NERGI. Sejladsrisikovurdering for Horns Rev 2 MARTS 2006 REPORT NO RES 01 REVISION NO. 1 DET NORSKE VERITAS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NERGI. Sejladsrisikovurdering for Horns Rev 2 MARTS 2006 REPORT NO. 643233- RES 01 REVISION NO. 1 DET NORSKE VERITAS"

Transkript

1 ESUMÉ APPORT NERGI Sejladsrisikovurdering for Horns Rev 2 MARTS 2006 REPORT NO RES 01 REVISION NO. 1 DET NORSKE VERITAS

2 Dato for første udgivelse: Projekt No.: Godkendt af: Organisatorisk enhed: Wind Turbine Projects Sven Johansen Kunde: Energi E2 Kunde ref.: Mr. Steffen Andersen Ms. Pernille Holm Skyt DET NORSKE VERITAS DANMARK A/S Region Nordic Countries Tuborg Parkvej Hellerup Denmark Tel: Fax: Org. No VAT Forord: Denne rapport er en dansk resumé rapport for den tekniske risikovurdering for sejladssikkerhed i forbindelse med vindmølleparken Horns Rev 2. En mere detaljeret gennemgang kan findes i hovedrapporten Navigational Risk Assessment Wind Farm Horns Rev 2 Doc. No REP 01, dateret Kollisionsfrekvensen i driftfasen er for den nordlige placering fundet til pr. år, svarende til en returperiode på 230 år. For den sydlige placering er den årlige kollisionsfrekvens fundet til svarende til en returperiode på 84 år. For konstruktionsfasen (kollisioner relateret til installation af parken) er den maksimale årlige skibskib kollisionsfrekvens fundet til , hvilket svarer til en returperiode på 60 år. Frekvensen er meget usikker og afhænger af, hvordan installationsfartøjerne er kontrolleret og styret. For at kunne sammenholde ovenstående frekvenser med den daglige risiko i området, er skibs-skibs kollisionsfrekvensen i området omkring Horns Rev evalueret for et område på 80 km x 95 km 2. Returperioden er her fundet til 40 år, og risikoen for en skib-skib kollision i området er derved større end en skib-mølle kollision. Dette skyldes selvfølgelig i høj grad størrelsen af det undersøgte område. Som en grov verifikation er de fundne kollisions frekvenser sammenholdt med de faktiske hændelser i området over de sidste 10 år. Af de faktiske data fremgår det, at der ikke har været hændelser i vindpark området i denne periode. Baseret på nærværende analyse med fokus på sejladssikkerhed anbefaler vi, at den nordlige placering vælges til mølleparken. Rapport No.: Målgruppe: RES 01 Rapport titel: Sejladsrisikovurdering for Horns REV 2 Marts 2006 Arbejde udført af: Claus Fridtjof Christensen Arbejde verificeret af: Tove Feld No distribution without permission from the client or responsible organisational unit, i.e. free distribution within DNV after 3 years Strictly confidential Dato for denne revision: Rev. No.: Antal sider: 1 11 Unrestricted distribution Head Office: Tuborg Parkvej 8, 2900 Hellerup, Denmark Resumé Rapport

3 Indholdsfortegnelse Side 1 INTRODUKSION KONKLUSION BESKRIVELSE AF MØLLEPARKEN OG MILJØFORHOLD Miljøforhold i park området Mølleparken 4 4 SEJLRUTER OG SKIBSTRAFIK Skibskollisionsmodellen 8 5 KOLLISIONSFREKVENSER Installationsfasen Driftfasen 9 6 RISKOREDUCERENDE TILTAG REFERENSER Side i REP00 summary rev_1-dk.doc

4 1 INTRODUKSION Nærværende resumé rapport omhandler sejladsrisikovurderingen for en ny vindmøllepark ved Horns Rev. Parken hedder Horns Rev 2 og ligger vest for den allerede eksisterende vindmøllepark Horns Rev 1. En detaljeret risikovurdering er udført for to mulige placeringer af vindmølleparken. Analysen dækker både operationsfasen og installationsfasen. De to lokaliteter er betegnet Nord og Syd i det følgende. En detaljeret gennemgang kan findes i hovedrapporten Navigational Risk Assessment Wind Farm Horns Rev 2 ref. /1/. Risikovurdering er baseret på anerkendte matematiske modeller, som typisk anvendes til sådanne analyser, hvor de anvendte modelparametre er baseret på historiske (statistiske) data. Resultatet af risikoanalysen er derfor estimater som eksempelvis den gennemsnitlige tid mellem to kollisioner. Via den stokastiske model kan de forskellige usikkerheder kvantificeres og den tilhørende usikkerhed medtages. Risikoanalysen bidrager derfor til en rationel beslutningsproces, som i denne analyse bruges til at bestemme den bedste lokalitet til mølleparken med hensyn til sejladssikkerhed. Analysen omhandler følgende emner: En evaluering af skib-skib kollisionsrisikoen under installationsfasen og skib-mølle kollision i produktionsfasen. En identificering af mulige risikoreducerende tiltag, som eventuelt kan blive implementeret. For at evaluere kollisionsrisikoen er skibstrafikken omkring Horns Rev identificeret. Dette betyder, at sejlruter og skibenes fordeling efter størrelse og skibstype er bestemt for hver sejlrute. Området omkring Horns Rev er forholdsvis barsk med hensyn til vind og bølger, og antallet af lystbåde er derfor yderst begrænset. Da denne type skibe ikke medfører en stor miljørisiko (olie udslip eller lignede), og de ikke er i stand til at beskadige møllerne, er de ikke medtaget i analysen. Skibe dækket af SOLAS (Safety Of Life At Sea, større end 500 BT) eller skibe udrustet med AIS er medtaget, samt alle fiskeskibe større end 5 BT. Alle fiskeskibe er antaget at følge de identificerede ruter ud i Nordsøen, hvilket er konservativt eftersom disse ruter passerer forholdsvis tæt på den foreslåede møllepark. Det skal dog bemærkes, at antallet af fiskeskibe registreret i Esbjerg havn er faldet fra 85 i 2002 til 44 i 2005, og antallet af fiskefartøjer forventes fortsat at falde. Fiskefartøjerne er derfor af begrænset betydning. Med udgangspunkt i de identificerede sejlruter med tilhørende skibstrafik og modelparametre, er skib-skib og skib-mølle kollisionsfrekvenserne bestemt. Endelig er forskellige mulige risikoreducerende tiltag identificeret. Disse kan implementeres, hvis risikoen er for høj, eller hvis de tilhørende omkostninger for at indføre det pågældende tiltag er begrænset. Side 1

5 2 KONKLUSION De fundne kollisionsfrekvenser for de to mulige placeringer af vindmølleparken for driftfasen er samlet i Tabel 2-1 nedenfor. Årlig kollisionsfrekvens og Direkte påsejling Sideværs collision Total frekvens tilhørende retur periode (Menneskelig fejl) (Drivende skib) Placering Nord / / / 230 Placering Syd / / / 84 Tabel 2-1: Årlig kollisionsfrekvens og den tilhørende returperiode for de to mulige placeringer af mølleparken for driftfasen Af ovenstående resultater fremgår det, at den nordlige placering har den laveste kollisionsfrekvens. Dette skyldes hovedsagelig, at den nordlige placerings vestligste kant ligger mere mod øst end den yderste spids af Horns Rev. Da de nord-sydgående skibe er tvunget til at passere vest om spidsen af revet, bliver afstanden til den nordlige placering af mølleparken derfor større. For installationsfasen er den årlige frekvens for en skib-skib kollision for installationsfartøjerne fundet ca svarende til en returperiode på 60 år. Dette tal er meget usikkert og vil afhænge af, hvordan installationsfartøjerne er håndteret og styret, og om der er fast navigationskanal osv. Som en overordnet sammenligning er skib-skib kollisioner i et område omkring Horns Rev på ca. 80 km x 95 km evalueret, og returperioden er her fundet til ca. 40 år. Af dette fremgår det, at risikoen for en skib-skib kollision i området er betydeligt højere end sandsynligheden for en skibmølle kollision. Indflydelsen fra Horns Rev 1 mølleparken på Horns Rev 2 er fundet til at være ubetydelig. Dette skyldes, at de to parker ligger på hver sin side af revet. Til gengæld har revet en stor positiv indflydelse på begge mølleparker. Vindmølleparken Horns Rev 2 s indflydelse på radar og kommunikationsudstyr er evalueret på baggrund af et studie udført på vegne af Maritime and Coastguard Agency (MCA) i England. På baggrund af dette studie er det evalueret, at Horns Rev 2 ikke vil påvirke GPS (Global Positioning System), magnetiske kompas eller VHF radio eller mobil telefoner. Af studiet fremgår det, at møller kan påvirker radaren i form at skyggebilleder eller blinde områder, hvis skibene er meget tæt på parken eller inde i parken. For den nordlige placering er det evalueret, at påvirkning af radar er uden betydning, da den nord-syd gående trafik mødes med den øst-vest gående trafik mere en 5 sømil fra parkens syd-vestligste punkt. Dette skyldes at skibene må sejle uden om spidsen af Horns Rev. For placeringen Syd der ligger længere mod vest og dermed tættere på den nord-syd gående trafik er der måske mulighed for påvirkning af skibsradar. Parkens udformning er dog buet i denne retning, hvorved de nødvendige kursændringer bliver mindre således at den nødvendige reaktionstid ved en mødesituation reduceres. En eventuel radar påvirkning skønnes derfor ikke, at Side 2

6 øge risikoen for skibs-skibs kollisioner ved parken. Hvis den sydlige placerings vælges, anbefales det dog, at undersøge de mulige radarpåvirkninger nærmere. Det skal understreges, at de evaluerede kollisionsfrekvenser er defineret som alvorlige kollisioner, hvor alvorligt betyder, at skibet eller møllen skal repareres efter kollisionen. Herudover skal det bemærkes, at kollisionsenergien for et sideværtsdrivende skib typisk vil være mindre end ved en direkte påsejling på grund af den lavere hastighed. Skaderne i forbindelse med en kollision fra et drivende skib vil derfor typisk være mindre. I forbindelse med miljøkonsekvenser skal det dog siges, at en direkte påsejling sjældent medføre olieudslip, da brændstoftankene ikke ligger forrest i skibet. Konsekvenserne ved en kollision er ikke evalueret i nærværende analyse. Konsekvensen vil være mere usikker end kollisionsfrekvensen, og det vil afhænge om fokus er på personsikkerhed eller eksempelvis miljøpåvirkning. Det skal dog bemærkes, at statistik fra kollisioner i danske farvande viser, at kun ca. hver 10. kollision medfører olieudslip, og personskade sker formentlig endnu sjældnere. Vi mener derfor, at de fundne kollisionsfrekvenser er acceptable. Baseret på nærværende analyse med fokus på sejladssikkerhed anbefaler vi at den nordlige placering vælges til mølleparken. Side 3

7 3 BESKRIVELSE AF MØLLEPARKEN OG MILJØFORHOLD 3.1 Miljøforhold i park området De specifikke miljø forhold i området er beskrevet i hovedrapporten, ref. /1/. For analysen er vinden den dominerende faktor, eftersom drivhastigheden regnes fuldt korreleret til denne. Strømmen er hovedsageligt tidevandsdomineret og vil derfor vende fra maksimum til maksimum i løbet af 12 timer. For længerevarende drivtider vil den derfor udjævnes og er således ikke taget i regning. Sigtbarhed indgår i analysen, da lav sigtbarhed betyder, at de bruger radar, og der er en vis sandsynlighed for en radarfejl. Antallet af dage med lav sigtbarhed er fundet til 20 dage om året for området omkring Horns Rev. Vanddybden i området varierer lidt i de to områder. Vanddybden er størst for den sydlige placering og varierer mellem 3.5 og 20 m, mens vanddybden for den nordlige placering er lidt mindre og varierer mellem 4 og 17 meter. 3.2 Mølleparken De to mulige placeringer af mølleparken ligger omkring den ydre del af Horns Rev. For placeringen betegnet Syd er udstrækningen størst i revets længderetning, mens placeringen betegnet Nord er størst i nord-syd retningen. Afstanden fra mølleparken til Blåvand er ca. 31 km. De to placeringer er vist i Figur 3-1. Figur 3-1: De to placeringer af mølleparken Side 4

8 Mølleparken består af 92 møller plus 3 ekstra forsøgsmøller samt en transformer station. Den forventede møllehøjde er antaget til ca. 120m og diameteren af fundamentet til ca. 10 m. Transformermodulet er antaget at være 25 x 25 m. Konfigurationen af mølleparken ved de to placeringer er vist i Figur 3-2 Figur 3-2: Park konfiguration for de to placeringer. Venstre: Nord og højre: Syd Side 5

9 4 SEJLRUTER OG SKIBSTRAFIK På baggrund af AIS plot for området samt informationer fra havne, Dover strait og Wasser und Schifffahrts Direktion (WSD) i Tyskland er sejlruter og den tilhørende fordeling af skibstype og størrelse estimeret for området omkring Horns Rev 2. Skibstrafikken består hovedsagelig af nord-syd eller sydvest-nordøst gående skibstrafik samt trafik ind og ud af Esbjerg havn. De identificerede sejlruter vil påvirkes en lille smule afhængig af om Nord eller Syd placeringen vælges, og kollisionsfrekvensen for den givne placering er derfor bestemt for det tilhørende billede af skibstrafikken. De to trafikbilleder er vist i Figur 4-1 og Figur 4-2 og det kan ses, at forskellene er begrænsede. Hvis den nordlige placering vælges, så er det antaget, at rute 3, som tidligere passerede igennem området vil forsvinde. Den årlige skibstrafik her er dog kun 20 skibe så betydningen er begrænset. Hvis den sydlige placering vælges, vil rute 6 og rute 4 blive skubbet mod vest og syd, så de passerer mølleparken med en afstand på 1 sømil. Figur 4-1: Skibsruter med årlig antal skibe for placering Nord Side 6

10 Figur 4-2: Skibsruter med årlig antal skibe for placering Syd I den i Figur 4-1 og Figur 4-2 angivne årlige skibstrafik er fiskeskibe medtaget. Det er konservativt antaget, at 1100 fiskeskibe om året følger ruterne fra Esbjerg ud langs Horns Rev. De præcise koordinatorer for de forskellige ruter tilhørende fordelingen af skibstrafikken vinkelret på den ideelle sejlrute og fordelingen af skibsstørrelse og type kan findes i hovedrapporten ref. /1/. Skibstyperne er inddelt i 6 grupper. Disse er: Tankere Kemikalie tanker Færger og Ro/Ro skibe Supplyskibe Fiskeskibe Alle andre (dette er hovedsagelig stykgods og containerskibe) Årsagen til denne inddeling er, at konsekvenserne er typisk store for de første to grupper. Færger og supplyskibe har typisk mere end et fremdriftmaskineri og sejler lidt hurtigere, og endelig er fiske- og supplyskibe taget ud, da de typisk kender området godt og derfor sejler tættere på revet og mølleparken. Installationsperioden er forventet at vare omkring 2 år. For det år med flest installationsfartøjer er der antaget følgende antal i de forskellige perioder. Side 7

11 Periode Antal skibe Marts Maj 7 Juni August 15 September November 7 December - Februar 3 Tabel 4-1: Forventet maksimal antal skibe i installationsfasen Nogle af disse fartøjer vil ligge længe i mølleparken, mens andre vil sejle frem og tilbage dagligt. Det er konservativt antaget, at alle skibe i gennemsnit vil sejle til Esbjerg hver anden dag og at de vil følge ruterne givet i Figur 4-3. Nord Syd 2900 Figur 4-3: Sejlrute for installationsfasen med tilhørende årlig skibstrafik 4.1 Skibskollisionsmodellen Nærværende skibstrafik er således datagrundlaget i analysen. To hovedscenarier er analyseret i analysen. Disse er: Kollision som skyldes en navigationsfejl, mens skibet er fuldt operationsdygtigt. Fejlen kan skyldes en radarfejl eller en menneskelig fejl, som kan medfører en direkte påsejling ved tæt på fuld hastighed. Kollision som skyldes, at skibet er udsat for en mekanisk fejl der stopper fremdriftmaskineriet og derved resulterer i, at skibet kommer til at drive efter vind og strøm. Et sådan skib vil typisk drive sideværts, og kollisionen vil ske med en meget reduceret hastighed. Endelig er skib-skib kollisioner bestemt ud fra skibsintensiteten og lokale forhold som sigtbarhed og sejlretning. For nærmere information om beregningsmodellen, herunder antagelser og input parametre henvises til hovedrapporten ref. /1/. Side 8

12 5 KOLLISIONSFREKVENSER Nedenfor er hovedresultaterne for både installationsfasen som operationsfasen anført. 5.1 Installationsfasen For installationsfasen er det antaget, at kun skib-skib kollisioner er relevante, da vindmøllerne kun vil være der delvist. Dette er ikke helt rigtigt, men da skib-skib kollisionerne er dominerende, er tilnærmelsen af mindre betydning. Sejlruten ud til parken er stort set den samme for de to placeringer, og forskellen i kollisionsfrekvens er derfor begrænset. Resultatet er vist i Tabel 5-1. Placering Syd Nord Årlig kollisionsfrekvens Retur periode Tabel 5-1: Skib skib kollisionsfrekvens for de to mulige parkplaceringer under installationsfasen. Årsagen til den forholdsvis høje kollisionsfrekvens skyldes, at ruten gennem Slugen er meget smal, og operationsmulighederne ved en mødesituationer er derfor begrænset. 5.2 Driftfasen Den nordlige placering: Hvis den nordlige placering er valgt, fås den årlige kollisionsfrekvens i driftfasen til , hvilket svare til en returperiode på 232 år. I Tabel 5-2 er vist, hvordan frekvensen er fordelt mellem de to scenarier. Scenarier Direkte påsejling Drivende skib Total (menneskelig fejl) Årlig kollisionsfrekvens Retur periode Tabel 5-2: Årlig kollisionsfrekvens for den nordlige placering. Det største risikobidrag kommer fra supplyskibe og fiskefartøjer, som sejler ud langs med Horns Rev. Bidraget fra den nord-sydgående trafik er begrænset, da nordlige placerings vestligste kant ligger længere mod øst end spidsen af Horns Rev, som skibene er tvunget til at sejle uden om. Den sydlige placering: De årlige kollisionsfrekvenser for den sydlige placering er fundet til , hvilket svarer til en returperiode på 84 år. Fordelingen af frekvensen mellem de to scenarier er vist i Tabel 5-3. Side 9

13 Scenarier Direkte påsejling Drivende skib Total (menneskelig fejl) Årlig kollisionsfrekvens Retur periode Tabel 5-3: Årlig kollisionsfrekvens for den sydlige placering. For den sydlige placering er det største bidrag fra den nord-sydgående skibstrafik, som passerer vest om parken. Samtidig er der igen et betydeligt bedrag fra trafikken, som går ud langs med Horns Rev. Den sydlige placering ligger en smule mere mod vest end den nordlige placering, og den opnår derfor ikke samme beskyttelse af Horns Rev. For at sammenligne de ovenstående skib-mølle kollisionsfrekvenser, er den årlige frekvens for en skib-skib kollision beregnet for et område på ca km 2 rundt om Horns Rev. Frekvensen er fundet til pr. år svarende til en returperiode på 40 år. Heraf fremgår det, at sandsynligheden for en skib-skib kollision er større end en skib-mølle kollision. Dette skyldes til en vis grad områdets størrelse. (En skib-skib kollision kan forekomme over alt i området, mens skib-mølle kollision kun kan ske i mølleparken.) Baseret på nærværende analyse med fokus på sejladssikkerhed, finder vi skibskollisionsfrekvensen acceptable og anbefaler, at den nordlige placering vælges til etablering af mølleparken. Side 10

14 6 RISKOREDUCERENDE TILTAG Forskellige tiltag, som kan indføres for at reducere risikoen yderligere, er identificeret. Generelt bør sådanne værdier vurderes efter et ALARP princip (As Low As Reasonable Practical), hvilket populært betyder, at hvis omkostningerne for tiltaget er begrænset eller at tiltaget giver en meget høj nytteeffekt, så bør tiltaget indføres. De vigtigste tiltag er givet nedenfor. For yderligere tiltag se hovedrapporten ref. /1/. 1. Etablering af en beskyttelseszone på 500 m udenfor vindmølleparken, som er tydeligt markeret på søkort og navigationshåndbøger. 2. Lysmarkering af parken for skibs- og flytrafik. 3. Installering af AIS på møllerne. 4. Installering af et automatisk system, som alarmerer mølleparkens kontrol center om at et skib er på kollisionskurs med mølleparken. Ved tiltag 4 kan man ikke gøre noget ved skibet, men man har mulighed for at lukke møllen ned. Det skal bemærkes, at ovennævnte risikoreducerende tiltag ikke er taget i regning i nærværende analyse. Samtidig skal det bemærkes, at skibstrafikken forventes at stige i fremtiden på grund af økonomiskvækst og øget samhandel. Det må dog forventes, at risikoforøgelsen pga. den øgede trafik i stor grad vil modsvares af forskellige risikoreducerende tiltag som løbende bliver implementeret. Side 11

15 7 REFERENSER /1/ Navigational Risk Assessment Wind Farm Horns Rev 2 Doc. No REP 01, dateret o0o - Side 12

TECHNICAL REPORT DONG ENERGY REPORT NO. 646046-HAZ01 REVISION NO. B DET NORSKE VERITAS

TECHNICAL REPORT DONG ENERGY REPORT NO. 646046-HAZ01 REVISION NO. B DET NORSKE VERITAS DONG ENERGY HAZARD IDENTIFIKATION OG KVALITATIV RISIKO EVALUERING AF SEJLADSSIKKERHEDEN FOR 6 VINDMØLLER VED FREDERIKSHAVN REPORT NO. 646046-HAZ01 REVISION NO. B DET NORSKE VERITAS Date of first issue:

Læs mere

Havmøllepark ved Rødsand VVM-redegørelse Baggrundsraport nr 21

Havmøllepark ved Rødsand VVM-redegørelse Baggrundsraport nr 21 Havmøllepark ved Rødsand VVM-redegørelse Baggrundsraport nr 21 Juli 2000 RAMBØLL BREDEVEJ 2 DK-2830 VIRUM TEL 4598 6000 FAX 4598 6111 SEAS Skibskollisioner ved Rødsand Juni 2000 Sag 995681 J.nr. R-001

Læs mere

VVM for vindmøller nord for Sprogø Analyse af sejladsforhold

VVM for vindmøller nord for Sprogø Analyse af sejladsforhold Sund & Bælt Holding A/S VVM for vindmøller nord for Sprogø Analyse af sejladsforhold September 2008 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Sund & Bælt

Læs mere

Kriegers Flak Havmøllepark

Kriegers Flak Havmøllepark Kriegers Flak Havmøllepark Sejladsforhold VVM-redegørelse Teknisk baggrundsrapport Januar 2015 a Energinet.dk Denne rapport er udarbejdet for Energinet.dk som en del af VVM-redegørelsen for Kriegers Flak

Læs mere

Vattenfall har drifts- og vedligeholdelsesansvaret for Horn Rev Havmøllepark. Dette ansvar varetages af Vattenfalls Vindservice-afdeling i Esbjerg:

Vattenfall har drifts- og vedligeholdelsesansvaret for Horn Rev Havmøllepark. Dette ansvar varetages af Vattenfalls Vindservice-afdeling i Esbjerg: Denne rapport er udarbejdet af de oprindelige bygherrer, Elsam og Eltra, som i dag er del af andre, større selskaber. Horns Rev ejes således i dag 60 procent af Vattenfall og 40 procent af DONG Energy.

Læs mere

Kriegers Flak Havmøllepark

Kriegers Flak Havmøllepark Kriegers Flak Havmøllepark Sejladsforhold VVM-redegørelse Teknisk baggrundsrapport Oktober 2015 a Energinet.dk Denne rapport er udarbejdet for Energinet.dk som en del af VVM-redegørelsen for Kriegers Flak

Læs mere

Bilag 3 Sejladssikkerhed

Bilag 3 Sejladssikkerhed Bilag 3 Sejladssikkerhed 1. Indledning Femern A/S har gennemført et omfattende program af sejladsstudier med henblik på at kortlægge effekterne for sejladsen i Femern Bælt, såfremt der bygges en bro. Dette

Læs mere

MODEL TIL BELYSNING AF EFFEKTEN AF UDDYBNING AF DROGDEN

MODEL TIL BELYSNING AF EFFEKTEN AF UDDYBNING AF DROGDEN MODEL TIL BELYSNING AF EFFEKTEN AF UDDYBNING AF DROGDEN Morten Steen Petersen, TetraPlan A/S og Gert Nørgaard, CMPort ab. 1 INDLEDNING Vurdering af effekten af en uddybning af Drogden til 9m, henholdsvis

Læs mere

Bilag 1 Områder i svensk og tysk farvand som medtages i modelleringen af hyppighed af udslip

Bilag 1 Områder i svensk og tysk farvand som medtages i modelleringen af hyppighed af udslip 151 Risikoanalyse Olie- og kemikalieforurening i danske farvande Bilag 1 Områder i svensk og tysk farvand som medtages i modelleringen af hyppighed af udslip Kattegat Syd Øresund Storebælt Møn Øresund

Læs mere

Uddybende notat om partikelforurening til VVM for Kalundborg Ny Vesthavn

Uddybende notat om partikelforurening til VVM for Kalundborg Ny Vesthavn Kystdirektoratet Att.: Henrik S. Nielsen NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Telefon 8732 3232 Fax 8732 3200 E-mail niras@niras.dk Direkte: Telefon 87323262 E-mail rho@niras.dk CVR-nr.

Læs mere

Indsigelse mod VVM redegørelsen for Sejerø Bugt vedr. Sejladsforhold. J. nr. NST- 131-00171.

Indsigelse mod VVM redegørelsen for Sejerø Bugt vedr. Sejladsforhold. J. nr. NST- 131-00171. Indsigelse mod VVM redegørelsen for Sejerø Bugt vedr. Sejladsforhold. J. nr. NST- 131-00171. Sejladsforhold omtales i VVM- redegørelsens del 2: Det marine miljø under kapitel 11.17, 11.19, 12.20 og 12.22.2

Læs mere

AIS Automatic Identification System. Til mindre fartøjer

AIS Automatic Identification System. Til mindre fartøjer AIS Automatic Identification System Til mindre fartøjer AIS Automatic Identification System AIS er et maritimt VHF-baseret system, som er obligatorisk for skibe over en vis størrelse. Med AIS udsender

Læs mere

Ændring i den relative vandstand påvirker både natur og mennesker ved kysten. Foto: Anne Mette K. Jørgensen.

Ændring i den relative vandstand påvirker både natur og mennesker ved kysten. Foto: Anne Mette K. Jørgensen. Ændring i den relative vandstand påvirker både natur og mennesker ved kysten. Foto: Anne Mette K. Jørgensen. Vandstanden ved de danske kyster Den relative vandstand beskriver havoverfladens højde i forhold

Læs mere

Risikovurdering ifm. opsætning af nye vindmøller ved Avedøre Holme

Risikovurdering ifm. opsætning af nye vindmøller ved Avedøre Holme Risikovurdering ifm. opsætning af nye vindmøller ved Avedøre Holme Udarbejdet af: John Dalsgaard Sørensen, RISØ-DTU Jens Nørkær Sørensen, DTU Peter Friis Hansen, DTU Dato: April 2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Energiforbrug og emissioner fra skibe i farvandene omkring Danmark 1995/1996 og 1999/2000

Energiforbrug og emissioner fra skibe i farvandene omkring Danmark 1995/1996 og 1999/2000 Energiforbrug og emissioner fra skibe i farvandene omkring Danmark 1995/1996 og 1999/2000 Maskinmester Tom Wismann dk-teknik ENERGI & MILJØ 1. INDLEDNING Baggrunden for indlægget er 2 projekter udført

Læs mere

Risikoanalyse af søtrafik i området omkring Bornholm

Risikoanalyse af søtrafik i området omkring Bornholm Risikoanalyse af søtrafik i området omkring Bornholm Sejladssikkerhed gennem innovation Maritimt selskab (IDA) 16. Februar 2009, København 1 Program Risikovurdering af trafikseparationen i Bornholmsgat

Læs mere

HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER

HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER 5. maj 2008 - Første spadestik / Maj 2008 - Første fundament Juli/aug. 2008 - Kabelarbejde indledes Aug. 2008 - Transformerstation installeres HORNS REV

Læs mere

Vattenfall har drifts- og vedligeholdelsesansvaret for Horn Rev Havmøllepark. Dette ansvar varetages af Vattenfalls Vindservice-afdeling i Esbjerg:

Vattenfall har drifts- og vedligeholdelsesansvaret for Horn Rev Havmøllepark. Dette ansvar varetages af Vattenfalls Vindservice-afdeling i Esbjerg: Denne rapport er udarbejdet af de oprindelige bygherrer, Elsam og Eltra, som i dag er del af andre, større selskaber. Horns Rev ejes således i dag 60 procent af Vattenfall og 40 procent af DONG Energy.

Læs mere

EN 1991-1-7 DK NA:2013 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner Del 1-7: Generelle laster Ulykkeslast

EN 1991-1-7 DK NA:2013 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner Del 1-7: Generelle laster Ulykkeslast Tillæg broer:2015 Afsnit 4 Stødpåvirkning EN 1991-1-7 DK NA:2013 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner Del 1-7: Generelle laster Ulykkeslast Forord I forbindelse med implementeringen

Læs mere

Kommentarer vedr. Spørgsmål omkring vindmøller betydning for vind og kitesurfere ved Hanstholm

Kommentarer vedr. Spørgsmål omkring vindmøller betydning for vind og kitesurfere ved Hanstholm MEMO To Mio Schrøder Planenergi, Århus 10 July 2017 Kommentarer vedr. Spørgsmål omkring vindmøller betydning for vind og kitesurfere ved Hanstholm Dette notat er at betragte som et tillæg til rapporten

Læs mere

Emissioner fra skibstrafik i Danmark

Emissioner fra skibstrafik i Danmark Emissioner fra skibstrafik i Danmark Røggasemissioner fra skibsfart, før, nu og i fremtiden Skibsteknisk Selskab København, 15. november 2006 Morten Winther National Environmental Research Institute Department

Læs mere

Notat. Stavnsholt Renseanlæg Fortyndingsberegninger 1 INDLEDNING

Notat. Stavnsholt Renseanlæg Fortyndingsberegninger 1 INDLEDNING Notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6660 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Stavnsholt Renseanlæg Fortyndingsberegninger 4. juni 2014 Vores reference: 30.5227.51 Udarbejdet

Læs mere

relevante havområde. Det et baseret på 10 års målinger ( ) fra følgende meteorologiske stationer:

relevante havområde. Det et baseret på 10 års målinger ( ) fra følgende meteorologiske stationer: relevante havområde. et et baseret på 10 års målinger (1987-1996) fra følgende meteorologiske stationer: åstrup (ca 8 km nord for Vejle) (38%) Gniben (på spidsen af Sjællands Odde) (41%) eldringe (Fyn)

Læs mere

Offshore kabel-projektering Set fra bygherres side.

Offshore kabel-projektering Set fra bygherres side. Offshore kabel-projektering Set fra bygherres side. Thomas Kvarts Kabelingeniør Energinet.dk Dok. 764/09_v2 1 Fakta om Energinet.dk Selvstændig, offentlig virksomhed under Klima-, Energiog Boligministeriet

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - D048947/06.

Hermed følger til delegationerne dokument - D048947/06. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. juli 2017 (OR. en) 11470/17 AGRILEG 145 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 20. juli 2017 til: Komm. dok. nr.: D048947/06 Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

Vindmøllepark på Mejlflak. Ideoplæg juni 2009

Vindmøllepark på Mejlflak. Ideoplæg juni 2009 Vindmøllepark på Mejlflak Ideoplæg juni 2009 Indhold Forord 2 Udformning af vindmøllepark på Mejlflak 2 Visualiseringer 4 Forord Initiativgruppen for Århusbugtens Vindmøllelaug ved Danmarks Naturfredningsforening

Læs mere

Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn.

Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn. Sag nr. 08.580.01 Ekstern virksomhedsstøj Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn. Juni 2009 NIRAS A/S Jesper Konnerup \\arhkfs01\data\sag\08\580.01\project

Læs mere

Skibstrafik ved Masnedsund

Skibstrafik ved Masnedsund Skibstrafik ved Masnedsund Høringsrapport vedrørende lukning for gennemsejling Januar 2015 Ringsted-Femern Banen E3005 Ny Masnedsund Bro Banedanmark Ringsted-Femern Banen Amerika Plads 15 2100 København

Læs mere

KNUD E. HANSEN A/S NAVAL ARCHITECTS DESIGNERS MARINE ENGINEERS FÆRGEN A/S

KNUD E. HANSEN A/S NAVAL ARCHITECTS DESIGNERS MARINE ENGINEERS FÆRGEN A/S FÆRGEN A/S SKIBSTEKNISK VURDERINGER AF MOLS LINIENS TILBUD FOR FÆRGEBETJENING AF BORNHOLM KNUD E. HANSEN A/S NAVAL ARCHITECTS DESIGNERS MARINE ENGINEERS Lundegaarden Claessensvej 1 DK-3000 Helsingor Denmark

Læs mere

Projektet skulle afklare hvilke muligheder, der forelå og hvilket udviklingsarbejde, der eventuelt kunne sættes i gang.

Projektet skulle afklare hvilke muligheder, der forelå og hvilket udviklingsarbejde, der eventuelt kunne sættes i gang. NOTAT Fordeling: 29. august 2002 Elsam: PF TW: HG Telefon: 79 23 33 33 Telefax: 75 56 44 77 Vor ref.: HG/bf Projekt nr.: 11746.51.02 Side 1 af 5 + bilag Kontrol: HG Godkendt: BF Eltra dok nr. 137893, sag

Læs mere

MEJLFLAK HAVMØLLEPARK SEJLADSSIKKERHED

MEJLFLAK HAVMØLLEPARK SEJLADSSIKKERHED Til Havvind Århus Bugt A/S Dokumenttype Internt baggrundsnotat Dato 2012-03-06 MEJLFLAK HAVMØLLEPARK SEJLADSSIKKERHED MEJLFLAK HAVMØLLEPARK SEJLADSSIKKERHED Revision 0 Dato 2012-03-06 Udarbejdet af CFK

Læs mere

Vesterhav Nord (VHN) Arkivalsk kontrol rapport

Vesterhav Nord (VHN) Arkivalsk kontrol rapport Vesterhav Nord (VHN) Arkivalsk kontrol rapport STEDNAVN: Vesterhav Nord MUSEETS j.nr. DKM 20.697 KUAS j.nr. KUAS 2013-7.26.01-0009 Strandingsmuseum St. George Marinarkæologisk Center Vesterhavsgade 1E,

Læs mere

NOTAT. Projekt om rejsetidsvariabilitet

NOTAT. Projekt om rejsetidsvariabilitet NOTAT Dato J. nr. 15. oktober 2015 2015-1850 Projekt om rejsetidsvariabilitet Den stigende mængde trafik på vejene giver mere udbredt trængsel, som medfører dels en stigning i de gennemsnitlige rejsetider,

Læs mere

Thyborøn Kanal - etablering og opretholdelse af 10 m vanddybde

Thyborøn Kanal - etablering og opretholdelse af 10 m vanddybde Thyborøn Kanal - etablering og opretholdelse af 10 m vanddybde Bilag 2 (Teknisk notat: 13. dec. 2011) Refereres som: Knudsen, S.B., og Ingvardsen, S.M., 2011. Thyborøn kanal etablering og opretholdelse

Læs mere

REGPLAN OG TEKN. PLANER FOR E39 ROGFAST VURDERING AF STRØM, VIND OG BØLGEFORHOLD VED NY HAVN PÅ SYDVESTSIDEN AF OPFYLDNING NORD FOR KRÅGØY

REGPLAN OG TEKN. PLANER FOR E39 ROGFAST VURDERING AF STRØM, VIND OG BØLGEFORHOLD VED NY HAVN PÅ SYDVESTSIDEN AF OPFYLDNING NORD FOR KRÅGØY KVITSØY KOMMUNE REGPLAN OG TEKN. PLANER FOR E39 ROGFAST VURDERING AF STRØM, VIND OG BØLGEFORHOLD VED NY HAVN PÅ SYDVESTSIDEN AF OPFYLDNING NORD FOR KRÅGØY ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby

Læs mere

Redegørelse om kollision mellem fiskeskibet SIMONE og containerskibet AURORA i Øresund den 29. oktober 2009.

Redegørelse om kollision mellem fiskeskibet SIMONE og containerskibet AURORA i Øresund den 29. oktober 2009. Redegørelse om kollision mellem fiskeskibet SIMONE og containerskibet AURORA i Øresund den 29. oktober 2009. SIMONE (Foto: Opklaringsenheden) AURORA (Foto: www.shipspotting.com / Willi Thiel) Faktuel information

Læs mere

Vedr. forundersøgelser for en havmøllepark i Vesterhavet på op til 200 MW (Vesterhav Syd)

Vedr. forundersøgelser for en havmøllepark i Vesterhavet på op til 200 MW (Vesterhav Syd) Bilag 1 Vedr. forundersøgelser for en havmøllepark i Vesterhavet på op til 200 MW (Vesterhav Syd) Energinet.dk skal foretage forundersøgelser på søterritoriet for at byggemodne et område til en havmøllepark

Læs mere

Information om. nedlæggelse af visse skibsruter i Kattegat den 1. oktober 2010

Information om. nedlæggelse af visse skibsruter i Kattegat den 1. oktober 2010 Til: Se forsendelsesliste i bilag 12. juli 2010 SØFARTSSTYRELSEN Vermundsgade 38 C 2100 København Ø FARVANDSVÆSENET Overgaden oven Vandet 62 B 1023 København K KORT & MATRIKELSTYRELSEN Rentemestervej 8

Læs mere

TILBUDSFORBEREDELSE FOR KYSTNÆRE PROJEKTER

TILBUDSFORBEREDELSE FOR KYSTNÆRE PROJEKTER TILBUDSFORBEREDELSE FOR KYSTNÆRE PROJEKTER Per Vølund Project and Market Director COWI Vind 27 Maj 2013 1 TILBUDSFORBEREDELSE FOR KYSTNÆRE PROJEKTER Indhold Budget Valg af site blandt 6 Teknik Mølle Fundament

Læs mere

Blue Reef. Skov og Naturstyrelsen. Påvirkning på sedimenttransportforhold - Dansk resumé. Dansk resumé

Blue Reef. Skov og Naturstyrelsen. Påvirkning på sedimenttransportforhold - Dansk resumé. Dansk resumé Blue Reef Påvirkning på sedimenttransportforhold - Dansk resumé Skov og Naturstyrelsen Dansk resumé 060707 Agern Allé 5 2970 Hørsholm Blue Reef BLUEREEF Tlf: 4516 9200 Fax: 4516 9292 dhi@dhigroup.com www.dhigroup.com

Læs mere

Nærværende memo er organiseret først med et overblik over de fundne konklusioner og derefter en beskrivelse af de anvendte antagelser

Nærværende memo er organiseret først med et overblik over de fundne konklusioner og derefter en beskrivelse af de anvendte antagelser MEMO Projekt Skibsstatistik Kunde Inter Terminals Danmark Dato 19-08-2013 Til Lis Reker Fra Julie Refsgaard Lawaetz KS (KS på tidligere notat af 12-11-2012 er udført af Tue Lehn-Schiøler) 1.1 Indledning

Læs mere

Teknisk Notat. Støj fra vindmøller ved andre vindhastigheder end 6 og 8 m/s. Udført for Miljøstyrelsen. TC-100531 Sagsnr.: T207334 Side 1 af 15

Teknisk Notat. Støj fra vindmøller ved andre vindhastigheder end 6 og 8 m/s. Udført for Miljøstyrelsen. TC-100531 Sagsnr.: T207334 Side 1 af 15 Teknisk Notat Støj fra vindmøller ved andre vindhastigheder end 6 og 8 m/s Udført for Miljøstyrelsen Sagsnr.: T207334 Side 1 af 15 3. april 2014 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Danmark Tlf. +45 72

Læs mere

September, NEU. Vinge inspektion

September, NEU. Vinge inspektion September, NEU Vinge inspektion Investering i vedligeholdelse af vinger Vingerne er den vigtigste komponent i en vindmølle Design af en vindmølle starter med at definere rotor størrelsen 90% af vibrationerne

Læs mere

Egå sejlklub Duelighedsbevis. Vinteren 2016/ Aften aften. Søvejsregler Kapitel B Regler for styring og sejlads

Egå sejlklub Duelighedsbevis. Vinteren 2016/ Aften aften. Søvejsregler Kapitel B Regler for styring og sejlads Egå sejlklub Duelighedsbevis 5. Aften Vinteren 2016/17 5. aften Søvejsregler: af 7, 8 og nu 9-10 af 27, 28, 29 og nu 30-31 Folder Havets hovedveje Navigation Sikkerhed: Fra 3 gang Manglende Farvandsafmærkning

Læs mere

Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller

Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller Dato: 24-08-2012 Vindmølleindustrien bakker op om Energistyrelsens arbejde med at identificere egnede områder til potentielle kystnære havmølleparker

Læs mere

Radar. Lysende prikker på radarbilledet Første gang man ser et radarbillede, virker det nok forvirrende. Det er fordi, radarbilledet ikke

Radar. Lysende prikker på radarbilledet Første gang man ser et radarbillede, virker det nok forvirrende. Det er fordi, radarbilledet ikke Kapitel 4 side 24 Radar En radar bruger man til at holde øje med andre skibe, så man ikke sejler ind i dem. Radar står for Radio Detection And Ranging. Radaren viser andre skibe og måler afstand og retning

Læs mere

Brancheguideline for test for alkohol og euforiserende stoffer på den danske kontinentalsokkel

Brancheguideline for test for alkohol og euforiserende stoffer på den danske kontinentalsokkel Brancheguideline for test for alkohol og euforiserende stoffer på den danske kontinentalsokkel Gældende fra 01.02.2017 Alle rettigheder reserveret. Ingen dele af denne publikation må reproduceres, blive

Læs mere

Elektronisk søkortsystem

Elektronisk søkortsystem Kapitel 3 side 18 Elektronisk søkortsystem Et elektronisk søkortsystem samler oplysninger fra mange forskellige navigationsinstrumenter. Oplysningerne bliver vist på et elektronisk søkort, som navigatøren

Læs mere

Perspektiv nr. 14, 2008. AIS i Farvandsvæsenet en hjælp til den maritime trafik. Jakob Bang og Charlotte Bjerregaard

Perspektiv nr. 14, 2008. AIS i Farvandsvæsenet en hjælp til den maritime trafik. Jakob Bang og Charlotte Bjerregaard AIS i Farvandsvæsenet en hjælp til den maritime trafik Jakob Bang og Charlotte Bjerregaard AIS (Automatic Identification System) benyttes dagligt af Farvandsvæsenet til at forbedre sejladssikkerheden.

Læs mere

Nærføring mellem banen Nykøbing F-Rødby og 132 kv kabelanlægget Radsted-Rødsand 2

Nærføring mellem banen Nykøbing F-Rødby og 132 kv kabelanlægget Radsted-Rødsand 2 Dette dokument beskriver en nærføringssag med de forskellige aktiviteter, der er foretaget. En dyberegående teori omkring formler og tilnærmelser, som er anvendt kan studeres i Nærføringsudvalgets håndbog

Læs mere

Notat vedrørende projektet EFP06 Lavfrekvent støj fra store vindmøller Kvantificering af støjen og vurdering af genevirkningen

Notat vedrørende projektet EFP06 Lavfrekvent støj fra store vindmøller Kvantificering af støjen og vurdering af genevirkningen Notat vedrørende projektet EFP6 Lavfrekvent støj fra store vindmøller Kvantificering af støjen og vurdering af genevirkningen Baggrund Et af projektets grundelementer er, at der skal foretages en subjektiv

Læs mere

Vandstandsstatistik i Køge Bugt under klimaændringer

Vandstandsstatistik i Køge Bugt under klimaændringer Vandstand [m] Vandstandsstatistik i Køge Bugt under klimaændringer 260 240 220 Nuværende statistik Scenarie A1B Scenarie A2 Sceanrie B2 200 180 160 140 120 100 1 10 100 1000 Gentagelsesperiode [år] Greve

Læs mere

Navigation langs kysten. Af Benjamin Kristensen, redaktør, www.duelighed.dk

Navigation langs kysten. Af Benjamin Kristensen, redaktør, www.duelighed.dk Navigation langs kysten. Af Benjamin Kristensen, redaktør, www.duelighed.dk Der bør altid være et brugbart kompas, et søkort og et håndlod ombord på båden. Hvis du beslutter dig for at sejle mere end 1

Læs mere

Sikkerheds cirkulære Hou Maritime Idrætsefterskole - Havkajaksejlads i forbindelse med liniefaget outdoor og andre vandaktiviteter

Sikkerheds cirkulære Hou Maritime Idrætsefterskole - Havkajaksejlads i forbindelse med liniefaget outdoor og andre vandaktiviteter Sikkerheds cirkulære Hou Maritime Idrætsefterskole - Havkajaksejlads i forbindelse med liniefaget outdoor og andre vandaktiviteter Udarbejdet af Lars Johnsen og Søren Bojer d. 22. maj, d. 20. juni og d.

Læs mere

HORNS REV 1 HAVMØLLEPARK

HORNS REV 1 HAVMØLLEPARK HORNS REV 1 HAVMØLLEPARK Mennesker har i årtusinder udnyttet vinden som energikilde. Udviklingen bevæger sig i dag fra mindre grupper af vindmøller på land til større vindmølleparker på havet. Vindkraft

Læs mere

Statistik II Lektion 3. Logistisk Regression Kategoriske og Kontinuerte Forklarende Variable

Statistik II Lektion 3. Logistisk Regression Kategoriske og Kontinuerte Forklarende Variable Statistik II Lektion 3 Logistisk Regression Kategoriske og Kontinuerte Forklarende Variable Setup: To binære variable X og Y. Statistisk model: Konsekvens: Logistisk regression: 2 binære var. e e X Y P

Læs mere

SEKTORANALYSE. Grækenland: Offshore vindparker Sektor: Energi og miljø. Udarbejdet af Ambassaden i Athen

SEKTORANALYSE. Grækenland: Offshore vindparker Sektor: Energi og miljø. Udarbejdet af Ambassaden i Athen SEKTORANALYSE Grækenland: Offshore vindparker Sektor: Energi og miljø Udarbejdet af Ambassaden i Athen Date 12-11-2010 File No. 66.DAN.Grækenland.27-1.ATH Our ref. IE Nøgleord: Grækenland, Ambassaden i

Læs mere

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR UDKAST Fredensborg Kommune Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR 1 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 1 Indholdsfortegnelse...2 2 Indledning...2 3 Uheldsbillede...2

Læs mere

Bilag 1: Visualiseringer af stationer

Bilag 1: Visualiseringer af stationer BILAG 1: VISUALISERINGER AF STATIONER 1 Bilag 1: Visualiseringer af stationer Indhold 1 Visualiseringer 2 1.1 Metode og forudsætninger 2 1.1.1 Beplantningsbælte 3 1.2 Valg af fotopunkter 3 1.2.1 Station

Læs mere

Velkommen tilbage. Egå sejlklub Duelighedsbevis 7. Aften Vinteren 2015/

Velkommen tilbage. Egå sejlklub Duelighedsbevis 7. Aften Vinteren 2015/ Egå sejlklub Duelighedsbevis 7. Aften Vinteren 2015/16 Velkommen tilbage 7. Aften : af søvejsregler 13 (11) 16 (vigeregler) Gennemgang opgave 36-59 næsten alle af kurser, strøm, afdrift, misvisning og

Læs mere

Scenariet kan benyttes ud fra flere forskellige fokusområder. I udarbejdelsen af scenariet har forfatterne særligt haft følgende mål i tankerne:

Scenariet kan benyttes ud fra flere forskellige fokusområder. I udarbejdelsen af scenariet har forfatterne særligt haft følgende mål i tankerne: Lærervejledningen giver supplerende oplysninger og forslag til scenariet. En generel lærervejledning fortæller om de gennemgående træk ved alle scenarier samt om intentionerne i Matematikkens Univers.

Læs mere

SØKORTRETTELSER 6 CHART CORRECTIONS

SØKORTRETTELSER 6 CHART CORRECTIONS Kort & Matrikelstyrelsen 17. februar 2006 18. årgang SØKORTRETTELSER 6 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No. 33-39 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Foreløbig produktionsvurdering af 4 alternative placeringer.

Foreløbig produktionsvurdering af 4 alternative placeringer. Samsø Havmøllepark Foreløbig produktionsvurdering af 4 alternative placeringer. Ole Rathmann Afd. for Vindenergi og Atmosfærefysik Forskningscenter Risø December 1998 1. BAGGRUND. Denne rapport indgår

Læs mere

Mikkel Gundersen Esben Milling

Mikkel Gundersen Esben Milling Mikkel Gundersen Esben Milling Grundregel nr. 1 En GPS kan og må ikke erstatte navigation med kort og kompas! Kurset Basal brug af GPS Hvad er en GPS og hvordan virker systemet Navigation og positionsformater,

Læs mere

Notat - Landskabelig vurdering af mulige vindmølleparker i området omkring Hoven ved Knaplundvej, Hejmdal/Påbøl og Barslund Mose

Notat - Landskabelig vurdering af mulige vindmølleparker i området omkring Hoven ved Knaplundvej, Hejmdal/Påbøl og Barslund Mose Returadresse Land, By og Kultur Planlægning Smed Sørensenvej 1, 6950 Ringkøbing Dato 21. september 2015 Sagsnummer 15-007089 Notat - Landskabelig vurdering af mulige vindmølleparker i området omkring Hoven

Læs mere

EMISSIONER FRA SKIBE I DANSKE FARVANDE af TOM WISMANN dk-teknik

EMISSIONER FRA SKIBE I DANSKE FARVANDE af TOM WISMANN dk-teknik EMISSIONER FRA SKIBE I DANSKE FARVANDE af TOM WISMANN dk-teknik 1. Indledning dk-teknik udfører for Miljøstyrelsen et projekt om "Emissioner fra skibsfarten i danske farvande". Projektets formål er at

Læs mere

De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015

De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015 De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015 Jie Zhang og Lene Feldthus Andersen Center for Regional- og Turismeforskning Titel: De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet

Læs mere

Forelæsning 5: Kapitel 7: Inferens for gennemsnit (One-sample setup)

Forelæsning 5: Kapitel 7: Inferens for gennemsnit (One-sample setup) Kursus 02402 Introduktion til Statistik Forelæsning 5: Kapitel 7: Inferens for gennemsnit (One-sample setup) Per Bruun Brockhoff DTU Compute, Statistik og Dataanalyse Bygning 324, Rum 220 Danmarks Tekniske

Læs mere

Notatet behandler punkt for punkt Søfartsstyrelsen s bemærkninger på s. 2 og 3 i deres brev.

Notatet behandler punkt for punkt Søfartsstyrelsen s bemærkninger på s. 2 og 3 i deres brev. Notat NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Kalundborg Havn NY VESTHAVN - VVM Telefon 8732 3232 Fax 8732 3200 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728 Tilsluttet F.R.I Replik til Søfartsstyrelsen

Læs mere

Klimatilpasningsplan - et tillæg til kommuneplanen. Materiale udarbejdet til borgermøde d. 23. maj, 2013. Forslag til indsatsområder.

Klimatilpasningsplan - et tillæg til kommuneplanen. Materiale udarbejdet til borgermøde d. 23. maj, 2013. Forslag til indsatsområder. Materiale udarbejdet til borgermøde d. 23. maj, 2013 Klimatilpasningsplan - et tillæg til kommuneplanen Sandsynlighedskort Risikoområder Forslag til indsatsområder Nr. 1. Stampmøllebæk Nr. 21. Assedrup

Læs mere

Christian Helledie Projektleder og kystspecialist CEL@cowi.dk

Christian Helledie Projektleder og kystspecialist CEL@cowi.dk Christian Helledie Projektleder og kystspecialist CEL@cowi.dk Evaluering af sandfodring på Nordfyn Status efter 20 år (1995-2014) Evalueringsrapport udarbejdet af COWI for KDI 2011 (COADAPT) Agenda: Kystteknisk

Læs mere

Screening af sprængninger i forbindelse med ammunitionsrydning i Hullebæk skydeområde ved Raghammer Odde

Screening af sprængninger i forbindelse med ammunitionsrydning i Hullebæk skydeområde ved Raghammer Odde Screening af sprængninger i forbindelse med ammunitionsrydning i Hullebæk skydeområde ved Raghammer Odde Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 9. september 2013 Ib Krag Petersen Jakob

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Traditionel åben jolle Båden er under dimensionstal 20, medtager op til

Læs mere

Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Marts 2017 RAPPORT Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Udgivet af Socialpædagogerne, Marts 2017 ISBN: 978-87-89992-88-4

Læs mere

Visualisering af potentielle vindmølleparker i Københavns Kommune. Skitse juli 2009

Visualisering af potentielle vindmølleparker i Københavns Kommune. Skitse juli 2009 Visualisering af potentielle vindmølleparker i Københavns Kommune Skitse juli 2009 Indhold Forord 2 Visualisering og landskabelig vurdering 2 Visualisering fra Kalveboderne syd 4 Visualisering fra Amager

Læs mere

Opgaver til kort 152

Opgaver til kort 152 Opgaver til kort 152 Søren Toftegaard Olsen Søren Toftegaard Olsen Skovvænget 16-B 7080 Børkop www.studienoter.dk Opgaver til kort 152 2. udgave 1. oplag Denne bog må ikke sælges eller ændres; men kan

Læs mere

Evaluering af Soltimer

Evaluering af Soltimer DANMARKS METEOROLOGISKE INSTITUT TEKNISK RAPPORT 01-16 Evaluering af Soltimer Maja Kjørup Nielsen Juni 2001 København 2001 ISSN 0906-897X (Online 1399-1388) Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Beregning

Læs mere

VURDERING AF SEJLADSSIKKERHEDEN VED ARBEJDER TIL SØS

VURDERING AF SEJLADSSIKKERHEDEN VED ARBEJDER TIL SØS VURDERING AF SEJLADSSIKKERHEDEN VED ARBEJDER TIL SØS Jf. bekendtgørelse nr. 1351 af 29. november 2013 om sejladssikkerhed ved entreprenørarbejder og andre aktiviteter mv. i danske farvande (for fritidsaktiviteter

Læs mere

Skema til indberetning af kollision på fiskeskib

Skema til indberetning af kollision på fiskeskib SIDE NR.: 1 af 5 Skema til indberetning af kollision på fiskeskib Skemaerne findes på Den Maritime Havarikommissions hjemmeside www.dmaib.dk og sendes til: E-post: dmaib@dmaib.dk Den Maritime Havarikommission

Læs mere

Kumulative påvirkninger

Kumulative påvirkninger DCEAs miljøvurderingsdage 20. og 27. august 2014 Kumulative påvirkninger Head of Environmental Department Anders Bjørnshave Verdens længste sænketunnel ABJ 2 Sænketunnelen er samlet set den bedste løsning

Læs mere

Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København

Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 11-06-2014 Forfatter: Steen Solvang Jensen

Læs mere

KYSTBESKYTTELSE AF STRANDHUS NR 4 FAXE LADEPLADS INDHOLD. 1 Indledning 2

KYSTBESKYTTELSE AF STRANDHUS NR 4 FAXE LADEPLADS INDHOLD. 1 Indledning 2 ROSENDAL OG MARGRETHELUND GODSER A/S KYSTBESKYTTELSE AF STRANDHUS NR 4 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk KYSTTEKNISK NOTAT TIL KDI INDHOLD

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar. 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karsten Lauritzen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar. 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karsten Lauritzen Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 232 Offentligt J.nr. 2011-269-0039 Dato: 15. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar.

Læs mere

På vej mod det førerløse skib

På vej mod det førerløse skib Danske Maritime, Årsmøde 2017 På vej mod det førerløse skib John Koch Nielsen, FORCE Technology 5. April 2017 Vision: Førerløse skibe centrale spørgsmål: Hvor ligger gevinsten? Hvor langt er teknologien?

Læs mere

Navigation 4 2012 Aftenens program Repetere Længde, bredde Kurs i søkortet, Korriger for strøm og afdrift Måling af distancer/sømil Opgave korriger

Navigation 4 2012 Aftenens program Repetere Længde, bredde Kurs i søkortet, Korriger for strøm og afdrift Måling af distancer/sømil Opgave korriger 2012 Aftenens program Repetere Længde, bredde Kurs i søkortet, Korriger for strøm og afdrift Måling af distancer/sømil Opgave korriger strøm og afdrift. Kompas, misvisning (ej diviation) Kaffe Distance,

Læs mere

HØRINGSSVAR VEDR. VVM-REDEGØRELSE FOR BORNHOLM HAVVINDMØLLEPARK

HØRINGSSVAR VEDR. VVM-REDEGØRELSE FOR BORNHOLM HAVVINDMØLLEPARK Energistyrelsen Bilag: 1 Sagsbehandler: MKR Sagsnummer.: 2015/003050 26. juni 2015 HØRINGSSVAR VEDR. VVM-REDEGØRELSE FOR BORNHOLM HAVVINDMØLLEPARK Forsvarsministeriet modtog d. 20. april 2015 VVM-redegørelse

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 13. marts 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 10 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 144-152 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 101

Læs mere

Accelerations- og decelerationsværdier

Accelerations- og decelerationsværdier Accelerations- og decelerationsværdier for personbiler Baseret på data fra testkørsler med 20 testpersoner Poul Greibe Oktober 2009 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1. Introduktion...

Læs mere

Regneark til bestemmelse af CDS- regn

Regneark til bestemmelse af CDS- regn Regneark til bestemmelse af CDS- regn Teknisk dokumentation og brugervejledning Version 2.0 Henrik Madsen August 2002 Miljø & Ressourcer DTU Danmark Tekniske Universitet Dette er en netpublikation, der

Læs mere

LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005

LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005 LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 6 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE

FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE Titel: Forslag til beskyttede områder i Kattegat Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk År: 2015 Må citeres med kildeangivelse.

Læs mere

Turistmæssigt grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus

Turistmæssigt grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus Turistmæssigt grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus Syddjurs Kommune, Region Midtjylland, Århus Kommune, Visit Århus og Århus Cityforening Rapport Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Vindmølleindustrien har en række konkrete kommentarer til rapportens indhold og anbefalinger.

Vindmølleindustrien har en række konkrete kommentarer til rapportens indhold og anbefalinger. Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K E danish@windpower.org I windpower.org T +45 33 73 03 30 F +45 33 73 03 33 12. august 2009 Vester Voldgade 106 DK 1552 København V DANISH WIND INDUSTRY ASSOCIATION

Læs mere

DSvU. Antal spørgsmål i prøven 24 Beståelseskrav 75% = 18 spørgsmål. Visual Approach Chart for EKSB. Navn:

DSvU. Antal spørgsmål i prøven 24 Beståelseskrav 75% = 18 spørgsmål. Visual Approach Chart for EKSB. Navn: Antal spørgsmål i prøven 24 Beståelseskrav 75% = 18 spørgsmål Til til rådighed 30 minutter Bilag Visual Approach Chart for EKSB Navn: 1. Du befinder dig ved Broager (se Visual Approach Chart for EKSB)

Læs mere

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT Dato: Oprindelig 07.08.2013, opdateret 17. februar 2014 Projekt: 4 prototypemøller og en målemast i Velling Mærsk i Ringkøbing-Skjern Kommune Projektopstiller:

Læs mere

MEMO. Dear ÆNDRINGER AF ARBEJDSOMFANG

MEMO. Dear ÆNDRINGER AF ARBEJDSOMFANG MEMO Job 2013-forundersøgelse i Baffinbugten Kunde Shell Greenland A/S Memo nr. 1100003404-042-006 3 Dato 01/07/13 Til Fra Cc Shell Ditte Marie Mikkelsen Claus Fischer Jensen Dear ÆNDRINGER AF ARBEJDSOMFANG

Læs mere

Hovedrapport. Brugerundersøgelse om hjemmehjælp 2014

Hovedrapport. Brugerundersøgelse om hjemmehjælp 2014 Hovedrapport Brugerundersøgelse om hjemmehjælp 1 Om rapporten Dette er hovedrapporten til undersøgelsen. Heri vil resultaterne fra Esbjerg Kommune blive sammenlignet med resultaterne fra den tidligere

Læs mere

Lavfrekvent støj beregning

Lavfrekvent støj beregning Kvissel Brænding, Frederikshavn kommune, DANMARK Lavfrekvent støj beregning Kvissel Brænding møllepark illustreret med Google Earth som baggrund Kunde: EMD: Dato: februar 22, 2012 Ecopartner ApS Att: Erling

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til etablering af et havbrugsanlæg i Hjelm Bugt- Justeret placering.

Ansøgning om tilladelse til etablering af et havbrugsanlæg i Hjelm Bugt- Justeret placering. From: Stig Prüssing (NaturErhvervstyrelsen) Sent: 10 Nov 2016 11:49:17 +0100 To: 'sfs@dma.dk';'kdi@kyst.dk';'mail@dkfisk.dk';'svana@svana.dk';'mst@mst.dk';'dn@dn.dk';'lbt@sportsfisker forbundet.dk';''mynd@aqua.dtu.dk'

Læs mere

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Sagsnummer: Lokalitet: Ansøger: Konsulent: 01.02.20-G01-7-12 sydvest for Sæsing eksisterende vindmølleområde med 6 stk. 660 kw 4 eksisterende mølleejere bl.a. Niels Jørgen

Læs mere