SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013"

Transkript

1 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 7. januar 2014 KBP SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 SPØRGSMÅL OG SVAR Spørgsmål vil så vidt muligt være anonymiserede, og anført i den rækkefølge de bliver besvaret. Niels Juels Gade København K EAN

2 Side 2 SPØRGSMÅL OG SVAR TIL SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Dato Fagområde Lbnr. Spørgsmål Svar 7. januar GEN 169 Entreprise: SV-OD-LYNG-SPU Teknisk og faglig formåen: Den årlige værdi for entrepriseopgaver er fastsat til 99,0 mio. kr./ex. moms og kan fordeles efter fordelingsnøglen afgivet i tilbudssamlelisten. Jeg synes ikke at det klart fremgår af teksten, om samme fordelingsnøgle kan/må anvendes ved entrepriseledelsens årlige kontraktsum på 29,0 mio. kr. Kan/må vi anvende fordelingsnøglen? Nej, du må ikke fordele kravet til entrepriselederens årlige kontraktsum. Den er angivet på årsbasis Du kan med fordel benytte regnearket Egnethed- GEN_ til at finde de samlede krav ved tilbud på flere entreprise. 7. januar SV 168 Id 729 BYG-SV-OD-FARØ-BEL Jeg kan ikke se det Bilag 1 afspærringsplan stadigvæk?? Desuden står i rettelsesbrevet side 7 at entreprenøren i løbet af vinteren 2015/2016 skulle nok have været 2014/2015 da entreprisen skal udføres i januar AV 167 Bare lige for at være sikker. Den nye post tillægspris for tætning af spuns ved svejsning af spunslåse Er det kun hvis der er flere låse der skal svejses end den mængde der er angivet i EK? For den mængde der er angivet i EK 50% i alle tilfælde, hvilket virker meget unøjagtigt. Hvor pinligt. Vi gør snarest muligt filen synlig på den rette plads. Ja, det har du ret i. Vi retter endnu en gang. JA, i EK har vi angivet at prisen skal omfatte svejsning af 50 % af låsene, Det er bedste antagelse. Hvis der skal svejses mere, hvilket entreprenør og bygherrerepræsentant finder ud af når I går i gang, betaler vi ekstra iht. post januar AV 166 Rettelsesblad 9. Nej.

3 Side 3 Side 14. Bygværk AV-OD-VIW ændres til AV-OD-VIW Så vidt jeg ved, så er den oprindelige AV-OD-VIW-127.1, da ikke udgået. Er der 2 broer med den samme benævnelse nu. Det samme gælder for ændring af AV-OD-VIW januar AV 165 Vedrørende: ID 720. AV-ND-2, 3 og 4. Generelt har jeg svært ved at få mængder af broautoværn i TBL til at passe med mængder i tegningsmaterialet og det der rent faktisk er monteret. Jeg går ud fra at det er mængderne i TBL der skal prissættes. Er det rigtigt?. For prisfastsættelse at tykfilmsmalingen, hvor prisen ska gives som er sum, er der risiko for en stor fejlskøn. Bro 6543 Sønderbroindføringen: Hvordan skal det nye broautoværn afsluttes ved støjskærm på sydlige kantbjælke? Bro 5115 Herredsvej: Hvordan skal vi forholde os til de løse kantelementer både med hensyn til broautoværn H2 og tykfilmsmaling? PS Jeg har lige set at licitationen er udsat; men jeg mener der er en del uklarheder med hensyn til broog vejautoværn i hele udbudet: Det er en tekstmæssig rettelse til entreprisekontrakten (EK) for entreprise AV-OD- VIW-127. Vi fortæller at vi har skrevet forkert, og at tidsplanen gælder for bygværkerne VIW og VIW Autoværn afregnes med mængder og priser i henhold til tilbudslisten. Dersom der ikke er mængder og priser i tilbudslisten indgår prisen på det i entreprisekontrakten beskrevne som en sum under post Der er altid mulighed for et fejlskøn, men med baggrundsoplysningerne om bygværket, bør det ikke være stort. AV-ND-2.5 Bro 6543, kun B - profiler føres videre på støjskærme. AV-ND-2.6 Bro Kantbjælker fastholdes i nuværende form, autoværn og rækværker fastgøres i nuværende inserts, kantelementer overfladebehandles.

4 Side 4 7. januar AV 164 Tak for imødekommenhed vedr. licitationsdatoen, det var en god beslutning. Jeg vil gerne spørge til en problematik omkring afregning af byggeplads. Når denne post, som jo er en rimelig konstant etablerings- og driftudgift for os entreprenører, lægges ind på en ydelse som kan mængdereguleres eller bortfalde, så opstår der en unødig økonomisk risiko for både entreprenør og bygherre. Hvis mængden nedreguleres mangler vi dækning for byggepladsen og hvis mængderne øges får bygherren en øget omkostning som ikke har nogen værdi i det færdige arbejde. Hvorfor er der truffet dette valg som bryder med normal velfungerende praksis i byggebranchen? 7. januar AV 163 Vedr. bro AV-ND 3.2 Kommer der tilbudsliste, hvor der opdeles på beton i brodæk og profileringsbeton, som ved de andre broer? På alle entrepriser er der en post , der som fast sum skal dække alle udgifter der ikke henvises til en anden post. Omkostninger til byggepladsen kan placeres der. Nej. 7. januar AV 162 Vi har registeret følgende mængder til omisolering: VIW : 12 stk. VIW : 9 stk. HN : 15 stk. I alt: 36 stk. Ud af disse 36 stk. har vi registreret 17 broer hvor der skal udføres kunststofbelægning og 4 stk. med overfladehandling af kantbjælker samt 2 stk. med anden overfladehandling. Kan ovenstående bekræftes? Det er op til totalentreprenøren at danne sig et overblik over projektets omfang.

5 Side 5 Ud af ovenstående registrering er der angående kunststofbelægninger kun angivet m 2 -mængde på to af broerne. Hvad er mængderne på resterende? Kan det bekræftes, at alle kunststofbelægninger ønskes udført dimensioneret som Stibro? Er det korrekt forstået, at de mængder som forventes oplyst ang. kunststofbelægninger skal fratrækkes opgivne arealer på posten omisolering for kunne beregne den faktiske flade der ønskes omisoleret? I SAB fremgår, at der ønskes et slidlag i grå eller sort nuance, - hvordan skal dette relateres til ift. de respektive typegodkendelsesdokumenter? Skal der udføres efter Alternativ 1 eller Alternativ 2. Kan dette præciseres? Er det korrekt forstået at kantbjælker skal overfladehandles med kunststofbelægning dimensioneret som Stibro Er det i denne forbindelse overvejet, at de typegodkendte kunststofbelægninger i sin typegodkendelse er udtænkt til trafikeret flade? (dvs. med skridsikring) Er det korrekt forstået, at øvrige flader som er opgivet til overfladehandling ønskes påført en elastisk svummemørtel iht. EN 1504? Hvor kunststofbelægninger afregnes under post Alle øvrige arbejder er m 2 -mængden angivet i EK. Hvor kunststofbelægninger afregnes under post Omisolering er det op til totalentreprenøren at vurdere mængden, der vedrører kunststofbelægninger. Kunststofbelægningen udføres iht. SAB Det er op til totalentreprenøren at detailprojektere. Det er dog korrekt forstået at både kunststofbelægning og omisolering indgår i samme post. Kunststofbelægning skal udføres med typegodkendt system afhængig af trafikbelastningen. Nuance af slidlag aftales med bygherrerepræsentanten, og vælges ud fra de afstrøningsmaterialer, der indgår i typegodkendelsen, eller godkendt substitut. Det er ikke korrekt forstået, at kantbjælker generelt skal overfladebehandles med kunststofbelægning Overfladebehandling af kantbjælker skal udføres iht. SAB Ved tilbudsgivning kan totalentreprenøren forudsætte elastisk svummemørtel påført på indersiden, oversiden og ydersiden af kantbjælken. Materialet skal opfylde krav angivet i SAB afsnit Materialevalg er en del af totalentreprenørens detailprojektering.

6 Side 6 7. januar AV 161 I forbindelse med prissætning og opbygning af overgangsstræk til broautoværn opstiller VD typerne som følgende: AV-ND 1 Broautoværn H2, W3 Skadesrisiko A eller B 2X 16 meter overgangsstræk som 8 meter H1-W2 maks skadesrisiko B 8 meter H1-W3 maks. skadesrisiko B AV-ND 2 Broautoværn H2, W3 skadesrisiko A eller B Første 8 m H1-W2, A eller B Næste 8 m H2-W3, A eller B Da overgangsstræk skal være tilpasset det enkelte broautoværn for at opnå den forventede funktionsdygtighed er den opstillede overgang ikke hensigtsmæssig i alle tilfælde. For mindst et broautoværn vil det ovenstående opstillede overgangsstræk være forventelig kraftigere end broautoværnet i forbindelse med simulation, afprøvning og (forventet virkelighed). Spg 1. Kan type definitioner på overgangsstræk ændres således at det generelt i vedligehold 2013 bliver som det fremgår af rettelsesblad for ID 722 spg. 072 af 18. november 2013 hvori det fremgår "...prisen skal herudover indeholde overgangsstrækning svarende til krav, jf. Vejregel for Opsætning af broautoværn og rækværker, juli 2006." Nej. Der skal afgives tilbud på det udbudte grundlag.

7 Side 7 Derudover kan det præciseres at overgangsstræk skal være tilpasset broautoværnet klasse og funktionalitet og det evt. tilsluttede vejautoværn og jf. ovenstående vejregel. Der kunne hentes inspiration fra entreprise Næstved hvor overgangsstræk er optimeret til det pågældende broautoværn. Spg 2. Der er ikke nævnt noget om brug af punktfundamenter eller nedføringer af broautoværn uden for kantbjælken. Skal der således ikke være nedføring og punktfundamenter/forstærkninger udenfor broerne? Nej. Der skal afgives tilbud på det udbudte grundlag. Skulle der ønskes yderligere arbejder udført, afregnes dette i regning 7. januar AV 160 Angående spørgsmål 115, Bro VIW Arbejderne skal udføres oppefra, skal vi indregne en skyclimber eller hvad har i tænkt på her? Og hvad med alle de træer mm naboerne har op af rampen? se vedlagte matrikelkort, billeder samt seneste generaleftersyn. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at besigtige nogen del af sydsiden, pga. bevoksning. (billeder ikke vedlagt) 7. januar SV 159 Vedr. udbuds pakke 740, limfjordsbroen LIMF- KUN Var det mulig at lave en yderligere uddybning hvad er ønskes medregnet i pos ? Kan det forventes at broen er lukket for gennem Sejling under reparation? Vejdirektoratet vil inden entreprisestart indgå aftale med grundejer om adgangsforholdene. Der skal i tilbuddet regnes med, at entreprenøren skal rydde bevoksning i et sådant omfang, at der kan opsættes et normalt facadestillads, hvorfra arbejdet kan udføres Vedr. pos : Posten dækker udgift til etablering af afskærmning mellem kørebane og arbejdsområde med 1,2 m tæt afskærmning, der kan etableres på oversiden af trafikværn samt tæt afskærmning mod underført passage, der kan etableres på indersiden af eksisterende rækværk mod Limfjorden. Niels Juels Gade København K EAN

8 Side 8 Vedr. Spærring for skibstrafik: Der henvises til SAB afsnit december SV 158 I forbindelse med udbuddet SV-ND-LIMF-KUN er der følgende spørgsmål der bedes afklaret: ÅDT er i SAB fastsat til Så vidt vi ved findes der ingen typegodkendte kunststofbelægninger på hvilke der kan ydes 5 års garanti. Dernæst bevæger broklappen sig meget. Disse bevægelser sker især ved broløft, men vibrationer og bevægelser i klappladen ved tung trafik kan forårsage bevægelser og dermed revner i kunsstofbelægningen. Det er i udbuddet anført, at revner i belægningen skal udbedres ved entreprenøren.. Underlaget for kunststofbelægningen er ikke stabilt, men entreprenøren vil skulle tage ansvar for skader der måtte opstå som følge heraf. Begge forhold (ÅDT og stabilitet) er ikke rimelige krav at stille, og slet ikke, hvis der samtidig er krav om anvendelse af få udvalgte og typegodkendte produkter. 1. Vil VD se bort fra garantikravet omkring 5 års fuld afhjælpning grundet ÅDT? 2. Vil VD se bort fra garantikravet omkring entreprenørens ansvar for revne udbedring grundet ustabil og bevægelig/vridende underlag? Ordregiver vil for kunststofbelægningen kræve at garantiperioden er 2½ år. Se rettelsesblad nr. 9. Der er i udbudsmaterialet gjort opmærksom på, at entreprenøren skal udbedre revner i fortovsbelægningen som følge af ustabil og bevægeligt/vridende underlag. Omfanget af disse

9 Side 9 reparationer er påvist ved præsentationen af arbejdet og der er i tilbudslisten en post til afregning af denne reparation. Dette krav vil derfor blive fastholdt. 16. december GEN 157 I forbindelse med den nedenfor nævnte udsættelse af licitationen, og den bekendtgjorte udsendelse af reviderede udbudsmaterialer, vil vi meget gerne anmode om følgende: 1. At de reviderede udbudsmaterialer udformes således, at det med farvekoder eller farve baggrunde tydeligt vises hvilket emner der udgår og erstattes af andre. Dvs. eksempelvis rød baggrund ved slettet eller ændret tekst, og grøn baggrund for den nye reviderede og dermed gældende tekst. 2. At der fra udsendelsesdato af revideret udbud er minimum 4 uger til aktuel licitationsdato. Det er dybt problematisk, (men desværre forventeligt), at udbuddene nu skal revideres. Dermed vil alt kalkulationsarbejde blive sat på hold indtil de nye udbud er tilgængelige. I forvejen er der brugt store resurser siden september på det udbudsmateriale der nu ikke længere er gældende. Ved udsendelse af nye udbudsmaterialer, vil disse dokumenter skulle gennemgås med lup af entreprenøren. Den minutiøse gennemgang er nødvendig, for at tilsikre at kalkulationer, forbehold Det reviderede udbudsmateriale indeholder alene ændringer, der tidligere er meddelt ved et rettelsesblad. Det vil blive udsendt i 2 versioner, en udgave, der er renset for kommentarer, og klart viser det gældende udbud, og en udgave, der viser ændringer i forhold til det oprindelige udbudsmateriale, samt i hvilket rettelsesblad ændringen er meddelt. Vejdirektoratet indestår for, at der udelukkende er ændringer, som tidligere er offentliggjort ved et rettelsesblad. Tilbudsgiver kan således ved det reviderede materiale sikre sig at han i tilbuddet har medtaget alle rettelser. Der vil derfor ikke blive tale om yderligere udsættelse af licitationen. Der er således heller ikke grundlag for at sætte kalkulationsarbejdet på hold da det nuværende udbudsmateriale stadigvæk er gældende.

10 Side 10 og betingelser i de afgivne tilbud bliver korrekte, og at der ikke risikeres, at nogle af rettelserne falder ved siden af stolen, og derved bliver overset. Det vil derfor være en stor hjælp, hvis ALLE ændringer og ALLE slettede passager i udbuddene markeres tydeligt. 16. december GEN 156 Hej Med flytning af licitationsdatoen til 4/2-14 og nyt udbudsmateriale lovet udsendt i uge 2, 2014, giver i os dermed dage, hvis det ny materiale kommer ud i starten af uge 2, til at regne. Er det rimeligt at entreprenøren nu skal gennemgå udbud, få tilbud fra UE`er og sammensætte tilbuddet på den tid? Der udsendes ikke et nyt udbudsmateriale. Der udsendes et opdateret materiale, hvor alle ændringer fra rettelsesbladene er indarbejdet. Det opdaterede materiale vi således gøre det lettere at sikre at alle de udsendte ændringer indgår i tilbuddet. 16. december AV 155 AS-OD-H er skrivebeskyttet, ville du evt. hæve denne beskyttelse 16. december SV 154 SV BYG-SV-OD-FARO-BEL Hvor finder man tegning på de trafikale foranstaltninger vedr. denne bro. Der står beskrevet at den ligger i bilag 1??? Ja, vi lægger en ny fil på Leverandørportalen. Skrivebeskyttelsen er for at undgå utilsigtede ændringer, og kan på alle tilbudslister fjernes uden kode. Se svar nr december SV 153 BYG-SV-OD-FARO-BEL Der er flere steder, bl. a. SAB s. 6, henvist til et Bilag 1 vedr. afspærringsplan. Jeg kan ikke finde den i materialet? Tilføjes ved Rettelsesblad nr december AV 152 VIW Bro 10345: Der mangler en post på TBL Tak, tilføjes ved Rettelsesblad nr. 9 Niels Juels Gade København K EAN

11 Side december AV 151 Vedr. AV-SD december AV 150 Bro AV-SD-6 Efter svar nr 081 synes jeg det vil være bedst at fastholde trafikplanen i EK - altså MO152 og ikke hovedafskiltningsplanen i DanbroWeb, der er meget dyr. Tunellen skal jo kun isoleres ved ender. Entreprenøren er ansvarlig for arbejdets udførelse, herunder trafikafviklingen. Til det anførte projekt er der ikke behov for DanbroWeb s hovedafskiltningsplan, idet der kun er tale om et mindre arbejde. Du skal afskilte iht. vejreglerne. Ja. Kan det passe der skal medregnes gangbroer der er en gangbro 50 m ved siden af Ikke vist på trafikplaner, men i EK 16. december SV 149 Vedr. Entreprise SV-OD-FARO-KAT punkt : Hvor mange optiske fibre i eksisterende fiberoptiske kabler mellem endevederlag SF-20 og endevederlag FF-00 er ledige/til rådighed for datakommunikation mellem central server og SF broen? "For kommunikation mellem SF- og FF-broen skal den eksisterende netværksforbindelse for katodisk beskyttelse benyttes (SM fiber). Der skal installeres en HUB i begge ender og tilslutning af nye enheder på netværket skal koordineres med allerede anvendte IP-adresser. Materialer, materiel og alle arbejder forbundet med opkoblingen skal være inkluderet i entreprenøren tilbud under post " 16. december AV 148 Jeg har følgende spørgsmål til udbudsmaterialet : AV-SD- 1.2, bro 2679 ; I har tidligere skrevet at det er ledningsejers pligt at fjerne ledninger. Gælder dette også her? Og hvad med skærmtage, forventes de fjernet af entreprenøren i forbindelse med udførelse af maling? Disse ledninger er synlige. Der skal ikke fjernes ledninger her. Skærmtage røres ikke, og der skal ikke males under skærmtages toppunkter i hele kantbjælkens længde. 16. december GEN 147 Hermed opfølgende spørgsmål til udbuddet

12 Side I forlængelse af bygherre s besvarelse 1 og 2 i svar nr 108 bedes bygherre bekræfte, at Klausul om beskæftigelse af praktikanter pkt. 5, 6 og 7 skal forstås som, at boden regnes forholdsmæssigt/proportionalt og baseret på det manglende antal praktikanter. Det kan bekræftes. 2. I forlængelse af bygherre s besvarelse 5 og 6 i svar nr. 108, hvor bygherre henviser til ILO klausulen som begrundelse for at indføre økonomisk kædeansvar i forbindelse med Arbejdsklausulen, skal vi venligst bede bygherre udbygge besvarelsen, da det ikke følger af ILO klausulen, at der skal gælde et økonomisk kædeansvar for underentreprenørens løn- og ansættelsesforhold. Det følger heller ikke af gældende dansk lovgivning eller af de relevante overenskomster. Vejdirektoratet henviser ikke til ILO klausulen som begrundelse for at anføre økonomisk kædeansvar i forbindelse med Arbejdsklausulen. Vejdirektoratet oplyser, at ILO-klausulen er indført i udbudsmaterialet, da dette er en forpligtelse for alle statslige bygherrer. 3. I forlængelse af bygherre s besvarelse 6 i svar nr. 108, hvor bygherre anfører, at entreprenøren har mulighed for at sikre underleverandørens løn og ansættelsesvilkår gennem kontraktstyring og aftaler skal vi uddybende spørge: hvad hvis det trods at entreprenøren har gjort alt hvad man kunne i sin UE kontrakt og i sin løbende kontrol og det alligevel går galt fx at UE eren snyder eller går konkurs er det så rimeligt, at entreprenøren skal stå med risikoen på et objektivt grundlag? det synes overenskomstparterne ikke, da det ikke Som nævnt i svaret på ovenstående spørgsmål, er ILO-klauslen indført i udbudsmaterialet, da dette er en forpligtelse for alle statslige bygherrer.

13 Side 13 fremgår af overenskomsterne - og lovgiver/folketinget heller ikke, da der ikke er fremgår af lovgivningen og bygherre ville ikke stå med det ansvar, hvis bygherre havde indgået aftalen direkte med underleverandøren. 16. december SV 146 Hermed fremsendes opfølgende spørgsmål til Fiskebækbroerne SV-OD-FISK-MAL Spørgsmålet er supplerende til spørgsmål 095 udsendt 29. november Stålarbejder i tilbudslisten Med dine oplysninger har vi forståelse for at det ikke er rimeligt at afregne pr. kg. forbrugt stål. Vi vil derfor i rettelsesblad nr. 9 ændre afregningen til en stk-pris pr. reparation. I svar til spørgsmål 4 angiver VD at typisk reparationsområde er 0,5 m2 I svar til spørgsmål 5 angiver VD at typisk pladetykkelse ved udskiftning er 15 mm I svar til spørgsmål 6 henviser VD til SAB krav med udførelseskrav EXC3 Ud fra disse oplysninger kan det udledes, at en typisk reparation har en vægt på ca. 57 kg. Med mængde enheden i tilbudslisten på kg, - giver det i alt 35 skader. Variationsprocenten er +/- 100% Det kan oplyses, at afhængigt af hvorhenne der skal ske en udskiftning af stål, - så vil en sådan en enkelt stående reparation prismæssigt ligge i intervallet DKK 25 t DKK 50 t. Heraf udgør

14 Side 14 omkostning til Force, NDT og 3dje partskontrol skønsmæssigt mellem 80 og 90% af omkostningen. Hvis der på samme brodrager er 2 udskiftninger falder prisen drastisk, idet tilsyns omkostningen deles over 2 skader. Hvis skaderne som 3dje alternativ ligger enkelt vist og spredt på alle omhandlende fag, vil stykprisen skulle kun meget svært kunne fastsættes, idet nogle skader vil kræve enkelt besøg af tilsynet mens der ved andre udskiftninger måske kan kombineres 1 eller måske flere skader under samme tilsynsbesøg. Dvs. at prisfastsættelse af denne post bliver rent gætteværk, - hvilket må betegnes som værende lettere useriøst. Stålarbejder i tilbudslisten Udskiftning af konsoller under delpris vil ligeledes svinge temmelig meget i pris afhængigt af hvorhenne på brofagene dette eller disse konsoller befinder sig. Dermed opstår der stort set samme problemstilling som ved Vi foreslår, at hele posten udgår, og udføres under regningsarbejder, hvor tilbudslisten B så kunne tilføjes eksempelvist:

15 Side Faglært smede/svejser værkstedstime 2. Faglært smede/svejser byggeplads 3. Anstiiling af svejsearbejder pris. Pr. stk. 4. Tillæg for drift af svejsearbejder pris pr. dag 5. Tilsyn 3dje parts kontrol NDT, pris pr. time 6. Tilsyn 3dje parts kontrol Røntgen, pris pr. time. Jeg ser frem til at se rettelsesblad omkring sagen. 16. december SV 145 Vedr. Entreprise SV-OD-LYNG-SPU Hvilket spunsprofil er den eksisterende spuns? De eksisterende spunsprofiler består af Hoesch 122 i stål StSp 45 (fyk = 265 MPa). Spunsprofilerne er udgået af produktion, men der henvises til nedenstående tabeldata: Egenskaber Flydespænding: fyk 265 MPa Geometri Bredde: b 525 mm Højde: h 190 mm Flangetykkelse: tfl 11,0 mm

16 Side 16 Kropstykkelse: tw 10,7 mm Parametre Egenvægt: g 122 kg/m 2 Modstandsmom ent: Wel 940 cm 3 /m 16. december AV 144 Det er svært at holde overblikket alene ud fra rettelsesbladene, så tilrettede datablade sammenholdt med tilbudslisterne ville være en stor hjælp. Se venligst svar nr december AV 143 Entreprise BYG-AV-OD HN : (Bro , OF af Stavnsholtvej) Ifølge TBL skal hele brodækket forstærkes, 909 m2 Hvordan kan det være, at man ikke samtidig skal omisolere broen? Ifølge TBL og EK skal der blot udføres partielle belægningsudskiftninger. Broen skal ikke omisoleres, og ej heller forstærkes. Se svar nr. 119 Se venligst rettelsesblad nr december SV 142 Vedrørende: ID 734. Hylkedalsbroen. TBL og tegning HYLK-OMISO-103: gevindstang Ø35 menes der hermed M33 gevind? TBL Reparation af maling ved fodplader. Ved besigtigelse på brostedet synes jeg at fodplader, bolte og skiver er usædvanlig rustne. Mener man det er realistisk at male disse til en korrosionskategori til mimimum C4? Hvad med underside fodplade? Som Ø 35 gevindstænger anvendes M36 gevindstænger. Gevindstænger leveres med indvendig og afdrejet gevind, som angivet på tegn.nr Fodpladerne skal afrenses og males til C4, se i øvrigt SAB pkt Dvs. ja, det er realistisk at male fodpladerne til C4. Fodpladens underside skal ikke males.

17 Side december AV 141 HN-110-2, skal der gives pris på Forstærkning, brodæk når ikke der er omisolering med?! Post er i revideret EK i denne entreprise, pludselig ændret til udstøbning af fortov/cykelsti, kan det være rigtigt?! I retblad 7 er post beskrevet som reguleringsmgd. Det bidrager igen til forvirring at et postnr nu pludselig er flere ting afhængigt af hvilken entreprise man bevæger sig i! Se venligst rettelsesblad nr. 9 Håber ikke ovenstående er afklaret i et af de 7 rettelsesblade eller i et af de godt 100 besvarede spørgsmål, men er det sket, beklager jeg at jeg ikke har noteret mig det! 16. december AV 140 Entreprise BYG-AV-OD HN : (Bro , UF af markvej) Ifølge Spørgsmål / svar dateret 29. november 2013 nr. 110 er svaret : Støbning af betonplinte for montering af nye autoværnssceptre, for at undgår at sceptrene placeres i asfalten. Kan det ikke præciseres nærmere evt. med dimensioner på plinten! Der er ingen hjælp at hente i SAB eller TAG. Se venligst rettelsesblad nr december GEN-AV 139 Der er efterhånden rigtig mange rettelser til udbudsmaterialet. Kunne i overveje at indskrive samtlige rettelser direkte i materialet og genudsende reviderede dokumenter. Som det er nu, gør mængden af rettelser virkelig materialet uoverskueligt. Vejdirektoratet har besluttet primo januar 2014 at udsende revideret udbudsmateriale med ændringer fra Rettelsesbladene indarbejdet.

18 Side december AV 138 Vi vil gerne anmode om at I overvejer at udskyde licitationen til ultimo januar. Mængden af rettelser og præciseringer som bliver ved at komme til udbudsmaterialet er overvældende, og det er svært for os bydende at skabe overblik. Både for os selv som totalentreprenører, men især også for de mange store og små underentreprenører som skal byde sammen med os. 16. december AV 137 Entreprise BYG-AV-OD HN-101 : (Bro , Kongelysvej) Ifølge det reviderede datablad for entreprisen skal vi fjerne udfældninger på fløje. Hvad forstår I ved fløje på dette bygværk. Ifølge det reviderede datablad for entreprisen skal vi fjerne udfældninger på endeunderstøtninger. På dette bygværk er endeunderstøtningerne en stålspuns. Er det på denne spuns, der skal fjernes udfældninger? Se venligst svar nr. 136 Der er ingen fløje og heller ingen beton endeunderstøtninger ved denne bro og derfor udgå disse 2 poster fra EK. Entreprise BYG-AV-OD HN : (Bro , UF af gang- og cykelsti) Ifølge det reviderede datablad for entreprisen skal vi afrense og overfladebehandle samtlige tilgængelige overflader af spunsvæggene. Samtidig står omfanget til at være lig 28 m2, hvilket er betydeligt mindre end det faktiske omfang. Hvilket omfang skal vi regne med? Entreprise BYG-AV-OD HN : (Bro , UF af gang- og cykelsti) Mængden skal ændres til ca. 130 m² som skal afspejle samtlige tilgængelige overflader af spunsvæggene. Derudover bliver der ændret i teksten således at udskiftning af træværket langs spunsen skal være indeholdt i prisen. Se rettelsesblad nr. 9

19 Side 19 Ifølge det reviderede datablad for entreprisen skal vi svejse utætte/ødelagte spunslåse. Hvilket omfang skal vi regne med? Entreprise BYG-AV-OD HN : (Bro , UF af cykelsti) Ifølge det reviderede datablad for entreprisen skal vi afrense og overfladebehandle samtlige tilgængelige overflader af spunsvæggene. Samtidig står omfanget til at være lig 50 m2, hvilket er betydeligt mindre end det faktiske omfang. Hvilket omfang skal vi regne med? Entreprise BYG-AV-OD HN : (Bro , UF af cykelsti) Ifølge det reviderede datablad for entreprisen skal vi svejse utætte/ødelagte spunslåse. Hvilket omfang skal vi regne med? Entreprise BYG-AV-OD HN : (Bro , UF af Græse Å samt gang- og cykelsti) Ifølge det reviderede datablad for entreprisen skal vi afrense og overfladebehandle samtlige tilgængelige overflader af spunsvæggene. Samtidig står omfanget til at være lig 28 m2, hvilket er betydeligt mindre end det faktiske omfang. Hvilket omfang skal vi regne med? Entreprise BYG-AV-OD HN : (Bro , UF af Græse Å samt gang- og cykelsti) Ifølge det reviderede datablad for entreprisen skal vi svejse utætte/ødelagte spunslåse. Mængden skal ændres til ca. 150 m² som skal afspejle samtlige tilgængelige overflader af spunsvæggene. Se rettelsesblad nr. 9 Mængden skal ændres til ca. 90 m² som skal afspejle samtlige tilgængelige overflader af spunsvæggene. Se rettelsesblad nr. 9

20 Side 20 Hvilket omfang skal vi regne med? Entreprise BYG-AV-OD HN (Bro , UF af Marrebæk Kanal) Ifølge det reviderede datablad for entreprisen skal vi renovere højvandslukke. Dette arbejde er ikke beskrevet i hverken SAB eller TAG og bør derfor præciseres nærmere, såfremt det skal være indeholdt i vort tilbud. 16. december AV 136 Generelt primært foranlediget af Entreprise BYG-AV-OD : Jeg har tidligere opfordret til en udsættelse af licitationen og denne opfordring vil jeg fortsat gerne fastholde. En samlet udbudsperiode på ca. 4,5 mdr. ville under normale omstændigheder være tilstrækkelig. Desværre er VD s konkrete ønsker til renoveringen af de respektive bygværker først blevet offentliggjort i forbindelse med den gennemgribende ændring af såvel entreprisekontrakterne som tilbudslisterne, der kom i form af Meddelelses- og Rettelsesblad nr. 4 dateret 13. nov De heri adviserede ændringer af tilbudslisterne er så i øvrigt først blevet offentliggjort den 2. december 2013 (altså ca. 2/3 henne i udbudsforløbet). Endvidere er løsningen på forholdet omkring støbning af profileringsbeton contra forstærkningsbeton først kommet med Meddelelses- og Rettelsesblad nr. 7 dateret 2. dec Se venligst svar nr.122 Vejdirektoratet har besluttet at udsætte licitationen, som meddelt på Leverandørportalen

21 Side 21 Vi er derfor kommet under et voldsomt tidspres, nu hvor der kun er ca. 1/3 af udbudsperioden tilbage, og opfordringen går således forsat på en 4 ugers udsættelse af licitationen. 16. december AV 135 HN Bro 9782: Der er foreskrevet trafikplan LVU 1x2 A, men der er 2 spor i hver retning? 16. december AV 134 Jf. rettelsesblad (BYG-AV-4) nr. 4 side 2 nederste rettelse: side 55 afsnit kantbjælker udskiftning. Der tilføjes sidst i afsnitter: Standardtegninger for nye kantbjælker er gældende uden yderligere bæreevnevurdering dog skal overgangen til bropladen beregnes, hvilket afregnes som ekstraarbejder. Vi ændrer til standardtegnings nr. "MTA 2x2 _A_15,5-6. jan Se rettelsesblad nr. 9 Vejdirektoratet har revurderet dette, og besluttet at hvor autoværn og kantbjælke ændres, skal entreprenøren sikre at kræfterne kan overføres til bropladen. Se rettelsesblad nr. 9 Det vil sige, de steder, hvor kantbjælker skal udskiftes bliver det i regning at rådgivningen udføres, er det rigtig antaget? Gælder der samme princip, de steder hvor autoværnet udskiftes, at beregningen af overgangen til bropladen udføres som ekstraarbejde? 9. december AV 133 SD-5.1 Bro 702: Mængden af kantbjælke er ændret i rettelsesblad 7. men mængden af rækværk er ikke ændret? Autoværnsmængden er inklusive forstærkede overgangsstrækninger jvf. EK Niels Juels Gade København K EAN

22 Side december AV 132 Jeg har behov for uddybning af jeres ønsker iht. EK på sag AV-SD-2.2. Der er i rettelser beskrevet at der kun skal udføres fugtisolering partielt hvorfor afspærringsplanen kan ændres. Der er ikke taget stilling til dræn. Her står stadig at der opgraves til dræn langs broender. Skal der eller skal der ikke udføres dræn langs hele broenden. Hvis nej kommer der til at være en stump i hver hjørne. Hvis ja bliver det et dyrt dræn! Afklaring ønskes. Det er korrekt, at der kun er tale om en stump dræn i hvert brohjørne 9. december AV 131 Jeg har den 26. november, sammen med en del andre spørgsmål, sendt nedenstående to spørgsmål, som jeg ikke har kunnet finde besvarelse af i seneste Spørgsmål og svar -liste af Er det nogen spørgsmål I har overset, eller er det bare mig der ikke kan finde svarene? Ingen af delene, men gode spørgsmål kan tage tid at besvare. 9. december AV 130 Vil det kunne accepteres at varigheden for bro AV- OD-VIW-119 betragtes som 8 uger i hver retning, udført forskud? Nej. Vejdirektoratets krav er, at trafikanterne for begge køreretninger kun må opleve hastighedsnedsættelse i samlet 8 uger. 9. december AV 129 Entreprise BYG-AV-OD - Generelt : Som det fremgår af tidligere fremsendte spørgsmål savner jeg oplysninger om flere arbejder, der i TBL er placeret under pos Alle øvrige arbejder. Da VD i sin tid introducerede totalentrepriser som en udbudsform i forbindelse med renovering af bygværker, var princippet at entreprenørerne skulle byde på konkrete arbejder som eksempelvis Vi har bestræbt os på i lidt højere grad end de seneste år at udbyde arbejderne i totalentreprise. Dvs alt er med. Derfor har vi kun få regningsarbejder. Vi bestræber os på at angive mængder præcist, så alle giver tilbud på ens grund. Også i de tilfælde, hvor det er usikkert for os selv, hvor stort omfanget af opgaven er.

23 Side 23 udskiftning af kantbjælker og omisolering af brodæk. Til disse arbejder var der knyttet en SAB og en TAG, der beskrev arbejdets udførelse og omfang, og der blev budt på en tilbudsliste med tilhørende mængder. Alle øvrige arbejder såvel kendte som ukendte skulle så udføres i regning til de i TBL oplyste timesatser. I dette udbud har man sneget adskillige arbejdsopgaver ind under denne post Alle øvrige arbejder, uden at arbejdet hverken er beskrevet i SAB eller defineret i TAG, og ofte er det i øvrigt også blot sumposter. Vi skal således afgive tilbud på et stykke arbejde, der ikke er beskrevet, uden at vide hvor meget, der skal være indeholdt, og i en ikke oplyst mængde. Det virker bestemt ikke rimeligt. Det er fint nok, at der i Entreprisekontrakterne er listet nogle arbejdsopgaver op, som man ved skal udføres, men kunne afregningen ikke ske til de timesatser, som også er en del af tilbudssummerne, og derved også en del af konkurrencegrundlaget? Det ville være rimeligt! Se i øvrigt svar på spørgsmål nr december SV 128 Jeg var ikke opmærksom på muligheden for at deltage i rundvisningen på Limfjordsbroen og vil Nej, det kan ikke lade sig gøre.

24 Side 24 spørge, om jeg kan få en særrundvisning / ekstra rundvisning på broen. 9. december AV 127 VIW bro 8540: Projektering og dimensionering iht. eksisterende tegninger skal den nye bro laves nøjagtig som den gamle? Hvilken bæreevne skal broen have? dette kan jeg ikke se noget om i eksisterende materiale. Nej. Der henvises til ændring i rettelsesblad BYG- AV-8, dateret Bæreevnen skal opfylde gældende normer for stibroer. Der henvises til ændring i rettelsesblad BYG-AV-8, dateret december Av 126 I flere af entreprisekontrakterne i BYG-AV-OD er anført under fugtisolering: Mængden inkluderer følgende: - støbning af fortov/cykelsti og kunststofbelægning på fortov/cykelsti, jf. SAB. Ydelsen skal indeholde (beton)mængder, svarende til fortovs/cykelstitykkelse på 200 mm, uanset om den støbes som del af et profilerings- eller forstærkningslag eller andet. 9. december AV 125 Entreprise BYG-AV-OD : Ifølge Meddelelses- og Rettelsesblad nr. 7 skal der nu afgives pris på støbning af profileringsbeton på den halve bro (post ) og på støbning af forstærkningsbeton på den halve bro (post ). Eventuelle ændringer af tykkelserne vil herefter blive korrigeret ved hjælp af post og Ifølge Spørgsmål / svar nr. 103 skal udførelse af fortovsbeton indgå i post Omisolering. Som jeg også konstaterede i mit oprindelige spørgsmål (nr. 103) bliver støbningen af fortovet regnet ind i tilbudssummen 2 gange. Hvorfor er beton anført i parentes. For at gøre opmærksom på at det ikke kun er beton, men alle mængderne der skal til for at gøre fortov/cykelsti 20 cm højere end profilerings- /forstærkningslaget. Vejdirektoratet har bevidst valgt at skelne mellem profilering/forstærkning og fortov. Da fortovet skal have et opspring fra kørebanen på 10 cm, og da kørebanebelægningen mv. er ca. 10 cm har vi skrevet, at 20 cm af den beton, der udstøbes i fortovet skal afregnes under post , som vedrører isolering og fortov. Denne pris afregnes pr. m 2, selvom ydelsen under kørebanen består af isolering, og under fortov består af beton og kunststofbelægning. Profileringsbetonen regnes med en gennemsnitlig tykkelse på 8 cm, med mindre der står andet i EK. Niels Juels Gade København K EAN

25 Side 25 Som en del af post og som en del af enten post eller post Dette faktum er der forsat ikke ændret på er det tilsigtet? En løsning kunne være, at man reducerede mængderne af Post og Post med arealet af fortov/cykelsti. 9. december GEN 124 Ved mindstekrav til entrepriseleder står :..følgende angivne entreprisestørrelser (årlige kontraktsummer). Jeg synes ikke det er helt klart om der er tale om én entreprise af den krævede størrelse eller der er tale om en sum af flere entrepriser? Profilerings laget regnes at gå ind under fortovsbetonen (selvom det armeres og udstøbes samtidigt med fortov). Derfor afregner vi også det i m 2 for hele broens areal. Dit betonregnskab bliver således: 20 cm i fortove til post cm i profilering til post Regulering på de 8 cm ved behov til post Jf. BUT-Byg-GEN side 32, skal du for hver entreprise du giver tilbud på opfylde kravet om at entrepriselederen har erfaring af den for entreprisen angivne størrelse. Jf. pkt. 3.9 side 20 ved tilbud på flere entrepriser skal alene opfyldes kravet fra den største entreprise. Din entrepriseleder skal altså have været entrepriseleder tidligere for en entreprise af samme størrelse som den største du ønsker overdraget. 9. december AV 123 Emne: Spørgsmål av-nd-4 -Umiddelbart ser det ud til at der står portaler der kommer i vejen for afmærkningen når overledningen skal være 1:30. Skal de fjernes? Skal interimsbelægninger i midterrabat fjernes når entreprisen er gennemført? Såfremt portalerne skal fjernes, vil dette blive udført for bygherrens regning, evt. som ekstraarbejde. Ja. Vejdirektoratet forventer at arbejdet udføres iht. Bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejder m.m., hvilket kunne være betonværn.

26 Side 26 Etablering af interimsbelægninger må forventes at tage en rum tid. Forventer VD at der opstilles betonværn i forbindelse med arbejdets udførelse? Afmærkningen afhænger af entreprenørens fremgangsmåde og tidsplan 9. december AV 122 AV-OD-VIW Der ønskes oplyst hvor mange timer spærring pr. nat der skal forudsættes i tilbudsfasen for at alle byder på ens vilkår. Der henvises til SAB-SOS-Bilag 5 AV-OD-HN Renovering af højvandslukke. Hvad består arbejdet i. Skal denne udskiftes/overfladebehandles eller? Det er trædelen (anslagsstykkerne som er rådne) der er boltet fast i fløjen, som skal udskiftes. Beskrivelsen rettes i næste rettelsesblad. 9. december AV 121 VIW102 Bro 8324: - Hvor finder jeg trafikplan T-1171, og -1173? - Hvordan kan vi forvente at få lov til afvikle trafikken på undersiden i forbindelse med maling? Planerne vil blive lagt på Leverandørportalen med Rettelsesblad nr. 8 Det er op til totalentreprenøren at vurdere trafikafspærringer for arbejdets udførelse på underført motortrafikvej. Grundprincipperne i Tegninger for afmærkning af vejarbejder på motorveje med tegningsnr. Mxxxx vil kunne anvendes. 9. december SV 120 Vedr. UDBUD 734 Hylkedalsbroen Omfang af tilbudsliste punkt 08.13, fremgår ikke af beskrivelsen, hvordan ønskes det udført? Arbejdet er beskrevet i SAB pkt. 8B. Som beskrevet i pkt. 8B.1 aftales det præcise omfang af reparationerne efter en orienterende besigtigelse med bygherre. I pkt. 8B.3 angivet at arbejderne skal udføres efter DS/EN Vedr tilbudsliste punkt , dette ønskes opgjort i m2 er det ikke rigtig at oplyse det i lbm? I TBL rev. B er post rettet fra 40 m 2 til 460 m.

27 Side december AV 119 HN110.2 Bro 10157: - Skal fortov/cykelsti armeres som forstærkning (post ) - Skal fortov/cykelsti laves som nu med kantsten, ellers skal det hele støbes med kunststofbelægning ned til asfalt? - Skal der påregnes reparation af fugtisolering? Armering i fortov og cykelsti behøver ikke at være som forstærkning. Se også svar nr. 084 Eksisterende kantopspring/løsningshøjde skal opretholdes, og kunststofbelægning føres til asfalt. Nej, da man kun skal udskifte slidlag samt bærelag ved belægningsreparationerne og undgår at komme ned i drænlaget. HN114.1 Bro 7700: EK pkt. 5 mellemunderstøtninger her er angivet 30 m2, er det kun de runde mellemunderstøtninger? For så er det hele overfladen på alle 4 søjler. Og så må der skulle medregnes noget midlertidig understøtning? Mængden ændres til ca. 15 m² på næste rettelsesblade da det kun er betonsøjlerne i midterrabatten som skal betonrepareres. 9. december SV 118 Emne: Oddesund Spørgsmål Vil Stilladsvognen til undersiden af broen blive stillet til rådighed? Under trafikafmærkning ved totalspærring er angivet at der skal opstilles fjerntavler kan omfanget angives? Ja, i de fag hvor der er stilladsvogn. I de øvrige fag skal arbejdet udføres fra båd. Dette indføres i SAB, Rettelsesblad nr. 7. Følgende tilføjes i TAG, Rettelsesblad nr. 7: Der skal opsættes 6 fjernskilte jf. tegning til varsling af totalspærring af broen i forbindelse med spærring af broen. 9. december SV 117 Emne: Oddesund Spørgsmål Hvor skal de færdselsregulerende foranstaltninger ved fugeudskiftningen afregnes i tilbudslisten? Under post Afmærkning iht. specifikt projekt tegn. (totalspærring)

28 Side december AV 116 Vedr. hovedpost Trafik Alle trafikafspærringer samt midlertidig opstribning og genopstribning. Posten skal indeholde afspærringer m.m. i henhold til hovedtrafikplan (hvis en sådan er angivet i Entreprisekontrakt) og alle øvrige nødvendige afspærringer for arbejdernes fulde gennemførelse. Skal sætningen markeret med rødt ".. og alle øvrige nødvendige afspærringer for arbejdernes fulde gennemførelse." forstås sådan at post " Reparation af beton, underside brodæk E40" skal indeholde trafikale foranstaltninger i m2 prisen? Hvis ja, så er der stor usikkerhed forbundet med denne pris da placering og omfang af skaderne erfaringsmæssigt er svært at forudsige ved en almindelige visuel besigtigelse. 9. december AV 115 VIW101.2 bro 10345: - Hvilken type rækværk skal monteres? - Skal udskiftning af slidlag (asfalt) 5 m udenfor broen også medregnes når der skal etableres kunststofbelægning? VIW101.3 bro 14078: - Skal spunsvæggen males på begge sider at rampen? I så fald, hvem foretager kontakt og kompensation til naboer på sydsiden af rampen? Nej. Alle omkostninger til trafikafspærring mv. for kontraktarbejderne skal være indeholdt i den faste sum, angivet ved post Derved skal der heller ikke indgå omkostninger til trafikale foranstaltninger i m 2 prisen i post Det er præciseret i rettelsesblad BYG-AV-7, hvor der er tilføjet: Det nye rækværk skal opfylde funktionskravene til brorækværker, jf. Vejregel for Opsætning af broautoværn og rækværker, juli 2006 JA JA Vejdirektoratet tager kontakt til naboerne, og orienterer dem om arbejdet. Entreprenøren skal foretage arbejdet oppefra, således at han ikke overskrider matrikelgrænsen mod naboens grund.

29 Side 29 - Hvilken type rækværk skal der monteres på ramper? Samme som på bro? HN103.1 bro 10171: - Skal eksisterende træplanker på spuns afmonteres? Hvis ja, Skal der så monteres nye træplanker på spunsvægge som de eksisterende? HN110.2 bro 10157: - Broautoværnet er på nuværende tidspunkt videreført hen over stitunnelen på østsiden af broen, skal det nye også gøre dette? - Hvem forestår demontage og montage af lysmaster? 9. december AV 114 Generelt: Hvis der i EK står Betonreparationer af endeunderstøtninger. Omfang 10 m2 Post , vil entreprenøren så kunne gøre krav på merbetaling hvis der viser sig at være måske 20 m2? Og omvendt hvis der kun er 2 m2? 9. december SV 113 Spørgsmål vedr. Oddesundbroen Svar nr. 070 Kan det ikke uddybes hvad sikkerhedsbehugning omfatter dybder mm. Hvor er rep. af bjælken? Det er præciseret i rettelsesblad BYG-AV-7, hvor der er tilføjet: Det nye rækværk skal opfylde funktionskravene til brorækværker, jf. Vejregel for Opsætning af broautoværn og rækværker, juli 2006 Ja, de skal demonteres. Se rettelsesblad BYG-AV- 7. Nej, stitunnellen er et bygværk for sig. Nyt autoværn skal samles/afsluttes i mellem bygværkerne. Kommunens belysningsmaster er opstillet efter gæsteprincippet på Vejdirektoratets bro, så kommunen er ansvarlig for demontage og montage af masterne. Hvis mængden i ikke ubetydeligt omfang overstiger vores angivelse, betales der ekstra, baseret på timeprisen. Hvis mængden er mindre, vil der ikke blive krævet kompensation. Spørgsmålet vedrører post Se svar nr december SV 112 Vedr. UDBUD 72. Oddesundbroen

30 Side 30 Var det mulig at uddybe flg. tilbudsliste punkter yderligere : Pos Hvor meget og hvor dybt skal de 200 m betonbjælke behugges? Posten er udgået iht. Rettelsesblad nr. 7. Arbejdet med behugning og reparation af langsgående bjælke under brodækket er lagt ind under posterne: , og Dette er ændret i TAG og TBL. Pos Skal alle 95 lbm støttemurstop og hele støttemursstopet nedbrydes, og hvad/hvor er støttemurstoppe? Omfang af nedbrydning af støttemurstop er vist på tegn , snit B-B. Hele toppen skal fjernes. Der nedbrydes i støttemurens fulde længde i hver ende af broen samlet 95 m. Støttemuren er placeret i forlængelse af kantbjælken mellem vej og spor. Pos Skal generel præciseres / uddybes mere for at det kan prissættes. Specielt ydelser nævnt på side 105 under eftersyn, afsnit 3 og november BEL 111 Emne: omkostninger v spærretid Vedr.: De specificerede 10 strækninger til udførelse i 2014 ( til 10 ) er der jo ikke i TBL nogen post reserveret omkostninger til spærretid og evt natarbejde. Se svar til post Vedr. betonplint, se post Omfang af de resterende arbejder er uddybet i TAG. Ja, for de af de 10 specificerede entrepriser til udførelse i 2014 som er omfattet af spærretider, skal omkostninger til spærretid/natarbejde være indeholdt i enhedspriserne. I øvrigt som beskrevet i TAG 1.3 Prisfastsættelse. Betyder dette, at disse omkostninger skal være indregnet i f eks belægningsprisen?

31 Side november AV 110 HN103.5 bro 12338: - Skal alle træer og buske fjernes i flugt med kantbjælke for kantbjælker for montage at autoværn (nuværende er rykket ca 1 m ind mod vejen) - Der er angivet støbning af profileringsbeton i det reviderede rettelsesblad, men ikke i TBL/ rettelsesblade. - Hvad menes med støbning af plint til montering af autoværn? Buske skal fjernes i det omfang, det er nødvendigt for at arbejde på kantbjælken. Mængden samt posten rettes i næste rettelsesblade / TBL. Støbning af betonplinte for montering af nye autoværnssceptre, for at undgår at sceptrene placeres i asfalten. 29. november AV 109 I SAB for AV er der på side 54 under pkt omtalt en bonus. Der henvises til TAG. Er det en fejl? Ja. 29. november GEN 108 Særlige betingelser: Boden for misligholdelse af uddannelsesklausulen er den som det er sædvanligt - proportional med kravet om antal praktikanter. Dvs krav om 0,4 årsværk praktikant betyder en bod på 0,4 x 5.000/uge eller 0,4 x ? Ja, iht. Klausul om beskæftigelse af praktikanter opgøres boden pr. påbegyndt uge pr. årsværk praktikant. Hvorfor er boden for manglende beskæftigelse af praktikanter koblet på det samlede antal praktikanter i kontrakten frem for det manglende antal? Kan bygherre oplyse, hvorfor boden for overtrædelsen af uddannelsesklausulen samlet set overstiger Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning? Boden opgøres jf. ovenstående bilag pr. manglende årsværk praktikant Bodsstørrelsen tager udgangspunkt i boks 4.10 (Case: Bodsbestemmelse Københavns Kommune) i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Vejledning, og er ved Rettelsesblad nr. 6 reduceret med 50%.

32 Side 32 Hvad er begrundelsen for, at ordregiver anvender arbejdsklausulen, henset til at fagbevægelsen har adgang til at kræve virksomheder overenskomstdækket og lovligt kan støtte dette krav med konflikt? ILO-klausulen er indført i udbudsmaterialet, da der er tale om en forpligtelse for alle statslige bygherrer Har ordregiver overvejet, at konsekvensen af et kædeansvar i kontrakten fordyrer udbuddene uden at give højere kvalitet, fordi hovedentreprenøren har omkostninger ved såvel en øget administrativ byrde ved kontrol samt en øget økonomisk risiko? ILO-klausulen er indført i udbudsmaterialet, da der er tale om en forpligtelse for alle statslige bygherrer Kan ordregiver oplyse, hvorfor der er indført sanktioner (økonomisk kædeansvar og bod) som et objektivt ansvar uden mulighed for først at afhjælpe problemet/overtrædelsen og for forhold, som virksomheden ikke har nogen mulighed for at kontrollere eller styre? Er ordregiver klar over, at en hovedentreprenør, der er dækket af en kollektiv overenskomst, risikerer at blive straffet dobbelt for samme forseelse? Entreprenøren skal ifølge ILO-klausulen sikre, at egne ansatte og eventuelle underleverandørers ansatte får løn og øvrige arbejdsvilkår svarende til det, der er gældende, i henhold til kollektiv overenskomst eller tilsvarende, på den egn, hvor arbejdet udføres. Entreprenøren har mulighed for at sikre disse forhold gennem sin kontraktstyring og aftaler med underleverandører. Herved undgår entreprenøren at komme i konflikt med klausulen. Der henvises til svaret på foregående spørgsmål. 29. november SV 107 Jf. rettelsesblad (BYG-SV-6) nr. 6 side 7 rettelser: Der er mange datoer der er rettet. Bl.a. et starttidspunkt (31. marts 2014) der ikke stemmer Spørgsmål vedr. BYG-SV-SD-LANG-KAT Projektet skal igangsættes i marken senest den 30. april 2014, men kan igangsættes allerede den 24.

33 Side 33 overens med den på forsiden af udbuddet skrevne startdato (30. april 2014). To forskellige slutdatoer 31. oktober 2015 og 5. december marts, såfremt der er indgået en kontrakt. Se Rettelsesblad nr. 7. Arbejdet i marken skal være afsluttet senest den 31. oktober 2015, medens aflevering af dokumentation og projektet som helhed skal ske senest den 5. december Da det samtidig på andre lister og de nye kort er angivet at Langelandsbroen skal udføres i 2014 alene, vil vi gerne vide hvad der er korrekt? Dette svar er korrekt. TBSL og vejledende regneark vil blive opdateret med alle revisioner på tidsplaner, der er meddelt i Rettelsesbladene 29. november AV 106 Undskyld hvis jeg kommer til at sige ting mindre pænt, men jeg syntes i er ved at ødelægge det for jer selv. Uddybning af spørgsmål 77 angående pakke AV- ND-3 bro Der er er punkt der hedder forstærkning af brodæk i tilbudslisten, hvorfor er det så at i insistere på at bruge noget andet til det formål? Og argumentet er at i mener at beton 35 er nok, og samtidig siger i at vi selv skal beregne det! Er det så ikke vores sag at bestemme hvad der er nok? Skal jeg være helt ærlig så virker det som om at VD Jylland gør hvad de kan for at lave så meget om på det system der er lavet, som de overhoved kan. Hvorfor? Vi tager kritikken til efterretning. Entreprenøren skal projektere forstærkningen. I rettelsesblad nr. 7 udgår posten, således at den samlede pris for beregning for øget bæreevne og udførelse af forstærkning indgår i post Mht. regulering af mængde så har jeg i spørgsmål 40 påtalt problemet med reguleringen, for betonmængden er ikke der hvor den økonomiske svingning ligger, men i armeringsmængden, som Vi tager kritikken til efterretning. I rettelsesblad nr. 7 vil der blive to poster for profilering hhv. forstærkning, afregnet pr. m 2, og to reguleringsposter for hhv. beton A35 og E40, til

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. januar 2014 KBP SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 SPØRGSMÅL OG SVAR Spørgsmål vil så vidt muligt være anonymiserede, og anført i den rækkefølge de bliver besvaret.

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG)

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) ENTREPRISEKONTRAKT SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) SEPTEMBER 2013 VEDLIGEHOLD AF ALMINDELIGE BYGVÆRKER (BYGAV) Entreprise: AVODVIW112 Revideret den 3. januar 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. januar 2014 KBP SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 SPØRGSMÅL OG SVAR Spørgsmål vil så vidt muligt være anonymiserede, og anført i den rækkefølge de bliver besvaret.

Læs mere

01 01 10 Tillæg til drift af arbejdsplads dag 20 0,00. 07 04 58 Etablering af betonfundament til autoværnsscepter Stk. 4 0,00

01 01 10 Tillæg til drift af arbejdsplads dag 20 0,00. 07 04 58 Etablering af betonfundament til autoværnsscepter Stk. 4 0,00 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 12. marts 2012 12/00724-7 Carsten Sandgaard Christensen cac@vd.dk +45 7244 2223 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende Entrepriseudbud 6620.110 Broer

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG)

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) ENTREPRISEKONTRAKT SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) SEPTEMBER 2013 VEDLIGEHOLD AF ALMINDELIGE BYGVÆRKER (BYGAV) Entreprise: AVODHN106 Revideret den 3. januar 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juni 2013 12/14161-4 Charlotte Togsværd von Scholten cts@vd.dk 72443642

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juni 2013 12/14161-4 Charlotte Togsværd von Scholten cts@vd.dk 72443642 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juni 2013 12/14161-4 Charlotte Togsværd von Scholten cts@vd.dk 72443642 Til de bydende 12810 NÆSTVED OMFARTSVEJ ENTREPRISE 12810.200 VEJ OG BROER, FORDELERRING

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) VEDLIGEHOLD AF ALMINDELIGE BYGVÆRKER (BYG-AV) Entreprise: AV-SD-1

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) VEDLIGEHOLD AF ALMINDELIGE BYGVÆRKER (BYG-AV) Entreprise: AV-SD-1 entreprisekontrakt SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) September 2013 VEDLIGEHOLD AF ALMINDELIGE BYGVÆRKER (BYGAV) Entreprise: AVSD1 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 30. august 2013 BYG

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG)

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) ENTREPRISEKONTRAKT SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) SEPTEMBER 2013 VEDLIGEHOLD AF ALMINDELIGE BYGVÆRKER (BYGAV) Entreprise: AVODVIW121 Revideret den 3. januar 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER

Læs mere

TILBUDSLISTE ENTREPRISE VIW-14 BROREPARATIONSARBEJDER 2012 MAJ 2012 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE:

TILBUDSLISTE ENTREPRISE VIW-14 BROREPARATIONSARBEJDER 2012 MAJ 2012 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: TILUDSLISTE ENTREPRISE VIW-14 ROREPARATIONSAREJDER 2012 MAJ 2012 TILUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: Tilbudsliste (TL) Entreprise VIW-14 roreparationsarbejdersarbejder 2012 Rev. 0 den 30. april 2012 TILUDSLISTE

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 18. november 2013 KBP SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 SPØRGSMÅL OG SVAR Spørgsmål vil så vidt muligt være anonymiserede, og anført i den rækkefølge de bliver besvaret.

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) VEDLIGEHOLD AF ALMINDELIGE BYGVÆRKER (BYG-AV) Entreprise: AV-SD-2

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) VEDLIGEHOLD AF ALMINDELIGE BYGVÆRKER (BYG-AV) Entreprise: AV-SD-2 entreprisekontrakt SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) September 2013 VEDLIGEHOLD AF ALMINDELIGE BYGVÆRKER (BYGAV) Entreprise: AVSD2 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 30. august 2013 AVSD

Læs mere

m2 50 time 250 time 800 time 800 time 60

m2 50 time 250 time 800 time 800 time 60 Vedligehold af almindelige bygværker - Entreprise HN-101 1 af 51 Reg. nr. 10348 0000014-0-085.00 Hovedpost Bredde: 16,8 m Længde: 32,5 m Areal: 546 m² OF af K-VEJ 494, Kongelysvej Entreprise HN-101.1 Kontrakt

Læs mere

GENERELT BETINGELSER M.V. Tillæg til særlige betingelser (SB) Entreprise VIW-13 Broreparationsarbejder 2012

GENERELT BETINGELSER M.V. Tillæg til særlige betingelser (SB) Entreprise VIW-13 Broreparationsarbejder 2012 GENERELT BETINGELSER M.V. Tillæg til særlige betingelser (SB) Entreprise VIW-13 Broreparationsarbejder 2012 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TOTALENTREPRISER - i det følgende kaldet ABT 93 - er med nedenstående

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG)

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) ENTREPRISEKONTRAKT SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) SEPTEMBER 2013 VEDLIGEHOLD AF ALMINDELIGE BYGVÆRKER (BYGAV) Entreprise: AVODVIW110 Revideret den 3. januar 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER

Læs mere

Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud H

Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud H DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 7. marts 2013 12/046741-2 Sonja Petersen sop@vd.dk 22 19 73 46 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud H13.15.45 H13.15 Støjskærm på Skovdigebroen

Læs mere

GENERELT BETINGELSER M.V. Tillæg til særlige betingelser (SB) Entreprise VIW-14 Broreparationsarbejder 2012

GENERELT BETINGELSER M.V. Tillæg til særlige betingelser (SB) Entreprise VIW-14 Broreparationsarbejder 2012 GENERELT BETINGELSER M.V. Tillæg til særlige betingelser (SB) Entreprise VIW-14 Broreparationsarbejder 2012 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TOTALENTREPRISER - i det følgende kaldet ABT 93 - er med nedenstående

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 1. juni 2012 KBP KBP@vd.dk

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 1. juni 2012 KBP KBP@vd.dk DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 1. juni 2012 KBP KBP@vd.dk Samlet driftsudbud 2012 Hovedområdet "Løbende Vejdrift" Fagområde "Vejdrift" Rettelsesblad nr. DRI-4 Tidligere udsendte rettelsesblade:

Læs mere

Notat. Viborg Kommune Drift og vedligeholdelse af grønne områder, veje m.v. Reference Nr. Spørgsmål / svar RETTELSESBLAD NR. 3

Notat. Viborg Kommune Drift og vedligeholdelse af grønne områder, veje m.v. Reference Nr. Spørgsmål / svar RETTELSESBLAD NR. 3 Notat Viborg Kommune Drift og vedligeholdelse af grønne områder, veje m.v. 24. april 2013 RETTELSESBLAD NR. 3 Reference Nr. Spørgsmål / svar ØV pkt. 4.4 72 Spørgsmål: Følgende vilkår er gældende for entreprenøren.

Læs mere

Ved tilbudsafgivelse skal anføres på tilbudslistens side A, at tilbuddet også afgives i henhold til rettelsesblad nr. 1, 2, 3, 4 og 5.

Ved tilbudsafgivelse skal anføres på tilbudslistens side A, at tilbuddet også afgives i henhold til rettelsesblad nr. 1, 2, 3, 4 og 5. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. september 2012 12/04297-9 Carsten Sandgaard cac@vd.dk 7244 2220 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende Totalentrepriseudbud 6620.102 Landskabsbroer

Læs mere

Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise:

Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 18. august 2011 11/09943-1 Robin Højen Madsen rhm@vd.dk 7244 2276 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende entreprise 6063.201 Jord- og belægningsarbejder

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. maj 2012 KBP

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. maj 2012 KBP DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. maj 2012 KBP KBP@vd.dk Samlet driftsudbud 2012 Hovedområdet "Løbende Vejdrift" Fagområde "Vejdrift" Rettelsesblad nr. DRI-3 Tidligere udsendte rettelsesblade:

Læs mere

Rettelser og tilføjelser: Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud:

Rettelser og tilføjelser: Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud: Til de bydende Dato 9. august 2016 Sagsbehandler Leif Ole Daetz Mail lda@vd.dk Telefon 2442480 Dokument 16/05817-3 Side 1/5 RETTELSESBLAD/SUPPLERENDE MEDDELELSE NR. 2 1128.200 Jord, belægning og bygværk

Læs mere

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående:

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 31.marts 2014 14/01294-5 rhm@vd.dk 7244 2276 Til samtlige modtagere af udbudsmeriale vedrørende udbud H05012.20 H05012 Nord om Kolding, kørsel i nødspor ENTREPRISE

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21 maj 2012 KBP KBP@vd.dk. Udbudsmaterialet er ændret gennemgående, hvorfor flere dokumenter udskiftes.

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21 maj 2012 KBP KBP@vd.dk. Udbudsmaterialet er ændret gennemgående, hvorfor flere dokumenter udskiftes. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21 maj 2012 KBP KBP@vd.dk Samlet driftsudbud 2012 Hovedområdet "Mekaniske og elektriske installationer" Fagområde "Klapbroer" Rettelsesblad nr. ME-KB-2+3 Tidligere

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG)

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) ENTREPRISEKONTRAKT SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) SEPTEMBER 2013 VEDLIGEHOLD AF STORE BYGVÆRKER (BYG-SV) Entreprise: SV-SD-LILL-ERO Revideret den 3. januar 2014 Vedligehold af store bygværker

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. oktober 2013 KBP KBP@vd.dk

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. oktober 2013 KBP KBP@vd.dk DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. oktober 2013 KBP KBP@vd.dk Samlet vedligeholdsudbud 2013 Hovedområde "Bygværker" (BYG) Fagområde "Vedligehold af store bygværker" Meddelelses- og rettelsesblad

Læs mere

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Aftalegrundlaget. 2 2. Kontraktperiode. 2 3. Fast pris og dennes betaling. 2 4. Dokumenter 2 5. Omfang af og ændringer i entreprisens omfang. 3 6. Fejl i projektet. 3 7. Regnefejl

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) VEDLIGEHOLD AF STORE BYGVÆRKER (BYG-SV) Entreprise: SV-OD-LYNG-SPU

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) VEDLIGEHOLD AF STORE BYGVÆRKER (BYG-SV) Entreprise: SV-OD-LYNG-SPU ENTREPRISEKONTRAKT SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) September 2013 VEDLIGEHOLD AF STORE BYGVÆRKER (BYG-SV) Entreprise: SV-OD-LYNG-SPU DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 30. august 2013

Læs mere

KRAV TIL EGNETHED VED TILBUD PÅ EN ELLER FLERE ENTREPRISER

KRAV TIL EGNETHED VED TILBUD PÅ EN ELLER FLERE ENTREPRISER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON KRAV TIL EGNETHED VED TILBUD PÅ EN ELLER FLERE ENTREPRISER SAMMENLÆGNING AF EGNETHEDSKRAV Denne vejledning belyser ved eksempler hvorledes krav til tilbudsgivers

Læs mere

Herved meddeles svar på spørgsmål fra de bydende samt rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise:

Herved meddeles svar på spørgsmål fra de bydende samt rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON 6. januar 2010 Niels Gottlieb ng@vd.dk 7244 3623 Til de bydende på 1210.26 Jord, afvanding og belægnings arbejder MOTORVEJEN KØBENHAVN FREDERIKSSUND ENTREPRISE

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) VEDLIGEHOLD AF STORE BYGVÆRKER (BYG-SV) Entreprise: SV-OD-FARO-KAT

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) VEDLIGEHOLD AF STORE BYGVÆRKER (BYG-SV) Entreprise: SV-OD-FARO-KAT tilbudsliste SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) September 2013 VEDLIGEHOLD AF STORE BYGVÆRKER (BYG-SV) Entreprise: SV-OD-FARO-KAT TILBUD (side 1) Nedenstående arbejder vedrørende entreprise

Læs mere

GENERELT BETINGELSER M.V. Tillæg til særlige betingelser (SB) Entreprise VIW-11 Broreparationsarbejder 2012

GENERELT BETINGELSER M.V. Tillæg til særlige betingelser (SB) Entreprise VIW-11 Broreparationsarbejder 2012 GENERELT BETINGELSER M.V. Tillæg til særlige betingelser (SB) Entreprise VIW-11 Broreparationsarbejder 2012 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TOTALENTREPRISER - i det følgende kaldet ABT 93 - er med nedenstående

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLD 2013

SAMLET VEDLIGEHOLD 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. februar 2014 IBMA/KBP SAMLET VEDLIGEHOLD 2013 KORT REDEGØRELSE FOR DE RELEVANTE GRUNDE FOR TILDELINGSBESLUTNING Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk

Læs mere

TILBUDSLISTE ENTREPRISE Levering af CE-mærket vejautoværn. Herning Aarhus >>> Funder Låsby MARTS 2014 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE:

TILBUDSLISTE ENTREPRISE Levering af CE-mærket vejautoværn. Herning Aarhus >>> Funder Låsby MARTS 2014 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: TILBUDSLISTE ENTREPRISE 6620.771 Levering af CE-mærket vejautoværn Herning Aarhus >>> Funder Låsby MARTS 2014 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: # Anlægsdivisionen Thomas Helsteds Vej 11 8660 Skanderborg LICITATION

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL)

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL) ENTREPRISEKONTRAKT SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL) SEPTEMBER 2013 Kørebaneafmærkning (BEL-KA) Entreprise: KA-OD-H Revideret den 3. januar 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Rev.

Læs mere

14. december 2011 GENERELT. Indkomne spørgsmål

14. december 2011 GENERELT. Indkomne spørgsmål 14. december 2011 GENERELT Spørgsmål nr. 1 TAG Post B05, 0,4m3 beton pr lbm kantbjælke er voldsomt meget til reparation, er det korrekt det skal forudsættes ved afgivelse af tilbud? Svar nr. 1 TAG Post

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. januar 2012 BUT Mindre totalentrepriser Vibeke Wegan viw@vd.dk 72443333

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. januar 2012 BUT Mindre totalentrepriser Vibeke Wegan viw@vd.dk 72443333 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. januar 2012 BUT Mindre totalentrepriser Vibeke Wegan viw@vd.dk 72443333 Afregnet til fast pris UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris BESTEMMELSER

Læs mere

UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris

UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. december 2011 BUT Mindre totalentrepriser 72443333 Afregnet til fast pris UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris BESTEMMELSER OM UDBUD OG

Læs mere

leverance af variable vejtavler

leverance af variable vejtavler tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) leverance af variable vejtavler Juni 2013 Tilbudsgiver: navn: adresse: 2 af 6 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Tilbuddet skal afleveres på den fortrykte tilbudsliste(tbl),

Læs mere

Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende entreprise H

Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende entreprise H DATO PARADIGME UDARBEJDET AF MAIL TELEFON 25.april 2012 Rettelsesbrev Marianne Skovsbøl msk@vd.dk 72 44 27 88 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende entreprise H437.03.45 H437 Støjskærm langs

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Paradigma for betingelser Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet Vejdirektoratet Vejregelrådet

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. oktober 2013 KBP

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. oktober 2013 KBP DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. oktober 2013 KBP KBP@vd.dk Samlet vedligeholdsudbud 2013 Hovedområde "Bygværker" (BYG) Fagområde "Vedligehold af almindelige bygværker" Meddelelses- og rettelsesblad

Læs mere

Svar: De øverste og nederste flanger skal jf. projektmaterialet udskæres uden knæk. Der er knæk pr. 1m på kroppladerne.

Svar: De øverste og nederste flanger skal jf. projektmaterialet udskæres uden knæk. Der er knæk pr. 1m på kroppladerne. Til de bydende Bropakke HN-2010-08, Bro 14-0-071 Udskiftning af stibro ved Jægersborg Station STIBRO VED JÆGERSBORG STATOIN. UDSENDELSE NR. 2 TIL DE BY- DENDE Hermed meddeles på vegne af bygherren, Vejdirektoratet,

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. maj 2012 KBP

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. maj 2012 KBP DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. maj 2012 KBP KBP@vd.dk Samlet driftsudbud 2012 Hovedområdet "Løbende Vejdrift" Fagområde "Vejdrift" Rettelsesblad nr. DRI-2 Tidligere udsendte rettelsesblade:

Læs mere

Samlet tilbudssum excl. moms (overført fra side 2) kr #REFERENCE!

Samlet tilbudssum excl. moms (overført fra side 2) kr #REFERENCE! TILBUDSLISTE [rev. 0] TILBUD (side 1) TILBUD side 1 UDB.2017 Undertegnede tilbyder at udføre nedenstående arbejder i udbudsmaterialet på det i Særlige Betingelser ad 2, stk. 2, angivne grundlag for en

Læs mere

BUT-BYG-AV-OD-HN-117 AV-OD-HN-117. Vedligehold af almindelige bygværker. November 2014

BUT-BYG-AV-OD-HN-117 AV-OD-HN-117. Vedligehold af almindelige bygværker. November 2014 BUT-BYG-AV-OD-HN-117 AV-OD-HN-117 Vedligehold af almindelige bygværker November 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. november 2014 Line Faxøe E. Lauridsen lfel@vd.dk 2527 3464 BESTEMMELSER

Læs mere

RÅDGIVNING H20.06.R01

RÅDGIVNING H20.06.R01 UDBUDSBETINGELSER RÅDGIVNING H20.06.R01 Rådgivning vedrørende støjskærm ved Kongsted N. rasteplads AUGUST 2014 2 af 9 SIDE H20.06.R01 Indhold Indholdsfortegnelse BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

Ved tilbudsafgivelse skal anføres på tilbudslistens side A, at tilbuddet også afgives i henhold til rettelsesblad nr. 1, nr. 2, nr. 3 og nr. 4.

Ved tilbudsafgivelse skal anføres på tilbudslistens side A, at tilbuddet også afgives i henhold til rettelsesblad nr. 1, nr. 2, nr. 3 og nr. 4. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. februar 2012 11/16726-9 Carsten Sandgaard cac@vd.dk 7244 2220 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende Totalentrepriseudbud 6620.103 Spuns Nord

Læs mere

ANNONCERING AF TILBUDSINDHENTNING

ANNONCERING AF TILBUDSINDHENTNING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. marts 2012 12/03282-1 Lene Tørnæs Helbo lthe@vd.dk +45 7244 3749 ANNONCERING AF TILBUDSINDHENTNING BYGHERRERÅDGIVNING FOR BROER I ENTREPRISE 0410.001, UDBYGNING

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 25. november 2013 KBP SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 SPØRGSMÅL OG SVAR Spørgsmål vil så vidt muligt være anonymiserede, og anført i den rækkefølge de bliver besvaret.

Læs mere

Samlet driftsudbud 2012 Hovedområdet "Vintertjeneste" Fagområde "Vintertjeneste på kørebaner" Rettelsesblad nr. VIN-VKØR-5

Samlet driftsudbud 2012 Hovedområdet Vintertjeneste Fagområde Vintertjeneste på kørebaner Rettelsesblad nr. VIN-VKØR-5 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. juni 2012 KBP KBP@vd.dk Samlet driftsudbud 2012 Hovedområdet "Vintertjeneste" Fagområde "Vintertjeneste på kørebaner" Rettelsesblad nr. VIN-VKØR-5 Tidligere

Læs mere

Bilag Bilag 1 Retningslinjer for udarbejdelse af tilbudsliste (TBL) til konkret projekt

Bilag Bilag 1 Retningslinjer for udarbejdelse af tilbudsliste (TBL) til konkret projekt Bilag Bilag 1 Retningslinjer for udarbejdelse af tilbudsliste (TBL) til konkret projekt Bilag 1 Retningslinjer for at anvende prisbogen til et konkret projekt Dette bilag beskriver de arbejdsprocesser

Læs mere

GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING 2014-2017

GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING 2014-2017 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING 2014-2017 FEBRUAR 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. februar 2014 TILBUDS- OG AFREGNINGS- GRUNDLAG GENMARKERING AF KØREBANEAFMÆRKNING

Læs mere

Tilbudsliste. Haverslev Pendlerplads (TBL) Tro- og loveerklæring. B Y G H E R R E Dato: 9. august 2013

Tilbudsliste. Haverslev Pendlerplads (TBL) Tro- og loveerklæring. B Y G H E R R E Dato: 9. august 2013 Haverslev Pendlerplads Tilbudsliste (TBL) Bilag: Tro- og loveerklæring B Y G H E R R E Dato: 9. august 2013 Rebild Kommune v/mogens Busk Nielsen Center for Plan, Byg og Vej Hobrovej 88 9530 Støvring Tilbudsliste

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. maj 2012 KBP KBP@vd.dk

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. maj 2012 KBP KBP@vd.dk DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. maj 2012 KBP KBP@vd.dk Samlet driftsudbud 2012 Hovedområdet "Mekaniske og elektriske installationer" Fagområde "Fartvisere" Rettelsesblad nr. ME-FV-2 Tidligere

Læs mere

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse Særlige Betingelser Side 1 af 6 Særlige Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for entreprenørens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Ordregivers udbud... 2 Tjenesteyders

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. februar /23133 Christian Tolderlund

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. februar /23133 Christian Tolderlund DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. februar 2014 13/23133 Christian Tolderlund cto@vd.dk 7244 3731 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud 1220.201 FREDERIKSSUNDSMOTORVEJENS

Læs mere

STITUNNEL VED AGERSKOV UNGDOMSSKOLE INDHOLD. 1 Generelt Ordregivende myndighed Baggrund for udbuddet 2 1.

STITUNNEL VED AGERSKOV UNGDOMSSKOLE INDHOLD. 1 Generelt Ordregivende myndighed Baggrund for udbuddet 2 1. TØNDER KOMMUNE STITUNNEL VED AGERSKOV UNGDOMSSKOLE ADRESSE COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk UDBUDSVILKÅR INDHOLD 1 Generelt 2 1.1 Ordregivende myndighed

Læs mere

ENTREPRISE 1150.51. Beplantning af nabohaver TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG. Holbækmotorvejen M11 >>> Fløng - Roskilde Vest JANUAR 2011

ENTREPRISE 1150.51. Beplantning af nabohaver TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG. Holbækmotorvejen M11 >>> Fløng - Roskilde Vest JANUAR 2011 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE 1150.51 Beplantning af nabohaver Holbækmotorvejen M11 >>> Fløng - Roskilde Vest JANUAR 2011 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Rammeaftale (RA) Udbud 2017 Løbende Vejdrift - Vejdrift. Marts 2017 RA-LVD-DRI-ND2

Rammeaftale (RA) Udbud 2017 Løbende Vejdrift - Vejdrift. Marts 2017 RA-LVD-DRI-ND2 Rammeaftale () Udbud 2017 Løbende Vejdrift - Vejdrift Marts 2017 -LVD- Side 2 af 6 MMEAFTALE 1 DELAFTALE Rammeaftalen vedrører følgende delaftale: Delaftalen omfatter: Se SAB-TEK 2 PARTERNE 2.1 Aftalens

Læs mere

Levering styreapparater inkl. drift og vedligeholdelse BILAG 3: Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Rev. D,

Levering styreapparater inkl. drift og vedligeholdelse BILAG 3: Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Rev. D, Levering styreapparater inkl. drift og vedligeholdelse BILAG 3: Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Rev. D, 20.05.2016 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag

Tilbuds- og afregningsgrundlag Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Side 1 af 5 Tilbuds- og afregningsgrundlag INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 2 2. RETNINGSLINIER FOR PRISREGULERINGER... 2 2.1 Regulering af tilbudssum ved ændring

Læs mere

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE GEOTEKNISKE OFFSHORE UNDERSØGELSER FOR ROSKILDE FJORD FORBINDELSEN

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE GEOTEKNISKE OFFSHORE UNDERSØGELSER FOR ROSKILDE FJORD FORBINDELSEN DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE GEOTEKNISKE OFFSHORE UNDERSØGELSER

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Koncept til kontrakt 2015-07-30 1 Indholdsfortegnelse 1. PARTERNE... 3 2. AFTALEN... 3 3. AFTALEGRUNDLAG... 3 4. ENTREPRENØRENS YDELSER...

Læs mere

TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG (TABG-ME-KB)

TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG (TABG-ME-KB) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. maj 2012 TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG (TABG-ME-KB) MEKANISKE OG ELEKTRISKE INSTALLATIONER, rev. 1 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Udbudsbrev

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Udbudsbrev TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Udbudsbrev 2015-07-30 1 30. juli.2015 Til de bydende INDBYDELSE TIL AFGIVELSE AF TILBUD PÅ "RAMMEAFTALE FOR VANDLEDNINGSRENOVERING

Læs mere

ESBJERG TRAFIKSIKKERHEDSBY 2014

ESBJERG TRAFIKSIKKERHEDSBY 2014 MAJ 2015 ESBJERG KOMMUNE ESBJERG TRAFIKSIKKERHEDSBY 2014 RÅDGIVERYDELSER 2015-2016 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) ADRESSE COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW

Læs mere

VEJLEDNING PROJEKTERING AF BITUMENBASERET FUGTISOLERING OG BROBELÆGNING HØRINGSBOG MARTS 2017

VEJLEDNING PROJEKTERING AF BITUMENBASERET FUGTISOLERING OG BROBELÆGNING HØRINGSBOG MARTS 2017 VEJLEDNING PROJEKTERING AF BITUMENBASERET FUGTISOLERING OG BROBELÆGNING HØRINGSBOG MARTS 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 GENNEMFØRELSE AF HØRINGEN 3 2 HØRINGSBREV 4 3 RESULTAT AF HØRINGEN 8 4 HØRINGSSVAR 9

Læs mere

ENTREPRISE Vind- og støjskærm på Vejlefjordbroen TILBUDSLISTE. 60 Østjyske motorvej >>> 6063 Skærup - Vejle Nord JUNI 2012.

ENTREPRISE Vind- og støjskærm på Vejlefjordbroen TILBUDSLISTE. 60 Østjyske motorvej >>> 6063 Skærup - Vejle Nord JUNI 2012. TILBUDSLISTE ENTREPRISE 6063.321 Vind- og støjskærm på Vejlefjordbroen 60 Østjyske motorvej >>> 6063 Skærup - Vejle Nord JUNI 2012 Revision 1 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: TILBUD - Samleside 1 TBL - 6063.321

Læs mere

BRO , OF AF STI

BRO , OF AF STI BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD BRO 14-0-071, OF AF STI Udskiftning af stibro ved Jægersborg Station NOVEMBER 2012 Dato November 2012 Vejdirektoratet Bro 14-0-071 OF af sti. BRO 14-0-071, OF AF STI UDSKIFTNING

Læs mere

VEJDIREKTORATET TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) UDBUD LEVERING AF GLATFØREMÅLESTATIONER, 2015 FEBRUAR 2015

VEJDIREKTORATET TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) UDBUD LEVERING AF GLATFØREMÅLESTATIONER, 2015 FEBRUAR 2015 VEJDIREKTORATET TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) UDBUD LEVERING AF GLATFØREMÅLESTATIONER, 2015 FEBRUAR 2015 UDBUD LEVERING AF GLATFØREMÅLESTATIONER, 2015 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) TILBUDS-

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 1. juni 2012 KBP KBP@vd.dk

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 1. juni 2012 KBP KBP@vd.dk DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 1. juni 2012 KBP KBP@vd.dk Samlet driftsudbud 2012 Hovedområdet "Mekaniske og elektriske installationer" Fagområde "Trafikledelsessystemer" Rettelsesblad nr. ME-TL-4

Læs mere

Banedanmark Anlæg & Fornyelse

Banedanmark Anlæg & Fornyelse Banedanmark Anlæg & Fornyelse J. nr.: 95-/F/BR/0253 Kontrakt nr.: FBR0253xxx CVR nr. Banedanmark: 18632276 CVR nr. Allerød Kommune: 60183112 Overenskomst om omisolering af tipvognspor ved Allerød Teglværk

Læs mere

Tønder Forsyning A/S. Tønder renseanlæg. Slamafvandingsbygning

Tønder Forsyning A/S. Tønder renseanlæg. Slamafvandingsbygning Tønder Forsyning A/S Tønder renseanlæg Slamafvandingsbygning Tilbudsliste for Bygge- og anlægsentreprise Juni 2012 Bygherre: Tønder Forsyning A/S Rådgiver: Ferskvandscentret Stationsvej 5 Vejlsøvej 23

Læs mere

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse Særlige Betingelser Side 1 af 11 Særlige Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for entreprenørens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Ordregivers udbud... 2 Tjenesteyders

Læs mere

Randers Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9

Randers Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9 Betingelser Side 1 af 9 Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for tjenesteyderens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Randers Kommunes udbud... 2 Tjenesteyderens tilbud...

Læs mere

GENERALEFTERSYN Bro nr. 26

GENERALEFTERSYN Bro nr. 26 DATO: 2015-10-12 GENERALEFTERSYN UDFØRT FOR: Stevns Kommune Vejteam Rådhuspladsen 4 4660 BRODATA: BRO NR.: 26 UF af Sandbæk Kortudsnit af placering Foto af bro OpenStreetMap contributors Eftersynet af

Læs mere

AALBORG KOMMUNE REPARATION AF RENDESTENSBRØNDE AALBORG KOMMUNE Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG)

AALBORG KOMMUNE REPARATION AF RENDESTENSBRØNDE AALBORG KOMMUNE Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) AALBORG KOMMUNE By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby REPARATION AF RENDESTENSBRØNDE AALBORG KOMMUNE 2016-2019 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Udbud Rev.

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL)

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL) TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL) SEPTEMBER 2013 Revideret den 3. januar 2014 Belægning (BEL) Side 2 af 9 TILBUDS- OG AFREGNINGS- GRUNDLAG BELÆGNINGER (BEL)

Læs mere

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående: Se pkt.

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående: Se pkt. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud H522.06.20 H522.06 Stikrydsning på Ballerup Byvej Udbud H522.06.20 Jord- og belægningsarbejde Rettelsesblad

Læs mere

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående:

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. juli 2012 12/05799-2 Anne Mette Sommer ANSO@vd.dk +45 7244 2239 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud ANL-UDB.R002 Rammeaftale om rådgivning

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020289 (Søren Holm Seerup, Erik Hammer, Kent Petersen) 7. april 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020289 (Søren Holm Seerup, Erik Hammer, Kent Petersen) 7. april 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020289 (Søren Holm Seerup, Erik Hammer, Kent Petersen) 7. april 2010 K E N D E L S E Balle Blik & VVS ApS (advokat Jeppe Svenning, Århus) mod Boligselskabet Sct. Jørgen

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For AUTOVÆRN

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For AUTOVÆRN TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For AUTOVÆRN UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 10 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Betaling... 4 Prisfastsættelse... 5 Autoværn... 6 Regningsarbejder...

Læs mere

EPJ-Syd SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS

EPJ-Syd SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS 1. Spørgsmål & Svar i prækvalifikationsfasen... 1 1.Spørgsmål & Svar i prækvalifikationsfasen Ordregiver har modtaget nedenstående spørgsmål

Læs mere

Udbud af maskinel fejning og brøndtømning i Køge Kommune. Tilbudsliste (TBL), Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG)

Udbud af maskinel fejning og brøndtømning i Køge Kommune. Tilbudsliste (TBL), Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) i Tilbudsliste (TBL), Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) Tilbudsliste (TBL) Undertegnede tilbyder at udføre de med entreprisen forbundne arbejder på det grundlag, som er angivet i udbudsmaterialet med

Læs mere

ISTANDSÆTTELSE AF MØNBROEN TEMADAG BETONREPARATION OG -RENOVERING 2016 DEN 2. FEBRUAR 2016

ISTANDSÆTTELSE AF MØNBROEN TEMADAG BETONREPARATION OG -RENOVERING 2016 DEN 2. FEBRUAR 2016 ISTANDSÆTTELSE AF MØNBROEN TEMADAG BETONREPARATION OG -RENOVERING 2016 DEN 2. FEBRUAR 2016 DAGSORDEN SAMLET INDLÆG 1. Mønbroen og istandsættelsen 2012 2016 i 2 entrepriser samt løsninger og erfaringer

Læs mere

Rammeaftale (RA) Udbud 2017 M&E-drift - Ydre Signalanlæg. Maj 2017 RA-ME-YS-OD-TK

Rammeaftale (RA) Udbud 2017 M&E-drift - Ydre Signalanlæg. Maj 2017 RA-ME-YS-OD-TK Rammeaftale (RA) Udbud 2017 M&E-drift - Ydre Signalanlæg Maj 2017 RA-ME- UDBUD2017 Dato: 28. april 2017 RA Side 2 af 6 RAMMEAFTALE 1 DELAFTALE Rammeaftalen vedrører følgende delaftale: Delaftalen omfatter:

Læs mere

AB92 Entreprisekontrakt

AB92 Entreprisekontrakt 1 AB92 Entreprisekontrakt 1 Parterne Mellem Thyborøn-Agger Færgefart Rådhusgade 2 7620 Lemvig CVR 51992512 (herefter: Bygherren) og [Entreprenør] [adr] CVR [CVR-nr.] (herefter: Entreprenøren) er indgået

Læs mere

Cykel- og gangsti på Jernbanebroen - status.

Cykel- og gangsti på Jernbanebroen - status. Punkt 11. Cykel- og gangsti på Jernbanebroen - status. 2012-1180. Teknik- og Miljøforvaltningen fremsender til Teknik- og Miljøudvalgets orientering en status på projektet for en cykel- og gangsti påhængt

Læs mere

Rettelser og tilføjelser: Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud:

Rettelser og tilføjelser: Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud: Til de bydende Dato 2. marts 2017 Sagsbehandler Peter Sveistrup Kristensen Mail pks@vd.dk Telefon 72 44 25 37 Dokument 16/00964-3 Side 1/9 RETTELSESBLAD/SUPPLERENDE MEDDELELSE NR. 4 H06026 TSA 56B Hatting,

Læs mere

Rådgivning for Vejdirektoratets små broer og bygværker

Rådgivning for Vejdirektoratets små broer og bygværker Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Rådgivning for Vejdirektoratets små broer og bygværker Oktober 2013 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD 3 1 ALMENT 3 2 OPGAVEN 3 3 UDBUD 3 3.1 Udbudsform 3 3.2 Aftaleform

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. januar 2014 KBP KBP@vd.dk

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. januar 2014 KBP KBP@vd.dk DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. januar 2014 KBP KBP@vd.dk Samlet vedligeholdsudbud 2013 Hovedområde "Belægninger" (BEL) Fagområde "Asfaltarbejder" Meddelelses- og rettelsesblad nr. BEL-AS-12

Læs mere

Udbud af drift, vedligehold og energirenovering vejbelysning

Udbud af drift, vedligehold og energirenovering vejbelysning Lejre Kommune Center for Ejendomme og trafik Udbud af drift, vedligehold og energirenovering vejbelysning Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) 5314udb002-TAG_Rev1 Udført: ASE Kontrolleret: AHN Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune

Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune 1 Parterne Mellem Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenå CVR: 29 18 99 86 (herefter: Ordregiveren) og [Leverandør] [Adresse]

Læs mere

EU-udbud 2016/S : Hovedentreprise - facadeudskiftning etape 4, SVS, Esbjerg

EU-udbud 2016/S : Hovedentreprise - facadeudskiftning etape 4, SVS, Esbjerg Til de prækvalificerede entreprenører Økonomi Bygningsafdelingen Kontaktperson: Martin Hansen Martin.hansen@rsyd.dk Direkte tlf. 29201157 17. november 2016 EU-udbud 2016/S 222-403929: Hovedentreprise -

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende udbud afdrift af 2 plejecentre

Spørgsmål og svar vedrørende udbud afdrift af 2 plejecentre Spørgsmål og svar vedrørende udbud afdrift af 2 plejecentre 11. juni Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det øvrige annonceringsmateriale. Der er indkommet

Læs mere

Vejledning til håndtering af Svendborg Kommunes arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler

Vejledning til håndtering af Svendborg Kommunes arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler Arbejdsklausuler og Uddannelsesklausuler i udbud 1 Vejledning til håndtering af Svendborg Kommunes arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler 1. Indledning Økonomiudvalget vedtog den 18. juni 2013, at der

Læs mere

RÅDGIVNING VEDR. STØJSKÆRMSPROJEKTER

RÅDGIVNING VEDR. STØJSKÆRMSPROJEKTER TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) RÅDGIVNING VEDR. STØJSKÆRMSPROJEKTER APRIL 2014 1 af 6 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) Der skal afgives tilbud på den vedlagte tilbudsliste (TBL). På tilbudslisten

Læs mere

Vedr. Maksimal afkortning af stitunnel under Cordozavej

Vedr. Maksimal afkortning af stitunnel under Cordozavej TEKNISK NOTAT Rådgivende ingeniører FRI Emil Møllers Gader 41 DK-8700 Horsens Tlf: (+45) 5251 9000 Fax: (+45) 5251 9802 michael.vosgerau@atkinsglobal.com Initialer MSV Sag 1010897 Dato 06.02.2014 Vedr.

Læs mere