SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER""

Transkript

1 SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling mandag d. 30. juli i Kongens Kammer på Kronborg slot. Direktør H. Westergaard, Charlottenlund, valgtes til dirigent. Formanden, professor, dr. techn. G. W. Prohaska aflagde derefter beretning. Han omtalte medlemstallet, der nu var 99 livsvarige og 1030 arsmedlemmer. I indeværende regnskabsår er den tidligere omtalte af modellerer Werge udførte model af fregatten Disco", konstrueret af fabrikmester Henrik Gerner 1777 blevet færdig og overgivet til museet som gave. Modellen er udført efter de originale tegninger, hvorefter skibet i sin tid blev bygget. For at give et anskueligt billede af en sådan fregat, er modellen lukket op i hele den ene side, således at alle skibets lokaliteter er synlige. Endvidere er ladningen gengivet. Af skibets negotie-protokoller er fremdraget listen over den ladning, som fregatten hjembragte på sin første hjemrejse fra Kina i 1781, og modelarbejdet er udført så nøjagtigt, at de kollimærker, som findes på de gengivne tekister, er en tro gengivelse af de mærker, som i sin tid fandtes på den originale ladning. Blandt årets gaver er endvidere en genoptrykning af Sikker Hansens smukke plakat for Handels- og Søfartsmuseet, der nu igen findes opslået på adskillige jernbanestationer og andre offentlige steder. Plakaten er trykt i 12 farver og udsendt såvel med dansk som med engelsk tekst. Formanden nævnte endvidere udsendelsen af Søhistoriske

2 *74 Skrifter" nr. 3 og 4, Ffenning Henningsen: Kirkeskibe og Kirkeskibsfester" og Louis E. Grandjean & Knud E. Hansen: De danske Gotlandsfarere", udsendt af museet og selskabet i fællesskab. De tidligere omtalte forhandlinger mellem selskabets styrelse og museets komite angående skrifterne er i årets løb afsluttet med det resultat, at museet har overtaget skrifternes udgivelse alene med den støtte udefra, som det vil være muligt at opnå i det enkelte tilfælde. Nye skrifter er under udarbejdelse, og det vil forhåbentlig blive muligt i løbet af 1952 at udsende skrift nr. 5, en dagbog ført af skibskirurg Johan Petersen Cortemiinde fra hans togt med skibet Oldenborg" , der vil blive udgivet med indledning og kommentarer af museumsinspektør Henning Henningsen. Efter afleveringen af modellen af fregatten Disco" har bestyrelsen drøftet nye gaver til museet. Man har besluttet at skænke en model af Grønlandske Handels skonnertbrig Neptunus", konstrueret i 1840-erne af en af tidens kendte skibs-' konstruktører E. P. Bonnesen, der virkede i København, og da der i museets arkiv findes fuldstændige tegninger til Neptunus" agter man også at lade denne model, der udføres af modellerer Werge, være åben i den ene side, således at skibets indre kan iagttages. Modelarbejdet vil kunne afsluttes kort efter udgangen af regnskabsåret, således at modellen kan udstilles på museet ved sommersæsonens begyndelse. Efter dette modelarbejdes afslutning agter bestyrelsen at lade udføre en model af et af vore ældste fyrskibe. Formanden understregede bestyrelsens ønske om at se medlemstallet forøget. Man havde overvejet forskellige fremgangsmåder til opnåelse heraf, men først og fremmest håbede man dog på, at selskabets egne medlemmer vil bidrage dertil og inden for deres bekendtskabskreds søge fremskaffet tilgang, såiledes at selskabet i stadig stigende grad kunde bidrage til museets trivsel efter sit formål. Selskabets og museets årbog 1951 udkom ca. 1. juli. Da denne årbog er selskabets tiende, har man til gavn for brugen af hele årbogsrækken markeret det lille jubilæum ved optagelse af et forfatter- samt et navne- og sagregister. Årbogens ud-

3 U5 givelse blev som tidligere sikret gennem bidrag eller annoncer fra en lang række firmaer inden for handelen og shippingbranchen. Selskabet udtaler sin varme tak for den gode støtte, det derved har opnået. Desværre har de stigende priser på papir og bogtrykarbejde bevirket, at udgifterne til årbogens udgivelse er steget meget stærkt. Da årbogens værdi væsentligt overstiger minimumskontingentet kr årligt, havde bestyrelsen overvejet at stille forslag om kontingentforhøjelse. Man havde dog foretrukket at stille sig afventende, og der forelå derfor heller ikke på generalforsamlingen forslag i så henseende, men det var sandsynligt, at man var nødsaget til senere at vende tilbage til dette spørgsmål. Formanden udtalte håbet om, at der vil vise sig muligheder for en forbedring af museets lokalespørgsmål. Selskabet følger med levende interesse det arbejde, der gøres herfor af museets komite, med hvilken selskabet har et fortrinligt samarbejde. Tilslut rettede formanden en tak til alle, der har støttet selskabet i dets arbejde for museet, dels til alle der med gaver og lignende havde bidraget til forøgelsen af dets samlinger, dels til pressen og andre der har hjulpet til at udbrede kendskabet til museet og stimulere interessen for det. Da ingen af medlemmerne ønskede at udtale sig til beretningen, godkendtes denne uden afstemning. Dernæst forelagde kassereren, museumsdirektør Klem, regnskabet, der balancerede med kr ,80. Som følge af de i årets løb skænkede gaver sluttede dette med et driftsunderskud på kr ,34. Det måtte dog bemærkes, at posten udgivelse af årbog 1950, kr ,00 tillige indbefattede en sum af kr. 3,500,00 til indkøb af papir til årbog 1951, således at dette beløb vil komme regnskabet for tilgode. Til dette bemaerkede dirigenten, at det måske havde været naturligt, om dette beløb havde været særhgt opført på regnskabet, således at udgifterne til årbog 1950 klart var fremgået af dette. Ud over dette gjordes ingen bemærkninger til regnskabet, der godkendtes enstemmigt. De tre afgående bestyrelsesmedlemmer: overretssagfører Falbe-Hansen, direktør G. A. Møller og fyrdirektør Sinding

4 176 genvalgtes alle. Ligeledes genvalgtes revisorerne, stadsingeniør A. T. Jørgensen, Helsingør og fuldmægtig Frank Estrup, Handelsministeriet. Under punkt eventuelt rettede assistent Meilvang, København, en tak til bestyrelsen for dens arbejde. Taleren henledte dernæst opmærksomheden på foreningen Dansk Skibsklub", for hvilken han var formand. Klubben var startet i april 1951 af en kreds af danske skibselskere. Størstedelen af klubbens medlemmer var ligeledes medlemmer af selskabet. Nogle af kredsen interesserer sig især for skibsmodeller, andre er interesserede i visse rederier, tankskibe etc. Man udvekslede erfaringer og billeder og var også interesseret i museets virksomhed og ønskede navnlig denne støttet gennem forøgede tilskud. Formanden takkede for hr. Meilvangs bemærkninger og for den udtalte interesse for museet, der naturligvis på sin side måtte være interesseret i at opnå kontakt med Dansk Skibsklub". Efter generalforsamlingen foretoges rundgang i museets lokaler under ledelse af museumsdirektør Klem. I årets løb er optaget 5 livsvarige medlemmer. Det er naturligt, at der i så stort et medlemstal afgår en del medlemmer ved dødsfald, flytning eller bortrejse. Ved årets udgang er medlemstallet ialt 99 livsvarige og 1030 arsmedlemmer eller ialt 1129 eller samme medlemstal som året forud.

5 Udgifter : SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER" DRIFTSREGNSKAB FOR Tilskud til Handels- og Søfartsmuseet: Udgivelse af årbog f-salg af denne 4 x 4-53 annoncer og tilskud til årbog Kontorhold, porto og div. udg f-refunderet porto Fremstilling af plakat Overskud hvoraf livsvarige medlemmers kontingenter iflg. vedtægtens 9 henlægges til reservefond medens resten overføres Kr Indtægter: Kontingent: 1013 arsbetalende 1951/ livsvarige Renter af bank- og girokonti Kr Årbog 1952

6 178 Aktiver : STATUS PR. 31. MARTS 1952 Kasse-, bank-, giro- og sparekassebeholdning Passiver: Reservefond: Overført for 1950/ Henlagt iflg. driftsregnskabet Overført for 1950/ Overskud for 1951/ Kr Helsingør, den 3. juni KNUD KLEM Ovenstående regnskab cr af os revideret og befundet overensstemmende med selskabets bøger og bilag. Bank- og kassebeholdningens rigtighed er konstateret. Helsingør, den 17. juni København, den 22. juni A. T. JØRGENSEN FRANK ESTRUP

7 U9 Tegn venligst nye medlemmer derved støtter De selskabets formål at virke for forøgelse og forbedringer af Handels- og Søfartsmuseets samlinger. Medlemmernes rettigheder Gratis adgang til Handels- og Søfartsmuseets samlinger på Kronborg slot. Selskabet yder gratis sine medlemmer en smuk og interessant illustreret årbog, hvis værdi langt overstiger minimumskontingentet. Medlemmerne kan for betydeligt nedsat pris købe de af selskabet og museet udgivne søhistoriske skrifter (se omslagets tredie side). Minimums'kontingenter 6 Arsmedlemmer k. 5 årligt for personer, kr for institutioner eller firmaer. Personer kan blive livsvarige medlemmer for et minimumsbeløb af kr Skaf nye medlemmer til selskabet Indmeldelse modtages på Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg.

8 SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER" BESTYRELSE Professor, dr. techn. C. W. PROHASKA, R. af Dbg., formand. Overretssagfører V. FALBE-HANSEN, R. af Dbg., DM., næstformand. Bankdirektør ERNST V. KAUFFMANN, R. af Dbg., DM. Direktør, civilingeniør G. A. MØLLER, K. af Dbg., DM. Borgmester SIGURD SCHYTZ. Kommandør, fyrdirektør P. E. B. SINDING, K. af Dbg., D.M. Museumsdirektør KNUD KLEM, kasserer og sekretær. LIVSVARIGE Andersen, N., direktør, Odense. Bendix, Adam B., direktør, Hellerup. Benzon, Boje, fabrikejer, dr. se., Stokkerup. Buck, Aage, grosserer, Bærentzen, Axel, redaktør, Bøgelund-Jensen, S.., direktør, Gahnbley, John, grosserer, Christensen, F. H. Lauenborg, statsaut. skibsmægler, Vejle. Christensen, P., fhv. borgmester, Christensen, T. C, skibsreder, Dahl, M. C, direktør, Dinesen, O., proprietær, Præstø. MEDLEMMER Dithmer, G., direktør, ingeniør, Eilschou-Holm, V., læge, Ekman, Oskar, civilingeniør, Falbe-Hansen, V., overretssagfører, Finsen, Aage, kreditforeningsdirektør, Gentofte. Goddik, Peter, grosserer, Vedbæk. Grandjean, Louis E., direktør, Granzow, Ernst, direktør, Klampenborg. Hagedorn, H. G., overlæge, dr, med., Gentofte.

9 Ibl Hansen, Henning, arkitekt, Valby. Hansen, Knud, skibsreder, Hansen, fru, skibsreder Willie G. K., Harhoff, Chr., skibsreder, Harhoff, Preben, skibsreder, Hasselbalch, K. A., godsejer, dr. med., Snekkersten. Hatt, Gmdmund, professor, dr. phil., Heering, Peter, fabrikant, Henriques, G. B., højesteretssagfører, Hoffmann, J. H., civilingeniør, Charlottenlund. Horn-Lassen, Kaj, grosserer, Houmøller, A., direktør, civilingeniør, Hellerup. Hvidt, L. N., dispachør, Højgaard, Knud, civilingeniør, Ingholt, Poul, bankdirektør, Jacobsen, Georg, bankdirektør, Odense. Jacobsen, Svend F., direktør, Jacobsen, Walther, direktør, Jensen, Henry L. W., grosserer, Jensen, J. Gotfred, skibsreder, Århus. Jensen, P. G., skibsreder, Gentofte. Jensen, P. J., godsekspeditør, Johansen, Frits, direktør, Juel-Christensen, Ove, grosserer, Hellerup. Kampmann, Chr., ingeniør, Charlottenlund. Kampmann, Per, civilingeniør, Charlottenlund. Kauffmann, Ernst v., bankdirektør. Kemp, Frithjof, overretssagfører, Knudtzon, Th., højesteretssagfører, Gentofte. Kraft, F. W., direktør, Kromann, E. B., skibsreder, Marstal. Kure, O., pastor, Assens. Lading, Henry P., direktør, Charlottenlund. Lauritzen, Knud, skibsreder, konsul, Lemvigh-Miiller, C. J., direktør, Leth, Peter, grosserer, Linge, W., grosserer, Lorentzen, Poul, civilingeniør, Lund, Carl C, tandlæge, Hellerup. Lund, Svend Aage, chefredaktør, Charlottenlund. Lundbeck, H., fabrikejer, Mansa, H. H., direktør, civilingeniør, Charlottenlund. Millech, Bruno, grosserer, Munck., Niels, civilingeniør, direktør, Charlottenlund. Møller, C. Å., direktør, civilingeniør, Nielsen, Carl, direktør, Nielsen, Georg, direktør, Nielsen, Kai, direktør, Nielsen, Niels, professor, dr. phil., Nielsen, Oluf, bankdirektør, Nissen, H. H., grosserer, Næser, Vincent, læge, Gentofte. Nørregaard, Georg, dr. phil., Olsen, Edv., grosserer, Olsen, J., generalkonsul, Nivå.

10 102 Pade, H. W., direktør, ingeniør, Klampenborg. Penter, Emil, grosserer, Petersen, Ingo, direktør, Petersen, K. K., direktør, Prior, Alexis J., arkitekt, Ragoczy, L., direktør, Reimann, A., godsejer, Stensved. Rothe, Fr., kontorchef, Shaw, G., højesteretssagfører, Simon, L., grosserer, Charlottenlund. Stallknecht, Kai, grosserer, Strand, Victor B., grosserer, Svarrer, Hans, grosserer, Odense. Svendsen, O., skibsreder, Svenningsen, Hans, skibsreder, Thomasen, S. A., grosserer, Tobiesen, Hans, direktør, Tomdrup, Bernhard, fabrikejer, Hellerup. Tuxen, K. H., skibsreder, Vestberg, Jens, børssekretær., Willumsen, Fanny, frk., Winsløw, Wiggo, fabrikant, Wright, H. K., ingeniør, ARSMEDLEMMER Agger, Knud, kunstmaler, Ahrensberg, H. M., husejer, Kvistgaard. Albertsen, R. L., adm. direktør, orlogskaptajn, Albrechtsen, A., snedker, Albrechtsen, Vald., montør, Søborg. Albrectsen, Erling, museumsinspektør, cand. mag., Odense. Allerup, Otto, vinhandler, Andersen, Allan E., købmand, Andersen, Arvid S., konsul, Andersen, Aug., portør, Snekkersten. Andersen, B. Nordstjærne, kapelmester, Kgs. Lyngby. Andersen, Børge Bjørn, skibsingeniør, Andersen, C, sparekassedirektør, Hillerød. Andersen, E. V., smed, Andersen, Harry, bogtrykker, Andersen, Henning, stud. techn., Andersen, Holger, redaktør, Odder. Andersen, J. Chr. A., fhv. værkmester, Frederiksberg. Andersen, Jens, Andersen, Jørgen, lærer, Charlottenlund. Andersen, O. J. E., driftsbestyrer, Andersen, P. E. T., restauratør, Andersen, P. H., lods, Andersen, Ulf Rørdam, repræsentant, Andersen, Vagn, civilingeniør, Bagsværd. Andersen, Volmer, bogtrykker, Andersson, Andrew R Brede pr. Lyngby.

11 Andreasen, E., sekondløjtnant, Rungsted Kyst. Andreasen, Viggo, politibetjent, Andresen, Chr., skibsreder, Andrup, Otto, museumsdirektør, mag. art., Hillerød. Ankjærgaard, H. J., togfører, Antvorskov-Petersen, skrædermester, Arbejdernes Fællesorganisation, Arnsing, H. I., remisearbejder, Asmussen, Alfred, grosserer, Aspmann, A. V., skibstømrer, Aspmann, H. L. V., skibstømrer, Assens, biografdirektør, Valby. Axen, Frode, grosserer, Charlottenlund. Bager, H. J., søfartschef, Bager, L. J., bogholder, Bagh, Axel, ingeniør, Bai, Emil G., Schiffsmodellbaumeister, Elmshorn. Balle, Knud, direktør, Silkeborg. Balleby, boghandler, Thisted. Bang, tljalmar, direktør, Gentofte. Bang, Jørgen, direktør, cand. jur., Bang, Ulf, grosserer, Rungsted Kyst. Barfod, Jørgen H., cand. mag., Gentofte. Barfoed, Jens, underdirektør, Barfoed, Knud V., arkitekt, Baungaard, R., grosserer, Bay, Oluf, overretssagfører, Bech, Erik, politiadvokat, Beldring, Frederik A., dekoratør, New Jersey, U.S.A. Bengtsen, Poul Arensdorf, montør, Benzon, O., konstruktør, Benzon, fru Tove, Vedbæk. Berg, skibsingeniør. Skelskør. Berg, Erik, grosserer, Berg, Henry, snedkermester, Berg, O., direktør, Charlottenlund. Berg, EL., forfatter, Præstø. Berg-Jensen, K., politibetjent, Lyngby. Berning, A. G., landsretssagfører, Bertelsen, Axel, rentier, Århus. Berthelsen, Vald., forretningsfører, rådmand, Berthelsen, W. J. P., bogholder, Beyer, C. K., civilingeniør, Bie, Kirsten, frue, Snekkersten. Bilstein, Alfred, grosserer, Bindslev, Alfred, fhv. borgmester, Birkholm, C., købmand, Bischoff, J., Bjerregaard, N., auktionsmester, Frederikshavn. Blehr, Ellen, fru, Oslo. Blichert, Ejnar, kommunelæge, Holte. Blok, L. M., distriktsingeniør, Ringkøbing. Boa, A. W., fabrikant, Gentofte. Boas, Jørgen, læge, Nykøbing Sj. Boesen, Per, skoleelev, Ballerup. Boesen, Preben, dr., Bohn, C. V. Sehestedt, toldforvalter, Ærøskøbing. Bohr, Niels, professor, dr. phil., Bojesen, Fanny, fru, Boldt, Carl, fhv. hovmester, Boldt, Oscar, fhv. hovmester,

12 184 Borg, Chr., grosserer, Borup-Nielsen, Sv. Aa., kontorchef, Boy, Søren, købmand, Skelskør. Bracher, Willy, forstander, Kastrup. Brammer, Kai, boghandler, Brandt, godsejer, fru, Fyn. Bremerstent, E., overbibliotekar, Brems-Pedersen, K., pens. lods, Briand de Crévecoeur, E., kontreadmiral, Humlebæk. Broch, Axel, stadsskoleinspektør, Broch, K. O., toldkontrolør, Broegaard, Jørgen A., forstander, Ollerup. Broen, Paul, Klampenborg. Brossard, I. M., Antibes, Frankrig. Brun, Erik, landsdommer, Hellerup. Brunoe, Søren, billedhugger, Brøker-Sørensen, P., entreprenør, Holbæk. Buch, Helge, ingeniør, Charlottenlund. Buchthai, Fritz, dr. med., Skodsborg. Budtz, Otto v. Egede, landinspektør, Burmeister & Wain A/S, Biinner, Ellen, lærerinde, Bærentsen, H., landsretssagfører, Bøgh-Hansen, E., forvalter, Bønnelycke, Chr., grosserer, Børgesen, B. E., murermester, Børsen, H., civilingeniør, Bowadt, E., tømrerlærling, Tølløse. Baastrup, Vilh., kommunelæge, Carlsberg Bryggerierne, Carlsen, Ove, skibsbygmester, Carlsson, J., barbermester, Carstens, Karen, lektor, Kolding. Carstensen, Harald, civilingeniør, Lyngby. Christensen, Aksel E., professor, dr. phil., Christensen, Carl G., befragter, Sæby. Christensen, C. D., togfører, Christensen, Chr., bogtrykker, Christensen, Chr., adm. direktør, Christensen, Ejvind, købmand, Christensen, Folmer, malermester, Snekkersten. Christensen, Jens Ivar Barfod, toldassistent, Snekkersten. Christensen, K., overassistent, Christensen, Knud I., tømrer, Ribe. Christensen, Kr., forvalter, Christensen, Marius, murermester, Lyngby. Christensen, N. O., landsfoged, Godhavn. Christensen, Peter, Alsted. Christensen, Robert A., direktør, Christensen, Roger, farvehandler, Christensen, Viggo, fhv. overborgmester, Christiansen, Alfred, maskinmester, Christiansen, Chr., kranfører, Christiansen, Chr., skibsbygmester, Rønne. Christiansen, C. P., detailhandler, Christiansen, Haldur, snedkermester,

13 i»5 Christiansen, Hans V. Bohn, lærer, Gentofte. Christiansen, H. J., forretningsfører, Christiansen, Michael Bohn, ingeniør, Goteborg. Christie, Andreas, afdelingschef, Rungsted Kyst. Clausen, A., snedkermester, Clausen, E. Th., grosserer, Clausen, H., bestyrer, Clausen, H. A. M., restauratør, Clemen, M. V. D., bogholder, Gladsakse. Cordsen, Henning, fabrikant, Gruse, Erik Bang, ingeniør, Dahl, Paula, sygeplejerske, Dahlstrøm-Nielsen, Henry, klejnsmed, Dalgaard, A., boghandler, Dammann, Herbert, Hamborg. Dampskibs-Aktieselskabet Myren", Dampskibsselskabet Dannebrog", Dampskibsselskabet Heimdal" A/S, Dampskibsselskabet Progress", Dampskibsselskabet Torm" A/S, Danckwardt, C, ingeniør i Søværnet, Danielsen, G. E., politikommissær, Danielsen, Otto, befragter, Danielsen, Aa., slotsbetjent, Dansk Cement Central, Dansk Skibstømrerforbund, Davidsen, Frantz, ingeniør, Hillerød,. Den danske Landmandsbank, Den polytekniske Læreanstalt, Det Dansk-Franske Dampskibsselskab, Det danske Kulkompagni A/S, Det Danske Petroleums Aktieselskab, Det Forenede Dampskibs-Selskab A/S, Dich, Poul, læge, Dragør. Dideriksen, C. J., grosserer, Ordrup. Dinesen, B., departementschef, Dreyer, Thorvald, arkitekt, Drosted, fru Margrethe, Drosted, Volmer, arkitekt, Døssing, Viggo, afdelingsleder, Ebbehøj, Chr., direktør, ingeniør, Ebbesen, Carl, Roskilde. Eckhausen, H., kustode, Eilertsen, Henning, stud. techn., Eilertsen, Th., afdelingsingeniør, Eilschou-Holm, Fr. Vilh., sømandspræst, Elkjær, G. V., viceskoleinspektør, Ellekilde, O., kabelingeniør, cand. polyt., Gentofte. Elsnab, fru Astrid, Ålborg. Elving, Ingeborg, sproglærerinde, Enevoldsen, C, sparekassedirektør, Løkken.

14 186 Enevoldsen, Else, bankassistent, Enevoldsen, Ib Kaare, Brønshøj. Erichsen, Vagn, tandtekniker, Erichsen, H., London, England. Eriksen, Hans, hotelejer, Ernst, Max, adjunkt, cand. mag.,.erting, Aksel, tømrermester,.evert, V., lærerinde, Fabricius, Knud, professor, dr. phil., Falck, Mogens, grosserer, Falcke, E., typograf, Falkenskov, V. F. O., lokomotivfører, Fencker, Erik, maskinist, Fisker-Andersen, Jacob, ingeniør, Flensmark, Harald, præst, Flynn, F. M., pastor, Foldager, Reinald, toldassistent, Forsmark, A. Lind. stemmer, Frandsen, Erik, direktør, civilingeniør, Hellerup. Frandsen, Georg, maskinmester, Frandsen, Jul., malermester Frederiksborg Amtsråd, Hillerød. Frederiksen, I. M., vagtmester, løjtnant, Frederikshavns Værft og Flydedok, Frederikshavn. Fredfelt, Knud V., kommunelærer, Fredholm, Povl, malermester, Bregninge pr. Svendborg. Frender, H., tandlssge, Friis, fru Gudrun, Friis, fru Ingeborg, Friis, Jørgen, banedirektør, Friis, Jørgen, jun., Friis-Hansen, Sv., tandlæge, Friis-Holst, C, købmand, Karlslunde pr. Greve Strand. Friis-Jensen, P., overlærer, Fritzbøger, Carl, overingeniør, Hellerup. Frost, Jens, museumsleder, Åbenrå. Frydensberg, Finn, skibsingeniør, Frederikshavn. Frørup, Dan, laboratorieingeniør, Fuglsang-Damgaard, H., biskop, Funch-Rasmussen, C, inspektør, Fyhn, Hans, fabrikant, Fyrdirektoratet, Garde, H. A., civilingeniør, Garmer, K., postassistent, Garnum, Otto, læge, Genkel, Ernst, grosserer, Gleerup, Alfred, læge, Glunk, H., grosserer, Gorrissen, N. J., højesteretssagfører, Gotschalck, cand. jur., Esbønderup. Gottliebsen, Otto, tegner, Tårbæk. Grau, Ove, skibsmægler, Vejle. Gregersen, G., radiotekniker, Ålborg. Grønbech & Sønner, M. J., Grønlands Styrelse, Grønnemose, E. E. N., murermester, Guldhammer, H. A., navigationsdirektør, Gustafsson, Nils, realskolelærer, Hillerød.

15 i8 7 Giillich, S. A., vognmand, Gørtz, Hans, arkivar, Gaardbo, Jens Chr. P., stemmer, Gaardø, Chr., forstander, kommunelærer, Haderslev Havneudvalg, Haderslev. Hage, Torben, kammerherre, Præstø. Hagelsteen, J. E., redaktør, Hagelund, F., skrædermester, Hahn-Petersen, Eigil, skibsreder, Halberg, Knud, dr. med., Hillerød. Hamann, Viggo, grosserer, Hansen, Alex K., tjener, Hansen, Bendt, civilingeniør, driftsbestyrer, Fredericia. Hansen, Bennet C. K., skibsreder, Hansen, fru skibsreder Bennet C. K., Hansen, Børge, stud. techn., Hansen, C. B., rentier, Hansen, C. F., skibsbygmester, Hansen, Chr., viceskoleinspektør, Hansen, Chr., vognmand, Hansen, C. O. Vaaben, disponent, Hansen, Einar, afdelingsarkitekt, Hansen, E. M., fyrmester, Hansen, Erik, grosserer, Hansen, Erik, kemigraf, Hansen, Ernst, kleinsmedemester, Hansen, Ernst, turistchef, Hansen, F. Benthien, husejer, Gentofte. Hansen, F. Gorm, arkitekt, Hansen, H., stadsdyrlæge, Hansen, H. A., skibsreder, Hansen, H. C, malermester, Hansen, Helga Kn., frue, læge, Hansen, Hj., maskinmester, Hansen, J. A., pens. lods, Søborg. Hansen, J. 1VL, forretningsfører, Haderslev. Hansen, Johnna, kontorassistent, Hansen, Julius, borgmester, Hansen, Karen, frk., Hansen, Karl Johan, montør, Brønshøj. Hansen, Knud E., civilingeniør, Hansen, Marius, lektor, cand. mag., Nakskov. Hansen, Niels, bestyrer, Brønshøj. Hansen, Niels Fr., landsretssagfører, Hansen, Norman Hall, forfatter, Hansen, N. P., bagermester, Hansen, O. F., havnebetjent, Hansen, S. G., kontorchef, Springforbi. Hansen, S. Gram, tandlæge, Charlottenlund. Hansen, Simon Chr., maler, Hansen, S. Ingemann, civilingeniør, Hansen, fru Tegner, Hansen, Tegner, glarmester,

16 Hansen, Willy, prokurist, Valby. Hardy, A. C, forfatter, London, England. Hartmann-Petersen, frue, Harvig, Jytte, frue, Harvig, Svend, maskinmester, Hasager, Niels, redaktør, Hede, Poul, landsretssagfører, Hedin, E., kæmner, Heimann, V., grosserer, Heinricy, O., isenkræmmer, Helle-Broe, Th., overassistent, Helsingør Brændsels- og Trælasthandel A/S, Helsingør byråd. Helsingør-Hornbæk-Gilleleje Jernbane, Helsingør Skibsværft og Maskinbyggeri, Turistforeningen for Helsingør og Omegn, Helsingør Tømrerlaug, Henningsen, Bent, Henningsen, Grethe, sygeplejerske, Bruxelles. Henningsen, Gunner, Henningsen, Henning, mus.inspektør, cand. mag., Henningsen, Jens, farvermester, Nyborg. Henningsen, Kaj, tekstilingeniør, Henningsen, Sv. Aa., lektor, Snekkersten. Henriksen, Carl, inkassator, Odense. Henriksen, H. H., Henriksen, Karen, bogholderske, Århus. Flenriksen, P. Koch, direktør, civilingeniør, Århus. Henriques, Frederik, grosserer, Klampenborg. Hermansen, B., forhyringsassistent, Rødovre. Hess, Jørgen, Odense. Hill-Madsen, Ernst, ingeniør, Hilsted, Finn, landsretssagfører, cand. jur., Bagsværd. Hjorth, Stenild, civilingeniør, Hjorth, fru Unni, Oslo. Hoff, Alfred, ingeniør, Vanløse. Hoffmeyer, Erik, skibsreder, Hofmansen, P. K., arkivar, Holbæk byråd. Holck, C. J., skibsingeniør, Holm, C. K., fhv. former, Holm, Jacob, & Sønner's Fabrikker A/S, Holm, Sven, fabrikant, Snekkersten. Holm, Valdemar, murermester, Dragør. Holmark, Einar, grosserer, Holm-Petersen, F., befragter, Svendborg. Holten-Bechtolsheim, V., højesteretssagfører, Hornby, H., ingeniør, forstander, Hovgaard, Jørgen, Hou Møller, fru Kirsten, Hulgaard, tandlæge, Århus. Hvalkof, A. L., distriktsingeniør, Hvass, Tyge, arkitekt, Hellerup. Hiisig, Karla, lærerinde, Hiisig, T. F. V., smedemester, Hørup, V., bankkasserer, Høst, K. R., cand. pharm., Høyer, fyrassistent, Korsør.

17 iog Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn. Haastrup, A., tandlæge, Valby. Ingemann-Petersen, Hans, redaktionssekretær, Ringkøbing. Ingeniør-Sammenslutningen, Ingwersen, Henry, antikvitetshandler, Ingwersen, Poul, møbelhandler, Irgens, E. W., repræsentant, Søborg. Irgens, fru repræsentant E. W., Søborg. Jacobsen, G., ingeniør, Jacobsen, P. H., købmand, Jagd, Niels, civilingeniør, Jakobsen, Karen, skolepsykolog, cand. psyk., Jans, Ove L., grosserer, Jansen, Wm. H., direktør, Jantzen, Flelvig, frøken, Hornbæk. Jantzen, M., disponent, Lyngby. Jelstrup, O., skibsreder, Jensen, A., havnefoged, Jensen, A. A., bagermester, Jensen, A. C. D., forstanderinde, Jensen, A. Kierby, lods, Svendborg. Jensen, Arne Morten, førstestyrmand, Søborg. Jensen, Axel, statsaut. skibsmægler, Århus. Jensen, Bendt E. R., stud. polyt., Hellerup. Jensen, D. A., direktør, Hovedgård St. Jensen, Einar, murermester, Jensen, Ejnar, viceinspektør, Jensen, Ejner E., maskinarbejder, Randers. Jensen, Eric, grosserer, Klampenborg. Jensen, E. V. A., bagermester, Jensen, H., viceskoleinspektør, Jensen, H. Stenberg, Jensen, I. C, fhv. boliginspektør, Jensen, Ingeborg, viceskoleinspektør, Jensen, J., gartner, Jensen, fru gartner J., Jensen, Jens, politibetjent, Jensen, K. W. F., kok, Jensen, Laur., repræsentant, Jensen, Leif Farregård, stud. mag., Charlottenlund. Jensen, Louise, fotograf, Jensen, Marthin, murersvend, Lillerød. Jensen, M. F., lods, Jensen, Mogens, stud. polyt., Jensen, N. P., murerarbejdsmand, Brønshøj. Jensen, P., købmand, Ordrup. Jensen, P. S., lods, Jensen, S. A., civilingeniør, Gentofte. Jensen, Vera, cand. mag., Jensen, V. F., lokomotivfører, Jensen, Vilh. A. G., fhv. rektor, Jensen, fru rektor Vilh. Å. C, Jeppesen, Kay, hotelejer, Jerk, Oluf, landsretssagfører, Charlottenlund. Jespersen, Knud, repræsentant, Charlottenlund. Jespersen, K. Wraae, prokurist, Søborg. Jessen, Erik, maskinlærling,

18 IQO Johannesen, Aksel, tømrermester, Snekkersten. Johannessen, Emil, fiskehandler, Hillerød. Johannessen, Holger, tapetserermester, Johannessen, Ilsa, boligkonsulent, Grønland. Johannessen, J. N. M., snedker, Johannessen, Johs. P., sognefoged, Snekkersten. Johansen, Arnold P., havemand, Johansen, Henning, centralmekaniker, Johansen, Ib, befragter, Johansen, Olga, frk., Johansen, Otto, arbejdsmand, Stenvad St. Johansson, Stig, antikvitetshandler, Halmstad, Sverige. Johansson, P., kaptajn, Johnsen, Henning, bogtrykker, Jonassen, Else, lærerinde, Jorck, G., konsul, Hellerup. Jordt, Chr. Jørgen, stud. polyt., Juel-Andersen, G., fiskehandler, juel-brockdorff, Niels, baron, kommandør, Juel-Galtov, Stig, forfatter, ELbhvn. Juul, Svend, vinhandler, Juul, W., smedemester, Juul-Petersen, A., arkitekt, Jørgensen, A., lods, Jørgensen, Albert, direktør, Hellerup. Jørgensen, Alb. V., højesteretssagfører, Jørgensen, Anker, direktør, Klampenborg. Jørgensen, A. Th., stadsingeniør, Jørgensen, G., mejeriejer, Roskilde. Jørgensen, Hakon, redaktør, Løgstør. Jørgensen, Holger, kontorchef, Jørgensen, Jul. E., grosserer, Hellerup. Jørgensen, Jørgen M., murer, Esbjerg. Jørgensen, Kaj R. O., læge, Bagsværd. Jørgensen, Lauritz, ingeniør, Charlottenlund. Jørgensen, Max, depotbestyrer, Jørgensen, Paula, Holte. Jørgensen, Rudolf, direktør, Jørgensen, Thv., urmager, Jørgensen, Vagn, repræsentant, Jørgensen, Vald., fhv. underdirektør, Jørgensen, Aage E., borgmester, overretssagfører, Jørgensen, Aage Thorstensen, konstruktør, Kallenberg, E. O., skibsingeniør, Kampen, Axel, skibsreder, Hellerup. Karlskov, frue, Karsten, Bertel W., bankassistent, Karsten, Chr. D., befragterelev, Karsten, Preben, H. A. & H. D., sekretær, Karstensen, M., skibsbygmester, Skagen. Kattrup, A., malermester, Kirkby, E., stud. mag.,

19 IQI Kisby, A. E., skibsingeniør, Kisby, L. Å., ingeniør, Kiær, Erling, bogbindermester, Kiørboe, Fr., arkitekt, Holte. Kiørboe, Jørgen, sekretær, Kjær & Sommerfeldt, vinhandel, Kjolner, Th., kunstmaler, Hillerød. Klangel, K., lærer, Kleiminger, H. L., politifuldmægtig, Klem, Helen Lise, frk., Klem, Knud, museumsdirektør, Klem,-Lone, frk., Klem, Oline, frue, Klem, Ollis, fru museumsdirektør, Klem, Aage E., civilingeniør, Klerk, Niels, lektor, landsretssagfører, Klintenberg, O., cigarhandler, Klitgaard-Jørgensen, Johs., tandlæge, Knigge, U., propagandachef, Hellerup. Knudsen, Axel, kordegn, Knudsen, Axel, købmand, Hjortespring. Knudsen, Einar, ingeniør, Hellerup. Knudsen, O., tømrer, Kastrup. Knudsen, P., Lemvig. Knudsen, Peder, fængselsbetjent, Knudsen, Per, skoleelev, Kastrup. Knuth, Rud., greve, Hellerup. Knutsson, O. F. S., tapetserermester, Koefoed, Svend Åge, overmontør, Knudsker. Havneudvalget i Kolding, Kolding. Kolpen, C. Wagner, førstepræst, Rudme. Kongsted, T., underdirektør, Kopp, J., grosserer, Kopp, N. E., disponent, Korsgaard, P., civilingeniør, fabrikejer, folketingsmand, Nyborg. Korsør Byraads Havneudvalg, Korsør. Kraglund, A. A. J., bestyrer, Kramer, W., direktør, Kramer, fru direktør W., Kringhøj, Carl, maskinpasser, Esbjerg. Kristensen, Hans P., læge, Søborg. Kristensen, Knud, fhv. statsminister, Humlebæk. Kristensen, L., grosserer, Kristoffersen, Aksel, antikvarboghandler, Krog, M. S., fhv. apoteker, Krogsgaard, Mogens R., civilingeniør, Krohn, J. H., afdelingsingeniør, Kronholt, Arne, fuldmægtig, Søborg. Københavns amtsråd, Københavns Handelsbank A/S, Københavns Kommune, Københavns Skipperforening, Kørbing, J. A., adm. direktør, Hellerup. Kaae, Aage, depotbestyrer, Kaarbo, E. D., Harstad, Norge. Kaarsen, Elisabeth, fhv. viceskoleinspektrice, Kaastrup, Axel, repræsentant,

20 IQ2 Lambertsen, S. R., radiotelegrafist, Svendborg. Landbrugsraadet, Lang, Per, ingeniør, Langebæk, G. H., tandlæge, Hellerup. Langebæk, Steen, Lannung, Gunnar L., vekselerer, cand. polit., Lannung, Hermod, landsretssagfører, Lannung, Sven, afdelingschef, Larsen, A. Bodse, lodsformand, Bandholm. Larsen, B. O. G. E., assistent, Charlottenlund. Larsen, C, fotograf, Larsen, Carl Chr... bryggeriarbejder, Larsen, Carl Otto, rådhusforvalter, Larsen, Erh., revisor, Larsen, Erik Lau, arkitekt, Larsen, Finn, snedker, Larsen, F. Ronnow, kordegn, Larsen, H., rangerformand, Larsen, H., snedkermester, Larsen, H. Lolk, ekspeditionschef, Larsen, J. Foldager, Holbæk. Larsen, Jens, landsretssagfører, Larsen, Johannes, kunstmaler, Kerteminde. Larsen, L., fuldmægtig, Hillerød. Larsen, N. V., tømrermester, Larsen, fru tømrermester N. V., Larsen, Ove, stiftamtmand, Larsen, P., radiotekniker, Larsen, W. F. C, snedkermester, Larsen, W. R., fyrpasser, Larsen-Jensen, Arvid, vognmand, Larsen-Jensen, fru vognmand, Lauritssen, fyrassistent, Lauritzen, Ivar, skibsreder, Lauritzen, P., lods, Nyborg. Laursen, P., Lauterbach, F., overretssagfører, Leisner, R., ingeniør, Lyngby. Lemche, Hans Jacob, direktør, Lerche, J., trafikassistent, Lilbæk, Hakon, købmand, Liljeborg, Frank, Lind, Chr., skibsbygmester, Rønne. Lindahl, Erik, købmand, Snekkersten. Linde, Chr., kommunelærer, Fredensborg. Lindhard, Aage, lektor, Birkerød. Lindquist, Carl-Axel, kaptajn, Stockholm, Sverige. Lindstrøm, Otto, ingeniør, Valby. Linneballe, Ernst, direktør, Linvald, Steffen, museumsinspektør, Charlottenlund. Lock, P., læderhandler, Loft, Herman, styrmandselev, Lohse, Ellis, direktør, Lotz, M. E., lærerinde, Lund, E., prokurist, Hellerup. Lund, Erik, Kgs. Lyngby. Lund, Hans, grosserer, Lund, Inger, lærerinde, Lund, Oskar F., skibsingeniør, Lund, Paul, stud. jur., Kgs. Lyngby. Lundberg, Georg, direktør,

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 1 Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 Lars Ellgaard Sunday, August 18th, 2013 Sognerådsformænd 1/1-1901 31/12-1903 Pedersen, Lauritz Christian SR s Større del Gårdejer 1/1-1904 31/3-1909

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 194 9 5 o S elskabet har 1 regnskabsårets løb haft den sorg at miste sin formand, Idet skibsreder Willie C. K. Hansen i november

Læs mere

Selskabets første ordinære Generalforsamling afholdtes 1 Erik

Selskabets første ordinære Generalforsamling afholdtes 1 Erik SELSKABET HANDELS OG SØFARTSMUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSAARET 194 2 4 3 Selskabets første ordinære Generalforsamling afholdtes 1 Erik af Pommerns Sal paa Kronborg Slot Torsdag d. 30. juli 1942

Læs mere

SELSKABET HANDELS OG SØFARTSMUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS OG SØFARTSMUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS OG SØFARTSMUSEETS VENNER" BERETNING FOR REGNSKABSÅRET 194 8 4 9 ^elskabet afholder sin 8. ordinære generalforsamling i AA Kongens Kammer på Kronborg slot torsdag d. 19. maj 1049. Formanden,

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Herlevhuse i erne

Herlevhuse i erne Herlevhuse i 1950-60erne Årstal Adresse Familienavn fornavn m/k Nielsen Stordyssen 1 Backhausen Erik og Aase Krak 1956 Stordyssen 2 Ravn Ejnar og Jytte Nielsen Stordyssen 2 Olson Th. Krak 1955 Stordyssen

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 39 Sevel Damer 2 105 125 183 Solveig Madsen 2204 Sevel Jagtforening 38 41 185 Kristine Madsen 2204 Sevel Jagtforening

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

SELSKABET HANDELS OG SØFARTSMUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS OG SØFARTSMUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS OG SØFARTSMUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSAARET 194 3^ S 4 4 elskabets anden ordinære Generalforsamling afholdtes i Erik af Pommerns Kapel paa Kronborg Slot Fredag den 30. Juli

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys Danskemesterskaber 00 0 og m Senior og Oldboys Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 BPI UM 00-0 og m Senior og Oldboys 0m Senior 0 Carsten Klich Maribo Sys Hansen Hvidovre Peter Hansen Ballerup

Læs mere

Selskabets tredie ordinære Generalforsamling afholdtes i Erik

Selskabets tredie ordinære Generalforsamling afholdtes i Erik SELSKABET HANDELS OG SØFARTSMUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSAARET 194 4 4 5 Selskabets tredie ordinære Generalforsamling afholdtes i Erik af Pommerns Kapel paa Kronborg Slot Søndag den 30. Juli

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

> W. j_, H c« W ^ izi. o OL n> 2 - "-i D- o. r-, ^ (A. n> ej" t_..

> W. j_, H c« W ^ izi. o OL n> 2 - -i D- o. r-, ^ (A. n> ej t_.. o OL n> 2 - "-i D- o r-, ^ (A n> ej" t_.. td w H izi 2 O JA ^W H c«g d 00 w w H 00 < W ^ 2 W ^d DO ^ > W H ^ td J> 2 w j_, DO 1 o 154 Opstillinger. Der kan ikke ved enhver ny Aarsberetning peges paa store

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Holdturnering, Finale

Holdturnering, Finale Række C2 Bane 25-26 Navne: Klub: 1: 2: 3: 4: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: Sonja Andresen Poul Spaabæk Gunnar Pedersen Johan Andersen Grindsted FFI 6: C2p1 1: XXX XXX 16 16 0 32 40 2: XXX XXX 20 20

Læs mere

Administrativ enhed Udnævnte personer siden 27. nov Vedkommendes titel Periode for udnævnelse Evt. honorar

Administrativ enhed Udnævnte personer siden 27. nov Vedkommendes titel Periode for udnævnelse Evt. honorar Bilag 28. 24. november Tabel 28. Udnævnelser til bestyrelser, fonde, udvalg, nævn, kommissioner, institutter, centre m.v. på Trafikministeriets område Danmarks TransportForskning Nina Smith Professor -2007

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold

Danmarks Jægerforbund Resultat hold Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 40 Sevel Dame 1 105 124 176 Kristina Christensen 1052 Sevel Jagtforening 36 41 174 Jonna Poulsen 1052 Sevel Jagtforening

Læs mere

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby Allle tiders bedste mænd 100m 1 12.10 Jakob Kjeldgaard 12/Aug/86 Rundforbi 2 12.60 Erik Klitgaard 66 01/Jul/92 Ballerup (-1.3) 3 13.06 Jens Buch Jensen 43 17/Sep/87 Wien 4 13.50 Erik Andersen 47 27/Aug/89

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER BERETNING for SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" H andels- og Søfartsmuseet paa Kronborg har gennem Aarene kunnet glæde sig over en stærk Interesse fra Publikums Side. Denne Interesse har manifesteret

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold Junior hold 11:40 26 Nørup Junior 1140 1142 1144 1146 109 110 111 112 Patrick Jensen Thomas Johansen Simon Madsen Andreas Thomsen 4221303811 4221305221 4221302509 4221304417 1 udskrevet for: Junior hold

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005.

HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005. HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005. Nr. 39 1930 Kommunelærer J. Mousten/fru I. C. Mousten 1966 Kirkeministeriet/Domkirkens menighedsråd 1966 J.P.R. Møller? Johs. Langhoff 1980 Elisabeth Lidell Nr.

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 176 Kristina Christensen 1052 Sevel Jagtforening 36 41 2 174 Jonna Poulsen 1052 Sevel Jagtforening 36 42 3 9 Conni Elmholt 1051p Sogns Jagtforening 34 41 4 173 Inge-Lise Jensen 1052 Sevel

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 1. omgang Startet i 1980 Åben klasse 1. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1856,4 12 1856,4 12 2 Særslev 1 1831,9 9 1831,9 9 3 Viborg

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen.

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen. VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til 2016 09/06 1926: Formand: Hr. Sagfører H. Grønholm. Næstformand Hr. Hr. Isenkræmmer S. Graversen. Hr. Fabrikinspektør Sigurd Hansen. Hr. Postmester P.

Læs mere

DE DANSKE GARDERFORENINGERS LANDSSKYDNING 200 M 2011 HOLD - SENIORER

DE DANSKE GARDERFORENINGERS LANDSSKYDNING 200 M 2011 HOLD - SENIORER DE DANSKE GARDERFORENINGERS LANDSSKYDNING 200 M 2011 HOLD - SENIORER 1. DIVISION 1 594,30 Frederiksborg Amts Garderforening - 1 2 588,19 Garderforeningen i København - 1 3 577,18 Garderforeningen i København

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side)

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Als skole 1.a Klasse Als skole 1.b Klasse Als skole 2. Klasse Als skole 3. Klasse Als skole 4. Klasse Als skole 5. Klasse Als skole

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2013-2014 10. omgang Startet i 1980 10. omgang total 1. Division A Trehøje 1 1848,7 2 17895 18 a Bredstrup-Pjedsted 1 1237,4 0 16106,3 16 c Viborg 1 1812

Læs mere

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus 100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers 20.06.65 10.5 Peter Rasmussen, 40 Århus 09.06.58 10.6 Jens Pedersen, 43 Randers 31.05.64 10.7 Ove Reimers, 58 Århus 13.09.78 10.8 Preben

Læs mere

Viborg Amtskreds-/By-stævne Bowling 2011. Individuelle rækker

Viborg Amtskreds-/By-stævne Bowling 2011. Individuelle rækker Damer B Anna Laura Johansen 206 170 187 COLAS 563 1 DB Katja Madsen 156 178 182 Slangetaemmer.dk 516 2 DB Christina Worre Rasmussen 169 157 174 APPLIANCE 500 3 DB Agathe Andersen 151 156 164 A A KONFEKTION

Læs mere

Resultatliste. Pistolterræn. Nymindegab. 3. maj 2009

Resultatliste. Pistolterræn. Nymindegab. 3. maj 2009 Resultatliste Pistolterræn I Nymindegab 3. maj 2009 Terrænskydning Nymindegab 2009 TERRÆNBANE Skive Distance Farve ---------------------- Station 1 - Stående Mål 1 S 5 6 Gul Mål 2 B 65 50 Gul Mål 3 B 100

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 4. omgang Startet i 1980 Åben klasse 4. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1859,9 12 7433,2 48 2 Helle 1 1834,2 10 7325,5 34 3 Viborg

Læs mere

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Unionsmesterskaber 2011 10 og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Resultatliste Dansk Skytte Union 18. - 19. marts 2011 Særslev 1 10m luftriffel Senior 1 1 Poul Lamhauge Gundsølille 94 92 95 97 378

Læs mere

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Side 1 af 8 StævneProgram 17:32 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.28 November 2010 RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Senior 1P Næstved Skytteforening UNG 14-55879

Læs mere

Selskabets fjerde ordinære Generalforsamling afholdtes i

Selskabets fjerde ordinære Generalforsamling afholdtes i SELSKABET HANDELS OG SØFARTSMUSEETS VENNER,, BERETNING FOR 1945 1946 Selskabets fjerde ordinære Generalforsamling afholdtes i Dansk Dampskibsrederiforenings store Sal, Amaliegade 33, København K., Tirsdag

Læs mere

Ark1. Skydetider kredsskydning 2016

Ark1. Skydetider kredsskydning 2016 Skydetider kredsskydning 2016 Seniorer 08.00 Kim Grubbe 08.01 Michael Lysgaard 08.02 Klaus Holt Jensen 08.03 Thomas Heesgaard 08.04 Morten Mogensen 08.05 Rene Holt Schmidt 08.06 Torben Mauritson 08.07

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle Dame individuel 1 50 Susanne Christiansen Billund 4207163484 31 43 2 29 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 16 45 2 udskrevet for: Dame individuel Side 1 Junior individuel 1 101 Jesper Egeskov Grindsted 4103252537

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2012-2013 1. omgang Startet i 1980 1. omgang total 1. Division A Særslev 1 1763 2 1763 2 B Trehøje 1 1751 2 1751 2 C Viborg 1 1749 2 1749 2 c ÅRK 1 1699

Læs mere

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved DDS SP v.3.13.1.1 Holdkonkurrence: LDM Hold Senior 1 Vestfalster Skytteforening 54556 Jens West Klasse: 1 188/04 54405 Steffen Christensen Klasse: 2

Læs mere

DGI Sydvest Hold Finale

DGI Sydvest Hold Finale Række C2 / C1 Bane 20-22 Oluf Pedersen Anne Mette Salven Tove Pedersen Svend Petersen Tjæreborg 7: C1p1 1: XXX XXX 20 6 12 12 1 50 76 2: XXX XXX 2 12 9 20 1 43 67-50 3 Ole Iversen Kai Lehmann Andersen

Læs mere

Oversigt over arkiver fra erhvervsorganisationer, skibsværfter og rederier i Statens Arkiver

Oversigt over arkiver fra erhvervsorganisationer, skibsværfter og rederier i Statens Arkiver , 2012, 2 Oversigt over arkiver fra erhvervsorganisationer, skibsværfter og rederier i Statens Arkiver Organisationer Danmarks Rederiforening Fællesrepræsentationen for dansk Skibsfart Søfartsrådet Skibsværfter

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

Kommunemesterskaber Herning JKF 2011

Kommunemesterskaber Herning JKF 2011 opdateret 080511 Kommunemesterskaber Klasse Navn Klub duer Skud Klub Plc. 124 A Kristian Mortensen Sunds 25 46 x 123 A Lars Kjeldsgaard Trehøjebanen 30 45 x 122 D Maiken Andersen MSK/HJC 23 46 x 121 M

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf Erling Madsen

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf Erling Madsen Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf 33 31 32 96 35 36 Erling Madsen Karup/Kølvrå Krolf 31 34 32 97 35 164 Hans Brogård Vestfjends

Læs mere

Indledende kampe Parturnering

Indledende kampe Parturnering C1 Pulje 1 Bane 27-28 Inger Marie Lundgren Asta Qvist Claus Andersen Jes Jacobsen Jens Gram Birgit Gram Hans Chr. Hansen Grethe Sørensen Bramming 1: XXX 20 12 20 2 52 34 18 2 Vorbasse 2: 12 XXX 6 12 0

Læs mere

Xtracon GM /10. Næstved Høst 24/8-5/10. Dianalund Open 11/9-9/10

Xtracon GM /10. Næstved Høst 24/8-5/10. Dianalund Open 11/9-9/10 Navn/Turnering Fra Klub Holbæk Løvfald 11/9-13/9 Greve EMT 7/9-28/9 Næstved Høst 24/8-5/10 Dianalund Open 11/9-9/10 Xtracon GM 2015 12-18/10 Nordfalster opstart 15/9-20/10 Maribo By 9/9-21/10 Faxe efterm.

Læs mere

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473 Person Antal Kampe H. S. Bedste snit Vundet - Tabt Score Indgange Gennemsnit Pierre Otkjær 2 5,645 2-8 38,579 Steffan Rasmussen 23 6,973 6-7 693 285,539 Ole Thomsen 2 5,625 5-7 45 878,472 Per Larsen 5

Læs mere

Regionsmesterskab 2016 Krolf

Regionsmesterskab 2016 Krolf 1 1 Grethe Laursen SMIFF Harridslev 36 34 27 97 1 K 39 39 Ellen Pedersen Gjerlev Krolf 34 35 33 102 3 K 119 119 Kathrine Uhrenholt Randers Naturmotion 31 37 34 102 2 K 8 8 Lisbeth Thorsager Gjerlev Krolf

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil 0 103 Søren Olesen Møldrup krolf 26 27 36 89 37 24 Nobby Dyrmose Randers Natur 35 30 25 90 37 37 Henning Christensen Randers Natur

Læs mere

Folketælling 1921 Slangerup Landsogn

Folketælling 1921 Slangerup Landsogn AO nr. Efternavn, fornavn. Årstal 42 Andersen, Ana 1867 15 Andersen, Arnold 1901 33 Andersen, Edvard 1905 7 Andersen, Emilie 1892 42 Andersen, Gerda 1904 42 Andersen, Hans 1868 46 Andersen, Jens 1898 28

Læs mere

Spillere tilmeldt turneringen

Spillere tilmeldt turneringen A A KONFEKTION 0001 A A KONFEKTION-1 0001-0001 Peter Bragh 45 165 A A KONFEKTION-1 0001-0002 Agathe Andersen 45 158 COLAS 0003 COLAS-2 0003-0008 Anna Laura Johansen 45 157 COLAS-2 0003-0023 Henry Johansen

Læs mere

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER M LIGGENDE

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER M LIGGENDE GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2013 KLASSE A 200 M LIGGENDE 1 149/7 Christian Lemmermann Horsens 2 148/5 Axel Vermehren København 3 147/6 Rasmus Fisker Viborg 4 145/3 Gert Østergaard Holstebro

Læs mere

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Placering Total Navn Nr. Score Nr. Score Nr. Score Nr. Score 1 99-1007 Morten Bech 1 89,7 6 29,9 3 29,9 10 29,9 2 99-1567

Læs mere

Skydning Total Veteran Hold

Skydning Total Veteran Hold Placering Nr. Navn Foreningsnr. Foreningsby Skydning Total Veteran Hold Træf Skud Træf Skud G 24 Feldballe V 114 125 433 Bent Ingemann Hansen 3213 Feldballe Jagtforening 40 41 434 Henning Nielsen 3213

Læs mere

Turnering : Hold 2hk 2008/9. Hovedkreds: 2. Grundlag.: 2HK_HOLD.RAT. Resultat.: 2HK_HOLD.TXT. ELO indberetning: 2HK_HOLD.ELO. Klub: Skovbo Skakklub

Turnering : Hold 2hk 2008/9. Hovedkreds: 2. Grundlag.: 2HK_HOLD.RAT. Resultat.: 2HK_HOLD.TXT. ELO indberetning: 2HK_HOLD.ELO. Klub: Skovbo Skakklub Turnering : Hold 2hk 2008/9 d.20.03.2009 Hovedkreds: 2 Grundlag.: 2HK_HOLD.RAT Resultat.: 2HK_HOLD.TXT ELO indberetning: 2HK_HOLD.ELO Klub: Skovbo Skakklub Hans E. Andersen 1447 1 Julius Mølvig 1 1190

Læs mere

D.M. Hold. Vildbjerg den 19 og 20 september C1 Runde 2 Bane : XXX XXX : XXX XXX

D.M. Hold. Vildbjerg den 19 og 20 september C1 Runde 2 Bane : XXX XXX : XXX XXX D.M. Hold Vildbjerg den 19 og 20 september 2015 C1 Runde 2 Bane 32-34 Anna Andersen Bjarne Jensen Aksel Jensen Kurt Poulsen Ritta Jørgensen Tove Nielsen Bent Nielsen Hilda Jensen Birgit Christoffersen

Læs mere

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Side 1 af 7 18:34:49 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Veteran Plads Bane Navn Res. 5 6 7 8 9 10 P-finale I alt 1 2 022 Jette Skov Pedersen 394 8 51,6 10,6 10,7 10,4

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1877,6 10 1877,6 10 2 Viborg 1 1849,4 8 1849,4 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1844,1 5 1844,1 5 4 Hvidovre SK 1 1844,1 5 1844,1 5 5 ÅRK 1 1842,1 2 1842,1

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2012-13 Individuelle resultater Luftpistol Klasse 1 1 16916 Rune Knudsen 291 291 582 291 2 32639 Heidi Bergholt Madse 289 287 576 288 3 14860 Bo Lykholt Andreasen

Læs mere

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund (efter 00: pladsgivende placeringer) 0-6 0-0- Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Aalborg BK / Anne Schousboe Jes Bank Leif Rasmussen Erik Hermansen Michael Mathiesen Flemming Nielsen Bente

Læs mere

Højestbeskattede vælgerklasse: Busk, J.M., malermester (H) 1

Højestbeskattede vælgerklasse: Busk, J.M., malermester (H) 1 Esbjerg Byråd 1898-1950 Fortegnelsen over Esbjerg Byråds sammensætning er udarbejdet på baggrund af valgresultaterne. Et byrådsmedlem behøver altså ikke sidde hele perioden ud. Hvis et medlem udtræder

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 6 Sevel Dame 2 102 128 21 Kristina Christensen 2418 Sevel 37 43 23 Kristine Madsen 2409 Sevel 33 42 22 Solveig Madsen

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

RESULTATLISTE DGI Nordsjællandsmesterskab pistol 15m 2017

RESULTATLISTE DGI Nordsjællandsmesterskab pistol 15m 2017 10-03-2017 13:26:24 - DDS SP v.3.16.4.1 RESULTATLISTE DGI Nordsjællandsmesterskab pistol 15m 2017 Standardpistol, 15m. - Klasse Børn 1 123576 Julius Trap 18-045 Frederiksværk Skytteforening 256/91 2 123588

Læs mere

6. 40g Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2015 Martha Christensen 1990 Søren Christensen 1960 Jens Jensen 1900

6. 40g Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2015 Martha Christensen 1990 Søren Christensen 1960 Jens Jensen 1900 Søndergade 1. 39a Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2000 Peder S. Clausen 1984 Asta Vestergaard 1981 Carl Vestergaard (Tømrer) 1958 Eli Kruchow (Lægepraksis) 1917 Anders Styvelgaard 1916 Jegindø. Hv. Lyngs

Læs mere

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund 0- (efter 00: pladsgivende placeringer) Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen 7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Aalborg BK / Aalborg BK / Ole Beltoft Sven Ingerslev BK af 97, Hjørring

Læs mere

1953 42. W.E.Holst. 1954 43. J.Dinesen 44. Ch.Walbum 45. Junia Egemose

1953 42. W.E.Holst. 1954 43. J.Dinesen 44. Ch.Walbum 45. Junia Egemose FORENINGEN for LANGELÆNDERE Sølvnålen I anledningen af foreningens 25 års jubilæum blev fremstillet en sølvnål, der bliver uddelt gratis til de aktive medlemmer, der har opnået 25 års uafbrudt medlemsskab.

Læs mere

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame 1 153 Lonnie Hirtz Nielsen 1062 334 2 157 Heidi Dissing 1072 321 3 156 Lisbeth Teglgård 1052 297 4 155 Jette Petersen 1023 271 5 154 Karen Barfod 1053 228 6 107 Sonja Nielsen 1052 226 7 106 Lise Pedersen

Læs mere

Mesterskabsresultat Side 1

Mesterskabsresultat Side 1 Side 1 ES-duer langdistance Gruppe 1,2,3,4,5,6 Sektion 11 1 033-13-0882 A 033 HANS CHR. NIELSEN 200,046 2 135-14-0007 A 135 DENNIS MACHON 389,051 3 049-14-0175 A 049 K & K SØRENSEN 395,054 4 049-15-0121

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2013-14 Individuelle resultater Standardpistol BK Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 SUM 1 103691 Mikkel H. Wendell 251 0 0 0 251 Standardpistol Junior Runde 1 Runde

Læs mere

RESULTATLISTE Møns Bank Møn Åben 2016

RESULTATLISTE Møns Bank Møn Åben 2016 30-10-2016 17:58:47 - DDS SP v.3.16.4.1 RESULTATLISTE Møns Bank Møn Åben 2016 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1G 121871 Chris Olsen 23-035 Stege Ndr. Skytteforening 200/12 200/13 400/25 2S 121512 Laurits

Læs mere

Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 1905-1935 Talere

Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 1905-1935 Talere Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) År Betalende deltagere Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 195-1935 Talere 195 1458 højsk.forstander Emil Dam og Holger

Læs mere

Pistol U1A Guld U1A Alexander Lang PC Vejle 87 79 79 245 2 Sølv U1A Laurits Skrædderdal PC Vejle 63 74 46 183 1

Pistol U1A Guld U1A Alexander Lang PC Vejle 87 79 79 245 2 Sølv U1A Laurits Skrædderdal PC Vejle 63 74 46 183 1 Pistol Damer - Indledende runde Dame Dorte Thorsen Trehøje 92 92 93 95 372 3 Dame Christina Borgen Nielsen Trehøje 89 91 91 94 365 8 Dame Maria Kristensen Aars Skytteforening 94 91 85 88 358 5 Dame Anja

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 2. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1869,8 10 3741,6 20 2 Bredstrup-Pjedsted 1 1858,2 8 3703,4 14 3 Viborg 1 1843,6 5 3690,2 13 4 Kolding 1 1843,5 5 3686,9 9 5 Helle 1 1824,2 2 3632,1

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

Tilmeldingsblanket. Arrangement: Hvad betyder Natur- & Vandplanerne for dig? Dato tid: 15/11-2010 kl. 19.00-22.00. Navn & Adresse

Tilmeldingsblanket. Arrangement: Hvad betyder Natur- & Vandplanerne for dig? Dato tid: 15/11-2010 kl. 19.00-22.00. Navn & Adresse Tilmeldingsblanket Arrangement: Hvad betyder Natur- & Vandplanerne for dig? Dato tid: 15/11-2010 kl. 19.00-22.00 Navn & Adresse Antal Kongsdals gods 1 Frederik Nielsen, Istebjergvej 31, 4400 Kalundborg

Læs mere

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009 Side 1 af 8 StævneProgram 24-08-2009 16:54 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.7 Juni 2008 RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009 200m Gevær - Mesterskab Klasse BK 1 05-79949 Mathias Nielsen 930-VBFs

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Forsamlingshus

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Forsamlingshus Hansen Hans Peder 1908 Formand 1908-01-29 Jepsen Jeppe H 1908 Kasserer Toftnæs Gregersen Karl 1908 Alslev Andersen Thue 1908 Alslev Hansen Lauridsen 1908 Toftnæs Hansen Hans Peder 1908 Formand 1909-02-19

Læs mere

Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer

Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer Aabenraa 941,55 60189 Åse Søgaard 73767159 Aalborg 1143,99 196292 Peter Mikkelsen 99312210 Ærø 90,45 6712 Jes Heinemann 50005025 Albertslund

Læs mere

Danske Havnes generalforsamling tirsdag den 19. april 2016. Deltagere fra medlemshavne og antal stemmer

Danske Havnes generalforsamling tirsdag den 19. april 2016. Deltagere fra medlemshavne og antal stemmer , Bredgade 23, 2. tv 1260 København K Telefon +45 7211 8100 Birthe Iwasiow bgi@danskehavne.dk Dir +45 72118101 G ENERALFORSAMLING 20 16 www.danskehavne.dk Danske Havnes generalforsamling tirsdag den 19.

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

(efter 2004: pladsgivende placeringer)

(efter 2004: pladsgivende placeringer) Distrikt Forbund 0-0- 0- Albert Mylius Nielsen Tonny Hessel / Birthe Jespersgaard Ole Beltoft / BK af 97, Hjørring Anna Lise Hyldig Per Frederiksen Lene Høybye Karl Anton Olesen BK af 97, Hjørring Svend

Læs mere

Seniortræf Trehøje 24/ Kjellerup 191,43. Møldrup 190,94 TKL 192,25. Trehøje 191,50. Ørnhøj 188,59

Seniortræf Trehøje 24/ Kjellerup 191,43. Møldrup 190,94 TKL 192,25. Trehøje 191,50. Ørnhøj 188,59 Gennemsnit: Kjellerup 191,43 Møldrup 190,94 TKL 192,25 Trehøje 191,50 Ørnhøj 188,59 Kjellerup Senior 4 K Niels Juel Jensen 197 4 K Ejner Jørgensen 196 4 K Inge Jørgensen 194 3 K Linnea Christensen 192

Læs mere

Klubmesterskab

Klubmesterskab Klubmesterskab - 88 UNGDOM - Allround 100m 0m 800m 00m 3000m 5km 10km Piger 10-11 år GL0305 Louise Dam-Sørensen 77 1 2.41.5 12.30 22.35 Piger 12-13 år GL0499 Trine Sadolin 75 1.14 31.46 GL0297 Lene Norden

Læs mere