Udviklingsarbejde - Projekt rapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udviklingsarbejde - Projekt rapport"

Transkript

1 Udviklingsarbejde - Projekt rapport Indhold 1. Indledning Projektdesign Projektets overordnede spørgen Hvordan får vi noget at vide om det? Manifestering og ordning af data Analyseform Rapporterings form Succeskriterier Evaluering af projektet Trivselsmodel Analyse gennemgang med delkonklusioner Afrunding Forslag til interventionsmuligheder Kritik af undersøgelsesdesign Bilag: Interviewguide Div. arbejdspapirer udarbejdet i forløbet Opfølgningsbrev Dobbeltloop tavle Interview udskrift Analyseskemaer Tematisering En samlet forfølgelse af det biografiske (personelle): Forfølgelse af argumentationsfigurer Forfølgelse af positioner Forfølgelse af normativer Forfølgelse Modsætningspar Forfølgelse Institutionaliseret sprog

2 1. Indledning På enhver uddannelse, på ethvert hold, i enhver (social) sammenhæng foregår der processer, der har at gøre med de studerendes identiteter. Mennesker spejler sig i hinandens gøren og væren og finder derudfra et midlertidigt identitetsmæssigt ståsted i livet. Identitet skal forstås som et dynamisk begreb om det at finde sig selv. At finde ud af, hvem man er. Per Schultz Jørgensen (2002) 1 definerer identitet som overensstemmelse og stabilitet i et menneskes personlighed. Både i betydningen: oplevelse af sig selv og med hensyn til at være et socialt genkendeligt individ. Det vil sige, at identitet drejer sig om at skabe sammenhæng og kontinuitet i livet. For mennesket handler det om at kunne skabe og holde liv i en narrativ fortælling om sig selv på baggrund af oplevelser og begivenheder i den ydre verden (Jacobsen, 1998) 2. Og yderligere sørge for at blive genkendt i denne fortælling. Ordet subjektivering, vil vi bruge i det følgende om identitetsprocesser 3. Subjektivering skildrer processer, der hele tiden ændrer sig i takt med livet. De studerendes subjektive ståsted, set i forhold til medstuderende 4 og i forhold til undervisere, ændres derved fra det ene øjeblik til det næste, via en forhandling med de andre og med rummet den studerende er en del af(søndergaard, 2000) 5. En forhandling, der er betydende for deres position på holdet (mikroniveau) og i livet generelt(makroniveau). Hierarkiet i en given sammenhæng styres derved ud fra de positioner, der forhandles af de enkelte studerende. Hierarkiet er derfor også en dynamisk form, som ændres i takt med den studerendes subjektivering. Det er interessant at se på, hvorledes disse forhandlinger foregår. Dels gennem det at se på, hvordan en bestemt kategori indtages. Og dels gennem at se på hvordan en bestemt studerende positioneres til en bestemt kategori af andre gennem de medstuderendes konnotationer og gennem uddannelsens medkonstituerende processer. Det er interessant at se på hvilke rum, der skaber hvilke subjektiverings muligheder, og hvilke der ikke gør. Samt om indholdselementet det vi er sammen om har betydning for processerne. Disse overordnede forhandlinger tyder på, at nogle menneskers gøren har betydning for andre. Alt efter hvilke diskurser, der gør sig gældende i Læreruddannelsens rum, kan man hævde, at det ovenforstående kan have stor betydning for en studerendes hverdag. I praksis kan det betyde, at en studerende er meget afhængigt af, om uddannelsens involverede er konstituent for bestemte diskurser, som de har brug for at forhandle. Det 1 Jørgensen, Per Schultz & Kuschel, Rolf (2002): Socialpsykologi : en introduktion. 1. udgave, 1. oplag. Frydenlund. Kbh. 2 Jacobsen, Benny m.fl. (1998): Sociologi og modernitet, Forlaget Columbus, Ordet subjektivering vælger vi at bruge, da det signalerer vores forståelse af studerende som subjekter, der træder ind og ud af forskellige kategorier, som er kontaktbåret. 4 Vi bruger ordet medstuderende, dels for at signalere at det handler om en medlemskab af noget og dels for at signalere, at der ikke nødvendigvis er noget kammeratligt over det at være på samme hold. 5 Søndergaard, Dorte Marie (2000): Kønnet subjektivering. Dorte Marie Søndergaard introducerer Bronwyn Davis. I Kvinde, Køn & Forskning nr. 1. Dansk Psykologisk Forlag. København. 2

3 interessante er, hvordan de enkelte studerende gør studerende (McDermett, 1993) 6. Hvad det at gøre studerende, betyder for medstuderende. Om de i så fald begynder at gøre anderledes studerende på baggrund af den medstuderendes gøren. I disse handlingsbilleder fremkommer informanter, som viser vej i forhold til de enkeltes subjektiveringer og de kulturer de er en del af. Disse informanter er tegn, som de studerende gør brug af i processen. Det har vist sig, at der er et vist frafald af studerende på alle årgange. Der kan være mange faktorer, der spiller ind på dette frafald. Faktorer som mere eller mindre bliver opfanget og opsamlet af læreruddannelsens administration. Faktorer der i nogle tilfælde kan opfanges og i andre tilfælde er sværere håndgribelige. Alt efter hvilken optik vi vælger at anskue problematikken ud fra, ser vi faktorer der udløser frafaldet. Vi mener at vi med vores optik kan opfange noget af særlig væsentlig karakter. Vi ønsker at skabe billeder der kan synliggøre de processer, de studerendes subjektivering udgør og som kan være retningsgivende i forhold til organisationens arbejde med de studerendes trivsel. For at kunne fortælle om dette på en brugbar, teoretisk og analytisk måde, tages der udgangspunkt i et stamhold. Hensigten med dette er at fundere teorier i praktiske eksempler for på den måde at synliggøre de eksakte elementer, der kan give en brugbar tilgang til resultatet. Analysen bearbejder uddannelsens handlingsrum i et anderledes analytisk perspektiv for på den måde at skabe en ny tilgang og form, som vi kan bruge disse teoretiske forståelser gennem i dagligdagens refleksioner. Langt de fleste af forståelserne, der ligger til grund for dette projekt, kan tages og bruges i refleksiv sammenhæng. Med udgangspunkt i den poststrukturalistiske tænkning, anvendes diskursbegrebet til fremstilling af uddannelsesvirkelighedens givne regler. Der er i analysen valgt en diskurspsykologisk tilgang til emnet, eftersom man på den måde har mulighed for at dykke ned i hverdagens handlinger og interaktioner i uddannelseslivet (Staunæs, 2004) 7. Ligeledes trækker vi på elementer fra det antropologiske metodeapparat og aktionsforskning. Derved fastholdes fokus i den vedrørende del både for studerende og uddannelsens andre involverede parter. Det er vores klare hensigt, at vi ønsker dels at berøre og danne grobund for refleksion for den lille gruppe af studerende, der deltager, men vi ønsker ligeledes at skabe en synlighed omkring et vigtigt område, således at de parter i Læreruddannelsens organisering, der har med det at gøre, kan rette deres handlingsrum og reflekterethed mod praksisproblemstillingen gennem andre øjne. Følgende er derved problemstillingen vi arbejder ud fra: Hvilke processer er de studerende en del af og hvilken betydning har det for deres trivsel? 6 McDermott, R.P. (1996): Hvordan indlæringsvanskeligheder skabes for børn. I Højholt, C. & G. Witt (red): Skolelivets socialpsykologi. Unge Pædagoger. København. 7 Staunæs, Dorthe (2004): Køn, etnicitet og skoleliv, Forlaget Samfundslitteratur. 3

4 2. Projektdesign Af det følgende vil fremgå, hvilke overvejelser vi har gjort os i designet af vores udviklingsprojekt. Projektets overordnede spørgen Hvordan får vi noget at vide om det? Empirisk undersøgelse Manifestering og ordning af data Analyseform Rapporterings form Succeskriterier Evaluering 2.1 Projektets overordnede spørgen Vores intention har været at formulere nogle kulturanalytiske, konstruktionistiske projektspørgsmål, der har til hensigt at bevæge sig rundt om undersøgelsesgenstanden frem for afklare genstandens problemfelt eller at svare på det. Følgende spørgsmål er fremkommet: Hvordan konstrueres kategorien lærerstuderende på Læreruddannelsen i Århus? Hvordan kommer kategorien til eksistens i denne institution? Gennem hvilke rum skabes hvilke subjektiveringsmuligheder? Hvordan konstrueres den passende studerende og underviser? Hvor ligger grænserne omkring de studerendes figurer, og hvilke markeringer bliver grænserne effektureret igennem? Hvad er passende og upassende (normen)? Hvad fungerer henholdsvis inkluderende og ekskluderende? Og I forhold til hvem? Hvordan interagerer konstruktionen af studerende med andre signifikante konstruktioner i det her tilfælde ledelse, underviser, praktiker, teoretiker, rigtig studerende, menneskelighed og andre af den form for kernekategorier, som institutionsdiskursen bevægede sig omkring? Hvordan mødes og anvendes den form for diskursive tilbud af konkrete individer i institutionen hvordan varierer måderne at møde dem på med de tegn på kroppen, der henviser disse individer til at forstå sig selv og at blive spejlet af andre indenfor særlige socio-kulturelle kategorier: alder, køn, etnicitet, - men også andre kategorier som ikke nødvendigvis kan læses i kropstegn, nemlig uddannelsesbaggrund, netværk, position i institutionen? Hvordan forhandles de tilbud enten direkte eller indirekte gennem folks ikke reflekterede måder at handle på, at gå med eller mod eller udenom konstruktionerne på? 2.2 Hvordan får vi noget at vide om det? Afsøgning af feltet. Vi har afsøgt feltet og har fundet at det er en stor afsøgning, idet flere kategorier for undersøgelsen har kunnet være i spil. Følgende er en opremsning af kategorier, vi kunne gå efter i litteratursøgningsstudiet: 4

5 Læreruddannelse Uddannelse Diskursive analyser generelt og specifikt i uddannelsessammenhæng (herunder specifikt indenfor elementer i Læreruddannelses sammenhæng) Teori-praksis feltet Deltagerbaserede/-orienterede undersøgelser AI i Læreruddannelses sammenhæng Frafald i læreruddannelsen Det har vist sig, at flere udviklingsprojekter er lavet både internt og eksternt omkring flere af kategorierne. Nogle felter er mere omfattede behandlet end andre. Fx er et felt som teori-praksis feltet behandlet meget omfattende, dog ud fra mere realistiske tilgange til feltet, hvor man har ønsket svar på helt specifikke spørgsmål som hvordan er sammenspillet mellem teori og praksis? Hvilke elementer styrker et kontra dette felt i uddannelsessammenhæng? Samt mere specifikke undersøgelser af, hvordan en speciel model/teori kan bruges i en specifik sammenhæng. Internt på ÅLS har vi fundet undersøgelser der specifik undersøger og arbejder med flere forhold som bevæger sig ind i vores felt. Undersøgelse omkring det faktiske frafald og frafaldsårsager ud fra en evaluerende tilgang og med et evaluerende perspektiv for øje. Udviklingsprojekt omkring narrativitet og fortælling i opstart på 1. semester. Hvor fokus er på hvad der sker i de undervisningsmæssige sammenhænge, hvor tema og teori handler om fortælling og narrativitet. Gurli Bjørn Iversen, Lektor, underviser i dansk, har skrevet Ph.d. omkring vidensdannelse i diplomuddannelsesregi (Subjektivitet, jobrelatering og akademisk skrivning: om videnskabelse på den pædagogiske diplomuddannelse), hvor hendes metode apparat trækker på den diskursive tilgang, hvor fokus faldt på samspillet mellem teori og praksis og derud af udvikling af praksisteorier indenfor livsbanebegrebet. Der findes andre interessante undersøgelser, der bevæger sig tæt på feltet som vi opererer i, dog mere metodisk krydser de ind i feltet, og er derfor heller ikke direkte sidestillet med vores projekt. Bl.a. en ph.d. afhandling af Hanne Møller: Diskursiv praksis i læreruddannelsen: en empirisk undersøgelse af bacheloropgavens positioner og udsigelse. Hun undersøger læreruddannelsens aktørbårede læringssrum for diskurser med henblik på tilgængelige subjektpositioner. Hendes vinkling og tematisering er akademisering af uddannelsen og vælger derfor at gå efter (akademiserende) sproghandling og forhandlinger af disse fx i de studerendes opgaveskrivning og i undervisernes læsning af opgaver. Belysningen sætter fokus på de to modsatrettede veje uddannelsesrummet etablerer idet de studerende skal forvalte en kommende professionsrettethed og samtidig afkræves akademiske sproghandlinger. Vi har ikke kunnet finde undersøgelser der defineres som deltagerbaserede, som har sammen ønske som os; at fortælle de studerendes fortælling. Heller ikke den specifikke metodiske tilgang i AI og interventions perspektivet har været at finde i udviklingsprojekter eller undersøgelser. Der har tegnet sig et billede af, at undersøgelser har søgt mere afklarende ind i feltet, med et mål om at kunne give svar. 5

6 2.3 Empirisk undersøgelse For at kunne indfange de nødvendige data, så vi får adgang til at foretage den type analyse, der gør, at vi kan besvare vores projektspørgsmål, har vi foretaget nogle valg på det metodiske felt. Vi mener bedst at kunne indfange de studerendes forståelser og udfordrer dem gennem interviews, derved har vi truffet et valg om ikke at overeksponerer vores projekt og holde os til interviews. Sideløbende har vi etableret et 5 ugers arbejde med vores samarbejdsparter de studerende aktører, som handler om at føre logbog over arbejdet i spændingsfeltet teori og praksis. Helt konkret i forløbet: forberedelse til praktik(praktikseminar) praktik efterbehandling af praktik(praktikseminar). Der er til dette udarbejdet en logbogsskema, som den personlige logbog skal føres ind i. Der vil derfor også være variation mellem hvor meget de tre studerende har anført i deres logbog. Det er gjort på baggrund af overvejelser omkring, hvordan vi kan opfange deres forståelser af hvad der er vigtigt for at bliver godkendt og læst i det at gøre rigtig studerende. I dette arbejde håber vi der tegnes et billede af elementer og kategorier der guider os hen mod de rum, som virker i den ene eller anden retning i uddannelsen. Så dette bruges ikke direkte til empiri, der skal analyseres på, men som retningsgiver ift. interviewguidens bevægelse i de interviews der laves. Interviews, hvor mange, med hvem, på hvilke måder, hvem skal interviewe, hvor henne.? Igen har vi valgt at begrænse til en start. Vi ser fasen med interviews som en dynamisk fase, hvor vi ikke forinden kan fastsætte nøjagtigt hvor mange. Så til en start har vi defineret første fase i empiriindsamlingen til udgør 3 interviews med de aktører som laver logbogsarbejdet. Evt. 2-3 yderligere interviews med andre aktører. Og et fokusgruppe interviews. Fokusgruppeinterviewet bruges som en krydsaktion, i forhold til at lade de studerende udfordrer hinanden på deres forståelser. På den måde ønsker vi jf. evalueringsdesignet, at krydstjekke, hvordan de allerede indsamlede forståelser kommer i spil i en anden kontekstuel sammenhæng. Interviewguiden for begge interviews er en åben, semistruktureret tilgang, der dels ønsker at spørge til de kategorier, potentielle udviklingsrum udgør, men samtidig holde en åben linje, således at det der rør sig hos den studerende bliver opfanget. Vi opererer derfor med en AI inspireret narrativt opfordrende spørge teknik. Ved kvalitative metoder arbejdes der med at beskrive, forstå, forklare og definere fænomenet ud fra den udforskedes forståelse. Ligeledes arbejdes der i den forstående og handlingsrettede forskningstype, med en orientering mod at provokere den udforskede som aktivt handlende subjekt. Dette sker primært via fokusgruppeinterviewet, men også i de enkelte interviews og i de skriftlige indsamlinger. Den semistrukturerede dataindsamling er karakteriseret af at variere fra åbne spørgsmål til dialog, hvorved der arbejdes med den hermeneutiske dialektik på flere forståelsesniveauer (Launsø og Rieper, 1995) 8. Vores interviews tager form af en samtale af semistruktureret art, med fokus rettet mod den interviewedes livsverden. Man kan diskutere hvorledes interviewet skal kaldes standardiseret eller et samtaleinterview (Mehlbye, Rieper og 8 Launsø, Laila og Rieper, Olaf (1995): Forskning om og med mennesker. 6

7 Togeby, 1993) 9. Vi mener, at det er en kombination af de to, eftersom at vi nærmer os en samtale situation, idet vi ønsker at få øget indsigt og mulighed for dyberegående fortolkning via ikke alt for på forhånd definerede spørgsmål. Dog har vi på forhånd udarbejdet en interviewguide indeholdende åbne spørgsmål, der har til hensigt at åbne op for de rette temaer og på samme måde trække alle gennem de samme temaer i samme rækkefølge. På denne måde sikrer vi os en forholdsvis ensartet struktur i samtalen, der skaber systematik i dataindsamlingen. Da vi har valgt denne form for interviews, medfølger det, at intervieweren må være sensitiv overfor de interviewede. Fordelen ved denne form for interview er at intervieweren kan kredse rundt om et bestemt interesseområde, stille uddybende spørgsmål, og derved afdække den udforskede på flere niveauer. Intervieweren kan spørge videre ind til det interessante, samt til de ting, den interviewede gerne vil fortælle og ytre sig om indenfor det område, der har med kategorierne at gøre. 2.4 Manifestering og ordning af data. De kvalitative metoder bygger på den postmoderne tænkning. Der fokuseres på de indbyrdes forhold i et interview; den sociale virkelighedskonstruktion, det interaktionelle, det sproglige, fortælling og diskurs (Kvale, 1997) 10. Vi ser på de konstruktioner og forståelser, der skabes i interviewet. Vi er interesserede i de udsagn, der fremkommer, for at finde de narrativer, der viser os, hvorledes den sociale virkelighed forhandles og fortolkes af den interviewede. Disse er nemlig interessante i den større sammenhæng; at se på de studerendes forhold, idet vi ser forskellighed i arbejdsgange, mangfoldighed af betydninger og forskellige værdier. Vores fundament hviler på en postmoderne forståelse, hvor ord som poststrukturalistisk, hermeneutisk, fænomenologisk og dialektisk tænkning er i fokus. Disse tænkninger åbner i deres empiriske anvendelsesform mulige pointer i forhold til sociale praksisser og kulturelle mønstre, fx som refleksions- og analyseredskab. Det er en bestemt måde at tale om og forstå verden (eller et udsnit af verden) på (Jørgensen og Phillips, 1999) 11. I det følgende vil vi gøre rede for nogle af de filosofiske tanker, der ligger i en postmoderne tænkning, samt de analyseformer dette medfører. Vores indsamlede empiri skal fremstå som grundlag for den videre analyse. Der skal herved ske en analyse og fortolkning af det indsamlede, for videre at kunne tegne et billede af med den helt præcise viden, interessante gentagelser, begreber og forståelser, der kan danne en skitse af en samlet gruppe. Dermed må vi som udforskere i gang med en fortolkning af vores interviews. Hele processen forgår jf. Kvale (1997) på følgende måde: 1. Livsverdenen beskrives (af udforsker). 2. Nye sammenhænge opdages (af udforsker). 3. Fortolkning af sig selv og diskussion (af udforskede). 4. Fortolkning alene (af udforsker) 5. Sammenfatning af den interviewedes livsverden (af udforsker). 9 Mehlbye, Jill; Rieper, Olaf og Togeby, Mikael (1993): Håndbog i evaluering: metoder til at dokumentere og vurdere proces og effekt af offentlige indsatser. AKF: Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut. København. 10 Kvale, Steinar (1997): Interview. Hans Reitzels Forlag. København. 11 Jørgensen, Marianne Winther & Louise Phillips (1999): Diskursanalyse som teori og metode. Samfundslitteratur. Frederiksberg. 7

8 Vi går helt konkret til materialet via en tematiserings-/kondenseringsproces, hvor vi gennem de ovenfor omtalte dannede mønstre og strukturer kan udlede forskellige forståelser. Inspireret af Staunæs (2004) 12 har vi etableret et analyseredskab, i Staunæs terminologi; processmatrix, der er en måde at ordne, systematisere og tolke et materiale. Redskabet har den egenskab at kunne ordne og guide ved hjælp af det mønster, der opstår i læsningen af det empiriske materiale. Det skal skabe stabilitet og struktur i materialet uden dog at virke fikserende, unuanceret og entydigt. Redskabet er skabt ud fra modsætningspar, der indeholder de aspekter, indenfor hvilke opgavens fokus ligger. Idet arbejdsmetoden har været med udgangspunkt i det auditive, har det ligeledes været en hjælp til at fastholde de interessante og modsætningsfyldte aspekter ved de gentagne gennemlytninger. Arbejdsgangen har været at gennemse observationsoptegnelser og aflytte interviewene igennem x antal gange, for derefter at lave løbende oversigter over, hvad de indeholder emnemæssigt, diskursivt og analytisk. Ved de videre gennemlytninger er analyseredskabet brugt til at angive, hvor der har været noget særligt interessant for dermed at beskrive, hvordan det fremstod interessant. Ud fra disse beskrivelser, mønstre og struktureringer er der blevet udvalgt mindre afsnit til udskrivning. Udskriftstykkerne udgør kun en del af det materiale, der er blevet viderebearbejdet. Den ovenstående skitsering af en bearbejdningsmetode går ud på at udfordre materialet ved at stille spørgsmål til det. Analyseredskabet er kun en ramme, et analytisk greb, et udredningsredskab til forståelse og bestemmelse af de bidrag, brud, bevægelser og forandringer, der bliver til i interaktion og kommunikation i virkeligheden. 2.5 Analyseform De anvendte analysestrategier er guidet af metaoptikken. Staunæs skriver: At arbejde gennem en metateoretisk optik er én måde at tæmme hverdagstænkningens uspecificerede fordomme, der kan forplumre projektet (Staunæs, 2004, p.82). Meningen med at arbejde strategisk gennem en metateoretisk optik er derved at forsøge at frigøre sig fra holdningsprægede opfattelser af, hvad en god skole er, den rigtige konstruktion af køn eller en klasses sande gruppefortælling. Analysen skal bære præg af, at arbejdet har gjort nytte af forforståelsen strategisk frem for induktivt. Det er derfor vigtigt at fremhæve, at idet der ikke findes nogen prædiskursiv tilgang til tingene (Butler 1995) 13, kan man lige så godt træde skridtet fuldt ud, så det ikke bare bliver taget højde for, men ligeledes benyttes. Det vigtigste er, at materialet får lov at tale (Staunæs 2004). Et af analyseredskaberne er som sagt inspireret af Staunæs processmatrix, der kan hjælpe på vej i forhold til sprogets begrænsninger. Redskabet arbejder ud fra modpolsprincippet, hvor strategien er først at lede efter konstitueringer i materialet, der virker fikserende på konstruktioner - for derefter at lede efter brud. Det kunne eksempelvis være at se på, hvordan subjektiviteter gøres eller udleves i fortællingerne. Man kan i dette 12 Staunæs, Dorthe (2004): Køn, etnicitet og skoleliv, Forlaget Samfundslitteratur. 13 Butler, Judith (1997): The Psychic Life of Power. Teories in Subjektion. Stanford University Press. Standford. 8

9 se, hvordan bestemte tegn samles omkring centre og genkendes som bestemte forankringspunkter. Disse centre er levende størrelser. I materialet ledes der efter italesættelser som indikerer normativitet og positioneringer, så som man gør( ), det er( ) den slags( ), typer eller nogen som( ) etc. På den måde bliver man fritaget for at se efter de overordnede kategorier, hvilket letter arbejdet. I vores afsøgningsproces er vi inspirerede af den poststrukturalistiske forståelse, som leder hen mod en diskurspsykologi, der hører under det subjektvidenskabelige paradigme. Forståelsen, som er overført til diskurspsykologien, hvilken vi er inspireret af, omhandler sprogets betydning og udspringer af den strukturalistiske og poststrukturalistiske sprogfilosofi. Strukturalisten Saussure (1991) 14 mente, at forholdet mellem sprog og virkelighed er arbitrært. Vi forbinder pr. definition bestemte tegn med bestemte referencer. Ifølge Saussure antager de forskellige tegn deres specifikke værdi gennem forskellen til andre tegn (fx mand, kvinde, barn). Disse tegn er spændt ud i et netværk af strukturer deraf strukturalisme. Vores adgang til virkeligheden går gennem sproget. Sproget er repræsentant for virkeligheden, og er på samme tid med til at skabe den. Den fysiske verden findes, men den får kun betydning for os, hvis vi forholder os til den gennem en diskursiv praksis (Jørgensen og Phillips, 1999) 15. Der foregår kampe på diskursive niveauer, dermed skabes der mulighed for forandring. Diskursen kan reproducere virkeligheden og ændre den, idet denne forandring sker både i diskursen og i den sociale virkelighed. Sproget ses i den forbindelse også som kropssprog. Diskursanalysen, som var diskurspsykologernes metodeanvendelse, fokuserer på relationerne mellem individ og gruppe på den ene side og samfundsmæssige strukturer og processer på den anden. Filosofisk bygger diskurspsykologien på en ikke-eksistentiel forståelse. Diskurspsykologi er en løs afgrænsning, som det fx ses i "Diskursanalyse som Teori og Metode" (1999), hvor det defineres forholdsvist bredt. Feltet diskurspsykologien kaldes ofte "socialkonstruktionisme" eller "social constructionism", fordi der er en anden retning, der traditionelt bliver kaldt konstruktivisme; Piagets (udviklings-)psykologi. Gergen er teoretikeren, som har indført skellet mellem konstruk-tivisme og konstruk-tionisme, derfor er denne opgaves forståelser selvfølgelig knyttet an til hans udlægning af socialkonstruktionisme Bachelor Gruppe A indenfor diskurspsykologien og de forståelser, der ligger heri (Gergen, 1997) 16. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration (2006) Active Participation of Ethnic I vores fortolkning er vi inspireret af hermeneutikkens metoder. Ud fra hermeneutikken er det Minority meningsfortolkning, Youth Society. der København: er det centrale ministeriet tema. for Begreber Flygtninge, som Indvandrere samtale og tekst har en central Integration. rolle, og der lægges vægt på interviewerens forforståelse af det, der analyseres den fortællendes plot jf. Pokinghorns 17 narrative teori - i dette tilfælde den studerendes 14 activities Saussure(1991): and positive Signs, youth Systems, development: and an Arbitrariness. investigation of In the DAVID influences HOLDCROFT: of (Modern. European Philosophy). Cambridge University Press. 15 communities and family. Adolescence, Vol. 40 (nr. 157), Jørgensen, Marianne Winther & Louise Phillips (1999): Diskursanalyse som teori og metode. Samfundslitteratur. Frederiksberg. 16 Om BFAU (2008, 26. Maj). Om BFAU. 1 afsnit. København: Ministeriet for Flygtninge, Gergen, Kenneth (1997): Realities and Relationships- Soundings in Social Construction. Harvard Indvandrere Universety og Integration. Press. Lokaliseret Morrissey, K.M. & Werner-Wilson, R.J. (2005). The relationship between out-of-school Polkinghorn, D.E. (1995): Narrative configuration in qualitative analysis. J.A. Hatch & R. Wisniewski. Life history and narrative. London: The Falmer Press. Roy, O. (2004). Den globaliserede islam. Forlaget Vandkunsten. Schmidt, G. (2002). Tidsanvendelse blandt pakistanere, tyrkere og somaliere et integrations perspektiv. København: SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. 9

10 baggrundsfortælling og bevæg grund for at søge ind på uddannelsen. På den måde har hermeneutikken den force, at den har legitimeret, det den kan, at fortolke meningssammenhænge. Et interview er en samtale om den menneskelige livsverden, hvor udsagnene er transformeret til den tekst, der skal fortolkes (Kvale, 1997) 18. Hermeneutikkens fortolkningsredskab er den hermeneutiske cirkel, det at der fortolkes gennem en proces, hvori betydningen af de enkelte dele bestemmes af tekstens store dele. I princippet er denne proces uendelig, men i praksis stopper den, idet man finder en mening, der er gyldig (Kvale, 1997). Den kontinuerlige proces arbejder hele tiden frem og tilbage i spændingsfeltet mellem del og helhed. Ofte begynder processen via uklare og intuitive forståelser, som hurtigt via denne arbejdsgang sættes i nye relationer, hvorved det giver mening. Man leder efter temaers betydning, der danner mønstre af uimodsigelig karakter. Disse må prøves af i sammenligning med helhedsforståelserne. Dialektikkens modsætningssøgning spiller dog også ind, idet vi finder det yderst interessant at se på den studerendes modsigende opfattelser i processen. I yderste konsekvens er det vigtigste, at intervieweren holder sig til det reale indhold i sin søgning, da det drejer sig om at afsøge og udvide den interviewedes udsagns autonomi. Man er så nær på den interviewede, at der hele tiden er mulighed for at sætte en refleksionsproces i gang, hvilket vi jo er meget interesserede i i denne sammenhæng. Som vi har redegjort for tidligere, er vi interesserede i at belyse ting, der fremtræder, og hvorledes det fremtræder. Vi vil gerne udforske de studerendes perspektiver på verden. Vi vil gerne overskride de umiddelbart oplevede betydninger med henblik på at gøre det usynlige synligt via refleksionsprocessen. Dette er en del af den fænomenologiske filosofi. Ifølge Merleau-Ponty 19 drejer det sig om at beskrive det givne så præcist som muligt. Herved opnås en objektivitet overfor de undersøgte fænomener. (Kvale, 1997). Man leder efter det, der forbliver konstant under variationer, hvorved man finder de fænomener der er fremtrædende. I det foregående har vi prøvet at fremhæve nogle af de pointer vi mener, vi kan benytte indenfor analysen af vores projekt. Flere steder træder de fremhævede filosofier ind over hinanden. Andre steder adskiller de sig, hvorved vi oplever deres berettigelse. Se bilag for arbejdspapiret til analysefasen. 2.6 Rapporterings form Vi ønsker at afrapporterer via flere kanaler. Primært via det at tegne et billede af de narrativer der tegner lærerstuderendes fortællinger. Dette kan gøres gennem mundtlig formidling og gennem skriftlig formidling som rapport og artikler. Vores intention er, at være konkrete i formidlingen og dermed anbefalingerne. Vi ønsker at komme med et bud på en samtale manual, som kan danne grobund for en AI-inspireret synergibåret dialogform til vejledning af undervisere, som skal udføre de studiesamtaler som er blevet implementeret i løbet af projektets gennemførelse. Sekundært vil vi bruge dette i vores undervisning praksisforberedende aktiviteter, som danner grunden for arbejdet med praktikken. 18 Kvale, Steinar (1997): Interview. Hans Reitzels Forlag. København. 19 Merleau-Ponty (1962): Phenomenology of Perception: An Introduction, Routeledge. 10

Identitetskonstruktioner hos unge med anden etnisk baggrund end dansk

Identitetskonstruktioner hos unge med anden etnisk baggrund end dansk Identitetskonstruktioner hos unge med anden etnisk baggrund end dansk Af: Marie Silbye Hansen Monica Loan Kim Nguyen Nanna Cecilie Schack Telling Sarah Kristine Skou Andersen Sidsel Margrethe Rasmussen

Læs mere

Når lederen også er coach

Når lederen også er coach Kandidatafhandling Copenhagen Business School 2012 Cand.Merc.HRM Ditte Jensen: Lea Jørgensen: Når lederen også er coach - Et casestudie af 6 lederes praksisbrug af ledelsesbaseret coaching og de tilhørende

Læs mere

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri I N S T I T U T F O R I D R Æ T O G E R N Æ R I N G K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Kandidatafhandling Christine Marie Topp Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri Et fokus på

Læs mere

Hvis man gør hiv, er det vel ikke det eneste, man gør?

Hvis man gør hiv, er det vel ikke det eneste, man gør? Speciale i Pædagogisk Psykologi - Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Aarhus Universitet Hvis man gør hiv, er det vel ikke det eneste, man gør? En pædagogisk psykologisk undersøgelse af subjektivitetstilblivelser

Læs mere

Se, min lærer danser: Om bulderbasser, nørder, prinsesser og hjemmelavede kajakker

Se, min lærer danser: Om bulderbasser, nørder, prinsesser og hjemmelavede kajakker Se, min lærer danser: Om bulderbasser, nørder, prinsesser og hjemmelavede kajakker en undersøgelse af kønskonstruktioner i naturfagene på mellemtrinnet Thomas Dam Mads Lund Andersen Kristina Helen Marie

Læs mere

Håbet om forandring. Indledning og problemformulering

Håbet om forandring. Indledning og problemformulering Håbet om forandring Indledning og problemformulering I Vesten lever vi i et individualiseret samfund, hvilket har betydning for vores forståelser for psykiske forstyrrelser. Traditionelt (psykoanalytisk

Læs mere

grundskole og UU i samarbejde om unges karrierevalgsproces

grundskole og UU i samarbejde om unges karrierevalgsproces Der skal to til en tango grundskole og UU i samarbejde om unges karrierevalgsproces Fleksibelt forløb Master i Uddannelsesplanlægning og vejledning Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Århus Universitet

Læs mere

Mellem minoritet og majoritet et ikke-sted

Mellem minoritet og majoritet et ikke-sted Tekla Canger Mellem minoritet og majoritet et ikke-sted Minoriserede unges biografiske fortællinger om uddannelse, normalitet og andethed En ph.d.-afhandling fra Forskerskolen i Livslang Læring Roskilde

Læs mere

Business Intelligence & bibliotekarprofessionen: iagttagelse og selviagttagelse

Business Intelligence & bibliotekarprofessionen: iagttagelse og selviagttagelse Speciale 2008-2009 Danmarks Biblioteksskole, København Business Intelligence & bibliotekarprofessionen: Udarbejdet af Thea Graabæk Knudsen & Kasper Nordhoek Johansen Vejleder Hans Elbeshausen Antal normalsider:

Læs mere

Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse

Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse Sociologisk speciale, 10. semester Aalborg Universitet August 2012 Forfatter: Johanne Ravnås Lang-Stobbe Vejleder: Inger Glavind Bo Forside:

Læs mere

Samarbejde skaber læring

Samarbejde skaber læring Side 1 af 71 University College Lillebælt Pædagoguddannelse 16. januar 2015 Vejleder: Lars Kjær Larsen Heidi Pedersen Joan Stoof Jensen Bachelorprojekt 7. semester Denne opgave indeholder 88.502 anslag

Læs mere

- en pædagogisk-antropologisk undersøgelse af forskellige rationaler i den kommunale frivillighed

- en pædagogisk-antropologisk undersøgelse af forskellige rationaler i den kommunale frivillighed - en pædagogisk-antropologisk undersøgelse af forskellige rationaler i den kommunale frivillighed Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Antropologi Aarhus Universitet September 2013 Skriftligt speciale udarbejdet

Læs mere

LØB & BLIV SUND. Et kvalitativt studie om sundhed og maraton. Forfattere: Helle Farsinsen, 50758 & Marie Mynderup Jensen, 51272

LØB & BLIV SUND. Et kvalitativt studie om sundhed og maraton. Forfattere: Helle Farsinsen, 50758 & Marie Mynderup Jensen, 51272 LØB & BLIV SUND Et kvalitativt studie om sundhed og maraton Forfattere: Helle Farsinsen, 50758 & Marie Mynderup Jensen, 51272 Vejleder: Thorben Simonsen Afleveringsdato: 18. december 2013 K1 Sundhedsfremme

Læs mere

1 INDLEDNING 5 2 METODE 15

1 INDLEDNING 5 2 METODE 15 1 INDLEDNING 5 1.1 FOKUS PÅ OFFENTLIG LEDELSE 5 1.2 UDDANNELSEN OG DENS SIGTE 6 1.3 DAGINSTITUTIONER UNDER PRES 6 1.4 PROBLEMFELT 7 1.5 PROBLEMFORMULERING 8 1.6 UDDYBNING AF PROBLEMFORMULERING 8 1.7 BEGREBSAFKLARING

Læs mere

Specialet udgør anslag 191.586, hvilket svarer til 78,9 normalsider á 2400 anslag pr. side inklusiv mellemrum.

Specialet udgør anslag 191.586, hvilket svarer til 78,9 normalsider á 2400 anslag pr. side inklusiv mellemrum. FORMALIA Specialet udgør anslag 191.586, hvilket svarer til 78,9 normalsider á 2400 anslag pr. side inklusiv mellemrum. Udover rapporten medfølger formidlingsprodukt i form af artikel og baggrundspapir

Læs mere

Dansk abstrakt. Udarbejdet af: Cathrine Thim Pedersen og Andreas Bjerregaard. Vejleder: Nicolas Kjerulf, Adjunkt, Fysioterapeut, M.Sc.

Dansk abstrakt. Udarbejdet af: Cathrine Thim Pedersen og Andreas Bjerregaard. Vejleder: Nicolas Kjerulf, Adjunkt, Fysioterapeut, M.Sc. Dansk abstrakt Udarbejdet af: Cathrine Thim Pedersen og Andreas Bjerregaard Vejleder: Nicolas Kjerulf, Adjunkt, Fysioterapeut, M.Sc. Sted: Fysioterapeutuddannelsen, Professionshøjskolen Metropol, juni

Læs mere

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse Denne blanket skal indsættes som FORSIDE i alle tre eksemplarer af eksamensopgaven. Modulnavn- og -nr.: Vejleders navn: Titel på opgaven: Ugeskema som specialpædagogisk indsats

Læs mere

Organisationsstrukturen i 3F... 33 Ligestilling i LO og 3F... 34 Idealet om ligestilling i 3F... 35 Analyse... 36 Bacchi analyse af guide...

Organisationsstrukturen i 3F... 33 Ligestilling i LO og 3F... 34 Idealet om ligestilling i 3F... 35 Analyse... 36 Bacchi analyse af guide... Indhold Problemfelt... 4 Problemformulering:... 5 Metode... 5 Videnskabsteoretisk perspektiv... 5 Normative standpunkter... 6 Fagforening og solidaritet... 6 Ligestilling... 6 Køn som konstruktion... 7

Læs mere

Hallo giv mig lige en chance. Unges valg af efterskole set fra et kritisk psykologisk perspektiv

Hallo giv mig lige en chance. Unges valg af efterskole set fra et kritisk psykologisk perspektiv Hallo giv mig lige en chance Unges valg af efterskole set fra et kritisk psykologisk perspektiv Roskilde Universitetscenter Specialeafhandling, psykologi Efteråret 2004 1 Hallo giv mig lige en chance Unges

Læs mere

Flere end to slags børn

Flere end to slags børn Flere end to slags børn - en rapport om køn og ligestilling i børnehaven Af Jesper Olesen Kenneth Aggerholm & Jette Kofoed Learning Lab Denmark Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Aarhus Universitet

Læs mere

Hvad kan Fortælling? Louis Jensens Hundrede historier

Hvad kan Fortælling? Louis Jensens Hundrede historier Hvad kan Fortælling? En sjette gang var der et træ og en lille fugl. De var gode venner og talte tit sammen. Den lille fugl fløj op fra træets top, så sig omkring og fløj så ned igen og satte sig hos træet

Læs mere

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Af Carsten Hornstrup og Jacob Storch Man kan betragte arbejdet med udviklingen af organisationer ud fra et tankerum eller et teoretisk rum og ud

Læs mere

Jeg har hiv, hiv har ikke mig

Jeg har hiv, hiv har ikke mig DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Jeg har hiv, hiv har ikke mig En undersøgelse af identitetsudvikling og anerkendelsesmuligheder blandt unge hivsmittede i Danmark Sisse Liv Lauesen

Læs mere

Redaktionelt forord. Tidsskrift for Socialpædagogik. Nr. 25 2010. Tema: Profession og viden

Redaktionelt forord. Tidsskrift for Socialpædagogik. Nr. 25 2010. Tema: Profession og viden Tidsskrift for Socialpædagogik Nr. 25 2010 Tema: Profession og viden Redaktionelt forord Tidsskrift for Socialpædagogik udgives af Dansk Forening for Socialpædagogik og udkommer to gange om året - i juni

Læs mere

AFSLUTTENDE MASTERPROJEKT

AFSLUTTENDE MASTERPROJEKT AFSLUTTENDE MASTERPROJEKT Roskilde Universitet MUL MAJ 2013 DEN KLINISKE VEJLEDERS PROFESSIONSHABITUS Projekt udarbejdet af: Camilla Lindhardt Studienr.: 22463 Gry Tange Studienr.: 48716 Vejleder: Jakob

Læs mere

Dokumenterer vi det, vi siger, vi gør?

Dokumenterer vi det, vi siger, vi gør? Speciale på Kandidatuddannelsen i Socialt arbejde Dokumenterer vi det, vi siger, vi gør? En diskursanalyse af sammenhængen mellem mål og metoder i de individuelle planer fra Dansk Kvalitetsmodel på det

Læs mere

Pigers lyst til at lære i natur/teknik

Pigers lyst til at lære i natur/teknik Pigers lyst til at lære i natur/teknik -Inquiry Based Science Education Camilla Mørch Jørgensen LH291127 Dato: 18.4.2013 Faglærer-vejleder: Jens Jakob Ellebæk Pædagogisk vejleder: Johanne Skovgaard Larsen

Læs mere

FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI

FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL CENTER FOR LEDELSE I BYGGERIET FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI Et empirisk studium af praksis omkring projektkonkurrencer MAJ 2005 UDARBEJDET AF MARIANNE MUFF FØRRISDAHL I

Læs mere

Radiografuddannelsen Pædagogisk grundlag

Radiografuddannelsen Pædagogisk grundlag 22. februar 2013 Indhold 1. Formål med beskrivelse af radiografuddannelsens pædagogiske grundlag... 3 2. s pædagogiske grundlag... 3 2.1 Uddannelsesmål... 4 2.2 Læring... 5 2.2.1 Et konstruktivistisk perspektiv

Læs mere

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Der var engang Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Line Lykke Hagen (108348) og Janne Locander (108191) BA projektgruppe

Læs mere