Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1 Løf 274 M MAAG Hjalmar Professor. Overlæge, R.; f. 2. Febr paa Alkestrup v.ed Holbæk; Søn af Overretsprokurator Julius Maag og Hustru f. Liitken; gift m. Adolphe M., f. 22 Maj i Kiel, Datter af Konsul Andreas Schmidt og Hustru Bertha f. Lutken. Student (Haderslev Læreres Skole) 1870; med. Eks. 1877; Læge ved Amtssygehuset i Næstved fra 1882; Læge

2 ara vod Herlufsholm fra 1886; Byraadsmedlcm i Næstved fra 1898; Formand for Den almindelige danske Lægeforening. Adresse : Næstved. MAALØE Anthon Redaktor; f. 23. Juli 1867 i Assens; Søn af Sparekassedirektør I F W Maaløe og Hustru Hanne f. I-und; gift m. Clara Elise f. Bosse, f. 10. Dec i Præliminæreksamen (Universitetet) 1883; Boghandlerelev i Sorø ; Boghandlermedhjælper i ; Redaktionssekretær ved Sorø Amtstidende : Medarbejder ved Dannebrog fra 1892, Redaktør fra 1907; Bestyrelsesmedlem og Næstformand i Journalistforeningen Adresse ; Odensegade 18, MAALØE Carl Urban Læge, Dr. med.; t. 22. Febr paa Gyldensteen ved Bogense; Søn af Sparekassedirektør H H B Maaløe og Hustru t. Hansen: gift m. Petra M., f. 11. Maj, Datter af Smed H E Hansen og Hustru Caroline f. Jørgensen, adopt. Therkelsen. Student (Odense) 1888; med. Eks. 1894; Dr. med. 1908: Privatklinik (medicinske og kirurgiske Sygdomme i Fordøjelsesorganerne). Adresse : Langgade 9, Valby, MAAR Valdemar Professor ved Landbohøjskolen, R.p.p.; f. 12. April 1849 i! Odense; Søn af Skibsmægler J V Maar og Hustru Rasmine f. Basmussen; gift m. Mariane Augusta f. Levy, f. 28. Febr. i, Datter af Nationalbankdirektør M Levy (død 1892) og Hustru f. Wagner (død 1870). Uddannet ved Landbruget: Landbrugseksamen 1870; Student 1880: cand. polit. 1884; Assistent ved Landbohøjskolen 1875, Docent 1886, Professor Formand for Khhvns Amts Landboforening : Æresmedlem 1906: i Bestyrelsen for de samvirkende sjællandske Landboforeninger fra 1900: Medlem af Bestyrelsen for De danske Sukkerfabrikker; Redaktør af Dagbladets Landbrugstidende ; Ministeriets faglige Tilsynshavende med Landboskolerne. Har udgivet : Det danske Landbrugs Historie (1901); Landbrugssystemerne (1902); Landbrugets Arbejdsmaskiner ( ). Udenl. Orden : Gr.Fr. Adresse : Frederiksberg Allé 66. Kbb. Sommerbolig : Nordskov, Helleba j k. MAAR Vilhelm Læge, Dr. med.; f. 8. Juni 1871 i Odense; Søn af Dr. med. C J L Maar og Hustru f. Rafn; gift m. Tandlæge A F A Maar f. Christensen, f. 30. Nov i Kattinge Værk ved Roskilde. Student (Borgerdydskolen paa Krsthvn.) 1889; med. Eks. 1896; oprettet Mad Sanatorium i Lyngby 1901; Dr. med. 1902; Assistent og Docent ved Fysiologisk Laboratorium fra 1904; Udgiver af medicinhistoriske Arbejder og N Stenos Værker. Adresse: Bredgade 58, MACKEPRANO C M C Dr. phil.; f. 28. Dec paa Kiding pr. Graasten; Søn af Forpagter A M J Mackeprang og Hustru f. Krøyer; gift m. Ingeborg Johanne M., f. 7. Jan i Haderslev, Datter af Købmand J P Winther og Hustru f. Wäger. Student (Sorø) 1888; Universitetets Guldmedalje 1893; mag. art. 1894; Studieophold i Rom (for Carlsbergfondet) ; Assistent ved Nationalmuseets 2. Afd. fra 1897; Lærer ved N Zahles og andre Skoler fra s. A.; Dr. phil (Dansk Købstadstyrelse fra Valdemar Sejer til Christian IX); Kasserer i Den danske historiske Forening fra Har udgivet : Nordslesvig (1910). Adresse: Adolph Steens Allé 10. Kbh. MACKEPRANG Edvard Dr. polit.; f. 4. Febr i ; gift m. Margrethe M., t. 18. Okt. i Roerslev Sogn. Student 1896; cand. polit. 1901; Assistent paa Statistisk Bureau : Dr. polit. (Priser og Pristeorier) 1906: Chef for Kbbvns Bog'trykkerforenings Bureau 1907: Redaktør af..danmarks Bogtrykkerforeningers Medddelelser" 1907 og af Assurandøren 1909; Leder af Statistisk Privat bureau. I Bestyrelsen for Højskolen for moderne Samfundsvidenskab og Politik; Formand i Forretningsudvalget for det sociale Sekretariat og Bibliotek. Adresse: Sortedamsdossering 45, MADSEN Axel Skuespiller, R.: f. 8. Juni 1850 i : Søn af Vognfabrikant A F Madsen og Hustru Birgitte f. Jørgensen; gift m. Elisabeth Hansine f. Berg, f. 12. Okt. i Student (Borgerdydskolen paa Krsthvn.) 1870; cand. phil.; Elev af Adolf Rosenkilde; debuterede paa Det kg]. Teater 1876 som Klint i Genboerne. Adresse : Stockholmsgade 19, MADSEN Carl Operasanger; f. 14. Juli 1878 i ; Søn af Typograf Peder Madsen og Hustru f. Hansen: gift m. Elna M., f. 21. Maj 1881 i, Datter af Smedemester Svend Svendsen (død 1902) og Hustru Berthomine f. Roers. Elev af Musikkonservatoriet og af Operasanger Vald. Lincke. Dehute rede paa det kgl. Teater den 22. April 1903 som Alberich i Siegfried: ministeriel Ansættelse 1904; Studierejse til Bayreuth og München 1909.

3 Mad Solier: Greven af Luna i Troubadunen; Schaunard i Boheme; Giusrlielmo i Det gør de alie: Figaro i Bar beren i Sevilla; Valentin i Faust. Adresse: Peder Skramsgade 15, MADSEN Charlotte Bispinde; f. 13. Maj 1842 i Sæby Præstegaard pr. Roskilde; Dalter af Sognepræst I F Storrk til Sæby-Gjershøj; gift m. Biskop Peder Madsen (se denne). Arvede 1892 Vcdbygaard. (Udførlige Oplysninger findes i Kraks Vejviser Afd. V Provins Register). I Bestyrelsen for Børnehjemmet Ove Hohlenbcrgs Minde. Adresse: Nørregade 11, MADSEN Emil Oberst, K 1.DM.: f. 27. Juni 1830 i ; Søn af Toldforvalter i Præstø A C Madsen og Hustru f. Gamél; gift 1. Gang m. Marie Ernestine Laurentze f. Gamél (død 1885), 2. Gang m. Karen Marie f. Nielsen, f. 10. Dec. ved Hillerød. Sekondløjtnant 1853; Premierløjtnant 1854; Kaptajn 1851; ansat en Aarrække ved Generalstaben: Kommiteret ved Korpsintendanturen 1864: Sekretær i Forsvarskommissionen 1866: Lærer ved Officerskolen 1870; Oberst 1879; Afsked 1895; Formand for Det kgl. danske geografiske Selskabs Raad. Har skrevet: Sjællandske Stednavne (i Annaler for nordisk Oldkyndighed 1863); Udsigt over Hærordningens vigtigste Grundsætninger og Forhold (1880); i Tidsskrift for Landøkonomi (1871) : Højdeforholdene paa den sjællandske og fynske Øgruppe; i Militært Tidsskrift ( ) : Studier over Danmarks Hærvæsen i 16. Aarhundrede m. m. Adresse: Kastanievej 19, MADSEN Henrik Politiinspektør, R. p.p.; f. 17. Dec i Hornum, Vejle Amt.; Søn af Landpostbud Jens Madsen (død 1903) og Hustru Johanne f. Rasmussen (død 1903); gift m. Ingeborg M., f. 26. Dec paa Borksminde ved Horsens, Datter af Proprietær L C B Holm (død 1908) ug Hustru f. Wissing (død 1907). Student (Ribe) 1882; cand. jnr. 1886; Politiassistent (Vesterbro) 1887: Politiinspektør og Chef for Opdagelsespolitiet I Bestyrelsen for Kbhvns Fængselsselskab, for Vridsløse'ille Fængselselskab, for Lindcvangsh.jemmet og for Foreningen af 1837 til forsømte Børns Frelse. Udenl. Ordener: Pr.Kr.: P.V.V.; R. St.A.; R.St.Stan.; Stb.V.: S.N.: S.V. Adresse : Forhaabningsholms Allé 49, 276 MADSEN Hjalmar Direktør; f. 17. Marts 1872 i Student (Borgerdydskolen) 1890; cand. Phil. 1891; cand. polyt. 1898; teknisk Direktør for II E Gosch & Co.'s Tændstikfabrik og Aktietændstikfabrikken Godthaab; Formand for Foreningen af Tændstikfabrikker i Danmark: Medlem af Kirkebestyrelsen for Nathanaelskirken. Adresse : Islands Brygge 63. MADSEN H P Apoteker. Assessor pharmaciæ, R.DM.p.p.; f. la. Jan i Kblivn.; Søn af Apoteker, Assessor pharmaciæ Anders Madsen og Hustru f. Sorterne; gift m. Fanny Elise Marie Christine f. Høst, f. 28. Febr. i Cand. pharm. 1857; Apoteker (Vesterbro Apotek) Formand i Kbhvns Apotekerforening ; Viceformand i Danmarks Apotekerforening ; Assessor i Det kgl. Sundhedskollcgium Udenl. Orden: R.St.Stan. Adresse : Vesterbrogade 72, MADSEN Johannes Redaktør, R.; f. 30. Jnli 1875 i : gift m. Elisabeth M., f. 9. Aug i Nyborg, Datter af Oberstløjtnant Harald Grandjean (se denne). Fh. Postassistent; Stifter af og Sekretær for Foreningen til Kaninavlens Fremme i Danmark og Redaktør af dens Tidsskrift ; Bibliotekar i Industriforeningen ; Assistent i Zoologisk Have ; Deltager i Ekspeditioner til Grønland, Indien og Kina ; Redaktør og Udgiver af Dansk Portrætgalleri; Redaktør af De kgl. danske Ridderordener. Adresse : GI. Kongevej 41. MADSEN Karl Museumsinspektør, Kunsthistoriker, R.p.p.; f. 22. Marts 1855 i ; Søn af Dyremaler, Kaptajn A P Madsen og Hustru Sofie f. Tliorsoe (død 1856); gift 1. Gang m. Johanne Henriette f. Møller (død 1881), 2. Gang m. Thora Juliane f. Nissen, f. 5. Aug. i Aalborg. Præliminæreksamen (Sorø Akademi) 1871; Elev af Kyhn, Kunstakademiet og af Géröme i Paris; udstillede første Gang 1880; Assistent ved Kunstmuseet 1895, Inspektör fra Medlem af Gallerikommissioncn; 1 Bestyrelsen for Foreningen for Boghaandværk; Æresmedlem af Akademiet i Antwerpen. Har skrevet ; Japansk Malerkunst (1885); Hollandsk Malerkunst (1891); Studier fra Sverige (1892); Johan Thomas Lundbye (1895); Billedkunsten (1901); Willi. Marstrand (1905); Viborg

4 277 Mad Domkirkes Billeder (1910) og mange mindre Afhandlinger. Udenl. Orden: Pr. Kr. Adresse : St. Hans Torv 26, MADSEN P Kreditforeningsdirektør, R.; f. 13. Jan i Eskildstrup pr. Vig; Søn af Gaardejer Mads Larsen og Hustru Ane f. Nielsdatter; gift m. Martine Kristine f. Andersen, f. 13. Dec. Ophold paa Hindholm og Askov Højskoler samt paa Tune Landboskole; overtog sin Fødegaard 1876; Landvæsenskommissær 1882; Medlem af Sogneraadet , af Amtsraadet fra ; i Repræsentantskabet for Kreditkassen for Landejendomme i Østifterne 1888, senere Næstformand og Formand og fra 1908 Direktør i samme Institution; Formand i Direktionen for Holbæk-Nykøbingbanen; Folketingsmand for Odsherredkredsen (Venstrereformpartiet); Medlem af Tuberkulosckommissionen Adresse: Vodroffplads 3, og Hvidlykkegaard, Eskildstrup pr. Vig. MADSEN Peder Biskop, Professor, Dr theol., K'.DM.p.p.; f. 28. Aug paa Gaarden Toustrup i Vinding ved Holstebro; Søn af Gaardejer Mads Jensen og Hustru f. Pedersen; gift m. Charlotte M. (se denne). Student (Viborg) 1862; cand. theol. 1868; Manuduktør; Docent ved Universitetet 1874; Professor 1875: Dr. theol. (De Kristnes aandelige Præstedømme) 1879; Biskop over Sjællands Stift fra Bestyrelsen for Kirkelig Forening for indre Mission i (Formand , Æresmedlem 1910); og for Mission blandt indiske Studenter. Leder af Bethesda-Møderne fra 1899; Medlem af Det kirkelige Udvalg; deltog i Udarbejdelsen af den nye Perikoperække og Omarbejdelsen af Psalmebogens rituelle Del; har to Gange været Universitetets Rektor. Har skrevet: Bornholmerne eller den snakaldte lutherske Missionsforening (1886); Det kirkelige Embede (1890); Menighedens og Fimbedets Samvirken (1895); Fortolkning til Johannes' Aabenbaring (1896); Kenosislæren (1898); Ordinationens Betydning (1904); Den danske Teologi og Fremtiden (1907). Udenl. Orden : N.St.O. Adresse; Nørregade 11, og Vedhygaard pr. Ruds Vedby. MADSEN P Th. Borgmester, R.: f. 25.' Nov i Horsens; Søn af Købmand, Ejer af Lundum Mølle Jørgen Madsen og Hustru f. Kruuse; gift m. Margrethe f. Nyholm, f. 13. Juli paa Liselund, Falster. Student (Horsens) 1867; cand. jur. 1873; Amtsfuldmægtig i Aarhus s. A.; By- og Herredsfuldmægtig i Stubbekjøbing 1876; Skibsregistrator i 1892: Borgmester og Byfoged i Vejle fra Adresse : Vejle. MADSEN Thorvald Direktør, Dr. med., R.p.p.; f. 13. Fehr paa Frederiksberg; Søn af Generalmajor V H O Madsen (se denne); gift m. Emilie (Misse) M.i f. 3. Aug. i Kristiania, Datter af Byfoged J H T Gad og Hustru Nini f. Thaulow. Student (Hauchs Skole) 1886; med. Eks. 1893: Dr. med. 1896; Direktor for Statens Seruminstituts Laboratorium 1902, for Institutet 1909; Censor ved med. Eks.; Medlem af Bestyrelsen for Det Classenske Litteraturselskab; Formand for Biologisk Selskab ; Medlem af Sundhedsstyrelsen, af Videnskabernes Selskab, af Svenska Läkaresällskapet, af K. K. Gesellschaft d. Aertze in Wien, af Soe. microbiologique i St. Petersborg og fl. a. Udenl. Ordener: Pr.R.Ø.; S.N. Adresse: Statens Seruminstitut, Amagerboulevard, MADSEN V H O Generalmajor, SK.Dir. FM. i Guld, p.p.; f. 11. April 1844 i ; Søn af Overfyrværker Jeppe Madsen og Hustru f. Becker; gift m. Albertine Henriette f. Petersen. Sekondløjtnant 1861; Premierløjtnant 1867; Lærer ved Officerskolen; Kaptajn 1879; Oberstløjtnant 1889; Oberst 1895; Krigsminister i Ministeriet Deuntzer ; Generalmajor 1903; Folketingsmand for Kbbvns 7. Kreds Direktør for Gradmaalingen; i Bestyrelsen for Burmeister og Wains Maskin- og Skibsbyggeri samt Eksport- Kompagni 1903; Formand for De samvirkende danske Forsvarsbrødrcselskaber, for Danmarks-Samfundet, for Klihvns Skytteforening, for Overbestyrelsen for Foreningen af Officerer udenfor aktiv Tjeneste og for Matematisk Forening. Medlem af Det kejserlig Leopoldinske carolinske Akademi. Har udgivet : Elementær Arithmetik og Algebra (1872); Analytisk Plangeometri (1875); Haandbog for det danske Artilleri: Krudt (1881); Den 15 cm korte Staalkanon (1886); Forholdstalsvalg i Enmandskredse (1910); talrige Afhandlinger i Militært Tidsskrift og Matematisk Tidsskrift. Adresse : GI. Kongevej 86 B, MADSEN Victor Statsgeolog, Dr. phil., R.; f. 2. Marts 1865 i ; Søn af Oberst i Artilleriet Emil Madsen og Hustru f. Gamél; gift m. Ingeborg M., f. 14. Okt. i Horsens, Datter af Justitsraad H L S Fogh og Hustru f. Drewsen. Student 1882; cand. polyt. 1887; Uni-

5 Mad J76 versitetets Guldmedalje 1892; Dr. phil. (Istidens Foraminiferer i Danmark og Holsten) 1895; Assistent ved Danmarks geologiske Undersøgelse 1889; Statsgeolog 1892; Docent ved Universitetet ; Medlem at Kommissionen for Danmarks geologiske Undersøgelse fra 1901; korresponderende Medlem af k. k. geographische Gesellschaft i Wien; Sekreten i Folkeuniversitetsudvalget; Medlem af Bestyrelsen for Det kgl. danske geografiske Selskab fra Adresse; Kastanievej 10, MADSEN-MYGDAL Johannes Direktor; f. 30. Marts 1874; Søn af Statsrevisor Madsen-Mygdal (se denne); ugift. Direktør i Det østasiatiske Kompagni fra Medlem af Bestyrelsen for Mount Austin (Johore) Rubber Estatos lim., London. Adresse: Strandboulevard 27, Kbh. MADSEN-MYGDAL N P Statsrevisor, B.DM.; f. 12. Juli 1835 paa Gjøl; Søn af Gaardejer Mads Jensen (død 1870) og Hustru Christensdatter (død 1877); gift m. Ane Kirstine f. Jakobsen (død 1902). Skolelærereksamen (Ranum) 1855; Læ-. rer i Skallerup i Bagterp 1858 og i Mygdal ; Sogneraadsformand ; Landstingsmand fra 1882; Medlem af Toldkommissionen af 1895, 3 Jærnbanekommissioner, Finanslovkommissionen og af Forsvarskommissionen ; Venstrercformpartiets Ordfører under Behandlingen af Skattelovene af 1903 og af forskellige Jærnbanelove m. m.; Medlem af Over- Skyldraadet; Statsrevisor fra 1895, Medlem af Rigsretten fra 1903, at Toldraadet fra 1910; Formand for De Fattiges Kasse i 36 Aar. Adresse: Rigsdagen og Tarm. MADSEN-MYGDAL Thomas Forstander; f. 24. Dec i Mygdal; Son at Statsrevisor N P Madsen-Mygdal (se denne); gift m. Marie M-M f. 27. Dec. Skolelærereksamen 1896; paa Landbrugsskole ; Landbrugskandidat 1902; Konsulent i Planteavl under Foreningen af jydske Landboforeninger. Forstander for Dalum Landbrugsskole fra Medicin af Bestyrelsen for De samvirkende Landboforeninger i Fyens Stift; Formand for Odense og Omegns Landboforening'; Hovedredaktør af Landbrugets Ordbog. Adresse : Dalum pr. Hjallese. MADVIG I N A fh. Retsformand, K 1. DM.; f. 27. Febr i ; Søn af Professor J N Madvig (død 1886) og Hustru f. Bjerring (død 1880); gift m. Caroline M. (død 1896), Datter af Professor Christian Jiirgensen (død 1861) og Hustru Johanne i'. Kraft (død 1856). Student (Borgerdydskolen p. Krsthvn.) 1850; cand. jur. 1857; Assistent i Ministeriet for Slesvig 1857; slesvigsk cand. jur. 1861; Kancellist 1861; Fuldmægtig ; Revisionsassistent ved Landstinget ; Udgiver af I.ov- og Ministerialtidende ; Assessor i Kriminal- og Politiretten 1872, i Ovcrrctten 1879, tillige Næstformand i Sø- og Handelsretten 1885; Formand i Sø- og Handelsretten ; Formand for Søfariskommissionen , for Aktielovskommissionen I^edende Senior i Studenterforeningen ; Næstformand i Kbhvns Understøttelsesforening Udgiver af Lov-og Ministerialtidende , af Domsregistrene Adresse: Nørregade 11, MAEGAARD C F Kommandør i Søetaten, R.DM.p.p.; f. 5. Juli 1853 i' Odense; Søn af Købmand Vilhelm Rasmussen Maegaard og Hustru Johanne f. Frydendahl; gift m. Anna Elisabeth f. Hammer, i. 28. Okt. paa Føhr. Datter af Kaptajnløjtnant O C Hammer (død 1892) og Hustru f Hastrup. Sekondløjtnant 1875; Premierløjtnant 1876; Kaptajn 1891; Kommandør 1903; Chef for Søværnets Elevskole ; Medlem af Værftskommissionen fra 1905, af Sø- og Handelsretten, og af Bestyrelserne for Det østasiatiske Kompagni, Dampskibsselskabet Danmark, den Classenske Legatskole og Foreningen Dannevirke. Udenl. Ordener: F.Æ.L.; Gr.Fr.; J H.S.; N.Kr.M.: N.St.O.; R.St.Stan.j S.Kr.; S.Sv.; T.M. Adresse: Strandboulevard 3, MAGDAHL-NIELSEN Arkitekt, R,; f. 5. Febr i Rærup ved Nymindegab; Søn af Brænderiejer Morten Nielsen (død 1871) og Hustru Elise f. Jacobsen; gift m. Anna Birgithe M-N., f. 26. Sept. i Norsminde ved Aarhus, Datter af Købmand Valdemar Jørgensen og Hustru f. Treschow. I Møllebyggerlærc; Elev af Teknisk Skole i Odense 1880 og af Kunstakademiet 1884, Afgang 1892; Studieophold i Udlandet ; Hans J Holms Konduktør ved Restaurationen af vor Frelsers Kirke paa Krsthvn.; Konduktør hos H B Storch ved Restaurationen af Nikolaj Kirke i Svendborg ; Konduktor, senere Arkitekt ved Opførelsen af det kgl. Bibliotek, Arkitekt ved Opførelsen af Vor Frelsers Kirke i Vejle; bygget Skolebygninger i og Svendborg samt en Del private Bygninger, bl. a. St. Nicolai Apotek; gav Tegning til Landingsanlæget ved Nyhavn; opførte Landsbiblioteket i Reykjavik.

6 279 Mai I Bestyrelsen for Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse til Adresse : Aaboulevard 18. Kbhvn MAGIUS Albert Postkontrollør; f. 7. Marts 1869 paa Elvedgaard, Odense Amt; Søn af Forpagter F J B von Magills og Hustru f. Hiber; gift m. Johanne Margrethe Helene Allese M., f. de Fine Bunkeflod. f. 22. Nov i Stubbekjøbing. Postekspedient 1893; Postkontrollør 1909; Modlem af Borgerrepræsentationen fra 1909; Højres Kandidat ved Folketingsvalgene i Kbhvus 1. Kreds 1903 og 1906, i Aalborg 1909; Æresmedlem ar Dansk Postforening Adresse : N. Søgade 29, MAGNUS Georg Washington Musikdirektør, Komponist; f. 7. Juli 1863 i Haagenvik i Norge; Søn af Fabrikant G D B Magnus og Hustru f. Jacobsen; gift m. Malerinden Johanna M., f. 23. Juni i Bergen, Datter af Overretsassessor M Beyer og Hustru f. de Hytter Kielland. Student (Roskilde) 1882; cand. phil. 1883; uddannet ved Musikkonservatoriet i Leipzig; Dirigent for Harmonien i Bergen ; Kapelmester i Kasinoteatret ; Dirigent for Hellerup Musikforening. Kompositioner: Frithjofs Hjemkomst; Frithjofs Død; Musiken til St. Haus Aftenspil, til Østen for Sol og vesten for Maane og til Heines Gesang der Oceaniden; Violinkoncert; Sonate; flere Symfonier, Strygekvartetter etc. Adresse: Jacobsens Allé, Hellerup. MAGNUS Herman Etatsraad, Læge, E DM.; f. 2. April 1824 i Slagelse; Søn af Hedaktør Peter Magnus (død) og Hustru Sophie f. David (død); gift m. Anna M. (død 1902), Datter af Rebslager Martin Garben og Hustru Dorthea f. Lund. Student (Slagelse) 1844; Sst. Underlæge i Hæren ; med. Eks. 1853; Koleralæge s. A.; Distriktslæge i Hobro og Læge ved Sygehuset , : ved Amtssygehuset ; Stifter af og Formand for Distriktslægeforeningen , Æresmedlem fra 1906; Formand for Den jydsk-fyenske Jærnbanelægeforening , Æresmedlem fra 1904; Medstifter af Lægernes Sygekasse 1873; Medudgiver af Haandbog for Distriktslæger (1886) og Haandbog for Læger (1898). Adresse: Paludan Müllers Vej 1, MAGNUSSEN Julius Forfatter; f. 23. April 1882 i Lemvig; San af Oversætteren Johannes Magnussen (død 1906) og Hustru f. Sommer; gift m. Inger M., f. 20. Febr i. Datter af Dr. phil. Altert Heckscher (død 1896). Student 1900; cand. phil., Forfatter; Medarbejder ved Ekstrabladet (Peter Magnus). Harskrevet: Smaa Verdensaxer: Lirekasse; Mikkel; Skuespillene: Dovenskab (Dagmarteatret); En slem Dreng (Frederiksberg Teater) og sammen med Poul Sarauw : Den store Afdøde (Folketeatret). Adresse: Platanvej 12, MAGNUSSON Gudmundur Docent, R.; f. 25. Sept paa Holt i Hunavatnssyssel; Søn af Magnus Pjetursson og Hustru Ingibjørg Gudmundsdatter; gift m. Katrin Sigridur f. Sivertsen, f. 18. Marts i Hrappsey. Student (Reykjavik) 1883; med. Eks. 1890; Distriktslæge i Skagafjord 1892; Docent ved Lægeskolen i Reykjavik 1894; var den første, der konstaterede Tuberkulosen paa Island. Adresse : Reykjavik. MAGNUSSON Jon Byfoged. R.DM.: f. 16. Jan i Muli. Thingø Syssel; Søn af Sognepræst Magnus Jonsson (død 1901) og Hustru Vilborg f. Sigurdsdattcr; gift m. Thora f. Jonsdatter. Student (Reykjavik) 1881; cand. jur. 1891; Sysselmand i Vestmanø Syssel 1891: Sekretær hos Landshövdingen over Island 1896; Kontorchef i Islands Ministerium 1904; Byfoged i Reykjavik Folkevalgt Medlem af Altinget; Medudgiver af Lovsamling for Island. Adresse : Reykjavik. le MAIRE Emil Grosserer, K 2.DM.p.p.; f. 23. NOV i ; Søn af Tegnelærer D F le Maire og Hustru f. van Helsdingen; gift m. Louise Johanne Frederikke f. Krogh (død 1871). Firma : Smidt!e Maire. Næstformand i Kbhvn«Handelsbanks Bestyrelsesraad til Udenl. Orden : E.St.A. Adresse : Bredgade 25. le MAIRE Louis Generalmajor, K'.DM. FM i Guld p.p.; f. 25. Jan i ; Søn af Fuldmægtig i Admiralitetet D C le Maire og Hustru f. Müller; gift m. Thora Vinzentine Amalie f. Wittusen, f. 21. Dec. i Næstved. Sekondløjtnant 1853; Premierløjtnant 1860; ansat ved Generalstaben fra 1861: Kaptajn 1867; Oberstløjtnant og Chef for Generalstabens topografiske Afdeling 1882; Oberst 1888; Afsked 1901; kar. Generalma.ior. Formand for Selskabet for Historie. Litteratur og Kunst 1884 og for Danmarks geologiske Undersøgelse 1895; Medlem af Bestyrelsen for Det kgl. danske geografiske Selskab, af Direk-

7 Mai tionen for Selskabet for Efterslægten, af Forstanderskabet for den franske reformerte Menighed; Formand for Soldaterhjemmet. Udenl. Ordener: F.Æ.L.; Fr.off. de l'instr.publ.; N.St.O.; S.Sv. Adresse: Valdemarsgade- 29, le MAIRE Martin Professor, Læge Dr. med., R.p.p.; f. 16. Juni 1867 i Næstved; Søn af Generalmajor Louis le Maire (se denne): gift m. Karen Margrethe le M., f. 12. Juli 1882 i Skovshoved, Dattel af Arkitekt Chr. Seemann (se denne). Student (Hauchs Skole) 1885; med. Eks. 1892; Reservelæge ved Garnisons Sygehus ; Underakkuchør ved Fødselsstiftelsen ; Dr. med. 1902; Lærer ved Jordemoderskolen 1902; Livkirurg hos H. M. Kongen ; Hofmedikus ; Leder af Marthahjemmets Poliklinik for syge Børn fra 1906; oprettet Privatklinik Har skrevet : Svangerskab og Fødsel ved Myom i Uterus (1902); Medarbejder ved flere inden- og udenlandske medicinske Tidsskrifter. L'denl. Ordener: A.A.B.; Gr.Fr.; L. S.Æ.K.O.; M.V.Kr.; Pr.Kr.; Pr.R.Ø.; R.St.Stan.; Stb.V.; Ø.F.J. Adresse: N-Farimagsgade 5, Tvbh. MALBERG Henrik Skuespiller; f. 4. Dee i Aarhus; Søn af Vognmand P Malberg; gift m. Anna f. Hansenmeyer, f. 19. Marts i Fredericia. Medlem af Dansk Skuespillerforbunds Bestyrelse fra Adresse : Frederik d. 6. Allé 2, MALLING Gustav Overretssagfører; f. 1. Dec i Aarhus; Søn af Kaptejn N Malling; gift m. Hortensia Martine f. Malmberg. Student (Aarhus) 1874; cand. jur. 1881; Overretssagfører 1884; Medlem af Bestyrelsen for Børnesanatorierne for og Omegn. Adresse: GI. Kongevej 120, MALLING Mathilda Forfatterinde; f. 20. Jan paa Oskarsfarm iskaane; Datter af Godsejer F O Kruse og Hustru Mathilda f. Borgstrøm; gift m. Grosserer Peter Malling f. 1864, Søn af Vekselmægler Joachim Malling og Hustru Elena f, Voss. Student (Stockholm) 1883: studerede i Schweiz og i ; bosat i fra Har skrevet: En Roman om Førstekonsulen (1894); Gouvernørens Frue (1896); Eremitage-Idyllen (1896); Donna Ysabel (1898); Munkeboda (1899); Malin Skytte (1900); Damerne paa Markby (1901); Gryende Dag (1902); Nina (1903); Den lille Marcia (1904); 280 Lady Elsebeth Percy (1905); Hendes Helt (1906); Marie Stuart (1907); Ninas Bryllupsrejse (1908): Karl Skyttes Hustru (1909); To Skuespil, opførte paa Dagmarteatret. Adresse: Elmehus, Holte. MALLING Otto Professor, Organist, R.DM.; f. 1. Juni 1848 i ; Søn af Grosserer L T Malling og Hustru f. Næwe; gift m. Ida Wilbelmine M. (død 1904), Datter af Bankier G J Bargum. Student (v. Westenske Institut) 1866; Elev af Musikkonservatoriet ; Dirigent i Studentersangforeningen ; Medstifter af Koncertforeningen 1874 og dens Dirigent til 1893; Organist ved St. Petri Kirke 1878, ved Helligaandskirken 1891, ved Vor Frue Kirke fra 1900; Lærer ved Musikkonservatoriet 1885, Direktør 1899; Formand for Foreningen til Understøttelse af trængede Musiklærere og Mnsiklærerinder i Danmark; Medlem af Det Ancherske. Legatudvalg, af Samfundsraadet for Samfundet til Udgivelse af dansk Musik og af Bestyrelsen for Foreningen Fremtiden. Kompositioner: Korværkerne: Snefald, Den gyldne Legende. Det hellige Land, Knud den helliges Død, Absalon, Folkevise; Kompositioner for Solosfemmer og Orkester: Kvindens Skabelse, Reveille, Ved Allehelgenstid, Stormen paa, Den hellige Skrift, Mirza Schaffys Lieder; 7 Hæfter religiøse Sange og Salmemelodier; Kantater ved forskellige Festligheder; endvidere Kammermusik af forskellig Slags; Orgelkompositionerne: Christus, Jomfru Maria, 2 Præludier, 12 Postludier (Kirkeaarefs Festdage) o. m. a.; en Klaverconcert, en Violinconcert og en Ballet: Askepot; har udgivet en Instrumentationslærc. Adresse: Stormgade 35. MALLING Valdemar Kontorchef, R. p.p.; f. 9. Aug i Hammel; Søn af Justitsraad, Birkedommer C O Malling og Hustru f. Schønning; gift 1. Gang m. Julie Lovise Augusta f. Stockfleth (død 1907), 2. Gang m. Anna Eleonora f. Faber. Student (Randers) 1877; cand. jur. 1884; Ekspedient has Postinspektøren ; Fuldmægtig j Generaldirektoratet for Postvæsenet, Kontorchef fra 1903; fra 1891 Redaktør af Fabers Rejseliste, af Post-, Jærnbane- og Telegrafhaandbog og JærnbanokørcpJaner. Udenl. Orden : S.N. Adresse : Villemoesgade 23, MALLING Vilhelm Valgmenighedspræst; f. 5. April 1846 i Ringsted; Søn af Organist og Snedkermester Christian Malling og Hustru Marie f. Jørgensen ; gift m. Sofie Johanne Conradine f. Holm, f. 30. Marts i Aarhus.

8 281 Mar Skolelærereksamen (Jonstrup) 1865; Student 1871; cand. theol. 1876; Kapellan i Hillerød hos J C Hostrup ; Sognepræst ; Præst for Odder Valgmenighed fra 1886; i Bestyrelsen for Foreningen Den frie Skole. Medredaktør af Kvinden og Samfundet ; Redaktør af Baunon fra 1904; Oversætter af Rousseaus: Emile; har udgivet en Bog om Huguenotterne, en om Alex. Vinet, en Litteraturhistorie og flere, Skuespil: Dagny (1880); En af Folket (1885); Paa Herregaarden (1887); Formaaende Venner (1892); I Sommerferien (1894); Bodil (1898); Børnene (1908); Noveller: Fra Købstadlivet (1882); En Frivillig (1889); Blændværk (1902). Adresse : Odder. MALLING Wm. Th. Etatsraad, Grosse rer. R.DM.: f. 7. Mai 1830 i Stege. Søn af Køhmand L T Malling og H» stru f. Schmith; gift m. Christine Antoinette f. Bendixsen (død 1881). Formand i Bestyrelserne for Det danske Kulkompagni og Larsens Plads; Medlem af Direktionerne for Det kgl. octr. Søassurance Kompagni og Sparekassen for og Omegn, af Bestyrelserne for De danske Spritfabrikker og Det danske Petroleums Aktieselskab; Medlem af Sø- og Handelsretlen og af Grosserer-Societetets Komité , Næstformand fra 1897: Formand for Privatbankens Bankraad Bosat i Hamburg Adresse: Østbanegade 29. MALTHE-BRUUN Vilhelm Kammerjunker, Branddirektør, R.: t. 27. Jan i : Søn af Kammerherre Kontreadmiral R C Malthe Bruun (død 1895) og Hustru Julie f. Stephansen (død 1892); gift m. Regitze M-B., f. 8. Aug paa Lindersvold ved Fakse, Datter af Kammerherre, Amtmand F Brun (død 1888) og Hustru Sophie f. Vind (død 1901). Student (Borgerdydskolen) p. Ki'sthvn.) 1871: cund. phil. 1872; Ingeniøreksamen 1877: ansat ved Kbbvns Havnevæsen , ved De nye Statsbaneanlæg , ved Gjedserbanens Anlæg : Branddirektør i Nakskov for Den alm. Brandforsikring for Landbygninger fra Formand for Nakskov Landsogns Sogneraad : Grundlægger af Nakskov Landsogns Børneasyl og Formand for dets Bestyrelse. Adresse: Lienlund m\ Nakskov. MANTZIUS Karl kst, Direktør ved Det kgl. Teater, Dr. phil., R.p.p.; f. 20. Febr i ; Søn af Kgl. Skuespiller Kristian Mantzius og Hustru f. Jørgensen; gift 1. Gang m. Sophy f. Rosenberg (Ægteskabet opløst); gift 2. Gang m. Sara f. Beckett, f. 27. Juli i Student (Mariboes Skole) 1878; rand. phil. 1879; studerede romansk Filologi; debuterede paa det kgl. Teater 1883 som Jeronimus i Erasmus Montanus: ved Dagmarteatret som Skuespiller og Direktør; vendte tilbage til Det kgl. Teater; Dr. phil. (Engelske Teaterforhold i Shakespearetiden) 1901; kst. Direktør fra Æresmedlem af Skuespillerforeningen og af Svenska Teaterförbniidet. Hovedroller : Richard III; Shylock i Købmanden i Venedig; Kong Lear; Den Gerrige; Arnolpbe i Fruentimmerskolen; Rosiflengius i Det lykkelige Skibbrud; Bisp Nicolas i Kongsemnernc; Rolling i Vildanden; Bygmester Solnes: Advokat Berent i En Fallit: Grev Trolle i Den gamle Præst; Sixtus Beckmesser i Mestersangerne. Forfatter til Skuespilkunstens Historie T-V og flere andre dramaturgiske Afhandlinger: Teaterhistorisk Forfatter og Oversætter af flere Teaterstykker. Udenl. Ordener: Fr.off.de l'instrue. publ.; S.N. Adresse: Margrethevej 7, Sommerbolig: Villa Lykken, Ellekilde, Hellebæk og Kildemose, Ølsted, Str. Ølsted. MARCUS Arthur Grosserer: f. 6. Sept i : gift m. Fifi M.. f. 5. Nov. i Schwerin. Firma : Marcus & Co. Sekretær i den danske Afdeling af Alliance Francaise; fransk Konsularagent for Korsør; Bestyrelsesmedlem i Efterslægtsamfundet. T'denl. Ordener: F..E.L.: F.B.; F. Cb. : F.M.A.: Fr. off. d'aead. Adresse ; Frederiksgade 21, MARER Johannes Forfatter; f. 3. April 1861 i ; Søn af Skræddermester C H A Marer og Hustru f. Madsen; gift m. Kirstine Margrethe ir., Datter af Sognepræst C M Jungersen og Hustru f. Balslev. Student (Borgerdydskolon paa Krsthvn) 1879: cand. phil. 1880: Skuespiller ved Kasino ved Folketeatret , ved Dagmarteatret ; Skuespiller og Sceneinstruktør ved Aarhus Teater ; Medarbejder ved Nationaltidende (Pseudonym : Poul Fasting) ; Forfatter af flere Skuespil hl. a. : Den gamle Historie; Dafnis og Chloe; Den hvide Handske; Oversætter af talrige Romaner og Skuespil; siden 1895 Skriftsagkyndig. Adresse : V-Voldgade 89, MAROTT Conrad Emil Redaktør; f. 23. Aug i Storehedinge; Søn af Bogbinder F C E Marott.

9 Mar 282 Oprindelig Bogtrykker; Medredaktør af Demokraten i Aarhus ; Redaktor af Horsens Arbejderblad , af Fyens Socialdemokrat fra 1896; Medlem af Socialdemokratiets Hovedbestyrelse; Formand for Den socialdemokratiske Presseforening og for Samaritanen i Odense. Folketingsmand for Odense 1. Kreds fra 1903; Medlem af Folketingets Finansudvalg; Medlem af Odense Byraad fra Adresse: Helgolandsgade 12, og Odense. MARSTRAND Jacob Borgmester; f. 10. Aug i ; Søn af cand. polyt. Theodor Marstrand (død 1863) og Hustru f. Jansen; gift m. Marie Elisabeth M.. f. 20. Starts i, Datter af Snedkermester Peter Neergaard og Hustru f. Fieron. Præliminæreksamen (Schneekloths Skole); Bagersvend 1866; Bagermester i Medstifter af Kbhvns liberale Vælgerforening 1883 og i mange Aar dens Næstformand; Medlem af Borgerrepræsentationen ; Raadmand ; Borgmester for Magistratens 4. Afdeling fra 1904; Medlem af Over- Skyldraadet; Formand for Bygningskommissionen i ; Medlem af Havneraadet. Medarbejder ved Tidens Strøm; bar skrevet forskellige Smaaskrifter: Benjamin Franklin; Højskoleforstander Falkenstjerne; C F Tietgen. Adresse: Ved Glyptoteket 6. MARTENS Hermann Generalkonsul K 2.p.p.; f. 26. April 1847 i Kühren i Holsten. Uddannelse paa Gymnasierne i Eutin og Kiel, Universiteterne i Berlin, Bonn, Göttingen, Genf og Kiel; ansat ved Konsulaterne i Kristiania og Jerusalem; Vicekonsul i 1879; derefter Konsul i Kairo, Helsingfors, St. Louis, Kristiania, Paris og Alexandria; kejserlig tysk Generalkonsul i Kbhvn fra 1894; Præsident for Deutscher Hülfsverein. Udenl. Ordener : Pr.Kr.; Pr.R.Ø. Adresse: Amaliegade 39, MARTENSEN-LARSEN H Sognepræst, Lic. theol.: f. 2. Sept i ; Søn af Højesteretsassessor E F Larsen og Hustru f. Martensen; gift m. Astrid f. Mundt f. 16. Febr. paa Frederiksberg. Student 1884; cand. theol. 1890; Lic. theol.; Præst i Vejlby; Sognepræst ved St. Pauls Kirke i fra Formand for St. Pauls Kirkes Menighedspleje og St. Pauls Sogns Sygepleje: Medlem af Det kirkelige Udvalg Skrifter : Naturvidenskabens Gæld til Kristendommen (1895); Den bibelske Monotlieismes Særstilling i Religionshistorien (1896); Tvivl og Tro (1909) m. fl. Adresse: Lundsgade 3. MATHIESEN Aage Arkitekt; f. 22. Maj 1868 i Aarhus; Søn af Bygningsinspektør i R L Mathiesen og Hustru f. Kabell: gift m. Mathilde Amalie M., Datter af Musiklærer N C Westergaard. Tømrersvend og i Murerlære; Afgangsbevis fra Kunstakademiet; Neuhausonske Præmie; Konduktør hos Professor Storch og Arkitekt Axel Berg o. fl.; udført flere Hundrede Opmaal.ingsarbejder for Nationalmuseets anden Afdeling; har bygget Dannemare Kirke, restaureret Kongsgaarden i Korsør og Steensgaard paa Fyen samt bygget en Del Privatbygninger i, Provinserne og Sverrig; sammen med Ulrik Plesner Arkitekt ved Studenterforeningens Bygning i Aborreparken og Kvindelig Læseforenings Bygning i GI. Mønt. Vicepræsident for De forenede danske Motorejere; Formand for.motorcykleklubben Elleham. Medarbejder ved Nationalmuseets 2. Afdeling i 15 Aar; har givet Meddelelser i Aarbøger for nordisk Okikyndighed og Historie og i Fra Archiv og Museum: Medlem af Det kgl. nordiske Oldskriftselskab og af Historisk Selskab for Litteratur og Kunst. Adresse : Gammel Kongevej 1 C,, Sommerbolig : Rungsted. MATTHIESEN Oscar Professor, Figurmaler; f. 8. Juli 1861 paa Slesvig Slot; Søn af Branddirektør og kgl. Husfoged J P Mathiesen (død 1889) og Hustru Angelique f. von Staffeldt; gift 1. Gang m. Camilla M. (død 1906), Datter af Skræddermester L M Larsen (død 1893) og Hustru f. Hesselberg, 2. Gang m. Anka f. Mann. Elev af Kunstakademiet 1878; Afgangsbevis 1882; udstillede første Gang 1885; Akademiets lille Guldmedalje 1884; Studieaar i Paris; Kommissionær for Danmark ved Verdensudstillingen i Chicago Genoptaget den forglemte al-fresco Teknik; opfundet Hærdningen af al-fresco Kalkmørtel med komprimeret Kulsyre; deltaget i Udgravningerne af Pompei; udsmykket Carnoles i Menton med Fresker og Relieffer; af den preussiske Regering kaldet til Akademiet i Berlin og undervist saavel der som paa Kunstgewerbeschule i Freskomaleri. Værker: Kaifas: Dantes Helvede 23. Sang (1883); Griffenfeldt paa - Munkholmen, beskæftiget med at undervise

10 283 Mat Kommandantens Børn; Et Sæbekogeri; Badende Ryttere; Leda og Svanen; Faust og Margrethe; Holberg overværer en Prøve paa Erasmus Montanus; Heste ved Seinen; Franske Okseforspand; Fresker i Studenterhuset, andre Fresker : Evropas Bortførelse. Har skrevet og illustreret Værket Sljærner og Striber, Indtryk fra en Kejse i Nord-Amerika. Fdenl. Orden: Svensk Literis et artibus. Adresse: Søbakkevej 25, Charlottenlund, Sommerbolig : Nymindegab. MATTHISON-HANSEN Aage Forfatter; f. 20. Marts 1864 i ; Søn af Kantor Viggo Matthison-Hansen og Hustru f. Wiuff; gift m. Rosa M-H., f. 3. Juni 1863, Datter af Handelsskolebestyrer C F C Thorsøe (død 1895) og Hustru f. Barkow (død 1871). Ansat ved Kommunens Folkebiblioteker fra 1898; Rejse til Kina Har udgivet: 12 Digtsamlinger. Endv. : Blaalys (1890); Nutids-Lyrik, en Antologie af nyere dansk Lyrik 1899; Vandliljerne; kinesiske Digte i Oversættelse (1903); Udvalg af Schack Staffeldts Digte (1902). Adresse: Kingosgade 15, MATTHISON-HANSEN Waage Professor, Domorganist, R. p.p.; f. 27. Dec i Roskilde; Søn af Professor, Domorganist Hans Matthison- Hansen og Hustru f. Quistgaard; gift m. Anna Frederikke M-H., f. 26. Jan. 1845, Datter af Proprietær Frederik Friis (død) og Hustru Frederikke f. Lautrup (død). Elev af Faderen; Organist i Holstebro, senere i Nykjøbing F.; Domorganist i Roskilde fra Udenl. Ordener: F.off.d'acad.; Stan. Adresse : Roskilde. MATTHISON-HANSEN R.St. Wilhelm Gottfred Konservatorieforstander; f. 13. Juli 1870 i ; San af Kantor Viggo St. Mattliison-Hansen og Hustru Johanne f. Wiuff; gift m. Tonna f. Johannsen, f. 17. Juli 1874 i Nyborg. Elev af Kblivns Musikkonservatorium ; medvirkede dels som Solist, dels som Kammet musikfortolker ved et stort Antal Koncerter i de følgende Aar; det Raben-Levetzauske Legat for Kunst og Videnskab 1894; Stifter af og Direktør for Matthison- Hansens Konservatorium Adresse: Grundtvigsvej 4, MATTHISSEN Emil Etatsraad, Købmand, R.; f. 14. Sept paa Frederiksberg; Søn af Slagtermester W Matthissen (død 1888); gift m. Marie i Andrea M., Datter af Købmand Møller, Nykjøbing F. (død 1879). Uddannelse : Efterslægtens Skole og hos Agent F A Hansen i Kjøge. Startede 1889 sin nuv. Forretning i Roskilde; fra 1900 tillige Medindehaver af Firmaet Mattilissen & Dittmann i Medlem af Overskatteraadet for Roskilde Amt og af Bestyrelsen for Historisk Samfund for Kbhvns Amt: Kasserer for GI. Roskilde Amts Landboforening ; desuden Bestyrelsesmedlem i talrige politiske, kommercielle, velgørende og kommunale Foreninger. Adresse : Roskilde. MATZEN Helga Frue, Professorinde; f. 1. Juni i ; Datter af Etatsraad I P T Bryde (død 1910) og Hustru f. Brandt; gift 1. Gang m. Konsul J V V Vidalin (død), 2. Gang m. Professor, Dr. jur. Henning Matzen (se denne). I Bestyrelsen for Dansk Kunstflidsforening; Medlem af Komitéen for Dansk Koloniudstilling 1905, for Lidstillingen fra Gamle Hjem 1908 og Heibergudstillingen 1909; Medlem at Bestyrelsen og Repræsentantskabet i Højres Arbejder- og Vælgerforenings 1. Kreds. Adresse: Kalvebod Brygge 4. MATZEN Henning Professor ved Universitetet, Dr. jur.. SK. DM. p.p.; f. 28. Dec i Rehbjergskov i Angel; Søn af Væver Marauard Nicolaj Matzen og Hustru Anna f. Hansen; gift m. Helga M. (se denne). Student (Flensborg) 1859; cand.jur. 1864; Universitetets Guldmedalje (Den danske Panterets Historie indtil Chr. Vs Lov) 1867: Professor ved Universitetet 1870; Dr. jur. 1879; ekstraordinær Assessor i Højesteret 1880; Medlem af den nordiske Sølovskommission, af Det kirkelige Raad ; Medlem af Den permanente Domstol i Haag fra 1899; Opmand i den første Voldgiftssag, ført for denne Domstol, mellem Nordamerika og Mexiko 1902 og i den endnu verserende svensk-norske Rengræsningssag; Landstingsmand for 1. Landstingskreds fra 1879: Formand i Landstinget , Medlem af Rigsretten; Medlem af I'Institut de droit international; korresponderende Medlem af I'Institut de France; i Bestyrelsen for Højres Arbejder- og Vælgerforening; Medlem af Kirkeinspektionen for Vor Frue Kirke. Litterære Værker: Grundloven og Folkets Selvstyrelse (1873); Til Gensvar (1874); En Fremstilling af Universitetets Retshistorie (1879); Den danske Tingsret ( ); Den nordiske Tingsret (1880); Den danske Statsforfat-

11 Mei 284 ningsret ( ); Haandbog i den danske Kirkeret (sammen med Timm) 1891; Forelæsninger over den danske Retshistorie ( ); Forelæsninger over den positive Folkeret (1900). Udenl. Ordner: N.O.N.; S.N. Adresse : Kalvebod Brygge 4, Kblnn. MEIER Vilhelm Thorvald Oberst, K*.DM.; t. 28. Sept, 1851 paa Skaarup Seminarium; Søn af Sognepræst til Verainge paa Fyen J N Meier (død 1899) og Jlnstru f. Jürgcnsen (død 1907); gift m. Luise Christiane M., f. 22. Juni 1857 paa Aalykkegaard ved Odense, Datter af Direktør H J Esmann (død 1880) og Hustru Annette f. Strøbech (død 1885). Sekondløjtnant 1872; Premierløjtnant 1875; Kaptajn 1883; Oberstløjtnant 1897; Oberst 1905; Chef for 1. Regiment; Medlem af Overkrigsretten;; Formand i Forretningsudvalget for Foreningen Dannevirke. Adresse: Svanholmsvej 3, MEINERT F V A Dr. phil., R.DM.; f. 3. Maris 1833 i ; Søn af Grosserer og Rådmand J S Meinert og Hustru f. Tang; gift m. Kanna Henriotte Anna Elisabeth M., f. 3. April i Ulfborg. Datter af Provst O Th. N Krarup. Student (Borgerdydskolen p. Krsthvn.) 1850; cand. theol. 1857; Dr. phil. (Anatomisk Undersøgelse af de danske Ørentviste) 1863; Assistent ved Zoologisk Museum Inspektør ; Docent ved Landbohøjskolen Medlem af Videnskabernes Selskab Har skrevet: Bidrag til de danske Myrers Historie (1860); Om Larvespirørnes Oprindelse i Miastorlarvcn ( ); Fluernes Munddele (18S1); Caput Scolopcndrae (1883); De eucaphale Myggelarver (1886); Sideorganerne hos Scarabælarverne (1895); Pycnogonida fra den danske Ingolf-Ekspedition. Adresse: Kong Georgs Vej 19, MELBYE Anton Forfatter; f. 14. Okt i ; Søn af Varemægler Julius Melbye (død 1864) og Hustru f. Christensen; gift m. Forfatterinde Ella M., Datter af Grosserer J P Hancke (død 1903). Student 1879; cand. phil. 1880; Medarbejder ved Dags-Avisen 1882, senere ved Morgenbladet og Politiken; Generalkorrespondent til V enstres Provins Presse ; sammen med Axel Henriques (se denne) i en Aarrække Forfatter af Revuer og af Blæksprutten; talrige Viser, Smaastykker og Oversættelser. Adresse: Sølvgade 36, MELCHIOR Carl H Grosserer, R.p.p.; f. 6. Aug i ; Søn af Etatsraad, Grosserer M G Melchior og Hustru Dorothea f. Henriques: gift m. Clara f. Raphael, f. 10. Juli 1866 i London. Firma : Moses & Son G Melchior. Uddannet i Sprog i England og Schweiz , i Handelen hos Adler Wulff & Meyer i Aarhus og hos Moses & Søn, Ö Melchior, Prokurist i 1880; Grossererborgerskab 1882; Assoeiø i ovennævnte Firma Formand i Bestyrelsesraadet for Svitzers Bjergningsentreprise; Medlem af Bestyrelserne for De forenede Bryggerier og St. Croix Sukkerfabr.; Kommiteret hos de private Assurandører; i Bestyrelsen for Foreningen til nnge Handelsmænds Uddannelse og Nordisk Skibsrederforening; Formand for Kbhvns Skøjteløberførening; Kasserer for Udvalget for danske Skötebarns Fælleslege og for Spæde Børns Ernæring; Repræsentant for Mosaisk Trossamfund. Udenl. Orden : N.St.O. Adresse: N-Farimagse. 13. MELCHIOR Max Overlæge, Dr. med.; f. 18. Dec i ; Søn af Grosserer Joseph Melchior og Hustru Mariane f. Goldschmidt; gift m. Sigrid M.. f. 1. Feb. i Kristiania. Datter af Direktør S M Asker og Hustru f. Knudsen. Student (Mariboes Skole) 1880; med. Eks. 1887; Reservelæge i Søværnet 1887; klinisk Assistent ved Frederiks Hospital : Reservekirurg ved Frederiks Hospital Afd. D ; Dr. med. 1893; Fransk Oversættelse af Doktordisputats 1895, denne belønnedes i 1896 med Prix Godard af Videnskabernes Selskab i Paris og hermed Titlen Laureat de l'aoadémic des sciences; Afdelingslæge ved Poliklinikens kirurgiske Afd. fra 1899; Korpslæge i Hæren 1900, Overlæge 1907; Afdelingslæge ved Garnisons Sygehus fra 1903: Docent i Kirurgi ved Tandlægeskolen. Adresse : st. Kongensgade 85. MELCHIOR Moses Grosserer; f. 28. Jan i ; Søn af Gerson Melchior og Hustru Birgitte f. Israel; ugift. Firma: Moses & Søn G Melchior. Lærte hos Jacob Holm og Sønner; Grosserer 1850; Medlem af Borgerrepræsentationen af Sø-Handelsretten fra og af Grosserersocietetets Komité fra ; i Bestyrelsen for Det store nordiske Telegrafselskab; Formand for Fjerde Søforsikringsselskab; Kasserer i Foreningen til Søfartens Fremme; Medlem af Bestyrelsen for Plantageselskabet Dansk

12 'X Mey Vestindien; Vicepræsident i Komitéen for.dansk Vestindien; Form. i Administrationen for Præmieselsk. for den mosaiske Ungdom; Formand for Sygeplejeselskabet for det mosaiske Trossamfund; Medlem af Centralkomitéen; i Bestyrelsen for Fængselshjælpen; Formand for Arbejdernes Byggeforening; Kasserer for Hjem for arbejdsføre blinde Kvinder; i Hovedbestyrelsen for s Understøttelsesforening. Adresse: Ø-Søgade 8.. Sommerbolig Teglgaard pr. Charlottenlund. MELDAHL C E Generalløjtnant, SK. DM.p.p.; f. 2. Marts 1835 i ; Søn af Fabrikejer Heinrieh Meldahl og Hustru f. Hansen; gift m. Anine Pauline f. Hahn (død). Sekondløjtnant 1853; Generalstabsaspirant 1859; Kaptajn og Adjoint i Generalstaben 1863: Oberst 1879; Stabschef ved 2. Generalkommando ; Generalmajor og Chef for 2. sjællandske Brigade 1390; Generalinspektør for Fodfolket 1895; Generalløjtnant og kommanderende General i 2. Generalkommandodistrikt 1901: Afsked Udenl. Ordner : F.Æ.L.; S.Sv. Adresse: Rathsacksvej 15. MENTZ August mag. scient. : f. 5.1 Dec i Gilleleje; Søn af Købmand R W Mentz og Hustru Philippa f. Bech; gift m. Elna Clara Johanne M., f. 26. Okt. i. Datter af Oberstløjtnant P Hansen. Student (Borgerdydskolen) 1887; Universitetets Guldmedalje 1893; mag. seient 1894: Uærer ved Borgerdydskolen i ; Botaniker ved det danske Hedeselskabs Mose- og Engvæsen fra 1899; i Bestyrelsen for"botanisk Rejsefond; Medlem af Udvalget for Naturfredning og af Udvalget for Forstbotanisk Have ved Viborg. Adresse : Viborg. MERTINS Victor Tømrermester; f. 26..luli 1853 paa Frederiksberg; Søn af Tømrermester August Mertins (død 1899) og Hustru Caroline f. Gjerløf (død 1888); gift m. Anna Karoline M., f. 27. Juni i, Datter af Skomagermester Martinius Smidt (død 1866) og Hustru Laura f. Andersen (død (1905). Tømrerlærling 1867, Svend og Tømrerformand 1872: besøgte Teknisk Selskabs Skole, og Kunstakademiet; Bygningsinspektør 1377: Tømrermester 1881; var Medlem af Konsortiet Frederiksberg Byggeselskab; har gjort forskellige bygningstekniske Opfindelser. Medlem af Haandværkerbankens Repræsentantskab ; samt af Arbejdsgiverforeningens og Haandværkerforeningens Repræsentatskab; Medlem af Overskalteraadet for Frederiksberg fra 1904; i Bestyrelsen for Den tekniske Forening; Medlem af Kirkesynet for Frederiksberg fra 1907; i Bestyrelses for Kbhvns Tømrerlav fra 1903, for Det frederiksbergske Fjendomssoeietet og for Aktieselskabet Fuglebakken. Adresse ; H C ørsteds Vej 42. MESSERSCHMIDT John Fabrikant; f. 15. Aug i : Søn af Fabrikejer Emil Messerschmidt (død 1877) og Hustru f. Bølling (død 18741: gift 1. Gang m. Caroline f. Evers (død 1904), 2. (lang Bl. Tit f. Hansen. Indtraadte i Garverifirmaef Emil Messerschmidts Sønner Medlem af Bestyrelsen for Danmarks Garverforening fra 1888, deus Formand fra 1904; Medlem af Industriforeningen«Repræsentantskab fra 1893 og af dens Bestyrelse fra 1908: Medlem af Bestyrelsen for Kbhvns Læderhandlerforening fra dens Stiftelse 1885 og for Fagskolen for Haandværkere og mindre Industridrivende (Teknologisk Institut) fra 1909; Revisor i Rejscstipendieforeningen fra 1910; Medlem af Bestyrelsen for Aktieselskaberne M I Ballin's Sønner og Dansk Telegrafonfabrik. Adresse : Antoinetfevei 5. Valby, k'hh. MESSERSCHMlDT Louis Garvermester: f. 21. Sent i : Søn af Fabrikeier Emil Messersehmidt og Hustru f. Bølling; gift m. Therese Romana f. Dølle. f. 23. Febr. i Berlin. Firma : Emil Messerschmidts Sønner. Uddannet i Faderens Forretning fra 1874; Medindehaver af denne, fra 1880: Oldermand i Garverlavet fra Adresse: Amalievej 6, Kbbvn. MESSERSCHMIDT T E Lodsinspektør, Kaptajn, R.DM.p.p.; f. 24. Febr i ; Søn af Oberst F W F Messerschmidt (død og Hustru f. Stoltze (død 1907); gift m. Sofie Marie Petrea f. Nissen, f. 24. Maj 1863 i Flensborg. Sekondløjtnant 1880; Premierløjtnant 1882; Kaptajn 1899; Afsked 1909; Lodsinspektør ved Dragør Lodseri fra Udenl. Ordner: N.Kr.M.; Pr.Kr.; P. S.B.A.; Tun.N.I. Adresse.; Dragør. MEYER A C Redaktør, MfDR.: f. 11. Juni 1858 i ; Søn af Detailhandler L R Meyer. Uddannet som Maskinarbejder 'og Stukkatør; Sekretær for Smedenes og Maskinarbejdernes Fagforening ; Forretningsfører for Socialdemokratisk Forbund 1878; Medarbejder ved Socialdemokraten fra 1884; Stifter af Oplysningsklubben Karl Marx; Grundlægger af Børnenes Kontor; Folketingsmand for Kbhvns 13. Kreds fra 1895; i Bestyrelsen for Dansk Cyklist-

13 Mey 286 Fortand; stiftede i 1889 den tørst«danske Atletklub og nogle Aar senere Arbejdernes Idrætsklub; Æresmedlem af Atletunionen. Forfatter til flere Skuespil, Opførte paa Arbejdernes Teater: har udgivet et Par Digtsamlinger og forfattet Romaner og talrige Sange. Adresse: Vodroffsvej 5. Kbbvn. MEYER Adolph H Læge, Dr. med.; t. 29. Sept i Aarhus; Søn af Vekselerer Herman Meyer og Hustru Minna f. Fraenckel; gift m. Mathilde M., f. 6. Nov i, Datter af Etatsraad M M Roldschmidt og Hustru Julie, f. Friedländer. Student (Mctropolitanskolen) 1888; med. Eks. 1895: Dr. mod. 1901; Oprettet Privatklinik 1905; Leder af Børnehosoitalcts Klinik paa Vesterbro fra 1906; Sekretær i Dansk pædiatrisk Selskab. Adresse: V-Boulevard 51. MEYER Axel Fabrikant, K'.DM.p.p.: f. 22. Nov i ; Søn af Voksdugsfabrikant J E Mover (død 1873) og Hustru f. Sehneider (død 1897): gift m. Fanny Johanne M., f. 2. Sept. i, 'Datter af Regnskabsfører C G Jensen og Hustru f. Land, Uddannet som Maler og Lakcivr; ledede- efter Faderens Død 1873 dennes Fabrik for sin Moder; Borgerskab 1877: Medindehaver af Firmaet E Meyer fra Medlem af Industriforeningens Forevisningsudvalg 1874, af dens Repræsentantskab 1882 og af Bestyrelsen fra 1888: Medlem af Komitéen for Den nordiske Udstilling 1888; Medstifter af Rejsestipondieforeningen 1882, Formand for samme ; Delegeret i Fællesrepræsentationen for dansk Industri og Haandværk 1885; Formand for samme fra 1889; Medlem af Eksportforeningens Bestyrelse 1895: Medstifter af den Industrielle Kreditforening 1898, Formand for samme 1910; Medlem af Arbejdsgivernes Ulykkesforsikrings Bestyrelse siden 1898; Delegeret ved Det danske Kunstindustrimuseum: Medlem af Bestyrelsen for Teknologisk Institut fra 1909 og af Formandskabet for De samvirkende Byerhvers-Organisation; Kontrolcrende paa Justitsministeriets Vegne ved Almindeligt Dansk Vare- i og Industrilotteri; Formand for Aktieselskabet Tivoli; Borgerrepræsentant Udenl. Ordner: N.St.O.: K.St.Stan.; S N.: S.V. Adresse : Sørtcdamsdossering 89, MEYER Cosinus Kriminalretsassessor; f. 28. Okt i ; Søn af Overretsassessor Vilhelm Meyer (se denne); gift m. Paula M., f. 7. Juni 1875 i Helsingør, Datter af Stabslæge Jørgensen og Hustru Frederikke f. Holm. Student (Lyceum) 1885; cand. jur. 1890; Sagførerfuldmægtig; Auditør 1896; Kriminalretsassessor fra Formand for 13. Værgeraads Kreds i Adresse: Havnegade 41, MEYER Emil Fabrikant. R.p.p.; S. 4. Nov i ; Søn af Voksdugsfabrikant J E Meyer (død 1873) otr Hustru f. Schneider (død 1897); gift m. Julio Angelica St., f. 12. Juli i Arbejdede i Moderens Forretning fra 1876, Medindehaver 1882 (Firma : E Meyjr). Sekretær for Rejsestipendieforeningen for Haandværkere og Industridrivende , Formand ; Revisor i Industriforeningen i Medlem af denne Forenings Industriudvalg fra Formand for dens undervisningsudvalg fra 1904; Oeneralkommissær for Danmark ved Verdensudstillingen i Chicago 1893; Kasserer for Skøjteløberforeningcn af Udenl. Orden : S.V. Adresse : Villemoesgade 4, MEYER Emil Kontorchef, R,; f. 24. Maj 1856 i : Søn af Grosserer M J Meyer (død 1872) og Hustru Rebecca f. Levysohn (død 1895); gift m. Johanne Laura M., f. 22. Nov. i, Datter af Grosserer Albert Friedlænder og Hustru f. Bloch. Student (Mariboes Skole) 1872; cand. polit. 1878: Assistent i Nationalbanken Fuldmægtig Kontorchef 1888; i Direktionen for s Grundejerbank , Formand for Tilsynsraadet 1910; Næstformand i Repræsentantskabet for Nordisk Livsforsikrings Aktieselskab af 1897; i Bestyrelsen for Nationaløkonomisk Forening, for Studentersamfundet ( ) og for Kbbvns radikale Venstreforening. Har skrevet Nationaløkonomiske Afhandlinger i Nationaløkonomisk Tidsskrift, i Tilskueren og i Studentersamfundets Smaaskrifter: Medudgiver af Hages Haandbog i Handelsvidenskab. Adresse.: Frederiksberg Allé 66. MEYER Henry Justitsraad, Inspektør, R.DMp.p.: f. 3. Marts 1852 i Kbbvn.; Søn af Partikulier Theodor Meyer øg- Hustru f. Dons: gift m. Anna Dorothea Birgitte f. Smith. f. 17. Dec i Holbæk. Forvaller 1881 og Inspektør for St. Hans Hospital fra 1900; Leder af den daglige og lokale Administration af

14 287 Mey Boserup Brystsygesanatorium; Medlem af Bestyrelsen for Foreningen af 1837 til forsømte Børns Frelse. Har som Arkitekt for Kbhvns Kommune bygget Kbhvns offentlige Slagtehuse, Boserup Sanatorium, betydelige Anlæg paa St. Hans Hospital fra Udenl. Orden: N.St.O. Adresse: St. Hans Hospital, Roskilde. MEYER Johanne Frue, Journalist; f. 1. Juli 1838 i Aalborg; Datter af Toldassistent Lauritz Petersen. Foredragsholder siden 1885; var den første Kvinde, der offentlig fremførte Fordringen om Kvindernes politiske Valgret 1888; har holdt over 1000 Foredrag om sociale Emner rundt om i Landet. Journalist ved Socialdemokraten og Korrespondent ved Provinspressen 1885; Redaktør af Hvad vi vil ; senere Medarbejder ved Folkets Avis, Damernes Blad og.provinspressen; Medredaktør af Agitatoren fra 1909; tidligere Formand for Don kvindelige Frenaskridtsforeuing; Formand for Sundhedsforeningen og for Teosofisk Samfund..Maria-Logen ". Har skrevet : Borgerlig Vielse og Brudcrituulet (Pjece 1895); Barnet og det sexuelle Spørgsmaal (1906); Ny Kønsmoral og friere Form for Ægteskabet (1910). Adresse: Biilowsvcj 32 B, MEYER Karl Professor, Laboratoricforstander; f. 9. Nov i : Søn af Grosserer M J Meyer (død 1872) og Hustru Rebecca f. Levysohn (død 1895); gift m. Elise M.. f. 1. Maj i Gøteborg, Datter af Manufakturhandler Fiirstenberg og Hustru f. Heyman. Student, (Mariboes Skole) 1879; cand. polyt. 1884; s. A. Assistent ved GI. Carlsberg: Studierejse i Tyskland og England l885; ansat paa, Hansens Osteløbefabrik ; Bestyrer af en Trikotagefabrik i Gøteborg ; ansat paa Ringnes Bryggeri i Kristiania 1888; Forstander for Tuborg Laboratorium ; Medejer af Detlefsen og Meyers laboratorium fra 1890; Tilsynshavende ved Statsprøveanstaltens Lerlaboratorium; Medlem af Patentkommissionen frs af Bestyrelsen for Hertz Garveri & Skotøjfabrik og for De forenede Bryggerier. Redaktør af Ingeniører ; udgiver af Haandbog i Varekundskab for Kolonialhandlere og af Meyers Vareleksikon. Adresse: Sortedamsdossering 95 A, MEYER Kirstine Dr. phil.; f. 12. Okt i Skærbæk i Nordslesvig; Datter af Farver og Gaardejer Niels Bjerrum; gift m. mag. scient. Adolph Constantin Meyer (død 1896). Student (privat dimit.) 1885; mag. scient. 1892; Videnskabernes Selskabs Guldmedalje 1899; Lærerinde ved N Zahles Skole fra ved Frk. tf Adlers Fællesskole, fra 1900; Redaktør af Fysisk Tidsskrift fra 1902; Leder af Faglærerinders prakt isk-pædagogiske Uddannelse fra 1908; Dr. phil. 1909; Medlem af Eksamenskommissionen for Skolelærer- og Skolelærerindeeksamen fra Adresse; Nøjsomhedsvej 5. MEYER Leopold Professor ved Universitetet, Dr. med., R.p.p.; f. 1. Nov i ; Søn af Grosserer M J Meyer (død 1872) og Hustru Rebecca f. Levysohn (død 1895); gift m. Emma f. Bendis (død 1907). Student (Mariboes Skole) 1870: med. Eks. 1875; Dr. med. 1880; forskellige Studierejser til Udlandet; Reservekirurg Ved Kommunehospitalet Afd. V ; Underakkuehør ved Fødselsstiftelsen : Privatklinik i fra 1887: Censor ved med. Eks ; Medredaktør af Bibliotek for tæger fra ; Sekretær ved Det ('lassenske Litteraturselskab fra 1893; Læge, ved Kbhvns Brandvæsen ; Professor i Fødselsvidenskab, Kvindesygdomme og spæde Børns Sygdomme samt Overakkuchør ved Fødselsstiftelsen fra 1897; Formand for Foreningen Spæde Børns Ernæring, for Foreningen for Gynækologi og Obstetrik samt for Almindelig dansk Jordemoderforening fra 1902; Medlem af Bestyrelsen for Jordemødrenes Understøttelsesforening af 1873 fra 1897, af Bestyrelsen for Nordisk kirurgisk Forening og af Sundhedskollegiet fra : Viceformand i Medicinsk Selskab : Æresmedlem og Medlem af forskellige udenlandske Lægcselskabcr; Medlem af Bestyrelsen for Mødres og Børns Bespisning; Formand i Bestyrelsen for Det danske Mælke- Kompagni. Litterære Værker: Det normale Svangerskab. Fødsel- og Barselseng; Den første Barnoplejc; Menstruationsprocessen og deus sygelige Afvigelser; Svangerskabets Patologi. Udenl. Ordner; N.St.O.; S.N. Adresse: Amaliegade 2~. MEYER Louis Grosserer. R.; f. 6. Marts 1843 i ; Søn af Grosserer Alfred I Meyer og Hustru Sophie f. Melchior; gift m. Thea, Johanne Mario f. Friedländer (død 1908). Firma : Beckett & Meyer.

15 Mey 288 Næstformand for Kbhvns Bedømmelses- og Voldgiftsudvalg for Kaffehandelen ; Medlem af Bestyrelsen for Kbhvns Dampmøller; i Administrationen for Præmiesclskabot for den mosaiske Ungdoms Anbringelse til Kunstner eller HaandværKer; Medlem af Toldraadet 1910 og af Grosserer Societetets Komité Adresse: Kvæst huserade 6, Kblivn. MEYER M A Overretssagfører; f. 3. Feb i ; Søn &f («rosserer A J Meyer og Hustru Sophie i. Melchior; gift m. Louise Mariane Rosalie M. (død 1884), Datter af Grosserer Sally Friedlænder og Hustru f. Bloch. student (Borgerdydskolen) 1857; cand. jur. 1863; Overretssagfører 1869; Sekretær for Mosaisk Trossamfunds Repræsentantskab fra 1886; Kasserer i P«emieselskabet for den mosaiske Ungdom fra 1889; Formand i Direktionen for Friskolen for Drengebørn af den mosaiske Tro. Adresse: Classensgade 40, MEYER Niels Telegrafdirektør, R.DM. p.p.: t. 3. April 1856 i Rendsborg; Søn af Oberst C V Meyer og Hustru f. Øllgaard; gift m. Katharina Elisabeth f. Tuxen, f. 19. Juli 1859 i Svendborg. Polyt. Adgangseks. 1872; cand. polyt. 1878; Assistent ved Orlogsværftete Bygningsvæsen s. A.; Elev ved Statsbanedriften 1880; Telegraf ingeniør ved de jydsk-fyenske Statsbaner 1882; Telegrafdirekter ved Statetelegrafen Næstformand for Elektroteknisk Forening. Udenl. Ordner: N.St.O.; P.Chr.; Pr. Kr.; S.V. Adresse : A F 1 lbsensvej 7, Hellerup. MEYER Raphael Bibliotekar; f. 29. Marts 1869 i ; Søn af Købmand Ludvig Meyer og Hustru Dina f. Kalisch; gift m. Betty f. Jacobsen, f. 26. Jan. i Student (Borgerdydskolen) 1887; cand. mag. 1893; Lærer ved Borgerdydskolen og ved H Adlers Fællesskole; Translatør i Tysk; Assistent i Universitetsbiblioteket ; Carlsbcrgfondets Stipendiat i Rom ; vikar. Assistent ved Universitetsbiblioteket : Bibliotekar ved Landbohøjskolens Bibliotek fra Kasserer i Privatskolens fagordnedc Lærerforening 1899; Formand for skandinavisk Forening i Rom Og for Bibliotekarforeningen fra 1908; öensor ved Skoleembedseksamen fra Litterære Arbejder: Einführung in das ältere Neuhochdeutsche (Leipzig 1894); Götz von Berlichingen, Selvbiografien og Goethes Götz (1895); Den gamle danske Dødedans (1896); Bidrag til Illustreret Verdensliteraturhistorie (1897); Oerbertsagnet, Studie over middelalderlige D.jævlekontrakthistorier (1902); Kierkegaardske Papirer (1904); Goethe (1906). Desuden nogle Skulebøger. Adresse: N-Søgade 9 A. MEYER Sextus Oberst, Ih. Brandchef, K'.DM.p.p.; f. 11. Maj 1834 paa Frederiksberg; Søn af Major, Toldinspektør G F von Meyer og Hustru Maren f. Fries; gift m. Anna Emilie f. Levison, f. 1. Febr i Kadet 1848; Sekondløjtnant 1853; Premierløjtnant 1867; Kaptajn 1872: Brandinspektør i 1884; Afsked fra Hæren 1886 som Kaptajn af Ingeniørkorpset; kar. Oberst Chef for Kbhvns Brandvæsen til Udenl. Orden.- R.St.Sfan. Adresse. V-Boulevard 57, MEYER S N Grosserer; f. 14. Marts 1856 i Kolding; Søn af Købmand II W Meyer (død 1887) og Hustru Esther f. Cohen. Uddannelse: Kolding Latinskole: W Klenow i Indehaver af Firmaet S N Meyer & Co.; Formand i Bestyrelserne for Byggeselskabet Westend og Varehuset Frederiksberggade; Medlem af Bestyrelsen for Frederiksberg Bank. Adresse : Vesterbrogade 82, MEYER Sophus Stabslæge, Dr. med., R.DM.; f. 27. Sept 1846 i Vejle; Søn af Oberst C V Meyer og Hustru f. Øllgaard; gift m. Ellen M.. f. 16. Maj 1857 paa Frisholt ved Viborg, Datter af Kommunelæge P B W Sandholt og Hustru Polonia f. van der Pahlen Owen. Student (Viborg) 1866; med. Eks. 1872; Reservelæge i Hæren og ved Garnisons Sygehus ; Reservekirurg ved Frederiks Hospital Afd. C ; Underakkuchør ved Fødselsstiftelsen ; Dr. med. 1881; Korpslæge i Hæren Overlæge 1902, Stabslæge 1908; Censor ved med. Eks. fra 1897; Formand for Lægeforeningen for og Omegn for Almindelig dansk Lægeforening , for Militærlægeforeningen fra 1909 og for Censorerne ved den lægevidenskabelige Embedseksamen fra 1909; Medlem af Bestyrelsen for Jordemoderforeningen i fra 1904, Formand for samme fra 1909; Medlem af Bestyrelsen for Foreningen til Skolehygiejncns Fremme ; Sekretær for Lægevagtstationerne Adresse: st. Kongensgade 40, MEYER S O R Oberst i Artilleriet, K'. DM. FM. i Guld p.p.; f. 18. Okt i : Søn af kgl Kapelmusikus Rudolph Meyer og Hustru Rose f.

16 2S9 Miri Wallich; gift m. Anna Mathilde f. Møller (død 1908). Sekondløjtnant 1868; Premierløjtnant 1872; Kaptajn 1881; Oberstløjtnant 1894; Oberst 1900; Chef for Kystartilleriregimentet; Næstformand i De danske Skytteforeningers Overbestyrelse. üdenl. Ordner: N.St.O.; S.Sv. Adresse: Classensgade 13, MEYER Vilhelm Overretsassessor, Kammerjunker, R.DM.; f. 6. April 1838 i ; Søn af Højesteretsassessor Adolf Chr. Meyer (død 1878) og Hustru f. Blom (død 1896); gift m Erasmine M., f. 2. Maj 1846 i, Datter af Gchejmeraad Bræstrup. Student (v. Westenske Institut) 1856; cand. jur. 1862; Assistent i Indenrigsministeriet 1864, Fuldmægtig 1874; Protokolsekretær i Højesteret 1878; Assessor i Landsover- samt Hof- og Stadsretten 1883; Formand for Forligskommissionen; i Justitsdirektionen for Det kgl. Klasselotteri fra 1896; Medlem af Repræsentantskabet for Det kgl. octr. alm. Brandassurance Comp, og for det kgl. octr. Søassurance Comp. Medlem af Tilsynsraadet for Nyt genealogisk Institut fra 1909 og af Bestyrelsen for Den Danske Ballets private Pensionsfond; Revisor af Dødsboer i, behandlede af Executores. Adresse : Strandgade 12, MEYEREN F A C E W von Kaptajn, R; f. 11 Aug i Reinfeld i Holsten; Søn af Kammerjunker, Kaptajn, Postmester E H V von Meyeren og Hustru f. von Stricker; gilt m. Amalie Charlotte Sophie Cathrine Louise de la Porte, f. 2. Marts i Marstal. Adresse: Valdemarsgade 49, MICHAELIS Karin Forfatterinde; f. 20. Marts i Kanders; Datter af Telegrafist Jacob Brøndum og Hustru'Sine f. Bech; gift ni. Forfatteren Sophus Michaelia (so denne). Skønlitterære Værker: Højt Spil (1898); Fattige i Aanden (1901); Birkedommeren (1901); Barnet (1902); Lillemor (1902); Hellig Enfold (1903): Sønnen (1903); Gyda (1904); Munken gaar i Enge (1905); De smaa Mennesker (1906); Tommelise (1906); Kyllingesorger (1907); Over al Forstand (1907); Betty Rosa (1908); Tro som Guld (1909). Adresse: Vesterbrogade 208, MICHAELIS Sophus Forfatte»; f. 14. Maj 1865 i Odense; Søn af Skræddermester J A Michaelis og Hustru Hedevig f. Greve; gift m. Forfatterinden Karin Michaelis (se denne). Student (Odense) 1B84; cand. mag. 1891; æstetisk Redaktør af Tidens Krav ; Redaktør af Kunst fra 1900; Medlem af Bestyrelsen for Dansk Forfatterforening. Litterære Arbejder : Synd (1891); Vanemennesker (1892); Æbelø (1895); Dødedansen (1900); Giovanna (1901); Billedhuggeren Jens Adolph Jerichau (1906); Lægen (1906); Revolutionsbryllup (1906; opført bl. a. paa Det kgl. Teater); Et Bryllup i Katakomberne (Tekst til en Opera af Høeberg). Digtsamlingerne : Solblomster (1893); Sirener (1898); Livets Fest (19O0). Adresse: Vesterbrogade 208, MICHELSEN Carl Hof- og Ordens- Juveler, K 2.DM.p.p.; f. 30. Sept i ; Søn af kgl. Hof- og Ordens-Juveler Anton Michelsen og Hustru f. Hansen; gift m. Ellen Michelsen (so denne). Firma : A Michelsen. Student (Metropolitanskolen) 1872; overtog Faderens Forretning 1877; Ordensjuvelér 1878; Hofjuveler 1879; Medlem af Næringslovkommissionen ; Formand for Industriforeningen i og for Det danske Kunstindustrimuseums første Bestyrelse ; Kommissær ved Udstillingerne i Malmø 1881, Kjøbenhavn 1888, Chicago 1893, Malmø 1896, Stockholm 1897 og Paris 1900; i Bestyrelsen folden danske Afdeling af Alliance Francaise; Medlem af Søllerød Kommunes Sogneraad og af Kunstindustrimusæets Bestyrelse; første Formand for Skodsborg Kommunalforening; Guldsmediavets Byggeforenings Kasserer siden Udenl. Ordner : F.Æ.L.; R.St.A.; S.N. Adresse : Skodsborg. MICHELSEN Ellen Frue; i. 21. Sept i ; Datter af Etatsraad Direktør G H J Ulrich og Hustru f. Kemp; gift m. Hof- og Ordens-Juveler Carl Michelsen (se denne). I Bestyrelsen for Foreningen til Gavn for Kvinders Haandarbejde; Medlem af Søllerød Kommunes Skolekommission. Adresse.- Skodsborg. MIDDELBOE Bernhard Direktør; f. 31. Marts 1850 i Ribe; Søn af Justitsraad. Toldkasserer Chr. Middelboe (død 1887) og Hustru f. Giørtz (død 1875); gift m. Hilda M., f. 21. Okt i Flundrarp i Skaane, Datter af Koffardikaptajn H N Horndahl (død 1859) og Hustru Mathilda f. Hoberg (død 1879). Uddannelse : Ribe og Aalborg Latinskoler, Kunstakademiet (Afgang 1876), Bonnats Atelier og Photogravure Viton i Paris; udstillede første Gang som Maler paa Charlottenborg 1875; Neuhausenske Præmie 1877; Landmand i Sverrig ; oprettede en Reproduktionsanstalt i 1891, der i 1899 omdannedes til Akts. Dansk Re- 19

17 Mitt 290 produktionsanstalt, i 1904 forenet med Holms Reproduktionsanstalt; er Direktør tor det saalcdes forenede Aktieselskab. Formand for Reproduktionsanstalternes Principalforening. Portrætter af hans Fader, af lians Forlovede, af Greve L Holstein-Ledreborg -, af Marinemaler Neumann m. fl.; Genrebilleder : En Jordemodermand; Kartoffelhøst m. fl. Adresse: Thorvaldsensvej 16, Kbh. MIDDELBOE Chr. C Kommandør, K'.DM.p.p.; f. 9, Marts 1852 i Ribe; Søn af Justitsraad Christian Middelboe (død 1887) og Hustru f. Giørtz (død 1875); gift m. Hedvig Therese f. Lund, f. 10. Dec. i Aalborg. Sekondløjtnant 1872; Premierløjtnant 1873; Kaptajn 1885; Kommandør 1899 Marineminister i Ministeriet Sehested ; Medlem af Værftskommissionen fra 1903 og af Forfremmelsesraadet for Søofficerskorpset fra Udenl. Ordner; Gr.Fr.; N.Kr.M.; N.St.O.; Sp.S.M.F.; S.Sv. Adresse i Gothersgade 135, MIKKELSEN Aksel Sløjdinspektør, R.; f. 14. Aug i Hjørring; Søn at Former Jørgen Mikkelsen og Hustru f. Løth; gift m. Maren M., f. 22. Dec. i Ryslinge, Datter af Skovfoged Nielsen. Uddannet som Mekaniker; Jærnstøber og Maskinfabrikant i Vester Brønderslev ; Leder af Teknisk Skole i Næstved ; Forstander for Dansk Sløjdlærcrskole i fra 1886; Leder af Dansk Sløjdforenings Sløjdlærerkursus; Tilsynsførende ved Sløjdundervisningen i de højere Almenskoler og Folkeskolen samt i Stats- og Privatscminarierne. Litterære Arbejder ; Sløjdskolen (1884); Sløjdskolen og dens Forhold til Folkeskolen (1885) ; Hvad er Sløjd (1886); Hvordan arbejder Sløjdskolen (1886): Arbejdsstillinger for Sløjdskoler (1887); Modeltegninger for Sløjdskoler (1888); Dansk Sløjdforenings Modeltegninger (1890); Le Slojd danois (1889); The Danish Sloyd (1893); Stellungen bei der Arbeit (1894); Opdrageren (et Tidsskrift );- Sløjdlære (1894); Ar bejdsstillinger (1896); Dansk Slöjdförenings Arbejdsstillinger (1899); Den praktiske Opdragelse og Sløjden (1901): Behandlingen af forsømte og forbrvderske Børn (1905); Almen legemlig Opdragelse (1908); 25 Aars Sløjdundervisning (1908). Adresse: Værnedamsvej 13 B, MIKKELSEN Aslaug mag. art.; f. 19. Aug i Vester Brønderslev; Datter af Sløjdinspektør Axel Mikkelsen (se denne); ugift. Student (privat dimit.) 1897; mag. art. (Engelsk) 1903; derefter beskæftiget med Undervisning og Oversættelser; overtog det litterære Bureau Hamlet Har oversat Værker af Hall Caine, Upton Sinclair, Jack London, Thomas Lawson, Daniel Defoe og Georgo Eliot. Adresse: Værnedamsvej 13 B, Kbh. MIKKELSEN Ejnar Kaptajn; f. 23. Dec i Vester Brønderslev; Søn af Sløjdinspektør Aksel Mikkelsen (se denne). Styrmandseks. (Kbhvns Navigationsskole) 1899; deltog i Kaptajn Amdrups Ekspedition til Øst-Grønland 1900 og som Kartograf i den Baldwin- Zieglerske Polarekspedition Chef for The Anglo-American Polar Ekspedition til Farvandene nord for Alaska ; fra 1909 Chef for en af Danmarks-Ekspeditionen udrustet, Ekspedition med det Formaal at fuldende Kortlægningen af Øst-Grønland og eventuelt at hjemføre Mylius- Erichsens efterladte Dagbøger. Har udgivet: Conquering the Arctic Ice (London 1908). Har modtaget Det kgl. belgiske geografiske Selskabs Guldmedalje. Adresse: Værnedamsveu 13 B, MIKKELSEN Kristian Overlærer, R.; f. 22. Nov i ; Søn af Restauratør Søren Michelsen (død 1883) og Hustru Karen f. Nielsen (død 1895); gift m. Hansine Vilhelmine M., f. 2. Juli 1854 i Svendborg, Datter af Kom. missionsmægler H B Nissen og Hustru f. Jepmond. Student (Borgerdydskolen) 1864; cand. philol. 1872; Lærer ved Borgerdydskolen ; Adjunkt ved Roskilde Katedralskole 1876, Overlærer 1892; tidligere Medlem af Bestyrelsen for filologisk-historisk Samfund. Har udgivet: Haandbog i Dansk Sproglære (1894); Haandbog i Dansk Ordføjningslære (1910); Lærebøger i dansk Sproglære for Skoler og Seminarier; Latinsk Begynderbog; Afhandlinger i filologisk Tidsskrift og fiere Dagblade. Adresse : Roskilde. MILLINGE William Direktør, RDM.; f. 6. Dec i ; Søn af kgl. Lakaj R H Miliinge og Hustru f. Hansen; gift m. Elizabeth Herbert f. Armstrong (død 1903). Polyt. Adgangseks. 1871; cand. polyt. 1877; Kemiker ved St. Croix Fælles- Sukkerkogerier i Vestindien 1877, Bestyrer smstds ; Bestyrer af Do danske Sukkerfabrikkers Raffinaderier i 1885; teknisk Underdirektør 1894 og fra 1897 teknisk Direktør for

18 291 Moe Aktieselskabet De danske Sukkerfabrikker, Medlem af Dansk Ingeniørforenings -Bestyrelse C2. Adresse: Jægersborg Allé 16, Charlottenlund. MILO Christian Forlagsboghandler, Godsejer, E.p.p.; f. 31. Okt i Kornerup ved Roskilde; Søn af Sognepræst F V Milo og Hustru Emilie f. Bruun; gift m. Ida M., f. 23. Mai i Odense, Datter af Herredsfoged F J Kønnemann-Petersen og Hustru f. Leth. Elev paa Roskilde Katedralskole ; Lærling og Medhjælper i Ursins Boghandel i ; kom 1876 til Odense; overtog efter sin Onkels Død den Miloske Boghandel (grundlagt 1748) 1882; E.jer af Herregaarden Hesbjerg. (Udførlige Oplysninger findes i Kraks Vejviser Afd. V Provins Register). Formand for Provins Boghandlerforeningen fra 1891, for Bestyrelsen for Do danske Oliemøller og for Odense Klub; Kasserer for Fattige Skolebørns Bespisning af 1889; Medlem af Bestyrelsen for Foreningen Dannevirkes Odense-Afdeling og for Dronningens Asyl. Udénl. Orden: S.V. Adresse: Vestergade 43, Odense, og Hesbjerg pr. Holmstrup. MILO Hans Overlæge; f. 3. April 1862 i ; Søn af Professor F A Milo og Hustru f. Hansen; gift m. Eleonora (Nora) M., f. 5. Sept. i Nyborg, Datter af Præst C M Jungersen og Hustru f. Balslev. Student (Schneekloths Skole) 1880; med. Eks. 1887; Læge ved Forsørgelsesanstalten i Sundbyerne ; Overlæge ved Sundby Hospital ; praktiserende Læge i Landet paa Taasingo fra Adresse : Landet pr. Taasinge. MILTHERS Vilhelm Statsgeolog; f. 11. Sept paa Fastergaard ved Skjern; Søn af Gaardejer Mads Miltersen (død 1883) og Hustru Kirsten Madsdatter (død 1883); gift m. Valborg M f. 18. April 1867 i, Datter af Statsrevisor Sofus Høgsbro (død 1902) og Hustru Amalie f. Jürgenson (død 1893). Præliminæreksamen 1885; Elev paa Askov Højskole ; Polyteknisk Adgangseks. 1888; cand. polyt. 1894; Assistent ved Danmarks geologiske Undersøgelse og ; Kemiker ved Odense Sukkerkogeri ; Statsgeolog 1904; Studierejser til Norge, Sverige, Tyskland og Rusland 1898, 1900, 1901, 1902, 1904 Og Kredsbestyrer i Kbhvns Understøttelsesforening ; Formand for Dansk geologisk Forening ; Formand for Det nationale Fremskridtsforbunds Hovedstadskreds fra 1909; var flere Gange Medlem af Kbhvns Højskoleforenings Bestyrelse. Har foruden geologisko Afhandlinger skrevet : Slægten fra Fastergaard (1906). Adresse: Enighedsvej 6, Charlottenlund. MISKOW Sextus Komponist; f. 3. Febr i Nyborg; Søn af Manufakturhandler Miskow og Hustru f. Meyer: gift m. Gudrun M., f. 5. Aug. 1871, Datter af cand. polyt. N W Langkilde. Paa Hærens Elevskole ; Elev i Musik af Schjørring og Neupert i Instrumentation af Thorvald Hansen; Elev paa Musikkonservatoriet ; debuterede 1879 paa Det kgl. Teater som Jacob i Josef og hans Brødre; Studierejse til Wien 1885; Sanglærer; Musikanmelder fra 1880, f. T. ved Berlingske Tidende; var en Aarrækkc i Bestyrelsen for Kunstnerforeningen af 18. Nov. Kompositioner: Snehvide (sammen med Chr. Danning; Æventyrkomedie, opført første Gang paa Kasino 1900); Æventyrkomedien Fyrtøjet (Kasino 1909); Den skønne Marseillianerinde (Det ny Teater); Musikken til Palle Rosenkrantz's Ridder Karl af Riise; Æventyret i Slaraffenland (1910). Fangen paa Sønderborg; Bajads; Nocturne ; Fader vor (Andante religioso); Suite for Violin; Fantasistykker for Klarinet samt talrige Sangkompositioner, hvoriblandt Den Spillemand snapped Fiolen fra Væg. Adresse: N-Søgade 19, MOE Carl Sognepræst; f. 22. Maj 1848 i Roskilde; Søn af Sognepræst F O Moe (død 1901) og Hustru Emma f. Techt (død 1889); gift m. Thalia Frederikke M., f. 29. Marts i Præstø, Datter af Kordegn C H Michelsen og Hustru Susanne f. Gottlieb (død 1875). Student (Ribe) 1866; cand. theol. 1872; Kapellan i Steenstrup paa Fyen 1873; Sognepræst i Harboøre 1877, i Skanderup fra Næstformand i Kirkelig Forening for indre Mission i Danmark, i Bestyrelsen for Magdalenehjemmet Skovtofte, Lukasstiftelsen, Børnehjemmene ved Vejle Fjord og i Fællesbestyrelsen for K. F. U. M. og K. F. U. K. Adresse: Nagbøllo pr. Lunderskov. MOE Louis Kunstmaler; f. 20. April 1859 ved Arendal i Norge; Søn af Tandlæge H G T Moe (død 1877) og Hustru Hansine f. Halling: gift m. Inger M., f i, Datter af Hofpianofortefabrikant Frederik Møller (se denne). Elev af Kunstakademiet , senere af Tuxen; udstillede første Gang

19 Moe , indtil 1892 Malerier (Figurer og Landskaber), siden 1890 Illustrationer og grafisk Kunst; flyttede til 1881, hvor han endnu har Bopæl; byggede 1896 Juvland-Sæter i Vroodal, Norge og købte Ejendommen Juvland dertil 1901; Medlem at Bestyrelsen for Aktieselskabet Max Kleinsorg's Kunstog Kobbertrykkeri fra Malerier : Jeg ser mit Hjem; Jætter; Drageoffcr o. s. v.; Landskab- og Figurstudier. Har tegnet Illustrationer til talrige Værker, bl. a. Oldemoder (1891), Nordens Guder; Danmarks Historien i Billeder; V Hugo's Galejslaven; Kaufmann'» Eventyrbilleder; Gjellerup's Konvolutten; Wessel's Kjærlighed uden Strømper; Holberg's Peder Paars; Carl Ewald's Eventyrskrinet; 6 Bind af svensk Saga; Tusen og en Nat; Drachmanns Kitzwalde, Saksos Krønike og Louis Moes Børnebøger I-X; Male- og Tegnebøger; Skolebogen: Min første Bog; i Sverige desuden Burre Busse. Baderer siden 1900, ialt 56 Opus, deriblandt Bjergeventyr: Bjørnen og Døden; Syndernes Dans og Farveraderingerne Hun og Han; Ørneborgen: Kvinderovet; Romulus og Remus; Valpurgis-Morgen; Amor triumfans o. s. v.: Litografler (10 Opus). Har skrevet Bogen : Langt langt bort i Skoven (1904) samt en Del Eventyr for Børn. Som grafisk Kunstner repræsenteret i en Del offentlige og private Samlinger. Adresse : st. Strandstræde 21, Sommerbolig : Vraadal i Norge. MOE O F Sognepræst; f. 4. Nov i Roskilde: Søn af Sognepræst F O Moe (død 1901) og Hustru Emma f. Tech t (død 1889); gift 1. Gang m. Andrea Alma Mereeditta f. Krogh (død 1886), 2. Gang m. Benny Martine f. Rasmussen, f 3. Nov. i Lumbye. Student (Ribe) 1866; cand. theol. 1874; Kapellan i Tved 1875; Sognepræst i Ærøskjøbing 1879, i Skjern 1885, i Sønder Bjert fra 1901; i Bestyrelsen for Kirkelig Forening for indre Mission i Danmark. Adresse: Bjert pr. Kolding. MOESGAARD-KJELDSEN C Godsejer; f. 20. Okt i Vejlby ved Aarhus; Søn af Gaardejer L I Kjeldsen (død 1902) og Hustru Karen f. Moesgaard (død 1873); gift 1. Gang m. Amalie f. Colberg (Ægteskabet opløst), 2. Gang m. Anna Marie M-K., f. 2. Jan i, Datter af Arkitekt Vilhelm Hahn (død 1884) og Hustru Anna f. Düsterdich. Elev paa Tune Landbrugsskole; Landbrugskandidat 1890; ansat ved et Landbrngsselskab i Brasilien ; Lærer ved Dalum Landbrugsskole 1893; Bestyrer af Lidsø og Bindernæs , Ejer af samme fra 1896; Ejer af Vendersminde fra (udførlige Oplysninger findes i Kraks Vejviser Afd. V Provins-Register). Medstifter af Rentabilitetsfodringsforsøgene 1902 og Hedleder af samme ; Medlem af Rødby Byraad, Havne- og Ja:rnbaneudvalg m. m. fra 1906; Vurderingsmand for Umyndiges Midler fra 1898; Medlem af Maribo Amts Skoleraad 1910; i Bestyrelsen for Lolland-Falsters Venstreblade fra 1905, for det lollandske Digelav fra s. A.; Formand for den radikale Venstreforening Formand i Udvalget for Bedømmelse af veldrevne og rentable Avlsbrug ; Medlem af det lolland-falsteisko Planteavlsudvalg og fra 1910 Næstformand i Sukkerroedyrkerforeningernes Bestyrelse , Formand fra 1907; i Bestyrelsen for Øsflollanrls Landboforening fra 1910 samt for flere andre landøkonomiske Institutioner. Det radikale Venstres Kandidat ved Folketingsvalget i Fredensborgkredsen Medudgiver af og delvis Forfatter til Beretning om Rentabilitefsfoilringsforsøgene; har skrevet i Danmarks Landbrug, Om Sukkerroedyrkningen. Adresse : Lidsø pr. Rødby, MOESTRUP N K Gaardejer, Hypotekforeningsdirektør; f 9. Jan i Haritslev v.randers; Søn af Sognefoged Jens Moestrup. Ophold paa Testrup og Askov Højskoler; overtog sin nuværende Ejendom i Mellerup ved Kandera 1881; Sogneraadsformand ; Folketingsmand for Mariagerkredsen fra 1895 (Venstrereformpartiet); Direktør i Jydsk Land-Hypotekforening. Adresse: Linnésgade 24,, og Herning. MOGENSEN Christian Konsul. R.; f. 30. Okt i Rudkjøbing: Søn af Købmand Rasmus Mogensen og Hustru Nielsine f. Dengier; gift m. Laura Marie Mathilde f. Schmidt, f. 8. Febr. i Odense. Købmand i Odense 1867; anlagde 1874 Slotsgadens Dampvæveri, senere Odense Hvidevarefabrik, der begge overgik til Aktieselskabet Mogensen & Dessaus Væverier 1902; anlagde 1898 Odense Bomuldsspinderi, der 1900 overgik til Aktieselskabet De danske Bomuldsspinderier og nedlagdes 1908: har Sæde i begge disse Selskabers Bestyrelse. Stifter af Odense Haandværker- og Industriforening og i 11 Aar dens For-

20 295 Viol mand; i Bestyrelsen for Teknisk Skole i Odense ea. 20 Aar; Medstifter af Fyens Landmandsbank; tysk Konsul i ca. 20 Aar; Vicekonsul for Portugal i ca. 23 Aar. TJclenl. Orden : Pr.R.Ø. Adresse : Strandvej 407, Klampenborg. MOLDE F L Skattedirektør, R.; f. 25. Aug i Hillerød; Søn af Guldsmed O C Jensen og Hustru f. Jngelstrøm; gift m. Emma Vilhelmine Jaeobine f. Vorbech, f. 13. Marts 1876 i Stege,. Exam. jur. 1878; Assistent u. Magistraten s. A., Fuldmægtig 1882, Ekspeditionssekretær 1886; Direktør for klilivns Skattevæsen fra Medlem af Forældreforeningens Bestyrelse fra Adresse: Svanemøllevej 52, MOLDENHAWER Wilhelm Etatsraad; f. 12. Juli 1831 i ; Søn af Justitsraad Carl Moldenhawer (død 1870) og Hustru Marie f. Broekhausen (død 1891); gift in. Johanne M., f. 6. Dec i, Datter af Kammerherre, Departementsdirektor C J Hauch (død 1859) og Hustru Caroline f. Høyer (død 1891). Student (priv. dimit.) 1848; cand. polit. 1852; Assistent i Finansministeriet; Administrator for Det Schimmelmannske Fideikommis fra Indgav i 1853 til Finansminister Sponneck Forslag til en Grundværdistigningsskat 18 Aar før et lignende Forslag fremsattes af Henry George i Amerika. Er Forfatter til : Fem Digte (1850); Kong Saul. Drama (1851); Til Afsked. Improvisationer og Digte (1906). En historisk og kritisk Fremstilling af de forskjellige Theorier om Jordrenten (1855). Adresse : Østerbrogade 44, Sommerbolig : Hellebæk. MOLLERUP H P Sognepræst; f. 17. Juni 1866 i Ljørslev Sogn, Mors; Søn af Provst Janus Mollerup (død 1900) og Hustru f. Hagemann (død 1879): gift m. Amalie Louise f. Bruhn, f. 18. Marts i Grenaa. Student 1885: cand. theol. 1892; Sognepræst til Frihavns-Kirken i fra Formand i Frihavns-Kirkens Menigbedsplejc; i Bestyrelsen for Sømandshjemmet Bethel, Nyhavn og Læsestuen for Søfolk i Nordre Frihavnsgade; Sekretær for den danske Afdeling af Evangelisk Alliance; Leder(sammen med Pastor Fibiger) af Vækkelsesmøderne i Koncertpalæet og Lørups Ridehus ; Medstifter af Kristelig Afholdsforening Det blaa Kors; Sømandspræst i Hull Adresse: Villemoesgade 68, MOLLERUP Viggo Forstander; f. 29. Maj 1873 i Tæbring paa Mors; Søn af Provst Janus Mollerup (død 1900) og Hustru Anna f. Hagemann (død 1879); gift m. Else M., f 30. Marts 1871 i Hillerød, Datter af Billedhugger R S Malthe (død 1893) og Hustru Hertha f. Guldborg (død 1891). Student (Odense) 1891: cand. theol. 1897; Forstander paa Holsteinsminde 1898, paa Bøggildgaard Opdragelsesanstalt fra Formand for Foreningen for Opdragelsesanstalter. Adresse : Bøggildgaard pr. Kjellerup. MOLLERUP W A Museumsdirektør, Dr. phtl., R.DM.p.p.; f. 19. Sept i ; Søn af Cand. jur. Thomas Mollerup og Hustru Aline f. Kieler; gift m. Caroline Susanne M.. f. 3. Maj 1853 i Vemmelev, Datter af Sognepræst, Dr. theol. Vilh. Rothe og Hustru f. Ewald. Student (Metropolitanskolen) 1866: cand. mag. 1872; Sekretær ved det danske Konsulat i Rom ; Dr. Phil (Danmarks Forhold til Livland ); Lærer ved Officerskolen ; Assistent ved Rosenborgsamlingen , ved Nationalmuseet fra 1893; Direktør for Nationalmuseets 2 Afd. 1896, for Rosenborgsamlingen fra. 1898; Formand i Bestyrelsen for det nationalhistoriske Museum paa Frederiksborg Slot fra 1898 j Formand i det særlige Kirkesyn fra 1897; Kultusministeriets Tilsynshavende ved Dansk Folkemuseum: Medlem af Det kgl. danske Selskab for Fædrelandets Historie og Sprog 1896 og af den danske Afdelings Styrelse af Den Lctterstedtske Forening; i Bestyrelsen for Selskabet for Danmarks Kirkehistorie og for den historiske Vaabensamling. Har skrevet: Helligaandskirkcn i København (1882): Bille Ættens Historie (1893): Danmarks Riges Historie ITT ( ); Nationalmuseets 2. Afdelings Virksomhed efter 1892 (1909); fl. Afhdl. og historiske Litteraturoversigter i Historisk Tidsskrft o. n. Steder. Har redigeret Regesta Danica og Nordisk Konversationsleksikons 3. Vdg. I'denI Ordner : F.Æ.L.; Pr.Kr.; Pr. R.Ø. Adresse : Rosenborg Slot. MOLS N P Kunstmaler; f. 27. Marts 1859 i Grumstrup: Søn af Husmand P N Mols og Hustru Ane. f. Karlsdatter: gift m. Gerda f. Kramp, f. 26. Juni Uddannet som Maler; Elev af Teknisk Skole i Aarhus og af Kunstakademiet; udstillede første Gang 1883; vandt den Neuhausenske Præmie

Efterslægt Jacob Zachariasen

Efterslægt Jacob Zachariasen Efterslægt Jacob Zachariasen 1. generation 1. Jacob Zachariasen, søn af Zacharias Jacobsen og Anne Larsdatter, blev født den 4 Apr. 1802 i Ørslev, Vends, Odense, døde den 18 Feb. 1858 i Assens, Båg, Odense,

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

Efterslægt Abraham Henrichsen

Efterslægt Abraham Henrichsen Efterslægt Abraham Henrichsen 1. generation 1. Abraham Henrichsen, søn af Henrich Abrahamsen og Kirstine Geertsdatter, blev født den 6 Okt. 1733 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 2 Dec. 1810 i Fåborg,

Læs mere

Stamtavle over slægten Glahnson

Stamtavle over slægten Glahnson Stamtavle over slægten Glahnson Efterslægt af Frederik Theodor Glahnson (1821-1903), Købmand og Grosserer Uddrag af Kirkebog for Skt. Petri Tyske Kirke Jesper Holm 2016, Vers 1. 16-05-2016 1 INDLEDNING

Læs mere

Efterslægt Henrich Abrahamsen

Efterslægt Henrich Abrahamsen Efterslægt Henrich Abrahamsen 1. generation 1. Henrich Abrahamsen, søn af Abraham Andersen og Trinike Hansdatter, blev født den 10 Mar. 1708 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 8 Nov. 1778 i Fåborg,

Læs mere

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation 08. Berg-Bjerggården 1. Hans Christensen. Han blev gift med Ved ikke. Hans død 8-nov-1899. 2. i Jørgen Hansen Bjergmand f. 16-jun-1689. Anden Generation 2. Jørgen Hansen Bjergmand, f. 16-jun-1689. Han

Læs mere

Efterslægt Poul Steffensen

Efterslægt Poul Steffensen Efterslægt Poul Steffensen 1. generation 1. Poul Steffensen, søn af Steffen Steffensen og Ane Poulsdatter, blev født den 23 Dec. 1826 i Bederslev, Skam, Odense, døde den 27 Okt. 1892 i Bederslev, Skam,

Læs mere

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 1 Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 Lars Ellgaard Sunday, August 18th, 2013 Sognerådsformænd 1/1-1901 31/12-1903 Pedersen, Lauritz Christian SR s Større del Gårdejer 1/1-1904 31/3-1909

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge

Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge Matr.nr. Status Jordareal Bygninger: 37, Vester Egede by og sogn Skovfogedhus tilhørende Gisselfeld Kloster. Ca. 1840 - Jordlod angivet som matr.nr. 37 - Areal:

Læs mere

Anden Generation. Tredje Generation

Anden Generation. Tredje Generation Christen Christensen Grau, * 1698 i Rambøgevej 3 Pøl (søn af Christen Hansen Grau og Dorthe Christens), 17 mar 1776 i Ellehave 12. Han blev gift med Tøre Hansdatter, 1 nov 1733 i Nordborg, * Døbt 30. aug.

Læs mere

Efterslægt Ole Poulsen

Efterslægt Ole Poulsen Efterslægt Ole Poulsen 1. generation 1. Ole Poulsen, søn af Povel Olsen og Ane Pedersdatter, blev født den 2 Aug. 1834 i Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg, døde den 29 Jul. 1875 i Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg,

Læs mere

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12 Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12???? - 1778 Mourits???? - 1840 Hans Muoritsen Børge Mouritsen???? - 1816 1780-1860 Peder "" Første ægteskab Mourits Marie Andet ægteskab???? - 1837 Anders Andersen????

Læs mere

Nordborg kirkebogsregister O renskrevet og rettet ihenhold til KB af Astrid Thorsen og Ditlev Duus Guderup Efter- og fornavne fornavne

Nordborg kirkebogsregister O renskrevet og rettet ihenhold til KB af Astrid Thorsen og Ditlev Duus Guderup Efter- og fornavne fornavne Nordborg kirkebogsregister 1621-2000 O renskrevet og rettet ihenhold til KB af Astrid Thorsen og Ditlev Duus Guderup Efter- og fornavne fornavne fødte viede døde alder Oberførster's søn 16.05 1706 Qckens

Læs mere

02. Jacobsen, Himmark 1. Jacob Jürgensen, f Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død Børn: 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2.

02. Jacobsen, Himmark 1. Jacob Jürgensen, f Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død Børn: 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2. 1. Jacob Jürgensen, f. 1607. Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død 1690. 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2. Jürgen Jacobsen. Han blev gift med Ved ikke, d. 1715. 3. i Jacob Jürgensen. ii Ellin,

Læs mere

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h og 9-i, Vester Egede by og sogn Jordareal 9-g = 690 m 2 9-h = 690 m 2 9-i = 158 m2 Bygninger (1888) Beliggenhed Noter

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.?

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.? SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov. Nr. 2. Side 2. 1814. 9. Nov. Nr. 3. Side 3.1814. 10.

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Folketælling 1840 Varho

Folketælling 1840 Varho Folketælling 1834 Varho Navn: år: Hus Herman Hansen 40 husmandsted Maren Hermansen 36 hans kone Marie Hermansen 11 barn Andreas Hermansen 10 ---- Hans Hermansen 07 ---- Maren Hermansen 05 ---- Cathrine

Læs mere

Slægt Register. over FAMILIEN ENGELSEN. Sluttet Marts 1908.

Slægt Register. over FAMILIEN ENGELSEN. Sluttet Marts 1908. Slægt Register over FAMILIEN ENGELSEN Sluttet Marts 1908. Slægten Engelsen Fisker Christian Hansen, født 1733, begravet 7. Juni 1795 paa Esbønderup Kirkegaard blev gift 11. Oktober 1761 med Kirsten Gundersdatter,

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation

23 maj 2006 Side 1. Første Generation 23 maj 2006 Side 1 Første Generation 1. Kristian Martinus 1 Jensen #20, (søn af Laurits Jensen #1868 og Ane Marie Pedersdatter #1869). Han blev gift med Jacobine Andrea (Rubæck) Jacobsen #21. + 2 i. Laurits

Læs mere

Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1

Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1 Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1 1. MARTIN AHLER JENSEN, f. 13. juli 1882 i Lille Bjerre i Snejbjerg, d. 19. april 1963 på Herning sygehus. Han blev gift med (1) Birthe Marie Uldum, gift 7. nov.

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

Nr Navn født sted 2 Anton Johannes Jensen 18-3-1888 Lindholm Aalborg 3 Augusta Victoria Thomsen 4-11-1891 Aasted Vejerbakken 4 Peder Nicolai Jensen

Nr Navn født sted 2 Anton Johannes Jensen 18-3-1888 Lindholm Aalborg 3 Augusta Victoria Thomsen 4-11-1891 Aasted Vejerbakken 4 Peder Nicolai Jensen Nr Navn født sted 2 Anton Johannes Jensen 18-3-1888 Lindholm Aalborg 3 Augusta Victoria Thomsen 4-11-1891 Aasted Vejerbakken 4 Peder Nicolai Jensen 19-10-1827 Lindholm Aalborg 5 Maren Mogensen 23-3-1857

Læs mere

Folketælling 1921 Slangerup Landsogn

Folketælling 1921 Slangerup Landsogn AO nr. Efternavn, fornavn. Årstal 42 Andersen, Ana 1867 15 Andersen, Arnold 1901 33 Andersen, Edvard 1905 7 Andersen, Emilie 1892 42 Andersen, Gerda 1904 42 Andersen, Hans 1868 46 Andersen, Jens 1898 28

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

Broager Badminton. Aabenraa Frederik Christensen (HS+HD+MD) Frederik Thomsen (HS+HD+MD)

Broager Badminton. Aabenraa Frederik Christensen (HS+HD+MD) Frederik Thomsen (HS+HD+MD) Aabenraa Frederik Christensen (HS+HD+MD) Frederik Thomsen (HS+HD+MD) Aarhus AB Alberte Spure Nielsen (DS+DD+MD) Emil Skou Larsen (HS+HD+MD) Filip Tougaard Sørensen (HS+HD) Malte Ringstrøm (HS+HD+MD) Nicholas

Læs mere

DANSK MEJERISTAT. Redigeret af G. ELLBRECHT. Randers Amt, Hjørring Amt, Aalborg Amt og Thisted Amt. Udgivet af SELSKABET VORT SAMFUND KØBENHAVN 1932

DANSK MEJERISTAT. Redigeret af G. ELLBRECHT. Randers Amt, Hjørring Amt, Aalborg Amt og Thisted Amt. Udgivet af SELSKABET VORT SAMFUND KØBENHAVN 1932 DANSK MEJERISTAT Redigeret af G. ELLBRECHT Randers Amt, Hjørring Amt, Aalborg Amt og Thisted Amt Udgivet af SELSKABET VORT SAMFUND KØBENHAVN 1932 Andelsmejeriet Godthåb, Uglev side 2 Andelsmejeriet Jegindø

Læs mere

Ane 2 og 3 Johannes Valdemar Hansen og Ellen Kirstine Bodil Larsen

Ane 2 og 3 Johannes Valdemar Hansen og Ellen Kirstine Bodil Larsen Ane 2 og 3 Johannes Valdemar Hansen og Ellen Kirstine Bodil Larsen Valdemar blev født 1 dec 1881 på Stabjerggård i Årslev, Sorø amt, som yngst i en søskendeflok på 4, han var søn af gårdmand Niels Hansen

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

Johannes Joachim Brandt (1741-1. aug. 1800) og Barbara Elisabeth Clausen (20. sep. 1754-17. feb. 1827)

Johannes Joachim Brandt (1741-1. aug. 1800) og Barbara Elisabeth Clausen (20. sep. 1754-17. feb. 1827) Vor Frelsers Kirke, centrum i Klokker Brandts liv, og klokken fra 1725, som han ringede med. Klokken er ikke længere i brug. Kobberstik fra Det Kgl. Bibliotek. Foto fra Vor Frelsers Kirkes website. Johannes

Læs mere

Den bornholmske Familie J espersen ved Frændestævnet paa Den kgl. Skydebane den 31. Maj 1888.

Den bornholmske Familie J espersen ved Frændestævnet paa Den kgl. Skydebane den 31. Maj 1888. Den bornholmske Familie J espersen ved Frændestævnet paa Den kgl. Skydebane den 31. Maj 1888. Amtmandsboligen i Neksø, hvor Amtmand Christian Jespersen boede 1809-1837. SLÆGTSGRENEN CHRISTIAN JESPERSEN

Læs mere

53 Død ved Selvmord sammesteds 11. 31. august 5. september Rasmus Rasmussen Søn af Husmand Herman Rasmussen paa

53 Død ved Selvmord sammesteds 11. 31. august 5. september Rasmus Rasmussen Søn af Husmand Herman Rasmussen paa 1885 1885 8. 14. juli 20. juli Anders Hansen Fæstegaardmand paa Lakkendrup, Født paa 63 ½ Lakkendrup 9. 27. juli 2. august Anders Christensen Hansen Gaardbestyrer Knud Lyder Hansens Søn paa 7 Mdr. Ellerup

Læs mere

No. 12 Karl Otto Pedersen

No. 12 Karl Otto Pedersen Karl Otto Pedersen Forældre: nr. 24 Niels Pedersen og nr. 25 Maren Pedersen Børn: Else Pedersen, Niels Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn : Karl Otto Pedersen Født : 16.

Læs mere

Efterslægt Karen Pedersdatter

Efterslægt Karen Pedersdatter Efterslægt Karen Pedersdatter 1. generation 1. Karen Pedersdatter blev født på en ukendt dato, døde før 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Holbæk, og blev begravet den 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Karen giftede

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

Efterslægt Povel Pedersen

Efterslægt Povel Pedersen Efterslægt Povel Pedersen 1. generation 1. Povel Pedersen, søn af Peder Jensen og Ukendt, blev født før 14 Aug. 1692 i Nørre Nærå, Skam, Odense, døde før 11 Feb. 1747 i Nørre Nærå, Skam, Odense, og blev

Læs mere

09. Hansen,Stevning-Christensen,Svenstrup. Anden Generation

09. Hansen,Stevning-Christensen,Svenstrup. Anden Generation 1. Hans Jepsen, f. 1707 i Stolbro. Han blev gift med Anne Jørgensdatter, 1745, f. i Stevning. Hans død 1799. 2. i Christen Hansen f. 10 sep 1754. ii Ellen, f. 1746. iii Anne Marie, f. 1750. Anden Generation

Læs mere

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat.

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 4 23. dec. 1812 20. okt. 1814. Nr. 1. Side 1. 1812. 23. Dec. Margrethe?, enke, Christiansø. Afg. Claus Hansen. 2

Læs mere

År Begivenhed Sted Kilde Undersøgelsesområde/information 12. maj 1869 Født/dåb Aalsgaard Hellebæk Kapel på

År Begivenhed Sted Kilde Undersøgelsesområde/information 12. maj 1869 Født/dåb Aalsgaard Hellebæk Kapel på Ane nr. 13: Inger Mathilde Sophie Hansen (1869-død efter 1933) gift 12. maj 1894 med Ole Peter (1856-1905) Karin Andersen 2010-01 side - 1 År Begivenhed Sted Kilde Undersøgelsesområde/information 12. maj

Læs mere

ERINDRINGSMEDALJE 1864

ERINDRINGSMEDALJE 1864 ERINDRINGSMEDALJE 1864 UNDERSKRIFTER Ansøgningerne om en erindringsmedalje blev primært indsendt til Krigsministeriet. Herfra blev de videresendt til den enhed, som lå inde med arkivet efter det regiment

Læs mere

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. (1808) Status (1808) Jordareal Bygninger (1859) Beliggenhed 25, Vester Egede by og sogn Fæstehus Ejer: Gisselfeld Kloster 1.880 kvadratalen = 733 m2 + jordlod syd

Læs mere

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole 1851-1878 Kilde: Dagjournaler for Vesteregede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) I skolen dagjournaler er indført forskellige oplysninger om skolens elever

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans Afsnit 1 Afsnit 1 Marie, Anton og Hans 9 Afsnit 1 10 Karen Marie Jørgensen, født 11. maj 1858 på Tindinge banke i Tjørnelunde, Holbæk amt, datter af husmand Jørgen Madsen (1825-1891) og hustru Juliane

Læs mere

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre)

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre) Side 1 af 11 1st Generationer 1. blev født den Nov. 29 1957 i Frederiksberg Hospital. Andre begivenheder i Feb 23 1958 Holmens Kirke Pastor Knud Banning 2. Bent Johansen blev født den Jun. 21 1930 i Vanløse

Læs mere

Forældre. Bedsteforældre

Forældre. Bedsteforældre 1. Rosa Marie Jørgensen, * 20-09-1925 i Næssevang, Asnæs sogn, stilling: Husmoder. Hun blev gift med Alfred Nielsen, 07-04-1947 i Asnæs, Ods h,, * 01-10-1909 i Tolsager, Asnæs s., Ods h.,, stilling: Landmand,

Læs mere

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG (A-A). Gård Nr.2 i Assenbølle fæstet af Rasmus Pedersen 1787.... (A-AA) 1787. Rasmus Pedersen husbond 41 år 1. ægteskab

Læs mere

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 5 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Karen Pedersen. Børn af og Karen Pedersen 2. Ane Marie Christensen [Lauridsen] blev født den Maj 22 1879 i S.Lyngvig og døde

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,4 millioner mennesker. Mere end en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

Personrapport for Ane Marie Jørgensen 1 Navn: Ane Marie Jørgensen [23] Også kendt som:

Personrapport for Ane Marie Jørgensen 1 Navn: Ane Marie Jørgensen [23] Også kendt som: Personrapport for Ane Marie Jørgensen 1 Navn: Ane Marie Jørgensen [23] Køn: K Også kendt som: Født dato: Dåbsdato: 13. juni 1865 Sted: Roerslev Mark, Roerslev Sogn, Odense Amt 23. juli 1865 Sted: Roerslev

Læs mere

30 apr 2006 Side 1. Fredly, Saunte, Hornbæk Sogn. KAROLINE Olsen Født 1 mar 1860 #5 Skibstrup Overdrev, Tikøb Sogn Død 17 aug 1938

30 apr 2006 Side 1. Fredly, Saunte, Hornbæk Sogn. KAROLINE Olsen Født 1 mar 1860 #5 Skibstrup Overdrev, Tikøb Sogn Død 17 aug 1938 30 apr 2006 Side 1 NIELS Johannes Nielsen Født 19 apr 1888 #2 Sandagergård,, TIKØB SOGN Gift 19 apr 1916 Fakse Ladeplads Død 22 jul 1975 EDVARD Nielsen Født 23 sep 1844 #4 Sandagergård,, TIKØB SOGN Gift

Læs mere

01 Aagesen. Anden Generation

01 Aagesen. Anden Generation 1. Peter Aagesen. Han blev gift med Ved ikke. Peter død 1693. 2. i Jacob Petersen Oggesen. 3. ii Peter Oggesen. iii Ellen Oggesen. Anden Generation 2. Jacob Petersen Oggesen. Han blev gift med Maren Matthisdatter,

Læs mere

Kunstakademiets Bibliotek

Kunstakademiets Bibliotek Kunstakademiets Bibliotek 300000199102 FORTEGNELSE OVER EN SAMLING MALERIER OG STUDIER FORHEN TILHØRENDE DR. ALFRED BRAMSEN UDSTILLEDE H OS V. WINKEL & MAGNUSSEN HØJBROPLADS 7, 2. SAL I JANUAR 1904 KØBENHAVN

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

XII. Videnskabelige stipendier

XII. Videnskabelige stipendier XII. Videnskabelige stipendier 1. Legater uddelt af konsistorium: kr. 19/3 1974 De Liliendahlske legater 3.400,00 28/3 1974 Cand. teol. Jens Lomand Rasmussens rejselegat for akademikere 1.969,55 2/4 1974

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,4 millioner mennesker. Mere end en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a (E-K) (E-KA) 1785 den 20 Februar DORTHE døbt, Christen Dues datter af Errindlev båren af Peder Dalls Hustru i Bjernæs. Fadderne: Mads Ottesen, Rasmus

Læs mere

DIGTNINGE OM DANMARK 1940. Et Udvalg, samlet og udgivet af GUSTAV ALBECK NYT NORDISK FORLAG. ARNOLD BUSCK KJØBENHAVN MCMXLI

DIGTNINGE OM DANMARK 1940. Et Udvalg, samlet og udgivet af GUSTAV ALBECK NYT NORDISK FORLAG. ARNOLD BUSCK KJØBENHAVN MCMXLI DIGTNINGE OM DANMARK 1940 Et Udvalg, samlet og udgivet af GUSTAV ALBECK NYT NORDISK FORLAG. ARNOLD BUSCK KJØBENHAVN MCMXLI INDHOLDSFORTEGNELSE I. PAA AARETS TÆRSKEL AXEL JUEL: HVAD EVNER ORD? Skrevet til

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1

30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1 30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1 Generation 1 1. Jens Pedersen #10302 * 1764, Job: gaardbeboer i Lille Grøntved, Mygdal, (~ Karen Frandsdatter #10240 * 1756, ) I Peder Jensen #10303 * 1796,

Læs mere

Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698

Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698 Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698 Efterkommere af Jens Christensen Toudal 1. Generation 1. Jens Christensen Toudal 1 blev født cirka 1622 og døde i 1698 i Øsløs. Jens blev gift med

Læs mere

PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT

PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT En SAMFUNDET FOR DANSK GENEALOGI OG PERSONALHISTORIE STIFTET 1879 PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT 73. AARGANG (13. RÆKKE 1. BIND 3.4. HEFTE) ' 1952 UDGIVET AF SAMFUNDET FOR DANSK GENEALOGI OG PERSONALHISTORIE

Læs mere

Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1

Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1 Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1 1. Ane LAURA JOHANSEN, født 15. juli 1890 i Barde i Vorgod sogn, død 6. aug. 1958 på Herning sygehus. Hun blev gift med MARTIN AHLER JENSEN, gift 10. sep. 1910 i

Læs mere

Side 1 af 10. Efterkommere af: Jens Nielsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) 4de Generationer (Oldebørn)

Side 1 af 10. Efterkommere af: Jens Nielsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) 4de Generationer (Oldebørn) Side 1 af 10 1st Generationer 1. blev født i 1705 og døde i 1760. Han giftede sig med Johannes Nielsen [Christiansdatter]. Johannes blev født i 1710 og døde i 1778. Børn af og Johannes Nielsen [Christiansdatter]

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1. Knud Pedersen Køn : Mand Født : 1595 Død : 1655 Kaas. Børn : 1620 Peder Knudsen

Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1. Knud Pedersen Køn : Mand Født : 1595 Død : 1655 Kaas. Børn : 1620 Peder Knudsen Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1 Knud Pedersen 1595 Død : 1655 Kaas Margrethe Simmonsdatter 1620 Peder Knudsen 1621 Mette Knudsdatter 1628 Maren Knudsdatter 1632 Johanne Knudsdatter

Læs mere

Løb: 36 Herre Senior K1 500m A-finale 13:20. Løb: 37 Pige U14 K1 500m B-finale 13:25. Løb: 38 Pige U14 K1 500m A-finale 13:30

Løb: 36 Herre Senior K1 500m A-finale 13:20. Løb: 37 Pige U14 K1 500m B-finale 13:25. Løb: 38 Pige U14 K1 500m A-finale 13:30 35 Dame Senior K 500m A-finale 3:5 3 Emma Broberg Hvidovre 4 Solveig Schmidt Odense 5 Annemia Pretzmann Silkeborg 3 Herre Senior K 500m A-finale 3:0 Peter Larsen Sorø Nils Boe Maribo 3 Emil Noe Nielsen

Læs mere

Marie Kjerstine Andersdatter (1510) * 20 MAR 1817 - Stenhuse, Vindum sogn 21 MAR 1817. Jørgen Andersen (1511) * 23 SEP 1818 - Stenhuse, Vindum sogn

Marie Kjerstine Andersdatter (1510) * 20 MAR 1817 - Stenhuse, Vindum sogn 21 MAR 1817. Jørgen Andersen (1511) * 23 SEP 1818 - Stenhuse, Vindum sogn Anders Jørgensen (1508) * 21 Jul 1795 - Thisted, Tapdrup sogn 21 JUL 1795 - Hjemme 16 OKT 1877 - Stenhuse, Vindum sogn Ane 2 ~ 28 JUN 1816 - Vinkel Ane Mogensdatter (1509) * 1796 - Vinkel 26 MAJ 1877 -

Læs mere

Anetavle for Chresten Andersen. Harres 1.

Anetavle for Chresten Andersen. Harres 1. Anetavle for Chresten Andersen. Harres 1. 1. Chresten Andersen, * 14 jul 1874 i Harres [Harris] (Dk) Brede Sogn,, 23 okt 1945 i Tønder Sygehus, begravet 1945 i Brede Kirkegaard. Han blev gift med Hanne

Læs mere

Catherine Jo Jørgensen, FOF Tirsdagshold Rigsarkivet Nov-2012

Catherine Jo Jørgensen, FOF Tirsdagshold Rigsarkivet Nov-2012 1 1837 Fødes 25.11.1837 uægte barn af [Ane 50] Ane Johanne Olsdatter og [Ane 49] Ukendt dog påstår familien at det er den danske arveprins Ferdinand, Den kongelige Fødselsstiftelse i 1837 Døbes 05.12.1837

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

Løb 1, 4X50m Butterfly Mix, Finaler Sponsor: Serie 1. Plac.Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub

Løb 1, 4X50m Butterfly Mix, Finaler Sponsor: Serie 1. Plac.Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub Side: 1 Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: 4. Seriestævne 2008/2009 Stævne by: Aalborg Arrangør: Svøm Region Nord og Aalborg Svømmeklub Overdommer: Lene N. Nielsen Stævneleder: Peter

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Seedede heat Stævne navn: Harboe Water Games 2015 Stævne by: Slagelse Arrangør: Slagelse Svømmeklub

Seedede heat Stævne navn: Harboe Water Games 2015 Stævne by: Slagelse Arrangør: Slagelse Svømmeklub Side: 1 Dato: 25 juni 2015 Tid: 16:38:02 Seedede heat Stævne navn: Harboe Water Games 2015 Stævne by: Slagelse Arrangør: Slagelse Svømmeklub Løb 1, 200m Rygsvømning Damer Finaler (6) 184 2 Line Aarkrogh

Læs mere

XII. Videnskabelige stipendier

XII. Videnskabelige stipendier XII. Videnskabelige stipendier 1. Legater uddelt af konsistorium: kr. 18/12 1974 Hovråttsnotarie Gunnar Svenssons legat til studieophold v. Lunds universitet (2 portioner å 2.180,88 kr.) 4.361,76 1/4 1975

Læs mere

X. Videnskabelige stipendier

X. Videnskabelige stipendier X. Videnskabelige stipendier 1. Legater uddelt af Konsistorium: 13/4 Professor Ludwig Wimmer og hustrus legat 30.000,00 13/4 Cand. teol. Jens Lomand Rasmussens rejselegat 1.800,00 17/5 Det Finneske legat

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

s liv Realeksamen Stålvalseværket i Frederiksværk Arbejdsmand Konstabelelev Hærens Signalskole, Høvelte Konstabelelev

s liv Realeksamen Stålvalseværket i Frederiksværk Arbejdsmand Konstabelelev Hærens Signalskole, Høvelte Konstabelelev Side 1 af 7 1st Generationer 1. blev født den Maj 6 1954 i Fødselsanstalten i Aarhus. Andre begivenheder i Sep 19 1954 Risskov Kirke Sognepræst Frederik Kassner Modelsnedker Aage Knudsen (morfar) og Inger

Læs mere

Braaby Kirkebog 1891-1891. Kirkebog V

Braaby Kirkebog 1891-1891. Kirkebog V Kirkebog V 1 Confereret med Skolelærerens Protocol 31 Dec. 1891 J. Kaumann. 2 Denne Ministerialbog for Braaby Sogn. Ringsted Herred, Sjællands Stift. bestaaende af 310. folierede, gjennemdragne og forseglede

Læs mere

1. Karen Marie Hansen, f. 9 okt 1890 i Ishøj, døbt 11 jan 1891 i Ishøj Kirke, d. 19 jan 1961 i Tyvelse, begravet på Tyvelse Kirkegård.

1. Karen Marie Hansen, f. 9 okt 1890 i Ishøj, døbt 11 jan 1891 i Ishøj Kirke, d. 19 jan 1961 i Tyvelse, begravet på Tyvelse Kirkegård. 1 of 6 2012-09-05 19:29 Slægtsforskning Ole's mormor's aner 1. Karen Marie Hansen, f. 9 okt 1890 i Ishøj, døbt 11 jan 1891 i Ishøj Kirke, d. 19 jan 1961 i Tyvelse, begravet på Tyvelse Kirkegård. Hun blev

Læs mere

Vejen var lang om de kvinder, der banede vej til uddannelse, viden og demokrati

Vejen var lang om de kvinder, der banede vej til uddannelse, viden og demokrati Vejen var lang om de kvinder, der banede vej til uddannelse, viden og demokrati BIRGITTE POSSING PROFESSOR, DR.PHIL. Den første kvindebevægelse 1870 1900: arbejde, uddannelse, erhverv Den anden kvindebevægelse

Læs mere

Forældre. Bedsteforældre

Forældre. Bedsteforældre 1. Villy Lymann Pedersen #1, * 09.01.1948 i Middelfart. Gift 20.05.1978 i Sunds kirke, Anne Mette Lund Pedersen #77, * 04.02.1951 i Torup, Sunds sogn. Forældre 2. Peter Johannes Knud Pedersen #2, * 04.12.1923

Læs mere

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Matrikelnumre: Matrikel nr. 10 Lønholt by, Grønholt sogn, Nu 10a Lønholt By, Grønholt sogn, Det oprindelige nummer: 13. Matr.nr. 10a er

Læs mere

hus nr 1nr navn standdag år alder fødested stilling erhverv 1 okt.1918 U 07.12 1908 13 Hundslev søn Bro 4 Anni Möisen

hus nr 1nr navn standdag år alder fødested stilling erhverv 1 okt.1918 U 07.12 1908 13 Hundslev søn Bro 4 Anni Möisen FT 1921-1925 Bro og Skakkenborg renskrevet, oversat og påført fødselsdag eller dåbsdag og år og dåbs efternavn hos gifte kvinder af Ditlev Duus, Guderup FT 1921 Bro og Skakkenborg ægtefødsels- ophold den

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. JP Aage Rudolph Poulsen, Skibby. KB Varde (Vester Horne/Ribe) 1912 op 70 nr 45 Aage født 22/8

Aage Rudolf Poulsen. JP Aage Rudolph Poulsen, Skibby. KB Varde (Vester Horne/Ribe) 1912 op 70 nr 45 Aage født 22/8 JP 1 1912 Aage Rudolph Poulsen, Skibby KB Varde (Vester Horne/Ribe) 1912 op 70 nr 45 Aage født 22/8 Født: 1912 22 August, Varde Byggeforeningsvej, navn: Aage Rudolph Poulsen, forældre: Typograf Jeppe Poulsen

Læs mere

Valdemarsmøder i Saras have i Vordingborg 1916-1920 (af John Gravesen) Side 1 (af 20)

Valdemarsmøder i Saras have i Vordingborg 1916-1920 (af John Gravesen) Side 1 (af 20) Valdemarsmøder i Saras have i Vordingborg 1916-1920 (af John Gravesen) Side 1 (af 20) 15.6. 1916 15.6. 1917 15.6. 1918 15.6. 1919 15.6. 1920 RESUMÉ: Forstander Thomas Bredsdorff, Roskilde højskole, talte

Læs mere

HAVESKULPTUR-UDSTILLINGEN

HAVESKULPTUR-UDSTILLINGEN 543. HAVESKULPTUR-UDSTILLINGEN I ØREGAARD FOLKEPARK SOMMEREN 1918 AFHOLDES AF GENTOFTE KOMMUNE I FORBIND ELSE MED CHARLOTTENBORG-BILLEDHUGGERNES SAMMENSLUTNING PRIS: 25 ØRE Elegant farreskræderi @AS @A9

Læs mere

Senior Damer - Åben klasse Opdateret 19. december 2015

Senior Damer - Åben klasse Opdateret 19. december 2015 Senior Damer - Åben klasse 50m Fri Pernille Juel (1994) Gladsaxe 14-11-2013 00:25.78 Maria Madsen (1995) Odense 01-07-2014 00:27.16 100m Fri Pernille Juel (1994) Ringsted 05-04-2014 00:56.31 Anette Poulsen

Læs mere

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I)

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) Mosegård Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) 1765 Dom: 20 a` Trinitatis = Søndag den 20 Oktober MAREN døbt, Rasmus Johansens liden Datter af Sjælstofte, som blev båret til Dåben af Hans

Læs mere

RESULTATLISTE Randers Åben 50m 2016

RESULTATLISTE Randers Åben 50m 2016 21-05-2016 18:18:48 - DDS SP v.3.16.4.1 RESULTATLISTE Randers Åben 50m 2016 Gevær, 50m. - Mesterskab Børn 1 1 114483 Thomas Marding Thorsen-Poulse09-116 Midtdjurs Skytteforening 199/13 196/09 395/22 2

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Han blev gift med Karen Margrete Jensen #9, født , (datter af? #18 og? #19) død

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Han blev gift med Karen Margrete Jensen #9, født , (datter af? #18 og? #19) død 23 maj 2006 Side 1 Første Generation 1. Jens 1 Jensen #8, født 20-02-1878, (søn af? #16 og? #17) død 19-05-1956. Han blev gift med Karen Margrete Jensen #9, født 03-09-1874, (datter af? #18 og? #19) død

Læs mere

Samtlige personer i husstanden

Samtlige personer i husstanden Odense, Odense, Næsbyhoved Broby, Kirkendrup, En mølle, Næsbyhovedmølle, 89, FT-1834, B5169 Erhverv: Jørgen Trolle 47 Gift Eier af møllen Gjertrud Eriksen 42 Gift Hans kone Kristiane Trolle 13 Ugift Deres

Læs mere

XI. Videnskabelige stipendier

XI. Videnskabelige stipendier XI. Videnskabelige stipendier 1. Legater uddelt af konsistorium: kr. 16/12 1972 Hovråttsnotarie Gunnar Svensson legat t. studieophold v. Lunds 2.599,87 16/3 1973 A. W. Scheels stiftelse 900,00 29/3 1973

Læs mere

Efterkommere af Fritze Maren Caroline Leismann

Efterkommere af Fritze Maren Caroline Leismann Efterkommere af Fritze Maren Caroline Leismann Indholdsfortegnelse Efterkommere............. af.. Fritze..... Maren...... Caroline....... Leismann........................................... 1 Kildehenvisninger............................................................................

Læs mere

RESULTATER. den 9.dec 2010 på Sparbank Arena. Arrangør: Skive AM

RESULTATER. den 9.dec 2010 på Sparbank Arena. Arrangør: Skive AM RESULTATER den 9.dec 2010 på Sparbank Arena Arrangør: PIGER 10-11 ÅR - KUGLESTØD TORS KL. 18.00 ( 2.0 KG ) 1 6.28 Sarah Winther Jensen -99 AK Holstebro 2 6.20 Maria Roed Brodersen -99 3 4.82 Anika Husted

Læs mere