Udvalget for Erhverv og Kultur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvalget for Erhverv og Kultur"

Transkript

1 REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:20 Afbud: Uwe Jessen Fraværende: Bemærkninger:

2 Udvalget for Erhverv og Kultur, Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 726. Til efterretning Til orientering Budgetkontrol pr. 30. september Haderslev Fodboldstadion - udvidelse Haderslev Kommuneplan Byggestyring Vojens Isarena Forslag til Esbjerg Kommuneplan Modulvogntog - eventuel udvidelse af adgang til Haderslev Præsentation af Udviklingsplan for Simmersted/Maugstrup og Hjerndrup landdistrikter Eventuelt Lukket møde 736. Behandling af høringssvar - Haderslev Kommuneplan 2009Fejl! Bogmærke er ikke define

3 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side Til efterretning DIGIEJ / 06/17018 Sagsfremstilling Nyt fra kulturfokus, oktober Til orientering DIGIEJ / 06/17018 Deltagelse i møde med Kunstrådet i forhold til MGK Dialog med Haderslev Idrætsråd Foreningshus i Halk/Hejsager Evaluering af udvalgsarbejdet Konkret udmøntning af Budget på næste udvalgsmøde 728. Budgetkontrol pr. 30. september 2009 DIBITW / 09/24570 Sagsfremstilling I henhold til den godkendte procedure for økonomistyring i 2009 skal der i indeværende år udarbejdes i alt 3 budgetkontroller. Denne budgetkontrol, som tager udgangspunkt i forbruget pr. 30. september 2009, er den sidste i Budgetkontrollen indeholder bevillingsmæssige korrektioner på drift og anlæg, samt en kort beskrivelse af forventningen til det endelige regnskab 2009 på Udvalget for Erhverv og Kulturs budgetområde. På driftsbudgettet tilføres kr., som er flytning af budget mellem udvalg samt tilførsel af midler fra centrale puljer. På anlægsbudgettet overføres der kr. fra 2009 til 2010 på baggrund af en vurdering af de enkelte anlægsprojekters stade.

4 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 1224 Desuden tilføres kassen kr. fra uforbrugte anlægsmidler. Af de vedlagte bilag fremgår mere detaljerede beskrivelser af de bevillingsmæssige korrektioner. Økonomiske forhold Budgetkontrollen pr. 30. september 2009 har følgende økonomiske konsekvenser for Udvalget for Erhverv og Kulturs budget: i kr Drift Anlæg I alt Af de ovennævnte bevillinger tilføres kommunens kassebeholdning kr. i De øvrige bevillinger finansieres af andre udvalg eller overføres mellem årene, og påvirker derfor ikke kassebeholdningen. Intern Service Økonomi udarbejder en samlet bevillingspåtegning for alle udvalg, når de enkelte fagudvalg har behandlet deres respektive budgetkontrolsager. Procedure Materialet vedrørende Udvalget for Erhverv og Kulturs budgetkontrol pr. 30. september 2009 fremsendes til Intern Service, Økonomi, som udfærdiger en samlet budgetkontrolsag til behandling i Direktionen den 24. november, i Økonomudvalget den 2. december, og i Byrådet den 17. december Tovholder/informationsansvarlig Birthe Wolf, Erhvervs- og Kulturservice Bilag Sammenfatning pr. fagudvalg (847093) Bilag 1: Bemærkninger - DRIFT (847095) Bilag 2: Bemærkninger - ANLÆG (847098) Bilag 3: Fagudvalgets forventede regnskab (847100) Indstilling Erhvervs- og Kulturservice indstiller, at budgetkontrollen pr. 30. september 2009 på Udvalget for Erhverv og Kulturs område godkendes og fremsendes med anbefaling til Økonomiudvalg og Byråd.

5 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 1225 Godkendt som indstillet Haderslev Fodboldstadion - udvidelse DIWIFE / 03/2205 Sagsfremstilling Tilbage i 2004 udarbejdede HFK, HFK Tribune Aps, SønderjyskE og Haderslev Kommune en handlings- og masterplan for udvidelse af Haderslev Fodboldstadion. Planen indeholdt i alt 7 trin, hvoraf de 6 er realiseret. Syvende og sidste trin bestod af en udvidelse af siddetribunekapaciteten med 2000 pladser, og det hed i følgende i planen: Tribunen forudsættes opført af en privat investor. Tribunen udlejes til SønderjydskeE og evt. andre brugere. Såfremt SønderjydskE i et år har fastholdt og er etableret i Superligaen indgås der realitetsforhandlinger om opførelse af en ny siddetribune med plads til 2000 publikummer. De resterende og større kommunale lejeindtægter som følge af superligastatus en benyttes til styrkelse af det samlede opvisnings- og fodboldstadion. Handlingsplanen er fortsat udgangspunktet for forholdet mellem parterne. Det kan konstateres, at Haderslev Fodboldstadion, som næsten det eneste stadion i superligaen ikke lever op til hverken formelle (DBU) krav eller efterspurgte forhold hos publikum. SønderjyskE spiller på en dispensation i forhold til stadionkravene. DBUs dispensation er givet under forudsætning af, at der arbejdes med en udvidelse af stadion. Sammen med Sønderjyske, HFK Tribune Aps, Haderslev Idrætscenter, HAB, Haderslev idrætsakademi har Haderslev Kommune ladet udarbejde et forslag til udvidelse af tribunekapacitet. Hertil kommer, at forslaget indeholder ungdomsboliger til Haderslev Idrætsakademi samt et sportel, dvs. en overnatningsfacilitet svarende til vandrehjem. Forslaget er medsendt som bilag. Alle interessenter har udtalt sig positivt i forhold til forslaget, idet boligforeningerne dog gør opmærksom på, at den overkapacitet, der aktuelt eksisterer på ungdomsboligområdet må forventes øget. Medsendte bilag samler boligforeningernes og ungdomsuddannelsernes udtalelse til projektets boligdel.

6 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 1226 Såfremt projektet skal fremmes, så skal der udarbejdes en ny lokalplan for området. Endvidere skal der gennemføres en tæt dialog med boligforeninger og ungdomsuddannelser om håndtering af eventuel udvidelse af antallet af ungdomsboliger. Økonomiske forhold Medsendte bilag redegør for den samlede økonomi i projektet. Juridiske aspekter Der henvises til medsendte bilag. Procedure I den videre sagsbehandling skal der tages stilling til planmæssige forhold samt støttet boligbyggeri. Først nævnte forhold behandles af Udvalget for Teknik og Miljø. Støttet boligbyggeri behandles af Økonomiudvalget. Tovholder/informationsansvarlig Willy Feddersen. Bilag Projekt, 2 (875406) projekt, 1 (875405) Finansieringsovervejelser (836415) Etablering af ungdomsboliger - skitseforslag (790817) Grundkapital til ungdomsboliger (776433) Stadionkrav for at kunne opnå licens til SAS ligaen 2009/2010 (686631) Udtalelse til WF vedr. ungdomsbol., Stadion (875414) Indstilling Erhvervs- og Borgerservice indstiller, at Erhvervs- og Kulturudvalget overfor Udvalget for Teknik og Miljø anbefaler, at der igangsættes lokalplanlægning for stadionudvidelsen, at Erhvervs- og Kulturudvalget overfor Økonomiudvalget anbefaler, at der igangsættes en dialog med boligforeninger og ungdomsuddannelser om håndtering af en eventuel udvidelse af ungdomsboligkapaciteten, at Erhvervs- og Borgerservice sammen med interessenterne arbejder videre med tilvejebringelse af finansiering af stadionudvidelsen, og at sagen genoptages i udvalget når der foreligger beslutninger fra Udvalget for Teknik og Miljø samt Økonomiudvalget.

7 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 1227 Godkendt som indstillet Haderslev Kommuneplan 2009 DIULHA / 08/704 Sagsfremstilling Haderslev Kommuneplan 2009 fremsendes nu til endelig politisk godkendelse. Heri indgår de 70 høringssvar, som er kommet til kommuneplanforslaget. I Behandling af høringssvar fremgår forslag til Byrådets vurdering og besvarelse af de enkelte høringssvar. Behandlingen af det enkelte høringssvar består af 3 dele. Et resumé af høringssvaret (grøn farve), forslag til Byrådets vurdering (rød farve) og eventuelle konsekvenser for planforslaget (blå farve). For at skabe overblik over konsekvenserne af høringssvarene, er der lavet et særskilt dokument, som viser samtlige ændringsforslag. Behandling af høringssvar indeholder desuden den sammenfattende redegørelse til miljøvurdering samt øvrige administrative ændringer. Publikationen er offentliggjort via kommuneplanens hjemmeside Når den politiske behandling er afsluttet, bliver høringsparterne hver især orienteret om resultatet af deres høringssvar. På baggrund af indsigelse fra Miljøcenter Odense foreslås to arealer udtaget af den endelige kommuneplan. Det drejer sig om arealer ved Råstedhøjvej i Gram, som i kommuneplanforslaget blev foreslået inddraget til boligudbygningsformål. De berørte lodsejere er blevet orienteret om denne ændring, og der er kommet bemærkninger fra lodsejerne, som er vedlagt dagsordenspunktet. En høringspart har udbedt sig en fortrolig behandling af sit høringssvar, og dette er derfor behandlet på et særskilt lukket punkt på dagsordenen. Efter den politiske behandling er afsluttet, vil projektgruppen indarbejde de vedtagne ændringer i kommuneplanen, og der vil også blive foretaget redaktionelle ændringer, præciseringer og konsekvensrettelser.

8 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 1228 Sundhedsmæssige forhold Kommuneplanforslaget er ikke blevet sundhedskonsekvensvurderet, men Sundhedsservice har lavet en sundhedskvalificering. Desuden henvises til miljøvurderingen af kommuneplanforslaget og den sammenfattende redegørelse til miljøvurderingen. Juridiske aspekter Kommuneplanen udarbejdes i medfør af planloven. Byrådet har jævnfør 12 pligt til at virke for kommuneplanens gennemførelse. Der kan fx ikke vedtages lokalplaner i strid med kommuneplanen. Til gengæld kan Byrådet beslutte at ændre kommuneplanen med et kommuneplantillæg. Når kommuneplanforslaget er vedtaget endeligt af Byrådet og offentligt bekendtgjort, træder nedenstående retsvirkninger i kraft. Det samme gør sig gældende ved tillæg til kommuneplanen. For borgerne er planen ikke direkte bindende. Men selv om borgere og bygherrer ikke er forpligtet til i forskellige dispositioner at overholde planen, har Byrådet mulighed for at håndhæve kommuneplanrammerne konkret. Jævnfør 12, stk. 2 kan Byrådet inden for byzoner modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser - undtagen hvis området er omfattet af en detaljeret lokalplan eller byplanvedtægt, der er tilvejebragt før kommuneplanen. Jævnfør 12, stk. 3 kan Byrådet inden for byzoner og sommerhusområder modsætte sig forhold, der er i strid med rammebestemmelserne. Forbud kan ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt. Jævnfør 27, stk. 2 kan Byrådet foretage ændringer af det offentliggjorte planforslag på baggrund af indkomne indsigelser. Berørte borgere skal gives mulighed for at udtale sig i sagen forinden endelig vedtagelse af planen finder sted, såfremt ændringen har konkret betydning for borgeren. Procedure Behandles i Direktionen 3. november 2009, Udvalget for Teknik og Miljø 5. november 2009, Udvalget for Erhverv og Kultur 9. november 2009, Økonomiudvalget 11. november 2009 og i Byrådet 26. november Den endelige kommuneplan forventes offentliggjort senest den 22. december Tovholder/informationsansvarlig Projektledergruppen for kommuneplanen: Jens Østergaard Larsen, Teknik og Miljøservice, Søren Klint Kistorp og Ulla Haahr, Erhvervs- og Kulturservice.

9 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 1229 Bilag Råstedhøjvej_A_Gram (867560) Råstedhøjvej_B_Gram (868735) Ændringsforslag_Haderslev Kommuneplan_2009 (869001) Behandling af høringssvar_politisk behandling.pdf (869081) Indstilling Erhvervs- og Kulturservice og Teknik og Miljøservice indstiller, at Udvalget godkender oplægget til Byrådets vurdering af de enkelte høringssvar med eventuelt affødte ændringer af kommuneplanforslaget at Udvalget godkender, at projektledergruppen færdiggør kommuneplanen med de vedtagne ændringer at Udvalget godkender den sammenfattende redegørelse til miljøvurderingen, og at Udvalget anbefaler beslutningen overfor Økonomiudvalget og Byrådet. Beslutning i Direktionen den Afbud/fraværende: Ingen Direktionen anbefaler indstillingen. Beslutning i Udvalget for Teknik og Miljø den Fraværende/afbud: Ingen. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet som indstillet. Udvalget for Erhverv og Kultur anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet, at den førstkommende kommunale planlægningsmæssige boligudbygningsindsats primært foregår i Starup, Vesterris og Hammelev. Dette sker i overensstemmelse med kommuneplanens rækkefølge for udbygning af nye boligområder retningslinje Boligområder i center- og lokalbyer.

10 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 1230 Udvalget for Erhverv og Kultur anbefaler endvidere over for Byrådet, at den førstkommende kommunale planlægningsmæssige erhvervsudbygningsindsats koncentreres i erhvervsområde Hammelev nordvest for motorvejen at den næstkommende indsats sker i erhvervsområde Haderslev nordøst for motorvejen Dette sker i overensstemmelse med Byrådets mål for erhvervsudviklingen og sammenhængen til arbejdet med Byudviklingen i Østjylland Byggestyring Vojens Isarena DICBDU / 09/2946 Sagsfremstilling Udvalget godkendte den 9. oktober 2009 vinderprojektet for Vojens Isarena. Udvalget besluttede samtidig, at der på udvalgsmødet den 9. november 2009 præsenteres et oplæg til den konkrete håndtering af den kommende byggeproces i forhold til løbende information om projektet, herunder afvigelser fra byggeprojekt og anlægsøkonomi. Forholdene er beskrevet i vedlagte notat. Byggestyringen af Vojens Isarena tager udgangspunkt i Byggestyringsregler for Haderslev Kommune. I dette projekt er der indgået kontrakt med en ekstern bygherrerådgiver, som overtager ansvaret for Ejendomssektionens opgaver. Juridiske aspekter Byggestyringsregler for Haderslev Kommune blev vedtaget af Byrådet den 28. august Procedure Behandles i Udvalget for Erhverv og Kultur den 9. november Tovholder/informationsansvarlig Christian Bendix Duus Bilag Byggestyring Vojens Isarena (875639)

11 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 1231 Indstilling Erhvervs- og Kulturservice indstiller, at Udvalget for Erhverv og Kultur godkender retningslinjerne i notatet Byggestyring Vojens Isarena. Godkendt som indstillet. Holger Eskildsen stemte imod forslaget, da han ikke ønsker projektet om isarenaen fremmet Forslag til Esbjerg Kommuneplan DIULHA / 09/27866 Sagsfremstilling Forslag til Esbjerg Kommuneplan og helhedsplan har været sendt i høring frem til den 10. oktober Esbjerg har ikke orienteret sine nabokommuner om offentliggørelsen af kommuneplanforslaget i første omgang, og Haderslev Kommune fik besked om offentliggørelsen den 1. oktober Derfor har Haderslev Kommune og øvrige nabokommuner ikke rettidigt kunne fremsende høringssvar. Af hensyn til arbejdet med at færdiggøre Esbjerg kommuneplan, har kommune anmodet om en hurtig tilbagemelding fra os. Haderslev Kommune har foretaget en screening af kommuneplanforslaget og helhedsplanen for Esbjerg Kommune. På baggrund af screeningen har vi meddelt Esbjerg Kommune, at vi ikke administrativt har bemærkninger til kommuneplanforslaget. Og Erhvervs- og Kulturservice og Teknik og Miljøservice ikke fundet anledning til at bede Esbjerg Kommune om at forlænge høringsperioden. Korrespondancen med Esbjerg Kommune er vedhæftet sagen. Juridiske aspekter I følge planloven har kommuner pligt til at informere sine nabokommuner, når nye planer sendes i høring. Meddelelsen sker via

12 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 1232 Procedure Behandles i Udvalget for Erhverv og Kultur den 9. november Behandles i Udvalget for Teknik og Miljø den 19. november Tovholder/informationsansvarlig Ulla Haahr, Erhvervs- og Kulturservice Bilag Høringssvar til Esbjerg Kommuneplan (874094) Indstilling Erhvervs- og Kulturservice og Teknik og Miljøservice indstiller, at Udvalget tager orienteringen til efterretning Taget til efterretning 733. Modulvogntog - eventuel udvidelse af adgang til Haderslev DIWIFE / 09/27944 Sagsfremstilling Modulvogntog kører som forsøg fra 2008 til Forsøget skal danne baggrund for en beslutning om permanent tilladelse af disse køretøjer i færdselsloven. I det vedtagne forsøg må modulvogntog primært køre på motorveje frem til forskellige havne og transportcentre (se bilag). I Haderslev Kommune er EP3 excl. Søndergård udpeget til at kunne håndtere modulvogntog. Modulvogntog må ikke generelt køre i EU, men kører i dag i Sverige og Finland, der fik en undtagelsesbestemmelse, som tillod modulvogntog i forbindelse med deres indtræden i EU, og i Holland. Modulvogntog kører desuden på forsøgsordning i Norge og et par steder i Tyskland. Et modulvogntog er et op til 25,25 m langt vogntog med en tilladt totalvægt på op til 60 ton. Det er koblet sammen af 2 eller 3 standard køretøjsenheder.

13 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 1233 Der er nu mulighed for at etablere en såkaldt virksomhedsordning, der gør det muligt at køre til enkeltvirksomheder eller transportcentre uden for det udpegede område i forsøgsordningen. Virksomhed(er) og / eller kommune skal selv betale for de nødvendige undersøgelser og anlægsarbejder. Virksomhedsordningen skal godkendes af vejdirektoratet. Se i øvrigt medsendte bilag. Med udgangspunkt i det 3-årige nationale forsøg har UdviklingsCenter Haderslev fået flere henvendelser, men især fra Grodt Transport v/ Lars Larsen, Vejle. Grodt Transport, som anvender Haderslev Fragtcentral til sine transporter til/fra hele Sønderjylland og til/fra især Københavnsområdet, er en arbejdsplads med cirka 60 ansatte. Henvendelsen fra Grodt Transport har siden medio 2007 været tema på bestyrelsesmøderne i Haderslev Erhvervsråd, hvor henvendelsen bakkes op. Grodt Transport er p.t. den første og eneste virksomhed på Sverigesvej, som har anmodet om at få mulighed for at køre helt frem til fragtcentralen. Men det kan ikke udelukkes - når først modulvogntogene bliver mere udbredt - at andre store transportkøbere i nærheden også kan få stor glæde af ordningen. UdviklingsCenter Haderslev vurderer, at der ikke er andre områder i Haderslev Kommune, der efterspørger muligheden for at håndtere modulvogntog. Erhverv og Borger har ladet Rambøll undersøge de trafikale muligheder for modulvogntog til Sverigesvej, Haderslev. Se medsendte bilag. Der er ikke foretaget projektering af udgifterne til udførelse af infrastrukturændringerne. Der er ikke indhentet udtalelse hos Vejdirektoratet. Økonomiske forhold Rambølls undersøgelse og trafiksikkerhedsvurdering har kostet kr. Haderslev Kommune og Grodt Transport har delt udgiften. Et løst overslag på udførelse af de nødvendige infrastrukturændringer lyder på kr kr. Rambøll har oplyst, at en projektering af infrastrukturændringerne vil koste cirka kr. Projektet indgår ikke i Haderslev Kommunes budget, og der er ikke drøftet eventuel udgiftsfordeling med virksomheden.

14 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 1234 Juridiske aspekter Forsøgsordningen sker iht. Færdselsstyrelsens BEK nr af 07/11/2008 om køretøjernes indretning og VD BEK af 28. okt om det vejnet m.v., hvor kørsel med modulvogntog og omkobling er tilladt. Fra 1. september 2009 udvides forsøgsordningens vejnet, som det fremgår af tranportministeriets BEK nr. 798 af 24/8/2009. Forsøgsordningen udvides således allerede i , og der vil efterfølgende være mulighed for at tilslutte sig forsøget på særlige vilkår ("Virksomhedsordningen"). Procedure Behandles i Udvalget for Erhverv og Kultur den 9. november 2009 og sendes herefter til evt. behandling i Udvalget for Teknik og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet. Tovholder/informationsansvarlig Willy Feddersen Bilag Notat fra Rambøll (874542) Kort (874540) bilag til sag om modulvogntog - image.pdf (874539) Indstilling Erhvervs- og Kulturservice indstiller, at Erhvervs- og Kulturudvalget drøfter henvendelsen fra Haderslev Erhvervsråd og foretager eventuel indstilling til Udvalget for Teknik og Miljø samt Økonomiudvalget og Byrådet med henblik på at arbejde videre med henvendelsen. Serviceområdet anmodes om, at arbejde videre med sagen. Heri indgår bl.a. en afklaring med Grodt Transport om finansiering af nødvendige anlægsarbejder samt en udtalelse fra Vejdirektoratet om projektet. Når disse forhold er afklaret vil sagen blive genoptaget i udvalget.

15 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side Præsentation af Udviklingsplan for Simmersted/Maugstrup og Hjerndrup landdistrikter DITMKI / 09/27955 Sagsfremstilling Efter mere end et års arbejde er Maugstrup, Hjerndrup, Simmersted og Kastvrå klar med deres udviklingsplan. Udviklingsplanen er blevet til i et samarbejde mellem Simmersted/Maugstrup og Hjerndrup landdistrikter. Denne udviklingsplan udmærker sig ved at være den første, der er færdig i denne omgang af udviklingsplaner, og ved at Simmersted/Maugstrup og Hjerndrup landdistrikter har udarbejdet planen selv, selv skaffet midler hjem og selv har sørget for PR omkring projektet. Udviklingsplanen er finansieret af indsamlede midler og kreative idéer som kalenderen med billeder fra området samt af landdistriktsmidler fra Indenrigs- og Socialministeriet og fra LAG Haderslev. Udarbejdelse af udviklingsplaner er en del af Byrådets vision for landdistriktsudvikling, der er nævnt i den vedtagne Landdistriktspolitik 2008 og videreført i Haderslev Kommuneplan 2009 under Byrådets målsætning for indsatsområdet landdistrikter. Udviklingsplanerne vil løbende blive præsenteret for Byrådet efterhånden som de bliver færdige, sådan at Byrådet kan forvisse sig om at visionen bliver overholdt. Udviklingsplanen er uddelt til samtlige Byrådsmedlemmer. Følgebrev fra Landdistrikterne er vedhæftet som bilag her. Procedure Sagen fremlægges i Udvalget for Erhverv og Kultur den 9. november 2009 og efterfølgende i Byrådet den 26. november Tovholder/informationsansvarlig Landdistriktskoordinator Tine Kierkegaard Bilag Simmersted/Maugstrup og Hjerndrup flg.brev til udviklingsplan (874664)

16 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 1236 Indstilling Erhvervs- og Kulturservice indstiller, at Udvalget for Erhverv og Kultur tager udviklingsplanen til efterretning, og at Udvalget for Erhverv og Kultur videresender indstillingen til Byrådet til orientering. Udvalget tog udviklingsplanen til efterretning og besluttede, at Byrådet alene får en skriftlig orientering om sagen Eventuelt DIGIEJ / 06/ Referat: Ulla Haahr / Gitte E. Jensen

17 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 1237 Underskriftsside Jens Chr. Gjesing Finn Lykkeskov Preben Holmberg Allan Emiliussen Kim Quist Ella Skjellerup Bent K. Andersen Holger Mikkelsen Uwe Jessen Holger Eskildsen

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-06-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Allan Emiliussen og Holger Mikkelsen

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 28-04-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:05 Afbud: Jens Chr. Gjesing, Uwe Jessen, Bent K. Andersen Fraværende:

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 23-03-2009 Mødested: Haderslev Handelsskole, mødelokale 61 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Afbud: Uwe Jessen, Holger Mikkelsen,

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 12-01-2009 Mødested: Gæstekantinen Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:58 Afbud: Ella Skjellerup og Holger Mikkelsen Fraværende:

Læs mere

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget REFERAT Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 18-12-2008 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:41 Afbud: Fraværende: Ingen Bemærkninger: Økonomiudvalget, 18-12-2008

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 10-09-2007 Mødested: Aarøsund Medborgerhus Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18.40 Afbud: Allan Emilliussen. Fraværende: Uwe Jessen

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 24-08-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:20 Afbud: Holger Mikkelsen Fraværende: Bemærkninger: Formand og næstformand

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 02-11-2009 Mødested: Mødelokale 3-Æ-18 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:15 Afbud: Allan Emiliussen Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 11-05-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Jens Chr. Gjesing og Allan Emiliussen

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 011 ændring af maksimal højde på bebyggelse.

Kommuneplantillæg nr. 011 ændring af maksimal højde på bebyggelse. Kommuneplantillæg nr. 011 ændring af maksimal højde på bebyggelse. Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Frederikssund Kommune For rammeområde E 1.18, Pedersholmparken i Frederikssund. Endeligt vedtaget

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 27-10-2008 Mødested: Søsportscentret, Damstien 28, Haderslev Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 04-09-2008 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:40 Afbud: Fraværende: Alle var mødt. Bemærkninger: Sundhedsudvalg, 04-09-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kommuneplan Forslag til tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9

Kommuneplan Forslag til tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9 Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9 April 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 1 OFFENTLIG HØRING DIN MULIGHED... 2 FORHOLD TIL

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg H.022 med VVM-redegørelse og MV for oplag af olieprodukter i eksisterende olielager Gasværksvej Byrådet

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 01-10-2007 Mødested: Kløvervænget 26, mødelokale 1 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:45 Afbud: Rita Juhl Fraværende: Tonny Thomsen deltog

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 19-05-2009 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:30 Afbud: Leif Pedersen, Morten Jørgensen, Karsten Boe og Allan Fraværende:

Læs mere

B E K E N D T G Ø R E L S E

B E K E N D T G Ø R E L S E B E K E N D T G Ø R E L S E!"! #! " #$ % &! $ ' ( ( #% ( ( ')! (* "(+! ',( +! ( - ' #. ( ( /0 0 (0 1 0! ( %! & (2 3 ( * 1! ( &&& 02 Indsæt KOMMUNEPLANTILLÆG rammekort Vedtaget 22.12 2010 Maglevad Tillæg

Læs mere

Lukket punkt - Projekt

Lukket punkt - Projekt Byrådet, 29-05-2012 Side 1 Lukket punkt - Projekt DIJMHA / 12/4570 Lukket sag Sagsfremstilling Kultur og Fritid og Rambøll afholdt den 6. februar 2012 licitation på byggeriet af SkateCity. 3 virksomheder

Læs mere

Tillæg nr. 19. Til Kommuneplan 2000, tidligere Holmsland Kommune Område til ferie- og fritidsformål ved Karen Brands Vej, Hvide Sande

Tillæg nr. 19. Til Kommuneplan 2000, tidligere Holmsland Kommune Område til ferie- og fritidsformål ved Karen Brands Vej, Hvide Sande Tillæg nr. 19 Til Kommuneplan 2000, tidligere Område til ferie- og fritidsformål ved Karen Brands Vej, Hvide Sande Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 17. marts

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen REFERAT Beredskabskommissionen Mødedato: Mandag den 25-10-2010 Mødested: Fjelstrup Brandstation Skolebakken 4 Fjelstrup 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Lars Damkjær

Læs mere

Lokalplan nr. 399 og kommuneplantillæg nr. 21 Lokalplanområdet omfatter et areal på ca m2 ved Molsvej/Grenåvej

Lokalplan nr. 399 og kommuneplantillæg nr. 21 Lokalplanområdet omfatter et areal på ca m2 ved Molsvej/Grenåvej Offentlig bekendtgørelse den 8. november 2016 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 399 Etageboliger ved Molsvej i Rønde med tilhørende kommuneplantillæg nr. 21 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr Overførelse af ejendom fra sommerhusområde

Forslag til Kommuneplantillæg nr Overførelse af ejendom fra sommerhusområde Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019. Overførelse af ejendom fra sommerhusområde S 6.1 til fritidsområde LF 6.4 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Frederikssund Kommune For rammeområderne S 6.1 og LF

Læs mere

Teknik- og Havneudvalget 19. maj KOMMUNEPLAN - 2. HØRING Sagsnr.: Dok.nr.: Sagsbeh.

Teknik- og Havneudvalget 19. maj KOMMUNEPLAN - 2. HØRING Sagsnr.: Dok.nr.: Sagsbeh. Teknik- og Havneudvalget 19. maj 2011 1 1. KOMMUNEPLAN - 2. HØRING Sagsnr.: 492-2010-4569 Dok.nr.: 492-2011-15159 Sagsbeh.: HVO Åbent Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune. Resume:

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken. Vedtaget den 24. juni 2008

Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken. Vedtaget den 24. juni 2008 Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Vedtaget den 24. juni 2008 Frederikssund Kommuneplan 1997-2009 Redegørelse Kommuneplantillæggets område Kommuneplantillægget omfatter

Læs mere

Tillæg nr. 54. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 54. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 54 til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork Ortofoto Ringkøbing- Ortofoto@Ringkøbing- Ringkøbing- 3. november 2015 FORORD TIL

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 04-12-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Fraværende: Alle mødt. Bemærkninger: Bent K. Andersen deltog til og med pkt.

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 04-05-2009 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget 26 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Jan Christensen Fraværende: Morten Finnemann

Læs mere

Stenløse - Agertoftegårdsvej Ophævelse af kommuneplanramme O-29 Tillæg til Kommuneplan Forslag i høring: xx.måned - xx.

Stenløse - Agertoftegårdsvej Ophævelse af kommuneplanramme O-29 Tillæg til Kommuneplan Forslag i høring: xx.måned - xx. KOMMUNEPLANTILLÆG 06 Stenløse - Agertoftegårdsvej Ophævelse af kommuneplanramme O-29 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 Forslag i høring: xx.måned - xx.måned 20xx Kommuneplantillæg nr.8 til kommuneplan 2013-2025

Læs mere

Udvalget for Teknik og Miljø

Udvalget for Teknik og Miljø REFERAT Udvalget for Teknik og Miljø Mødedato: Torsdag den 17-04-2008 Mødested: Thomas Eriksens kontor, Vojens Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Udvalget

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 004

Kommuneplantillæg nr. 004 Kommuneplantillæg nr. 004 Cleantech Erhvervsområde Ny By (etape 1 - syd for Strandvangen) Vedtaget af Frederikssund Byråd den xx. xxxx 2011 Tillæg til Kommuneplan 2009-2021 Redegørelse Kommuneplantillæggets

Læs mere

Tillæg nr. 4 Ændring af rammeområder, Vesthavnen. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025

Tillæg nr. 4 Ændring af rammeområder, Vesthavnen. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Tillæg nr. 4 Ændring af rammeområder, Vesthavnen Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon 55 36 36 36 Direkte 55 36 24 24 Fax. 55 36 25

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-12-2008 Mødested: 101 - Gæstekantinen Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:50 Afbud: Jens Chr. Gjesing, Uwe Jessen Fraværende:

Læs mere

Kortet viser med sort stiplet linje afgrænsningen af lokalplanområdet. Med rød streg vises den reviderede kommuneplanramme for Søsum.

Kortet viser med sort stiplet linje afgrænsningen af lokalplanområdet. Med rød streg vises den reviderede kommuneplanramme for Søsum. B E K E N D T G Ø R E L S E Forslag til lokalplan 23 samt forslag til Kommuneplantillæg 10 Kommunalbestyrelsen i Egedal Kommune har den 26. juni 2013 vedtaget at udsende ovenstående planforslag i offentlig

Læs mere

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Offentlig bekendtgørelse den 10. marts 2015 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Lokalplan nr. 330 samt Tillæg nr. 36 til Kommuneplan for et område til offentligt formål (kirke, kirkehus og parkering) ved Tarm Kirke

Lokalplan nr. 330 samt Tillæg nr. 36 til Kommuneplan for et område til offentligt formål (kirke, kirkehus og parkering) ved Tarm Kirke Returadresse Land, By og Kultur - Sekretariat Toften 6 6880 Tarm land.by.kultur@rksk.dk Lokalplan nr. 330 samt Tillæg nr. 36 til Kommuneplan 2013-2025 for et område til offentligt formål (kirke, kirkehus

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 Afbud: Lone Ravn Fraværende: Holger Lauritzen ankom kl. 16.52 efter behandlingen

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 12-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 17:25 Afbud: Bemærkninger: Der er afbud til mødet den 26. marts 2007 fra

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 49 til Kommuneplan 2009-2021 For et område til rekreativt formål i form af sportsplads ved Finderup

Forslag til Tillæg nr. 49 til Kommuneplan 2009-2021 For et område til rekreativt formål i form af sportsplads ved Finderup Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Toften 6 6880 Tarm Forslag til Tillæg nr. 49 til Kommuneplan 2009-2021 For et område til rekreativt formål i form af sportsplads ved Finderup Byrådet har på

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 14-09-2009 Mødested: Haderslev Idrætscenter mødelokale 2 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:15 Afbud: Holger Eskildsen og Kim Qvist

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 for et boligområde ved Møgelkær i Viborg Forslag 1 LÆSEVEJLEDNING En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Johnny Christensen Direkte telefon 99741279 E-post planlagning@rksk.dk Dato 15. december 2010 Sagsnummer 2010091345A

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 Mødested: København Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Afbud: Anna Grethe Smith deltog til og med pkt. 51 Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern Forslag til Tillæg nr. 74 til, for et område til centerformål, Nygade, Skjern Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 28. september 2016 1 Forord Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 001

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 001 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 001 Tillæg til Kommuneplan 2013 2025 for Frederikssund Kommune For rammeområde LL 6.1 Offentligt fremlagt i perioden den 2. december 2013 til og med den 27. januar 2014.

Læs mere

PLAN, BYG & MILJØ. Bygherrevejledning Lokalplanlægning i Kalundborg Kommune

PLAN, BYG & MILJØ. Bygherrevejledning Lokalplanlægning i Kalundborg Kommune Bygherrevejledning Lokalplanlægning i Kalundborg Kommune Om lokalplaner Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk

Læs mere

Kommuneplantillæg 9. Kommuneplan Årslev 2001-2013 Sdr- Nærå Fri- og Efterskole FORSLAG

Kommuneplantillæg 9. Kommuneplan Årslev 2001-2013 Sdr- Nærå Fri- og Efterskole FORSLAG Kommuneplantillæg 9 Kommuneplan Årslev 2001-2013 Sdr- Nærå Fri- og Efterskole FORSLAG Kommuneplanens retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens 12 virke for kommuneplanens gennemførelse.

Læs mere

REFERAT U d v a l g e t f o r B ø r n o g F a m i l i e

REFERAT U d v a l g e t f o r B ø r n o g F a m i l i e REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Tirsdag den 26-06-2007 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Anna Grethe Smith deltog fra pkt.

Læs mere

FORSLAG til ophævelse af af Lokalplan Område ved Linå Skole, Linå

FORSLAG til ophævelse af af Lokalplan Område ved Linå Skole, Linå FORSLAG til ophævelse af af Lokalplan 182.02 Område ved Linå Skole, Linå OPHÆVELSE AF LOKALPLAN SILKEBORG KOMMUNE Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til ophævelse af Lokalplan 182.02 Silkeborg

Læs mere

TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009

TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009 FORSLAG TIL TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009 FOR DE GENERELLE RAMMER OM LAVENERGIBYGGERI HILLERØD KOMMUNE BY OG MILJØ Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den fysiske udvikling

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN

TILLÆG NR. 14 B Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for udviklingen

Læs mere

EKSTRAORDINÆR DAGSORDEN

EKSTRAORDINÆR DAGSORDEN EKSTRAORDINÆR DAGSORDEN Udvalget for Børn og Familier Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 20:00 Afbud: Ingen Bemærkninger: Mødet påbegyndes umiddelbart efter byrådsmødets

Læs mere

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/5 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2002 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej, Herborg.

Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej, Herborg. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Toften 6 6880 Tarm Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan 2013-2025 for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej,

Læs mere

Thisted Byråd har den 22. august 2011 vedtaget forslag til ovennævnte kommuneplantillæg, lokalplan og VVM (Vurdering af Virkningen

Thisted Byråd har den 22. august 2011 vedtaget forslag til ovennævnte kommuneplantillæg, lokalplan og VVM (Vurdering af Virkningen Teknisk forvaltning Planafdelingen Forslag til kommuneplantillæg nr. 300.T.16 og forslag til lokalplan nr. 300.001 for et testcenter for husstandsvindmøller ved Sindrup Vejle samt VVM for samme anlæg.

Læs mere

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE September 2000 VEJLEDNING Purhus Kommune, Rådhuset Teknisk Forvaltning Bakkevænget

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/6 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2003 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Tillæg nr. 16 til. Kommuneplan 2009. Landsbyen Mejlby. Offentligt område O710, Mejlby

Tillæg nr. 16 til. Kommuneplan 2009. Landsbyen Mejlby. Offentligt område O710, Mejlby Tillæg nr. 16 til Kommuneplan 2009 Landsbyen Mejlby Offentligt område O710, Mejlby Rebild Kommune marts 2012 Indledning Rebild Kommune vedtog den 29. oktober 2009 Kommuneplan 2009 for Rebild Kommune endeligt.

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget DAGSORDEN Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 02-09-2008 Mødested: KFUM s Klubhus, Kløvermarken, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:30 Sluttidspunkt: Afbud: Connie Andersen Bent S. Olsen Preben

Læs mere

til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune for et område til virksomheder med særlige beliggenhedskrav ved Holstebrovej, Skjern

til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune for et område til virksomheder med særlige beliggenhedskrav ved Holstebrovej, Skjern Forslag til Tillæg nr. 64 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- for et område til virksomheder med særlige beliggenhedskrav ved Holstebrovej, Skjern Ortofoto Ringkøbing- Ringkøbing- X. XXXXX 2016 FORORD

Læs mere

Frederikssund Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 009 Centerområde ved Kocksvej og Tværstræde

Frederikssund Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 009 Centerområde ved Kocksvej og Tværstræde Forslag til Kommuneplantillæg nr. 009 Centerområde ved Kocksvej og Tværstræde i Frederikssund Frederikssund Kommuneplan 1997-2009 Frederikssund Kommuneplan 1997 2009, kommuneplantillæg nr. 002 for detailhandel

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 59. til Ebeltoft Kommuneplan 1997 Område til institutioner og offentlige formål, Ebeltoft by

Kommuneplantillæg nr. 59. til Ebeltoft Kommuneplan 1997 Område til institutioner og offentlige formål, Ebeltoft by til Ebeltoft Kommuneplan 1997 Område til institutioner og offentlige formål, Ebeltoft by Hvad er et Kommuneplantillæg? Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOMMUNE Planafdelingen Hovedpostadresse:

Læs mere

Kommuneplantillæg 9. Kommuneplan 2001 Årslev Kommune. Område til detailhandel og boligformål på Bøgevej i Nr. Lyndelse. Forslag

Kommuneplantillæg 9. Kommuneplan 2001 Årslev Kommune. Område til detailhandel og boligformål på Bøgevej i Nr. Lyndelse. Forslag Kommuneplantillæg 9 Kommuneplan 2001 Årslev Kommune Område til detailhandel og boligformål på Bøgevej i Nr. Lyndelse Forslag Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens 12 virke for kommuneplanens gennemførelse.

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Blåvandvej. Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 24 UDVIDELSE AF C06 ENKELTOMRÅDE C06 TIL BLÅVANDVEJ

Blåvandvej. Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 24 UDVIDELSE AF C06 ENKELTOMRÅDE C06 TIL BLÅVANDVEJ Blåvandvej Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 24 UDVIDELSE AF 05.01.C06 TIL BLÅVANDVEJ ENKELTOMRÅDE 05.01.C06 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - MARTS 2016 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Et forslag til dette kommuneplantillæg

Læs mere

T I L L Æ G N R Forslag KOMMUNEPLAN MÅL OG RAMMER FOR VEJLE KOMMUNE TIL KOMMUNEPLAN

T I L L Æ G N R Forslag KOMMUNEPLAN MÅL OG RAMMER FOR VEJLE KOMMUNE TIL KOMMUNEPLAN T I L L Æ G N R. 2 6 TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 M Å L O G R A M M E R F O R V E J L E K O M M U N E Forslag KOMMUNEPLAN 2009-2021 MÅL OG RAMMER FOR VEJLE KOMMUNE Godkendt: 16. december 2009 Forslag godkendt

Læs mere

TILLÆG NR. 9 OVERFØRSEL AF BOLIGOMRÅDE TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDERNE B04 OG BL03

TILLÆG NR. 9 OVERFØRSEL AF BOLIGOMRÅDE TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDERNE B04 OG BL03 TILLÆG NR. 9 OVERFØRSEL AF BOLIGOMRÅDE TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDERNE 19.01.B04 OG 19.01.BL03 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - AUGUST 2012 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING

Læs mere

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. oktober 2017 Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan

Læs mere

Udvalget for Børn og Familie

Udvalget for Børn og Familie REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Tirsdag den 24-04-2007 Mødested: Halk Skole Hejsagervej 91, Halk Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Eva Roth Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Endelig vedtagelse af Lokalplan samt Tillæg nr. 4 til Gribskov Kommuneplan

Endelig vedtagelse af Lokalplan samt Tillæg nr. 4 til Gribskov Kommuneplan Ejer, indsigere og andre med retlig interesse PL 31, stk. 1, jf. 25 og 26, stk. 1. Sag: 2016/13400 009 Id: 01.02G00 Afdelingsnavn Ejendomme og Erhverv Postadresse Postboks 10, 3200 Helsinge 03. maj 2016

Læs mere

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Høringsperiode: 30. juni til 8. september 2010 2 Luftfoto forside - Copyright Aiolos Luftfoto

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

Plejehjem og store boligparceller i Sall

Plejehjem og store boligparceller i Sall Plejehjem og store boligparceller i Sall Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplan 13 Favrskov Kommune 2012 Ortofoto Juni 2015 FAVRSKOV KOMMUNE, KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 3 FREMTIDIGE RAMMEBESTEMMELSER Rammeområde

Læs mere

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. Tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. Tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST Tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 11. oktober 2010 Offentliggjort den 20. oktober 2010 2 Luftfoto forside - Copyright

Læs mere

Naboer og andre interessenter. Lokalplan 14.8 Boligbebyggelse ved Robinievej med tilhørende tillæg nr. 1 til kommuneplan

Naboer og andre interessenter. Lokalplan 14.8 Boligbebyggelse ved Robinievej med tilhørende tillæg nr. 1 til kommuneplan Naboer og andre interessenter Lokalplan 14.8 Boligbebyggelse ved Robinievej med tilhørende tillæg nr. 1 til kommuneplan 2013-2025 Kommunalbestyrelsen har på deres møde den 10. marts 2015 endeligt vedtaget

Læs mere

Udvalget for Teknik og Miljø

Udvalget for Teknik og Miljø REFERAT Udvalget for Teknik og Miljø Mødedato: Torsdag den 20-11-2008 Mødested: Thomas Eriksens kontor, Vojens Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Afbud: Yrsa Theisen Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2015

FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2015 FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2015 Almene boliger i serviceerhvervsområder Generelle bestemmelser Foto: JJW Luftfoto Borgerrepræsentationen har den 2. februar 2017 vedtaget at sende dette kommuneplantillæg

Læs mere

Forslag til lokalplan 98 er i høring

Forslag til lokalplan 98 er i høring Herlev Bygade 90 2730 Herlev 13. januar 2015 Journalnr. 163-2014-23143 Forslag til lokalplan 98 er i høring Kommunalbestyrelsen i Herlev Kommune har den 10. december 2014 vedtaget at sende forslag til

Læs mere

Kommuneplantillæg for Haderslev Kommune. Udarbejdet af Haderslev Kommune, Erhvervs- og Borgerservice. Offentliggjort d. 9. marts 2011.

Kommuneplantillæg for Haderslev Kommune. Udarbejdet af Haderslev Kommune, Erhvervs- og Borgerservice. Offentliggjort d. 9. marts 2011. Kommuneplantillæg 7-2009 Marts 2011 Kommuneplantillæg 7-2009 for Haderslev Kommune. Udarbejdet af Haderslev Kommune, Erhvervs- og Borgerservice. Offentliggjort d. 9. marts 2011. Tryk: Haderslev Kommune

Læs mere

REFERAT. Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52. Fraværende: Bemærkninger:

REFERAT. Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52. Fraværende: Bemærkninger: REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52 Afbud: H.P.Geil Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 07-03-2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 08-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:45 Afbud: Anne Grethe Smith Fraværende: Bemærkninger: Under pkt. 24 deltog Kommunelæge

Læs mere

Varde Byråd har den 5. maj 2015 vedtaget kommuneplantillæg 13 og lokalplan L01 endeligt.

Varde Byråd har den 5. maj 2015 vedtaget kommuneplantillæg 13 og lokalplan L01 endeligt. Plan og Byudvikling Toften 2 6818 Årre Tlf. 79946800 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk 27. maj 2015 Orientering om endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg 13 og lokalplan 06.10.L01 område ved Helle

Læs mere

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460.

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Tillæg 4 - til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Offentliggørelse Forslaget kan ses på Herlevs kommunens hjemmeside www.herlev.dk

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 25-08-2008 Mødested: Mødeværelse 219 Haderslev Rådhus Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:55 Afbud: Bent K. Andersen Fraværende:

Læs mere

Hvide Sande. Forslag til Tillæg nr. 22

Hvide Sande. Forslag til Tillæg nr. 22 Forslag til Tillæg nr. 22 Til Kommuneplan 2000, tidligere Område til bolig- og erhvervsformål ved Mamrelund, Hvide Sande Hvide Sande DDO, Copyright COWI Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Kommuneplantillæg 30. Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG

Kommuneplantillæg 30. Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG Kommuneplantillæg 30 Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens 12 virke for kommuneplanens gennemførelse. Kommuneplanens bestemmelser er således

Læs mere

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, område til offentligt formål, Vedersø Ortfoto Ringkøbing- o Ringkøbing- 18. december 2014 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 9

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 9 R I N G E L M O S E S K O V 3.12.R5 3.14.O3 Ny ramme E G E N S V I G Forslag til Kommuneplantillæg nr. 9 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Rekreativt område, Nappedam Bådehavn HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG?

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 41 Ikast-Brande Kommuneplan Område til offentlige formål, Herningvej, Brande

Kommuneplantillæg nr. 41 Ikast-Brande Kommuneplan Område til offentlige formål, Herningvej, Brande Område til offentlige formål, Herningvej, Brande Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 272 samt Tillæg nr. 50 til Kommuneplan 2009, tidligere Skjern Kommune

Forslag til lokalplan nr. 272 samt Tillæg nr. 50 til Kommuneplan 2009, tidligere Skjern Kommune Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Rebecca Molders Direkte telefon 99741040 E-post planlagning@rksk.dk Dato 31. august 2010 Sagsnummer 2009070212A Forslag

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Tirsdag den 26-06-2007 Mødested: Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Jan Christensen Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

TILLÆG NR. 35 TIL KOMMUNEPLAN 2011 TIKØBGADE 5-9. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den xx.xxxxx 2015.

TILLÆG NR. 35 TIL KOMMUNEPLAN 2011 TIKØBGADE 5-9. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den xx.xxxxx 2015. TILLÆG NR. 35 TIL KOMMUNEPLAN 2011 TIKØBGADE 5-9 Vedtaget af Borgerrepræsentationen den xx.xxxxx 2015. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG?? Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den

Læs mere

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1059 og kommuneplantillæg nr. 11

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1059 og kommuneplantillæg nr. 11 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1059 og kommuneplantillæg nr. 11 Lokalplan nr. 1059 for et offentlig område ved Vingsted og kommuneplantillæg nr. 11 er den 26. august 2009 vedtaget af Vejle Byråd.

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 3. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret) 10,37 cm (lodret)

FORSLAG. Tillæg 3. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret) 10,37 cm (lodret) FORSLAG Tillæg 3 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret) 10,37 cm (lodret) Fremlagt i offentlig høring fra 20. december 2013-28. februar

Læs mere