Koncensusrapport om undersøgelse af whiplashramte

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Koncensusrapport om undersøgelse af whiplashramte"

Transkript

1 Koncensusrapport om undersøgelse af whiplashramte En beretning fra tværfagligt whiplashseminar afholdt februar 2003 Whiplashforeningen &

2 Undersøgelsesmetoder til brug ved vur dering af whiplashskader PTU og Whiplashforeningen afholdt d. 28. februar 2003 et konsensusseminar, hvis formål var at få en række eksperter til at fremkomme med anbefalinger vedrørende undersøgelses metoder, til brug ved vurdering af whiplashskadede patienter. Alle deltagere brugte tid på forberedelse til seminaret samt en hel arbejdsdag på at løse opgaven. Opgaven var defineret ret stramt, idet hensigten med seminaret var, at det skulle munde ud i udgivelsen af denne rapport. Rapporten er et arbejdsredskab for de professionelle personer, der er involveret i undersøgelse og behandling af whiplash skadede patienter, og i den sammenhæng også ofte udarbejder udtalelser fx i form af speciallægeerklæringer til forsikringssel skaber og offentlige myndigheder. Rapporten er tillige formuleret på en sådan måde, at sagsbehandlere, der arbejder med erstatnings- og socialretlige konsekvenser af whiplashskader, i rapporten vil kunne finde retningslinjer vedrørende indhentelse af ekspertudtalelser, til brug for bedømmelse og afgørelse af enkeltsager. WAD må anses som en lidelse, der skal forstås og behandles i en biomedicinsk referenceramme. En whiplashulykke kan efterlade mén. Dette påvirker ikke kun den skadede, men i høj grad dennes familie og pårørende. WAD patienter bør derfor sidestilles med andre patientgrupper med handicap. Dette handicap er usynligt og derfor mere van skeligt at forstå og håndtere for patienten selv, men også for omverdenen. Der opfordres til at tage et medmenneskeligt hen syn også over for familie og pårørende. Samtidig med at det anbefales, at patienter med whiplashska der altid undersøges grundigt og på relevant vis til rette tid, må man ligeledes advare imod, at der iværksættes undersøgelser, som man på forhånd kan forudsige vil få et negativt udfald, og som derfor normalt må anses som overflødige. 2

3 Deltagere Neurologi og neurokirurgi Professor, overlæge, dr.med. Troels Staehelin Jensen, Århus Kommunehospital Adm. overlæge, dr. med. Jette Jansen, Centralsygehuset i Næstved Overlæge, dr.med., neurokirurg Jarl Rosenørn, Klampenborg Professor, overlæge, dr.med. Måns Magnusson, Lund, Sverige Overlæge, dr.med. Carsten Tjell, øre-, næse- og halsafd., Kärnsjukhuset, Skövde, Sverige Overlæge, dr.med. Hans Fledelius, Øjenklinikken, RH Birket Smith, Liaisonpsykiatrisk Afd., Bispebjerg Hospital Arbejdsskadestyrelsen: Koordinerende overlæge Bent Mathiesen Sundhedsstyrelsen: Speciallæge Peter Torsten Sørensen Skeleterapeut Inger Hobolth Holst, RH Fysiurgi, rehabilitering og bidfunktion Professor, overlæge, dr.med. Tom Bendix, Ringe Overlæge, dr.med. Glenn Gorm Rasmussen, Ålborg Sygehus Fysioterapeut Inger Skjærbæk, Helsingør Fysioterapeut Birte Carstensen, Frederiksberg Bidfunktionstandlæge Per Stylvig, Frederiksberg Bidfunktionstandlæge, lektor ved Tandlægehøjskolen, Inger Lous ( ), København Otologi og oftalmologi Overlæge, dr.med. Søren Vesterhauge, Øre- næse- halskirurgisk klinik, RH Psykologi, psykiatri og smerter Psykolog, lektor Ask Elklit, Århus Universitet Neuropsykolog Lisbeth Juul Hansen, Daghøjskolen i Centrum Speciallæge i psykiatri og samfundsmed. Haakon Lærum, Psykologisk Klinik, Roskilde Overlæge Anders Schou Olesen, Smertecentret i Ålborg Andre specialer Professor, dr.med. Viggo Faber, Hellerup Speciallæge i almen medicin Torsten Hviid, Helsinge Observatører Retslægerådet: Overlæge, dr.med. Morten PTU Overlæge, spec.læge i fys. og rehab. Birgitta Bjerre Kiely Foreningspsykolog Pia Kuhlman Overfysioterapeut Dorte Lütken Hovedbestyrelsesmedlem, Lene Nørgaard (WAD) Næstformand Mogens D. Pedersen Whiplashforeningen Formand Nadja Andersen (WAD) Næstformand, cand.interpret. Charlotte L. Petersen (WAD) Foreningssekretær Bodil M. Christensen (WAD) Ordstyrer Advokat Karsten Høj 3

4 Den umiddelbare vurdering af den skadede Det sundhedspersonale, som modtager en patient, der har været udsat for en ulykke, har nogle konkrete, umiddelbare pligter, der har til formål at sikre patientens vejrtrækning, cirkulation og hjernefunktion; og må først herefter prioritere diagnostik og behandling, således at den skadeslidte ikke blot sikres overlevelse, men også overlevelse på de efter omstændighederne mest optimale vilkår. I den sammenhæng, er det vigtigt, at man er opmærksom på straks at få en så klar beskrivelse af ulykkesomstændighederne, som for holdene tillader. Den diagnostiske konsekvens af dette er indlysende - kender man skadesomstændighederne, kan man ofte ræsonnere sig frem til hvilke mulige læsioner, man bør være opmærksom på, men det har i reglen også senere i forløbet erstatningsretlige konse kvenser, at der fra begyndelsen foreligger en udtømmende beskrivelse af hændelsen. Beskrivelsen bør indgå i den journalskrivning, som foretages af første læge, som patienten konsulterer, dvs. såvel på skadestue/hospital som hos patientens egen læge. Det er helt sædvanligt, at en patient med whiplashskade i det akutte stadium kan være konfus og ikke i stand til at give helt præcise oplysninger om de nærmere omstændigheder ved ulykken. Patienten kan også have vanskeligheder med at beskrive alle symptomer i den indledende fase. Ofte er patienten besværet af f.eks. svimmelhed og smerter og lægger muligvis ikke straks mærke til kognitive gener før senere i forløbet. For visse symptomer, bl.a. kognitive forandringer, er det ikke ualmindeligt, at der er en vis latenstid, før de viser sig. Derfor er den praktiserende læges første journaloplysninger et uundværligt supplement til hospitalets. Beskrivelse af ulykken bør i forbindelse med whiplashtraumer indeholde svar på følgende spørgsmål: Hvornår skete ulykken? Hvor skete ulykken? Hvad foretog patienten sig på ulykkestidspunktet? Var han/hun fx fører eller passager i en bil og placeret hvor i bilen? 4

5 Blev der anvendt sikkerhedssele? Var der nakkestøtter? Aktiveredes airbags? Hvis ja, hvor og hvordan i forhold til skadelidte? Hvilke strukturer i køretøjet kan have skadet patienten? Hvilke kræfter påvirkede patient/ køretøj: retning og styrke? Blev der optaget politirapport? Ved fald, spring og andre ulykker beskrives tilsvarende omstændigheder: Sted, tid, hastighed, falddybde m.v. vedrørende læsionens opståen. Gående, stående, cyklende, ridende, fald på trappe, fra stige, træ eller over ujævnhed på fortov, udgravning eller lign. Blev der optaget politirapport? Generelt beskrives hvorledes kroppen blev belastet ved ulykken. Mange patienter, som pådrager sig varigt mén, har samtidig et hovedtraume og/eller skader andre steder på kroppen, som stammer fra ulykken. Herefter følger naturligt nok en beskrivelse af skadedes tilstand efter de sædvanlige retningslinjer, der beskriver bevidsthedsplan, den psykiske tilstand, subjektive symptomer og de fysiske skader, patienten har pådraget sig. Den klassiske whiplashskade opstår hos fører eller passagerer i bil, som påkøres bagfra. Man skal være opmærksom på, at også andre skadesituationer kan medføre en tilsvarende voldsom bevægelse i halshvirvelsøjlen, fx fald med kraftig rotation af kroppen og vold somme direkte traumer mod hovedet. En whiplashlæsion (piskesmældsskade) er en skademekanisme, som kan få en række følger med forskellige symptomer, der ikke har samme latenstid. Umiddelbart efter at whiplashlæsionen er indtruffet, oplever skadelidte typisk hovedsagelig muskelsmerter i nakke- og halsregion og hovedpine. Disse smerter kan klinge mere eller mindre af i løbet af nogen tid og herefter blive fulgt af bl.a. svimmel hed, tab af koncentrationsevne, hukommelsesproblemer, udtalt træthed, hurtig udtrætning og kognitive funktionstab af forskellig art, smerter i arme og ryg, føleforstyrrelse, kæbesmerter og syns- og læsevanskeligheder samt depression. Manglende oplysning herom ved første eller de første lægekonsultationer, kan meget vel skyldes den forskel i latenstid, som de forskellige følger har. Følger af en whiplashlæsion rammer den skadelidte direkte, men indirekte skadelidtes nære pårørende og familie. Whiplashforeningen, PTU, overlæge dr. med. Søren Vesterhauge og advokat Karsten Høj. De følgende skemaer er resultatet af konsensuskonferencens arbejde. 5

6 Subakut vurdering af whiplashpatienten indtil ca. 1 måned efter skaden Symptomer Undersøgelser Undersøger Vurdering Noter Nakkesmerter Hovedpine Muskelsmerter Neurologisk screening Dynamisk undersøgelse Palpation af kranium, kæbeled og bevægeapparat Rtg.us. af halshvirvelsøjle Skadelæge eller egen læge Quebec graduering Hjernerystelse? Ved fraktur: indlæggelse 1, 2, 3 4 Smerter i kæbe og/ eller ændret sammenbid Mobilitetsforhold i kæbeled Undersøgelse for ømhed Evt. rtg. af kæbeled Tandlæge/ Specialtandlæge Hørenedsættelse Tinnitus Svimmelhed Otoskopi Audiometri Undersøgelse for nystagmus Dix-Hallpikes prøve Skadelæge Øreafdeling Ørelæge Blødning i mellemøret? Konduktiv eller perceptiv hørenedsættelse? BPPV? 5 ASD ASDS Diagnostisk interview Medicin Psykolog/psykiater ASD? 6 Flashbacks af ulykken, mareridt Diagnostisk interview Medicin Tidl. psykologisk behandling? Tidligere traumatisering? Psykolog ASD - acute stress disorder? 6 6

7 Vurdering af whiplashpatienten indtil ca. 6 måneder efter skaden Symptomer Undersøgelser Undersøger Vurdering Hovedpine Smerter Neurologisk undersøgelse Tandlægevurdering Neurolog Specialtandlæge Hvis der ikke er udfald: henvisning til fysioterapeut Hvis der er udfald henv. til sek. sektor. Segmentær palpation Rtg. us., hvis de ikke er udført Funktionsindskrænkninger Fysiurg/reumatolog Hvis der ikke er udfald: henvisning til fysioterapeut Hvis der er udfald henv. til sek. sektor 7 Smerter i arme og andre symptomer fra OE* Neurologisk undersøgelse og undersøgelse af skulderledsfunktion Evt. scanning af skulder Neurolog Fysiurg/reumatolog Hvis der ikke er udfald: henvisning til fysioterapeut Hvis der er udfald henv. til sek. sektor Smerter i ryg og UE** Segmentær palpation af ryghvirvelsøjle og bækken Neurolog Fysiurg/reumatolog Hvis der ikke er udfald: henvisning til fysioterapeut Hvis der er udfald henv. til sek. sektor *: OE = overekstremiteterne = arme **: UE = underekstremiteterne = benene 7

8 Symptomer Undersøgelser Undersøger Vurdering Hovedpine + andre symptomer Føleforstyrrelser MR-scanning af cerebrum og halscolumna 8 Uarbejdsdygtighed Revurdering Socialmedicinsk opfølgning Evt. henvisning til tværfagligt center Egen læge eller relevant speciallæge i forhold til symptomerne Arbejdsduelighed Arbejdspladsproblematik Hørenedsættelse Tinnitus Hyperakuse*** Otoskopi Audiometri Egen læge Ørelæge Konduktiv eller perceptiv hørenedsættelse? Svimmelhed Nystagmus bag Bartels brille Dix-Hallpikes prøve Henneberts test Ørelæge Perifer skade? BPPV? Perilymfatisk fistel? CNS skade? 9 Kognitive vanskeligheder Bl.a. koncentrationsbesvær hukommelsesbesvær nedsat simultankapacitet indprentningsproblemer**** Neuropsykologisk testning Neuro-psykolog Screening for uopdaget hjerneskade Flashbacks, søvnproblemer Diagnostisk interview ICD-10? DSM-4? evt. PCL, HTQ? Psykolog PTSD? 8 ***: Hyperakuse = lydoverfølsomhed ****: Kognitive vanskeligheder erkendes ofte først af patienten efter nogle måneders forløb, enten fordi de ikke opstår straks ved whiplashtraumets indtræden, eller fordi andre symptomer er mere dominerende i det initiale forløb.

9 Vurdering af whiplashpatienten tidligst ca. 6 måneder efter skaden Symptomer Undersøgelser Undersøger Vurdering Noter Svimmelhed Smooth pursuit, evt. SPNT Dix-Hallpikes prøve Henneberts test Ørelæge eller øreafdeling Centrale forstyrrelser BPPV Perilymfatisk fistel 13 Synsklager og læsevanskeligheder Fuld øjenstatus inkl. binokularitet Øjenlæge Kognitive vanskeligheder bl.a.: Koncentrationsproblemer hukommelsesproblemer nedsat simultankapacitet indprentningsproblemer Neuropsykologisk testning Neuro-psykolog Overblik PASAT 2 og 4 Simultankapacitet 14 Wisconsin Card sorting Abstraktionsevne og mental fleksibilitet 6 element test Struktur og overblik Stroop + Trail-making Div. hukommelsestest af længere varighed Afledelighed og skiftende opmærksomhed Hukommelse og udtrætning 17, 18 Symptomer på depression Psykiater Reaktiv depression? 9

10 Noter 1. Neurologisk screening: målrettet neurologisk undersøgelse, som kan udføres af enhver læge med udgangspunkt i et konkret symptom. 2. Dynamisk undersøgelse: Aktiv undersøgelse af ledbevægelighed, udført i rene planer for at undersøgelsen kan sammenlignes fra gang til gang. Evt. vurdering af kraften i de forskellige bevægelser. 3. Quebec graduering: WAD-begrebet stammer fra The Quebec Task Force on Whiplash Associated Disorders, som i 1995 klassificerede piskesmældsskader vha. følgende graduering: Grade 0: No symptoms at all after the accident Grade I: Patients who have pain, stiffness or tenderness only, but no physical signs Grade II: Patients with neck complaints and musculoskeletal signs, like neck motion restric tion and point-tenderness Grade III: Patients with neck complaints and neurologic signs, e.g. hyposensibility in the upper extremi ties Grade IV: Patients with neck complaints and fractures or dislocations of the cervical spine WAD-begrebet har sit udgangspunkt i de muskuloskeletale problemer og tager ikke højde for en lang række symptomer, der kan henføres til centralnervesystemet, kognitive og hu kommelsesmæssige funktioner, sansefunktioner og bidfunk tion. WAD-begrebet bør derfor udvides til også at omfatte så danne symptomer. WAD-begrebet i den refererede form næv ner ej heller relevante psykiske eller psykosociale forstyrrelser. 4. Røntgenundersøgelse af halshvirvelsøjlen: bør (kun) udfø res ved mistanke om fraktur. 5. Dix-Hallpikes prøve: Undersøgelse for BPPV (Benign Paroxysmal Positional Vertigo), som er en tilstand, hvor der be- 10

11 finder sig krystaller fra ørestensorganerne i den bag erste buegang. Bevæger man hovedet i denne buegangs plan, opstår der pga. en stempellignende virkning af kry stallerne en voldsom, kortvarig illusion af rotation i bue gangens plan. Ved Dix- Hallpikes prøve lægges patienten hurtigt ned på ryggen med hovedet drejet 45 mod den mistænkte side. Hvis prøven er positiv, bliver patienten kraftigt svimmel i ca. 20 sekunder og der kommer samtidig en rotatorisk/vertikal nystagmus. 6. ASD: Acute Stress Disorder. ASDS: Acute Stress Disorder Scale, ICD-10-betegnelse (International Classifikation Disorder), WHO. 7. Segmentær palpation: segmentær undersøgelse af ryghvirvlernes stilling og mobilitet evt. specifikt for halshvirvler ne. Man vurderer også evt. ømhed i de enkelte segmenter. 8. MR-scanning af cerebrum og halscolumna: Bør kun udfø res på neurologisk mistanke om skade på halshvirvelsøjlen eller på konkret mistænkt hjerneskade. 9. Henneberts tets: Undersøgelse for perilymfatisk fistel, hvor der gennem en defekt i enten runde vindues membran eller omkring stigbøjlen siver væske fra det indre øre ud i mel lemøret. Undersøgelsen udføres med patienten stående med samlede ben og lukkede øjne. Trykændringer i øregangen medfører ubalance og svajtendens. 10. PTSD: PostTraumatic Stress Disorder (ICD-10-betegnelse) 11. DSM-4: Dianostic and Statistical Manual. 12. PCL, HTQ: PTSD ChekckListe, beskriver forekomsten af PTSD og Harvard Trauma Questionnaire. 11

12 Schultz Grafisk 13. Smooth pursuit test: Undersøgelse af øjenfølgebevægelser. Udføres kun i balancefysiologiske laboratorier, hvor man har adgang til kontrollerede stimuli og objektiv registrering af øjenbevægelserne (ENG/VNG). SPNT er en undersøgelse af smooth pursuit funktionen under hoveddrejning 45 til højre og venstre (NT = neck torsion). 15. Wisconsin Card sorting: Den testede får til opgave at sorte re 64 forskellige kort med påtrykte symboler. Kortene sor teres efter forskellige kriterier, antal, farve eller symbol. Den testede skal udregne systemet efter tilbagemelding fra testeren. Principperne for sortering skifter undervejs uden at den testede får besked. opgaverne, plan lægge rækkefølge, strukturere sit tidsforbrug på hver enkelt opgave samt holde reglerne undervejs. 17. Stroop: En række navne på farver er farvelagt med en anden farve. Under testen skal testede se bort fra ordets be tydning og kun benævne den farve, ordet er trykt med. 14. PASAT2 og 4: Paced Auditory Serial Addition Test. Forlænget hovedregningsopgave med 60 tilfældige tal. PA SAT belaster arbejdshukommelsen og evnen til at lave flere ting på samme tid (simultankapacitet) element test: Under testen løses tre typer opgaver (hver opgave foreligger i to dele). Man har 15 minutter til de seks opgaver. Den testede får angivet nogle enkle regler for op gavens udførelse, men skal selv vurdere 18. Trail-making B: Alfabetet og tal forbindes med en streg, således at alfabetets rækkefølge respekteres. Der skiftes mellem tal og bogstav. 12 Whiplashforeningen Strandboulevarden København Ø Tlf Fax Fjeldhammervej Rødovre Tlf Fax

værd at vide om whiplash

værd at vide om whiplash værd at vide om whiplash 2 værd at vide om whiplash Hvad er whiplash? Begrebet whiplash eller piskesmæld, som det også kaldes, har to vigtige betydninger. Det henviser både til den konkrete ulykkesmekanisme,

Læs mere

Fald. Faldklinikken, Geriatrisk afdeling, Århus sygehus. Oprindeligt et 3 års projekt mellem Region Midt og Århus Kommune

Fald. Faldklinikken, Geriatrisk afdeling, Århus sygehus. Oprindeligt et 3 års projekt mellem Region Midt og Århus Kommune Fald Faldklinikken, Geriatrisk afdeling, Århus sygehus Oprindeligt et 3 års projekt mellem Region Midt og Århus Kommune Der foretages en tværfaglig udredning og efterfølgende træning ved fysioterapeuter

Læs mere

PERSON SKADE ERSTATNINGS RET

PERSON SKADE ERSTATNINGS RET PERSON SKADE ERSTATNINGS RET Vi er eksperter i opgørelse af erstatningskrav efter personskader PISKE SMÆLD kan opstå både som en arbejdsskade og en ulykke udenfor arbejdstiden. Typisk opstår det i forbindelse

Læs mere

WHIPLASH - PISKESMÆLD

WHIPLASH - PISKESMÆLD Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 324 Offentligt WHIPLASH - PISKESMÆLD Lars Uhrenholt lektor, ph.d., kiropraktor lu@retsmedicin.au.dk FOLKETINGETS SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESUDVALG

Læs mere

WHIPLASH - PISKESMÆLD

WHIPLASH - PISKESMÆLD WHIPLASH - PISKESMÆLD Lars Uhrenholt lektor, ph.d., kiropraktor lu@retsmedicin.au.dk FOLKETINGETS SUNDHEDS-OG FOREBYGGELSESUDVALG - høring om funktionelle lidelser 19. marts 2014 EMNER Diagnosen placering

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. november 2014 Sag 100/2013 (2. afdeling) A (advokat Sven Aage Helsinghoff, beskikket) mod Alka Forsikring (advokat Anne Mette Myrup Opstrup) I tidligere instans er

Læs mere

Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed.

Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed. Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed. 1. Navn: 2. Cpr-nr. 3. Dato for besvarelse af spørgeskemaet: 4. Aktuelle Erhverv: 5. Har du været sygemeldt pga. svimmelhed? Hvis ja Hvor lang tid? Beskrivelse

Læs mere

Funktionsattest ASK 230 Nakke/hals

Funktionsattest ASK 230 Nakke/hals Funktionsattest ASK 230 Nakke/hals afgivet i henhold til Lov om arbejdsskadesikring 35 og 37 Udfyldes af rekvirenten Navn på tilskadekomne:........ Cpr.nr.:.. -. Adresse:.. Postnr.: By:.. Stilling eller

Læs mere

TVÆRFAGLIG UDREDNING. Et tilbud til forsikringsselskaber

TVÆRFAGLIG UDREDNING. Et tilbud til forsikringsselskaber TVÆRFAGLIG UDREDNING Et tilbud til forsikringsselskaber 2 TITEL Hvad kan PTU tilbyde danske forsikringsselskaber? Tværfaglig vurdering og rehabilitering Igennem livet er det vigtigt med et godt helbred,

Læs mere

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse.

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Ikke en lægelig veldefineret tilstand. Nogle oplever det i forbindelse med behandling

Læs mere

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen?

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Faglig temadag d. 2. marts 2010 Ledende psykolog Joanna Wieclaw Psykolog Rikke Lerche Psykolog Finn Vestergård www.socialmedicin.rm.dk

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015

Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015 Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015 Repræsentanter for Frederiksberg Synkobecenter: Jesper Mehlsen (JM), overlæge og forskningschef og læge Louise Brinth (LB) Referent:

Læs mere

Posttraumatisk amnesi (PTA)

Posttraumatisk amnesi (PTA) Posttraumatisk amnesi (PTA) Leanne Langhorn Århus Universitetshospital Århus Sygehus Neurocenter Neurokirurgisk Afdeling Goddag Jonas jeg stiller dig nogle spørgsmål for at undersøge hvordan din hukommelse

Læs mere

Anden etnisk baggrund og smertebehandling. Charlotte Rehling, overlæge indvandrermedicinsk klinik OUH

Anden etnisk baggrund og smertebehandling. Charlotte Rehling, overlæge indvandrermedicinsk klinik OUH Anden etnisk baggrund og smertebehandling Charlotte Rehling, overlæge indvandrermedicinsk klinik OUH Kroniske sygdom? Hjerte-kar sygdom Sukkersyge, overvægt og metabolisk syndrom (hyperlipidæmi og hypertension)

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM TRÆTHED www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Træthed defineres som en følelse af mangel på fysisk og/eller psykisk energi, hyppigt oplevet som udmattelse eller træthed. Det er

Læs mere

PTSD hos flygtninge og indvandrere forståelse og behandlingsmodel

PTSD hos flygtninge og indvandrere forståelse og behandlingsmodel PTSD hos flygtninge og indvandrere forståelse og behandlingsmodel Torsdag 9. oktober 2014 Psykiatridage i København Sigurd Wiingaard Uldall Læge Kompetence Center for Transkulturel Psykiatri Flygtninge

Læs mere

værd at vide om ulykker

værd at vide om ulykker værd at vide om ulykker 2 værd at vide om ulykker Hvad er en ulykke? Over 80.000 danskere har store daglige gener som følge af en alvorlig ulykke. Ulykkerne sker hovedsageligt i hjemmet og i forbindelse

Læs mere

værd at vide om ulykker

værd at vide om ulykker PTU arbejder for at skabe ligeværdige vilkår og øget livskvalitet for de over 100.000 danskere, som har alvorlige skader efter en ulykke eller sygdom. Meld dig ind i foreningen på www.ptu.dk/stoet eller

Læs mere

Forskning. Gåden om den uforklarlige smerte

Forskning. Gåden om den uforklarlige smerte Forskning. Gåden om den uforklarlige smerte Smerter i nakke og hoved. Svimmelhed, kvalme og synsforstyrrelser. Hvert år rammes omkring 15.000 danskere af piskesmæld. De fleste bliver raske, men nogle af

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Om smertebehandling med rygmarvsstimulation Juni 2015 Tværfagligt Smertecenter Rigshospitalet. Smertebehandling med rygmarvsstimulation

Om smertebehandling med rygmarvsstimulation Juni 2015 Tværfagligt Smertecenter Rigshospitalet. Smertebehandling med rygmarvsstimulation Om smertebehandling med rygmarvsstimulation Juni 2015 Tværfagligt Smertecenter Rigshospitalet. Smertebehandling med rygmarvsstimulation 2 Målgruppe Denne information er primært rettet til dig som patient

Læs mere

PTSD hos Flygtninge. Psykiatridag: PTSD og andre stressrelaterede tilstande

PTSD hos Flygtninge. Psykiatridag: PTSD og andre stressrelaterede tilstande Psykiatridag: PTSD og andre stressrelaterede tilstande PTSD hos Flygtninge Psykolog Ann-Kathrine Jørgensen Socialkonsulent Annelise Matthiesen Fysioterapeut Jasmeen Maria Ryberg 29. September 2014 Dagens

Læs mere

Førstehjælp ved kulilteforgiftning

Førstehjælp ved kulilteforgiftning Førstehjælp ved kulilteforgiftning Kulilte udvikles blandt andet ved ildebrand, udstødningsgasser fra motorer og ved dårlig forbrænding i anlæg, der forbrænder for eksempel gas, olie eller træ. Kulilte

Læs mere

Tværfaglige konsultationer

Tværfaglige konsultationer Tværfaglige konsultationer Professor, overlæge, dr.med. John R. Østergaard Center for Sjældne Sygdomme Børneafdelingen Aarhus Universitetshospital, Skejby Baggrund Sjældne rapport 2001 Klinik for Sjældne

Læs mere

Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk

Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk Denne folder henvender sig til fagpersoner, som fra tid til anden kommer i kontakt med voldtægtsramte. Du er måske læge,

Læs mere

Diagnoser, symptomer mv.

Diagnoser, symptomer mv. Psykotraumatologi Diagnoser, symptomer mv. Kognitiv Terapi Stress og Traumer Thomas Iversen, aut. psykolog Personalepsykolog, ekstern lektor F 43 Reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktioner F

Læs mere

Screening i sikret regi. v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut.

Screening i sikret regi. v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut. Screening i sikret regi v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut. Indhold Præsentation Projektet Proceduren Et udsnit af virkeligheden Præsentation Jan From Kristensen Psykolog Egely Projekt nr. 59 204 Screening

Læs mere

Medicinsk uforklarede symptomer og funktionelle lidelser

Medicinsk uforklarede symptomer og funktionelle lidelser Medicinsk uforklarede symptomer og funktionelle lidelser Program 10.30-12.30 12.30 Definitioner Udredning og behandling af MUS Refleksion Pause Om stepped care og socialmedicin Håndtering af svære funktionelle

Læs mere

TIL PÅRØRENDE. om hjernedød og organdonation

TIL PÅRØRENDE. om hjernedød og organdonation TIL PÅRØRENDE om hjernedød og organdonation VÆRD AT VIDE At miste en nærtstående er en af de sværeste oplevelser, vi kan komme ud for i livet. Midt i meningsløsheden kan det være vanskeligt at forstå og

Læs mere

Koordinering og kvalitet i den komplekse neuro-rehabilitering

Koordinering og kvalitet i den komplekse neuro-rehabilitering Koordinering og kvalitet i den komplekse neurorehabilitering Møder du i dit arbejde med neurorehabilitering muren på vej op ad bjerget eller på vej ned ad bjerget? Krav, udfordringer og muligheder i neurorehabiliteringen,

Læs mere

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE Depression - en folkesygdom 200.000 danskere har en depression, og omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen. Mange, der går til læge, fortæller ikke, at de føler

Læs mere

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh. KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.dk Lidt om neurologi Ca. 300 neurologer i Danmark De fleste på sygehuse,

Læs mere

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger Indhold Stress og Hovedpine Bruno Vinther, Cand. Psych. Aut. Dansk Hovevdpinecenter Neurlogisk afdeling Glostrup Hospital Stress, afklaring, udredning og behandling Trods- og acceptadfærd Den kognitive

Læs mere

10/10/10. Susanne Nemholt Organisk psykoterapeut og cand. mag i audiologopædi

10/10/10. Susanne Nemholt Organisk psykoterapeut og cand. mag i audiologopædi Susanne Nemholt Organisk psykoterapeut og cand. mag i audiologopædi Kort om den neurofysiologiske model Primære og sekundære tinnitusgener - sat i relation til konkrete fokuspunkter Opmærksomhedszoner

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

Søren Vesterhauge, overlæge, dr.med. speciallæge i øre-næse-halssygdomme Aleris-Hamlet Hospitaler København SVIMMELHED KIROPRAKTIK 2014

Søren Vesterhauge, overlæge, dr.med. speciallæge i øre-næse-halssygdomme Aleris-Hamlet Hospitaler København SVIMMELHED KIROPRAKTIK 2014 Søren Vesterhauge, overlæge, dr.med. speciallæge i øre-næse-halssygdomme Aleris-Hamlet Hospitaler København SVIMMELHED KIROPRAKTIK 2014 Copenhagen Balance Lab Aps OVERSIGT Øre-næse-halsspecialet og svimmelhed

Læs mere

Spørgeskema til torticollis-patienter

Spørgeskema til torticollis-patienter Spørgeskema til torticollis-patienter Denne undersøgelse er lavet til alle, der har diagnosen torticollis. Så har du torticollis og lyst til at deltage kan du udfylde skemaet på de følgende sider. Formål

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

BRUG FOR HJÆLP? Vi støtter dig i livet efter ulykken

BRUG FOR HJÆLP? Vi støtter dig i livet efter ulykken BRUG FOR HJÆLP? Vi støtter dig i livet efter ulykken 02 BRUG FOR HJÆLP? Læs mere Rekvirer en brochure om ulykkesskader, whiplashskader, rygmarvsskader eller polio på tlf. 36 73 90 21. Hvem er PTU? PTU

Læs mere

ALT OM SMERTER. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM SMERTER. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM SMERTER www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Smerter er beskrevet som en ubehagelig sensorisk og følelsesmæssig oplevelse, der er forbundet med en skadelig stimulus. Smerter

Læs mere

Hvordan kan ulykker undgås 10 gode råd din LoKaLE afdeling af dansk EL-FoRbUnd

Hvordan kan ulykker undgås 10 gode råd din LoKaLE afdeling af dansk EL-FoRbUnd EL-ULYKKER nul spænding det er dit liv Kun 2,5 % af alle elektrikere har aldrig fået elektrisk stød i deres arbejdsliv. Det viser en arbejdsmiljøundersøgelse, som Dansk El-Forbund har fået lavet i 2010.

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune Manual Region hovedstanden Område Midt Uarbejdet af risikomanager Benedicte Schou, Herlev hospital og risikomanager Ea Petersen,

Læs mere

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet Overlæge Michel Bach Hellfritzsch Radiologisk afd., Nørrebrogade Aarhus Universitetshospital Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet 1 2 Diagnostiske strategier for muskuloskeletal

Læs mere

DISKUSPROLAPS Hos os kan vi hjælpe dig lige fra undersøgelse, behandling og til genoptræning...

DISKUSPROLAPS Hos os kan vi hjælpe dig lige fra undersøgelse, behandling og til genoptræning... DISKUSPROLAPS Hos os kan vi hjælpe dig lige fra undersøgelse, behandling og til genoptræning... Maj - 3 ½ måned senere Januar Januar Maj - 3 ½ måned senere Operation kan ofte undgås, hvis en diskusprolaps

Læs mere

Hvem kan visiteres til Quick Care? -et opslagsværk til sagsbehandlere

Hvem kan visiteres til Quick Care? -et opslagsværk til sagsbehandlere Hvem kan visiteres til Quick Care? -et opslagsværk til sagsbehandlere 1 Forord I denne folder har vi oplistet en række af de diagnoser, lidelser og problematikker, vi har stor erfaring med at håndtere

Læs mere

Kort og godt! Råd og tips til hverdagen, når du har Parkinsons sygdom!

Kort og godt! Råd og tips til hverdagen, når du har Parkinsons sygdom! Kort og godt! Råd og tips til hverdagen, når du har Parkinsons sygdom! Januar 2011 Indholdet i denne pjece er en oversættelse af udvalgte afsnit af Guide to living with Parkinson s Disease en pjece udgivet

Læs mere

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende Fremtidens hjerter Anbefalinger fra hjertekarpatienter og pårørende Fra Hjerteforeningens dialogmøde på Axelborg, København onsdag den 18. april 2012 Verdens bedste patientforløb og et godt liv for alle

Læs mere

Funktionelle Lidelser

Funktionelle Lidelser Risskov 2011 Psykiater Lone Overby Fjorback lonefjor@rm.dk Psykiater Emma Rehfeld emmarehf@rm.dk Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital www.funktionellelidelser.dk Funktionelle

Læs mere

Dato. Dato. X Genoptræning Specialiseret genoptræning E Gentræning efter instruks fra sygehus

Dato. Dato. X Genoptræning Specialiseret genoptræning E Gentræning efter instruks fra sygehus Sendes til kommune/sygehus Personoplysninger Personnummer, navn, adresse og evt. telefonnummer Praktiske oplysninger F.eks. andet sprog end dansk, kørestol, handicaps, anden indkaldelsesadresse, særlige

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

periodisk depression

periodisk depression Danske Regioner 29-10-2012 Periodisk depression voksne (DF33) Samlet tidsforbrug: 18 timer Pakkeforløb for periodisk depression Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række store udfordringer

Læs mere

Det handler om at komme trygt tilbage, når du har været ude for en alvorlig ulykke

Det handler om at komme trygt tilbage, når du har været ude for en alvorlig ulykke Det handler om at komme trygt tilbage, når du har været ude for en alvorlig ulykke Kom trygt tilbage på arbejde igen Hvis du har været ude for en alvorlig ulykke, der griber ind i dit liv og din dagligdag,

Læs mere

Om forsikringsmedicin og speciallægeerklæring Bent Mathiesen Cheflæge Speciallæge i ortopædisk kirurgi

Om forsikringsmedicin og speciallægeerklæring Bent Mathiesen Cheflæge Speciallæge i ortopædisk kirurgi Om forsikringsmedicin og speciallægeerklæring Bent Mathiesen Cheflæge Speciallæge i ortopædisk kirurgi 26. august 2015 Bent Mathiesen - Forsikringsmedicin 1 Hvad er forsikringsmedicin? Jura Forsikring

Læs mere

Når hjernerystelsen bliver ved

Når hjernerystelsen bliver ved 8 Hjernesagen nr. 1 2015 TEMA: Når hjernerystelsen bliver ved De fleste har prøvet at slå hovedet, måske som børn. Så skulle man holde sig i ro en dags tid eller to, og så var alt godt igen. Sådan er det

Læs mere

Læger og behandlere Hvem, hvad, hvor?

Læger og behandlere Hvem, hvad, hvor? Læger og behandlere Hvem, hvad, hvor? for dig med en piskesmældsskade og dine pårørende Læger og behandlere Hvem, hvad, hvor? Indhold 4 Forord 5 Hvad er piskesmæld / whiplash? 5 Undersøgelser og behandlinger

Læs mere

Bodily Distress Syndrome (BDS)

Bodily Distress Syndrome (BDS) Bodily Distress Syndrome (BDS) Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser Aarhus Universitetshospital 1 Lidt om Bodily Distress Syndrome (BDS) Bodily Distress Syndrome er en ny diagnose der bruges i

Læs mere

Lærebog i Kranio-Sakral Terapi

Lærebog i Kranio-Sakral Terapi Lærebog i Kranio-Sakral Terapi Stanley Rosenberg W W W. S T A N L E Y R O S E N B E R G. C O M Stanley Rosenberg, forfatter til denne tekst, har copyright til denne tekst og er hermed fuldt beskyttet af

Læs mere

Lewy Body demens og demens ved Parkinsons sygdom

Lewy Body demens og demens ved Parkinsons sygdom Lewy Body demens og demens ved Parkinsons sygdom Novartis Healthcare A/S, Lyngbyvej 172, DK-2100 København Ø Tlf. +45 39 16 84 00, Fax +45 39 16 84 01, E-mail skriv.til@novartis.com EXE-12/2009-42 EXE.1876

Læs mere

Kognitive vanskeligheder Hvad kan du selv gøre?

Kognitive vanskeligheder Hvad kan du selv gøre? Kognitive vanskeligheder Hvad kan du selv gøre? Depressionsforeningen GF 26 marts Valby Klinisk psykolog Krista Nielsen Straarup Klinik for Mani og Depression Århus Universitetshospital, Risskov krisstra@rm.dk

Læs mere

Skabelon ortopædisk speciallægeerklæring

Skabelon ortopædisk speciallægeerklæring 1 Skabelon ortopædisk speciallægeerklæring Lægens navn Speciallæge i ortopædkirurgi X-købing Sygehus 0000 X-købing Til Rekvirent Adresse Postnummer By X-købing den dd.mm.åå Vedrørende: Speciallægeerklæring

Læs mere

hvis du kommer til skade på jobbet

hvis du kommer til skade på jobbet hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade i forbindelse med dit arbejde, har du mulighed for at få erstatning. Men der er mange regler, der skal tages

Læs mere

Temadag i arbejdsmedicin Silkeborg 14.4.10 Kurt Rasmussen Ledende overlæge. Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning

Temadag i arbejdsmedicin Silkeborg 14.4.10 Kurt Rasmussen Ledende overlæge. Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Temadag i arbejdsmedicin Silkeborg 14.4.10 Kurt Rasmussen Ledende overlæge Diagnosefordeling 2009 287 Bevægeapparat 33% 53 Hud 6% 36 Luftveje 4% 30 Nervesystem 3% Rådgivning af gravide Kræftlidelser Arbejdsmedicinsk

Læs mere

Afdækning af symptomer og stressfaktorer øvelsen er delt i opgave A og opgave B

Afdækning af symptomer og stressfaktorer øvelsen er delt i opgave A og opgave B Afdækning af symptomer og stressfaktorer øvelsen er delt i opgave A og opgave B Opgave A: Symptomer på stress Et vigtigt skridt i forhold til at forebygge og håndtere stress er at blive opmærksom på egne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. marts 2014 Sag 89/2012 (1. afdeling) A (advokat Birgitte Pedersen) mod Patientskadeankenævnet (kammeradvokaten ved advokat Søren Horsbøl Jensen) I tidligere instans

Læs mere

Sygeplejerskemanual. Individuelle støttende samtaler med psykoedukation. Opdateret maj 2015

Sygeplejerskemanual. Individuelle støttende samtaler med psykoedukation. Opdateret maj 2015 Sygeplejerskemanual Individuelle støttende samtaler med psykoedukation Opdateret maj 2015 Udarbejdet af: Charlotte Mohr og Marianne Østerskov Sygeplejersker ved Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri

Læs mere

20 år mand MC-styrt - lav hastighed Ingen sår Ingen andre læsioner

20 år mand MC-styrt - lav hastighed Ingen sår Ingen andre læsioner 20 år mand MC-styrt - lav hastighed Ingen sår Ingen andre læsioner Symptomer Pain out of proportion Pressure (palpable painfull tenderness) Pain on passive stretch Paraesthesia Paresis Pulses present

Læs mere

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Blok 1: Dag-/døgnafsnit for større børn Psykologisk ekspert 1.1.1 Kunne anvende viden om den normale og afvigende psykiske udvikling

Læs mere

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012.

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012. Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet POLITIKERSPØRGSMÅL Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 3866 6012 Web www.regionh.dk Spørgsmål

Læs mere

Funktionsattest ASK 290 Hørelse

Funktionsattest ASK 290 Hørelse Funktionsattest ASK 290 Hørelse afgivet i henhold til lov om arbejdsskadesikring 35 og 37 Udfyldes af rekvirenten Navn på tilskadekomne:........ Cpr-nr.:.. -. Adresse:.. Postnr.: By:.. Stilling eller beskæftigelse:..

Læs mere

Den Multitraumatiserede Patient. Mikael Boesen Radiologisk Klinik Rigshospitalet

Den Multitraumatiserede Patient. Mikael Boesen Radiologisk Klinik Rigshospitalet Den Multitraumatiserede Patient Mikael Boesen Radiologisk Klinik Rigshospitalet ATLS Advanced Trauma and Life Support Den Multitraumatiserede Patient Efter akut fysisk traume har : Umiddelbart livstruende

Læs mere

Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser

Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser David Christiansen Fysioterapeut, cand. scient san. Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 DK 7400 Herning

Læs mere

Teksten er stillet til rådighed af Scleroseforeningen. Se mere på foreningens hjemmeside: www.scleroseforeningen.dk

Teksten er stillet til rådighed af Scleroseforeningen. Se mere på foreningens hjemmeside: www.scleroseforeningen.dk Sclerose Teksten er stillet til rådighed af Scleroseforeningen. Se mere på foreningens hjemmeside: www.scleroseforeningen.dk Hvad er MS? Multipel sclerose (MS) er en sygdom, som angriber centralnervesystemet,

Læs mere

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Udgivet af www.trekanten.dk Udarbejdet af cand. psych. Tom Malling og cand. psych. Lise Myhre Lildholdt København 2009 Pjecen kan downloades

Læs mere

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

Kognition og kognitive forstyrrelser ved affektive lidelser. Seniorforsker, ph.d. Kamilla Miskowiak Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet

Kognition og kognitive forstyrrelser ved affektive lidelser. Seniorforsker, ph.d. Kamilla Miskowiak Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Kognition og kognitive forstyrrelser ved affektive lidelser Seniorforsker, ph.d. Kamilla Miskowiak Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Hvad er kognition? Mentale processer som inkluderer opmærksomhed,

Læs mere

Mit liv efter HPV Vaccinen.

Mit liv efter HPV Vaccinen. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 474 Offentligt Lone Busk Pedersen Mit liv efter HPV Vaccinen. 1. Jeg er en kvinde på 32 år, jeg bor i Randers samme med min Familie. Jeg er

Læs mere

Det danske sundhedsvæsen. Urdu

Det danske sundhedsvæsen. Urdu Det danske sundhedsvæsen Urdu 2 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet, hvis man bliver syg.

Læs mere

Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt

Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt [Skriv tekst] Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt Baggrund Rammen omkring TTA projektet udgøres af TTA-koordinatoren, TTA-teams

Læs mere

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed 0808_AMADEUS_brochure1.indd 1 9/16/08 10:55:13 AM Amadeus Speciallægecenter Amadeus er et speciallægecenter, som hjælper dig eller

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om syning af løftesenen (rotatorcuff-ruptur)

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om syning af løftesenen (rotatorcuff-ruptur) Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om syning af løftesenen (rotatorcuff-ruptur) Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen,

Læs mere

Hjertedepression - og andre somatiske depressioner. Jens Nørbæk Overlæge Liaisonpsykiatrisk Enhed PCK

Hjertedepression - og andre somatiske depressioner. Jens Nørbæk Overlæge Liaisonpsykiatrisk Enhed PCK Hjertedepression - og andre somatiske depressioner Jens Nørbæk Overlæge Liaisonpsykiatrisk Enhed PCK Liaison = Forbindelse Liaisonpsykiatrisk Enhed, Psykiatrisk Center København Tilsyn (ca. 1600/år) Somatoforme

Læs mere

Voksne med ADHD. Et PET-studie af den dopaminerge neurobiologi

Voksne med ADHD. Et PET-studie af den dopaminerge neurobiologi Voksne med ADHD Et PET-studie af den dopaminerge neurobiologi Hvem? Hvorfor? Hvad? Hvordan? Hvorhen? Helle Møller Søndergaard Cand. psych. aut., forskningsmedarbejder Forskningsenhed Vest, Herning Center

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. oktober 2013 Sag 323/2011 (2. afdeling) A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Undersøgelse. Refererede smerter facetled. Refererede smerter disci. 1. Alvorlig patologi 2. Nerverods smerter. 3. Refererede smerter

Undersøgelse. Refererede smerter facetled. Refererede smerter disci. 1. Alvorlig patologi 2. Nerverods smerter. 3. Refererede smerter 1. Alvorlig patologi 2. Nerverods smerter 3. Refererede smerter Refererede smerter facetled Stimulering af facetled C0 C7 og dorsale rami C3 C7 61 patienter med occipital, nakke og skulder smerter Stimulering

Læs mere

"Whip-lash" - skade Piskesmældsskade af nakken Træningsprogram for tilskadekomne Finn Johannsen, speciallæge i reumatologi, fysiurgi og idrætsmedicin

Whip-lash - skade Piskesmældsskade af nakken Træningsprogram for tilskadekomne Finn Johannsen, speciallæge i reumatologi, fysiurgi og idrætsmedicin "Whip-lash" - skade Piskesmældsskade af nakken Træningsprogram for tilskadekomne Finn Johannsen, speciallæge i reumatologi, fysiurgi og idrætsmedicin Hvad er Whip-lash En whip-lash skade opstår oftest

Læs mere

Post Traumatisk Stress (PTSD)

Post Traumatisk Stress (PTSD) Post Traumatisk Stress (PTSD) PsykInfo, den 9. november 2011 Annemarie Gottlieb, klinikleder, cand.psych. Samuel Olandersson, souschef, fysioterapeut Posttraumatisk belastningsreaktion Er en psykisk tilstand,

Læs mere

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Mølholm Sundhed Arbejdstid: Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Forsikringsbetingelser 1. januar 2015 1 Hvem er omfattet: Alle

Læs mere

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Dobbeltdiagnoser hvad er muligt på et kommunalt misbrugscenter? John Schmidt, psykiater 100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Stoffer - 23 år gammel - Hash

Læs mere

Arbejdsbetinget cancer som arbejdsskade Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling Ydelser efter arbejdsskadeloven

Arbejdsbetinget cancer som arbejdsskade Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling Ydelser efter arbejdsskadeloven Arbejdsbetinget cancer som arbejdsskade Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling Ydelser efter arbejdsskadeloven Bent Mathiesen Koordinerende overlæge Chef for det lægelige område Forsikringsmedicin er den

Læs mere

Psykisk syge får hjælp af heste

Psykisk syge får hjælp af heste Kristeligt Dagblad, 10. august 2010 Psykisk syge får hjælp af heste REBECCA HANSEN på 17 år har en psykisk lidelse med voldsomme angsttilfælde og depression. Det betyder, at hun kan have svært ved at indgå

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

Kroniske smerter. Patientinformation. Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100. www.fysioterapiogsmerteklinik.

Kroniske smerter. Patientinformation. Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100. www.fysioterapiogsmerteklinik. Kroniske smerter Patientinformation Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100 www.fysioterapiogsmerteklinik.dk Kroniske smerter en svær lidelse Smertens mange former Alle

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

Opfølgningsspørgeskema

Opfølgningsspørgeskema BRS-460 Opfølgningsspørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-FUC GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere