SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER"

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER""

Transkript

1 SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling mandag d. 30. juli i Kongens Kammer på Kronborg slot. Direktør H. Westergaard, Charlottenlund, valgtes til dirigent. Formanden, professor, dr. techn. G. W. Prohaska aflagde derefter beretning. Han omtalte medlemstallet, der nu var 99 livsvarige og 1030 arsmedlemmer. I indeværende regnskabsår er den tidligere omtalte af modellerer Werge udførte model af fregatten Disco", konstrueret af fabrikmester Henrik Gerner 1777 blevet færdig og overgivet til museet som gave. Modellen er udført efter de originale tegninger, hvorefter skibet i sin tid blev bygget. For at give et anskueligt billede af en sådan fregat, er modellen lukket op i hele den ene side, således at alle skibets lokaliteter er synlige. Endvidere er ladningen gengivet. Af skibets negotie-protokoller er fremdraget listen over den ladning, som fregatten hjembragte på sin første hjemrejse fra Kina i 1781, og modelarbejdet er udført så nøjagtigt, at de kollimærker, som findes på de gengivne tekister, er en tro gengivelse af de mærker, som i sin tid fandtes på den originale ladning. Blandt årets gaver er endvidere en genoptrykning af Sikker Hansens smukke plakat for Handels- og Søfartsmuseet, der nu igen findes opslået på adskillige jernbanestationer og andre offentlige steder. Plakaten er trykt i 12 farver og udsendt såvel med dansk som med engelsk tekst. Formanden nævnte endvidere udsendelsen af Søhistoriske

2 *74 Skrifter" nr. 3 og 4, Ffenning Henningsen: Kirkeskibe og Kirkeskibsfester" og Louis E. Grandjean & Knud E. Hansen: De danske Gotlandsfarere", udsendt af museet og selskabet i fællesskab. De tidligere omtalte forhandlinger mellem selskabets styrelse og museets komite angående skrifterne er i årets løb afsluttet med det resultat, at museet har overtaget skrifternes udgivelse alene med den støtte udefra, som det vil være muligt at opnå i det enkelte tilfælde. Nye skrifter er under udarbejdelse, og det vil forhåbentlig blive muligt i løbet af 1952 at udsende skrift nr. 5, en dagbog ført af skibskirurg Johan Petersen Cortemiinde fra hans togt med skibet Oldenborg" , der vil blive udgivet med indledning og kommentarer af museumsinspektør Henning Henningsen. Efter afleveringen af modellen af fregatten Disco" har bestyrelsen drøftet nye gaver til museet. Man har besluttet at skænke en model af Grønlandske Handels skonnertbrig Neptunus", konstrueret i 1840-erne af en af tidens kendte skibs-' konstruktører E. P. Bonnesen, der virkede i København, og da der i museets arkiv findes fuldstændige tegninger til Neptunus" agter man også at lade denne model, der udføres af modellerer Werge, være åben i den ene side, således at skibets indre kan iagttages. Modelarbejdet vil kunne afsluttes kort efter udgangen af regnskabsåret, således at modellen kan udstilles på museet ved sommersæsonens begyndelse. Efter dette modelarbejdes afslutning agter bestyrelsen at lade udføre en model af et af vore ældste fyrskibe. Formanden understregede bestyrelsens ønske om at se medlemstallet forøget. Man havde overvejet forskellige fremgangsmåder til opnåelse heraf, men først og fremmest håbede man dog på, at selskabets egne medlemmer vil bidrage dertil og inden for deres bekendtskabskreds søge fremskaffet tilgang, såiledes at selskabet i stadig stigende grad kunde bidrage til museets trivsel efter sit formål. Selskabets og museets årbog 1951 udkom ca. 1. juli. Da denne årbog er selskabets tiende, har man til gavn for brugen af hele årbogsrækken markeret det lille jubilæum ved optagelse af et forfatter- samt et navne- og sagregister. Årbogens ud-

3 U5 givelse blev som tidligere sikret gennem bidrag eller annoncer fra en lang række firmaer inden for handelen og shippingbranchen. Selskabet udtaler sin varme tak for den gode støtte, det derved har opnået. Desværre har de stigende priser på papir og bogtrykarbejde bevirket, at udgifterne til årbogens udgivelse er steget meget stærkt. Da årbogens værdi væsentligt overstiger minimumskontingentet kr årligt, havde bestyrelsen overvejet at stille forslag om kontingentforhøjelse. Man havde dog foretrukket at stille sig afventende, og der forelå derfor heller ikke på generalforsamlingen forslag i så henseende, men det var sandsynligt, at man var nødsaget til senere at vende tilbage til dette spørgsmål. Formanden udtalte håbet om, at der vil vise sig muligheder for en forbedring af museets lokalespørgsmål. Selskabet følger med levende interesse det arbejde, der gøres herfor af museets komite, med hvilken selskabet har et fortrinligt samarbejde. Tilslut rettede formanden en tak til alle, der har støttet selskabet i dets arbejde for museet, dels til alle der med gaver og lignende havde bidraget til forøgelsen af dets samlinger, dels til pressen og andre der har hjulpet til at udbrede kendskabet til museet og stimulere interessen for det. Da ingen af medlemmerne ønskede at udtale sig til beretningen, godkendtes denne uden afstemning. Dernæst forelagde kassereren, museumsdirektør Klem, regnskabet, der balancerede med kr ,80. Som følge af de i årets løb skænkede gaver sluttede dette med et driftsunderskud på kr ,34. Det måtte dog bemærkes, at posten udgivelse af årbog 1950, kr ,00 tillige indbefattede en sum af kr. 3,500,00 til indkøb af papir til årbog 1951, således at dette beløb vil komme regnskabet for tilgode. Til dette bemaerkede dirigenten, at det måske havde været naturligt, om dette beløb havde været særhgt opført på regnskabet, således at udgifterne til årbog 1950 klart var fremgået af dette. Ud over dette gjordes ingen bemærkninger til regnskabet, der godkendtes enstemmigt. De tre afgående bestyrelsesmedlemmer: overretssagfører Falbe-Hansen, direktør G. A. Møller og fyrdirektør Sinding

4 176 genvalgtes alle. Ligeledes genvalgtes revisorerne, stadsingeniør A. T. Jørgensen, Helsingør og fuldmægtig Frank Estrup, Handelsministeriet. Under punkt eventuelt rettede assistent Meilvang, København, en tak til bestyrelsen for dens arbejde. Taleren henledte dernæst opmærksomheden på foreningen Dansk Skibsklub", for hvilken han var formand. Klubben var startet i april 1951 af en kreds af danske skibselskere. Størstedelen af klubbens medlemmer var ligeledes medlemmer af selskabet. Nogle af kredsen interesserer sig især for skibsmodeller, andre er interesserede i visse rederier, tankskibe etc. Man udvekslede erfaringer og billeder og var også interesseret i museets virksomhed og ønskede navnlig denne støttet gennem forøgede tilskud. Formanden takkede for hr. Meilvangs bemærkninger og for den udtalte interesse for museet, der naturligvis på sin side måtte være interesseret i at opnå kontakt med Dansk Skibsklub". Efter generalforsamlingen foretoges rundgang i museets lokaler under ledelse af museumsdirektør Klem. I årets løb er optaget 5 livsvarige medlemmer. Det er naturligt, at der i så stort et medlemstal afgår en del medlemmer ved dødsfald, flytning eller bortrejse. Ved årets udgang er medlemstallet ialt 99 livsvarige og 1030 arsmedlemmer eller ialt 1129 eller samme medlemstal som året forud.

5 Udgifter : SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER" DRIFTSREGNSKAB FOR Tilskud til Handels- og Søfartsmuseet: Udgivelse af årbog f-salg af denne 4 x 4-53 annoncer og tilskud til årbog Kontorhold, porto og div. udg f-refunderet porto Fremstilling af plakat Overskud hvoraf livsvarige medlemmers kontingenter iflg. vedtægtens 9 henlægges til reservefond medens resten overføres Kr Indtægter: Kontingent: 1013 arsbetalende 1951/ livsvarige Renter af bank- og girokonti Kr Årbog 1952

6 178 Aktiver : STATUS PR. 31. MARTS 1952 Kasse-, bank-, giro- og sparekassebeholdning Passiver: Reservefond: Overført for 1950/ Henlagt iflg. driftsregnskabet Overført for 1950/ Overskud for 1951/ Kr Helsingør, den 3. juni KNUD KLEM Ovenstående regnskab cr af os revideret og befundet overensstemmende med selskabets bøger og bilag. Bank- og kassebeholdningens rigtighed er konstateret. Helsingør, den 17. juni København, den 22. juni A. T. JØRGENSEN FRANK ESTRUP

7 U9 Tegn venligst nye medlemmer derved støtter De selskabets formål at virke for forøgelse og forbedringer af Handels- og Søfartsmuseets samlinger. Medlemmernes rettigheder Gratis adgang til Handels- og Søfartsmuseets samlinger på Kronborg slot. Selskabet yder gratis sine medlemmer en smuk og interessant illustreret årbog, hvis værdi langt overstiger minimumskontingentet. Medlemmerne kan for betydeligt nedsat pris købe de af selskabet og museet udgivne søhistoriske skrifter (se omslagets tredie side). Minimums'kontingenter 6 Arsmedlemmer k. 5 årligt for personer, kr for institutioner eller firmaer. Personer kan blive livsvarige medlemmer for et minimumsbeløb af kr Skaf nye medlemmer til selskabet Indmeldelse modtages på Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg.

8 SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER" BESTYRELSE Professor, dr. techn. C. W. PROHASKA, R. af Dbg., formand. Overretssagfører V. FALBE-HANSEN, R. af Dbg., DM., næstformand. Bankdirektør ERNST V. KAUFFMANN, R. af Dbg., DM. Direktør, civilingeniør G. A. MØLLER, K. af Dbg., DM. Borgmester SIGURD SCHYTZ. Kommandør, fyrdirektør P. E. B. SINDING, K. af Dbg., D.M. Museumsdirektør KNUD KLEM, kasserer og sekretær. LIVSVARIGE Andersen, N., direktør, Odense. Bendix, Adam B., direktør, Hellerup. Benzon, Boje, fabrikejer, dr. se., Stokkerup. Buck, Aage, grosserer, Bærentzen, Axel, redaktør, Bøgelund-Jensen, S.., direktør, Gahnbley, John, grosserer, Christensen, F. H. Lauenborg, statsaut. skibsmægler, Vejle. Christensen, P., fhv. borgmester, Christensen, T. C, skibsreder, Dahl, M. C, direktør, Dinesen, O., proprietær, Præstø. MEDLEMMER Dithmer, G., direktør, ingeniør, Eilschou-Holm, V., læge, Ekman, Oskar, civilingeniør, Falbe-Hansen, V., overretssagfører, Finsen, Aage, kreditforeningsdirektør, Gentofte. Goddik, Peter, grosserer, Vedbæk. Grandjean, Louis E., direktør, Granzow, Ernst, direktør, Klampenborg. Hagedorn, H. G., overlæge, dr, med., Gentofte.

9 Ibl Hansen, Henning, arkitekt, Valby. Hansen, Knud, skibsreder, Hansen, fru, skibsreder Willie G. K., Harhoff, Chr., skibsreder, Harhoff, Preben, skibsreder, Hasselbalch, K. A., godsejer, dr. med., Snekkersten. Hatt, Gmdmund, professor, dr. phil., Heering, Peter, fabrikant, Henriques, G. B., højesteretssagfører, Hoffmann, J. H., civilingeniør, Charlottenlund. Horn-Lassen, Kaj, grosserer, Houmøller, A., direktør, civilingeniør, Hellerup. Hvidt, L. N., dispachør, Højgaard, Knud, civilingeniør, Ingholt, Poul, bankdirektør, Jacobsen, Georg, bankdirektør, Odense. Jacobsen, Svend F., direktør, Jacobsen, Walther, direktør, Jensen, Henry L. W., grosserer, Jensen, J. Gotfred, skibsreder, Århus. Jensen, P. G., skibsreder, Gentofte. Jensen, P. J., godsekspeditør, Johansen, Frits, direktør, Juel-Christensen, Ove, grosserer, Hellerup. Kampmann, Chr., ingeniør, Charlottenlund. Kampmann, Per, civilingeniør, Charlottenlund. Kauffmann, Ernst v., bankdirektør. Kemp, Frithjof, overretssagfører, Knudtzon, Th., højesteretssagfører, Gentofte. Kraft, F. W., direktør, Kromann, E. B., skibsreder, Marstal. Kure, O., pastor, Assens. Lading, Henry P., direktør, Charlottenlund. Lauritzen, Knud, skibsreder, konsul, Lemvigh-Miiller, C. J., direktør, Leth, Peter, grosserer, Linge, W., grosserer, Lorentzen, Poul, civilingeniør, Lund, Carl C, tandlæge, Hellerup. Lund, Svend Aage, chefredaktør, Charlottenlund. Lundbeck, H., fabrikejer, Mansa, H. H., direktør, civilingeniør, Charlottenlund. Millech, Bruno, grosserer, Munck., Niels, civilingeniør, direktør, Charlottenlund. Møller, C. Å., direktør, civilingeniør, Nielsen, Carl, direktør, Nielsen, Georg, direktør, Nielsen, Kai, direktør, Nielsen, Niels, professor, dr. phil., Nielsen, Oluf, bankdirektør, Nissen, H. H., grosserer, Næser, Vincent, læge, Gentofte. Nørregaard, Georg, dr. phil., Olsen, Edv., grosserer, Olsen, J., generalkonsul, Nivå.

10 102 Pade, H. W., direktør, ingeniør, Klampenborg. Penter, Emil, grosserer, Petersen, Ingo, direktør, Petersen, K. K., direktør, Prior, Alexis J., arkitekt, Ragoczy, L., direktør, Reimann, A., godsejer, Stensved. Rothe, Fr., kontorchef, Shaw, G., højesteretssagfører, Simon, L., grosserer, Charlottenlund. Stallknecht, Kai, grosserer, Strand, Victor B., grosserer, Svarrer, Hans, grosserer, Odense. Svendsen, O., skibsreder, Svenningsen, Hans, skibsreder, Thomasen, S. A., grosserer, Tobiesen, Hans, direktør, Tomdrup, Bernhard, fabrikejer, Hellerup. Tuxen, K. H., skibsreder, Vestberg, Jens, børssekretær., Willumsen, Fanny, frk., Winsløw, Wiggo, fabrikant, Wright, H. K., ingeniør, ARSMEDLEMMER Agger, Knud, kunstmaler, Ahrensberg, H. M., husejer, Kvistgaard. Albertsen, R. L., adm. direktør, orlogskaptajn, Albrechtsen, A., snedker, Albrechtsen, Vald., montør, Søborg. Albrectsen, Erling, museumsinspektør, cand. mag., Odense. Allerup, Otto, vinhandler, Andersen, Allan E., købmand, Andersen, Arvid S., konsul, Andersen, Aug., portør, Snekkersten. Andersen, B. Nordstjærne, kapelmester, Kgs. Lyngby. Andersen, Børge Bjørn, skibsingeniør, Andersen, C, sparekassedirektør, Hillerød. Andersen, E. V., smed, Andersen, Harry, bogtrykker, Andersen, Henning, stud. techn., Andersen, Holger, redaktør, Odder. Andersen, J. Chr. A., fhv. værkmester, Frederiksberg. Andersen, Jens, Andersen, Jørgen, lærer, Charlottenlund. Andersen, O. J. E., driftsbestyrer, Andersen, P. E. T., restauratør, Andersen, P. H., lods, Andersen, Ulf Rørdam, repræsentant, Andersen, Vagn, civilingeniør, Bagsværd. Andersen, Volmer, bogtrykker, Andersson, Andrew R Brede pr. Lyngby.

11 Andreasen, E., sekondløjtnant, Rungsted Kyst. Andreasen, Viggo, politibetjent, Andresen, Chr., skibsreder, Andrup, Otto, museumsdirektør, mag. art., Hillerød. Ankjærgaard, H. J., togfører, Antvorskov-Petersen, skrædermester, Arbejdernes Fællesorganisation, Arnsing, H. I., remisearbejder, Asmussen, Alfred, grosserer, Aspmann, A. V., skibstømrer, Aspmann, H. L. V., skibstømrer, Assens, biografdirektør, Valby. Axen, Frode, grosserer, Charlottenlund. Bager, H. J., søfartschef, Bager, L. J., bogholder, Bagh, Axel, ingeniør, Bai, Emil G., Schiffsmodellbaumeister, Elmshorn. Balle, Knud, direktør, Silkeborg. Balleby, boghandler, Thisted. Bang, tljalmar, direktør, Gentofte. Bang, Jørgen, direktør, cand. jur., Bang, Ulf, grosserer, Rungsted Kyst. Barfod, Jørgen H., cand. mag., Gentofte. Barfoed, Jens, underdirektør, Barfoed, Knud V., arkitekt, Baungaard, R., grosserer, Bay, Oluf, overretssagfører, Bech, Erik, politiadvokat, Beldring, Frederik A., dekoratør, New Jersey, U.S.A. Bengtsen, Poul Arensdorf, montør, Benzon, O., konstruktør, Benzon, fru Tove, Vedbæk. Berg, skibsingeniør. Skelskør. Berg, Erik, grosserer, Berg, Henry, snedkermester, Berg, O., direktør, Charlottenlund. Berg, EL., forfatter, Præstø. Berg-Jensen, K., politibetjent, Lyngby. Berning, A. G., landsretssagfører, Bertelsen, Axel, rentier, Århus. Berthelsen, Vald., forretningsfører, rådmand, Berthelsen, W. J. P., bogholder, Beyer, C. K., civilingeniør, Bie, Kirsten, frue, Snekkersten. Bilstein, Alfred, grosserer, Bindslev, Alfred, fhv. borgmester, Birkholm, C., købmand, Bischoff, J., Bjerregaard, N., auktionsmester, Frederikshavn. Blehr, Ellen, fru, Oslo. Blichert, Ejnar, kommunelæge, Holte. Blok, L. M., distriktsingeniør, Ringkøbing. Boa, A. W., fabrikant, Gentofte. Boas, Jørgen, læge, Nykøbing Sj. Boesen, Per, skoleelev, Ballerup. Boesen, Preben, dr., Bohn, C. V. Sehestedt, toldforvalter, Ærøskøbing. Bohr, Niels, professor, dr. phil., Bojesen, Fanny, fru, Boldt, Carl, fhv. hovmester, Boldt, Oscar, fhv. hovmester,

12 184 Borg, Chr., grosserer, Borup-Nielsen, Sv. Aa., kontorchef, Boy, Søren, købmand, Skelskør. Bracher, Willy, forstander, Kastrup. Brammer, Kai, boghandler, Brandt, godsejer, fru, Fyn. Bremerstent, E., overbibliotekar, Brems-Pedersen, K., pens. lods, Briand de Crévecoeur, E., kontreadmiral, Humlebæk. Broch, Axel, stadsskoleinspektør, Broch, K. O., toldkontrolør, Broegaard, Jørgen A., forstander, Ollerup. Broen, Paul, Klampenborg. Brossard, I. M., Antibes, Frankrig. Brun, Erik, landsdommer, Hellerup. Brunoe, Søren, billedhugger, Brøker-Sørensen, P., entreprenør, Holbæk. Buch, Helge, ingeniør, Charlottenlund. Buchthai, Fritz, dr. med., Skodsborg. Budtz, Otto v. Egede, landinspektør, Burmeister & Wain A/S, Biinner, Ellen, lærerinde, Bærentsen, H., landsretssagfører, Bøgh-Hansen, E., forvalter, Bønnelycke, Chr., grosserer, Børgesen, B. E., murermester, Børsen, H., civilingeniør, Bowadt, E., tømrerlærling, Tølløse. Baastrup, Vilh., kommunelæge, Carlsberg Bryggerierne, Carlsen, Ove, skibsbygmester, Carlsson, J., barbermester, Carstens, Karen, lektor, Kolding. Carstensen, Harald, civilingeniør, Lyngby. Christensen, Aksel E., professor, dr. phil., Christensen, Carl G., befragter, Sæby. Christensen, C. D., togfører, Christensen, Chr., bogtrykker, Christensen, Chr., adm. direktør, Christensen, Ejvind, købmand, Christensen, Folmer, malermester, Snekkersten. Christensen, Jens Ivar Barfod, toldassistent, Snekkersten. Christensen, K., overassistent, Christensen, Knud I., tømrer, Ribe. Christensen, Kr., forvalter, Christensen, Marius, murermester, Lyngby. Christensen, N. O., landsfoged, Godhavn. Christensen, Peter, Alsted. Christensen, Robert A., direktør, Christensen, Roger, farvehandler, Christensen, Viggo, fhv. overborgmester, Christiansen, Alfred, maskinmester, Christiansen, Chr., kranfører, Christiansen, Chr., skibsbygmester, Rønne. Christiansen, C. P., detailhandler, Christiansen, Haldur, snedkermester,

13 i»5 Christiansen, Hans V. Bohn, lærer, Gentofte. Christiansen, H. J., forretningsfører, Christiansen, Michael Bohn, ingeniør, Goteborg. Christie, Andreas, afdelingschef, Rungsted Kyst. Clausen, A., snedkermester, Clausen, E. Th., grosserer, Clausen, H., bestyrer, Clausen, H. A. M., restauratør, Clemen, M. V. D., bogholder, Gladsakse. Cordsen, Henning, fabrikant, Gruse, Erik Bang, ingeniør, Dahl, Paula, sygeplejerske, Dahlstrøm-Nielsen, Henry, klejnsmed, Dalgaard, A., boghandler, Dammann, Herbert, Hamborg. Dampskibs-Aktieselskabet Myren", Dampskibsselskabet Dannebrog", Dampskibsselskabet Heimdal" A/S, Dampskibsselskabet Progress", Dampskibsselskabet Torm" A/S, Danckwardt, C, ingeniør i Søværnet, Danielsen, G. E., politikommissær, Danielsen, Otto, befragter, Danielsen, Aa., slotsbetjent, Dansk Cement Central, Dansk Skibstømrerforbund, Davidsen, Frantz, ingeniør, Hillerød,. Den danske Landmandsbank, Den polytekniske Læreanstalt, Det Dansk-Franske Dampskibsselskab, Det danske Kulkompagni A/S, Det Danske Petroleums Aktieselskab, Det Forenede Dampskibs-Selskab A/S, Dich, Poul, læge, Dragør. Dideriksen, C. J., grosserer, Ordrup. Dinesen, B., departementschef, Dreyer, Thorvald, arkitekt, Drosted, fru Margrethe, Drosted, Volmer, arkitekt, Døssing, Viggo, afdelingsleder, Ebbehøj, Chr., direktør, ingeniør, Ebbesen, Carl, Roskilde. Eckhausen, H., kustode, Eilertsen, Henning, stud. techn., Eilertsen, Th., afdelingsingeniør, Eilschou-Holm, Fr. Vilh., sømandspræst, Elkjær, G. V., viceskoleinspektør, Ellekilde, O., kabelingeniør, cand. polyt., Gentofte. Elsnab, fru Astrid, Ålborg. Elving, Ingeborg, sproglærerinde, Enevoldsen, C, sparekassedirektør, Løkken.

14 186 Enevoldsen, Else, bankassistent, Enevoldsen, Ib Kaare, Brønshøj. Erichsen, Vagn, tandtekniker, Erichsen, H., London, England. Eriksen, Hans, hotelejer, Ernst, Max, adjunkt, cand. mag.,.erting, Aksel, tømrermester,.evert, V., lærerinde, Fabricius, Knud, professor, dr. phil., Falck, Mogens, grosserer, Falcke, E., typograf, Falkenskov, V. F. O., lokomotivfører, Fencker, Erik, maskinist, Fisker-Andersen, Jacob, ingeniør, Flensmark, Harald, præst, Flynn, F. M., pastor, Foldager, Reinald, toldassistent, Forsmark, A. Lind. stemmer, Frandsen, Erik, direktør, civilingeniør, Hellerup. Frandsen, Georg, maskinmester, Frandsen, Jul., malermester Frederiksborg Amtsråd, Hillerød. Frederiksen, I. M., vagtmester, løjtnant, Frederikshavns Værft og Flydedok, Frederikshavn. Fredfelt, Knud V., kommunelærer, Fredholm, Povl, malermester, Bregninge pr. Svendborg. Frender, H., tandlssge, Friis, fru Gudrun, Friis, fru Ingeborg, Friis, Jørgen, banedirektør, Friis, Jørgen, jun., Friis-Hansen, Sv., tandlæge, Friis-Holst, C, købmand, Karlslunde pr. Greve Strand. Friis-Jensen, P., overlærer, Fritzbøger, Carl, overingeniør, Hellerup. Frost, Jens, museumsleder, Åbenrå. Frydensberg, Finn, skibsingeniør, Frederikshavn. Frørup, Dan, laboratorieingeniør, Fuglsang-Damgaard, H., biskop, Funch-Rasmussen, C, inspektør, Fyhn, Hans, fabrikant, Fyrdirektoratet, Garde, H. A., civilingeniør, Garmer, K., postassistent, Garnum, Otto, læge, Genkel, Ernst, grosserer, Gleerup, Alfred, læge, Glunk, H., grosserer, Gorrissen, N. J., højesteretssagfører, Gotschalck, cand. jur., Esbønderup. Gottliebsen, Otto, tegner, Tårbæk. Grau, Ove, skibsmægler, Vejle. Gregersen, G., radiotekniker, Ålborg. Grønbech & Sønner, M. J., Grønlands Styrelse, Grønnemose, E. E. N., murermester, Guldhammer, H. A., navigationsdirektør, Gustafsson, Nils, realskolelærer, Hillerød.

15 i8 7 Giillich, S. A., vognmand, Gørtz, Hans, arkivar, Gaardbo, Jens Chr. P., stemmer, Gaardø, Chr., forstander, kommunelærer, Haderslev Havneudvalg, Haderslev. Hage, Torben, kammerherre, Præstø. Hagelsteen, J. E., redaktør, Hagelund, F., skrædermester, Hahn-Petersen, Eigil, skibsreder, Halberg, Knud, dr. med., Hillerød. Hamann, Viggo, grosserer, Hansen, Alex K., tjener, Hansen, Bendt, civilingeniør, driftsbestyrer, Fredericia. Hansen, Bennet C. K., skibsreder, Hansen, fru skibsreder Bennet C. K., Hansen, Børge, stud. techn., Hansen, C. B., rentier, Hansen, C. F., skibsbygmester, Hansen, Chr., viceskoleinspektør, Hansen, Chr., vognmand, Hansen, C. O. Vaaben, disponent, Hansen, Einar, afdelingsarkitekt, Hansen, E. M., fyrmester, Hansen, Erik, grosserer, Hansen, Erik, kemigraf, Hansen, Ernst, kleinsmedemester, Hansen, Ernst, turistchef, Hansen, F. Benthien, husejer, Gentofte. Hansen, F. Gorm, arkitekt, Hansen, H., stadsdyrlæge, Hansen, H. A., skibsreder, Hansen, H. C, malermester, Hansen, Helga Kn., frue, læge, Hansen, Hj., maskinmester, Hansen, J. A., pens. lods, Søborg. Hansen, J. 1VL, forretningsfører, Haderslev. Hansen, Johnna, kontorassistent, Hansen, Julius, borgmester, Hansen, Karen, frk., Hansen, Karl Johan, montør, Brønshøj. Hansen, Knud E., civilingeniør, Hansen, Marius, lektor, cand. mag., Nakskov. Hansen, Niels, bestyrer, Brønshøj. Hansen, Niels Fr., landsretssagfører, Hansen, Norman Hall, forfatter, Hansen, N. P., bagermester, Hansen, O. F., havnebetjent, Hansen, S. G., kontorchef, Springforbi. Hansen, S. Gram, tandlæge, Charlottenlund. Hansen, Simon Chr., maler, Hansen, S. Ingemann, civilingeniør, Hansen, fru Tegner, Hansen, Tegner, glarmester,

16 Hansen, Willy, prokurist, Valby. Hardy, A. C, forfatter, London, England. Hartmann-Petersen, frue, Harvig, Jytte, frue, Harvig, Svend, maskinmester, Hasager, Niels, redaktør, Hede, Poul, landsretssagfører, Hedin, E., kæmner, Heimann, V., grosserer, Heinricy, O., isenkræmmer, Helle-Broe, Th., overassistent, Helsingør Brændsels- og Trælasthandel A/S, Helsingør byråd. Helsingør-Hornbæk-Gilleleje Jernbane, Helsingør Skibsværft og Maskinbyggeri, Turistforeningen for Helsingør og Omegn, Helsingør Tømrerlaug, Henningsen, Bent, Henningsen, Grethe, sygeplejerske, Bruxelles. Henningsen, Gunner, Henningsen, Henning, mus.inspektør, cand. mag., Henningsen, Jens, farvermester, Nyborg. Henningsen, Kaj, tekstilingeniør, Henningsen, Sv. Aa., lektor, Snekkersten. Henriksen, Carl, inkassator, Odense. Henriksen, H. H., Henriksen, Karen, bogholderske, Århus. Flenriksen, P. Koch, direktør, civilingeniør, Århus. Henriques, Frederik, grosserer, Klampenborg. Hermansen, B., forhyringsassistent, Rødovre. Hess, Jørgen, Odense. Hill-Madsen, Ernst, ingeniør, Hilsted, Finn, landsretssagfører, cand. jur., Bagsværd. Hjorth, Stenild, civilingeniør, Hjorth, fru Unni, Oslo. Hoff, Alfred, ingeniør, Vanløse. Hoffmeyer, Erik, skibsreder, Hofmansen, P. K., arkivar, Holbæk byråd. Holck, C. J., skibsingeniør, Holm, C. K., fhv. former, Holm, Jacob, & Sønner's Fabrikker A/S, Holm, Sven, fabrikant, Snekkersten. Holm, Valdemar, murermester, Dragør. Holmark, Einar, grosserer, Holm-Petersen, F., befragter, Svendborg. Holten-Bechtolsheim, V., højesteretssagfører, Hornby, H., ingeniør, forstander, Hovgaard, Jørgen, Hou Møller, fru Kirsten, Hulgaard, tandlæge, Århus. Hvalkof, A. L., distriktsingeniør, Hvass, Tyge, arkitekt, Hellerup. Hiisig, Karla, lærerinde, Hiisig, T. F. V., smedemester, Hørup, V., bankkasserer, Høst, K. R., cand. pharm., Høyer, fyrassistent, Korsør.

17 iog Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn. Haastrup, A., tandlæge, Valby. Ingemann-Petersen, Hans, redaktionssekretær, Ringkøbing. Ingeniør-Sammenslutningen, Ingwersen, Henry, antikvitetshandler, Ingwersen, Poul, møbelhandler, Irgens, E. W., repræsentant, Søborg. Irgens, fru repræsentant E. W., Søborg. Jacobsen, G., ingeniør, Jacobsen, P. H., købmand, Jagd, Niels, civilingeniør, Jakobsen, Karen, skolepsykolog, cand. psyk., Jans, Ove L., grosserer, Jansen, Wm. H., direktør, Jantzen, Flelvig, frøken, Hornbæk. Jantzen, M., disponent, Lyngby. Jelstrup, O., skibsreder, Jensen, A., havnefoged, Jensen, A. A., bagermester, Jensen, A. C. D., forstanderinde, Jensen, A. Kierby, lods, Svendborg. Jensen, Arne Morten, førstestyrmand, Søborg. Jensen, Axel, statsaut. skibsmægler, Århus. Jensen, Bendt E. R., stud. polyt., Hellerup. Jensen, D. A., direktør, Hovedgård St. Jensen, Einar, murermester, Jensen, Ejnar, viceinspektør, Jensen, Ejner E., maskinarbejder, Randers. Jensen, Eric, grosserer, Klampenborg. Jensen, E. V. A., bagermester, Jensen, H., viceskoleinspektør, Jensen, H. Stenberg, Jensen, I. C, fhv. boliginspektør, Jensen, Ingeborg, viceskoleinspektør, Jensen, J., gartner, Jensen, fru gartner J., Jensen, Jens, politibetjent, Jensen, K. W. F., kok, Jensen, Laur., repræsentant, Jensen, Leif Farregård, stud. mag., Charlottenlund. Jensen, Louise, fotograf, Jensen, Marthin, murersvend, Lillerød. Jensen, M. F., lods, Jensen, Mogens, stud. polyt., Jensen, N. P., murerarbejdsmand, Brønshøj. Jensen, P., købmand, Ordrup. Jensen, P. S., lods, Jensen, S. A., civilingeniør, Gentofte. Jensen, Vera, cand. mag., Jensen, V. F., lokomotivfører, Jensen, Vilh. A. G., fhv. rektor, Jensen, fru rektor Vilh. Å. C, Jeppesen, Kay, hotelejer, Jerk, Oluf, landsretssagfører, Charlottenlund. Jespersen, Knud, repræsentant, Charlottenlund. Jespersen, K. Wraae, prokurist, Søborg. Jessen, Erik, maskinlærling,

18 IQO Johannesen, Aksel, tømrermester, Snekkersten. Johannessen, Emil, fiskehandler, Hillerød. Johannessen, Holger, tapetserermester, Johannessen, Ilsa, boligkonsulent, Grønland. Johannessen, J. N. M., snedker, Johannessen, Johs. P., sognefoged, Snekkersten. Johansen, Arnold P., havemand, Johansen, Henning, centralmekaniker, Johansen, Ib, befragter, Johansen, Olga, frk., Johansen, Otto, arbejdsmand, Stenvad St. Johansson, Stig, antikvitetshandler, Halmstad, Sverige. Johansson, P., kaptajn, Johnsen, Henning, bogtrykker, Jonassen, Else, lærerinde, Jorck, G., konsul, Hellerup. Jordt, Chr. Jørgen, stud. polyt., Juel-Andersen, G., fiskehandler, juel-brockdorff, Niels, baron, kommandør, Juel-Galtov, Stig, forfatter, ELbhvn. Juul, Svend, vinhandler, Juul, W., smedemester, Juul-Petersen, A., arkitekt, Jørgensen, A., lods, Jørgensen, Albert, direktør, Hellerup. Jørgensen, Alb. V., højesteretssagfører, Jørgensen, Anker, direktør, Klampenborg. Jørgensen, A. Th., stadsingeniør, Jørgensen, G., mejeriejer, Roskilde. Jørgensen, Hakon, redaktør, Løgstør. Jørgensen, Holger, kontorchef, Jørgensen, Jul. E., grosserer, Hellerup. Jørgensen, Jørgen M., murer, Esbjerg. Jørgensen, Kaj R. O., læge, Bagsværd. Jørgensen, Lauritz, ingeniør, Charlottenlund. Jørgensen, Max, depotbestyrer, Jørgensen, Paula, Holte. Jørgensen, Rudolf, direktør, Jørgensen, Thv., urmager, Jørgensen, Vagn, repræsentant, Jørgensen, Vald., fhv. underdirektør, Jørgensen, Aage E., borgmester, overretssagfører, Jørgensen, Aage Thorstensen, konstruktør, Kallenberg, E. O., skibsingeniør, Kampen, Axel, skibsreder, Hellerup. Karlskov, frue, Karsten, Bertel W., bankassistent, Karsten, Chr. D., befragterelev, Karsten, Preben, H. A. & H. D., sekretær, Karstensen, M., skibsbygmester, Skagen. Kattrup, A., malermester, Kirkby, E., stud. mag.,

19 IQI Kisby, A. E., skibsingeniør, Kisby, L. Å., ingeniør, Kiær, Erling, bogbindermester, Kiørboe, Fr., arkitekt, Holte. Kiørboe, Jørgen, sekretær, Kjær & Sommerfeldt, vinhandel, Kjolner, Th., kunstmaler, Hillerød. Klangel, K., lærer, Kleiminger, H. L., politifuldmægtig, Klem, Helen Lise, frk., Klem, Knud, museumsdirektør, Klem,-Lone, frk., Klem, Oline, frue, Klem, Ollis, fru museumsdirektør, Klem, Aage E., civilingeniør, Klerk, Niels, lektor, landsretssagfører, Klintenberg, O., cigarhandler, Klitgaard-Jørgensen, Johs., tandlæge, Knigge, U., propagandachef, Hellerup. Knudsen, Axel, kordegn, Knudsen, Axel, købmand, Hjortespring. Knudsen, Einar, ingeniør, Hellerup. Knudsen, O., tømrer, Kastrup. Knudsen, P., Lemvig. Knudsen, Peder, fængselsbetjent, Knudsen, Per, skoleelev, Kastrup. Knuth, Rud., greve, Hellerup. Knutsson, O. F. S., tapetserermester, Koefoed, Svend Åge, overmontør, Knudsker. Havneudvalget i Kolding, Kolding. Kolpen, C. Wagner, førstepræst, Rudme. Kongsted, T., underdirektør, Kopp, J., grosserer, Kopp, N. E., disponent, Korsgaard, P., civilingeniør, fabrikejer, folketingsmand, Nyborg. Korsør Byraads Havneudvalg, Korsør. Kraglund, A. A. J., bestyrer, Kramer, W., direktør, Kramer, fru direktør W., Kringhøj, Carl, maskinpasser, Esbjerg. Kristensen, Hans P., læge, Søborg. Kristensen, Knud, fhv. statsminister, Humlebæk. Kristensen, L., grosserer, Kristoffersen, Aksel, antikvarboghandler, Krog, M. S., fhv. apoteker, Krogsgaard, Mogens R., civilingeniør, Krohn, J. H., afdelingsingeniør, Kronholt, Arne, fuldmægtig, Søborg. Københavns amtsråd, Københavns Handelsbank A/S, Københavns Kommune, Københavns Skipperforening, Kørbing, J. A., adm. direktør, Hellerup. Kaae, Aage, depotbestyrer, Kaarbo, E. D., Harstad, Norge. Kaarsen, Elisabeth, fhv. viceskoleinspektrice, Kaastrup, Axel, repræsentant,

20 IQ2 Lambertsen, S. R., radiotelegrafist, Svendborg. Landbrugsraadet, Lang, Per, ingeniør, Langebæk, G. H., tandlæge, Hellerup. Langebæk, Steen, Lannung, Gunnar L., vekselerer, cand. polit., Lannung, Hermod, landsretssagfører, Lannung, Sven, afdelingschef, Larsen, A. Bodse, lodsformand, Bandholm. Larsen, B. O. G. E., assistent, Charlottenlund. Larsen, C, fotograf, Larsen, Carl Chr... bryggeriarbejder, Larsen, Carl Otto, rådhusforvalter, Larsen, Erh., revisor, Larsen, Erik Lau, arkitekt, Larsen, Finn, snedker, Larsen, F. Ronnow, kordegn, Larsen, H., rangerformand, Larsen, H., snedkermester, Larsen, H. Lolk, ekspeditionschef, Larsen, J. Foldager, Holbæk. Larsen, Jens, landsretssagfører, Larsen, Johannes, kunstmaler, Kerteminde. Larsen, L., fuldmægtig, Hillerød. Larsen, N. V., tømrermester, Larsen, fru tømrermester N. V., Larsen, Ove, stiftamtmand, Larsen, P., radiotekniker, Larsen, W. F. C, snedkermester, Larsen, W. R., fyrpasser, Larsen-Jensen, Arvid, vognmand, Larsen-Jensen, fru vognmand, Lauritssen, fyrassistent, Lauritzen, Ivar, skibsreder, Lauritzen, P., lods, Nyborg. Laursen, P., Lauterbach, F., overretssagfører, Leisner, R., ingeniør, Lyngby. Lemche, Hans Jacob, direktør, Lerche, J., trafikassistent, Lilbæk, Hakon, købmand, Liljeborg, Frank, Lind, Chr., skibsbygmester, Rønne. Lindahl, Erik, købmand, Snekkersten. Linde, Chr., kommunelærer, Fredensborg. Lindhard, Aage, lektor, Birkerød. Lindquist, Carl-Axel, kaptajn, Stockholm, Sverige. Lindstrøm, Otto, ingeniør, Valby. Linneballe, Ernst, direktør, Linvald, Steffen, museumsinspektør, Charlottenlund. Lock, P., læderhandler, Loft, Herman, styrmandselev, Lohse, Ellis, direktør, Lotz, M. E., lærerinde, Lund, E., prokurist, Hellerup. Lund, Erik, Kgs. Lyngby. Lund, Hans, grosserer, Lund, Inger, lærerinde, Lund, Oskar F., skibsingeniør, Lund, Paul, stud. jur., Kgs. Lyngby. Lundberg, Georg, direktør,

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1954 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling tirsdag d. 22. juni i Kongens Kammer på Kronborg.

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1958 Handels og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling i Kongens Kammer på Kronborg slot mandag d. 28. juli

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1962 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling i Gyldenstiernes Kammer" på Kronborg slot tirsdag

Læs mere

Hendes Majestæt Dronning Margrethe II

Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS PROTEKTOR Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS KOMITE Afdelingschef, cand. jur. J. WORM*, K., formand Professor, dr. phil. AKSEL E. CHRISTENSEN Direktør, dr. techn. h.c. H. P. CHRISTENSEN,

Læs mere

Afdelingschef, cand. jur. J. WORM*, K., formand. Rigsantikvar, professor, dr. phil. P. V. GLOB*

Afdelingschef, cand. jur. J. WORM*, K., formand. Rigsantikvar, professor, dr. phil. P. V. GLOB* MUSEETS Hans Majestæt PROTEKTOR Kong Frederik IX MUSEETS KOMITE Afdelingschef, cand. jur. J. WORM*, K., formand Direktør J. A. KØRBING*, K 1., DM, næstformand Skibsreder O. AMSINCK, R 1. Kommandørkaptajn

Læs mere

MUSEETS PROTEKTOR. Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS KOMITE

MUSEETS PROTEKTOR. Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS KOMITE MUSEETS PROTEKTOR Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS KOMITE Afdelingschef TAGE MADSEN*, R., formand Fængselsbetjent KAJ ORLA ANDERSEN Professor, dr.phil. AKSEL E. CHRISTENSEN Direktør TENS DEGERBØL*,

Læs mere

Museets Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II. Museets bestyrelse. Personale (Juni 1992)

Museets Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II. Museets bestyrelse. Personale (Juni 1992) Museets Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II Museets bestyrelse Direktør T. Reedtz Funder*, formand Maskinmester Jens-J ørgen Absalonsen Vagtmester Kaj Orla Andersen Underdirektør Niels Kjeld

Læs mere

Kraks Blå Bog REGISTER 1910-1988

Kraks Blå Bog REGISTER 1910-1988 Kraks Blå Bog REGISTER 1910-1988 Kraks 1989 Register over 15.229 personer, der er biograferet i Kraks Blå Bog 1910-1988. NYTORV 1 7, 1450 KØBENHAVN K. TELEFON 33 12 03 08 Register til KRAKS BLÅ BOG 1910-1988

Læs mere

Komiteens formand, direktør Torkild Reedtz Funder, foran Søfartsstyrelsens domicil i Vermundsgade, København. Foto: Nina Lemvigh-Miiller.

Komiteens formand, direktør Torkild Reedtz Funder, foran Søfartsstyrelsens domicil i Vermundsgade, København. Foto: Nina Lemvigh-Miiller. Komiteens formand, direktør Torkild Reedtz Funder, foran Søfartsstyrelsens domicil i Vermundsgade, København. Foto: Nina Lemvigh-Miiller. 174 MUSEETS PROTEKTOR Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS

Læs mere

Fornavn Efternavn Adresse Sted Stilling Født Død Årgang Bemærkninger

Fornavn Efternavn Adresse Sted Stilling Født Død Årgang Bemærkninger Fornavn Efternavn Adresse Sted Stilling Født Død Årgang Bemærkninger Johannes Aaby Svendsen Bavnet Aakirkeby Skoleinspektør 28.december 1909 1.august 1973 1974 Poul Aaby Svendsen Eskildsgade 9 Aakirkeby

Læs mere

Dansk Geologisk Forening.

Dansk Geologisk Forening. Dansk Geologisk Forening. December 1951. Bestyrelse (valgt 29. januar 1951). Helge Gry formand. Knud Eriksen næstformand. Sigurd Hansen kasserer. Chr. Halkier sekretær. J. Troelsen redaktør. Æresmedlernmer

Læs mere

-år 7' 0*. \ REUUYSIAHEBSÅN FUNDEISVA KVAVAWI* MEDEMSBLAM VI serie nr. 13 Maj 1962 Sommertur 1962 RE GENSIANERSAMFUNDE T AFHOLDER Tirsdag den 29. maj 1962 kl 19 pr. sammenkomst med damer Mødested: TØJHUSMUSEET,

Læs mere

KAF ønsker Godt Nytår

KAF ønsker Godt Nytår 95. ÅRGANG - 2005 NR. 1 - JANUAR / FEBRUAR / MARTS KAF ønsker Godt Nytår Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen Kystartilleriforeningen er tilsluttet Danske Soldaterforeningers Landsraad

Læs mere

Familien fra Hvenegaard

Familien fra Hvenegaard Familien fra Hvenegaard Den første fæster i slægten fra Hvenegaarden var Peder Jørgensen fra Øster Skerninge. Han blev fæster på gården den 29. november 1792 og den 17. december 1795 købte han gården af

Læs mere

Udskrift af protokollat fra Ældre Sagens delegeretforsamling den 20. og 21. november 2007 på Hotel Nyborg Strand

Udskrift af protokollat fra Ældre Sagens delegeretforsamling den 20. og 21. november 2007 på Hotel Nyborg Strand 1 Udskrift af protokollat fra Ældre Sagens delegeretforsamling den 20. og 21. november 2007 på Hotel Nyborg Strand DELTAGERE: Alfabetisk efter komite Komite Navn Albertslund Erik Vang Nielsen Allerød Inger

Læs mere

Hadsund kirkegård Hindsted Herred * Aalborg Amt

Hadsund kirkegård Hindsted Herred * Aalborg Amt Fotograf: Anker Madsen Indtaster: Ingelise Madsen Fotograferet aug 2008 og juli 2009 Navn Født Fødested Døds dato Dødssted Titel Bemærkninger Chr. Hornbechs Olga Elisabeth Hornbech Axel Hornbechs Bjørn

Læs mere

Gadenavne og ejere Nørregade Nr. Matr. nr. opført år Nørregade 1. 2d 1878

Gadenavne og ejere Nørregade Nr. Matr. nr. opført år Nørregade 1. 2d 1878 Gadenavne og ejere Nørregade Nr. Matr. nr. opført år Nørregade 1. 2d 1878 Foto: 1989 1878 Nis Sørensen, grd. Hustru: Jensine Hansdatter 1879 Laust Johansen, købm. --- Ane Johansen, f. Hansen 1899 Hans

Læs mere

Forord til. Lars Westh og Elna Marie Jensdatter s efterslægt og anetavle.

Forord til. Lars Westh og Elna Marie Jensdatter s efterslægt og anetavle. Forord til Lars Westh og Elna Marie Jensdatter s efterslægt og anetavle. I denne udgave af Lars Westh efterslægt og anetavle har jeg medtaget Elna Marie Jensdatter s aner, da Elna s aner jo er lige så

Læs mere

FALCKEN. PERSONALEFORENINGENS BLAD Nr. 3 Juni 2011. Den gennemsnitlige anciennitet blandt brandfolkene er 19 år. Side 4-5. Jeg er lidt gammeldags...

FALCKEN. PERSONALEFORENINGENS BLAD Nr. 3 Juni 2011. Den gennemsnitlige anciennitet blandt brandfolkene er 19 år. Side 4-5. Jeg er lidt gammeldags... FALCKEN PERSONALEFORENINGENS BLAD Nr. 3 Juni 2011 I Agerbæk løber de ikke af pladsen Den gennemsnitlige anciennitet blandt brandfolkene er 19 år. Side 4-5 Jeg er lidt gammeldags... 2 Løb i regn og rusk...

Læs mere

Dansk Geologisk Forening

Dansk Geologisk Forening Dansk Geologisk Forening 1. januar 1966 Bestyrelse (valgt 25. januar og 8. februar 1965) Ole Berthelsen, formand. Bent Søndergaard, næstformand. Mona Hansen, bibliotekar. Erik Heller, kasserer. Stig Bak

Læs mere

EBBE Karl Johan. EBBEHØJ Erik. EBBENSGAARD Aage. EBBESEN Hans H Sune. EBBESEN Sven. EBERT Thorkil. ECKART-HANSEN Eifred.

EBBE Karl Johan. EBBEHØJ Erik. EBBENSGAARD Aage. EBBESEN Hans H Sune. EBBESEN Sven. EBERT Thorkil. ECKART-HANSEN Eifred. E EBBE Karl Johan EBBEHØJ Erik EBBENSGAARD Aage EBBESEN Hans H Sune EBBESEN Sven EBERT Thorkil ECKART-HANSEN Eifred EDELBERG Morten EDLERS Ellen-Margrethe EDRÉN Per EDSBERG Mogens EEFSEN Poul EFFERSØE

Læs mere

TAASTRUP OG.OMEGNS FUGLESKYDNINGS SELSKAB

TAASTRUP OG.OMEGNS FUGLESKYDNINGS SELSKAB .. TAASTRUP OG.OMEGNS FUGLESKYDNINGS SELSKAB Taastrup og Omegns Fugleskydnings Selskab stiftet den 10. September 1859 Selskabets Liv og Virke gennem Aarene 1959~19.84 ved Tønnes Solhart MARCU-tryk TAASTRUP

Læs mere

23. Biografiske bidrag om enkelte lærere, pædagoger. m.v. Indre Missions Tidende. Årg. 98 (1951), s. 51 [lærer]

23. Biografiske bidrag om enkelte lærere, pædagoger. m.v. Indre Missions Tidende. Årg. 98 (1951), s. 51 [lærer] 23. Biografiske bidrag om enkelte lærere, pædagoger og skolefolk m.v. Abelsen, Marius (1929-72) 8474 Høegh, Erling: Marius Abelsen. 1929-1972. I: Grønland. 1972, nr. 12, s. 374-75 [skoleinspektør] Abildtrup,

Læs mere

FALCKEN. NR. 5 november 2010 67. ÅRGANG PERSONALEFORENINGENS BLAD. Jernviljen fra Als...4. Ariel-nørden med 15 motorcykler...6

FALCKEN. NR. 5 november 2010 67. ÅRGANG PERSONALEFORENINGENS BLAD. Jernviljen fra Als...4. Ariel-nørden med 15 motorcykler...6 FALCKEN PERSONALEFORENINGENS BLAD Med 2CV og diarré til Mongoliet s. 2 NR. 5 november 2010 67. ÅRGANG Jernviljen fra Als...4 Ariel-nørden med 15 motorcykler...6 Redder danskere hjem fra ferie...12 Med

Læs mere

Mogens Camre i EU-Parlamentet

Mogens Camre i EU-Parlamentet NUMMER 3. 1999. 3.ÅRGANG Ny DF-triumf Mogens Camre i EU-Parlamentet LEDER Opgøret, der udeblev... INDHOLD Nyhedsbrev Brev fra Pia Kjærsgaard 3 Det hævdes, at det eneste, vi har lært af historien er, at

Læs mere

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen Forord Holme ligger i et morænebakkelandskab, der er dannet i forbindelse med sidste istid. Fra Jelshøj og Holme Bjerge strømmede der på nordsiden vandløb i form af bække ned mod det, der engang skulle

Læs mere

Årsberetning 2007. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg

Årsberetning 2007. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Årsberetning 2007 Året 2007 har været et markant år i Handels- og Søfartsmuseets historie. Det har været året, hvor arbejdet med at skabe Det Nye Søfartsmuseum i nye

Læs mere

PROPEL 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

PROPEL 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING Flyvevåbnets Soldaterforening fylder 70 år den 11. april 2 PROPEL Nr. 2/2010 Aktivitetskalender Mød op når

Læs mere

Christian (Dugge) Duch Side 1

Christian (Dugge) Duch Side 1 Christian (Dugge) Duch Side 1 Christian (Dugge) Duch, * ca. 1678, begravet 1760 i Sieseby, 29-07-1760 i Pommerby, Sieseby, Schleswig. Tømrer i Glashölzung, Wabbs Sogn. Han blev gift med Anna Dorothea Grave(n),

Læs mere

Louise og Emil gjorde det

Louise og Emil gjorde det Louise og Emil gjorde det Der var 129 andre par, der gjorde det samme som Emil og Louise Aalbæk - her i skiftezonen - på for og bagsiden af dette tillæg. Par-maraton. Det var årets nyhed, og derfor fik

Læs mere