Indholdsfortegnelse - indledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse - indledning"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse - indledning Indledning... 2 Resultatoversigt... 3 Sammenfatning/konklusion... 4 Bemærkninger til resultatoversigten 31. maj Finansiering... 4 Driftsudgifter... 4 Renter... 7 Anlæg... 7 Kapitalposter... 7 Brugerfinansieret område... 8 Reguleringer... 8 Servicevækst... 8 Likviditetsudviklingen... 8 Tillægsbevillinger Oversigt tværgående puljer Befolkningsudvikling

2 Indholdsfortegnelse - indledning Indledning Formålet med budgetopfølgning og økonomirapportering er at sikre, at Økonomiudvalg og Byråd har et aktuelt overblik over kommunens økonomi. Herved gives mulighed for at agere, således at nødvendige eller ønskelige initiativer kan iværksættes så tidligt som muligt, med det mål at fastholde den økonomiske politiks målsætning om økonomisk balance. Ved økonomiopfølgningen for 2007 er det vigtigt at have for øje, at der er tale om en ny organisation med mange nye opgaver, og som følge heraf mange budgetmæssige ændringer. Hertil kommer nye/nuværende medarbejdere som har fået nye arbejdsopgaver. Der er fortsat usikkerhed om budgetforudsætningerne i budget 2007, og forventet regnskab i nærværende økonomirapport bygger på forbruget i årets 5 første måneder. De anførte skøn/vurderinger er derfor forbundet med en vis usikkerhed. En usikkerhed som gradvis vil aftage i takt med at budgettet realiseres. Resultatoversigten pr. 31. maj 2007 viser det vedtagne budget og det korrigerede budget 2007 sammenholdt med direktørområdernes forventninger til regnskab I korrigeret budget er indarbejdet overførsler fra 2006, som i alt udgør 151,5 mio. kr. I det forventede regnskabsskøn har direktørområderne indarbejdet en forventet overførsel til 2008 på 46,0 mio. kr. Økonomiafdelingen har efterfølgende opjusteret dette skøn med 78,2 mio. kr. De samlede overførsler til 2008 udgør herefter 124,2 mio. kr. Forskellen mellem overførslerne fra 2006 og overførslerne til 2008 medfører et likviditetstræk i 2007 på 27,3 mio. kr. I takt med realisering af budgettet, vil skønnet over overførslerne til 2008 blive mere sikkert, og specielt på anlæg, hvor der på nuværende tidspunkt forventes forbrugt knap 210 mio. kr. 2

3 Resultatoversigt Resultatoversigt pr. 31. maj 2007 Resultatopgørelse Vedtaget Korrigeret Forventet Afvigelse Udvikling Maj 2007 budget budget regnskab i forventet Alle beløb i mio. kr regnskab Indtægter Skatter , , ,2 0,0 0,0 Udligning af moms 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Generelle tilskud -735,4-735,4-733,8 1,6-3,1 Indtægter i alt , , ,0 1,6-3,1 Serviceudgifter Udvalget for Miljø og Teknik 106,7 115,3 118,6 3,3 10,1 Erhvervsudvalget 59,7 66,2 66,2 0,0 4,4 Udvalget for Kultur og Plan 121,2 129,2 130,5 1,3 7,5 Udvalget for Børn og Unge 847,7 870,7 861,9-8,8 12,2 Sundheds- og forebyggelsesudvalget 208,0 211,8 211,8 0,0 2,4 Socialudvalget 626,3 616,5 641,0 24,5 15,1 Økonomiudvalget 111,9 115,4 109,0-6,4 1,8 Serviceudgifter i alt 2.081, , ,0 13,9 53,5 Overførselsudgifter 492,7 491,7 497,4 5,7-0,4 Korrektion overførsler inkl. renter 0,0 0,0-48,2-48,2-48,2 Driftsudgifter i alt 2.574, , ,2-28,6 4,8 Renteudgifter 7,9 17,8 3,5-14,3-3,6 Resultat af ordinær virksomhed -60,5-7,9-49,3-41,3-1,9 Anlægsudgifter, netto Udvalget for Miljø og Teknik 68,7 103,5 103,4-0,1 25,5 Erhvervsudvalget 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Udvalget for Kultur og Plan 4,2 6,4 6,2-0,2 5,9 Udvalget for Børn og Unge 24,3 48,1 35,0-13,1 10,7 Sundheds- og forebyggelsesudvalget 0,0 15,1 1,4-13,8 1,4 Socialudvalget 5,3 76,5 76,5 0,0 72,7 Økonomiudvalget 5,0 17,3 17,3 0,0 15,2 Korrektion overførsler 0,0 0,0-30,0-30,0-30,0 Anlægsudgifter i alt 107,5 266,9 209,7-57,2 101,4 Kapitalposter Afdrag på lån 61,3 276,1 270,9-5,2 36,1 Afdrag kraftvarme (statuspostering) -22,7-22,7-22,7 0,0 0,0 Optagne lån -10,9-168,8-168,8 0,0-30,7 Kapitalposter i alt 27,7 84,6 79,3-5,2 5,4 Resultat af det skattefinansierede omr. 74,7 343,5 239,8-103,7 104,9 Det brugerfinansierede område Drift -54,7-17,0-13,6 3,4 4,0 Anlæg 43,4 3,2 3,2 0,0 3,2 Låneoptagelse -1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Afdrag kraftvarme (statuspostering) 22,7 22,7 22,7 0,0 0,0 Korrektion anlægsoverførsler 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat af brugerfinansieret område 9,9 8,8 12,3 3,4 7,1 Reguleringer Finansforskydninger 3,1-180,3-178,0 2,3-85,6 Kursregulering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Reguleringer i alt 3,1-180,3-178,0 2,3-85,6 Ændring af likvide aktiver 87,7 172,1 74,1-97,9 26,4 + = udgifter, - = indtægter 3

4 Sammenfatning/konklusion Resultatoversigt pr. 31. maj 2007 På baggrund af forbruget i årets første 5 mdr. forventes et samlet mindreforbrug på 97,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det forventede regnskabsresultat er i høj grad påvirket af overdragelsen til Svendborg Spildevand, hvor der i det forventede regnskab er medtaget en nettoindtægt på 66,6 mio. kr. Udviklingen i forventet regnskab udviser en stigning på 26,4 mio. kr. i forhold til budgetkontrollen for marts, som primært henføres til, at overførslerne til 2008 jf. ovenstående er skønnet til 124,2 mio. kr., hvor de tilsvarende overførsler fra 2006 udgør 151,5 mio. kr. Budgetforliget fokuserer på 2007 og tager udgangspunkt i en økonomisk målsætning om et driftsoverskud på mindst 40 mio. kr., en skattefinansieret kassebeholdning på mindst 60 mio. kr. og et anlægsbudget på maksimalt 80 mio. kr. Resultatet af den ordinære driftsvirksomhed udviser et forventet overskud på 49,3 mio. kr., mod 60,5 mio. kr. i vedtaget budget. I det forventede regnskab indgår en engangsindtægt på 12,6 mio. kr. vedr. overtagelse af tjenestemandsforpligtelsen for Svendborg Vand. Det forringede resultat kan primært henføres til manglende kompensation i forbindelse med overtagelse af amtsopgaver på socialområdet, og merudgifter vedr. overførselsudgifter. På det skattefinansierede anlægsområde udviser forventet regnskab et forbrug på 209,7 mio. kr. Heri er medregnet 23 mio. kr. færdiggørelse af Ring Nord, som finansieres via overførsel fra amtets nettoformue. Udvikling i forventet regnskab kan primært henføres til at overførslerne fra 2006 er indarbejdet. Den skattefinansierede kassebeholdning forventes ultimo 2007 at udgøre 98,8 mio. kr. Direktionen anbefaler, at Økonomirapporten tages til efterretning. Bemærkninger til resultatoversigten 31. maj 2007 Bemærkningerne til resultatoversigtens poster er udarbejdet på baggrund af et resumé af udvalgenes budgetkontrol, som har været forelagt fagudvalgene primo/medio august. Finansiering For skatter udligning og tilskud forventes en samlet mindreindtægt på 1,6 mio. kr. Udviklingen i forventet regnskab på 3,1 mio. kr. skyldes, at KL har opjusteret forventningerne til midtvejsregulering i 2007, således at tillægsaftalen, mellem regeringen og KL vedr. udgifter på det sociale område, bliver udmøntet fuldt ud. En mindreindtægt på 1,5 mio. kr. kan forklares ved, at "særtilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner", som fordeles efter ansøgning, blev på 9,5 mio. kr. mod budgetteret 11,0 mio. kr. Tilsagn blev givet samme dag som budgettet blev vedtaget, hvorfor den ændrede forudsætning ikke har kunnet indarbejdes. En mindreindtægt på 0,1 mio. kr. kan forklares ved, at de endelige beløb fra nye puljer på børne- og ældreområdet afviger en smule i forhold til det skønnede ved budgetvedtagelsen. På alle øvrige områder under skatter, udligning og tilskud forventes regnskab svarende til det budgetterede. Driftsudgifter De skattefinansierede driftsudgifter er opdelt i henholdsvis serviceudgifter og overførselsudgifter. Overførselsudgifterne henhører politisk både under Erhvervs- og Økonomiudvalget, men er i resultatoversigten samlet under ét. 4

5 Resultatoversigt pr. 31. maj 2007 Udvalget for Miljø og Teknik På det skattefinansierede område forventes en merudgift på ca. 3,3 mio. kr. (IT-området). Da der på IT-området stadig er stor usikkerhed omkring forventet forbrug på blandt andet KMDaftale, Microsoft Office licenser og Wan (CityMan-aftalen) m.m., vil området blive analyseret, så der ved næste budgetkontrol, foreligger et mere sikkert bud på årets forbrug. Beløbet på Natur og Miljø (2,8 mio. kr. i nettomerindtægt) og Sekretariat og Udvikling (2,8 mio. kr. i merudgift) vedr. det forpligtende samarbejde går i nul. Beløbet omplaceres i juni, så der er sammenhæng mellem budget og den faktiske bogføring. På nuværende tidspunkt forventes ingen afvigelser på øvrige afdelinger. Områderne analyseres, da der stadig er undersøgelser og tilpasninger der skal falde på plads. Erhvervsudvalget På det administrative område Borgerservice/sekretariat/jobcenter viser budgetkontrollen en forventning om at budgettet holder, dog med en usikkerhed om, hvorvidt der er afsat de nødvendige budgetbeløb til forskellige faglige IT-systemer. Lønningerne, der udgør ca. 94 % af det samlede budget, viser et forbrug på 39,9 %, hvilket er lidt lavere end gennemsnittet. Dette skyldes primært vakante stillinger i jobcenteret. De økonomiske konsekvenser af aftalen på jobcenteret med Langeland/Ærø og med Staten er budgetlagt med en udgift på 10,5 mio. kr. og en indtægt på 10,5 mio. kr. Den del af midlerne, der omhandler overhead, som ikke direkte relaterer sig til jobcenteret, er samlet i en central pulje. Udvalget for Kultur og plan For Kultur- og Planlægningsudvalgets område forventes netto et merforbrug på 1,3 mio. kr. på driften jfr. nedenstående. Udviklingen i det forventede regnskab kan primært henføres til overførsler fra 2006, som ikke var indarbejdet i budgetkontrollen pr Vedrørende institutionernes drift forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Mindreforbruget vedrører biblioteket med ca. 0,3 mio. kr. Biblioteket ønsker midlerne overført til udskiftning af pc ere. Herudover forventes der på musikskolen en mindreindtægt på 0,1 mio. kr. vedr. Ungdomsskolen og Naturama forventer ingen budgetafvigelser pt. Vedrørende Kultur og fritid forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr., som kan henføres til manglende indtægter vedr. Svendborg Badeland. Vedrørende Sekretariatet forventes pr. 31. maj et merforbrug på 0,9 mio. kr. Heraf vedrører 0,6 mio. kr. ESDH projektet mens der forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. vedr. færgedrift og lystbådehavne. Udvalgt for Børn og unge Udvalgets samlede korrigerede driftsbudget for 2007 udgør 870,7 mio. kr. mod et forventet regnskab på 861,9 mio. kr. Et netto mindreforbrug på 8,75 mio. kr. I forhold til marts måneds økonomirapport er udviklingen i forventet regnskab øget med ca. 12 mio. kr. i forbindelse med overførslerne fra 2006 på ca. 21 mio. kr. sammenholdt med merindtægterne fra salg af pladser i specialinstitutionerne på ca. 9 mio. kr. Det forventede mindreforbrug på 8,75 mio. kr., består hovedsagelig af indtægter fra specialinstitutionerne der i forbindelse med takstfinansieringen og det afledte overhead giver en merindtægt på ca. 11 mio. kr., hvoraf en del tilbageføres til PPR til betaling for brug af pladser i institutionerne. På skoleområdet udgør befordring af skolebørn i forbindelse med øget kørsel til Odense skoler samtidig med et bortfald af den amtslige medfinansiering af befordringsområdet for centerklasseelever 2,9 mio. kr., samt entreprenøraftale med Odense kommune på sygehusundervisning på 0,5 mio. kr. 5

6 Resultatoversigt pr. 31. maj 2007 Herudover forventes der øgede udgifter på dagtilbudsområdet på i alt 3,7 mio. kr., hvoraf 3,1 mio. kr. vedrører merudgifter i forbindelse med pladsgarantien. På familieområdet forventes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr.. Mindreforbruget vedrører særlige dagtilbud og særlige klubber, herunder betaling til Jægermarken. PPR området viser en forventet merudgift på 9,3 mio. kr. hvilket skyldes entreprenøraftaler med Odense kommune omkring specialrådgivning for småbørn, samt betaling af børn i Kolibrien. Disse udgifter dækkes ind via indtægter fra specialinstitutionerne herunder beregnet overhead. Sundheds- og forebyggelsesudvalget Budgetkontrollen for maj er fortsat præget af usikkerhed på området, primært vedr. medfinansieringen af sygehusvæsenet, men på det foreliggende grundlag forventes budgettet at holde. Udviklingen i forventet regnskab kan henføres til, at overførslerne fra 2006 er indarbejdet. Socialudvalget Samlet set forventes et merforbrug på 24,5 mio. kr. Det er en ændring i forhold til budgetkontrollen pr. marts 2007 på 15,2 mio. kr., som primært skyldes større udgifter til botilbud, kontakt- og ledsageordningen samt behandling af stofmisbrugere end forventet. På ældreområdet forventes det samlede budget at holde. Ældreområdet er ikke præget af mange nye opgaver i forhold til kommunalreformen, men tilpasning af budgetterne i forhold til organisationsændringen er en stor opgave. Løn budgettet er fordelt, men der udestår fordeling af budgetterne mellem plejecentre og hjemmeplejen på driftsområdet. På socialområdet forventes et merforbrug på 24,5 mio. kr. Socialafdelingen er kendetegnet ved at være præget af strukturreformen og de ændringer reformen har medført. Især den nye takststruktur og statsrefusion påvirker udgiftsniveauet og dermed budgetlægningen. Budgetopfølgningen viser at, de tidligere amtslige tilbud (institutionerne) er budgetmæssigt på plads og kører som forventet. Den ændrede finansieringsstruktur gør det derimod vanskeligt at budgettere udgifterne vedr. myndighedsopgaverne, hvor især boforanstaltninger, kontakt-ledsagerordningen, handicapbiler og misbrugsbehandlingen har ændret karakter. Det er således på myndighedsopgaven det forventede merforbrug er. Vedr. sekretariatet forventes det samlede budget at holde. Økonomiudvalget Mindreforbruget på området administration udgør 6,4 mio. kr. og kan primært henføres mindreforbrug vedr. kommunens forsikringsfond, hvor der forventes overført 6,6 mio. kr. til I negativ retning trækker, at der pga. brand i kommunens grafiske afdeling må forventes en mindreindtægt på ca. 0,2 mio. kr. i Overførselsudgifter: For overførselsudgifterne forventes et samlet merforbrug på 5,7 mio. kr Vedr. aktivering forventes et mindreforbrug på 5,9 mio. kr., hvilket er et fald i mindreforbruget på 0,3 mio. kr. i forhold til budgetkontrollen pr. 31. marts Mindreforbruget omhandler primært introduktionsprogram, jobtræningsordningen og beskæftigelsesordninger. Under Sociale ydelser, som omhandler kontanthjælp og revalidering og fleksjob, forventes der totalt set et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. I forhold til budgetkontrollen pr. 31. marts er der en stigning i mindreforbruget på 2,2 mio. kr. Stigningen skyldes primært forventede mindreudgifter til kontanthjælp. 6

7 Resultatoversigt pr. 31. maj 2007 Sygedagpengeområdet har siden oktober 2006 haft en stigende tendens i antallet af sygemeldte, især af personer sygemeldt udover 52 uger. Såfremt det ikke lykkes at ændre på denne udvikling forventes området, at resultere i et merforbrug på 16,1 mio. kr., hvilket er 2,5 mio. kr. mere end forventningen pr. 31. marts I forhold til sygemeldte udover 52 uger skyldes det forhøjede niveau, det produktionstab, som blev en naturlig konsekvens af kommunesammenlægningen i december og januar. Det første kvartal i 2007 har været præget af personalemangel og som følge af fusionen en ny fordeling mellem de enkelte sagsbehandlere. Konsekvenserne af disse vilkår for opfølgningsindsatsen overfor de sygemeldte har givet øget gennemsnitsvarighed for området som helhed. Det vurderes, at være muligt at påvirke udviklingen resten af året ved øget ressourceanvendelse på området, således at sagsantallet kommer ned på et væsentligt lavere niveau ultimo 2007/primo 2008 og der igangsættes de fornødne initiativer. Erhvervsudvalget har fået en tillægsbevilling som engangsudgift til ekstra indsats på sygedagpengeområdet med henblik at bremse den stigende udvikling på længere sigt, og dermed reducere udgifterne til sygedagpenge betydeligt. Der er tale om et projekt styret af eksterne rådgivere. Vedr. Økonomisk sikring, pensioner udviser budgetkontrollen samlet set en forventning om, at budgettet for hele området økonomisk sikring og pensioner vil ende med en merindtægt på 2,0 mio. kr., hvilket udelukkende kan henføres til betalinger til/fra kommuner på førtidspensionsområdet. Inden for området sker der betaling mellem kommuner når førtidspensionister flytter, og her forventes netto en merindtægt på 2,0 mio. kr. i forhold til det budgetlagte. Det nye skøn er foretaget med udgangspunkt i regnskabsresultat for 2006 samt forbruget pr. 31. maj Renter Vedr. renter forventes samlet set et mindreforbrug på 14,3 mio. kr., hvoraf 13,9 mio. kr. forventes overført til Udvikling i forventet regnskab skyldes primært indfrielse af swapaftaler. Mindreforbruget kan primært henføres til, at der er overført 10,4 mio. kr. fra 2006 vedr. pulje til imødegåelse af rente- og valutarisiko, samt indfrielse af swapaftaler. Anlæg På det skattefinansierede anlæg forventes et mindreforbrug på 57,2 mio. kr., som forventes overført til Mindreforbruget kan henføres til at renoveringen af Lundby Skole er sat i bero indtil nærmere afklaring i forbindelse med budgetdrøftelserne, etablering af ny tandklinik samt korrektion af skønnet vedr. overførsler til Udvikling i forventet regnskab kan primært henføres til at overførslerne fra 2006 er indarbejdet. På vejområdet er der pt. usikkerhed om det samlede forbrug for 2007 og området analyseres, så der ved næste budgetkontrol forventes et mere sikker bud på årsforbruget. På de 2 vejprojekter Ring Nord s og Nyborgvejs forlægning medfører Taksationskommissionens udmelding en udgift på knap 7 mio. kr. ud over, hvad der er afsat budget til. Der vil i efteråret blive søgt en tillægsbevilling. Kapitalposter Vedrørende afdrag på lån er der et mindreforbrug på 5,2 mio. kr. Når Egebjergs lån til spildevand og vand bliver overført til Spildevand A/S og Vand A/S giver det et mindreforbrug på 4,9 mio. kr. Netto mindreforbruget på de øvrige lån udgør ca. 0,3 mio. kr. Udviklingen i forventet regnskab på afdrag er på 36,1 mio. kr. 30,7 mio. kr. skyldes konvertering af et schweizerfranc lån. 4,3 mio. kr. vedrører afdrag på Egebjergs lån til Kloak og Vand, og som skal overføres til Svendborg Spildevand A/S og Svendborg Vand A/S. Der er 0,6 mio. kr. vedr. 7

8 Resultatoversigt pr. 31. maj 2007 færgelån som overføres til Endelig er der fra Egebjerg overført 10,3 mio. kr. fra 2006 til indfrielse af lån Ollerup Plejehjem. Under optagne lån forventes ingen afvigelser pt. Udviklingen i forventet regnskab på 30,7 mio. kr. skyldes konvertering af et schweizerfranc lån. Brugerfinansieret område Drift: På det brugerfinansierede område (Svendborg Kraftvarme) henvises til perioderegnskabet pr. 30. april 2007 der har været forelagt Udvalget for Miljø og Teknik 18. juni Merudgiften på 3,4 mio. kr. vedrører affaldsdelen og udgør forskellen mellem vedtaget budget og det reviderede budget, der blev forelagt UMT/ØK i januar 2007, men som ØK ikke tiltrådte, idet beslutningen var at finde en forhandlingsmæssig løsning med Svendborg Fjernvarmecentral A.m.b.A. (SFC). Det skal bemærkes, at i forbindelse med overdragelse af Gasmotordelen til SFC pr kan der komme afledte afvigelser for såvel Affaldsdelen som Gasmotordelen, idet der henvises til Byrådsbeslutning af Der vil blive forelagt et revideret budget for 2007 hurtigst muligt efter sommerferien. Anlæg: På anlæg forventes ingen pt. ingen afvigelser. Udvikling i forventet regnskab kan henføres til overførslerne fra 2006 er indarbejdet i budgetkontrollen. Reguleringer Vedr. reguleringer forventes en merudgift på 2,3 mio. kr., som fremkommer således. Under Pantebreve forventes et merforbrug på 12,3 mio. kr. Årsagen er primært deponering vedr. forsyningsvirksomhedernes overskud med 11,3 mio. Det resterende merforbrug kan henføres til lån til betaling af ejendomsskatter, hvor der pt. forventes et merforbrug på 1,0 mio. kr. Denne udgift er låneberettiget. Det skal bemærkes, at kommunen i forbindelse med Mærskgården skal deponere 13,2 mio. kr., hvilket ikke er indarbejdet i budgetkontrollen for maj. Forskydninger i kortfristet gæld forventes at udvise en merindtægt/mindreforbrug på 10,0 mio. kr. Årsagen er, at kommunens gæld ultimo 2007 forudsættes øget med 10 mio. kr. i lighed med foregående år, grundet løbende prisstigning i løn- og pensionsudgifter, stigende omsætning som følge af nye opgaver mv. Udviklingen i forventet regnskab kan primært henføres til overdragelse af Svendborg Vand. Servicevækst For 2007 er der mellem Regeringen og KL aftalt, at væksten i serviceudgifterne maksimalt må udgøre 0,2 procent for kommunerne under ét. Det forventede regnskab 2007 ligger under den aftalte vækst på 0,2 procent. Likviditetsudviklingen Med udgangspunkt i budget- og likviditetskontrollen pr. 31. maj 2007 er nedenfor vist udviklingen i kommunens likviditet opdelt på henholdsvis en skattefinansieret og brugerfinansieret beholdning. Ultimobeholdningen 2007 forventes nu at udgøre 68,2 mio. kr., hvilket er 23,2 mio. kr. mindre end budgetkontrollen for marts måned. Den lavere beholdning kan henføres til udviklingen i forventet regnskab, hvor forbruget er steget med 26,4 mio. kr. i forhold til budgetkontrollen for marts. Hertil kommer at tilgodehavendet, som følge af tvisten mellem Kraftvarme og Varmeforsyningen er opjusteret fra 36,6 mio. kr. til 39,7 mio. kr.. Udviklingen i kommunens likviditet: 8

9 Resultatoversigt pr. 31. maj 2007 Kassebeholdning Ultimo 2007 Ultimo 2007 Ultimo 2007 Mio. kr jf. vedt. budget iflg. Marts iflg. Maj Skattefinansieret 61,6 121,8 98,8 Brugerfinansieret -19,0-30,4-30,6 I alt 42,6 91,4 68,2 Ultimobeholdningen 2007 forventes på baggrund af budgetkontrollen for maj måned at udgøre 68,2 mio. kr. Beholdningen er opgjort inkl. deponering i 2006 og 2007 på henholdsvis 18,9 mio. kr. og 11,3 mio. kr. Ved opgørelsen af ultimolikviditeten 2007 er der i den skattefinansierede beholdning medtaget de økonomiske konsekvenser, som følge af tvisten mellem Kraftvarme og Svendborg Varmeforsyning. Ved udgangen af 2006 udgjorde mellemværendet 39,7 mio. kr. (mod 27,5 mio. kr. ved udgangen af 2005), og det forventes uændret i Opmærksomheden henledes på, at kommunen i forbindelse med Mærskgården i 2007 skal deponere yderligere 13,2 mio. kr. hvilket ikke er indregnet i budgetkontrollen. Sammen med de øvrige deponerede midler samt tvisten mellem Kraftvarme og Varmeforsyningen udgør disse midler i alt 83 mio. kr., som i princippet ikke er til rådighed Det er forudsat, at der ved opgørelsen af amtets nettoformue tilføres kommunen 23 mio. kr. til færdiggørelse af Ring Nord. Herudover tilføres aktiver i form af bygninger, grunde m.m. samt forholdsmæssig andel af amtets langfristede gæld. Amtets forventede 2006-regnskab indebærer, at nettoformuen reduceres med 950 mio. kr. i forhold til forudsætningerne i delingsaftalen. Det indebærer, at kommunen skal overtage en større gæld, men først den endelige genberegning af delingsaftalen vil vise, om regnskabsresultatet vil få konsekvenser for kommunens likviditet. 9

10 Tillægsbevillinger - puljer Tillægsbevillinger Nedenfor er givet en oversigt over givne tillægsbevillinger, som berører kassen. og som er indarbejdet i det korrigerede budget pr. 31. maj Skattefinansieret område inkl. konto 7 og 8 Bevilling kr. Note Ydelser på lån vedr. Hjortøboen 116 Tilretning af budget Udvidelse af Mariasøstrenes Børnehave med 12 pladser 3000 Legepladser 162 Udvidelse af pladser på børnepasningsområdet 1000 Indfrielse af lån vedr. SIMAC -230 Overførsler fra 2006 vedr. drift og konto 7/ Overførsler fra 2006 vedr. anlæg Overdragelse af lån til Svendborg Vand Køb af DSB-areal ved havnen 181 I alt angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver merindtægt/mindreudgift Brugerfinansieret område Bevilling kr. Note Udbygning af bassin på Pasopvej 712 Ledningsudvidelser Overførsler fra 2006 vedr. anlæg 3153 I alt angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver merindtægt/mindreudgift Oversigt tværgående puljer Status Udviklingspuljen Der blev i forbindelse med budgetforliget for budget 2007 afsat en årlig pulje på 10,0 mio. kr. i budget 2007 og frem. Puljen er afsat til erhvervs- og udviklingsinitiativer, og skal benyttes til at skabe et godt afsæt for udvikling i den nye Svendborg Kommune. Puljen er pr disponeret fuldt ud. Der er politisk bevilget midler til nedenstående projekter i : Projekt Bevilling i Fynske udviklingsprojekter: Havørredprojekt Miljøforum Fyn Brobyggerprojektet Cykelturisme Sport Event Fyn Film Fyn Ny designlinie

11 Tillægsbevillinger - puljer Projekt Tankefuld Kommuneplan strategi Tilskud til Naturturisme Tilskud til Spil Svendborg sammen I alt Som det ses er der pr disponeret 10,1 mio. kr. til projekter i Merudgiften i forhold til den budgetlagte pulje forventes overført og trukket fra puljen i Her er der indtil videre bevilget 6,3 mio. kr. i 2008 og 5,1 mio. kr. i I 2010 plus 2011 er der bevilget godt 4,0 mio. kr. årligt. Anlægspulje vedr. infrastruktur Under Økonomiudvalget er der afsat en anlægspulje på 5,0 mio. kr. til infrastrukturprojekter. Beløbet er endnu ikke disponeret. Status budgetforlig Til Økonomiudvalgets orientering vedlægges en status over de forskellige initiativer, der indgår i budgetforliget for budget

12 Befolkning Befolkningsudvikling Befolkningsudviklingen befolkningsudvikling indbyggere jan 1.feb 1.marts 1.april 1.maj 1.juni 1.juli 1.aug 1.sep 1.okt 1.nov 1.dec 31.dec måned 2007 prognose 2006 Bemærk at der på grund af periodiseringer i registreringen i Det Centrale Person Register, kan forekomme små justeringer af 2007 tallene. Pr kan der konstateres en samlet stigning i indbyggertallet for 2007 på i alt 150 personer. Det samlede indbyggertal udgør pr , personer, mod ved årets start. Udviklingen i børnetallene Alder Difference Forv årige årige årige Bemærk at fødsler, flyttemønstre osv. ikke fordeler sig ligeligt året igennem. Tendenser i ovennævnte udvikling kan derfor ikke umiddelbart fremskrives til årsvirkninger, hvorfor tallene skal tages med dette forbehold. Befolkningsprognose Befolkningsprognosen for årene er udarbejdet. Der forventes en samlet vækst i befolkningstallet i 2007 på 200 personer. Sidste års befolkningstilvækst (de tre gamle kommuner) var på i alt 222 personer, 47 mere end forventet i prognosen. Generelt forventes der en jævn vækst i befolkningstallet frem til 2013, hvorefter det stagnerer for så at falde en smule igen. I år 2021 forventes befolkningen at udgøre personer, hvilket er 866 personer mere end pr Forventet befolkningsudvikling fordelt på alder Alder årige årige årige årige årige I alt Bemærk forskydningen i alderssammensætningen. F.eks. går gruppen af 67+ årige fra at udgøre 15% i dag til 19% i år 2021, mens de årige går fra at udgøre 65% i dag, til at udgøre 62 % af befolkningen i år

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Sammenfatning. Acadre 09/12485 2

Sammenfatning. Acadre 09/12485 2 Acadre 09/18403 1 Sammenfatning Resumé...3 Sammenfatning Forventet regnskab i forhold til korrigeret budget...5 Likviditetsudviklingen...8 Tillægsbevillinger...10 Befolkningsudvikling...11 Udvalget for

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. maj 2014 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2014 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 137,4 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 137,4 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 30. november 2012 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af oktober måned var der en kassebeholdning på 127,9 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af oktober måned var der en kassebeholdning på 127,9 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. oktober 2012 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Svendborg Kommune. Økonomirapport. April kvartal 2013

Svendborg Kommune. Økonomirapport. April kvartal 2013 Svendborg Kommune Økonomirapport April kvartal (Pr. 30. juni ) Acadre 13-3653 Side 1 Økonomirapport april kvt. Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 Opmærksomhedspunkter:...3 SAMMENFATNING...5 Udvikling i

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse REGNSKAB 2008 Bevillingsområde 80.84. Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Resultater Årets samlede resultat

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr.

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr. IFT!' ii& STRUER ~- KOMMUNE Likviditet og resultater 28. februar 2015 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Foreløbigt regnskab 2014 5 Forventet

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Rapportering 2014. Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab. Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Rapportering 2014. Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab. Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering 2014 Captia sag 016596-2014 Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Økonomisk

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt!

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt! Side 1 af 9 kort fortalt! s ansvarsområde omfatter drift af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomster på områderne Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger.

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger. Notat Til Bestyrelsen Kopi til 24. januar 2008 1/17 Sagsnummer 107178-236356 THECA Sagsbehandler JWI Direkte 36 13 15 60 Fax 36 13 18 96 JWI@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Økonomirapport

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2015

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2015 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2015 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne 3.

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 143,8 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 143,8 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 30. november 2014 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2014 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Budgetnotat August 2010

Budgetnotat August 2010 Budgetnotat August 2010 Økonomi Budget og Regnskab 1. Indledning Rådhuset Ramsherred 5 Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2011-14 5700 Svendborg og giver et

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Budgetnotat August 2015

Budgetnotat August 2015 1. Indledning Budgetnotat August 2015 Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2016-19 og giver et overblik over de problemer og handlingsmuligheder, der skal afklares

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

1,11.,_,J STRUER KOMMUNE

1,11.,_,J STRUER KOMMUNE 1,11.,_,J STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 30. november 2013 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2013 5 Lønbudget

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017 Politisk drejebog til Budgetlægningen 2014-2017 Marts 2013 1 Forord Økonomiudvalget godkendte i mødet den 6. februar 2013 en økonomisk politik for budgetperioden 2014-2017. Denne drejebog skal bidrage

Læs mere

Renter mv. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

Renter mv. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. Regnskab 2014 Finansposter. Renter mv. Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 7.28.15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8 7.28.18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Indenfor serviceudgiftsrammen er ændringerne ca. 10,3 mio.kr. (mindreudgifter/merindtægter)

Indenfor serviceudgiftsrammen er ændringerne ca. 10,3 mio.kr. (mindreudgifter/merindtægter) Direktionscenter Økonomi 6. november 2012 Bilag A Budgetopfølgning 2012 pr. 30. september 2012. Indledning: Budgetopfølgningen i september har som formål at afklare, hvorvidt der styringsmæssigt skal foretages

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ult. jan. for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse Drift 257.233-500 256.733 1.000 257.733 Anlæg

Læs mere

Økonomirapportering 310810

Økonomirapportering 310810 0025 Faste ejendomme U 8.112 8.112 4.500 8.112 I -5.486-5.486-5.486 0462 Sundhedsudgifter m.v U 162.838 1.118 163.956 90.224 179.426 15.470 Merudgifter på 15,5 mio. kr. på medfinansiering af sundhedsudgifterne.

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Socialudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit.

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit. Samlenotat for Miljø- og teknikudvalget 1. budgetopfølgning pr. 30. april 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Miljø og Teknik, at der forventes et merforbrug på i alt 3.573.000

Læs mere

Vejledning i brug af regnearket

Vejledning i brug af regnearket Vejledning i brug af regnearket Generelt -= indtægter eller besparelser + = udgifter Budget & Analyse (tlf. 72 10 73 67) hjælper gerne med udfyldelsen af arkene! Fanebladene Budgetforslag Viser resultatet

Læs mere

Resultatopgørelse, budget 2016-19

Resultatopgørelse, budget 2016-19 Resultatopgørelse, budget 2016-19 Mio. kr. BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skatter -4.041,4-4.113,6-4.232,6-4.359,6 Tilskud og udligning -1.945,5-1.842,6-1.785,8-1.728,8 Ændringer skatter og tilskud -32,0-46,0-45,8-60,1

Læs mere

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen,

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.391 259.391 259.391 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Oplæg til budgettets 2. behandling: Økonomiudvalget har udarbejdet og godkendt et forslag til budgettet for 2014

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 3 2015 Dato: 10. april 2015 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: CBD@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid.: 00.30.14-G01-21-14 Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 31.8.2015

Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 31.8.2015 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Mio. kr. Forbrug 31.8.2015 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 603,5

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 11-05-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 11-05-2015

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

BUDGETOPFØLGNING. pr. 31. oktober 2010

BUDGETOPFØLGNING. pr. 31. oktober 2010 1 BUDGETOPFØLGNING pr. 31. oktober Indhold: Samlet oversigt og resume Udvikling i Serviceudgifterne Udvikling i driftsudgifter udenfor serviceudgifterne Opfølgning på anlægsområdet Forbrug af likvid beholdning

Læs mere

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering Økonomiudvalg 30.06 budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 77,5 149,4 152,0-2,6 0,0 51,9

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af januar måned var der en kassebeholdning på 104,5 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af januar måned var der en kassebeholdning på 104,5 mio. kr. ,hia STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. januar 2015 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Foreløbigt regnskab 2014 5 Forventet regnskab

Læs mere

De kommunale budgetter 2015

De kommunale budgetter 2015 Steffen Juul Krahn, Bo Panduro og Søren Hametner Pedersen De kommunale budgetter 2015 Begrænset budgetteret underskud for gennemsnitskommunen De kommunale budgetter 2015 Begrænset budgetteret underskud

Læs mere

Notat. Budget 2013 Middelfart Spildevand

Notat. Budget 2013 Middelfart Spildevand Notat Oprettelsesdato: 8. november 2012 Udarbejdet af: Jacob Støving Sagsnummer: [Journalnr.] Budget 2013 Middelfart Spildevand Budget 2013 for Middelfart Spildevand A/S indeholder anlægsinvesteringer

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Antal kommuner med merforbrug på service. En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger

Antal kommuner med merforbrug på service. En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger Antal kommuner med merforbrug på service En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger Den 4. maj 2011 Morten Mandøe, KL s økonomiske sekretariat Program Forhandlinger om en budgetlov Indhold

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Af nedenstående resultatopgørelsen for Lemvig Kommune fremgår det forventede regnskab for 2015, samt forslag til budget 2016-2019. Tabel 1: Resultatopgørelse

Læs mere