INTEGRATIONSINDSATSEN Samarbejdsaftale vedrørende modtagelse af nye flygtninge og den treårige integrationsperiode

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INTEGRATIONSINDSATSEN Samarbejdsaftale vedrørende modtagelse af nye flygtninge og den treårige integrationsperiode"

Transkript

1 INTEGRATIONSINDSATSEN Samarbejdsaftale vedrørende modtagelse af nye flygtninge og den treårige integrationsperiode Dato: Februar 2013 Side 1

2 Indhold Formål... 3 Aktører... 4 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet 4 Børn og Ungeområdet 4 Serviceområdet 4 Eksterne aktører 4 Arbejdsgange og opgaver i forbindelse med modtagelsen... 5 Inden modtagelsen 5 Matchning af sag og sagsflow imellem afdelinger 6 Selve modtagelsen 7 Overdragelse af sags- og koordineringsansvar 8 Arbejdsgange og opgaver i forbindelse med den treårige integrationsperiode... 9 Integrationsprogram og Integrationskontrakt 9 Andre opgaver 9 Afslutning af sag 10 Opgaver inden for Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Dansk- og Integrationsenheden (Arbejdsmarkedsafdelingen/JC) 12 Team Social og Psykiatri (Socialafdelingen) 12 Boligvisitationsenheden (Sundheds- og omsorgsafdelingen) 12 Team Indsats (Arbejdsmarkedsafdelingen/JC) 12 Team Aktiv (Arbejdsmarkedsafdelingen/JC) 12 Team Det Levende Jobcenter (Arbejdsmarkedsafdelingen/JC) 13 Spor 2 (Arbejdsmarkedsafdelingen/F86) 13 Team Kontanthjælp (Arbejdsmarkedsafdelingen/Ydelse) 13 Team Kvalitet og Modernisering (staben i SSA) 14 Opgaver inden for Børn og Ungeområdet Integrationsgruppen (Familieafdelingen) 14 Tosprogskonsulenterne (Skoleafdelingen og Dagtilbudsafdelingen) 14 Pladsanvisningen (Dagtilbudsafdelingen) 15 Sundhedsplejen (Sundhedstjenesten) 15 Opgaver inden for Serviceområdet Borgerservicecenteret (Folkeregistret) 15 Eksterne aktører Voksenuddannelsescenteret Frederiksberg (VUF) 16 Kirkenes integrationstjeneste (KIT) 17 Dansk Flygtningehjælp 17 Kvinfo 18 Foreningen Nydansker 18 Nyttige hjemmesider 18 Dato: Februar 2013 Side 2

3 Formål En god modtagelse af nye borgere, der får opholdstilladelse som flygtninge i Danmark, har afgørende betydning for deres medborgerskab og integration i det danske samfund. Det er i vid udstrækning op til den enkelte kommune at tilrettelægge indsatsen for nyankomne flygtninge og indsatsen er udfordret af, at den går på tværs af forvaltningsområder og afdelinger, hvilket kræver et tæt koordineret samarbejde. Formålet med denne samarbejdsaftale er, at sikre en tværgående koordinering og sammenhængende, effektiv og helhedsorienteret integrationsindsats i Frederiksberg Kommune med klare retningslinjer om arbejdsgange. Samarbejdsaftalen revideres løbende og følges op med halvårlige møder med relevante aktører. Dato: Februar 2013 Side 3

4 Aktører Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Jobcenter Dansk og Integrationsenheden Team Indsats Team Det levende jobcenter Team Aktiv Socialafdelingen Team Social og Psykiatri Sundheds- og Omsorgsafdelingen Boligvisitationsenheden F86 Spor 2 Ydelsesafdelingen Team Kontanthjælp Staben Kvalitet og Modernisering Børn og Ungeområdet Familieafdelingen Integrationsgruppen Skoleafdelingen Tosprogskonsulent på skoleområdet Daginstitutionsafdelingen Tosprogskonsulent på daginstitutionsområdet Pladsanvisningen Sundhedstjenesten Sundhedsplejen Serviceområdet Borgerservicecenteret Folkeregistret Eksterne aktører Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Kirkernes Integrationstjeneste Dansk Flygtningehjælp Kvinfo Foreningen Nydansker Dato: Februar 2013 Side 4

5 Arbejdsgange og opgaver i forbindelse med modtagelsen Efter integrationslovens 4, stk. 1, overtager kommunalbestyrelsen ansvaret for flygtninge fra udgangen af den første hele måned efter tidspunktet for meddelelse af opholdstilladelse til den pågældende. Inden modtagelsen Dansk og Integrationsenheden Så snart Dansk og Integrationsenheden i Jobcentret orienteres om, at Frederiksberg Kommune skal modtage en ny flygtning straksmatches flygtningen i samarbejde med Jasna Lendvaj, afdelingsleder fra Team Indsats. Matchning sker på baggrund af de fremsendte oplysninger fra Udlændingestyrelsen og sker så vidt muligt efter samme fremgangsmåde som ved andre målgrupper. Mathningen afgør hvilken afdeling i Jobcentret den videre sagsbehandling skal foregå 1. I forlængelse af dette, sender Dansk og Integrationsenheden en mail til relevante parter med besked om modtagelsen. Herunder til Boligvisitationsenheden, til Team Social og Psykiatri og til det relevante team i Jobcenteret samt Spor 2 2 i F86. Desuden til Integrationsgruppen i Familieafdelingen og tosprogskonsulenterne, hvis der er medfølgende børn og uledsagede flygtninge under 18 år. Integrationsgruppen i Familieafdelingen har herefter koordineringsansvaret i relation børnene, mens Team Social og Psykiatri har koordineringsansvaret i relation til de voksne flygtninge. Team Social og Psykiatri Sagsbehandleren i Team Social og Psykiatri har ansvaret og den koordinerende rolle både før og i forbindelse med selve modtagelsen og er den første myndighedsperson flygtningen møder i Frederiksberg Kommune. I Team Social og Psykiatri sørger sagsbehandleren inden modtagelsen for at have forberedt følgende: Bestilling af tolk til første samtale Orienteringsbrev med blandt andet sundhedsoplysninger, psykolograpporter mv. fra asylcenter til modtagekommune Flytteformular Vurdering af behov for- og evt. bestilling af transport til flygtningen i forbindelse med modtagelsen samt evt. transport af ejendele fra asylcenter Klargørelse af indkvartering eller permanent bolig Indhentelse af blanket til ansøgning om kontanthjælp til borgere omfattet af integrationsloven og erklæring om oplysningspligt Vurdering af og indstilling til bevilling af etableringshjælp Vurdering af behov for bevilling af beløb til beklædningshjælp Inviterer til forberedende koordineringsmøde Forberedende koordineringsmøde Desuden inviterer sagsbehandler fra Team Social og Psykiatri til et forberedende koordineringsmøde 3 med relevante parter, så snart de fra Jobcentrets dansk og integrationsenhed har modtaget besked om modtagelse af ny flygtning. Mødedeltagerne vil typisk være en sagsbehandler fra Team Social og Psykiatri, en sagsbehandler fra Jobcenteret, Team Aktiv eller team Indsats og en rådgiver fra F86, spor 2. Sagsbehandler fra Familieafdelingens Integrationsgruppe inddrages, hvis der er medfølgende flygtningebørn. 1 Hvis flygtningen matches 1 (sker sjældent), vil flygtningen blive visiteret direkte til Team Det Levende Jobcenter. 2 Hvis flygtningen matches 3, skal spor 2 i F86 ikke involveres. 3 Foreløbig som forsøgsordning, aftalt på samarbejdsmøde i september 2012 Dato: Februar 2013 Side 5

6 Formålet med mødet er planlægning og koordinering af modtagelsen samt at sikre sammenhæng i indsatsen. Mødet vil således også sikre en fælles faglig vurdering af, hvilket team i Jobcentret flygtningen skal visiteres til (afhængig matchvurdering). På sigt skal der evt. udarbejdes en tjekliste og visitationsguide. Matchning af sag og sagsflow imellem afdelinger Meddelelse fra asylcenter til Dansk og Integrationsenheden i Jobcenteret (JC), der opretter en sag og informerer relevante parter Flygtningen matches administrativt af JC/Dansk og integrations-enheden v. Malgorzata Wrotniak og Team Indsats i JC v. Jasna Lendvaj Jobklar/ Indsatsklar Match 1 og 2 Ikke/Måske Indsatsklar Match 3 Team Social, psykiatri og udsatte F86, spor 2 har Beskæftigelses sagsbehandlerrollen i wb JC, team det levende jobcenter eller Team aktiv (A+B) har jobcentermedarbejderrollen i wb Team Social, psykiatri og udsatte JC, team indsats (C)har Beskæftigelsessagsbehandler-rollen i wb Dato: Februar 2013 Side 6

7 Selve modtagelsen Sagsbehandleren i Team Social og Psykiatri har som nævnt det koordinerende ansvar før og i forbindelse med selve modtagelsen af flygtningen og varetager de opgaver, der relaterer sig til modtagelsen. Førstegangssamtalen Under førstegangssamtalen med flygtningen i kommunen, sørger sagsbehandler i Team Social og Psykiatri for: at orientere flygtningen om de mange aktører i kommunen, herunder Jobcentrets rolle, Ydelsesafdelingens rolle, Familieafdelingens rolle samt F86 s rolle. at orientere om og bistå med udfyldelse af ansøgning om kontanthjælp og oplysningspligt, samt div. enkeltydelser, herunder etableringshjælp, flyttehjælp mv.. Desuden sørges der for, at ansøgningerne videregives til Team Kontanthjælp, der behandler, udbetaler og varetager den økonomiske del under hele integrationsperioden Hjælp til oprettelse af bankkonto (Nem-konto) Desuden sørger sagsbehandler i Team Social og Psykiatri, via Folkeregistret i Borgerservicecenteret, for: Cpr. oprettelse/registrering Sundhedskort, herunder lægevalg (der går 4-6 uger før flygtningen får det gule sundhedskort) NemID Skattekort Den første tid I forbindelse med førstegangssamtalen eller kort tid herefter, sørger sagsbehandler i Team Social og Psykiatri efter behov for: Hjælp til Tidsbestilling hos læge, speciallæge, tandlæge Orientering om og henvisning til Udlændingestyrelsen mhp. på ansøgning om (fremmed)pas Praktiske opgaver forbundet med boligplacering 4 Orientering om og opskrivning i div. Boligforeninger Orientering om forsikring Kontakt til Kirkernes Integrationstjeneste (KIT) med henblik på at finde en kontaktperson/kontaktfamilie i KIT s frivillige netværk. Naturligvis kun hvis den pågældende flygtning ønsker at medvirke i en sådan ordning. Traumatiserede flygtninge kan i stedet henvises til Dansk Flygtningehjælps frivillige netværk, hvor flygtningen har mulighed for at få kontakt til en frivillig, der har specialiseret sig i traumatiserede flygtninge. Se afsnittet om hhv. Kit og Dansk Flygtningehjælp under overskriften Eksterne Aktører. Kontakt til Integrationskoordinator Dorthe Qvist Greve med henblik på henvisning til kultur, fritid og den frivillige integrationsindsats i øvrigt. Se også afsnittet om Eksterne Aktører. Aktiviteterne spænder fra lektiehjælp over foreningsguider og 4 Inddrag evt. en frivillig kontaktperson. Se afsnittet om Eksterne aktører Dato: Februar 2013 Side 7

8 sundhedsformidlere, til klubber for etniske minoritetsdrenge og piger m.m. Endvidere kan integrationskoordinator formidle kontakt til det boligsociale område, flygtningen er anvist bolig, herunder til det pågældende boligområdes aktiviteter og til projekt bydelsmødre. Hvis Team Social og Psykiatri vurderer, at det er for tidligt i forløbet med henvisning til disse frivillige tilbud, kan denne opgave overdrages til den beskæftigelsessagsbehandler, der overtager det koordinerende ansvar, når opgaverne i Team Social og Psykiatri er løst. Oprettelse af elektronisk sag Efter CPR-nr. oprettelsen, sender sagsbehandler straks besked til Dansk og Integrationsenheden i Jobcentret om CPR-nummeret, der herefter opretter sagen i Jobcenterets elektroniske dokumentations og styringssystem Workbase og tilknytter relevante sagsbehandlere/rådgivere. Sagsbehandler i team Social og Psykiatri opretter sagen i Socialafdelingens elektroniske dokumentations og styringssystem KMD. Overdragelse af sags- og koordineringsansvar Den sagsbehandler/rådgiver i Team Indsats i Jobcentret eller i spor 2 i F86, der har beskæftigelsessagsbehandlerrollen i Workbase, overtager det koordinerende ansvar for sagen når Team Social- og Psykiatri har løst modtagelsesopgaven. Som udgangspunkt overdrages sags og koordineringsansvar til rådgiver i Spor 2 i F86. Overdragelsen skal finde sted senest inden for en måned efter modtagelsen (dato for opholdstilladelse), hvor integrationskontrakt og integrationsprogram skal være udarbejdet og påbegyndt. Stærkt traumatiserede flygtninge og/eller flygtninge med alvorlige begrænsninger i arbejdsevnen vil blive fritaget for deltagelse i Integrationsprogram, hvorfor disse i stedet tilknyttes Team Indsats i Jobcenteret, der herefter overtager sags og koordineringsansvar. Som nævnt er Integrationsgruppen i Familieafdelingen tilknyttet sagen sideløbende, hvis der er medfølgende børn under 18 år og vil varetage alle opgaverne, der relaterer sig til barnet/børnene. Fælles samtale i forbindelse med sags og koordineringsoverdragelsen Efter førstegangssamtalen har fundet sted og opgaverne forbundet med modtagelsen (delvist) er løst, inviterer sagsbehandleren i Team Social- og Psykiatri den nyankomne flygtning til en fælles samtale 5 med deltagelse af den respektive beskæftigelsessagsbehandler + evt. tolk. Hvis det skønnes relevant kan sagsbehandler fra Familieafdelingens Integrationsgruppe inviteres med. Dato for en fælles overdragelsessamtale kan aftales allerede ved det forberedende koordineringsmøde, jf. afsnittet herom. Formålet med samtalen er, at flygtningen oplever en god og koordineret overgang fra en myndighedsperson til en anden, samt en oplevelse af en sammenhængende helhedsorienteret integrationsindsats med klar ansvarsfordeling og klare retningslinjer. Hvis der ikke vurderes at være behov for en fælles overdragelsessamtale, fremsender sagsbehandler i Team Social og Psykiatri relevante akter til den respektive beskæftigelsessagsbehandler og orienterer telefonisk eller pr. mail om sagen. Som udgangspunkt passiveres sagen i Team Social og Psykiatri, når sagen og koordineringsansvaret er overdraget til beskæftigelsessagsbehandler, men kan dog forblive aktiv. Eks. hvis der er bevillinger efter serviceloven. Desuden kan sagen genåbnes i Team Social og Psykiatri, hvis der viser sig et behov senere i forløbet. Jf. afsnittet om Opgaver i relation til den treårige integrationsperiode. 5 Ny forsøgsordning. Dato: Februar 2013 Side 8

9 Arbejdsgange og opgaver i forbindelse med den treårige integrationsperiode Integrationsprogram og Integrationskontrakt Når flygtningesagen er færdigbehandlet i Team Social og Psykiatri, overtager Spor 2 i F86 som udgangspunkt ansvaret for det treårige integrationsprogram. Alternativt Team Indsats i Jobcenteret, hvis flygtningen som nævnt ikke kan deltage i et Integrationsprogram. Rådgiver i Spor 2 tilknyttes rollen beskæftigelsessagsbehandler på sagstypen integrationssag/kontanthjælp og medarbejderen i Jobcenter får rollen som jobcentermedarbejder på sagstypen integrationssag/kontanthjælp Flygtningen placeres i workbase i tilbudskode 1313 (integrationsprogram) indtil kontraktmål er opfyldt. Dog maks. indtil ophør af perioden for integrationsprogram (maks. 3 år). Spor 2 i F86 har under integrationsprogrammet ansvaret for følgende Afholdelse af integrationskontraktsamtale inden for en måned efter dato for opholdstilladelse Orientering og planlægning af det treårige integrationsprogram Udarbejdelse af integrationskontrakt Orientering om betingelserne for tidsubegrænset ophold Orientering om og henvisning til danskuddannelse (Se afsnittet om VUF under overskriften Eksterne aktører ) Orientering om og henvisning til kursus i danske samfundsforhold, dansk kultur og historie (Se afsnittet om VUF under overskriften Eksterne aktører) Orientering om og iværksættelse af beskæftigelsesfremmende tilbud, herunder værkstedsaktivering i F86 og virksomhedsplacering Blanketudfyldelse i relation til virksomhedsplacering (Virksomhedsteamet i F86 inddrages) Opfølgning på beskæftigelsesfremmende tilbud Opfølgning på integrationskontrakt minimum hver 3. måned, så længe kontraktmål ikke er opfyldt Journalpligt og registrering i workbase Sygeopfølgning Indstilling til sanktioner efter vurdering Evt. etablering og bevilling af (sprog)mentor Evt. henvisning til (og bevilling af erhvervs)mentor. Jf. afsnittene om Foreningen Nydansker og Kvinfo under overskriften Eksterne aktører Evt. henvisning til frivillig kontaktperson/kontaktfamilie via Kirkernes Integrationstjeneste KIT (Se afsnittet om KIT under overskriften Eksterne Aktører ) Uddannelses- og erhvervsvejledning, herunder orientering om Jobnet og CV. For tilmelding henvises til Jobcenteret Integrationsfaglig rådgivning og vejledning i øvrigt Andre opgaver Nedenstående er ikke udtømmende: Separation og skilsmisse, herunder kontakt til statsforvaltningen og udlændingeservice (Team Social og psykiatri) Vold, herunder henvisning til krisecentre (Team Social, psykiatri og udsatte) Boligproblemer (Team Social og Psykiatri) Voksenydelser efter serviceloven (Team Social og Psykiatri) Psykiske/psykiatriske lidelser (Alm. Praktiserende læge, Distriktspsykiatrien, Oasis, Dignity (tidl. RCT) på Gentofte Hospital) Repatriering (Dansk Flygtningehjælp for vejledning og Birthe Duchnik fra Dato: Februar 2013 Side 9

10 Afslutning af sag Ved fraflytning Beskæftigelsessagsbehandler udarbejder en status ved fraflytning, som via Dansk og Integrationsenheden i Jobcenteret sendes til ny kommune. Hvis der forefindes en fysisk sag, arkiveres denne. Kontakt i øvrigt integrationskonsulent Malgorzata M. Wrotniak i Dansk og Integrationsenheden, jf. afsnittet om opgaverne i Dansk og Integrationsenheden i Jobcenteret. Ved selvforsørgelse Hvis flygtningen bliver selvforsørgende indenfor den treårige integrationsperiode forbliver sagen aktiv i Workbase. Dette for at sikre overblik og korrekt indhentelse af grund og resultattilskud. Beskæftigelsessagsbehandler giver besked til den respektive sagsbehandler i Team Kontanthjælp og til den sagsbehandler, der har jobcentermedarbejderrollen i Workbase. Jobcentermedarbejder afslutter sin rolle i Workbase. Team Kontanthjælp sørger for at stoppe kontanthjælpen. Team Kontanthjælp opretter i stedet sagstypen Integrationssag uden ydelse. Beskæftigelsessagsbehandler afslutter sin rolle som beskæftigelsessagsbehandler i Workbase og giver i stedet Katrine Kanneworff 6 i Integrationsforum på som beskæftigelsessagsbehandlerrollen og giver hende besked herom. Der er ikke pligt til opfølgning på integrationskontrakten, eftersom flygtningen ikke længere modtager offentlig ydelse målet i Integrationskontrakten derved er opfyldt. Dansk og Integrationsenheden i Jobcenteret har ansvaret for at passivere sagen, når tilskud er hjemtaget. Ved ophør af integrationsperioden og overgang til LAS og LAB. Ved ophør af den treårige integrationsperiode, overgår flygtningen til reglerne efter Lov om aktiv social politik og Lov om en aktiv Beskæftigelsesindsats. Hvis flygtningen har været tilknyttet spor 2, afsluttes sagen og koordineringsansvaret overgår herefter til jobcentermedarbejderen i det team i Jobcenteret flygtningen er tilknyttet. Beskæftigelsessagsbehandler giver besked til den respektive sagsbehandler i Team Kontanthjælp og til den sagsbehandler, der har jobcentermedarbejderrollen i Workbase Team Kontanthjælp afslutter sagstypen Integrationssag/kontanthjælp i Workbase og opretter i stedet en ny sagstype Kontanthjælp + sagstype Integrationssag efter 3 år. Beskæftigelsessagsbehandler under integrationsperioden afslutter sin rolle i workbase Jobcentermedarbejderen overtager beskæftigelsessagsbehandlerrollen i Workbase og afslutter jobcentermedarbejderrollen. Som udgangspunkt har Sagen afsluttes i spor 2 med et slutprodukt 7, foruden en ny integrationskontrakt i henhold til 31 a i lov om en aktiv socialpolitik, der udarbejdes med flygtningen ved afslutning af forløb i spor 2. 6 Integrationskonsulent for selvforsørgende flygtninge og familiesammenførte omfattet af integrationsloven 7 Spor 2 udarbejder en skriftlig status efter endt forløb til brug for det videre forløb. Dato: Februar 2013 Side 10

11 Den tidligere Integrationskontrakt efter integrationsloven kan inddrages i 31 a integrationskontrakten, der i henhold til lovgivningen skal følges op på, indtil flygtningen bliver selvforsørgende eller opnår permanent opholdstilladelse. Med mindre der sker væsentlige ændringer i integrationskontrakten, kan der fremadrettet i flygtningens jobplan være en henvisning til denne integrationskontrakt, som kan udgøre et integrationsfremmende supplement til jobplanen. Således skal der ikke udarbejdes en ny 31 a integrationskontrakt hver gang der udarbejdes en ny jobplan. Dato: Februar 2013 Side 11

12 Opgaver inden for Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Dansk- og Integrationsenheden (Arbejdsmarkedsafdelingen/JC) Dansk og Integrationsenhedens opgave er at behandle anmodninger om overtagelse af integrationsansvar for flygtninge. Enheden indgår aftale om tidspunkt og konditioner for overtagelse af integrationsansvaret med pågældende myndighed. Ved fraflytning fra kommunen sender Dansk og Integrationsenheden sagen til ny kommune og på baggrund af status udarbejdet af beskæftigelsessagsbehandler. Herefter lukkes sagen i Workbase. Kontakt afdelingsleder Tina Nielsen Kontakt integrationskonsulent Malgorzata M. Wrotniak Team Social og Psykiatri (Socialafdelingen) Opgaven i team Social og Psykiatri er at tage imod nyankomne flygtninge fra asylcentre og varetage en koordinerende rolle den første tid for at sikre sammenhæng i indsatsen. Herunder også forestå boligplacering. Således har Team Social og Psykiatri koordineringsansvaret indtil denne overdrages til Team indsats i Jobcenteret eller til spor 2 i F86. Se afsnittet om overdragelse af sagen. Den koordinerende sagsbehandler kontakter asylcenter/flygtningen og aftaler de praktiske ting og hvornår der skal afholdes modtagelsessamtale. Flygtningen fordeles til sagsbehandler på baggrund af cpr.nr. (to første cifre). Kontakt social og psykiatrifaglig leder Lena Kongsrud Boligvisitationsenheden (Sundheds- og omsorgsafdelingen) Visitationsenhedens opgave er at finde permanent bolig til nyankomne flygtninge. Boligplaceringen sker i tæt samarbejde med Team Social og Psykiatri Kontakt visitationschef Preben Andersen Team Indsats (Arbejdsmarkedsafdelingen/JC) Team Indsats varetager hovedindsatsen for flygtninge, der vurderes ikke at være indsatsklare (match 3) og fritages for at deltage i et integrationsprogram efter integrationsloven. Oftest vil det dreje sig om behandlingskrævende flygtninge, hvor indsatsen vil ske i tæt samarbejde med social og psykiatriteamet. Sagsbehandler i team Aktiv har beskæftigelsessagsbehandlerrollen i Workbase Kontakt afdelingsleder Jasna Lendvaj Fajtovic Kontakt sagsbehandler Selma Zouhair Yassin eller Leif Kjeldgaard Team Aktiv (Arbejdsmarkedsafdelingen/JC) Team aktiv har alene en birolle i forhold til kommunens indsatsklare flygtninge (match 2). Jobcentermedarbejderen har alene jobcentermedarbejderrollen i Workbase og dermed ansvaret for at løse de opgaver, der knytter sig til denne rolle. Dato: Februar 2013 Side 12

13 Beskæftigelsessagsbehandleropgaverne, herunder integrationsprogrammet, der knytter sig til beskæftigelsessagsbehandlerrollen varetages af rådgiver i F86, spor 2. Således vil opgaven for Team Aktiv primært være af administrativ karakter. Kontakt afdelingsleder Anja Krogh Svane Kontakt sagsbehandler Marie Birkedal Olsen eller Susanne Both Team Det Levende Jobcenter (Arbejdsmarkedsafdelingen/JC) Team Det levende jobcenter har ligeledes alene en birolle i forhold kommunens jobklare flygtninge (match 1). Jobcentermedarbejderen har alene jobcentermedarbejderrollen i Workbase og dermed ansvaret for at løse de opgaver, der knytter sig til denne rolle. Beskæftigelsessagsbehandleropgaverne, herunder integrationsprogrammet, der knytter sig til beskæftigelsessagsbehandlerrollen varetages af rådgiver i F86, spor 2. Således vil opgaven for Team Det levende jobcenter primært være af administrativ karakter. I øvrigt vil det være sjældent, at nyankomne flygtninge vurderes Jobklar. Flygtningen fordeles til sagsbehandler på baggrund af cpr.nr. (to første cifre). Kontakt afdelingsleder Kirsten Dam Spor 2 (Arbejdsmarkedsafdelingen/F86) Spor 2 i F86 varetager den beskæftigelsesrettede del af integrationsindsatsen og koordineringsansvaret for flygtningen under det tre årlige integrationsprogram. Dog først når det er overdraget fra Team Social og Psykiatri, jf. afsnittet om overdragelse af sagen. Omdrejningspunktet for indsatsen i spor 2 er, at flygtningen bliver selvforsørgende i løbet af det tre årlige integrationsprogram og opnår tilknytning til det ordinære arbejdsmarked eller uddannelsessystem. Spor 2 afdækker og udvikler flygtningens faglige, personlige og sociale kompetencer samt dansksproglige forudsætninger. Sideløbende afklarer Spor 2 den enkelte flygtnings motivation og rådighed og kan efter behov iværksætte lægelig udredning og henvisning til behandling. For at være tilknyttet spor 2, er det en forudsætning, at flygtningen skønnes at kunne deltage i integrationsprogram efter integrationsloven. Rådgiver i spor 2 har beskæftigelsessagsbehandlerrollen, hvilket betyder at sagen vil være tilknyttet en jobcentermedarbejder i enten Team Aktiv eller i Team Det Levende Jobcenter. Kontakt afdelingsleder Stine Hjortshøj Hein Kontakt rådgiver Anett Stæhr Nielsen eller Helene Schlanbusch Team Kontanthjælp (Arbejdsmarkedsafdelingen/Ydelse) Team Kontanthjælp i Ydelsesafdelingen behandler ansøgning om kontanthjælp og enkeltydelser. Flygtningen fordeles til sagsbehandler på baggrund af cpr.nr. (to første cifre) Kontakt afdelingsleder Jeanne Glaser Dato: Februar 2013 Side 13

14 Team Kvalitet og Modernisering (staben i SSA) Orientering om aktiviteter i det boligområde, flygtningen er boligplaceret, samt til kultur og fritidslivet samt den frivillige integrationsindsats koordineres via staben. kontakt Integrationskoordinator Dorthe Greve Vedr. udarbejdelse og opdatering af denne samarbejdsaftale Kontakt konsulent Rie Martens Opgaver inden for Børn og Ungeområdet Opgaven indenfor Børn og Ungeområdet er, at varetage indsatsen for medfølgende flygtningebørn og uledsagede flygtninge under 18 år. Integrationsgruppen i Familieafdelingen har det koordinerende ansvar på børn og ungeområdet. Integrationsgruppen (Familieafdelingen) Ved modtagelse af flygtningefamilier Ved modtagelsen af flygtningefamilier orienteres Integrationsgruppen i Familieafdelingen, der varetager opgaverne i relation til børnene i flygtningefamilien. Desuden orienteres tosprogskonsulenterne med henblik på hurtig daginstitutions/skoleplacering. Se afsnittet om arbejdsgange i forbindelse med modtagelsen. Ved modtagelse af uledsagede flygtninge under 18 år Indsatsen for uledsagede flygtningebørn varetages ligeledes af Integrationsgruppen i Familieafdelingen. Såfremt de ældste uledsagede flygtningebørn tilbydes et integrationsprogram overtages denne del af indsatsen af den der har beskæftigelsessagsbehandlerrollen i sagen 8. Kontakt sektionsleder Claus H. S. Jørgensen Kontakt sagsbehandler Lisbeth Anker Lorne Lathey eller Mette B. Hingebjerg Tosprogskonsulenterne (Skoleafdelingen og Dagtilbudsafdelingen) Ved skoleplacering: Familien kommer til et oplysningsmøde vedr. skolegang, og der udfyldes et oplysningsskema. Skemaet tilsendes Skolen ved Bülowsvej, hvor kommunens modtagelsesklasser er placeret. Der afholdes indskrivningsmøde på skolen, hvor skolens souschef, Annette Sylvest, barnets klasselærer og tosprogskonsulenten deltager. Der medvirker tolk, hvis det er nødvendigt Kontakt tosprogskonsulent på skoleområdet Inge Voigt Ved daginstitutionsplacering: Kontakt tosprogskonsulent på daginstitutionsområdet Susanne Schiødt 8 Skal afklares yderligere, hvor koordineringsansvaret ligger i disse sager. Dato: Februar 2013 Side 14

15 Pladsanvisningen (Dagtilbudsafdelingen) Ved opskrivning til daginstitution og ansøgning om økonomisk/socialpædagogisk friplads: Såfremt det er blevet vurderet, at familien har behov for pasning af børn, kan Pladsanvisningen kontaktes. Pladsanvisningen kan være behjælpelig med at opskrive og vejlede om reglerne på området, herunder vejlede om mulighederne for at søge økonomisk fripladstilskud. Kontakt Pladsanvisningen Sundhedsplejen (Sundhedstjenesten) Vedr. børns trivsel og sundhed Hvis, der er behov for kontakt til Børn og Ungelægen og Sundhedsplejen Kontakt ledende sundhedsplejerske Susanne Dahl Opgaver inden for Serviceområdet Borgerservicecenteret (Folkeregistret) Kommunens Borgerservice er i stadig højere grad baseret på digitale selvbetjeningsløsninger, men for borgere med behov for personlig betjening, eks. nyankomne flygtninge, er det forsat muligt at møde personligt op i Borgerservicecenteret, evt. med tolk. Vedr. oprettelse af cpr.nr og sygesikringskort samt udskrivning af skattekort Opgaven i Folkeregistret i Borgerserviceafdelingen er at sørge for oprettelse af cpr.nr og sygesikringskort til nyankomne flygtninge. Desuden at udskrive et skattekort. Vedr. NemID Desuden kan Borgerservice hjælpe med at bestille en NemID til borgere, der ikke har mulighed for at bestille NemID online. Der skal medbringes gyldigt (ikke udløbet) legitimation med billede. Eks. Opholdstilladelse/opholdskort med billede udstedt i Danmark, pas udstedt af offentlig myndighed i hjemland. Eller nationalt identitetskort med billede udstedt af offentlig myndighed i hjemland, og som kan anvendes som rejsedokument i Schengen lande. Desuden kan Danske pengeinstitutters ID-kort anvendes. Hvis cpr-nummer ikke fremgår af den valgte billedlegitimation, skal der derudover medbringes legitimation med cpr-nummer. Hvis flygtningen ikke har billedlegitimation, skal pågældende medbringe to andre typer af legitimation, hvoraf den ene type skal indeholde cpr-nummer. Ved fremvisning af legitimation uden billede kan der ikke udleveres nøglekortet med det samme. Det vil i stedet blive sendt til flygtningens folkeregisteradresse. Vedr. Familieydelser Tidligere kunne Borgerserviceafdelingen desuden give vejledning og bistå med ansøgning om familieydelser, herunder børnetilskud, børnebidrag og børne-ungeydelser (tidl. Børnecheck). Dette ligger nu i udbetaling Danmark og skal ansøges via Kontakt personligt Folkeregistret i Borgerservice Kontakt gruppeleder Jens Justesen Dato: Februar 2013 Side 15

16 Eksterne aktører Der er mange eksterne aktører involveret i integrationsindsatsen, men nedenfor er nævnt en række aktører, der er væsentlige i forbindelse med modtagelse af nye flygtninge og under den treårige integrationsperiode. Voksenuddannelsescenteret Frederiksberg (VUF) VUF s opgave er at tilbyde undervisning i dansk på alle niveauer for alle udlændinge uanset uddannelsesmæssig baggrund. Nyankomne udlændinge har 3 års gratis danskuddannelsesret og bliver visiteret til danskuddannelse 1, 2 eller 3 afhængig deres uddannelsesmæssige baggrund. Undervisningsmodel for danskuddannelserne Kilde: Desuden udbyder VUF flere gange årligt et lovpligtigt et kursus i danske samfundsforhold og dansk kultur og historie for kommunens nyankomne udlændinge Kurset er på 40 lektioner og undervisningen vil foregå primært på engelsk (og/eller på dansk), og der vil blive anvendt tolke i fornødent omfang. Emnerne på kurset er Danmarks historie, velfærdsstatens grundprincipper, det danske demokrati og grundlæggende værdier, dansk kultur og historie, det danske uddannelsessystem, arbejdsmarkedet og dansk arbejdsmarkedskultur, Danmarks geografi, hverdagsliv i Danmark, integrationsloven og regler for opholdstilladelse m.v. Der vil være forskellige relevante ekskursioner i løbet af kurset. For yderligere information, se Kontakt Uddannelseschef Torben Nielsen Dato: Februar 2013 Side 16

17 Kirkenes integrationstjeneste (KIT) Kit tilbyder blandt andet kommunens nyankomne flygtninge en frivillig kontaktperson eller kontaktfamilie. Der er således ikke økonomi involveret. Kit har lang erfaring med denne opgave i hele landet og har et stort korps af frivillige tilknyttet. Hvad er en kontaktperson/kontaktfamilie? En kontaktfamilie er en livline til det danske samfund. En kontaktfamilie kan hjælpe med at fortælle om danske værdier og traditioner så det nemmere kan forstås, ligesom den kan være en praktisk hjælp i det daglige. Indsatsen ligger således i naturlig forlængelse af de kommunale opgaver på området. Hvad gør en kontaktperson/kontaktfamilie? En kontaktfamilies primære opgave er at hjælpe en nydansker eller en nydansk familie til en bedre integration. Det er en relation der fortsætter hvor kommunen slipper. Opgaverne vil være meget forskellige afhængig af familien og dens konkrete behov. Vigtigst er det at have en stabil relation, hvor man lærer hinanden at kende. Samværet kan fx bestå af: Hjælp til læsning af breve fra det offentlig Lektiehjælp Bisidder ved lægebesøg Sociale udflugter Eftermiddagskaffe Lære at cykle Fortælle om Danmark Etc. Der vil være et tæt samarbejde mellem KIT og kommunen om denne civilsamfundsopgave.. For yderligere information, se og Kontakt Daglig leder af KIT Hans Henrik lund hhl(a)kit-danmark.dk Dansk Flygtningehjælp Dansk Flygtningehjælp og Frederiksberg Kommune har et tæt samarbejde om en række frivillige aktiviteter, der spænder fra lektiehjælp over foreningsguider til klubber for etniske minoritetsdrenge og piger. Desuden har Dansk Flygtningehjælp en stor viden om og erfaring med indsatser for blandt andet uledsagede unge og traumatiserede flygtninge. Herunder kontakt til projektet Lets network for uledsagede unge og til projektet Frivillig netværksperson for traumatiserede flygtninge, hvor den traumatiserede gennem Dansk Flygtningehjælp kan de få en kontaktperson til støtte og hjælp i hverdagen Kontakt integrationskoordinator Dorthe Greve for yderligere info, eller Kontakt Dansk Flygtningehjælp direkte via Frivillig professionel rådgivning Desuden er det muligt at henvise til Dansk Flygtningehjælps professionelle og frivillige Rådgivning i København, der er bemandet med erfarne socialrådgivere, jurister og psykologer, der alle arbejder på frivillig basis. Det kan blandt andet være i spørgsmål om familiesammenføring, opholdstilladelse, integrationslov og forskellige juridiske spørgsmål. Rådgivningen finder sted i Frivillighuset mandag -onsdag kl , torsdag kl på adressen Nørre Voldgade 82, 2. sal 1358 København K. Kontakt Frivillighuset via eller tlf Dato: Februar 2013 Side 17

18 Kvinfo Mentorer til nyankomne kvindelige flygtninge og unge mandlige flygtninge Mentorordningen i Kvinfo er baseret på frivillige mentorer og Kvinfo har medlemmer med mange forskellige nationaliteter, uddannelser og arbejdsmæssige baggrunde. Flygtningen/Mentee skal have et ønske om en forandring, og er parate til at arbejde sammen med en mentor om at skabe lige præcis de forandringer, der er vigtige. Mentee og mentor mødes mindst en gang om måneden, hvor der arbejdes med de mål og ønsker mentee har. Eksempelvis i forhold til Uddannelse, arbejde, bedre til dansk, bedre kendskab til kulturen på en dansk arbejdsplads og i det danske samfund, få et større fagligt og socialt netværk og et mere aktivt liv i Danmark. Det kan også være generel støtte og opbakning som ny flygtning i Danmark. Kontakt Kvinfos mentornetværk via Foreningen Nydansker Erhvervsmentorer til højtuddannede med anden etnisk baggrund end dansk Erhvervsmentorer kan bruges som supplement til den øvrige beskæftigelsesindsats for højtuddannede med anden etnisk baggrund end dansk. Vejledning fra en erhvervsmentor kan arrangeres individuelt ved, at beskæftigelsessagsbehandler henviser flygtningen til Foreningen Nydansker, når det skønnes, at et forløb med branchespecifik og faglig vejledning vil være et godt tiltag. Foruden en længerevarende uddannelse er gode dansk og/eller engelskkundskaber en forudsætning. Erhvervsmentorerne har beskæftigelsesrettet fokus og kan vejlede borgerne målrettet i jobsøgningsprocessen og hjælpe med afklaring af muligheder på arbejdsmarkedet inden for specifikke brancher. Erhvervsmentorerne er medarbejdere fra forskellige virksomheder i og omkring København, som via egne erfaringer, netværk og viden, mulige uddannelser og arbejdsområder kan give en branchespecifik og målrettet vejledning. Kontakt mentorkonsulent i Foreningen Nydansker Trine Lundgaard Nielsen via Nyttige hjemmesider På hjemmesiden der drives af to styrelser i fællesskab: Udlændingestyrelsen (under Justitsministeriet) og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering (under Beskæftigelsesministeriet) kan man få nyttig og relevant opdateret information om lovgivning, rettigheder og pligter + blanketter mv. på området. Desuden kan man via denne hjemmeside bestille bogen Medborger en introduktion til det danske samfund, der er oversat til 13 forskellige sprog. Endvidere kan du på hjemmesiden der drives Social- og Integrationsministeriet få et let tilgængeligt overblik over eksisterende viden og aktører på integrationsområdet. Herunder også i forhold til den gode modtagelse af nyankomne flygtninge Dato: Februar 2013 Side 18

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 187 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Udvidelse af personkredsen,

Læs mere

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Status på integrationsindsatsen i Assens kommune I indeværende notat gives en status på integrationsindsatsen i Assens kommune

Læs mere

Kompetenceplan for. Integrationsloven

Kompetenceplan for. Integrationsloven Kompetenceplan for Integrationsloven Side 1 Symbolforklaring: emærkningsfelt: UDV = eskæftigelses- og Erhvervsudvalg = eslutter SAGS = Sagsbehandler F = Forbereder AFDC = Afdelingschef I = Indstiller GR/

Læs mere

FLYGTNINGEVENNER FREDENSBORG Frivilligcenter Fredensborg Teglgårdsvej 423 A 3050 Humlebæk

FLYGTNINGEVENNER FREDENSBORG Frivilligcenter Fredensborg Teglgårdsvej 423 A 3050 Humlebæk Referat af møde med kommunen. Til stede: Birgit Bagge, Chalotte Høgh, Kirsten B, Niels Erik. FLYGTNINGEVENNER FREDENSBORG Frivilligcenter Fredensborg Teglgårdsvej 423 A 3050 Humlebæk Dagsorden se nedenfor.

Læs mere

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Indledning Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere

Læs mere

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen Bilag 2 - notat Snitflader omkring, SKAT og kommunen Notatet indeholder en skematisk oversigt over fordelingerne af serviceopgaver mellem Udbetaling Danmark, SKAT og kommunerne. Endvidere indeholder notatet

Læs mere

Integrationskontrakt

Integrationskontrakt Integrationskontrakt Vedrørende Cpr.nr. Grundoplysninger ved modtagelsen Dato for kommunalbestyrelsens overtagelse af integrationsansvaret: Tidspunkt for påbegyndelse af introduktionsforløb: I. Opholdsoplysninger

Læs mere

Den gode indsats. -Kommunal organisering af den helhedsorienterede indsats. -Familiekonsulenter i Ringkøbing- Skjern Kommune

Den gode indsats. -Kommunal organisering af den helhedsorienterede indsats. -Familiekonsulenter i Ringkøbing- Skjern Kommune Den gode indsats -Kommunal organisering af den helhedsorienterede indsats -Familiekonsulenter i Ringkøbing- Skjern Kommune Udfordringer i integrationsarbejdet Samarbejde på tværs mange fagområder Integrationsopgaver

Læs mere

Velkommen til Hillerød

Velkommen til Hillerød Velkommen til Hillerød Vi vil med denne brochure give dig, som er ny borger i Hillerød og i Danmark, nogle nyttige informationer og et overblik over, hvor du skal henvende dig. De fleste spørgsmål kan

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

Det hele menneske. Integrationspolitik. Gentofte Kommune

Det hele menneske. Integrationspolitik. Gentofte Kommune Det hele menneske Integrationspolitik Gentofte Kommune Overordnet målsætning Flygtninge og indvandrere, som i henhold til Integrationsloven kommer til Gentofte Kommune, skal integreres i kommunen, så de

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk

Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk Formål med aftalen: Denne aftale indgås mellem Dansk Røde Kors Assens afdeling og Assens Kommune. Formålet med aftalen

Læs mere

Oversigt over kommunale kan- og skal-opgaver i forhold til flygtninge og deres familie

Oversigt over kommunale kan- og skal-opgaver i forhold til flygtninge og deres familie 10.4.2014 Til frivillige i Dansk Flygtningehjælp Oversigt over kommunale kan- og skal-opgaver i forhold til flygtninge og deres familie INDLEDNING En del frivillige oplever jævnligt at være i tvivl omkring

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

Oversigt over området 2012

Oversigt over området 2012 Oversigt over området 2012 Arbejdsmarkedsafdelingen Arbejdsmarkedschef (Ole Andersen) Sprogcenter Randers (Bente Gaul) Aktiv Indsats (Jørgen Haunstrup) Sygedagpengeafdelingen (Per Damgaard Petersen) Jobformidlingen

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft og hvad så?

Udenlandsk arbejdskraft og hvad så? Udenlandsk arbejdskraft og hvad så? 1 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Telefon: 7996 5000 Mail: post@vejen.dk www.vejen.dk Lay out: Vejen Kommune Tekst: Borgerservice, Vejen Kommune Foto: Vejen

Læs mere

N OT AT. Arbejdsdeling mellem jobcentret og den ø v- rige kommunale forvaltning

N OT AT. Arbejdsdeling mellem jobcentret og den ø v- rige kommunale forvaltning N OT AT Arbejdsdeling mellem jobcentret og den ø v- rige kommunale forvaltning Dette notat erstatter det tidligere notat Arbejdsdeling mellem jobcentret og den øvrige kommunale forvaltning af februar 2006.

Læs mere

Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig!

Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig! Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig! - Få inspiration til den kommunale indsats for ledige selvforsørgede flygtninge ogkommunale indvandrere Få inspiration til den indsats over for ledige selvforsørgede

Læs mere

Produktkatalog. Integrationsnet og LG Insight

Produktkatalog. Integrationsnet og LG Insight Produktkatalog Integrationsnet og LG Insight Integrationsnet og LG Insight har samarbejdet igennem mange år. Vi løser begge opgaver på integrations- og beskæftigelsesområdet, men har hver vores faglige

Læs mere

Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp

Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den

Læs mere

Arbejdsgang ved repatrieringssager

Arbejdsgang ved repatrieringssager Arbejdsgang ved repatrieringssager Aarhus Kommunes Beskæftigelsesforvaltning Udarbejdet af: Katrine Buus Nielsen og Trine Engrob Birkmose Særligt om niveau eller beslutninger : Dansk Flygtningehjælp(DFH)

Læs mere

Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført

Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2008-09 UUI alm. del Svar på Spørgsmål 57 Offentligt Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført Reglerne, der er beskrevet nedenfor, gælder for

Læs mere

NIS Socialpakken. Lovinformation skræddersyet til socialområdet

NIS Socialpakken. Lovinformation skræddersyet til socialområdet NIS Socialpakken Lovinformation skræddersyet til socialområdet NIS Socialpakken er en del af EG Kommuneinformations internetbaserede lovsystem NIS. Socialpakken indeholder syv fagområder og er specielt

Læs mere

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension.

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Indledning Den 1. januar 2013 trådte Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige

Læs mere

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Ansøgningsskema XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge

Læs mere

Information til prøvedeltagere om medborgerskabsprøven

Information til prøvedeltagere om medborgerskabsprøven Information til prøvedeltagere om medborgerskabsprøven 1. Særlig vigtig information i forbindelse med tidsubegrænset opholdstilladelse For at få tidsubegrænset (permanent) opholdstilladelse skal man som

Læs mere

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik LOV nr. 239 af 27/03/2006 (Gældende) Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, supplering af udlændinges

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

Bilag 3: Socialforvaltningens beregning af forøget ventetid til boligsocial anvisning

Bilag 3: Socialforvaltningens beregning af forøget ventetid til boligsocial anvisning KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT 06-02-2015 Bilag 3: Socialforvaltningens beregning af forøget ventetid til boligsocial anvisning Socialforvaltningen har fra

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Jobcentret Ungeteamet Februar 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse, der ansøger

Læs mere

Nyhedsbrev til kommunerne Nr. 4 september 2015

Nyhedsbrev til kommunerne Nr. 4 september 2015 Nyhedsbrev til kommunerne Nr. 4 september 2015 Indhold Pas og andre personlige dokumenter s. 2 Underskrift på ansøgningsskemaer den herboende reference skal være myndig s. 2 Opholdskort til visiterede

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

Velkommen til. Spørg-bare-møde den 23. april i Lilletrommen

Velkommen til. Spørg-bare-møde den 23. april i Lilletrommen Velkommen til Spørg-bare-møde den 23. april i Lilletrommen 1 Programmet: Velkommen v/borgmester Morten Slotved Flygtningesituationen fra globalt til lokalt perspektiv Hørsholm Kommunes integrationsansvar

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM SYGEMELDTE

SAMARBEJDSAFTALE OM SYGEMELDTE SAMARBEJDSAFTALE OM SYGEMELDTE Information om samarbejdsaftale mellem Jobcenter Aarhus og LO a-kasser Senest revideret november - 2014 Formål og indhold Samarbejdsaftalen har til formål at fremme en fælles

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Vejledning i at holde netværksmøder - Til medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Høje-Taastrup Kommune Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Netværksmødet Denne vejledning er

Læs mere

Notat Vedrørende permanente boliger til flygtninge

Notat Vedrørende permanente boliger til flygtninge Vedrørende permanente boliger til flygtninge Kontakt Anja V. Johansen Leder af Ydelsesteam og Integration avj@horsholm.dk Direktetlf. 4849 3285 Center for Arbejdsmarked Team Rådgivning og ydelser horsholm.dk

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg SAMARBEJDSAFTALE mellem Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg og Dansk Metal Silkeborg-Favrskov FOA Silkeborg-Skanderborg FTF-A HK Østjylland 3F Silkeborg om én indgang for ledige a-kasse medlemmer i første

Læs mere

Integrationsprisforum - Torvehallerne, Vejle, d. 31. maj 2011

Integrationsprisforum - Torvehallerne, Vejle, d. 31. maj 2011 Integrationsprisforum - Torvehallerne, Vejle, d. 31. maj 2011 Workshop 3 Én indgang for borger og virksomhed i den beskæftigelsesrettede integrationsindsats Dagens team: Else-Marie Ringgaard, konsulent

Læs mere

Siden sidste Generalforsamling, har arbejdet indenfor integrationsområdet budt på mange og store udfordringer.

Siden sidste Generalforsamling, har arbejdet indenfor integrationsområdet budt på mange og store udfordringer. Referat fra Generalforsamling i Integrationsfaggruppen 13.marts 2014 på Frederiksberg C 1. Valg af dirigent og referent Karina Nørager 2. Formandens beretning Siden sidste Generalforsamling, har arbejdet

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge

Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr. 2007/5001

Læs mere

Generelt omkring finansieringen af integrationsområdet.

Generelt omkring finansieringen af integrationsområdet. Generelt omkring finansieringen af integrationsområdet. Finansiering efter integrationsloven: Finansieringen af kommunens integrationsindsats består af: - Grund- og resultattilskud - Refusionsordninger

Læs mere

SEBI. Sæt gang i mentorordningen. Få overblik over procedurer, paragraffer og blanketter

SEBI. Sæt gang i mentorordningen. Få overblik over procedurer, paragraffer og blanketter Sæt gang i mentorordningen Få overblik over procedurer, paragraffer og blanketter Få konkrete anbefalinger til at gøre mentorordningen til et attraktivt redskab for ledige og virksomheder Følg mentorguiden

Læs mere

Dette faktaark indeholder forældede informationer. Hvis du vil se de nyeste regler om Indfødsretsprøve, læs videre på:

Dette faktaark indeholder forældede informationer. Hvis du vil se de nyeste regler om Indfødsretsprøve, læs videre på: Dette faktaark indeholder forældede informationer. Hvis du vil se de nyeste regler om Indfødsretsprøve, læs videre på: http://www.nyidanmark.dk/da-dk/medborgerskab/statsborgerskab/indfoedsretsproeve.htm

Læs mere

Status den frivillige mentorindsats

Status den frivillige mentorindsats For unge der har et spinkelt voksent netværk, er ensomme eller er i en anden sårbar livssituation, vil det at have en frivillig mentor give den unge tryghed og styrke den unges selvværd og tillid til sig

Læs mere

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig - Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - Lov om aktiv socialpolitik IDÈEN BAG TILBUDDET Alle kan bruges til noget, og

Læs mere

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Generelt om sagsbehandlingsfrister God forvaltningsskik Alle henvendelser til kommunen besvares/behandles hurtigst muligt. Retssikkerhedsloven Ifølge Retssikkerhedslovens

Læs mere

Job- og personprofil til stillingen som leder for Integrationsafdelingen i Favrskov Kommune

Job- og personprofil til stillingen som leder for Integrationsafdelingen i Favrskov Kommune Job- og personprofil til stillingen som leder for Integrationsafdelingen i Favrskov Kommune side 1/9 1. Baggrund Favrskov Kommune har besluttet at ændre organiseringen af integrationsindsatsen i kommunen,

Læs mere

1.Egen bolig/støtte i egen bolig

1.Egen bolig/støtte i egen bolig .Egen bolig/støtte i egen bolig Hvad vil vi? Hvad gør vi? Sikre borgere med særlige behov hjælp til at få og fastholde en bolig. Sikre en koordinerende og helhedsorienteret indsats for borgeren. Sørge

Læs mere

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme FORS 2013 Workshop Dorte Caswell Tanja Dall Jensen Mikkel Bo Madsen Plan Rehabiliteringstiltag i de

Læs mere

Udlændingeservice etablerer Regionale Netværk

Udlændingeservice etablerer Regionale Netværk Nyhedsbrev til kommunerne og KL Maj 2010 Udlændingeservice etablerer Regionale Netværk Dialogen med vores brugere og interessenter er helt afgørende for, at vi kan lykkes med løbende at forbedre vores

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

Køreplan for god løsladelse. En samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne

Køreplan for god løsladelse. En samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne Køreplan for god løsladelse En samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne Køreplan for god løsladelse en samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne Formål: De overordnede formål med

Læs mere

Datastuen, Esbjerg. NEM-ID. Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: NEM-ID Side 1

Datastuen, Esbjerg. NEM-ID. Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: NEM-ID Side 1 NEM-ID Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: NEM-ID Side 1 Hvordan får jeg Nem-ID? A: Ved personlig henvendelse i borgerservice. Du kan få Nem-ID ved personlig henvendelse i borgerservice- og skattecentre.

Læs mere

Bekendtgørelse om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse

Bekendtgørelse om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse 10. november 2005 Udkast til Bekendtgørelse om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse I medfør af udlændingelovens 11, stk. 11, jf. lovbekendtgørelse nr. 826 af 24. august 2005, fastsættes: Kapitel

Læs mere

overgang til jobafklaringsforløb

overgang til jobafklaringsforløb overgang til jobafklaringsforløb Hvad er et jobafklaringsforløb? Før mødet med rehabiliteringsteamet Formålet med et jobafklaringsforløb er, at du får en tværfaglig og sammenhængende indsats, som bidrager

Læs mere

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne Vejledning om legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne 1 Legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne for voksne udlændinge m.fl. For at kunne gå op til statsborgerskabsprøven

Læs mere

Integrationsrådet REFERAT

Integrationsrådet REFERAT REFERAT Integrationsrådet Mødedato: Mandag den 24. januar 2011 Mødested: Hansborg 3-2 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Jesper Andreasen, Sahat Safari Fraværende: Wyssam Nouf, Mohammad

Læs mere

FRIKOMMUNEVEDTÆGT. Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang. Gentofte Kommune 2012-2015

FRIKOMMUNEVEDTÆGT. Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang. Gentofte Kommune 2012-2015 FRIKOMMUNEVEDTÆGT Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang Gentofte Kommune 2012-2015 Forsøgsbeskrivelser Beskæftigelsesområdet... 3 Borgerens eget kontaktforløb mulighed for at vælge form og indhold

Læs mere

Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder

Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID INSPIRATIONSPJECE TIL AKTIVITETER FOR KVINDER SIDE 2 Erfaringerne i denne pjece stammer fra frivillige i Dansk

Læs mere

Afdeling: Center Arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan. Funktionsleder. Faglig konsulent

Afdeling: Center Arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan. Funktionsleder. Faglig konsulent Sagsbehandler eskæftigelsesmedarbejder virksomheds Øvrige bevillinger foretages af sagsbehandlerbeskæftigelsesmedarbejdervirksomheds 2c - Kommunen træffer afgørelse om, hvorvidt en ansøger og en sambo

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Den gode modtagelse. af flygtninge i kommunerne. April 2008

Den gode modtagelse. af flygtninge i kommunerne. April 2008 Den gode modtagelse af flygtninge i kommunerne April 2008 Den gode modtagelse af flygtninge i kommunerne 2008 Udgiver: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057 København

Læs mere

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 LOKK, Fredericia Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 Oversigt Udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Processuelt ophold Meddelelse af opholdstilladelse (Udl. 9) Forlængelse (Udl. 11)

Læs mere

Det efterfølgende beskriver Byrådets vedtagne integrationspolitik, som danner rammerne for kommunens aktiviteter på området.

Det efterfølgende beskriver Byrådets vedtagne integrationspolitik, som danner rammerne for kommunens aktiviteter på området. Indhold Solrød Kommune: Integrationspolitik Opdateret den 15. juni 2005 Indhold Solrød Kommune: Integrationspolitik Opdateret den 15. juni 2005... 1 Solrød kommunes integrationspolitik... 1 Integrationsopgaven...

Læs mere

Vækst og ansvarlighed

Vækst og ansvarlighed Vækst og ansvarlighed Guide til de enkelte samarbejdsmuligheder Ordinær rekruttering Jobcenter København kan tilbyde samarbejde om rekruttering af nye medarbejdere til virksomheden på helt almindelige

Læs mere

INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013

INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013 INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013 MØDREHJÆLPEN Mødrehjælpen er en privat humanitær organisation. Organisationens arbejde startede ca. 1924. Fomålet er at yde social, sundhedsmæssig,

Læs mere

Vejledning. Finansiering af kommunernes opgaver vedrørende integration, danskuddannelse og repatriering

Vejledning. Finansiering af kommunernes opgaver vedrørende integration, danskuddannelse og repatriering Vejledning Finansiering af kommunernes opgaver vedrørende integration, danskuddannelse og repatriering December November e 2007 Finansiering af kommunernes opgaver vedrørende integration, danskuddannelse

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

FLYGTNINGE, FAMILIESAMMENFØRTE UDLÆNDINGE OG INDVANDRERE MED BEHOV FOR STØTTE

FLYGTNINGE, FAMILIESAMMENFØRTE UDLÆNDINGE OG INDVANDRERE MED BEHOV FOR STØTTE FLYGTNINGE, FAMILIESAMMENFØRTE UDLÆNDINGE OG INDVANDRERE MED BEHOV FOR STØTTE BETINGELSER OG VILKÅ R I FORBINDELSE ME D: FORSØRGE LSE OG BESKÆ FTIGELSE HJ ÆLP I SÆRLIGE TILF Æ LDE SÆRLIG STØTTE TIL BØ

Læs mere

Reformer og Rummelighed. Vejledningsjura. Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk

Reformer og Rummelighed. Vejledningsjura. Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk Reformer og Rummelighed Vejledningsjura Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk Kontanthjælpsreformen Grundlag og baggrund for reformen Målgrupper i LAB 2 Uddannelseshjælp og kontanthjælp efter

Læs mere

I undersøgelsen bliver kommunerne spurgt om, hvordan de oplever udfordringerne med permanent boligplacering af flygtninge.

I undersøgelsen bliver kommunerne spurgt om, hvordan de oplever udfordringerne med permanent boligplacering af flygtninge. N OTAT Kommunerne har brug for boliger til nye flygtninge D en 20. augus t 2014 8 ud af 10 kommuner har svært ved at finde billige permanente boliger til flygtninge, der får opholdstilladelse. Det viser

Læs mere

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation Administration og udvikling Sagsnr. 264290 Brevid. 2066110 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Konkrete tiltag i forbindelse med justering af Beskæftigelsesstrategi 24. februar 2015 Forsikrede

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109

Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109 Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i krisecentre efter Lov om Social Service 109. Kvalitetsstandarden for krisecentre

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

Efterlevelseshjælp. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0

Efterlevelseshjælp. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 - Overordnet fordeling af opgaver Udmøntning af opgavesplit og procestegning i nærværende dokument fastlægger opgavedelingen og samspillet mellem

Læs mere

Her kan du finde de spørgsmål, vi oftest har modtaget, og vores svar på dem.

Her kan du finde de spørgsmål, vi oftest har modtaget, og vores svar på dem. Spørgsmål/svar - senest opdateret d. 13. marts 2014 Virksomhedscentre generation 2 Her kan du finde de spørgsmål, vi oftest har modtaget, og vores svar på dem. Spørgsmålene er inddelt i følgende emner:

Læs mere

Projekt om ægtefælleforsørgede nydanskere

Projekt om ægtefælleforsørgede nydanskere SSP Odense Første evalueringsnedslag Projekt om ægtefælleforsørgede nydanskere Det første evalueringsnedslag Fokus på projektets første fase - Vidensgrundlaget for projektstart - Opsøgende metoder - Motivation

Læs mere

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 23. november 2011 Denne aftale er indgået mellem Jobcenter Silkeborg, A-kasser/faglige organisationer under LO Silkeborg-Favrskov og FTF Region Midtjylland. 1. Aftalens formål Formålet

Læs mere

Faktaark om Danskuddannelse

Faktaark om Danskuddannelse Faktaark om Danskuddannelse 1. Baggrund og formål Den grundlæggende danskundervisning for nyankomne udlændinge sker efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Formålet med uddannelse i dansk

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp YDELSESSERVICE Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?.................... 4 Kontanthjælp eller starthjælp........................... 4 Særlig støtte til høje

Læs mere

Ny i Aalborg - din guide til at arbejde og bo her

Ny i Aalborg - din guide til at arbejde og bo her Ny i Aalborg - din guide til at arbejde og bo her Velkommen til Aalborg... 3 BorgerServiceCenter... 4 Forsyningsvirksomhederne... 4 Flytning EU statsborgere... 5 Flytning øvrige... 5 Midlertidigt arbejde...

Læs mere

131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7

131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7 131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7 Case - Ib 10 år Problematik omkring mulig skilsmisse - Drengen er utryg og uvidende omkring forældrenes situation. - Det fylder meget i hans liv

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

MEB/OL Maj 2009. Notat: Sådan bruger socialrådgiverne deres arbejdstid i jobcentrene

MEB/OL Maj 2009. Notat: Sådan bruger socialrådgiverne deres arbejdstid i jobcentrene Dansk Socialrådgiverforening Sekretariatet MEB/OL Maj 2009 Notat: Sådan bruger socialrådgiverne deres arbejdstid i jobcentrene Dansk Socialrådgiverforening har spurgt socialrådgivere over hele landet,

Læs mere

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Indsatsområder 2012 Midtvejsevaluering juni 2012 Slutevaluering Mentorordning 100% af elever med mentorordning fra Hold Fastprojektet 2010-11 er stadig

Læs mere

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k)

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Ansøgningsskema IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer Samarbejdsaftale Denne aftale er indgået mellem A-kasser/faglige organisationer under og Jobcentrene i Norddjurs kommune og Syddjurs kommune. 1. Aftalens formål Formålet med aftalen er, at samarbejde om

Læs mere

Den gode modtagelse. af flygtninge i kommunerne. Maj 2011

Den gode modtagelse. af flygtninge i kommunerne. Maj 2011 Den gode modtagelse af flygtninge i kommunerne Maj 2011 Den gode modtagelse af flygtninge i kommunerne Maj 2011 Den gode modtagelse af flygtninge i kommunerne Udgiver: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere

Læs mere

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED Oversigt over beskæftigelsesordninger Møde med næstformænd i MED Den 17. og 18. marts 2014 Oversigt over beskæftigelsesordninger Foreløbigt arbejdspapir I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere