INTEGRATIONSINDSATSEN Samarbejdsaftale vedrørende modtagelse af nye flygtninge og den treårige integrationsperiode

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INTEGRATIONSINDSATSEN Samarbejdsaftale vedrørende modtagelse af nye flygtninge og den treårige integrationsperiode"

Transkript

1 INTEGRATIONSINDSATSEN Samarbejdsaftale vedrørende modtagelse af nye flygtninge og den treårige integrationsperiode Dato: Februar 2013 Side 1

2 Indhold Formål... 3 Aktører... 4 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet 4 Børn og Ungeområdet 4 Serviceområdet 4 Eksterne aktører 4 Arbejdsgange og opgaver i forbindelse med modtagelsen... 5 Inden modtagelsen 5 Matchning af sag og sagsflow imellem afdelinger 6 Selve modtagelsen 7 Overdragelse af sags- og koordineringsansvar 8 Arbejdsgange og opgaver i forbindelse med den treårige integrationsperiode... 9 Integrationsprogram og Integrationskontrakt 9 Andre opgaver 9 Afslutning af sag 10 Opgaver inden for Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Dansk- og Integrationsenheden (Arbejdsmarkedsafdelingen/JC) 12 Team Social og Psykiatri (Socialafdelingen) 12 Boligvisitationsenheden (Sundheds- og omsorgsafdelingen) 12 Team Indsats (Arbejdsmarkedsafdelingen/JC) 12 Team Aktiv (Arbejdsmarkedsafdelingen/JC) 12 Team Det Levende Jobcenter (Arbejdsmarkedsafdelingen/JC) 13 Spor 2 (Arbejdsmarkedsafdelingen/F86) 13 Team Kontanthjælp (Arbejdsmarkedsafdelingen/Ydelse) 13 Team Kvalitet og Modernisering (staben i SSA) 14 Opgaver inden for Børn og Ungeområdet Integrationsgruppen (Familieafdelingen) 14 Tosprogskonsulenterne (Skoleafdelingen og Dagtilbudsafdelingen) 14 Pladsanvisningen (Dagtilbudsafdelingen) 15 Sundhedsplejen (Sundhedstjenesten) 15 Opgaver inden for Serviceområdet Borgerservicecenteret (Folkeregistret) 15 Eksterne aktører Voksenuddannelsescenteret Frederiksberg (VUF) 16 Kirkenes integrationstjeneste (KIT) 17 Dansk Flygtningehjælp 17 Kvinfo 18 Foreningen Nydansker 18 Nyttige hjemmesider 18 Dato: Februar 2013 Side 2

3 Formål En god modtagelse af nye borgere, der får opholdstilladelse som flygtninge i Danmark, har afgørende betydning for deres medborgerskab og integration i det danske samfund. Det er i vid udstrækning op til den enkelte kommune at tilrettelægge indsatsen for nyankomne flygtninge og indsatsen er udfordret af, at den går på tværs af forvaltningsområder og afdelinger, hvilket kræver et tæt koordineret samarbejde. Formålet med denne samarbejdsaftale er, at sikre en tværgående koordinering og sammenhængende, effektiv og helhedsorienteret integrationsindsats i Frederiksberg Kommune med klare retningslinjer om arbejdsgange. Samarbejdsaftalen revideres løbende og følges op med halvårlige møder med relevante aktører. Dato: Februar 2013 Side 3

4 Aktører Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Jobcenter Dansk og Integrationsenheden Team Indsats Team Det levende jobcenter Team Aktiv Socialafdelingen Team Social og Psykiatri Sundheds- og Omsorgsafdelingen Boligvisitationsenheden F86 Spor 2 Ydelsesafdelingen Team Kontanthjælp Staben Kvalitet og Modernisering Børn og Ungeområdet Familieafdelingen Integrationsgruppen Skoleafdelingen Tosprogskonsulent på skoleområdet Daginstitutionsafdelingen Tosprogskonsulent på daginstitutionsområdet Pladsanvisningen Sundhedstjenesten Sundhedsplejen Serviceområdet Borgerservicecenteret Folkeregistret Eksterne aktører Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Kirkernes Integrationstjeneste Dansk Flygtningehjælp Kvinfo Foreningen Nydansker Dato: Februar 2013 Side 4

5 Arbejdsgange og opgaver i forbindelse med modtagelsen Efter integrationslovens 4, stk. 1, overtager kommunalbestyrelsen ansvaret for flygtninge fra udgangen af den første hele måned efter tidspunktet for meddelelse af opholdstilladelse til den pågældende. Inden modtagelsen Dansk og Integrationsenheden Så snart Dansk og Integrationsenheden i Jobcentret orienteres om, at Frederiksberg Kommune skal modtage en ny flygtning straksmatches flygtningen i samarbejde med Jasna Lendvaj, afdelingsleder fra Team Indsats. Matchning sker på baggrund af de fremsendte oplysninger fra Udlændingestyrelsen og sker så vidt muligt efter samme fremgangsmåde som ved andre målgrupper. Mathningen afgør hvilken afdeling i Jobcentret den videre sagsbehandling skal foregå 1. I forlængelse af dette, sender Dansk og Integrationsenheden en mail til relevante parter med besked om modtagelsen. Herunder til Boligvisitationsenheden, til Team Social og Psykiatri og til det relevante team i Jobcenteret samt Spor 2 2 i F86. Desuden til Integrationsgruppen i Familieafdelingen og tosprogskonsulenterne, hvis der er medfølgende børn og uledsagede flygtninge under 18 år. Integrationsgruppen i Familieafdelingen har herefter koordineringsansvaret i relation børnene, mens Team Social og Psykiatri har koordineringsansvaret i relation til de voksne flygtninge. Team Social og Psykiatri Sagsbehandleren i Team Social og Psykiatri har ansvaret og den koordinerende rolle både før og i forbindelse med selve modtagelsen og er den første myndighedsperson flygtningen møder i Frederiksberg Kommune. I Team Social og Psykiatri sørger sagsbehandleren inden modtagelsen for at have forberedt følgende: Bestilling af tolk til første samtale Orienteringsbrev med blandt andet sundhedsoplysninger, psykolograpporter mv. fra asylcenter til modtagekommune Flytteformular Vurdering af behov for- og evt. bestilling af transport til flygtningen i forbindelse med modtagelsen samt evt. transport af ejendele fra asylcenter Klargørelse af indkvartering eller permanent bolig Indhentelse af blanket til ansøgning om kontanthjælp til borgere omfattet af integrationsloven og erklæring om oplysningspligt Vurdering af og indstilling til bevilling af etableringshjælp Vurdering af behov for bevilling af beløb til beklædningshjælp Inviterer til forberedende koordineringsmøde Forberedende koordineringsmøde Desuden inviterer sagsbehandler fra Team Social og Psykiatri til et forberedende koordineringsmøde 3 med relevante parter, så snart de fra Jobcentrets dansk og integrationsenhed har modtaget besked om modtagelse af ny flygtning. Mødedeltagerne vil typisk være en sagsbehandler fra Team Social og Psykiatri, en sagsbehandler fra Jobcenteret, Team Aktiv eller team Indsats og en rådgiver fra F86, spor 2. Sagsbehandler fra Familieafdelingens Integrationsgruppe inddrages, hvis der er medfølgende flygtningebørn. 1 Hvis flygtningen matches 1 (sker sjældent), vil flygtningen blive visiteret direkte til Team Det Levende Jobcenter. 2 Hvis flygtningen matches 3, skal spor 2 i F86 ikke involveres. 3 Foreløbig som forsøgsordning, aftalt på samarbejdsmøde i september 2012 Dato: Februar 2013 Side 5

6 Formålet med mødet er planlægning og koordinering af modtagelsen samt at sikre sammenhæng i indsatsen. Mødet vil således også sikre en fælles faglig vurdering af, hvilket team i Jobcentret flygtningen skal visiteres til (afhængig matchvurdering). På sigt skal der evt. udarbejdes en tjekliste og visitationsguide. Matchning af sag og sagsflow imellem afdelinger Meddelelse fra asylcenter til Dansk og Integrationsenheden i Jobcenteret (JC), der opretter en sag og informerer relevante parter Flygtningen matches administrativt af JC/Dansk og integrations-enheden v. Malgorzata Wrotniak og Team Indsats i JC v. Jasna Lendvaj Jobklar/ Indsatsklar Match 1 og 2 Ikke/Måske Indsatsklar Match 3 Team Social, psykiatri og udsatte F86, spor 2 har Beskæftigelses sagsbehandlerrollen i wb JC, team det levende jobcenter eller Team aktiv (A+B) har jobcentermedarbejderrollen i wb Team Social, psykiatri og udsatte JC, team indsats (C)har Beskæftigelsessagsbehandler-rollen i wb Dato: Februar 2013 Side 6

7 Selve modtagelsen Sagsbehandleren i Team Social og Psykiatri har som nævnt det koordinerende ansvar før og i forbindelse med selve modtagelsen af flygtningen og varetager de opgaver, der relaterer sig til modtagelsen. Førstegangssamtalen Under førstegangssamtalen med flygtningen i kommunen, sørger sagsbehandler i Team Social og Psykiatri for: at orientere flygtningen om de mange aktører i kommunen, herunder Jobcentrets rolle, Ydelsesafdelingens rolle, Familieafdelingens rolle samt F86 s rolle. at orientere om og bistå med udfyldelse af ansøgning om kontanthjælp og oplysningspligt, samt div. enkeltydelser, herunder etableringshjælp, flyttehjælp mv.. Desuden sørges der for, at ansøgningerne videregives til Team Kontanthjælp, der behandler, udbetaler og varetager den økonomiske del under hele integrationsperioden Hjælp til oprettelse af bankkonto (Nem-konto) Desuden sørger sagsbehandler i Team Social og Psykiatri, via Folkeregistret i Borgerservicecenteret, for: Cpr. oprettelse/registrering Sundhedskort, herunder lægevalg (der går 4-6 uger før flygtningen får det gule sundhedskort) NemID Skattekort Den første tid I forbindelse med førstegangssamtalen eller kort tid herefter, sørger sagsbehandler i Team Social og Psykiatri efter behov for: Hjælp til Tidsbestilling hos læge, speciallæge, tandlæge Orientering om og henvisning til Udlændingestyrelsen mhp. på ansøgning om (fremmed)pas Praktiske opgaver forbundet med boligplacering 4 Orientering om og opskrivning i div. Boligforeninger Orientering om forsikring Kontakt til Kirkernes Integrationstjeneste (KIT) med henblik på at finde en kontaktperson/kontaktfamilie i KIT s frivillige netværk. Naturligvis kun hvis den pågældende flygtning ønsker at medvirke i en sådan ordning. Traumatiserede flygtninge kan i stedet henvises til Dansk Flygtningehjælps frivillige netværk, hvor flygtningen har mulighed for at få kontakt til en frivillig, der har specialiseret sig i traumatiserede flygtninge. Se afsnittet om hhv. Kit og Dansk Flygtningehjælp under overskriften Eksterne Aktører. Kontakt til Integrationskoordinator Dorthe Qvist Greve med henblik på henvisning til kultur, fritid og den frivillige integrationsindsats i øvrigt. Se også afsnittet om Eksterne Aktører. Aktiviteterne spænder fra lektiehjælp over foreningsguider og 4 Inddrag evt. en frivillig kontaktperson. Se afsnittet om Eksterne aktører Dato: Februar 2013 Side 7

8 sundhedsformidlere, til klubber for etniske minoritetsdrenge og piger m.m. Endvidere kan integrationskoordinator formidle kontakt til det boligsociale område, flygtningen er anvist bolig, herunder til det pågældende boligområdes aktiviteter og til projekt bydelsmødre. Hvis Team Social og Psykiatri vurderer, at det er for tidligt i forløbet med henvisning til disse frivillige tilbud, kan denne opgave overdrages til den beskæftigelsessagsbehandler, der overtager det koordinerende ansvar, når opgaverne i Team Social og Psykiatri er løst. Oprettelse af elektronisk sag Efter CPR-nr. oprettelsen, sender sagsbehandler straks besked til Dansk og Integrationsenheden i Jobcentret om CPR-nummeret, der herefter opretter sagen i Jobcenterets elektroniske dokumentations og styringssystem Workbase og tilknytter relevante sagsbehandlere/rådgivere. Sagsbehandler i team Social og Psykiatri opretter sagen i Socialafdelingens elektroniske dokumentations og styringssystem KMD. Overdragelse af sags- og koordineringsansvar Den sagsbehandler/rådgiver i Team Indsats i Jobcentret eller i spor 2 i F86, der har beskæftigelsessagsbehandlerrollen i Workbase, overtager det koordinerende ansvar for sagen når Team Social- og Psykiatri har løst modtagelsesopgaven. Som udgangspunkt overdrages sags og koordineringsansvar til rådgiver i Spor 2 i F86. Overdragelsen skal finde sted senest inden for en måned efter modtagelsen (dato for opholdstilladelse), hvor integrationskontrakt og integrationsprogram skal være udarbejdet og påbegyndt. Stærkt traumatiserede flygtninge og/eller flygtninge med alvorlige begrænsninger i arbejdsevnen vil blive fritaget for deltagelse i Integrationsprogram, hvorfor disse i stedet tilknyttes Team Indsats i Jobcenteret, der herefter overtager sags og koordineringsansvar. Som nævnt er Integrationsgruppen i Familieafdelingen tilknyttet sagen sideløbende, hvis der er medfølgende børn under 18 år og vil varetage alle opgaverne, der relaterer sig til barnet/børnene. Fælles samtale i forbindelse med sags og koordineringsoverdragelsen Efter førstegangssamtalen har fundet sted og opgaverne forbundet med modtagelsen (delvist) er løst, inviterer sagsbehandleren i Team Social- og Psykiatri den nyankomne flygtning til en fælles samtale 5 med deltagelse af den respektive beskæftigelsessagsbehandler + evt. tolk. Hvis det skønnes relevant kan sagsbehandler fra Familieafdelingens Integrationsgruppe inviteres med. Dato for en fælles overdragelsessamtale kan aftales allerede ved det forberedende koordineringsmøde, jf. afsnittet herom. Formålet med samtalen er, at flygtningen oplever en god og koordineret overgang fra en myndighedsperson til en anden, samt en oplevelse af en sammenhængende helhedsorienteret integrationsindsats med klar ansvarsfordeling og klare retningslinjer. Hvis der ikke vurderes at være behov for en fælles overdragelsessamtale, fremsender sagsbehandler i Team Social og Psykiatri relevante akter til den respektive beskæftigelsessagsbehandler og orienterer telefonisk eller pr. mail om sagen. Som udgangspunkt passiveres sagen i Team Social og Psykiatri, når sagen og koordineringsansvaret er overdraget til beskæftigelsessagsbehandler, men kan dog forblive aktiv. Eks. hvis der er bevillinger efter serviceloven. Desuden kan sagen genåbnes i Team Social og Psykiatri, hvis der viser sig et behov senere i forløbet. Jf. afsnittet om Opgaver i relation til den treårige integrationsperiode. 5 Ny forsøgsordning. Dato: Februar 2013 Side 8

9 Arbejdsgange og opgaver i forbindelse med den treårige integrationsperiode Integrationsprogram og Integrationskontrakt Når flygtningesagen er færdigbehandlet i Team Social og Psykiatri, overtager Spor 2 i F86 som udgangspunkt ansvaret for det treårige integrationsprogram. Alternativt Team Indsats i Jobcenteret, hvis flygtningen som nævnt ikke kan deltage i et Integrationsprogram. Rådgiver i Spor 2 tilknyttes rollen beskæftigelsessagsbehandler på sagstypen integrationssag/kontanthjælp og medarbejderen i Jobcenter får rollen som jobcentermedarbejder på sagstypen integrationssag/kontanthjælp Flygtningen placeres i workbase i tilbudskode 1313 (integrationsprogram) indtil kontraktmål er opfyldt. Dog maks. indtil ophør af perioden for integrationsprogram (maks. 3 år). Spor 2 i F86 har under integrationsprogrammet ansvaret for følgende Afholdelse af integrationskontraktsamtale inden for en måned efter dato for opholdstilladelse Orientering og planlægning af det treårige integrationsprogram Udarbejdelse af integrationskontrakt Orientering om betingelserne for tidsubegrænset ophold Orientering om og henvisning til danskuddannelse (Se afsnittet om VUF under overskriften Eksterne aktører ) Orientering om og henvisning til kursus i danske samfundsforhold, dansk kultur og historie (Se afsnittet om VUF under overskriften Eksterne aktører) Orientering om og iværksættelse af beskæftigelsesfremmende tilbud, herunder værkstedsaktivering i F86 og virksomhedsplacering Blanketudfyldelse i relation til virksomhedsplacering (Virksomhedsteamet i F86 inddrages) Opfølgning på beskæftigelsesfremmende tilbud Opfølgning på integrationskontrakt minimum hver 3. måned, så længe kontraktmål ikke er opfyldt Journalpligt og registrering i workbase Sygeopfølgning Indstilling til sanktioner efter vurdering Evt. etablering og bevilling af (sprog)mentor Evt. henvisning til (og bevilling af erhvervs)mentor. Jf. afsnittene om Foreningen Nydansker og Kvinfo under overskriften Eksterne aktører Evt. henvisning til frivillig kontaktperson/kontaktfamilie via Kirkernes Integrationstjeneste KIT (Se afsnittet om KIT under overskriften Eksterne Aktører ) Uddannelses- og erhvervsvejledning, herunder orientering om Jobnet og CV. For tilmelding henvises til Jobcenteret Integrationsfaglig rådgivning og vejledning i øvrigt Andre opgaver Nedenstående er ikke udtømmende: Separation og skilsmisse, herunder kontakt til statsforvaltningen og udlændingeservice (Team Social og psykiatri) Vold, herunder henvisning til krisecentre (Team Social, psykiatri og udsatte) Boligproblemer (Team Social og Psykiatri) Voksenydelser efter serviceloven (Team Social og Psykiatri) Psykiske/psykiatriske lidelser (Alm. Praktiserende læge, Distriktspsykiatrien, Oasis, Dignity (tidl. RCT) på Gentofte Hospital) Repatriering (Dansk Flygtningehjælp for vejledning og Birthe Duchnik fra Dato: Februar 2013 Side 9

10 Afslutning af sag Ved fraflytning Beskæftigelsessagsbehandler udarbejder en status ved fraflytning, som via Dansk og Integrationsenheden i Jobcenteret sendes til ny kommune. Hvis der forefindes en fysisk sag, arkiveres denne. Kontakt i øvrigt integrationskonsulent Malgorzata M. Wrotniak i Dansk og Integrationsenheden, jf. afsnittet om opgaverne i Dansk og Integrationsenheden i Jobcenteret. Ved selvforsørgelse Hvis flygtningen bliver selvforsørgende indenfor den treårige integrationsperiode forbliver sagen aktiv i Workbase. Dette for at sikre overblik og korrekt indhentelse af grund og resultattilskud. Beskæftigelsessagsbehandler giver besked til den respektive sagsbehandler i Team Kontanthjælp og til den sagsbehandler, der har jobcentermedarbejderrollen i Workbase. Jobcentermedarbejder afslutter sin rolle i Workbase. Team Kontanthjælp sørger for at stoppe kontanthjælpen. Team Kontanthjælp opretter i stedet sagstypen Integrationssag uden ydelse. Beskæftigelsessagsbehandler afslutter sin rolle som beskæftigelsessagsbehandler i Workbase og giver i stedet Katrine Kanneworff 6 i Integrationsforum på som beskæftigelsessagsbehandlerrollen og giver hende besked herom. Der er ikke pligt til opfølgning på integrationskontrakten, eftersom flygtningen ikke længere modtager offentlig ydelse målet i Integrationskontrakten derved er opfyldt. Dansk og Integrationsenheden i Jobcenteret har ansvaret for at passivere sagen, når tilskud er hjemtaget. Ved ophør af integrationsperioden og overgang til LAS og LAB. Ved ophør af den treårige integrationsperiode, overgår flygtningen til reglerne efter Lov om aktiv social politik og Lov om en aktiv Beskæftigelsesindsats. Hvis flygtningen har været tilknyttet spor 2, afsluttes sagen og koordineringsansvaret overgår herefter til jobcentermedarbejderen i det team i Jobcenteret flygtningen er tilknyttet. Beskæftigelsessagsbehandler giver besked til den respektive sagsbehandler i Team Kontanthjælp og til den sagsbehandler, der har jobcentermedarbejderrollen i Workbase Team Kontanthjælp afslutter sagstypen Integrationssag/kontanthjælp i Workbase og opretter i stedet en ny sagstype Kontanthjælp + sagstype Integrationssag efter 3 år. Beskæftigelsessagsbehandler under integrationsperioden afslutter sin rolle i workbase Jobcentermedarbejderen overtager beskæftigelsessagsbehandlerrollen i Workbase og afslutter jobcentermedarbejderrollen. Som udgangspunkt har Sagen afsluttes i spor 2 med et slutprodukt 7, foruden en ny integrationskontrakt i henhold til 31 a i lov om en aktiv socialpolitik, der udarbejdes med flygtningen ved afslutning af forløb i spor 2. 6 Integrationskonsulent for selvforsørgende flygtninge og familiesammenførte omfattet af integrationsloven 7 Spor 2 udarbejder en skriftlig status efter endt forløb til brug for det videre forløb. Dato: Februar 2013 Side 10

11 Den tidligere Integrationskontrakt efter integrationsloven kan inddrages i 31 a integrationskontrakten, der i henhold til lovgivningen skal følges op på, indtil flygtningen bliver selvforsørgende eller opnår permanent opholdstilladelse. Med mindre der sker væsentlige ændringer i integrationskontrakten, kan der fremadrettet i flygtningens jobplan være en henvisning til denne integrationskontrakt, som kan udgøre et integrationsfremmende supplement til jobplanen. Således skal der ikke udarbejdes en ny 31 a integrationskontrakt hver gang der udarbejdes en ny jobplan. Dato: Februar 2013 Side 11

12 Opgaver inden for Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Dansk- og Integrationsenheden (Arbejdsmarkedsafdelingen/JC) Dansk og Integrationsenhedens opgave er at behandle anmodninger om overtagelse af integrationsansvar for flygtninge. Enheden indgår aftale om tidspunkt og konditioner for overtagelse af integrationsansvaret med pågældende myndighed. Ved fraflytning fra kommunen sender Dansk og Integrationsenheden sagen til ny kommune og på baggrund af status udarbejdet af beskæftigelsessagsbehandler. Herefter lukkes sagen i Workbase. Kontakt afdelingsleder Tina Nielsen Kontakt integrationskonsulent Malgorzata M. Wrotniak Team Social og Psykiatri (Socialafdelingen) Opgaven i team Social og Psykiatri er at tage imod nyankomne flygtninge fra asylcentre og varetage en koordinerende rolle den første tid for at sikre sammenhæng i indsatsen. Herunder også forestå boligplacering. Således har Team Social og Psykiatri koordineringsansvaret indtil denne overdrages til Team indsats i Jobcenteret eller til spor 2 i F86. Se afsnittet om overdragelse af sagen. Den koordinerende sagsbehandler kontakter asylcenter/flygtningen og aftaler de praktiske ting og hvornår der skal afholdes modtagelsessamtale. Flygtningen fordeles til sagsbehandler på baggrund af cpr.nr. (to første cifre). Kontakt social og psykiatrifaglig leder Lena Kongsrud Boligvisitationsenheden (Sundheds- og omsorgsafdelingen) Visitationsenhedens opgave er at finde permanent bolig til nyankomne flygtninge. Boligplaceringen sker i tæt samarbejde med Team Social og Psykiatri Kontakt visitationschef Preben Andersen Team Indsats (Arbejdsmarkedsafdelingen/JC) Team Indsats varetager hovedindsatsen for flygtninge, der vurderes ikke at være indsatsklare (match 3) og fritages for at deltage i et integrationsprogram efter integrationsloven. Oftest vil det dreje sig om behandlingskrævende flygtninge, hvor indsatsen vil ske i tæt samarbejde med social og psykiatriteamet. Sagsbehandler i team Aktiv har beskæftigelsessagsbehandlerrollen i Workbase Kontakt afdelingsleder Jasna Lendvaj Fajtovic Kontakt sagsbehandler Selma Zouhair Yassin eller Leif Kjeldgaard Team Aktiv (Arbejdsmarkedsafdelingen/JC) Team aktiv har alene en birolle i forhold til kommunens indsatsklare flygtninge (match 2). Jobcentermedarbejderen har alene jobcentermedarbejderrollen i Workbase og dermed ansvaret for at løse de opgaver, der knytter sig til denne rolle. Dato: Februar 2013 Side 12

13 Beskæftigelsessagsbehandleropgaverne, herunder integrationsprogrammet, der knytter sig til beskæftigelsessagsbehandlerrollen varetages af rådgiver i F86, spor 2. Således vil opgaven for Team Aktiv primært være af administrativ karakter. Kontakt afdelingsleder Anja Krogh Svane Kontakt sagsbehandler Marie Birkedal Olsen eller Susanne Both Team Det Levende Jobcenter (Arbejdsmarkedsafdelingen/JC) Team Det levende jobcenter har ligeledes alene en birolle i forhold kommunens jobklare flygtninge (match 1). Jobcentermedarbejderen har alene jobcentermedarbejderrollen i Workbase og dermed ansvaret for at løse de opgaver, der knytter sig til denne rolle. Beskæftigelsessagsbehandleropgaverne, herunder integrationsprogrammet, der knytter sig til beskæftigelsessagsbehandlerrollen varetages af rådgiver i F86, spor 2. Således vil opgaven for Team Det levende jobcenter primært være af administrativ karakter. I øvrigt vil det være sjældent, at nyankomne flygtninge vurderes Jobklar. Flygtningen fordeles til sagsbehandler på baggrund af cpr.nr. (to første cifre). Kontakt afdelingsleder Kirsten Dam Spor 2 (Arbejdsmarkedsafdelingen/F86) Spor 2 i F86 varetager den beskæftigelsesrettede del af integrationsindsatsen og koordineringsansvaret for flygtningen under det tre årlige integrationsprogram. Dog først når det er overdraget fra Team Social og Psykiatri, jf. afsnittet om overdragelse af sagen. Omdrejningspunktet for indsatsen i spor 2 er, at flygtningen bliver selvforsørgende i løbet af det tre årlige integrationsprogram og opnår tilknytning til det ordinære arbejdsmarked eller uddannelsessystem. Spor 2 afdækker og udvikler flygtningens faglige, personlige og sociale kompetencer samt dansksproglige forudsætninger. Sideløbende afklarer Spor 2 den enkelte flygtnings motivation og rådighed og kan efter behov iværksætte lægelig udredning og henvisning til behandling. For at være tilknyttet spor 2, er det en forudsætning, at flygtningen skønnes at kunne deltage i integrationsprogram efter integrationsloven. Rådgiver i spor 2 har beskæftigelsessagsbehandlerrollen, hvilket betyder at sagen vil være tilknyttet en jobcentermedarbejder i enten Team Aktiv eller i Team Det Levende Jobcenter. Kontakt afdelingsleder Stine Hjortshøj Hein Kontakt rådgiver Anett Stæhr Nielsen eller Helene Schlanbusch Team Kontanthjælp (Arbejdsmarkedsafdelingen/Ydelse) Team Kontanthjælp i Ydelsesafdelingen behandler ansøgning om kontanthjælp og enkeltydelser. Flygtningen fordeles til sagsbehandler på baggrund af cpr.nr. (to første cifre) Kontakt afdelingsleder Jeanne Glaser Dato: Februar 2013 Side 13

14 Team Kvalitet og Modernisering (staben i SSA) Orientering om aktiviteter i det boligområde, flygtningen er boligplaceret, samt til kultur og fritidslivet samt den frivillige integrationsindsats koordineres via staben. kontakt Integrationskoordinator Dorthe Greve Vedr. udarbejdelse og opdatering af denne samarbejdsaftale Kontakt konsulent Rie Martens Opgaver inden for Børn og Ungeområdet Opgaven indenfor Børn og Ungeområdet er, at varetage indsatsen for medfølgende flygtningebørn og uledsagede flygtninge under 18 år. Integrationsgruppen i Familieafdelingen har det koordinerende ansvar på børn og ungeområdet. Integrationsgruppen (Familieafdelingen) Ved modtagelse af flygtningefamilier Ved modtagelsen af flygtningefamilier orienteres Integrationsgruppen i Familieafdelingen, der varetager opgaverne i relation til børnene i flygtningefamilien. Desuden orienteres tosprogskonsulenterne med henblik på hurtig daginstitutions/skoleplacering. Se afsnittet om arbejdsgange i forbindelse med modtagelsen. Ved modtagelse af uledsagede flygtninge under 18 år Indsatsen for uledsagede flygtningebørn varetages ligeledes af Integrationsgruppen i Familieafdelingen. Såfremt de ældste uledsagede flygtningebørn tilbydes et integrationsprogram overtages denne del af indsatsen af den der har beskæftigelsessagsbehandlerrollen i sagen 8. Kontakt sektionsleder Claus H. S. Jørgensen Kontakt sagsbehandler Lisbeth Anker Lorne Lathey eller Mette B. Hingebjerg Tosprogskonsulenterne (Skoleafdelingen og Dagtilbudsafdelingen) Ved skoleplacering: Familien kommer til et oplysningsmøde vedr. skolegang, og der udfyldes et oplysningsskema. Skemaet tilsendes Skolen ved Bülowsvej, hvor kommunens modtagelsesklasser er placeret. Der afholdes indskrivningsmøde på skolen, hvor skolens souschef, Annette Sylvest, barnets klasselærer og tosprogskonsulenten deltager. Der medvirker tolk, hvis det er nødvendigt Kontakt tosprogskonsulent på skoleområdet Inge Voigt Ved daginstitutionsplacering: Kontakt tosprogskonsulent på daginstitutionsområdet Susanne Schiødt 8 Skal afklares yderligere, hvor koordineringsansvaret ligger i disse sager. Dato: Februar 2013 Side 14

15 Pladsanvisningen (Dagtilbudsafdelingen) Ved opskrivning til daginstitution og ansøgning om økonomisk/socialpædagogisk friplads: Såfremt det er blevet vurderet, at familien har behov for pasning af børn, kan Pladsanvisningen kontaktes. Pladsanvisningen kan være behjælpelig med at opskrive og vejlede om reglerne på området, herunder vejlede om mulighederne for at søge økonomisk fripladstilskud. Kontakt Pladsanvisningen Sundhedsplejen (Sundhedstjenesten) Vedr. børns trivsel og sundhed Hvis, der er behov for kontakt til Børn og Ungelægen og Sundhedsplejen Kontakt ledende sundhedsplejerske Susanne Dahl Opgaver inden for Serviceområdet Borgerservicecenteret (Folkeregistret) Kommunens Borgerservice er i stadig højere grad baseret på digitale selvbetjeningsløsninger, men for borgere med behov for personlig betjening, eks. nyankomne flygtninge, er det forsat muligt at møde personligt op i Borgerservicecenteret, evt. med tolk. Vedr. oprettelse af cpr.nr og sygesikringskort samt udskrivning af skattekort Opgaven i Folkeregistret i Borgerserviceafdelingen er at sørge for oprettelse af cpr.nr og sygesikringskort til nyankomne flygtninge. Desuden at udskrive et skattekort. Vedr. NemID Desuden kan Borgerservice hjælpe med at bestille en NemID til borgere, der ikke har mulighed for at bestille NemID online. Der skal medbringes gyldigt (ikke udløbet) legitimation med billede. Eks. Opholdstilladelse/opholdskort med billede udstedt i Danmark, pas udstedt af offentlig myndighed i hjemland. Eller nationalt identitetskort med billede udstedt af offentlig myndighed i hjemland, og som kan anvendes som rejsedokument i Schengen lande. Desuden kan Danske pengeinstitutters ID-kort anvendes. Hvis cpr-nummer ikke fremgår af den valgte billedlegitimation, skal der derudover medbringes legitimation med cpr-nummer. Hvis flygtningen ikke har billedlegitimation, skal pågældende medbringe to andre typer af legitimation, hvoraf den ene type skal indeholde cpr-nummer. Ved fremvisning af legitimation uden billede kan der ikke udleveres nøglekortet med det samme. Det vil i stedet blive sendt til flygtningens folkeregisteradresse. Vedr. Familieydelser Tidligere kunne Borgerserviceafdelingen desuden give vejledning og bistå med ansøgning om familieydelser, herunder børnetilskud, børnebidrag og børne-ungeydelser (tidl. Børnecheck). Dette ligger nu i udbetaling Danmark og skal ansøges via Kontakt personligt Folkeregistret i Borgerservice Kontakt gruppeleder Jens Justesen Dato: Februar 2013 Side 15

16 Eksterne aktører Der er mange eksterne aktører involveret i integrationsindsatsen, men nedenfor er nævnt en række aktører, der er væsentlige i forbindelse med modtagelse af nye flygtninge og under den treårige integrationsperiode. Voksenuddannelsescenteret Frederiksberg (VUF) VUF s opgave er at tilbyde undervisning i dansk på alle niveauer for alle udlændinge uanset uddannelsesmæssig baggrund. Nyankomne udlændinge har 3 års gratis danskuddannelsesret og bliver visiteret til danskuddannelse 1, 2 eller 3 afhængig deres uddannelsesmæssige baggrund. Undervisningsmodel for danskuddannelserne Kilde: Desuden udbyder VUF flere gange årligt et lovpligtigt et kursus i danske samfundsforhold og dansk kultur og historie for kommunens nyankomne udlændinge Kurset er på 40 lektioner og undervisningen vil foregå primært på engelsk (og/eller på dansk), og der vil blive anvendt tolke i fornødent omfang. Emnerne på kurset er Danmarks historie, velfærdsstatens grundprincipper, det danske demokrati og grundlæggende værdier, dansk kultur og historie, det danske uddannelsessystem, arbejdsmarkedet og dansk arbejdsmarkedskultur, Danmarks geografi, hverdagsliv i Danmark, integrationsloven og regler for opholdstilladelse m.v. Der vil være forskellige relevante ekskursioner i løbet af kurset. For yderligere information, se Kontakt Uddannelseschef Torben Nielsen Dato: Februar 2013 Side 16

17 Kirkenes integrationstjeneste (KIT) Kit tilbyder blandt andet kommunens nyankomne flygtninge en frivillig kontaktperson eller kontaktfamilie. Der er således ikke økonomi involveret. Kit har lang erfaring med denne opgave i hele landet og har et stort korps af frivillige tilknyttet. Hvad er en kontaktperson/kontaktfamilie? En kontaktfamilie er en livline til det danske samfund. En kontaktfamilie kan hjælpe med at fortælle om danske værdier og traditioner så det nemmere kan forstås, ligesom den kan være en praktisk hjælp i det daglige. Indsatsen ligger således i naturlig forlængelse af de kommunale opgaver på området. Hvad gør en kontaktperson/kontaktfamilie? En kontaktfamilies primære opgave er at hjælpe en nydansker eller en nydansk familie til en bedre integration. Det er en relation der fortsætter hvor kommunen slipper. Opgaverne vil være meget forskellige afhængig af familien og dens konkrete behov. Vigtigst er det at have en stabil relation, hvor man lærer hinanden at kende. Samværet kan fx bestå af: Hjælp til læsning af breve fra det offentlig Lektiehjælp Bisidder ved lægebesøg Sociale udflugter Eftermiddagskaffe Lære at cykle Fortælle om Danmark Etc. Der vil være et tæt samarbejde mellem KIT og kommunen om denne civilsamfundsopgave.. For yderligere information, se og Kontakt Daglig leder af KIT Hans Henrik lund hhl(a)kit-danmark.dk Dansk Flygtningehjælp Dansk Flygtningehjælp og Frederiksberg Kommune har et tæt samarbejde om en række frivillige aktiviteter, der spænder fra lektiehjælp over foreningsguider til klubber for etniske minoritetsdrenge og piger. Desuden har Dansk Flygtningehjælp en stor viden om og erfaring med indsatser for blandt andet uledsagede unge og traumatiserede flygtninge. Herunder kontakt til projektet Lets network for uledsagede unge og til projektet Frivillig netværksperson for traumatiserede flygtninge, hvor den traumatiserede gennem Dansk Flygtningehjælp kan de få en kontaktperson til støtte og hjælp i hverdagen Kontakt integrationskoordinator Dorthe Greve for yderligere info, eller Kontakt Dansk Flygtningehjælp direkte via Frivillig professionel rådgivning Desuden er det muligt at henvise til Dansk Flygtningehjælps professionelle og frivillige Rådgivning i København, der er bemandet med erfarne socialrådgivere, jurister og psykologer, der alle arbejder på frivillig basis. Det kan blandt andet være i spørgsmål om familiesammenføring, opholdstilladelse, integrationslov og forskellige juridiske spørgsmål. Rådgivningen finder sted i Frivillighuset mandag -onsdag kl , torsdag kl på adressen Nørre Voldgade 82, 2. sal 1358 København K. Kontakt Frivillighuset via eller tlf Dato: Februar 2013 Side 17

18 Kvinfo Mentorer til nyankomne kvindelige flygtninge og unge mandlige flygtninge Mentorordningen i Kvinfo er baseret på frivillige mentorer og Kvinfo har medlemmer med mange forskellige nationaliteter, uddannelser og arbejdsmæssige baggrunde. Flygtningen/Mentee skal have et ønske om en forandring, og er parate til at arbejde sammen med en mentor om at skabe lige præcis de forandringer, der er vigtige. Mentee og mentor mødes mindst en gang om måneden, hvor der arbejdes med de mål og ønsker mentee har. Eksempelvis i forhold til Uddannelse, arbejde, bedre til dansk, bedre kendskab til kulturen på en dansk arbejdsplads og i det danske samfund, få et større fagligt og socialt netværk og et mere aktivt liv i Danmark. Det kan også være generel støtte og opbakning som ny flygtning i Danmark. Kontakt Kvinfos mentornetværk via Foreningen Nydansker Erhvervsmentorer til højtuddannede med anden etnisk baggrund end dansk Erhvervsmentorer kan bruges som supplement til den øvrige beskæftigelsesindsats for højtuddannede med anden etnisk baggrund end dansk. Vejledning fra en erhvervsmentor kan arrangeres individuelt ved, at beskæftigelsessagsbehandler henviser flygtningen til Foreningen Nydansker, når det skønnes, at et forløb med branchespecifik og faglig vejledning vil være et godt tiltag. Foruden en længerevarende uddannelse er gode dansk og/eller engelskkundskaber en forudsætning. Erhvervsmentorerne har beskæftigelsesrettet fokus og kan vejlede borgerne målrettet i jobsøgningsprocessen og hjælpe med afklaring af muligheder på arbejdsmarkedet inden for specifikke brancher. Erhvervsmentorerne er medarbejdere fra forskellige virksomheder i og omkring København, som via egne erfaringer, netværk og viden, mulige uddannelser og arbejdsområder kan give en branchespecifik og målrettet vejledning. Kontakt mentorkonsulent i Foreningen Nydansker Trine Lundgaard Nielsen via Nyttige hjemmesider På hjemmesiden der drives af to styrelser i fællesskab: Udlændingestyrelsen (under Justitsministeriet) og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering (under Beskæftigelsesministeriet) kan man få nyttig og relevant opdateret information om lovgivning, rettigheder og pligter + blanketter mv. på området. Desuden kan man via denne hjemmeside bestille bogen Medborger en introduktion til det danske samfund, der er oversat til 13 forskellige sprog. Endvidere kan du på hjemmesiden der drives Social- og Integrationsministeriet få et let tilgængeligt overblik over eksisterende viden og aktører på integrationsområdet. Herunder også i forhold til den gode modtagelse af nyankomne flygtninge Dato: Februar 2013 Side 18

Den gode modtagelse. af flygtninge i kommunerne. Maj 2011

Den gode modtagelse. af flygtninge i kommunerne. Maj 2011 Den gode modtagelse af flygtninge i kommunerne Maj 2011 Den gode modtagelse af flygtninge i kommunerne Maj 2011 Den gode modtagelse af flygtninge i kommunerne Udgiver: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere

Læs mere

Den gode modtagelse af udlændinge i Vejle

Den gode modtagelse af udlændinge i Vejle 2013 Den gode modtagelse af udlændinge i Vejle Connie Nør Larsen Integrationskonsulent 22-10-2013 Indledning... side 2 1. De lovgivningsmæssige rammer side 7 1.1. Integrationsloven 1.2. Integrationspolitik

Læs mere

Den gode modtagelse. af uledsagede mindreårige i kommunerne

Den gode modtagelse. af uledsagede mindreårige i kommunerne Den gode modtagelse af uledsagede mindreårige i kommunerne Den gode modtagelse af uledsagede mindreårige i kommunerne Januar 2012 Den gode modtagelse af uledsagede mindreårige i kommunerne Udgiver: Social-

Læs mere

Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig!

Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig! Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig! - Få inspiration til den kommunale indsats for ledige selvforsørgede flygtninge ogkommunale indvandrere Få inspiration til den indsats over for ledige selvforsørgede

Læs mere

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. "På vej mod en ny integrationspolitik"

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. På vej mod en ny integrationspolitik 23. maj 2002 Fælles konklusionspapir fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil "På vej mod en ny integrationspolitik" Indholdsfortegnelse s. 2/28 I. Indledning 3 II. Mål og udfordringer

Læs mere

Tværfaglige integrationsindsatser. Rapport. integrationsviden viden der virker

Tværfaglige integrationsindsatser. Rapport. integrationsviden viden der virker Rapport Tværfaglige integrationsindsatser Erfaringer og løsningsmodeller fra 12 kommuner i projekt Integration en fælles indsats. Juni 2012 integrationsviden viden der virker Tværfaglige integrationsindsatser

Læs mere

Mentorer til udsatte ledige

Mentorer til udsatte ledige Mentorer til udsatte ledige - En guide til Jobcentre 20% ledige i ordinær beskæftigelse for 788 kr. pr. måned Forord: Denne guide henvender sig til jobcentre og kommuner i Danmark. Guiden giver idéer til,

Læs mere

Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner denne aftale, der supplerer firepartsaftalen fra 2002.

Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner denne aftale, der supplerer firepartsaftalen fra 2002. Firepartsaftale 2006 mellem regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner Som følge af Velfærdsaftalen af 20. juni 2006 har regeringen indbudt arbejdsmarkedets parter til drøftelser

Læs mere

Maj 2012. Kortlægning af kommunernes social- og sundhedstilbud til borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Del 2 - Eksempelsamling

Maj 2012. Kortlægning af kommunernes social- og sundhedstilbud til borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Del 2 - Eksempelsamling Maj 2012 Kortlægning af kommunernes social- og sundhedstilbud til borgere på kanten af arbejdsmarkedet Indhold Indledning 4 Kortlægningens struktur... 5 1. Rådgivning 6 Eksempel 1 Aarhus Folkeinformation...

Læs mere

foto: integrationsnet lovhjemmel og Finansiering Flygtninge og indvandrere med behov for særlig støtte

foto: integrationsnet lovhjemmel og Finansiering Flygtninge og indvandrere med behov for særlig støtte foto: integrationsnet lovhjemmel og Finansiering Flygtninge og indvandrere med behov for særlig støtte Flygtninge og indvandrere med behov for særlig støtte Finansiering af afklaring til arbejdsmarkedet

Læs mere

Kompetencer i fokus. Inspiration og vejledning om kompetenceafklaring i praksis. Januar 2011

Kompetencer i fokus. Inspiration og vejledning om kompetenceafklaring i praksis. Januar 2011 Kompetencer i fokus Inspiration og vejledning om kompetenceafklaring i praksis Januar 2011 Kompetencer i fokus Inspiration og vejledning om kompetenceafklaring i praksis Udgiver: Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Udenlandske medarbejdere i virksomheden

Udenlandske medarbejdere i virksomheden Udenlandske medarbejdere i virksomheden En praktisk håndbog Udenlandske medarbejdere i virksomheden - En praktisk håndbog Udarbejdet af projekt Welcome - oktober 2011 efter oplæg udarbejdet af 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Københavns Kommunes Integrationsenhed & mhtconsult. Projektrapport 2004-2005 Fra chauffør til AC er

Københavns Kommunes Integrationsenhed & mhtconsult. Projektrapport 2004-2005 Fra chauffør til AC er Københavns Kommunes Integrationsenhed & mhtconsult Projektrapport 2004-2005 Fra chauffør til AC er 8 af 15 udlændinge med længerevarende uddannelser, fik kompetencesvarende job i forlængelse af praktik-

Læs mere

Handleplan for dansk som andetsprog

Handleplan for dansk som andetsprog Handleplan for dansk som andetsprog 2009-2012 Skoleområdet 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning til Dansk som andetsprog...3 1.1. Elektronisk elevjournal for tosprogede elever...4 2. Regelgrundlag - Fælles

Læs mere

Vejledning. Finansiering af kommunernes opgaver vedrørende integration, danskuddannelse og repatriering

Vejledning. Finansiering af kommunernes opgaver vedrørende integration, danskuddannelse og repatriering Vejledning Finansiering af kommunernes opgaver vedrørende integration, danskuddannelse og repatriering December November e 2007 Finansiering af kommunernes opgaver vedrørende integration, danskuddannelse

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Brian Herdegen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

FÆLLES FOKUS FÆLLES INDSATS

FÆLLES FOKUS FÆLLES INDSATS FÆLLES INDSATS STYRK INTEGRATIONSSAMARBEJDET MELLEM FORENINGER, FRIVILLIGE OG KOMMUNER SEPTEMBER 2009 Frivillige ildsjæle og professionelle aktører. Sådan skaber vi succesfulde integrationsresultater sammen

Læs mere

Ansøgning om permanent opholdstilladelse for udlændinge med opholdstilladelse som flygtning

Ansøgning om permanent opholdstilladelse for udlændinge med opholdstilladelse som flygtning Ansøgningsskema Ansøgning om permanent opholdstilladelse for udlændinge med opholdstilladelse som flygtning TU2_da_010515 Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning om permanent opholdstilladelse

Læs mere

De første år i Danmark / love og regler

De første år i Danmark / love og regler De første år i Danmark / love og regler Kolofon De første år i Danmark - love og regler Udgivet af Dansk Flygtningehjælp Redaktionen er afsluttet april 2009 Tekst: Bente Bondebjerg og Vagn Klim Larsen

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

UDENLANDSK MEDARBEJDER?

UDENLANDSK MEDARBEJDER? MODTAGELSE OG FASTHOLDELSE AF UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT UDENLANDSK MEDARBEJDER? Hvis du har eller overvejer at ansætte udlændinge i din virksomhed, er denne håndbog en genvej til et godt samarbejde. Modtagelse

Læs mere

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE?

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? 1 HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi tror på, at et samarbejde med frivillige kan I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi

Læs mere

Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer

Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer En analyse af indsatsen i Beskæftigelsesregion Nordjylland og Beskæftigelsesregion

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. VELKOMMEN TIL PERSONALEGUIDEN... 4 1.1 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER... 4 2.1 OM DAB... 5

Indholdsfortegnelse 1. VELKOMMEN TIL PERSONALEGUIDEN... 4 1.1 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER... 4 2.1 OM DAB... 5 Indholdsfortegnelse 1. VELKOMMEN TIL PERSONALEGUIDEN... 4 1.1 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER... 4 2. OM DAB... 5 2.1 OM DAB... 5 3. REKRUTTERING OG ANSÆTTELSE... 8 3.1 ANNONCERING... 8 3.1.1 FORRETNINGSGANG FOR

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010 Vejledning til repatrieringsloven Juni 2010 Nye regler pr. 1. januar 2010 Indhold 1. Baggrund....................................................................... 4 2. Formålet med repatrieringsloven..................................................

Læs mere