Regionernes nære sundhedstilbud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regionernes nære sundhedstilbud"

Transkript

1 Regionernes nære sundhedstilbud Regionerne har en vision om et helt sundhedsvæsen, hvor kvalitet er ledestjernen. Et helt sundhedsvæsen, hvor patienten er i centrum, og der er sammenhæng mellem sygehusets tilbud og de regionale sundhedstilbud, der findes i patientens nære omgivelser eller patientens eget hjem. Det er altså de sundhedstilbud, der foregår udenfor sygehusmurene. Regionernes nære sundhedstilbud skal forstås bredt og omfatter både tilbud indenfor forebyggelse, diagnosticering, behandling, genoptræning og rådgivning, som kræver sundhedsfaglig ekspertise. For at vise både bredden og dybden i regionernes mange forskellige sundhedstilbud er der udarbejdet en kortlægning af indsatserne på 10 forskellige områder. Der er helt naturligt forskel i, hvilke indsatser de enkelte regioner har, på grund af forskel i geografi, demografi og sygelighed samt organiseringen af sundhedsvæsenet. Tillægget bagerst indeholder fem kort, som viser placeringen af regionernes nære sundhedstilbud, i de tilfælde hvor der er tale om en fysisk enhed, som kan stedfæstes geografisk. 1. Praksissektoren 2. Regionernes rådgivning til understøttelse af almen praksis 3. Regionernes rådgivning til understøttelse af kommunerne rådgivning i forhold til forebyggelse og sundhedsfremme 4. Regionernes præhospitale indsats 5. Regionernes klinikker og andre fysiske funktioner 6. Regionernes nære tilbud på svangreområdet 7. Regionernes nære tilbud til patienter i eget hjem 8. Regionernes anvendelse af telemedicin 9. Regionernes rolle vedrørende uddannelse og kompetenceudvikling i forhold til nære sundhedstilbud 10. Regionernes nære sundhedstilbud på det psykiatriske område

2 REGIONERNES NÆRE SUNDHEDSTILBUD Danske Regioner 2012 Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner ISBN elektronisk: ISBN tryk:

3 Regionernes nære sundhedstilbud 1 Praksissektoren Regionerne har ifølge sundhedsloven ansvaret for at tilvejebringe tilbud om behandling hos praktiserende sundhedspersoner. Praksissektoren består af en række mindre selvstændige erhvervsdrivende virksomheder med privatpraktiserende behandlere. De privatpraktiserende behandlere er alment praktiserende læger, praktiserende speciallæger, fysioterapeuter, kiropraktorer, psykologer, tandlæger, tandplejere og fodterapeuter. Regionernes Lønnings- og Takstnævn indgår overenskomster med de enkelte faglige organisationer som blandt andet fastlægger, hvilke sundhedsydelser, de privatpraktiserende behandler skal kunne levere til patienterne og herunder prisen for disse ydelser. Overenskomsterne beskriver med andre ord det offentligt finansierede tilbud, som borgerne kan forvente af de privatpraktiserende behandlere. De privatpraktiserende må desuden gerne tilbyde andre sundhedsydelser til patienterne, udover de ydelser, der er aftalt i overenskomsten. I så fald er det ydelser, som regionerne ikke betaler for eller giver tilskud til. Disse ydelser tilbydes i høj grad på områderne med stor egen betaling som f.eks. psykolog- og tandlægeområdet. På nogle områder udarbejdes praksisplan enten i samarbejde med de privat praktiserende behandlere eller egenrådigt af regionen, hvor retningen for udviklingen på det pågældende praksisområde udstikkes. Almen praksis er borgernes hyppigste kontakt og primære indgang til sundhedsvæsenet. Her håndteres ethvert problem, som borgeren oplever som et sundhedsproblem. I kraft af den praktiserende læges særlige generalistkompetencer udfylder almen praksis funktioner som gatekeeper til det øvrige sundhedsvæsen og tovholder for patienten. Udover konsultation i almen praksis kan alle praktiserende læger desuden tilbyde telefonkonsultation, konsultation, sygebesøg og opsøgende hjemmebesøg til ældre over 75 år. DANSKE REGIONER

4 Der er i alt lægepraksis 1 i Danmark, og i cirka 40 procent af dem arbejder flere praktiserende læger sammen i praksisfællesskaber. Derudover kan praktiserende læger arbejde i hver deres praksis, men på samme adresse. Andelen af læger, der arbejder i flerlægepraksis er stigende. Når de praktiserende læger i et område ikke kan dække alle borgeres krav på at være tilmeldt en praktiserende læge, etablerer regionerne selv lægehuse med ansatte speciallæger i almen medicin og øvrigt praksispersonale med henblik på at sikre almen lægehjælp til alle borgere. Antallet af speciallæger inden for almen lægehjælp er angivet i tabellen nedenfor. Antal speciallæger (antal hoveder) inden for almen lægehjælp Pr. januar 2011 Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Hovedstaden Region Sjælland I alt Kilde: CSC Scandihealth, ( Lægevagten varetager udenfor almen praksis åbningstid visitation og behandling af akut sygdom og skader af mindre alvorlig karakter. Lægevagten visiterer patienterne pr. telefon, modtager patienter i lægevagtskonsultationen og evt. også på satellitkonsultationer, der åbnes efter behov eller endeligt på sygebesøg i patientens hjem. Der arbejdes for, at lægevagten som selvstændig struktur erstattes af et enstrenget integreret system, hvor praktiserende læger bl.a. indgår i behandlende funktioner i de fælles akutmodtagelser og på skade- og akutklinikker. Regionerne har etableret fysisk fællesskab mellem lægevagten og de fælles akutmodtagelser på sygehusene med blandt andet fælles indgang og fælles venteværelse. Regionerne arbejder også for en mere enstrenget visitation til akutsystemet. Speciallægepraksis varetager specialiseret behandling i borgerens nærmiljø. Der er geografisk variation i udbuddet af praktiserende speciallæger. For enkelte specialer er der tale om et uvisiteret tilbud. Det gælder for øjenspecialet og øre-, næse- og halsspecialet. Med den seneste overenskomst har regionerne fået mulighed for at indgå aftaler med speciallæger om at friholde 20 procent af deres kapacitet til løsning af en opgave, som regionen definerer. Det kan f.eks. være en opgave, som tidligere blev løst på et sygehus. 1 Pr. 1. december

5 Tabel: Antal speciallæger (antal hoveder) inden for speciallægehjælp opdelt på specialer pr Specialer Antal Specialer Antal Anæstesiologi Diagnostisk radiologi, Kbh. Dermato-venerologi Diagnostisk radiologi Reumatologi (Fysiurgi) Gynækologi/obstetrik Intern medicin Kirurgi Neuromedicin Øjenlægehjælp Ortopædisk kirurgi Ørelægehjælp Patologi Plastikkirurgi Psykiatri Pædiatri Børnepsykiatri I alt Kilde: CSC Scandihealth, ( De øvrige praksisområder udgøres af fysioterapeuter, kiropraktorer, psykologer, tandlæger, tandplejere og fodterapeuter. Fordelingen af disse privat praktiserende behandlere er angivet i tabellen nedenfor. Tabel: Antal ydere (antal hoveder) inden for forskellige praksisområder Fodterapeuter Pr Fysioterapeuter Pr Kiropraktorer Pr Psykologer Pr Tandlæger Pr Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Hovedstaden Region Sjælland I alt Data for antal fodterapeuter i 2010 og 2011 er desværre ikke tilgængelige i øjeblikket. 2 Antal ejere og medejere af et ydernummer (antal hoveder) inden for tandlægehjælp. Kilde: CSC Scandihealth, ( DANSKE REGIONER

6 Aftaler med praktiserende behandlere, der understøtter det tværsektorielle samarbejde om patientforløb Udover det som er aftalt i overenskomsten, kan regionerne lave lokale aftaler med de privatpraktiserende behandlere, der supplerer eller afviger overenskomsterne. Opfølgende hjemmebesøg Alle regioner har aftaler med de praktiserende læger om at foretage et opfølgende hjemmebesøg overfor udvalgte patienter efter udskrivelse fra sygehuset. Hjemmebesøget foretages oftest sammen med en kommunal hjemmesygeplejerske. Medicingennemgang I Region Nordjylland er lavet en særlig aftale med de praktiserende læger om medicingennemgang for polyfarmaci patienter. Målgruppen er 65+ årige, nytilflyttede på plejehjem eller ældre i eget hjem, der er visiteret til hjemmepleje, hvor det skønnes, at der er behov for en lægelig vurdering af medicineringen. Ordningen tilbydes i dele af regionen. Palliativ indsats/terminal pleje I Region Syddanmark, Region Midtjylland og Region Sjælland er lavet en aftale, hvor den praktiserende læge kan yde lægehjælp i en situation, hvor sygdomsbehandling efter en lægelig vurdering må anses for udsigtsløs, og den syges tilstand ikke i øvrigt nødvendiggør indlæggelse. Hensigten er at forbedre livskvaliteten for den alvorligt syge eller døende patient. I Region Midtjylland er yderligere lavet en sundhedsaftale for palliation. I Region Nordjylland er der indgået en aftale med de praktiserende læger om terminal pleje af patienter i eget hjem, som sikrer at egen læge altid kan håndtere behandlingen af disse patienter, også selv om lægen ikke har vagten. Region Hovedstaden har en aftale med en specialiseret aflastningsenhed for alvorligt syge og døende ældre mennesker. Formålet er at give indlagte patienter på aflastningsenheden mulighed fortsat at blive behandlet af deres egen praktiserende læge Det at det også er denne læge, der yder støtte til patientens pårørende. Palliativ fysioterapi I Region Syddanmark er indgået en aftale om palliativ fysioterapi, hvor ca. 20 praktiserende fysioterapeuter i regionen vil kunne tilbyde palliativ fysioterapi til patienter i eget hjem, hvis de hører ind under målgruppen patienter med alvorlig, livstruende, uhelbredelig sygdom med forventet kort levetid samt palliative problemstillinger med behov for tværfaglig og tværsektoriel indsats. Ligeledes muliggør aftalen en koordineret tværfaglig indsats samt et fokus på kvalitetsudvikling af området. 6

7 Shared care Alle regioner har eller har planlagt forskellige former for shared care initiativer. Mest udbredt er shared care mellem almen praksis og psykiatrien. Udgangspunktet for shared care er, at almen praksis er indgangen til og omdrejningspunktet for behandlingen. Shared care er en samle-betegnelse for flere forskellige samarbejdsmodeller, som alle bygger på en tydelig og aftalt opgavefordeling mellem psykiatrien, speciallæger, almen praksis og evt. kommunerne. Udvikling af shared care model for et tværsektorielt rehabiliteringsforløb for patienter med akut koronart syndrom I Region Midtjylland er et projekt om udvikling af en shared care model. På Aarhus Universitetshospital etableres et projekt, som har til formål at udarbejde retningslinjer for, hvordan hospital og kommune kan samarbejde om rehabilitering af patienter med akut koronart syndrom, herunder hvordan en model for shared care kan etableres og evalueres. Shared care i forhold til særligt sårbare patienter Region Midtjylland har et shared care team på Regionshospitalet i Silkeborg. Formålet er at forbedre patientforløbet mellem hospital og praksissektoren, så patienterne i stigende grad oplever sammenhængende, målrettede forløb med glidende overgange mellem indlæggelse, udredning, behandling og hurtig udskrivelse. Dette indebærer god kontakt til egen læge, der underrettes direkte. Målgruppen er dels borgere fra hospitalets optageområde, som har behov for særligt sammenhængende undersøgelses-, behandlings-, pleje- og rehabiliteringsforløb. Dels borgere i eget hjem, der har behov for udredning/behandling, og hvor indlæggelse er uhensigtsmæssigt. Den primære målgruppe er borgere over 65 år. Shared Care for patienter med psykiatrisk diagnose og Type 2 diabetes og/eller KOL på Vestegnen Region Hovedstaden iværksætter på Vestegnen et projekt målrettet borgere tilknyttet et Distriktspsykiatrisk Center og samtidig KOL og /eller Type 2 diabetes. Formålet er at sikre disse borgere optimal diagnostik, behandling og rehabilitering af de to kroniske sygdomme ved at beskrive en forpligtende shared care model for almen praksis, distriktspsykiatri og socialpsykiatrien. Øvrige aftaler Tandlægevagt I alle regioner er der aftaler omtandlægevagt, som tilbyder tandlægehjælp til borgere med akutte tandsmerter uden for tandlægernes normale åbningstid. DANSKE REGIONER

8 Samordnet Demensudredning Region Nordjylland har indgået en aftale med de praktiserende læger om at lave en basisudredning af borgere, hvor der er mistanke om demens. Udredningen foretages sammen med den kommunale demenssygeplejerske, før der henvises til sygehusbehandling. Region Midtjylland har lavet en sundhedsaftale for demens. Udvidet Lænde-Ryg udredning I Region Nordjylland sker udvidet lænde-ryg udredning i et samarbejde mellem praktiserende læger og fysioterapeuter for at give en hurtig og udvidet fysioterapeutisk udredning af akutte og kroniske lænderygpatienter i de tilfælde, hvor lægen skønner det relevant. Fysioterapeutens opgave er at give lægen eventuelle diagnoseforslag samt anbefalinger til den videre håndtering af patienten. I 2011 var der 28 fysioterapeuter tilknyttet ordningen. I Region Midtjylland har man ligeledes en ordning med udvidet fysioterapeutisk rygudredning. I Region Syddanmark kan praktiserende læger henvise nærmere afgrænsede patientgrupper til en udvidet lænde-rygundersøgelse hos fysioterapeuter eller kiropraktorer. De deltagende kiropraktorer og fysioterapeuter har alle indgået aftale med Region Syddanmark. I Region Hovedstaden eksisterer ligeledes en udvidet lænde-ryg fysioterapeutisk udredning. 8

9 Regionernes nære sundhedstilbud 2 Regionernes rådgivning til understøttelse af almen praksis For at understøtte almen praksis i samarbejdet med det øvrige sundhedsvæsen stiller regionerne forskellige rammer og redskaber til rådighed. Redskaberne er bl.a. lettilgængelige og opdaterede oversigter over henvisningsmulighederne i sygehusvæsenet. Sygehuse og praktiserende speciallæger stiller også ekspertise til rådighed for praktiserende læger. Det gælder blandt andet adgang til specialistrådgivning og i relevante tilfælde adgang til diagnostiske faciliteter. Diagnostiske centre I alle regioner er der taget forskellige organisatoriske tiltag til at understøtte hurtig diagnostik i samarbejde med almen praksis. Flere steder er indsatsen organiseret i såkaldte diagnostiske centre. Fælles for tiltagene er, at udredning af patienter med uklare symptomer sker i tværfaglige teams på tværs af forskellige lægelige specialer. Det gør udredningen til egentlig behandlende speciale meget hurtigere. I Region Midtjylland er der diagnostisk center på Center of Excellence på Regionshospitalet i Silkeborg og i Region Syddanmark er der diagnostisk center på Vejle Sygehus, som en del af Sygehus Lillebælt. Region Syddanmark har diagnostisk center på Odense Universitetshospital. Region Hovedstaden arbejder på i foråret 2012 at etablere fire Diagnostiske Enheder på akuthospitalerne (Hillerød, Herlev, Bispebjerg og Hvidovre). I Region Sjælland er der et tværfagligt diagnostisk team på Næstved Sygehus, der sikrer hurtig udredning af patienter, hvor der er mistanke om ikke-malign betydende sygdom, og hvor en sådan diagnose ikke har kunnet stilles i almen praksis. Region Sjælland arbejder med filterfunktion ved mistanke om alvorlig sygdom, der kan være kræft på de seks sygehuse (Holbæk, Roskilde, Køge, Slagelse, Næstved og Nykøbing F.). I Region Nordjylland er etableret diagnostiske centre på alle somatiske sygehuse. Formålet med de diagnostiske centre er at skabe mulighed for en systematisk og hurtig udredning af komplicerede, uafklarede patienter, hvor der er mistanke om en alvorlig sygdom, så de oplever en mere hensigtsmæssig og effektiv udredning. DANSKE REGIONER

10 Hospitalspraksiskonsulenter I alle regioner er der ansat praksiskonsulenter, som understøtter samarbejdet mellem almen praksis og hospitalerne. Praksiskonsulenten er typisk en praktiserende læge, der nogle timer om måneden er tilknyttet en hospitalsafdeling. Kernepunktet er patientperspektivet, så den sygdomsramte patient undersøges og behandles optimalt, såvel i primær- som i sekundærsektor. Praksiskonsulenten er med ved implementering af ny viden og ændringer i arbejdsmetoder. Konsulenten har også mulighed for direkte at advisere kolleger med henblik på at ændre handlingsmønster. Region Hovedstaden og Region Nordjylland har desuden en kommunal praksiskoordinator, der koordinerer arbejdet mellem de kommunale praksiskonsulenter. I Region Hovedstaden og Region Nordjylland er der desuden praksiskonsulenter inden for fysioterapi og kiropraktik. Derudover har Region Hovedstaden også praksiskonsulent indenfor psykologhjælp. Region Midtjyllands medlemmer af Praksisudvalget er repræsentere i klyngesamarbejdet i hele regionen. Oversigter til aktørerne i sundhedsvæsenet Regionerne stiller elektroniske oversigter over henvisningsmulighederne i sygehusvæsenet til rådighed for bl.a. de praktiserende læger. Det sker via sundhed.dk eller som i Region Syddanmark via VisInfoSyd. Begge dele er web-baserede opslagssystemer med sundhedsfaglig information til brug for det tværsektorielle samarbejde mellem lægepraksis, sygehuse og kommuner. Indeholder bl.a. kontaktinformation om alle parter, forløbsbeskrivelser, pakkeforløb, henvisningsvejledninger, information om sundhedstilbud, laboratorieinformation, information om lægemidler, genoptræning og love, regler og samarbejdsaftaler. I Region Nordjylland er der etableret en fælles IT-portal der understøtter de praktiserende lægers henvisninger. Portalen bygger på princippet om, at der skal være let tilgængelighed og tilbuddene skal bygge på dokumenterede metoder. Speciallægerådgivning fra sygehus Speciallæger på sygehusene bidrager med rådgivning til almen praksis og eventuel undervisning af praktiserende læger. I Region Sjælland kan praktiserende læger ringe til medicinsk afdeling på Holbæk Sygehus og få rådgivning fra speciallæger inden for kardiologi, nefrologi, endokrinologi, lungemedicin, gastroenterologi, geriatri, reumatologi og neurologi. På Køge Sygehus Smertecenter er der desuden daglig telefontid med det formål at stille lægelig ekspertise til rådighed for praktiserende læger samt andre speciallæger. I Region Sjælland tilbydes også rådgivning fra palliativt team. Fra palliativt team tilbydes telefonrådgivning fra palliativ specialist til praktiserende læger, der har akutte problemer med palliative problemstillinger. Der tilbydes også fælles konsultation i patientens eget hjem, så palliativt team mødes med egen læge hos patienten bedside. Der er således en undervisende funktion tilknyttet. Ved behov for undersøgelser på sygehus kan ventetiden afkortes, da den palliative specialist kan tale direkte med afdelingen, der skal udføre undersøgelsen. I Region Nordjylland tilbyder speciallæger fra Aalborg Sygehus rådgivning til praktiserende læger. Ved behov kan der arrangeres oplæring og undervisning. Det sker bl.a. indenfor specialerne urologi, klinisk biokemi, klinisk genetik, klinisk mikrobiologi og reumatologi. Region Midtjylland har via en udgående funktion rådgivning om KOL til almen praksis. 10

11 Kvalitetssikring af laboratorieydelser og medicin i almen praksis Sygehusene kan også bidrage til kvalitetssikring af indsatsen i almen praksis. Klinisk mikrobiologisk afdeling på Aalborg Sygehus deltager i Laboratoriekonsulentordningen mellem laboratorierne og almen praksis. Afdelingen står for Mikrobiologisk Kvalitetssikring i Almen Praksis, som har til formål at vedligeholde og forbedre kvaliteten af de mikrobiologiske analyser, som udføres i almen praksis i Region Nordjylland. Derudover sikres god kvalitet i prøvetagning og forsendelse af prøver til undersøgelse i klinisk mikrobiologisk afdeling. Alment praktiserende læger, der i egen klinik ønsker at udføre laboratorieundersøgelser, er omfattet af kvalitetssikringsordningen. I Region Syddanmark bidrager sygehuslaboratorierne på regionens fire sygehusenheder ligeledes til kvalitetssikringen i almen praksis. Det sker primært gennem laboratoriekonsulentordningen. Laboratoriekonsulenter (bioanalytikere) bistår med kvalitetssikring i de praktiserende lægers klinikker ved gennemgang af procedurer og ved kalibrering af lægens udstyr. Hertil kommer udsendelse af prøver til parallelanalyse i lægens klinik og på laboratorierne samt afholdelse af kurser for praksispersonalet. Praktiserende læger, der ønsker at udføre laboratorieundersøgelser, skal deltage i kvalitetssikringsordningen. Region Sjælland indgår aftale om harmoniseret kvalitetssikringsmodel med almen praksis med tilhørende tværsektorielt laboratoriefagligt udvalg. Modellen gælder for de analyser, som foretages i almen praksis. Region Sjælland tilbyder desuden rådgivning og støtte til praktiserende læger i forhold til ordination af lægemidler. Dels i form af en indsats for at sikre faglig og økonomisk effektiv medicinordination ved projektet Bedst og Billigst, hvor lægerne får feed-back på deres ordinationsmønstre set i sammenligning med anbefalinger på området, dels i et polyfarmaciprojekt, der har sigte mod medicingennemgang og rådgivning i forhold til patienter, der er i behandling med mange medikamenter. Forskellige facilitatorer i almen praksis Regionerne har etableret forskellige ordninger for at facilitere organisationsudvikling, efteruddannelse og kvalitetsudvikling i almen praksis. Efteruddannelsesvejledere Alle regioner har efteruddannelsesvejledere til de praktiserende læger. Formålet med ordningen er at sikre alle læger lokale, varierede og planlagte efteruddannelsestilbud. Kvalitetsudviklings- og efteruddannelseskonsulenter Alle regioner har kvalitetsudviklingskonsulenter, der arbejder for styrkelse af kvaliteten i almen praksis. Organisationsudvikling I Region Nordjylland og Region Hovedstaden er et facilitator-korps, der tilbyder at inspirere, igangsætte samt understøtte udvikling af praksis. Temaerne kan være organisationsudvikling, ledelsesudvikling, datafangst, overblik over højrisikopatienter og struktur på årskontroller. Region Syddanmark har i flere år arbejdet systematisk med organisationsudvikling i almen praksis. Praksis tilbydes konsulentbistand både i relation til organisationsudvikling i den enkelte praksis og i form af ledelseskurser til den enkelte læge. DANSKE REGIONER

12 Datakonsulenter Region Syddanmark, Region Midtjylland, Region Sjælland og Region Hovedstaden tilbyder konkret hjælp til den enkelte praksiś brug af IT i det kliniske arbejde. Derudover afholdes temamøder som f.eks. redskabsmøder om datafangst, implementering af diagnosekodning og Fælles Medicinkort. Undervisningstilbud til almen praksis Regionerne tilbyder de praktiserende læger en lang række efteruddannelsestilbud. Implementering af faglige vejledninger er ofte i centrum, når der udbydes efteruddannelse til almen praksis. Alle regioner har haft undervisningstilbud i omkring stress, angst, depression og sygemeldinger. I Region Syddanmark er der f.eks. udviklet et koncept, hvor undervisning omkring stress og sygemeldinger foregår i samarbejde med de enkelte kommuner og medarbejderne på jobcentrene. I Region Syddanmark udbydes efteruddannelsestilbuddene i en bred vifte både som enkeltkurser, som tilbud til de såkaldte efteruddannelsesgrupper, som efteruddannelsesdage for hele praksis eller som mere systematisk efteruddannelse, hvor den såkaldte gennembrudsmetode tages i anvendelse og forløbet om et givent emne varer en længere periode. I Region Sjælland er der etableret et kontor for kvalitet i almen praksis. Der er udarbejdet en handleplan, som konkretiserer kvalitets- og efteruddannelsen i almen praksis de kommende to år. Der tilbydes f.eks. undervisning og konsulentbistand til omorganisering af indsatsen for patienter med KOL, diabetes og hjerte-kar lidelser samt undervisning af praksissygeplejersker, så de kan overtage en større del af opgaven vedr. ovennævnte patienter (kun praksis i Lolland, Guldborgsund, Kalundborg og Odsherred Kommuner). Der tilbydes også undervisningsforløb om almen praksis rolle i hjerterehabiliteringen. Endelig er der fælles uddannelsesinitiativer for sygehuse og almen praksis. I Region Sjælland er der f.eks. fælles audit for sygehusambulatorier og almen praksis om håndtering af den vanskeligt regulerbare diabetespatient. Region Nordjylland arrangerer også tværsektorielle kurser (fælles skolebænk) for de forskellige sektorer. Også Region Hovedstaden tilbyder tværsektoriel kompetenceudvikling (fælles skolebænk), hvor medarbejdere fra kommuner, hospitaler og almen praksis modtager undervisning både i det faglige indhold og de samarbejdsstrukturer, som er indeholdt i forløbsprogrammerne for kronisk sygdom. 12

13 Regionernes nære sundhedstilbud 3 Regionernes rådgivning til understøttelse af kommunerne rådgivning i forhold til forebyggelse og sundhedsfremme Kommunerne har hovedansvaret for at skabe sunde rammer og etablere forebyggende tilbud for borgere og patienter. Regionerne har ansvaret for at tilbyde patientrettet forebyggelse på sygehusene. Derudover har regionerne med baggrund i deres solide faglige kompetencer og erfaring på forsknings-, kvalitets- og rådgivningsområdet ifølge sundhedslovens 119, stk. 3 ansvaret for at støtte op om og rådgive kommunerne i deres indsats på området. I bemærkninger til sundhedsloven og Vejledning til sundhedslovens 119 stk. 3 lægges der vægt på, at regionerne naturligt vil have tværgående opgaver i relation til kvalitetsudvikling og -sikring i forbindelse med den kommunale forebyggelsesindsats. I rådgivningsforpligtelsen ligger således en forventning om, at regionerne tager ansvar for at varetage tværgående opgaver som f.eks. overvågning af sundhedstilstanden, specialiseret rådgivning, kvalitetsarbejde vedrørende den borgerrettede forebyggelse samt uddannelse. Endelig nævnes regionernes forudsætninger for at bistå kommunerne med metodeudvikling og evaluering. Med regionernes rådgivningsforpligtelse anerkendes vigtigheden af, at regionernes kompetencer i relation til drift og udvikling af sygehuse og praksissektoren bliver brugt aktivt i samarbejdet mellem regioner og kommuner. Regionerne har eksempelvis et stort kendskab til patienter med kroniske sygdomme, herunder behovsvurdering, initiering og løbende justering af behandling og patientinformation. Derfor kan regionerne rådgive kommunerne om både sygdomsspecifikke og mere generelle aspekter i forbindelse med planlægning og kvalitetssikring af arbejdet med kronisk sygdom i kommunerne. Derudover har regionerne ifølge 194 i sundhedsloven en selvstændig forskningsforpligtelse, som kan inddrages i rådgivningen til kommunerne, og kommunerne skal medvirke til udviklings- og forskningsarbejdet på sundhedsområdet. DANSKE REGIONER

14 Overvågning af sundhedstilstanden De regionale sundhedsprofiler er et eksempel på, hvordan rådgivningsforpligtelsen har udmøntet sig i levering af lokale sundhedsdata om kommunernes borgere til brug for prioritering og planlægning af effektive forebyggelses- og sundhedsfremmende indsatser. Formålet med sundhedsprofilerne er at indhente oplysninger om danskernes sundhedstilstand lige fra madvaner og alkoholforbrug over familieforhold til generel trivsel som kan bruges som grundlag for at planlægge og målrette sundhedsindsatsen kommunalt, regionalt og nationalt i Danmark. Sundhedsprofilerne bruges bl.a. som dialogredskab omkring særlige fokusområder i sundhedsaftalerne, f.eks. ulighed i sundhed, børn og unge, rygning og kronisk sygdom. De første landsdækkende sundhedsprofiler blev offentliggjort i marts 2011 og de vil blive gentaget hvert fjerde år finansieret af regionerne. Alle regioner offentliggjorde sundhedsprofil 2010 på en konference, hvor bl.a. kommunerne var inviteret, og derudover tilbyder regionerne kommunerne møder, hvor sundhedsprofilen præsenteres og drøftes. Alle regioner har etableret følgegrupper/styregrupper for sundhedsprofilerne, hvor der deltager kommunale repræsentanter, og kommunerne kan til hver en tid kontakte regionen for rådgivning om sundhedsprofilen. Region Hovedstaden har lavet kommunale pixiudgaver af sundhedsprofilerne samt særlige temarapporter om ulighed i sundhed og kronisk sygdom. I Region Nordjylland kan kommunerne bestille specielle analyser mod betaling. I Region Midtjylland tilbydes kommunerne specielle analyser, samt undervisning i brug af data fra sundhedsprofilen til at kunne lave egne analyser. I Region Midtjylland har man endvidere et projekt om forbrugsvariation forhold til hospitalsforbruget blandt kommunerne. Rådgivning om kvalitet og forskning, herunder samarbejdsprojekter Regionerne har stærke traditioner på kvalitets- og forskningsområdet, som alle regioner anvender i rådgivningen af kommunerne og i forbindelse med indgåelse af samarbejdsprojekter med kommunerne. I Region Syddanmark har man etableret et samarbejde med kommunerne om egenomsorg som led i patientuddannelse: Patientuddannelse på tværs af diagnoser, Gode rammer for hjerterehabilitering et partnerskabsprojekt, Nyt Liv Nye Vaner (om overvægtige gravide) og Space rum til fysisk aktivitet. Dertil har regionen en særlig rådgivning om forskning-praksissamarbejde via to delestillinger med Syddansk Universitet. Endelig er der etableret udviklingsopgaver eller udarbejdelse af publikationer i samarbejde med eksterne parter, f.eks. om sundhedspædagogik i patientuddannelse, katalog over implementeringstilgange og metoder til sundhed på tværs af kommunale forvaltninger og guide til partnerskaber med det frivillige. Region Sjælland har fået DSI til at udarbejde et litteraturstudium om forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser og afsat penge til projekter indenfor områderne: Følge-hjem og følge-op efter sygehusindlæggelse. Medicinsk afdeling på Holbæk Sygehus indgår desuden i et randomiseret projekt med tre kommuner om at forhindre genindlæggelse af den ældre medicinske patient. Regionen har også vedtaget, at der skal laves et tværsektorielt samarbejde om rygestop, hvor målet bl.a. er at styrke det tværsektorielle samarbejde om rygestop ved sektorovergange og at foretage kompetenceudvikling blandt frontmedarbejdere. 14

15 I Region Hovedstaden har man udviklet en mobilapplikation vedrørende demens og den ældre borger. Mobilapplikationen er målrettet kommunalt plejepersonale, som er i daglig kontakt med de ældre borgere. Mobilapplikationen er et arbejds- og læringsredskab, som har til formål at skærpe personalets opmærksomhed omkring tydelige tegn på demens hos den ældre borger og omkring fysiske symptomer hos den ældre borger med demens. I Region Midtjylland har man etableret en forskningsplatform, hvor universitet, region og kommuner samarbejder om at yde støtte til forsknings- og udviklingsprojekter. Samarbejdskonstruktionen Folkesundhed i Midten har bl.a. til formål at sikre, at forsknings- og udviklingsarbejde i det fælles kommunaleregionale opgavefelt understøtter, at ydelser og uddannelse af sundhedspersonale varetages på højt fagligt niveau. Samarbejdet har eksempelvis resulteret i et projekt om hospitalsydelser pr. kommune. Alle patientuddannelser i regionen har desuden indbygget en forskningsdimension med henblik på at sikre dokumentation af projekterne. Monitorerings- og evalueringsredskabet MoEva er i færd med at blive afprøvet i den forbindelse. Ved brug af MoEva tilbyder regionen uddannelse og sparring til kommunerne. Regionen er desuden i forhold til forløbsprogrammerne i gang med at udvikle en metode til at undersøge borgernes oplevelse af sammenhæng i deres rehabiliteringsforløb og afprøver en auditmetode til at styrke det tværsektorielle sundhedssamarbejde. Der arbejdes desuden på en systematisk monitorering af forløbsprogrammerne. I Region Nordjylland er der indgået et forskningssamarbejde om social kapital og social ulighed i samarbejde med Aalborg Universitet og tre kommuner. Herudover er der etableret ph.d.- stillinger vedrørende henholdsvis forløbskoordination for den kroniske patient og sundhedsøkonomisk evaluering af rehabilitering. I regi af Det Regionale Evaluerings- og Videnscenter for rehabilitering af mennesker med kronisk sygdom arbejdes med et metodeudviklingsprojekt, hvor der monitoreres på, om målene med rehabiliteringsindsatsen opnås. Der udvikles en database, som kommer til at rumme rehabiliteringsdata fra kommuner, sygehuse og eksterne registre. Målet er at kunne generere analyser på kronikerområdet herunder effekten af rehabiliteringsindsatsen til brug for den videre planlægning og prioritering. Region Nordjylland og Aalborg Universitet har desuden indgået en samarbejdsaftale om etablering af Center for Forbedringer i Sundhedsvæsenet. Centeret etableres med det formål at gennemføre tværvidenskabelig forskning i kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet. Centerets mission er via forskning, evalueringer, undersøgelser og studenterprojekter at frembringe ny viden og nye metoder til forbedringer i daglig klinisk praksis. Region Hovedstaden, Region Syddanmark, Region Nordjylland stiller desuden løbende data til rådighed og indgår i drøftelser omkring genindlæggelser og kommunernes sygehusforbrug i øvrigt. Region Nordjylland har udviklet hvor der monitoreres løbende på sundhedsdata. Løbende rådgivning Alle regioner arbejder ud fra et åbent dør - princip, hvor kommunerne generelt og under mere uformelle rammer har mulighed for at kontakte sygehusafdelingerne og regionen, dels om den konkrete patient, dels mere generel videndeling om sygdomsbehandling, sundhedsfremme og forebyggelse. Rådgivningen kan foregå enten ved fremmøde, telefonisk eller pr. mail og kan eksempelvis dreje sig om rådgivning i forhold til projektdesign og evaluering. DANSKE REGIONER

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Heri ligger også, at regionernes pligt til at rådgive kommunerne på forebyggelsesområdet skal mere i spil og målrettes kommunernes behov.

Heri ligger også, at regionernes pligt til at rådgive kommunerne på forebyggelsesområdet skal mere i spil og målrettes kommunernes behov. Sygehusenes nye rolle 25-02-2013 Sag nr. 12/697 Dokumentnr. 50213/12 Dette papir beskriver, hvordan sygehusene skal have en ny og mere udadvendt rolle, hvor afdelingernes ekspertise og specialisering bruges

Læs mere

HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020

HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020 Region Hovedstaden HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020 KORT FORTALT DE VÆSENTLIGSTE TEMAER OG ÆNDRINGER FREM MOD 2020 APRIL 2013 HOSPITALERNE 2020 REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 2020 PC Sct. Hans PC Nordsjælland

Læs mere

Sygehusplanen beskriver en ny struktur med udgangspunkt i en overordnet politisk målsætning

Sygehusplanen beskriver en ny struktur med udgangspunkt i en overordnet politisk målsætning Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596236 Kapitel til sundhedsplan - regionens sygehusvæsen Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links

Læs mere

Tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland og praksisudvalget i Region Midtjylland om et udvidet samarbejde på akutområdet

Tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland og praksisudvalget i Region Midtjylland om et udvidet samarbejde på akutområdet Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 5000 www.regionmidtjylland.dk Tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland og praksisudvalget

Læs mere

Regionernes nære sundhedstilbud/ Det hele sundhedsvæsen

Regionernes nære sundhedstilbud/ Det hele sundhedsvæsen Regionernes nære sundhedstilbud/ Det hele sundhedsvæsen Regionernes vision for et helt og sammenhængende sundhedsvæsen Regionerne er meget mere end sygehuse Regionerne er også en række nære sundhedstilbud:

Læs mere

Forslag til plan for akutberedskabet i Nordvestjylland

Forslag til plan for akutberedskabet i Nordvestjylland Forslag til plan for akutberedskabet i Nordvestjylland Borgermøde i Hvidbjerg d. 12. april 2010 Direktør Leif Vestergaard Pedersen Region Midtjyllands akutplan Ønske om at nødvendige speciallæger er til

Læs mere

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til?

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? 31,25% 5 50,00% 8 18,75% 3 1 / 23 Q2 Hvem stiles posten som udgangspunkt til vedrørende

Læs mere

Region Midtjyllands akutplan

Region Midtjyllands akutplan Forslag til plan for akutberedskabet i Nordvestjylland Borgermøde i Ulfborg d. 14. april 2010 Direktør Leif Vestergaard Pedersen Region Midtjyllands akutplan Ønske om at nødvendige speciallæger er til

Læs mere

Indkaldelse af ansøgninger om midler fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets puljer til facilitering af løsninger på det præhospitale område m.v.

Indkaldelse af ansøgninger om midler fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets puljer til facilitering af løsninger på det præhospitale område m.v. Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.im.dk Regionsrådet Kommunalbestyrelsen Dato: 29. september 2010 Enhed: Sygehuspolitik Sagsbeh.: SUMLBJ Sags nr.:

Læs mere

Profiler for sygehusene i Region Sjælland ved gennemførelse af sigtelinierne i Sygehusplan 2007.

Profiler for sygehusene i Region Sjælland ved gennemførelse af sigtelinierne i Sygehusplan 2007. NOTAT Dato: 9. maj 2007 Profiler for sygehusene i Region Sjælland ved gennemførelse af sigtelinierne i Sygehusplan 2007. En gennemførelse af de principper og sigtelinjer, der er indeholdt i sygehusplan

Læs mere

med Regionshospitalet Viborg) Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Herning) Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

med Regionshospitalet Viborg) Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Herning) Århus Universitetshospital, Århus Sygehus !!" # $% &# Jf. hospitalsplanen, indgår geriatri i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser enten i form af egentlig afdeling/funktion eller i form af aftaler om assistance fra andre hospitaler.

Læs mere

Det fremgår af Danske Regioners bidrag til ny sundhedspolitik, at der skal udvikles nye samarbejds- og organisationsformer i sundhedsvæsenet.

Det fremgår af Danske Regioners bidrag til ny sundhedspolitik, at der skal udvikles nye samarbejds- og organisationsformer i sundhedsvæsenet. Nye samarbejds- og organisationsformer 25-02-2013 Sag nr. 12/697 Dokumentnr. 50213/12 Papiret beskriver, hvordan regionerne vil arbejde med nye samarbejds- og organisationsformer, herunder det fremadrettede

Læs mere

N O T A T. 18. juni 2007 j.nr /1/KRSB

N O T A T. 18. juni 2007 j.nr /1/KRSB N O T A T Administrationens forlag til akutplan Region Midtjylland Region Midtjylland har d. 31. maj 2007 sendt Administrationens forslag til akutplan Region Midtjylland til forud for den politiske beslutningsproces

Læs mere

Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020

Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden har den 23. marts 2011 sendt Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 i høring.

Læs mere

Hvidbog om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, revideret version

Hvidbog om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, revideret version Dato: 27. september 2017 Brevid: 3362292 Hvidbog om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, revideret version Udvalget har i 2016 og 2017 haft flere politiske drøftelser og haft mange forskellige temaer

Læs mere

Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave)

Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave) Center Sundhed 27.02.14 Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave) Baggrund Ifølge lov nr. 904 af 4. juli 2013 om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet,

Læs mere

Spørgsmå l & Svår om EVA

Spørgsmå l & Svår om EVA Spørgsmå l & Svår om EVA Hvad betyder det, at Region Hovedstaden hjemtager lægevagten? Lægevagten i hovedstadsregionen har hidtil været drevet af privatpraktiserende læger. Når Region Hovedstaden fra 1.

Læs mere

Et sammenhængende akutsystem

Et sammenhængende akutsystem N O T A T 17-12-2009 Et sammenhængende akutsystem 1. Indledning Nærværende notat beskriver regionernes forslag til et fremtidigt sammenhængende akutsystem. Forslaget koncentrerer sig om den regionale del

Læs mere

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom 2010-2012 Hovedrapporten indeholder tværgående analyser og eksterne vurderinger CFK har lavet en evalueringsrapport,

Læs mere

CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE

CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE 25-11-2015 CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE Baggrundsnotat til Sundhedskoordinationsudvalgets temadrøftelse om forebyggelse den 9. december 2015 Baggrund Et afgørende aspekt

Læs mere

Strategi for samarbejdet mellem OUH og almen praksis

Strategi for samarbejdet mellem OUH og almen praksis Praktiserende læger og afdelinger på OUH Strategi for samarbejdet mellem OUH og almen praksis 2015-18 Udarbejdet af Praksiskonsulentordningen OUH Odense Universitetshospital Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB

BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB Høringsversion Juli 2015 Indhold 1. Opgaver...3 1.2 Lovgivning...3 1.2 Opgaver...3 1.3 Den kørende lægevagt...4 2. Ledelse...4 3. Organisation...4

Læs mere

Vision for Fælles Sundhedshuse

Vision for Fælles Sundhedshuse 21. februar 2014 Vision for Fælles Sundhedshuse Indledning Hovedstadsregionen skal være på forkant med at udvikle fremtidens sundhedsvæsen med borgeren og patienten i centrum og med fokus på kvalitet og

Læs mere

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet. Sundhedsstyrelsens konference: Sundhedsaftalerne arbejdsdeling, sammenhæng og kvalitet Axelborg den 2. november 2007. Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Læs mere

Synergi og opgavefælleskaber i fælles sundhedshus i Helsingør. Styregruppen for fælles sundhedshus Februar 2015

Synergi og opgavefælleskaber i fælles sundhedshus i Helsingør. Styregruppen for fælles sundhedshus Februar 2015 Synergi og opgavefælleskaber i fælles sundhedshus i Helsingør Styregruppen for fælles sundhedshus Februar 2015 Indhold 3. Formål 4. Fordele ved at samle opgaverne 5. Kommunale funktioner Helsingør Kommune

Læs mere

Ny nationale anbefalinger: En revision af SST s faglige retningslinjer for den palliative indsats fra

Ny nationale anbefalinger: En revision af SST s faglige retningslinjer for den palliative indsats fra 1 Ny nationale anbefalinger: En revision af SST s faglige retningslinjer for den palliative indsats fra 1999. 2 Målgruppe: Patienter med livstruende sygdom og samtidig palliative behov samt deres pårørende.

Læs mere

DET BORGERNÆRE SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSAFTALER

DET BORGERNÆRE SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSAFTALER DET BORGERNÆRE SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSAFTALER Louise Stage & Tine Skovgaard Københavns Kommune www.kk.dk Side 2 / Komite for helse og sosial i Bergen Kommunalreformen 2007 Kommunen del af sundhedsvæsnet

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

vurderer overordnet, at Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan

vurderer overordnet, at Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan N O T A T Vedr. Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan Region Syddanmark har den 3. juli 2008 sendt Gennemførelsesplan: Fremtidens sygehuse fra plan til virkelighed i offentlig høring. Ifølge

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Specialevejledning for intern medicin: geriatri

Specialevejledning for intern medicin: geriatri j.nr. 7-203-01-90/21 Specialevejledning for intern medicin: geriatri Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 19 E-post info@sst.dk Specialebeskrivelse Intern

Læs mere

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014)

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen har forskellig karakter.

Læs mere

Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter)

Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter) Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter) Sundhed og omsorgsudvalgsmøde 19. august 2013 v/ stabsleder Hanne Linnemann Eksisterende forløbsprogrammer På nuværende

Læs mere

PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB

PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB December 2015 Indhold SIDE 1. OPGAVER 3 1.1 Lovgivning 3 1.2 Opgaver 3 1.3 Den kørende lægevagt 4 2. LEDELSE 4 3. ORGANISATION 4 3.1 Snitflader

Læs mere

STATUS FOR UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBERED- SKABS ARBEJDE. Bilag 1. Beskrivelse af regionernes indsats og planer på det præhospitale område

STATUS FOR UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBERED- SKABS ARBEJDE. Bilag 1. Beskrivelse af regionernes indsats og planer på det præhospitale område STATUS FOR UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBERED- SKABS ARBEJDE Bilag 1. Beskrivelse af regionernes indsats og planer på det præhospitale område Udvalget om det præhospitale akutberedskab November 2010

Læs mere

Ny overenskomst for almen praksis

Ny overenskomst for almen praksis Ny overenskomst for almen praksis - Det væsentligstei et kommunalt perspektiv Center for Sundhed og Omsorg Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm horsholm.dk Ny overenskomst for almen praksis. Regioner og praktiserende

Læs mere

Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler.

Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler. Fakta om Kræftplan III Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler. Diagnostisk pakke: Der skal udarbejdes en samlet diagnostisk pakke for patienter med

Læs mere

Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler

Læs mere

Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland

Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg j.nr. 7-203-05-92/1/KRSB Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland Region Midtjylland har sendt Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen

Læs mere

Udviklingen i. Anmeldelser, afgørelser og erstatninger

Udviklingen i. Anmeldelser, afgørelser og erstatninger Udviklingen i Anmeldelser, afgørelser og erstatninger Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Anmeldelser...3 Anmeldelser fordelt på skadevoldertype; hele landet...3 Anmeldelser fordelt på skadevoldertype...3

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum Sundhed en fælles opgave Sundhedsaftalen 2010-2014 Indledning Kommunalbestyrelserne i de 17 kommuner og Region Sjælland ønsker med denne aftale at sætte sundhed som en fælles opgave på dagsordenen i såvel

Læs mere

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2010 og for 2011 ved udgangen af januar måned

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2010 og for 2011 ved udgangen af januar måned REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. marts 2011 Sag nr. 1 Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2010 og for 2011 ved udgangen af januar måned 1 bilag Amager Amager

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Workshop DSKS 09. januar 2015

Workshop DSKS 09. januar 2015 Workshop DSKS 09. januar 2015 Sundhedsaftalerne -gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Fra nationalt perspektiv Bente Møller, Sundhedsstyrelsen Fra midtjysk perspektiv Oversygeplejerske

Læs mere

Strategi for Region Midtjyllands rolle i. Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen UDKAST. Region Midtjylland Sundhedsplanlægning

Strategi for Region Midtjyllands rolle i. Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen UDKAST. Region Midtjylland Sundhedsplanlægning Strategi for Region Midtjyllands rolle i Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen UDKAST Region Midtjylland Sundhedsplanlægning Strategien er blevet til i en proces med input fra en række samarbejdsparter

Læs mere

Modelprojekter for nye samarbejdsformer 4. kvartal 2016 sep-16 i udvalgte samordningsudvalg/kommuner fra 1. kvartal

Modelprojekter for nye samarbejdsformer 4. kvartal 2016 sep-16 i udvalgte samordningsudvalg/kommuner fra 1. kvartal For perioden frem til og med 2. kvartal 2018 Hvilke indsatser forventes at lande hvornår i DAS og Samordningsudvalgene - Sundhedsn 2015-2018 Opdateret 07.09.2017 Indsats 6 Nye samarbejdsformer Udvælge

Læs mere

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver en lang række initiativer, som forventes gennemført eller påbegyndt i aftaleperioden for

Læs mere

Patientforløbsprogrammer. v. Anne Bach Stisen - Januar 2012

Patientforløbsprogrammer. v. Anne Bach Stisen - Januar 2012 Patientforløbsprogrammer v. Anne Bach Stisen - Januar 2012 Disposition 1. Kronikerstrategien (Indsatsen for personer med kronisk sygdom i Region Syddanmark) 2. Baggrund for forløbsprogrammerne 3. Hvad

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

Specialevejledning for klinisk farmakologi

Specialevejledning for klinisk farmakologi U j.nr. 7-203-01-90/9 Specialevejledning for klinisk farmakologi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af

Læs mere

Hospitals- og psykiatriplan 2020

Hospitals- og psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden Hospitals- og psykiatriplan 2020 Kort fortalt De væsentligste temaer og ændringer frem mod 2020 Fra høringsudkastet. Læs mere på www.regionh.dk/ hospitalsplan hospitalerne 2020 Gribskov

Læs mere

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud i Region Hovedstaden Baggrunden for det tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram Region Hovedstadens tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram

Læs mere

Skadeklinikker og nærskadestuer

Skadeklinikker og nærskadestuer Skadeklinikker og nærskadestuer integreret del af akutberedskabet Forord Sygehusvæsenet og det akutte beredskab er under stor forandring i disse år. Sundhedsstyrelsen er bl.a. kommet med en række anbefalinger

Læs mere

1 Indledning. 2 Shared care

1 Indledning. 2 Shared care 1 Indledning Anvendelsen af ny teknologi og samarbejde med praksissektoren er højt prioriterede udviklingsområder i Region Midtjyllands psykiatriplan. Regionsrådet nedsatte på den baggrund i februar 2008

Læs mere

R A P P O R T. Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune.

R A P P O R T. Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune. R A P P O R T Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune. Sundhed og Omsorg Faglig drift og udvikling 2017 S i d e 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Indledning side 3 2. Definition af den

Læs mere

Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011

Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011 N O T A T 14-02-2012 Sag nr. 09/2995 Dokumentnr. 58242/11 Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011 Pr. 1. januar 2010 implementerede regionerne pakkeforløb for fire hjertesygdomme:

Læs mere

Atlas over Regionernes Fælles Virksomhedsarkitektur. version 1.0

Atlas over Regionernes Fælles Virksomhedsarkitektur. version 1.0 Atlas over Regionernes Fælles Virksomhedsarkitektur version 1.0 Patientens sundhedsvæsen Familielægen er din tovholder i sundhedsvæsenet Du får rådgivning over afstand eller ambulant... Vi følger dig helt

Læs mere

Høringsskema Almen Praksisplan besvaret af. Organisation Frederiksberg kommune.

Høringsskema Almen Praksisplan besvaret af. Organisation Frederiksberg kommune. Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6000 Mail csu@regionh.dk Dato: 26. juni 2015 Høringsskema Almen Praksisplan 2015-2018 - besvaret af Organisation

Læs mere

Sammendrag af afrapportering fra udvalg om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

Sammendrag af afrapportering fra udvalg om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Returadresse Sundhed og Omsorg Administration Rødkløvervej 4, 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Kirsten Bjerg Direkte telefon 99741243 E-post kirsten.bjerg@rksk.dk Dato 2. august 2017 Sagsnummer 17-024562

Læs mere

ustabile hjertekramper og/eller

ustabile hjertekramper og/eller Pakkeforløb for hjertesygdomme Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om ustabile hjertekramper og/eller blodprop i hjertet Pakkeforløb ustabile hjertekramper og blodprop i hjertet I denne

Læs mere

Parterne er enige om, at det er en afgørende forudsætning, at almen praksis aktivt inddrages i realiseringen af sundhedsaftalens mål og intentioner.

Parterne er enige om, at det er en afgørende forudsætning, at almen praksis aktivt inddrages i realiseringen af sundhedsaftalens mål og intentioner. REGION HOVEDSTADEN HELSINGØR KOMMUNE 24. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Helsingør Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Helsingør Kommune

Læs mere

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune Skive Viborg Langeland Vordingborg Haderslev Hørsholm Struer Frederiksberg Syddjurs Lolland Notat med overblik over Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 1 for Frederikshavn Kommune

Læs mere

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen.

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen. N O TAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne

Læs mere

STATUS FOR UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBE- REDSKABS ARBEJDE - SAMMENFATNING

STATUS FOR UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBE- REDSKABS ARBEJDE - SAMMENFATNING STATUS FOR UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBE- REDSKABS ARBEJDE - SAMMENFATNING UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBEREDSKAB NOVEMBER 2010 Kolofon Status for udvalget om det præhospitale akutberedskabs

Læs mere

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL Indledning Region Syddanmark og de 22 kommuner har primo 2017 vedtaget et nyt forløbsprogram for mennesker med kronisk obstruktiv

Læs mere

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012.

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012. Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet POLITIKERSPØRGSMÅL Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 3866 6012 Web www.regionh.dk Spørgsmål

Læs mere

Udkast til: Notat vedrørende den præhospitale indsatskapacitet i Region Midtjylland 2012

Udkast til: Notat vedrørende den præhospitale indsatskapacitet i Region Midtjylland 2012 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 87285000 Udkast til: Notat vedrørende den præhospitale indsatskapacitet i Region Midtjylland 2012 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi !!" # $ # %&$ Jf. Hospitalsplan for Region Midtjylland vil der være reumatologisk speciallægedækning på samtlige hospitaler med fælles akutmodtagelse, enten i form af en egentlig afdeling/funktion eller

Læs mere

Grundaftale om indsats for personer med kronisk sygdom i Region Syddanmark

Grundaftale om indsats for personer med kronisk sygdom i Region Syddanmark Grundaftale om indsats for personer med kronisk sygdom i Region Syddanmark 1. Formål Aftalens formål er: - At understøtte sammenhængende forløb for personer med kronisk sygdom, herunder understøtte kvaliteten

Læs mere

Et stærkt fælles nordjysk sundhedsvæsen (version )

Et stærkt fælles nordjysk sundhedsvæsen (version ) Et stærkt fælles nordjysk sundhedsvæsen (version 260514) I Nordjylland er der gode traditioner for at samarbejde om at borgeren får det bedst mulige forløb i sundhedsvæsenet. Med nuværende sundhedsaftale

Læs mere

Plan for sygehuse og speciallægepraksis

Plan for sygehuse og speciallægepraksis Plan for sygehuse og speciallægepraksis Det nordjyske sundhedsvæsen bliver hver eneste dag udfordret på økonomien, på kvaliteten og på evnen til at skabe sammenhæng i patientforløb på de enkelte sygehuse,

Læs mere

Specialevejledning for klinisk farmakologi

Specialevejledning for klinisk farmakologi U j.nr. 7-203-01-90/19 Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 19 E-post info@sst.dk Specialevejledning for klinisk farmakologi Specialebeskrivelse Klinisk

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse, budget

Aktivitetsbeskrivelse, budget Titel Vederlagsfri fysioterapi Nr.: 621-01 Kommunen overtog den 1. august 2008 myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi til personer med svært fysisk handikap. Den vederlagsfri fysioterapi tilbydes

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Frivillige aftaler er et supplement til aftalerne på de 6 obligatoriske indsatsområder og skal ikke godkendes i Sundhedsstyrelsen.

Frivillige aftaler er et supplement til aftalerne på de 6 obligatoriske indsatsområder og skal ikke godkendes i Sundhedsstyrelsen. Resume af hovedpunkterne i sundhedsaftale mellem Region Hovedstaden og Københavns Kommune 1.0 Sundhedsaftalens opbygning Københavns Kommunes sundhedsaftale består af den generelle ramme for de individuelle

Læs mere

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom)

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Dato: 26. november 2013 Brevid: 2208309 Tværsektorielle indsatser i 2014 Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Baggrund Optimal håndtering af multisygdom er

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

Kort resumé af forløbsprogram for lænderygsmerter

Kort resumé af forløbsprogram for lænderygsmerter Kort resumé af forløbsprogram for lænderygsmerter Udbredelse af lænderygsmerter og omkostninger Sundhedsprofilen (Hvordan har du det 2010) viser, at muskel-skeletsygdomme er den mest udbredte lidelse i

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet

Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet BEK nr 971 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600730 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Akutberedskabet Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Akutberedskabet Sundhedsstyrelsens anbefalinger Akutberedskabet Sundhedsstyrelsens anbefalinger Evolution eller revolution Konference, Sundhedsstyrelsen og Lægeforeningen 19. januar 2007 Lone de Neergaard Enheden for Planlægning, Sundhedsstyrelsen Disposition

Læs mere

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Anita Fogh Regionalt Sundhedssamarbejde Regionshuset i Viborg Tlf: 87 28 46 75 E-mail: anita.fogh@stab.rm.dk De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Revision af oversigt ifm. indgåelse af

Læs mere

Oversigt over projekter i Sundhedsaftalen

Oversigt over projekter i Sundhedsaftalen Oversigt over projekter i Sundhedsaftalen 2015-2018 Politisk pejlemærke 1: Sundhedstilbud med sammenhæng og kvalitet Politisk mål: Borgeren skal have det sundhedstilbud, der er behov for, til tiden og

Læs mere

Region Nordjyllands udkast til sygehusplan

Region Nordjyllands udkast til sygehusplan N O T A T Region Nordjyllands udkast til sygehusplan Region Nordjylland har den 19. maj 2009 sendt Udkast til sygehusplan i Region Nordjylland i høring. Ifølge Sundhedslovens 206 stk. 2 skal regionerne

Læs mere

Strategiplan for udvikling af det nære sundhedsvæsen

Strategiplan for udvikling af det nære sundhedsvæsen Strategiplan for udvikling af det nære sundhedsvæsen Udvalget for 19. marts 2012 Disposition: 1. Tidsplan 2. Afgrænsning af det nære sundhedsvæsen 3. Nye krav til kommunerne i det nære sundhedsvæsen 4.

Læs mere

Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland

Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland 1. Indledning Cirka 50 procent af de borgere, som rammes af kræft (herefter kræftpatienter eller patienter), bliver i dag helbredt

Læs mere

Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom

Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom Danske Fysioterapeuter Fagfestival Region Syddanmark Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsplanlægning september 2008 Hvad jeg vil sige noget om Om Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Revideret specialevejledning for arbejdsmedicin (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for arbejdsmedicin (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for arbejdsmedicin (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler organiseringen

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013.

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. København, den 25. november 2013 Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. Foreningen af Kliniske Diætister (FaKD)

Læs mere

Her vil sygehusene stå klar med hjælp

Her vil sygehusene stå klar med hjælp Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark Her vil sygehusene stå klar med hjælp Regionsrådet i Region Syddanmark November 2008 0 1 Indhold: Side 3 Tak for hjælpen Side 4 Visionen Side 5 Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Administrativt notat om forslag til justeringer til Høringsversion af Psykiatriplan

Administrativt notat om forslag til justeringer til Høringsversion af Psykiatriplan Administrativt notat om forslag til justeringer til Høringsversion af Psykiatriplan 2015-2020 Budget- og Planlægningsafdelingen Ref.: RBR Administrationen har gennemgået høringsversion af Psykiatriplan

Læs mere

Indledning Der skal afgives en midtvejsstatus på sundhedsaftalerne til Sundhedskoordinationsudvalget.

Indledning Der skal afgives en midtvejsstatus på sundhedsaftalerne til Sundhedskoordinationsudvalget. Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 45 11 20 00 Direkte 4511 2020 Fax 45 11 20 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: LPP Dato: 10.

Læs mere

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet 1 2 En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet I dag er der primært fokus på aktivitet og budgetter

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN DRAGØR KOMMUNE

REGION HOVEDSTADEN DRAGØR KOMMUNE REGION HOVEDSTDEN DRGØR KOMMUNE 21. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Dragør Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Dragør Kommune og Region

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTDEN FURESØ KOMMUNE 19. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Furesø Kommune og Region

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 REGION HOVEDSTADEN FREDERIKSSUND KOMMUNE 17. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Frederikssund

Læs mere