ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET"

Transkript

1 NYHEDER FRA PLESNER AUGUST 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Ligebehandlingsnævnet... 1 Indberetningspligt i forbindelse med udstationering af medarbejdere til Danmark... 2 Udvidelse af arbejdsgiverfinansierede perioder... 3 Vedtagne lovforslag... 4 Arbejdsgiver pålagt overarbejdsbetaling ved stiltiende aftale... 4 Indbetaling af pensionsbidrag under medarbejders ulønnede barselsorlov medførte ret til ferie med løn... 5 Afskedigelse af en gravid medarbejder var ikke i strid med ligebehandlingsloven... 7 Ligebehandlingsnævnet Af advokat Tina Reissmann Folketinget vedtog den 13. maj 2008 lov om ligebehandlingsnævnet, hvorved der med virkning fra den 1. januar 2009 oprettes et administrativt klagenævn for behandling af sager vedrørende forskelsbehandling på grund af køn, race, hudfarve m.v. Ligebehandlingsnævnet skal sikre en mere effektiv retsbeskyttelse af de grupper, der nyder beskyttelse mod forskelsbehandling i lovgivningen, men som ikke har en administrativ klageadgang. Nævnet tillægges derfor kompetence til at behandle klager over forskelsbehandling på de områder, hvor der gælder et forbud mod forskelsbehandling, det vil sige sager om forskelsbehandling på grund af køn, race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller etisk oprindelse. Loven indebærer endvidere en udvidelse af klagemulighederne i sager om overtrædelse af forbuddet mod forskelsbehandling på grund af race eller etnisk oprindelse, der i dag kan behandles af Klagekomitéen for Etnisk Ligebehandling under Institut for Menneskerettigheder. Ligebehandlingsnævnet vil udover at træffe afgørelse i sager om forskelsbehandling på grund af race eller etnisk oprindelse kunne tilkende godtgørelse i henhold til lov om etnisk ligebehandling og lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. Med Nævnet indføres desuden en mulighed for, at en person kan få prøvet flere forskellige beskyttelseskriterier ved samme instans. Med 195 jurister og en samlet medarbejderstab på 345 er Plesner et af landets førende internationale advokatfirmaer med specialer inden for alle erhvervs- og offentligretlige områder. Plesners vision er at være Danmarks bedste advokatfirma det naturlige valg for enhver dansk og udenlandsk virksomhed med behov for erhvervsjuridisk rådgivning. 1

2 Nævnets afgørelse kan indbringes for domstolene. Indberetningspligt i forbindelse med udstationering af medarbejdere til Danmark Af advokat Tina Brøgger Sørensen og advokatfuldmægtig Claus Mikkelsen Lov om udstationering af lønmodtagere er ændret med virkning fra den 1. maj 2008, idet der er fastsat regler om registrering af udenlandske virksomheder, som udstationerer medarbejdere til Danmark i forbindelse med levering af tjenesteydelser En udenlandsk virksomhed, der udstationerer medarbejdere til Danmark i forbindelse med levering af tjenesteydelser, skal nu anmelde følgende oplysninger til registrering i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: (1) Den anmeldelsespligtige virksomheds navn og forretningsadresse m.v. (2) Dato for påbegyndelse og afslutning af tjenesteydelsen. (3) Sted for levering af tjenesteydelsen. (4) Kontaktperson for den anmeldelsespligtige virksomhed i Danmark. (5) Virksomhedens branchekode. (6) Identiteten af lønmodtagere, som virksomheden udstationerer, og udstationeringsperiodens varighed. Formålet med anmeldelsespligten er at tilvejebringe det fornødne grundlag for, at danske myndigheder kan føre en mere effektiv og målrettet kontrol med, at udenlandske tjenesteydere overholder skatte- og afgiftslovgivningen samt øvrig lovgivning, som finder anvendelse i forbindelse med udstationering, f.eks. arbejdsmiljøloven og ligebehandlingsloven. Endvidere har anmeldelsespligten til formål at tilvejebringe statistiske oplysninger over antallet af udenlandske virksomheder og udstationerede medarbejdere i Danmark, herunder oplysning om hvilke brancher de udstationerede medarbejdere er beskæftigede indenfor. Anmeldelsespligten gælder for enhver virksomhed, der udstationerer sine medarbejdere til Danmark i forbindelse med levering af tjenesteydelser. Det er dog en betingelse, at der består et ansættelsesforhold mellem medarbejderen og den udstationerende virksomhed eller en anden virksomhed, der har stillet medarbejderen til rådighed for den udstationerende virksomhed. 2

3 Visse former for korterevarende udstationeringer er undtaget fra anmeldelsespligten. Oplysninger, som registreres, vil kunne videregives og være tilgængelige for andre myndigheder til intern brug som led i myndighedsudøvelsen. Oplysningerne vil kunne videregives og anvendes efter de almindelige regler i forvaltningsloven og persondataloven. Derudover er visse af de registrerede oplysninger offentlig tilgængelige for f.eks. faglige organisationer. Dette omfatter den anmeldelsespligtige virksomheds navn og forretningsadresse, kontaktperson for virksomheden og virksomhedens branchekode. Oplysningerne skal anmeldes til registrering hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i Registret over Udenlandske Tjenesteydere (RUT). Oplysningerne skal anmeldes senest samtidig med at leveringen af tjenesteydelsen i Danmark påbegyndes. Manglende rettidig anmeldelse kan sanktioneres med bøde. Udvidelse af arbejdsgiverfinansierede perioder Af advokat Gitte Westall og advokatfuldmægtig Ane Buch Poulsen Som led i aftalen mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Ny Alliance om finansloven for 2008 vedtog Folketinget den 22. maj 2008 en udvidelse af den arbejdsgiverbetalte sygedagpengeperioden fra 15 til 21 kalenderdage. Loven trådte i kraft den 2. juni Ændringen indebærer, at en arbejdsgiver fremover først har mulighed for at oppebære sygedagpengerefusion under en medarbejders sygefravær efter 21 kalenderdage. Arbejdsgiveren kan således først efter 21 kalenderdage anmode kommunen om kompensation for udgifter til sygedagpenge eller løn under sygdom i form af sygedagpengerefusion. Ændringen finder anvendelse på sygdomstilfælde, hvor 1. fraværsdag er den 2. juni 2008 eller senere. Hensigten med lovændringen er at give den enkelte arbejdsgiver en øget økonomisk tilskyndelse til at føre en aktiv sygefraværspolitik og dermed i højere grad forebygge det kortvarige sygefravær. Den eksisterende sygedagpengeforsikring udvides endvidere, så arbejdsgiveren fortsat kan forsikre sig mod den ekstra omkostning, udvidelsen af arbejdsgiverperioden kan indebære. Arbejdsgiveren har også fortsat mulighed for at træffe aftale om sygedagpengerefusion fra første sygedag i forhold til medarbejdere med langvarig eller kronisk sygdom. 3

4 Endvidere er der ved lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., sket en udvidelse af arbejdsgiverens pligt til at betale dagpengegodtgørelse fra 2 til 3 dage for medarbejderens 3 første ledighedsdage. Loven trådte i kraft den 1. juli Vedtagne lovforslag Lovforslag om administrative lettelser på funktionærområdet vedtaget I vores nyhedsbrev af marts 2008 er lovforslag om administrative lettelser på funktionærområdet omtalt. Lovforslaget er den 8. april 2008 vedtaget som fremsat med ikrafttræden den 1. juni Lovforslag om lettere adgang til rekruttering af udenlandsk arbejdskraft vedtaget I vores nyhedsbrev af maj 2008 er lovforslag om lettere adgang til rekruttering af udenlandsk arbejdskraft omtalt. Lovforslaget er den 12. juni 2008 vedtaget som fremsat med ikrafttræden den 1. juli 2008, dog således at tidspunktet for ikrafttræden af dele af lovforslaget fastsættes af ministeren for flygtninge, indvandrere og integration. Arbejdsgiver pålagt overarbejdsbetaling ved stiltiende aftale Af advokat Gitte Westall Af dom af 11. april 2008 fra Retten på Frederiksberg følger blandt andet, at en arbejdsgiver ved passivitet kan blive forpligtet til at betale for overarbejde. Medarbejderen havde på s oplyst arbejdsgiveren om antallet af arbejdstimer. Arbejdsgiveren havde ikke reageret på disse s. Medarbejderen rejste derfor krav om betaling af kr ,75 for udført overarbejde. Retten fastslog, at arbejdsgiveren ved sin passivitet havde indgået en stiltiende aftale med medarbejderen om, at denne påtog sig overarbejde. Den omstændighed, at medarbejderen ikke løbende havde forelagt sine tidsregistreringer for arbejdsgiveren, kunne - under de foreliggende omstændigheder hvor arbejdets omfang fandtes bevist - ikke bevirke, at medarbejderen havde fortabt retten til betaling. Arbejdsgiveren dømtes således til at betale medarbejderen for overarbej- 4

5 det. I forlængelse af kravet om overarbejdsbetaling havde medarbejderen rejst krav om en godtgørelse for overtrædelse af arbejdstidslovens bestemmelse, hvorefter den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid beregnet over en periode på 4 måneder ikke må overstige 48 timer. Retten gav medarbejderen medhold og tilkendte en skønsmæssigt fastsat godtgørelse på kr , svarende til 3 måneders løn. Endvidere havde medarbejderen rejst krav om en godtgørelse på kr efter ansættelsesbevisloven, idet medarbejderen ikke havde modtaget et ansættelsesbevis. Retten fandt, at arbejdsopgaverne relateret til medarbejderens stilling var særdeles uklare, blandt andet på grund af det manglende ansættelsesbevis. Retten fandt desuden, at dette sandsynligvis havde været en væsentlig årsag til overarbejdets omfang, og at det manglende ansættelsesbevis klart var i arbejdsgiverens interesse. Godtgørelsen blev henset til omstændighederne fastsat i overensstemmelse med medarbejderens påstand til kr Dommen viser, at arbejdsgiveren i mangel af klar aftale risikerer at skulle betale for overarbejde, hvis medarbejderen kan godtgøre en berettiget forventning om overarbejdsbetaling. Det gør sig blandt andet gældende, hvor arbejdsgiveren vidste eller burde vide, at overarbejdet var nødvendigt, og hvor arbejdsgiveren har undladt at reagere på medarbejderens oplysninger om arbejdstidens omfang. Indbetaling af pensionsbidrag under medarbejders ulønnede barselsorlov medførte ret til ferie med løn Af advokat Tina Reissmann og advokatfuldmægtig Jacob Falsner Ved Sø- & Handelsrettens dom af 19. maj 2008 gav retten en medarbejder medhold i, at en arbejdsgivers indbetaling af pensionsbidrag under medarbejderens barselsorlov indebar, at medarbejderen optjente ret til ferie med løn i denne periode, idet pensionsbidraget ansås som en løndel efter ferieloven. Medarbejderen gjorde gældende, at hun under barselsorlovsperioden havde optjent ret til betalt ferie med løn og nedlagde påstand om betaling af kr ,44, svarende til 6 dages ferie. Medarbejderen mente, at arbejdsgiverens betaling af pensionsbidrag under den ulønnede orlov skulle anses som løn efter ferielovens 7 stk. 2, nr. 2. 5

6 Ifølge ferielovens 7 optjener medarbejderen ret til løn under ferie hos arbejdsgiveren i de barsels-, orlovs- og tjenestefrihedsperioder, hvor arbejdsgiveren betaler fuld eller delvis løn. Det er ferielovens udgangspunkt, at en medarbejder, der har optjent ret til løn under ferie, har ret til ferie med løn svarende til sin løn på ferietidspunktet. Sagens kerne var herefter, om arbejdsgiverens indbetaling af pensionsbidrag udgjorde en løndel i ferielovens forstand, så medarbejderen havde ret til fuld løn under ferie i ferieåret. Arbejdsgiverens indbetaling af pensionsbidraget var sket med hjemmel i den for ansættelsesforholdet gældende overenskomst. Arbejdsgiveren anførte, at formålet med overenskomstbestemmelsen ikke var at sikre optjening af feriedage, men derimod blot at sikre et værn mod huller i pensionsindbetalingerne til denne gruppe af medarbejdere. Arbejdsdirektoratet havde tilkendegivet, at arbejdsgiverens pensionsbidrag skulle anses som en del af den løn, medarbejderen havde krav på efter ferielovens regler om afholdelse af ferie med løn, og at det derfor var nærliggende at antage, at pensionsbidraget var omfattet af lønbegrebet i ferielovens 7, stk. 2. Sø- & Handelsretten gav medarbejderen medhold i, at arbejdsgiverens pensionsbidrag under medarbejderens ulønnede orlov skulle anses for at være en lønandel i ferielovens forstand, og at medarbejderen derfor optjente ret til ferie med løn i den periode, hvor indbetalingen fandt sted. Retten henviste i begrundelsen til Højesterets dom af 28. september 1994 (U H), der anførte, at et arbejdsgiverbetalt pensionsbidrag var en så sædvanlig og naturlig del af det samlede arbejdsvederlag, at det måtte anses for at indgå i lønmodtagerens løn. Sø- og Handelsrettens dom er anket til Højesteret. Dommen viser, at en medarbejder optjener ret til ferie med løn selv ved udbetaling af en reduceret løndel. Der er en betydelig forskel i medarbejderens retsstilling efter ferieloven afhængigt af, om medarbejderen fortsætter sit ansættelsesforhold hos arbejdsgiveren i ferieåret, eller om medarbejderen fratræder inden ferien afholdes. Fortsættes ansættelsesforholdet i ferieåret, har medarbejderen ret til ferie med løn, hvorimod den medarbejder, der fratræder inden ferien afholdes, alene er berettiget til feriegodtgørelse beregnet på baggrund af den faktisk udbetalte løn fra arbejdsgiveren, forudsat at der er tale om løndele i ferielovens forstand. Arbejdsgiverens pensionsbidrag indgår ikke i beregningsgrundlaget for feriegodtgørelsen, jf. ferielovens 26, stk. 2. 6

7 Afskedigelse af en gravid medarbejder var ikke i strid med ligebehandlingsloven Af advokat Tina Brøgger Sørensen Ved afgørelse af 27. maj 2008 afviste Ligestillingsnævnet, at afskedigelsen af en gravid klinikassistent var i strid med ligebehandlingsloven. Klinikassistentens stilling blev nedlagt i forbindelse med, at tandlægen, som hun arbejdede for, fratrådte sin stilling, og indehaveren af klinikken besluttede ikke at genbesætte stillingen. Klinikassistenten havde 3-4 måneder forinden oplyst indehaveren af tandlægeklinikken om sin graviditet og gjorde derfor gældende, at afskedigelsen var begrundet i hendes graviditet og derfor i strid med ligebehandlingsloven. Indehaveren af tandlægeklinikken anførte, at afskedigelsen var en konsekvens af nedlæggelsen af tandlægestillingen, og at det var mest nærliggende at opsige den klinikassistent, som var tilknyttet den nedlagte stilling. På tidspunktet for opsigelsen beskæftigede tandlægeklinikken fire klinikassistenter, hvoraf én ud over den afskedigede klinikassistent var gravid. De resterende to klinikassistenter på 63 og 57 år havde henholdsvis 19 og 34 års anciennitet. Nævnet fandt, at arbejdsgiveren havde løftet bevisbyrden efter ligebehandlingsloven for, at afskedigelsen ikke var begrundet i klinikassistentens graviditet. Nævnet lagde vægt på, at klinikassistenten arbejdede for den tandlæge, hvis stilling blev nedlagt, og at indehaveren af tandlægeklinikken havde haft valget mellem at afskedige én af to gravide medarbejdere eller to deltidsansatte med lang anciennitet. Afgørelsen viser, at der ikke eksisterer et forbud i dansk ret mod at afskedige gravide medarbejdere, når afskedigelsen er begrundet i saglige forhold og ikke i medarbejderens graviditet. Afgørelsen bidrager i øvrigt til fastlæggelsen af grænserne for den omvendte bevisbyrderegel i ligebehandlingsloven. 7

8 Kontakt vores advokater på telefon , eller på nedenstående adresser: Advokat, partner Tina Reissmann Advokat, associeret partner Tina Brøgger Sørensen Senioradvokat Gitte Westall Advokat Henrik Johnsen Advokat Rasmus Høj Christensen Advokat Christina Louise Bøje Nielsen Dette nyhedsbrev er kun til generel oplysning og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Plesner påtager sig intet ansvar for tab som følge af fejlagtig information i nyhedsbrevet eller andre forhold i forbindelse hermed. 8

1 HR-seminar om sygefravær. 2 Alternativer til afskedigelse. 3 Løn, bonus, ferie m.v. under orlov. 4 Multimediebeskatning

1 HR-seminar om sygefravær. 2 Alternativer til afskedigelse. 3 Løn, bonus, ferie m.v. under orlov. 4 Multimediebeskatning Nr. 11 November 2009 1 HR-seminar om sygefravær 2 Alternativer til afskedigelse 3 Løn, bonus, ferie m.v. under orlov 4 Multimediebeskatning 5 Tilbagebetaling af uberettiget udbetalt løn m.v. 1 HR-seminar

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Lovforslag om administrative lettelser på funktionærområdet... 1 Nye skattesatser og -grænser... 2 Lovforslag om arbejdsgivers brug af jobklausuler...

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Nyuddannet søges 2 Selvstændig konsulent var også lønmodtager 7 Offentligt ansattes ytringsfrihed 8 Arbejdsgiverorganisations forlig var bindende 3 Forlængelse af tidsbegrænset ansættelsesaftale 4 Tvunget

Læs mere

HR Jura. August 2012. www.accura.dk

HR Jura. August 2012. www.accura.dk August 2012 HR Jura I denne udgave af Accuras nyhedsbrev sætter vi fokus på flere forskellige problemstillinger indenfor ansættelsesretten. Nyhedsbrevet behandler nye interessante domme om bl.a. deltidsreglerne,

Læs mere

Indhold. 1 Direktør eller funktionær? 2 Tilknytningskrav ved virksomhedsoverdragelse. 3 Lovvalg ved arbejde på tværs af landegrænser

Indhold. 1 Direktør eller funktionær? 2 Tilknytningskrav ved virksomhedsoverdragelse. 3 Lovvalg ved arbejde på tværs af landegrænser Indhold 1 Direktør eller funktionær? 2 Tilknytningskrav ved virksomhedsoverdragelse 3 Lovvalg ved arbejde på tværs af landegrænser 4 Bortvisning af direktør 5 Omfang af fratrædelsesgodtgørelse 6 Afskedigelser

Læs mere

HR Jura. Maj 2013. www.accura.dk

HR Jura. Maj 2013. www.accura.dk Maj 2013 HR Jura Denne udgave af HRJura indeholder en række spændende artikler om nyere domme fra landsretterne og Højesteret samt Folketingets vedtagelse af den nye vikarlov 30. maj 2013. I dommene tages

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Konkurrenceklausul uden kompensation var fortsat gyldig 2 Generaladvokaten: Fedme kan udgøre et handicap 6 Ombudsmanden: Forvaltningen forpligtet til at udlevere navnene på offentligt ansatte 3 Forordning

Læs mere

HR Jura. Marts 2014. www.accura.dk

HR Jura. Marts 2014. www.accura.dk Marts 2014 HR Jura I HRJura ser vi denne gang nærmere på status for EU s persondataforordning, whistleblower-ordninger i den finansielle sektor samt en række spændende praksis om bl.a. handicapbegrebet

Læs mere

1. FORORD ET NÆVN BLIVER TIL 2 2. FRA KLAGE TIL AFGØRELSE 4 3. LIGEBEHANDLINGSNÆVNETS MULIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER 7

1. FORORD ET NÆVN BLIVER TIL 2 2. FRA KLAGE TIL AFGØRELSE 4 3. LIGEBEHANDLINGSNÆVNETS MULIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER 7 Årsberetning 2009 ÅRSBERETNING 2009 For Ligebehandlingsnævnet 1. FORORD ET NÆVN BLIVER TIL 2 2. FRA KLAGE TIL AFGØRELSE 4 3. LIGEBEHANDLINGSNÆVNETS MULIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER 7 4. KENDER DU LIGEBEHANDLINGSNÆVNET?

Læs mere

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Afsnit I. 1. Overenskomstens område Stk. 1. Overenskomsten omfatter personer,

Læs mere

Barselsorlov. Rettigheder og pligter

Barselsorlov. Rettigheder og pligter Barselsorlov Rettigheder og pligter Barselsorlov rettigheder og pligter Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Tryk: Silkeborg Bogtryk Layout: LO s grafiske værksted Foto: Scanpix ISBN: 978-87-7735-861-6

Læs mere

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Pædagogisk vikar

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Pædagogisk vikar 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST Pædagogisk vikar 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST Pædagogisk vikaroverenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og BUPL Børne- og Ungdoms-Pædagogernes Landsforbund, Socialpædagogernes

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Forslag. Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Lovforslag nr. L 108 Folketinget 2010-11 Fremsat den 12. januar 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om

Læs mere

G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T

G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0131 Bilag 1 Offentligt G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T April 2012 Forslag til Europa-parlamentets og Rådets direktiv om håndhævelse af direktiv 96/71/EF om udstationering

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager. pr. 1. april 2008

Aftale om fravær af familiemæssige årsager. pr. 1. april 2008 KL henholdsvis RLTN (Danske Regioner) Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte Aftale om fravær af familiemæssige årsager pr. 1. april 2008 med KTO s kommentarer 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 9 2.1. GENERELT... 9 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 8 2.1. GENERELT... 8 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

OVERENSKOMST FOR INSPEKTØRER. mellem Boligselskabernes Landsforening og Faglig Puls

OVERENSKOMST FOR INSPEKTØRER. mellem Boligselskabernes Landsforening og Faglig Puls OVERENSKOMST FOR INSPEKTØRER 2011 2014 mellem Boligselskabernes Landsforening og Faglig Puls side 2 1 Dækningsområde... 3 2 Arbejdstid, merarbejde og fridage... 3 3 Løn... 4 4 Valgfrie lønelementer...

Læs mere

HANDICAPHJÆLPERE OVERENSKOMST. DI Overenskomst II (SBA) FOA Fag Og Arbejde. 3F Privat Service, Hotel og Restauration.

HANDICAPHJÆLPERE OVERENSKOMST. DI Overenskomst II (SBA) FOA Fag Og Arbejde. 3F Privat Service, Hotel og Restauration. HANDICAPHJÆLPERE OVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og FOA Fag Og Arbejde og 3F Privat Service, Hotel og Restauration 2010 2012 2010-2012 Handicaphjælpere Overenskomst mellem

Læs mere

OVERENSKOMST. for Akademikere i CSC Scandihealth A/S. mellem. CSC Scandihealth A/S. Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Dansk Magisterforerning

OVERENSKOMST. for Akademikere i CSC Scandihealth A/S. mellem. CSC Scandihealth A/S. Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Dansk Magisterforerning OVERENSKOMST for Akademikere i CSC Scandihealth A/S mellem CSC Scandihealth A/S og Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Dansk Magisterforerning Danmarks Jurist og Økonomforbund (DJØF) og Arkitektforbundet

Læs mere

Aftale om ferie for personale ansat i kommuner

Aftale om ferie for personale ansat i kommuner Aftale om ferie for personale ansat i kommuner KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.12 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 05.12 Side 2 Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 4 1. Aftalens område...4

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014 Sag 200/2012 (1. afdeling) AK-Samvirke som mandatar for Akademikernes Arbejdsløshedskasse, Danmarks Læreres Fælles Arbejdsløshedskasse og Funktionærernes og

Læs mere

Forbundet af It-professionelle. Ferieloven - en vejledning for it-folk

Forbundet af It-professionelle. Ferieloven - en vejledning for it-folk Forbundet af It-professionelle Ferieloven - en vejledning for it-folk Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

November 2009. 1 Multimedieskat. 2 Ansættelsesretlige aspekter. 3 Vederlagsaftalen. Administration af bruttolønsordning - outsourcing

November 2009. 1 Multimedieskat. 2 Ansættelsesretlige aspekter. 3 Vederlagsaftalen. Administration af bruttolønsordning - outsourcing 1 Multimedieskat 2 Ansættelsesretlige aspekter 3 Vederlagsaftalen 4 Administration af bruttolønsordning - outsourcing 1 Multimedieskat Af advokat Jakob Krogsøe Som en del af Forårspakken introduceredes

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014

Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014 DANSK SYGEPLEJERÅD DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014 Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd om løn-

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Fremsat den {FREMSAT} af beskæftigelsesministeren Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Erstatningsferie for sygdom under ferien, samtidighedsferie for særlige grupper og indberetning til indkomstregisteret

Læs mere

Kort om feriereglerne

Kort om feriereglerne August 2012 / side 1 af 10 / 12-2538 Kort om feriereglerne Vejledningens målgruppe er medarbejdere der er omfattet af overenskomsten mellem DFL & FA. Formålet med denne vejledning er at svare på de spørgsmål,

Læs mere

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven med kommentarer Teknisk Landsforbund Senest redigeret 30. november 2010 Forfatter/redigeret af: Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Denne

Læs mere

GÅ-HJEM-MØDE. Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne

GÅ-HJEM-MØDE. Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne ELMER ADVOKATER PARTNERE GÅ-HJEM-MØDE 13. maj 2013 Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Funktionærlovens 2a 1 Rentelovens 3 2 EU-domstolens

Læs mere

HR Jura. September 2013. www.accura.dk

HR Jura. September 2013. www.accura.dk September 2013 HR Jura Efter sommerferien er HRJura nu tilbage, og vi tager denne gang fat på forskellige ansættelsesretlige emner, der har været behandlet i den seneste praksis, herunder aldersdiskrimination

Læs mere