Attesttakster og Takster for forskellige forretninger per 1. april 2005

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Attesttakster og Takster for forskellige forretninger per 1. april 2005"

Transkript

1 UGESKR LÆGER 167/18 2. MAJ Lægeforeningen Attesttakster og Takster for forskellige forretninger per 1. april 2005 Nedenfor bringes attesttakster gældende fra den 1. april 2005.»Takster for forskellige forretninger«, der reguleres hvert andet år, er blevet reguleret den 1. april Meddelelsen har beklageligvis denne gang været forsinket, idet vi på grund af dette forårs overenskomstforhandlinger har måttet vente på Personalestyrelsen/Finansministeriets godkendelse af de nye takster for de statslige attester. Alle øvrige takster har dog siden den 31. marts 2005 været tilgængelige på DADLNET. På grund af moms på lægeerklæringer fra den 1. april 2005 vil det fra denne dato være nødvendigt, at lægerne fremover udsteder regning, så det fremgår, om der er tillagt moms. Se»Vigtigt nyt på attestområdet«i dette nummer af Ugeskrift for Læger. Der er med virkning fra den 1. april 2005 en ny bestemmelse vedrørende honorering af dagpengeattester til kommunerne. Se»Vigtigt nyt på attestområdet«i dette nummer af Ugeskrift for Læger. Attestudvalgets blå publikation»attesttakster og Takster for forskellige forretninger«forventes at foreligge i løbet af juni/juli Opmærksomheden henledes samtidig på»attestnøglen«på DADLNET, som giver en række vigtige oplysninger om attesterne. Attestudvalget anbefaler lægerne at gemme denne meddelelse for at have de aktuelle attesttakster ved hånden, indtil publikationen udsendes. Attestudvalget 1. KOMMUNALE ATTESTER ID-nr. Nr. Attestens navn Honorar LÆ 105 Journaloplysninger fra sygehus kr LÆ 115 Journaloplysninger fra speciallægepraksis kr LÆ 125 Statusattest kr LÆ 135 Specifik helbredsattest kr LÆ 145 Generel helbredsattest kr LÆ 155 Speciallægeattest Honorar efter regning LÆ 165 Forslag om socialmedicinsk sagsbehandling kr LÆ 205 Attest vedr. uarbejdsdygtighed 1) kr. (197 kr.) LÆ 215 Attest vedr. socialmedicinsk opfølgning 1) kr. (336 kr.) LÆ 225 Attest vedr. kronisk sygdom 1) kr. (230 kr.) LÆ 235 Attest vedr. sygdom i forbindelse med graviditet eller risiko for fosterskader 1) kr. (262 kr.) 1) Med virkning fra den 1. april 2005 forhøjes honorarerne for dagpengeattesterne LÆ 205, LÆ 215, LÆ 225 og LÆ 235 med et konsultationshonorar under forudsætning af, at der ikke i forbindelse med undersøgelsen er foretaget noget behandlingsmæssigt med honorarkrav til sygesikringen på det sygdomsområde, som dagpengeattesten vedrører. På de omtalte attester er honoraret inkl. konsultationshonorar anført i parentes. 2. AMTSLIGE ATTESTER p.t. ingen aftalte attester

2 1990 UGESKR LÆGER 167/18 2. MAJ STATSLIGE ATTESTER Arbejdstilsynet Arbejdstilsynet, anmeldelse af erhvervssygdom/arbejdsbetingede skader (autoriseret blanket) kr Lægeattest ved arbejde med ioniserende stråling Honorar efter regning Ansættelse inden for Staten Helbredsattest til brug ved ansættelse inden for Staten (betales af ansøgeren) kr. (supplerende undersøgelser efter regning) Blodprøver i faderskabssager rekvireret af Statsamtet Blodprøve i faderskabssag (under normale forhold) kr Blodprøve i faderskabssag (under specielle forhold) kr. Søværnet Officerer i søværnet, synsprøve for øjenundersøgelse af ansøgere til kr. Værnepligtige Undersøgelse af værnepligtige efter henvisning fra Forsvarets Sundhedstjeneste Honorar efter regning Hjemmeværnet Formular I For en erklæring, der afgives efter aktuel undersøgelse: fra en speciallæge, bortset fra øjen- og ørelæge samt speciallæge i almen medicin kr. Formular II Til speciallæge i øjensygdomme: for en erklæring, der afgives efter aktuel undersøgelse kr. Formular III Til speciallæge i øre-, næse- og halssygdomme: for en erklæring, der afgives efter aktuel undersøgelse kr. Formular IV For en erklæring, der afgives på grundlag af journalmateriale fra tidligere foretagne undersøgelser: fra en speciallæge bortset fra øjen- og ørelæge samt speciallæge i almen medicin kr. Formular V Fra den værnepligtiges praktiserende læge: for en undersøgelse af mindre omfang kr. Sessionsattester Formular I For en erklæring, der afgives efter aktuel undersøgelse: fra den værnepligtiges praktiserende læge kr fra speciallæge, bortset fra øjen- og ørelæge kr fra den værnepligtiges praktiserende læge for henvisning til speciallæge eller sygehus kr. Formular II Til speciallæge i øjensygdomme: for en erklæring, der afgives efter aktuel undersøgelse kr for en erklæring, der afgives på grundlag af journalmateriale fra tidligere foretagne undersøgelser kr. Formular III Til speciallæge i øre-, næse- og halssygdomme: for en erklæring, der afgives efter aktuel undersøgelse kr for en erklæring, der afgives på grundlag af journalmateriale fra tidligere foretagne undersøgelser kr.

3 UGESKR LÆGER 167/18 2. MAJ Formular IV For en erklæring, der afgives på grundlag af journalmateriale fra tidligere foretagne undersøgelser: fra den værnepligtiges praktiserende læge kr fra speciallæge bortset fra øjen- og ørelæge kr. Formular V fra den værnepligtiges praktiserende læge for en undersøgelse af mindre omfang kr. Søfart Søfartsattest (under 18 år hvert år/over 18 år hvert 2. år) undersøgelse af søfolk (må kun udstedes af autoriserede søfartslæger) kr. Politiattester Attester til retslig brug Taksten i tidsrummet (undersøgelsestidspunktet) kr Taksten i tidsrummet (undersøgelsestidspunktet) kr Lægeerklæring i forbindelse med detentionsanbringelse Honorar efter regning Politiaspirantattester Helbredsattest kr Tillidslægens attest kr. Værgemålsattest Værgemålsattest Honorar efter regning Levnedsmiddelvirksomheder Levnedsmiddelvirksomheder, helbredsattest for personer, der ansættes i kr. Fiskeindustri Fiskeindustrien, helbredsattest for personer, der ansættes i (betales af virksomheden) kr. Arbejdsskadestyrelsen til brug ved lov om arbejdsskadeforsikring Lægeerklæring I for den første lægeerklæring til oplysning om ulykkestilfælde og erhvervssygdomme, på hertil autoriseret blanket kr Lægeerklæring II for den sidste afsluttende lægeerklæring på den hertil autoriserede blanket kr. Påtegning på Lægeerklæring II indeholdende en fornyet beskrivelse af tilstanden. (Supplerende udtalelse afkrævet lægen umiddelbart honoreres ikke særskilt) Supplerende erklæring til Lægeerklæring I eller II vedr. et enkelt organ (organattest) kr Supplerende erklæring til Lægeerklæring II kr Brokattest kr Supplerende attest vedrørende høreskader kr. 1) En række forsikringsselskaber er af Arbejdsskadestyrelsen og ministeriet bemyndiget til at indhente disse attester for samme honorar. Luftfartsattester Øjenundersøgelse SLV Honorar efter regning Øre-Næse-Hals-undersøgelse SLV Honorar efter regning Generel flyvemedicinsk erklæring SLV Honorar efter regning Jernbanepersonale Attest til brug for helbredsgodkendelse Honorar efter regning Øjenlægeattest Honorar efter regning

4 1992 UGESKR LÆGER 167/18 2. MAJ 2005 Undervisning og eksamen Idrætsundervisning i gymnasiet og HF, lægeattest til fritagelse for (betales af patienten) kr Sygeeksamen ved studenter- og HF-eksamen, lægeattest til ansøgning om (betales af patienten) kr Sygemeldinger i forbindelse med eksamen ved universiteter og andre højere læreanstalter på alm. uarbejdsdygtighedserklæring, men uden attestation af varighed (betales af patienten) kr. Kapitalpensionsattest Kapitalpensionsattest,»livstruende sygdom«(betales af patienten) Honorar efter regning Erstatningsnævnet Lægeerklæring afgivet til brug for ansøgning om erstatning fra staten efter offererstatningsloven kr. Udlændingeområdet Lægelige oplysninger ved ansøgning om helbredsbetinget opholdstilladelse eller visum (betales af ansøger/ansøgers advokat) Honorar efter regning Lægeerklæring til brug for frivillig helbredsundersøgelse af kosovarer (betales af udlændingemyndighederne) Honorar efter regning 4. FORSIKRINGS- OG PENSIONSATTESTER Forsikring og Pension Helbredsattest (attest på overenskomstmæssig blanket med anamnese optaget ved undersøgelsen) kr Helbredsattest til Gruppelivsforsikring (betales af patienten selv) kr. Supplerende attester til helbredsattest Blodtryksattest kr Albumenattest kr HIV-antistofattest kr FP 200 Blodtryksattest Honorar efter regning FP 210 Lipidattest Honorar efter regning Rejseforsikringsattest Lægeattest i forbindelse med afbestilling af rejse kr. Syge- og ulykkesforsikringsattester til brug ved privatforsikring, herunder ansvarsskader Begyndelsesattest kr Mellemattest kr Slutattest kr. Invaliditetsattester Lægeattest ved sygdom/ulykke 1: kr Lægeattest ved sygdom/ulykke 2: kr Invaliditetsattester (hånd- og armskema mv.) kr Invaliditetsattest uden angivelse af organ kr.

5 UGESKR LÆGER 167/18 2. MAJ Pensionskasser særlige attester PKA lægeattest til brug ved ansøgning om fritagelse for betaling af medlemsbidrag eller ydelse af invalidepension kr. Sygeforsikringen»danmark« Sygeforsikringen»danmark«, lægelige oplysninger til Honorar efter regning Patientforsikringen Patientskadeerklæring uden supplerende attest kr Patientskadeerklæring med invaliditetsattest i stedet for objektiv undersøgelse kr. Forsikringserklæring Forsikringserklæring Lægens svar 1) Honorar efter regning 1) Udfærdiget af læger på hospital: honorar = 0 kr. 5. INTERNATIONALE ATTESTER p.t. ingen aftalte attester 6. ANDRE AFTALTE ATTESTER Uarbejdsdygtighedserklæringer Uarbejdsdygtighed, lægeerklæring om Honorar efter regning Jordbrugsattest attest til brug ved vikarordninger inden for jordbruget (13 ugers erklæring og 10 dages erklæring) Honorar efter regning Dansk Tandlægeforenings Tryghedsordninger Begyndelsesattest kr Mellemattest kr. Helbredserklæringer Synsprøveattest for søfarende (betales af rekvirenten) Honorar efter regning MÆRSK OLIE og GAS AS, helbredsattest ifm. offshoreansættelse og ophold (dansk version) kr DONG, helbredsattest ifm. offshoreansættelse og ophold kr DANOP (Dansk Operatørselskab), helbredsattest ifm. offshoreansættelse og ophold kr AMARADA HESS A/S, helbredsattest ifm. offshoreansættelse og ophold kr MÆRSK OLIE og GAS AS, helbredsattest ifm. offshoreansættelse og ophold (inkl. røgdykkerattestation) kr DONG, helbredsattest til udrykningspersonel kr DONG, helbredsattest ifm. offshoreansættelse og ophold (inkl. røgdykkerattestation) kr DANOP, helbredsattest ifm. offshoreansættelse og ophold (inkl. røgdykkerattestation) kr AMARADA HESS A/S, helbredsattest ifm. offshoreansættelse og ophold (inkl. røgdykkerattestation) kr Kørekortattest (betales af rekvirenten) Honorar efter regning Røgdykkere, helbredsattest for kr Odense Brandvæsen, helbredsattest for udrykningspersonel kr.

6 1994 UGESKR LÆGER 167/18 2. MAJ 2005 Helbredsattester for kommunalt ansat personale Københavns Kommune, helbredsattest uden farvesansundersøgelse kr med farvesansundersøgelse kr Stadeplads, lægeattest til brug for ansøgning om kommunal kr. A-kasseattester Rådighed 1) kr Arbejdsophør/afvisning 1) kr Fysisk vold 1) kr. 1) Udleveres af A-kasserne og betales af patienten Fritagelsesattester Sikkerhedssele, lægeattest til fritagelse for brug af Honorar efter regning Styrthjelm, lægeattest til fritagelse for brug af Honorar efter regning Pleje- og behandlingsklinikker Alkoholklinikker, attest til optagelse på kr. Hospitaler for psykisk lidende Optagelse af sindslidende patienter ved første indlæggelse kr Genindlæggelse på samme hospital kr Tvangsindlæggelse, attest ved kr Optagelse på nerveklinikker kr. Dødsattester Kopi af dødsattest til forsikringsselskaber Honorar efter regning Attest udstedt ved retslægeligt ligsyn (ekskl. evt. afstandstakst) (uden for sygehuse og lignende ydes honorering i henhold til overenskomst med Den Offentlige Sygesikring eller privattakst for sygebesøg) kr. TAKSTER FOR FORSKELLIGE FORRETNINGER Bloddonorundersøgelser, sportsarrangementer og spiritusprøver og andet arbejde der ikke er dækket af aftaler og overenskomster med Lægeforeningen Lægen skal betales for den forbrugte tid og per påbegyndt time. Taksten er: min. 591 kr. per den 1. april 2005 og reguleres efter nettoprisindekset. Dette beløb er ekskl. omkostninger. Reguleringsterminen er den 1. april ulige år. Taksten forhøjes med 50% i tidsrummet kl til på hverdage og kl til på lørdage. Taksten forhøjes med 100% i tidsrummet kl til på hverdage, fra kl til og fra kl til på lørdage, samt på søn- og helligdage. Tidsforbruget beregnes fra tidspunktet, lægen tager af sted, til hjemturen påbegyndes. Taksten er minimum Befordringsgodtgørelse Lægens godtgørelse skal som minimum per påbegyndt km være Finansministeriets højeste sats.

7 UGESKR LÆGER 167/18 2. MAJ AMBULANCEFLYVNINGER OG PATIENTLEDSAGELSE Aftalen omfatter medlemmer af Den Almindelige Danske Lægeforening tilknyttet som ledsagelæger i henholdsvis Euro Alarm A/S, Kompas Forsikring A/S og SOS-International A/S. Aftalen indeholder forskrifter for honorering og afvikling af lægeledsagede patienttransporter. Honorarer Lægeassistance ved ambulanceflyvninger, patientledsagelse og lignende honoreres som minimum med følgende takster: Honorar Per påbegyndt time kr. Mindste honorar kr. Maks. første 24 timer kr. Maks. per følgende 24 timer kr. Taksterne reguleres efter nettoprisindekset per 1. april i ulige år. En ledsagetransports varighed beregnes tidsmæssigt fra ledsagelægen forlader sin bopæl til ledsagelægen returnerer til bopælen.

8 Ugeskrift for Læger 2. maj 2005, nr. 18 Vigtigt nyt på attestområdet /LÆGEFORENINGEN Attestudvalget Moms på lægeerklæringer Som meddelt i Ugeskrift for Læger den 29. november 2004 er langt den overvejende del af lægeerklæringerne med virkning fra 1. april 2005 blevet momspligtige. Momspligten gælder lægeerklæringer, der afgives med henblik på, at andre kan træffe en beslutning. Momsfrie er lægeerklæringer afgivet med det formål at beskytte, fastholde eller reetablere en persons sundhedstilstand. Til sidstnævnte kategori hører f.eks. Helbredsattest ved natarbejde og Lægeattest ved arbejde med ioniserende stråling. Hvis f.eks. et lokalcenter i kommunen anvender LÆ 125 Statusattest til indhentning af helbredsoplysninger til brug for tilrettelæggelse af plejen, vil attesten i denne sammenhæng være momsfri. Som hovedregel er LÆ 125 Statusattest i lighed med de øvrige LÆ-attester omfattet af momspligt, idet oplysningerne anvendes af kommunen til at træffe beslutning om en social ydelse. Læger har pligt til at lade sig momsregistrere, når det er åbenlyst, at omsætningen på området overstiger kr. Hidtil er den overvejende del af attesterne blevet honoreret uden fremsendelse af regning fra lægen. Denne procedure kan ikke anvendes fremover. På grund af momspligten vil det fremover være nødvendigt, at læger udsteder og medsender regning på lægeerklæringen, og det skal af regningen fremgå, om der er tillagt moms. Der vil ofte for modtageren være behov for, at regningen er specificeret, så momsbeløbets størrelse fremgår. Elektronisk faktura Som meddelt i Ugeskrift for Læger den 24. januar 2005 er det fra Økonomistyrelsen meddelt, at fakturering af attesthonorarer kan foregå som hidtil, for så vidt det drejer sig om attester omfattet af en attestaftale med stat, amt eller kommune. Hvis der sendes en attest til det offentlige, som ikke er omfattet af en attestaftale, vil der være krav om elektronisk faktura. Det betyder for lægen en ekstra administration at skulle fremsende regningen via et

9 »Læs-Ind-bureau«, og det er heller ikke nogen rar tanke at levere helbredsoplysninger (via atte-stens navn) til andre end den, der skal modtage lægeattesten. Der har vist sig et specielt problem vedrørende Lægeer-klæring om Uarbejdsdygtighed, hvor bl.a. amter og kommuner har returneret regningen til lægen med henblik på efterfølgende fremsendelse af regningen via et»læs-ind-bureau«. En alternativ løsning på problemet kan være at opkræve attesthonoraret direkte fra den sygemeldte, som efterfølgende vil få beløbet refunderet hos arbejdsgiveren. Honorering af dagpengeattester Det har gennem mange år været således, at Sygesikringen betalte konsultationshonoraret i forbindelse med udstedelse af LÆ 205, LÆ 215, LÆ 225 og LÆ 235. Ved fornyelse af aftalen om Socialtlægeligt samarbejde i 1998 blev det noteret som en forudsætning for de aftalte honorarer for de nævnte attester, at Sygesikringen betalte konsultationshonoraret. Sygesikringens Forhandlingsudvalg har imidlertid via Praktiserende Lægers Organisation meddelt, at ordningen ikke kan videreføres, og derfor har Attestudvalget måttet tage honoreringsspørgsmålet op med KL, Københavns og Frederiksberg Kommuner. Der er herefter foretaget en ændring i den Socialt-lægelige samarbejdsaftale, hvorefter kommunen skal betale for konsultationen under forudsætning af, at der ikke i forbindelse med undersøgelsen er foretaget noget behandlingsmæssigt med honorarkrav til sygesikringen på det sygdomsområde, som dagpengeattesten vedrører. Der henvises i øvrigt til oversigten vedrørende de nye attesttakster. Eksempel 1: Patient sygemeldt på grund af lændesmerter. Bestiller tid med henblik på LÆ 215. I tilslutning hertil påpeger patienten forværring af smerterne. Efter undersøgelsen ændres smertebehandlingen. Honorarer: Regning til Sygesikringen for konsultation. Regning til kommunen for LÆ 215 uden konsultationshonorar. Eksempel 2: Patient sygemeldt på grund af lændesmerter. Bestiller tid med henblik på LÆ 215. I tilslutning hertil anmoder patienten om at få kigget i ørerne, fordi hørelsen er dårlig. Der foretages fjernelse af ørevoks. Honorarer: Regning til Sygesikringen for konsultation og fjernelse af ørevoks. Regning til kommunen for LÆ 215 med konsultationshonorar (da konsultationen for sygesikringens regning havde andet formål, end det LÆ 215 omhandlede). Eksempel 3: Patient sygemeldt på grund af lændesmerter. Bestiller tid med henblik på blodtrykskontrol. I tilslutning hertil anmoder patienten om at få udfyldt LÆ 215, som er modtaget i posten samme dag. Lægen finder tidsmæssigt mulighed for at klare begge dele. Der foretages ikke noget behandlingsmæssigt vedrørende lændesmerterne.

10 Honorarer: Regning til Sygesikringen for konsultation. Regning til kommunen for LÆ 215 med konsultationshonorar (da konsultationen for sygesikringens regning havde andet formål end det LÆ 215 omhandlede). UGESKRIFT FOR LÆGER Ugeskriftet betinger sig ret til at opbevare og publicere artikler (tekst og illustrationer) også i elektronisk form, fx via cd-rom og Internettet. Eftertryk eller anden mangfoldiggørelse af Ugeskriftets tekst og illustrationer er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra forfatter og redaktion og anførelse af Ugeskrift for Læger som kilde. Gengivelse af informationer eller citater fra Ugeskriftet må tidligst offentliggøres på datoen (mandage) for det pågældende nummers udgivelse og med angivelse af Ugeskrift for Læger som kilde.

Hvornår: md/år. Dato: Underskrift:

Hvornår: md/år. Dato: Underskrift: ANSØGNING OM INVALIDEPENSION Navn: Telefonnr.: Adresse: Postnr. og by: CPR-nr.: E-mail: Stilling: Beskriv dit arbejde: Antal børn under 24 år: Børns CPR-nr.: Egen læges navn og adresse: 1 Hvad er årsagen

Læs mere

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse 1. Policenummer Skadenummer (udfyldes af If) For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf. arbejde Mobil 2. Skadelidte For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf.

Læs mere

ANSØGNING OM INVALIDEPENSION

ANSØGNING OM INVALIDEPENSION ANSØGNING OM INVALIDEPENSION Navn: Telefonnr.: Adresse: Postnr. og by: Cpr.nr.: E-mail: Stilling: Beskriv dit arbejde: Antal børn under 24 år: Børns cpr.nr.: Egen læges adresse: 1 Hvad er årsagen til din

Læs mere

AFTALE. Det aftales samtidig, at de nævnte blanketter ligeledes anvendes ved indhentning af oplysninger om afdøde patienter.

AFTALE. Det aftales samtidig, at de nævnte blanketter ligeledes anvendes ved indhentning af oplysninger om afdøde patienter. AFTALE Mellem Den Almindelige Danske Lægeforening og Rådet for Dansk Forsikring og Pension (nedenfor benævnt parterne) indgås herved nedenstående aftale om procedure for forsikringsselskabers og pensionskassers

Læs mere

Funktionsattest ASK 210 Psykiske følger

Funktionsattest ASK 210 Psykiske følger Funktionsattest ASK 210 Psykiske følger afgivet i henhold til Lov om arbejdsskadesikring 35 og 37 Udfyldes af rekvirenten Navn på tilskadekomne:........ Cpr.nr.:.. -. Adresse:.. Postnr.: By:.. Stilling

Læs mere

SKADEANMELDELSE Afbestillingsforsikring

SKADEANMELDELSE Afbestillingsforsikring Skadeanmeldelse sendes til: Osvald Helmuths Vej 4 DK-2000 Frederiksberg Tlf +45 91 37 53 00 Fax +45 33 11 33 40 www.aig.dk SKADEANMELDELSE Afbestillingsforsikring Når De udfylder denne anmeldelse, beder

Læs mere

Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse

Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse Attesten udfærdiges på dansk. I det omfang, der anvendes latinske betegnelser, skal det danske udtryk tilføjes. Lægen skal

Læs mere

Personnummer. 1. og 2. del

Personnummer. 1. og 2. del LÆ 251 Sendes til Oplyses ved henvendelser Personnummer Anmodning om attest om mulighed for at varetage et arbejde (Kan ikke anvendes af kommunen som arbejdsgiver) Du bedes venligst med det samme henvende

Læs mere

Blanketdokumentation LÆ 121 & 125 v1.0 Februar 2011

Blanketdokumentation LÆ 121 & 125 v1.0 Februar 2011 Blanketdokumentation LÆ 121 & 125 v1.0 Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Blanketternes anvendelse... 4 1.3 Den papirbaserede arbejdsgang... 5 1.4 Den fremtidige

Læs mere

F&Ps honoraraftaler mv. med Lægeforeningen, Tandlægeforeningen og Kiropraktorforeningen

F&Ps honoraraftaler mv. med Lægeforeningen, Tandlægeforeningen og Kiropraktorforeningen 1 af 8 F&Ps honoraraftaler mv. med Lægeforeningen, Tandlægeforeningen og Kiropraktorforeningen Journal nr. 3:1120-0388-195/fødevarer-finans/ld Rådsmødet den 30. maj 2001 Resumé 1. Forsikring & Pension

Læs mere

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (Udfyldes af If, hvis det er en ny skade) Rejsen pris (kr.): Er der modtaget refusion fra rejsearrangøren?

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (Udfyldes af If, hvis det er en ny skade) Rejsen pris (kr.): Er der modtaget refusion fra rejsearrangøren? SKADEANMELDELSE IF REJSEFORSIKRING AFBESTILLING AF REJSE Policenummer: Skadenummer (Udfyldes af If, hvis det er en ny skade) FORSIKRINGSTAGER Navn: Adresse: Telefon nr.: Post nr. og by: E-mail: SYGDOMSRAMTE

Læs mere

Blanketdokumentation LÆ 141, 142 & 145 v1.0 Februar 2011

Blanketdokumentation LÆ 141, 142 & 145 v1.0 Februar 2011 Blanketdokumentation LÆ 141, 142 & 145 v1.0 Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Blanketternes anvendelse... 4 1.3 Den papirbaserede arbejdsgang... 5 1.4 Den fremtidige

Læs mere

TILMELDING eller ÆNDRING til CS FRIVILLIGE FORSIKRING aftale 90025

TILMELDING eller ÆNDRING til CS FRIVILLIGE FORSIKRING aftale 90025 TILMELDING eller ÆNDRING til CS FRIVILLIGE FORSIKRING aftale 90025 Jeg er medlem af CS og ønsker tilmelding/ændring af ovennævnte forsikring pr. / 20_ Forsikringen skal også dække min ægtefælle samlever

Læs mere

Reg.nr: Kontonr: Pengeinstitut: Skadested: Skaden sket: dag / 20 kl. Hvordan skete skaden? Ulykken skete: Under arbejde for arbejdsgiver

Reg.nr: Kontonr: Pengeinstitut: Skadested: Skaden sket: dag / 20 kl. Hvordan skete skaden? Ulykken skete: Under arbejde for arbejdsgiver SKADEANMELDELSE Tandskade Skadeoplysninger Forsikringstager Firma Navn: Adresse: CVR Nr..: E-mail adresse: Police nr. Kontaktperson: Postnr. og by: Telefonnr.: Skadelidte Navn: Adresse: Cpr.nr.: Postnr.

Læs mere

Regulativet omfatter som hidtil ikke lærere i folkeskolen "den lukkede gruppe".

Regulativet omfatter som hidtil ikke lærere i folkeskolen den lukkede gruppe. Regulativ om afsked af tjenestemænd ansat i kommuner inden for Kommunernes Landsforenings forhandlingsområde på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed eller alder, 1997 (afskrift) Kommunernes Landsforening

Læs mere

Stillede spørgsmål og afgivne svar samt øvrig information fra Politiet

Stillede spørgsmål og afgivne svar samt øvrig information fra Politiet Stillede spørgsmål og afgivne svar samt øvrig information fra Politiet Vedr. konkurrenceudsættelse af sundhedsfaglig bistand til Syd- og Sønderjyllands Politi. I forbindelse med Syd- og Sønderjyllands

Læs mere

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Tryg i livet når helbredet svigter Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Du har været udsat for en arbejdsskade og har brug for hjælp. Ud over de fysiske

Læs mere

Navn Cpr.nr. - Beskæftigelse

Navn Cpr.nr. - Beskæftigelse Navn _Spare og Låneforeningen for Lærere og Lærerinder i Odense Helbredserklæring L Adresse Policenr. 646 972 516 0 Helbredsoplysninger for: Navn Cpr.nr. - Beskæftigelse Adresse Postnr. og by Ved besvarelse

Læs mere

Lovtidende A. 24. juni 2013.

Lovtidende A. 24. juni 2013. Lovtidende A 2013 24. juni 2013. Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob og førtidspension I medfør af 25 e, stk.

Læs mere

SKADEANMELDELSE Tandskade

SKADEANMELDELSE Tandskade Skadeanmeldelse sendes til: AIG Europe Limited Osvald Helmuths Vej 4 DK-2000 Frederiksberg Tlf +45 91 37 53 00 Fax +45 33 11 33 40 www.aig.dk SKADEANMELDELSE Tandskade Der er vigtigt, at De udfylder anmeldelsen

Læs mere

Anmeldelse Ulykkesforsikring Tandskade på voksen

Anmeldelse Ulykkesforsikring Tandskade på voksen Anmeldelse Ulykkesforsikring Tandskade på voksen Undgå hæfteklammer brug clips! Vi scanner bilagene Forsikringstager Navn Postnr. E-mail By Skadenr. (udfyldes af Codan) Policenr. Tlf. privat Tlf. arbejde

Læs mere

Funktionsattest ASK 230 Nakke/hals

Funktionsattest ASK 230 Nakke/hals Funktionsattest ASK 230 Nakke/hals afgivet i henhold til Lov om arbejdsskadesikring 35 og 37 Udfyldes af rekvirenten Navn på tilskadekomne:........ Cpr.nr.:.. -. Adresse:.. Postnr.: By:.. Stilling eller

Læs mere

SKADEANMELDELSE Fører- og passagerulykkesforsikring

SKADEANMELDELSE Fører- og passagerulykkesforsikring Skadeanmeldelse sendes til: Osvald Helmuths Vej 4 DK-2000 Frederiksberg Tlf +45 91 37 53 00 Fax +45 33 11 33 40 www.aig.dk SKADEANMELDELSE Fører- og passagerulykkesforsikring Når De udfylder denne anmeldelse,

Læs mere

Vejledning om indhentning af helbredsoplysninger

Vejledning om indhentning af helbredsoplysninger Vejledning om indhentning af helbredsoplysninger 09.05.2014 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til vejledningen 2 2. Selskabers behov for indhentning af helbredsoplysninger - generelt 3 3. Lovgivningen

Læs mere

SKADEANMELDELSE Tilkaldelse

SKADEANMELDELSE Tilkaldelse Skadeanmeldelse sendes til: Osvald Helmuths Vej 4 DK-2000 Frederiksberg Tlf +45 91 37 53 00 Fax +45 33 11 33 40 www.aig.dk SKADEANMELDELSE Tilkaldelse Når De udfylder denne anmeldelse, beder vi Dem tænke

Læs mere

Hvis helbredserklæringen ikke er fuldstændig udfyldt vil den blive sendt retur så du kan tilføje de oplysninger der mangler.

Hvis helbredserklæringen ikke er fuldstændig udfyldt vil den blive sendt retur så du kan tilføje de oplysninger der mangler. Tak fordi I har valgt en Børneforsikring/Børneforsikring Super hos If! På de næste sider finder du helbredserklæringen som skal udfyldes i forbindelse med børneforsikringen du har købt hos os. Ved udfyldning

Læs mere

Hvor blev du undersøgt første gang efter skaden? Hos: Hvornår? dag d. / 201_ kl. :

Hvor blev du undersøgt første gang efter skaden? Hos: Hvornår? dag d. / 201_ kl. : OK Børneulykkesforsikring Skadeanmeldelse Forsikrings- Navn: Tager Adresse: By: CPR. nr.: Tlf.: Post nr. Oplys venligst reg.nr. og konto nr. til dit pengeinstitut, til brug for evt. skadeudbetaling. Oplysningerne

Læs mere

Skemaet skal returneres til: Forenede Gruppeliv, Postboks 442, Krumtappen 4, 2500 Valby Telefon 39 16 78 00 Fax 39 16 78 01 E-mail fg@fg.

Skemaet skal returneres til: Forenede Gruppeliv, Postboks 442, Krumtappen 4, 2500 Valby Telefon 39 16 78 00 Fax 39 16 78 01 E-mail fg@fg. Vejledning - Ved ansøgning om præmiefritagelse. For at få behandlet ansøgningen er der nogle praktiske forhold der skal gøres opmærksom på. 1. Ansøgning om præmiefritagelse Du skal udfylde ansøgningsskemaets

Læs mere

Funktionsattest ASK 290 Hørelse

Funktionsattest ASK 290 Hørelse Funktionsattest ASK 290 Hørelse afgivet i henhold til lov om arbejdsskadesikring 35 og 37 Udfyldes af rekvirenten Navn på tilskadekomne:........ Cpr-nr.:.. -. Adresse:.. Postnr.: By:.. Stilling eller beskæftigelse:..

Læs mere

SKADEANMELDELSE Ulykkestilfælde

SKADEANMELDELSE Ulykkestilfælde Skadeanmeldelse sendes til: Kalvebod Brygge 45 DK-1560 København V Tlf +45 33 73 24 00 Fax +45 33 73 24 70 www.aig.dk SKADEANMELDELSE Ulykkestilfælde Det er vigtigt, at De udfylder anmeldelsen så udførligt

Læs mere

Dagpengeret, selvforskyldt ledighed. Lov om arbejdsløshedsforsikring 63, stk. 1.

Dagpengeret, selvforskyldt ledighed. Lov om arbejdsløshedsforsikring 63, stk. 1. Side 1 af 7 ARVID Stamoplysninger Titel Adir j.nr. 99-627-0338 Dokumenttype Dagpengeret, selvforskyldt ledighed AMA-afgørelse Dato(DD-MM-ÅÅ) 20-10-2000 Klassifikation Resumé Principiel Medlemmet havde

Læs mere

Tak fordi du har valgt en Livsforsikring/Voksenforsikring/Voksenforsikring Super hos If!

Tak fordi du har valgt en Livsforsikring/Voksenforsikring/Voksenforsikring Super hos If! Tak fordi du har valgt en Livsforsikring/Voksenforsikring/Voksenforsikring Super hos If! På de næste sider finder du helbredserklæringen som skal udfyldes i forbindelse med forsikringen du har købt hos

Læs mere

Blanketdokumentation LÆ 231 & 235 v1.0 Februar 2011

Blanketdokumentation LÆ 231 & 235 v1.0 Februar 2011 Blanketdokumentation LÆ 231 & 235 v1.0 Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Blanketternes anvendelse... 4 1.3 Den papirbaserede arbejdsgang... 5 1.4 Den fremtidige

Læs mere

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning)

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning) 5 708410 990779 Kommune/Områdekontor Visitationsenheden Tolbodgade 3, plan 6 8900 Randers C Forbeholdt administrationen Modtaget dato Journalnummer - KLE 27.60.00G01 Ansøgning om hjælp i henhold til lov

Læs mere

NR. 29. Når skaden er sket. Sådan fungerer Tandlægeforeningens. Patientforsikring

NR. 29. Når skaden er sket. Sådan fungerer Tandlægeforeningens. Patientforsikring NR. 29 Når skaden er sket Sådan fungerer Tandlægeforeningens Patientforsikring Når skaden er sket Hvad er dækket? En skade sket før den 1. januar 2004 er kun dækket, hvis den er sket i forbindelse med

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Codan Behandlingsforsikring (arbejdsrelateret dækning) - gruppeforsikring i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Region Hovedstaden og Kommune om rådgivning og vurdering fra klinisk funktion, herunder sundhedskoordinatorfunktionen

Samarbejdsaftale mellem Region Hovedstaden og Kommune om rådgivning og vurdering fra klinisk funktion, herunder sundhedskoordinatorfunktionen Samarbejdsaftale om sundhedskoordinator og klinisk funktion Samarbejdsaftale mellem Region Hovedstaden og Kommune om rådgivning og vurdering fra klinisk funktion, herunder sundhedskoordinatorfunktionen

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

Funktionsattest ASK 330 Underarm

Funktionsattest ASK 330 Underarm Funktionsattest ASK 330 Underarm afgivet i henhold til Lov om arbejdsskadesikring 35 og 37 Udfyldes af rekvirenten Navn på tilskadekomne:........ Cpr.nr.:.. -. Adresse:.. Postnr.: By:.. Stilling eller

Læs mere

Aftalen omfatter alene patienter med kroniske sår, der bliver behandlet i et samarbejde mellem den kommunale hjemmepleje og almen praksis.

Aftalen omfatter alene patienter med kroniske sår, der bliver behandlet i et samarbejde mellem den kommunale hjemmepleje og almen praksis. Oversigt over generelle 2-aftaler i Region Sjælland juli 2015 Aftalens titel, gyldighedsperiode mv. Regional aftale om telemedicinsk sårvurdering PLO-Sjælland og omfatter alle alment praktiserende læger

Læs mere

Attester. Lovgivning: Autorisationsloven. Attester. Autorisationsloven 20 om erklæringer afgivet af aut. sundhedspersoner

Attester. Lovgivning: Autorisationsloven. Attester. Autorisationsloven 20 om erklæringer afgivet af aut. sundhedspersoner Attester Attester Generelt om lovgivning videregivelse af oplysninger - samtykke Attestation af sygdom spec. om mulighedsattesten Social-lægeligt samarbejde Aftaler med forsikringsselskaber Attestetik

Læs mere

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning N O T A T 01.05.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere specialer.

Læs mere

Ulykkesforsikring skadeanmeldelse

Ulykkesforsikring skadeanmeldelse Van Ameyde Denmark ApS Lindevangs Alle 6 2000 Frederiksberg Ulykkesforsikring skadeanmeldelse Skadenr. (udfyldes af Van Ameyde): Policenr.: Personskade Tandskade Det er vigtigt, at De udfylder anmeldelse

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Vilkår for Arbejdsskadeforsikring - i henhold til Lov om arbejdsskadesikring

Vilkår for Arbejdsskadeforsikring - i henhold til Lov om arbejdsskadesikring Vilkår for Arbejdsskadeforsikring - i henhold til Lov om arbejdsskadesikring 9901-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger

Læs mere

PERSON-/ULYKKESFORSIKRING Anmeldelse af tandskade på voksen

PERSON-/ULYKKESFORSIKRING Anmeldelse af tandskade på voksen PERSON-/ULYKKESFORSIKRING Anmeldelse af tandskade på voksen 021 Undgå hæfteklammer brug clips! Vi scanner bilagene FORSIKRINGSTAGER NAVN: ADRESSE: POSTNR. OG BY: FORSIKRINGSTAGEREN ER DEN PERSON, I HVIS

Læs mere

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring vedr. operation for fedme inkl. de akutte komplikationer dertil på regionsfunktion under specialet: kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og Viborg Kommune om rådgivning og vurdering fra sundhedskoordinator og Klinisk Funktion

Samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og Viborg Kommune om rådgivning og vurdering fra sundhedskoordinator og Klinisk Funktion Samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og Viborg Kommune om rådgivning og vurdering fra sundhedskoordinator og Klinisk Funktion 1 1. Aftalens parter 1.1. Aftalens regionale part 1.2. Aftalens kommunale

Læs mere

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. april 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 1) om min inspektion den 21. marts 2000 af detentionen i Roskilde. I rapporten bad jeg Politimesteren i Roskilde og Justitsministeriet

Læs mere

Tilmelding til Gruppeliv - for medlemmer af Business Danmark

Tilmelding til Gruppeliv - for medlemmer af Business Danmark Tilmelding til Gruppeliv - for medlemmer af Business Danmark Medlem - Personoplysninger Cpr-nr. Navn: Adresse Postnr. By Alder 18-30 år 31-45 år 46-59 år Jeg tilmelder mig gruppelivsaftalen, der er aftalt

Læs mere

Det er vigtigt, at De udfylder anmeldelsen så udførligt som muligt. Er anmeldelsen udfyldt korrekt, vil vi hurtigt kunne tage stilling til sagen.

Det er vigtigt, at De udfylder anmeldelsen så udførligt som muligt. Er anmeldelsen udfyldt korrekt, vil vi hurtigt kunne tage stilling til sagen. Skadesanmeldelsen sendes til Handicappedes Gruppeforsikring Rolighedsvej 14B, Postbox 141 3460 Birkerød Skadesanmeldelse Ulykkestilfælde dødsfald Det er vigtigt, at De udfylder anmeldelsen så udførligt

Læs mere

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Mølholm Sundhed Arbejdstid: Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Forsikringsbetingelser 1. januar 2015 1 Hvem er omfattet: Alle

Læs mere

Regler om sygedagpenge

Regler om sygedagpenge Regler om sygedagpenge Betingelser for at modtage sygedagpenge... side 1 Arbejdsgivers fritagelse for at betale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden side 2 Fortielse af helbredsoplysninger... side 3 Regler

Læs mere

Refusion af sygedagpenge

Refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM Refusion af sygedagpenge 2007 REFUSION AF SYGEDAGPENGE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskrav 4 2.2 Kommunens opfølgning,

Læs mere

Skadeanmeldelse - Erhvervsrejse

Skadeanmeldelse - Erhvervsrejse Skadeanmeldelse - Erhvervsrejse Sygdom, tilskadekomst, ulykke, hjemtransport, personassistance Forsikringstager Skadenr. (policenr. + skadedato) Firmanavn CVR-nr. Firmaadresse Postnr. By Firma e-mail Firmatelefon

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Codan Behandlingsforsikring (privatrelateret dækning) - gruppeforsikring i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler

Læs mere

Vejledende vilkår for freelancejournalistik

Vejledende vilkår for freelancejournalistik 2012 Vejledende vilkår for freelancejournalistik Disse vilkår kan anvendes, hvor der ikke er indgået anden aftale med Dansk Journalistforbund. Alle takster er beregnet med henblik på at skabe reel lighed

Læs mere

Lægeerklæring til brug ved Justitsministeriets behandling af ansøgninger om dansk indfødsret

Lægeerklæring til brug ved Justitsministeriets behandling af ansøgninger om dansk indfødsret Lægeerklæring til brug ved Justitsministeriets behandling af ansøgninger om dansk indfødsret Erklæringen udfyldes af lægen og skal udfærdiges på dansk. I det omfang, der anvendes latinske betegnelser,

Læs mere

Sundhedsforsikring vilkår - private

Sundhedsforsikring vilkår - private 1. Udbyder 1.1 Doctorservice Sundhedsforsikring udbydes af. 1.2 har fysisk adresse på Flæsketorvet 68,1., 1711 København V, CVR-nummer: 29525129. 1.3 Den erhvervsmæssige hovedaktivitet hos er lægefaglig

Læs mere

Vejledende vilkår for freelancejournalistik

Vejledende vilkår for freelancejournalistik Vejledende vilkår for freelancejournalistik 1 Alment journalistisk arbejde 2 Undervisning, specialviden og udlandsartikler 3 PR og Informationsjournalistik 4 Mindstebetaling 5 Paralleludgivelse efter afregning

Læs mere

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Mølholm Sundhed Arbejdstid: Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Forsikringsbetingelser 1. januar 2013 1 Hvem er omfattet: Alle

Læs mere

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder 2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. juni 2002 i sag 01-172.007 Tandlæge Flemming Harder (advokat Knud Lundblad) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig

Læs mere

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Domstolsstyrelsen den 10. december 2014 Sagsnr. 2014-4308-0001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er småsagsprocessen?...3 3. Beskikkelse som sagkyndig...3

Læs mere

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Mølholm Sundhed Arbejdstid: Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Forsikringsbetingelser 1. januar 2014 1 Hvem er omfattet: Alle

Læs mere

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Den 22/9-2014 J.nr. 85A-ØL-5-14 J.nr. 85A-VL-8-14 Vejledende takster pr. 1. oktober 2014 for salærer til forsvarere i straffesager, bistandsadvokater samt til

Læs mere

ANSØGNING SOM KOSTELEV TIL GRUNDSKOLEN

ANSØGNING SOM KOSTELEV TIL GRUNDSKOLEN OM ELEVEN Der ansøges om optagelse som kostelev i: klasse til august Fulde navn: Kommunenavn: Nuværende skole: Vær opmærksom på, at det er elevens folkeregisteradresse og kommune, der skal anføres her.

Læs mere

Cirkulære om. Cirkulære om afsked af tjenestemænd i staten og folkekirken m.fl. på grund af svagelighed og sygefravær.

Cirkulære om. Cirkulære om afsked af tjenestemænd i staten og folkekirken m.fl. på grund af svagelighed og sygefravær. Cirkulære om Cirkulære om afsked af tjenestemænd i staten og folkekirken m.fl. på grund af svagelighed og sygefravær. 2001 1 Indholdsfortegnelse Indledning, 1 Personkreds, 2 Uansøgt svagelighedspensionering,

Læs mere

Sygdom/Tilskadekomst Skadeanmeldelse - Tryg/Nordea

Sygdom/Tilskadekomst Skadeanmeldelse - Tryg/Nordea Sygdom/Tilskadekomst Skadeanmeldelse - Tryg/Nordea Forsikringstager Skadenr. (policenr. + skadedato) Forsikringstager Telefon privat/mobil Træffes bedst E-mail Rejseforsikring tilknyttet Nordea kreditkort

Læs mere

Udbudsmateriale Energimærkning (EMO)

Udbudsmateriale Energimærkning (EMO) 1. december 2014 Udbudsmateriale Energimærkning (EMO) 1. Udbyder/ordregiver 2. Kontaktperson Forretningsfører Jytte Dam E-mail: jd@bak-bornholm.dk 3. Beskrivelse af ydelse ønsker gennemført energimærkning

Læs mere

Bedre Helbred Eksklusiv

Bedre Helbred Eksklusiv Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser 1. januar 2012 MØLHOLM Forsikring A/S Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 1 Hvem er omfattet: Alle medarbejdere der har en Mølholm

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby 15/12/2011

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Serviceydelser på centrene: Retningslinje for befordring af brugere. 5. udkast. 1 Regelgrundlaget.

Serviceydelser på centrene: Retningslinje for befordring af brugere. 5. udkast. 1 Regelgrundlaget. N O T A T Til Kopi Fra Arbejdsgruppen vedr. retningslinjer Emne 5. udkast - Retningslinje Befordring Voksenhandicap og Socialpsykiatri Telefon 99 74 15 68 E-post tove.sanderhoff@rksk.dk Dato 4. oktober

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Udfyldelse af fakturablanket

Udfyldelse af fakturablanket Udfyldelse af fakturablanket Indhold Hvor finder du fakturablanketten på Virk.dk?... 2 Udfyldelse af afsender og modtager... 4 Felter vedr. fakturadato... 4 Beskrivelse af ydelse, ydelsesmodtager, beløb...

Læs mere

Moms Skoler og andre institutioners salg af pakkerejser

Moms Skoler og andre institutioners salg af pakkerejser RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

Bilag 1 Kravspecifikation Fjerntolkning. Tolkemyndigheden udbud Fjerntolkning 2015 Bilag 1: Kravspecifikation Side1

Bilag 1 Kravspecifikation Fjerntolkning. Tolkemyndigheden udbud Fjerntolkning 2015 Bilag 1: Kravspecifikation Side1 Bilag 1 Kravspecifikation Fjerntolkning Tolkemyndigheden udbud Fjerntolkning 2015 Bilag 1: Kravspecifikation Side1 1. Indledning... 3 2. Beskrivelse af ordregivende myndigheder... 3 4. Opgavevaretagelsen...

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2012)_Mejeriliv SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs-

Læs mere

Honorarer Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste 1) KKR s formænd/-næstformænd X - - X X KKR s øvrige medlemmer - X X X X. Honorar Mødediæter

Honorarer Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste 1) KKR s formænd/-næstformænd X - - X X KKR s øvrige medlemmer - X X X X. Honorar Mødediæter N OTAT Honorering af KKR's medlemmer og KKR s udpegede repræsentanter i regionale fora I dette papir beskrives honoreringen af KKR s medlemmer og KKR s udpegede repræsentanter i regionale fora (sundhedskoordinationsudvalg,

Læs mere

Anmeldelse af ulykkestilfælde

Anmeldelse af ulykkestilfælde Anmeldelse af ulykkestilfælde Når du udfylder skadesanmeldelsen, beder vi dig tænke på, at det er dine oplysninger, som danner grundlag for, at vi kan behandle skaden. Vi beder dig derfor besvare spørgsmålene

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

hvis du kommer til skade på jobbet

hvis du kommer til skade på jobbet hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade i forbindelse med dit arbejde, har du mulighed for at få erstatning. Men der er mange regler, der skal tages

Læs mere

Valg af forsikringsdækninger i gruppeordningen 1.1.2008:

Valg af forsikringsdækninger i gruppeordningen 1.1.2008: Indmeldelse i Gruppeordning KJP/PPP Personoplysninger Navn Cpr-nr. Adresse Postnr. By Stilling Medlem af Forbundet Ja Nej Arbejdsgiver Cvr.nr.: Ansat pr. / - 2008 Indmeldelse i gruppeordningen Freelancer

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005.

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. august 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen på Station Amager. I rapporten anmodede jeg Politidirektøren i København,

Læs mere

Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning

Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning 1 Patientforsikringen sælger ikke forsikringer, men giver erstatning, hvis en patient får en skade. Derfor hedder vi

Læs mere

Informationer omkring tolkeydelser i Region Midtjylland

Informationer omkring tolkeydelser i Region Midtjylland Informationer omkring tolkeydelser i Region Midtjylland Region Midtjylland har indgået ny aftale pr. 1. maj 2013 på Tolkeydelser. Aftalen vedrører levering af tolkeydelser til regions hospitaler, institutioner,

Læs mere

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746 Mini-leksikon To forløb for den sygemeldte Sygedagpenge Underretningsbrev Oplysningsskema fra dagpengeafdelingen. Mulighedserklæring Varighedserklæring se friattest. Lægeerklæring se friattest og mulighedserklæring

Læs mere

Danica SunDheDSSikring

Danica SunDheDSSikring Danica Sundhedssikring 2 DAnica sundhedssikring DAnica sundhedssikring 3 Danica Sundhedssikring giver dig flere valgmuligheder Bliver du syg eller kommer ud for en ulykke, giver Danica Sundhedssikring

Læs mere

5-x. Sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Erstatningsnævnet herunder periode hvor sagen lå stille

5-x. Sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Erstatningsnævnet herunder periode hvor sagen lå stille 5-x. Sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Erstatningsnævnet herunder periode hvor sagen lå stille 115.2 Sagsbehandlingstid En ung mand søgte den 21. september 2004 Erstatningsnævnet om erstatning efter

Læs mere

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet Cirkulære om Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 2002 1 Cirkulære om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 235/2007 afsagt den 23. juni 2008 ****************************** KLAGER P T (3 pers.) 2630 Tåstrup SALGSBUREAU ARRANGØR Stjernegaard Rejser A/S Stjernegaard

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til sundhedsydelser uden for sygehusvæsenet købt i eller leveret fra andre EU/EØS-lande 1)

Bekendtgørelse om tilskud til sundhedsydelser uden for sygehusvæsenet købt i eller leveret fra andre EU/EØS-lande 1) BEK nr 1660 af 27/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 7. maj 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1300570 Senere ændringer

Læs mere

Om forsikringsmedicin og speciallægeerklæring Bent Mathiesen Cheflæge Speciallæge i ortopædisk kirurgi

Om forsikringsmedicin og speciallægeerklæring Bent Mathiesen Cheflæge Speciallæge i ortopædisk kirurgi Om forsikringsmedicin og speciallægeerklæring Bent Mathiesen Cheflæge Speciallæge i ortopædisk kirurgi 26. august 2015 Bent Mathiesen - Forsikringsmedicin 1 Hvad er forsikringsmedicin? Jura Forsikring

Læs mere

Anmeldelse af dødsfald

Anmeldelse af dødsfald Anmeldelse af dødsfald Når du udfylder skadesanmeldelsen, beder vi dig tænke på, at det er dine oplysninger, som danner grundlag for, at vi kan behandle sagen. Vi beder dig derfor besvare spørgsmålene

Læs mere