Bilag 1. Valgregulativ - Repræsentantskabet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1. Valgregulativ - Repræsentantskabet"

Transkript

1 Bilag 1 Valgregulativ - Repræsentantskabet

2 1. Indledning 1.1 Dette valgregulativ har til formål at fastlægge den nærmere valgprocedure, definitioner af valgområder og regler for valg til Selskabets repræsentantskab. 2. Repræsentantskabet 2.1 Repræsentantskabet er Selskabets øverste myndighed og består af op til 99 repræsentanter samt op til 2 suppleanter pr. valgområde. Repræsentanter og suppleanter vælges af og blandt Selskabets andelshavere. 3. Valgområder 3.1 Selskabets forsyningsområde er inddelt i syv valgområder. Kort over Selskabets valgområder fremgår af Selskabets hjemmeside. 3.2 Valgledelsen skal fastlægge valgområderne og antallet af repræsentanter, der skal vælges i de enkelte valgområder, senest 90 dage før valget afholdes. Fordelingen af antallet af repræsentanter, der skal vælges i hvert valgområde, opgøres på grundlag af Selskabets opgørelse over installationer inden for hvert valgområde i forhold til det samlede antal installationer indenfor det forsyningsområde, Selskabet driver virksomhed i. Ved fastlæggelsen af valgområder skal det tilstræbes, at der vælges mindst 13 og højst 15 repræsentantskabsmedlemmer i hvert valgområde. 3.3 Beskrivelsen af valgområderne og offentliggørelsen af antallet af repræsentanter, der skal vælges indenfor hvert valgområde, annonceres i henhold til pkt Valgret 4.1 Valgret til repræsentantskabet tilkommer enhver, som 90 dage før valgets afholdelse opfylder betingelserne for at være andelshaver, jf. vedtægternes pkt. 3.1 og Andelshaveren kan afgive én stemme pr. installation, dog maksimalt 10 stemmer. 5. Valgbarhed 5.1 Valgbar til repræsentantskabet er enhver andelshaver, jf. dog pkt. 5.3 og pkt En andelshavers valgbarhed kan overdrages til et medlem af dennes husstand eller medejer. Såfremt andelshaveren er en juridisk person anses enhver, der er medlem af dennes øverste ledelse, som valgbar. 5.3 En person kan kun have ét kandidatur og skal være myndig for at være valgbar. 5.4 Ansatte hos Selskabet eller hos et af Selskabet direkte eller indirekte kontrolleret selskab kan ikke opstilles til valg eller udpeges til repræsentantskabet. 2

3 6. Valgperiode og afholdelse af valg 6.1 Repræsentanterne vælges for en 4-årig periode, der afsluttes, når det nyvalgte repræsentantskab tiltræder i henhold til vedtægternes pkt Valget afholdes samtidig i alle valgområder og skal være gennemført senest den 15. november i valgåret. 7. Valgledelse 7.1 Det påhviler bestyrelsen at sikre en forsvarlig afvikling af valghandlingen, herunder at alle andelshavere med valgret får mulighed for at afgive stemme, og at ingen får lejlighed til at afgive flere stemmer end tilladt. 7.2 Bestyrelsen skal til gennemførelsen af valget nedsætte en valgledelse bestående af to medlemmer af bestyrelsen, et medlem af Selskabets direktion og to medlemmer valgt af repræsentantskabet ( Valgledelsen ). Repræsentantskabets valg af to medlemmer til Valgledelsen skal ske på det faste repræsentantskabsmøde i november eller december i året før valgåret. Valgledelsen konstituerer sig selv med en formand. 7.3 Valgledelsen træffer endelig afgørelse om valgret og valgbarhed samt alle andre uafklarede forhold og spørgsmål vedrørende valgets gennemførelse. Valgledelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige medlemmer er repræsenteret. De i valgledelsen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. 7.4 Valgledelsen kan indgå aftale med en efter Valgledelsens skøn egnet virksomhed til håndtering af den praktiske gennemførelse af valget. 7.5 Valgledelsen sørger for, at der udarbejdes en detaljeret logliste over valghandlingen, herunder meddelelse om valget, stemmeafgivelse, optælling samt valgets resultat. 8. Meddelelse om valget 8.1 Valgledelsen indkalder senest 60 dage før valget kandidatforslag til det kommende repræsentantskabsvalg ved annoncering på Selskabets hjemmeside samt i lokale medier. Desuden bekendtgøres indkaldelsen ved brev eller til repræsentantskabets medlemmer. 8.2 Annonceringen skal blandt andet indeholde følgende oplysninger: 1. Beskrivelse af valgområdet 2. Antallet af repræsentanter, der skal vælges pr. valgområde 3. Betingelserne for opstilling af kandidater 4. Frist for opstilling af kandidater 5. Oplysning om valgets gennemførelse og angivelse af, hvor yderligere oplysninger kan indhentes. 8.3 Perioden for opstilling af kandidater skal være mindst 30 dage. 3

4 9. Opstilling af kandidater 9.1 Opstilling af kandidater, herunder genopstilling, sker ved elektronisk opstilling via Selskabets hjemmeside eller ved, at den enkelte kandidat udfylder og indsender et underskrevet opstillingsskema til Selskabet sammen med en udfyldt stillerliste. 9.2 Opstillingsskema og stillerliste kan rekvireres ved henvendelse til Selskabet eller downloades fra Selskabets hjemmeside. 9.3 Stillerlisten skal underskrives af fem stillere, som skal være andelshavere og have valgret i det valgområde, kandidaten opstiller i. En andelshaver kan kun være stiller for én kandidat. 9.4 Opstillingsskemaet og stillerlisten skal være kommet frem til Selskabet senest på datoen for den i annonceringen anførte frist for opstilling af kandidater, jf. pkt Valgledelsen efterprøver og træffer beslutning om de opstillede kandidaters valgbarhed og kandidatur og meddeler godkendelse eller afslag senest en uge efter fristen for opstilling af kandidater, jf. pkt Valgledelsen kan meddele en frist på en uge til at berigtige evt. fejl i en opstillet kandidats opstillingsskema eller stillerliste. Meddelelser om afslag skal ledsages af en skriftlig begrundelse. 10. Valgprocedure 10.1 Valget afgøres ved almindeligt stemmeflertal, således at de kandidater, der opnår flest stemmer indenfor et valgområde, anses for valgt. I tilfælde af stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning, jf. dog pkt De kandidater, som har opnået flest stemmer, uden at have opnået valg som repræsentant indenfor et valgområde anses for valgt som henholdsvis 1. og 2. suppleant. I tilfælde af stemmelighed afgøres suppleanternes rækkefølge ved lodtrækning Er der ved udløb af opstillingsfristen indenfor et valgområde anmeldt færre kandidater (fredsvalg med vakance) end eller lige det antal kandidater (fredsvalg uden vakance), der skal vælges, anses de opstillede kandidater for valgt ( fredsvalg ) Meddelelse om fredsvalg, og at valget således ikke skal afholdes, indrykkes i lokale medier og på Selskabets hjemmeside. 4

5 11. Valgets gennemførelse 11.1 Valget gennemføres ved brevafstemning eller efter bestyrelsens beslutning tillige eller udelukkende ved anvendelse af et andet sikkert medie, herunder elektronisk afstemning Afstemningen iværksættes ved udsendelse af materiale til andelshaverne med billeder af kandidaterne samt oplysninger om kandidaternes navne og adresser. Af materialet skal fremgå de nærmere regler og frist for afgivelse af stemme. Materialet udsendes til andelshaverne senest 30 dage før fristen for afgivelse af stemme. Valgledelsen beslutter hvilken kommunikationsform, der skal anvendes til udsendelse af materiale til andelshaverne Ved personlig henvendelse til Selskabet kan den stemmeberettigede få hjælp til stemmeafgivelsen. 12. Optælling af stemmer 12.1 Efter udløbet af fristen for afgivelse af stemme i henhold til pkt foretages snarest og inden tre dage optælling af stemmerne Stemmeoptælling sker under kontrol af Selskabets eksterne revision. Valgledelsen udfærdiger en logliste over optællingen af stemmer, som attesteres af Selskabets eksterne revision En stemme er ugyldig, hvis den er kommet frem til Selskabet efter fristen for indsendelse af stemmesedler, jf. pkt. 11.2, eller den er udfyldt med uforståelig afkrydsning, så det på nogen måde er uklart, hvem den stemmeberettigede har ønsket at stemme på, eller der er sat flere kryds end reglerne foreskriver. 13. Offentliggørelse af valgresultat 13.1 Senest 10 dage efter valgets gennemførelse meddeles valgets resultat pr. brev eller pr. til de opstillede kandidater sammen med kopi af det underskrevne protokollat, jf. pkt De nyvalgte repræsentanter indkaldes samtidig til det ekstraordinære repræsentantskabsmøde, jf. vedtægternes pkt. 7.6, og opfordres samtidig til at anmelde deres kandidatur til bestyrelsen, jf. valgregulativet for bestyrelsen pkt Valgledelsen sørger endvidere for, at resultatet offentliggøres bl.a. på Selskabets hjemmeside samt i lokale medier. 14. Klage over valget 14.1 Klage over valget skal indgives skriftligt til Selskabet inden syv dage efter valgets offentliggørelse, jf. pkt Klager over valget afgøres endeligt af Valgledelsen, jf. pkt

6 15. Protokollat og logliste 15.1 Valgledelsen sørger for, at der udfærdiges et protokollat om valgets forløb. Protokollen vedlægges den underskrevne logliste over optælling af stemmerne, jf. pkt Protokollatet underskrives af Valgledelsen Protokollatet forelægges til godkendelse på det første repræsentantskabsmøde efter repræsentanternes indtrædelse. 16. Tiltrædelse til repræsentantskabet 16.1 De nyvalgte repræsentanter tiltræder repræsentantskabet på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde, jf. vedtægternes pkt Udtræden af repræsentantskabet 17.1 Opfylder en repræsentant ikke (længere) betingelserne for at være valgbar, jf. pkt , udtræder denne med virkning fra den dato, hvor betingelserne ikke (længere) er opfyldt, og afløses af en suppleant. Tilsvarende gælder, såfremt repræsentanten udtræder af andre årsager eller ekskluderes Det medfører ikke udtræden af repræsentantskabet, såfremt et repræsentantskabsmedlem flytter til et andet valgområde Ved varigt forfald tiltræder den suppleant, der inden for det pågældende valgområde har opnået flest stemmer, i repræsentantskabet Bestyrelsen kan ved behov udpege yderligere suppleanter, såfremt de valgte suppleanter indenfor et valgområde er tiltrådt repræsentantskabet, har forfald af en vis varighed eller ikke længere opfylder betingelserne for at være medlem af repræsentant-skabet. 18. Ændringer af valgregulativet 18.1 Ændringer af valgregulativet kan alene ske under iagttagelse af de i vedtægternes pkt og 7.14 anførte regler. 6

Valgregulativ for Eniig a.m.b.a.

Valgregulativ for Eniig a.m.b.a. Valgregulativ for Eniig a.m.b.a. VALG TIL REPRÆSENTANTSKABET OG BESTYRELSEN I ENIIG A.M.B.A. 1 Formål og definitioner 1.1 Nærværende valgregulativ (herefter Valgregulativet ) beskriver regler og procedurer

Læs mere

V A L G R E G U L A T I V

V A L G R E G U L A T I V V A L G R E G U L A T I V 1. Repræsentantskabet: 1. Selskabets repræsentantskab består af 100 distriktsrepræsentanter, idet det præcise antal distriktsrepræsentanter i repræsentantskabet dog kan variere

Læs mere

Valgregulativ. for. Repræsentantskabet. til. Fonden Djurs Vand

Valgregulativ. for. Repræsentantskabet. til. Fonden Djurs Vand Valgregulativ for Repræsentantskabet til Fonden Djurs Vand 26042014 1. Indledende bestemmelser 1.1 Dette valgregulativ er udfærdiget i medfør af pkt. 9.3 i vedtægter for Fonden Djurs Vand (i det følgende

Læs mere

Valgregulativ. for. Repræsentantskabet. til. Fonden Djurs Vand

Valgregulativ. for. Repræsentantskabet. til. Fonden Djurs Vand Valgregulativ for Repræsentantskabet til Fonden Djurs Vand 1. Indledende bestemmelser 1.1 Dette valgregulativ er udfærdiget i medfør af pkt. 9.3 og 11.4 i vedtægter for Fonden Djurs Vand (i det følgende

Læs mere

Valgregulativ ved valg til Energi Fyns repræsentantskab

Valgregulativ ved valg til Energi Fyns repræsentantskab repræsentantskabsvalg 2013 Valgregulativ ved valg til Energi Fyns repræsentantskab 10. udgave Indholdsfortegnelse 4. 5. 7. 8. 10. 11. Hjemmel for valget, valgperiode og valgkredse Andelshaverbegrebet,

Læs mere

VALGREGULATIV. Nærværende valgregulativ, der er udarbejdet af selskabets bestyrelse, fastsætter reglerne for valgets gennemførelse.

VALGREGULATIV. Nærværende valgregulativ, der er udarbejdet af selskabets bestyrelse, fastsætter reglerne for valgets gennemførelse. VALGREGULATIV 1. 1.1. 1.2. Indledende bestemmelser Ifølge vedtægterne i VandCenter Syd A/S, CVR-nr. 17414003 (herefter benævnt selskabet ). pkt. 12 har selskabets forbrugere ret til at vælge medlemmer

Læs mere

BILAG 8.2 VALGREGULATIV VALG TIL REPRÆSENTANTSKABET OG BESTYRELSEN I SE A.M.B.A.

BILAG 8.2 VALGREGULATIV VALG TIL REPRÆSENTANTSKABET OG BESTYRELSEN I SE A.M.B.A. BILAG 8.2 VALGREGULATIV VALG TIL REPRÆSENTANTSKABET OG BESTYRELSEN I SE A.M.B.A. VALG TIL REPRÆSENTANTSKABET Hjemmel for valget, valgperiode og valgkredse: 1 Valg af repræsentantskab sker i henhold til

Læs mere

Valgregulativ Forbrugerrepræsentanter. Aalborg Vand A/S og Aalborg Kloak A/S

Valgregulativ Forbrugerrepræsentanter. Aalborg Vand A/S og Aalborg Kloak A/S Valgregulativ Forbrugerrepræsentanter Aalborg Vand A/S og Aalborg Kloak A/S Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. april 2017 1 Formål og baggrund 1.1 Dette valgregulativ fastsætter reglerne for valg af

Læs mere

Journalnr.:694109. HEF HIMMERLANDS ELFORSYNING A.m.b.a. Valgregulativ

Journalnr.:694109. HEF HIMMERLANDS ELFORSYNING A.m.b.a. Valgregulativ Journalnr.:694109 HEF HIMMERLANDS ELFORSYNING A.m.b.a. Valgregulativ 2012 Indledning Dette valgregulativ vedrører valget til repræsentantskabet. Valgregulativet er udarbejdet i henhold til vedtægternes

Læs mere

for valg af fælles forbrugerrepræsentation i bestyrelserne i Frederiksberg Vand A/S og Frederiksberg Kloak A/S

for valg af fælles forbrugerrepræsentation i bestyrelserne i Frederiksberg Vand A/S og Frederiksberg Kloak A/S VALGREGULATIV for valg af fælles forbrugerrepræsentation i bestyrelserne i Frederiksberg Vand A/S og Frederiksberg Kloak A/S 1. Formål og baggrund 1.1. Nærværende valgregulativ fastsætter reglerne for

Læs mere

Vedtægter. AURA Energi a.m.b.a. CVR nr

Vedtægter. AURA Energi a.m.b.a. CVR nr Vedtægter AURA Energi a.m.b.a. CVR nr. 35861564 1. Navn og selskabsform 1.1 Selskabets navn er AURA Energi a.m.b.a. ( Selskabet ). 1.2 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar. 2. Formål 2.1

Læs mere

VALGREGULATIV Provas-Haderslev Vand a/s & Provas-Haderslev Spildevand a/s

VALGREGULATIV Provas-Haderslev Vand a/s & Provas-Haderslev Spildevand a/s VALGREGULATIV Provas-Haderslev Vand a/s & Provas-Haderslev Spildevand a/s Dok.nr. D13-28326 ver. 4 26. juni 2013. Side 1 af 7 1. FORMÅL OG BAGGRUND 3 2. SELSKABETS VEDTÆGTER SAMT LOVGIVNINGEN I ØVRIGT

Læs mere

Valgregulativ. Forbrugerrepræsentanter. Middelfart Spildevand A/S

Valgregulativ. Forbrugerrepræsentanter. Middelfart Spildevand A/S Valgregulativ Forbrugerrepræsentanter Middelfart Spildevand A/S 1. Formål og baggrund 1.1 Nærværende valgregulativ fastsætter reglerne for valg af forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen i Middelfart Spildevand

Læs mere

Valgregulativ for Mariagerfjord Vand a s

Valgregulativ for Mariagerfjord Vand a s Valgregulativ for Mariagerfjord Vand a s 1. Formål og baggrund 1.1 Nærværende valgregulativ fastsætter reglerne for valg af forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen i Mariagerfjord Vand a s. 1.2 Ifølge

Læs mere

Valgregulativ. for valg af bestyrelsesmedlemmer til RVV a.m.b.a.

Valgregulativ. for valg af bestyrelsesmedlemmer til RVV a.m.b.a. Valgregulativ for valg af bestyrelsesmedlemmer til RVV a.m.b.a. Indhold 1. Formål og baggrund... 3 2. Selskabets vedtægter... 3 3. Valggrupper... 3 4. Valgperiode... 4 5. Stemmeret... 4 6. Valgbarhed...

Læs mere

VALGREGULATIV. for. valg til repræsentantskabet i. SEAS-NVE A.m.b.A.

VALGREGULATIV. for. valg til repræsentantskabet i. SEAS-NVE A.m.b.A. VALGREGULATIV for valg til repræsentantskabet i SEAS-NVE A.m.b.A. August 2016 Indledning Valgregulativet er udarbejdet på grundlag af de gældende vedtægter for SEAS-NVE A.m.b.A. Formålet med valgregulativet

Læs mere

VALGREGULATIV FOR NORD ENERGI A.M.B.A.

VALGREGULATIV FOR NORD ENERGI A.M.B.A. 12-33084-42 Anne Mette Ovesen Erik Bo Sørensen Mogens Pahl Christensen Palle Møller Jørgensen Jens H. Bech Mikkel Mose Baltsersen Møderet for landsret og højesteret Aut. bobestyrer VALGREGULATIV FOR NORD

Læs mere

VALGREGULATIV. for. valg til repræsentantskabet i. SEAS-NVE A.m.b.A.

VALGREGULATIV. for. valg til repræsentantskabet i. SEAS-NVE A.m.b.A. VALGREGULATIV for valg til repræsentantskabet i SEAS-NVE A.m.b.A. Oktober 2018 Indledning Valgregulativet er udarbejdet på grundlag af de gældende vedtægter for SEAS-NVE A.m.b.A. Formålet med valgregulativet

Læs mere

Valgregulativ for Danske Advokater fastsat. i medfør af vedtægtens 7, stk. 11.

Valgregulativ for Danske Advokater fastsat. i medfør af vedtægtens 7, stk. 11. Vedtaget den 18. februar 2014 Valgregulativ for Danske Advokater fastsat i medfør af vedtægtens 7, stk. 11. 1. Tidspunkt for valg Danske Advokater afholder ordinær generalforsamling i perioden 1. september

Læs mere

1.2 Selskabets forbrugere har ret til, ved et valg til selskabets bestyrelse, at vælge 3 bestyrelsesmedlemmer og op til 10 suppleanter.

1.2 Selskabets forbrugere har ret til, ved et valg til selskabets bestyrelse, at vælge 3 bestyrelsesmedlemmer og op til 10 suppleanter. Valgregulativ for valg af forbrugerrepræsentanter til Fanø Vand A/S 1. Indledende bestemmelser 1.1 Valgregulativet er udarbejdet i medfør af vedtægterne for Fanø Vand A/S, CVR. Nr. 32571360 selskabet.

Læs mere

2.3 Selskabets indtægter eller overskud må udelukkende anvendes til selskabets formål, og det årlige overskud må ikke udbetales til andelshaverne.

2.3 Selskabets indtægter eller overskud må udelukkende anvendes til selskabets formål, og det årlige overskud må ikke udbetales til andelshaverne. Vedtægter for SEAS-NVE A.m.b.A. vedtaget på repræsentantskabsmødet den 29. april 2015 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Selskabets navn er SEAS-NVE A.m.b.A. Selskabet driver tillige virksomhed under følgende binavne:

Læs mere

VALGREGULATIV. for forbrugerrepræsentation i bestyrelsen for Vejle Spildevand A/S

VALGREGULATIV. for forbrugerrepræsentation i bestyrelsen for Vejle Spildevand A/S VALGREGULATIV for forbrugerrepræsentation i bestyrelsen for Vejle Spildevand A/S 1. Formål og baggrund 1.1 Nærværende regulativ fastsætter reglerne for valg af forbrugerrepræsentant i bestyrelsen for Vejle

Læs mere

VALGREGULATIV 2013 for forbrugerrepræsentation i bestyrelsen for Odder Spildevand A/S

VALGREGULATIV 2013 for forbrugerrepræsentation i bestyrelsen for Odder Spildevand A/S VALGREGULATIV 2013 for forbrugerrepræsentation i bestyrelsen for Odder Spildevand A/S Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund... 3 2. Selskabets vedtægter... 3 3. Valgtidspunkt og valgperiode...

Læs mere

VALG AF FORBRUGERREPRÆSENTANTER I EGEDAL VANDFORSY- NING A/S OG EGEDAL SPILDEVAND A/S

VALG AF FORBRUGERREPRÆSENTANTER I EGEDAL VANDFORSY- NING A/S OG EGEDAL SPILDEVAND A/S VALGREGULATIV VALG AF FORBRUGERREPRÆSENTANTER I EGEDAL VANDFORSY- NING A/S OG EGEDAL SPILDEVAND A/S 1. INDLEDENDE BESTEMMELSER 1.1 Valgregulativet er udarbejdet i medfør af vedtægterne for Egedal Vandforsyning

Læs mere

Valgregulativ. Forbrugervalg til bestyrelserne i DIN Forsyning Vand A/S og DIN Forsyning Spildevand A/S Januar 2018

Valgregulativ. Forbrugervalg til bestyrelserne i DIN Forsyning Vand A/S og DIN Forsyning Spildevand A/S Januar 2018 Valgregulativ Forbrugervalg til bestyrelserne i DIN Forsyning Vand A/S og DIN Forsyning Spildevand A/S Januar 2018 Godkendt af bestyrelsen for DIN Forsyning den 18. december 2017 Side 1 Indhold 1. Indledende

Læs mere

VALG AF FORBRUGERREPRÆSENTANTER I VORDINGBORG VAND A/S, VORDINGBORG RENS A/S OG VORDINGBORG SPILDEVAND A/S.

VALG AF FORBRUGERREPRÆSENTANTER I VORDINGBORG VAND A/S, VORDINGBORG RENS A/S OG VORDINGBORG SPILDEVAND A/S. VALGREGULATIV VALG AF FORBRUGERREPRÆSENTANTER I VORDINGBORG VAND A/S, VORDINGBORG RENS A/S OG VORDINGBORG SPILDEVAND A/S. 1. INDLEDENDE BESTEMMELSER 1.1 Valgregulativet er udarbejdet i medfør af vedtægterne

Læs mere

Valg af forbrugerrepræsentanter i Billund Drikkevand A/S og Billund Spildevand A/S

Valg af forbrugerrepræsentanter i Billund Drikkevand A/S og Billund Spildevand A/S Valgregulativ Valg af forbrugerrepræsentanter i Billund Drikkevand A/S og Billund Spildevand A/S 1. INDLEDENDE BESTEMMELSER 1.1 Nærværende regulativ fastsætter reglerne for valg af forbrugerrepræsentanter

Læs mere

AARHUS VAND A/S. VALGREGULATIV Forbrugerrepræsentant

AARHUS VAND A/S. VALGREGULATIV Forbrugerrepræsentant AARHUS VAND A/S VALGREGULATIV Forbrugerrepræsentant Indhold VALGREGULATIV... 3 Formål og baggrund... 3 Valgtidspunkt... 3 Valgperiode... 3 Forbrugernes stemmeret... 3 Valgledelse... 3 Valgprocedure...

Læs mere

Valgregulativ. Valg til bestyrelsen blandt kunder i AquaDjurs. August 2013

Valgregulativ. Valg til bestyrelsen blandt kunder i AquaDjurs. August 2013 Valgregulativ Valg til bestyrelsen blandt kunder i AquaDjurs August 2013 1. Formål og baggrund 1.1 Dette valgregulativ fastsætter reglerne for valg af kunderepræsentanter til bestyrelsen i AquaDjurs as

Læs mere

VALGREGLER FOR REPRÆSENTANTSKAB

VALGREGLER FOR REPRÆSENTANTSKAB VALGREGLER FOR REPRÆSENTANTSKAB 1.0 Valgkredse for repræsentantskabet 1.1 Virksomhedens stemme- og opstillingsberettigede kunder, som defineret i punkt 4.1 inddeles i 5 valgkredse: Kreds 1 Kreds 2 Kreds

Læs mere

Brønderslev Forsyning A/S. Vand-, Spildevands-og Varmeforsyning

Brønderslev Forsyning A/S. Vand-, Spildevands-og Varmeforsyning VALGREGULATIV Brønderslev Forsyning A/S Vand-, Spildevands-og Varmeforsyning 1. Formål og baggrund 1.1 Dette valgregulativ fastsætter reglerne for valg af forbrugerrepræsentanter til bestyrelserne i hvert

Læs mere

V A L G R E G U L A T I V. Forbrugerrepræsentanter. Bornholms Vand A/S Bornholms Spildevand A/S

V A L G R E G U L A T I V. Forbrugerrepræsentanter. Bornholms Vand A/S Bornholms Spildevand A/S V A L G R E G U L A T I V Forbrugerrepræsentanter Bornholms Vand A/S Bornholms Spildevand A/S 1. Formål og baggrund 1.1 Dette valgregulativ fastsætter reglerne for valg af fælles forbrugerrepræsentanter

Læs mere

VALG AF FORBRUGERREPRÆSENTANTER I GRIBVAND SPILDE- VAND A/S

VALG AF FORBRUGERREPRÆSENTANTER I GRIBVAND SPILDE- VAND A/S Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 174576 VALGREGULATIV VALG AF FORBRUGERREPRÆSENTANTER I GRIBVAND SPILDE- VAND A/S 1. INDLEDENDE BESTEMMELSER 1.1 Valgregulativet

Læs mere

Valgregulativ. Valgregulativ for Pensionskassen for Sundhedsfaglige. CVR-nr. 71 97 35 14

Valgregulativ. Valgregulativ for Pensionskassen for Sundhedsfaglige. CVR-nr. 71 97 35 14 Valgregulativ for Pensionskassen for Sundhedsfaglige CVR-nr. 71 97 35 14 Januar 2015 Valgregulativ Pensionskassen for Sundhedsfaglige Indhold 1. Tidspunkt for afholdelse af valg 2 2. Valgbarhed 2 3. Antal

Læs mere

Bekendtgørelse om valg af investorrepræsentant til bestyrelsen i Sydinvest Administration

Bekendtgørelse om valg af investorrepræsentant til bestyrelsen i Sydinvest Administration Bekendtgørelse om valg af investorrepræsentant til bestyrelsen i Sydinvest Administration A/S I henhold til lov om finansiel virksomhed 98 har investorer i foreninger m.v., der er administreret hos Sydinvest

Læs mere

for forbrugerrepræsentation i bestyrelsen i Randers Spildevand A/S

for forbrugerrepræsentation i bestyrelsen i Randers Spildevand A/S VALGREGULATIV for forbrugerrepræsentation i bestyrelsen i Randers Spildevand A/S 1. Formål og baggrund 1.1 Nærværende valgregulativ (herefter Valgregulativet ) fastsætter reglerne for valg af forbrugerrepræsentanter

Læs mere

Valgregulativ. Valg af forbrugerrepræsentanter. Til bestyrelserne i NK Vand A/S og NK Spildevand A/S

Valgregulativ. Valg af forbrugerrepræsentanter. Til bestyrelserne i NK Vand A/S og NK Spildevand A/S Valgregulativ Valg af forbrugerrepræsentanter Til bestyrelserne i NK Vand A/S og NK Spildevand A/S 1 Indledende bestemmelser 1.1. Valgregulativet er udarbejdet i medfør vedtægter for NK Vand A/S og NK

Læs mere

V A L G R E G U L A T I V. Syddjurs Spildevand A/S

V A L G R E G U L A T I V. Syddjurs Spildevand A/S V A L G R E G U L A T I V Syddjurs Spildevand A/S 1. Formål og baggrund 1.1 Dette valgregulativ fastsætter reglerne for valg af forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen i Syddjurs Spildevand A/S (I det

Læs mere

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ).

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0

Læs mere

VALGREGULATIV. Valg af forbrugerrepræsentanter i Stevns Spildevand A/S

VALGREGULATIV. Valg af forbrugerrepræsentanter i Stevns Spildevand A/S VALGREGULATIV Valg af forbrugerrepræsentanter i Stevns Spildevand A/S 1 Indledende bestemmelser 1.1 Valgregulativet er udarbejdet i medfør af vedtægterne for Stevns Spildevand A/S, CVR-nr. 32268285, herefter

Læs mere

Sammensætning af bestyrelser ifm forbrugervalg

Sammensætning af bestyrelser ifm forbrugervalg Sammensætning af bestyrelser ifm forbrugervalg Arwos har i dag følgende selskabskonstruktion med forskellige bestyrelser: Antal Antal Antal I alt generalforsamlingsvalgte fra Byråd generalforsamlingsvalgte

Læs mere

Valgregulativ for fælles forbrugerrepræsentation i bestyrelserne for

Valgregulativ for fælles forbrugerrepræsentation i bestyrelserne for Valgregulativ for fælles forbrugerrepræsentation i bestyrelserne for HOFOR Vand Albertslund A/S HOFOR Vand Brøndby A/S HOFOR Vand Dragør A/S HOFOR Vand Herlev A/S HOFOR Vand Hvidovre A/S HOFOR Vand København

Læs mere

Valgregulativ. for. Jyske Invest Fund Management A/S. Oktober 2017

Valgregulativ. for. Jyske Invest Fund Management A/S. Oktober 2017 Valgregulativ for Jyske Invest Fund Management A/S Oktober 2017 Valgregulativ for valg af investorrepræsentant (Investorforum) til bestyrelsen i Jyske Invest Fund Management A/S (herefter Selskabet). 1

Læs mere

København Århus Kolding. Lett Advokatfirma. Adv. Jacob Christiansen. J.nr DJU

København Århus Kolding. Lett Advokatfirma. Adv. Jacob Christiansen. J.nr DJU København Århus Kolding Lett Advokatfirma Adv. Jacob Christiansen J.nr. 261359-DJU VALGREGULATIV for fælles forbrugerrepræsentation i bestyrelserne for Svendborg Forsyning A/S, Svendborg Affald A/S, Svendborg

Læs mere

VEDTÆGTER. for. NRGi a.m.b.a. Selskabets binavne er Energi Danmark NRGi a.m.b.a. og Energi Horsens a.m.b.a.

VEDTÆGTER. for. NRGi a.m.b.a. Selskabets binavne er Energi Danmark NRGi a.m.b.a. og Energi Horsens a.m.b.a. VEDTÆGTER for NRGi a.m.b.a. 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG ORGANISATIONSFORM 1.1 Selskabets navn er NRGi a.m.b.a. Selskabets binavne er Energi Danmark NRGi a.m.b.a. og Energi Horsens a.m.b.a. 1.2 Selskabets

Læs mere

Udfærdiget af: Skoleafdelingen Vedrørende: Regler for afholdelse af skolebestyrelsesvalg i Randers Kommune

Udfærdiget af: Skoleafdelingen Vedrørende: Regler for afholdelse af skolebestyrelsesvalg i Randers Kommune Notat Forvaltning: Børn, Skole og Kultur Dato: J.nr.: 28. januar 2014 Br.nr.: Udfærdiget af: Skoleafdelingen Vedrørende: Regler for afholdelse af skolebestyrelsesvalg i Randers Kommune Notatet sendes/sendt

Læs mere

AURA Energi a.m.b.a. Vedtægter

AURA Energi a.m.b.a. Vedtægter AURA Energi a.m.b.a. Vedtægter Gyldig pr. 31. maj 2016 side 1/11 Vedtægter AURA Energi a.m.b.a. CVR nr. 35861564 København Langelinie Alle 35 21 00 København Ø Danmark Aarhus Værkmestergade 2 8000 Aarhus

Læs mere

Valgregulativ Forbrugervalg

Valgregulativ Forbrugervalg 2017 Dato 25-08-2017 Sagsnr. 2017-4158. Dok.nr. 2017-002915. Sagsbehandler Connie Brix Direkte telefon 76363631 E-mail jeco@bluekolding.dk Valgregulativ Forbrugervalg 2017 Forbrugerrepræsentation i bestyrelsen

Læs mere

Valgregulativ for. Norliv. Foreningen for kunder i Nordea Liv & Pension

Valgregulativ for. Norliv. Foreningen for kunder i Nordea Liv & Pension Valgregulativ for Norliv Foreningen for kunder i Nordea Liv & Pension 1. Tidspunkt for afholdelse af valg Valg afholdes hvert andet kalenderår i første kvartal. Der afholdes på skift valg i to valgkredse

Læs mere

for forbrugerrepræsentation i bestyrelsen for Langeland Forsyning A/S

for forbrugerrepræsentation i bestyrelsen for Langeland Forsyning A/S Valgregulativ for forbrugerrepræsentation i bestyrelsen for Langeland Forsyning A/S 1. Formål og baggrund 1.1 Nærværende valgregulativ fastsætter reglerne for valg af forbrugerrepræsentanter i bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter. for. Fonden Djurs Vand

Vedtægter. for. Fonden Djurs Vand Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabet navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0 Selskabets

Læs mere

Valgregulativ V A L G T I L R E P R Æ S E N T A N T S K A B E T O G B E S T Y R E L S E N S Y D E N E R G I A. M. B. A.

Valgregulativ V A L G T I L R E P R Æ S E N T A N T S K A B E T O G B E S T Y R E L S E N S Y D E N E R G I A. M. B. A. 1 af 7 Valgregulativ V A L G T I L R E P R Æ S E N T A N T S K A B E T O G B E S T Y R E L S E N I S Y D E N E R G I A. M. B. A. 2 af 7 VALG TIL REPRÆSENTANTSKABET Hjemmel for valget, valgperiode og valgkredse:

Læs mere

Rebild Vand & Spildevand A/S Rebild Forsyning Holding A/S VALGREGULATIV

Rebild Vand & Spildevand A/S Rebild Forsyning Holding A/S VALGREGULATIV VALGREGULATIV Valg af forbrugerrepræsentanter i Rebild Vand & Spildevand A/S 1. Formål og baggrund Dette valgregulativ fastsætter reglerne for valg af forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen i Rebild Vand

Læs mere

2.2 Valgregulativet er udstedt af Selskabernes bestyrelser.

2.2 Valgregulativet er udstedt af Selskabernes bestyrelser. Valgregulativ for fælles forbrugerrepræsentation i bestyrelserne for Vestforsyning A/S, Multiforsyning A/S, Vestforsyning Varme A/S, Vestforsyning Spildevand A/S, Vestforsyning Vand A/S, Vestforsyning

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

Dette valgregulativ fastsætter reglerne for valg af fælles forbrugerrepræsentant til bestyrelsen i Herning Vand A/S.

Dette valgregulativ fastsætter reglerne for valg af fælles forbrugerrepræsentant til bestyrelsen i Herning Vand A/S. Notat Dato: 20. februar 2013 revideret 13. marts 2013 Emne: Til: Fra: Valgregulativ i Herning Vand A/S Niels Møller Jensen Marianne K. Møller Kopi: 1. Formål Dette valgregulativ fastsætter reglerne for

Læs mere

Regler for valg til skolebestyrelser

Regler for valg til skolebestyrelser Regler for valg til skolebestyrelser Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den xx. xx. 2017 Dragør Kommune Udarbejdet af Skoleafdelingen juni 2017 med bidrag fra skolebestyrelserne 1 KAPITEL 1: INDLEDNING 3

Læs mere

Valgregulativ for valg af investorrepræsentant til bestyrelsen i ID-Sparinvest A/S. Februar 2013

Valgregulativ for valg af investorrepræsentant til bestyrelsen i ID-Sparinvest A/S. Februar 2013 Valgregulativ for valg af investorrepræsentant til bestyrelsen i ID-Sparinvest A/S Februar 2013 Indhold Baggrund... 3 Indkaldelse og opstilling af kandidater... 3 Valgret og udøvelse af stemmeret... 3

Læs mere

Valgregulativ. for. Valg af investorrepræsentant. Sydinvest Administration A/S

Valgregulativ. for. Valg af investorrepræsentant. Sydinvest Administration A/S Valgregulativ for Valg af investorrepræsentant i Sydinvest Administration A/S December 2015 Valgregulativ for valg af investorrepræsentant i Sydinvest Administration A/S. Dette valgregulativ er vedtaget

Læs mere

VALG AF FORBRUGERREPRÆSENTANTER I GENTOFTE VAND A/S, GLADSAXE VAND A/S, GENTOFTE SPILDEVAND A/S OG GLADSAXE SPILDEVAND A/S

VALG AF FORBRUGERREPRÆSENTANTER I GENTOFTE VAND A/S, GLADSAXE VAND A/S, GENTOFTE SPILDEVAND A/S OG GLADSAXE SPILDEVAND A/S Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 150145 VALGREGULATIV VALG AF FORBRUGERREPRÆSENTANTER I GENTOFTE VAND A/S, GLADSAXE VAND A/S, GENTOFTE SPILDEVAND A/S

Læs mere

Valgregulativ For forbrugervalg til

Valgregulativ For forbrugervalg til Sagsnr: S2017-0021 Doknr:D2017-01716 Valgregulativ For forbrugervalg til Hjørring Vandselskab A/S Hjørring Vandselskab A S Åstrupvej 9 st., 9800 Hjørring Telefon 3841 2828 Fax 3841 2829 www.hjvand.dk CVR-nr.

Læs mere

Vedtægter for SEAS-NVE A.m.b.A.

Vedtægter for SEAS-NVE A.m.b.A. Vedtægter for SEAS-NVE A.m.b.A. 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Selskabets navn er SEAS-NVE A.m.b.A. Selskabet driver tillige virksomhed under følgende binavne: SEAS-NVE Energi A.m.b.A. Sjællands Energiforsyning

Læs mere

Valgregulativ for. TryghedsGruppen smba

Valgregulativ for. TryghedsGruppen smba Valgregulativ for TryghedsGruppen smba 6. marts 2017 1. Tidspunkt for afholdelse af valg 1.1 Valg afholdes hvert år i første kvartal i én af de i vedtægternes 4.2 anførte valgkredse. 1.2 Ved valget vælges

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue.

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue. Vedtægter Indhold 1. Virksomhedens navn... 2 2. Virksomhedens hjemsted... 2 3. Organisationsform... 2 4. Virksomhedens formål... 2 5. Ejerforhold og hæftelse... 2 6. Kunder og forbrugere... 2 7. Repræsentantskab...

Læs mere

Valgregulativ for Sønderborg Vandforsyning A/S og Sønderborg Spildevandsforsyning A/S

Valgregulativ for Sønderborg Vandforsyning A/S og Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Valgregulativ for Sønderborg Vandforsyning A/S og Sønderborg Spildevandsforsyning A/S 1. Formål og baggrund 1.1 Nærværende valgregulativ ( Valgregulativet ) er udarbejdet i medfør af vedtægterne for Sønderborg

Læs mere

Regler om valg af forældrerepræsentanter til bestyrelsen for Hjørring UngdomsCenter

Regler om valg af forældrerepræsentanter til bestyrelsen for Hjørring UngdomsCenter Regler om valg af forældrerepræsentanter til bestyrelsen for Hjørring UngdomsCenter Kapitel 1 - Generelt om valget 1. Ansvaret for gennemførelsen af valget til bestyrelsen for Hjørring UngdomsCenter påhviler

Læs mere

Kapitel 1 Kunstnersamfundets valg af medlemmer til Akademiet og Juryen

Kapitel 1 Kunstnersamfundets valg af medlemmer til Akademiet og Juryen Kapitel 1 Kunstnersamfundets valg af medlemmer til Akademiet og Juryen Valg og valgperioder 1 Kunstnersamfundets to sektioner, arkitekt - og billedkunstsektionen, vælger, hvert 3. år blandt sektionens

Læs mere

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen udpeger en central kommunal koordinator.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen udpeger en central kommunal koordinator. Regler om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser Jf. Folkeskolelovens 43, stk. 1 fastsætter kommunalbestyrelsen regler om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen efter godkendelse

Læs mere

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede.

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede. 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er Bornholms Brand A.m.b.a. 2.0 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Bornholms Regionskommune. 3.0 FORMÅL 3.1 Selskabets primære formål er at eje aktier i Bornholms Brandforsikring

Læs mere

V E D T Æ G T E R. EnergiMidt Net A/S (Cvr.-nr. 28 33 18 78)

V E D T Æ G T E R. EnergiMidt Net A/S (Cvr.-nr. 28 33 18 78) V E D T Æ G T E R Ref 4300079 Dok 847493 EnergiMidt Net A/S (Cvr.-nr. 28 33 18 78) Navn: 1 Selskabet er et aktieselskab. Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. Selskabets binavn er EnergiMidt Net Vest

Læs mere

Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18

Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18 Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18 Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. Side 1 af 7 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

Regelsæt om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser

Regelsæt om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser Regelsæt om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser Regelsættet er tiltrådt af Børneudvalget 10.03.2014 Kapitel 1 - Indledning I henhold til Folkeskolelovens kapitel 6, er der fastsat følgende

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017

Vedtægter. Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017 Vedtægter Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er NIBE Elforsynings Fond og juridisk er den en

Læs mere

1.2 Ifølge Selskabets vedtægter skal der vælges fælles forbrugerrepræsentant/ forbrugerrepræsentanter fra vand- og spildevandsforsyningsområderne.

1.2 Ifølge Selskabets vedtægter skal der vælges fælles forbrugerrepræsentant/ forbrugerrepræsentanter fra vand- og spildevandsforsyningsområderne. Valgregulativ for forbrugerrepræsentation i bestyrelsen for Langeland Forsyning A/S 1. Formål og baggrund 1.1 Nærværende valgregulativ fastsætter reglerne for valg af forbrugerrepræsentanter i bestyrelsen

Læs mere

Valgregulativ. Forbrugervalgt repræsentanter til bestyrelsen i Hørsholm Vand ApS

Valgregulativ. Forbrugervalgt repræsentanter til bestyrelsen i Hørsholm Vand ApS Valgregulativ Forbrugervalgt repræsentanter til bestyrelsen i Hørsholm Vand ApS Indholdsfortegnelse 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 2 2 VALGRET... 2 3 VALGBARHED... 3 4 RETTIGHEDER OG PLIGTER... 3 5 VALGPERIODE

Læs mere

Bilag D Regler for valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolerne i Gentofte Kommune. Kapitel 1 Generelt om valget

Bilag D Regler for valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolerne i Gentofte Kommune. Kapitel 1 Generelt om valget Vedtægt for styrelsen af Gentofte Kommunes folkeskolevæsen - side 1 Bilag D Regler for valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolerne i Gentofte Kommune Kapitel 1 Generelt om valget

Læs mere

VALGPROCEDURE. - ved elektronisk valg i PLO-Syddanmark. Godkendt af PLO Syddanmark 3. juni 2014

VALGPROCEDURE. - ved elektronisk valg i PLO-Syddanmark. Godkendt af PLO Syddanmark 3. juni 2014 VALGPROCEDURE - ved elektronisk valg i PLO-Syddanmark Godkendt af PLO Syddanmark 3. juni 2014 efterfølgende tilrettet med aktuelle data til 2016 valget Sagsnr. 2010-2492 Dok.nr. 935519 2 Tidspunkt for

Læs mere

7. Valgregler til skolebestyrelsesvalg i Dragør Kommune

7. Valgregler til skolebestyrelsesvalg i Dragør Kommune 7. Valgregler til skolebestyrelsesvalg i Dragør Kommune 7.1 Valgbestyrelsen a) Valgbestyrelsen består af skolens leder som formand for valgbestyrelsen, formanden for den afgående skolebestyrelse og et

Læs mere

Vedtægter for Djøf Studerende

Vedtægter for Djøf Studerende DJØF STUDERENDE Djøf Studerendes vedtægter Vedtægter for Djøf Studerende Vedtægterne er godkendt af Djøf Studerendes bestyrelsen d. 29. august 2010 og efterfølgende godkendt af Hovedbestyrelsen den 1.

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 30. juli 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 30. juli 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 30. juli 2008 28. juli 2008. Nr. 797. Bekendtgørelse for Grønland om medarbejderes valg af bestyrelsesmedlemmer i aktieselskaber og anpartsselskaber m.v. (selskabsrepræsentation)

Læs mere

Dragør Kommune Skole Side nr. 1

Dragør Kommune Skole Side nr. 1 Dragør Kommune Skole Side nr. 1 I forbindelse med at Bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser

Læs mere

VEDTÆGTER. for. NRGi a.m.b.a. Selskabets binavne er Energi Danmark NRGi a.m.b.a. og Energi Horsens a.m.b.a.

VEDTÆGTER. for. NRGi a.m.b.a. Selskabets binavne er Energi Danmark NRGi a.m.b.a. og Energi Horsens a.m.b.a. VEDTÆGTER for NRGi a.m.b.a. 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG ORGANISATIONSFORM 1.1 Selskabets navn er NRGi a.m.b.a. Selskabets binavne er Energi Danmark NRGi a.m.b.a. og Energi Horsens a.m.b.a. 1.2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NEM s.m.b.a. Indhold

VEDTÆGTER FOR NEM s.m.b.a. Indhold VEDTÆGTER FOR NEM s.m.b.a. Indhold 1 Navn og hjemsted... 2 2 Formål... 2 3 Medlemmer... 2 4 Selskabets ledelse... 2 5 Valg af repræsentantskab... 3 6 Klage over valg... 4 7 Generalforsamling kompetence,

Læs mere

Forældrerepræsentanters valgperiode er 4 år, gældende fra konstitueringsperiodens start. Medarbejder- og elevrepræsentanters valgperiode er 1 år.

Forældrerepræsentanters valgperiode er 4 år, gældende fra konstitueringsperiodens start. Medarbejder- og elevrepræsentanters valgperiode er 1 år. Vejledning for skolebestyrelsen Denne vejledning er udarbejdet i henhold til kapitel 6 i Lov om Folkeskolen, jf. LBK nr. 521 af 27/05/2013, med senere ændringer i Lov nr. 1650 af 26/12/2013, Bekendtgørelse

Læs mere

VEDTÆGTER LB FORENINGEN F.M.B.A.

VEDTÆGTER LB FORENINGEN F.M.B.A. VEDTÆGTER LB FORENINGEN F.M.B.A. VEDTÆGTER LB FORENINGEN F.M.B.A. (CVR-nr.: 65 26 43 15) KAPITEL 1 Almindelige bestemmelser 1. Foreningens navn er LB Foreningen f.m.b.a. (i det følgende "LB"). Foreningens

Læs mere

Skolebestyrelsens sammensætning i Aalborg Kommune

Skolebestyrelsens sammensætning i Aalborg Kommune Skolebestyrelsens sammensætning i Aalborg Kommune 2018 2022 - Skolebestyrelsen består af op til 7 forældrerepræsentanter (undtagen ved specialskoler, se nedenfor), 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter,

Læs mere

VEDTÆGTER. for VESTFORSYNING BELYSNING A/S. CVR-nr Navn. 1.1 Selskabets navn er Vestforsyning Belysning A/S. 2.

VEDTÆGTER. for VESTFORSYNING BELYSNING A/S. CVR-nr Navn. 1.1 Selskabets navn er Vestforsyning Belysning A/S. 2. VEDTÆGTER for VESTFORSYNING BELYSNING A/S CVR-nr. 27 44 63 02 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Vestforsyning Belysning A/S. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemsted er Holstebro Kommune. 3. Formål 3.1 Selskabets

Læs mere

Regler for valg til skolebestyrelser ved Hvidovre Kommunes folkeskoler og heldagsskolen Sporet

Regler for valg til skolebestyrelser ved Hvidovre Kommunes folkeskoler og heldagsskolen Sporet Regler for valg til skolebestyrelser ved Hvidovre Kommunes folkeskoler og heldagsskolen Sporet Hvidovre Kommune Center for Skole og Uddannelse Indhold Kapitel I: Indledning... 3 Kapitel II: Ansvar for

Læs mere

Bekendtgørelse om stiftsråd

Bekendtgørelse om stiftsråd Bekendtgørelse om stiftsråd I medfør af 23, stk. 5, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. xx af x. x 2009, fastsættes: Kapitel 1 Sammensætning, valgret, valgbarhed og funktionsperiode

Læs mere

Forretningsorden for KAB's repræsentantskab. Vedtaget af KAB s repræsentantskab på mødet den 22. maj /5

Forretningsorden for KAB's repræsentantskab. Vedtaget af KAB s repræsentantskab på mødet den 22. maj /5 Forretningsorden for KAB's repræsentantskab Vedtaget af KAB s repræsentantskab på mødet den 22. maj 2007 1/5 1 Indledning Denne forretningsorden supplerer bestemmelserne om repræsentantskabets arbejde

Læs mere

Vejledning for skolebestyrelsen ved valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen, maj 2016

Vejledning for skolebestyrelsen ved valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen, maj 2016 Vejledning for skolebestyrelsen ved valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen, maj 2016 Denne vejledning er udarbejdet i henhold til kapitel 6 i Lov om Folkeskolen, jf. LBK nr. 521 af 27/05/2013,

Læs mere

VALGHÅNDBOG. for valg til skolebestyrelser i Århus Kommune 2010

VALGHÅNDBOG. for valg til skolebestyrelser i Århus Kommune 2010 VALGHÅNDBOG for valg til skolebestyrelser i Århus Kommune 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 INDLEDNING... 3 VALG TIL SKOLEBESTYRELSER - ET OVERBLIK... 4 VALG TIL SKOLEBESTYRELSER: IDÉLISTE

Læs mere

Musisk Oplysnings Forbund

Musisk Oplysnings Forbund Musisk Oplysnings Forbund Vedtægter for MUSISK OPLYSNINGS FORBUND (MOF) Indhold 1 NAVN... 2 2 FORMÅL... 2 3 MEDLEMSKAB... 2 4 INDMELDELSE/UDMELDELSE... 2 5 ØKONOMI... 2 6 TEGNINGSREGLER... 3 7 BESTYRELSE

Læs mere

Vedtægter for Djøf Studerende

Vedtægter for Djøf Studerende DJØF STUDERENDE Djøf Studerendes vedtægter Sagsnr. 2016-8340 Ref. KMA/- Vedtægter for Djøf Studerende 02.05.2017 Vedtægterne er godkendt af Djøf Studerendes bestyrelsen d. 29. august 2010 og efterfølgende

Læs mere

Valgregulativ Samsø Spildevand A/S Cvr.nr. 32749429 Forbrugerrepræsentation i bestyrelsen. 1. Formål. 2. Baggrund

Valgregulativ Samsø Spildevand A/S Cvr.nr. 32749429 Forbrugerrepræsentation i bestyrelsen. 1. Formål. 2. Baggrund Slagterivej 28 DK - 8305 Samsø Tlf: +45 40132557 Valgregulativ Samsø Spildevand A/S Cvr.nr. 32749429 Forbrugerrepræsentation i bestyrelsen E-mail: info@samsoespildevand.dk Hjemmeside: www.samsoespildevand.dk

Læs mere

3.1 Selskabets formål er at udøve erhvervsmæssig virksomhed med tilknytning til forsyningsvirksomhed.

3.1 Selskabets formål er at udøve erhvervsmæssig virksomhed med tilknytning til forsyningsvirksomhed. VEDTÆGTER for VESTFORSYNING ERHVERV A/S CVR-nr. 26 35 06 97 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Vestforsyning Erhverv A/S. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemsted er Holstebro Kommune. 3. Formål 3.1 Selskabets

Læs mere

AFTALE OM FRIVILLIG ORDNING FOR SELSKABS- OG KONCERNREPRÆSENTATION (ETABLERING AF INTERNATIONAL KONCERNREPRÆSENTATION)

AFTALE OM FRIVILLIG ORDNING FOR SELSKABS- OG KONCERNREPRÆSENTATION (ETABLERING AF INTERNATIONAL KONCERNREPRÆSENTATION) AFTALE OM FRIVILLIG ORDNING FOR SELSKABS- OG KONCERNREPRÆSENTATION (ETABLERING AF INTERNATIONAL KONCERNREPRÆSENTATION) Mellem: COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kgs. Lyngby CVR-nr. 4462 3528 (Herefter 'COWI

Læs mere