Praktikhåndbog Vejledning i forhold til praktikforløb for sosu-elever knyttet til UC Diakonissestiftelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Praktikhåndbog Vejledning i forhold til praktikforløb for sosu-elever knyttet til UC Diakonissestiftelsen"

Transkript

1 Praktikhåndbog Vejledning i forhold til praktikforløb for sosu-elever knyttet til UC Diakonissestiftelsen Vejledningen har fokus på forhold, der er direkte knyttet til elever fra UC Diakonissestiftelsen og vejledningens primære målgruppe er praktikvejledere. Skrevet i LUU-regi og godkendt den 11. maj Elevernes retslige status og uddannelsesforløb Ansættelse Social- og sundhedselever optages på Diakonissestiftelsen og ansættes af Frederiksberg Kommune (FK) og Region Hovedstaden (RH). FK og RH er juridisk myndighed og godkendt til at ansætte og uddanne elever. Det betyder, at den enkelte elev ikke ansættes af ét praktiksted (f.eks. et plejehjem, socialpsykiatrisk tilbud eller i hjemmeplejen) men af FK/RH. Social- og sundhedselever er omfattet af lov om erhvervsuddannelser og overenskomst for social- og sundhedspersonale. I overenskomsten fremgår det, at eleven udover ansættelsessamtale også skal have et ansættelsesbrev, der beskriver vilkårene for ansættelsen. Hvis uddannelsesaftalen ophæves, ophører ansættelsen. Uddannelsesforløbet for elever optaget på social- og sundhedsuddannelsen planlægges og afvikles efter gældende bekendtgørelser og uddannelsesordninger. Bekendtgørelser og uddannelsesordninger findes på social- og sundhedsskolens hjemmeside: Optagelse Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø unge under 18 år Uddannelsen Formål Praktikforløb Praktikkens rammer Social- og sundhedsuddannelsen foregår på Diakonissestiftelsens social- og sundhedsskole. Skolen refererer til Sosu-fagbestyrelsen, der er nedsat af bestyrelsen på Den danske Diakonissestiftelse. Diakonissestiftelsen er en selvejende institution, hvis virke hviler på et folkekirkeligt grundlag. Social- og sundhedsskolen varetager uddannelse på social- og sundhedsuddannelsen: Grundforløb, Trin 1 (social- og sundhedshjælper) og Trin 2 (social- og sundhedsassistent). De almindelige arbejdsmiljøregler gælder også for elever. Det er praktikstedets ansvar, at eleven bliver oplært i det, der hører til arbejdsområdet. Vejledning til arbejdsmiljø for unge under 18 år på arbejde i forbindelse med socialog sundhedsuddannelserne: Social- og sundhedsuddannelsen har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder: Borger- og patientrettet sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse Det social- og sundhedsfaglige myndighedsområde Personlig og praktisk hjælp og støtte til egenomsorg Professionel omsorg, pleje og sygepleje Aktivitet i hverdagslivet og rehabilitering Kommunikation, dokumentation, vejledning og instruktion Koordinering, administration og styring Arbejdsgiver har ansvar for, at der er følgende rammer for elevens

2 praktikuddannelse: Eleven får en praktikvejleder, som har praktikvejlederuddannelsen Eleven får en grundig introduktion til praktikstedet og sit uddannelsesforløb Eleven får introduktion til kommunens/regionens værdigrundlag, personalepolitikker og retningslinjer Der afholdes forventningssamtale med eleven, når denne starter sit praktikforløb Der afholdes midtvejsevaluering med eleven midtvejs i praktikperioden. Evalueringen skal foreligge skriftligt Der afholdes slutevaluering inden for de sidste 14 dage, hvor der tages udgangspunkt i PASS-erklæring Praktikvejlederen har fokus på at støtte eleven i at formulere sine læringsaftaler Eleven er i dialog om sin læringsaftaler med sin praktikvejleder Eleven er løbende i dialog med sin praktikvejleder om, hvordan det går med uddannelsesforløbet, herunder at det sikres, at eleven får tilbagemelding på sin læring Arbejdsopgaverne skal afspejle de opgaver, som det uddannede personale varetager under hensyn til, at eleverne er under udannelse og med udgangspunkt i praktikmålene. Elevens forudsætninger, uddannelsen krav og praktikstedets rammer afgør, hvilke aktiviteter eleven kan indgå i. Mål i praktikken Eleven skal nå praktikmålene. Se elevens uddannelsesmappe for praktikmål for elever på trin 1. Se Konkretisering af målene for trin 2 på skolens hjemmeside I praktikuddannelsen tilgodeses dette ved en individuel uddannelsesplanlægning, som tager udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger og praktikstedets læringsmuligheder. Elevens uddannelse justeres jævnligt via fremadrettede evalueringer. Læringsredskaber Flytning til andet praktiksted Eleven skal bruge logbog og kan bruge læringsaftaler, refleksionscirklen m.m. Der kan også benyttes simulationstræning og andre former for pædagogiske metoder. Som udgangspunkt flyttes eleverne ikke mellem praktikstederne, da det forudsættes, at praktikstederne arbejder med de problemer, der kan være. Konflikter og uoverensstemmelser løses bedst lokalt evt. med hjælp fra nærmeste leder. I særlige tilfælde kan der dog være forhold mellem elev og praktiksted, som bevirker, at eleven kan få tilbudt et nyt praktiksted. Prøvetid PASS-erklæringer, bedømmelser i praktikuddannelsen Prøvetiden er de første 3 måneder i elevens første praktik, det gælder også for elever med merit. Det er vigtigt, at elevens egnethed følges meget tæt i prøvetiden, og at praktikstedet så tidligt som muligt gør arbejdsgiver opmærksom på eventuelle problemer. Kontakt arbejdsgiver, hvis du er i tvivl. Ved afslutningen af hver praktikperiode afholdes en gensidig evaluering, hvor eleven og praktikvejlederdeltager. Evalueringerne tager afsæt i PASS-erklæringen. Blanket til praktikerklæring findes på: Praktikvejlederen er forpligtiget til at udarbejde skriftlige praktikerklæringer, inklusiv bilag og sende disse til skolen. Eleven opfordres til at udarbejde en skriftlig evaluering i forhold til målene for praktikperioden efter hver praktikperiode. Hvis der findes et lokalt evalueringsskema, skal eleven udfylde dette.

3 Når eleven starter i en ny praktik, skal der tages udgangspunkt i den forrige PASSerklæring. Det er elevens ansvar, at opbevare sin PASS-erklæring og medbringe den til det efterfølgende praktiksted. Konsekvenser ved ikke godkendt praktik Praktikvejlederen opfordres til tidligt at kontakte ansættelsesstedet, hvis de vurderer, at eleven ikke kan opnå praktikmålene. Hvis praktikstedet vurderer, at en elev ikke kan bestå sin sidste praktik, skrives det i PASS-erklæringen. Klagemuligheder Hvis der opstår uenighed mellem elev og praktiksted om uddannelsesforhold, skal eleven i første omgang kontakte egen praktikvejleder, og herefter egen kontaktlærer/praktikkoordinator på skolen. Hvis problemet ikke kan løses lokalt, skal uddannelseskonsulenten i enten Frederiksberg Kommune eller i Region Hovedstaden kontaktes. Det Faglige Udvalg (PASS) er næste klageinstans. Arbejdstid og løn Arbejdstid Elever er som hovedregel omfattet af samme arbejdstidsregler, som gælder for det uddannede personale på området. Dog er følgende grundlæggende undtagelser: Der er en øvre begrænsning på antallet af aften-/natte- og weekendvagter Ulempebetaling for vagter i disse perioder, som eleven deltager i, er indeholdt i grundlønnen. Der udbetales derfor ikke arbejdstidsbestemte tillæg i henhold til arbejdstidsaftalernes regler om arbejde på særlige tidspunkter Hvis en elev arbejder på en søgnehelligdag udløser dette en erstatningsfridag. Erstatningsfridagen skal være indregnet i den planlagte mødeplan for perioden Elever betragtes som fuldtidsansatte med en ugentlig arbejdstid på gennemsnitlig 37 timer. Eleven har ret til spisepauser på 29 minutter, hvor han/hun står til rådighed for praktikstedet. Søgne- og helligdage udover ferie Lønudbetaling Befordringstilskud Da FK og RH ikke har fælles regler vedrørende arbejde på 1. maj, Grundlovsdag, juleaftensdag og/eller nytårsaftensdag, er det reglerne i de respektive overenskomster, der følges. Lønnen udbetales månedsvis bagud på elevens Nem-konto sidste hverdag i måneden. I skoletiden kan visse elever få befordringstilskud. I praktikperioden kan eleven søge fradrag jf. skatteregler. Beklædningsgodtgørelse Fremmøde (sygdom, ferie m.m.) Mødepligt De steder, hvor personale og elever benytter eget tøj, er eleven berettiget til godtgørelse. Udbetaling følger overenskomstens bestemmelser. Der er mødepligt under hele uddannelsen, både når eleven er i skole og i praktik. Som fravær regnes for eksempel egen sygdom, barns 1. og 2. sygedag, tjenestefrihed, og omsorgsdage. Eleven skal gøres opmærksom på, at han/hun ikke må forlade arbejdspladsen, før arbejdstids ophør. Det er praktikstedet, som i det daglige forvalter disse regler. Hvis der opstår problemer eller usikkerhed om fortolkning af regler, skal arbejdsgiver kontaktes.

4 Syge- og raskmelding Eleven er i et ansættelsesforhold. Derfor skal fravær registreres for at overholde ansættelsesbetingelserne. Syge-/raskmeldning i praktikken sker efter det enkelte steds retningslinjer, og eleven introduceres til procedurerne i starten af praktikforløbet. Sygefravær skal indberettes til arbejdsgiver hver uge. Hvis en elev er syg i mere end 14 dage, skal praktikstedet kontakte elevadministrationen og bede eleven dokumentere fraværet med en friattest. Eleven skal ikke lægge penge ud til attesten. Indberetning af ferie og andet fravær Fravær og sygdom indberettes løbende til arbejdsgiver. Proceduren vedrørende fravær kan ses på skolens hjemmeside, hvor der også er indberetningsskema. For elever på trin 2 skal man være opmærksom på, om eleven er ansat i Frederiksberg Kommune eller i Region Hovedstaden. Ansættelsessted vil fremgår af holdlisten. Det er vigtigt, at det registreres, hvilket type fravær, der er tale om (omsorgsdag, barns sygdom, ferie, etc.). Konsultation hos læge, tandlæge mv. Konsultation hos læge, tandlæge mv. skal så vidt muligt placeres uden for arbejdstiden. Det er praktikstedet, som i det daglige forvalter denne regel. Konsultationerne tæller med i vurdering af elevens samlede fravær. Opstår der uoverensstemmelser mellem praktiksted og elev, skal arbejdsgiver inddrages. Barns 1. og 2. sygedag Omsorgsdage Ferie Tjenestefrihed Orlov Straffeattester Anmeldelser af arbejdsskader Eleven kan efter anmodning få hel eller delvis fri med løn, hvis elevens barn er syg, og følgende betingelser er opfyldte: Barnet er under 18 år Barnet bor hos eleven Tjenestefrihed er nødvendigt af hensyn til barnet Elevens fravær er foreneligt med forhold på praktikstedet Eleven har 2 omsorgsdage om året pr. barn til og med det år, hvor barnet fylder 7 år. Omsorgsdage afholdes efter aftale med praktiksted under hensyn til forhold på praktikstedet. Eleven skal overfor praktikstedet dokumentere ret til efterspurgt omsorgsdag. Omsorgsdage skal indberettes til arbejdsgiver. Eleven har ret til 6 ugers ferie. De 5 uger er som regel planlagt ved uddannelsesstart og fremgår af uddannelseskontrakten og turnusplanen. Hovedreglen er at eleverne ikke kan omlægge denne ferie. Tjenestefrihed med eller uden løn følger gældende regler hos arbejdsgiver. Eleven har i særlige sjældne tilfælde mulighed for, af personlige eller uddannelsesmæssige årsager, at holde orlov i uddannelsesforløbet. Aftale om orlov, samt mulighederne for genoptagelse af uddannelsesforløb træffes med skolen og arbejdsgiver. Elever, der skal i praktik i Frederiksberg Kommune, skal fremvise straffeattest. Straffeattesten må højst være 14 dage gammel. Hvis elever fra FK kommer ud for en arbejdsulykke, skal elevadministrationen straks kontaktes. Hvis elever fra RH kommer ud for en arbejdsulykke, skal Center for HR kontaktes.

5 Forpligtelser Omgangsform Tavshedspligt Hygiejniske retningslinjer Det medfører bortvisning at indtage og eller være påvirket af euforiserende stoffer eller alkohol. Trusler, herunder truende sms-beskeder, vold, tyveri, våbenbesiddelse, samt hærværk medfører bortvisning og ophævelse af uddannelsesaftalen. Arbejdsgiver skal straks kontaktes. Eleven er som andre ansatte omfattet af tavshedspligten. Eleven skal efterleve lokale retningslinjer og instrukser, herunder regler for afbrydelse af smitteveje, rent og urent og sterilt. Trin 2 elever skal gennemføre og dokumentere e-learnings program, som kan findes på Region Hovedstadens hjemmeside. Beklædning Cykel Beboere, borgere, patienter og pengesager Rygepolitik Mobiltelefon PDA eller andet dokumantationssystem Samtaler i praktikken Forventningssamtale: Midtvejssamtale Eleven skal følge uniformsetiketten på praktikstedet. Det er et krav, at eleven kan cykle og selv har cykel. Praktikstedet har ansvar for at informere eleven om, hvordan pengesager håndteres i forhold til patienter/borgere/patienter. Hovedreglen er, at man ikke må modtage gaver. Eleven skal følge de lokale regler. Eleven skal følge de lokale regler. Hvis eleven ikke overholder gældende retningslinjer for registrering i PDA en/andet dokumentationssystem, kan det få konsekvenser for ansættelsen. Eleven skal skrive og medbringe en præsentation af sig selv. Skabelonen findes på skolens hjemmeside. I løbet af samtalen skal der tales om gensidige forventninger, syge- og raskmelding samt beskrivelse af praktiksted. Der skal tages udgangspunkt i aktuelle og tidligere bilag fra PASS-erklæring, eleven kan evt. selv udfylde det aktuelle bilag, før man taler om niveau og plan for resten af forløbet. Der afholdes midtvejsevaluering med eleven midtvejs i praktikperioden, hvor der tages udgangspunkt i PASS-erklæringen. Samtalen er en status på elevens niveau, og vejledende i forhold til den sidste del af praktikken. Samtalen skal berøre: praktikmålene, herunder praktikstedets mål og elevens niveau hvordan eleven kommer videre, dvs. hvad skal eleven arbejde med? hvordan skal eleven arbejde med det? herunder planlægning af det videre forløb? Evalueringen skal foreligge skriftligt. Slutevaluering Der afholdes slutevaluering inden for de sidste 14 dage, hvor der tages udgangspunkt i PASS-erklæringen. Bilagsarket kan eventuelt udfyldes sammen med eleven. PASS-erklæring og bilag skal sendes til skolen og udleveres til eleven. Omsorgssamtale Ved manglende trivsel eller ved uacceptabelt fravær, har praktikstedet ansvar for at indkalde eleven til en samtale. Når det drejer sig om fraværssamtaler, er der en retningslinje på skolens hjemmeside. Der skal altid være referat fra samtalen.

6 Helhedsvurdering Der laves en helhedsvurdering, hvis et af følgende forhold gør sig gældende: Når et praktikforløb bedømmes med ikke godkendt Når andre uacceptable forhold i elevens praktikuddannelse taler herfor Ansættende myndighed indkalder til samtale på baggrund af henvendelse fra praktikstedet. Formålet med helhedsvurderingen er at vurdere og træffe afgørelser om elevens uddannelsessituation og fortsatte uddannelsesforløb. Ved helhedsvurderinger deltager eleven, repræsentanter fra skolen, repræsentanter fra praktikstedet og den ansættende myndighed. Én repræsentant fra ansættende myndighed er mødeleder og referent ved helhedsvurderingen, og vedkommende er ansvarlig for, at der træffes en afgørelse om elevens eventuelle fortsatte uddannelsesforløb. Eleven kan have en bisidder med. I henhold til Forvaltningslovens kapitel 5, 19 skal eleven have mulighed for at fremkomme med sine overvejelser over situationen, inden der træffes en endelig beslutning. Tjenstlig samtale En tjenstlig samtale er en samtale af alvorlig karakter, hvor eleven har opført sig utilfredsstillende eller uacceptabelt. Samtalen gennemføres af lederen på praktikstedet og skal altid dokumenteres og ansættende myndighed skal kontaktes. Eleven indkaldes skriftligt, og opfordres til at have en bisidder med. Partshøring Skoleforløb UC Diakonissestiftelsen, pædagogisk grundlag, kontakt data, m.m. Når der træffes en afgørelse, der har konsekvenser for elevens ansættelse, skal der fortages en partshøring. Det gælder både ved advarsel og ophævelse af uddannelsesaftalen. Det er ansættende myndighed, der foretager partshøringen. Indenfor uddannelsens rammer tilrettelægges der læringssituationer, så eleven: Får mulighed for undren, refleksion og fordybelse Får mulighed for at styre egne læringsmål Udvikler evne til kritisk stillingtagen Udvikler evne til at indgå i sociale sammenhænge og udvikler evne til at håndtere konflikter Udvikler en problemløsende tankegang Får erfaring med at løse problemer sådan som eleven vil møde dem i arbejdslivet Selvstændigt og i samarbejde med andre opnår de bedste problemløsninger Bliver bevidst om egne måder at lære på. I skoleundervisningen tilgodeses dette bl.a. gennem forskellige undervisningsmetoder, der tager udgangspunkt i undervisningens indhold, den enkelte elevs forudsætninger og individuelle måde at lære på. Lærerrollen veksler fra formidler til inspirator, vejleder, coach, opgavestiller, igangsætter, tovholder m.m Skolen tilbyder mentorordning for særligt udsatte elever. Dette sker i samarbejde med Frivillighedscenteret på Diakonissestiftelsen. Eleven må gerne gå fra praktikstedet én time om måneden for at mødes med mentor. Den lokale uddannelsesplan findes på skolens hjemmeside. Praktiske oplysninger Skolen er åben fra kl til kl (fredag kl ) Skolens tlf.nr. : , Hjemmeside:

7 Kontaktperson fra UC Diakonissestiftelsen Alle elever får tildelt en kontaktlærer, der følger eleven gennem hele uddannelsesforløbet, såvel i skole som i praktik. Kontaktlæreren støtter eleven i at tilegne sig faglige og personlige kompetencer med udgangspunkt i elevens forudsætninger, f.eks. uddannelse, personlige erfaringer og læringsstil. Kontaktlærersamtalerne på skolen skal give eleven mulighed for at reflektere over progression, både set i forhold til den personlige uddannelsesplan/elevplan og i forhold til de personlige og faglige kompetencer. Eleven aftaler tidspunkt med praktikvejlederen og kontaktlæreren. Praktikvejleder kan ved behov kontakte kontaktlærer, hvis navn fremgår af holdlisten. Samarbejde mellem skole og praktik LUU, praktikkens mulighed for Social- og sundhedsskolen samarbejder med Det Lokale Uddannelsesvalg (LUU) om indflydelse på uddannelsen tilrettelæggelse og afvikling af uddannelsen. Ifølge Lov om Erhvervsuddannelser (Lov nr /02/2015) er det LUU's opgave at: Rådgive skolen i spørgsmål der vedrører uddannelsen Medvirke ved udarbejdelse af undervisningsplanen Indstille valgfag Virke for og følge med i samarbejdet mellem skolen og det lokale arbejdsmarked Medvirke ved kvalitetssikring af uddannelsen LUU er repræsenteret af elever, de faglige organisationer, arbejdsgiver, KL, Region Hovedstaden, og social- og sundhedsskolen. Skolelederen er tilforordnet. Det forventes, at elevrepræsentanter får fri fra praktikuddannelsen, når der er møde i LUU. LUU holder møde ca. hver anden måned. Formanden og skolelederen (referenten) udarbejder dagsordenen og indkalder til møder. Referater kan ses på skolens hjemmeside: Desuden har det faglige udvalg for den pædagogisk assistentuddannelse og social-og sundhedsuddannelsen PASS uddelegeret flere opgaver til LUU, herunder tvister mellem elev og praktikvirksomhed. Læs vejledning til LUU om tvister på se også klagevejledning på skolens hjemmeside Samarbejdsmøder Skolen indkalder til samarbejdsmøder 2 gange om året for både hjælperuddannelsen og for assistentuddannelsen. Praktikvejledere opfordres til at deltage og bidrage til indholdet i dagsorden. Udveksling af elevdata Praktikstederne modtager elevlister fra skolens sekretariat med henblik på fordeling af elever på de forskellige praktiksteder. Elevlisterne indeholder elevens navn, adresse, telefonnummer og cpr-nummer. Elevernes adresser og cpr-numre skal behandles fortroligt. Oplysninger om eleverne, der støtter deres læring, kan udveksles mellem skole og praktik, samt mellem praktiksteder. Ophævelse af ansættelse/uddannelsesaftale Misligholdelse af uddannelseskontrakten Efter prøvetidens udløb kan elev og ansættende myndighed ophæve uddannelsesaftalen, hvis der foreligger dokumenteret misligholdelse af uddannelsesaftalen. Misligholdelse kan være, hvis eleven konkret og groft har tilsidesat de gældende regler for elevadfærd. Der skal dog foretages parthøring. Hvis praktikstedet vurderer, at eleven har misligholdt uddannelsesaftalen, skal ansættende myndighed straks kontaktes. Eksempler på misligholdelse kan være at eleven:

8 Udebliver fra tjeneste uden gyldig grund Gentagne gange tilsidesætter regler for fremmødetidspunkter Snyder med registreringsværktøjer Udøver strafbare forhold Har indtaget alkohol/rusmidler Møder påvirket af alkohol/rusmidler Tilsidesætter bestemmelser om tavshedspligt Gentagne gange tilsidesætter ordens- og kompetenceforskrifter på arbejdspladsen Gentagne gange tilsidesætter regler for rygepolitik, brug af mobiltelefon, regler for god omgangstone

Praktikhåndbog Vejledning i forhold til praktikforløb for sosu-elever knyttet til UC Diakonissestiftelsen

Praktikhåndbog Vejledning i forhold til praktikforløb for sosu-elever knyttet til UC Diakonissestiftelsen Praktikhåndbog Vejledning i forhold til praktikforløb for sosu-elever knyttet til UC Diakonissestiftelsen Vejledningen har fokus på forhold, der er direkte knyttet til elever fra UC Diakonissestiftelsen

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Social- og sundhedshjælperuddannelse. Ydelsesbeskrivelse gældende Lovgrundlag

Ydelsesbeskrivelse. Social- og sundhedshjælperuddannelse. Ydelsesbeskrivelse gældende Lovgrundlag Ydelsesbeskrivelse Social- og sundhedshjælperuddannelse Lovgrundlag LBK nr. 789 af 16/06/2015 Erhvervsuddannelsesloven BEK nr. 500 af 22/4/2015 Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning

Læs mere

Vejledning. Social- og sundhedsassistentelevers ansættelses- og uddannelsesvilkår

Vejledning. Social- og sundhedsassistentelevers ansættelses- og uddannelsesvilkår Vejledning Social- og sundhedsassistentelevers ansættelses- og uddannelsesvilkår Kommuner/Region Hovedstaden Vejledningen henvender sig til ledere og medarbejdere med ansvar for uddannelse af social- og

Læs mere

Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen

Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen Håndbog til elever Udgivet af Vordingborg Kommune Januar 2015 Udarbejdet af: Pædagogisk Konsulent Charlotte Skovgaard Fotos:Colourbox Vordingborg Kommune

Læs mere

Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Social- og sundhedshjælperuddannelsen Ydelsesbeskrivelse 2015 Social- og sundhedshjælperuddannelsen Indledning Center for Sundhed og Omsorg i Egedal kommune har en uddannelsesmæssig forpligtigelse i forhold til det dimensionerede antal elever.

Læs mere

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Tolstrup & Hvilsted ApS Myntevej 3 8920 Randers NV www.tolstruphvilsted.dk CVR: 33957203 1 1 Indledning Nærværende rammekontraktbilag indeholder følgende forpligtende

Læs mere

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE Anbefalinger til de involverede aktører Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse 1 INDHOLD Forord...3 Rammer for uddannelsen...4 Elevens samarbejdspartnere

Læs mere

Håndbog til praktikvejledere PA elever

Håndbog til praktikvejledere PA elever Håndbog til praktikvejledere PA elever Håndbog til praktikvejledere Udgivet af Vordingborg Kommune Januar 2015 Udarbejdet af: Pædagogisk Konsulent Charlotte Skovgaard Fotos: Colourbox Vordingborg Kommune

Læs mere

Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Social- og sundhedsassistentuddannelsen Ydelsesbeskrivelse 2015 Social- og sundhedsassistentuddannelsen Praktik 3 Indledning Center for Sundhed og Omsorg i Egedal kommune har en uddannelsesmæssig forpligtigelse i forhold til det dimensionerede

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Børn & Familie. Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA)

Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Børn & Familie. Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA) Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Børn & Familie Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA) Værd at vide som praktiksted Juli 2015 Indhold Uddannelsen 3 Prøvetid 3 Praktik og evaluering 3 Arbejdstidsplanlægning

Læs mere

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015 Praktik i social- og sundhedsuddannelsen Maj 2015 2 Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med praktikuddannelsen

Læs mere

veje til den gode praktik

veje til den gode praktik veje til den gode praktik SOCIAL OG SUNDHEDSSKOLEN HERNING indholdsfortegnelse FORORD SIDE 3 INDLEDNING SIDE 4 TO SIDER AF SAMME SAG SIDE 6 FORUDSÆTNINGER FOR EN GOD PRAKTIKUDDANNELSE SIDE 7 FORUDSÆTNINGER

Læs mere

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Indhold Kontaktinformationer side 2 Oversigt over samtaler i uddannelsesforløbet side 3-5 Kompetencehjul

Læs mere

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge August 2010 Pædagogisk Assistent Uddannelse Praktikhåndbog For elever og praktikvejledere Børn og Unge Indholdsfortegnelse Generel information Indledning...............................................................

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse i Egedal kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse i Egedal kommune Pædagogisk Assistent Uddannelse i Egedal kommune 2 3 Velkommen til uddannelsen som Pædagogisk Assistent Fakta om Egedal Kommune Egedal Kommune ligger i attraktive og naturskønne omgivelser tæt på København.

Læs mere

Praktik. i Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015

Praktik. i Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015 Praktik i Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015 April 2016 Samarbejde mellem skole og praktiksted Skolen og praktikstedet samarbejder med henblik på at skabe

Læs mere

RAMMEAFTALE - PRAKTIKUDDANNELSEN SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN

RAMMEAFTALE - PRAKTIKUDDANNELSEN SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN RAMMEAFTALE - PRAKTIKUDDANNELSEN SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN Udarbejdet og godkendt af LUU januar 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 2 DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE... 4 3 ELEVEN... 6 4 SKOLEN...

Læs mere

Informationsmateriale om specialpraktikken for Pædagogisk Assistent Elever

Informationsmateriale om specialpraktikken for Pædagogisk Assistent Elever Informationsmateriale om specialpraktikken for Pædagogisk Assistent Elever 09. september 2017 Dokumentredaktør: Birthe Kristensen, Konsulent Indholdsfortegnelse Indledning...3 PA uddannelsens overordnede

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse Center for Børn & Familie. Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA)

Center for Social & Beskæftigelse Center for Børn & Familie. Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA) Center for Social & Beskæftigelse Center for Børn & Familie Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA) Værd at vide som elev i Faxe Kommune August 2014 Indhold Uddannelsen 3 Prøvetid 3 Praktik og evaluering

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever, praktikvejledere og praktikansvarlige. Ind. Februar 2014.

Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever, praktikvejledere og praktikansvarlige. Ind. Februar 2014. Pædagogisk Assistent Uddannelse Praktikhåndbog For elever, praktikvejledere og praktikansvarlige Ind Februar 2014 Børn og Unge Indholdsfortegnelse l Generel information Indledning... 3 Uddannelsen til

Læs mere

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 2 SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 2 SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 2 SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER 1 INDHOLDSFORTEGNELSE PRAKTIKUDDANNELSEN 3 SOMATIKPERIODEN 4 PSYKIATRIPERIODEN 6 PRIMÆR SUNDHEDSTJENESTE

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse - PAU Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning

Læs mere

Samarbejdsaftale vedr. uddannelse af social- og sundhedsassistentelever tilknyttet social- og sundhedsskolen Fredericia Horsens

Samarbejdsaftale vedr. uddannelse af social- og sundhedsassistentelever tilknyttet social- og sundhedsskolen Fredericia Horsens 2013-05-26 Samarbejdsaftale vedr. uddannelse af social- og sundhedsassistentelever tilknyttet social- og sundhedsskolen Fredericia Horsens Elever fra afdelingen i Horsens Aftalen indgået 2011 (rev. 2013)

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse 2016

Pædagogisk Assistent Uddannelse 2016 Pædagogisk Assistent Uddannelse 2016 Pjece til PAU-elever Kære pædagogisk assistent-elev Vi er glade for at kunne byde dig velkommen som elev i Frederikssund kommune. Vi håber, at vi med denne folder kan

Læs mere

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Modelfoto: Colourbox.com Indhold Uddannelsen... 3 Opsigelse... 3 Straffeattest og børneattest... 4 Løn... 4 Tavshedspligt... 5 Ferie... 6 Sygdom... 7 Fravær ved

Læs mere

Der er i alt indbyggere i Lolland Kommune, hvoraf ca borgere modtager praktisk hjælp og ca borgere modtager sygeplejeydelser

Der er i alt indbyggere i Lolland Kommune, hvoraf ca borgere modtager praktisk hjælp og ca borgere modtager sygeplejeydelser Velkommen SSH-elev Denne folder er lavet i samarbejde med HR, IT og Digitaliserings- Sektoren og uddannelsesgruppen i Ældre & Sundhed HR, IT og Digitaliserings-Sektoren arbejder med alt omkring løn- og

Læs mere

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011 Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011 Indhold Kontaktinformationer side 2 Samtaler i uddannelsesforløbet side 3-5 Kompetencehjul til T1 og

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

Indholdsfortegnelse - 1 -

Indholdsfortegnelse - 1 - Indholdsfortegnelse Fakta om kommunen... 2 Visioner og værdigrundlag... 2 Center for Skole og Dagtilbud... 2 Vigtige telefonnumre i Center for Skole og Dagtilbud... 2 Den gode praktik... 2 Optagelse...

Læs mere

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Forventninger til et godt praktikforløb - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Indledning Denne pjece har til formål at bidrage til at skabe optimale

Læs mere

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015 Maj 2016 Samarbejde mellem skole og praktiksted Skolen og praktikstedet samarbejder med henblik på at skabe

Læs mere

Samarbejdsaftale vedr. uddannelse af social- og sundhedsassistentelever tilknyttet social- og sundhedsskolen Fredericia Horsens

Samarbejdsaftale vedr. uddannelse af social- og sundhedsassistentelever tilknyttet social- og sundhedsskolen Fredericia Horsens 24-03-2014 Samarbejdsaftale vedr. uddannelse af social- og sundhedsassistentelever tilknyttet social- og sundhedsskolen Fredericia Horsens Elever fra afdelingen i Fredericia Aftalen indgået august 2009

Læs mere

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Indhold Uddannelsen... 3 Opsigelse... 3 Straffeattest og børneattest... 3 Løn... 3 Tavshedspligt... 4 Ferie... 4 Sygdom... 5 Fravær ved graviditet, barsel m.m....

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Kvalitetsstandard - Social- og Sundhedsuddannelsen Kvalitetsstandard Social- og Sundhedsuddannelse Furesø Kommune

Kvalitetsstandard - Social- og Sundhedsuddannelsen Kvalitetsstandard Social- og Sundhedsuddannelse Furesø Kommune Kvalitetsstandard - Social- og Sundhedsuddannelsen Kvalitetsstandard Social- og Sundhedsuddannelse Furesø Kommune Trin 1 Social- og sundhedshjælperuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Ansvar

Læs mere

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 5-7 Tiltag ved behov for særlig indsats side 8

Læs mere

Elevhåndbog for SoSu-elever

Elevhåndbog for SoSu-elever Velkommen som nyansat i Køge Kommune Elevhåndbog for SoSu-elever Fælles og Kulturforvaltningen Personaleafdelingen 12 1 Introduktion Kontaktpersoner Velkommen til din nye arbejdsplads i Køge Kommune. Vi

Læs mere

Guide til samtaler med erhvervsuddannelseselever ansat i Københavns Kommune

Guide til samtaler med erhvervsuddannelseselever ansat i Københavns Kommune Guide til samtaler med erhvervsuddannelseselever ansat i Københavns Kommune 2 Indholdsfortegnelse Hvorfor denne guide?... 3 Samarbejde... 3 Partshøring ved udeblivelse... 4 Elevsamtale... 4 Anbefalinger

Læs mere

Kvalitetsmodel. for praktik i de. grundlæggende. social- og. sundhedsuddannelser

Kvalitetsmodel. for praktik i de. grundlæggende. social- og. sundhedsuddannelser Kvalitetsmodel for praktik i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser Projektgruppe Uddannelse Faaborg Midtfyn Kommune 1 Indhold Kriterier for praktik i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever, praktikvejledere og praktikansvarlige. Ind. Februar 2014.

Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever, praktikvejledere og praktikansvarlige. Ind. Februar 2014. Pædagogisk Assistent Uddannelse Praktikhåndbog For elever, praktikvejledere og praktikansvarlige Ind Februar 2014 Børn og Unge Indholdsfortegnelse l Generel information Indledning... 3 Uddannelsen til

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse. Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA)

Center for Social & Beskæftigelse. Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA) Center for Social & Beskæftigelse Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA) Værd at vide som elev i Faxe Kommune December 2015 Indhold Uddannelsen 3 Prøvetid 3 Praktik og evaluering 3 Arbejdstidsplanlægning

Læs mere

PAU Pædagogisk Assistentuddannelse

PAU Pædagogisk Assistentuddannelse PAU 2010 PAU Pædagogisk Assistentuddannelse Vejle Kommune Skolegade 1 7100 Vejle Kommune Indledning Velkommen som elev på uddannelsen som pædagogisk assistent i Vejle Kommune, hvor vi ønsker at sikre den

Læs mere

Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Social- og sundhedshjælperuddannelsen Retningslinjer for samarbejdet om elever på social- og sundhedshjælperuddannelserne mellem ansættende myndighed og Social- og Sundhedsskolen Esbjerg. Formål Retningslinjerne for samarbejdet mellem ansættende

Læs mere

Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper

Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper Vejledende praktikerklæring udstedet af praktikvejlederen og den praktikansvarlige

Læs mere

Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse

Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse (elevens anden praktik) Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med de samlede praktikmål

Læs mere

Skemaet udfyldes af den uddannelsesansvarlige / kliniske vejleder på praktikstedet. Praktikstedets navn: Kontaktperson: Navn: Stillingsbetegnelse : k

Skemaet udfyldes af den uddannelsesansvarlige / kliniske vejleder på praktikstedet. Praktikstedets navn: Kontaktperson: Navn: Stillingsbetegnelse : k P Æ D A G O G I S K G R U N D U D D A N N E L S E Skema til godkendelse af praktiksted for elever i de grundlæggende Social- og sundhedsuddannelser i København og Frederiksberg Kommune samt H:S. Skemaet

Læs mere

Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse. Den røde tråd i din uddannelse

Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse. Den røde tråd i din uddannelse Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse Den røde tråd i din uddannelse Skole Praktik Praktik 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sådan bruger du uddannelsesmappen side 3-5 2. Kontaktinformationer

Læs mere

Håndbog for SSA-elever ansat ved Region Syddanmark

Håndbog for SSA-elever ansat ved Region Syddanmark Håndbog for SSA-elever ansat ved Region Syddanmark Vælg billede Vælg farve HR-afdelingen, Lønfunktionen & Uddannelse og Kompetenceudvikling Indholdsfortegnelse Velkommen til Region Syddanmark Dine arbejdsvilkår...

Læs mere

Til opslagstavlen. Forside TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN

Til opslagstavlen. Forside TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN Forside Til opslagstavlen TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN TIL ÆLDREOMRÅDET, HJEMMEPLEJEN I VORDINGBORG KOMMUNE VI SER FREM TIL AT SAMARBEJDE MED DIG Med

Læs mere

Social og sundhedsassistenter Social og sundhedsassistenternes virksomhedsområde fremgår af Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen.

Social og sundhedsassistenter Social og sundhedsassistenternes virksomhedsområde fremgår af Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen. 1 Social og sundhedsassistenter Social og sundhedsassistenternes virksomhedsområde fremgår af Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen. BEK. Nr. 270 af 15/03/2016 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=179139

Læs mere

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper)

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) 1 Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) Personer, der søger optagelse på Social- og sundhedsuddannelsen, trin

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Ordensregler Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, 2015

Ordensregler Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, 2015 Ordensregler Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, 2015 Indhold Regelgrundlag:... 2 Kultur og omgangsformer... 3 Mødepligt... 3 Studieaktivitet... 3 Fravær... 3 Rygning... 4 Misbrug... 4 Anvendelse af

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune Institutionspjece Januar 2010 Indholdsfortegnelse Generelt om den

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Kopi afleveres (evt. mailes) til vejleder, teamleder samt uddannelseskoordinator.

Kopi afleveres (evt. mailes) til vejleder, teamleder samt uddannelseskoordinator. Social-og sundhedshjælper elever; Udfyldes af elev senest 14 dage inden afslutning i både 1. og 2. praktikforløb. Gennemgås mundtligt efterfølgende sammen med praktikvejleder. Social- og sundhedsassistent

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Social- og Sundhedsassistentuddannelsen på SOPU Særudgave

Lokal undervisningsplan for Social- og Sundhedsassistentuddannelsen på SOPU Særudgave Lokal undervisningsplan for Social- og Sundhedsassistentuddannelsen på SOPU Særudgave Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1. august 2015 1 Praktiske oplysninger Se link:

Læs mere

Kvalitetsaftale om social og sundhedselevers praktikforløb. Sundhed og Omsorg

Kvalitetsaftale om social og sundhedselevers praktikforløb. Sundhed og Omsorg Kvalitetsaftale om social og sundhedselevers praktikforløb Sundhed og Omsorg // December 2016 Ansvar og vilkår for elevernes praktikforløb At sikre gode praktiksteder og praktikforløb er en vigtig del

Læs mere

Kvalitet i praktik. - kvalitet i praktik uddannelsen for social og sundhedselever og pædagogiske assistenter

Kvalitet i praktik. - kvalitet i praktik uddannelsen for social og sundhedselever og pædagogiske assistenter Kvalitet i praktik - kvalitet i praktik uddannelsen for social og sundhedselever og pædagogiske assistenter Udarbejdet af det Lokale UddannelsesUdvalg (LUU) for social og sundhedsuddannelsen og pædagogisk

Læs mere

Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med de samlede praktikmål beskrives.

Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med de samlede praktikmål beskrives. Praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse (elevens første praktik) Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med de samlede praktikmål beskrives.

Læs mere

Oplysningsskemaet sendes til lokal udbyder af uddannelsen og lokalt uddannelsesudvalg, som sender det til PASS med deres indstillinger.

Oplysningsskemaet sendes til lokal udbyder af uddannelsen og lokalt uddannelsesudvalg, som sender det til PASS med deres indstillinger. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for pædagogisk assistentuddannelse Oplysningsskemaet sendes til lokal udbyder

Læs mere

Pædagogisk assistent uddannelse Uddannelsesbog

Pædagogisk assistent uddannelse Uddannelsesbog Pædagogisk assistent uddannelse Uddannelsesbog 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sådan bruger du uddannelsesmappen 2. Kontaktinformationer 3. Tiltag ved behov for særlig indsats 4. Bogliste 5. Indhold for skoleperiode

Læs mere

Solgården som praktiksted

Solgården som praktiksted Solgården som praktiksted Områdecentret Solgården, Hundborg Solgårdsvej 14 7700 Thisted Tlf.: 9917-3970 mail: solgaarden@thisted.dk hjemmeside: www.thisted.dk/solgaarden Din vejleder er: Du skal være elev

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen Elev navn: Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Cpr : Hold : SSH Praktik 1B: d. Praktik 2: d. Praktikstedets/afdelingens navn: Disse ark er udfyldes af praktikvejleder hver gang eleven midtvejs- og

Læs mere

De nye hjælpeskemaer kræver, at det lokale uddannelsesudvalg aktivt tager stilling til, hvordan skemaerne skal anvendes lokalt.

De nye hjælpeskemaer kræver, at det lokale uddannelsesudvalg aktivt tager stilling til, hvordan skemaerne skal anvendes lokalt. Vejledning til lokale uddannelsesudvalg om praktikerklæring og hjælpeskema PASS har på baggrund af revision af den pædagogiske assistentuddannelse udarbejdet nye praktikerklæringer. Praktikerklæringerne

Læs mere

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen 27. juli 2015 Ordensregler for SOSU Aarhus Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen På SOSU Aarhus tager den enkelte ansvar for sine handlinger og indgår i et fællesskab, der er præget af

Læs mere

NB. Spørgsmål 1-8, der skal besvares, er markeret med en * Praktikvirksomhedens navn og adresse:

NB. Spørgsmål 1-8, der skal besvares, er markeret med en * Praktikvirksomhedens navn og adresse: Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedsassistentuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder -

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Ellen Kjær, SEVU 3. Juni 2015 Paradigmernes betydning Politiske Visioner Erhvervsuddannelserne Praksis

Læs mere

Lokale uddannelsesplaner

Lokale uddannelsesplaner Lokale uddannelsesplaner For social- og sundhedsuddannelserne 2013 KURSER AKADEMIUDDANNELSE N Socia l- og sundh ed hjælp ser Social- og sundhedsassistent Ambulancebehandler Grundforløbet Pædagogisk assistent

Læs mere

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE PRAKTIKUDDANNELSENS TILRETTELÆGGELSE 3 PRAKTIKPERIODE 1 3 PRAKTIKPERIODE 2 9 STANDPUNKTSBEDØMMELSE 16 KLAGEMULIGHED 16

Læs mere

Der udleveres ikke skolepraktikplan for 2016, da de sidste godkendelser mangler. Derudover er dagsordenen godkendt.

Der udleveres ikke skolepraktikplan for 2016, da de sidste godkendelser mangler. Derudover er dagsordenen godkendt. Referat af 4. møde i LUU-PÆD den 11.11.2015 Kl. 11:30-14.30 Deltagere: Eva Bak Silkeborg kommune Jytte Flyvbjerg Kristiansen, FOA Anni Hedegaard Kristoffersen, Skanderborg kommune Aase Rohde Christensen,

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrisk bosted i Kjellerup Vestergade 42 C 8620 Kjellerup www.bosted-kjellerup.silkeborgkommune.dk Tlf. 89703574 Organisatorisk placering

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for pædagogisk assistentuddannelse Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Læs mere

Ansvar og vilkår for elevernes praktikforløb Formålet med kvalitetsaftalen er, at: Målet med kvalitetsaftalen er, at:

Ansvar og vilkår for elevernes praktikforløb Formålet med kvalitetsaftalen er, at: Målet med kvalitetsaftalen er, at: Ansvar og vilkår for elevernes praktikforløb At sikre gode praktiksteder og praktikforløb er en vigtig del af kommunens opgave med at fremtidssikre sig i forhold til rekruttering af højt kvalificeret personale.

Læs mere

Kvalitetsaftale om social- og sundhedselevers praktikforløb i Sundhed og Omsorg

Kvalitetsaftale om social- og sundhedselevers praktikforløb i Sundhed og Omsorg Kvalitetsaftale om social- og sundhedselevers praktikforløb i Sundhed og Omsorg 1 Indledning Denne kvalitetsaftale fastsætter fælles retningslinjer for, hvordan praktikforløb for elever på social- og sundhedsuddannelserne

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

HVORFOR ANSÆTTE EN ELEV? Hvad det indebærer for virksomheden at ansætte en elev i praktik?

HVORFOR ANSÆTTE EN ELEV? Hvad det indebærer for virksomheden at ansætte en elev i praktik? HVORFOR ANSÆTTE EN ELEV? Hvad det indebærer for virksomheden at ansætte en elev i praktik? HVORFOR ANSÆTTE EN ELEV? Som praktiksted er virksomheden/institutionen med til at uddanne den fremtidige arbejdskraft.

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen. Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d.

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen. Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen Elev navn: Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Cpr : Hold : SSH Praktik 1B: d. Praktik 2: d. Praktikstedets/afdelingens navn:

Læs mere

Afsluttende prøve. Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Afsluttende prøve. Social- og sundhedsassistentuddannelsen Afsluttende prøve Social- og sundhedsassistentuddannelsen Formål med prøven -i henhold til gældende bekendtgørelse for social- og sundhedsassistentuddannelsen BEK nr. 41 af 16/01/2014 Social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Håndbog i Praktikuddannelsen

Håndbog i Praktikuddannelsen Håndbog i Praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse juli 2013 Indholdsfortegnelse Praktikuddannelsen... 4 Læring i uddannelsen... 6 Læring i praktikken... 6 Læringsstile... 7 Metoder til læring

Læs mere

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSH - uddannelsen

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSH - uddannelsen UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSH - uddannelsen Skole Skole Praktik Elevnavn: Holdnavn: Sidst revideret d. 1marts 2017 1 Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 3 Portfolie og logbog side 4 Hvem gør

Læs mere

Samarbejdsaftale omkring optagelse, ansættelse og uddannelse af social- og sundhedselever og pædagogiske assistentelever Revideret februar 2014

Samarbejdsaftale omkring optagelse, ansættelse og uddannelse af social- og sundhedselever og pædagogiske assistentelever Revideret februar 2014 Samarbejdsaftale omkring optagelse, ansættelse og uddannelse af social- og sundhedselever og pædagogiske assistentelever Revideret februar 2014 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem Social- og Sundhedsskolen

Læs mere

Praktik. i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015. Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508

Praktik. i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015. Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508 Praktik i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015 Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508 Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske

Læs mere

Håndbog i Praktikuddannelsen

Håndbog i Praktikuddannelsen Håndbog i Praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse Februar 2016 revideres Indholdsfortegnelse Praktikuddannelsen... 3 Den assistents fagprofil... 4 Læring i uddannelsen... 4 Talentspor og fag

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring for SSA

Lokalt bilag til praktikerklæring for SSA Elev navn: midtvejsevaluering slutevaluering Fødselsdato: Hold: SSA Praktik 3: d. Praktik 4: d. Praktik 5: d. Praktikstedets/afdelingens navn: Disse ark er udarbejdet for at understøtte evalueringen. De

Læs mere

Praktik-politik for pædagogstuderende i CenterCampo

Praktik-politik for pædagogstuderende i CenterCampo Praktik-politik for pædagogstuderende i CenterCampo Dato: 27/11 2013 Ref. Lars Haase Indhold Indledning... 1 Fordeling af de studerende i CenterCampo... 2 Forbesøget... 2 Roller og ansvar... 3 Vejledning...

Læs mere

SOSU- Randers og samarbejdende praktikker

SOSU- Randers og samarbejdende praktikker Et pædagogisk redskab til vurdering af social- og sundhedselevers udvikling af kompetencer i skole- og praktikuddannelse på Randers Social- og sundhedsskole og i samarbejdende praktikker SOSU- Randers

Læs mere

FOA Overenskomst 11. april Lockout på skoleområdet - spørgsmål og svar om elevers forhold

FOA Overenskomst 11. april Lockout på skoleområdet - spørgsmål og svar om elevers forhold FOA Overenskomst 11. april 2013 Lockout på skoleområdet - spørgsmål og svar om elevers forhold Indledning FOA får en del spørgsmål til elevernes rettigheder og forpligtelser under lockouten af lærerne

Læs mere

Procedure for prøvetidsforløb. Social- og sundhedselever på trin 1 og 2

Procedure for prøvetidsforløb. Social- og sundhedselever på trin 1 og 2 Procedure for prøvetidsforløb. Social- og sundhedselever på trin 1 og 2 Lovgrundlag Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser, nr. 1244: 60 En uddannelsesaftale kan ikke opsiges af aftalens parter.

Læs mere

Samlet oversigt over tidlig indsats i forbindelse med elevfravær

Samlet oversigt over tidlig indsats i forbindelse med elevfravær Samlet oversigt over tidlig indsats i forbindelse med elevfravær TIRO/21.06.2017 Side 1 af 11 Indhold Tidlig indsats til sikring af elevtilstedeværelse... 3 Kontaktlærerfunktionen... 4 Principper for kontaktlærerfunktionen...

Læs mere

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato :

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato : Navn: Praktiksted: Periode: Vejleder: Praktik 1 Praktik 2 Praktik 3 6. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse social- og sundhedsassistentens kompetenceområde.

Læs mere

Social- og sundhedsassistentelev på Lungemedicinsk Afdeling Bispebjerg Hospital. - rammer og muligheder for læring

Social- og sundhedsassistentelev på Lungemedicinsk Afdeling Bispebjerg Hospital. - rammer og muligheder for læring Social- og sundhedsassistentelev på - rammer og muligheder for læring Indholdsfortegnelse Forord 3 Rammer for praktikken Forventningssamtale 4 Midtvejsevaluering 5 Praktikerklæring 6 Evaluering af prøvetid

Læs mere

Samarbejdsstruktur med praksis på SOSU området pr. 1/7 2015

Samarbejdsstruktur med praksis på SOSU området pr. 1/7 2015 Samarbejdsstruktur med praksis på SOSU området pr. 1/7 2015 Social- og Sundhedsskolens øverste organ er bestyrelsen, som er ansvarlig for skolens drift, økonomi og organisation. Bestyrelsens medlemmer

Læs mere

DIN PERSONLIGE UDDANNELSESPLAN

DIN PERSONLIGE UDDANNELSESPLAN DIN PERSONLIGE UDDANNELSESPLAN Navn Holdnummer 1 Indholdsfortegnelse PRÆSENTATION OG FORMÅL... 3 1. SAMTALE: KONTAKTLÆRERSAMTALE... 4 2. SAMTALE: KONTAKTLÆRERSAMTALE... 5 3. SAMTALE: PRAKTIKBESØG... 6

Læs mere