SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER"

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER""

Transkript

1 SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling mandag d. 30. juli i Kongens Kammer på Kronborg slot. Direktør H. Westergaard, Charlottenlund, valgtes til dirigent. Formanden, professor, dr. techn. G. W. Prohaska aflagde derefter beretning. Han omtalte medlemstallet, der nu var 99 livsvarige og 1030 arsmedlemmer. I indeværende regnskabsår er den tidligere omtalte af modellerer Werge udførte model af fregatten Disco", konstrueret af fabrikmester Henrik Gerner 1777 blevet færdig og overgivet til museet som gave. Modellen er udført efter de originale tegninger, hvorefter skibet i sin tid blev bygget. For at give et anskueligt billede af en sådan fregat, er modellen lukket op i hele den ene side, således at alle skibets lokaliteter er synlige. Endvidere er ladningen gengivet. Af skibets negotie-protokoller er fremdraget listen over den ladning, som fregatten hjembragte på sin første hjemrejse fra Kina i 1781, og modelarbejdet er udført så nøjagtigt, at de kollimærker, som findes på de gengivne tekister, er en tro gengivelse af de mærker, som i sin tid fandtes på den originale ladning. Blandt årets gaver er endvidere en genoptrykning af Sikker Hansens smukke plakat for Handels- og Søfartsmuseet, der nu igen findes opslået på adskillige jernbanestationer og andre offentlige steder. Plakaten er trykt i 12 farver og udsendt såvel med dansk som med engelsk tekst. Formanden nævnte endvidere udsendelsen af Søhistoriske

2 *74 Skrifter" nr. 3 og 4, Ffenning Henningsen: Kirkeskibe og Kirkeskibsfester" og Louis E. Grandjean & Knud E. Hansen: De danske Gotlandsfarere", udsendt af museet og selskabet i fællesskab. De tidligere omtalte forhandlinger mellem selskabets styrelse og museets komite angående skrifterne er i årets løb afsluttet med det resultat, at museet har overtaget skrifternes udgivelse alene med den støtte udefra, som det vil være muligt at opnå i det enkelte tilfælde. Nye skrifter er under udarbejdelse, og det vil forhåbentlig blive muligt i løbet af 1952 at udsende skrift nr. 5, en dagbog ført af skibskirurg Johan Petersen Cortemiinde fra hans togt med skibet Oldenborg" , der vil blive udgivet med indledning og kommentarer af museumsinspektør Henning Henningsen. Efter afleveringen af modellen af fregatten Disco" har bestyrelsen drøftet nye gaver til museet. Man har besluttet at skænke en model af Grønlandske Handels skonnertbrig Neptunus", konstrueret i 1840-erne af en af tidens kendte skibs-' konstruktører E. P. Bonnesen, der virkede i København, og da der i museets arkiv findes fuldstændige tegninger til Neptunus" agter man også at lade denne model, der udføres af modellerer Werge, være åben i den ene side, således at skibets indre kan iagttages. Modelarbejdet vil kunne afsluttes kort efter udgangen af regnskabsåret, således at modellen kan udstilles på museet ved sommersæsonens begyndelse. Efter dette modelarbejdes afslutning agter bestyrelsen at lade udføre en model af et af vore ældste fyrskibe. Formanden understregede bestyrelsens ønske om at se medlemstallet forøget. Man havde overvejet forskellige fremgangsmåder til opnåelse heraf, men først og fremmest håbede man dog på, at selskabets egne medlemmer vil bidrage dertil og inden for deres bekendtskabskreds søge fremskaffet tilgang, såiledes at selskabet i stadig stigende grad kunde bidrage til museets trivsel efter sit formål. Selskabets og museets årbog 1951 udkom ca. 1. juli. Da denne årbog er selskabets tiende, har man til gavn for brugen af hele årbogsrækken markeret det lille jubilæum ved optagelse af et forfatter- samt et navne- og sagregister. Årbogens ud-

3 U5 givelse blev som tidligere sikret gennem bidrag eller annoncer fra en lang række firmaer inden for handelen og shippingbranchen. Selskabet udtaler sin varme tak for den gode støtte, det derved har opnået. Desværre har de stigende priser på papir og bogtrykarbejde bevirket, at udgifterne til årbogens udgivelse er steget meget stærkt. Da årbogens værdi væsentligt overstiger minimumskontingentet kr årligt, havde bestyrelsen overvejet at stille forslag om kontingentforhøjelse. Man havde dog foretrukket at stille sig afventende, og der forelå derfor heller ikke på generalforsamlingen forslag i så henseende, men det var sandsynligt, at man var nødsaget til senere at vende tilbage til dette spørgsmål. Formanden udtalte håbet om, at der vil vise sig muligheder for en forbedring af museets lokalespørgsmål. Selskabet følger med levende interesse det arbejde, der gøres herfor af museets komite, med hvilken selskabet har et fortrinligt samarbejde. Tilslut rettede formanden en tak til alle, der har støttet selskabet i dets arbejde for museet, dels til alle der med gaver og lignende havde bidraget til forøgelsen af dets samlinger, dels til pressen og andre der har hjulpet til at udbrede kendskabet til museet og stimulere interessen for det. Da ingen af medlemmerne ønskede at udtale sig til beretningen, godkendtes denne uden afstemning. Dernæst forelagde kassereren, museumsdirektør Klem, regnskabet, der balancerede med kr ,80. Som følge af de i årets løb skænkede gaver sluttede dette med et driftsunderskud på kr ,34. Det måtte dog bemærkes, at posten udgivelse af årbog 1950, kr ,00 tillige indbefattede en sum af kr. 3,500,00 til indkøb af papir til årbog 1951, således at dette beløb vil komme regnskabet for tilgode. Til dette bemaerkede dirigenten, at det måske havde været naturligt, om dette beløb havde været særhgt opført på regnskabet, således at udgifterne til årbog 1950 klart var fremgået af dette. Ud over dette gjordes ingen bemærkninger til regnskabet, der godkendtes enstemmigt. De tre afgående bestyrelsesmedlemmer: overretssagfører Falbe-Hansen, direktør G. A. Møller og fyrdirektør Sinding

4 176 genvalgtes alle. Ligeledes genvalgtes revisorerne, stadsingeniør A. T. Jørgensen, Helsingør og fuldmægtig Frank Estrup, Handelsministeriet. Under punkt eventuelt rettede assistent Meilvang, København, en tak til bestyrelsen for dens arbejde. Taleren henledte dernæst opmærksomheden på foreningen Dansk Skibsklub", for hvilken han var formand. Klubben var startet i april 1951 af en kreds af danske skibselskere. Størstedelen af klubbens medlemmer var ligeledes medlemmer af selskabet. Nogle af kredsen interesserer sig især for skibsmodeller, andre er interesserede i visse rederier, tankskibe etc. Man udvekslede erfaringer og billeder og var også interesseret i museets virksomhed og ønskede navnlig denne støttet gennem forøgede tilskud. Formanden takkede for hr. Meilvangs bemærkninger og for den udtalte interesse for museet, der naturligvis på sin side måtte være interesseret i at opnå kontakt med Dansk Skibsklub". Efter generalforsamlingen foretoges rundgang i museets lokaler under ledelse af museumsdirektør Klem. I årets løb er optaget 5 livsvarige medlemmer. Det er naturligt, at der i så stort et medlemstal afgår en del medlemmer ved dødsfald, flytning eller bortrejse. Ved årets udgang er medlemstallet ialt 99 livsvarige og 1030 arsmedlemmer eller ialt 1129 eller samme medlemstal som året forud.

5 Udgifter : SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER" DRIFTSREGNSKAB FOR Tilskud til Handels- og Søfartsmuseet: Udgivelse af årbog f-salg af denne 4 x 4-53 annoncer og tilskud til årbog Kontorhold, porto og div. udg f-refunderet porto Fremstilling af plakat Overskud hvoraf livsvarige medlemmers kontingenter iflg. vedtægtens 9 henlægges til reservefond medens resten overføres Kr Indtægter: Kontingent: 1013 arsbetalende 1951/ livsvarige Renter af bank- og girokonti Kr Årbog 1952

6 178 Aktiver : STATUS PR. 31. MARTS 1952 Kasse-, bank-, giro- og sparekassebeholdning Passiver: Reservefond: Overført for 1950/ Henlagt iflg. driftsregnskabet Overført for 1950/ Overskud for 1951/ Kr Helsingør, den 3. juni KNUD KLEM Ovenstående regnskab cr af os revideret og befundet overensstemmende med selskabets bøger og bilag. Bank- og kassebeholdningens rigtighed er konstateret. Helsingør, den 17. juni København, den 22. juni A. T. JØRGENSEN FRANK ESTRUP

7 U9 Tegn venligst nye medlemmer derved støtter De selskabets formål at virke for forøgelse og forbedringer af Handels- og Søfartsmuseets samlinger. Medlemmernes rettigheder Gratis adgang til Handels- og Søfartsmuseets samlinger på Kronborg slot. Selskabet yder gratis sine medlemmer en smuk og interessant illustreret årbog, hvis værdi langt overstiger minimumskontingentet. Medlemmerne kan for betydeligt nedsat pris købe de af selskabet og museet udgivne søhistoriske skrifter (se omslagets tredie side). Minimums'kontingenter 6 Arsmedlemmer k. 5 årligt for personer, kr for institutioner eller firmaer. Personer kan blive livsvarige medlemmer for et minimumsbeløb af kr Skaf nye medlemmer til selskabet Indmeldelse modtages på Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg.

8 SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER" BESTYRELSE Professor, dr. techn. C. W. PROHASKA, R. af Dbg., formand. Overretssagfører V. FALBE-HANSEN, R. af Dbg., DM., næstformand. Bankdirektør ERNST V. KAUFFMANN, R. af Dbg., DM. Direktør, civilingeniør G. A. MØLLER, K. af Dbg., DM. Borgmester SIGURD SCHYTZ. Kommandør, fyrdirektør P. E. B. SINDING, K. af Dbg., D.M. Museumsdirektør KNUD KLEM, kasserer og sekretær. LIVSVARIGE Andersen, N., direktør, Odense. Bendix, Adam B., direktør, Hellerup. Benzon, Boje, fabrikejer, dr. se., Stokkerup. Buck, Aage, grosserer, Bærentzen, Axel, redaktør, Bøgelund-Jensen, S.., direktør, Gahnbley, John, grosserer, Christensen, F. H. Lauenborg, statsaut. skibsmægler, Vejle. Christensen, P., fhv. borgmester, Christensen, T. C, skibsreder, Dahl, M. C, direktør, Dinesen, O., proprietær, Præstø. MEDLEMMER Dithmer, G., direktør, ingeniør, Eilschou-Holm, V., læge, Ekman, Oskar, civilingeniør, Falbe-Hansen, V., overretssagfører, Finsen, Aage, kreditforeningsdirektør, Gentofte. Goddik, Peter, grosserer, Vedbæk. Grandjean, Louis E., direktør, Granzow, Ernst, direktør, Klampenborg. Hagedorn, H. G., overlæge, dr, med., Gentofte.

9 Ibl Hansen, Henning, arkitekt, Valby. Hansen, Knud, skibsreder, Hansen, fru, skibsreder Willie G. K., Harhoff, Chr., skibsreder, Harhoff, Preben, skibsreder, Hasselbalch, K. A., godsejer, dr. med., Snekkersten. Hatt, Gmdmund, professor, dr. phil., Heering, Peter, fabrikant, Henriques, G. B., højesteretssagfører, Hoffmann, J. H., civilingeniør, Charlottenlund. Horn-Lassen, Kaj, grosserer, Houmøller, A., direktør, civilingeniør, Hellerup. Hvidt, L. N., dispachør, Højgaard, Knud, civilingeniør, Ingholt, Poul, bankdirektør, Jacobsen, Georg, bankdirektør, Odense. Jacobsen, Svend F., direktør, Jacobsen, Walther, direktør, Jensen, Henry L. W., grosserer, Jensen, J. Gotfred, skibsreder, Århus. Jensen, P. G., skibsreder, Gentofte. Jensen, P. J., godsekspeditør, Johansen, Frits, direktør, Juel-Christensen, Ove, grosserer, Hellerup. Kampmann, Chr., ingeniør, Charlottenlund. Kampmann, Per, civilingeniør, Charlottenlund. Kauffmann, Ernst v., bankdirektør. Kemp, Frithjof, overretssagfører, Knudtzon, Th., højesteretssagfører, Gentofte. Kraft, F. W., direktør, Kromann, E. B., skibsreder, Marstal. Kure, O., pastor, Assens. Lading, Henry P., direktør, Charlottenlund. Lauritzen, Knud, skibsreder, konsul, Lemvigh-Miiller, C. J., direktør, Leth, Peter, grosserer, Linge, W., grosserer, Lorentzen, Poul, civilingeniør, Lund, Carl C, tandlæge, Hellerup. Lund, Svend Aage, chefredaktør, Charlottenlund. Lundbeck, H., fabrikejer, Mansa, H. H., direktør, civilingeniør, Charlottenlund. Millech, Bruno, grosserer, Munck., Niels, civilingeniør, direktør, Charlottenlund. Møller, C. Å., direktør, civilingeniør, Nielsen, Carl, direktør, Nielsen, Georg, direktør, Nielsen, Kai, direktør, Nielsen, Niels, professor, dr. phil., Nielsen, Oluf, bankdirektør, Nissen, H. H., grosserer, Næser, Vincent, læge, Gentofte. Nørregaard, Georg, dr. phil., Olsen, Edv., grosserer, Olsen, J., generalkonsul, Nivå.

10 102 Pade, H. W., direktør, ingeniør, Klampenborg. Penter, Emil, grosserer, Petersen, Ingo, direktør, Petersen, K. K., direktør, Prior, Alexis J., arkitekt, Ragoczy, L., direktør, Reimann, A., godsejer, Stensved. Rothe, Fr., kontorchef, Shaw, G., højesteretssagfører, Simon, L., grosserer, Charlottenlund. Stallknecht, Kai, grosserer, Strand, Victor B., grosserer, Svarrer, Hans, grosserer, Odense. Svendsen, O., skibsreder, Svenningsen, Hans, skibsreder, Thomasen, S. A., grosserer, Tobiesen, Hans, direktør, Tomdrup, Bernhard, fabrikejer, Hellerup. Tuxen, K. H., skibsreder, Vestberg, Jens, børssekretær., Willumsen, Fanny, frk., Winsløw, Wiggo, fabrikant, Wright, H. K., ingeniør, ARSMEDLEMMER Agger, Knud, kunstmaler, Ahrensberg, H. M., husejer, Kvistgaard. Albertsen, R. L., adm. direktør, orlogskaptajn, Albrechtsen, A., snedker, Albrechtsen, Vald., montør, Søborg. Albrectsen, Erling, museumsinspektør, cand. mag., Odense. Allerup, Otto, vinhandler, Andersen, Allan E., købmand, Andersen, Arvid S., konsul, Andersen, Aug., portør, Snekkersten. Andersen, B. Nordstjærne, kapelmester, Kgs. Lyngby. Andersen, Børge Bjørn, skibsingeniør, Andersen, C, sparekassedirektør, Hillerød. Andersen, E. V., smed, Andersen, Harry, bogtrykker, Andersen, Henning, stud. techn., Andersen, Holger, redaktør, Odder. Andersen, J. Chr. A., fhv. værkmester, Frederiksberg. Andersen, Jens, Andersen, Jørgen, lærer, Charlottenlund. Andersen, O. J. E., driftsbestyrer, Andersen, P. E. T., restauratør, Andersen, P. H., lods, Andersen, Ulf Rørdam, repræsentant, Andersen, Vagn, civilingeniør, Bagsværd. Andersen, Volmer, bogtrykker, Andersson, Andrew R Brede pr. Lyngby.

11 Andreasen, E., sekondløjtnant, Rungsted Kyst. Andreasen, Viggo, politibetjent, Andresen, Chr., skibsreder, Andrup, Otto, museumsdirektør, mag. art., Hillerød. Ankjærgaard, H. J., togfører, Antvorskov-Petersen, skrædermester, Arbejdernes Fællesorganisation, Arnsing, H. I., remisearbejder, Asmussen, Alfred, grosserer, Aspmann, A. V., skibstømrer, Aspmann, H. L. V., skibstømrer, Assens, biografdirektør, Valby. Axen, Frode, grosserer, Charlottenlund. Bager, H. J., søfartschef, Bager, L. J., bogholder, Bagh, Axel, ingeniør, Bai, Emil G., Schiffsmodellbaumeister, Elmshorn. Balle, Knud, direktør, Silkeborg. Balleby, boghandler, Thisted. Bang, tljalmar, direktør, Gentofte. Bang, Jørgen, direktør, cand. jur., Bang, Ulf, grosserer, Rungsted Kyst. Barfod, Jørgen H., cand. mag., Gentofte. Barfoed, Jens, underdirektør, Barfoed, Knud V., arkitekt, Baungaard, R., grosserer, Bay, Oluf, overretssagfører, Bech, Erik, politiadvokat, Beldring, Frederik A., dekoratør, New Jersey, U.S.A. Bengtsen, Poul Arensdorf, montør, Benzon, O., konstruktør, Benzon, fru Tove, Vedbæk. Berg, skibsingeniør. Skelskør. Berg, Erik, grosserer, Berg, Henry, snedkermester, Berg, O., direktør, Charlottenlund. Berg, EL., forfatter, Præstø. Berg-Jensen, K., politibetjent, Lyngby. Berning, A. G., landsretssagfører, Bertelsen, Axel, rentier, Århus. Berthelsen, Vald., forretningsfører, rådmand, Berthelsen, W. J. P., bogholder, Beyer, C. K., civilingeniør, Bie, Kirsten, frue, Snekkersten. Bilstein, Alfred, grosserer, Bindslev, Alfred, fhv. borgmester, Birkholm, C., købmand, Bischoff, J., Bjerregaard, N., auktionsmester, Frederikshavn. Blehr, Ellen, fru, Oslo. Blichert, Ejnar, kommunelæge, Holte. Blok, L. M., distriktsingeniør, Ringkøbing. Boa, A. W., fabrikant, Gentofte. Boas, Jørgen, læge, Nykøbing Sj. Boesen, Per, skoleelev, Ballerup. Boesen, Preben, dr., Bohn, C. V. Sehestedt, toldforvalter, Ærøskøbing. Bohr, Niels, professor, dr. phil., Bojesen, Fanny, fru, Boldt, Carl, fhv. hovmester, Boldt, Oscar, fhv. hovmester,

12 184 Borg, Chr., grosserer, Borup-Nielsen, Sv. Aa., kontorchef, Boy, Søren, købmand, Skelskør. Bracher, Willy, forstander, Kastrup. Brammer, Kai, boghandler, Brandt, godsejer, fru, Fyn. Bremerstent, E., overbibliotekar, Brems-Pedersen, K., pens. lods, Briand de Crévecoeur, E., kontreadmiral, Humlebæk. Broch, Axel, stadsskoleinspektør, Broch, K. O., toldkontrolør, Broegaard, Jørgen A., forstander, Ollerup. Broen, Paul, Klampenborg. Brossard, I. M., Antibes, Frankrig. Brun, Erik, landsdommer, Hellerup. Brunoe, Søren, billedhugger, Brøker-Sørensen, P., entreprenør, Holbæk. Buch, Helge, ingeniør, Charlottenlund. Buchthai, Fritz, dr. med., Skodsborg. Budtz, Otto v. Egede, landinspektør, Burmeister & Wain A/S, Biinner, Ellen, lærerinde, Bærentsen, H., landsretssagfører, Bøgh-Hansen, E., forvalter, Bønnelycke, Chr., grosserer, Børgesen, B. E., murermester, Børsen, H., civilingeniør, Bowadt, E., tømrerlærling, Tølløse. Baastrup, Vilh., kommunelæge, Carlsberg Bryggerierne, Carlsen, Ove, skibsbygmester, Carlsson, J., barbermester, Carstens, Karen, lektor, Kolding. Carstensen, Harald, civilingeniør, Lyngby. Christensen, Aksel E., professor, dr. phil., Christensen, Carl G., befragter, Sæby. Christensen, C. D., togfører, Christensen, Chr., bogtrykker, Christensen, Chr., adm. direktør, Christensen, Ejvind, købmand, Christensen, Folmer, malermester, Snekkersten. Christensen, Jens Ivar Barfod, toldassistent, Snekkersten. Christensen, K., overassistent, Christensen, Knud I., tømrer, Ribe. Christensen, Kr., forvalter, Christensen, Marius, murermester, Lyngby. Christensen, N. O., landsfoged, Godhavn. Christensen, Peter, Alsted. Christensen, Robert A., direktør, Christensen, Roger, farvehandler, Christensen, Viggo, fhv. overborgmester, Christiansen, Alfred, maskinmester, Christiansen, Chr., kranfører, Christiansen, Chr., skibsbygmester, Rønne. Christiansen, C. P., detailhandler, Christiansen, Haldur, snedkermester,

13 i»5 Christiansen, Hans V. Bohn, lærer, Gentofte. Christiansen, H. J., forretningsfører, Christiansen, Michael Bohn, ingeniør, Goteborg. Christie, Andreas, afdelingschef, Rungsted Kyst. Clausen, A., snedkermester, Clausen, E. Th., grosserer, Clausen, H., bestyrer, Clausen, H. A. M., restauratør, Clemen, M. V. D., bogholder, Gladsakse. Cordsen, Henning, fabrikant, Gruse, Erik Bang, ingeniør, Dahl, Paula, sygeplejerske, Dahlstrøm-Nielsen, Henry, klejnsmed, Dalgaard, A., boghandler, Dammann, Herbert, Hamborg. Dampskibs-Aktieselskabet Myren", Dampskibsselskabet Dannebrog", Dampskibsselskabet Heimdal" A/S, Dampskibsselskabet Progress", Dampskibsselskabet Torm" A/S, Danckwardt, C, ingeniør i Søværnet, Danielsen, G. E., politikommissær, Danielsen, Otto, befragter, Danielsen, Aa., slotsbetjent, Dansk Cement Central, Dansk Skibstømrerforbund, Davidsen, Frantz, ingeniør, Hillerød,. Den danske Landmandsbank, Den polytekniske Læreanstalt, Det Dansk-Franske Dampskibsselskab, Det danske Kulkompagni A/S, Det Danske Petroleums Aktieselskab, Det Forenede Dampskibs-Selskab A/S, Dich, Poul, læge, Dragør. Dideriksen, C. J., grosserer, Ordrup. Dinesen, B., departementschef, Dreyer, Thorvald, arkitekt, Drosted, fru Margrethe, Drosted, Volmer, arkitekt, Døssing, Viggo, afdelingsleder, Ebbehøj, Chr., direktør, ingeniør, Ebbesen, Carl, Roskilde. Eckhausen, H., kustode, Eilertsen, Henning, stud. techn., Eilertsen, Th., afdelingsingeniør, Eilschou-Holm, Fr. Vilh., sømandspræst, Elkjær, G. V., viceskoleinspektør, Ellekilde, O., kabelingeniør, cand. polyt., Gentofte. Elsnab, fru Astrid, Ålborg. Elving, Ingeborg, sproglærerinde, Enevoldsen, C, sparekassedirektør, Løkken.

14 186 Enevoldsen, Else, bankassistent, Enevoldsen, Ib Kaare, Brønshøj. Erichsen, Vagn, tandtekniker, Erichsen, H., London, England. Eriksen, Hans, hotelejer, Ernst, Max, adjunkt, cand. mag.,.erting, Aksel, tømrermester,.evert, V., lærerinde, Fabricius, Knud, professor, dr. phil., Falck, Mogens, grosserer, Falcke, E., typograf, Falkenskov, V. F. O., lokomotivfører, Fencker, Erik, maskinist, Fisker-Andersen, Jacob, ingeniør, Flensmark, Harald, præst, Flynn, F. M., pastor, Foldager, Reinald, toldassistent, Forsmark, A. Lind. stemmer, Frandsen, Erik, direktør, civilingeniør, Hellerup. Frandsen, Georg, maskinmester, Frandsen, Jul., malermester Frederiksborg Amtsråd, Hillerød. Frederiksen, I. M., vagtmester, løjtnant, Frederikshavns Værft og Flydedok, Frederikshavn. Fredfelt, Knud V., kommunelærer, Fredholm, Povl, malermester, Bregninge pr. Svendborg. Frender, H., tandlssge, Friis, fru Gudrun, Friis, fru Ingeborg, Friis, Jørgen, banedirektør, Friis, Jørgen, jun., Friis-Hansen, Sv., tandlæge, Friis-Holst, C, købmand, Karlslunde pr. Greve Strand. Friis-Jensen, P., overlærer, Fritzbøger, Carl, overingeniør, Hellerup. Frost, Jens, museumsleder, Åbenrå. Frydensberg, Finn, skibsingeniør, Frederikshavn. Frørup, Dan, laboratorieingeniør, Fuglsang-Damgaard, H., biskop, Funch-Rasmussen, C, inspektør, Fyhn, Hans, fabrikant, Fyrdirektoratet, Garde, H. A., civilingeniør, Garmer, K., postassistent, Garnum, Otto, læge, Genkel, Ernst, grosserer, Gleerup, Alfred, læge, Glunk, H., grosserer, Gorrissen, N. J., højesteretssagfører, Gotschalck, cand. jur., Esbønderup. Gottliebsen, Otto, tegner, Tårbæk. Grau, Ove, skibsmægler, Vejle. Gregersen, G., radiotekniker, Ålborg. Grønbech & Sønner, M. J., Grønlands Styrelse, Grønnemose, E. E. N., murermester, Guldhammer, H. A., navigationsdirektør, Gustafsson, Nils, realskolelærer, Hillerød.

15 i8 7 Giillich, S. A., vognmand, Gørtz, Hans, arkivar, Gaardbo, Jens Chr. P., stemmer, Gaardø, Chr., forstander, kommunelærer, Haderslev Havneudvalg, Haderslev. Hage, Torben, kammerherre, Præstø. Hagelsteen, J. E., redaktør, Hagelund, F., skrædermester, Hahn-Petersen, Eigil, skibsreder, Halberg, Knud, dr. med., Hillerød. Hamann, Viggo, grosserer, Hansen, Alex K., tjener, Hansen, Bendt, civilingeniør, driftsbestyrer, Fredericia. Hansen, Bennet C. K., skibsreder, Hansen, fru skibsreder Bennet C. K., Hansen, Børge, stud. techn., Hansen, C. B., rentier, Hansen, C. F., skibsbygmester, Hansen, Chr., viceskoleinspektør, Hansen, Chr., vognmand, Hansen, C. O. Vaaben, disponent, Hansen, Einar, afdelingsarkitekt, Hansen, E. M., fyrmester, Hansen, Erik, grosserer, Hansen, Erik, kemigraf, Hansen, Ernst, kleinsmedemester, Hansen, Ernst, turistchef, Hansen, F. Benthien, husejer, Gentofte. Hansen, F. Gorm, arkitekt, Hansen, H., stadsdyrlæge, Hansen, H. A., skibsreder, Hansen, H. C, malermester, Hansen, Helga Kn., frue, læge, Hansen, Hj., maskinmester, Hansen, J. A., pens. lods, Søborg. Hansen, J. 1VL, forretningsfører, Haderslev. Hansen, Johnna, kontorassistent, Hansen, Julius, borgmester, Hansen, Karen, frk., Hansen, Karl Johan, montør, Brønshøj. Hansen, Knud E., civilingeniør, Hansen, Marius, lektor, cand. mag., Nakskov. Hansen, Niels, bestyrer, Brønshøj. Hansen, Niels Fr., landsretssagfører, Hansen, Norman Hall, forfatter, Hansen, N. P., bagermester, Hansen, O. F., havnebetjent, Hansen, S. G., kontorchef, Springforbi. Hansen, S. Gram, tandlæge, Charlottenlund. Hansen, Simon Chr., maler, Hansen, S. Ingemann, civilingeniør, Hansen, fru Tegner, Hansen, Tegner, glarmester,

16 Hansen, Willy, prokurist, Valby. Hardy, A. C, forfatter, London, England. Hartmann-Petersen, frue, Harvig, Jytte, frue, Harvig, Svend, maskinmester, Hasager, Niels, redaktør, Hede, Poul, landsretssagfører, Hedin, E., kæmner, Heimann, V., grosserer, Heinricy, O., isenkræmmer, Helle-Broe, Th., overassistent, Helsingør Brændsels- og Trælasthandel A/S, Helsingør byråd. Helsingør-Hornbæk-Gilleleje Jernbane, Helsingør Skibsværft og Maskinbyggeri, Turistforeningen for Helsingør og Omegn, Helsingør Tømrerlaug, Henningsen, Bent, Henningsen, Grethe, sygeplejerske, Bruxelles. Henningsen, Gunner, Henningsen, Henning, mus.inspektør, cand. mag., Henningsen, Jens, farvermester, Nyborg. Henningsen, Kaj, tekstilingeniør, Henningsen, Sv. Aa., lektor, Snekkersten. Henriksen, Carl, inkassator, Odense. Henriksen, H. H., Henriksen, Karen, bogholderske, Århus. Flenriksen, P. Koch, direktør, civilingeniør, Århus. Henriques, Frederik, grosserer, Klampenborg. Hermansen, B., forhyringsassistent, Rødovre. Hess, Jørgen, Odense. Hill-Madsen, Ernst, ingeniør, Hilsted, Finn, landsretssagfører, cand. jur., Bagsværd. Hjorth, Stenild, civilingeniør, Hjorth, fru Unni, Oslo. Hoff, Alfred, ingeniør, Vanløse. Hoffmeyer, Erik, skibsreder, Hofmansen, P. K., arkivar, Holbæk byråd. Holck, C. J., skibsingeniør, Holm, C. K., fhv. former, Holm, Jacob, & Sønner's Fabrikker A/S, Holm, Sven, fabrikant, Snekkersten. Holm, Valdemar, murermester, Dragør. Holmark, Einar, grosserer, Holm-Petersen, F., befragter, Svendborg. Holten-Bechtolsheim, V., højesteretssagfører, Hornby, H., ingeniør, forstander, Hovgaard, Jørgen, Hou Møller, fru Kirsten, Hulgaard, tandlæge, Århus. Hvalkof, A. L., distriktsingeniør, Hvass, Tyge, arkitekt, Hellerup. Hiisig, Karla, lærerinde, Hiisig, T. F. V., smedemester, Hørup, V., bankkasserer, Høst, K. R., cand. pharm., Høyer, fyrassistent, Korsør.

17 iog Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn. Haastrup, A., tandlæge, Valby. Ingemann-Petersen, Hans, redaktionssekretær, Ringkøbing. Ingeniør-Sammenslutningen, Ingwersen, Henry, antikvitetshandler, Ingwersen, Poul, møbelhandler, Irgens, E. W., repræsentant, Søborg. Irgens, fru repræsentant E. W., Søborg. Jacobsen, G., ingeniør, Jacobsen, P. H., købmand, Jagd, Niels, civilingeniør, Jakobsen, Karen, skolepsykolog, cand. psyk., Jans, Ove L., grosserer, Jansen, Wm. H., direktør, Jantzen, Flelvig, frøken, Hornbæk. Jantzen, M., disponent, Lyngby. Jelstrup, O., skibsreder, Jensen, A., havnefoged, Jensen, A. A., bagermester, Jensen, A. C. D., forstanderinde, Jensen, A. Kierby, lods, Svendborg. Jensen, Arne Morten, førstestyrmand, Søborg. Jensen, Axel, statsaut. skibsmægler, Århus. Jensen, Bendt E. R., stud. polyt., Hellerup. Jensen, D. A., direktør, Hovedgård St. Jensen, Einar, murermester, Jensen, Ejnar, viceinspektør, Jensen, Ejner E., maskinarbejder, Randers. Jensen, Eric, grosserer, Klampenborg. Jensen, E. V. A., bagermester, Jensen, H., viceskoleinspektør, Jensen, H. Stenberg, Jensen, I. C, fhv. boliginspektør, Jensen, Ingeborg, viceskoleinspektør, Jensen, J., gartner, Jensen, fru gartner J., Jensen, Jens, politibetjent, Jensen, K. W. F., kok, Jensen, Laur., repræsentant, Jensen, Leif Farregård, stud. mag., Charlottenlund. Jensen, Louise, fotograf, Jensen, Marthin, murersvend, Lillerød. Jensen, M. F., lods, Jensen, Mogens, stud. polyt., Jensen, N. P., murerarbejdsmand, Brønshøj. Jensen, P., købmand, Ordrup. Jensen, P. S., lods, Jensen, S. A., civilingeniør, Gentofte. Jensen, Vera, cand. mag., Jensen, V. F., lokomotivfører, Jensen, Vilh. A. G., fhv. rektor, Jensen, fru rektor Vilh. Å. C, Jeppesen, Kay, hotelejer, Jerk, Oluf, landsretssagfører, Charlottenlund. Jespersen, Knud, repræsentant, Charlottenlund. Jespersen, K. Wraae, prokurist, Søborg. Jessen, Erik, maskinlærling,

18 IQO Johannesen, Aksel, tømrermester, Snekkersten. Johannessen, Emil, fiskehandler, Hillerød. Johannessen, Holger, tapetserermester, Johannessen, Ilsa, boligkonsulent, Grønland. Johannessen, J. N. M., snedker, Johannessen, Johs. P., sognefoged, Snekkersten. Johansen, Arnold P., havemand, Johansen, Henning, centralmekaniker, Johansen, Ib, befragter, Johansen, Olga, frk., Johansen, Otto, arbejdsmand, Stenvad St. Johansson, Stig, antikvitetshandler, Halmstad, Sverige. Johansson, P., kaptajn, Johnsen, Henning, bogtrykker, Jonassen, Else, lærerinde, Jorck, G., konsul, Hellerup. Jordt, Chr. Jørgen, stud. polyt., Juel-Andersen, G., fiskehandler, juel-brockdorff, Niels, baron, kommandør, Juel-Galtov, Stig, forfatter, ELbhvn. Juul, Svend, vinhandler, Juul, W., smedemester, Juul-Petersen, A., arkitekt, Jørgensen, A., lods, Jørgensen, Albert, direktør, Hellerup. Jørgensen, Alb. V., højesteretssagfører, Jørgensen, Anker, direktør, Klampenborg. Jørgensen, A. Th., stadsingeniør, Jørgensen, G., mejeriejer, Roskilde. Jørgensen, Hakon, redaktør, Løgstør. Jørgensen, Holger, kontorchef, Jørgensen, Jul. E., grosserer, Hellerup. Jørgensen, Jørgen M., murer, Esbjerg. Jørgensen, Kaj R. O., læge, Bagsværd. Jørgensen, Lauritz, ingeniør, Charlottenlund. Jørgensen, Max, depotbestyrer, Jørgensen, Paula, Holte. Jørgensen, Rudolf, direktør, Jørgensen, Thv., urmager, Jørgensen, Vagn, repræsentant, Jørgensen, Vald., fhv. underdirektør, Jørgensen, Aage E., borgmester, overretssagfører, Jørgensen, Aage Thorstensen, konstruktør, Kallenberg, E. O., skibsingeniør, Kampen, Axel, skibsreder, Hellerup. Karlskov, frue, Karsten, Bertel W., bankassistent, Karsten, Chr. D., befragterelev, Karsten, Preben, H. A. & H. D., sekretær, Karstensen, M., skibsbygmester, Skagen. Kattrup, A., malermester, Kirkby, E., stud. mag.,

19 IQI Kisby, A. E., skibsingeniør, Kisby, L. Å., ingeniør, Kiær, Erling, bogbindermester, Kiørboe, Fr., arkitekt, Holte. Kiørboe, Jørgen, sekretær, Kjær & Sommerfeldt, vinhandel, Kjolner, Th., kunstmaler, Hillerød. Klangel, K., lærer, Kleiminger, H. L., politifuldmægtig, Klem, Helen Lise, frk., Klem, Knud, museumsdirektør, Klem,-Lone, frk., Klem, Oline, frue, Klem, Ollis, fru museumsdirektør, Klem, Aage E., civilingeniør, Klerk, Niels, lektor, landsretssagfører, Klintenberg, O., cigarhandler, Klitgaard-Jørgensen, Johs., tandlæge, Knigge, U., propagandachef, Hellerup. Knudsen, Axel, kordegn, Knudsen, Axel, købmand, Hjortespring. Knudsen, Einar, ingeniør, Hellerup. Knudsen, O., tømrer, Kastrup. Knudsen, P., Lemvig. Knudsen, Peder, fængselsbetjent, Knudsen, Per, skoleelev, Kastrup. Knuth, Rud., greve, Hellerup. Knutsson, O. F. S., tapetserermester, Koefoed, Svend Åge, overmontør, Knudsker. Havneudvalget i Kolding, Kolding. Kolpen, C. Wagner, førstepræst, Rudme. Kongsted, T., underdirektør, Kopp, J., grosserer, Kopp, N. E., disponent, Korsgaard, P., civilingeniør, fabrikejer, folketingsmand, Nyborg. Korsør Byraads Havneudvalg, Korsør. Kraglund, A. A. J., bestyrer, Kramer, W., direktør, Kramer, fru direktør W., Kringhøj, Carl, maskinpasser, Esbjerg. Kristensen, Hans P., læge, Søborg. Kristensen, Knud, fhv. statsminister, Humlebæk. Kristensen, L., grosserer, Kristoffersen, Aksel, antikvarboghandler, Krog, M. S., fhv. apoteker, Krogsgaard, Mogens R., civilingeniør, Krohn, J. H., afdelingsingeniør, Kronholt, Arne, fuldmægtig, Søborg. Københavns amtsråd, Københavns Handelsbank A/S, Københavns Kommune, Københavns Skipperforening, Kørbing, J. A., adm. direktør, Hellerup. Kaae, Aage, depotbestyrer, Kaarbo, E. D., Harstad, Norge. Kaarsen, Elisabeth, fhv. viceskoleinspektrice, Kaastrup, Axel, repræsentant,

20 IQ2 Lambertsen, S. R., radiotelegrafist, Svendborg. Landbrugsraadet, Lang, Per, ingeniør, Langebæk, G. H., tandlæge, Hellerup. Langebæk, Steen, Lannung, Gunnar L., vekselerer, cand. polit., Lannung, Hermod, landsretssagfører, Lannung, Sven, afdelingschef, Larsen, A. Bodse, lodsformand, Bandholm. Larsen, B. O. G. E., assistent, Charlottenlund. Larsen, C, fotograf, Larsen, Carl Chr... bryggeriarbejder, Larsen, Carl Otto, rådhusforvalter, Larsen, Erh., revisor, Larsen, Erik Lau, arkitekt, Larsen, Finn, snedker, Larsen, F. Ronnow, kordegn, Larsen, H., rangerformand, Larsen, H., snedkermester, Larsen, H. Lolk, ekspeditionschef, Larsen, J. Foldager, Holbæk. Larsen, Jens, landsretssagfører, Larsen, Johannes, kunstmaler, Kerteminde. Larsen, L., fuldmægtig, Hillerød. Larsen, N. V., tømrermester, Larsen, fru tømrermester N. V., Larsen, Ove, stiftamtmand, Larsen, P., radiotekniker, Larsen, W. F. C, snedkermester, Larsen, W. R., fyrpasser, Larsen-Jensen, Arvid, vognmand, Larsen-Jensen, fru vognmand, Lauritssen, fyrassistent, Lauritzen, Ivar, skibsreder, Lauritzen, P., lods, Nyborg. Laursen, P., Lauterbach, F., overretssagfører, Leisner, R., ingeniør, Lyngby. Lemche, Hans Jacob, direktør, Lerche, J., trafikassistent, Lilbæk, Hakon, købmand, Liljeborg, Frank, Lind, Chr., skibsbygmester, Rønne. Lindahl, Erik, købmand, Snekkersten. Linde, Chr., kommunelærer, Fredensborg. Lindhard, Aage, lektor, Birkerød. Lindquist, Carl-Axel, kaptajn, Stockholm, Sverige. Lindstrøm, Otto, ingeniør, Valby. Linneballe, Ernst, direktør, Linvald, Steffen, museumsinspektør, Charlottenlund. Lock, P., læderhandler, Loft, Herman, styrmandselev, Lohse, Ellis, direktør, Lotz, M. E., lærerinde, Lund, E., prokurist, Hellerup. Lund, Erik, Kgs. Lyngby. Lund, Hans, grosserer, Lund, Inger, lærerinde, Lund, Oskar F., skibsingeniør, Lund, Paul, stud. jur., Kgs. Lyngby. Lundberg, Georg, direktør,

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Selskabets tredie ordinære Generalforsamling afholdtes i Erik

Selskabets tredie ordinære Generalforsamling afholdtes i Erik SELSKABET HANDELS OG SØFARTSMUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSAARET 194 4 4 5 Selskabets tredie ordinære Generalforsamling afholdtes i Erik af Pommerns Kapel paa Kronborg Slot Søndag den 30. Juli

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Selskabets fjerde ordinære Generalforsamling afholdtes i

Selskabets fjerde ordinære Generalforsamling afholdtes i SELSKABET HANDELS OG SØFARTSMUSEETS VENNER,, BERETNING FOR 1945 1946 Selskabets fjerde ordinære Generalforsamling afholdtes i Dansk Dampskibsrederiforenings store Sal, Amaliegade 33, København K., Tirsdag

Læs mere

HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005.

HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005. HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005. Nr. 39 1930 Kommunelærer J. Mousten/fru I. C. Mousten 1966 Kirkeministeriet/Domkirkens menighedsråd 1966 J.P.R. Møller? Johs. Langhoff 1980 Elisabeth Lidell Nr.

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNE R"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNE R SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNE R" BERETNING for REGNSKABSÅRET 195 0 5 1 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling i Kongens kammer på Kronborg onsdag d. 5. juli

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 13. maj 2010 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Syddanmark

Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Syddanmark Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Syddanmark Erhvervsskoler: AMU Syd Vognmand Jørgen Egeskov Jensen Vamdrup Special Transport Vamdrup E-mail: je@vst.dk Business College Syd Jan

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 55 530 2 Dorte Thorsen IF Flyvestation Karup 543 3 Sarah P. Madsen Lunde Skytteforening 59 Herre René Vogn Hesselager Forenede Sportsklubber

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1954 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling tirsdag d. 22. juni i Kongens Kammer på Kronborg.

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller.

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. 1998/2000/2005 9 f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. [T] Bredgade. 3 - # hm. 1934/35 Max Pape/tofam.hus i to etager m. indbygget

Læs mere

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 1 Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 Advokater udpeget af MIDTJYLLAND: Advokat Dorte Guldbrøn Advokatfirmaet Guldbrøn Toldboden 3, 1. sal th., D 8800

Læs mere

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis 8. marts 2006 ULVEHØJHALLEN MØLLEVANGSVEJ 7 HASLUND RANDERS VELKOMMEN TIL ULVEHØJ - HALLEN På Jysk BordTennis Unions vegne vil vi hermed byde velkommen til de jyske

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1959 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling i Kongens Kammer på Kronborg Slot torsdag d. 9.

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

V O L D G I F T S U D V A L G E T

V O L D G I F T S U D V A L G E T KØBENHAVNS BEDØMMELSES- OG VOLDGIFTSUDVALG FOR KORN- OG FODERSTOFHANDELEN BØRSEN, 1217 København K Tlf.: 33 74 60 00, Fax: 33 74 60 80, voldgiftsudvalget@danskerhverv.dk Medlemsliste pr. 1. april 2012

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA.

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. FRYDENSGADE Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. 2 Ubebygget grund. 3 Baneformand N.C. Poulsen. 1924

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1956 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling i Kongens Kammer på Kronborg tirsdag den 21. august

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1961 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling i Kongens Kammer på Kronborg slot, mandag d. 21.

Læs mere

4 B Byggemontering A/S cjl@4b-byg.dk Erik Burman Skovlytoften 3 Telefon 44 99 19 20 2840 Holte Telefax 44 99 19 21

4 B Byggemontering A/S cjl@4b-byg.dk Erik Burman Skovlytoften 3 Telefon 44 99 19 20 2840 Holte Telefax 44 99 19 21 Medlemsfortegnelse Dansk Træ 4 B Byggemontering A/S cjl@4b-byg.dk Erik Burman Skovlytoften 3 Telefon 44 99 19 20 2840 Holte Telefax 44 99 19 21 A/S Botica Entreprise en@botica.dk Erik Nimb Brydehusvej

Læs mere

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Referat Repræsentantskabsmøde i Landsorganisationen OK-Klubberne i Danmark: Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Dirigent: Paul Erik Weidemann Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer: Erik Demant OK-Kolding

Læs mere

Fuldstændig rapport for DK HOSTMASTER A/S

Fuldstændig rapport for DK HOSTMASTER A/S CVR-nr.: 24210375 Fuldstændig rapport for DK HOSTMASTER A/S Navn: DK HOSTMASTER A/S Hoved P-nr.: 1006410698 Hoved P-enhed: DK HOSTMASTER A/S Stiftelsesdato: 01.07.1999 Adresse: Kalvebod Brygge 45 3 1560

Læs mere

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Jazz pianist, komponist, kapelmester og cand. jur. Børge Roger Henrichsen (Født 4. juli 1915, Frederiksberg død

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1955 H ANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER afholdt sin ordinære generalforsamling i Kongens Kammer på Kronborg torsdag d. 30. juni

Læs mere

Tegn venligst nye medlemmer -

Tegn venligst nye medlemmer - Tegn venligst nye medlemmer - derved støtter De selskabets formål at virke for forøgelse og forbedringer af Handels- og Søfartsmuseets samlinger. Indmeldelse modtages på museet. Medlemmernes rettigheder:

Læs mere

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Kl. 13.15-14.00: Workshop A: BAT Annette Bruun Hansen Guldborgsund Kommune Annie Lillie Esbjerg Kommune Bettina Lerche Billund Kommune Else Libach

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Lillerød Badmintonklub

Lillerød Badmintonklub Herresingle U17 A 1. (P.1) 950831-07 Andreas Carlsen (Roskilde HBK) 2. (P.1) 950324-10 Axel Moesby (Lyngby) 3. (P.1) 950723-07 Steffen Schöndorf (Roskilde HBK) 3. (P.1) 950729-02 August Tabrizi-Christensen

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1958 Handels og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling i Kongens Kammer på Kronborg slot mandag d. 28. juli

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr.

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr. Præmieliste Kødkvæg Aberdeen Angus Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. 500 Stig Klæsøe Wester Slagelse 22 Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. 505 Mønline Angus v/john Steffen Askeby 23 501 I/S Rønnekilde, Bruno Bomholdt

Læs mere

Lolland-Falsters Skytteforbund

Lolland-Falsters Skytteforbund 60 liggende Dame 1 Jette Skov Pedersen Vestfalster 93 85 94 94 87 93 546 2 Lisa Jørgensen Søllested 75 87 85 82 78 81 488 60 liggende Damejunior 1 Linette Andersen Sakskøbing 98 95 95 97 96 91 572 2 Nanna

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 5 m Standardpistol Forening max max max Snit. % Junior Dame 4 5 6 Herre 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 Frederik Larsen Skytteklubben DSB/ASF Århus 5 Pia Villemoes Søværnets IF, København

Læs mere

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus 15 m STANDARDPISTOL ÅBEN 1 Ricky Winther Billund 97 92 94 283 2 Steffen Andreasen Viborg 92 92 92 276 3 N.P. Bro Viborg

Læs mere

Fuldstændig rapport for AKTIESELSKABET AF 7. DECEMBER 1999 i likvidation (opløst)

Fuldstændig rapport for AKTIESELSKABET AF 7. DECEMBER 1999 i likvidation (opløst) Fuldstændig rapport for AKTIESELSKABET AF 7. i likvidation (opløst) CVR-nr.: 18013746 Navn: AKTIESELSKABET AF 7. i likvidation (opløst) Stiftelsesdato: 30.06.1994 Ophørsdato: 09.03.2007 Adresse: Kommune:

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

9 65 Hvidbjerg Søs og Hans Vestergaard 2013 Grethe Laursen 1999 Niels Søndergaard Pedersen 1972 DSB (Vogterhus) Ældre vogterhus (nedrevet 1947)

9 65 Hvidbjerg Søs og Hans Vestergaard 2013 Grethe Laursen 1999 Niels Søndergaard Pedersen 1972 DSB (Vogterhus) Ældre vogterhus (nedrevet 1947) Helligkildevej 1 18e og f Hvidbjerg Bank 1974 Aage Christensen 1946 Martin Østergaard 1943 Mikkel Thing 1938 Lars Thing 1930 Karl Chr. Sloth 1918 Jens Jensen Søe 2 38fæ Hvidbjerg Nytårsinvest 2008 (38o)

Læs mere

Udbud af rammeaftaler for bygningsvedligehold Tildelingsresultat - Sorteret på Firmanavn Maj 2014

Udbud af rammeaftaler for bygningsvedligehold Tildelingsresultat - Sorteret på Firmanavn Maj 2014 Udbud af rammeaftaler for bygningsvedligehold Tildelingsresultat - Sorteret på Firmanavn Maj 2014 Adserballe & Knudsen A/S Tømrer 11 København -Høvelte 2 Aktieselskabet Trigon Jord-Kloak-Beton 1 Frederikshavn

Læs mere

Oversigt over beneficerede advokater

Oversigt over beneficerede advokater A Anberg, Rasmus Bredgade 58, 1. 1260 København K adv.anberg@tdcadsl.dk Tlf.: 33 12 18 43 Fax: 33 14 18 98 Andersen, M. Elkiær Kronprinsessegade 26, 1. sal 1306 København K mea@brammer-advokater.dk Tlf.:

Læs mere

Danske Y s Men i Den Gyldne Bog

Danske Y s Men i Den Gyldne Bog DK Index Æret Navn Medlem af klub Indstillet af År Geneve Index Bemærkninger 77-1 Peter Jørgensen Marilynn and Charles Linkletter 1977 28 In memoriam Poul H. Jørgensens far 81-1 Birgit Nissen Charles &

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig.

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. 1999-2013 NBVs Seniorafdeling Gentofte Slangerup Gilleleje Virum Holte Høng Allerød Veksø Sjælland Birkerød Herlev Frederiksberg Helsingør Fredensborg

Læs mere

Alletiders bedste RIF-hold.

Alletiders bedste RIF-hold. Alletiders bedste RIF-hold. Ser man tilbage på de bedste fodboldspillere i RIF s historie, springer 2 ting umiddelbart i øjnene. De fleste af spillerne har spillet på 1. holdet i de 2 perioder, hvor man

Læs mere

Tele-Veteranernes billedbog

Tele-Veteranernes billedbog Jørgen Busch Stejlepladsen 41 59 44 56 90 4300 Holbæk j.busch@privat.dk THU 49-51, NNSQ 58-59, KTO 59-62, NSSQ 62-65 Lizzi Busch Stejlepladsen 41 4300 Holbæk KTO, NSSQ, 59 44 56 90 Ulla Christensen Brøndby

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer

Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer Allested U & I Nicolaisen Henning HS2Senior Hansen Jan HS3Senior HD3Senior BBB-Bordtennis Pedersen Lars Marquard HS4Senior HSBVeteran Wintcentsen Jan HS4Senior

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JULI OG OKTOBER KVARTAL 2009

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JULI OG OKTOBER KVARTAL 2009 MARINETELEGRAFEN Medlemsblad for Marstal Marineforening JULI OG OKTOBER KVARTAL 2009 Nr. 29 December 2009 Generalforsamling 13. februar 2010 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Marstal Marineforening

Læs mere

Carl Bro Gruppen Facilities Management

Carl Bro Gruppen Facilities Management Carl Bro Gruppen Facilities Management Carl Bro Gruppen Bygningssyn D&V programmer ELO Forbrugsstyring Driftstilsyn Aktiv energiledelse Indregulering Lej en driftstekniker Driftsrådgivning Commissioning

Læs mere

Information. Manuskripter

Information. Manuskripter Information Ved Selskabets ordinære ordinrere generalforsamling d. 25. marts 1992 genvalgtes Niels Martin Jensen og Claus Røllum-Larsen R011um-Larsen til bestyrelsen. Peter Woetmann Christoffersen 0nskede

Læs mere

Legater til unge kræftramte

Legater til unge kræftramte Legater til unge kræftramte Alfred og Nicoline Øbergs legat Velfærdsdirektoratet Den danske frimurerorden Blegdamsvej 23, Postboks 2563 2100 Kbh. Ø 2300 kr. Støtter værdig trængende og pludselig økonomiske

Læs mere

Godthåbsvej 40 3751 Østermarie. Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 3730 Nexø. Hasle Auto Vakant. Elevrepræsentant, Campus Bornholm

Godthåbsvej 40 3751 Østermarie. Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 3730 Nexø. Hasle Auto Vakant. Elevrepræsentant, Campus Bornholm Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Nicolai Jørly Hasle Auto Vakant Bil, Fly og andre Transportmidler 5647 0541 erikmarker@mail.dk 5649 3809 / 3032 8809 kofoedsminde@mail.dk

Læs mere

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 18-05-2013 17:04:30 - DDS SP v.3.13.2.1 RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 101279 Benjamin Lahn Pedersen 05-101 Randers Skyttekreds 198/11 199/02 397/13 2 101277 Annemette

Læs mere

Grundejerforeningen Spodsbjerg-Longelse. Regnskab for 2010

Grundejerforeningen Spodsbjerg-Longelse. Regnskab for 2010 Grundejerforeningen Spodsbjerg-Longelse Regnskab for 2010 Indholdsfortegnelse: Foreningsoplysninger Side 3 Regnskabets godkendelse Side 4 Resultat Side 5 Balance Side 6 Ejerfortegnelse Side 7 Side 2 Foreningsoplysninger:

Læs mere

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening Tusind tak for det flotte fremmøde til STORSTRØMSSKYDNING 2008. Og rigtig hjertelig tillykke til alle

Læs mere

AMALIEGADE. Tømrermester A Jensen Malermester Alfred Damsgaard.

AMALIEGADE. Tømrermester A Jensen Malermester Alfred Damsgaard. AMALIEGADE 1A Pedelbolig for Mellemskolen. Jf.Markedsgade 1. 1941-42 E. Svendsen Pedersen // opførelse af pedelbolig som enfamiliehus i en etage med høj kælder og udnyttet tagetage // lystryk, arkiveret

Læs mere

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Værkstedschef Torben Jensen Titan Lastvogne A/S Industrivej 14 Jim Maar Midtbornholms Auto A/S Ian Ellebye Carsten Wandt

Læs mere

A10 B1 C6 A10 B1 C6. F1. Kamilla Kofoed Led, f. 13/10 1974. F2. Martin Kofoed Led, f. 8/5 1978. F3. Sofie Kofoed Led, f. 13/11 1981.

A10 B1 C6 A10 B1 C6. F1. Kamilla Kofoed Led, f. 13/10 1974. F2. Martin Kofoed Led, f. 8/5 1978. F3. Sofie Kofoed Led, f. 13/11 1981. A10 B1 C6 GERDA CHRISTINE MUNCH, f. 21/12 1894, d. 13/3 1967, g. 12/12 1917 JOKUM KOFOED (søn af gdr. Thor K., Skovgård, Bodilsker, og Vilhelmine Marie Hansen), f. 17/10 1892, d. 15/2 1962, gdr., Baunegård,

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1962 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling i Gyldenstiernes Kammer" på Kronborg slot tirsdag

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN 127-132 Diverse 16/04/07 9:55 Side 127 LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN Birthe Janum og Carl Ilsøe Nina Schrøder Henrik Espersen Karin og Torben Knudsen Niels Jørn Nalle Pedersen Arne Jørgensen Else og Ole

Læs mere

Rigsantikvar, professor, dr. phil. P. V. GLOB* Komiteens sekretær: Ekspeditionssekretær i Handelsministeriet. Personale:

Rigsantikvar, professor, dr. phil. P. V. GLOB* Komiteens sekretær: Ekspeditionssekretær i Handelsministeriet. Personale: MUSEETS KOMITE Afdelingschef, cand. jur. J. WORM*, R 1., formand Direktør J. A. KØRBING*, K 1., DM., næstformand Skibsreder O. AMSINCK, R 1. Professor, dr. phil. AKSEL E. CHRISTENSEN Direktør, dr. techn.

Læs mere

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller 10:00 1 1 Madam Blå 425 HEIDEN NIELSEN, Christian Royal Oak Golf Club (80-6) 201 MOLSING, Henrik 301 HAUVRE, Kai 401 OTTOSEN, Ole 1307) Rønnede Golf Klub 2011 (190-1007) 1180) B 7,7 8 B 16,1 18 B 12,5

Læs mere

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk Piger 6 år og under (kørte i heat med Expert 6 år og under) Mathilde Holmgaard Køge 1 6 4 5 Piger 8 år og under (kørte i heat med Piger 10 år) Mille Larsen Kalundborg 1 1 1 1 Laura Schack Tønder 2 5 4

Læs mere

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende:

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende: 1 Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Oversigt over seniorbestyrelser Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af

Læs mere

25. august 2014 EY Barsebäck Invitational 2014 - Donald Steele STARTLISTE FOR RUNDE 1 25. august 2014 Barsebäck Donald Steele

25. august 2014 EY Barsebäck Invitational 2014 - Donald Steele STARTLISTE FOR RUNDE 1 25. august 2014 Barsebäck Donald Steele 13:30 1 1 ECCO 101 WENNERLUND, Max ECCO Tour () Professionelle - 0 201 ANDERSSON, Jakob Sverige () Amatører 17,4 18 301 GULDBRANSEN, Jan Sverige () Amatører 12,8 13 401 RYTTERGARD, Jesper Sverige () Amatører

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t Ordinær generalforsamling mandag, den 9. februar 2015, kl.: 12:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Forhandlingsbogen. 3. Formandens beretning.

Læs mere