Koncensusrapport om undersøgelse af whiplashramte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Koncensusrapport om undersøgelse af whiplashramte"

Transkript

1 Koncensusrapport om undersøgelse af whiplashramte En beretning fra tværfagligt whiplashseminar afholdt februar 2003 Whiplashforeningen &

2 Undersøgelsesmetoder til brug ved vur dering af whiplashskader PTU og Whiplashforeningen afholdt d. 28. februar 2003 et konsensusseminar, hvis formål var at få en række eksperter til at fremkomme med anbefalinger vedrørende undersøgelses metoder, til brug ved vurdering af whiplashskadede patienter. Alle deltagere brugte tid på forberedelse til seminaret samt en hel arbejdsdag på at løse opgaven. Opgaven var defineret ret stramt, idet hensigten med seminaret var, at det skulle munde ud i udgivelsen af denne rapport. Rapporten er et arbejdsredskab for de professionelle personer, der er involveret i undersøgelse og behandling af whiplash skadede patienter, og i den sammenhæng også ofte udarbejder udtalelser fx i form af speciallægeerklæringer til forsikringssel skaber og offentlige myndigheder. Rapporten er tillige formuleret på en sådan måde, at sagsbehandlere, der arbejder med erstatnings- og socialretlige konsekvenser af whiplashskader, i rapporten vil kunne finde retningslinjer vedrørende indhentelse af ekspertudtalelser, til brug for bedømmelse og afgørelse af enkeltsager. WAD må anses som en lidelse, der skal forstås og behandles i en biomedicinsk referenceramme. En whiplashulykke kan efterlade mén. Dette påvirker ikke kun den skadede, men i høj grad dennes familie og pårørende. WAD patienter bør derfor sidestilles med andre patientgrupper med handicap. Dette handicap er usynligt og derfor mere van skeligt at forstå og håndtere for patienten selv, men også for omverdenen. Der opfordres til at tage et medmenneskeligt hen syn også over for familie og pårørende. Samtidig med at det anbefales, at patienter med whiplashska der altid undersøges grundigt og på relevant vis til rette tid, må man ligeledes advare imod, at der iværksættes undersøgelser, som man på forhånd kan forudsige vil få et negativt udfald, og som derfor normalt må anses som overflødige. 2

3 Deltagere Neurologi og neurokirurgi Professor, overlæge, dr.med. Troels Staehelin Jensen, Århus Kommunehospital Adm. overlæge, dr. med. Jette Jansen, Centralsygehuset i Næstved Overlæge, dr.med., neurokirurg Jarl Rosenørn, Klampenborg Professor, overlæge, dr.med. Måns Magnusson, Lund, Sverige Overlæge, dr.med. Carsten Tjell, øre-, næse- og halsafd., Kärnsjukhuset, Skövde, Sverige Overlæge, dr.med. Hans Fledelius, Øjenklinikken, RH Birket Smith, Liaisonpsykiatrisk Afd., Bispebjerg Hospital Arbejdsskadestyrelsen: Koordinerende overlæge Bent Mathiesen Sundhedsstyrelsen: Speciallæge Peter Torsten Sørensen Skeleterapeut Inger Hobolth Holst, RH Fysiurgi, rehabilitering og bidfunktion Professor, overlæge, dr.med. Tom Bendix, Ringe Overlæge, dr.med. Glenn Gorm Rasmussen, Ålborg Sygehus Fysioterapeut Inger Skjærbæk, Helsingør Fysioterapeut Birte Carstensen, Frederiksberg Bidfunktionstandlæge Per Stylvig, Frederiksberg Bidfunktionstandlæge, lektor ved Tandlægehøjskolen, Inger Lous ( ), København Otologi og oftalmologi Overlæge, dr.med. Søren Vesterhauge, Øre- næse- halskirurgisk klinik, RH Psykologi, psykiatri og smerter Psykolog, lektor Ask Elklit, Århus Universitet Neuropsykolog Lisbeth Juul Hansen, Daghøjskolen i Centrum Speciallæge i psykiatri og samfundsmed. Haakon Lærum, Psykologisk Klinik, Roskilde Overlæge Anders Schou Olesen, Smertecentret i Ålborg Andre specialer Professor, dr.med. Viggo Faber, Hellerup Speciallæge i almen medicin Torsten Hviid, Helsinge Observatører Retslægerådet: Overlæge, dr.med. Morten PTU Overlæge, spec.læge i fys. og rehab. Birgitta Bjerre Kiely Foreningspsykolog Pia Kuhlman Overfysioterapeut Dorte Lütken Hovedbestyrelsesmedlem, Lene Nørgaard (WAD) Næstformand Mogens D. Pedersen Whiplashforeningen Formand Nadja Andersen (WAD) Næstformand, cand.interpret. Charlotte L. Petersen (WAD) Foreningssekretær Bodil M. Christensen (WAD) Ordstyrer Advokat Karsten Høj 3

4 Den umiddelbare vurdering af den skadede Det sundhedspersonale, som modtager en patient, der har været udsat for en ulykke, har nogle konkrete, umiddelbare pligter, der har til formål at sikre patientens vejrtrækning, cirkulation og hjernefunktion; og må først herefter prioritere diagnostik og behandling, således at den skadeslidte ikke blot sikres overlevelse, men også overlevelse på de efter omstændighederne mest optimale vilkår. I den sammenhæng, er det vigtigt, at man er opmærksom på straks at få en så klar beskrivelse af ulykkesomstændighederne, som for holdene tillader. Den diagnostiske konsekvens af dette er indlysende - kender man skadesomstændighederne, kan man ofte ræsonnere sig frem til hvilke mulige læsioner, man bør være opmærksom på, men det har i reglen også senere i forløbet erstatningsretlige konse kvenser, at der fra begyndelsen foreligger en udtømmende beskrivelse af hændelsen. Beskrivelsen bør indgå i den journalskrivning, som foretages af første læge, som patienten konsulterer, dvs. såvel på skadestue/hospital som hos patientens egen læge. Det er helt sædvanligt, at en patient med whiplashskade i det akutte stadium kan være konfus og ikke i stand til at give helt præcise oplysninger om de nærmere omstændigheder ved ulykken. Patienten kan også have vanskeligheder med at beskrive alle symptomer i den indledende fase. Ofte er patienten besværet af f.eks. svimmelhed og smerter og lægger muligvis ikke straks mærke til kognitive gener før senere i forløbet. For visse symptomer, bl.a. kognitive forandringer, er det ikke ualmindeligt, at der er en vis latenstid, før de viser sig. Derfor er den praktiserende læges første journaloplysninger et uundværligt supplement til hospitalets. Beskrivelse af ulykken bør i forbindelse med whiplashtraumer indeholde svar på følgende spørgsmål: Hvornår skete ulykken? Hvor skete ulykken? Hvad foretog patienten sig på ulykkestidspunktet? Var han/hun fx fører eller passager i en bil og placeret hvor i bilen? 4

5 Blev der anvendt sikkerhedssele? Var der nakkestøtter? Aktiveredes airbags? Hvis ja, hvor og hvordan i forhold til skadelidte? Hvilke strukturer i køretøjet kan have skadet patienten? Hvilke kræfter påvirkede patient/ køretøj: retning og styrke? Blev der optaget politirapport? Ved fald, spring og andre ulykker beskrives tilsvarende omstændigheder: Sted, tid, hastighed, falddybde m.v. vedrørende læsionens opståen. Gående, stående, cyklende, ridende, fald på trappe, fra stige, træ eller over ujævnhed på fortov, udgravning eller lign. Blev der optaget politirapport? Generelt beskrives hvorledes kroppen blev belastet ved ulykken. Mange patienter, som pådrager sig varigt mén, har samtidig et hovedtraume og/eller skader andre steder på kroppen, som stammer fra ulykken. Herefter følger naturligt nok en beskrivelse af skadedes tilstand efter de sædvanlige retningslinjer, der beskriver bevidsthedsplan, den psykiske tilstand, subjektive symptomer og de fysiske skader, patienten har pådraget sig. Den klassiske whiplashskade opstår hos fører eller passagerer i bil, som påkøres bagfra. Man skal være opmærksom på, at også andre skadesituationer kan medføre en tilsvarende voldsom bevægelse i halshvirvelsøjlen, fx fald med kraftig rotation af kroppen og vold somme direkte traumer mod hovedet. En whiplashlæsion (piskesmældsskade) er en skademekanisme, som kan få en række følger med forskellige symptomer, der ikke har samme latenstid. Umiddelbart efter at whiplashlæsionen er indtruffet, oplever skadelidte typisk hovedsagelig muskelsmerter i nakke- og halsregion og hovedpine. Disse smerter kan klinge mere eller mindre af i løbet af nogen tid og herefter blive fulgt af bl.a. svimmel hed, tab af koncentrationsevne, hukommelsesproblemer, udtalt træthed, hurtig udtrætning og kognitive funktionstab af forskellig art, smerter i arme og ryg, føleforstyrrelse, kæbesmerter og syns- og læsevanskeligheder samt depression. Manglende oplysning herom ved første eller de første lægekonsultationer, kan meget vel skyldes den forskel i latenstid, som de forskellige følger har. Følger af en whiplashlæsion rammer den skadelidte direkte, men indirekte skadelidtes nære pårørende og familie. Whiplashforeningen, PTU, overlæge dr. med. Søren Vesterhauge og advokat Karsten Høj. De følgende skemaer er resultatet af konsensuskonferencens arbejde. 5

6 Subakut vurdering af whiplashpatienten indtil ca. 1 måned efter skaden Symptomer Undersøgelser Undersøger Vurdering Noter Nakkesmerter Hovedpine Muskelsmerter Neurologisk screening Dynamisk undersøgelse Palpation af kranium, kæbeled og bevægeapparat Rtg.us. af halshvirvelsøjle Skadelæge eller egen læge Quebec graduering Hjernerystelse? Ved fraktur: indlæggelse 1, 2, 3 4 Smerter i kæbe og/ eller ændret sammenbid Mobilitetsforhold i kæbeled Undersøgelse for ømhed Evt. rtg. af kæbeled Tandlæge/ Specialtandlæge Hørenedsættelse Tinnitus Svimmelhed Otoskopi Audiometri Undersøgelse for nystagmus Dix-Hallpikes prøve Skadelæge Øreafdeling Ørelæge Blødning i mellemøret? Konduktiv eller perceptiv hørenedsættelse? BPPV? 5 ASD ASDS Diagnostisk interview Medicin Psykolog/psykiater ASD? 6 Flashbacks af ulykken, mareridt Diagnostisk interview Medicin Tidl. psykologisk behandling? Tidligere traumatisering? Psykolog ASD - acute stress disorder? 6 6

7 Vurdering af whiplashpatienten indtil ca. 6 måneder efter skaden Symptomer Undersøgelser Undersøger Vurdering Hovedpine Smerter Neurologisk undersøgelse Tandlægevurdering Neurolog Specialtandlæge Hvis der ikke er udfald: henvisning til fysioterapeut Hvis der er udfald henv. til sek. sektor. Segmentær palpation Rtg. us., hvis de ikke er udført Funktionsindskrænkninger Fysiurg/reumatolog Hvis der ikke er udfald: henvisning til fysioterapeut Hvis der er udfald henv. til sek. sektor 7 Smerter i arme og andre symptomer fra OE* Neurologisk undersøgelse og undersøgelse af skulderledsfunktion Evt. scanning af skulder Neurolog Fysiurg/reumatolog Hvis der ikke er udfald: henvisning til fysioterapeut Hvis der er udfald henv. til sek. sektor Smerter i ryg og UE** Segmentær palpation af ryghvirvelsøjle og bækken Neurolog Fysiurg/reumatolog Hvis der ikke er udfald: henvisning til fysioterapeut Hvis der er udfald henv. til sek. sektor *: OE = overekstremiteterne = arme **: UE = underekstremiteterne = benene 7

8 Symptomer Undersøgelser Undersøger Vurdering Hovedpine + andre symptomer Føleforstyrrelser MR-scanning af cerebrum og halscolumna 8 Uarbejdsdygtighed Revurdering Socialmedicinsk opfølgning Evt. henvisning til tværfagligt center Egen læge eller relevant speciallæge i forhold til symptomerne Arbejdsduelighed Arbejdspladsproblematik Hørenedsættelse Tinnitus Hyperakuse*** Otoskopi Audiometri Egen læge Ørelæge Konduktiv eller perceptiv hørenedsættelse? Svimmelhed Nystagmus bag Bartels brille Dix-Hallpikes prøve Henneberts test Ørelæge Perifer skade? BPPV? Perilymfatisk fistel? CNS skade? 9 Kognitive vanskeligheder Bl.a. koncentrationsbesvær hukommelsesbesvær nedsat simultankapacitet indprentningsproblemer**** Neuropsykologisk testning Neuro-psykolog Screening for uopdaget hjerneskade Flashbacks, søvnproblemer Diagnostisk interview ICD-10? DSM-4? evt. PCL, HTQ? Psykolog PTSD? 8 ***: Hyperakuse = lydoverfølsomhed ****: Kognitive vanskeligheder erkendes ofte først af patienten efter nogle måneders forløb, enten fordi de ikke opstår straks ved whiplashtraumets indtræden, eller fordi andre symptomer er mere dominerende i det initiale forløb.

9 Vurdering af whiplashpatienten tidligst ca. 6 måneder efter skaden Symptomer Undersøgelser Undersøger Vurdering Noter Svimmelhed Smooth pursuit, evt. SPNT Dix-Hallpikes prøve Henneberts test Ørelæge eller øreafdeling Centrale forstyrrelser BPPV Perilymfatisk fistel 13 Synsklager og læsevanskeligheder Fuld øjenstatus inkl. binokularitet Øjenlæge Kognitive vanskeligheder bl.a.: Koncentrationsproblemer hukommelsesproblemer nedsat simultankapacitet indprentningsproblemer Neuropsykologisk testning Neuro-psykolog Overblik PASAT 2 og 4 Simultankapacitet 14 Wisconsin Card sorting Abstraktionsevne og mental fleksibilitet 6 element test Struktur og overblik Stroop + Trail-making Div. hukommelsestest af længere varighed Afledelighed og skiftende opmærksomhed Hukommelse og udtrætning 17, 18 Symptomer på depression Psykiater Reaktiv depression? 9

10 Noter 1. Neurologisk screening: målrettet neurologisk undersøgelse, som kan udføres af enhver læge med udgangspunkt i et konkret symptom. 2. Dynamisk undersøgelse: Aktiv undersøgelse af ledbevægelighed, udført i rene planer for at undersøgelsen kan sammenlignes fra gang til gang. Evt. vurdering af kraften i de forskellige bevægelser. 3. Quebec graduering: WAD-begrebet stammer fra The Quebec Task Force on Whiplash Associated Disorders, som i 1995 klassificerede piskesmældsskader vha. følgende graduering: Grade 0: No symptoms at all after the accident Grade I: Patients who have pain, stiffness or tenderness only, but no physical signs Grade II: Patients with neck complaints and musculoskeletal signs, like neck motion restric tion and point-tenderness Grade III: Patients with neck complaints and neurologic signs, e.g. hyposensibility in the upper extremi ties Grade IV: Patients with neck complaints and fractures or dislocations of the cervical spine WAD-begrebet har sit udgangspunkt i de muskuloskeletale problemer og tager ikke højde for en lang række symptomer, der kan henføres til centralnervesystemet, kognitive og hu kommelsesmæssige funktioner, sansefunktioner og bidfunk tion. WAD-begrebet bør derfor udvides til også at omfatte så danne symptomer. WAD-begrebet i den refererede form næv ner ej heller relevante psykiske eller psykosociale forstyrrelser. 4. Røntgenundersøgelse af halshvirvelsøjlen: bør (kun) udfø res ved mistanke om fraktur. 5. Dix-Hallpikes prøve: Undersøgelse for BPPV (Benign Paroxysmal Positional Vertigo), som er en tilstand, hvor der be- 10

11 finder sig krystaller fra ørestensorganerne i den bag erste buegang. Bevæger man hovedet i denne buegangs plan, opstår der pga. en stempellignende virkning af kry stallerne en voldsom, kortvarig illusion af rotation i bue gangens plan. Ved Dix- Hallpikes prøve lægges patienten hurtigt ned på ryggen med hovedet drejet 45 mod den mistænkte side. Hvis prøven er positiv, bliver patienten kraftigt svimmel i ca. 20 sekunder og der kommer samtidig en rotatorisk/vertikal nystagmus. 6. ASD: Acute Stress Disorder. ASDS: Acute Stress Disorder Scale, ICD-10-betegnelse (International Classifikation Disorder), WHO. 7. Segmentær palpation: segmentær undersøgelse af ryghvirvlernes stilling og mobilitet evt. specifikt for halshvirvler ne. Man vurderer også evt. ømhed i de enkelte segmenter. 8. MR-scanning af cerebrum og halscolumna: Bør kun udfø res på neurologisk mistanke om skade på halshvirvelsøjlen eller på konkret mistænkt hjerneskade. 9. Henneberts tets: Undersøgelse for perilymfatisk fistel, hvor der gennem en defekt i enten runde vindues membran eller omkring stigbøjlen siver væske fra det indre øre ud i mel lemøret. Undersøgelsen udføres med patienten stående med samlede ben og lukkede øjne. Trykændringer i øregangen medfører ubalance og svajtendens. 10. PTSD: PostTraumatic Stress Disorder (ICD-10-betegnelse) 11. DSM-4: Dianostic and Statistical Manual. 12. PCL, HTQ: PTSD ChekckListe, beskriver forekomsten af PTSD og Harvard Trauma Questionnaire. 11

12 Schultz Grafisk 13. Smooth pursuit test: Undersøgelse af øjenfølgebevægelser. Udføres kun i balancefysiologiske laboratorier, hvor man har adgang til kontrollerede stimuli og objektiv registrering af øjenbevægelserne (ENG/VNG). SPNT er en undersøgelse af smooth pursuit funktionen under hoveddrejning 45 til højre og venstre (NT = neck torsion). 15. Wisconsin Card sorting: Den testede får til opgave at sorte re 64 forskellige kort med påtrykte symboler. Kortene sor teres efter forskellige kriterier, antal, farve eller symbol. Den testede skal udregne systemet efter tilbagemelding fra testeren. Principperne for sortering skifter undervejs uden at den testede får besked. opgaverne, plan lægge rækkefølge, strukturere sit tidsforbrug på hver enkelt opgave samt holde reglerne undervejs. 17. Stroop: En række navne på farver er farvelagt med en anden farve. Under testen skal testede se bort fra ordets be tydning og kun benævne den farve, ordet er trykt med. 14. PASAT2 og 4: Paced Auditory Serial Addition Test. Forlænget hovedregningsopgave med 60 tilfældige tal. PA SAT belaster arbejdshukommelsen og evnen til at lave flere ting på samme tid (simultankapacitet) element test: Under testen løses tre typer opgaver (hver opgave foreligger i to dele). Man har 15 minutter til de seks opgaver. Den testede får angivet nogle enkle regler for op gavens udførelse, men skal selv vurdere 18. Trail-making B: Alfabetet og tal forbindes med en streg, således at alfabetets rækkefølge respekteres. Der skiftes mellem tal og bogstav. 12 Whiplashforeningen Strandboulevarden København Ø Tlf Fax Fjeldhammervej Rødovre Tlf Fax

værd at vide om whiplash

værd at vide om whiplash værd at vide om whiplash 2 værd at vide om whiplash Hvad er whiplash? Begrebet whiplash eller piskesmæld, som det også kaldes, har to vigtige betydninger. Det henviser både til den konkrete ulykkesmekanisme,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. april 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. april 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. april 2011 Sag 393/2008 (2. afdeling) TrygVesta Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) mod A (advokat Karsten Høj, beskikket) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Fald. Faldklinikken, Geriatrisk afdeling, Århus sygehus. Oprindeligt et 3 års projekt mellem Region Midt og Århus Kommune

Fald. Faldklinikken, Geriatrisk afdeling, Århus sygehus. Oprindeligt et 3 års projekt mellem Region Midt og Århus Kommune Fald Faldklinikken, Geriatrisk afdeling, Århus sygehus Oprindeligt et 3 års projekt mellem Region Midt og Århus Kommune Der foretages en tværfaglig udredning og efterfølgende træning ved fysioterapeuter

Læs mere

LANDSRETSDOM OM WHIPLASHSKADE VED LAVENERGI- TRAUME

LANDSRETSDOM OM WHIPLASHSKADE VED LAVENERGI- TRAUME 11. APRIL 2014 LANDSRETSDOM OM WHIPLASHSKADE VED LAVENERGI- TRAUME Passageren i en bil, der med en hastighed af ca. 3,5 km/t bakkede ind i en betonsøjle, gjorde gældende, at efterfølgende gener i form

Læs mere

PERSON SKADE ERSTATNINGS RET

PERSON SKADE ERSTATNINGS RET PERSON SKADE ERSTATNINGS RET Vi er eksperter i opgørelse af erstatningskrav efter personskader PISKE SMÆLD kan opstå både som en arbejdsskade og en ulykke udenfor arbejdstiden. Typisk opstår det i forbindelse

Læs mere

og hvad så? Piskesmæld,

og hvad så? Piskesmæld, Debatoplæg Af Bente-Ingrid Bruun Piskesmæld og hvad så Piskesmæld, whiplash eller nakkeslengsskade, som det hedder på norsk, handler primært om en forstuvning eller forvridning i hals- og nakkeregionen.

Læs mere

WHIPLASH - PISKESMÆLD

WHIPLASH - PISKESMÆLD Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 324 Offentligt WHIPLASH - PISKESMÆLD Lars Uhrenholt lektor, ph.d., kiropraktor lu@retsmedicin.au.dk FOLKETINGETS SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESUDVALG

Læs mere

WHIPLASH - PISKESMÆLD

WHIPLASH - PISKESMÆLD WHIPLASH - PISKESMÆLD Lars Uhrenholt lektor, ph.d., kiropraktor lu@retsmedicin.au.dk FOLKETINGETS SUNDHEDS-OG FOREBYGGELSESUDVALG - høring om funktionelle lidelser 19. marts 2014 EMNER Diagnosen placering

Læs mere

Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed.

Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed. Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed. 1. Navn: 2. Cpr-nr. 3. Dato for besvarelse af spørgeskemaet: 4. Aktuelle Erhverv: 5. Har du været sygemeldt pga. svimmelhed? Hvis ja Hvor lang tid? Beskrivelse

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM WHIPLASH

VÆRD AT VIDE OM WHIPLASH VÆRD AT VIDE OM WHIPLASH 2 VÆRD AT VIDE OM WHIPLASH Hvad er whiplash? Begrebet whiplash eller piskesmæld, som det også kaldes, har to vigtige betydninger. Det henviser både til den konkrete ulykkesmekanisme,

Læs mere

y = f(x) y = output x = input

y = f(x) y = output x = input Funktion = f Indre øre og svimmelhed: otoneurologisk udredning ørelægens perspektiv Søren Vesterhauge y = f(x) y = output x = input Funktion = f Balancesystemet Hypofunktion = hypoexibilitet = parese/paralyse

Læs mere

Dansk Selskab for Vestibulogi. Fagområdebeskrivelse af Vestibulogi. Baggrund. Afgrænsning og definition

Dansk Selskab for Vestibulogi. Fagområdebeskrivelse af Vestibulogi. Baggrund. Afgrænsning og definition Dansk Selskab for Vestibulogi Fagområdebeskrivelse af Vestibulogi Fagområdet vestibulogi varetages af Dansk Selskab for Vestibulogi (DSFV) der hører under specialeselskabet Dansk Selskab for Otolaryngologi

Læs mere

Svimmelhed. Henrik Bach & Martin B. Josefsen Muskuloskeletal Fysioterapeut Dip MT

Svimmelhed. Henrik Bach & Martin B. Josefsen Muskuloskeletal Fysioterapeut Dip MT Svimmelhed Henrik Bach & Martin B. Josefsen Muskuloskeletal Fysioterapeut Dip MT Disposition Definitioner Årsager Symptomer Prævalens? Hvad gør jeg?? Cervikogen / BPPV/ VBI differential diagnostiske overvejelser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. november 2014 Sag 100/2013 (2. afdeling) A (advokat Sven Aage Helsinghoff, beskikket) mod Alka Forsikring (advokat Anne Mette Myrup Opstrup) I tidligere instans er

Læs mere

Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed.

Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed. Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed. Spørgsmålene besvares med kryds i ud for valgte svar mulighed og ved uddybende tekst på linierne. 1. Navn: 2. Cpr-nr. 3. Dato for besvarelse af spørgeskemaet:

Læs mere

værd at vide om whiplash

værd at vide om whiplash Sammen er vi stærkere -Meld dig ind i PTU i dag I PTU arbejder vi for at skabe ligeværdige vilkår og øget livskvalitet for de over 100.000 danskere, som lever med alvorlige skader efter en ulykke eller

Læs mere

MODTAGET 15MAJ2017. Forberedelsesafdeflngen. Med sagens tilbagesendelse skal Retslægerådet besvare de stillede spørgsmål således:

MODTAGET 15MAJ2017. Forberedelsesafdeflngen. Med sagens tilbagesendelse skal Retslægerådet besvare de stillede spørgsmål således: RETSLÆGERÅDET Adelgade 13 1304 København K Telefon: 33 92 33 34 Telefax: 39 20 45 05 J.nr. 50E/E3-02477-2016 /alp Dato: I 0. maj 2017 Retten i Odense Albanigade 28 5000 Odense C MODTAGET 15MAJ2017 Forberedelsesafdeflngen

Læs mere

Information om tinnitus - og 10 gode råd der kan lette din dagligdag

Information om tinnitus - og 10 gode råd der kan lette din dagligdag Kommunikationscentret Information om tinnitus - og 10 gode råd der kan lette din dagligdag 1 2 Tinnitus At høre eller opleve tinnitus er almindeligt og i mange tilfælde drejer det sig om en midlertidig

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 29. januar 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 29. januar 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 29. januar 2010 Sag 523/2007 (1. afdeling) A (advokat Birgitte Pedersen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Kristine Schmidt Usterud) I tidligere

Læs mere

KEN nr 9948 af 03/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: J.nr.

KEN nr 9948 af 03/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: J.nr. KEN nr 9948 af 03/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2018 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: J.nr.: 1203808-10 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

F YS 111(211 og 311) Undervisningsplan for Fysioterapiteori og metode - Whiplas Associated Disorders/nakke (WAD)

F YS 111(211 og 311) Undervisningsplan for Fysioterapiteori og metode - Whiplas Associated Disorders/nakke (WAD) F YS 111(211 og 311) Undervisningsplan for Fysioterapiteori og metode - Whiplas Associated Disorders/nakke (WAD) Formål: Belyse WAD ud fra en klassisk naturvidenskabelig synsvinkel samt ud fra andre sociologiske

Læs mere

Funktionsattest ASK 230 Nakke/hals

Funktionsattest ASK 230 Nakke/hals Funktionsattest ASK 230 Nakke/hals afgivet i henhold til Lov om arbejdsskadesikring 35 og 37 Udfyldes af rekvirenten Navn på tilskadekomne:........ Cpr.nr.:.. -. Adresse:.. Postnr.: By:.. Stilling eller

Læs mere

Model for risikovurdering modul 4 og 6

Model for risikovurdering modul 4 og 6 Modul 4 Aktuelt sygeplejeproblem Teoretisk begrundelse for risici Aktuelt sygeplejeproblem Teoretiske begrundelser for risici Epidemiologiske belæg for risici og forhold, der forstærker risici Eksempelvis:

Læs mere

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse.

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Ikke en lægelig veldefineret tilstand. Nogle oplever det i forbindelse med behandling

Læs mere

Børne- og Ungdomspsykiatri

Børne- og Ungdomspsykiatri Danske Regioner Juni 2014 Børne- og Ungdomspsykiatri Pakkeforløb til udredning Afklarende samtale Basis udredningspakke Standard udredningspakke Udvidet udredningspakke Indledning Formålet med pakkeforløb

Læs mere

TVÆRFAGLIG UDREDNING. Et tilbud til kommunernes sygemeldte borgere

TVÆRFAGLIG UDREDNING. Et tilbud til kommunernes sygemeldte borgere TVÆRFAGLIG UDREDNING Et tilbud til kommunernes sygemeldte borgere 2 TVÆRFAGLIG UDREDNING Hvad kan PTU tilbyde kommunernes sygemeldte borgere? Tværfaglig vurdering og rehabilitering Igennem livet er det

Læs mere

Tilbage til arbejdsmarkedet med en hjernerystelse der varer ved. afklaring af arbejdsevne efter hjernerystelse med langvarige følger

Tilbage til arbejdsmarkedet med en hjernerystelse der varer ved. afklaring af arbejdsevne efter hjernerystelse med langvarige følger Tilbage til arbejdsmarkedet med en hjernerystelse der varer ved afklaring af arbejdsevne efter hjernerystelse med langvarige følger Afklaring af arbejdsevne efter hjernerystelse med langvarige følger Omkring

Læs mere

Prognose for hukommelses- og koncentrationsproblemer ved arbejdsrelateret stress

Prognose for hukommelses- og koncentrationsproblemer ved arbejdsrelateret stress Prognose for hukommelses- og koncentrationsproblemer ved arbejdsrelateret stress Anita Eskildsen, autoriseret psykolog og ph.d.studerende Arbejdsmedicinsk Klinik, Regionshospitalet Herning Baggrund for

Læs mere

TVÆRFAGLIG UDREDNING. Et tilbud til forsikringsselskaber

TVÆRFAGLIG UDREDNING. Et tilbud til forsikringsselskaber TVÆRFAGLIG UDREDNING Et tilbud til forsikringsselskaber 2 TITEL Hvad kan PTU tilbyde danske forsikringsselskaber? Tværfaglig vurdering og rehabilitering Igennem livet er det vigtigt med et godt helbred,

Læs mere

Whiplash forskningen. rykker markant. Fagligheden var i top. Der er ingen tvivl om, at forskerne tager området dybt alvorligt.

Whiplash forskningen. rykker markant. Fagligheden var i top. Der er ingen tvivl om, at forskerne tager området dybt alvorligt. 22 Whiplash forskningen rykker markant Fagligheden var i top. Der er ingen tvivl om, at forskerne tager området dybt alvorligt. #5 2011 23 Flere og flere forskere fokuserer nu på vævsskader og andre fysiske

Læs mere

DEN AKUT SVIMLE PATIENT. Jens Højberg Wanscher Afdelingslæge Øre-, næse- og halskirurgisk afd. F Odense Universitetshospital

DEN AKUT SVIMLE PATIENT. Jens Højberg Wanscher Afdelingslæge Øre-, næse- og halskirurgisk afd. F Odense Universitetshospital DEN AKUT SVIMLE PATIENT Jens Højberg Wanscher Afdelingslæge Øre-, næse- og halskirurgisk afd. F Odense Universitetshospital SVIMMELHEDS- AMBULATORIUM SVIMMELHED ER HYPPIGT LIVSTIDS-PRÆVALENS 30 % UDGØR

Læs mere

Posttraumatisk belastningsreaktion.

Posttraumatisk belastningsreaktion. Posttraumatisk belastningsreaktion. (Årsberetning 2005) Lov om patientforsikring (lovbkg. nr. 228 af 24. marts 1997 med senere ændringer), således som den var gældende frem til 1. januar 2004, definerede

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Neurologi - sygdomme i nervesystemet

Neurologi - sygdomme i nervesystemet Neurologi - sygdomme i nervesystemet Introduktion til neurologi Neurologi omfatter sygdomme i hjerne og rygmarv (centralnervesystemet), samt i nerver og muskler på arme og ben (det perifere nervesystem).

Læs mere

Sundhedsstyrelsen ønsker derfor, at den første redegørelse, både med hensyn til det sundhedsfaglige indhold og organisation, opdateres og revideres.

Sundhedsstyrelsen ønsker derfor, at den første redegørelse, både med hensyn til det sundhedsfaglige indhold og organisation, opdateres og revideres. OPGAVEBESKRIVELSE OG KOMMISSORIUM j.nr. 7-203-02-293/1/SIMT FORLØBSPROGRAMMER FOR PERSONER MED TRAU- MATISKE HJERNESKADER OG TILGRÆNSENDE LIDEL- SER SAMT APOPLEKSI Baggrund nedsatte i 1995 et udvalg, som

Læs mere

Hjernerystelse( commotiocerebri ) og post-commotionelle symptomer

Hjernerystelse( commotiocerebri ) og post-commotionelle symptomer Hjernerystelse( commotiocerebri ) og post-commotionelle symptomer Oplæg på symposium ved National TværfagligKonference Ålborgd. 17.6. 2015 Langvarige symptomer efter hjernerystelse: Mulige årsager og behandling

Læs mere

Teamsamarbejde i rehabilitering af torturoverlevere RCT s rehabiliteringsmodel. Af Bente Midtgaard, Ala Elczewska, Yvonne Gradert og Anette Klahr

Teamsamarbejde i rehabilitering af torturoverlevere RCT s rehabiliteringsmodel. Af Bente Midtgaard, Ala Elczewska, Yvonne Gradert og Anette Klahr Teamsamarbejde i rehabilitering af torturoverlevere RCT s rehabiliteringsmodel Af Bente Midtgaard, Ala Elczewska, Yvonne Gradert og Anette Klahr 1 Målgruppe Mennesker som har været udsat for: Tortur Organiseret

Læs mere

Målepunkter vedr. oftalmologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Målepunkter vedr. oftalmologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Målepunkter vedr. oftalmologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder 1. Undersøgelser af børn (0-12 år) 1.1. Det blev undersøgt, om børn (0-12 år) med skelen eller brillekorrigeret

Læs mere

Udredning og klassificering - Praktiske Anbefalinger

Udredning og klassificering - Praktiske Anbefalinger Klinisk retningslinje for udredning og klassificering af personer med nakkesmerter v/per Kjær, ph.d Inge Ris, DipMT, MR, ph.d-stud Heidi Eirikstoft, fys Dip MDT Udredning og klassificering - Praktiske

Læs mere

Hvad kan vi bruge det lovbestemte rehabiliteringsteam til?

Hvad kan vi bruge det lovbestemte rehabiliteringsteam til? Hvad kan vi bruge det lovbestemte rehabiliteringsteam til? Merete Skovmose, læge, Afdeling for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering Emma Helledie, læge, Afdeling for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering

Læs mere

Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE

Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE 2016 Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge faglig visitationsretningslinje Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen

Læs mere

Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem

Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Jan Mainz Professor, vicedirektør, Ph.D. Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien Case En 64-årig kvinde indlægges akut

Læs mere

Poul Videbech Professor, ledende overlæge, dr.med. Center for Psykiatrisk Forskning Århus Universitetshospital, Risskov

Poul Videbech Professor, ledende overlæge, dr.med. Center for Psykiatrisk Forskning Århus Universitetshospital, Risskov Poul Videbech Professor, ledende overlæge, dr.med. Center for Psykiatrisk Forskning Århus Universitetshospital, Risskov Hvad er neuropsykiatri? py Hvad kan det bidrage med mht. Udredning Behandling Nogle

Læs mere

Hvem er jeg Hvordan klarer patienterne sig i efterforløbet. 01.06.11 startede projekt neuropsykologisk vurdering af neuropsykiatriske sequela efter

Hvem er jeg Hvordan klarer patienterne sig i efterforløbet. 01.06.11 startede projekt neuropsykologisk vurdering af neuropsykiatriske sequela efter Hvem er jeg Hvordan klarer patienterne sig i efterforløbet. 01.06.11 startede projekt neuropsykologisk vurdering af neuropsykiatriske sequela efter CNS infektion. Formålet med projektet, som var 2 åring,

Læs mere

Stress, smerter i bevægeapparatet, astma, eksem og arbejde: Hvad kan Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik hjælpe din patient med?

Stress, smerter i bevægeapparatet, astma, eksem og arbejde: Hvad kan Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik hjælpe din patient med? Stress, smerter i bevægeapparatet, astma, eksem og arbejde: Hvad kan Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik hjælpe din patient med? Stort fællesmøde med almen praksis Christiansminde 19. april 2016 Lars Brandt

Læs mere

Førstehjælp ved kulilteforgiftning

Førstehjælp ved kulilteforgiftning Førstehjælp ved kulilteforgiftning Kulilte udvikles blandt andet ved ildebrand, udstødningsgasser fra motorer og ved dårlig forbrænding i anlæg, der forbrænder for eksempel gas, olie eller træ. Kulilten

Læs mere

Serviceområde: Sundhedsområdet

Serviceområde: Sundhedsområdet Serviceområde: Sundhedsområdet Fokusområde: Genoptræning efter sundhedslovens 140. Hvilke behov dækker ydelsen: Vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt

Læs mere

Baggrund. Mental træthed. Forskellige former for træthed 30-04-15

Baggrund. Mental træthed. Forskellige former for træthed 30-04-15 Baggrund Psykolog fra Århus Universitet Specialist i neuropsykologi Sundhedschef Vejlefjord Ledende neuropsykolog, Hammel Neurocenter Psykologisk Institut, Århus Universitet Århus Amt Neuroteamet Aalborg

Læs mere

AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE KOGNITION AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE KOGNITION

AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE KOGNITION AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE KOGNITION 1 og kan bedres helt op til et halvt år efter, og der kan være attakfrie perioder på uger, måneder eller år. Attakkerne efterlader sig spor i hjernen i form af såkaldte plak, som er betændelseslignende

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. januar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. januar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. januar 2011 Sag 526/2007 (1. afdeling) Skandia Link Livsforsikring A/S (advokat Michael Grønbech) mod A (advokat Birgitte Pedersen) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

4 Godkendelse af hypnose forskningsprojekt

4 Godkendelse af hypnose forskningsprojekt 4 Godkendelse af hypnose forskningsprojekt 4.1 - Bilag: Beskrivelse af hypnose forskningsprojekt DokumentID: 4966770 Hypnoterapi for borgere med senhjerneskade eller hjernepåvirkning - Et forskningsprojekt

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen?

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Faglig temadag d. 2. marts 2010 Ledende psykolog Joanna Wieclaw Psykolog Rikke Lerche Psykolog Finn Vestergård www.socialmedicin.rm.dk

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

Diagnoser, symptomer mv.

Diagnoser, symptomer mv. Psykotraumatologi Diagnoser, symptomer mv. Kognitiv Terapi Stress og Traumer Thomas Iversen, aut. psykolog Personalepsykolog, ekstern lektor F 43 Reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktioner F

Læs mere

ViTSi Konference Den siddende stilling i kørestol blandt børn og voksne med Cerebral Parese

ViTSi Konference Den siddende stilling i kørestol blandt børn og voksne med Cerebral Parese ViTSi Konference Den siddende stilling i kørestol blandt børn og voksne med Cerebral Parese Odense den 27.08.2012 Susanne Hygum Sørensen Helle Mätzke Rasmussen Program Implementering i Danmark Ændring

Læs mere

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende Fremtidens hjerter Anbefalinger fra hjertekarpatienter og pårørende Fra Hjerteforeningens dialogmøde på Axelborg, København onsdag den 18. april 2012 Verdens bedste patientforløb og et godt liv for alle

Læs mere

Anden etnisk baggrund og smertebehandling. Charlotte Rehling, overlæge indvandrermedicinsk klinik OUH

Anden etnisk baggrund og smertebehandling. Charlotte Rehling, overlæge indvandrermedicinsk klinik OUH Anden etnisk baggrund og smertebehandling Charlotte Rehling, overlæge indvandrermedicinsk klinik OUH Kroniske sygdom? Hjerte-kar sygdom Sukkersyge, overvægt og metabolisk syndrom (hyperlipidæmi og hypertension)

Læs mere

Demensbehandling 19 april Lene Wermuth Specialeansvarlig overlæge i Neurologi Demensklinik OUH

Demensbehandling 19 april Lene Wermuth Specialeansvarlig overlæge i Neurologi Demensklinik OUH Demensbehandling 19 april 2016 Lene Wermuth Specialeansvarlig overlæge i Neurologi Demensklinik OUH Demens Af hvem og hvor udredes patienten Hvordan stilles diagnosen Behandling og opfølgning Samarbejdsaftalen

Læs mere

TIL PÅRØRENDE. om hjernedød og organdonation

TIL PÅRØRENDE. om hjernedød og organdonation TIL PÅRØRENDE om hjernedød og organdonation VÆRD AT VIDE At miste en nærtstående er en af de sværeste oplevelser, vi kan komme ud for i livet. Midt i meningsløsheden kan det være vanskeligt at forstå og

Læs mere

VETERANALLIANCEN. Information om PTSD Side 1 SAMLING SAMMENHOLD - SAMARBEJDE

VETERANALLIANCEN. Information om PTSD Side 1 SAMLING SAMMENHOLD - SAMARBEJDE Information om PTSD Posttraumatisk stressforstyrrelse er en relativt langvarig og af og til kronisk tilstand. Den kan opstå efter alvorlige katastrofeagtige psykiske belastninger. Dette kan være ulykker,

Læs mere

PTSD hos flygtninge og indvandrere forståelse og behandlingsmodel

PTSD hos flygtninge og indvandrere forståelse og behandlingsmodel PTSD hos flygtninge og indvandrere forståelse og behandlingsmodel Torsdag 9. oktober 2014 Psykiatridage i København Sigurd Wiingaard Uldall Læge Kompetence Center for Transkulturel Psykiatri Flygtninge

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler

Læs mere

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM TRÆTHED www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Træthed defineres som en følelse af mangel på fysisk og/eller psykisk energi, hyppigt oplevet som udmattelse eller træthed. Det er

Læs mere

Alt om. træthed. www.almirall.com. Solutions with you in mind

Alt om. træthed. www.almirall.com. Solutions with you in mind Alt om træthed www.almirall.com Solutions with you in mind Hvad er det? Træthed defineres som en følelse af mangel på fysisk og/eller psykisk energi, hyppigt oplevet som udmattelse eller træthed. Det er

Læs mere

1a: 1b: Helbredserklæring 2. Forsikrede

1a: 1b: Helbredserklæring 2. Forsikrede Helbredserklæring 2 Side 1 af 5 Forsikrede Dit fulde navn Cpr.nr. Postnr. og by Evt. mailadresse Stilling Telefon Når du udfylder helbredserklæringen, er det vigtigt, at du: Besvarer alle spørgsmål omhyggeligt

Læs mere

LOGBOG for kandidatuddannelsen i medicins 4. semester Forårssemesteret 2014

LOGBOG for kandidatuddannelsen i medicins 4. semester Forårssemesteret 2014 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET 1 LOGBOG for kandidatuddannelsen i medicins 4. semester Forårssemesteret 2014 Navn: Telefon: Hospital/Sygehus/ center: Afdelinger: Perioder: 1.

Læs mere

Intermediate Report: Danish Labour Force Survey 2007 ad hoc module on accidents at work and work-related health problems

Intermediate Report: Danish Labour Force Survey 2007 ad hoc module on accidents at work and work-related health problems Copenhagen, February 007 Statistics Denmark, Labour Force Survey MIF Intermediate Report: Danish Labour Force Survey 007 ad hoc module on accidents at work and work-related health problems Regarding grant

Læs mere

APD Auditory Processing Disorder. Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

APD Auditory Processing Disorder. Århus Universitetshospital, Århus Sygehus APD Auditory Processing Disorder AUDIOLOGISKE UNDERSØGELSER RENATA JALLES HANSEN Århus Universitetshospital, Århus Sygehus APD Nedsat evne til at processere lyd i centralnervesystemet Den centrale auditive

Læs mere

ANTI STRESS MANUAL 4 TRIN TIL AT KOMME STYRKET UD AF DIN STRESS

ANTI STRESS MANUAL 4 TRIN TIL AT KOMME STYRKET UD AF DIN STRESS ANTISTRESS MANUAL 4 TRIN TIL AT KOMME STYRKET UD AF DIN STRESS FORORD Antistressmanualen er skrevet ud fra faglige kompetencer og personlige erfaringer med stress. Udledt af flere års praktisk erfaring

Læs mere

Bilag 1a: Kompetenceskema på introduktionsuddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT

Bilag 1a: Kompetenceskema på introduktionsuddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT Psykologisk ekspert BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT 1.1.1 Kunne anvende viden om diagnostiske systemer, state/trait akse I/II mm. Kunne anvende viden om ICD og DSM Kunne redegøre for interview-metoder, der anvendes

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om arbejdsskade - tab af erhvervsevne - psykiske følger af fysisk skade - fradrag

Ankestyrelsens principafgørelse om arbejdsskade - tab af erhvervsevne - psykiske følger af fysisk skade - fradrag KEN nr 9735 af 31/05/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober 2017 Ministerium: Journalnummer: 1217106-12 Social- og Indenrigsministeriet Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

diagnosticering g af depression hos somatisk syge ældre

diagnosticering g af depression hos somatisk syge ældre Udfordringer ved diagnosticering g af depression hos somatisk syge ældre Karen Andersen-Ranberg MD, PhD Geriatrisk i afd. OUH, Region Syddanmark Epidemiologi, IST, Syddansk Universitet Hvad ved vi om depression

Læs mere

Bedre koordinering mellem sundheds- og beskæftigelsesindsatsen

Bedre koordinering mellem sundheds- og beskæftigelsesindsatsen Bedre koordinering mellem sundheds- og beskæftigelsesindsatsen Seniorfagleder, sociolog og dr med Lars Iversen live@cowi.dk 28.08.09 Patientuddannelse - Region Syddanmark Også er der nye udfordringer på

Læs mere

Sundhedsstyrelsens oplæg til en styrket indsats på det palliative område

Sundhedsstyrelsens oplæg til en styrket indsats på det palliative område Sundhedsstyrelsens oplæg til en styrket indsats på det palliative område Kommunal palliativ indsats status og perspektiver Nyborg Strand 28. september 2010 Ole Andersen, Sundhedsstyrelsen Palliativ indsats

Læs mere

Balanceorganet og svimmelhed

Balanceorganet og svimmelhed Balanceorganet og svimmelhed For at kunne stå og gå er vi afhængige af informationer fra synet, balanceorganet og fra hudens, leddenes og musklernes proprioceptorer (1). Alle disse informationer kommer

Læs mere

Dagens Program Mandag den 4. april 2016

Dagens Program Mandag den 4. april 2016 Dagens Program Mandag den 4. april 2016 Arbejdsrelaterede Psykosociale belastninger Introduktion til Arbejdsrelaterede psykosociale tilstande Ole Carstensen 9.00-9.15 Tid Eksponering, hvad er der evidens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 3. november 2016

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 3. november 2016 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 3. november 2016 Sag 192/2014 (2. afdeling) A (advokat Karsten Høj) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) Biintervenient til støtte

Læs mere

Patientinformation Patient info om diskusprolaps i halsregionen

Patientinformation Patient info om diskusprolaps i halsregionen Patientinformation Patient info om diskusprolaps i halsregionen Patientinformation, Patient info om diskusprolaps i halsregionen Side 2 Denne vejledning vil give dig og dine pårørende nogle generelle oplysninger

Læs mere

Bilag E er bilag til kontrakt af 1. september 2014 mellem Danske Regioner og leverandøren.

Bilag E er bilag til kontrakt af 1. september 2014 mellem Danske Regioner og leverandøren. N O T A T Bilag E til kontrakt mellem Danske Regioner og leverandører der udfører hurtig udredning vedr. udredningsforløb i børne- og ungdomspsykiatrien 1.9.2014 Dette bilag gælder for private leverandører,

Læs mere

Simpel funktionsmåling

Simpel funktionsmåling Simpel funktionsmåling November 2007 Simpel funktionsmåling Beskrivelse af funktionsniveau indgår i alle behandlings- og støttesituationer både på sygehuse og i kommuner. Hvordan klarer du hverdagen? Kan

Læs mere

Kliniske Retningslinjer DMCG-PAL

Kliniske Retningslinjer DMCG-PAL Kliniske Retningslinjer DMCG-PAL Opstartmøde 26.11.12 Birgit Villadsen formand for Koordinationsgruppen, Kliniske Retningslinjer Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ indsats DMCG-PAL En DMCG

Læs mere

Hukommelsesproblemer og koncentrationsbesvær

Hukommelsesproblemer og koncentrationsbesvær Hukommelsesproblemer og koncentrationsbesvær Patientinformation Aarhus Universitetshospital Onkologisk Afdeling D Hukommelsesproblemer og koncentrationsbesvær I mange år har nogle kræftpatienter været

Læs mere

TVÆRFAGLIG UDREDNING. Et tilbud til kommunernes sygemeldte borgere

TVÆRFAGLIG UDREDNING. Et tilbud til kommunernes sygemeldte borgere TVÆRFAGLIG UDREDNING Et tilbud til kommunernes sygemeldte borgere 2 TVÆRFAGLIG UDREDNING Hvad kan vi tilbyde kommunernes sygemeldte borgere? Tværfaglig vurdering og rehabilitering Igennem livet er det

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved generaliseret angst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. generaliseret angst i Collabri er udarbejdet med baggrund

Læs mere

Planer og tiltag for palliativ indsats i Danmark

Planer og tiltag for palliativ indsats i Danmark Planer og tiltag for palliativ indsats i Danmark Palliation i Danmark - status og visioner National konference, Christiansborg, 3. februar 2010 Lone de Neergaard, Sundhedsstyrelsen Palliativ indsats, WHO

Læs mere

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune Manual Region hovedstanden Område Midt Uarbejdet af risikomanager Benedicte Schou, Herlev hospital og risikomanager Ea Petersen,

Læs mere

FOKUS PÅ SKJULTE HANDICAP - BETYDNING FOR PATIENTER. OG OMGIVELSER Hysse Birgitte Forchhammer Ledende neuropsykolog, Glostrup hospital

FOKUS PÅ SKJULTE HANDICAP - BETYDNING FOR PATIENTER. OG OMGIVELSER Hysse Birgitte Forchhammer Ledende neuropsykolog, Glostrup hospital FOKUS PÅ SKJULTE HANDICAP - BETYDNING FOR PATIENTER OG OMGIVELSER Hysse Birgitte Forchhammer Ledende neuropsykolog, Glostrup hospital Vanskelige at opdage og forstå Anerkendes ofte sent eller slet ikke

Læs mere

Tværfaglige konsultationer

Tværfaglige konsultationer Tværfaglige konsultationer Professor, overlæge, dr.med. John R. Østergaard Center for Sjældne Sygdomme Børneafdelingen Aarhus Universitetshospital, Skejby Baggrund Sjældne rapport 2001 Klinik for Sjældne

Læs mere

Oplæg - er du klædt på til at være syg? 12. November 2015 Kl. 19-21.30

Oplæg - er du klædt på til at være syg? 12. November 2015 Kl. 19-21.30 Oplæg - er du klædt på til at være syg? 12. November 2015 Kl. 19-21.30 Hvem er vi? Og hvorfor står vi her? Pia Kallestrup, privatpraktiserende rådgiver, arbejder med kommunale sager Solveig Værum Nørgaard,

Læs mere

DISKUSPROLAPS Hos os kan vi hjælpe dig lige fra undersøgelse, behandling og til genoptræning...

DISKUSPROLAPS Hos os kan vi hjælpe dig lige fra undersøgelse, behandling og til genoptræning... DISKUSPROLAPS Hos os kan vi hjælpe dig lige fra undersøgelse, behandling og til genoptræning... Maj - 3 ½ måned senere Januar Januar Maj - 3 ½ måned senere Operation kan ofte undgås, hvis en diskusprolaps

Læs mere

Baggrund. Mental træthed. Forskellige former for træthed 26-10-2015

Baggrund. Mental træthed. Forskellige former for træthed 26-10-2015 Baggrund Psykolog fra Århus Universitet Specialist i neuropsykologi Selvstændig praktiserende neuropsykolog www.andersdegn.dk Sundhedschef Vejlefjord Ledende neuropsykolog, Hammel Neurocenter Psykologisk

Læs mere

DANSK APOPLEKSIREGISTER

DANSK APOPLEKSIREGISTER DANSK APOPLEKSIREGISTER Datadefinitioner Vejledning til første fysioterapeutiske undersøgelse og vurdering af patient med akut apopleksi Marts 2012 Dansk Apopleksiregister er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase,

Læs mere

Screening i sikret regi. v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut.

Screening i sikret regi. v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut. Screening i sikret regi v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut. Indhold Præsentation Projektet Proceduren Et udsnit af virkeligheden Præsentation Jan From Kristensen Psykolog Egely Projekt nr. 59 204 Screening

Læs mere

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Projektgruppen Professor, overlæge, dr.med. Lars Vedel Kessing* (formand) Overlæge Hanne Vibe Hansen* (lægefaglig sekretær) Professor,

Læs mere

Ventetider hos speciallæger i Region Sjælland pr. 1.10.2013

Ventetider hos speciallæger i Region Sjælland pr. 1.10.2013 Ventetider hos speciallæger i Region Sjælland pr...3 I tabellen angives den ventetid, som de enkelte speciallægepraksis selv har oplyst. Navn Type Kommune Speciallæge i Anæstesi Anæstesiologi Roskilde

Læs mere

Psykiatriske patienter skal sidestilles med andre patienter

Psykiatriske patienter skal sidestilles med andre patienter Psykiatriske patienter skal sidestilles med andre patienter Psykiske sygdomme er blandt de allermest udbredte. Alligevel får psykiatriske patienter ikke samme tilbud som andre patienter. Lægeforeningen

Læs mere

PTSD hos Flygtninge. Psykiatridag: PTSD og andre stressrelaterede tilstande

PTSD hos Flygtninge. Psykiatridag: PTSD og andre stressrelaterede tilstande Psykiatridag: PTSD og andre stressrelaterede tilstande PTSD hos Flygtninge Psykolog Ann-Kathrine Jørgensen Socialkonsulent Annelise Matthiesen Fysioterapeut Jasmeen Maria Ryberg 29. September 2014 Dagens

Læs mere