Indholdsfortegnelse - indledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse - indledning"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse - indledning Indledning... 2 Resultatoversigt... 3 Sammenfatning/konklusion... 4 Bemærkninger til resultatoversigten 31. maj Finansiering... 4 Driftsudgifter... 4 Renter... 7 Anlæg... 7 Kapitalposter... 7 Brugerfinansieret område... 8 Reguleringer... 8 Servicevækst... 8 Likviditetsudviklingen... 8 Tillægsbevillinger Oversigt tværgående puljer Befolkningsudvikling

2 Indholdsfortegnelse - indledning Indledning Formålet med budgetopfølgning og økonomirapportering er at sikre, at Økonomiudvalg og Byråd har et aktuelt overblik over kommunens økonomi. Herved gives mulighed for at agere, således at nødvendige eller ønskelige initiativer kan iværksættes så tidligt som muligt, med det mål at fastholde den økonomiske politiks målsætning om økonomisk balance. Ved økonomiopfølgningen for 2007 er det vigtigt at have for øje, at der er tale om en ny organisation med mange nye opgaver, og som følge heraf mange budgetmæssige ændringer. Hertil kommer nye/nuværende medarbejdere som har fået nye arbejdsopgaver. Der er fortsat usikkerhed om budgetforudsætningerne i budget 2007, og forventet regnskab i nærværende økonomirapport bygger på forbruget i årets 5 første måneder. De anførte skøn/vurderinger er derfor forbundet med en vis usikkerhed. En usikkerhed som gradvis vil aftage i takt med at budgettet realiseres. Resultatoversigten pr. 31. maj 2007 viser det vedtagne budget og det korrigerede budget 2007 sammenholdt med direktørområdernes forventninger til regnskab I korrigeret budget er indarbejdet overførsler fra 2006, som i alt udgør 151,5 mio. kr. I det forventede regnskabsskøn har direktørområderne indarbejdet en forventet overførsel til 2008 på 46,0 mio. kr. Økonomiafdelingen har efterfølgende opjusteret dette skøn med 78,2 mio. kr. De samlede overførsler til 2008 udgør herefter 124,2 mio. kr. Forskellen mellem overførslerne fra 2006 og overførslerne til 2008 medfører et likviditetstræk i 2007 på 27,3 mio. kr. I takt med realisering af budgettet, vil skønnet over overførslerne til 2008 blive mere sikkert, og specielt på anlæg, hvor der på nuværende tidspunkt forventes forbrugt knap 210 mio. kr. 2

3 Resultatoversigt Resultatoversigt pr. 31. maj 2007 Resultatopgørelse Vedtaget Korrigeret Forventet Afvigelse Udvikling Maj 2007 budget budget regnskab i forventet Alle beløb i mio. kr regnskab Indtægter Skatter , , ,2 0,0 0,0 Udligning af moms 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Generelle tilskud -735,4-735,4-733,8 1,6-3,1 Indtægter i alt , , ,0 1,6-3,1 Serviceudgifter Udvalget for Miljø og Teknik 106,7 115,3 118,6 3,3 10,1 Erhvervsudvalget 59,7 66,2 66,2 0,0 4,4 Udvalget for Kultur og Plan 121,2 129,2 130,5 1,3 7,5 Udvalget for Børn og Unge 847,7 870,7 861,9-8,8 12,2 Sundheds- og forebyggelsesudvalget 208,0 211,8 211,8 0,0 2,4 Socialudvalget 626,3 616,5 641,0 24,5 15,1 Økonomiudvalget 111,9 115,4 109,0-6,4 1,8 Serviceudgifter i alt 2.081, , ,0 13,9 53,5 Overførselsudgifter 492,7 491,7 497,4 5,7-0,4 Korrektion overførsler inkl. renter 0,0 0,0-48,2-48,2-48,2 Driftsudgifter i alt 2.574, , ,2-28,6 4,8 Renteudgifter 7,9 17,8 3,5-14,3-3,6 Resultat af ordinær virksomhed -60,5-7,9-49,3-41,3-1,9 Anlægsudgifter, netto Udvalget for Miljø og Teknik 68,7 103,5 103,4-0,1 25,5 Erhvervsudvalget 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Udvalget for Kultur og Plan 4,2 6,4 6,2-0,2 5,9 Udvalget for Børn og Unge 24,3 48,1 35,0-13,1 10,7 Sundheds- og forebyggelsesudvalget 0,0 15,1 1,4-13,8 1,4 Socialudvalget 5,3 76,5 76,5 0,0 72,7 Økonomiudvalget 5,0 17,3 17,3 0,0 15,2 Korrektion overførsler 0,0 0,0-30,0-30,0-30,0 Anlægsudgifter i alt 107,5 266,9 209,7-57,2 101,4 Kapitalposter Afdrag på lån 61,3 276,1 270,9-5,2 36,1 Afdrag kraftvarme (statuspostering) -22,7-22,7-22,7 0,0 0,0 Optagne lån -10,9-168,8-168,8 0,0-30,7 Kapitalposter i alt 27,7 84,6 79,3-5,2 5,4 Resultat af det skattefinansierede omr. 74,7 343,5 239,8-103,7 104,9 Det brugerfinansierede område Drift -54,7-17,0-13,6 3,4 4,0 Anlæg 43,4 3,2 3,2 0,0 3,2 Låneoptagelse -1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Afdrag kraftvarme (statuspostering) 22,7 22,7 22,7 0,0 0,0 Korrektion anlægsoverførsler 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat af brugerfinansieret område 9,9 8,8 12,3 3,4 7,1 Reguleringer Finansforskydninger 3,1-180,3-178,0 2,3-85,6 Kursregulering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Reguleringer i alt 3,1-180,3-178,0 2,3-85,6 Ændring af likvide aktiver 87,7 172,1 74,1-97,9 26,4 + = udgifter, - = indtægter 3

4 Sammenfatning/konklusion Resultatoversigt pr. 31. maj 2007 På baggrund af forbruget i årets første 5 mdr. forventes et samlet mindreforbrug på 97,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det forventede regnskabsresultat er i høj grad påvirket af overdragelsen til Svendborg Spildevand, hvor der i det forventede regnskab er medtaget en nettoindtægt på 66,6 mio. kr. Udviklingen i forventet regnskab udviser en stigning på 26,4 mio. kr. i forhold til budgetkontrollen for marts, som primært henføres til, at overførslerne til 2008 jf. ovenstående er skønnet til 124,2 mio. kr., hvor de tilsvarende overførsler fra 2006 udgør 151,5 mio. kr. Budgetforliget fokuserer på 2007 og tager udgangspunkt i en økonomisk målsætning om et driftsoverskud på mindst 40 mio. kr., en skattefinansieret kassebeholdning på mindst 60 mio. kr. og et anlægsbudget på maksimalt 80 mio. kr. Resultatet af den ordinære driftsvirksomhed udviser et forventet overskud på 49,3 mio. kr., mod 60,5 mio. kr. i vedtaget budget. I det forventede regnskab indgår en engangsindtægt på 12,6 mio. kr. vedr. overtagelse af tjenestemandsforpligtelsen for Svendborg Vand. Det forringede resultat kan primært henføres til manglende kompensation i forbindelse med overtagelse af amtsopgaver på socialområdet, og merudgifter vedr. overførselsudgifter. På det skattefinansierede anlægsområde udviser forventet regnskab et forbrug på 209,7 mio. kr. Heri er medregnet 23 mio. kr. færdiggørelse af Ring Nord, som finansieres via overførsel fra amtets nettoformue. Udvikling i forventet regnskab kan primært henføres til at overførslerne fra 2006 er indarbejdet. Den skattefinansierede kassebeholdning forventes ultimo 2007 at udgøre 98,8 mio. kr. Direktionen anbefaler, at Økonomirapporten tages til efterretning. Bemærkninger til resultatoversigten 31. maj 2007 Bemærkningerne til resultatoversigtens poster er udarbejdet på baggrund af et resumé af udvalgenes budgetkontrol, som har været forelagt fagudvalgene primo/medio august. Finansiering For skatter udligning og tilskud forventes en samlet mindreindtægt på 1,6 mio. kr. Udviklingen i forventet regnskab på 3,1 mio. kr. skyldes, at KL har opjusteret forventningerne til midtvejsregulering i 2007, således at tillægsaftalen, mellem regeringen og KL vedr. udgifter på det sociale område, bliver udmøntet fuldt ud. En mindreindtægt på 1,5 mio. kr. kan forklares ved, at "særtilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner", som fordeles efter ansøgning, blev på 9,5 mio. kr. mod budgetteret 11,0 mio. kr. Tilsagn blev givet samme dag som budgettet blev vedtaget, hvorfor den ændrede forudsætning ikke har kunnet indarbejdes. En mindreindtægt på 0,1 mio. kr. kan forklares ved, at de endelige beløb fra nye puljer på børne- og ældreområdet afviger en smule i forhold til det skønnede ved budgetvedtagelsen. På alle øvrige områder under skatter, udligning og tilskud forventes regnskab svarende til det budgetterede. Driftsudgifter De skattefinansierede driftsudgifter er opdelt i henholdsvis serviceudgifter og overførselsudgifter. Overførselsudgifterne henhører politisk både under Erhvervs- og Økonomiudvalget, men er i resultatoversigten samlet under ét. 4

5 Resultatoversigt pr. 31. maj 2007 Udvalget for Miljø og Teknik På det skattefinansierede område forventes en merudgift på ca. 3,3 mio. kr. (IT-området). Da der på IT-området stadig er stor usikkerhed omkring forventet forbrug på blandt andet KMDaftale, Microsoft Office licenser og Wan (CityMan-aftalen) m.m., vil området blive analyseret, så der ved næste budgetkontrol, foreligger et mere sikkert bud på årets forbrug. Beløbet på Natur og Miljø (2,8 mio. kr. i nettomerindtægt) og Sekretariat og Udvikling (2,8 mio. kr. i merudgift) vedr. det forpligtende samarbejde går i nul. Beløbet omplaceres i juni, så der er sammenhæng mellem budget og den faktiske bogføring. På nuværende tidspunkt forventes ingen afvigelser på øvrige afdelinger. Områderne analyseres, da der stadig er undersøgelser og tilpasninger der skal falde på plads. Erhvervsudvalget På det administrative område Borgerservice/sekretariat/jobcenter viser budgetkontrollen en forventning om at budgettet holder, dog med en usikkerhed om, hvorvidt der er afsat de nødvendige budgetbeløb til forskellige faglige IT-systemer. Lønningerne, der udgør ca. 94 % af det samlede budget, viser et forbrug på 39,9 %, hvilket er lidt lavere end gennemsnittet. Dette skyldes primært vakante stillinger i jobcenteret. De økonomiske konsekvenser af aftalen på jobcenteret med Langeland/Ærø og med Staten er budgetlagt med en udgift på 10,5 mio. kr. og en indtægt på 10,5 mio. kr. Den del af midlerne, der omhandler overhead, som ikke direkte relaterer sig til jobcenteret, er samlet i en central pulje. Udvalget for Kultur og plan For Kultur- og Planlægningsudvalgets område forventes netto et merforbrug på 1,3 mio. kr. på driften jfr. nedenstående. Udviklingen i det forventede regnskab kan primært henføres til overførsler fra 2006, som ikke var indarbejdet i budgetkontrollen pr Vedrørende institutionernes drift forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Mindreforbruget vedrører biblioteket med ca. 0,3 mio. kr. Biblioteket ønsker midlerne overført til udskiftning af pc ere. Herudover forventes der på musikskolen en mindreindtægt på 0,1 mio. kr. vedr. Ungdomsskolen og Naturama forventer ingen budgetafvigelser pt. Vedrørende Kultur og fritid forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr., som kan henføres til manglende indtægter vedr. Svendborg Badeland. Vedrørende Sekretariatet forventes pr. 31. maj et merforbrug på 0,9 mio. kr. Heraf vedrører 0,6 mio. kr. ESDH projektet mens der forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. vedr. færgedrift og lystbådehavne. Udvalgt for Børn og unge Udvalgets samlede korrigerede driftsbudget for 2007 udgør 870,7 mio. kr. mod et forventet regnskab på 861,9 mio. kr. Et netto mindreforbrug på 8,75 mio. kr. I forhold til marts måneds økonomirapport er udviklingen i forventet regnskab øget med ca. 12 mio. kr. i forbindelse med overførslerne fra 2006 på ca. 21 mio. kr. sammenholdt med merindtægterne fra salg af pladser i specialinstitutionerne på ca. 9 mio. kr. Det forventede mindreforbrug på 8,75 mio. kr., består hovedsagelig af indtægter fra specialinstitutionerne der i forbindelse med takstfinansieringen og det afledte overhead giver en merindtægt på ca. 11 mio. kr., hvoraf en del tilbageføres til PPR til betaling for brug af pladser i institutionerne. På skoleområdet udgør befordring af skolebørn i forbindelse med øget kørsel til Odense skoler samtidig med et bortfald af den amtslige medfinansiering af befordringsområdet for centerklasseelever 2,9 mio. kr., samt entreprenøraftale med Odense kommune på sygehusundervisning på 0,5 mio. kr. 5

6 Resultatoversigt pr. 31. maj 2007 Herudover forventes der øgede udgifter på dagtilbudsområdet på i alt 3,7 mio. kr., hvoraf 3,1 mio. kr. vedrører merudgifter i forbindelse med pladsgarantien. På familieområdet forventes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr.. Mindreforbruget vedrører særlige dagtilbud og særlige klubber, herunder betaling til Jægermarken. PPR området viser en forventet merudgift på 9,3 mio. kr. hvilket skyldes entreprenøraftaler med Odense kommune omkring specialrådgivning for småbørn, samt betaling af børn i Kolibrien. Disse udgifter dækkes ind via indtægter fra specialinstitutionerne herunder beregnet overhead. Sundheds- og forebyggelsesudvalget Budgetkontrollen for maj er fortsat præget af usikkerhed på området, primært vedr. medfinansieringen af sygehusvæsenet, men på det foreliggende grundlag forventes budgettet at holde. Udviklingen i forventet regnskab kan henføres til, at overførslerne fra 2006 er indarbejdet. Socialudvalget Samlet set forventes et merforbrug på 24,5 mio. kr. Det er en ændring i forhold til budgetkontrollen pr. marts 2007 på 15,2 mio. kr., som primært skyldes større udgifter til botilbud, kontakt- og ledsageordningen samt behandling af stofmisbrugere end forventet. På ældreområdet forventes det samlede budget at holde. Ældreområdet er ikke præget af mange nye opgaver i forhold til kommunalreformen, men tilpasning af budgetterne i forhold til organisationsændringen er en stor opgave. Løn budgettet er fordelt, men der udestår fordeling af budgetterne mellem plejecentre og hjemmeplejen på driftsområdet. På socialområdet forventes et merforbrug på 24,5 mio. kr. Socialafdelingen er kendetegnet ved at være præget af strukturreformen og de ændringer reformen har medført. Især den nye takststruktur og statsrefusion påvirker udgiftsniveauet og dermed budgetlægningen. Budgetopfølgningen viser at, de tidligere amtslige tilbud (institutionerne) er budgetmæssigt på plads og kører som forventet. Den ændrede finansieringsstruktur gør det derimod vanskeligt at budgettere udgifterne vedr. myndighedsopgaverne, hvor især boforanstaltninger, kontakt-ledsagerordningen, handicapbiler og misbrugsbehandlingen har ændret karakter. Det er således på myndighedsopgaven det forventede merforbrug er. Vedr. sekretariatet forventes det samlede budget at holde. Økonomiudvalget Mindreforbruget på området administration udgør 6,4 mio. kr. og kan primært henføres mindreforbrug vedr. kommunens forsikringsfond, hvor der forventes overført 6,6 mio. kr. til I negativ retning trækker, at der pga. brand i kommunens grafiske afdeling må forventes en mindreindtægt på ca. 0,2 mio. kr. i Overførselsudgifter: For overførselsudgifterne forventes et samlet merforbrug på 5,7 mio. kr Vedr. aktivering forventes et mindreforbrug på 5,9 mio. kr., hvilket er et fald i mindreforbruget på 0,3 mio. kr. i forhold til budgetkontrollen pr. 31. marts Mindreforbruget omhandler primært introduktionsprogram, jobtræningsordningen og beskæftigelsesordninger. Under Sociale ydelser, som omhandler kontanthjælp og revalidering og fleksjob, forventes der totalt set et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. I forhold til budgetkontrollen pr. 31. marts er der en stigning i mindreforbruget på 2,2 mio. kr. Stigningen skyldes primært forventede mindreudgifter til kontanthjælp. 6

7 Resultatoversigt pr. 31. maj 2007 Sygedagpengeområdet har siden oktober 2006 haft en stigende tendens i antallet af sygemeldte, især af personer sygemeldt udover 52 uger. Såfremt det ikke lykkes at ændre på denne udvikling forventes området, at resultere i et merforbrug på 16,1 mio. kr., hvilket er 2,5 mio. kr. mere end forventningen pr. 31. marts I forhold til sygemeldte udover 52 uger skyldes det forhøjede niveau, det produktionstab, som blev en naturlig konsekvens af kommunesammenlægningen i december og januar. Det første kvartal i 2007 har været præget af personalemangel og som følge af fusionen en ny fordeling mellem de enkelte sagsbehandlere. Konsekvenserne af disse vilkår for opfølgningsindsatsen overfor de sygemeldte har givet øget gennemsnitsvarighed for området som helhed. Det vurderes, at være muligt at påvirke udviklingen resten af året ved øget ressourceanvendelse på området, således at sagsantallet kommer ned på et væsentligt lavere niveau ultimo 2007/primo 2008 og der igangsættes de fornødne initiativer. Erhvervsudvalget har fået en tillægsbevilling som engangsudgift til ekstra indsats på sygedagpengeområdet med henblik at bremse den stigende udvikling på længere sigt, og dermed reducere udgifterne til sygedagpenge betydeligt. Der er tale om et projekt styret af eksterne rådgivere. Vedr. Økonomisk sikring, pensioner udviser budgetkontrollen samlet set en forventning om, at budgettet for hele området økonomisk sikring og pensioner vil ende med en merindtægt på 2,0 mio. kr., hvilket udelukkende kan henføres til betalinger til/fra kommuner på førtidspensionsområdet. Inden for området sker der betaling mellem kommuner når førtidspensionister flytter, og her forventes netto en merindtægt på 2,0 mio. kr. i forhold til det budgetlagte. Det nye skøn er foretaget med udgangspunkt i regnskabsresultat for 2006 samt forbruget pr. 31. maj Renter Vedr. renter forventes samlet set et mindreforbrug på 14,3 mio. kr., hvoraf 13,9 mio. kr. forventes overført til Udvikling i forventet regnskab skyldes primært indfrielse af swapaftaler. Mindreforbruget kan primært henføres til, at der er overført 10,4 mio. kr. fra 2006 vedr. pulje til imødegåelse af rente- og valutarisiko, samt indfrielse af swapaftaler. Anlæg På det skattefinansierede anlæg forventes et mindreforbrug på 57,2 mio. kr., som forventes overført til Mindreforbruget kan henføres til at renoveringen af Lundby Skole er sat i bero indtil nærmere afklaring i forbindelse med budgetdrøftelserne, etablering af ny tandklinik samt korrektion af skønnet vedr. overførsler til Udvikling i forventet regnskab kan primært henføres til at overførslerne fra 2006 er indarbejdet. På vejområdet er der pt. usikkerhed om det samlede forbrug for 2007 og området analyseres, så der ved næste budgetkontrol forventes et mere sikker bud på årsforbruget. På de 2 vejprojekter Ring Nord s og Nyborgvejs forlægning medfører Taksationskommissionens udmelding en udgift på knap 7 mio. kr. ud over, hvad der er afsat budget til. Der vil i efteråret blive søgt en tillægsbevilling. Kapitalposter Vedrørende afdrag på lån er der et mindreforbrug på 5,2 mio. kr. Når Egebjergs lån til spildevand og vand bliver overført til Spildevand A/S og Vand A/S giver det et mindreforbrug på 4,9 mio. kr. Netto mindreforbruget på de øvrige lån udgør ca. 0,3 mio. kr. Udviklingen i forventet regnskab på afdrag er på 36,1 mio. kr. 30,7 mio. kr. skyldes konvertering af et schweizerfranc lån. 4,3 mio. kr. vedrører afdrag på Egebjergs lån til Kloak og Vand, og som skal overføres til Svendborg Spildevand A/S og Svendborg Vand A/S. Der er 0,6 mio. kr. vedr. 7

8 Resultatoversigt pr. 31. maj 2007 færgelån som overføres til Endelig er der fra Egebjerg overført 10,3 mio. kr. fra 2006 til indfrielse af lån Ollerup Plejehjem. Under optagne lån forventes ingen afvigelser pt. Udviklingen i forventet regnskab på 30,7 mio. kr. skyldes konvertering af et schweizerfranc lån. Brugerfinansieret område Drift: På det brugerfinansierede område (Svendborg Kraftvarme) henvises til perioderegnskabet pr. 30. april 2007 der har været forelagt Udvalget for Miljø og Teknik 18. juni Merudgiften på 3,4 mio. kr. vedrører affaldsdelen og udgør forskellen mellem vedtaget budget og det reviderede budget, der blev forelagt UMT/ØK i januar 2007, men som ØK ikke tiltrådte, idet beslutningen var at finde en forhandlingsmæssig løsning med Svendborg Fjernvarmecentral A.m.b.A. (SFC). Det skal bemærkes, at i forbindelse med overdragelse af Gasmotordelen til SFC pr kan der komme afledte afvigelser for såvel Affaldsdelen som Gasmotordelen, idet der henvises til Byrådsbeslutning af Der vil blive forelagt et revideret budget for 2007 hurtigst muligt efter sommerferien. Anlæg: På anlæg forventes ingen pt. ingen afvigelser. Udvikling i forventet regnskab kan henføres til overførslerne fra 2006 er indarbejdet i budgetkontrollen. Reguleringer Vedr. reguleringer forventes en merudgift på 2,3 mio. kr., som fremkommer således. Under Pantebreve forventes et merforbrug på 12,3 mio. kr. Årsagen er primært deponering vedr. forsyningsvirksomhedernes overskud med 11,3 mio. Det resterende merforbrug kan henføres til lån til betaling af ejendomsskatter, hvor der pt. forventes et merforbrug på 1,0 mio. kr. Denne udgift er låneberettiget. Det skal bemærkes, at kommunen i forbindelse med Mærskgården skal deponere 13,2 mio. kr., hvilket ikke er indarbejdet i budgetkontrollen for maj. Forskydninger i kortfristet gæld forventes at udvise en merindtægt/mindreforbrug på 10,0 mio. kr. Årsagen er, at kommunens gæld ultimo 2007 forudsættes øget med 10 mio. kr. i lighed med foregående år, grundet løbende prisstigning i løn- og pensionsudgifter, stigende omsætning som følge af nye opgaver mv. Udviklingen i forventet regnskab kan primært henføres til overdragelse af Svendborg Vand. Servicevækst For 2007 er der mellem Regeringen og KL aftalt, at væksten i serviceudgifterne maksimalt må udgøre 0,2 procent for kommunerne under ét. Det forventede regnskab 2007 ligger under den aftalte vækst på 0,2 procent. Likviditetsudviklingen Med udgangspunkt i budget- og likviditetskontrollen pr. 31. maj 2007 er nedenfor vist udviklingen i kommunens likviditet opdelt på henholdsvis en skattefinansieret og brugerfinansieret beholdning. Ultimobeholdningen 2007 forventes nu at udgøre 68,2 mio. kr., hvilket er 23,2 mio. kr. mindre end budgetkontrollen for marts måned. Den lavere beholdning kan henføres til udviklingen i forventet regnskab, hvor forbruget er steget med 26,4 mio. kr. i forhold til budgetkontrollen for marts. Hertil kommer at tilgodehavendet, som følge af tvisten mellem Kraftvarme og Varmeforsyningen er opjusteret fra 36,6 mio. kr. til 39,7 mio. kr.. Udviklingen i kommunens likviditet: 8

9 Resultatoversigt pr. 31. maj 2007 Kassebeholdning Ultimo 2007 Ultimo 2007 Ultimo 2007 Mio. kr jf. vedt. budget iflg. Marts iflg. Maj Skattefinansieret 61,6 121,8 98,8 Brugerfinansieret -19,0-30,4-30,6 I alt 42,6 91,4 68,2 Ultimobeholdningen 2007 forventes på baggrund af budgetkontrollen for maj måned at udgøre 68,2 mio. kr. Beholdningen er opgjort inkl. deponering i 2006 og 2007 på henholdsvis 18,9 mio. kr. og 11,3 mio. kr. Ved opgørelsen af ultimolikviditeten 2007 er der i den skattefinansierede beholdning medtaget de økonomiske konsekvenser, som følge af tvisten mellem Kraftvarme og Svendborg Varmeforsyning. Ved udgangen af 2006 udgjorde mellemværendet 39,7 mio. kr. (mod 27,5 mio. kr. ved udgangen af 2005), og det forventes uændret i Opmærksomheden henledes på, at kommunen i forbindelse med Mærskgården i 2007 skal deponere yderligere 13,2 mio. kr. hvilket ikke er indregnet i budgetkontrollen. Sammen med de øvrige deponerede midler samt tvisten mellem Kraftvarme og Varmeforsyningen udgør disse midler i alt 83 mio. kr., som i princippet ikke er til rådighed Det er forudsat, at der ved opgørelsen af amtets nettoformue tilføres kommunen 23 mio. kr. til færdiggørelse af Ring Nord. Herudover tilføres aktiver i form af bygninger, grunde m.m. samt forholdsmæssig andel af amtets langfristede gæld. Amtets forventede 2006-regnskab indebærer, at nettoformuen reduceres med 950 mio. kr. i forhold til forudsætningerne i delingsaftalen. Det indebærer, at kommunen skal overtage en større gæld, men først den endelige genberegning af delingsaftalen vil vise, om regnskabsresultatet vil få konsekvenser for kommunens likviditet. 9

10 Tillægsbevillinger - puljer Tillægsbevillinger Nedenfor er givet en oversigt over givne tillægsbevillinger, som berører kassen. og som er indarbejdet i det korrigerede budget pr. 31. maj Skattefinansieret område inkl. konto 7 og 8 Bevilling kr. Note Ydelser på lån vedr. Hjortøboen 116 Tilretning af budget Udvidelse af Mariasøstrenes Børnehave med 12 pladser 3000 Legepladser 162 Udvidelse af pladser på børnepasningsområdet 1000 Indfrielse af lån vedr. SIMAC -230 Overførsler fra 2006 vedr. drift og konto 7/ Overførsler fra 2006 vedr. anlæg Overdragelse af lån til Svendborg Vand Køb af DSB-areal ved havnen 181 I alt angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver merindtægt/mindreudgift Brugerfinansieret område Bevilling kr. Note Udbygning af bassin på Pasopvej 712 Ledningsudvidelser Overførsler fra 2006 vedr. anlæg 3153 I alt angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver merindtægt/mindreudgift Oversigt tværgående puljer Status Udviklingspuljen Der blev i forbindelse med budgetforliget for budget 2007 afsat en årlig pulje på 10,0 mio. kr. i budget 2007 og frem. Puljen er afsat til erhvervs- og udviklingsinitiativer, og skal benyttes til at skabe et godt afsæt for udvikling i den nye Svendborg Kommune. Puljen er pr disponeret fuldt ud. Der er politisk bevilget midler til nedenstående projekter i : Projekt Bevilling i Fynske udviklingsprojekter: Havørredprojekt Miljøforum Fyn Brobyggerprojektet Cykelturisme Sport Event Fyn Film Fyn Ny designlinie

11 Tillægsbevillinger - puljer Projekt Tankefuld Kommuneplan strategi Tilskud til Naturturisme Tilskud til Spil Svendborg sammen I alt Som det ses er der pr disponeret 10,1 mio. kr. til projekter i Merudgiften i forhold til den budgetlagte pulje forventes overført og trukket fra puljen i Her er der indtil videre bevilget 6,3 mio. kr. i 2008 og 5,1 mio. kr. i I 2010 plus 2011 er der bevilget godt 4,0 mio. kr. årligt. Anlægspulje vedr. infrastruktur Under Økonomiudvalget er der afsat en anlægspulje på 5,0 mio. kr. til infrastrukturprojekter. Beløbet er endnu ikke disponeret. Status budgetforlig Til Økonomiudvalgets orientering vedlægges en status over de forskellige initiativer, der indgår i budgetforliget for budget

12 Befolkning Befolkningsudvikling Befolkningsudviklingen befolkningsudvikling indbyggere jan 1.feb 1.marts 1.april 1.maj 1.juni 1.juli 1.aug 1.sep 1.okt 1.nov 1.dec 31.dec måned 2007 prognose 2006 Bemærk at der på grund af periodiseringer i registreringen i Det Centrale Person Register, kan forekomme små justeringer af 2007 tallene. Pr kan der konstateres en samlet stigning i indbyggertallet for 2007 på i alt 150 personer. Det samlede indbyggertal udgør pr , personer, mod ved årets start. Udviklingen i børnetallene Alder Difference Forv årige årige årige Bemærk at fødsler, flyttemønstre osv. ikke fordeler sig ligeligt året igennem. Tendenser i ovennævnte udvikling kan derfor ikke umiddelbart fremskrives til årsvirkninger, hvorfor tallene skal tages med dette forbehold. Befolkningsprognose Befolkningsprognosen for årene er udarbejdet. Der forventes en samlet vækst i befolkningstallet i 2007 på 200 personer. Sidste års befolkningstilvækst (de tre gamle kommuner) var på i alt 222 personer, 47 mere end forventet i prognosen. Generelt forventes der en jævn vækst i befolkningstallet frem til 2013, hvorefter det stagnerer for så at falde en smule igen. I år 2021 forventes befolkningen at udgøre personer, hvilket er 866 personer mere end pr Forventet befolkningsudvikling fordelt på alder Alder årige årige årige årige årige I alt Bemærk forskydningen i alderssammensætningen. F.eks. går gruppen af 67+ årige fra at udgøre 15% i dag til 19% i år 2021, mens de årige går fra at udgøre 65% i dag, til at udgøre 62 % af befolkningen i år

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1 Økonomisk politik/strategi... 4 2. Resultatoversigt 2014-17... 4 3. Indtægtsbudgettet... 6 3.1 Skatter, udligning og tilskud...

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

Årsregnskab 2009. Årsberetning

Årsregnskab 2009. Årsberetning Årsregnskab Årsberetning Indhold Indhold Forord................................... 3 Anvendt regnskabspraksis........................ 5 Generelle bemærkninger........................ 11 Regnskabsopgørelse..........................

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007 Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts Ifølge Styringsmodellen skal afdelingerne foretage budgetopfølgning pr. 31. marts. De respektive budgetopfølgninger har nu været forelagt de budgetansvarlige

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012. Årsregnskab for 2012

ÅRSBERETNING 2012. Årsregnskab for 2012 ÅRSBERETNING 2012 Årsregnskab for 2012 Læsevejledning Formålet med regnskabet er at redegøre for udviklingen i regnskabsåret set i forhold til den forventede udvikling, da budgettet blev vedtaget. Aflæggelsen

Læs mere

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget - samt overslagsårene 2014-2016 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi må være på forkant med fremtidens udfordringer I byrådet glæder vi os over, at vi med -budgettet står med en

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2013-...2 Lejre Kommune Økonomiudvalget

Læs mere

Region Midtjylland. Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8

Region Midtjylland. Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8 Region Midtjylland Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Budget og Analyse Skottenborg 26 Postboks

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Nærværende materiale indeholder budgetoplæg med supplerende bemærkninger mv. Materialet er udarbejdet til brug for Kommunalbestyrelsens budgetseminar den 24. og 25. august 2009 Budgetoplægget

Læs mere

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi møder fremtidens udfordringer med lyst til nytænkning Budgettet for 2014 og overslag for årene til og med

Læs mere

I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600

I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600 Budgetopfølgning anlæg 2011 - pr. 31.10.11 JAN/30.11.11 Børne og Famileudvalget Korrigeret budget Skønnet regnskab Tillægsbevilling Kernehuset, Biersted 3,9 0,0-3,885 Halvrimmen Børnehave 0,8 0,8 Øvrige

Læs mere

Revideret: 9.4.2015 Acadre 14-26574 UDKAST

Revideret: 9.4.2015 Acadre 14-26574 UDKAST Revideret: 9.4.2015 Acadre 14-26574 UDKAST Indholdsfortegnelse: 2 l Kommuneoplysninger 3 l Borgmesterens forord 4 l Påtegninger: 4 Ledelsens påtegning 5 Den uafhængige revisors reviewerklæring 6 l Kommunens

Læs mere

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Budget 2011. Samt overslagsår 2012-2014

Budget 2011. Samt overslagsår 2012-2014 Budget 2011 Samt overslagsår 2012-2014 Indholdsfortegnelse 1. Budget 2011-2014 i hovedtal...side 3 2. Budgetaftalen...Side 4 3. Generelle bemærkninger...side 18 4. Budgetbemærkninger Pleje og omsorg...side

Læs mere

Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019

Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Indledning Som en del af den igangværende proces med budgetlægningen for 2016-2019, er det forudsat at Økonomiudvalget på deres ordinære møde 20. maj

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

Kapitel 1 Sammenfatning

Kapitel 1 Sammenfatning 4. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...1 Kapitel 2 Bevillingsområder...12 2.1 Amager Hospital...13 2.2 Bispebjerg Hospital...15 2.3 Bornholms Hospital...17 2.4 Frederiksberg

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Lærke Jensen Afbud:

Læs mere

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 15

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 15 Region Midtjylland Økonomirapport pr. 31. oktober 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 17. december 2008 Punkt nr. 15 N O T A T Delaftale sundhedsområdet Regeringen, DF og Liberal Alliance har indgået

Læs mere

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008. Punkt nr. 14

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008. Punkt nr. 14 Region Midtjylland Økonomirapport pr. 31. oktober 2008 Bilag til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008 Punkt nr. 14 N O T A T Delaftale sundhedsområdet Regeringen, DF og Liberal Alliance har indgået

Læs mere

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1 Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger og taloversigter Bind 1 Vi har styr på omkostningerne men har store udfordringer forude Ikast-Brande Kommunes Budget 2015-2018, hviler

Læs mere

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014 1 Budget 2015-2018 Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger December 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2015-2018... 7 Miljø og

Læs mere

Generelle bemærkninger Budget 2015

Generelle bemærkninger Budget 2015 Budgettet for 2015 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2014. Budgetmaterialet indeholder: 1. Hovedoversigt til budget 2. Sammendrag af budget 3. Resultatoversigt til budget 4. Generelle

Læs mere

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Budget 2015 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...

Læs mere

0. Baggrund. Region Midtjylland under dannelse

0. Baggrund. Region Midtjylland under dannelse Notat: Analyse af budget 2006 i Vejle Amt, Ringkøbing Amt, Viborg Amt og Århus Amt i lyset af Lov om regioners godkendelsesordning for væsentlige økonomiske dispositioner 0. Baggrund A. Udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager.

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager. Forord Med budgettet for 2015 har Byrådet lagt en plan for kommunens service i de kommende år. Planen bygger på de beslutninger, som byrådet tidligere har truffet, og planen angiver nye prioriteringer

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til. Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til. Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden til Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus Indholdsfortegnelse Pkt. 1... 3 Meddelelser fra formand/administration. Efterretningssager

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Egedal Kommune 2010-2013

Kommunalbestyrelsen Egedal Kommune 2010-2013 Indholdsfortegnelse Forord 1. Generelle bemærkninger...5 2. Miljøcenteret...30 3. Bygge- og Plancenteret...39 4. Center for Borgerservice...48 5. Ældrecenteret...55 6. Sundhedscenteret...65 7. Jobcenteret...78

Læs mere