Regionernes nære sundhedstilbud

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regionernes nære sundhedstilbud"

Transkript

1 Regionernes nære sundhedstilbud Regionerne har en vision om et helt sundhedsvæsen, hvor kvalitet er ledestjernen. Et helt sundhedsvæsen, hvor patienten er i centrum, og der er sammenhæng mellem sygehusets tilbud og de regionale sundhedstilbud, der findes i patientens nære omgivelser eller patientens eget hjem. Det er altså de sundhedstilbud, der foregår udenfor sygehusmurene. Regionernes nære sundhedstilbud skal forstås bredt og omfatter både tilbud indenfor forebyggelse, diagnosticering, behandling, genoptræning og rådgivning, som kræver sundhedsfaglig ekspertise. For at vise både bredden og dybden i regionernes mange forskellige sundhedstilbud er der udarbejdet en kortlægning af indsatserne på 10 forskellige områder. Der er helt naturligt forskel i, hvilke indsatser de enkelte regioner har, på grund af forskel i geografi, demografi og sygelighed samt organiseringen af sundhedsvæsenet. Tillægget bagerst indeholder fem kort, som viser placeringen af regionernes nære sundhedstilbud, i de tilfælde hvor der er tale om en fysisk enhed, som kan stedfæstes geografisk. 1. Praksissektoren 2. Regionernes rådgivning til understøttelse af almen praksis 3. Regionernes rådgivning til understøttelse af kommunerne rådgivning i forhold til forebyggelse og sundhedsfremme 4. Regionernes præhospitale indsats 5. Regionernes klinikker og andre fysiske funktioner 6. Regionernes nære tilbud på svangreområdet 7. Regionernes nære tilbud til patienter i eget hjem 8. Regionernes anvendelse af telemedicin 9. Regionernes rolle vedrørende uddannelse og kompetenceudvikling i forhold til nære sundhedstilbud 10. Regionernes nære sundhedstilbud på det psykiatriske område

2 REGIONERNES NÆRE SUNDHEDSTILBUD Danske Regioner 2012 Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner ISBN elektronisk: ISBN tryk:

3 Regionernes nære sundhedstilbud 1 Praksissektoren Regionerne har ifølge sundhedsloven ansvaret for at tilvejebringe tilbud om behandling hos praktiserende sundhedspersoner. Praksissektoren består af en række mindre selvstændige erhvervsdrivende virksomheder med privatpraktiserende behandlere. De privatpraktiserende behandlere er alment praktiserende læger, praktiserende speciallæger, fysioterapeuter, kiropraktorer, psykologer, tandlæger, tandplejere og fodterapeuter. Regionernes Lønnings- og Takstnævn indgår overenskomster med de enkelte faglige organisationer som blandt andet fastlægger, hvilke sundhedsydelser, de privatpraktiserende behandler skal kunne levere til patienterne og herunder prisen for disse ydelser. Overenskomsterne beskriver med andre ord det offentligt finansierede tilbud, som borgerne kan forvente af de privatpraktiserende behandlere. De privatpraktiserende må desuden gerne tilbyde andre sundhedsydelser til patienterne, udover de ydelser, der er aftalt i overenskomsten. I så fald er det ydelser, som regionerne ikke betaler for eller giver tilskud til. Disse ydelser tilbydes i høj grad på områderne med stor egen betaling som f.eks. psykolog- og tandlægeområdet. På nogle områder udarbejdes praksisplan enten i samarbejde med de privat praktiserende behandlere eller egenrådigt af regionen, hvor retningen for udviklingen på det pågældende praksisområde udstikkes. Almen praksis er borgernes hyppigste kontakt og primære indgang til sundhedsvæsenet. Her håndteres ethvert problem, som borgeren oplever som et sundhedsproblem. I kraft af den praktiserende læges særlige generalistkompetencer udfylder almen praksis funktioner som gatekeeper til det øvrige sundhedsvæsen og tovholder for patienten. Udover konsultation i almen praksis kan alle praktiserende læger desuden tilbyde telefonkonsultation, konsultation, sygebesøg og opsøgende hjemmebesøg til ældre over 75 år. DANSKE REGIONER

4 Der er i alt lægepraksis 1 i Danmark, og i cirka 40 procent af dem arbejder flere praktiserende læger sammen i praksisfællesskaber. Derudover kan praktiserende læger arbejde i hver deres praksis, men på samme adresse. Andelen af læger, der arbejder i flerlægepraksis er stigende. Når de praktiserende læger i et område ikke kan dække alle borgeres krav på at være tilmeldt en praktiserende læge, etablerer regionerne selv lægehuse med ansatte speciallæger i almen medicin og øvrigt praksispersonale med henblik på at sikre almen lægehjælp til alle borgere. Antallet af speciallæger inden for almen lægehjælp er angivet i tabellen nedenfor. Antal speciallæger (antal hoveder) inden for almen lægehjælp Pr. januar 2011 Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Hovedstaden Region Sjælland I alt Kilde: CSC Scandihealth, (www.sst.dk) Lægevagten varetager udenfor almen praksis åbningstid visitation og behandling af akut sygdom og skader af mindre alvorlig karakter. Lægevagten visiterer patienterne pr. telefon, modtager patienter i lægevagtskonsultationen og evt. også på satellitkonsultationer, der åbnes efter behov eller endeligt på sygebesøg i patientens hjem. Der arbejdes for, at lægevagten som selvstændig struktur erstattes af et enstrenget integreret system, hvor praktiserende læger bl.a. indgår i behandlende funktioner i de fælles akutmodtagelser og på skade- og akutklinikker. Regionerne har etableret fysisk fællesskab mellem lægevagten og de fælles akutmodtagelser på sygehusene med blandt andet fælles indgang og fælles venteværelse. Regionerne arbejder også for en mere enstrenget visitation til akutsystemet. Speciallægepraksis varetager specialiseret behandling i borgerens nærmiljø. Der er geografisk variation i udbuddet af praktiserende speciallæger. For enkelte specialer er der tale om et uvisiteret tilbud. Det gælder for øjenspecialet og øre-, næse- og halsspecialet. Med den seneste overenskomst har regionerne fået mulighed for at indgå aftaler med speciallæger om at friholde 20 procent af deres kapacitet til løsning af en opgave, som regionen definerer. Det kan f.eks. være en opgave, som tidligere blev løst på et sygehus. 1 Pr. 1. december

5 Tabel: Antal speciallæger (antal hoveder) inden for speciallægehjælp opdelt på specialer pr Specialer Antal Specialer Antal Anæstesiologi Diagnostisk radiologi, Kbh. Dermato-venerologi Diagnostisk radiologi Reumatologi (Fysiurgi) Gynækologi/obstetrik Intern medicin Kirurgi Neuromedicin Øjenlægehjælp Ortopædisk kirurgi Ørelægehjælp Patologi Plastikkirurgi Psykiatri Pædiatri Børnepsykiatri I alt Kilde: CSC Scandihealth, (www.sst.dk) De øvrige praksisområder udgøres af fysioterapeuter, kiropraktorer, psykologer, tandlæger, tandplejere og fodterapeuter. Fordelingen af disse privat praktiserende behandlere er angivet i tabellen nedenfor. Tabel: Antal ydere (antal hoveder) inden for forskellige praksisområder Fodterapeuter Pr Fysioterapeuter Pr Kiropraktorer Pr Psykologer Pr Tandlæger Pr Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Hovedstaden Region Sjælland I alt Data for antal fodterapeuter i 2010 og 2011 er desværre ikke tilgængelige i øjeblikket. 2 Antal ejere og medejere af et ydernummer (antal hoveder) inden for tandlægehjælp. Kilde: CSC Scandihealth, (www.sst.dk) DANSKE REGIONER

6 Aftaler med praktiserende behandlere, der understøtter det tværsektorielle samarbejde om patientforløb Udover det som er aftalt i overenskomsten, kan regionerne lave lokale aftaler med de privatpraktiserende behandlere, der supplerer eller afviger overenskomsterne. Opfølgende hjemmebesøg Alle regioner har aftaler med de praktiserende læger om at foretage et opfølgende hjemmebesøg overfor udvalgte patienter efter udskrivelse fra sygehuset. Hjemmebesøget foretages oftest sammen med en kommunal hjemmesygeplejerske. Medicingennemgang I Region Nordjylland er lavet en særlig aftale med de praktiserende læger om medicingennemgang for polyfarmaci patienter. Målgruppen er 65+ årige, nytilflyttede på plejehjem eller ældre i eget hjem, der er visiteret til hjemmepleje, hvor det skønnes, at der er behov for en lægelig vurdering af medicineringen. Ordningen tilbydes i dele af regionen. Palliativ indsats/terminal pleje I Region Syddanmark, Region Midtjylland og Region Sjælland er lavet en aftale, hvor den praktiserende læge kan yde lægehjælp i en situation, hvor sygdomsbehandling efter en lægelig vurdering må anses for udsigtsløs, og den syges tilstand ikke i øvrigt nødvendiggør indlæggelse. Hensigten er at forbedre livskvaliteten for den alvorligt syge eller døende patient. I Region Midtjylland er yderligere lavet en sundhedsaftale for palliation. I Region Nordjylland er der indgået en aftale med de praktiserende læger om terminal pleje af patienter i eget hjem, som sikrer at egen læge altid kan håndtere behandlingen af disse patienter, også selv om lægen ikke har vagten. Region Hovedstaden har en aftale med en specialiseret aflastningsenhed for alvorligt syge og døende ældre mennesker. Formålet er at give indlagte patienter på aflastningsenheden mulighed fortsat at blive behandlet af deres egen praktiserende læge Det at det også er denne læge, der yder støtte til patientens pårørende. Palliativ fysioterapi I Region Syddanmark er indgået en aftale om palliativ fysioterapi, hvor ca. 20 praktiserende fysioterapeuter i regionen vil kunne tilbyde palliativ fysioterapi til patienter i eget hjem, hvis de hører ind under målgruppen patienter med alvorlig, livstruende, uhelbredelig sygdom med forventet kort levetid samt palliative problemstillinger med behov for tværfaglig og tværsektoriel indsats. Ligeledes muliggør aftalen en koordineret tværfaglig indsats samt et fokus på kvalitetsudvikling af området. 6

7 Shared care Alle regioner har eller har planlagt forskellige former for shared care initiativer. Mest udbredt er shared care mellem almen praksis og psykiatrien. Udgangspunktet for shared care er, at almen praksis er indgangen til og omdrejningspunktet for behandlingen. Shared care er en samle-betegnelse for flere forskellige samarbejdsmodeller, som alle bygger på en tydelig og aftalt opgavefordeling mellem psykiatrien, speciallæger, almen praksis og evt. kommunerne. Udvikling af shared care model for et tværsektorielt rehabiliteringsforløb for patienter med akut koronart syndrom I Region Midtjylland er et projekt om udvikling af en shared care model. På Aarhus Universitetshospital etableres et projekt, som har til formål at udarbejde retningslinjer for, hvordan hospital og kommune kan samarbejde om rehabilitering af patienter med akut koronart syndrom, herunder hvordan en model for shared care kan etableres og evalueres. Shared care i forhold til særligt sårbare patienter Region Midtjylland har et shared care team på Regionshospitalet i Silkeborg. Formålet er at forbedre patientforløbet mellem hospital og praksissektoren, så patienterne i stigende grad oplever sammenhængende, målrettede forløb med glidende overgange mellem indlæggelse, udredning, behandling og hurtig udskrivelse. Dette indebærer god kontakt til egen læge, der underrettes direkte. Målgruppen er dels borgere fra hospitalets optageområde, som har behov for særligt sammenhængende undersøgelses-, behandlings-, pleje- og rehabiliteringsforløb. Dels borgere i eget hjem, der har behov for udredning/behandling, og hvor indlæggelse er uhensigtsmæssigt. Den primære målgruppe er borgere over 65 år. Shared Care for patienter med psykiatrisk diagnose og Type 2 diabetes og/eller KOL på Vestegnen Region Hovedstaden iværksætter på Vestegnen et projekt målrettet borgere tilknyttet et Distriktspsykiatrisk Center og samtidig KOL og /eller Type 2 diabetes. Formålet er at sikre disse borgere optimal diagnostik, behandling og rehabilitering af de to kroniske sygdomme ved at beskrive en forpligtende shared care model for almen praksis, distriktspsykiatri og socialpsykiatrien. Øvrige aftaler Tandlægevagt I alle regioner er der aftaler omtandlægevagt, som tilbyder tandlægehjælp til borgere med akutte tandsmerter uden for tandlægernes normale åbningstid. DANSKE REGIONER

8 Samordnet Demensudredning Region Nordjylland har indgået en aftale med de praktiserende læger om at lave en basisudredning af borgere, hvor der er mistanke om demens. Udredningen foretages sammen med den kommunale demenssygeplejerske, før der henvises til sygehusbehandling. Region Midtjylland har lavet en sundhedsaftale for demens. Udvidet Lænde-Ryg udredning I Region Nordjylland sker udvidet lænde-ryg udredning i et samarbejde mellem praktiserende læger og fysioterapeuter for at give en hurtig og udvidet fysioterapeutisk udredning af akutte og kroniske lænderygpatienter i de tilfælde, hvor lægen skønner det relevant. Fysioterapeutens opgave er at give lægen eventuelle diagnoseforslag samt anbefalinger til den videre håndtering af patienten. I 2011 var der 28 fysioterapeuter tilknyttet ordningen. I Region Midtjylland har man ligeledes en ordning med udvidet fysioterapeutisk rygudredning. I Region Syddanmark kan praktiserende læger henvise nærmere afgrænsede patientgrupper til en udvidet lænde-rygundersøgelse hos fysioterapeuter eller kiropraktorer. De deltagende kiropraktorer og fysioterapeuter har alle indgået aftale med Region Syddanmark. I Region Hovedstaden eksisterer ligeledes en udvidet lænde-ryg fysioterapeutisk udredning. 8

9 Regionernes nære sundhedstilbud 2 Regionernes rådgivning til understøttelse af almen praksis For at understøtte almen praksis i samarbejdet med det øvrige sundhedsvæsen stiller regionerne forskellige rammer og redskaber til rådighed. Redskaberne er bl.a. lettilgængelige og opdaterede oversigter over henvisningsmulighederne i sygehusvæsenet. Sygehuse og praktiserende speciallæger stiller også ekspertise til rådighed for praktiserende læger. Det gælder blandt andet adgang til specialistrådgivning og i relevante tilfælde adgang til diagnostiske faciliteter. Diagnostiske centre I alle regioner er der taget forskellige organisatoriske tiltag til at understøtte hurtig diagnostik i samarbejde med almen praksis. Flere steder er indsatsen organiseret i såkaldte diagnostiske centre. Fælles for tiltagene er, at udredning af patienter med uklare symptomer sker i tværfaglige teams på tværs af forskellige lægelige specialer. Det gør udredningen til egentlig behandlende speciale meget hurtigere. I Region Midtjylland er der diagnostisk center på Center of Excellence på Regionshospitalet i Silkeborg og i Region Syddanmark er der diagnostisk center på Vejle Sygehus, som en del af Sygehus Lillebælt. Region Syddanmark har diagnostisk center på Odense Universitetshospital. Region Hovedstaden arbejder på i foråret 2012 at etablere fire Diagnostiske Enheder på akuthospitalerne (Hillerød, Herlev, Bispebjerg og Hvidovre). I Region Sjælland er der et tværfagligt diagnostisk team på Næstved Sygehus, der sikrer hurtig udredning af patienter, hvor der er mistanke om ikke-malign betydende sygdom, og hvor en sådan diagnose ikke har kunnet stilles i almen praksis. Region Sjælland arbejder med filterfunktion ved mistanke om alvorlig sygdom, der kan være kræft på de seks sygehuse (Holbæk, Roskilde, Køge, Slagelse, Næstved og Nykøbing F.). I Region Nordjylland er etableret diagnostiske centre på alle somatiske sygehuse. Formålet med de diagnostiske centre er at skabe mulighed for en systematisk og hurtig udredning af komplicerede, uafklarede patienter, hvor der er mistanke om en alvorlig sygdom, så de oplever en mere hensigtsmæssig og effektiv udredning. DANSKE REGIONER

10 Hospitalspraksiskonsulenter I alle regioner er der ansat praksiskonsulenter, som understøtter samarbejdet mellem almen praksis og hospitalerne. Praksiskonsulenten er typisk en praktiserende læge, der nogle timer om måneden er tilknyttet en hospitalsafdeling. Kernepunktet er patientperspektivet, så den sygdomsramte patient undersøges og behandles optimalt, såvel i primær- som i sekundærsektor. Praksiskonsulenten er med ved implementering af ny viden og ændringer i arbejdsmetoder. Konsulenten har også mulighed for direkte at advisere kolleger med henblik på at ændre handlingsmønster. Region Hovedstaden og Region Nordjylland har desuden en kommunal praksiskoordinator, der koordinerer arbejdet mellem de kommunale praksiskonsulenter. I Region Hovedstaden og Region Nordjylland er der desuden praksiskonsulenter inden for fysioterapi og kiropraktik. Derudover har Region Hovedstaden også praksiskonsulent indenfor psykologhjælp. Region Midtjyllands medlemmer af Praksisudvalget er repræsentere i klyngesamarbejdet i hele regionen. Oversigter til aktørerne i sundhedsvæsenet Regionerne stiller elektroniske oversigter over henvisningsmulighederne i sygehusvæsenet til rådighed for bl.a. de praktiserende læger. Det sker via sundhed.dk eller som i Region Syddanmark via VisInfoSyd. Begge dele er web-baserede opslagssystemer med sundhedsfaglig information til brug for det tværsektorielle samarbejde mellem lægepraksis, sygehuse og kommuner. Indeholder bl.a. kontaktinformation om alle parter, forløbsbeskrivelser, pakkeforløb, henvisningsvejledninger, information om sundhedstilbud, laboratorieinformation, information om lægemidler, genoptræning og love, regler og samarbejdsaftaler. I Region Nordjylland er der etableret en fælles IT-portal der understøtter de praktiserende lægers henvisninger. Portalen bygger på princippet om, at der skal være let tilgængelighed og tilbuddene skal bygge på dokumenterede metoder. Speciallægerådgivning fra sygehus Speciallæger på sygehusene bidrager med rådgivning til almen praksis og eventuel undervisning af praktiserende læger. I Region Sjælland kan praktiserende læger ringe til medicinsk afdeling på Holbæk Sygehus og få rådgivning fra speciallæger inden for kardiologi, nefrologi, endokrinologi, lungemedicin, gastroenterologi, geriatri, reumatologi og neurologi. På Køge Sygehus Smertecenter er der desuden daglig telefontid med det formål at stille lægelig ekspertise til rådighed for praktiserende læger samt andre speciallæger. I Region Sjælland tilbydes også rådgivning fra palliativt team. Fra palliativt team tilbydes telefonrådgivning fra palliativ specialist til praktiserende læger, der har akutte problemer med palliative problemstillinger. Der tilbydes også fælles konsultation i patientens eget hjem, så palliativt team mødes med egen læge hos patienten bedside. Der er således en undervisende funktion tilknyttet. Ved behov for undersøgelser på sygehus kan ventetiden afkortes, da den palliative specialist kan tale direkte med afdelingen, der skal udføre undersøgelsen. I Region Nordjylland tilbyder speciallæger fra Aalborg Sygehus rådgivning til praktiserende læger. Ved behov kan der arrangeres oplæring og undervisning. Det sker bl.a. indenfor specialerne urologi, klinisk biokemi, klinisk genetik, klinisk mikrobiologi og reumatologi. Region Midtjylland har via en udgående funktion rådgivning om KOL til almen praksis. 10

11 Kvalitetssikring af laboratorieydelser og medicin i almen praksis Sygehusene kan også bidrage til kvalitetssikring af indsatsen i almen praksis. Klinisk mikrobiologisk afdeling på Aalborg Sygehus deltager i Laboratoriekonsulentordningen mellem laboratorierne og almen praksis. Afdelingen står for Mikrobiologisk Kvalitetssikring i Almen Praksis, som har til formål at vedligeholde og forbedre kvaliteten af de mikrobiologiske analyser, som udføres i almen praksis i Region Nordjylland. Derudover sikres god kvalitet i prøvetagning og forsendelse af prøver til undersøgelse i klinisk mikrobiologisk afdeling. Alment praktiserende læger, der i egen klinik ønsker at udføre laboratorieundersøgelser, er omfattet af kvalitetssikringsordningen. I Region Syddanmark bidrager sygehuslaboratorierne på regionens fire sygehusenheder ligeledes til kvalitetssikringen i almen praksis. Det sker primært gennem laboratoriekonsulentordningen. Laboratoriekonsulenter (bioanalytikere) bistår med kvalitetssikring i de praktiserende lægers klinikker ved gennemgang af procedurer og ved kalibrering af lægens udstyr. Hertil kommer udsendelse af prøver til parallelanalyse i lægens klinik og på laboratorierne samt afholdelse af kurser for praksispersonalet. Praktiserende læger, der ønsker at udføre laboratorieundersøgelser, skal deltage i kvalitetssikringsordningen. Region Sjælland indgår aftale om harmoniseret kvalitetssikringsmodel med almen praksis med tilhørende tværsektorielt laboratoriefagligt udvalg. Modellen gælder for de analyser, som foretages i almen praksis. Region Sjælland tilbyder desuden rådgivning og støtte til praktiserende læger i forhold til ordination af lægemidler. Dels i form af en indsats for at sikre faglig og økonomisk effektiv medicinordination ved projektet Bedst og Billigst, hvor lægerne får feed-back på deres ordinationsmønstre set i sammenligning med anbefalinger på området, dels i et polyfarmaciprojekt, der har sigte mod medicingennemgang og rådgivning i forhold til patienter, der er i behandling med mange medikamenter. Forskellige facilitatorer i almen praksis Regionerne har etableret forskellige ordninger for at facilitere organisationsudvikling, efteruddannelse og kvalitetsudvikling i almen praksis. Efteruddannelsesvejledere Alle regioner har efteruddannelsesvejledere til de praktiserende læger. Formålet med ordningen er at sikre alle læger lokale, varierede og planlagte efteruddannelsestilbud. Kvalitetsudviklings- og efteruddannelseskonsulenter Alle regioner har kvalitetsudviklingskonsulenter, der arbejder for styrkelse af kvaliteten i almen praksis. Organisationsudvikling I Region Nordjylland og Region Hovedstaden er et facilitator-korps, der tilbyder at inspirere, igangsætte samt understøtte udvikling af praksis. Temaerne kan være organisationsudvikling, ledelsesudvikling, datafangst, overblik over højrisikopatienter og struktur på årskontroller. Region Syddanmark har i flere år arbejdet systematisk med organisationsudvikling i almen praksis. Praksis tilbydes konsulentbistand både i relation til organisationsudvikling i den enkelte praksis og i form af ledelseskurser til den enkelte læge. DANSKE REGIONER

12 Datakonsulenter Region Syddanmark, Region Midtjylland, Region Sjælland og Region Hovedstaden tilbyder konkret hjælp til den enkelte praksiś brug af IT i det kliniske arbejde. Derudover afholdes temamøder som f.eks. redskabsmøder om datafangst, implementering af diagnosekodning og Fælles Medicinkort. Undervisningstilbud til almen praksis Regionerne tilbyder de praktiserende læger en lang række efteruddannelsestilbud. Implementering af faglige vejledninger er ofte i centrum, når der udbydes efteruddannelse til almen praksis. Alle regioner har haft undervisningstilbud i omkring stress, angst, depression og sygemeldinger. I Region Syddanmark er der f.eks. udviklet et koncept, hvor undervisning omkring stress og sygemeldinger foregår i samarbejde med de enkelte kommuner og medarbejderne på jobcentrene. I Region Syddanmark udbydes efteruddannelsestilbuddene i en bred vifte både som enkeltkurser, som tilbud til de såkaldte efteruddannelsesgrupper, som efteruddannelsesdage for hele praksis eller som mere systematisk efteruddannelse, hvor den såkaldte gennembrudsmetode tages i anvendelse og forløbet om et givent emne varer en længere periode. I Region Sjælland er der etableret et kontor for kvalitet i almen praksis. Der er udarbejdet en handleplan, som konkretiserer kvalitets- og efteruddannelsen i almen praksis de kommende to år. Der tilbydes f.eks. undervisning og konsulentbistand til omorganisering af indsatsen for patienter med KOL, diabetes og hjerte-kar lidelser samt undervisning af praksissygeplejersker, så de kan overtage en større del af opgaven vedr. ovennævnte patienter (kun praksis i Lolland, Guldborgsund, Kalundborg og Odsherred Kommuner). Der tilbydes også undervisningsforløb om almen praksis rolle i hjerterehabiliteringen. Endelig er der fælles uddannelsesinitiativer for sygehuse og almen praksis. I Region Sjælland er der f.eks. fælles audit for sygehusambulatorier og almen praksis om håndtering af den vanskeligt regulerbare diabetespatient. Region Nordjylland arrangerer også tværsektorielle kurser (fælles skolebænk) for de forskellige sektorer. Også Region Hovedstaden tilbyder tværsektoriel kompetenceudvikling (fælles skolebænk), hvor medarbejdere fra kommuner, hospitaler og almen praksis modtager undervisning både i det faglige indhold og de samarbejdsstrukturer, som er indeholdt i forløbsprogrammerne for kronisk sygdom. 12

13 Regionernes nære sundhedstilbud 3 Regionernes rådgivning til understøttelse af kommunerne rådgivning i forhold til forebyggelse og sundhedsfremme Kommunerne har hovedansvaret for at skabe sunde rammer og etablere forebyggende tilbud for borgere og patienter. Regionerne har ansvaret for at tilbyde patientrettet forebyggelse på sygehusene. Derudover har regionerne med baggrund i deres solide faglige kompetencer og erfaring på forsknings-, kvalitets- og rådgivningsområdet ifølge sundhedslovens 119, stk. 3 ansvaret for at støtte op om og rådgive kommunerne i deres indsats på området. I bemærkninger til sundhedsloven og Vejledning til sundhedslovens 119 stk. 3 lægges der vægt på, at regionerne naturligt vil have tværgående opgaver i relation til kvalitetsudvikling og -sikring i forbindelse med den kommunale forebyggelsesindsats. I rådgivningsforpligtelsen ligger således en forventning om, at regionerne tager ansvar for at varetage tværgående opgaver som f.eks. overvågning af sundhedstilstanden, specialiseret rådgivning, kvalitetsarbejde vedrørende den borgerrettede forebyggelse samt uddannelse. Endelig nævnes regionernes forudsætninger for at bistå kommunerne med metodeudvikling og evaluering. Med regionernes rådgivningsforpligtelse anerkendes vigtigheden af, at regionernes kompetencer i relation til drift og udvikling af sygehuse og praksissektoren bliver brugt aktivt i samarbejdet mellem regioner og kommuner. Regionerne har eksempelvis et stort kendskab til patienter med kroniske sygdomme, herunder behovsvurdering, initiering og løbende justering af behandling og patientinformation. Derfor kan regionerne rådgive kommunerne om både sygdomsspecifikke og mere generelle aspekter i forbindelse med planlægning og kvalitetssikring af arbejdet med kronisk sygdom i kommunerne. Derudover har regionerne ifølge 194 i sundhedsloven en selvstændig forskningsforpligtelse, som kan inddrages i rådgivningen til kommunerne, og kommunerne skal medvirke til udviklings- og forskningsarbejdet på sundhedsområdet. DANSKE REGIONER

14 Overvågning af sundhedstilstanden De regionale sundhedsprofiler er et eksempel på, hvordan rådgivningsforpligtelsen har udmøntet sig i levering af lokale sundhedsdata om kommunernes borgere til brug for prioritering og planlægning af effektive forebyggelses- og sundhedsfremmende indsatser. Formålet med sundhedsprofilerne er at indhente oplysninger om danskernes sundhedstilstand lige fra madvaner og alkoholforbrug over familieforhold til generel trivsel som kan bruges som grundlag for at planlægge og målrette sundhedsindsatsen kommunalt, regionalt og nationalt i Danmark. Sundhedsprofilerne bruges bl.a. som dialogredskab omkring særlige fokusområder i sundhedsaftalerne, f.eks. ulighed i sundhed, børn og unge, rygning og kronisk sygdom. De første landsdækkende sundhedsprofiler blev offentliggjort i marts 2011 og de vil blive gentaget hvert fjerde år finansieret af regionerne. Alle regioner offentliggjorde sundhedsprofil 2010 på en konference, hvor bl.a. kommunerne var inviteret, og derudover tilbyder regionerne kommunerne møder, hvor sundhedsprofilen præsenteres og drøftes. Alle regioner har etableret følgegrupper/styregrupper for sundhedsprofilerne, hvor der deltager kommunale repræsentanter, og kommunerne kan til hver en tid kontakte regionen for rådgivning om sundhedsprofilen. Region Hovedstaden har lavet kommunale pixiudgaver af sundhedsprofilerne samt særlige temarapporter om ulighed i sundhed og kronisk sygdom. I Region Nordjylland kan kommunerne bestille specielle analyser mod betaling. I Region Midtjylland tilbydes kommunerne specielle analyser, samt undervisning i brug af data fra sundhedsprofilen til at kunne lave egne analyser. I Region Midtjylland har man endvidere et projekt om forbrugsvariation forhold til hospitalsforbruget blandt kommunerne. Rådgivning om kvalitet og forskning, herunder samarbejdsprojekter Regionerne har stærke traditioner på kvalitets- og forskningsområdet, som alle regioner anvender i rådgivningen af kommunerne og i forbindelse med indgåelse af samarbejdsprojekter med kommunerne. I Region Syddanmark har man etableret et samarbejde med kommunerne om egenomsorg som led i patientuddannelse: Patientuddannelse på tværs af diagnoser, Gode rammer for hjerterehabilitering et partnerskabsprojekt, Nyt Liv Nye Vaner (om overvægtige gravide) og Space rum til fysisk aktivitet. Dertil har regionen en særlig rådgivning om forskning-praksissamarbejde via to delestillinger med Syddansk Universitet. Endelig er der etableret udviklingsopgaver eller udarbejdelse af publikationer i samarbejde med eksterne parter, f.eks. om sundhedspædagogik i patientuddannelse, katalog over implementeringstilgange og metoder til sundhed på tværs af kommunale forvaltninger og guide til partnerskaber med det frivillige. Region Sjælland har fået DSI til at udarbejde et litteraturstudium om forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser og afsat penge til projekter indenfor områderne: Følge-hjem og følge-op efter sygehusindlæggelse. Medicinsk afdeling på Holbæk Sygehus indgår desuden i et randomiseret projekt med tre kommuner om at forhindre genindlæggelse af den ældre medicinske patient. Regionen har også vedtaget, at der skal laves et tværsektorielt samarbejde om rygestop, hvor målet bl.a. er at styrke det tværsektorielle samarbejde om rygestop ved sektorovergange og at foretage kompetenceudvikling blandt frontmedarbejdere. 14

15 I Region Hovedstaden har man udviklet en mobilapplikation vedrørende demens og den ældre borger. Mobilapplikationen er målrettet kommunalt plejepersonale, som er i daglig kontakt med de ældre borgere. Mobilapplikationen er et arbejds- og læringsredskab, som har til formål at skærpe personalets opmærksomhed omkring tydelige tegn på demens hos den ældre borger og omkring fysiske symptomer hos den ældre borger med demens. I Region Midtjylland har man etableret en forskningsplatform, hvor universitet, region og kommuner samarbejder om at yde støtte til forsknings- og udviklingsprojekter. Samarbejdskonstruktionen Folkesundhed i Midten har bl.a. til formål at sikre, at forsknings- og udviklingsarbejde i det fælles kommunaleregionale opgavefelt understøtter, at ydelser og uddannelse af sundhedspersonale varetages på højt fagligt niveau. Samarbejdet har eksempelvis resulteret i et projekt om hospitalsydelser pr. kommune. Alle patientuddannelser i regionen har desuden indbygget en forskningsdimension med henblik på at sikre dokumentation af projekterne. Monitorerings- og evalueringsredskabet MoEva er i færd med at blive afprøvet i den forbindelse. Ved brug af MoEva tilbyder regionen uddannelse og sparring til kommunerne. Regionen er desuden i forhold til forløbsprogrammerne i gang med at udvikle en metode til at undersøge borgernes oplevelse af sammenhæng i deres rehabiliteringsforløb og afprøver en auditmetode til at styrke det tværsektorielle sundhedssamarbejde. Der arbejdes desuden på en systematisk monitorering af forløbsprogrammerne. I Region Nordjylland er der indgået et forskningssamarbejde om social kapital og social ulighed i samarbejde med Aalborg Universitet og tre kommuner. Herudover er der etableret ph.d.- stillinger vedrørende henholdsvis forløbskoordination for den kroniske patient og sundhedsøkonomisk evaluering af rehabilitering. I regi af Det Regionale Evaluerings- og Videnscenter for rehabilitering af mennesker med kronisk sygdom arbejdes med et metodeudviklingsprojekt, hvor der monitoreres på, om målene med rehabiliteringsindsatsen opnås. Der udvikles en database, som kommer til at rumme rehabiliteringsdata fra kommuner, sygehuse og eksterne registre. Målet er at kunne generere analyser på kronikerområdet herunder effekten af rehabiliteringsindsatsen til brug for den videre planlægning og prioritering. Region Nordjylland og Aalborg Universitet har desuden indgået en samarbejdsaftale om etablering af Center for Forbedringer i Sundhedsvæsenet. Centeret etableres med det formål at gennemføre tværvidenskabelig forskning i kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet. Centerets mission er via forskning, evalueringer, undersøgelser og studenterprojekter at frembringe ny viden og nye metoder til forbedringer i daglig klinisk praksis. Region Hovedstaden, Region Syddanmark, Region Nordjylland stiller desuden løbende data til rådighed og indgår i drøftelser omkring genindlæggelser og kommunernes sygehusforbrug i øvrigt. Region Nordjylland har udviklet hvor der monitoreres løbende på sundhedsdata. Løbende rådgivning Alle regioner arbejder ud fra et åbent dør - princip, hvor kommunerne generelt og under mere uformelle rammer har mulighed for at kontakte sygehusafdelingerne og regionen, dels om den konkrete patient, dels mere generel videndeling om sygdomsbehandling, sundhedsfremme og forebyggelse. Rådgivningen kan foregå enten ved fremmøde, telefonisk eller pr. mail og kan eksempelvis dreje sig om rådgivning i forhold til projektdesign og evaluering. DANSKE REGIONER

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Et sammenhængende akutsystem

Et sammenhængende akutsystem N O T A T 17-12-2009 Et sammenhængende akutsystem 1. Indledning Nærværende notat beskriver regionernes forslag til et fremtidigt sammenhængende akutsystem. Forslaget koncentrerer sig om den regionale del

Læs mere

Region Midtjyllands akutplan

Region Midtjyllands akutplan Forslag til plan for akutberedskabet i Nordvestjylland Borgermøde i Ulfborg d. 14. april 2010 Direktør Leif Vestergaard Pedersen Region Midtjyllands akutplan Ønske om at nødvendige speciallæger er til

Læs mere

Spørgsmå l & Svår om EVA

Spørgsmå l & Svår om EVA Spørgsmå l & Svår om EVA Hvad betyder det, at Region Hovedstaden hjemtager lægevagten? Lægevagten i hovedstadsregionen har hidtil været drevet af privatpraktiserende læger. Når Region Hovedstaden fra 1.

Læs mere

BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB

BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB Høringsversion Juli 2015 Indhold 1. Opgaver...3 1.2 Lovgivning...3 1.2 Opgaver...3 1.3 Den kørende lægevagt...4 2. Ledelse...4 3. Organisation...4

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014)

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen har forskellig karakter.

Læs mere

Skadeklinikker og nærskadestuer

Skadeklinikker og nærskadestuer Skadeklinikker og nærskadestuer integreret del af akutberedskabet Forord Sygehusvæsenet og det akutte beredskab er under stor forandring i disse år. Sundhedsstyrelsen er bl.a. kommet med en række anbefalinger

Læs mere

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Anita Fogh Regionalt Sundhedssamarbejde Regionshuset i Viborg Tlf: 87 28 46 75 E-mail: anita.fogh@stab.rm.dk De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Revision af oversigt ifm. indgåelse af

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Notat vedr. Akuthuset i Lemvig, november 2014

Notat vedr. Akuthuset i Lemvig, november 2014 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat vedr. Akuthuset i Lemvig, november 2014 Baggrund Region Midtjylland og

Læs mere

Rammerne for den fremtidige akutte struktur i Region Sjælland

Rammerne for den fremtidige akutte struktur i Region Sjælland Rammerne for den fremtidige akutte struktur i Region Sjælland Baggrund Regionsrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2010 at igangsætte en kortlægning af det samlede akutområde med henblik

Læs mere

I 2012 udgjorde den samlede aktivitet:

I 2012 udgjorde den samlede aktivitet: BILAG Notat om forventet aktivitet på Akuttelefonen 1813 og i akutmodtagelser/- klinikker Dette notat redegør for de volumenmæssige forudsætninger i forbindelse med integrationen af den overenskomstbestemte

Læs mere

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Baggrund Større andel af ældre borgere i befolkningen, flere med kronisk sygdom Færre i den arbejdsdygtige alder Økonomisk

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom

Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom PAVI/SIF/SDU og Folkeuniversitetet, Kommunehospitalet København 5 forårs tirsdage i marts 2014 Møderækken 1. Lindrende indsats historie, formål, muligheder

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 November 2010 Koncern Praksis November 2010 Koncern Praksis Indledning I løbet

Læs mere

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! Hvilke forskelligartede udfordringer giver tværgående

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012.

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012. Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet POLITIKERSPØRGSMÅL Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 3866 6012 Web www.regionh.dk Spørgsmål

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING. - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer

PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING. - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer Patienterne skal sikres den bedst mulige behandling - om

Læs mere

1. Vision. Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1. Vision. Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Resumé af udkast til sundhedsaftalen 2015 2018 1 1. Vision Sundhedskoordinationsudvalget har udformet en vision med tre hovedmål. Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

80.000 ansatte $13,2mrd 70 land

80.000 ansatte $13,2mrd 70 land 80.000 ansatte $13,2mrd 70 land 8.000 ansatte i helsevertikalen - 100 millioner journaler, 600 kunder, 1 million sluttbrukere Clinical Suite VITAE Suite LABKAII emedlink Cross sector Prehospital October

Læs mere

Præsentation af planer i høring. Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen

Præsentation af planer i høring. Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen Præsentation af planer i høring Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen Først: Lidt om rammerne Nordjyske egne og yderområder Aalborg Vendsyssel Thy-Mors Himmerland Yderområder 2010 2011 2012 2013

Læs mere

Fælles information lægevagten ny akutaftale 4. september 2012

Fælles information lægevagten ny akutaftale 4. september 2012 Fælles information lægevagten ny akutaftale 4. september 2012 Akutaftalens 2. del med enstrenget visitation og udvidet samarbejde i akutafdelinger implementeres nu. I denne information finder du generel

Læs mere

Hvad er den optimale modellen. for 112-sentraler? Dialogkonferense om felles nødnummer i Oslo, april 2009

Hvad er den optimale modellen. for 112-sentraler? Dialogkonferense om felles nødnummer i Oslo, april 2009 Hvad er den optimale modellen for 112-sentraler? Dialogkonferense om felles nødnummer i Oslo, april 2009 Freddy Lippert lippert @ regionh. dk Præhospital leder & Chef for Akut Medicin og Sundhedsberedskab

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Kortlægning af behovet for kapacitet og organisering af det samlede akutte område i Region Sjælland

Kortlægning af behovet for kapacitet og organisering af det samlede akutte område i Region Sjælland Kortlægning af behovet for kapacitet og organisering af det samlede akutte område i Region Sjælland - sammenhænge, aktivitet og forslag til en fremtidig organisering af det akutte område. 1 1. Resume Det

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 Kommune Frederikssund Klynge Hillerød Seneste revision 23. september 2010 P:\PlanlaegningOgUdvikling\Sundhedsaftaler\Sundhedsaftale 2011-2014\Allonger\Hillerød- Klyngen\Frederikssund tillægsaftale 2011-2014.doc

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne Til Regionsrådet i Region Hovedstaden Kommunalbestyrelserne i Albertslund Kommune, Allerød Kommune, Ballerup Kommune, Bornholms Regionskommune, Brøndby Kommune, Dragør Kommune, Egedal Kommune, Fredensborg

Læs mere

Indholdet i fremtidens uddannelse(r) indenfor ambulancefaget. Københavns Universitet, 28. September 2012

Indholdet i fremtidens uddannelse(r) indenfor ambulancefaget. Københavns Universitet, 28. September 2012 Indholdet i fremtidens uddannelse(r) indenfor ambulancefaget Københavns Universitet, 28. September 2012 Freddy Lippert Direktør Region Hovedstadens Præhospitale Virksomhed - Akutberedskabet lippert@regionh.dk

Læs mere

KORTLÆGNING AF BEHOV FOR FLERE AKUTBILER OG AKUT- LÆGEBILER

KORTLÆGNING AF BEHOV FOR FLERE AKUTBILER OG AKUT- LÆGEBILER KORTLÆGNING AF BEHOV FOR FLERE AKUTBILER OG AKUT- LÆGEBILER AKUTUDVALGET (UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBEREDSKAB) OKTOBER 2012 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og sammenfatning... 4 1.1. Definition

Læs mere

Udviklingsperspek-ver

Udviklingsperspek-ver Udviklingsperspek-ver Det nære sundhedsvæsen - Eksempel fra Holstebro 90 % Det nære sundhedsvæsen KL s konference 10. nov. 2014 Om delega-on og kommunal praksis på området 10 % Sygehusvæsen Anders Kjærulff

Læs mere

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale Årsberetning 2012 Patientkontor Region Hovedstaden Koncern Organisation og Personale Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2012 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om patientkontoret...

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER

DANSKE FYSIOTERAPEUTER DANSKE FYSIOTERAPEUTER Holdningspapir Faglig og organisatorisk kvalitet i primærsektor Som vedtaget af hovedbestyrelsen april 2008 Baggrund Dette er en revideret udgave af notatet om faglig og organisatorisk

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Sundhedspolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Sundhedspolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Sundhedspolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere. Sundhedspolitikken skal bidrage til: at sikre gode muligheder

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Mental sundhed er et relativt nyt fokusområde indenfor forebyggelse og sundhedsfremme og i KL-notatet fra 2009, fremgår det at:

Mental sundhed er et relativt nyt fokusområde indenfor forebyggelse og sundhedsfremme og i KL-notatet fra 2009, fremgår det at: Mulige emnefelter inden for Sundhedsudvalgets ressort På Sundhedsudvalgets område foreslår administrationen, at prioriteringsdrøftelserne frem mod de maksimalt tre konkrete mål tager i følgende temaer:

Læs mere

VALGPROGRAM. Region Nordjylland 2013. Din sundhed...også Venstres ansvar

VALGPROGRAM. Region Nordjylland 2013. Din sundhed...også Venstres ansvar VALGPROGRAM 2013 Din sundhed.....også Venstres ansvar Valget er dit Tirsdag den 19. november 2013 kan du være med til at bestemme, hvem der fra årsskiftet skal sidde i formandsstolen for Regionsrådet i

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau LUP 2013 - Indlagte Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Det kommunale sundhedslandkort

Det kommunale sundhedslandkort Side / Det kommunale sundhedslandkort 2006 2012 Specialiseret træningscenter Forebyggelsescentre Center for Kræft og Sundhed Akut plejeenhed KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Side /

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Til læger og praksispersonale i almen praksis

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Til læger og praksispersonale i almen praksis Til læger og praksispersonale i almen praksis SAM B Samarbejde om borger/patientforløb Samarbejdsaftale mellem kommuner og region om borger/patientforløb i Region Syddanmark Til læger og praksispersonale

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Du inviteres hermed til at deltage i spørgeskemaundersøgelsen af sundhedsaftalen, der er indgået mellem 17 kommuner, almen

Læs mere

Aalborg Kommunes sundhedsstrategi:

Aalborg Kommunes sundhedsstrategi: Aalborg Kommunes sundhedsstrategi: Velfærd, forebyggelse og genoptræning. Lars Lund, konsulent Organisering af området 1. Fagforvaltninger fortsat ansvar for de store sundhedsdriftsområder: Sundhedspleje,

Læs mere

SJÆLLAND -. - vi et ';'-Jf a} Budgetaftale 2012. Følgende parter er enige bm nedenstående aftale for budget 2012 for Region Sjælland.

SJÆLLAND -. - vi et ';'-Jf a} Budgetaftale 2012. Følgende parter er enige bm nedenstående aftale for budget 2012 for Region Sjælland. SJÆLLAND -. - vi et ';'-Jf a} Budgetaftale 2012 Følgende parter er enige bm nedenstående aftale for budget 2012 for Region Sjælland Side 1 Budgetaftale 2012 Værdi for borgeren - investeringer i fremtiden

Læs mere

Det sammenhængende og koordinerede patientforløb

Det sammenhængende og koordinerede patientforløb Det sammenhængende og koordinerede patientforløb Årsmøde for visitatorer 12.-13. November 2012 Svendborg Kvalitetskonsulent Hospitalsenheden Vest Regionshospitalerne Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing

Læs mere

Brugen af privatpraktiserende speciallæger

Brugen af privatpraktiserende speciallæger Brugen af privatpraktiserende speciallæger En deskriptiv kortlægning af brugen af privatpraktiserende speciallæger i 2008 Notat til Danske Regioner Eskild Klausen Fredslund Jannie Kilsmark Claus Rebien

Læs mere

Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013

Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013 Dato 9. december 2013 Slettet: 4. november 2013 Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013 Udkast til referencegruppen med indarbejdede kommentarer fra høringen 1 Indledning

Læs mere

Sygehusprofiler 2012-2020

Sygehusprofiler 2012-2020 Dato: 3. juli 2012 Brevid: 1797711 Sygehusprofiler 2012-2020 Den vedtagne sygehusplan 2010 er baseret på en sygehusstruktur bestående af akutsygehuse i henholdsvis Holbæk, Slagelse, Nykøbing Falster og

Læs mere

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug STOFMISBRUG 2020 KABS KONFERENCE 19-20 MARTS 2013. Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug Konst. Klinikchef Mette Brandt-

Læs mere

Region Hovedstaden. Strategi for kronisk sygdom

Region Hovedstaden. Strategi for kronisk sygdom Region Hovedstaden Strategi for kronisk sygdom Udkast til strategi for kronisk sygdom Baggrund Den behandling, der er brug for, skal kunne gives i tide og i et tæt samarbejde med praksislæger, det præhospitale

Læs mere

Et godt kandidathold er sat og SF i Region Nordjylland er klar til valg

Et godt kandidathold er sat og SF i Region Nordjylland er klar til valg Et godt kandidathold er sat og SF i Region Nordjylland er klar til valg SF i Nordjylland har i indeværende periode taget medansvar for løsning af alle opgaver i regionen. Den psykiatriske skadestue er

Læs mere

Til regionsrådsmedlemmerne Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg

Til regionsrådsmedlemmerne Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Til regionsrådsmedlemmerne Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Den 20. juli 2012 Ref.: KES Medlems nr.: Sagsnr.: 0802-0152 Dansk Sygeplejeråds forslag til struktur for den præhospitale indsats

Læs mere

Politikområdet Sundhed

Politikområdet Sundhed Politikområdet Sundhed Driftsbevilling 1.000 kr. Regnskab 2009 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Oprindeligt Budget 2012 Budgetoverslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Udgifter

Læs mere

Aftalen omfatter alene patienter med kroniske sår, der bliver behandlet i et samarbejde mellem den kommunale hjemmepleje og almen praksis.

Aftalen omfatter alene patienter med kroniske sår, der bliver behandlet i et samarbejde mellem den kommunale hjemmepleje og almen praksis. Oversigt over generelle 2-aftaler i Region Sjælland juli 2015 Aftalens titel, gyldighedsperiode mv. Regional aftale om telemedicinsk sårvurdering PLO-Sjælland og omfatter alle alment praktiserende læger

Læs mere

EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark

EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark Gitte Fangel Vicedirektør Herlev Hospital Styregruppen for Sundhedsplatformen 1 To regioner i samarbejde 17

Læs mere

Plan for etablering af nye sundhedshuse i Region Syddanmark i årene 2014-2018

Plan for etablering af nye sundhedshuse i Region Syddanmark i årene 2014-2018 Område: Sundhedsområdet Afdeling: Projektorganisation for sygehusbyggeri Journal nr.: 13-3940 Dato: 8. april 2014 Udarbejdet af: Annemarie Heinsen E-mail: Annemarie.Heinsen@rsyd.dk Telefon: 76631371 Notat

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

STYRKET AKUTBEREDSKAB

STYRKET AKUTBEREDSKAB STYRKET AKUTBEREDSKAB - planlægningsgrundlag for det regionale sundhedsvæsen 2007 En spørgeskemaundersøgelse blandt 1.700 kvinder opereret i 2000 i Danmark Styrket akutberedskab - planlægningsgrundlag

Læs mere

Akutlægehelikopter i Jylland

Akutlægehelikopter i Jylland Akutlægehelikopter i Jylland v/ Jes Søgaard Anne Brøcker Susanne Reindahl Rasmussen Marie Brandhøj Wiuff Dansk Sundhedsinstitut Pressemøde Viborg d. 16. april 2012 16. april 2012 1 Akutlægehelikoptere

Læs mere

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Forebyggelse som en del af pensionsordningen Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Hvorfor er der brug for forebyggelse i pensionsordningen? 2 Hvorfor er PensionDanmark gået ind i forebyggelse?

Læs mere

SAMMENHÆNGENDE REHABILITERINGSFORLØB SET FRA ET FOREBYGGELSESCENTER

SAMMENHÆNGENDE REHABILITERINGSFORLØB SET FRA ET FOREBYGGELSESCENTER SAMMENHÆNGENDE REHABILITERINGSFORLØB SET FRA ET FOREBYGGELSESCENTER (Gill Sans pt) Birgitte Gade Koefoed Forebyggelsescenterchef Speciallæge i samfundsmedicin, ph.d. MPA Forebyggelsescenter Nørrebro Friday,

Læs mere

Holstebro Kommunes og Struer Kommunes høringssvar på Region Midtjyllands spareplan for budget 2016 på sundhedsområdet

Holstebro Kommunes og Struer Kommunes høringssvar på Region Midtjyllands spareplan for budget 2016 på sundhedsområdet Region Midtjylland Att. Regionsrådet Skottenborg 26 8800 Viborg Holstebro Kommunes og Struer Kommunes høringssvar på Region Midtjyllands spareplan for budget 2016 på sundhedsområdet Holstebro Kommune og

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi

Vederlagsfri fysioterapi Indenrigs- og Sundhedsminister Bertel Haarder im@im.dk Vederlagsfri fysioterapi Kære Bertel Haarder Danske Fysioterapeuter deltog den 8. februar i en konstruktiv drøftelse om vederlagsfri fysioterapi med

Læs mere

VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER

VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER AKUTUDVALGET (UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBEREDSKAB) MAJ 2012 Side 2 Indhold 1. Indledning og sammenfatning...3 2. Ventetider i akutmodtagelser og akutklinikker...6 2.1.

Læs mere

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende Fremtidens hjerter Anbefalinger fra hjertekarpatienter og pårørende Fra Hjerteforeningens dialogmøde på Axelborg, København onsdag den 18. april 2012 Verdens bedste patientforløb og et godt liv for alle

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Bodil Overgaard Akselsen, ledende oversygeplejerske, Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland.

Bodil Overgaard Akselsen, ledende oversygeplejerske, Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland. Bodil Overgaard Akselsen, ledende oversygeplejerske, Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland. Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Lemvig Kommune og formand for Sygeplejeetisk Råd

Læs mere

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Bilag 2 - Baggrund Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Formål med projektet Litteraturen nationalt

Læs mere

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden kvalitetspolitik - 1 Hvorfor en kvalitetspolitik?

Læs mere

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Baggrund LUP er en årlig spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt indlagte og ambulante patienter. Den omfatter alle hospitalsforløb, både private og

Læs mere

Specialfunktioner i Danmark et overblik

Specialfunktioner i Danmark et overblik Specialfunktioner i Danmark et overblik Netværk for Forskning og Kvalitetssikring i Psykoterapi 8. april 2011 Vicedirektør Peter Treufeldt, Region Hovedstadens Psykiatri Specialfunktioner den formelle

Læs mere

Udfyldningsaftale for Diabetes type 2

Udfyldningsaftale for Diabetes type 2 Udfyldningsaftale for Diabetes type 2 Patienter med type 2-diabetes er oftest karakteriserede ved diabetesdebut efter 30 års alderen. Årsagen til type 2-diabetes er i princippet for lidt insulindannelse

Læs mere

Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi

Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Handleplan 2010 Koncern Praksis Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Marts 2010 Koncern Praksis Handleplan 2010 Indledning

Læs mere

Det sammenhængende patientforløb status og udfordringer Ole Snorgaard

Det sammenhængende patientforløb status og udfordringer Ole Snorgaard Det sammenhængende patientforløb status og udfordringer Ole Snorgaard Diabetesklinikken og Tværsektorenheden, Hvidovre hospital Regionalt Diabetesudvalg, forløbsprogram for T2DM, Udviklingsgruppen for

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb SHARED CARE PLATFORMEN skaber et sammenhængende patientforløb Sammenhængende patientforløb kræver fælles it-løsninger Shared Care platformen er Region Syddanmarks it-løsning til sikring af, at den nødvendige

Læs mere

2. Hospitalsenheden Viborg-Skive

2. Hospitalsenheden Viborg-Skive 2. Hospitalsenheden Viborg-Skive 2.1. Palliativt Team 2.2. KOL Team og iltsygeplejerske 2.3. ALS Team 2.4. Pædiatrisk tilsyn af handicapinstitutioner 2.5. Mobil Bioanalytiker 2.6. Hjemmedialyse Team 2.7.

Læs mere

Bliv bedre til at håndtere KOL i din praksis

Bliv bedre til at håndtere KOL i din praksis Bliv bedre til at håndtere KOL i din praksis Efteruddannelsestilbud fra Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Baggrund DSAM udgav i april måned 2008 en vejledning

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering

Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering 01-01-2015 31-01-2016 Politisk udvalg: Sundhedsudvalg type: Aftaleenhed Tandplejen, Sundhedsplejen og børne ergo-og fysioterapi leverer sundhedsydelser til borgere

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup 1 Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Stillingens art, organisatoriske indplacering, kompetence og ansvar

Læs mere

Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik

Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik Spørgeskema Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik 1. september 2005 Spørgeskemaet udfyldes af speciallæge og sygeplejerske med det faglige ansvar for hoftealloplastik patienterne

Læs mere

Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis

Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis Ny publikation fra Dansk Sundhedsinstitut: Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis Delanalyse 2. En registerundersøgelse Sammenfatning Kim Rose Olsen Torben Højmark Sørensen Peter Vedsted Dorte

Læs mere

Center for Sundhed & Pleje. Status på projekter og indsatser

Center for Sundhed & Pleje. Status på projekter og indsatser Center for Sundhed & Pleje Status på projekter og indsatser 2015 Center for Sundhed & Pleje Chef Centerstab Sundhedsfremme og forebyggelse Træning og Aktivitet Køkken Sygepleje Pleje Visitation Sundhedscenter

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Mulige investeringer i det nære sundhedsvæsen De udfordringer, vi som kommune står overfor, når det kommer til udviklingen af det nære sundhedsvæsen, kan overordnet inddeles i tre grupper: 1) Udviklingen

Læs mere

Åbent møde for Kommunalt lægeligt udvalgs møde den 15. november 2011 kl. 14:00 i Sundhedscentret

Åbent møde for Kommunalt lægeligt udvalgs møde den 15. november 2011 kl. 14:00 i Sundhedscentret Åbent møde for Kommunalt lægeligt udvalgs møde den 15. november 2011 kl. 14:00 i Sundhedscentret Indholdsfortegnelse 007. Meddelelser til Det Kommunalt lægelige udvalg den 15. november 2011 12 008. TTA

Læs mere

Sammenhængende sundhedstilbud på Vestegnen www.sundpåvestegnen.dk

Sammenhængende sundhedstilbud på Vestegnen www.sundpåvestegnen.dk Vestegnsprojektet Mikael Esmann, kursist Diabetes hold i Ishøj kommune og Dorte Jeppesen, udviklingschef Glostrup hospital Seminar Dansk Selskab for Interprofessionel læring og samarbejde Kolding 1 december

Læs mere