Attesttakster og Takster for forskellige forretninger per 1. april 2005

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Attesttakster og Takster for forskellige forretninger per 1. april 2005"

Transkript

1 UGESKR LÆGER 167/18 2. MAJ Lægeforeningen Attesttakster og Takster for forskellige forretninger per 1. april 2005 Nedenfor bringes attesttakster gældende fra den 1. april 2005.»Takster for forskellige forretninger«, der reguleres hvert andet år, er blevet reguleret den 1. april Meddelelsen har beklageligvis denne gang været forsinket, idet vi på grund af dette forårs overenskomstforhandlinger har måttet vente på Personalestyrelsen/Finansministeriets godkendelse af de nye takster for de statslige attester. Alle øvrige takster har dog siden den 31. marts 2005 været tilgængelige på DADLNET. På grund af moms på lægeerklæringer fra den 1. april 2005 vil det fra denne dato være nødvendigt, at lægerne fremover udsteder regning, så det fremgår, om der er tillagt moms. Se»Vigtigt nyt på attestområdet«i dette nummer af Ugeskrift for Læger. Der er med virkning fra den 1. april 2005 en ny bestemmelse vedrørende honorering af dagpengeattester til kommunerne. Se»Vigtigt nyt på attestområdet«i dette nummer af Ugeskrift for Læger. Attestudvalgets blå publikation»attesttakster og Takster for forskellige forretninger«forventes at foreligge i løbet af juni/juli Opmærksomheden henledes samtidig på»attestnøglen«på DADLNET, som giver en række vigtige oplysninger om attesterne. Attestudvalget anbefaler lægerne at gemme denne meddelelse for at have de aktuelle attesttakster ved hånden, indtil publikationen udsendes. Attestudvalget 1. KOMMUNALE ATTESTER ID-nr. Nr. Attestens navn Honorar LÆ 105 Journaloplysninger fra sygehus kr LÆ 115 Journaloplysninger fra speciallægepraksis kr LÆ 125 Statusattest kr LÆ 135 Specifik helbredsattest kr LÆ 145 Generel helbredsattest kr LÆ 155 Speciallægeattest Honorar efter regning LÆ 165 Forslag om socialmedicinsk sagsbehandling kr LÆ 205 Attest vedr. uarbejdsdygtighed 1) kr. (197 kr.) LÆ 215 Attest vedr. socialmedicinsk opfølgning 1) kr. (336 kr.) LÆ 225 Attest vedr. kronisk sygdom 1) kr. (230 kr.) LÆ 235 Attest vedr. sygdom i forbindelse med graviditet eller risiko for fosterskader 1) kr. (262 kr.) 1) Med virkning fra den 1. april 2005 forhøjes honorarerne for dagpengeattesterne LÆ 205, LÆ 215, LÆ 225 og LÆ 235 med et konsultationshonorar under forudsætning af, at der ikke i forbindelse med undersøgelsen er foretaget noget behandlingsmæssigt med honorarkrav til sygesikringen på det sygdomsområde, som dagpengeattesten vedrører. På de omtalte attester er honoraret inkl. konsultationshonorar anført i parentes. 2. AMTSLIGE ATTESTER p.t. ingen aftalte attester

2 1990 UGESKR LÆGER 167/18 2. MAJ STATSLIGE ATTESTER Arbejdstilsynet Arbejdstilsynet, anmeldelse af erhvervssygdom/arbejdsbetingede skader (autoriseret blanket) kr Lægeattest ved arbejde med ioniserende stråling Honorar efter regning Ansættelse inden for Staten Helbredsattest til brug ved ansættelse inden for Staten (betales af ansøgeren) kr. (supplerende undersøgelser efter regning) Blodprøver i faderskabssager rekvireret af Statsamtet Blodprøve i faderskabssag (under normale forhold) kr Blodprøve i faderskabssag (under specielle forhold) kr. Søværnet Officerer i søværnet, synsprøve for øjenundersøgelse af ansøgere til kr. Værnepligtige Undersøgelse af værnepligtige efter henvisning fra Forsvarets Sundhedstjeneste Honorar efter regning Hjemmeværnet Formular I For en erklæring, der afgives efter aktuel undersøgelse: fra en speciallæge, bortset fra øjen- og ørelæge samt speciallæge i almen medicin kr. Formular II Til speciallæge i øjensygdomme: for en erklæring, der afgives efter aktuel undersøgelse kr. Formular III Til speciallæge i øre-, næse- og halssygdomme: for en erklæring, der afgives efter aktuel undersøgelse kr. Formular IV For en erklæring, der afgives på grundlag af journalmateriale fra tidligere foretagne undersøgelser: fra en speciallæge bortset fra øjen- og ørelæge samt speciallæge i almen medicin kr. Formular V Fra den værnepligtiges praktiserende læge: for en undersøgelse af mindre omfang kr. Sessionsattester Formular I For en erklæring, der afgives efter aktuel undersøgelse: fra den værnepligtiges praktiserende læge kr fra speciallæge, bortset fra øjen- og ørelæge kr fra den værnepligtiges praktiserende læge for henvisning til speciallæge eller sygehus kr. Formular II Til speciallæge i øjensygdomme: for en erklæring, der afgives efter aktuel undersøgelse kr for en erklæring, der afgives på grundlag af journalmateriale fra tidligere foretagne undersøgelser kr. Formular III Til speciallæge i øre-, næse- og halssygdomme: for en erklæring, der afgives efter aktuel undersøgelse kr for en erklæring, der afgives på grundlag af journalmateriale fra tidligere foretagne undersøgelser kr.

3 UGESKR LÆGER 167/18 2. MAJ Formular IV For en erklæring, der afgives på grundlag af journalmateriale fra tidligere foretagne undersøgelser: fra den værnepligtiges praktiserende læge kr fra speciallæge bortset fra øjen- og ørelæge kr. Formular V fra den værnepligtiges praktiserende læge for en undersøgelse af mindre omfang kr. Søfart Søfartsattest (under 18 år hvert år/over 18 år hvert 2. år) undersøgelse af søfolk (må kun udstedes af autoriserede søfartslæger) kr. Politiattester Attester til retslig brug Taksten i tidsrummet (undersøgelsestidspunktet) kr Taksten i tidsrummet (undersøgelsestidspunktet) kr Lægeerklæring i forbindelse med detentionsanbringelse Honorar efter regning Politiaspirantattester Helbredsattest kr Tillidslægens attest kr. Værgemålsattest Værgemålsattest Honorar efter regning Levnedsmiddelvirksomheder Levnedsmiddelvirksomheder, helbredsattest for personer, der ansættes i kr. Fiskeindustri Fiskeindustrien, helbredsattest for personer, der ansættes i (betales af virksomheden) kr. Arbejdsskadestyrelsen til brug ved lov om arbejdsskadeforsikring Lægeerklæring I for den første lægeerklæring til oplysning om ulykkestilfælde og erhvervssygdomme, på hertil autoriseret blanket kr Lægeerklæring II for den sidste afsluttende lægeerklæring på den hertil autoriserede blanket kr. Påtegning på Lægeerklæring II indeholdende en fornyet beskrivelse af tilstanden. (Supplerende udtalelse afkrævet lægen umiddelbart honoreres ikke særskilt) Supplerende erklæring til Lægeerklæring I eller II vedr. et enkelt organ (organattest) kr Supplerende erklæring til Lægeerklæring II kr Brokattest kr Supplerende attest vedrørende høreskader kr. 1) En række forsikringsselskaber er af Arbejdsskadestyrelsen og ministeriet bemyndiget til at indhente disse attester for samme honorar. Luftfartsattester Øjenundersøgelse SLV Honorar efter regning Øre-Næse-Hals-undersøgelse SLV Honorar efter regning Generel flyvemedicinsk erklæring SLV Honorar efter regning Jernbanepersonale Attest til brug for helbredsgodkendelse Honorar efter regning Øjenlægeattest Honorar efter regning

4 1992 UGESKR LÆGER 167/18 2. MAJ 2005 Undervisning og eksamen Idrætsundervisning i gymnasiet og HF, lægeattest til fritagelse for (betales af patienten) kr Sygeeksamen ved studenter- og HF-eksamen, lægeattest til ansøgning om (betales af patienten) kr Sygemeldinger i forbindelse med eksamen ved universiteter og andre højere læreanstalter på alm. uarbejdsdygtighedserklæring, men uden attestation af varighed (betales af patienten) kr. Kapitalpensionsattest Kapitalpensionsattest,»livstruende sygdom«(betales af patienten) Honorar efter regning Erstatningsnævnet Lægeerklæring afgivet til brug for ansøgning om erstatning fra staten efter offererstatningsloven kr. Udlændingeområdet Lægelige oplysninger ved ansøgning om helbredsbetinget opholdstilladelse eller visum (betales af ansøger/ansøgers advokat) Honorar efter regning Lægeerklæring til brug for frivillig helbredsundersøgelse af kosovarer (betales af udlændingemyndighederne) Honorar efter regning 4. FORSIKRINGS- OG PENSIONSATTESTER Forsikring og Pension Helbredsattest (attest på overenskomstmæssig blanket med anamnese optaget ved undersøgelsen) kr Helbredsattest til Gruppelivsforsikring (betales af patienten selv) kr. Supplerende attester til helbredsattest Blodtryksattest kr Albumenattest kr HIV-antistofattest kr FP 200 Blodtryksattest Honorar efter regning FP 210 Lipidattest Honorar efter regning Rejseforsikringsattest Lægeattest i forbindelse med afbestilling af rejse kr. Syge- og ulykkesforsikringsattester til brug ved privatforsikring, herunder ansvarsskader Begyndelsesattest kr Mellemattest kr Slutattest kr. Invaliditetsattester Lægeattest ved sygdom/ulykke 1: kr Lægeattest ved sygdom/ulykke 2: kr Invaliditetsattester (hånd- og armskema mv.) kr Invaliditetsattest uden angivelse af organ kr.

5 UGESKR LÆGER 167/18 2. MAJ Pensionskasser særlige attester PKA lægeattest til brug ved ansøgning om fritagelse for betaling af medlemsbidrag eller ydelse af invalidepension kr. Sygeforsikringen»danmark« Sygeforsikringen»danmark«, lægelige oplysninger til Honorar efter regning Patientforsikringen Patientskadeerklæring uden supplerende attest kr Patientskadeerklæring med invaliditetsattest i stedet for objektiv undersøgelse kr. Forsikringserklæring Forsikringserklæring Lægens svar 1) Honorar efter regning 1) Udfærdiget af læger på hospital: honorar = 0 kr. 5. INTERNATIONALE ATTESTER p.t. ingen aftalte attester 6. ANDRE AFTALTE ATTESTER Uarbejdsdygtighedserklæringer Uarbejdsdygtighed, lægeerklæring om Honorar efter regning Jordbrugsattest attest til brug ved vikarordninger inden for jordbruget (13 ugers erklæring og 10 dages erklæring) Honorar efter regning Dansk Tandlægeforenings Tryghedsordninger Begyndelsesattest kr Mellemattest kr. Helbredserklæringer Synsprøveattest for søfarende (betales af rekvirenten) Honorar efter regning MÆRSK OLIE og GAS AS, helbredsattest ifm. offshoreansættelse og ophold (dansk version) kr DONG, helbredsattest ifm. offshoreansættelse og ophold kr DANOP (Dansk Operatørselskab), helbredsattest ifm. offshoreansættelse og ophold kr AMARADA HESS A/S, helbredsattest ifm. offshoreansættelse og ophold kr MÆRSK OLIE og GAS AS, helbredsattest ifm. offshoreansættelse og ophold (inkl. røgdykkerattestation) kr DONG, helbredsattest til udrykningspersonel kr DONG, helbredsattest ifm. offshoreansættelse og ophold (inkl. røgdykkerattestation) kr DANOP, helbredsattest ifm. offshoreansættelse og ophold (inkl. røgdykkerattestation) kr AMARADA HESS A/S, helbredsattest ifm. offshoreansættelse og ophold (inkl. røgdykkerattestation) kr Kørekortattest (betales af rekvirenten) Honorar efter regning Røgdykkere, helbredsattest for kr Odense Brandvæsen, helbredsattest for udrykningspersonel kr.

6 1994 UGESKR LÆGER 167/18 2. MAJ 2005 Helbredsattester for kommunalt ansat personale Københavns Kommune, helbredsattest uden farvesansundersøgelse kr med farvesansundersøgelse kr Stadeplads, lægeattest til brug for ansøgning om kommunal kr. A-kasseattester Rådighed 1) kr Arbejdsophør/afvisning 1) kr Fysisk vold 1) kr. 1) Udleveres af A-kasserne og betales af patienten Fritagelsesattester Sikkerhedssele, lægeattest til fritagelse for brug af Honorar efter regning Styrthjelm, lægeattest til fritagelse for brug af Honorar efter regning Pleje- og behandlingsklinikker Alkoholklinikker, attest til optagelse på kr. Hospitaler for psykisk lidende Optagelse af sindslidende patienter ved første indlæggelse kr Genindlæggelse på samme hospital kr Tvangsindlæggelse, attest ved kr Optagelse på nerveklinikker kr. Dødsattester Kopi af dødsattest til forsikringsselskaber Honorar efter regning Attest udstedt ved retslægeligt ligsyn (ekskl. evt. afstandstakst) (uden for sygehuse og lignende ydes honorering i henhold til overenskomst med Den Offentlige Sygesikring eller privattakst for sygebesøg) kr. TAKSTER FOR FORSKELLIGE FORRETNINGER Bloddonorundersøgelser, sportsarrangementer og spiritusprøver og andet arbejde der ikke er dækket af aftaler og overenskomster med Lægeforeningen Lægen skal betales for den forbrugte tid og per påbegyndt time. Taksten er: min. 591 kr. per den 1. april 2005 og reguleres efter nettoprisindekset. Dette beløb er ekskl. omkostninger. Reguleringsterminen er den 1. april ulige år. Taksten forhøjes med 50% i tidsrummet kl til på hverdage og kl til på lørdage. Taksten forhøjes med 100% i tidsrummet kl til på hverdage, fra kl til og fra kl til på lørdage, samt på søn- og helligdage. Tidsforbruget beregnes fra tidspunktet, lægen tager af sted, til hjemturen påbegyndes. Taksten er minimum Befordringsgodtgørelse Lægens godtgørelse skal som minimum per påbegyndt km være Finansministeriets højeste sats.

7 UGESKR LÆGER 167/18 2. MAJ AMBULANCEFLYVNINGER OG PATIENTLEDSAGELSE Aftalen omfatter medlemmer af Den Almindelige Danske Lægeforening tilknyttet som ledsagelæger i henholdsvis Euro Alarm A/S, Kompas Forsikring A/S og SOS-International A/S. Aftalen indeholder forskrifter for honorering og afvikling af lægeledsagede patienttransporter. Honorarer Lægeassistance ved ambulanceflyvninger, patientledsagelse og lignende honoreres som minimum med følgende takster: Honorar Per påbegyndt time kr. Mindste honorar kr. Maks. første 24 timer kr. Maks. per følgende 24 timer kr. Taksterne reguleres efter nettoprisindekset per 1. april i ulige år. En ledsagetransports varighed beregnes tidsmæssigt fra ledsagelægen forlader sin bopæl til ledsagelægen returnerer til bopælen.

8 Ugeskrift for Læger 2. maj 2005, nr. 18 Vigtigt nyt på attestområdet /LÆGEFORENINGEN Attestudvalget Moms på lægeerklæringer Som meddelt i Ugeskrift for Læger den 29. november 2004 er langt den overvejende del af lægeerklæringerne med virkning fra 1. april 2005 blevet momspligtige. Momspligten gælder lægeerklæringer, der afgives med henblik på, at andre kan træffe en beslutning. Momsfrie er lægeerklæringer afgivet med det formål at beskytte, fastholde eller reetablere en persons sundhedstilstand. Til sidstnævnte kategori hører f.eks. Helbredsattest ved natarbejde og Lægeattest ved arbejde med ioniserende stråling. Hvis f.eks. et lokalcenter i kommunen anvender LÆ 125 Statusattest til indhentning af helbredsoplysninger til brug for tilrettelæggelse af plejen, vil attesten i denne sammenhæng være momsfri. Som hovedregel er LÆ 125 Statusattest i lighed med de øvrige LÆ-attester omfattet af momspligt, idet oplysningerne anvendes af kommunen til at træffe beslutning om en social ydelse. Læger har pligt til at lade sig momsregistrere, når det er åbenlyst, at omsætningen på området overstiger kr. Hidtil er den overvejende del af attesterne blevet honoreret uden fremsendelse af regning fra lægen. Denne procedure kan ikke anvendes fremover. På grund af momspligten vil det fremover være nødvendigt, at læger udsteder og medsender regning på lægeerklæringen, og det skal af regningen fremgå, om der er tillagt moms. Der vil ofte for modtageren være behov for, at regningen er specificeret, så momsbeløbets størrelse fremgår. Elektronisk faktura Som meddelt i Ugeskrift for Læger den 24. januar 2005 er det fra Økonomistyrelsen meddelt, at fakturering af attesthonorarer kan foregå som hidtil, for så vidt det drejer sig om attester omfattet af en attestaftale med stat, amt eller kommune. Hvis der sendes en attest til det offentlige, som ikke er omfattet af en attestaftale, vil der være krav om elektronisk faktura. Det betyder for lægen en ekstra administration at skulle fremsende regningen via et

9 »Læs-Ind-bureau«, og det er heller ikke nogen rar tanke at levere helbredsoplysninger (via atte-stens navn) til andre end den, der skal modtage lægeattesten. Der har vist sig et specielt problem vedrørende Lægeer-klæring om Uarbejdsdygtighed, hvor bl.a. amter og kommuner har returneret regningen til lægen med henblik på efterfølgende fremsendelse af regningen via et»læs-ind-bureau«. En alternativ løsning på problemet kan være at opkræve attesthonoraret direkte fra den sygemeldte, som efterfølgende vil få beløbet refunderet hos arbejdsgiveren. Honorering af dagpengeattester Det har gennem mange år været således, at Sygesikringen betalte konsultationshonoraret i forbindelse med udstedelse af LÆ 205, LÆ 215, LÆ 225 og LÆ 235. Ved fornyelse af aftalen om Socialtlægeligt samarbejde i 1998 blev det noteret som en forudsætning for de aftalte honorarer for de nævnte attester, at Sygesikringen betalte konsultationshonoraret. Sygesikringens Forhandlingsudvalg har imidlertid via Praktiserende Lægers Organisation meddelt, at ordningen ikke kan videreføres, og derfor har Attestudvalget måttet tage honoreringsspørgsmålet op med KL, Københavns og Frederiksberg Kommuner. Der er herefter foretaget en ændring i den Socialt-lægelige samarbejdsaftale, hvorefter kommunen skal betale for konsultationen under forudsætning af, at der ikke i forbindelse med undersøgelsen er foretaget noget behandlingsmæssigt med honorarkrav til sygesikringen på det sygdomsområde, som dagpengeattesten vedrører. Der henvises i øvrigt til oversigten vedrørende de nye attesttakster. Eksempel 1: Patient sygemeldt på grund af lændesmerter. Bestiller tid med henblik på LÆ 215. I tilslutning hertil påpeger patienten forværring af smerterne. Efter undersøgelsen ændres smertebehandlingen. Honorarer: Regning til Sygesikringen for konsultation. Regning til kommunen for LÆ 215 uden konsultationshonorar. Eksempel 2: Patient sygemeldt på grund af lændesmerter. Bestiller tid med henblik på LÆ 215. I tilslutning hertil anmoder patienten om at få kigget i ørerne, fordi hørelsen er dårlig. Der foretages fjernelse af ørevoks. Honorarer: Regning til Sygesikringen for konsultation og fjernelse af ørevoks. Regning til kommunen for LÆ 215 med konsultationshonorar (da konsultationen for sygesikringens regning havde andet formål, end det LÆ 215 omhandlede). Eksempel 3: Patient sygemeldt på grund af lændesmerter. Bestiller tid med henblik på blodtrykskontrol. I tilslutning hertil anmoder patienten om at få udfyldt LÆ 215, som er modtaget i posten samme dag. Lægen finder tidsmæssigt mulighed for at klare begge dele. Der foretages ikke noget behandlingsmæssigt vedrørende lændesmerterne.

10 Honorarer: Regning til Sygesikringen for konsultation. Regning til kommunen for LÆ 215 med konsultationshonorar (da konsultationen for sygesikringens regning havde andet formål end det LÆ 215 omhandlede). UGESKRIFT FOR LÆGER Ugeskriftet betinger sig ret til at opbevare og publicere artikler (tekst og illustrationer) også i elektronisk form, fx via cd-rom og Internettet. Eftertryk eller anden mangfoldiggørelse af Ugeskriftets tekst og illustrationer er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra forfatter og redaktion og anførelse af Ugeskrift for Læger som kilde. Gengivelse af informationer eller citater fra Ugeskriftet må tidligst offentliggøres på datoen (mandage) for det pågældende nummers udgivelse og med angivelse af Ugeskrift for Læger som kilde.

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse Juridiske forhold i forbindelse med lægefaglig virksomhed med focus på praktiserende speciallæger herunder såvel speciallæger i almen medicin som øvrige speciallæger Advokat (H) Finn Altschuler Indholdsfortegnelse

Læs mere

Det Socialt-Kiropraktiske samarbejde

Det Socialt-Kiropraktiske samarbejde Det Socialt-Kiropraktiske samarbejde Indhold Det Socialt-Kiropraktiske samarbejde Dansk Kiropraktor Forening, KL, Københavns og Frederiksberg kommuner November 2004 Sats og tilrettelægning Folkmann Design

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014

Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014 DANSK SYGEPLEJERÅD DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014 Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd om løn-

Læs mere

Dine rettigheder som kræftpatient

Dine rettigheder som kræftpatient Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse 2014 Dine rettigheder som kræftpatient Læs om dine rettigheder som kræftpatient eller pårørende Redaktion og tekst: Cand. jur. Lars Kofoed Cand. Jur. Natasja Espeløv Balslev

Læs mere

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3 OK 2013 2015 Løn- og overenskomstkatalog 3 Løntabellerne for det kommunale- og regionale område gælder for perioden fra den 1. januar 2014 og frem til den 1. oktober 2014. Lønningerne på det statslige

Læs mere

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 I Hedensted Kommune Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 7/12 2011 Social og Sundhed Visitation og Rådgivning - Psykiatri og Handicap

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972R0574 DA 25.02.2008 016.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 574/72 af 21. marts 1972 om regler til gennemførelse

Læs mere

Dine rettigheder som kræftpatient

Dine rettigheder som kræftpatient Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse 2015 Dine rettigheder som kræftpatient Læs om dine rettigheder som kræftpatient eller pårørende Redaktion og tekst: Journalist Nanna Kathrine Riiber Cand. jur. Lars Kofoed

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 13. november 2014 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion,

Læs mere

Privatforsikring og forbrugerbeskyttelse

Privatforsikring og forbrugerbeskyttelse NFT 3/2001 Privatforsikring og forbrugerbeskyttelse Kritiske overvejelser og forslag til forbedring af danske forbrugeres retsstilling af lektor, lic. Jur. Ivan Sørensen, Københavns universitet Ivan Sørensen

Læs mere

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning. Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance Rev. 16.1.2014 1. Forord Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Læs mere

Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis

Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis mellem Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (PLA) og Dansk Sygeplejeråd (DSR) og Danske Bioanalytikere (dbio) 1.

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 18. juni 2014 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

Håndbog. Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96. Socialafdelingen Socialfagligt Center

Håndbog. Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96. Socialafdelingen Socialfagligt Center Håndbog Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96 Socialafdelingen Socialfagligt Center 7. udgave maj 2014 1 Indholdsfortegnelse. Afsnit 1.0 Indledning 4 1.1 Kort fortalt om reglerne i Svendborg

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 21. april 2012 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

HÅNDBOG til Borgerstyret. Personlig Assistance efter Servicelovens 95. Social og Handicap Varde Kommune 03-07-2014

HÅNDBOG til Borgerstyret. Personlig Assistance efter Servicelovens 95. Social og Handicap Varde Kommune 03-07-2014 HÅNDBOG til Borgerstyret 2014 Personlig Assistance efter Servicelovens 95 Social og Handicap Varde Kommune 03-07-2014 Håndbog til Borgerstyret Personlig Assistance efter Servicelovens 95 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lægesekretærer i lægepraksis

Lægesekretærer i lægepraksis Overenskomst for Lægesekretærer i lægepraksis mellem HK/Privat og Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (PLA) 1. januar 2014 Indholdsfortegnelse: 1 Overenskomstens område...3 2 Ansættelsens grundlag...3

Læs mere

Helbredskontrol ved natarbejde

Helbredskontrol ved natarbejde VEJLEDNING VEDR. Helbredskontrol ved natarbejde Bliv inspireret til den lokale aftale! Indholdsfortegnelse Formålet med helbredskontrollen 4 Målgruppen for helbredskontrol 4 Ansatte på det private område

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Ringkjøbing Landbobank A/S

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Ringkjøbing Landbobank A/S Nr. 15000-004 Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Ringkjøbing Landbobank A/S Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring,

Læs mere

VEDTÆGT OG PENSIONS- REGULATIVER. Vedtaget på generalforsamlingen den 24. april 2015

VEDTÆGT OG PENSIONS- REGULATIVER. Vedtaget på generalforsamlingen den 24. april 2015 VEDTÆGT OG PENSIONS- REGULATIVER Vedtaget på generalforsamlingen den 24. april 2015 VEDTÆGT LÆGERNES PENSIONSKASSE 1. Navn og hjemsted... 5 2. Formål... 5 3. Medlemskreds... 5 4. Medlemmernes hæftelse...

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige Indledning Denne vejledning er vejledning til bekendtgørelse nr. xx af 2329. decemberjuni 20145 om 6 ugers jobrettet

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM DANMARKS APOTEKERFORENING OG FARMAKONOMFORENINGEN

OVERENSKOMST MELLEM DANMARKS APOTEKERFORENING OG FARMAKONOMFORENINGEN OVERENSKOMST MELLEM DANMARKS APOTEKERFORENING OG FARMAKONOMFORENINGEN gældende fra 1. april 2015 Grafisk design www.prik.dk Tryk Jørn Thomsen Elbo A/S April 2015 INDHOLD 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE 9 Parterne

Læs mere

POLICE Udskrevet den 24.03.10

POLICE Udskrevet den 24.03.10 POLICE Udskrevet den 24.03.10 Tambohus Ungdomsskole KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING Att.: Thomas Andersen Policenr.: Frederiksdal Alle 7 646 442 516 9 7800 Skive Forsikringen dækker 110 elever Ved ulykkestilfælde,

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Codan Behandlingsforsikring (arbejdsrelateret dækning) - gruppeforsikring i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler

Læs mere

Bilag 9-1 Retningslinjer for håndtering af brugernes økonomi på kommunale tilbud inden for Handicap og Psykiatri

Bilag 9-1 Retningslinjer for håndtering af brugernes økonomi på kommunale tilbud inden for Handicap og Psykiatri Bilag 9-1 Retningslinjer for håndtering af brugernes økonomi på kommunale tilbud inden for Handicap og Psykiatri 1. Indledning...2 1.1. Mål...2 1.2. Ansvar...2 2. Persongrupper evnen til at handle fornuftsmæssigt...3

Læs mere

3. Kommuner 15. 5. Arbejdstid, arbejdstidens placering, rådighedstillæg mv. 19. 6. Timelønnet undervisning, takster, honorarer, dagpenge mv.

3. Kommuner 15. 5. Arbejdstid, arbejdstidens placering, rådighedstillæg mv. 19. 6. Timelønnet undervisning, takster, honorarer, dagpenge mv. 1. januar 2014 Indholdsfortegnelse 0. Forord 5 1. Staten 7 2. Regioner 12 3. Kommuner 15 4. Kompetenceudvikling for psykologer 18 5. Arbejdstid, arbejdstidens placering, rådighedstillæg mv. 19 6. Timelønnet

Læs mere

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 21. december 2010 Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 ENDELIG J.nr. 2009-3499-618/PH 1/30 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Detentionslokalerne... 2 3. Rapportgennemgang... 5

Læs mere

Dine rettigheder til social sikring. i Danmark

Dine rettigheder til social sikring. i Danmark Dine rettigheder til social sikring i Danmark Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System

Læs mere