Indholdsfortegnelse - indledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse - indledning"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse - indledning Indledning... 2 Resultatoversigt... 3 Sammenfatning/konklusion... 4 Bemærkninger til resultatoversigten 31. maj Finansiering... 4 Driftsudgifter... 4 Renter... 7 Anlæg... 7 Kapitalposter... 7 Brugerfinansieret område... 8 Reguleringer... 8 Servicevækst... 8 Likviditetsudviklingen... 8 Tillægsbevillinger Oversigt tværgående puljer Befolkningsudvikling

2 Indholdsfortegnelse - indledning Indledning Formålet med budgetopfølgning og økonomirapportering er at sikre, at Økonomiudvalg og Byråd har et aktuelt overblik over kommunens økonomi. Herved gives mulighed for at agere, således at nødvendige eller ønskelige initiativer kan iværksættes så tidligt som muligt, med det mål at fastholde den økonomiske politiks målsætning om økonomisk balance. Ved økonomiopfølgningen for 2007 er det vigtigt at have for øje, at der er tale om en ny organisation med mange nye opgaver, og som følge heraf mange budgetmæssige ændringer. Hertil kommer nye/nuværende medarbejdere som har fået nye arbejdsopgaver. Der er fortsat usikkerhed om budgetforudsætningerne i budget 2007, og forventet regnskab i nærværende økonomirapport bygger på forbruget i årets 5 første måneder. De anførte skøn/vurderinger er derfor forbundet med en vis usikkerhed. En usikkerhed som gradvis vil aftage i takt med at budgettet realiseres. Resultatoversigten pr. 31. maj 2007 viser det vedtagne budget og det korrigerede budget 2007 sammenholdt med direktørområdernes forventninger til regnskab I korrigeret budget er indarbejdet overførsler fra 2006, som i alt udgør 151,5 mio. kr. I det forventede regnskabsskøn har direktørområderne indarbejdet en forventet overførsel til 2008 på 46,0 mio. kr. Økonomiafdelingen har efterfølgende opjusteret dette skøn med 78,2 mio. kr. De samlede overførsler til 2008 udgør herefter 124,2 mio. kr. Forskellen mellem overførslerne fra 2006 og overførslerne til 2008 medfører et likviditetstræk i 2007 på 27,3 mio. kr. I takt med realisering af budgettet, vil skønnet over overførslerne til 2008 blive mere sikkert, og specielt på anlæg, hvor der på nuværende tidspunkt forventes forbrugt knap 210 mio. kr. 2

3 Resultatoversigt Resultatoversigt pr. 31. maj 2007 Resultatopgørelse Vedtaget Korrigeret Forventet Afvigelse Udvikling Maj 2007 budget budget regnskab i forventet Alle beløb i mio. kr regnskab Indtægter Skatter , , ,2 0,0 0,0 Udligning af moms 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Generelle tilskud -735,4-735,4-733,8 1,6-3,1 Indtægter i alt , , ,0 1,6-3,1 Serviceudgifter Udvalget for Miljø og Teknik 106,7 115,3 118,6 3,3 10,1 Erhvervsudvalget 59,7 66,2 66,2 0,0 4,4 Udvalget for Kultur og Plan 121,2 129,2 130,5 1,3 7,5 Udvalget for Børn og Unge 847,7 870,7 861,9-8,8 12,2 Sundheds- og forebyggelsesudvalget 208,0 211,8 211,8 0,0 2,4 Socialudvalget 626,3 616,5 641,0 24,5 15,1 Økonomiudvalget 111,9 115,4 109,0-6,4 1,8 Serviceudgifter i alt 2.081, , ,0 13,9 53,5 Overførselsudgifter 492,7 491,7 497,4 5,7-0,4 Korrektion overførsler inkl. renter 0,0 0,0-48,2-48,2-48,2 Driftsudgifter i alt 2.574, , ,2-28,6 4,8 Renteudgifter 7,9 17,8 3,5-14,3-3,6 Resultat af ordinær virksomhed -60,5-7,9-49,3-41,3-1,9 Anlægsudgifter, netto Udvalget for Miljø og Teknik 68,7 103,5 103,4-0,1 25,5 Erhvervsudvalget 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Udvalget for Kultur og Plan 4,2 6,4 6,2-0,2 5,9 Udvalget for Børn og Unge 24,3 48,1 35,0-13,1 10,7 Sundheds- og forebyggelsesudvalget 0,0 15,1 1,4-13,8 1,4 Socialudvalget 5,3 76,5 76,5 0,0 72,7 Økonomiudvalget 5,0 17,3 17,3 0,0 15,2 Korrektion overførsler 0,0 0,0-30,0-30,0-30,0 Anlægsudgifter i alt 107,5 266,9 209,7-57,2 101,4 Kapitalposter Afdrag på lån 61,3 276,1 270,9-5,2 36,1 Afdrag kraftvarme (statuspostering) -22,7-22,7-22,7 0,0 0,0 Optagne lån -10,9-168,8-168,8 0,0-30,7 Kapitalposter i alt 27,7 84,6 79,3-5,2 5,4 Resultat af det skattefinansierede omr. 74,7 343,5 239,8-103,7 104,9 Det brugerfinansierede område Drift -54,7-17,0-13,6 3,4 4,0 Anlæg 43,4 3,2 3,2 0,0 3,2 Låneoptagelse -1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Afdrag kraftvarme (statuspostering) 22,7 22,7 22,7 0,0 0,0 Korrektion anlægsoverførsler 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat af brugerfinansieret område 9,9 8,8 12,3 3,4 7,1 Reguleringer Finansforskydninger 3,1-180,3-178,0 2,3-85,6 Kursregulering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Reguleringer i alt 3,1-180,3-178,0 2,3-85,6 Ændring af likvide aktiver 87,7 172,1 74,1-97,9 26,4 + = udgifter, - = indtægter 3

4 Sammenfatning/konklusion Resultatoversigt pr. 31. maj 2007 På baggrund af forbruget i årets første 5 mdr. forventes et samlet mindreforbrug på 97,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det forventede regnskabsresultat er i høj grad påvirket af overdragelsen til Svendborg Spildevand, hvor der i det forventede regnskab er medtaget en nettoindtægt på 66,6 mio. kr. Udviklingen i forventet regnskab udviser en stigning på 26,4 mio. kr. i forhold til budgetkontrollen for marts, som primært henføres til, at overførslerne til 2008 jf. ovenstående er skønnet til 124,2 mio. kr., hvor de tilsvarende overførsler fra 2006 udgør 151,5 mio. kr. Budgetforliget fokuserer på 2007 og tager udgangspunkt i en økonomisk målsætning om et driftsoverskud på mindst 40 mio. kr., en skattefinansieret kassebeholdning på mindst 60 mio. kr. og et anlægsbudget på maksimalt 80 mio. kr. Resultatet af den ordinære driftsvirksomhed udviser et forventet overskud på 49,3 mio. kr., mod 60,5 mio. kr. i vedtaget budget. I det forventede regnskab indgår en engangsindtægt på 12,6 mio. kr. vedr. overtagelse af tjenestemandsforpligtelsen for Svendborg Vand. Det forringede resultat kan primært henføres til manglende kompensation i forbindelse med overtagelse af amtsopgaver på socialområdet, og merudgifter vedr. overførselsudgifter. På det skattefinansierede anlægsområde udviser forventet regnskab et forbrug på 209,7 mio. kr. Heri er medregnet 23 mio. kr. færdiggørelse af Ring Nord, som finansieres via overførsel fra amtets nettoformue. Udvikling i forventet regnskab kan primært henføres til at overførslerne fra 2006 er indarbejdet. Den skattefinansierede kassebeholdning forventes ultimo 2007 at udgøre 98,8 mio. kr. Direktionen anbefaler, at Økonomirapporten tages til efterretning. Bemærkninger til resultatoversigten 31. maj 2007 Bemærkningerne til resultatoversigtens poster er udarbejdet på baggrund af et resumé af udvalgenes budgetkontrol, som har været forelagt fagudvalgene primo/medio august. Finansiering For skatter udligning og tilskud forventes en samlet mindreindtægt på 1,6 mio. kr. Udviklingen i forventet regnskab på 3,1 mio. kr. skyldes, at KL har opjusteret forventningerne til midtvejsregulering i 2007, således at tillægsaftalen, mellem regeringen og KL vedr. udgifter på det sociale område, bliver udmøntet fuldt ud. En mindreindtægt på 1,5 mio. kr. kan forklares ved, at "særtilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner", som fordeles efter ansøgning, blev på 9,5 mio. kr. mod budgetteret 11,0 mio. kr. Tilsagn blev givet samme dag som budgettet blev vedtaget, hvorfor den ændrede forudsætning ikke har kunnet indarbejdes. En mindreindtægt på 0,1 mio. kr. kan forklares ved, at de endelige beløb fra nye puljer på børne- og ældreområdet afviger en smule i forhold til det skønnede ved budgetvedtagelsen. På alle øvrige områder under skatter, udligning og tilskud forventes regnskab svarende til det budgetterede. Driftsudgifter De skattefinansierede driftsudgifter er opdelt i henholdsvis serviceudgifter og overførselsudgifter. Overførselsudgifterne henhører politisk både under Erhvervs- og Økonomiudvalget, men er i resultatoversigten samlet under ét. 4

5 Resultatoversigt pr. 31. maj 2007 Udvalget for Miljø og Teknik På det skattefinansierede område forventes en merudgift på ca. 3,3 mio. kr. (IT-området). Da der på IT-området stadig er stor usikkerhed omkring forventet forbrug på blandt andet KMDaftale, Microsoft Office licenser og Wan (CityMan-aftalen) m.m., vil området blive analyseret, så der ved næste budgetkontrol, foreligger et mere sikkert bud på årets forbrug. Beløbet på Natur og Miljø (2,8 mio. kr. i nettomerindtægt) og Sekretariat og Udvikling (2,8 mio. kr. i merudgift) vedr. det forpligtende samarbejde går i nul. Beløbet omplaceres i juni, så der er sammenhæng mellem budget og den faktiske bogføring. På nuværende tidspunkt forventes ingen afvigelser på øvrige afdelinger. Områderne analyseres, da der stadig er undersøgelser og tilpasninger der skal falde på plads. Erhvervsudvalget På det administrative område Borgerservice/sekretariat/jobcenter viser budgetkontrollen en forventning om at budgettet holder, dog med en usikkerhed om, hvorvidt der er afsat de nødvendige budgetbeløb til forskellige faglige IT-systemer. Lønningerne, der udgør ca. 94 % af det samlede budget, viser et forbrug på 39,9 %, hvilket er lidt lavere end gennemsnittet. Dette skyldes primært vakante stillinger i jobcenteret. De økonomiske konsekvenser af aftalen på jobcenteret med Langeland/Ærø og med Staten er budgetlagt med en udgift på 10,5 mio. kr. og en indtægt på 10,5 mio. kr. Den del af midlerne, der omhandler overhead, som ikke direkte relaterer sig til jobcenteret, er samlet i en central pulje. Udvalget for Kultur og plan For Kultur- og Planlægningsudvalgets område forventes netto et merforbrug på 1,3 mio. kr. på driften jfr. nedenstående. Udviklingen i det forventede regnskab kan primært henføres til overførsler fra 2006, som ikke var indarbejdet i budgetkontrollen pr Vedrørende institutionernes drift forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Mindreforbruget vedrører biblioteket med ca. 0,3 mio. kr. Biblioteket ønsker midlerne overført til udskiftning af pc ere. Herudover forventes der på musikskolen en mindreindtægt på 0,1 mio. kr. vedr. Ungdomsskolen og Naturama forventer ingen budgetafvigelser pt. Vedrørende Kultur og fritid forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr., som kan henføres til manglende indtægter vedr. Svendborg Badeland. Vedrørende Sekretariatet forventes pr. 31. maj et merforbrug på 0,9 mio. kr. Heraf vedrører 0,6 mio. kr. ESDH projektet mens der forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. vedr. færgedrift og lystbådehavne. Udvalgt for Børn og unge Udvalgets samlede korrigerede driftsbudget for 2007 udgør 870,7 mio. kr. mod et forventet regnskab på 861,9 mio. kr. Et netto mindreforbrug på 8,75 mio. kr. I forhold til marts måneds økonomirapport er udviklingen i forventet regnskab øget med ca. 12 mio. kr. i forbindelse med overførslerne fra 2006 på ca. 21 mio. kr. sammenholdt med merindtægterne fra salg af pladser i specialinstitutionerne på ca. 9 mio. kr. Det forventede mindreforbrug på 8,75 mio. kr., består hovedsagelig af indtægter fra specialinstitutionerne der i forbindelse med takstfinansieringen og det afledte overhead giver en merindtægt på ca. 11 mio. kr., hvoraf en del tilbageføres til PPR til betaling for brug af pladser i institutionerne. På skoleområdet udgør befordring af skolebørn i forbindelse med øget kørsel til Odense skoler samtidig med et bortfald af den amtslige medfinansiering af befordringsområdet for centerklasseelever 2,9 mio. kr., samt entreprenøraftale med Odense kommune på sygehusundervisning på 0,5 mio. kr. 5

6 Resultatoversigt pr. 31. maj 2007 Herudover forventes der øgede udgifter på dagtilbudsområdet på i alt 3,7 mio. kr., hvoraf 3,1 mio. kr. vedrører merudgifter i forbindelse med pladsgarantien. På familieområdet forventes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr.. Mindreforbruget vedrører særlige dagtilbud og særlige klubber, herunder betaling til Jægermarken. PPR området viser en forventet merudgift på 9,3 mio. kr. hvilket skyldes entreprenøraftaler med Odense kommune omkring specialrådgivning for småbørn, samt betaling af børn i Kolibrien. Disse udgifter dækkes ind via indtægter fra specialinstitutionerne herunder beregnet overhead. Sundheds- og forebyggelsesudvalget Budgetkontrollen for maj er fortsat præget af usikkerhed på området, primært vedr. medfinansieringen af sygehusvæsenet, men på det foreliggende grundlag forventes budgettet at holde. Udviklingen i forventet regnskab kan henføres til, at overførslerne fra 2006 er indarbejdet. Socialudvalget Samlet set forventes et merforbrug på 24,5 mio. kr. Det er en ændring i forhold til budgetkontrollen pr. marts 2007 på 15,2 mio. kr., som primært skyldes større udgifter til botilbud, kontakt- og ledsageordningen samt behandling af stofmisbrugere end forventet. På ældreområdet forventes det samlede budget at holde. Ældreområdet er ikke præget af mange nye opgaver i forhold til kommunalreformen, men tilpasning af budgetterne i forhold til organisationsændringen er en stor opgave. Løn budgettet er fordelt, men der udestår fordeling af budgetterne mellem plejecentre og hjemmeplejen på driftsområdet. På socialområdet forventes et merforbrug på 24,5 mio. kr. Socialafdelingen er kendetegnet ved at være præget af strukturreformen og de ændringer reformen har medført. Især den nye takststruktur og statsrefusion påvirker udgiftsniveauet og dermed budgetlægningen. Budgetopfølgningen viser at, de tidligere amtslige tilbud (institutionerne) er budgetmæssigt på plads og kører som forventet. Den ændrede finansieringsstruktur gør det derimod vanskeligt at budgettere udgifterne vedr. myndighedsopgaverne, hvor især boforanstaltninger, kontakt-ledsagerordningen, handicapbiler og misbrugsbehandlingen har ændret karakter. Det er således på myndighedsopgaven det forventede merforbrug er. Vedr. sekretariatet forventes det samlede budget at holde. Økonomiudvalget Mindreforbruget på området administration udgør 6,4 mio. kr. og kan primært henføres mindreforbrug vedr. kommunens forsikringsfond, hvor der forventes overført 6,6 mio. kr. til I negativ retning trækker, at der pga. brand i kommunens grafiske afdeling må forventes en mindreindtægt på ca. 0,2 mio. kr. i Overførselsudgifter: For overførselsudgifterne forventes et samlet merforbrug på 5,7 mio. kr Vedr. aktivering forventes et mindreforbrug på 5,9 mio. kr., hvilket er et fald i mindreforbruget på 0,3 mio. kr. i forhold til budgetkontrollen pr. 31. marts Mindreforbruget omhandler primært introduktionsprogram, jobtræningsordningen og beskæftigelsesordninger. Under Sociale ydelser, som omhandler kontanthjælp og revalidering og fleksjob, forventes der totalt set et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. I forhold til budgetkontrollen pr. 31. marts er der en stigning i mindreforbruget på 2,2 mio. kr. Stigningen skyldes primært forventede mindreudgifter til kontanthjælp. 6

7 Resultatoversigt pr. 31. maj 2007 Sygedagpengeområdet har siden oktober 2006 haft en stigende tendens i antallet af sygemeldte, især af personer sygemeldt udover 52 uger. Såfremt det ikke lykkes at ændre på denne udvikling forventes området, at resultere i et merforbrug på 16,1 mio. kr., hvilket er 2,5 mio. kr. mere end forventningen pr. 31. marts I forhold til sygemeldte udover 52 uger skyldes det forhøjede niveau, det produktionstab, som blev en naturlig konsekvens af kommunesammenlægningen i december og januar. Det første kvartal i 2007 har været præget af personalemangel og som følge af fusionen en ny fordeling mellem de enkelte sagsbehandlere. Konsekvenserne af disse vilkår for opfølgningsindsatsen overfor de sygemeldte har givet øget gennemsnitsvarighed for området som helhed. Det vurderes, at være muligt at påvirke udviklingen resten af året ved øget ressourceanvendelse på området, således at sagsantallet kommer ned på et væsentligt lavere niveau ultimo 2007/primo 2008 og der igangsættes de fornødne initiativer. Erhvervsudvalget har fået en tillægsbevilling som engangsudgift til ekstra indsats på sygedagpengeområdet med henblik at bremse den stigende udvikling på længere sigt, og dermed reducere udgifterne til sygedagpenge betydeligt. Der er tale om et projekt styret af eksterne rådgivere. Vedr. Økonomisk sikring, pensioner udviser budgetkontrollen samlet set en forventning om, at budgettet for hele området økonomisk sikring og pensioner vil ende med en merindtægt på 2,0 mio. kr., hvilket udelukkende kan henføres til betalinger til/fra kommuner på førtidspensionsområdet. Inden for området sker der betaling mellem kommuner når førtidspensionister flytter, og her forventes netto en merindtægt på 2,0 mio. kr. i forhold til det budgetlagte. Det nye skøn er foretaget med udgangspunkt i regnskabsresultat for 2006 samt forbruget pr. 31. maj Renter Vedr. renter forventes samlet set et mindreforbrug på 14,3 mio. kr., hvoraf 13,9 mio. kr. forventes overført til Udvikling i forventet regnskab skyldes primært indfrielse af swapaftaler. Mindreforbruget kan primært henføres til, at der er overført 10,4 mio. kr. fra 2006 vedr. pulje til imødegåelse af rente- og valutarisiko, samt indfrielse af swapaftaler. Anlæg På det skattefinansierede anlæg forventes et mindreforbrug på 57,2 mio. kr., som forventes overført til Mindreforbruget kan henføres til at renoveringen af Lundby Skole er sat i bero indtil nærmere afklaring i forbindelse med budgetdrøftelserne, etablering af ny tandklinik samt korrektion af skønnet vedr. overførsler til Udvikling i forventet regnskab kan primært henføres til at overførslerne fra 2006 er indarbejdet. På vejområdet er der pt. usikkerhed om det samlede forbrug for 2007 og området analyseres, så der ved næste budgetkontrol forventes et mere sikker bud på årsforbruget. På de 2 vejprojekter Ring Nord s og Nyborgvejs forlægning medfører Taksationskommissionens udmelding en udgift på knap 7 mio. kr. ud over, hvad der er afsat budget til. Der vil i efteråret blive søgt en tillægsbevilling. Kapitalposter Vedrørende afdrag på lån er der et mindreforbrug på 5,2 mio. kr. Når Egebjergs lån til spildevand og vand bliver overført til Spildevand A/S og Vand A/S giver det et mindreforbrug på 4,9 mio. kr. Netto mindreforbruget på de øvrige lån udgør ca. 0,3 mio. kr. Udviklingen i forventet regnskab på afdrag er på 36,1 mio. kr. 30,7 mio. kr. skyldes konvertering af et schweizerfranc lån. 4,3 mio. kr. vedrører afdrag på Egebjergs lån til Kloak og Vand, og som skal overføres til Svendborg Spildevand A/S og Svendborg Vand A/S. Der er 0,6 mio. kr. vedr. 7

8 Resultatoversigt pr. 31. maj 2007 færgelån som overføres til Endelig er der fra Egebjerg overført 10,3 mio. kr. fra 2006 til indfrielse af lån Ollerup Plejehjem. Under optagne lån forventes ingen afvigelser pt. Udviklingen i forventet regnskab på 30,7 mio. kr. skyldes konvertering af et schweizerfranc lån. Brugerfinansieret område Drift: På det brugerfinansierede område (Svendborg Kraftvarme) henvises til perioderegnskabet pr. 30. april 2007 der har været forelagt Udvalget for Miljø og Teknik 18. juni Merudgiften på 3,4 mio. kr. vedrører affaldsdelen og udgør forskellen mellem vedtaget budget og det reviderede budget, der blev forelagt UMT/ØK i januar 2007, men som ØK ikke tiltrådte, idet beslutningen var at finde en forhandlingsmæssig løsning med Svendborg Fjernvarmecentral A.m.b.A. (SFC). Det skal bemærkes, at i forbindelse med overdragelse af Gasmotordelen til SFC pr kan der komme afledte afvigelser for såvel Affaldsdelen som Gasmotordelen, idet der henvises til Byrådsbeslutning af Der vil blive forelagt et revideret budget for 2007 hurtigst muligt efter sommerferien. Anlæg: På anlæg forventes ingen pt. ingen afvigelser. Udvikling i forventet regnskab kan henføres til overførslerne fra 2006 er indarbejdet i budgetkontrollen. Reguleringer Vedr. reguleringer forventes en merudgift på 2,3 mio. kr., som fremkommer således. Under Pantebreve forventes et merforbrug på 12,3 mio. kr. Årsagen er primært deponering vedr. forsyningsvirksomhedernes overskud med 11,3 mio. Det resterende merforbrug kan henføres til lån til betaling af ejendomsskatter, hvor der pt. forventes et merforbrug på 1,0 mio. kr. Denne udgift er låneberettiget. Det skal bemærkes, at kommunen i forbindelse med Mærskgården skal deponere 13,2 mio. kr., hvilket ikke er indarbejdet i budgetkontrollen for maj. Forskydninger i kortfristet gæld forventes at udvise en merindtægt/mindreforbrug på 10,0 mio. kr. Årsagen er, at kommunens gæld ultimo 2007 forudsættes øget med 10 mio. kr. i lighed med foregående år, grundet løbende prisstigning i løn- og pensionsudgifter, stigende omsætning som følge af nye opgaver mv. Udviklingen i forventet regnskab kan primært henføres til overdragelse af Svendborg Vand. Servicevækst For 2007 er der mellem Regeringen og KL aftalt, at væksten i serviceudgifterne maksimalt må udgøre 0,2 procent for kommunerne under ét. Det forventede regnskab 2007 ligger under den aftalte vækst på 0,2 procent. Likviditetsudviklingen Med udgangspunkt i budget- og likviditetskontrollen pr. 31. maj 2007 er nedenfor vist udviklingen i kommunens likviditet opdelt på henholdsvis en skattefinansieret og brugerfinansieret beholdning. Ultimobeholdningen 2007 forventes nu at udgøre 68,2 mio. kr., hvilket er 23,2 mio. kr. mindre end budgetkontrollen for marts måned. Den lavere beholdning kan henføres til udviklingen i forventet regnskab, hvor forbruget er steget med 26,4 mio. kr. i forhold til budgetkontrollen for marts. Hertil kommer at tilgodehavendet, som følge af tvisten mellem Kraftvarme og Varmeforsyningen er opjusteret fra 36,6 mio. kr. til 39,7 mio. kr.. Udviklingen i kommunens likviditet: 8

9 Resultatoversigt pr. 31. maj 2007 Kassebeholdning Ultimo 2007 Ultimo 2007 Ultimo 2007 Mio. kr jf. vedt. budget iflg. Marts iflg. Maj Skattefinansieret 61,6 121,8 98,8 Brugerfinansieret -19,0-30,4-30,6 I alt 42,6 91,4 68,2 Ultimobeholdningen 2007 forventes på baggrund af budgetkontrollen for maj måned at udgøre 68,2 mio. kr. Beholdningen er opgjort inkl. deponering i 2006 og 2007 på henholdsvis 18,9 mio. kr. og 11,3 mio. kr. Ved opgørelsen af ultimolikviditeten 2007 er der i den skattefinansierede beholdning medtaget de økonomiske konsekvenser, som følge af tvisten mellem Kraftvarme og Svendborg Varmeforsyning. Ved udgangen af 2006 udgjorde mellemværendet 39,7 mio. kr. (mod 27,5 mio. kr. ved udgangen af 2005), og det forventes uændret i Opmærksomheden henledes på, at kommunen i forbindelse med Mærskgården i 2007 skal deponere yderligere 13,2 mio. kr. hvilket ikke er indregnet i budgetkontrollen. Sammen med de øvrige deponerede midler samt tvisten mellem Kraftvarme og Varmeforsyningen udgør disse midler i alt 83 mio. kr., som i princippet ikke er til rådighed Det er forudsat, at der ved opgørelsen af amtets nettoformue tilføres kommunen 23 mio. kr. til færdiggørelse af Ring Nord. Herudover tilføres aktiver i form af bygninger, grunde m.m. samt forholdsmæssig andel af amtets langfristede gæld. Amtets forventede 2006-regnskab indebærer, at nettoformuen reduceres med 950 mio. kr. i forhold til forudsætningerne i delingsaftalen. Det indebærer, at kommunen skal overtage en større gæld, men først den endelige genberegning af delingsaftalen vil vise, om regnskabsresultatet vil få konsekvenser for kommunens likviditet. 9

10 Tillægsbevillinger - puljer Tillægsbevillinger Nedenfor er givet en oversigt over givne tillægsbevillinger, som berører kassen. og som er indarbejdet i det korrigerede budget pr. 31. maj Skattefinansieret område inkl. konto 7 og 8 Bevilling kr. Note Ydelser på lån vedr. Hjortøboen 116 Tilretning af budget Udvidelse af Mariasøstrenes Børnehave med 12 pladser 3000 Legepladser 162 Udvidelse af pladser på børnepasningsområdet 1000 Indfrielse af lån vedr. SIMAC -230 Overførsler fra 2006 vedr. drift og konto 7/ Overførsler fra 2006 vedr. anlæg Overdragelse af lån til Svendborg Vand Køb af DSB-areal ved havnen 181 I alt angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver merindtægt/mindreudgift Brugerfinansieret område Bevilling kr. Note Udbygning af bassin på Pasopvej 712 Ledningsudvidelser Overførsler fra 2006 vedr. anlæg 3153 I alt angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver merindtægt/mindreudgift Oversigt tværgående puljer Status Udviklingspuljen Der blev i forbindelse med budgetforliget for budget 2007 afsat en årlig pulje på 10,0 mio. kr. i budget 2007 og frem. Puljen er afsat til erhvervs- og udviklingsinitiativer, og skal benyttes til at skabe et godt afsæt for udvikling i den nye Svendborg Kommune. Puljen er pr disponeret fuldt ud. Der er politisk bevilget midler til nedenstående projekter i : Projekt Bevilling i Fynske udviklingsprojekter: Havørredprojekt Miljøforum Fyn Brobyggerprojektet Cykelturisme Sport Event Fyn Film Fyn Ny designlinie

11 Tillægsbevillinger - puljer Projekt Tankefuld Kommuneplan strategi Tilskud til Naturturisme Tilskud til Spil Svendborg sammen I alt Som det ses er der pr disponeret 10,1 mio. kr. til projekter i Merudgiften i forhold til den budgetlagte pulje forventes overført og trukket fra puljen i Her er der indtil videre bevilget 6,3 mio. kr. i 2008 og 5,1 mio. kr. i I 2010 plus 2011 er der bevilget godt 4,0 mio. kr. årligt. Anlægspulje vedr. infrastruktur Under Økonomiudvalget er der afsat en anlægspulje på 5,0 mio. kr. til infrastrukturprojekter. Beløbet er endnu ikke disponeret. Status budgetforlig Til Økonomiudvalgets orientering vedlægges en status over de forskellige initiativer, der indgår i budgetforliget for budget

12 Befolkning Befolkningsudvikling Befolkningsudviklingen befolkningsudvikling indbyggere jan 1.feb 1.marts 1.april 1.maj 1.juni 1.juli 1.aug 1.sep 1.okt 1.nov 1.dec 31.dec måned 2007 prognose 2006 Bemærk at der på grund af periodiseringer i registreringen i Det Centrale Person Register, kan forekomme små justeringer af 2007 tallene. Pr kan der konstateres en samlet stigning i indbyggertallet for 2007 på i alt 150 personer. Det samlede indbyggertal udgør pr , personer, mod ved årets start. Udviklingen i børnetallene Alder Difference Forv årige årige årige Bemærk at fødsler, flyttemønstre osv. ikke fordeler sig ligeligt året igennem. Tendenser i ovennævnte udvikling kan derfor ikke umiddelbart fremskrives til årsvirkninger, hvorfor tallene skal tages med dette forbehold. Befolkningsprognose Befolkningsprognosen for årene er udarbejdet. Der forventes en samlet vækst i befolkningstallet i 2007 på 200 personer. Sidste års befolkningstilvækst (de tre gamle kommuner) var på i alt 222 personer, 47 mere end forventet i prognosen. Generelt forventes der en jævn vækst i befolkningstallet frem til 2013, hvorefter det stagnerer for så at falde en smule igen. I år 2021 forventes befolkningen at udgøre personer, hvilket er 866 personer mere end pr Forventet befolkningsudvikling fordelt på alder Alder årige årige årige årige årige I alt Bemærk forskydningen i alderssammensætningen. F.eks. går gruppen af 67+ årige fra at udgøre 15% i dag til 19% i år 2021, mens de årige går fra at udgøre 65% i dag, til at udgøre 62 % af befolkningen i år

Indholdsfortegnelse - indledning

Indholdsfortegnelse - indledning Indholdsfortegnelse - indledning Indledning...2 Resultatoversigt...3 Sammenfatning/konklusion...4 Bemærkninger til resultatoversigten 31. august 2007...4 Finansiering...4 Driftsudgifter...4 Renter...6

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2010

Regnskab Vedtaget budget 2010 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt Serviceudgifter 30,5 39,1 38,9 38,6-0,3 Jobcenter 30,5 39,1 38,9 38,6-0, Overførselsindkomster 245,2 370,6 370,8 357,6-13,2 Beskæftigelsesindsats 11,3 21,4 21,4 25,8 4, Sociale

Læs mere

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Regnskab 2011 Vedtaget budget 2012 Korrigeret budget 2012 Forventet regnskab 2012 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -5,9-7,8-7,3-3,4

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2009

Regnskab Vedtaget budget 2009 Side 1 af 9 Økonomisk oversigt Serviceudgifter Erhverv 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 Borgerservice 28,7 29,4 29,5 29,5 0,0 Sekretariat 5,5 5,2 6,0 6,0 0,0 Jobcenter 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 Overførselsindkomster

Læs mere

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi Økonomisk oversigt () Løbende priser Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -6,9-6,1-5,2 0,9 Renteudgifter 34,2 30,1

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Acadre 09/12485

Indholdsfortegnelse. Acadre 09/12485 Acadre 09/12485 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Resumé...3 Sammenfatning Forventet regnskab i forhold til korrigeret budget...4 Likviditetsudviklingen...7 Tillægsbevillinger...9 Befolkningsudvikling...10

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.3.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16. april 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE Positive tal angiver udgifter ---------- hele 1.000 kr. --------

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Økonomiopfølgning Januar-april Fagudvalgsdel

Økonomiopfølgning Januar-april Fagudvalgsdel Økonomiopfølgning Januar-april Fagudvalgsdel Kommenterede forventninger til fagudvalgenes områder 1. SAMMENFATNING FOR ØKONOMIUDVALGET Tabel 3 250 240 230 220 210 200 255 246 249 Budgetoverholdelse Budgetoverskridelse

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Økonomirapportering pr. 31. marts 680112 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31. marts

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. juni forventes driftsudgifterne, ved

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

NOTAT. Den faktiske likvide beholdning. Den gennemsnitlige kassebeholdning. Allerød Kommune

NOTAT. Den faktiske likvide beholdning. Den gennemsnitlige kassebeholdning. Allerød Kommune NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 345 Allerød Tlf: 48 1 1 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Aktuel økonomi ultimo marts 214 Vedlagt dette notat er følgende bilag; Gennemsnitlig

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Økonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 27. marts Sagsid.: K Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 27. marts Sagsid.: K Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 29.2.2008 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 27. marts 2008 Sagsid.: 00.32.00-K01-1-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Korrigeret Positive tal angiver udgifter ---------- hele

Læs mere

Økonomioverblik pr. 1. august 2016

Økonomioverblik pr. 1. august 2016 Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-16 Dato: 3-8-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. august 2016 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. juli 2016 for året 2016.

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Økonomicentret. 12. oktober 2009. Forventet regnskab pr. 31. juli 2009

Økonomicentret. 12. oktober 2009. Forventet regnskab pr. 31. juli 2009 Økonomicentret Forventet regnskab pr. 31. juli 2009 12. oktober 2009 Nærværende notat er disponeret således: Resume Budgetopfølgningsproceduren Samlet oversigt/konklusion Driftsområderne udvalgsopdelt

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Udvalget for Miljø og Teknik

Udvalget for Miljø og Teknik Økonomisk oversigt Resultatopgørelse Regnskab Vedtaget Korrigeret Forventet Afvigelse Overførbudget budget regnskab selskrav Mio. kr 2007 2008 2008 *) 2008 Drift Svendborg Affald -3,7-0,4-0,4-0,4 0,0 0,0

Læs mere

Sammenfatning. Acadre 09/12485 2

Sammenfatning. Acadre 09/12485 2 Acadre 09/18403 1 Sammenfatning Resumé...3 Sammenfatning Forventet regnskab i forhold til korrigeret budget...5 Likviditetsudviklingen...8 Tillægsbevillinger...10 Befolkningsudvikling...11 Udvalget for

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Udviklingen i serviceudgifter, som ikke er udgifter i forbindelse med kommunalreformen

Udviklingen i serviceudgifter, som ikke er udgifter i forbindelse med kommunalreformen Pkt.nr. 1 Økonomirapportering pr. 31. maj 2007 577146 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at forvaltningerne i størst muligt omfang reducerer merforbruget 2. at Økonomirapporteringen

Læs mere

Budgetkontrol september 2014 Udvalget for Børn og Unge

Budgetkontrol september 2014 Udvalget for Børn og Unge i alt Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser Vedtaget budget 2014 Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift Serviceudgifter i alt 942,8 954,5 932,1-22,4

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 12. august 2015 Økonomibilag nr. 6 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 Forslag til budget 2016-2019 Baggrund Økonomiudvalget

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015.

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015. Regnskabsresultat Det skattefinansierede område 2015 har i årets begyndelse været præget af en optøning af lavkonjunkturen. Der har været en stigende interesse for at bosætte sig på Fanø, hvilket har afspejlet

Læs mere

Budgetrevision. Pr. 31. maj Økonomiudvalget

Budgetrevision. Pr. 31. maj Økonomiudvalget Regnskab Budgetrevision Pr. 31. maj 2010 Økonomiudvalget Indholdsfortegnelse 1 Opsamling...3 2 Administration.. 3 3 Øvrige Udgifter.. 4 4 Renter, tilskud, udligning, skatter og balanceforskydninger.4 5

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 3 2015 Dato: 10. april 2015 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: CBD@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid.: 00.30.14-G01-21-14 Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Tværgående økonomisk månedsrapportering

Tværgående økonomisk månedsrapportering Tværgående økonomisk månedsrapportering April 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for april 2014 1. Status april 2014 grafisk overblik

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

STRUER ~- KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af januar måned var der en kassebeholdning på 97,6 mio. kr.

STRUER ~- KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af januar måned var der en kassebeholdning på 97,6 mio. kr. STRUER ~- KOMMUNE Likviditet og resultater 31. januar 2013 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Forventet regnskab

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag

BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse REGNSKAB 2008 Bevillingsområde 80.84. Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Resultater Årets samlede resultat

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 13 Økonomirapportering pr. 31. maj 2008 639533 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31.

Læs mere

Svendborg Kommune. Økonomirapport. Januar kvartal 2012

Svendborg Kommune. Økonomirapport. Januar kvartal 2012 Svendborg Kommune Økonomirapport Januar kvartal 2012 (Pr. 31. marts 2012) Acadre 12-472 Side 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 Resumé...3 Sammenfatning...5 Udvikling i den gennemsnitlige likviditet...7

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.01.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 19. februar 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold

Læs mere

NOTAT. Den faktiske likvide beholdning. Den gennemsnitlige kassebeholdning. Allerød Kommune

NOTAT. Den faktiske likvide beholdning. Den gennemsnitlige kassebeholdning. Allerød Kommune NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 345 Allerød Tlf: 48 1 1 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Aktuel økonomi ultimo januar 214 Vedlagt dette notat er følgende bilag; Gennemsnitlig

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Forventet regnskab pr. 30. april 2016

Forventet regnskab pr. 30. april 2016 Forventet regnskab pr. 30. april 2016 Koncernøkonomi og Vækst Økonomi og indkøb Juni 2016 Natur og Udvikling Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Forventet regnskab pr.

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 30.04.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 18. maj 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold til

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Svendborg Kommune. Økonomirapport. April kvartal 2013

Svendborg Kommune. Økonomirapport. April kvartal 2013 Svendborg Kommune Økonomirapport April kvartal (Pr. 30. juni ) Acadre 13-3653 Side 1 Økonomirapport april kvt. Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 Opmærksomhedspunkter:...3 SAMMENFATNING...5 Udvikling i

Læs mere

Regnskab 2009. Vedtaget budget 2010. Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5

Regnskab 2009. Vedtaget budget 2010. Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5 Side 1 af 7 Budgetkontrol april Økonomisk oversigt Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5 Socialområdet excl. rammeaftaleinstitutioner 213,9 236,2 237,3 237,1-0,2

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998,

Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr. 31.07.98 på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, 204152 Indstilling: at Socialudvalget oversender resultatet af økonomirapporteringen

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.

Læs mere

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 Samlet overblik budgetopfølgning 1-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 46,5 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. kr. mindre end det korrigerede budget,

Læs mere

Pixiudgave Budget 2017

Pixiudgave Budget 2017 Pixiudgave Budget 2017 Budget 2017- Pixiudgave Indhold Budget 2017 3 - Budgetforlig - De 3 økonomiske målsætninger Driftsbudgettet 4 - Den Kommunal hund - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. maj 2014 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2014 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

STATUS PÅ ØKONOMI BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 1. KVT. 2007

STATUS PÅ ØKONOMI BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 1. KVT. 2007 1. De vigtigste tendenser Regnskabsprognosen efter 1. kvartal 27 peger på et merforbrug på 4,5 mill. kr. på driften. Det skal ses i sammenhæng med det overførte merforbrug fra regnskab 26. Forvaltningen

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Økonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016

Økonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016 Økonomisk Afdeling 2. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 4 2.1 Serviceudgifter... 4 2.2 Finansiering... 5 2.3 Finansforskydninger... 6 3. Social- og Sundhedsudvalget...

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger Budget 2016-2019 - 1 - Hovedkonto 8, Balanceforskydninger Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver,

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1 of 6 Til: Økonomiudvalget og byrådet (EKSEMPEL BUDGETOPFØLGNING OG FORVENTET REGNSKAB 3. KVARTAL 2015 VEDR. ANLÆG) Kvartalsvis opfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1. Resumé den samlede skattefinansierede

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 137,4 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 137,4 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 30. november 2012 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere