SAMMEN- HÆNGENDE FORLØB OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAMMEN- HÆNGENDE FORLØB OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS"

Transkript

1 SAMMEN- HÆNGENDE FORLØB OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS Samarbejdsaftale om voksne mennesker med sindslidelse mellem Psykiatrisk Center Frederiksberg og Frederiksberg Kommune

2 ET SAMARBEJDE MED MENNESKET I CENTRUM Misbrugskonsulent Socialrådgiver SÅDAN BRUGER DU SAMARBEJDSAFTALEN Frederiksberg Kommune Andre parter Modellen er et eksempel på, hvordan et menneske med sindslidelse kan have behov, der kræver én sammenhængende og koordineret indsats fra flere forskellige parter. Praktiserende læge Pårørende Sengeafsnit Ambulant behandling Psykiatrisk Center Frederiksberg sindslidelse og deres pårørende har en klar interesse i at få en effektiv behandling, der virker. Om det er kommunale eller regionale støttetilbud, hvem der behandler hvad, og hvem der har behandlingsansvaret, er mindre væsentligt så længe de får den optimale behandling og hjælp. Det er dette grundlæggende borgerbehov, som samarbejdsaftalen tager udgangspunkt i. Psykiatrisk Center Frederiksberg og Frederiksberg Kommune har begge Akutmodtasgelse Socialpsykiatri og Jobcenter Sundhedscenter Botilbud/ Plejehjem ansvar for at indfri dette behov ved at sikre en effektiv og koordineret behanling på tværs af myndigheder med mennesket i centrum. Behovet for koordinering og samarbejde er særlig påkrævet i de tilfælde, hvor personer og familier har behov for mere komplekse behandlingsforløb med tilhørende kommunale støttetilbud. Samarbejdsaftalen har derfor et særligt fokus på de patientgrupper, hvor der typisk forekommer sådanne behandlingsforløb. Overordnet og lokale aftaler Samarbejdsaftalen forholder sig til samarbejdsforholdene på et overordnet niveau. De lokale samarbejdsparter på Psykiatrisk Center Frederiksberg og i Frederiksberg Kommune opfordres derfor til i fællesskab at indgå supplerende aftaler om den konkrete udmøntning af retningslinjerne, som skal sikre, at begge parter lever op til deres del af samarbejdet. De supplerende aftaler kan f.eks. udarbejdes i form af en tjekliste. Behandlingsforløbet fra henvisning til opfølgning Samarbejdsaftalen er bygget op omkring de tre faser indlæggelse, behandling og udskrivning. Her kan du få et overblik over hvem, der skal gøre hvad, hvornår og hvordan for at skabe et sammenhængende og koordineret behandlingsforløb fra start til slut. Patienter med særlige behov I samarbejdsaftalen kan du også få et overblik over de særlige forhold, der gør sig gældende i forhold til fire specifikke patientgrupper, der ofte har behov for mere komplekse behandlingsforløb med tilhørende kommunale støttetilbud: A. Børn i familier med psykisk sygdom B. sindslidelse i botilbud C. sindslidelse og misbrug (dobbeltdiagnoser) D. sindslidelse og

3 Intro 00 Indgang INHOLDS- FORTEGNELSE Behandling Intro Indgang Introduktion Overordnede retningslinjer for samarbejde Indgang til behandling Andre indgange til behandling Udskrivning Behandling Udskrivning Udredning og behandling Særligt for ambulant behandling Udskrivning og opfølgning Særlige udskrivningsforhold Familier med børn Patienter med særlige behov Børn i familie med psykisk sygdom sindslidelser i botilbud Dobbeltdiagnoser: sindslidelser og misbrug Mennesker i botilbud BILAG sindslidelser og 1: Samtykkeregler og samtykkeerklæringer 2: Ambulant, psykiatrisk speciallægebehandling 3: Varsling og varslingsfrister 4: Aftaler der supplerer samarbejdsaftalen dobbeltdiagnoser

4 Intro 00 Indgang INTRODUKTION Behandling Dette er en samarbejdsaftale mellem Frederiksberg Kommune og Psykiatrisk Center Frederiksberg. Aftalen omhandler behandlingen af voksne sindslidende borgere, der modtager eller skønnes at kunne få brug for kommunal støtte. Formålet Formålet med aftalen er ganske simpelt at beskrive samarbejdet: Hvem gør hvad hvornår og hvordan. Du kan derfor betragte dokumentet her som en slags håndbog, der skal give dig klarhed og sikre borgerne den bedste behandling. Ansvarsområder Aftalens overordnede princip er simpelt: Den instans, der har kontakten med borgeren, har også ansvaret for at sætte et forløb i gang og for at inddrage alle relevante parter. Samtykke Grundlaget for samarbejdet er, at der foreligger samtykke fra patienten dog med undtagelser, der fremgår af gældende ret. Læs mere i bilag 1: Samtykkeregler og samtykkeerklæringer Herudover har de to parter følgende ansvarsområder: Psykiatrisk Center Frederiksberg behandler borgere med bopæl i de kommuner, der hører under centrets område. Centret modtager borgere med behov for psykiatrisk hospitalsbehandling og beslutter, hvordan udredning og behandling tilrettelægges (indlæggelse, ambulant eller som opsøgende virksomhed) og bestemmer varigheden, samt om borgeren skal henvises til behandling i specialfunktion. Frederiksberg Kommune beslutter, om der skal iværksættes kommunale støttetilbud og i givet fald hvilke. Kommunen har samtidig ansvaret for at vurdere, om det er nødvendigt med en handleplan i henhold ti Servicelovens 141. Både Frederiksberg Kommune og Psykiatrisk Center Frederiksberg skal hurtigst muligt informere hinanden om organisatoriske ændringer, der kan påvirke samarbejdet. 2 3 Udskrivning Familier med børn Mennesker i botilbud dobbeltdiagnoser

5 Intro OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR SAMARBEJDE EGNE NOTER Indgang Behandling Kommunikation For at undgå misforståelser bør alle aftaler blive kommunikeret skriftligt. Som udgangspunkt skal denne kommunikation foregår elektronisk. Inden personfølsomme data udveksles, skal man sikre sig, at der er givet samtykke fra den pågældende borger. Koordinering Psykiatrisk Center Frederiksberg og Frederiksberg Kommune udvælger hver én eller flere koordinatorer per sag. Disse fungerer som borgerens primære indgang, og derfor skal deres kontaktoplysninger være elektronisk tilgængelige døgnet rundt for relevante medarbejdere i kommunen og i Psykiatrisk Center Frederiksberg. Samarbejde med andre sundhedsaktører Psykiatriske specialfunktioner bliver varetaget på regionsniveau og ikke af Psykiatrisk Center Frederiksberg. Men centret beslutter, om der er behov for de regionale tilbud og henviser til dem. Borgere, der er omfattet af den udvidede ret til psykiatrisk behandling, kan vælge at blive behandlet på et privat behandlingssted, hvis offentlig behandling ikke er påbegyndt senest to måneder fra henvisningen. Dette kræver dog, at der er et godkendt privat behandlingssted, som kan påbegynde behandling tidligere end et behandlingssted i regionen. Hvis borgeren vælger at bruge det frie sygehusvalg til at søge behandling på et andet psykiatrisk center, vil samarbejdet mellem Frederiksberg Kommune og det pågældende psykiatriske center ske efter principperne i denne samarbejdsaftale. 4 5 Udskrivning Familier med børn Mennesker i botilbud dobbeltdiagnoser

6 01 Indgang INDGANG TIL BEHANDLING Behandling Henvisning til Psykiatrisk Center Frederiksberg Når en borger henvises til behandling i Region Hovedstadens Psykiatri sker det ved, at lægen sender henvisningen til den centrale visitation for psykiatrien (CVI). Indtil CVI har vurderet henvisningen, er den henvisende læge ansvarlig for behandlingen. CVI vurderer indledningsvis, om den psykiske lidelse har en sværhedsgrad, der kræver behandling på hospitalsniveau. Hvis ja, så får pågældende en tid på Psykiatrisk Center Frederiksberg, og en kopi sendes til henviser. Hvis nej, så tilbagevises borgeren til henviser. Hvis borgeren opnår ret til, og vælger at benytte den udvidede ret til psykiatrisk behandling i privat regi, overtager det private behandlingssted ansvaret og det eventuelle samarbejde med Frederiksberg Kommune og egen læge. Psykiatrisk Center Frederiksberg skal orientere henviser herom. I forbindelse med henvisningen er det Psykiatrisk Center Frederiksbergs ansvar at undersøge, hvorvidt borgeren modtager kommunale støttetilbud, f.eks. hjemmehjælp, hjemmesygeplejerske, støtte/ kontaktperson, botilbud, aktivitets- og samværstilbud eller lign. Borgere med kommunale støttetilbud Såfremt den henviste borger modtager kommunale støttetilbud, oplyser koordinator på Psykiatrisk Center Frederiksberg koordinator i Frederiksberg Kommune om, at pågældende er indlagt. Det kan dog allerede være sket ved pågældendes kontakt med skadestuen. Hjemløse Når en hjemløs kontakter/bringes til Psykiatrisk Center Frederiksberg, skal centrets koordinator kontakte den hjemløses opholds eller handlekommune. Såfremt der er behov for særlige samarbejdsrelationer aftales dette særskilt. Se bilag 4: Hjemløshed og udskrivelse. Henvisning til CVI Generelt sendes alle henvisninger til psykiatriens centrale visitiation - CVI. 6 7 Udskrivning Familier med børn Mennesker i botilbud dobbeltdiagnoser

7 ANDRE INDGANGE TIL BEHANDLING EGNE NOTER Indgang Behandling Psykiatrisk Akutmodtagelse En person, der henvender sig i psykiatrisk akutmodtagelse på Psykiatrisk Center Frederiksberg kan enten blive indlagt, henvist til ambulant behandling eller afsluttet. Såfremt vedkommende indlægges eller henvises til ambulant behandling, skal Psykiatrisk Center Frederiksberg undersøge, om borgeren modtager kommunal støtte. Såfremt dette er tilfældet skal koordinator på Psykiatrisk Center Frederiksberg orientere koordinator i Frederiksberg Kommune om behandlingsstart. Vagthavende læge i akutmodtagelsen har ansvar for at undersøge, om der er børn i familien hos den borger, der henvender sig, og hvorvidt der er grundlag for at underrette kommunen om et evt. behov for kommunale støttetilbud. Se afsnittet: Børn i familier med psykisk sygdom Psykiatrisk Udrykningstjeneste Det psykiatriske akutberedskab er et supplement til de psykiatriske akutmodtagelser i de tilfælde, hvor akutmodtagelserne ikke kan benyttes på grund af pågældendes tilstand. Akutberedskabet rykker uden for normal kommunal åbningstid ud til borgere med behov for akut psykiatrisk hjælp. Alle, herunder også kommuner, som oplever, at et menneske har brug for akut psykiatrisk hjælp, kan henvende sig til lægevagten, som bedømmer, hvorvidt der skal ske en viderehenvisning til Det psykiatriske akutberedskab. Udskrivning Familier med børn Mennesker i botilbud dobbeltdiagnoser 8 9

8 02 UDREDNING OG BEHANDLING Behandling Inden en borger påbegynder behandlingen, kan Psykiatrisk Center Frederiksberg indhente oplysninger om tidligere behandlingsforløb, medicinering mv. hos borgerens læge eller speciallæge. Derudover skal den behandlingsansvarlige overlæge ved modtagelsen af borgeren sikre, at kommunen er blevet underrettet, hvis borgeren modtager kommunale støttetilbud, eller hvis der er børn i familien og kommunale støttetilbud derfor kan blive nødvendige. Se afsnittet: Børn i familier med psykisk sygdom Under behandlingsforløbet har Psykiatrisk Center Frederiksbergs koordinator ansvar for at underrette kommunens koordinator, hvis borgeren flytter afdeling og afsnit. I denne sammenhæng oplyses navn og kontaktoplysninger på en evt. ny koordinator fra centeret. Tidlig indsats Derudover skal centrets koordinator kontakte Frederiksberg Kommunes koordinator så tidligt som muligt, hvis det skønnes at kommunale støttetilbud kan blive nødvendige under eller efter behandlingen. Udskrivningsforberedelsen påbegyndes så tidligt som muligt i indlæggelsesforløbet, da varslingsfristen ift. færdigbehandlingen er 8 dage. Ved behov for fælles rehabiliteringsforløb skal dette påbegyndes så tidligt som muligt i forløbet ved afholdelse af et koordinerende planlægningsmøde. Her bliver borgeren inddraget i overvejelserne om behandlingen og planlægningen. Koordinator i Frederiksberg Kommune og koordinator på Psykiatrisk Center Frederiksberg er gensidigt ansvarlige for at indkalde til mødet. Udskrivning Familier med børn Mennesker i botilbud dobbeltdiagnoser 10 11

9 SÆRLIGT FOR AMBULANT BEHANDLING EGNE NOTER Behandling Ved behov for (gen)indlæggelse af borgere, der modtager ambulant behandling, inddrages koordinator i Frederiksberg Kommune, såfremt borgeren modtager kommunale støttetilbud, eller skønnes at kunne få brug for dette. Ved aftalt og ikke aftalt indlæggelse informerer koordinator på Psykiatrisk Center Frederiksberg koordinator i Frederiksberg Kommune om dette, hvis der er igangværende kommunale støttetilbud. Centrets koordinator skal informere kommunens koordinator om navn og kontaktoplysninger på evt. ny koordinator i forbindelse med (gen)indlæggelse. I andre tilfælde, hvor tilstanden er forværret, men ikke kræver handling ifølge lov om tvang i psykiatrien, kan kommunens koordinator informere centrets koordinator. Dette kræver dog samtykke fra patienten. I tilfælde af større ændringer i fx medicinering og/eller i pågældendes tilstand under det ambulante behandlingsforløb, skal Psykiatrisk Center Frederiksberg sende notater til patientens egen læge. Dette skal ske elektronisk og minimum 1 gang årligt. Udskrivning Familier med børn Mennesker i botilbud Hvis Frederiksberg Kommune under det ambulante behandlingsforløb får mistanke om en forværring, der er så alvorlig, at der ifølge lov om tvang i psykiatrien kræves handling, så har kommunens koordinator ansvaret for at informere koordinator på Psykiatrisk Center Frederiksberg dobbeltdiagnoser

10 03 UDSKRIVNING OG OPFØLGNING Samarbejdet og koordinationen mellem Psykiatrisk Center Frederiksberg og Frederiksberg Kommune i forbindelse med udskrivningen har til formål at begrænse uhensigtsmæssige genindlæggelser. I denne sammenhæng er det Psykiatrisk Center Frederiksbergs ansvar at sikre, at både patient og pårørende ved, hvor de kan få svar på spørgsmål om sygdomsforløbet og det videre behandlingsforløb efter udskrivning. Underretnings- og koordineringspligt ved udskrivning Når en borger udskrives, og der alene er tale om, at et tidligere iværksat kommunalt støttetilbud skal genoptages, kan det være tilstrækkeligt, at koordinator (F) på Psykiatrisk Center Frederiksberg blot underretter koordinator (1/4) i Frederiksberg Kommune om udskrivningen. Men i de tilfælde, hvor enten Psykiatrisk Center Frederiksberg eller Frederiksberg Kommune vurderer, at det er nødvendigt med en koordinerende indsats, skal koordinator (D) på Psykiatrisk Center Frederiksberg i samarbejde med koordinator i Frederiksberg Kommune indkalde til et udskrivningsmøde. Udskrivning Familier med børn Mennesker i botilbud dobbeltdiagnoser 14 15

11 UDSKRIVNINGS- AFTALEN SKAL INDEHOLDE Udskrivningsmøde og aftale om opfølgning På udskrivningsmødet deltager centret, kommunen, egen læge, borgeren selv og andre relevante parter. Det er koordinator (E) på Psykiatrisk Center Frederiksberg og koordinator (Områdeleder) i Frederiksberg Kommune, der er forpligtet til at sørge for, at behandlingsplanen (efter sundhedsloven) og handleplanen (efter serviceloven) koordineres, og at en eventuel udskrivningsaftale drøftes med henblik på at begrænse uhensigtsmæssige genindlæggelser. På udskrivningsmødet skal det fastlægges, om der er behov for opfølgning, og hvordan den skal udmøntes. Det kan også drøftes, om der evt. vil være behov for en udskrivningsaftale i henhold til psykiatriloven. Udskrivningsaftale Hvis sindslidende borgere ikke selv vil søge behandling eller sociale tilbud efter udskrivning, kan det være nødvendigt med en udskrivningsaftale jf. 13a i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien. Det er overlægen på Psykiatrisk Center Frederiksberg, der har ansvaret for at sikre en eventuel udskrivningsaftale mellem borgeren, centret samt andre relevante myndigheder, privatpraktiserende sundhedspersoner, egen læge og andre relevante parter. I tilfælde af, at der skal indgås en udskrivningsaftale tager koordinator (D) på Psykiatrisk Center Frederiksberg kontakt til koordinator (1) i Frederiksberg Kommune. Dette kræver dog samtykke fra den pågældende borger. Hvis borgeren ikke giver samtykke overvejes behovet for en koordinationsplan. Dato og tidspunkt for borgerens første møde med ambulatorium, hjemmehjælp, egen læge eller andre Hvilke myndigheder, der er blevet involveret Hvilke støttetilbud, der er tale om (behandlingsmæssige og sociale) Hvem der har ansvaret for at følge borgeren og dennes tilstand efter udskrivning, herunder at kontakte borgeren, hvis han/hun ikke møder op som aftalt Hvem der er ansvarlig for at tilkalde læge, hvis der er behov for at vurdere, om indlæggelse eventuelt med tvang er nødvendig. Udskrivningsaftalens varighed, hvornår den revurderes, og hvem der er ansvarlig for revurderingen Egne noter: Udskrivning Familier med børn Mennesker i botilbud dobbeltdiagnoser Navne på involverede pårørende 16 17

12 EPIKRISEN SKAL INDEHOLDE Koordinationsplan Det er overlægen på Psykiatrisk Center Frederiksberg, der har ansvaret for, at centret sammen med kommunen, egen læge, og andre relevante parter udarbejder en koordinationsplan for støttetilbuddene. Dette sker i praksis ved, at Centrets koordinator tager kontakt til kommunens koordinator og de andre parter. Planen skal indeholde samme oplysninger som udskrivningsaftalen. Koordinator (D) på Psykiatrisk Center Frederiksberg sender kopi af denne til de involverede offentlige parter og orienterer de øvrige mundtligt. Varsling Med det samme den behandlende læge har et rimeligt skøn over, hvornår en borger vil være færdigbehandlet i en grad, der tillader udskrivning, varsler centrets koordinator (D/F) kommunens koordinator. Færdigbehandlet dækker over, at det ikke skønnes, at patienten profiterer af behandling under indlæggelse, og at behandlingen mere hensigtsmæssigt foregår ambulant. Varslingen skal ske så tidligt som muligt og mindst otte dage før patienten er færdigbehandlet og udskrives. Når en sindslidende selv ønsker udskrivelse, og der ikke er grundlag for tvangstilbageholdelse, orienterer koordinator (D/F) på Psykiatrisk Center Frederiksberg koordinator (1/4) i Frederiksberg Kommune herom såfremt borgeren har givet samtykke. (Notat om varsling og varslingsfrister i Region Hovedstadens Psykiatri er vedlagt som bilag 3) Ambulant opfølgning på indlæggelse Ved behov for ambulant opfølgning underretter koordinator på Psykiatrisk Center Frederiksberg koordinator i Frederiksberg Kommune og oplyser om navnet på koordinator i det ambulante tilbud. Afslutning af behandlingsforløb Når et behandlingsforløb er afsluttet har den behandlingsansvarlige læge ansvaret for, at epikrise med behandlingsplan sendes til egen læge senest tre dage efter afsluttet forløb og det uanset om der er tale om indlæggelse eller et ambulant behandlingsforløb. Henvisningsdiagnose/-årsager Fund samt diagnose Resumé af undersøgelses og behandlingsforløbet Medicineringsplan, herunder oplysninger om evt. ændringer i patientens dosisdispenserede medicin Plan for efterforløbet, herunder rehabiliteringsplan (hospital, praksis, kommune) og en beskrivelse af egen læges opgaver Oplysninger om sygdommen, anbefalinger og prognose, herunder hvad der er oplyst til patienten Navnet på den behandlingsansvarlige læge på det psykiatriske center Egne noter: Udskrivning Familier med børn Mennesker i botilbud dobbeltdiagnoser

13 SÆRLIGE UDSKRIVNINGS- FORHOLD EGNE NOTER Selvmordstruede Udskrivning af selvmordstruede følger de almindelige retningslinjer, men herudover har koordinator på Psykiatrisk Center Frederiksberg ansvar for specifikt at orientere koordinator i Frederiksberg Kommune om, at patienten har forsøgt selvmord, samt at der på et senere tidspunkt kan være risiko for nyt forsøg. Underretningen sker for at sikre, at kommunen kan iværksætte evt. forebyggelse og støttetilbud. Hjemløse I forbindelse med udskrivning af en hjemløs person med sindslidelse, skal det på baggrund af kommunens vurdering af behovet for kommunale støttetilbud på et udskrivningsmøde aftales, hvad der skal ske, når pågældende er færdigbehandlet. Såfremt kommunen vurderer, at pågældende kan klare sig selv, informeres han eller hun om muligheder for herberg. I de tilfælde, hvor en færdigbehandlet hjemløs person ikke længere ønsker at opholde sig på det psykiatriske center, selv om kommunen ikke har givet et botilbud til den pågældende, har centret ikke andet valg end at udskrive pågældende, medmindre der er grundlag for tvangstilbageholdelse. Se bilag 4: Hjemløshed og udskrivelse Udskrivning Familier med børn Mennesker i botilbud dobbeltdiagnoser 20 21

14 BØRN I FAMILIE MED SINDSLIDELSE Underretningspligt Offentligt ansatte har pligt til at underrette kommunen, hvis de bliver bekendt med, at et barn eller en ung har behov for særlig støtte. Når et menneske med sindslidelse påbegynder behandling, er der særligt behov for opmærksomhed i forhold til familien. Det vagthavende personale skal derfor altid og uden undtagelse undersøge: Om der er børn i familien Om der er nogen, der tager sig af børnene, og i så fald hvem Om der er nogen i barnets eller den voksnes netværk, der skal orienteres om indlæggelsen (fx bedsteforældre, børnehave, skole, sagsbehandler mv.) Pligten til at undersøge pågældendes familiemæssige forhold gælder både ved akut og planlagt indlæggelse samt ved begyndelse af ambulant behandling. Forældresamtale Alle patienter med mindreårige børn tilbydes forældresamtale med afdelingens socialrådgiver. Formålet er at tale om det at magte forældreansvar samtidig med psykisk sygdom, at orientere om den sociale lovgivnings muligheder og eventuelt at etablere kontakt til Frederiksberg Kommune, som har pligt til at vurdere sagen og evt. at iværksætte kommunale støttetilbud. Underretningsansvar Den vagthavende læge vurderer, om Psykiatrisk Center Frederiksberg selv kan yde den nødvendige støtte til pågældende og dennes barn/børn, eller om koordinator i Frederiksberg Kommune skal underrettes. Underretningen til koordinator med borgerens samtykke bliver foretaget af koordinator på Psykiatrisk Center Frederiksberg efter samråd med den behandlende overlæge. Ved underretning uden samtykke bliver beslutningen om underretningen truffet af den behandlende overlæge, og borgeren informeres om Familier med børn Mennesker i botilbud dobbeltdiagnoser

15 UNDERRET- NINGEN SKAL INDEHOLDE EGNE NOTER underretningen, med mindre der er forhold, der taler direkte imod. Psykiatrisk Center Frederiksberg har ansvaret for løbende at vurdere, om der er behov for at underrette kommunen om ændringer i pågældendes tilstand, der kan have betydning for børnene i familien. Minimum to årlige møder I forhold til den langsigtede indsats over for de børn og unge, der har forældre med sindslidelse, har koordinator på Psykiatrisk Center Frederiksberg (C) og koordinator i Frederiksberg Kommune (1) ansvaret for, at der afholdes møde mindst to gange årligt for at videndele og sikre en smidig og helhedsorienteret indsats over for børnene. En kort faktuel beskrivelse af barnet/børnene Grunden til bekymring, eventuel beskrivelse af konkret situation Tidsperspektivet - hvor længe har den bekymrende tilstand stået på? En kort beskrivelse af, hvordan forældrene ser på problemet, og hvordan de reagerer En underretning skal være skriftlig for at undgå misforståelser. Familier med børn Mennesker i botilbud dobbeltdiagnoser 24 25

16 MENNESKER MED SINDSLIDELSE I BOTILBUD Sindslidende i botilbud skal - præcis som alle andre i Region Hovedstaden - have en behandling, der matcher deres behov. Behandlingen foregår som udgangspunkt ambulant ved at borgeren møder op på Psykiatrisk Center Frederiksberg. Men behandlingen kan også foregå som udgående ambulant behandling i selve botilbuddet. På baggrund af en individuel vurdering afgør Centret og botilbuddet, hvor behandling skal foregå. Samtidig kan centret og Frederiksberg Kommune assistere botilbuddet via supervision og undervisning i emner af mere generel karakter. Notat om ambulant, psykiatrisk speciallægebehandling til beboere på regionale og kommunale botilbud er vedlagt som bilag 2. Planlagt og akut indlæggelse I forhold til indlæggelse af personer med sindslidelse i botilbud tilstræbes generelt en høj grad af planlagte indlæggelser. Det foregår i samarbejde med den læge, der har ansvar for den ambulante behandling af borgeren. Hvis der opstår behov for akut indlæggelse, er udgangspunktet at den pågældende ledsages af en medarbejder fra botilbuddet til psykiatrisk akutmodtagelse. Under såvel akutte som planlagte indlæggelser aftales der mødeaktiviteter mellem den behandlende læge på Psykiatrisk Center Frederiksberg, beboeren og dennes kontaktperson i botilbuddet. Desuden afgøres det, om en medarbejder fra botilbuddet skal følge med under indlæggelsen. Mennesker i botilbud dobbeltdiagnoser 26 27

17 EGNE NOTER Opgaver ved ambulant behandling I forhold til udgående ambulant behandling sender den behandlende læge sine journalnotater i kopi til botilbuddet. Her skal lægen beskrive, hvad personalet i botilbuddet skal være opmærksomme på: Fx medicinens virkning og bivirkninger. Personalet skal notere deres observationer systematisk. Nærmere retningslinjer aftales lokalt. Udskrivning vedr. borgere i botilbud med sindslidelse Når en person med sindslidelse i botilbud skal udskrives, kontakter Psykiatrisk Center Frederiksberg botilbuddet for at indgå relevante aftaler om udskrivningen. Hvis der under indlæggelsen er sket medicinændringer, skal personalet og den psykiater, som er ansvarlig for den ambulante behandling, informeres. Den psykiater i centret, der har ansvar for den ambulante behandling, definerer de præcise samarbejdsprocedurer med botilbuddet. Mennesker i botilbud dobbeltdiagnoser 28 29

18 DOBBELTDIAGNOSER: MENNESKER MED SINDSLIDELSE OG MISBRUG I forhold til mennesker med både sindslidelse og misbrug gælder der, at Frederiksberg Kommune som udgangspunkt har ansvaret for at varetage misbrugsbehandlingen, og Psykiatrisk Center Frederiksberg har ansvaret for at varetage den psykiatriske behandling. Samtidig indsats For at sikre størst mulige effekt bør begge diagnoser dog behandles samtidigt af både kommune og center efter Sundhedsstyrelsens vejledning om lægelig behandling af stofmisbrugere i substitutionsbehandling. De overordnede principper i vejledning er, at følgende mennesker med sindslidelse og misbrug skal behandles i det kommunale misbrugsbehandlingssystem: ikke-psykotiske lidelser (angst, lettere til moderate affektive lidelser samt personlighedsforstyrrelser) med kaotisk stofmisbrug. ikke-psykotiske lidelser (angst, lettere til moderate affektive lidelser) samt stabiliseret/ velbehandlet stofmisbrug. Der kan i dette tilfælde evt. delegeres til pågældendes egen læge. Der findes også tilfælde, hvor det primært er det psykiatriske behandlingssystem, der har ansvaret for at varetage den samlede behandling. Dette gælder når der er tale om: kroniske psykoser som er svært adfærdsforstyrrede samt har et omfattende kaotisk stofmisbrug kroniske psykoser med rimeligt tilpasset adfærd samt et stabiliserede/velbehandlet stofmisbrug. Mens en person med dobbeltdiagnose er indlagt på Psykiatrisk Center Frederiksberg har centret ansvar for såvel misbrugsbehandlingen som behandlingen af den psykiske lidelse dobbeltdiagnoser

19 EGNE NOTER Ambulant behandling I det omfang et menneske med sindslidelse og misbrug (dobbeltdiagnose) bliver behandlet ambulant, og der er tvivl om, hvilken myndighed, der har behandlingsansvaret skal Frederiksberg Kommune og Psykiatrisk Center Frederiksberg afholde et møde, hvor det konkrete samarbejde aftales. Koordinator i Frederiksberg Kommune og koordinator i Psykiatrisk Center Frederiksberg har gensidigt ansvar for at indkalde eventuelt andre relevante parter til mødet. Udskrivning vedr. borgere med sindslidelse og misbrug (dobbeltdiagnoser) Psykiatrisk Center Frederiksberg har ansvaret for at kontakte Frederiksberg Kommune, hvis der er behov for kom munale støttetilbud til en person med sindslidelse og misbrug, der har været indlagt til afrusning. Kommunen vurderer støttebehovet og iværksætter eventuelle støttetilbud dobbeltdiagnoser

20 MENNESKER MED SINDSLIDELSE OG DOM TIL BEHANDLING Behandlings- og støtteforløb med mennesker med sindslidelse og behandlingsdom består oftest af flere forskellige indsatser fra både psykiatrien, og kommunen og andre relevante myndigheder. Derfor er det meget vigtigt, at behandlingen koordineres, og at der er en klar ansvarsfordeling. Behandlingsplan For at sikre denne koordinering skal den behandlingsansvarlige overlæge udarbejde en overordnet behandlingsplan, der indeholder: MenBehandlingsplan under indlæggelse Ansvar under indlæggelse Under indlæggelse af mennesker med sindslidelse og på Psykiatrisk Center Frederiksberg har den behandlende overlæge ansvaret for patienten. Ved ambulant behandling har overlægen det behandlingsmæssige ansvar i forhold til dommen ofte sammen med tilsyn fra kriminalforsorgen. Koordinator på Psykiatrisk Center Frederiksberg og koordinator i Frederiksberg Kommune kan i løbet af indlæggelsen og efter behov gensidigt indkalde til et koordineringsmøde. Der er dog en række minimumskrav til afholdelse af koordineringsmøde. Observationer i forhold til risiko og misbrugsadfærd Særlige restriktioner og konsekvenser ved overtrædelse af disse 34 35

21 EGNE NOTER Koordinerende møde Når dommen træder i kraft og mindst én gang årligt har den behandlingsansvarlige overlæge på centret ansvar for at indkalde til et koordinerende møde sammen med fx Frederiksberg Kommune, socialpsykiatrien, kriminalforsorgen, politiet, bistandsværge, egen læge, pårørende og patienten selv. Her drøftes behandlingsplanen samt en evt. kommende udskrivning, og den sociale handleplan og kriminalforsorgens handleplan koordineres. Se bilag 4: Aftaler, der supplerer samarbejdsaftalen Udskrivning Når et menneske med sindslidelse og udskrives, skal det vurderes, om der er behov for en udskrivningsaftale efter lov om anvendelse af tvang i psykiatrien. Hvis behovet er der, men patienten ikke vil indgå en aftale, udarbejdes en koordinationsplan. I forbindelse med udskrivning aftales det øvrige samarbejde mellem Kriminalforsorgen og Frederiksberg Kommune ift. den enkelte patients problemer. Desuden skal der indgås konkrete aftaler om ansvarsfordeling mellem den behandlingsansvarlige overlæge på Psykiatrisk Center Frederiksberg og kriminalforsorgen. Særligt opfølgningsbehov I forhold til den langsigtede indsats skal Psykiatrisk Center Frederiksberg være særlig opmærksom på patienter med dom. Dette gælder også i årene efter at dommen er ophørt for derved at forebygge en forværring i den pågældendes psykiske tilstand og dermed også risikoen for fornyet kriminalitet

VELKOMMMEN TIL DEN DIGITALE UDGAVE AF SAMARBEJDSAFTALEN

VELKOMMMEN TIL DEN DIGITALE UDGAVE AF SAMARBEJDSAFTALEN VELKOMMMEN TIL DEN DIGITALE UDGAVE AF Dette er en interaktiv PDF - det vil sige at den fungerer som en hjemmeside. Du skal derfor bruge musen til at klikke dig rundt i aftalen. Det gør du ved at klikke

Læs mere

velkommmen til den digitale udgave af samarbejdsaftalen

velkommmen til den digitale udgave af samarbejdsaftalen velkommmen til den digitale udgave af Dette er en interaktiv PDF - det vil sige at den fungerer som en hjemmeside. Du skal derfor bruge musen til at klikke dig rundt i aftalen. Det gør du ved at klikke

Læs mere

Samarbejdsaftale. om mennesker med sindslidelse (voksne) SAMARBEJDSAFTALE MELLEM PSYKIATRISK CENTER AMAGER OG KØBENHAVNS KOMMUNE

Samarbejdsaftale. om mennesker med sindslidelse (voksne) SAMARBEJDSAFTALE MELLEM PSYKIATRISK CENTER AMAGER OG KØBENHAVNS KOMMUNE Samarbejdsaftale om mennesker med sindslidelse (voksne) 16. februar 2011, Centerchef Lone Borberg Psykiatrisk Center Amager 25. marts 2011, Kontorchef Gitte Bylov Larsen Københavns Kommune Indholdsoversigt

Læs mere

Anne Mertz Nils Lauge Marianna Hansen Centerchef Klinikchef Udviklingschef Den 5. januar 2011 Psykiatrisk Center Nordsjælland

Anne Mertz Nils Lauge Marianna Hansen Centerchef Klinikchef Udviklingschef Den 5. januar 2011 Psykiatrisk Center Nordsjælland Samarbejdsaftale om mennesker med sindslidelse (voksne) Anne Mertz Nils Lauge Marianna Hansen Centerchef Klinikchef Udviklingschef Den 5. januar 2011 Psykiatrisk Center Nordsjælland Vibeke Abel Direktør,

Læs mere

Samarbejdsaftale. om mennesker med sindslidelse (voksne) 2010-2014 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM PSYKIATRISK CENTER XXX OG XXX KOMMUNE

Samarbejdsaftale. om mennesker med sindslidelse (voksne) 2010-2014 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM PSYKIATRISK CENTER XXX OG XXX KOMMUNE Samarbejdsaftale om mennesker med sindslidelse (voksne) 2010-2014 Formateret: Højre Dato, titel og navn på underskriver Psykiatrisk Center XXX XXX Kommunes logo Dato, titel og navn på underskriver XXX

Læs mere

Samarbejdsaftale. om børn og unge med sindslidelse. SAMARBEJDSAFTALE MELLEM BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK CENTER Hillerød OG Hørsholm KOMMUNE

Samarbejdsaftale. om børn og unge med sindslidelse. SAMARBEJDSAFTALE MELLEM BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK CENTER Hillerød OG Hørsholm KOMMUNE Samarbejdsaftale om børn og unge med sindslidelse Centerchef Uwe Klahn Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød Ebbe Ro Madsen Ledende psykolog Hørsholm Kommune Indholdsoversigt Aftaleindhold Aftaleparter

Læs mere

Bilag. Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser. Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse

Bilag. Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser. Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse Bilag Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse Samarbejde og arbejdsdeling som udrednings-, rehabiliterings- og behandlingsforløb

Læs mere

Pjece om Sundhedsaftalen i Region Sjælland psykiatrisk forløb

Pjece om Sundhedsaftalen i Region Sjælland psykiatrisk forløb 2010-2014 Pjece om Sundhedsaftalen i Region Sjælland 2010-2014 psykiatrisk forløb Region Sjælland og de 17 kommuner har i fællesskab udarbejdet en pjece med et sammendrag af sundhedsaftalen for indsatsområdet»mennesker

Læs mere

Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle

Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle 1 Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle 2 Baggrund hvem er jeg Joan Damgaard, Sygeplejerske i psykiatrien i 25 år på sengeafsnit i Vejle 18 år som afdelingssygeplejerske Specialuddannelse i psykiatrisk

Læs mere

Sundhedsaftalen Samarbejdsaftale om voksne borgere med psykisk sygdom

Sundhedsaftalen Samarbejdsaftale om voksne borgere med psykisk sygdom Sundhedsaftalen 2015 2018 Samarbejdsaftale om voksne borgere med psykisk sygdom Forord/læsevejledning Samarbejdsaftalen om voksne borgere med psykisk sygdom er en aftale, der udmønter en af de indsatser,

Læs mere

Følgende er forvaltningens redegørelse for ansvarsfordelingen.

Følgende er forvaltningens redegørelse for ansvarsfordelingen. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til Socialudvalget Orientering om ansvarsfordeling for psykiatri, alkohol- og misbrugsbehandling mellem kommuner og regioner På socialudvalgsmødet d. 18. maj 2016 blev Socialforvaltningen

Læs mere

Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet

Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet Sundhedsfaglig del Formålet med tillægsaftalen er at sikre en sammenhængende,

Læs mere

Forløbsbeskrivelse Retspsykiatri

Forløbsbeskrivelse Retspsykiatri Danske Regioner november 2015 Forløbsbeskrivelse Retspsykiatri Varighed og samlet tidsforbrug er afhængig af sanktionens længde Indledning Formålet med forløbsbeskrivelser og pakkeforløb i psykiatrien

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Indsatsområde 6: Indsatsen for mennesker med sindslidelser

Indsatsområde 6: Indsatsen for mennesker med sindslidelser Indsatsområde 6: Indsatsen for mennesker med sindslidelser Krav 1. Den nærmere arbejdsdeling mellem region og kommuner i forhold til indsatsen for mennesker med sindslidelser, herunder på børne- og ungeområdet

Læs mere

ADMINISTRATIV SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE RETSPSYKIATRISKE PATIENTER

ADMINISTRATIV SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE RETSPSYKIATRISKE PATIENTER Psykiatri og Social Administrationen Psykiatriplanlægning Tingvej 11 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Godkendt på styregruppen for voksenpsykiatris møde

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner

Koordinerende indsatsplaner OVERBLIK OG SAMMENHÆNG Koordinerende indsatsplaner Planlægning på tværs af sektorer i forløb med borgere, der er udfordret af psykisk sygdom, misbrug og sociale problemer INDHOLD 1 Koordinerende indsatsplaner

Læs mere

Sundhedsaftalen Samarbejdsaftale om voksne borgere med psykisk sygdom

Sundhedsaftalen Samarbejdsaftale om voksne borgere med psykisk sygdom Sundhedsaftalen 2015 2018 Samarbejdsaftale om voksne borgere med psykisk sygdom Forord/læsevejledning Samarbejdsaftalen om voksne borgere med psykisk sygdom er en aftale, der udmønter en af de indsatser,

Læs mere

Den koordinerende indsatsplan. - en introduktion

Den koordinerende indsatsplan. - en introduktion Den koordinerende indsatsplan - en introduktion En god indsats kræver koordinering For borgere med både psykiske lidelser og et misbrug af alkohol og/eller stoffer (en dobbeltdiagnose) gælder, at regionen

Læs mere

Udskrivningsaftaler og koordinationsplaner i psykiatrien

Udskrivningsaftaler og koordinationsplaner i psykiatrien Udskrivningsaftaler og koordinationsplaner i psykiatrien 2011 Udskrivningsaftaler og koordinationsplaner i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2011. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af sundhedsloven

Uddrag af bekendtgørelse af sundhedsloven Myndighed: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Udskriftsdato: 21. august 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af sundhedsloven 1-35. (Udelades) Kapitel 8 Aktindsigt 36. Reglerne i dette kapitel

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge Psykiatri INFORMATION til pårørende til børn og unge VELKOMMEN Som forælder til et barn eller en ung med psykisk sygdom har du et naturligt ansvar for din datter eller søn, og du er samtidig en betydningsfuld

Læs mere

UDKAST. Aftale vedr. samarbejdet om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af Familieambulatoriet i Region Syddanmark.

UDKAST. Aftale vedr. samarbejdet om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af Familieambulatoriet i Region Syddanmark. 1 Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for Kommunesamarbejde Journal nr.: 10/19257 Dato: 16. december 2011 Udarbejdet af: Anne Uller E-mail: anne.uller@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631318 UDKAST

Læs mere

En sammenhængende indsats kræver koordinering

En sammenhængende indsats kræver koordinering EN INTRODUKTION En sammenhængende indsats kræver koordinering Den koordinerende indsatsplan er et arbejdsredskab, der kan hjælpe med at koordinere og skabe sammenhæng i de forskellige sociale og sundhedsmæssige

Læs mere

Sundhedsaftalen Samarbejdsaftale om børn og unge med psykisk sygdom

Sundhedsaftalen Samarbejdsaftale om børn og unge med psykisk sygdom Sundhedsaftalen 2015 2018 Samarbejdsaftale om børn og unge med psykisk sygdom Forord/læsevejledning Samarbejdsaftalen om børn og unge med psykisk sygdom er en aftale, der udmønter en af de indsatser, der

Læs mere

Orientering om Embedslægeinstitutionens rapport om dødsfald blandt 18-64 årige beboere på de socialpsykiatriske bocentre

Orientering om Embedslægeinstitutionens rapport om dødsfald blandt 18-64 årige beboere på de socialpsykiatriske bocentre Dato: 31-08-2006 Sagsnr.: 316263 Dok.nr.: 1930856 Orientering om Embedslægeinstitutionens rapport om dødsfald blandt 18-64 årige beboere på de socialpsykiatriske bocentre 1. Generelt om rapporten Embedslægeinstitutionen

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

bipolar affektiv sindslidelse

bipolar affektiv sindslidelse Danske Regioner 21-06-2012 Bipolar affektiv sindslidelse (DF31) Samlet tidsforbrug: 20 timer Pakkeforløb for bipolar affektiv sindslidelse Forord I psykiatrien har vi kunne konstatere en række store udfordringer

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN til ADHD klinikken information til forældre

Psykiatri. VELKOMMEN til ADHD klinikken information til forældre Psykiatri VELKOMMEN til ADHD klinikken information til forældre 2Billederne i pjecen viser patienter og medarbejdere i situationer fra hverdagen i Region Hovedstadens Psykiatri. Navn: Behandlingsansvarlig

Læs mere

Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri

Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Katrine Schepelern Johansen, Leder af Kompetencecenter for Dobbeltdiagnose, Region Hovedstadens Psykiatri Dobbeltdiagnoseområdet før og nu For 10

Læs mere

Tak for din henvendelse af 18. september 2017, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen:

Tak for din henvendelse af 18. september 2017, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen: Socialforvaltningen Adm. direktør Ninna Thomsen, MB 28.09.17 Sagsnr. 2017-0318352 Dokumentnr. 2017-0318352-5 Kære Ninna Thomsen Tak for din henvendelse af 18. september 2017, hvor du stiller følgende spørgsmål

Læs mere

Indhold. 1 Samarbejdsaftale på psykiatriområdet Hvordan sikrer vi det gode forløb?... 6

Indhold. 1 Samarbejdsaftale på psykiatriområdet Hvordan sikrer vi det gode forløb?... 6 Indhold 0 1 Samarbejdsaftale på psykiatriområdet.... 4 2 Hvordan sikrer vi det gode forløb?.... 6 3 Samarbejde omkring behandling forløbsbeskrivelse... 7 4 Særlige indsatsområder.... 8 - Mennesket med

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Næstved, Vordingborg, Guldborgsund og Lolland kommuner og Psykiatrien Syd

Samarbejdsaftale mellem Næstved, Vordingborg, Guldborgsund og Lolland kommuner og Psykiatrien Syd Samarbejdsaftale mellem Næstved, Vordingborg, Guldborgsund og Lolland kommuner og Psykiatrien Syd Vedr. behandling af patienter med samtidig psykiatrisk lidelse og misbrug (dobbeltdiagnose) Aftalens formål

Læs mere

Lovgivningsmæssige rammer og referencer

Lovgivningsmæssige rammer og referencer Lovgivningsmæssige rammer og referencer Indlæggelse og udskrivelse Følgende love og bekendtgørelser har betydning for udmøntningen af indsatsområde 1 generelt: Sundhedslovens 41, stk. 1, 2 og 3 vedr. videregivelse

Læs mere

Svarskema til: Test din viden om patienters rettigheder

Svarskema til: Test din viden om patienters rettigheder Svarskema til: Test din viden om patienters rettigheder Spørgsmål 1: En ældre mand, som boede på plejehjem, blev årligt undersøgt af sin praktiserende læge, der som følge heraf og i samarbejde med plejepersonalet,

Læs mere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til samarbejdspartnere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til samarbejdspartnere Enhed for Selvmordsforebyggelse Information til samarbejdspartnere 2 Selvmordstanker og selvmordsforsøg skal altid tages alvorligt Alle mennesker kan komme i krise og det er forskelligt, hvordan vi reagerer,

Læs mere

Bilag til SUU alm. del. spørgsmål 610: Oversigt over Dansk Psykiatrisk Selskab eksempler på overflødig dokumentation:

Bilag til SUU alm. del. spørgsmål 610: Oversigt over Dansk Psykiatrisk Selskab eksempler på overflødig dokumentation: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 610 Offentligt Bilag til SUU alm. del. spørgsmål 610: Oversigt over Dansk Psykiatrisk Selskab eksempler på overflødig

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Personlighedsforstyrrelser voksne (DF60.3, DF60.6) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.)

Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.) Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.) I medfør af 21, stk. 1 og 2, 22, stk. 3, 23, stk. 2, 24, stk. 2, 25, stk.

Læs mere

BERETNING VEDR. UNDERSØGELSE AF PSYKISK SYGE KRIMINELLES FORLØB I DET PSYKIATRISKE SYSTEM, 2007

BERETNING VEDR. UNDERSØGELSE AF PSYKISK SYGE KRIMINELLES FORLØB I DET PSYKIATRISKE SYSTEM, 2007 BERETNING VEDR. UNDERSØGELSE AF PSYKISK SYGE KRIMINELLES FORLØB I DET PSYKIATRISKE SYSTEM, 2007 Baggrund Som følge af lov nr. 1372 om undersøgelse af behandlingsforløb, hvor psykisk syge begår alvorlig

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Næstved Kommune... 3 Lovgrundlag for kvalitetsstandarden... 3 Ambulant

Læs mere

VEJLEDNING OM EPIKRISER VED UDSKRIVELSE FRA SYGEHUSE MV.

VEJLEDNING OM EPIKRISER VED UDSKRIVELSE FRA SYGEHUSE MV. VEJLEDNING OM EPIKRISER VED UDSKRIVELSE FRA SYGEHUSE MV. Denne vejledning omhandler epikriser (udskrivningsbreve) ved udskrivelse af patienter fra sygehuse samt ved ambulant behandling, herunder vigtigheden

Læs mere

Karen Marie Dencker Oversygeplejerske Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Nord, Randers. Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd Maj 2014

Karen Marie Dencker Oversygeplejerske Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Nord, Randers. Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd Maj 2014 Karen Marie Dencker Oversygeplejerske Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Nord, Randers Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd Maj 2014 Jura og etik Læring via konkrete klagesager Samtykke fra patienter

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN til OPUS - et behandlingstilbud for unge med psykose

Psykiatri. VELKOMMEN til OPUS - et behandlingstilbud for unge med psykose Psykiatri VELKOMMEN til OPUS - et behandlingstilbud for unge med psykose 2Billederne i pjecen viser patienter og medarbejdere i situationer fra hverdagen i Region Hovedstadens Psykiatri. Navn: Kontaktlæge:

Læs mere

Vejledning om undersøgelse af behandlingsforløb, hvor psykisk syge begår alvorlig personfarlig kriminalitet

Vejledning om undersøgelse af behandlingsforløb, hvor psykisk syge begår alvorlig personfarlig kriminalitet Vejledning om undersøgelse af behandlingsforløb, hvor psykisk syge begår alvorlig personfarlig kriminalitet Baggrund Indenrigs- og Sundhedsministeriet har bedt Sundhedsstyrelsen foretage en vurdering af,

Læs mere

periodisk depression

periodisk depression Danske Regioner 29-10-2012 Periodisk depression voksne (DF33) Samlet tidsforbrug: 18 timer Pakkeforløb for periodisk depression Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række store udfordringer

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Patientjournaler. Journalføringspligt

Patientjournaler. Journalføringspligt Bekendtgørelse om lægers, tandlægers, kiropraktorers, jordemødres, kliniske diætisters, kliniske tandteknikeres, tandplejeres, optikeres og kontaktlinseoptikeres patientjournaler (journalføring, opbevaring,

Læs mere

Stk. 3. Biologiske præparater som sådan er ikke en del af patientjournalen.

Stk. 3. Biologiske præparater som sådan er ikke en del af patientjournalen. Bekendtgørelse om lægers, tandlægers, kiropraktorers, jordemødres, kliniske diætisters, kliniske tandteknikeres, tandplejeres, optikeres og kontaktlinseoptikeres patientjournaler (journalføring, opbevaring,

Læs mere

Målgruppe: Retningslinjen henvender sig til medarbejdere i Pleje & Omsorg Skive Kommune

Målgruppe: Retningslinjen henvender sig til medarbejdere i Pleje & Omsorg Skive Kommune Instruks om fravalg af Livsforlængende behandling og hjertestops behandling Formål: At beslutninger om fravalg af behandling og genoplivning sker efter gældende retningslinjer, og at borgerens ønsker i

Læs mere

Krav 2. Hvordan parterne sikrer, at relevant information formidles rettidigt til patienten og eventuelt pårørende samt til den praktiserende læge,

Krav 2. Hvordan parterne sikrer, at relevant information formidles rettidigt til patienten og eventuelt pårørende samt til den praktiserende læge, Krav 2. Hvordan parterne sikrer, at relevant information formidles rettidigt til patienten og eventuelt pårørende samt til den praktiserende læge, kommunen og andre relevante aktører i forbindelse med

Læs mere

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området.

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området. Lov om social service 107, midlertidigt botilbud Serviceloven 107: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Læs mere

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner 21-06-2012

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner 21-06-2012 Danske Regioner 21-06-2012 Reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion (DF43.1 DF43.2) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Forord I psykiatrien

Læs mere

Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni Bruger-, patient- og pårørendepolitik

Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni Bruger-, patient- og pårørendepolitik Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni 2008 Bruger-, patient- og pårørendepolitik Hvorfor en bruger-, patient- og pårørendepolitik? Inddragelse af brugere, patienter og pårørende er vigtig. Samarbejdet

Læs mere

Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling

Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling Kære læser Denne pjece henvender sig til patienter, der skal i gang med et ambulant behandlingsforløb i Psykiatrien i Region Nordjylland. Patienten

Læs mere

Forløbsprogram for demens. Den praktiserende læges rolle og opgaver

Forløbsprogram for demens. Den praktiserende læges rolle og opgaver Forløbsprogram for demens Den praktiserende læges rolle og opgaver 2013 Region Sjællands Forløbsprogram for demens er beskrevet i en samlet rapport, som er udsendt til alle involverede aktører i foråret

Læs mere

Titel: Generelt om medicinhåndtering. Standard: Medicinhåndtering. Udarbejdet af: Kvalitets- og Udviklingsafdelingen i Region. Hovedstadens Psykiatri.

Titel: Generelt om medicinhåndtering. Standard: Medicinhåndtering. Udarbejdet af: Kvalitets- og Udviklingsafdelingen i Region. Hovedstadens Psykiatri. Vejledning Medicinhåndtering Dokumenttype: Regional vejledning Anvendelsesområde: Sociale tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri. Titel: Generelt om medicinhåndtering Standard: Medicinhåndtering Godkendt

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Tværregionale dokumenter Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger i sygehusvæsenet

Tværregionale dokumenter Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger i sygehusvæsenet Regionen - Tværregionale dokumenter - 1 Ledelse - 1.11 Informationssikkerhed Dokumentbrugere: OUH, Psykiatri, SVS, SLB, SHS Læseadgang: Alle Tværregionale dokumenter Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.

Læs mere

Pakkeforløb for spiseforstyrrelser

Pakkeforløb for spiseforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Spiseforstyrrelser voksne (DF50.0, DF50.1, DF50.2, DF50.3, DF509) Samlet tidsforbrug: 30 timer Pakkeforløb for spiseforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem En vejledning for medarbejdere på Lindegårdshusene: Hvem gør hvad hvornår? Sammenhængende behandling for borgere

Læs mere

Lægefaglige udfordringer på plejehjem - et kommunalt perspektiv

Lægefaglige udfordringer på plejehjem - et kommunalt perspektiv Lægefaglige udfordringer på plejehjem - et kommunalt perspektiv Jens Egsgaard, sundhedschef Københavns Kommune www.kk.dk Side 2 / Agenda > Udfordringer for læger og plejehjem > Ønsker til samarbejdet >

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg.

Læs mere

Klinik for selvmordsforebyggelse

Klinik for selvmordsforebyggelse Klinik for selvmordsforebyggelse Information til samarbejdspartnere Regionspskyiatrien Vest Klinik for Selvmordsforebyggelse Selvmordstanker og selvmordsforsøg skal altid tages alvorligt Alle mennesker

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner. Sara Lindhardt, Socialstyrelsen Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen Lene Sønderup Olesen, Sundhedsstyrelsen

Koordinerende indsatsplaner. Sara Lindhardt, Socialstyrelsen Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen Lene Sønderup Olesen, Sundhedsstyrelsen Koordinerende indsatsplaner Sara Lindhardt, Socialstyrelsen Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen Lene Sønderup Olesen, Sundhedsstyrelsen Målsætning med dagen Informere om indhold i retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug STOFMISBRUG 2020 KABS KONFERENCE 19-20 MARTS 2013. Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug Konst. Klinikchef Mette Brandt-

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner. Koordinerende indsatsplaner over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug

Koordinerende indsatsplaner. Koordinerende indsatsplaner over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug Koordinerende indsatsplaner Koordinerende indsatsplaner over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug Koordinerende indsatsplaner Primære udfordringer i den kommunale misbrugsbehandling ift.

Læs mere

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013 Notat Emne fra Gert Bjerregaard, Venstre Til Kopi til Aarhus Kommune Den 14. oktober 2013 har modtaget nedenstående spørgsmål fra Gert Bjerregaard, Venstre. Gert Bjerregaard efterspørger samtidig forvaltningens

Læs mere

Faglig ramme for samarbejdet om Familieambulatoriet

Faglig ramme for samarbejdet om Familieambulatoriet Sundhedsaftalen et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner Faglig ramme for samarbejdet om Familieambulatoriet Bilag til Samarbejdsaftalen for Familieambulatoriet juni 2016 1. Baggrund Formålet

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Målepunkter vedr. stofmisbrugsbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Målepunkter vedr. stofmisbrugsbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Målepunkter vedr. stofmisbrugsbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Forberedelse forud for tilsynsbesøget Forud for besøg: Når der sendes et varslingsbrev til et stofmisbrugsbehandlingssted

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : 26.08.2009 Skrevet af : viga /3864 N O T A T om Kvalitetsstandard for Servicelovens 108 - botilbud Indledning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag 3 - til Sundhedsaftalen om mennesker med sindslidelse mellem Region Nordjylland og de nordjyske Kommuner

Indholdsfortegnelse. Bilag 3 - til Sundhedsaftalen om mennesker med sindslidelse mellem Region Nordjylland og de nordjyske Kommuner Bilag 3 til basisaftalen vedr. mennesker med sindslidelse: Aftale vedr. indsatsen overfor mennesker med sindslidelse og samtidigt misbrug (dobbeltdiagnose) Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...................................................................................

Læs mere

PATIENTRETTIGHEDER I STOFMISBRUGSBEHANDLING

PATIENTRETTIGHEDER I STOFMISBRUGSBEHANDLING PATIENTRETTIGHEDER I STOFMISBRUGSBEHANDLING Anne Mette Dons Speciallæge I samfundsmedicin Patientsikkerhed, sundhedsvæsnet og regler PATIENTENS RET OG LÆGENS PLIGT Hvordan er patientens ret til selvbestemmelse

Læs mere

Koordinerende indsatsplan

Koordinerende indsatsplan Bilag 1 Koordinerende indsatsplan Udarbejdes af behandlere sammen med borgeren/patienten 1. Stamoplysninger Udarbejdes af den koordinerende/initierende behandler inden det koordinerende møde Navn Cpr.

Læs mere

Sundhedsaftalen Samarbejdsaftale om børn og unge med psykisk sygdom

Sundhedsaftalen Samarbejdsaftale om børn og unge med psykisk sygdom Sundhedsaftalen 2015 2018 Samarbejdsaftale om børn og unge med psykisk sygdom Forord/læsevejledning Samarbejdsaftalen om børn og unge med psykisk sygdom er en aftale, der udmønter en af de indsatser, der

Læs mere

Sundhedslovens Kapitel 9

Sundhedslovens Kapitel 9 Sundhedslovens Kapitel 9 Kapitel 9 Tavshedspligt, videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger m.v. 40. En patient har krav på, at sundhedspersoner iagttager tavshed om, hvad de under udøvelsen

Læs mere

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner Danske Regioner 29-10-2012 Reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion voksne (DF43.1 DF43.2) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Forord

Læs mere

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Delrapport Resumé Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde tekst

Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde tekst Side 1 af 6 Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv. VEJ nr 15005 af 06/02/1998 (Gældende) LBK Nr. 759 af 14/11/1990 LBK Nr. 272 af 19/04/2001 Vejledning om medicinadministration

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år Indhold Indledning...3 Lovgrundlag...4 Organisering...4 Det overordnede mål...4...5 Krav til borger...5 Brugerinddragelse...5 Visitationsproceduren...5

Læs mere

Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 2012 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere

Læs mere

Udkast til aftale om indlæggelses- og udskrivningsforløb

Udkast til aftale om indlæggelses- og udskrivningsforløb Indsatsområde 1: Udskrivningsforløb for svage, ældre patienter Krav 1. Hvordan parterne sikrer rettidig afklaring af den enkelte patients behov efter udskrivning fra sygehus, herunder koordinering af udskrivningstidspunkt

Læs mere

Det tværsektorielle behandlingssamarbejde omkring den voksne psykiatriske patient, der bor på botilbud

Det tværsektorielle behandlingssamarbejde omkring den voksne psykiatriske patient, der bor på botilbud Det tværsektorielle behandlingssamarbejde omkring den voksne psykiatriske patient, der bor på botilbud Janet Johannessen og Anne Otto Hansen 2 Den Tværsektorielle Patientsikkerhedsgruppe Regionens 5 Sygehuse

Læs mere

Forslag til udmøntning af Kommunernes økonomiaftale for 2015 Sundhed og Handicap

Forslag til udmøntning af Kommunernes økonomiaftale for 2015 Sundhed og Handicap Forslag til udmøntning af Kommunernes økonomiaftale for 2015 Sundhed og Handicap Regeringen, KL og Danske Regioner har et fælles ønske om at Styrke Det Nære Sundhedsvæsen, et sundhedsvæsen, hvor patienterne

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Udkast til samarbejdsaftale ver. 2 29-05-2012

Udkast til samarbejdsaftale ver. 2 29-05-2012 Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 12/838 Dato: 29.maj 2012 Udarbejdet af: Anne Uller E-mail: anne.uller@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631318

Læs mere

Bilag til Kommunikationsaftalen

Bilag til Kommunikationsaftalen Bilag til Kommunikationsaftalen Godkendt i Den Administrative Styregruppe den 21. april 2016 1 Bilag 1 Videregivelse af patientoplysninger Sundhedsloven fastslår, at behandling - med få undtagelser - ikke

Læs mere

1. Baggrunden for denne præcisering af sundhedslovgivningen på det radiologiske/billeddiagnostiske område

1. Baggrunden for denne præcisering af sundhedslovgivningen på det radiologiske/billeddiagnostiske område Notat vedr. radiologi j.nr. 7-207-01-26/1/HRA 1. Baggrunden for denne præcisering af sundhedslovgivningen på det radiologiske/billeddiagnostiske område skal følge sundhedsforholdene og holde sig orienteret

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN i distriktspsykiatrien

Psykiatri. VELKOMMEN i distriktspsykiatrien Psykiatri VELKOMMEN i distriktspsykiatrien 2 Navn: Kontaktlæge: Kontaktperson(er): Telefon: VELKOMMEN I distriktspsykiatrien tilbyder vi ambulant behandling af psykiske sygdomme. Ambulant betyder, at man

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=21075

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=21075 Page 1 of 5 Til forsiden af retsinformation.dk Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) Informeret samtykke Samtykke til videregivelse af helbredsoplysninger mv.

Læs mere

Forslag Kvalitetsstandard for den Kommunale Sygepleje 2016

Forslag Kvalitetsstandard for den Kommunale Sygepleje 2016 Forslag Kvalitetsstandard for den Kommunale Sygepleje 2016 Kvalitetsstandard for kommunalsygepleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet i Faaborg Midtfyn Kommune. Formålet med sygeplejefaglig

Læs mere

Sundhedspersoners videregivelse af oplysninger til brug for efterforskning

Sundhedspersoners videregivelse af oplysninger til brug for efterforskning Dato 21-12-2015 sbro Sagsnr. 4-1415-19/1 Sundhedspersoners videregivelse af oplysninger til brug for efterforskning af straffesager Internt notat om sundhedspersoners tavshedspligt og videregivelse af

Læs mere

Psykiatrisk Akutmodtagelse

Psykiatrisk Akutmodtagelse Psykiatrisk Akutmodtagelse Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Målgruppe Målgruppen for stofmisbrugsbehandling er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af euforiserende og afhængighedsskabende

Læs mere

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter Et tilbud til stofmisbrugere Social- og sundhedsservice - Specialområdet Hvem er vi og hvad kan vi tilbyde KRB: Rådgivning og ambulant behandling på Egøjevej 34 2

Læs mere

Juridisk vurdering af anvendelsesområdet for retssikkerhedslovens 12 c

Juridisk vurdering af anvendelsesområdet for retssikkerhedslovens 12 c Juridisk vurdering af anvendelsesområdet for retssikkerhedslovens 12 c Område: Afdeling: Forfatter: Dato Psykiatrien i Region Syddanmark Psykiatri- og Socialstaben 1. Retssikkerhedslovens 12 c Retssikkerhedslovens

Læs mere