Bevæger man hovedet i denne buegangs plan, opstår der pga. en stempellignende virkning af kry stallerne en voldsom, kortvarig illusion af rotation i bue gangens plan. Ved Dix- Hallpikes prøve lægges patienten hurtigt ned på ryggen med hovedet drejet 45 mod den mistænkte side. Hvis prøven er positiv, bliver patienten kraftigt svimmel i ca. 20 sekunder og der kommer samtidig en rotatorisk/vertikal nystagmus. 6. ASD: Acute Stress Disorder. ASDS: Acute Stress Disorder Scale, ICD-10-betegnelse (International Classifikation Disorder), WHO. 7. Segmentær palpation: segmentær undersøgelse af ryghvirvlernes stilling og mobilitet evt. specifikt for halshvirvler ne. Man vurderer også evt. ømhed i de enkelte segmenter. 8. MR-scanning af cerebrum og halscolumna: Bør kun udfø res på neurologisk mistanke om skade på halshvirvelsøjlen eller på konkret mistænkt hjerneskade. 9. Henneberts tets: Undersøgelse for perilymfatisk fistel, hvor der gennem en defekt i enten runde vindues membran eller omkring stigbøjlen siver væske fra det indre øre ud i mel lemøret. Undersøgelsen udføres med patienten stående med samlede ben og lukkede øjne. Trykændringer i øregangen medfører ubalance og svajtendens. 10. PTSD: PostTraumatic Stress Disorder (ICD-10-betegnelse) 11. DSM-4: Dianostic and Statistical Manual. 12. PCL, HTQ: PTSD ChekckListe, beskriver forekomsten af PTSD og Harvard Trauma Questionnaire. 11

12 Schultz Grafisk 13. Smooth pursuit test: Undersøgelse af øjenfølgebevægelser. Udføres kun i balancefysiologiske laboratorier, hvor man har adgang til kontrollerede stimuli og objektiv registrering af øjenbevægelserne (ENG/VNG). SPNT er en undersøgelse af smooth pursuit funktionen under hoveddrejning 45 til højre og venstre (NT = neck torsion). 15. Wisconsin Card sorting: Den testede får til opgave at sorte re 64 forskellige kort med påtrykte symboler. Kortene sor teres efter forskellige kriterier, antal, farve eller symbol. Den testede skal udregne systemet efter tilbagemelding fra testeren. Principperne for sortering skifter undervejs uden at den testede får besked. opgaverne, plan lægge rækkefølge, strukturere sit tidsforbrug på hver enkelt opgave samt holde reglerne undervejs. 17. Stroop: En række navne på farver er farvelagt med en anden farve. Under testen skal testede se bort fra ordets be tydning og kun benævne den farve, ordet er trykt med. 14. PASAT2 og 4: Paced Auditory Serial Addition Test. Forlænget hovedregningsopgave med 60 tilfældige tal. PA SAT belaster arbejdshukommelsen og evnen til at lave flere ting på samme tid (simultankapacitet) element test: Under testen løses tre typer opgaver (hver opgave foreligger i to dele). Man har 15 minutter til de seks opgaver. Den testede får angivet nogle enkle regler for op gavens udførelse, men skal selv vurdere 18. Trail-making B: Alfabetet og tal forbindes med en streg, således at alfabetets rækkefølge respekteres. Der skiftes mellem tal og bogstav. 12 Whiplashforeningen Strandboulevarden København Ø Tlf Fax Fjeldhammervej Rødovre Tlf Fax

Branchevejledning om PISKESMÆLD

Branchevejledning om PISKESMÆLD Branchevejledning om PISKESMÆLD INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD PISKESMÆLD WHIPLASH 2 Definition 2 Skaden og dens mulige følger 2 Årsager til smerter og føleforstyrrelser 3 Symptomer 3 Årsager til den kroniske

Læs mere

Whiplash. -årsag, behandling og erstatning-

Whiplash. -årsag, behandling og erstatning- Whiplash -årsag, behandling og erstatning- Indholdsfortegnelse Hvad er whiplash?...04 Kan man kun få whiplash ved kraftig påkørsel/påvirkning? - Dancrash-rapporters betydning...05 Hvilke gener relaterer

Læs mere

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT I BUGSPYTKIRTLEN

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT I BUGSPYTKIRTLEN PAKKEFORLØB FOR KRÆFT I BUGSPYTKIRTLEN 2012 Pakkeforløb for kræft i bugspytkirtlen revision juni 2012 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Klinisk retningslinje for udredning og klassificering af personer med nakkebesvær

Klinisk retningslinje for udredning og klassificering af personer med nakkebesvær Klinisk retningslinje for udredning og klassificering af personer med nakkebesvær Del 1 Praktiske anbefalinger Af Fysioterapeut ph.d. Per Kjær Fysioterapeut Heidi Eirikstoft Fysioterapeut MSc Inge Ris

Læs mere

Lewy Body demens og demens ved Parkinsons sygdom

Lewy Body demens og demens ved Parkinsons sygdom Lewy Body demens og demens ved Parkinsons sygdom Novartis Healthcare A/S, Lyngbyvej 172, DK-2100 København Ø Tlf. +45 39 16 84 00, Fax +45 39 16 84 01, E-mail skriv.til@novartis.com EXE-12/2009-42 EXE.1876

Læs mere

OKTOBER 2013 VEJDIREKTORATET OFFENTLIGE UDGIFTER VED TRAFIKULYKKER

OKTOBER 2013 VEJDIREKTORATET OFFENTLIGE UDGIFTER VED TRAFIKULYKKER OKTOBER 2013 VEJDIREKTORATET OFFENTLIGE UDGIFTER VED TRAFIKULYKKER ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk OKTOBER 2013 VEJDIREKTORATET OFFENTLIGE

Læs mere

Funktionelle lidelser

Funktionelle lidelser Funktionelle lidelser Dansk Selskab for Almen Medicin 2013 Funktionelle lidelser Dansk Selskab for Almen Medicin, 2013 ISBN (trykt version): 978-87-92462-82-4 ISBN (elektronisk version): 978-87-92462-83-1

Læs mere

Teksten er stillet til rådighed fra hjemmesiden: www.hoerelse.info, der redigeres af Castberggård.

Teksten er stillet til rådighed fra hjemmesiden: www.hoerelse.info, der redigeres af Castberggård. Hørehandicap Teksten er stillet til rådighed fra hjemmesiden: www.hoerelse.info, der redigeres af Castberggård. Høreproblemer Øret er et meget fintfølende og kompliceret organ - et komplekst system, hvor

Læs mere

DIAGNOSTISK PAKKEFORLØB for patienter med uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kunne være kræft

DIAGNOSTISK PAKKEFORLØB for patienter med uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kunne være kræft DIAGNOSTISK PAKKEFORLØB for patienter med uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kunne være kræft 2012 Diagnostisk pakkeforløb for patienter med uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kunne

Læs mere

Offentlige udgifter ved trafikulykker

Offentlige udgifter ved trafikulykker Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

FORLØBSPROGRAM FOR REHABILITERING AF VOKSNE MED ERHVERVET HJERNESKADE:

FORLØBSPROGRAM FOR REHABILITERING AF VOKSNE MED ERHVERVET HJERNESKADE: FORLØBSPROGRAM FOR REHABILITERING AF VOKSNE MED ERHVERVET HJERNESKADE: - apopleksi og transitorisk cerebral iskæmi (TCI) - traume, infektion, tumor, subarachnoidalblødning og encephalopati 2011 Forløbsprogram

Læs mere

Hovedcirklen HJERNESKADE. Sekunder... minutter. Måneder...år

Hovedcirklen HJERNESKADE. Sekunder... minutter. Måneder...år Hovedcirklen HJERNESKADE Måneder...år Sekunder... minutter Hjerneskadeforeningen Nummer 3 September 2012 Hjerneskadeforeningens lokale afdelinger REGION HOVEDSTADEN EGEDAL Formand: Sanny Freund 4818 4031

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 Sag 70/2014 (1. afdeling) A (advok Karsten Høj, beskikket) mod Topdanmark Forsikring A/S (advok Nicolai Mailund Clan) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

PAKKEFORLØB FOR BRYSTKRÆFT

PAKKEFORLØB FOR BRYSTKRÆFT PAKKEFORLØB FOR BRYSTKRÆFT 2012 Pakkeforløb for brystkræft revision juni 2012 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1

Læs mere

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT HOS BØRN

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT HOS BØRN PAKKEFORLØB FOR KRÆFT HOS BØRN 2012 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord:

Læs mere

Forældreinddragelse og Goal Attainment Scale

Forældreinddragelse og Goal Attainment Scale Forældreinddragelse og Goal Attainment Scale Udviklingsprojekt om forældres inddragelse i målsætning for barnets forløb Tak til forældre for velvillig deltagelse i projektet og vejleder, cand. scient.

Læs mere

Klinisk retningslinje for udredning og klassificering af personer med nakkebesvær

Klinisk retningslinje for udredning og klassificering af personer med nakkebesvær Klinisk retningslinje for udredning og klassificering af personer med nakkebesvær Del 3 Review af evidens og anbefalinger Af Fysioterapeut ph.d. Per Kjær Fysioterapeut Heidi Eirikstoft Fysioterapeut MSc

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Hvor er det godt du er her!

Hvor er det godt du er her! Hvor er det godt du er her! Notat om sociale og økonomiske konsekvenser af senfølger efter seksuelle overgreb April 2015 Indholdsfortegnelse Notat om sociale og økonomiske konsekvenser af senfølger efter

Læs mere

FALDPATIENTER I DEN KLINISKE HVERDAG. rådgivning fra Sundhedsstyrelsen

FALDPATIENTER I DEN KLINISKE HVERDAG. rådgivning fra Sundhedsstyrelsen FALDPATIENTER I DEN KLINISKE HVERDAG rådgivning fra Sundhedsstyrelsen 2006 Faldpatienter i den kliniske hverdag rådgivning fra Sundhedsstyrelsen rådgivning fra Sundhedsstyrelsen Udgiver: Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde

Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde Vilhelm Borg, Mette Andersen Nexø, Ida Viktoria Kolte og Malene Friis Andersen DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Sammenfatning

Læs mere

Hjertekarpatienters oplevelser med sundhedsvæsenet og livet med en hjertekarsygdom

Hjertekarpatienters oplevelser med sundhedsvæsenet og livet med en hjertekarsygdom Line Zinckernagel Morten Hulvej Rod Ann-Dorthe Zwisler Teresa Friis-Holmberg Statens Institut for Folkesundhed Hjertekarpatienters oplevelser med sundhedsvæsenet og livet med en hjertekarsygdom En forundersøgelse

Læs mere

Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne

Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne Seniorforsker Else Christensen og projekt Børn og Kvinder i Familier med Vold Servicestyrelsen. Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne

Læs mere

Vejledning til skolesundhedstjenesten

Vejledning til skolesundhedstjenesten OPSPORING AF OVERVÆGT OG TIDLIG INDSATS for børn og unge i skolealderen 2014 Vejledning til skolesundhedstjenesten OPSPORING AF OVERVÆGT OG TIDLIG INDSATS for børn og unge i skolealderen 2014 Vejledning

Læs mere

ICF anvendt som kommunikations- og kvalitetsudviklingsværktøj i det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde

ICF anvendt som kommunikations- og kvalitetsudviklingsværktøj i det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde ICF anvendt som kommunikations- og kvalitetsudviklingsværktøj i det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde - omkring patienter med kroniske lænderygsmerter Helbredstilstand eller sygdom Kroppens funktioner

Læs mere

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Til forældre og unge Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er skizofreni? 05 Hvorfor får nogle børn og unge

Læs mere

Betænkning. arbejdsskadesikring. - skadebegreberne - administration og styring

Betænkning. arbejdsskadesikring. - skadebegreberne - administration og styring Betænkning om arbejdsskadesikring - skadebegreberne - administration og styring Indholdsfortegnelse KAPITEL 1...4 INDLEDNING, UDVALGETS KOMMISSORIUM OG SAMMENSÆTNING...4 1. Baggrund for udvalget...4 2.

Læs mere

NR. 1 22. ÅRGANG JANUAR 2015. Nye regler om genoptræning. de for dig? Når far eller mor er hjerneskadet TEMA: GITTES HJERNERYSTELSE BLIVER VED

NR. 1 22. ÅRGANG JANUAR 2015. Nye regler om genoptræning. de for dig? Når far eller mor er hjerneskadet TEMA: GITTES HJERNERYSTELSE BLIVER VED NR. 1 22. ÅRGANG JANUAR 2015 Nye regler om genoptræning hvad betyder de for dig? Når far eller mor er hjerneskadet TEMA: GITTES HJERNERYSTELSE BLIVER VED 2 Hjernesagen nr. 1 2015 ÉN SAMLET BPA-LØSNING

Læs mere

Vold gør sårbar. Skadestuers møde med voldsudsatte kvinder. Karin Sten Madsen. Kvindekrisecentre

Vold gør sårbar. Skadestuers møde med voldsudsatte kvinder. Karin Sten Madsen. Kvindekrisecentre Vold gør sårbar Skadestuers møde med voldsudsatte kvinder Mette Volsing Lene Johannesson Landsorganisation for Kvindekrisecentre Susan Andersen Karin Helweg-Larsen Karin Sten Madsen Statens Institut for

Læs mere