Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1 Løf 274 M MAAG Hjalmar Professor. Overlæge, R.; f. 2. Febr paa Alkestrup v.ed Holbæk; Søn af Overretsprokurator Julius Maag og Hustru f. Liitken; gift m. Adolphe M., f. 22 Maj i Kiel, Datter af Konsul Andreas Schmidt og Hustru Bertha f. Lutken. Student (Haderslev Læreres Skole) 1870; med. Eks. 1877; Læge ved Amtssygehuset i Næstved fra 1882; Læge

2 ara vod Herlufsholm fra 1886; Byraadsmedlcm i Næstved fra 1898; Formand for Den almindelige danske Lægeforening. Adresse : Næstved. MAALØE Anthon Redaktor; f. 23. Juli 1867 i Assens; Søn af Sparekassedirektør I F W Maaløe og Hustru Hanne f. I-und; gift m. Clara Elise f. Bosse, f. 10. Dec i Præliminæreksamen (Universitetet) 1883; Boghandlerelev i Sorø ; Boghandlermedhjælper i ; Redaktionssekretær ved Sorø Amtstidende : Medarbejder ved Dannebrog fra 1892, Redaktør fra 1907; Bestyrelsesmedlem og Næstformand i Journalistforeningen Adresse ; Odensegade 18, MAALØE Carl Urban Læge, Dr. med.; t. 22. Febr paa Gyldensteen ved Bogense; Søn af Sparekassedirektør H H B Maaløe og Hustru t. Hansen: gift m. Petra M., f. 11. Maj, Datter af Smed H E Hansen og Hustru Caroline f. Jørgensen, adopt. Therkelsen. Student (Odense) 1888; med. Eks. 1894; Dr. med. 1908: Privatklinik (medicinske og kirurgiske Sygdomme i Fordøjelsesorganerne). Adresse : Langgade 9, Valby, MAAR Valdemar Professor ved Landbohøjskolen, R.p.p.; f. 12. April 1849 i! Odense; Søn af Skibsmægler J V Maar og Hustru Rasmine f. Basmussen; gift m. Mariane Augusta f. Levy, f. 28. Febr. i, Datter af Nationalbankdirektør M Levy (død 1892) og Hustru f. Wagner (død 1870). Uddannet ved Landbruget: Landbrugseksamen 1870; Student 1880: cand. polit. 1884; Assistent ved Landbohøjskolen 1875, Docent 1886, Professor Formand for Khhvns Amts Landboforening : Æresmedlem 1906: i Bestyrelsen for de samvirkende sjællandske Landboforeninger fra 1900: Medlem af Bestyrelsen for De danske Sukkerfabrikker; Redaktør af Dagbladets Landbrugstidende ; Ministeriets faglige Tilsynshavende med Landboskolerne. Har udgivet : Det danske Landbrugs Historie (1901); Landbrugssystemerne (1902); Landbrugets Arbejdsmaskiner ( ). Udenl. Orden : Gr.Fr. Adresse : Frederiksberg Allé 66. Kbb. Sommerbolig : Nordskov, Helleba j k. MAAR Vilhelm Læge, Dr. med.; f. 8. Juni 1871 i Odense; Søn af Dr. med. C J L Maar og Hustru f. Rafn; gift m. Tandlæge A F A Maar f. Christensen, f. 30. Nov i Kattinge Værk ved Roskilde. Student (Borgerdydskolen paa Krsthvn.) 1889; med. Eks. 1896; oprettet Mad Sanatorium i Lyngby 1901; Dr. med. 1902; Assistent og Docent ved Fysiologisk Laboratorium fra 1904; Udgiver af medicinhistoriske Arbejder og N Stenos Værker. Adresse: Bredgade 58, MACKEPRANO C M C Dr. phil.; f. 28. Dec paa Kiding pr. Graasten; Søn af Forpagter A M J Mackeprang og Hustru f. Krøyer; gift m. Ingeborg Johanne M., f. 7. Jan i Haderslev, Datter af Købmand J P Winther og Hustru f. Wäger. Student (Sorø) 1888; Universitetets Guldmedalje 1893; mag. art. 1894; Studieophold i Rom (for Carlsbergfondet) ; Assistent ved Nationalmuseets 2. Afd. fra 1897; Lærer ved N Zahles og andre Skoler fra s. A.; Dr. phil (Dansk Købstadstyrelse fra Valdemar Sejer til Christian IX); Kasserer i Den danske historiske Forening fra Har udgivet : Nordslesvig (1910). Adresse: Adolph Steens Allé 10. Kbh. MACKEPRANG Edvard Dr. polit.; f. 4. Febr i ; gift m. Margrethe M., t. 18. Okt. i Roerslev Sogn. Student 1896; cand. polit. 1901; Assistent paa Statistisk Bureau : Dr. polit. (Priser og Pristeorier) 1906: Chef for Kbbvns Bog'trykkerforenings Bureau 1907: Redaktør af..danmarks Bogtrykkerforeningers Medddelelser" 1907 og af Assurandøren 1909; Leder af Statistisk Privat bureau. I Bestyrelsen for Højskolen for moderne Samfundsvidenskab og Politik; Formand i Forretningsudvalget for det sociale Sekretariat og Bibliotek. Adresse: Sortedamsdossering 45, MADSEN Axel Skuespiller, R.: f. 8. Juni 1850 i : Søn af Vognfabrikant A F Madsen og Hustru Birgitte f. Jørgensen; gift m. Elisabeth Hansine f. Berg, f. 12. Okt. i Student (Borgerdydskolen paa Krsthvn.) 1870; cand. phil.; Elev af Adolf Rosenkilde; debuterede paa Det kg]. Teater 1876 som Klint i Genboerne. Adresse : Stockholmsgade 19, MADSEN Carl Operasanger; f. 14. Juli 1878 i ; Søn af Typograf Peder Madsen og Hustru f. Hansen: gift m. Elna M., f. 21. Maj 1881 i, Datter af Smedemester Svend Svendsen (død 1902) og Hustru Berthomine f. Roers. Elev af Musikkonservatoriet og af Operasanger Vald. Lincke. Dehute rede paa det kgl. Teater den 22. April 1903 som Alberich i Siegfried: ministeriel Ansættelse 1904; Studierejse til Bayreuth og München 1909.

3 Mad Solier: Greven af Luna i Troubadunen; Schaunard i Boheme; Giusrlielmo i Det gør de alie: Figaro i Bar beren i Sevilla; Valentin i Faust. Adresse: Peder Skramsgade 15, MADSEN Charlotte Bispinde; f. 13. Maj 1842 i Sæby Præstegaard pr. Roskilde; Dalter af Sognepræst I F Storrk til Sæby-Gjershøj; gift m. Biskop Peder Madsen (se denne). Arvede 1892 Vcdbygaard. (Udførlige Oplysninger findes i Kraks Vejviser Afd. V Provins Register). I Bestyrelsen for Børnehjemmet Ove Hohlenbcrgs Minde. Adresse: Nørregade 11, MADSEN Emil Oberst, K 1.DM.: f. 27. Juni 1830 i ; Søn af Toldforvalter i Præstø A C Madsen og Hustru f. Gamél; gift 1. Gang m. Marie Ernestine Laurentze f. Gamél (død 1885), 2. Gang m. Karen Marie f. Nielsen, f. 10. Dec. ved Hillerød. Sekondløjtnant 1853; Premierløjtnant 1854; Kaptajn 1851; ansat en Aarrække ved Generalstaben: Kommiteret ved Korpsintendanturen 1864: Sekretær i Forsvarskommissionen 1866: Lærer ved Officerskolen 1870; Oberst 1879; Afsked 1895; Formand for Det kgl. danske geografiske Selskabs Raad. Har skrevet: Sjællandske Stednavne (i Annaler for nordisk Oldkyndighed 1863); Udsigt over Hærordningens vigtigste Grundsætninger og Forhold (1880); i Tidsskrift for Landøkonomi (1871) : Højdeforholdene paa den sjællandske og fynske Øgruppe; i Militært Tidsskrift ( ) : Studier over Danmarks Hærvæsen i 16. Aarhundrede m. m. Adresse: Kastanievej 19, MADSEN Henrik Politiinspektør, R. p.p.; f. 17. Dec i Hornum, Vejle Amt.; Søn af Landpostbud Jens Madsen (død 1903) og Hustru Johanne f. Rasmussen (død 1903); gift m. Ingeborg M., f. 26. Dec paa Borksminde ved Horsens, Datter af Proprietær L C B Holm (død 1908) ug Hustru f. Wissing (død 1907). Student (Ribe) 1882; cand. jnr. 1886; Politiassistent (Vesterbro) 1887: Politiinspektør og Chef for Opdagelsespolitiet I Bestyrelsen for Kbhvns Fængselsselskab, for Vridsløse'ille Fængselselskab, for Lindcvangsh.jemmet og for Foreningen af 1837 til forsømte Børns Frelse. Udenl. Ordener: Pr.Kr.: P.V.V.; R. St.A.; R.St.Stan.; Stb.V.: S.N.: S.V. Adresse : Forhaabningsholms Allé 49, 276 MADSEN Hjalmar Direktør; f. 17. Marts 1872 i Student (Borgerdydskolen) 1890; cand. Phil. 1891; cand. polyt. 1898; teknisk Direktør for II E Gosch & Co.'s Tændstikfabrik og Aktietændstikfabrikken Godthaab; Formand for Foreningen af Tændstikfabrikker i Danmark: Medlem af Kirkebestyrelsen for Nathanaelskirken. Adresse : Islands Brygge 63. MADSEN H P Apoteker. Assessor pharmaciæ, R.DM.p.p.; f. la. Jan i Kblivn.; Søn af Apoteker, Assessor pharmaciæ Anders Madsen og Hustru f. Sorterne; gift m. Fanny Elise Marie Christine f. Høst, f. 28. Febr. i Cand. pharm. 1857; Apoteker (Vesterbro Apotek) Formand i Kbhvns Apotekerforening ; Viceformand i Danmarks Apotekerforening ; Assessor i Det kgl. Sundhedskollcgium Udenl. Orden: R.St.Stan. Adresse : Vesterbrogade 72, MADSEN Johannes Redaktør, R.; f. 30. Jnli 1875 i : gift m. Elisabeth M., f. 9. Aug i Nyborg, Datter af Oberstløjtnant Harald Grandjean (se denne). Fh. Postassistent; Stifter af og Sekretær for Foreningen til Kaninavlens Fremme i Danmark og Redaktør af dens Tidsskrift ; Bibliotekar i Industriforeningen ; Assistent i Zoologisk Have ; Deltager i Ekspeditioner til Grønland, Indien og Kina ; Redaktør og Udgiver af Dansk Portrætgalleri; Redaktør af De kgl. danske Ridderordener. Adresse : GI. Kongevej 41. MADSEN Karl Museumsinspektør, Kunsthistoriker, R.p.p.; f. 22. Marts 1855 i ; Søn af Dyremaler, Kaptajn A P Madsen og Hustru Sofie f. Tliorsoe (død 1856); gift 1. Gang m. Johanne Henriette f. Møller (død 1881), 2. Gang m. Thora Juliane f. Nissen, f. 5. Aug. i Aalborg. Præliminæreksamen (Sorø Akademi) 1871; Elev af Kyhn, Kunstakademiet og af Géröme i Paris; udstillede første Gang 1880; Assistent ved Kunstmuseet 1895, Inspektör fra Medlem af Gallerikommissioncn; 1 Bestyrelsen for Foreningen for Boghaandværk; Æresmedlem af Akademiet i Antwerpen. Har skrevet ; Japansk Malerkunst (1885); Hollandsk Malerkunst (1891); Studier fra Sverige (1892); Johan Thomas Lundbye (1895); Billedkunsten (1901); Willi. Marstrand (1905); Viborg

4 277 Mad Domkirkes Billeder (1910) og mange mindre Afhandlinger. Udenl. Orden: Pr. Kr. Adresse : St. Hans Torv 26, MADSEN P Kreditforeningsdirektør, R.; f. 13. Jan i Eskildstrup pr. Vig; Søn af Gaardejer Mads Larsen og Hustru Ane f. Nielsdatter; gift m. Martine Kristine f. Andersen, f. 13. Dec. Ophold paa Hindholm og Askov Højskoler samt paa Tune Landboskole; overtog sin Fødegaard 1876; Landvæsenskommissær 1882; Medlem af Sogneraadet , af Amtsraadet fra ; i Repræsentantskabet for Kreditkassen for Landejendomme i Østifterne 1888, senere Næstformand og Formand og fra 1908 Direktør i samme Institution; Formand i Direktionen for Holbæk-Nykøbingbanen; Folketingsmand for Odsherredkredsen (Venstrereformpartiet); Medlem af Tuberkulosckommissionen Adresse: Vodroffplads 3, og Hvidlykkegaard, Eskildstrup pr. Vig. MADSEN Peder Biskop, Professor, Dr theol., K'.DM.p.p.; f. 28. Aug paa Gaarden Toustrup i Vinding ved Holstebro; Søn af Gaardejer Mads Jensen og Hustru f. Pedersen; gift m. Charlotte M. (se denne). Student (Viborg) 1862; cand. theol. 1868; Manuduktør; Docent ved Universitetet 1874; Professor 1875: Dr. theol. (De Kristnes aandelige Præstedømme) 1879; Biskop over Sjællands Stift fra Bestyrelsen for Kirkelig Forening for indre Mission i (Formand , Æresmedlem 1910); og for Mission blandt indiske Studenter. Leder af Bethesda-Møderne fra 1899; Medlem af Det kirkelige Udvalg; deltog i Udarbejdelsen af den nye Perikoperække og Omarbejdelsen af Psalmebogens rituelle Del; har to Gange været Universitetets Rektor. Har skrevet: Bornholmerne eller den snakaldte lutherske Missionsforening (1886); Det kirkelige Embede (1890); Menighedens og Fimbedets Samvirken (1895); Fortolkning til Johannes' Aabenbaring (1896); Kenosislæren (1898); Ordinationens Betydning (1904); Den danske Teologi og Fremtiden (1907). Udenl. Orden : N.St.O. Adresse; Nørregade 11, og Vedhygaard pr. Ruds Vedby. MADSEN P Th. Borgmester, R.: f. 25.' Nov i Horsens; Søn af Købmand, Ejer af Lundum Mølle Jørgen Madsen og Hustru f. Kruuse; gift m. Margrethe f. Nyholm, f. 13. Juli paa Liselund, Falster. Student (Horsens) 1867; cand. jur. 1873; Amtsfuldmægtig i Aarhus s. A.; By- og Herredsfuldmægtig i Stubbekjøbing 1876; Skibsregistrator i 1892: Borgmester og Byfoged i Vejle fra Adresse : Vejle. MADSEN Thorvald Direktør, Dr. med., R.p.p.; f. 13. Fehr paa Frederiksberg; Søn af Generalmajor V H O Madsen (se denne); gift m. Emilie (Misse) M.i f. 3. Aug. i Kristiania, Datter af Byfoged J H T Gad og Hustru Nini f. Thaulow. Student (Hauchs Skole) 1886; med. Eks. 1893: Dr. med. 1896; Direktor for Statens Seruminstituts Laboratorium 1902, for Institutet 1909; Censor ved med. Eks.; Medlem af Bestyrelsen for Det Classenske Litteraturselskab; Formand for Biologisk Selskab ; Medlem af Sundhedsstyrelsen, af Videnskabernes Selskab, af Svenska Läkaresällskapet, af K. K. Gesellschaft d. Aertze in Wien, af Soe. microbiologique i St. Petersborg og fl. a. Udenl. Ordener: Pr.R.Ø.; S.N. Adresse: Statens Seruminstitut, Amagerboulevard, MADSEN V H O Generalmajor, SK.Dir. FM. i Guld, p.p.; f. 11. April 1844 i ; Søn af Overfyrværker Jeppe Madsen og Hustru f. Becker; gift m. Albertine Henriette f. Petersen. Sekondløjtnant 1861; Premierløjtnant 1867; Lærer ved Officerskolen; Kaptajn 1879; Oberstløjtnant 1889; Oberst 1895; Krigsminister i Ministeriet Deuntzer ; Generalmajor 1903; Folketingsmand for Kbbvns 7. Kreds Direktør for Gradmaalingen; i Bestyrelsen for Burmeister og Wains Maskin- og Skibsbyggeri samt Eksport- Kompagni 1903; Formand for De samvirkende danske Forsvarsbrødrcselskaber, for Danmarks-Samfundet, for Klihvns Skytteforening, for Overbestyrelsen for Foreningen af Officerer udenfor aktiv Tjeneste og for Matematisk Forening. Medlem af Det kejserlig Leopoldinske carolinske Akademi. Har udgivet : Elementær Arithmetik og Algebra (1872); Analytisk Plangeometri (1875); Haandbog for det danske Artilleri: Krudt (1881); Den 15 cm korte Staalkanon (1886); Forholdstalsvalg i Enmandskredse (1910); talrige Afhandlinger i Militært Tidsskrift og Matematisk Tidsskrift. Adresse : GI. Kongevej 86 B, MADSEN Victor Statsgeolog, Dr. phil., R.; f. 2. Marts 1865 i ; Søn af Oberst i Artilleriet Emil Madsen og Hustru f. Gamél; gift m. Ingeborg M., f. 14. Okt. i Horsens, Datter af Justitsraad H L S Fogh og Hustru f. Drewsen. Student 1882; cand. polyt. 1887; Uni-

5 Mad J76 versitetets Guldmedalje 1892; Dr. phil. (Istidens Foraminiferer i Danmark og Holsten) 1895; Assistent ved Danmarks geologiske Undersøgelse 1889; Statsgeolog 1892; Docent ved Universitetet ; Medlem at Kommissionen for Danmarks geologiske Undersøgelse fra 1901; korresponderende Medlem af k. k. geographische Gesellschaft i Wien; Sekreten i Folkeuniversitetsudvalget; Medlem af Bestyrelsen for Det kgl. danske geografiske Selskab fra Adresse; Kastanievej 10, MADSEN-MYGDAL Johannes Direktor; f. 30. Marts 1874; Søn af Statsrevisor Madsen-Mygdal (se denne); ugift. Direktør i Det østasiatiske Kompagni fra Medlem af Bestyrelsen for Mount Austin (Johore) Rubber Estatos lim., London. Adresse: Strandboulevard 27, Kbh. MADSEN-MYGDAL N P Statsrevisor, B.DM.; f. 12. Juli 1835 paa Gjøl; Søn af Gaardejer Mads Jensen (død 1870) og Hustru Christensdatter (død 1877); gift m. Ane Kirstine f. Jakobsen (død 1902). Skolelærereksamen (Ranum) 1855; Læ-. rer i Skallerup i Bagterp 1858 og i Mygdal ; Sogneraadsformand ; Landstingsmand fra 1882; Medlem af Toldkommissionen af 1895, 3 Jærnbanekommissioner, Finanslovkommissionen og af Forsvarskommissionen ; Venstrercformpartiets Ordfører under Behandlingen af Skattelovene af 1903 og af forskellige Jærnbanelove m. m.; Medlem af Over- Skyldraadet; Statsrevisor fra 1895, Medlem af Rigsretten fra 1903, at Toldraadet fra 1910; Formand for De Fattiges Kasse i 36 Aar. Adresse: Rigsdagen og Tarm. MADSEN-MYGDAL Thomas Forstander; f. 24. Dec i Mygdal; Son at Statsrevisor N P Madsen-Mygdal (se denne); gift m. Marie M-M f. 27. Dec. Skolelærereksamen 1896; paa Landbrugsskole ; Landbrugskandidat 1902; Konsulent i Planteavl under Foreningen af jydske Landboforeninger. Forstander for Dalum Landbrugsskole fra Medicin af Bestyrelsen for De samvirkende Landboforeninger i Fyens Stift; Formand for Odense og Omegns Landboforening'; Hovedredaktør af Landbrugets Ordbog. Adresse : Dalum pr. Hjallese. MADVIG I N A fh. Retsformand, K 1. DM.; f. 27. Febr i ; Søn af Professor J N Madvig (død 1886) og Hustru f. Bjerring (død 1880); gift m. Caroline M. (død 1896), Datter af Professor Christian Jiirgensen (død 1861) og Hustru Johanne i'. Kraft (død 1856). Student (Borgerdydskolen p. Krsthvn.) 1850; cand. jur. 1857; Assistent i Ministeriet for Slesvig 1857; slesvigsk cand. jur. 1861; Kancellist 1861; Fuldmægtig ; Revisionsassistent ved Landstinget ; Udgiver af I.ov- og Ministerialtidende ; Assessor i Kriminal- og Politiretten 1872, i Ovcrrctten 1879, tillige Næstformand i Sø- og Handelsretten 1885; Formand i Sø- og Handelsretten ; Formand for Søfariskommissionen , for Aktielovskommissionen I^edende Senior i Studenterforeningen ; Næstformand i Kbhvns Understøttelsesforening Udgiver af Lov-og Ministerialtidende , af Domsregistrene Adresse: Nørregade 11, MAEGAARD C F Kommandør i Søetaten, R.DM.p.p.; f. 5. Juli 1853 i' Odense; Søn af Købmand Vilhelm Rasmussen Maegaard og Hustru Johanne f. Frydendahl; gift m. Anna Elisabeth f. Hammer, i. 28. Okt. paa Føhr. Datter af Kaptajnløjtnant O C Hammer (død 1892) og Hustru f Hastrup. Sekondløjtnant 1875; Premierløjtnant 1876; Kaptajn 1891; Kommandør 1903; Chef for Søværnets Elevskole ; Medlem af Værftskommissionen fra 1905, af Sø- og Handelsretten, og af Bestyrelserne for Det østasiatiske Kompagni, Dampskibsselskabet Danmark, den Classenske Legatskole og Foreningen Dannevirke. Udenl. Ordener: F.Æ.L.; Gr.Fr.; J H.S.; N.Kr.M.: N.St.O.; R.St.Stan.j S.Kr.; S.Sv.; T.M. Adresse: Strandboulevard 3, MAGDAHL-NIELSEN Arkitekt, R,; f. 5. Febr i Rærup ved Nymindegab; Søn af Brænderiejer Morten Nielsen (død 1871) og Hustru Elise f. Jacobsen; gift m. Anna Birgithe M-N., f. 26. Sept. i Norsminde ved Aarhus, Datter af Købmand Valdemar Jørgensen og Hustru f. Treschow. I Møllebyggerlærc; Elev af Teknisk Skole i Odense 1880 og af Kunstakademiet 1884, Afgang 1892; Studieophold i Udlandet ; Hans J Holms Konduktør ved Restaurationen af vor Frelsers Kirke paa Krsthvn.; Konduktør hos H B Storch ved Restaurationen af Nikolaj Kirke i Svendborg ; Konduktor, senere Arkitekt ved Opførelsen af det kgl. Bibliotek, Arkitekt ved Opførelsen af Vor Frelsers Kirke i Vejle; bygget Skolebygninger i og Svendborg samt en Del private Bygninger, bl. a. St. Nicolai Apotek; gav Tegning til Landingsanlæget ved Nyhavn; opførte Landsbiblioteket i Reykjavik.

6 279 Mai I Bestyrelsen for Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse til Adresse : Aaboulevard 18. Kbhvn MAGIUS Albert Postkontrollør; f. 7. Marts 1869 paa Elvedgaard, Odense Amt; Søn af Forpagter F J B von Magills og Hustru f. Hiber; gift m. Johanne Margrethe Helene Allese M., f. de Fine Bunkeflod. f. 22. Nov i Stubbekjøbing. Postekspedient 1893; Postkontrollør 1909; Modlem af Borgerrepræsentationen fra 1909; Højres Kandidat ved Folketingsvalgene i Kbhvus 1. Kreds 1903 og 1906, i Aalborg 1909; Æresmedlem ar Dansk Postforening Adresse : N. Søgade 29, MAGNUS Georg Washington Musikdirektør, Komponist; f. 7. Juli 1863 i Haagenvik i Norge; Søn af Fabrikant G D B Magnus og Hustru f. Jacobsen; gift m. Malerinden Johanna M., f. 23. Juni i Bergen, Datter af Overretsassessor M Beyer og Hustru f. de Hytter Kielland. Student (Roskilde) 1882; cand. phil. 1883; uddannet ved Musikkonservatoriet i Leipzig; Dirigent for Harmonien i Bergen ; Kapelmester i Kasinoteatret ; Dirigent for Hellerup Musikforening. Kompositioner: Frithjofs Hjemkomst; Frithjofs Død; Musiken til St. Haus Aftenspil, til Østen for Sol og vesten for Maane og til Heines Gesang der Oceaniden; Violinkoncert; Sonate; flere Symfonier, Strygekvartetter etc. Adresse: Jacobsens Allé, Hellerup. MAGNUS Herman Etatsraad, Læge, E DM.; f. 2. April 1824 i Slagelse; Søn af Hedaktør Peter Magnus (død) og Hustru Sophie f. David (død); gift m. Anna M. (død 1902), Datter af Rebslager Martin Garben og Hustru Dorthea f. Lund. Student (Slagelse) 1844; Sst. Underlæge i Hæren ; med. Eks. 1853; Koleralæge s. A.; Distriktslæge i Hobro og Læge ved Sygehuset , : ved Amtssygehuset ; Stifter af og Formand for Distriktslægeforeningen , Æresmedlem fra 1906; Formand for Den jydsk-fyenske Jærnbanelægeforening , Æresmedlem fra 1904; Medstifter af Lægernes Sygekasse 1873; Medudgiver af Haandbog for Distriktslæger (1886) og Haandbog for Læger (1898). Adresse: Paludan Müllers Vej 1, MAGNUSSEN Julius Forfatter; f. 23. April 1882 i Lemvig; San af Oversætteren Johannes Magnussen (død 1906) og Hustru f. Sommer; gift m. Inger M., f. 20. Febr i. Datter af Dr. phil. Altert Heckscher (død 1896). Student 1900; cand. phil., Forfatter; Medarbejder ved Ekstrabladet (Peter Magnus). Harskrevet: Smaa Verdensaxer: Lirekasse; Mikkel; Skuespillene: Dovenskab (Dagmarteatret); En slem Dreng (Frederiksberg Teater) og sammen med Poul Sarauw : Den store Afdøde (Folketeatret). Adresse: Platanvej 12, MAGNUSSON Gudmundur Docent, R.; f. 25. Sept paa Holt i Hunavatnssyssel; Søn af Magnus Pjetursson og Hustru Ingibjørg Gudmundsdatter; gift m. Katrin Sigridur f. Sivertsen, f. 18. Marts i Hrappsey. Student (Reykjavik) 1883; med. Eks. 1890; Distriktslæge i Skagafjord 1892; Docent ved Lægeskolen i Reykjavik 1894; var den første, der konstaterede Tuberkulosen paa Island. Adresse : Reykjavik. MAGNUSSON Jon Byfoged. R.DM.: f. 16. Jan i Muli. Thingø Syssel; Søn af Sognepræst Magnus Jonsson (død 1901) og Hustru Vilborg f. Sigurdsdattcr; gift m. Thora f. Jonsdatter. Student (Reykjavik) 1881; cand. jur. 1891; Sysselmand i Vestmanø Syssel 1891: Sekretær hos Landshövdingen over Island 1896; Kontorchef i Islands Ministerium 1904; Byfoged i Reykjavik Folkevalgt Medlem af Altinget; Medudgiver af Lovsamling for Island. Adresse : Reykjavik. le MAIRE Emil Grosserer, K 2.DM.p.p.; f. 23. NOV i ; Søn af Tegnelærer D F le Maire og Hustru f. van Helsdingen; gift m. Louise Johanne Frederikke f. Krogh (død 1871). Firma : Smidt!e Maire. Næstformand i Kbhvn«Handelsbanks Bestyrelsesraad til Udenl. Orden : E.St.A. Adresse : Bredgade 25. le MAIRE Louis Generalmajor, K'.DM. FM i Guld p.p.; f. 25. Jan i ; Søn af Fuldmægtig i Admiralitetet D C le Maire og Hustru f. Müller; gift m. Thora Vinzentine Amalie f. Wittusen, f. 21. Dec. i Næstved. Sekondløjtnant 1853; Premierløjtnant 1860; ansat ved Generalstaben fra 1861: Kaptajn 1867; Oberstløjtnant og Chef for Generalstabens topografiske Afdeling 1882; Oberst 1888; Afsked 1901; kar. Generalma.ior. Formand for Selskabet for Historie. Litteratur og Kunst 1884 og for Danmarks geologiske Undersøgelse 1895; Medlem af Bestyrelsen for Det kgl. danske geografiske Selskab, af Direk-

7 Mai tionen for Selskabet for Efterslægten, af Forstanderskabet for den franske reformerte Menighed; Formand for Soldaterhjemmet. Udenl. Ordener: F.Æ.L.; Fr.off. de l'instr.publ.; N.St.O.; S.Sv. Adresse: Valdemarsgade- 29, le MAIRE Martin Professor, Læge Dr. med., R.p.p.; f. 16. Juni 1867 i Næstved; Søn af Generalmajor Louis le Maire (se denne): gift m. Karen Margrethe le M., f. 12. Juli 1882 i Skovshoved, Dattel af Arkitekt Chr. Seemann (se denne). Student (Hauchs Skole) 1885; med. Eks. 1892; Reservelæge ved Garnisons Sygehus ; Underakkuchør ved Fødselsstiftelsen ; Dr. med. 1902; Lærer ved Jordemoderskolen 1902; Livkirurg hos H. M. Kongen ; Hofmedikus ; Leder af Marthahjemmets Poliklinik for syge Børn fra 1906; oprettet Privatklinik Har skrevet : Svangerskab og Fødsel ved Myom i Uterus (1902); Medarbejder ved flere inden- og udenlandske medicinske Tidsskrifter. L'denl. Ordener: A.A.B.; Gr.Fr.; L. S.Æ.K.O.; M.V.Kr.; Pr.Kr.; Pr.R.Ø.; R.St.Stan.; Stb.V.; Ø.F.J. Adresse: N-Farimagsgade 5, Tvbh. MALBERG Henrik Skuespiller; f. 4. Dee i Aarhus; Søn af Vognmand P Malberg; gift m. Anna f. Hansenmeyer, f. 19. Marts i Fredericia. Medlem af Dansk Skuespillerforbunds Bestyrelse fra Adresse : Frederik d. 6. Allé 2, MALLING Gustav Overretssagfører; f. 1. Dec i Aarhus; Søn af Kaptejn N Malling; gift m. Hortensia Martine f. Malmberg. Student (Aarhus) 1874; cand. jur. 1881; Overretssagfører 1884; Medlem af Bestyrelsen for Børnesanatorierne for og Omegn. Adresse: GI. Kongevej 120, MALLING Mathilda Forfatterinde; f. 20. Jan paa Oskarsfarm iskaane; Datter af Godsejer F O Kruse og Hustru Mathilda f. Borgstrøm; gift m. Grosserer Peter Malling f. 1864, Søn af Vekselmægler Joachim Malling og Hustru Elena f, Voss. Student (Stockholm) 1883: studerede i Schweiz og i ; bosat i fra Har skrevet: En Roman om Førstekonsulen (1894); Gouvernørens Frue (1896); Eremitage-Idyllen (1896); Donna Ysabel (1898); Munkeboda (1899); Malin Skytte (1900); Damerne paa Markby (1901); Gryende Dag (1902); Nina (1903); Den lille Marcia (1904); 280 Lady Elsebeth Percy (1905); Hendes Helt (1906); Marie Stuart (1907); Ninas Bryllupsrejse (1908): Karl Skyttes Hustru (1909); To Skuespil, opførte paa Dagmarteatret. Adresse: Elmehus, Holte. MALLING Otto Professor, Organist, R.DM.; f. 1. Juni 1848 i ; Søn af Grosserer L T Malling og Hustru f. Næwe; gift m. Ida Wilbelmine M. (død 1904), Datter af Bankier G J Bargum. Student (v. Westenske Institut) 1866; Elev af Musikkonservatoriet ; Dirigent i Studentersangforeningen ; Medstifter af Koncertforeningen 1874 og dens Dirigent til 1893; Organist ved St. Petri Kirke 1878, ved Helligaandskirken 1891, ved Vor Frue Kirke fra 1900; Lærer ved Musikkonservatoriet 1885, Direktør 1899; Formand for Foreningen til Understøttelse af trængede Musiklærere og Mnsiklærerinder i Danmark; Medlem af Det Ancherske. Legatudvalg, af Samfundsraadet for Samfundet til Udgivelse af dansk Musik og af Bestyrelsen for Foreningen Fremtiden. Kompositioner: Korværkerne: Snefald, Den gyldne Legende. Det hellige Land, Knud den helliges Død, Absalon, Folkevise; Kompositioner for Solosfemmer og Orkester: Kvindens Skabelse, Reveille, Ved Allehelgenstid, Stormen paa, Den hellige Skrift, Mirza Schaffys Lieder; 7 Hæfter religiøse Sange og Salmemelodier; Kantater ved forskellige Festligheder; endvidere Kammermusik af forskellig Slags; Orgelkompositionerne: Christus, Jomfru Maria, 2 Præludier, 12 Postludier (Kirkeaarefs Festdage) o. m. a.; en Klaverconcert, en Violinconcert og en Ballet: Askepot; har udgivet en Instrumentationslærc. Adresse: Stormgade 35. MALLING Valdemar Kontorchef, R. p.p.; f. 9. Aug i Hammel; Søn af Justitsraad, Birkedommer C O Malling og Hustru f. Schønning; gift 1. Gang m. Julie Lovise Augusta f. Stockfleth (død 1907), 2. Gang m. Anna Eleonora f. Faber. Student (Randers) 1877; cand. jur. 1884; Ekspedient has Postinspektøren ; Fuldmægtig j Generaldirektoratet for Postvæsenet, Kontorchef fra 1903; fra 1891 Redaktør af Fabers Rejseliste, af Post-, Jærnbane- og Telegrafhaandbog og JærnbanokørcpJaner. Udenl. Orden : S.N. Adresse : Villemoesgade 23, MALLING Vilhelm Valgmenighedspræst; f. 5. April 1846 i Ringsted; Søn af Organist og Snedkermester Christian Malling og Hustru Marie f. Jørgensen ; gift m. Sofie Johanne Conradine f. Holm, f. 30. Marts i Aarhus.

8 281 Mar Skolelærereksamen (Jonstrup) 1865; Student 1871; cand. theol. 1876; Kapellan i Hillerød hos J C Hostrup ; Sognepræst ; Præst for Odder Valgmenighed fra 1886; i Bestyrelsen for Foreningen Den frie Skole. Medredaktør af Kvinden og Samfundet ; Redaktør af Baunon fra 1904; Oversætter af Rousseaus: Emile; har udgivet en Bog om Huguenotterne, en om Alex. Vinet, en Litteraturhistorie og flere, Skuespil: Dagny (1880); En af Folket (1885); Paa Herregaarden (1887); Formaaende Venner (1892); I Sommerferien (1894); Bodil (1898); Børnene (1908); Noveller: Fra Købstadlivet (1882); En Frivillig (1889); Blændværk (1902). Adresse : Odder. MALLING Wm. Th. Etatsraad, Grosse rer. R.DM.: f. 7. Mai 1830 i Stege. Søn af Køhmand L T Malling og H» stru f. Schmith; gift m. Christine Antoinette f. Bendixsen (død 1881). Formand i Bestyrelserne for Det danske Kulkompagni og Larsens Plads; Medlem af Direktionerne for Det kgl. octr. Søassurance Kompagni og Sparekassen for og Omegn, af Bestyrelserne for De danske Spritfabrikker og Det danske Petroleums Aktieselskab; Medlem af Sø- og Handelsretlen og af Grosserer-Societetets Komité , Næstformand fra 1897: Formand for Privatbankens Bankraad Bosat i Hamburg Adresse: Østbanegade 29. MALTHE-BRUUN Vilhelm Kammerjunker, Branddirektør, R.: t. 27. Jan i : Søn af Kammerherre Kontreadmiral R C Malthe Bruun (død 1895) og Hustru Julie f. Stephansen (død 1892); gift m. Regitze M-B., f. 8. Aug paa Lindersvold ved Fakse, Datter af Kammerherre, Amtmand F Brun (død 1888) og Hustru Sophie f. Vind (død 1901). Student (Borgerdydskolen) p. Ki'sthvn.) 1871: cund. phil. 1872; Ingeniøreksamen 1877: ansat ved Kbbvns Havnevæsen , ved De nye Statsbaneanlæg , ved Gjedserbanens Anlæg : Branddirektør i Nakskov for Den alm. Brandforsikring for Landbygninger fra Formand for Nakskov Landsogns Sogneraad : Grundlægger af Nakskov Landsogns Børneasyl og Formand for dets Bestyrelse. Adresse: Lienlund m\ Nakskov. MANTZIUS Karl kst, Direktør ved Det kgl. Teater, Dr. phil., R.p.p.; f. 20. Febr i ; Søn af Kgl. Skuespiller Kristian Mantzius og Hustru f. Jørgensen; gift 1. Gang m. Sophy f. Rosenberg (Ægteskabet opløst); gift 2. Gang m. Sara f. Beckett, f. 27. Juli i Student (Mariboes Skole) 1878; rand. phil. 1879; studerede romansk Filologi; debuterede paa det kgl. Teater 1883 som Jeronimus i Erasmus Montanus: ved Dagmarteatret som Skuespiller og Direktør; vendte tilbage til Det kgl. Teater; Dr. phil. (Engelske Teaterforhold i Shakespearetiden) 1901; kst. Direktør fra Æresmedlem af Skuespillerforeningen og af Svenska Teaterförbniidet. Hovedroller : Richard III; Shylock i Købmanden i Venedig; Kong Lear; Den Gerrige; Arnolpbe i Fruentimmerskolen; Rosiflengius i Det lykkelige Skibbrud; Bisp Nicolas i Kongsemnernc; Rolling i Vildanden; Bygmester Solnes: Advokat Berent i En Fallit: Grev Trolle i Den gamle Præst; Sixtus Beckmesser i Mestersangerne. Forfatter til Skuespilkunstens Historie T-V og flere andre dramaturgiske Afhandlinger: Teaterhistorisk Forfatter og Oversætter af flere Teaterstykker. Udenl. Ordener: Fr.off.de l'instrue. publ.; S.N. Adresse: Margrethevej 7, Sommerbolig: Villa Lykken, Ellekilde, Hellebæk og Kildemose, Ølsted, Str. Ølsted. MARCUS Arthur Grosserer: f. 6. Sept i : gift m. Fifi M.. f. 5. Nov. i Schwerin. Firma : Marcus & Co. Sekretær i den danske Afdeling af Alliance Francaise; fransk Konsularagent for Korsør; Bestyrelsesmedlem i Efterslægtsamfundet. T'denl. Ordener: F..E.L.: F.B.; F. Cb. : F.M.A.: Fr. off. d'aead. Adresse ; Frederiksgade 21, MARER Johannes Forfatter; f. 3. April 1861 i ; Søn af Skræddermester C H A Marer og Hustru f. Madsen; gift m. Kirstine Margrethe ir., Datter af Sognepræst C M Jungersen og Hustru f. Balslev. Student (Borgerdydskolon paa Krsthvn) 1879: cand. phil. 1880: Skuespiller ved Kasino ved Folketeatret , ved Dagmarteatret ; Skuespiller og Sceneinstruktør ved Aarhus Teater ; Medarbejder ved Nationaltidende (Pseudonym : Poul Fasting) ; Forfatter af flere Skuespil hl. a. : Den gamle Historie; Dafnis og Chloe; Den hvide Handske; Oversætter af talrige Romaner og Skuespil; siden 1895 Skriftsagkyndig. Adresse : V-Voldgade 89, MAROTT Conrad Emil Redaktør; f. 23. Aug i Storehedinge; Søn af Bogbinder F C E Marott.

9 Mar 282 Oprindelig Bogtrykker; Medredaktør af Demokraten i Aarhus ; Redaktor af Horsens Arbejderblad , af Fyens Socialdemokrat fra 1896; Medlem af Socialdemokratiets Hovedbestyrelse; Formand for Den socialdemokratiske Presseforening og for Samaritanen i Odense. Folketingsmand for Odense 1. Kreds fra 1903; Medlem af Folketingets Finansudvalg; Medlem af Odense Byraad fra Adresse: Helgolandsgade 12, og Odense. MARSTRAND Jacob Borgmester; f. 10. Aug i ; Søn af cand. polyt. Theodor Marstrand (død 1863) og Hustru f. Jansen; gift m. Marie Elisabeth M.. f. 20. Starts i, Datter af Snedkermester Peter Neergaard og Hustru f. Fieron. Præliminæreksamen (Schneekloths Skole); Bagersvend 1866; Bagermester i Medstifter af Kbhvns liberale Vælgerforening 1883 og i mange Aar dens Næstformand; Medlem af Borgerrepræsentationen ; Raadmand ; Borgmester for Magistratens 4. Afdeling fra 1904; Medlem af Over- Skyldraadet; Formand for Bygningskommissionen i ; Medlem af Havneraadet. Medarbejder ved Tidens Strøm; bar skrevet forskellige Smaaskrifter: Benjamin Franklin; Højskoleforstander Falkenstjerne; C F Tietgen. Adresse: Ved Glyptoteket 6. MARTENS Hermann Generalkonsul K 2.p.p.; f. 26. April 1847 i Kühren i Holsten. Uddannelse paa Gymnasierne i Eutin og Kiel, Universiteterne i Berlin, Bonn, Göttingen, Genf og Kiel; ansat ved Konsulaterne i Kristiania og Jerusalem; Vicekonsul i 1879; derefter Konsul i Kairo, Helsingfors, St. Louis, Kristiania, Paris og Alexandria; kejserlig tysk Generalkonsul i Kbhvn fra 1894; Præsident for Deutscher Hülfsverein. Udenl. Ordener : Pr.Kr.; Pr.R.Ø. Adresse: Amaliegade 39, MARTENSEN-LARSEN H Sognepræst, Lic. theol.: f. 2. Sept i ; Søn af Højesteretsassessor E F Larsen og Hustru f. Martensen; gift m. Astrid f. Mundt f. 16. Febr. paa Frederiksberg. Student 1884; cand. theol. 1890; Lic. theol.; Præst i Vejlby; Sognepræst ved St. Pauls Kirke i fra Formand for St. Pauls Kirkes Menighedspleje og St. Pauls Sogns Sygepleje: Medlem af Det kirkelige Udvalg Skrifter : Naturvidenskabens Gæld til Kristendommen (1895); Den bibelske Monotlieismes Særstilling i Religionshistorien (1896); Tvivl og Tro (1909) m. fl. Adresse: Lundsgade 3. MATHIESEN Aage Arkitekt; f. 22. Maj 1868 i Aarhus; Søn af Bygningsinspektør i R L Mathiesen og Hustru f. Kabell: gift m. Mathilde Amalie M., Datter af Musiklærer N C Westergaard. Tømrersvend og i Murerlære; Afgangsbevis fra Kunstakademiet; Neuhausonske Præmie; Konduktør hos Professor Storch og Arkitekt Axel Berg o. fl.; udført flere Hundrede Opmaal.ingsarbejder for Nationalmuseets anden Afdeling; har bygget Dannemare Kirke, restaureret Kongsgaarden i Korsør og Steensgaard paa Fyen samt bygget en Del Privatbygninger i, Provinserne og Sverrig; sammen med Ulrik Plesner Arkitekt ved Studenterforeningens Bygning i Aborreparken og Kvindelig Læseforenings Bygning i GI. Mønt. Vicepræsident for De forenede danske Motorejere; Formand for.motorcykleklubben Elleham. Medarbejder ved Nationalmuseets 2. Afdeling i 15 Aar; har givet Meddelelser i Aarbøger for nordisk Okikyndighed og Historie og i Fra Archiv og Museum: Medlem af Det kgl. nordiske Oldskriftselskab og af Historisk Selskab for Litteratur og Kunst. Adresse : Gammel Kongevej 1 C,, Sommerbolig : Rungsted. MATTHIESEN Oscar Professor, Figurmaler; f. 8. Juli 1861 paa Slesvig Slot; Søn af Branddirektør og kgl. Husfoged J P Mathiesen (død 1889) og Hustru Angelique f. von Staffeldt; gift 1. Gang m. Camilla M. (død 1906), Datter af Skræddermester L M Larsen (død 1893) og Hustru f. Hesselberg, 2. Gang m. Anka f. Mann. Elev af Kunstakademiet 1878; Afgangsbevis 1882; udstillede første Gang 1885; Akademiets lille Guldmedalje 1884; Studieaar i Paris; Kommissionær for Danmark ved Verdensudstillingen i Chicago Genoptaget den forglemte al-fresco Teknik; opfundet Hærdningen af al-fresco Kalkmørtel med komprimeret Kulsyre; deltaget i Udgravningerne af Pompei; udsmykket Carnoles i Menton med Fresker og Relieffer; af den preussiske Regering kaldet til Akademiet i Berlin og undervist saavel der som paa Kunstgewerbeschule i Freskomaleri. Værker: Kaifas: Dantes Helvede 23. Sang (1883); Griffenfeldt paa - Munkholmen, beskæftiget med at undervise

10 283 Mat Kommandantens Børn; Et Sæbekogeri; Badende Ryttere; Leda og Svanen; Faust og Margrethe; Holberg overværer en Prøve paa Erasmus Montanus; Heste ved Seinen; Franske Okseforspand; Fresker i Studenterhuset, andre Fresker : Evropas Bortførelse. Har skrevet og illustreret Værket Sljærner og Striber, Indtryk fra en Kejse i Nord-Amerika. Fdenl. Orden: Svensk Literis et artibus. Adresse: Søbakkevej 25, Charlottenlund, Sommerbolig : Nymindegab. MATTHISON-HANSEN Aage Forfatter; f. 20. Marts 1864 i ; Søn af Kantor Viggo Matthison-Hansen og Hustru f. Wiuff; gift m. Rosa M-H., f. 3. Juni 1863, Datter af Handelsskolebestyrer C F C Thorsøe (død 1895) og Hustru f. Barkow (død 1871). Ansat ved Kommunens Folkebiblioteker fra 1898; Rejse til Kina Har udgivet: 12 Digtsamlinger. Endv. : Blaalys (1890); Nutids-Lyrik, en Antologie af nyere dansk Lyrik 1899; Vandliljerne; kinesiske Digte i Oversættelse (1903); Udvalg af Schack Staffeldts Digte (1902). Adresse: Kingosgade 15, MATTHISON-HANSEN Waage Professor, Domorganist, R. p.p.; f. 27. Dec i Roskilde; Søn af Professor, Domorganist Hans Matthison- Hansen og Hustru f. Quistgaard; gift m. Anna Frederikke M-H., f. 26. Jan. 1845, Datter af Proprietær Frederik Friis (død) og Hustru Frederikke f. Lautrup (død). Elev af Faderen; Organist i Holstebro, senere i Nykjøbing F.; Domorganist i Roskilde fra Udenl. Ordener: F.off.d'acad.; Stan. Adresse : Roskilde. MATTHISON-HANSEN R.St. Wilhelm Gottfred Konservatorieforstander; f. 13. Juli 1870 i ; San af Kantor Viggo St. Mattliison-Hansen og Hustru Johanne f. Wiuff; gift m. Tonna f. Johannsen, f. 17. Juli 1874 i Nyborg. Elev af Kblivns Musikkonservatorium ; medvirkede dels som Solist, dels som Kammet musikfortolker ved et stort Antal Koncerter i de følgende Aar; det Raben-Levetzauske Legat for Kunst og Videnskab 1894; Stifter af og Direktør for Matthison- Hansens Konservatorium Adresse: Grundtvigsvej 4, MATTHISSEN Emil Etatsraad, Købmand, R.; f. 14. Sept paa Frederiksberg; Søn af Slagtermester W Matthissen (død 1888); gift m. Marie i Andrea M., Datter af Købmand Møller, Nykjøbing F. (død 1879). Uddannelse : Efterslægtens Skole og hos Agent F A Hansen i Kjøge. Startede 1889 sin nuv. Forretning i Roskilde; fra 1900 tillige Medindehaver af Firmaet Mattilissen & Dittmann i Medlem af Overskatteraadet for Roskilde Amt og af Bestyrelsen for Historisk Samfund for Kbhvns Amt: Kasserer for GI. Roskilde Amts Landboforening ; desuden Bestyrelsesmedlem i talrige politiske, kommercielle, velgørende og kommunale Foreninger. Adresse : Roskilde. MATZEN Helga Frue, Professorinde; f. 1. Juni i ; Datter af Etatsraad I P T Bryde (død 1910) og Hustru f. Brandt; gift 1. Gang m. Konsul J V V Vidalin (død), 2. Gang m. Professor, Dr. jur. Henning Matzen (se denne). I Bestyrelsen for Dansk Kunstflidsforening; Medlem af Komitéen for Dansk Koloniudstilling 1905, for Lidstillingen fra Gamle Hjem 1908 og Heibergudstillingen 1909; Medlem at Bestyrelsen og Repræsentantskabet i Højres Arbejder- og Vælgerforenings 1. Kreds. Adresse: Kalvebod Brygge 4. MATZEN Henning Professor ved Universitetet, Dr. jur.. SK. DM. p.p.; f. 28. Dec i Rehbjergskov i Angel; Søn af Væver Marauard Nicolaj Matzen og Hustru Anna f. Hansen; gift m. Helga M. (se denne). Student (Flensborg) 1859; cand.jur. 1864; Universitetets Guldmedalje (Den danske Panterets Historie indtil Chr. Vs Lov) 1867: Professor ved Universitetet 1870; Dr. jur. 1879; ekstraordinær Assessor i Højesteret 1880; Medlem af den nordiske Sølovskommission, af Det kirkelige Raad ; Medlem af Den permanente Domstol i Haag fra 1899; Opmand i den første Voldgiftssag, ført for denne Domstol, mellem Nordamerika og Mexiko 1902 og i den endnu verserende svensk-norske Rengræsningssag; Landstingsmand for 1. Landstingskreds fra 1879: Formand i Landstinget , Medlem af Rigsretten; Medlem af I'Institut de droit international; korresponderende Medlem af I'Institut de France; i Bestyrelsen for Højres Arbejder- og Vælgerforening; Medlem af Kirkeinspektionen for Vor Frue Kirke. Litterære Værker: Grundloven og Folkets Selvstyrelse (1873); Til Gensvar (1874); En Fremstilling af Universitetets Retshistorie (1879); Den danske Tingsret ( ); Den nordiske Tingsret (1880); Den danske Statsforfat-

11 Mei 284 ningsret ( ); Haandbog i den danske Kirkeret (sammen med Timm) 1891; Forelæsninger over den danske Retshistorie ( ); Forelæsninger over den positive Folkeret (1900). Udenl. Ordner: N.O.N.; S.N. Adresse : Kalvebod Brygge 4, Kblnn. MEIER Vilhelm Thorvald Oberst, K*.DM.; t. 28. Sept, 1851 paa Skaarup Seminarium; Søn af Sognepræst til Verainge paa Fyen J N Meier (død 1899) og Jlnstru f. Jürgcnsen (død 1907); gift m. Luise Christiane M., f. 22. Juni 1857 paa Aalykkegaard ved Odense, Datter af Direktør H J Esmann (død 1880) og Hustru Annette f. Strøbech (død 1885). Sekondløjtnant 1872; Premierløjtnant 1875; Kaptajn 1883; Oberstløjtnant 1897; Oberst 1905; Chef for 1. Regiment; Medlem af Overkrigsretten;; Formand i Forretningsudvalget for Foreningen Dannevirke. Adresse: Svanholmsvej 3, MEINERT F V A Dr. phil., R.DM.; f. 3. Maris 1833 i ; Søn af Grosserer og Rådmand J S Meinert og Hustru f. Tang; gift m. Kanna Henriotte Anna Elisabeth M., f. 3. April i Ulfborg. Datter af Provst O Th. N Krarup. Student (Borgerdydskolen p. Krsthvn.) 1850; cand. theol. 1857; Dr. phil. (Anatomisk Undersøgelse af de danske Ørentviste) 1863; Assistent ved Zoologisk Museum Inspektør ; Docent ved Landbohøjskolen Medlem af Videnskabernes Selskab Har skrevet: Bidrag til de danske Myrers Historie (1860); Om Larvespirørnes Oprindelse i Miastorlarvcn ( ); Fluernes Munddele (18S1); Caput Scolopcndrae (1883); De eucaphale Myggelarver (1886); Sideorganerne hos Scarabælarverne (1895); Pycnogonida fra den danske Ingolf-Ekspedition. Adresse: Kong Georgs Vej 19, MELBYE Anton Forfatter; f. 14. Okt i ; Søn af Varemægler Julius Melbye (død 1864) og Hustru f. Christensen; gift m. Forfatterinde Ella M., Datter af Grosserer J P Hancke (død 1903). Student 1879; cand. phil. 1880; Medarbejder ved Dags-Avisen 1882, senere ved Morgenbladet og Politiken; Generalkorrespondent til V enstres Provins Presse ; sammen med Axel Henriques (se denne) i en Aarrække Forfatter af Revuer og af Blæksprutten; talrige Viser, Smaastykker og Oversættelser. Adresse: Sølvgade 36, MELCHIOR Carl H Grosserer, R.p.p.; f. 6. Aug i ; Søn af Etatsraad, Grosserer M G Melchior og Hustru Dorothea f. Henriques: gift m. Clara f. Raphael, f. 10. Juli 1866 i London. Firma : Moses & Son G Melchior. Uddannet i Sprog i England og Schweiz , i Handelen hos Adler Wulff & Meyer i Aarhus og hos Moses & Søn, Ö Melchior, Prokurist i 1880; Grossererborgerskab 1882; Assoeiø i ovennævnte Firma Formand i Bestyrelsesraadet for Svitzers Bjergningsentreprise; Medlem af Bestyrelserne for De forenede Bryggerier og St. Croix Sukkerfabr.; Kommiteret hos de private Assurandører; i Bestyrelsen for Foreningen til nnge Handelsmænds Uddannelse og Nordisk Skibsrederforening; Formand for Kbhvns Skøjteløberførening; Kasserer for Udvalget for danske Skötebarns Fælleslege og for Spæde Børns Ernæring; Repræsentant for Mosaisk Trossamfund. Udenl. Orden : N.St.O. Adresse: N-Farimagse. 13. MELCHIOR Max Overlæge, Dr. med.; f. 18. Dec i ; Søn af Grosserer Joseph Melchior og Hustru Mariane f. Goldschmidt; gift m. Sigrid M.. f. 1. Feb. i Kristiania. Datter af Direktør S M Asker og Hustru f. Knudsen. Student (Mariboes Skole) 1880; med. Eks. 1887; Reservelæge i Søværnet 1887; klinisk Assistent ved Frederiks Hospital : Reservekirurg ved Frederiks Hospital Afd. D ; Dr. med. 1893; Fransk Oversættelse af Doktordisputats 1895, denne belønnedes i 1896 med Prix Godard af Videnskabernes Selskab i Paris og hermed Titlen Laureat de l'aoadémic des sciences; Afdelingslæge ved Poliklinikens kirurgiske Afd. fra 1899; Korpslæge i Hæren 1900, Overlæge 1907; Afdelingslæge ved Garnisons Sygehus fra 1903: Docent i Kirurgi ved Tandlægeskolen. Adresse : st. Kongensgade 85. MELCHIOR Moses Grosserer; f. 28. Jan i ; Søn af Gerson Melchior og Hustru Birgitte f. Israel; ugift. Firma: Moses & Søn G Melchior. Lærte hos Jacob Holm og Sønner; Grosserer 1850; Medlem af Borgerrepræsentationen af Sø-Handelsretten fra og af Grosserersocietetets Komité fra ; i Bestyrelsen for Det store nordiske Telegrafselskab; Formand for Fjerde Søforsikringsselskab; Kasserer i Foreningen til Søfartens Fremme; Medlem af Bestyrelsen for Plantageselskabet Dansk

12 'X Mey Vestindien; Vicepræsident i Komitéen for.dansk Vestindien; Form. i Administrationen for Præmieselsk. for den mosaiske Ungdom; Formand for Sygeplejeselskabet for det mosaiske Trossamfund; Medlem af Centralkomitéen; i Bestyrelsen for Fængselshjælpen; Formand for Arbejdernes Byggeforening; Kasserer for Hjem for arbejdsføre blinde Kvinder; i Hovedbestyrelsen for s Understøttelsesforening. Adresse: Ø-Søgade 8.. Sommerbolig Teglgaard pr. Charlottenlund. MELDAHL C E Generalløjtnant, SK. DM.p.p.; f. 2. Marts 1835 i ; Søn af Fabrikejer Heinrieh Meldahl og Hustru f. Hansen; gift m. Anine Pauline f. Hahn (død). Sekondløjtnant 1853; Generalstabsaspirant 1859; Kaptajn og Adjoint i Generalstaben 1863: Oberst 1879; Stabschef ved 2. Generalkommando ; Generalmajor og Chef for 2. sjællandske Brigade 1390; Generalinspektør for Fodfolket 1895; Generalløjtnant og kommanderende General i 2. Generalkommandodistrikt 1901: Afsked Udenl. Ordner : F.Æ.L.; S.Sv. Adresse: Rathsacksvej 15. MENTZ August mag. scient. : f. 5.1 Dec i Gilleleje; Søn af Købmand R W Mentz og Hustru Philippa f. Bech; gift m. Elna Clara Johanne M., f. 26. Okt. i. Datter af Oberstløjtnant P Hansen. Student (Borgerdydskolen) 1887; Universitetets Guldmedalje 1893; mag. seient 1894: Uærer ved Borgerdydskolen i ; Botaniker ved det danske Hedeselskabs Mose- og Engvæsen fra 1899; i Bestyrelsen for"botanisk Rejsefond; Medlem af Udvalget for Naturfredning og af Udvalget for Forstbotanisk Have ved Viborg. Adresse : Viborg. MERTINS Victor Tømrermester; f. 26..luli 1853 paa Frederiksberg; Søn af Tømrermester August Mertins (død 1899) og Hustru Caroline f. Gjerløf (død 1888); gift m. Anna Karoline M., f. 27. Juni i, Datter af Skomagermester Martinius Smidt (død 1866) og Hustru Laura f. Andersen (død (1905). Tømrerlærling 1867, Svend og Tømrerformand 1872: besøgte Teknisk Selskabs Skole, og Kunstakademiet; Bygningsinspektør 1377: Tømrermester 1881; var Medlem af Konsortiet Frederiksberg Byggeselskab; har gjort forskellige bygningstekniske Opfindelser. Medlem af Haandværkerbankens Repræsentantskab ; samt af Arbejdsgiverforeningens og Haandværkerforeningens Repræsentatskab; Medlem af Overskalteraadet for Frederiksberg fra 1904; i Bestyrelsen for Den tekniske Forening; Medlem af Kirkesynet for Frederiksberg fra 1907; i Bestyrelses for Kbhvns Tømrerlav fra 1903, for Det frederiksbergske Fjendomssoeietet og for Aktieselskabet Fuglebakken. Adresse ; H C ørsteds Vej 42. MESSERSCHMIDT John Fabrikant; f. 15. Aug i : Søn af Fabrikejer Emil Messerschmidt (død 1877) og Hustru f. Bølling (død 18741: gift 1. Gang m. Caroline f. Evers (død 1904), 2. (lang Bl. Tit f. Hansen. Indtraadte i Garverifirmaef Emil Messerschmidts Sønner Medlem af Bestyrelsen for Danmarks Garverforening fra 1888, deus Formand fra 1904; Medlem af Industriforeningen«Repræsentantskab fra 1893 og af dens Bestyrelse fra 1908: Medlem af Bestyrelsen for Kbhvns Læderhandlerforening fra dens Stiftelse 1885 og for Fagskolen for Haandværkere og mindre Industridrivende (Teknologisk Institut) fra 1909; Revisor i Rejscstipendieforeningen fra 1910; Medlem af Bestyrelsen for Aktieselskaberne M I Ballin's Sønner og Dansk Telegrafonfabrik. Adresse : Antoinetfevei 5. Valby, k'hh. MESSERSCHMlDT Louis Garvermester: f. 21. Sent i : Søn af Fabrikeier Emil Messersehmidt og Hustru f. Bølling; gift m. Therese Romana f. Dølle. f. 23. Febr. i Berlin. Firma : Emil Messerschmidts Sønner. Uddannet i Faderens Forretning fra 1874; Medindehaver af denne, fra 1880: Oldermand i Garverlavet fra Adresse: Amalievej 6, Kbbvn. MESSERSCHMIDT T E Lodsinspektør, Kaptajn, R.DM.p.p.; f. 24. Febr i ; Søn af Oberst F W F Messerschmidt (død og Hustru f. Stoltze (død 1907); gift m. Sofie Marie Petrea f. Nissen, f. 24. Maj 1863 i Flensborg. Sekondløjtnant 1880; Premierløjtnant 1882; Kaptajn 1899; Afsked 1909; Lodsinspektør ved Dragør Lodseri fra Udenl. Ordner: N.Kr.M.; Pr.Kr.; P. S.B.A.; Tun.N.I. Adresse.; Dragør. MEYER A C Redaktør, MfDR.: f. 11. Juni 1858 i ; Søn af Detailhandler L R Meyer. Uddannet som Maskinarbejder 'og Stukkatør; Sekretær for Smedenes og Maskinarbejdernes Fagforening ; Forretningsfører for Socialdemokratisk Forbund 1878; Medarbejder ved Socialdemokraten fra 1884; Stifter af Oplysningsklubben Karl Marx; Grundlægger af Børnenes Kontor; Folketingsmand for Kbhvns 13. Kreds fra 1895; i Bestyrelsen for Dansk Cyklist-

13 Mey 286 Fortand; stiftede i 1889 den tørst«danske Atletklub og nogle Aar senere Arbejdernes Idrætsklub; Æresmedlem af Atletunionen. Forfatter til flere Skuespil, Opførte paa Arbejdernes Teater: har udgivet et Par Digtsamlinger og forfattet Romaner og talrige Sange. Adresse: Vodroffsvej 5. Kbbvn. MEYER Adolph H Læge, Dr. med.; t. 29. Sept i Aarhus; Søn af Vekselerer Herman Meyer og Hustru Minna f. Fraenckel; gift m. Mathilde M., f. 6. Nov i, Datter af Etatsraad M M Roldschmidt og Hustru Julie, f. Friedländer. Student (Mctropolitanskolen) 1888; med. Eks. 1895: Dr. mod. 1901; Oprettet Privatklinik 1905; Leder af Børnehosoitalcts Klinik paa Vesterbro fra 1906; Sekretær i Dansk pædiatrisk Selskab. Adresse: V-Boulevard 51. MEYER Axel Fabrikant, K'.DM.p.p.: f. 22. Nov i ; Søn af Voksdugsfabrikant J E Mover (død 1873) og Hustru f. Sehneider (død 1897): gift m. Fanny Johanne M., f. 2. Sept. i, 'Datter af Regnskabsfører C G Jensen og Hustru f. Land, Uddannet som Maler og Lakcivr; ledede- efter Faderens Død 1873 dennes Fabrik for sin Moder; Borgerskab 1877: Medindehaver af Firmaet E Meyer fra Medlem af Industriforeningens Forevisningsudvalg 1874, af dens Repræsentantskab 1882 og af Bestyrelsen fra 1888: Medlem af Komitéen for Den nordiske Udstilling 1888; Medstifter af Rejsestipondieforeningen 1882, Formand for samme ; Delegeret i Fællesrepræsentationen for dansk Industri og Haandværk 1885; Formand for samme fra 1889; Medlem af Eksportforeningens Bestyrelse 1895: Medstifter af den Industrielle Kreditforening 1898, Formand for samme 1910; Medlem af Arbejdsgivernes Ulykkesforsikrings Bestyrelse siden 1898; Delegeret ved Det danske Kunstindustrimuseum: Medlem af Bestyrelsen for Teknologisk Institut fra 1909 og af Formandskabet for De samvirkende Byerhvers-Organisation; Kontrolcrende paa Justitsministeriets Vegne ved Almindeligt Dansk Vare- i og Industrilotteri; Formand for Aktieselskabet Tivoli; Borgerrepræsentant Udenl. Ordner: N.St.O.: K.St.Stan.; S N.: S.V. Adresse : Sørtcdamsdossering 89, MEYER Cosinus Kriminalretsassessor; f. 28. Okt i ; Søn af Overretsassessor Vilhelm Meyer (se denne); gift m. Paula M., f. 7. Juni 1875 i Helsingør, Datter af Stabslæge Jørgensen og Hustru Frederikke f. Holm. Student (Lyceum) 1885; cand. jur. 1890; Sagførerfuldmægtig; Auditør 1896; Kriminalretsassessor fra Formand for 13. Værgeraads Kreds i Adresse: Havnegade 41, MEYER Emil Fabrikant. R.p.p.; S. 4. Nov i ; Søn af Voksdugsfabrikant J E Meyer (død 1873) otr Hustru f. Schneider (død 1897); gift m. Julio Angelica St., f. 12. Juli i Arbejdede i Moderens Forretning fra 1876, Medindehaver 1882 (Firma : E Meyjr). Sekretær for Rejsestipendieforeningen for Haandværkere og Industridrivende , Formand ; Revisor i Industriforeningen i Medlem af denne Forenings Industriudvalg fra Formand for dens undervisningsudvalg fra 1904; Oeneralkommissær for Danmark ved Verdensudstillingen i Chicago 1893; Kasserer for Skøjteløberforeningcn af Udenl. Orden : S.V. Adresse : Villemoesgade 4, MEYER Emil Kontorchef, R,; f. 24. Maj 1856 i : Søn af Grosserer M J Meyer (død 1872) og Hustru Rebecca f. Levysohn (død 1895); gift m. Johanne Laura M., f. 22. Nov. i, Datter af Grosserer Albert Friedlænder og Hustru f. Bloch. Student (Mariboes Skole) 1872; cand. polit. 1878: Assistent i Nationalbanken Fuldmægtig Kontorchef 1888; i Direktionen for s Grundejerbank , Formand for Tilsynsraadet 1910; Næstformand i Repræsentantskabet for Nordisk Livsforsikrings Aktieselskab af 1897; i Bestyrelsen for Nationaløkonomisk Forening, for Studentersamfundet ( ) og for Kbbvns radikale Venstreforening. Har skrevet Nationaløkonomiske Afhandlinger i Nationaløkonomisk Tidsskrift, i Tilskueren og i Studentersamfundets Smaaskrifter: Medudgiver af Hages Haandbog i Handelsvidenskab. Adresse.: Frederiksberg Allé 66. MEYER Henry Justitsraad, Inspektør, R.DMp.p.: f. 3. Marts 1852 i Kbbvn.; Søn af Partikulier Theodor Meyer øg- Hustru f. Dons: gift m. Anna Dorothea Birgitte f. Smith. f. 17. Dec i Holbæk. Forvaller 1881 og Inspektør for St. Hans Hospital fra 1900; Leder af den daglige og lokale Administration af

14 287 Mey Boserup Brystsygesanatorium; Medlem af Bestyrelsen for Foreningen af 1837 til forsømte Børns Frelse. Har som Arkitekt for Kbhvns Kommune bygget Kbhvns offentlige Slagtehuse, Boserup Sanatorium, betydelige Anlæg paa St. Hans Hospital fra Udenl. Orden: N.St.O. Adresse: St. Hans Hospital, Roskilde. MEYER Johanne Frue, Journalist; f. 1. Juli 1838 i Aalborg; Datter af Toldassistent Lauritz Petersen. Foredragsholder siden 1885; var den første Kvinde, der offentlig fremførte Fordringen om Kvindernes politiske Valgret 1888; har holdt over 1000 Foredrag om sociale Emner rundt om i Landet. Journalist ved Socialdemokraten og Korrespondent ved Provinspressen 1885; Redaktør af Hvad vi vil ; senere Medarbejder ved Folkets Avis, Damernes Blad og.provinspressen; Medredaktør af Agitatoren fra 1909; tidligere Formand for Don kvindelige Frenaskridtsforeuing; Formand for Sundhedsforeningen og for Teosofisk Samfund..Maria-Logen ". Har skrevet : Borgerlig Vielse og Brudcrituulet (Pjece 1895); Barnet og det sexuelle Spørgsmaal (1906); Ny Kønsmoral og friere Form for Ægteskabet (1910). Adresse: Biilowsvcj 32 B, MEYER Karl Professor, Laboratoricforstander; f. 9. Nov i : Søn af Grosserer M J Meyer (død 1872) og Hustru Rebecca f. Levysohn (død 1895); gift m. Elise M.. f. 1. Maj i Gøteborg, Datter af Manufakturhandler Fiirstenberg og Hustru f. Heyman. Student, (Mariboes Skole) 1879; cand. polyt. 1884; s. A. Assistent ved GI. Carlsberg: Studierejse i Tyskland og England l885; ansat paa, Hansens Osteløbefabrik ; Bestyrer af en Trikotagefabrik i Gøteborg ; ansat paa Ringnes Bryggeri i Kristiania 1888; Forstander for Tuborg Laboratorium ; Medejer af Detlefsen og Meyers laboratorium fra 1890; Tilsynshavende ved Statsprøveanstaltens Lerlaboratorium; Medlem af Patentkommissionen frs af Bestyrelsen for Hertz Garveri & Skotøjfabrik og for De forenede Bryggerier. Redaktør af Ingeniører ; udgiver af Haandbog i Varekundskab for Kolonialhandlere og af Meyers Vareleksikon. Adresse: Sortedamsdossering 95 A, MEYER Kirstine Dr. phil.; f. 12. Okt i Skærbæk i Nordslesvig; Datter af Farver og Gaardejer Niels Bjerrum; gift m. mag. scient. Adolph Constantin Meyer (død 1896). Student (privat dimit.) 1885; mag. scient. 1892; Videnskabernes Selskabs Guldmedalje 1899; Lærerinde ved N Zahles Skole fra ved Frk. tf Adlers Fællesskole, fra 1900; Redaktør af Fysisk Tidsskrift fra 1902; Leder af Faglærerinders prakt isk-pædagogiske Uddannelse fra 1908; Dr. phil. 1909; Medlem af Eksamenskommissionen for Skolelærer- og Skolelærerindeeksamen fra Adresse; Nøjsomhedsvej 5. MEYER Leopold Professor ved Universitetet, Dr. med., R.p.p.; f. 1. Nov i ; Søn af Grosserer M J Meyer (død 1872) og Hustru Rebecca f. Levysohn (død 1895); gift m. Emma f. Bendis (død 1907). Student (Mariboes Skole) 1870: med. Eks. 1875; Dr. med. 1880; forskellige Studierejser til Udlandet; Reservekirurg Ved Kommunehospitalet Afd. V ; Underakkuehør ved Fødselsstiftelsen : Privatklinik i fra 1887: Censor ved med. Eks ; Medredaktør af Bibliotek for tæger fra ; Sekretær ved Det ('lassenske Litteraturselskab fra 1893; Læge, ved Kbhvns Brandvæsen ; Professor i Fødselsvidenskab, Kvindesygdomme og spæde Børns Sygdomme samt Overakkuchør ved Fødselsstiftelsen fra 1897; Formand for Foreningen Spæde Børns Ernæring, for Foreningen for Gynækologi og Obstetrik samt for Almindelig dansk Jordemoderforening fra 1902; Medlem af Bestyrelsen for Jordemødrenes Understøttelsesforening af 1873 fra 1897, af Bestyrelsen for Nordisk kirurgisk Forening og af Sundhedskollegiet fra : Viceformand i Medicinsk Selskab : Æresmedlem og Medlem af forskellige udenlandske Lægcselskabcr; Medlem af Bestyrelsen for Mødres og Børns Bespisning; Formand i Bestyrelsen for Det danske Mælke- Kompagni. Litterære Værker: Det normale Svangerskab. Fødsel- og Barselseng; Den første Barnoplejc; Menstruationsprocessen og deus sygelige Afvigelser; Svangerskabets Patologi. Udenl. Ordner; N.St.O.; S.N. Adresse: Amaliegade 2~. MEYER Louis Grosserer. R.; f. 6. Marts 1843 i ; Søn af Grosserer Alfred I Meyer og Hustru Sophie f. Melchior; gift m. Thea, Johanne Mario f. Friedländer (død 1908). Firma : Beckett & Meyer.

15 Mey 288 Næstformand for Kbhvns Bedømmelses- og Voldgiftsudvalg for Kaffehandelen ; Medlem af Bestyrelsen for Kbhvns Dampmøller; i Administrationen for Præmiesclskabot for den mosaiske Ungdoms Anbringelse til Kunstner eller HaandværKer; Medlem af Toldraadet 1910 og af Grosserer Societetets Komité Adresse: Kvæst huserade 6, Kblivn. MEYER M A Overretssagfører; f. 3. Feb i ; Søn &f («rosserer A J Meyer og Hustru Sophie i. Melchior; gift m. Louise Mariane Rosalie M. (død 1884), Datter af Grosserer Sally Friedlænder og Hustru f. Bloch. student (Borgerdydskolen) 1857; cand. jur. 1863; Overretssagfører 1869; Sekretær for Mosaisk Trossamfunds Repræsentantskab fra 1886; Kasserer i P«emieselskabet for den mosaiske Ungdom fra 1889; Formand i Direktionen for Friskolen for Drengebørn af den mosaiske Tro. Adresse: Classensgade 40, MEYER Niels Telegrafdirektør, R.DM. p.p.: t. 3. April 1856 i Rendsborg; Søn af Oberst C V Meyer og Hustru f. Øllgaard; gift m. Katharina Elisabeth f. Tuxen, f. 19. Juli 1859 i Svendborg. Polyt. Adgangseks. 1872; cand. polyt. 1878; Assistent ved Orlogsværftete Bygningsvæsen s. A.; Elev ved Statsbanedriften 1880; Telegraf ingeniør ved de jydsk-fyenske Statsbaner 1882; Telegrafdirekter ved Statetelegrafen Næstformand for Elektroteknisk Forening. Udenl. Ordner: N.St.O.; P.Chr.; Pr. Kr.; S.V. Adresse : A F 1 lbsensvej 7, Hellerup. MEYER Raphael Bibliotekar; f. 29. Marts 1869 i ; Søn af Købmand Ludvig Meyer og Hustru Dina f. Kalisch; gift m. Betty f. Jacobsen, f. 26. Jan. i Student (Borgerdydskolen) 1887; cand. mag. 1893; Lærer ved Borgerdydskolen og ved H Adlers Fællesskole; Translatør i Tysk; Assistent i Universitetsbiblioteket ; Carlsbcrgfondets Stipendiat i Rom ; vikar. Assistent ved Universitetsbiblioteket : Bibliotekar ved Landbohøjskolens Bibliotek fra Kasserer i Privatskolens fagordnedc Lærerforening 1899; Formand for skandinavisk Forening i Rom Og for Bibliotekarforeningen fra 1908; öensor ved Skoleembedseksamen fra Litterære Arbejder: Einführung in das ältere Neuhochdeutsche (Leipzig 1894); Götz von Berlichingen, Selvbiografien og Goethes Götz (1895); Den gamle danske Dødedans (1896); Bidrag til Illustreret Verdensliteraturhistorie (1897); Oerbertsagnet, Studie over middelalderlige D.jævlekontrakthistorier (1902); Kierkegaardske Papirer (1904); Goethe (1906). Desuden nogle Skulebøger. Adresse: N-Søgade 9 A. MEYER Sextus Oberst, Ih. Brandchef, K'.DM.p.p.; f. 11. Maj 1834 paa Frederiksberg; Søn af Major, Toldinspektør G F von Meyer og Hustru Maren f. Fries; gift m. Anna Emilie f. Levison, f. 1. Febr i Kadet 1848; Sekondløjtnant 1853; Premierløjtnant 1867; Kaptajn 1872: Brandinspektør i 1884; Afsked fra Hæren 1886 som Kaptajn af Ingeniørkorpset; kar. Oberst Chef for Kbhvns Brandvæsen til Udenl. Orden.- R.St.Sfan. Adresse. V-Boulevard 57, MEYER S N Grosserer; f. 14. Marts 1856 i Kolding; Søn af Købmand II W Meyer (død 1887) og Hustru Esther f. Cohen. Uddannelse: Kolding Latinskole: W Klenow i Indehaver af Firmaet S N Meyer & Co.; Formand i Bestyrelserne for Byggeselskabet Westend og Varehuset Frederiksberggade; Medlem af Bestyrelsen for Frederiksberg Bank. Adresse : Vesterbrogade 82, MEYER Sophus Stabslæge, Dr. med., R.DM.; f. 27. Sept 1846 i Vejle; Søn af Oberst C V Meyer og Hustru f. Øllgaard; gift m. Ellen M.. f. 16. Maj 1857 paa Frisholt ved Viborg, Datter af Kommunelæge P B W Sandholt og Hustru Polonia f. van der Pahlen Owen. Student (Viborg) 1866; med. Eks. 1872; Reservelæge i Hæren og ved Garnisons Sygehus ; Reservekirurg ved Frederiks Hospital Afd. C ; Underakkuchør ved Fødselsstiftelsen ; Dr. med. 1881; Korpslæge i Hæren Overlæge 1902, Stabslæge 1908; Censor ved med. Eks. fra 1897; Formand for Lægeforeningen for og Omegn for Almindelig dansk Lægeforening , for Militærlægeforeningen fra 1909 og for Censorerne ved den lægevidenskabelige Embedseksamen fra 1909; Medlem af Bestyrelsen for Jordemoderforeningen i fra 1904, Formand for samme fra 1909; Medlem af Bestyrelsen for Foreningen til Skolehygiejncns Fremme ; Sekretær for Lægevagtstationerne Adresse: st. Kongensgade 40, MEYER S O R Oberst i Artilleriet, K'. DM. FM. i Guld p.p.; f. 18. Okt i : Søn af kgl Kapelmusikus Rudolph Meyer og Hustru Rose f.

16 2S9 Miri Wallich; gift m. Anna Mathilde f. Møller (død 1908). Sekondløjtnant 1868; Premierløjtnant 1872; Kaptajn 1881; Oberstløjtnant 1894; Oberst 1900; Chef for Kystartilleriregimentet; Næstformand i De danske Skytteforeningers Overbestyrelse. üdenl. Ordner: N.St.O.; S.Sv. Adresse: Classensgade 13, MEYER Vilhelm Overretsassessor, Kammerjunker, R.DM.; f. 6. April 1838 i ; Søn af Højesteretsassessor Adolf Chr. Meyer (død 1878) og Hustru f. Blom (død 1896); gift m Erasmine M., f. 2. Maj 1846 i, Datter af Gchejmeraad Bræstrup. Student (v. Westenske Institut) 1856; cand. jur. 1862; Assistent i Indenrigsministeriet 1864, Fuldmægtig 1874; Protokolsekretær i Højesteret 1878; Assessor i Landsover- samt Hof- og Stadsretten 1883; Formand for Forligskommissionen; i Justitsdirektionen for Det kgl. Klasselotteri fra 1896; Medlem af Repræsentantskabet for Det kgl. octr. alm. Brandassurance Comp, og for det kgl. octr. Søassurance Comp. Medlem af Tilsynsraadet for Nyt genealogisk Institut fra 1909 og af Bestyrelsen for Den Danske Ballets private Pensionsfond; Revisor af Dødsboer i, behandlede af Executores. Adresse : Strandgade 12, MEYEREN F A C E W von Kaptajn, R; f. 11 Aug i Reinfeld i Holsten; Søn af Kammerjunker, Kaptajn, Postmester E H V von Meyeren og Hustru f. von Stricker; gilt m. Amalie Charlotte Sophie Cathrine Louise de la Porte, f. 2. Marts i Marstal. Adresse: Valdemarsgade 49, MICHAELIS Karin Forfatterinde; f. 20. Marts i Kanders; Datter af Telegrafist Jacob Brøndum og Hustru'Sine f. Bech; gift ni. Forfatteren Sophus Michaelia (so denne). Skønlitterære Værker: Højt Spil (1898); Fattige i Aanden (1901); Birkedommeren (1901); Barnet (1902); Lillemor (1902); Hellig Enfold (1903): Sønnen (1903); Gyda (1904); Munken gaar i Enge (1905); De smaa Mennesker (1906); Tommelise (1906); Kyllingesorger (1907); Over al Forstand (1907); Betty Rosa (1908); Tro som Guld (1909). Adresse: Vesterbrogade 208, MICHAELIS Sophus Forfatte»; f. 14. Maj 1865 i Odense; Søn af Skræddermester J A Michaelis og Hustru Hedevig f. Greve; gift m. Forfatterinden Karin Michaelis (se denne). Student (Odense) 1B84; cand. mag. 1891; æstetisk Redaktør af Tidens Krav ; Redaktør af Kunst fra 1900; Medlem af Bestyrelsen for Dansk Forfatterforening. Litterære Arbejder : Synd (1891); Vanemennesker (1892); Æbelø (1895); Dødedansen (1900); Giovanna (1901); Billedhuggeren Jens Adolph Jerichau (1906); Lægen (1906); Revolutionsbryllup (1906; opført bl. a. paa Det kgl. Teater); Et Bryllup i Katakomberne (Tekst til en Opera af Høeberg). Digtsamlingerne : Solblomster (1893); Sirener (1898); Livets Fest (19O0). Adresse: Vesterbrogade 208, MICHELSEN Carl Hof- og Ordens- Juveler, K 2.DM.p.p.; f. 30. Sept i ; Søn af kgl. Hof- og Ordens-Juveler Anton Michelsen og Hustru f. Hansen; gift m. Ellen Michelsen (so denne). Firma : A Michelsen. Student (Metropolitanskolen) 1872; overtog Faderens Forretning 1877; Ordensjuvelér 1878; Hofjuveler 1879; Medlem af Næringslovkommissionen ; Formand for Industriforeningen i og for Det danske Kunstindustrimuseums første Bestyrelse ; Kommissær ved Udstillingerne i Malmø 1881, Kjøbenhavn 1888, Chicago 1893, Malmø 1896, Stockholm 1897 og Paris 1900; i Bestyrelsen folden danske Afdeling af Alliance Francaise; Medlem af Søllerød Kommunes Sogneraad og af Kunstindustrimusæets Bestyrelse; første Formand for Skodsborg Kommunalforening; Guldsmediavets Byggeforenings Kasserer siden Udenl. Ordner : F.Æ.L.; R.St.A.; S.N. Adresse : Skodsborg. MICHELSEN Ellen Frue; i. 21. Sept i ; Datter af Etatsraad Direktør G H J Ulrich og Hustru f. Kemp; gift m. Hof- og Ordens-Juveler Carl Michelsen (se denne). I Bestyrelsen for Foreningen til Gavn for Kvinders Haandarbejde; Medlem af Søllerød Kommunes Skolekommission. Adresse.- Skodsborg. MIDDELBOE Bernhard Direktør; f. 31. Marts 1850 i Ribe; Søn af Justitsraad. Toldkasserer Chr. Middelboe (død 1887) og Hustru f. Giørtz (død 1875); gift m. Hilda M., f. 21. Okt i Flundrarp i Skaane, Datter af Koffardikaptajn H N Horndahl (død 1859) og Hustru Mathilda f. Hoberg (død 1879). Uddannelse : Ribe og Aalborg Latinskoler, Kunstakademiet (Afgang 1876), Bonnats Atelier og Photogravure Viton i Paris; udstillede første Gang som Maler paa Charlottenborg 1875; Neuhausenske Præmie 1877; Landmand i Sverrig ; oprettede en Reproduktionsanstalt i 1891, der i 1899 omdannedes til Akts. Dansk Re- 19

17 Mitt 290 produktionsanstalt, i 1904 forenet med Holms Reproduktionsanstalt; er Direktør tor det saalcdes forenede Aktieselskab. Formand for Reproduktionsanstalternes Principalforening. Portrætter af hans Fader, af lians Forlovede, af Greve L Holstein-Ledreborg -, af Marinemaler Neumann m. fl.; Genrebilleder : En Jordemodermand; Kartoffelhøst m. fl. Adresse: Thorvaldsensvej 16, Kbh. MIDDELBOE Chr. C Kommandør, K'.DM.p.p.; f. 9, Marts 1852 i Ribe; Søn af Justitsraad Christian Middelboe (død 1887) og Hustru f. Giørtz (død 1875); gift m. Hedvig Therese f. Lund, f. 10. Dec. i Aalborg. Sekondløjtnant 1872; Premierløjtnant 1873; Kaptajn 1885; Kommandør 1899 Marineminister i Ministeriet Sehested ; Medlem af Værftskommissionen fra 1903 og af Forfremmelsesraadet for Søofficerskorpset fra Udenl. Ordner; Gr.Fr.; N.Kr.M.; N.St.O.; Sp.S.M.F.; S.Sv. Adresse i Gothersgade 135, MIKKELSEN Aksel Sløjdinspektør, R.; f. 14. Aug i Hjørring; Søn at Former Jørgen Mikkelsen og Hustru f. Løth; gift m. Maren M., f. 22. Dec. i Ryslinge, Datter af Skovfoged Nielsen. Uddannet som Mekaniker; Jærnstøber og Maskinfabrikant i Vester Brønderslev ; Leder af Teknisk Skole i Næstved ; Forstander for Dansk Sløjdlærcrskole i fra 1886; Leder af Dansk Sløjdforenings Sløjdlærerkursus; Tilsynsførende ved Sløjdundervisningen i de højere Almenskoler og Folkeskolen samt i Stats- og Privatscminarierne. Litterære Arbejder ; Sløjdskolen (1884); Sløjdskolen og dens Forhold til Folkeskolen (1885) ; Hvad er Sløjd (1886); Hvordan arbejder Sløjdskolen (1886): Arbejdsstillinger for Sløjdskoler (1887); Modeltegninger for Sløjdskoler (1888); Dansk Sløjdforenings Modeltegninger (1890); Le Slojd danois (1889); The Danish Sloyd (1893); Stellungen bei der Arbeit (1894); Opdrageren (et Tidsskrift );- Sløjdlære (1894); Ar bejdsstillinger (1896); Dansk Slöjdförenings Arbejdsstillinger (1899); Den praktiske Opdragelse og Sløjden (1901): Behandlingen af forsømte og forbrvderske Børn (1905); Almen legemlig Opdragelse (1908); 25 Aars Sløjdundervisning (1908). Adresse: Værnedamsvej 13 B, MIKKELSEN Aslaug mag. art.; f. 19. Aug i Vester Brønderslev; Datter af Sløjdinspektør Axel Mikkelsen (se denne); ugift. Student (privat dimit.) 1897; mag. art. (Engelsk) 1903; derefter beskæftiget med Undervisning og Oversættelser; overtog det litterære Bureau Hamlet Har oversat Værker af Hall Caine, Upton Sinclair, Jack London, Thomas Lawson, Daniel Defoe og Georgo Eliot. Adresse: Værnedamsvej 13 B, Kbh. MIKKELSEN Ejnar Kaptajn; f. 23. Dec i Vester Brønderslev; Søn af Sløjdinspektør Aksel Mikkelsen (se denne). Styrmandseks. (Kbhvns Navigationsskole) 1899; deltog i Kaptajn Amdrups Ekspedition til Øst-Grønland 1900 og som Kartograf i den Baldwin- Zieglerske Polarekspedition Chef for The Anglo-American Polar Ekspedition til Farvandene nord for Alaska ; fra 1909 Chef for en af Danmarks-Ekspeditionen udrustet, Ekspedition med det Formaal at fuldende Kortlægningen af Øst-Grønland og eventuelt at hjemføre Mylius- Erichsens efterladte Dagbøger. Har udgivet: Conquering the Arctic Ice (London 1908). Har modtaget Det kgl. belgiske geografiske Selskabs Guldmedalje. Adresse: Værnedamsveu 13 B, MIKKELSEN Kristian Overlærer, R.; f. 22. Nov i ; Søn af Restauratør Søren Michelsen (død 1883) og Hustru Karen f. Nielsen (død 1895); gift m. Hansine Vilhelmine M., f. 2. Juli 1854 i Svendborg, Datter af Kom. missionsmægler H B Nissen og Hustru f. Jepmond. Student (Borgerdydskolen) 1864; cand. philol. 1872; Lærer ved Borgerdydskolen ; Adjunkt ved Roskilde Katedralskole 1876, Overlærer 1892; tidligere Medlem af Bestyrelsen for filologisk-historisk Samfund. Har udgivet: Haandbog i Dansk Sproglære (1894); Haandbog i Dansk Ordføjningslære (1910); Lærebøger i dansk Sproglære for Skoler og Seminarier; Latinsk Begynderbog; Afhandlinger i filologisk Tidsskrift og fiere Dagblade. Adresse : Roskilde. MILLINGE William Direktør, RDM.; f. 6. Dec i ; Søn af kgl. Lakaj R H Miliinge og Hustru f. Hansen; gift m. Elizabeth Herbert f. Armstrong (død 1903). Polyt. Adgangseks. 1871; cand. polyt. 1877; Kemiker ved St. Croix Fælles- Sukkerkogerier i Vestindien 1877, Bestyrer smstds ; Bestyrer af Do danske Sukkerfabrikkers Raffinaderier i 1885; teknisk Underdirektør 1894 og fra 1897 teknisk Direktør for

18 291 Moe Aktieselskabet De danske Sukkerfabrikker, Medlem af Dansk Ingeniørforenings -Bestyrelse C2. Adresse: Jægersborg Allé 16, Charlottenlund. MILO Christian Forlagsboghandler, Godsejer, E.p.p.; f. 31. Okt i Kornerup ved Roskilde; Søn af Sognepræst F V Milo og Hustru Emilie f. Bruun; gift m. Ida M., f. 23. Mai i Odense, Datter af Herredsfoged F J Kønnemann-Petersen og Hustru f. Leth. Elev paa Roskilde Katedralskole ; Lærling og Medhjælper i Ursins Boghandel i ; kom 1876 til Odense; overtog efter sin Onkels Død den Miloske Boghandel (grundlagt 1748) 1882; E.jer af Herregaarden Hesbjerg. (Udførlige Oplysninger findes i Kraks Vejviser Afd. V Provins Register). Formand for Provins Boghandlerforeningen fra 1891, for Bestyrelsen for Do danske Oliemøller og for Odense Klub; Kasserer for Fattige Skolebørns Bespisning af 1889; Medlem af Bestyrelsen for Foreningen Dannevirkes Odense-Afdeling og for Dronningens Asyl. Udénl. Orden: S.V. Adresse: Vestergade 43, Odense, og Hesbjerg pr. Holmstrup. MILO Hans Overlæge; f. 3. April 1862 i ; Søn af Professor F A Milo og Hustru f. Hansen; gift m. Eleonora (Nora) M., f. 5. Sept. i Nyborg, Datter af Præst C M Jungersen og Hustru f. Balslev. Student (Schneekloths Skole) 1880; med. Eks. 1887; Læge ved Forsørgelsesanstalten i Sundbyerne ; Overlæge ved Sundby Hospital ; praktiserende Læge i Landet paa Taasingo fra Adresse : Landet pr. Taasinge. MILTHERS Vilhelm Statsgeolog; f. 11. Sept paa Fastergaard ved Skjern; Søn af Gaardejer Mads Miltersen (død 1883) og Hustru Kirsten Madsdatter (død 1883); gift m. Valborg M f. 18. April 1867 i, Datter af Statsrevisor Sofus Høgsbro (død 1902) og Hustru Amalie f. Jürgenson (død 1893). Præliminæreksamen 1885; Elev paa Askov Højskole ; Polyteknisk Adgangseks. 1888; cand. polyt. 1894; Assistent ved Danmarks geologiske Undersøgelse og ; Kemiker ved Odense Sukkerkogeri ; Statsgeolog 1904; Studierejser til Norge, Sverige, Tyskland og Rusland 1898, 1900, 1901, 1902, 1904 Og Kredsbestyrer i Kbhvns Understøttelsesforening ; Formand for Dansk geologisk Forening ; Formand for Det nationale Fremskridtsforbunds Hovedstadskreds fra 1909; var flere Gange Medlem af Kbhvns Højskoleforenings Bestyrelse. Har foruden geologisko Afhandlinger skrevet : Slægten fra Fastergaard (1906). Adresse: Enighedsvej 6, Charlottenlund. MISKOW Sextus Komponist; f. 3. Febr i Nyborg; Søn af Manufakturhandler Miskow og Hustru f. Meyer: gift m. Gudrun M., f. 5. Aug. 1871, Datter af cand. polyt. N W Langkilde. Paa Hærens Elevskole ; Elev i Musik af Schjørring og Neupert i Instrumentation af Thorvald Hansen; Elev paa Musikkonservatoriet ; debuterede 1879 paa Det kgl. Teater som Jacob i Josef og hans Brødre; Studierejse til Wien 1885; Sanglærer; Musikanmelder fra 1880, f. T. ved Berlingske Tidende; var en Aarrækkc i Bestyrelsen for Kunstnerforeningen af 18. Nov. Kompositioner: Snehvide (sammen med Chr. Danning; Æventyrkomedie, opført første Gang paa Kasino 1900); Æventyrkomedien Fyrtøjet (Kasino 1909); Den skønne Marseillianerinde (Det ny Teater); Musikken til Palle Rosenkrantz's Ridder Karl af Riise; Æventyret i Slaraffenland (1910). Fangen paa Sønderborg; Bajads; Nocturne ; Fader vor (Andante religioso); Suite for Violin; Fantasistykker for Klarinet samt talrige Sangkompositioner, hvoriblandt Den Spillemand snapped Fiolen fra Væg. Adresse: N-Søgade 19, MOE Carl Sognepræst; f. 22. Maj 1848 i Roskilde; Søn af Sognepræst F O Moe (død 1901) og Hustru Emma f. Techt (død 1889); gift m. Thalia Frederikke M., f. 29. Marts i Præstø, Datter af Kordegn C H Michelsen og Hustru Susanne f. Gottlieb (død 1875). Student (Ribe) 1866; cand. theol. 1872; Kapellan i Steenstrup paa Fyen 1873; Sognepræst i Harboøre 1877, i Skanderup fra Næstformand i Kirkelig Forening for indre Mission i Danmark, i Bestyrelsen for Magdalenehjemmet Skovtofte, Lukasstiftelsen, Børnehjemmene ved Vejle Fjord og i Fællesbestyrelsen for K. F. U. M. og K. F. U. K. Adresse: Nagbøllo pr. Lunderskov. MOE Louis Kunstmaler; f. 20. April 1859 ved Arendal i Norge; Søn af Tandlæge H G T Moe (død 1877) og Hustru Hansine f. Halling: gift m. Inger M., f i, Datter af Hofpianofortefabrikant Frederik Møller (se denne). Elev af Kunstakademiet , senere af Tuxen; udstillede første Gang

19 Moe , indtil 1892 Malerier (Figurer og Landskaber), siden 1890 Illustrationer og grafisk Kunst; flyttede til 1881, hvor han endnu har Bopæl; byggede 1896 Juvland-Sæter i Vroodal, Norge og købte Ejendommen Juvland dertil 1901; Medlem at Bestyrelsen for Aktieselskabet Max Kleinsorg's Kunstog Kobbertrykkeri fra Malerier : Jeg ser mit Hjem; Jætter; Drageoffcr o. s. v.; Landskab- og Figurstudier. Har tegnet Illustrationer til talrige Værker, bl. a. Oldemoder (1891), Nordens Guder; Danmarks Historien i Billeder; V Hugo's Galejslaven; Kaufmann'» Eventyrbilleder; Gjellerup's Konvolutten; Wessel's Kjærlighed uden Strømper; Holberg's Peder Paars; Carl Ewald's Eventyrskrinet; 6 Bind af svensk Saga; Tusen og en Nat; Drachmanns Kitzwalde, Saksos Krønike og Louis Moes Børnebøger I-X; Male- og Tegnebøger; Skolebogen: Min første Bog; i Sverige desuden Burre Busse. Baderer siden 1900, ialt 56 Opus, deriblandt Bjergeventyr: Bjørnen og Døden; Syndernes Dans og Farveraderingerne Hun og Han; Ørneborgen: Kvinderovet; Romulus og Remus; Valpurgis-Morgen; Amor triumfans o. s. v.: Litografler (10 Opus). Har skrevet Bogen : Langt langt bort i Skoven (1904) samt en Del Eventyr for Børn. Som grafisk Kunstner repræsenteret i en Del offentlige og private Samlinger. Adresse : st. Strandstræde 21, Sommerbolig : Vraadal i Norge. MOE O F Sognepræst; f. 4. Nov i Roskilde: Søn af Sognepræst F O Moe (død 1901) og Hustru Emma f. Tech t (død 1889); gift 1. Gang m. Andrea Alma Mereeditta f. Krogh (død 1886), 2. Gang m. Benny Martine f. Rasmussen, f 3. Nov. i Lumbye. Student (Ribe) 1866; cand. theol. 1874; Kapellan i Tved 1875; Sognepræst i Ærøskjøbing 1879, i Skjern 1885, i Sønder Bjert fra 1901; i Bestyrelsen for Kirkelig Forening for indre Mission i Danmark. Adresse: Bjert pr. Kolding. MOESGAARD-KJELDSEN C Godsejer; f. 20. Okt i Vejlby ved Aarhus; Søn af Gaardejer L I Kjeldsen (død 1902) og Hustru Karen f. Moesgaard (død 1873); gift 1. Gang m. Amalie f. Colberg (Ægteskabet opløst), 2. Gang m. Anna Marie M-K., f. 2. Jan i, Datter af Arkitekt Vilhelm Hahn (død 1884) og Hustru Anna f. Düsterdich. Elev paa Tune Landbrugsskole; Landbrugskandidat 1890; ansat ved et Landbrngsselskab i Brasilien ; Lærer ved Dalum Landbrugsskole 1893; Bestyrer af Lidsø og Bindernæs , Ejer af samme fra 1896; Ejer af Vendersminde fra (udførlige Oplysninger findes i Kraks Vejviser Afd. V Provins-Register). Medstifter af Rentabilitetsfodringsforsøgene 1902 og Hedleder af samme ; Medlem af Rødby Byraad, Havne- og Ja:rnbaneudvalg m. m. fra 1906; Vurderingsmand for Umyndiges Midler fra 1898; Medlem af Maribo Amts Skoleraad 1910; i Bestyrelsen for Lolland-Falsters Venstreblade fra 1905, for det lollandske Digelav fra s. A.; Formand for den radikale Venstreforening Formand i Udvalget for Bedømmelse af veldrevne og rentable Avlsbrug ; Medlem af det lolland-falsteisko Planteavlsudvalg og fra 1910 Næstformand i Sukkerroedyrkerforeningernes Bestyrelse , Formand fra 1907; i Bestyrelsen for Øsflollanrls Landboforening fra 1910 samt for flere andre landøkonomiske Institutioner. Det radikale Venstres Kandidat ved Folketingsvalget i Fredensborgkredsen Medudgiver af og delvis Forfatter til Beretning om Rentabilitefsfoilringsforsøgene; har skrevet i Danmarks Landbrug, Om Sukkerroedyrkningen. Adresse : Lidsø pr. Rødby, MOESTRUP N K Gaardejer, Hypotekforeningsdirektør; f 9. Jan i Haritslev v.randers; Søn af Sognefoged Jens Moestrup. Ophold paa Testrup og Askov Højskoler; overtog sin nuværende Ejendom i Mellerup ved Kandera 1881; Sogneraadsformand ; Folketingsmand for Mariagerkredsen fra 1895 (Venstrereformpartiet); Direktør i Jydsk Land-Hypotekforening. Adresse: Linnésgade 24,, og Herning. MOGENSEN Christian Konsul. R.; f. 30. Okt i Rudkjøbing: Søn af Købmand Rasmus Mogensen og Hustru Nielsine f. Dengier; gift m. Laura Marie Mathilde f. Schmidt, f. 8. Febr. i Odense. Købmand i Odense 1867; anlagde 1874 Slotsgadens Dampvæveri, senere Odense Hvidevarefabrik, der begge overgik til Aktieselskabet Mogensen & Dessaus Væverier 1902; anlagde 1898 Odense Bomuldsspinderi, der 1900 overgik til Aktieselskabet De danske Bomuldsspinderier og nedlagdes 1908: har Sæde i begge disse Selskabers Bestyrelse. Stifter af Odense Haandværker- og Industriforening og i 11 Aar dens For-

20 295 Viol mand; i Bestyrelsen for Teknisk Skole i Odense ea. 20 Aar; Medstifter af Fyens Landmandsbank; tysk Konsul i ca. 20 Aar; Vicekonsul for Portugal i ca. 23 Aar. TJclenl. Orden : Pr.R.Ø. Adresse : Strandvej 407, Klampenborg. MOLDE F L Skattedirektør, R.; f. 25. Aug i Hillerød; Søn af Guldsmed O C Jensen og Hustru f. Jngelstrøm; gift m. Emma Vilhelmine Jaeobine f. Vorbech, f. 13. Marts 1876 i Stege,. Exam. jur. 1878; Assistent u. Magistraten s. A., Fuldmægtig 1882, Ekspeditionssekretær 1886; Direktør for klilivns Skattevæsen fra Medlem af Forældreforeningens Bestyrelse fra Adresse: Svanemøllevej 52, MOLDENHAWER Wilhelm Etatsraad; f. 12. Juli 1831 i ; Søn af Justitsraad Carl Moldenhawer (død 1870) og Hustru Marie f. Broekhausen (død 1891); gift in. Johanne M., f. 6. Dec i, Datter af Kammerherre, Departementsdirektor C J Hauch (død 1859) og Hustru Caroline f. Høyer (død 1891). Student (priv. dimit.) 1848; cand. polit. 1852; Assistent i Finansministeriet; Administrator for Det Schimmelmannske Fideikommis fra Indgav i 1853 til Finansminister Sponneck Forslag til en Grundværdistigningsskat 18 Aar før et lignende Forslag fremsattes af Henry George i Amerika. Er Forfatter til : Fem Digte (1850); Kong Saul. Drama (1851); Til Afsked. Improvisationer og Digte (1906). En historisk og kritisk Fremstilling af de forskjellige Theorier om Jordrenten (1855). Adresse : Østerbrogade 44, Sommerbolig : Hellebæk. MOLLERUP H P Sognepræst; f. 17. Juni 1866 i Ljørslev Sogn, Mors; Søn af Provst Janus Mollerup (død 1900) og Hustru f. Hagemann (død 1879): gift m. Amalie Louise f. Bruhn, f. 18. Marts i Grenaa. Student 1885: cand. theol. 1892; Sognepræst til Frihavns-Kirken i fra Formand i Frihavns-Kirkens Menigbedsplejc; i Bestyrelsen for Sømandshjemmet Bethel, Nyhavn og Læsestuen for Søfolk i Nordre Frihavnsgade; Sekretær for den danske Afdeling af Evangelisk Alliance; Leder(sammen med Pastor Fibiger) af Vækkelsesmøderne i Koncertpalæet og Lørups Ridehus ; Medstifter af Kristelig Afholdsforening Det blaa Kors; Sømandspræst i Hull Adresse: Villemoesgade 68, MOLLERUP Viggo Forstander; f. 29. Maj 1873 i Tæbring paa Mors; Søn af Provst Janus Mollerup (død 1900) og Hustru Anna f. Hagemann (død 1879); gift m. Else M., f 30. Marts 1871 i Hillerød, Datter af Billedhugger R S Malthe (død 1893) og Hustru Hertha f. Guldborg (død 1891). Student (Odense) 1891: cand. theol. 1897; Forstander paa Holsteinsminde 1898, paa Bøggildgaard Opdragelsesanstalt fra Formand for Foreningen for Opdragelsesanstalter. Adresse : Bøggildgaard pr. Kjellerup. MOLLERUP W A Museumsdirektør, Dr. phtl., R.DM.p.p.; f. 19. Sept i ; Søn af Cand. jur. Thomas Mollerup og Hustru Aline f. Kieler; gift m. Caroline Susanne M.. f. 3. Maj 1853 i Vemmelev, Datter af Sognepræst, Dr. theol. Vilh. Rothe og Hustru f. Ewald. Student (Metropolitanskolen) 1866: cand. mag. 1872; Sekretær ved det danske Konsulat i Rom ; Dr. Phil (Danmarks Forhold til Livland ); Lærer ved Officerskolen ; Assistent ved Rosenborgsamlingen , ved Nationalmuseet fra 1893; Direktør for Nationalmuseets 2 Afd. 1896, for Rosenborgsamlingen fra. 1898; Formand i Bestyrelsen for det nationalhistoriske Museum paa Frederiksborg Slot fra 1898 j Formand i det særlige Kirkesyn fra 1897; Kultusministeriets Tilsynshavende ved Dansk Folkemuseum: Medlem af Det kgl. danske Selskab for Fædrelandets Historie og Sprog 1896 og af den danske Afdelings Styrelse af Den Lctterstedtske Forening; i Bestyrelsen for Selskabet for Danmarks Kirkehistorie og for den historiske Vaabensamling. Har skrevet: Helligaandskirkcn i København (1882): Bille Ættens Historie (1893): Danmarks Riges Historie ITT ( ); Nationalmuseets 2. Afdelings Virksomhed efter 1892 (1909); fl. Afhdl. og historiske Litteraturoversigter i Historisk Tidsskrft o. n. Steder. Har redigeret Regesta Danica og Nordisk Konversationsleksikons 3. Vdg. I'denI Ordner : F.Æ.L.; Pr.Kr.; Pr. R.Ø. Adresse : Rosenborg Slot. MOLS N P Kunstmaler; f. 27. Marts 1859 i Grumstrup: Søn af Husmand P N Mols og Hustru Ane. f. Karlsdatter: gift m. Gerda f. Kramp, f. 26. Juni Uddannet som Maler; Elev af Teknisk Skole i Aarhus og af Kunstakademiet; udstillede første Gang 1883; vandt den Neuhausenske Præmie

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Jazz pianist, komponist, kapelmester og cand. jur. Børge Roger Henrichsen (Født 4. juli 1915, Frederiksberg død

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!!

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!! Min Far blev født i København den 4. december 1912 som søn af: Direktør, fabrikant Oscar Valdemar Meyer, født 30. Maj 1866 i København og død 18. november 1930 i Charlottenlund og hustru Astrid Constance

Læs mere

Hag. 14h. Student 1860: frivillig i Krigen 1B64, blev Løjtnant: Ejer af Nivaagaard fra 1872: Folketingsmand for Fredensborgkredsen

Hag. 14h. Student 1860: frivillig i Krigen 1B64, blev Løjtnant: Ejer af Nivaagaard fra 1872: Folketingsmand for Fredensborgkredsen Cyl 144 H HAACK Olaf Kriminalretsassessor; f. 13. Juli 1874: Søn af Trafikinspektør F Haack. Student (Aarhus) 1891; cand. jur. 1897; Sagførerfuldmægtig i Kbhvn.; Assistent i Justitsministeriet 1902; kst.

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Legater til unge kræftramte

Legater til unge kræftramte Legater til unge kræftramte Alfred og Nicoline Øbergs legat Velfærdsdirektoratet Den danske frimurerorden Blegdamsvej 23, Postboks 2563 2100 Kbh. Ø 2300 kr. Støtter værdig trængende og pludselig økonomiske

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder:

Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder: Side: 1 Licens til Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder: Løb 1, 4X50m Frisvømning Damer, Finaler

Læs mere

Oversigt over beneficerede advokater

Oversigt over beneficerede advokater A Anberg, Rasmus Bredgade 58, 1. 1260 København K adv.anberg@tdcadsl.dk Tlf.: 33 12 18 43 Fax: 33 14 18 98 Andersen, M. Elkiær Kronprinsessegade 26, 1. sal 1306 København K mea@brammer-advokater.dk Tlf.:

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Adresse : Kolding. OLESEN C Grosserer; Søn af Pastor F Olesen og Hustru Charlotte f. Seidelin;

Adresse : Kolding. OLESEN C Grosserer; Søn af Pastor F Olesen og Hustru Charlotte f. Seidelin; Nør 336 O OBEL F C Etatsraad, Fabrikant, R. : f. 26. Dec. 1832 i Aalborg; Søn af Tobaksfabrikant C W Obel og Hustru Barbara f. Herskind: gift m. Charlotte Vilhelmine Emilie f. Schertiger f. 20. Dec. 1837

Læs mere

B BAAGØE (BÅGØ) Christoffer fh. Højskolelærer, Svaneapoteket i Kbhvn.; Søn af Apoteker J S Baagøe (død 1837) og Hustru Hedevig f.

B BAAGØE (BÅGØ) Christoffer fh. Højskolelærer, Svaneapoteket i Kbhvn.; Søn af Apoteker J S Baagøe (død 1837) og Hustru Hedevig f. 26 B BAAGØE (BÅGØ) Christoffer fh. Højskolelærer, R.; f. 5. Febr. 1836 paa Svaneapoteket i Kbhvn.; Søn af Apoteker J S Baagøe (død 1837) og Hustru Hedevig f. Andresen (død 1886); gift m. Anna Margrete

Læs mere

Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Vester Egede Skole fra 1865 til 1955

Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Vester Egede Skole fra 1865 til 1955 Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Skole fra 1865 til 1955 Kilde: Indskrivnings- og Vaccinationsprotokol for Vester-Egede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) Indtil indskrivningen 1901-1902 indeholder

Læs mere

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904.

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. Carl og Huldas børn Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. På www.gunnarmarboe.dk vises fotografier af de 10 børn. De øvrige børn og deres skæbne er nævnt kort ud fra de oplysninger,

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Bestyrelse: Formand: Jesper Hjortdal Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk

Bestyrelse: Formand: Jesper Hjortdal Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk Bestyrelse: Formand: Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk Næstformand: Ditte Erngaard Næstved Sygehus der@regionsjaelland.dk Videnskabelig Sekretær: Anders Kruse Aalborg Universitetshospital

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

355 Rab. Sekondløjtnant 1850; kar. Premierløjtnant

355 Rab. Sekondløjtnant 1850; kar. Premierløjtnant 355 Rab O QUAADE C F C P Kammerherre, K. p.p.; f. 25. Dec. 1852 i Kbhvn.; Søn af Gehejme-Konferensraad, Kammerherre G J Quaade (død 1889) og Hustru f. Baronesse Selby (død 1862); gift m. Regine. Laura

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Afregningsbog. Slutter 1864-31-01

Afregningsbog. Slutter 1864-31-01 Bodil Kristensen 2011 001 side 1 Navn og anenummer: Peter Petersen nr. 8 1839-17-02 fødsel Fødsel, opslag 16 i 1854- palmesøndag Konfirmation 205 i 1861-06-01 Militærtjeneste 3. dragonregiment, underofficer

Læs mere

199 Jan. Udenl. Orden : Gr.Fr. Adresse; Gjentoftegade 11, Gjentofte.

199 Jan. Udenl. Orden : Gr.Fr. Adresse; Gjentoftegade 11, Gjentofte. In«196 J JACOBI Carl Stiftsprovst. R.DM.; f. 5. Juni 1843 i Ribe: Søn af Sognepræst C L T Jaoobi og Hustru f. Thalbitzer; gift m. Petra Henriette J., f. 12. Okt. i Hatting, Datter af Sognepræst J Tf Zahrtmann

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk Piger 6 år og under (kørte i heat med Expert 6 år og under) Mathilde Holmgaard Køge 1 6 4 5 Piger 8 år og under (kørte i heat med Piger 10 år) Mille Larsen Kalundborg 1 1 1 1 Laura Schack Tønder 2 5 4

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

Län 246. Litterære Arbejder ; Den store Sphinx ved Gizeh; En Thebansk Klosterforstanders

Län 246. Litterære Arbejder ; Den store Sphinx ved Gizeh; En Thebansk Klosterforstanders M5 Lan L LACHMANN Viggo Overretssagfører; f. 16. Juli 1864 i Kbhvn.; Søn af Grosserer J J Lachmann og Hustru Frederikke f. Kalkar; gift m. Engel f. Saxild, f. 18. April paa Skagen. Student (Metropolitanskolen)

Læs mere

Horn/Fårvang I.F. Program vil altid være opdateret på www.cup2000.dk under onlineturneringer som nr 3914.

Horn/Fårvang I.F. Program vil altid være opdateret på www.cup2000.dk under onlineturneringer som nr 3914. Horn/Fårvang I.F Badminton og DGI Østjylland byder hermed velkommen til Ok Plus stævne for U15 ABCD lørdag 28. marts 2015 i Fårvang Hallen, Thorsøvej 19, 8882 Fårvang. Taberne på de forskellige baner tæller

Læs mere

V O L D G I F T S U D V A L G E T

V O L D G I F T S U D V A L G E T KØBENHAVNS BEDØMMELSES- OG VOLDGIFTSUDVALG FOR KORN- OG FODERSTOFHANDELEN BØRSEN, 1217 København K Tlf.: 33 74 60 00, Fax: 33 74 60 80, voldgiftsudvalget@danskerhverv.dk Medlemsliste pr. 1. april 2012

Læs mere

127 Cam. Reproduktionsanstalt. Medstifter af og Formand for Isenkræmmerforcningeu og fra 1899; Næstformand for Centraludvalget

127 Cam. Reproduktionsanstalt. Medstifter af og Formand for Isenkræmmerforcningeu og fra 1899; Næstformand for Centraludvalget FUS 126 G GAD Emma Forfatterinde, FM. i Guld; f. 21. Jan. 1852 i Kbh.; Datler af Grosserer P A Halkier og Hustru f. Munch; gift m. Kontreadmiral Urban Gad (se denne). Stifter af Kvindernes Handels- og

Læs mere

http://www.ptt-museum.dk/samlinger_bibliotek/bibliotek/digitale_boeger_registre/telefonboeger/

http://www.ptt-museum.dk/samlinger_bibliotek/bibliotek/digitale_boeger_registre/telefonboeger/ Ver. 2-27. Marts 2014 Erik Bech Sabinsky I forbindelse med, at jeg ville undersøge hvor mange isenkræmmerforretninger i København, med en Sabinsky som indehaver, fik jeg den ide, at finde adresser i KTAS

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

Alle-mod-alle skema optil 8 spillere - GRUPPE: BEGYNDER 1

Alle-mod-alle skema optil 8 spillere - GRUPPE: BEGYNDER 1 Alle-mod-alle skema optil 8 spillere - GRUPPE: BEGYNDER 1 Nr. Navn 1 2 3 4 5 6 Sum Placering 1. Phillip Nyborg 2. David Foy, Greve Skoleskak 3. August Rahn, Duevejens Skole 4. Lykke, Avedøre Børne og Ungdomsskole

Læs mere

c CALV I di BERCOLO Georg Greve, Gesandt, SK.p.p.; gift m. Orevinde C. d. B., f. Baronesse Cavalchini de San Severine-. Overordentlig Gesandt og

c CALV I di BERCOLO Georg Greve, Gesandt, SK.p.p.; gift m. Orevinde C. d. B., f. Baronesse Cavalchini de San Severine-. Overordentlig Gesandt og c CALV I di BERCOLO Georg Greve, Gesandt, SK.p.p.; gift m. Orevinde C. d. B., f. Baronesse Cavalchini de San Severine-. Overordentlig Gesandt og befuldmægtiget Minister for Italien fra 1901. Udenl. Ordener:

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

Bolbro GIF, Badmintonafdelingen. Bolbro Badmintonklub byder velkommen til U14 eliterække klassifikationssturnering d. 4 og 5 maj i FKS hallerne.

Bolbro GIF, Badmintonafdelingen. Bolbro Badmintonklub byder velkommen til U14 eliterække klassifikationssturnering d. 4 og 5 maj i FKS hallerne. Bolbro Badmintonklub byder velkommen til U14 eliterække klassifikationssturnering d. 4 og 5 maj i FKS hallerne. SPILLESTED: FKS hallerne, Tranehøjen 5, 5250 Odense SV. SPILLETID: Lørdag d. 04.05.13 fra

Læs mere

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far)

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) Aalborg, Hindsted, Astrup, Willestrup, Hovedgaard, 1, FT-1834, C3929 Peter Engelberth Keltinghauche Wegener 30 Gift Forvalter ved Godset Johanne Ottelia

Læs mere

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Tale ved åbningsreception 23. Januar 2014 Peter Christensen Teilmann Direktør, Teatermuseet i Hofteatret Velkommen til jer alle. Mit navn er

Læs mere

Christina Pedersen 2010-01 side - 1

Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: 162 1728/1730 Født Christian Sigfred Henricksen Lindberg Jeg ved ikke hvor han er født henne 20-7-1750 Han bliver gift 1. gang med Sara Marie Olsdatter

Læs mere

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009.

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. En gang i 1917 startede der en influenzalignende epidemi

Læs mere

file:///c:/users/jimmy/appdata/local/microsoft/windows/temporary%0internet%... Side af 0 Resultat Total - Officiel Stævne navn Talentstævne nr i 0 Udskriftsdato 9 januar 0 Stævne by Udskriftstidspunkt

Læs mere

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Mandag den 29/12 1-15 09:30 16-30 10:30 31-45 11:30 46-47 12:30 Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Herresingle U11 C Pulje 1 1 Nicolai Nordentoft Næsby 2 Simon Harfot Kristiansen Bramming

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 18-05-2013 17:04:30 - DDS SP v.3.13.2.1 RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 101279 Benjamin Lahn Pedersen 05-101 Randers Skyttekreds 198/11 199/02 397/13 2 101277 Annemette

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 1 Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 Advokater udpeget af MIDTJYLLAND: Advokat Dorte Guldbrøn Advokatfirmaet Guldbrøn Toldboden 3, 1. sal th., D 8800

Læs mere

mindre teologiske og kirkelige Skrifter. Adresse: Søndermarksvej 9, Kbhvn. 1910.

mindre teologiske og kirkelige Skrifter. Adresse: Søndermarksvej 9, Kbhvn. 1910. Ty c 44Ü u UHLENDORFF Gustav F O Solodanser ved det kgl. Teater; f. 21. Dec. 1875 i ; Søn af Buntmager J C Uhlendorff og Hustru Caroline f. Ludevig; gift m. Skuespillerinde Ellen U., f. 18. Maj i, Datter

Læs mere

Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse

Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse 50m Fri Annette Hansen, 84 0.25.08 26-10-2006 Århus 50m Fri Annette Hansen, 84 0.26.23 07-07-2007 Århus 100m Fri Nathalie

Læs mere

Lillerød Badmintonklub

Lillerød Badmintonklub Herresingle U17 A 1. (P.1) 950831-07 Andreas Carlsen (Roskilde HBK) 2. (P.1) 950324-10 Axel Moesby (Lyngby) 3. (P.1) 950723-07 Steffen Schöndorf (Roskilde HBK) 3. (P.1) 950729-02 August Tabrizi-Christensen

Læs mere

Løb 1, 200m Butterfly Damer, Finaler Årg. 1991-1998 Plac. Navn Født Point FINA 50m 100m 150m Opnået Status Klub

Løb 1, 200m Butterfly Damer, Finaler Årg. 1991-1998 Plac. Navn Født Point FINA 50m 100m 150m Opnået Status Klub Side: 1 Dato: 22 marts 2015 Tid: 14:36:17 Resultat Total - Pr. aldersgruppe med point og mellemtider Stævne navn: 4. Turneringsstævne 14-15 Stævne by: Rødding Arrangør: DGI Sønderjylland Overdommer: Per

Læs mere

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g Folketælling 13 februar 1803 Ketting sogn renskrevet og påført født årstal og fødelsesdato eller daabsdato af Ditlev Duus Guderup angivet alder er efter folketællingen husnr samtlige personers navn køn

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12. Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.1920 Dette billede er taget i forbindelse med deres guldbryllup

Læs mere

LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE

LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE Lions Club Faaborg-Broby Uddeles løbende til sociale og kulturelle formål Kishore Thadani Saugstedvang 20 T: 2044 8056 M: faaborg-broby@lions.dk

Læs mere

Ældredage 2013. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 8. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag

Ældredage 2013. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 8. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Ældredage 2013 på Gentofte Rådhus Torsdag Fredag Mandag Tirsdag 3. oktober 4. oktober 7. oktober 8. oktober et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer

Læs mere

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Mette Marie Frederiksen var gift med Frederik Krusborg. Hun døde ung og som Frederik første kone på Kollemortenvej 57. Gerthart Sørensen Hans broder har skrevet følgende

Læs mere

HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005.

HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005. HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005. Nr. 39 1930 Kommunelærer J. Mousten/fru I. C. Mousten 1966 Kirkeministeriet/Domkirkens menighedsråd 1966 J.P.R. Møller? Johs. Langhoff 1980 Elisabeth Lidell Nr.

Læs mere

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt Matas Trianglen Østerbrogade 72 2100 København Ø 10.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 142 2100 København Ø 18.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 104 2100 København Ø 25.08 12.00-16.00 Matas Østerbro Centret

Læs mere

Den første portræt fotograf på Bornholm

Den første portræt fotograf på Bornholm Den første portræt fotograf på Bornholm Johan Christoffer Hoffmann daguerreotyperede ( fotograferede ) som den første i Danmark Kongens Nytorv i februar 1840 og Bornholms første daguerreotypist arbejdede

Læs mere

Informationsfolder til Kontaktforældre

Informationsfolder til Kontaktforældre SPURVELUNDSKOLEN Informationsfolder til Kontaktforældre Skoleår 2013/2014 Telefon SKOLEN: 6375 2700 Skolens e-mail: spurvelundskolen.buf@odense.dk Skolens hjemmeside: www.spurvelundskolen.dk Kontaktforældre

Læs mere

A10 B1 C6 A10 B1 C6. F1. Kamilla Kofoed Led, f. 13/10 1974. F2. Martin Kofoed Led, f. 8/5 1978. F3. Sofie Kofoed Led, f. 13/11 1981.

A10 B1 C6 A10 B1 C6. F1. Kamilla Kofoed Led, f. 13/10 1974. F2. Martin Kofoed Led, f. 8/5 1978. F3. Sofie Kofoed Led, f. 13/11 1981. A10 B1 C6 GERDA CHRISTINE MUNCH, f. 21/12 1894, d. 13/3 1967, g. 12/12 1917 JOKUM KOFOED (søn af gdr. Thor K., Skovgård, Bodilsker, og Vilhelmine Marie Hansen), f. 17/10 1892, d. 15/2 1962, gdr., Baunegård,

Læs mere

Information. Manuskripter

Information. Manuskripter Information Ved Selskabets ordinære ordinrere generalforsamling d. 25. marts 1992 genvalgtes Niels Martin Jensen og Claus Røllum-Larsen R011um-Larsen til bestyrelsen. Peter Woetmann Christoffersen 0nskede

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 5 m Standardpistol Forening max max max Snit. % Junior Dame 4 5 6 Herre 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 Frederik Larsen Skytteklubben DSB/ASF Århus 5 Pia Villemoes Søværnets IF, København

Læs mere

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Fødte 1892-1906 1

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Fødte 1892-1906 1 Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Fødte 1892-1906 1 1. FØDTE MANDKØN 1892. 1. 1892, 5. marts, Galdbjerg. Karl Johannes Nielsen. Husmand Niels Peter Hansen og Karen Mortensen, 34 Aar, Galdbjerg.

Læs mere

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863 FØDTE DRENGEBØRN SIDE 1 5. 1863, 25. maj. Henrik Pedersen, Døbt i Kirken 18. oktober. Gaardmand Andreas Pedersen og Hustru Ane Sophie Hansen i Galdbjerg, 33. Faddere: Karen Rasmussen, tjener Chr. Andersen

Læs mere

Talepunkter: Bramsen-festen 28/8 2011

Talepunkter: Bramsen-festen 28/8 2011 Talepunkter: Bramsen-festen 28/8 2011 Jeg hedder Charlotte Jeg er fra Aage-grenen - I kan læse mere om mig på side 346 Jeg hedder Camilla Jeg er også fra Aage-grenen, men jeg er også fra Ludvig-grenen

Læs mere

CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN

CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN 1. Den blinde Pige 2500 2. Portræt af Fru Poul Reumert 3. Pige som stopper sin Strømpe. Udstil. Charlottenborg Foraarsudstil

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs, København. 7. februar 2007. 28. marts 2008

OMX Den Nordiske Børs, København. 7. februar 2007. 28. marts 2008 Til OMX Den Nordiske Børs, København offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer i Kapitalcenter D 7. februar 2007 28. marts 2008 offentliggør tillæg til prospekt for udbud af

Læs mere

Andersen, Jens Møller Albrecht, Andersen, Johannes,

Andersen, Jens Møller Albrecht, Andersen, Johannes, Side 2 I begyndelsen af 1930-erne rejste en bogagent rundt og forsøgte at overtale håndværkerne til at købe et dyrt - og værdiløst - 3-bindværk, der hed "Det danske Landhåndværk". Guleroden, der skulle

Læs mere

Løb 1, 25m Brystsvømning Damer, Finaler Ingen Bronze tid på 25 meter Starttid 13:30

Løb 1, 25m Brystsvømning Damer, Finaler Ingen Bronze tid på 25 meter Starttid 13:30 Side: 1 Dato: 18 januar 2015 Tid: 19:24:37 Resultat Total - Officiel Stævne navn: Talentstævne nr 1 i 2015 Stævne by: Arden Arrangør: Arden og Himmerlandsturneringen Overdommer: Henrik Bonderup Stævneleder:

Læs mere

Ingvar (Christian) Larsen

Ingvar (Christian) Larsen Personoplysninger Litteratur (bøger og betydende artikelsamlinger) Eksponater (min. nationalt Guld) L L L Christian Larsen Signatur: Ingeniør Varianternes vidunderlige verden 1971-73 sammen med Tom Plovst

Læs mere

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening Tusind tak for det flotte fremmøde til STORSTRØMSSKYDNING 2008. Og rigtig hjertelig tillykke til alle

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus Badmintonklub AB

Aarhus Badmintonklub AB Deltagere Frederikshavn Skovshoved Emilie Juul Møller (DD+MD) Martin Kragh (HD) Nikolaj Overgaard (HD) Zvonimir Durkinjak (Udl.) (HD) Mathias Kany (HS+HD) Mathias Mundbjerg (HS) David Daugaard (HD) Frederik

Læs mere

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Tidssvarende gudstjeneste på et luthersk grundlag? - kirkemusikalske udfordringer i 2015 14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Hermed indbyder vi til den årlige tværfaglige

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

Sofie Pauline Victoria Frederiksen

Sofie Pauline Victoria Frederiksen Sofie Pauline Victoria Frederiksen Her begynder min fortælling: Hele min barndom har jeg hørt om Victoria, desværre har jeg ikke kendt hende, da hun dør i 1945 i en alder af 62 år og jeg kommer til verden

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

HØNG GYMNASIUM 1913-2015

HØNG GYMNASIUM 1913-2015 HØNG GYMNASIUM 1913-2015 Historien bag Høng Gymnasium Høng Gymnasium og HF-kursus har sine rødder i den danske folkehøjskole, og det bestræbes i hverdagen at dette kan mærkes i skolens liv og holdning.

Læs mere

Middelfart Badminton Klub

Middelfart Badminton Klub Deltagere Allinge-Sandvig, Tejn Julie Messerschmidt (DS+DD+MD) Mathias Christiansen (HD+MD) Miki Jensen (HS+HD+MD) Line Nørgaard (DD+MD) Mikkel K. Østergaard (HS+HD+MD) Nanna Vestergaard (DD+MD) Erritsø

Læs mere

Resultat Total - Officiel

Resultat Total - Officiel Side af -0-00 Resultat Total - Officiel Stævne navn 4. Seriestævne 00/00 Udskriftsdato marts 00 Stævne by Hjallerup Udskriftstidspunkt 7:4 Arrangør Søhesten og SRV Nord Løb, 4x0m Butterfly, Finaler Sponsor:

Læs mere

FT 1845 og 1855 Helved/Notmark sogn Ægte- Fødsels- Bolig Nr Navn stand dag år Alder Fødested Stilling Erhverv

FT 1845 og 1855 Helved/Notmark sogn Ægte- Fødsels- Bolig Nr Navn stand dag år Alder Fødested Stilling Erhverv boelsted 1 Peter Matzen G 04.07 1815 30 Helved husfader boelsmand nr 1a 2 Catharina Marie Køx G 07.08 1815 30 Katry husmoder hans kone 3 Peter Matzen U 21.07 1839 6 Helved søn 4 Jørgen Matzen U 01.11 1841

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 55 530 2 Dorte Thorsen IF Flyvestation Karup 543 3 Sarah P. Madsen Lunde Skytteforening 59 Herre René Vogn Hesselager Forenede Sportsklubber

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Første Generation. Anden Generation

Første Generation. Anden Generation Første Generation 1. Hans Pedersen, boelsmand Tandsletgaard, (søn af Peder Andersen og Eleonora Persen). Han blev gift med Christine. 2. i. Peder Hansen Bonefeld. Har taget navnet Bonefeld, anno1777 f.

Læs mere

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2 Storegade A2 Storegade set op mod Torvet lige inden den deler sig i Storegade og Vestergade. Til højre ses Storegade 19 og 21 med Andreas Qvist s Manufakturhandel, som han i 1906 havde overtaget efter

Læs mere