Grønlands Sundhedsvæsen. Årsberetning 2000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grønlands Sundhedsvæsen. Årsberetning 2000"

Transkript

1 Grønlands Sundhedsvæsen Årsberetning 2000 Direktoratet for Sundhed 2001

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD INDLEDNING BESKRIVELSE AF SUNDHEDSVÆSENET Arbejdsområde og opgaver Organisatorisk struktur for Grønlands Sundhedsvæsen Personalesituationen Budget og regnskab Forebyggende og sundhedsfremmende initiativer i år Dronning Ingrids Hospital BESKRIVELSE AF SUNDHEDSD ISTRIKTERNE Nanortalik Qaqortoq Narsaq Paamiut Nuuk Maniitsoq Sisimiut Aasiaat-Kangaatsiaq Qasigiannguit Ilulissat Qeqertarsuaq Uummannaq Upernavik Qaanaaq Tasiilaq Ittoqqortoormiit

3 Forord Forord Med denne årsberetning for 2000 genoplives en tradition. Sundhedsdistrikternes daværende sundhedsnævn har tidligere leveret bidrag til en samlet Sundhedsredegørelse. Den sidste i rækken omhandlede Indholdet i denne første årsberetning er for distrikternes vedkommende begrænset til beskriaf distrikterne, samt en kortere gennemgang af distrikternes aktivite ter på f.eks. fore- byggelses- og velse uddannelsesområdet. Det er planen, at årsberetningen i de kommende år skal udbygges med bl.a. oplysninger fra den i år 2001 igangsatte aktivitetsregistrering samt mål og handlingsplaner og opfølgning på disse. Årsberetningen vidner om et meget stort engagement i sundhedsdistrikterne, på trods af rekrutterings- og fastholdelsesproblemer. Det er direktoratets håb, at årsberetningen vil blive brugt og læst både af politikere, samarbejdspartnere, sundhedsvæsenet og som information til kommende og nye medarbejdere. Direktoratet for Sundhed, November 2001 Jørgen Dreyer Direktør

4 Indledning 1. Indledning Denne årsberetning indledes med generel information om Sundhedsvæsenet år Den generelle information er i en vis udstrækning hentet fra nedenstående skrifter. For yderligere overordnet information om Sundhedsvæsenet 2000 henvises ligeledes til følgende: - Organisationsbeskrivelser Grønlands Hjemmestyre Sundhedsvæsenet, Maj Notat til Sundhedsudvalg og Finansudvalg: Sundhedsvæsenets aktiviteter og økonomiske ramme, Direktoratet for Sundhed September Forebyggelse og sundhedsfremme, Paarisa Maj Orientering til Landstinget om forberedelse af sundhedsreform, februar Landskassens regnskab 2000, bilag 1. - Årsrapport 2000 Center for Sundhedsuddannelser (PI / Cfs). - DIH s årsberetning Centralt i denne Grønlands Sundhedsvæsen Årsberetning 2000 står de enkelte sundhedsdidog strikters indberetninger. Beretningerne fra de enkelte distrikter afspejler de oprindelige indberetningers indhold, ligeledes indberetningen fra DIH. De enkelte indberetningers form er redigeret, omstruktureret og i nogle tilfælde også beskåret en del. Dette af hensyn til såvel overordnet sammenlignelighed og almindelig læselighed af denne første samlede årsberetning. I denne årsberetning er følgende dele af sundhedsvæsenet ikke særskilt beskrevet: - Distrikternes tandklinikker. - Peqqissaanermik Ilinniarfik (herefter PI) (Center for Sundhedsuddannelser). - Grønlænderhjemmet. Det overvejes p.t. hvordan disse institutioner skal repræsenteres i årsberetningen for

5 Beskrivelse af Sundhedsvæsenet 2. Beskrivelse af Sundhedsvæsenet 2.1 Arbejdsområde og opgaver I henhold til Landstingsforordning nr. 15 af 6. november 1997 om sundhedsvæsenets ydelser m.v. og Landstingsforordning nr. 3 af 23. maj 2000 om sundhedsvæsenets styrelse og organi- Sundhedsvæsen ansvarlig for sundhedsbetjeningen i Grønland, inklusiv sation, er Grønlands visitation til undersøgelse og behandling uden for Grønland. Sundhedsvæsenets vigtigste opgaver er: A t fremme befolkningens sundhed, at forebygge sygdomme og sygdomslignende tilstande, samt at undersøge, behandle og pleje personer med sygdomslignende tilstande. I tilrettelæggelsen og udførelsen af arbejdet, skal sundhedsvæsenet tilstræbe en ligelig adgang til sundhedsvæsenets ydelser for befolkningen, uanset bosted. 2.2 Organisatorisk struktur for Grønlands Sundhedsvæsen Grønlands Sundhedsvæsen omfatter følgende enheder: - Direktoratet for Sundhed - Peqqinnissamut Pisortaqarfik. - Peqqissaanermik Ilinniarfik (PI), Center for Sundhedsuddannelser (Cfs). - Paarisa, kontoret for forebyggelse og sundhedsfremme. - Landshospitalet Dronning Ingrids Hospital (DIH). - Qaqiffiit. - Grønlænderhjemmet i København. - Sundhedsdistrikterne; omfattende såvel lægebetjening som tandpleje. Den faglige varetagelse af forebyggelsesområdet sker fra Paarisa. Alle sundhedsvæsenets enheder refererer direkte til Direktoratet for Sundhed. Dette gælder også for Sundhedsvæsenets 16 distrikter. Opdelingen følger generelt den kommunale indde- ling, undtaget er Aasiaat og Kangaatsiaq som er samlet i et sundhedsdistrikt. DIH. er landshospital, samt lokalt sygehus for beboerne i Nuuk. Hvert sundhedsdistrikt har ét sygehus/sundhedscenter, samt et antal konsultationer i bygderne. De største bygder søges bemandet med stationssygeplejersker, de lidt mindre med sundhedsmedhjælpere og de mindste med medicindepotforvaltere, bygdesundhedsarbejdere, som er timelønsansatte medarbejdere som har gennemgået kursusforløb på PI. Nedenfor skitseres Sundhedsvæsenets organisatoriske opbygning. Dette hhv. for år 2000 og som organisationen påtænkes fra Formålet med ændringen i Sundhedsvæsenets organisation er kort skitseret, at udflytte egentlige driftsopgaver fra Sundhedsdirektoratet. Direktoratets opgaveløsning har i hidtil været præget af problemer ved på samme tid at skulle varetage driftsopgaver og den overordnede strategiske udvikling af sundhedsvæsenet. Driftsopgaverne, som udflyttes fra Direktoratet, vil fremover sortere under Kystledelsen. Enkelte driftsopgaver, som fx. opgaver vedr. IT-området, påtænkes flyttet til en tværgående stabsfunktion kaldet PIT (Peqqip-IT) under Sundhedsdirektoratet. 5

6 Beskrivelse af Sundhedsvæsenet Figur 1 Organisationsdiagram for Grønlands Sundhedsvæsen 2000 Landsstyremedlemmet for sundhed Direktoratet for sundhed DIH Grønlænderhjem- met Sundhedsdistrikt - læge- og tandlægebetjening PI Afdelinger Figur 2 Organisationsdiagram for Grønlands Sundhedsvæsen 2001 Sundhedsvæsenets kommende struktur Landsstyremedlemmet for Sundhed Direktoratet for Sundhed PI Paarisa PIT Kystledelsen Dronning Ingrids Hospital Sundhedsdistrikter, lægebetjening Sundhedsdistrikter, tandlægebetjening Grønlænderhjemmet 6

7 Beskrivelse af Sundhedsvæsenet Formålet med den nye struktur er: - at skabe en organisation, der sikrer et entydigt forhold og sammenhæng mellem opgaver og ansvar, aktivitet og økonomi, på såvel institutionsniveau som i hele sundhedsvæsenet. - at skabe rum for, at der udføres strategisk arbejde og betjening af det politiske niveau fra/i i Direktoratet for Sundhed, og at driftsopgaver løses på driftsniveauet af de rette perso- ner/organisationer - Kystledelsen, sundhedsdistrikterne og DIH. - at skabe en fælles sundhedsfaglig ledelse for sundhedsdistrikterne. Kystledelsen skal såle- des koordinere, lede og rådgive distrikterne. Målet er, at sundhedsdirektoratet primært skal varetage den overordnede strategiske planlægning. Sundhedsdirektoratet skal på baggrund af den overordnede politik formulere visionen for Grønlands Sundhedsvæsen. Herunder at: - udstikke rammer, strategier og politikker, - fastlægge de opgaver, sundhedsvæsenets institutioner skal løse og - fastsætte de mål, sundhedsvæsenets institutioner skal nå. Herudover vil direktoratet beskæftige sig med juridisk sagsbehandling og lovforberedende arbejde. Udflytningen af driftsopgaver fra Direktoratet til Kystledelsen omfatter udover de sundheds- faglige opgaver i forhold til sundhedsdistrikterne også områder som: - personaleadministration og - økonomi (budgetlægning og -opfølgning for sundhedsdistrikterne samt bogføring og regn- skabsopgaver.) Kystledelsens indplacering i den ny organisationen Kystledelsen vil som et driftsområde indgå i organisationen og være placeret som et koordinerende led mellem Direktoratet for Sundhed og sundhedsdistrikterne og inkludere såvel læge- betjening som tandlægebetjening. Distriktsledelserne vil fremover referere til Kystledelsen. Kystledelsen vil referere til direktøren for Direktoratet for Sundhed. Kystledelsen vil være en faglig pendant til Hospitalsledelsen for DIH forstået på den måde, at Kystledelsen grundlæggende vil have de samme opgave- og ansvarsområder i fht. sundhedsdistrikterne, som hospitalsledelsen har overfor DIH. Kystledelsen vil blive etableret hurtigst muligt, efter forhandling af de nyoprettede stillinger som omtalt ovenfor. Når Kystledelsen er etableret vil næste fase i strukturændringen omhandle: - Etablering af en tværgående organisation ( PIT ) til varetagelse af IT-opgaver. - Udskillelse af egentlige driftsopgaver fra Sundhedsdirektoratet til Kystledelsen. Når de sundhedsfaglige driftsopgaver således er udskilt fra Sundhedsdirektoratet, vil det være naturligt at "hjemtage" Embedslægeinstitutionen med de tilhørende tilsyns- og kontrolfunktioner. 7

8 Beskrivelse af Sundhedsvæsenet 2.3 Personalesituationen Dagligdagen i år 2000 har som tidligere år været præget af rekrutteringsproblemer, som har bevirket såvel vakante stillinger og vikarbesatte stillinger, af kortere eller længere ansættelsesforløb og med manglende kontinuitet som konsekvens. Det er det faste personale der således må trække det store læs i sundhedsdistrikterne, for at arbejdet i hverdagen overhovedet kan hænge sammen. På denne og næste side illustreres personalesituationen grafisk. De to første illustrationer dækker sundhedsvæsenet generelt, de to efterfølgende dækker Kysten. Figur 3 Andel af besatte i fht. normerede stillinger Andel af besatte i fht. normerede stillinger 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% læger sygeplejersker sundhedsmedhj. tandlæger jordemødre laboranter Sundhedsvæsenets personalesituation er således til stadighed, specielt i visse distrikter og personalegrupper, kritisk. Således er specielt faggrupperne sygeplejersker, jordemødre, læger, sundhedsmedhjælpere og bioanalytikere en mangelvare. Figur 4 Andel af vikarer i fht. besatte stillinger Andel af vikarer i fht. besatte stillinger 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% læger sygeplejersker sundhedsmedhj. tandlæger jordemødre laboranter 8

9 Beskrivelse af Sundhedsvæsenet Det skal bemærkes om samtlige fremstillinger, at da der specielt for nogle personalegrupper, er tale om et relativt lavt antal stillinger på landsbasis, vil en ændring i bemandingssituationen på blot én enkelt person give relativt store grafiske udsving. Der anbefales derfor forsigtighed i vurdering af hvilke udsving der kan betragtes som generelle tendenser, og hvilke udsving der må betragtes som mere tilfældige. Figur 5 Andel af besatte i fht. normerede stillinger (Kysten) Andel af besatte i fht. normerede stillinger (Kysten) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% læger sygeplejersker sundhedsmedhj. tandlæger jordemødre laboranter Hvad man med sikkerhed kan se, ud af materialet, er øjebliksbilleder af personalesituationen for år 2000, og et vue over den personalemæssige status på en række tidspunkter i løbet af året. Figur 6 Andel af vikarer i fht. besatte stillinger (Kysten) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Andel af vikarer i fht. Besatte stillinger (Kysten) 0% læger sygeplejersker sundhedsmedhj. tandlæger jordemødre laboranter 9

10 Beskrivelse af Sundhedsvæsenet 2.4 Budget og regnskab 2000 Resultatopgørelse pr fordelt på hovedkonti (1000kr.): Bevilling Regnskab Direktoratet for Sundhed, administration PAARISA, forebyggelse og sundhedsfremme: Fællesudgifter, landsdækkende formål: Patiensbehandling i udlandet somatiske Patiensbehandling i udlandet psykiatriske Dronning Ingrids Hospital Center for Sundhedsuddannelser Grønlænderhjemmet i Hellerup Alkoholbehandlingscentre Fællesudgifter, lægebetjening Fællesudgifter, evakueringer m.v Sundhedsdistrikter, lægebetjening Fællesudgifter, tandpleje Sundhedsdistrikter, tandpleje Sundhed i alt: For yderligere information se også: Landskassens Regnskab 2000 Bilag 1. Den samlede økonomiske ramme for Sundhedsvæsenet på 729,9 mio. kr. for år 2000 blev overskredet. Således blev det samlede forbrug i Sundhedsvæsenet 741,6 mio. kr. hvilket svarer til 101,6 % af den samlede rammebevilling på området. Overskridelsen skyldtes bl.a. større udgifter i forbindelse med forhandlingsresultater på over- enskomstområdet. I slutperioden af året blev der konstateret risiko for betydelige budgetoverskridelser i Sundhedsvæsenet på områderne: patientbehandling i Danmark og driften af Dronning Ingrids Hospital. Dette medførte stop for nedsendelse af patienter til Rigshospitalet i Danmark (akutte og sub-akutte patienter dog undtaget) fra oktober til december, samt stop for indkaldelse af elektive patienter fra kysten til DIH. Også i år 2000 har udgifterne til patient- og patientledsagerejser på grund af overflytninger og patientevakueringer mellem distrikterne været stigende. Bevillingen til direktoratet var i år 2000 på kr. 19,3 mio. mens forbruget var på 16,9 hvilket svarer til 87,6%. Årsagen til dette mindreforbrug skyldes, at det blev prioriteret ikke at effektuere ellers planlagte udviklingsprojekter - hovedsagligt i forbindelse med sundhedsreformen - som følge af forventede budgetoverskridelser på det somatiske behandlingsområde, som nævnt ovenfor. I finansåret blev der i alt bevilget kr. 2,5 mio. til sundhedsreformen, heraf kr. 1,35 mio. fra Rationaliseringspuljen. Af det samlede beløb på kr. 2,5 mio. til reformarbejde, 10

11 Beskrivelse af Sundhedsvæsenet blev der anvendt kr. 0,9 mio. svarende til 36% af bevillingen. Den resterende del af direktoratets mindreforbrug skyldes vakancer. PAARISA s bevilling er anvendt til 3 hovedområder: Tilskud til sociale formål - herunder Inuuneq Nakuneq puljen, projekt forebyggelseskonsulent, hvor kommunerne får løntilskud, samt til diverse oplysningsmaterialer herunder kurser og seminarer. Som følge af udsigten til et betydeligt merforbrug på det somatiske behandlingsområde, blev det i finansårets sidste halvdel prioriteret at indskrænke planlagte aktiviteter på det præventive område Den samlede bevilling i år 2000 på formålskonto var på kr. 286,8 mio., mens forbruget var på kr. 302,4 mio., hvilket svarer til et merforbrug på kr. 15,6 mio. eller 5,5 %. Merforbruget skyldtes bl.a. at bemandingssituationen på Dronning Ingrids Hospital i år 2000 blev væsentligt forbedret, hvorfor der kunne effektueres et højere aktivitetsniveau end de foregående år. Yderligere blev DIH i finansåret oprustet med 20 stillinger, herunder 7 lægestillinger, hvilket havde en forbedrende virkning på såvel rekrutteringsgrundlag som arbejdstilrettelæggelse. Således var 12 ud af de 20 nynormerede stillinger besatte i årets fjerde kvartal. Samtidig har der været kraftigt stigende udgifter til vikarbureauer og vakantindkvartering. På trods af en markant reduktion af aktiviteten i årets sidste måneder, kan det konstateres, at aktivitetsniveauet i regnskabsåret 2000 har været det højeste siden For Patientbehandling i udlandet, somatiske, har der i 2000 været et merforbrug på kr. 7,4 mio., svarende til 11,8 %. Der blev foretaget en opbremsning i antallet af nedsendelser sidst på året. På trods heraf, er antallet af udskrivninger fra Rigshospitalet stort set uændret, mens sengedagsforbruget har været betydeligt højere i forhold til tidligere år. Dette skyldes, at der har været behandlet et stort antal tunge patienter med livstruende sygdomme, mens der ikke skete en tilsvarende reduktion i nedsendelserne af elektive(planlagte) patienter. Psykiatriske patientbehandlinger i udlandet udviste ligeledes et merforbrug, hvilket primært skyldes at der i en periode har været anbragt 3 personer på Sikringsanstalten i Nykøbing Sjælland, mod budgetteret én. Grønlænderhjemmet har haft et merforbrug på k r. 1,1 mio., svarende til 6, 0 %. Merforbruget skal bl.a. ses i sammenhæng med merforbruget på patientbehandling i udlandet, somatiske, idet der i 2000 har været et stigende antal tunge ressourcekrævende patienter. Der har sam- tidig været indkvarteret flere patienter på Grønlænderhjemmets anneks på Den danske Diako- nissestiftelse, end oprindeligt forudsat. Der har i 2000 været i alt sengedage på Grøn- lænderhjemmet, Den danske Diakoniss estiftelse og Rigshospitalets patienthotel, mens der har været private sengedage. For alkoholbehandlingscentre har der været et mindreforbrug på kr. 0,5 mio. Imidlertid er der tale om at nogle af udgifterne til klientrejser er blevet bogført under Dronning Ingrids Hospital. Qaqiffik i Nuuk har en kapacitet på ca. 160 og i Ilulissat ca. 80 patienter på årsbasis. På begge centre uddannes grønlandske alkologer, og patienters pårørende tilbydes familiebe- 6 ugers primærbe handling og en uges behand- ling til to familiemedlemmer, koster kroner. Aktivitetstallene (antal personer behand- handling. Et behandlingsophold der indbefatter let) for Qaqiffik i Nuuk og Ilulissat er som følger: Regnskab 99 Regnskab 00 Finanslov 01 Primærbehandlinger: Familiebehandlinger:

12 Beskrivelse af Sundhedsvæsenet Direktoratet for Sundhed planlægger at overtage den daglige drift af alkoholbehandlingscentrene. Denne er hidtil blevet varetaget af Frederiksbergcenteret Aps. Under formålskonto tilbydes undersøgelse, behandling og pleje i alle sundhedsdistriksomatiske og psykia- ter. Der udføres specialiseret undersøgelse og behandling i Grønland for triske patienter. Endvidere tilbydes et varieret tilbud af undervisning for forskellige persona- legrupper. Forudsætningerne for den samlede bevilling på formålskonto er kun delvist opfyldt, idet bevillingen som følge af den højere aktivitet er overskredet. Samlet blev sundhedsdistrikterne under formålskonto bevilget kr. 367,5 mio i Forbruget var på kr. 370,5 mio., hvilket var et merforbrug på kr. 3,0 mio. eller 0,8 %. Isoleret set har der været et mindreforbrug for kystens sygehuse på ca. kr. 2,0 mio., ud af en samlet bevilling på kr. 299,6 mio. Merforbruget skyldes kraftigt stigende udgifter til evakueringer og vikarbureauer. Som noget nyt, har det i år 2000 også været nødvendigt, at anvende sygeplejersker og jordemødre fra vikarbureauer på kysten. Disse udgifter konteres på centrale konti, og belaster således ikke direkte de enkelte sundhedsdistrikter. Bemandingssituationen på sygehusene har været karakteriseret ved en generel forbedring på lægeområdet, og alle chefdistriktslægestillinger er således blevet besat i finansåret, med Paamiut som eneste undtagelse. Imidlertid er der fortsat vakancer på lægeområdet og det øvrige sundhedsfaglige personaleområde, hvilket har resulteret i et stort indtag af timelønnede til erstatning for manglende faglært personale, ligesom det resterende faglærte personale har påtaget sig mer- og overarbejde. Den tvungne substitution mellem faglært og ufaglært personale har imidlertid en afsmittende effekt på de udbudte sundhedsydelser, kvalitativt som kvantitativt. Endelig har det i stigende omfang været nødvendigt at anvende vikarbureauer også på kysten. Forudsætningerne for den samlede bevilling er opfyldt, idet der dog skal tages højde for et meget varieret udbud af ydelser distrikterne imellem. 12

13 Beskrivelse af Sundhedsvæsenet 2.5 Forebyggende og sundhedsfremmende initiativer i år 2000 Paarisa har i 2000 haft initiativer på nedenstående områder: - Tobak - Alkohol - Narkotika/snifning - Kønssygdomme - Selvmord - Omsorg for børn - Egenomsorg og ansvar - Politisk-administrativ udvikling og koordinering For yderligere konkrete aktiviteter i distrikterne henvises dels til distrikternes indberetninger senere i dette skrift, samt til PAARISAs skrift: Forebyggelse og Sundhedsfremme, Maj Tobaksområdet - Udarbejdelse og opfølgning af Landstingforordning nr. 4 af 23. maj 2000 om tobak og sikring af røgfrie miljøer, samt mærkning af tobaksvarer. - Forberedelse af kursus i rygepolitik på arbejdspladser og kursus i rygestopinstruktør. - Udarbejdelse og udsendelse af oplysningsmaterialer. - Februar: Lungeuge i Maniitsoq. - Marts: Sundhedsmesse i Nuuk. - Maj: Kursus i rygepolitik på arbejdspladser for forebyggelseskonsulenter, i forbindelse med deres årlige kursus, i Sisimiut. Rygestopinstruktør kursus for nøglepersoner fra forskellige arbejdspladser i Sisimiut. - Oktober: Samarbejdsaftale med Grønlands Håndbold Forbund (GHF) indgået. - Vinter: Udarbejdelse af fælles handlingsplaner for PAARISA og GHF. Alkoholområdet - Udformning og godkendelse af handlingsplaner indenfor alkoholområdet.(primo 2000) - Medvirket ved udformning af Landstingslov om udhandling og servering af alkoholholdige drikke af 30. okt (juni 2000) Analyser. - Iga ngsat opbygning af database for behandlinger på Qaqiffiit (okt.1999) - Kommunale undersøgelser af snifningens udbredelse blandt skolebørn (okt. 1999) - Møde med Alkoholvidenscenter i DK om etablering af statistik om personer i alkoholbe- handling (marts 2000) - Udgivelse af Rusmiddelundersøgelse blandt unge, årgang 1983 og 1984 i Grønland i samarbejde med Grønlands Statistik (april 2000). - Udgivelse af ESPAD 99 (jan. 2001) Materialer. - Revurdering af snifningsmaterialer for skolebørn (okt. 1999) - Produktion af dansk/grønlandsk materialer til kurser om Alkoholpolitik på arbejdspladfamilie sen (maj 2000) - Produktion af 3 oplysningskampagne videoer til målgruppe unge, voksne og ældre. - Produktion af 3 indsatskampagne videoer for børneinstitution, svage grupper og (april 2001) - Udgivelse af Ilinniarta, kalender/lektiebog for klasse, med resultater fra Rusmiddelundersøgelsen fra årgang 1983/84 (juni 2000) Kurser og uddannelse. 13

14 Beskrivelse af Sundhedsvæsenet - Temadage om Børns og Voksnes Alkoholbevidsthed i Nuuk, Qaqortoq og Tasiilaq ved Knud Erik Sabroe, Rusmiddelcenter/Århus (august 2000) - Kursus/netværksdannelse: Alkoholpolitik på arbejdspladsen for arbejdspladser i Nuuk. - Kursus og netværksdannelse om Alkoholpolitik på arbejdspladsen for Sydgrønlands forebyggelseskonsulenter i Qaqortoq (jan. 2001) - Kursus/netværksdannelse: Alkoholpolitik på arbejdspladsen i Qaanaaq (marts 2001). - Undervisning for studerende på Socialrådgiver uddannelsen (maj 2001) - Frederiksberg Centers kursus Børn er også mennesker. Deltaget sammen med forebyggelseskonsulenter fra Nuuk, Qaqortoq, Ilulissat, Narsaq og Aasiaat. Udbygning af behandlingstilbud. - I kommunerne Qaqortoq, Narsaq, Nuuk, Sisimiut, Aasiaat og Ilulissat er koordineret og arrangeret lokale behandlingstilbud fra Qaqiffik. - Studiebesøg på Kongens Ø med introduktion om familiebehandling og halvvejshuse. - Studiebesøg på Majorgården med introduktion om familiebehandling og støtte arbejde omkring børn fra alkoholiserede hjem samt på Alkohol Videnscenter - Efterbehandlingskursus/familiebehandling i Qaanaaq, Qaqortoq og Narsaq i Qaqortoq (januar 2001) - Efterbehandlingskursus/familiebehandling i Nanortalik og Alluitsup Paa i februar Narkotika/snifning - Oplysningsvideo om hashmisbrug og behandlingsmulighed på Qaqiffik produceret. Udsendt i KNR. - Tegnekonkurrence startet i PAARISA-avis omkring nej til hash. - Studietur til STOFnytSeminar i Odense gennemført. - Materiale til oversættelse indhentet. Kønssygdomme - Forberedelse, udarbejdelse og udsendelse af oplysningsmaterialer. - Forberedelse af kursus for AIDS-Linien. - Sekretariat for AIDS Fonden. - Planlægning af evaluering på primær- og sekundærforebyggelse samt oplysningsvirksomheden om seksuelt overførte kønssygdomme. - Forberedelse og afholdelse af markering af Den Internationale AIDS-dag. - Februar: AIDS Fonden: uddeling af midler. - Marts: Sundhedsmesse i Nuuk. - April: Kursus afholdt for AIDS-liniens frivillige om HIV/AIDS og om telefonrådgivning. - Juni: AIDS Fonden: uddeling af midler. - September: Udsendelse af kondomer til videregående uddannelsesinstitutioner. - Oktober: AIDS Fonden: uddeling af midler. - November: Tema-uge i Nuuk: Dronning Ingrids Hospital, Lægeklinikken, Socialforvaltningen samt skoler og uddannelsesinstitutioner. - December: Markering af Den Internationale AIDS-dag; udstilling i Katuaq, fakkeloptog samt gudstjeneste. - Tema-uge Sisimiut: Sundhedscenter, Socialforvaltning, skole og uddannelsesinstitutioner. - Oprettelse af pårørendegruppe for hiv-smittede i Sisimiut. Selvmord Temadage, hvor en række videnspersoner drøftede status og fremtidig strategi. Anbefalingen herfra blev, at forebyggelse af selvmord skal ske lokalt, at PAARISA skal sikre midler og støtte lokale initiativer - CD Inuuneq udsendes i samarbejde med ULO. 14

15 Beskrivelse af Sundhedsvæsenet - Løbende i Paarisa-avisen; artikler og oplysning om Kisiminngilatit og Qanilaassuseq. - Januar: CD til lokalradioer om Qanilaassuseq udsendes. - Februar: Qanilaassuseq-kursus i Aasiaat. - September: NunaMed 2000 workshop om forebyggelse af selvmord. - November: kursus i Nuuk. Borgermøde, opfulgt af endnu et Borgermøde i december. - November: Qanilaassuseq-kursus i Qaanaaq. Den opstartede netværksgruppe følges, er besøgt og givet opfølgningskursus i januar. Endnu en opfølgning sker i efteråret Omsorg for børn - TV-kampagne: seksuelt misbrug af børn forberedes i samarbejde med Tasiilaq kommune. - Tjenesterejse til Maniitsoq kommunes bygder i samarbejde med Maniitsoq sundhedscen- regionalkontor nord planlægges med henblik på ter og kommune og Socialdirektoratets større børnepro jekt i efterår Der skal udgives en pjece omkring de mest basale elementer i samtaler med børn. Målgruppe er voksne, der arbejder med børn. Herom samarbejdes Red Barnet i Danmark. - Udgivelse af hvidbogen fra konferencen om seksuelt misbrug af børn i nov Åbning af Børnetelefonen, landsdækkende initiativ i samarbejde med Socialdirektoratet og Red Barnet i Danmark Børnetelefonen skal medvirke til vidensindsamling og på sigt synliggørelse af, hvilke problemer børn har i dagens Grønland. Denne viden skal udmønte sig i kurser, opkvalificering af personale, der arbejder med børn og unge i landet, samt seminarer. Egenomsorg og ansvar Projekter i lokalsamfund: - PAARISA yder specielle indsatser i særligt udsatte kommuner, i den forbindelse har der været gennemført flere tjenesterejser i år 2000 og En vurdering af, om en kommune har særligt behov, bygger på en lang række faktorer og foretages i Den tværdirektorale Koordineringsgruppe. - Qaanaaq anmodede om hjælp til indsats mod selvmord samt omkring alkoholmisbruget. Der blev efterfølgende i samarbejde mellem PAARISA og Dronning Ingrids Hospital af- til forebyggelse af alkoholmisbrug, dette skete i samarbejde med Qaqiffik. - Ittoqqortoormiit, hvor der på anmodning fra Landsstyret og efter anbefaling fra Alkohol- holdt Qanilaassuseq-kursus og oprettet netværksgruppe. Der blev opstillet Handlingsplan og Narkotikarådet blev nedsat en særlig Ittoqqortoormiit Komite. Der er foretaget udredning og efterfølgende opstillet handlingsplan for en bedre fremtid for børn og unge. - Maniitsoq: Hjælp til indsats imod seksuelt misbrug af børn. Handlingsplan udformes. Politisk-administrativ udvikling og koordinering - Alle kommuner, undtagen Illoqqortoormiit, har en forebyggelseskonsulent ansat. - Kursus for forebyggelseskonsulenter afholdt. Hovedemner: Udformning af rygepolitik og markedsføring. Gennemgang af centrale Handleplaner. - Regionsmøder afholdt i alle regioner. - Status for Projekt forebyggelseskonsulenter udarbejdet. - PAARISA konsulentrejse til Qaqortoq, Narsaq, Nanortalik og Alluitsup Paa. - Tilskud til bygderejser givet til Upernavik, Uummannaq, Qeqertarsuaq, Kangaatsiaq, Sisimiut, Paamiut, Nanortalik og Tasiilaq. - Økonomisk støtte til bygdefremstød for lokale ressourcepersoner i midtregionen givet. - 8 årsrapporter modtaget fra kommunerne. 15

16 Beskrivelse af Sundhedsvæsenet 2.6 Dronning Ingrids Hospital DIHs ledelse har forestået udarbejdelsen af en for DIH selvstændig omfattende, mere kvantitativ og teknisk orienteret årsrapport for. I nærværende årsberetning er der fra DIHs årsrapport kun medtaget den overordnede beskrivelse af DIH. Den samlede Årsrapport for DIH indeholder yderligere beskrivelser af: - Kirurgisk afdeling. - Operationsafdeling - Anæstesiafdeling - Fællesambulatorium, Patienthotel, kirurgisk dagafsnit - Fødeafdeling - Tandklinik - Medicinsk afdeling - Dermato-venerologi - Observationsafsnit (se også anæstesiafdeling) - Røntgenafdeling - Fysio- og ergoterapi - Biokemisk laboratorium - Psykiatrisk blok - Portørtjeneste - Rengøring og vaskeri - Køkken - Teknisk og medicoteknisk afdeling - Centraldepot Rapporten kan rekvireres ved henvendelse til DIH. Opgaver Dronning Ingrids Hospital varetager landssygehusfunktionen for hele Grønland samt lokalsybefolkningen i Nuuk gehusfunktion for sundhedsdistrikt. Ud over at være landssygehus yder DIH speciallægeassistance til Grønlands 17 sundhedsdistrikter. Speciallæger udsendes enten fra Dronning Ingrids Hospital eller rekrutteres direkte fra Danmark til Sundhedsdistrikterne. Sengekapacitet Hospitalet råder over 156 sengepladser fordelt på følgende afdelinger: - 54 senge på kirurgisk afdeling senge på medicinsk afdeling heraf 7 senge integreret i et børneafsnit senge på psykiatrisk afdeling heraf 2 senge i en skærmet enhed. - 4 senge på intensiv afdeling. - 6 senge på opvågningsafdelingen senge på patienthotellet. - 8 senge på kirurgisk dagafsnit Kliniske serviceafdelinger Hospitalet har et fællesambulatorium, en fysioterapi, ergoterapi, et biokemisk laboratorium, socialrågiverfunktion, operations-, røntgen-, anæstesi- og en fødeafdeling. 16

17 Beskrivelse af Sundhedsvæsenet Serviceafdelinger Hospitalet har tillige en teknisk og en medicoteknisk afdeling, centraldepot, køkken, rengøring og vaskeri samt en portørcentral. Specialer Hospitalets specialer omfatter parenkymkirurgi, ortopædkirurgi, gynækologi/obstetrik, der- almen medicin, intensiv samt mato-venerologi, psykiatri. Aftaler med eksterne samarbejdspartnere Der er indgået aftaler med følgende samarbejdspartnere uden for Grønland - primært det dan- ske sundhedsvæsen vedrørende behandlingsområder, som ikke kan udføres på DIH. HS: Rigshospitalet Alle somatiske centre Bispebjerg Hospital Børnepsykiatri Privathospitalet Hamlet Knæalloplastik (kunstige knæled) Storstrøms Amt Psykiatri (lukket afdeling) Vestsjællands Amt Mentalobservationer Odense Universitetshospital SAHVA Audiologi og EEG Orthopædisk bandageri og skomageri Det Islandske Sundhedsvæsen Akutte overførsler primært fra østkysten Statens Seruminstitut Råd og vejledning samt vacciner Der er tillige indgået følgende aftaler Statens Seruminstitut RH OUH biokemiske analyser Patologi EEG Der er med Rigshospitalet indgået en særlig aftale inden for øjen- og øre-næse-halsspecialerne Derudover planlægges og afvikles årlige besøg i distrikterne af rejsende speciallæger inden for følgende specialer: Pædiatri Børnepsykiatri Neurologi Børneortopædi Plastickirurgi Organisationsstruktur: Ledelse Ledelsesstrukturen udtrykker mål gældende for det grønlandske sundhedsvæsen. Principperne ved etablering af sygehusledelse er helhedsorienteret organisering, tværfaglig koordinering og samarbejde samt decentralisering af ansvar og kompetence. Ledelsen af hospitalet varetages af cheflæge, chefsygeplejerske og hospitalschef. Hospitals- har det overordnede økonomiske ansvar samt overordnet ansvar for service blokken, chefen cheflægen har det overordnede lægefaglige og chefsygeplejersken det overordnede sygepleje- faglige ansvar. 17

18 Beskrivelse af Sundhedsvæsenet Stabsfunktion til hospitalsledelsen I forbindelse med decentralisering af ansvar og kompetence blev følgende opgaver overført fra Direktoratet for Sundhed til DIH i 1999: Aftale med RH`s somatiske centre Særlig aftale med RH vedr. øjen -og øre-næse-halsspecialerne Aftale med privathospitalet Hamlet Aftale med Bispebjerg Hospital Optikerbetjening af yderdistrikter Aftale med det Islandske Sundhedsvæsen Aftale med Odense Universitetshospital ved. audiologi og EEG Teknisk Team herunder planlægning af rejser for: medicoteknikere røntgentekniker dentaltekniker Apparaturudvalg Indkøbsudvalg Aftale med Greenland Contractors vedr. betjening af Pituffik Aftale med KA Centralindkøb Aftale med Amtshospitalerne Nykøbing Sjælland og Vordingborg Aftale vedr. alkoholbehandlingscentre i Nuuk og Ilulissat Aftale med SAS og Grønlandsfly Aftale med SAHVA Aftale vedr. transitfunktion i Kangerlussuaq Aftale med Forsvarskommandoen vedr. betjening af Arsuk Stabsfunktionen består desuden af: en controllerfunktion en personaleadministration et bogholderi en postfunktion en ledende lægesekretær et patientkontor Ledelse af de enkelte afdelinger Afdelingerne er placeret i 4 blokke, opbygget som en funktionsmæssig og samhørende enhed. Den overordnede ledelse af kirurgisk, medicinsk og psykiatrisk blok varetages af de administrerende overlæger og oversygeplejersker. Ledelsen af service blok varetages af den faglige leder af det enkelte område. Uddannelse, forebyggelse, forskning og andet: Uddannelse Den grønlandske sygeplejerskeuddannelse der til dato har uddannet ca. 40 sygeplejersker er med til en mærkbar øgning af antallet af fastansatte sygeplejersker ved DIH. Rekrutteringsproblemer inden for specialuddannede intensive sygeplejersker løses ved en omkostningstung vikarbureauaftale. For at kunne øge antallet af fastansatte intensive sygeplejersker er der indgået en aftale med et Amt i DK om at varetage den uddannelsesmæssige op- 18

19 Beskrivelse af Sundhedsvæsenet gave, herunder halvdelen af de økonomiske forpligtelser, for en sygeplejerske fra DIH. Sygeplejersken vil efter en 2årig specialuddannelse genansættes på intensiv afdeling august Der er ligeledes stigende rekrutteringsproblemer inden for anæstesi- og operationssygeplejersker. Anæstesisygeplejersker har en 2årig specialuddannelse. DIH har ingen under uddannelse i øjeblikket. Operationssygeplejersker, der ikke har den samme formaliserede uddannelse som intensiv- og anæstesisygeplejersker har en slags introduktionsstillinger til sygeplejersker uden erfaring med specialet. Det tager typisk et år at komme igennem alle specialer. Operationsafdelingen har en sygeplejerske i oplæring hvert år og har aktuelt 1 under oplæring. DIH sender hvert år en eller flere sygeplejersker på videreuddannelse inden for ledelse eller pædagogik. 6 ud af 12 ledende sygeplejersker har ikke en videreuddannelse. Årsagerne er dels pensionsalder og dels relativ nyansættelse i stillingerne. 1 sygeplejerske har gennemført videreuddannelse i ledelse i Der blev optaget 1 ud af 3 ansøgere til en 1årig videreuddannelse til studieåret 2001/2002. I takt med udviklingen inden for specielle undersøgelses- og eller behandlingsmetoder sendes personale på kurser og studiebesøg i DK. De n ledende laborant gennemførte efteruddannelsen i O verfysioterapeuten er i gang med en 2årig lederuddannelse i Nuuk. Forskning Der foregår ingen forskning i DIH regi men hospitalet deltager løbende i forskningsprojekterne: - Børnekohordeundersøgelse Ivaaq. - Befolkningsundersøgelse i Grønland livsstil/levevilkår (DIKE). - Maculadegeneration. Forebyggelse: - Smearprojekt i Gynækologisk/obstetrisk afsnits regi (tilbud om undersøgelse af kvinder for livmoderhalskræft) - Ansættelse af en TB sygeplejerske der sammen med lungemediciner og embedslægen varetager den overordnede overvågning af TB i Grønland. - Den årlige lungedag i Medicinsk afdelings regi og med støtte fra DIH, Nationalforeningen for Bekæmpelse af Lungesygdomme og den grønlandske lungeforening PUAK. - Tværfagligt projekt: den truede nyfødte: I samarbejde med såvel interne som eksterne samarbejdspartnere. Et forebyggelsesinitiativ over for socialt belastede, unge mødre, tidli- gere tvangsfjernelser. 19

20 Nanortalik 3. Beskrivelse af sundhedsdistrikterne 3.1 Nanortalik Distriktets befolkning: Pr. 1/1-2001: 2524 personer. Bygder: Allupitsup Paa, Aappillatoq, Tasiussaq, Narsarmijit, Ammassivik. Nanortalik sundhedsdistrikt består af byen Nanortalik med 1506 personer og fem bygder hvora f Allupitsup Paa er den største med 509 personer. De fire øvrige bygder har følgende indbyggertal: Aappillatoq 150, Tasiussaq 100, Narsarmijit 121 og Ammassivik 88 personer og andet 50 personer. Transportforhold Det meste af året benyttes bådtransport, idet der er isfrit farvand om vinteren. I forårsmånederne april, maj, juni besværliggøres sejlads af storisen fra østkysten som lukker fjordene i ugevis. Sygehus og bygdebetjening: Sygehuset Sygehuset i Nanortalik er indrettet med 16 senge. Det er et moderne sygehus fra 1995 med fødestue, operationsstue og røntgen og akut skadestue. Der er akut modtagelse døgnet rundt. Sygehuset er normeret med to lægestillinger, og seks sygeplejestillinger hvoraf de to er besat. De øvrige funktioner varetages af sundhedsmedhjælpere som har specialfunktioner som røntgen, venerea og desuden jordemodervagterne. Sidstnævnte i det jordemoderstillingen ikke er besat. 20

Sundhedsvæsenet Årsberetning 2001. Oktober 2002. Redaktion: Direktoratet for Sundhed Udviklings- og Planlægningssektionen.

Sundhedsvæsenet Årsberetning 2001. Oktober 2002. Redaktion: Direktoratet for Sundhed Udviklings- og Planlægningssektionen. NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT - GRØNLANDS HJEMMESTYRE Peqqinnissamut Pisortaqarfik - Direktoratet for Sundhed Postbox 1160-3900 Nuuk. Tlf. (+299) 34 50 00. Telefax (+299) 32 55 05. Sundhedsvæsenet Årsberetning

Læs mere

Introduktion til Lægeklinikken

Introduktion til Lægeklinikken Introduktion til Lægeklinikken Foto.. 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Formål 3 Forord 4 Beskrivelse af lægeklinikken 5 Organisation 6 Arbejdsforhold 7 Arbejdstid 8 Personale 9 Bygdeforhold

Læs mere

Kursusfonden PPK Årsrapport 2014

Kursusfonden PPK Årsrapport 2014 Kursusfonden PPK Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 1 Kursusfonden blev oprettet ved overenskomstforhandlingerne mellem PPK og Naalakkersuisut i 2009. Fondens formål er at yde støtte til PPK-ansattes deltagelse

Læs mere

(hvert. 1991/ aktuelt. pr. md. 45,47 29.020/ 2.662,82 44,45 21.680/ 1.989,17. årigt) 44 12.770 + 34.820/ 1.771,66 + 3.194,78 42,44 27.290 2.

(hvert. 1991/ aktuelt. pr. md. 45,47 29.020/ 2.662,82 44,45 21.680/ 1.989,17. årigt) 44 12.770 + 34.820/ 1.771,66 + 3.194,78 42,44 27.290 2. Stillingsbetegnelse Koordinerende Sundhedsplejersker, landsdækkende Koordinerende afdelingssygeplejerske, Medicinsk afdeling, Dronning Ingrids Hospital og Qaqortoq Områdeleder (Leder af kursus- og efteruddannelsesafdelingen)

Læs mere

Sundhedsvæsenets Årsberetning

Sundhedsvæsenets Årsberetning Sundhedsvæsenets Årsberetning 2002 Direktoratet for Sundhed 2002 Indholdsfortegnelse: Forord............................................................... 2 Tuberkulose..........................................................

Læs mere

Sundhedsberedskabet i Grønland

Sundhedsberedskabet i Grønland Sundhedsberedskabet i Grønland ved afdelingschef, Direktoratet for Sundhed Disposition 1) Lidt fakta om Grønland. 2) Beredskabskommissionen 3) Sundhedsberedskabet. 4) Centrale katastrofeledelse. 5) SAR

Læs mere

Bilag 1. Konto Kontotekst Finanslov Ordinære BO BO BO nummer 1999 ændringsforslag LANDSTINGETS FORMAND: AKTIVITETSOMR

Bilag 1. Konto Kontotekst Finanslov Ordinære BO BO BO nummer 1999 ændringsforslag LANDSTINGETS FORMAND: AKTIVITETSOMR Bilag 1 Konto Kontotekst Finanslov Ordinære BO BO BO nummer 1999 ændringsforslag 2000 2001 2002 LANDSTINGETS FORMAND: AKTIVITETSOMR 01 LANDSTINGETS BUREAU 01.10 Folkevalgte 01.10.10 Landstinget 22.343.000

Læs mere

Introduktion. Psykiatrisk Afdeling Dr. Ingrids Hospital, Nuuk

Introduktion. Psykiatrisk Afdeling Dr. Ingrids Hospital, Nuuk Introduktion Psykiatrisk Afdeling Dr. Ingrids Hospital, Nuuk 12. marts 2006 Generelt Psykiatrisk Afdeling ligger i stueetagen i en fløj af sygehuset. Afdelingen er en åben, akut modtageafdeling primært

Læs mere

Akut modtagelsen på Næstved Sygehus, modtager alle de akut indlagte patienter fra medicinsk, neurologisk, gynækologisk og urologisk speciale.

Akut modtagelsen på Næstved Sygehus, modtager alle de akut indlagte patienter fra medicinsk, neurologisk, gynækologisk og urologisk speciale. Beskrivelse af uddannelsessted: Akut Modtagelsen Næstved Sygehus Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype: Akut modtagelsen på Næstved Sygehus, modtager alle de akut indlagte patienter

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold:

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype: Medicinsk Ambulatorium på Næstved Sygehus dækker grenspecialerne

Læs mere

Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H.

Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H. Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H. Indledning Dronning Ingrids Hospital tjener som lokalsygehus for distriktet Nuuk og som landsdækkende sygehus for de øvrige distrikter. Optageområdet

Læs mere

REDEGØRELSE VEDRØRENDE FORSLAG TIL

REDEGØRELSE VEDRØRENDE FORSLAG TIL REDEGØRELSE VEDRØRENDE FORSLAG TIL REFORM AF SUNDHEDSVÆSENETS STRUKTUR Upernavik Fremtidig distriktsinddeling Ilulissat Aasiaat Tasiilaq Sisimiut Nuuk Qaqortoq Direktoratet for Sundhed, januar 2007 J.

Læs mere

(Pipaluk er navnet på det Telemedicinske udstyr, som findes i bygderne).

(Pipaluk er navnet på det Telemedicinske udstyr, som findes i bygderne). I hver af de 5 sundhedsregioner er der følgende inddeling af sundhedskonsultationer: 1. Befolkningsgrundlag < 50 indbyggere: Bygdekonsultation uden en "Pipaluk" 2. Befolkningsgrundlag 50 200 indbyggere:

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i består af 4 centre i hhv. Syd, Nord, Vest og Centrum, der har fælles ledelse ved centerleder

Læs mere

PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2008

PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2008 PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2008 Denne statistiske undersøgelse er lavet på baggrund af de rådgivningssamtaler, der er foretaget på Børne-Ungetelefonen i 2008. Det er kun de samtaler,

Læs mere

Alkohol- og Narkotikarådet. Grønland. Årsberetning 2007

Alkohol- og Narkotikarådet. Grønland. Årsberetning 2007 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Peqqissutsimut Pisortaqarfik Direktoratet for Sundhed Box 1160 3900 Nuuk E-mail:Peqqip@gh.gl Alkohol- og Narkotikarådet i Grønland Årsberetning 2007

Læs mere

Vil du være med til at styrke den tidlige opsporing?

Vil du være med til at styrke den tidlige opsporing? Vil du være med til at styrke den tidlige opsporing? For dermed at forebygge indlæggelser, nedbringe antal genindlæggelser samt akutte korttidsindlæggelser. Center for Sundhed og Omsorg søger en kommunal

Læs mere

Sundhedsreform Ann Birkekær Kjeldsen

Sundhedsreform Ann Birkekær Kjeldsen Sundhedsreform Ann Birkekær Kjeldsen Omstrukturering og fornyelse Vores Sundhed nu og i fremtiden Greenland 56.500 people 16.000 people in Nuuk 8200 people in the villages Coastline 44.000 km 16 towns

Læs mere

Velkommen til Onkologisk og Palliativ Afdeling Hillerød Hospital

Velkommen til Onkologisk og Palliativ Afdeling Hillerød Hospital Velkommen til Onkologisk og Palliativ Afdeling Hillerød Hospital Hermed vil vi gerne byde dig velkommen som medarbejder i onkologisk og palliativ afdeling. Vi ser frem til at samarbejde med dig og håber,

Læs mere

Det palliative landkort i Danmark - palliativ indsats i eget hjem?

Det palliative landkort i Danmark - palliativ indsats i eget hjem? Det palliative landkort i Danmark - palliativ indsats i eget hjem? Strategisk forsknings- og udviklingsinitiativ TrygFonden og Kræftens Bekæmpelse 27. april 2011 Helle Timm Centerchef Palliativt Videncenter

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit M2 er organisatorisk placeret under Region Midtjylland, Aarhus Universitets Hospital, Risskov, Afdeling M. Afdeling

Læs mere

National strategi for bekæmpelse af tuberkulose 2007-2012

National strategi for bekæmpelse af tuberkulose 2007-2012 EMBEDSLÆGEINSTITUTIONEN I GRØNLAND August 2007. National strategi for bekæmpelse af tuberkulose 2007-2012 På baggrund af, at undersøgelser af skolebørn i Sydgrønland har vist, at smitte med tuberkulose

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Sundhedsreform. - Oplæg til strukturændringer i det grønlandske sundhedsvæsen -

Sundhedsreform. - Oplæg til strukturændringer i det grønlandske sundhedsvæsen - Sundhedsreform - Oplæg til strukturændringer i det grønlandske sundhedsvæsen - Departementet for Familie og Sundhed Nuuk, 2008 Indledning Det er vigtigt at understrege, at reformen på ingen måde er et

Læs mere

Telemedicin i Grønland. Hannah Højgaard Telemedicinsk konsulent, MI Det Grønlandske Sundhedsvæsen

Telemedicin i Grønland. Hannah Højgaard Telemedicinsk konsulent, MI Det Grønlandske Sundhedsvæsen Telemedicin i Grønland Hannah Højgaard Telemedicinsk konsulent, MI Det Grønlandske Sundhedsvæsen 3 Hovedbudskaber 1. Telemedicin kan sikre at sundhedsydelserne når ud til borgeren i de yderste distrikter

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Kapitel 7. Tuberkulose

Kapitel 7. Tuberkulose Kapitel 7. Tuberkulose Tuberkulose er en smitsom sygdom, som har været i stigning i Grønland siden midten af 1980 erne. Dette kan ses i figur 1 og tabel 1. Stigningen kulminerede i 2010 med 115 tilfælde

Læs mere

Baggrundsmateriale vedr. FAM

Baggrundsmateriale vedr. FAM Maj 2011 Baggrundsmateriale vedr. FAM Klinisk lektor/adjunkt på FAM, Svendborg Sygehus og University College Lillebælt, Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg 2 1. Den nye Fælles Akutmodtagelse FAM Svendborg

Læs mere

Allakkiaq Notat. Uunga Til Offentliggørelse. Demografisk styrke og sårbarhed på bostedniveau

Allakkiaq Notat. Uunga Til Offentliggørelse. Demografisk styrke og sårbarhed på bostedniveau Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoqarfik Finansdepartementet Allakkiaq Notat Uunga Til Offentliggørelse Demografisk styrke og sårbarhed på bostedniveau I Landsplanredegørelse 2015 er der blandt andet en

Læs mere

EPJ til det grønlandske Sundhedsvæsen

EPJ til det grønlandske Sundhedsvæsen EPJ til det grønlandske Sundhedsvæsen Hvem er vi? - Hvor skal vi hen? Hvorfor? - Hvordan? Af Christina Silseth Bartholdy Oktober 2016 Agenda 1. Velkommen hvem er vi 2. Fakta om det grønlandske sundhedsvæsen

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 3. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 3. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 3. semester Akut Sengeafsnit, ASA Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61, 7400 Herning Tlf: 78432000 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan

Læs mere

Henvendelser i år 2006 til Siunnersuisarfik/Pædagogisk- Psykologisk Rådgivning (PPRs) psykolog

Henvendelser i år 2006 til Siunnersuisarfik/Pædagogisk- Psykologisk Rådgivning (PPRs) psykolog Siunnersuisarfik/Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning Box 520 3920 Qaqortoq Tlf.nr.: 64 21 51. Fax nr.: 64 24 99. Henvendelser i år 2006 til Siunnersuisarfik/Pædagogisk- Psykologisk Rådgivning (PPRs) psykolog

Læs mere

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Socialstatistik Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Grundbeløb i december måned 2011-2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af pensioner i december i årene 2011-2014... 4 3. Tilgang- og afgang

Læs mere

Sundhedsplejen i Grønland. Årsredegørelse 2005 og 2006

Sundhedsplejen i Grønland. Årsredegørelse 2005 og 2006 Sundhedsplejen i Grønland Årsredegørelse 2005 og 2006 Marts 2007 Peqqinnissaqarfik Peqqissaaveqarfinnik Aqutsivik Sundhedsvæsenet Kystledelsen Rural Health Management Postbox 1230 3900 Nuuk Telefon: +299

Læs mere

2006 2007 2008 2009 2010 Befolkningen over 15 år pr. 1. januar 42.805 42.888 43.054 43.188 43.625 Sociale ydelser, samlet opgørelse 17.073 16.811 16.483 16.743 17.116 Offentlig hjælp i alt 8.793 7.909

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Veterinær og Fødevare Myndigheden i Grønland (VFMG)

Samarbejdsaftale. mellem. Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Veterinær og Fødevare Myndigheden i Grønland (VFMG) Samarbejdsaftale mellem Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Veterinær og Fødevare Myndigheden i Grønland (VFMG) og De Grønlandske Kommuners Landsforening 1. Formål Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Funktionsbeskrivelse for fysioterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6

Funktionsbeskrivelse for fysioterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6 Fysio- og Ergoterapi, Klinik Akut Funktionsbeskrivelse for fysioterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6 Stillingsbetegnelse Fysioterapeut Ansættelsessted Fysio- og Ergoterapi, Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Ortopædkirurgisk, Øre-næse-hals og reumatologisk afdeling 262 Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Finsensgade 35 6700 Esbjerg Afd. 262: 7918

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Funktionsbeskrivelse for fysioterapeut i område 2

Funktionsbeskrivelse for fysioterapeut i område 2 Fysio- og Ergoterapi, Klinik Akut Funktionsbeskrivelse for fysioterapeut i område 2 Stillingsbetegnelse Fysioterapeut Ansættelsessted Fysio- og Ergoterapi, Aalborg Universitetshospital Klinik Klinik Akut,

Læs mere

Afsnit G2 Vordingborg

Afsnit G2 Vordingborg Afsnit G2 Vordingborg Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

2015 statistisk årbog

2015 statistisk årbog 2015 statistisk årbog 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning og Nordisk Samarbejde.

Læs mere

1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010

1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010 Område: Økonomi Udarbejdet af: Afdeling for Sundhedsøkonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Joern.frydendall@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631649 Dato: 7. juni 2010 1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering

Læs mere

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale Årsberetning 2012 Patientkontor Region Hovedstaden Koncern Organisation og Personale Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2012 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om patientkontoret...

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 36 af 27. december 1993 om uddannelsen til sygeplejerske og sundhedsassistent

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 36 af 27. december 1993 om uddannelsen til sygeplejerske og sundhedsassistent Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 36 af 27. december 1993 om uddannelsen til sygeplejerske og sundhedsassistent I medfør af 6, 7 og 8 i Landstingsforordning nr. 9 af 13. maj 1993 om uddannelse til sygeplejerske

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED ÆLDREPSYKIATRISK TEAM VORDINGBORG Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Lene Månsson Hansen Ældrepsykiatrisk Team Vordingborg Færgegårdsvej 15, 4760 Vordingborg Telefon

Læs mere

Formalisera eldsjälarna!

Formalisera eldsjälarna! Formalisera eldsjälarna! Huvudresultatet från en utvärdering af nio grönlänska familjecentraler Christina W. Schnohr, M.Sc. folkhälsovetenskab, PhD Grønland 56.749 (pr. 1. januar 2012) Det 13. største

Læs mere

Forslag Kvalitetsstandard for den Kommunale Sygepleje 2016

Forslag Kvalitetsstandard for den Kommunale Sygepleje 2016 Forslag Kvalitetsstandard for den Kommunale Sygepleje 2016 Kvalitetsstandard for kommunalsygepleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet i Faaborg Midtfyn Kommune. Formålet med sygeplejefaglig

Læs mere

Sygehusplanen beskriver en ny struktur med udgangspunkt i en overordnet politisk målsætning

Sygehusplanen beskriver en ny struktur med udgangspunkt i en overordnet politisk målsætning Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596236 Kapitel til sundhedsplan - regionens sygehusvæsen Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Fælleskirurgisk afdeling 100 Sydvestjysk Sygehus Grindsted Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9100 Indholdsfortegnelse: 1. Præsentation

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Danmark har et alvorligt sundhedsproblem

Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Introduktion til workshop Jan Mainz Professor, vicedirektør, Ph.D. Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien Den største udfordring for psykiatrien er psykiatriske

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel. Principper, funktioner og forventet samspil med EPJ. EPJ-Observatoriets Årskonference Nyborg Strand 29.

Den Danske Kvalitetsmodel. Principper, funktioner og forventet samspil med EPJ. EPJ-Observatoriets Årskonference Nyborg Strand 29. Den Danske Kvalitetsmodel Principper, funktioner og forventet samspil med EPJ EPJ-Observatoriets Årskonference 2003 Nyborg Strand 29. oktober 2003 Projektsekretariatet Sundhedsstyrelsen Hvad er Kvalitetsmodellen?

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Kl. 18.00 20.00 på regionsgården i mødelokale H 5

Kl. 18.00 20.00 på regionsgården i mødelokale H 5 D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN Tirsdag den 9. oktober 2012 Kl. 18.00 20.00 på regionsgården i mødelokale H 5 2. møde Medlemmer: Arly Eskildsen (formand) (F) Hanne Andersen (A) Maja Holt Højgaard

Læs mere

Sammenhængende patientforløb og behov for tværsektoriel informationsdeling i et sundhedscenter

Sammenhængende patientforløb og behov for tværsektoriel informationsdeling i et sundhedscenter Sammenhængende patientforløb og behov for tværsektoriel informationsdeling i et sundhedscenter Ane Friis Bendix Sundhedschef, Frederiksberg Kommune Klip fra Sundhedsloven 2 Loven skal opfylde behovet for:

Læs mere

2014 statistisk årbog

2014 statistisk årbog 2014 statistisk årbog 1. december 2014 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning

Læs mere

Alkohol- og Narkotikarådet. Grønland

Alkohol- og Narkotikarådet. Grønland Peqqissutsimut Pitsaaliuinermullu Aqutsisoqarfik PAARISA Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse PAARISA Box 1001 3900 Nuuk E-mail: Paarisa@nanoq.gl Alkohol- og Narkotikarådet i Grønland Årsberetning 2010

Læs mere

Forslag til TILLÆGSBEVILLINGSLOV for 2011

Forslag til TILLÆGSBEVILLINGSLOV for 2011 FM 2012/8 Forslag til TILLÆGSBEVILLINGSLOV for 2011 Grønlands Selvstyre INDHOLD SIDE 1. Forslag til tillægsbevillingslov 2011 3 2. Bilag 1 Ændringer af Grønlands Selvstyres udgiftsog indtægtsbevillinger

Læs mere

1. Indledning Det danske navn for PAARISA er Center for Folkesundhed.

1. Indledning Det danske navn for PAARISA er Center for Folkesundhed. Årsplan 2009 1. Indledning Det danske navn for PAARISA er Center for Folkesundhed. PAARISA s formål og opgaver er fastlagt i henhold til Inuuneritta Folkesundhedsprogrammet og principperne i Verdenssundhedsorganisationen

Læs mere

Skadeklinikker og nærskadestuer

Skadeklinikker og nærskadestuer Skadeklinikker og nærskadestuer integreret del af akutberedskabet Forord Sygehusvæsenet og det akutte beredskab er under stor forandring i disse år. Sundhedsstyrelsen er bl.a. kommet med en række anbefalinger

Læs mere

Vingesus og nærhed Strategi

Vingesus og nærhed Strategi Vingesus og nærhed Strategi 2010-2013 Profil Vingesus og nærhed Gentofte Hospital, som er placeret i Region Hovedstadens planlægningsområde Midt, er nærhospital for patienter fra Gentofte, Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Kompetenceprofil. Forord Skrives af relevant ledelsesperson.

Kompetenceprofil. Forord Skrives af relevant ledelsesperson. 1 Kompetenceprofiler Sundhed og omsorg og Socialområdet handicap og psykiatri Kompetenceprofil Forord Skrives af relevant ledelsesperson. - Den færdige introducerede medarbejder - Opdelt i generel profil

Læs mere

Region Hovedstadens nye akutberedskab

Region Hovedstadens nye akutberedskab Region Hovedstadens nye akutberedskab Akutbehandling - når det gælder Den rigtige hjælp til den rigtige patient første gang Hovedpunkter Region Hovedstadens akutberedskab Det præhospitale område, herunder

Læs mere

National strategi for sundhedsvæsenet

National strategi for sundhedsvæsenet Ulloq/Dato:01.05.02 J.nr.: 45.32.00/mbb National strategi for sundhedsvæsenet På baggrund af den mission, vision og 9 strategiområder, som blev udarbejdet af landsstyremedlemmet for sundhed i samarbejde

Læs mere

Vedr. Plejefamilier i relation til Familieudvalgets behandling af FM 2008/89

Vedr. Plejefamilier i relation til Familieudvalgets behandling af FM 2008/89 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Ilaqutariinnermut Peqqitssutsimullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Familie og Sundhed Landstingets Familieudvalg Vedr. Plejefamilier i relation

Læs mere

Kvalitetsstandard for den Kommunale sygepleje

Kvalitetsstandard for den Kommunale sygepleje Kvalitetsstandard for den Kommunale sygepleje 2015 Kvalitetsstandard for kommunalsygepleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet i Faaborg Midtfyn Kommune Formålet med den sygeplejefaglige

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni Bruger-, patient- og pårørendepolitik

Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni Bruger-, patient- og pårørendepolitik Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni 2008 Bruger-, patient- og pårørendepolitik Hvorfor en bruger-, patient- og pårørendepolitik? Inddragelse af brugere, patienter og pårørende er vigtig. Samarbejdet

Læs mere

Kapitel 4. PROVOKEREDE ABORTER

Kapitel 4. PROVOKEREDE ABORTER Kapitel 4. PROVOKEREDE ABORTER Antallet af foretagne legale aborter steg fra 821 i 22 til 869 i 23. Abortraten pr 1. 15-49-årige kvinder var således 6,7. Antallet af aborter har gennem de sidste 15 år

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Oktober 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Oktober 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling Oktober 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Notat om status for udvidelse af Center for Spiseforstyrrelser i henhold til psykiatriplanen for Region Midtjylland

Notat om status for udvidelse af Center for Spiseforstyrrelser i henhold til psykiatriplanen for Region Midtjylland Regionshuset Viborg Psykiatri og Social Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om status for udvidelse af Spiseforstyrrelser i henhold til psykiatriplanen

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

Oplæg akutfunktion i Social Omsorg

Oplæg akutfunktion i Social Omsorg Oplæg akutfunktion i Social Omsorg Status i dag: Hedensted Kommunes akutfunktion er i dag udmøntet i et akutteam, som ikke er døgndækket. Det har åbent i tidsrummet 07.00 23.30, 365 dage om året. På udvalgsmødet

Læs mere

Sygeplejefaglige kompetencer Akutafdelingen, Hospitalsenheden Vest (HEV)

Sygeplejefaglige kompetencer Akutafdelingen, Hospitalsenheden Vest (HEV) Sygeplejefaglige kompetencer Akutafdelingen, (HEV) Denne skrivelse omfatter et bud på de kompetencer der skal være til stede fremover hos sygeplejersker i Akutafdelinger i Regionen. Det overordnede mål

Læs mere

Velkommen til Hæmatologisk Ambulatorium A640

Velkommen til Hæmatologisk Ambulatorium A640 Patientinformation Velkommen til Hæmatologisk Ambulatorium A640 Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling 1 2 Rev. feb. 2011 Personalet i Medicinsk Hæmatologisk Ambulatorium byder dig velkommen Kort

Læs mere

De nyeste statistikker over antal anbringelser uden for hjemmet er fra april og september 2014. Tallene fordelt på kommuner og anbringelsesformer.

De nyeste statistikker over antal anbringelser uden for hjemmet er fra april og september 2014. Tallene fordelt på kommuner og anbringelsesformer. Ilaqutariinnermut, Naligiissitaanermut Isumaginninnermullu Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for Familie, Ligestilling og Sociale Anliggender Medlem af Inatsisartut, Anthon Frederiksen (Partii Naleraq) Svar

Læs mere

DET BORGERNÆRE SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSAFTALER

DET BORGERNÆRE SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSAFTALER DET BORGERNÆRE SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSAFTALER Louise Stage & Tine Skovgaard Københavns Kommune www.kk.dk Side 2 / Komite for helse og sosial i Bergen Kommunalreformen 2007 Kommunen del af sundhedsvæsnet

Læs mere

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg)

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg) Sundheds- og OmsorgsforvaltningenFejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BUDGETNOTAT Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg) Baggrund Regeringen og KL er med økonomiaftalen for 2015 enige om, at der

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering i Odder er en del af s Ældreservice. I kommunens ældreservice indgår to plejecentre Stenslund og Bronzealdervej, hjemmeplejen

Læs mere

Administrativt notat om forslag til justeringer til Høringsversion af Psykiatriplan

Administrativt notat om forslag til justeringer til Høringsversion af Psykiatriplan Administrativt notat om forslag til justeringer til Høringsversion af Psykiatriplan 2015-2020 Budget- og Planlægningsafdelingen Ref.: RBR Administrationen har gennemgået høringsversion af Psykiatriplan

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 19 APR. 2002 Afsnit B. (Brandmænd) Regulativ om Vederlag og lønninger til medlemmer af brandkorps i Grønland. I medfør af Landstingsforordning af nr. 6 af

Læs mere

Boligsikring. Modtagere af Boligsikring i december

Boligsikring. Modtagere af Boligsikring i december Boligsikring Modtagere af Boligsikring i december I nærværende statistik opgøres en husstand som boligsikringsmodtager, hvis summen af registrerede boligsikringsbetalinger til personerne i hustanden er

Læs mere

INTRODUKTION TIL I-STILLING

INTRODUKTION TIL I-STILLING Holstebro, d. 9. januar 2004 INTRODUKTION TIL I-STILLING Psykiatrisk afd., P, ved Holstebro Sygehus, dækket et befolkningsgrundlag på ca. 120.000 indbyggere svarende til Ringkøbing Amts 9 nordlige kommuner.

Læs mere

Høringspart Høringssvar Forvaltningens kommentarer

Høringspart Høringssvar Forvaltningens kommentarer Oversigt over høringssvar Strategi for det nære sundhedsvæsen Høringspart Høringssvar Forvaltningens kommentarer Ældrerådet S. 9 under fakta boksen Konkret vil vi: afsnit 2 - Sikre sammenhængende forløb.

Læs mere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere Koncern Plan og Udvikling Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ref.: WB Dato: 08.04.2013 2012 Ansøgningsskema

Læs mere

Samarbejde mellem klinisk praksis og Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg

Samarbejde mellem klinisk praksis og Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg Samarbejde mellem klinisk praksis og Sygeplejerskeuddannel Overordnede retningslinjer for kommunikation og samarbejde vedrørende Sygeplejerskeuddannelserne i Odense og Svendborg: Det overordnede samarbejde

Læs mere

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet. Sundhedsstyrelsens konference: Sundhedsaftalerne arbejdsdeling, sammenhæng og kvalitet Axelborg den 2. november 2007. Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Læs mere

Sundhedsvæsenets årsberetning 2004

Sundhedsvæsenets årsberetning 2004 Sundhedsvæsenets årsberetning 2004 Direktoratet for Sundhed 2006 1. Forord... 3 2. Økonomi... 5 2.1 Resultatopgørelse...5 2.2 Aktivitet... 5 2.3 Personale... 7 2.4 Indkøbsaftale... 7 3. Serviceklager og

Læs mere

2013 statistisk årbog

2013 statistisk årbog 2013 statistisk årbog 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning og Nordisk Samarbejde.

Læs mere

Funktionsbeskrivelse for ergoterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6

Funktionsbeskrivelse for ergoterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6 Fysio- og Ergoterapi, Klinik Akut Funktionsbeskrivelse for ergoterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6 Stillingsbetegnelse Ergoterapeut Ansættelsessted Fysio- og Ergoterapi, Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

FOR RIGSHOSPITALET REGION HOVEDSTADEN. December 2012

FOR RIGSHOSPITALET REGION HOVEDSTADEN. December 2012 BILAG 5 ORIENTERING OM RIGSHOSPITALET, HOVEDORTOCENTERET, ANÆSTESI- OG OPERATIONSKLINIKKEN OG TRYKKAMMERET, I FORBINDELSE MED UDBUD AF DRIFT AF TRYKKAMMER FOR RIGSHOSPITALET I REGION HOVEDSTADEN December

Læs mere

Region Midtjylland. Hospitalsenheden Vest. Hovedtjenestested er Regionshospitalet Herning, Onkologisk afdeling palliativt team.

Region Midtjylland. Hospitalsenheden Vest. Hovedtjenestested er Regionshospitalet Herning, Onkologisk afdeling palliativt team. Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med specialfunktion i Palliativt Team, Onkologisk afdeling, Regionshospitalet Herning, Hospitalsenheden Vest Speciallæge: Palliativ medicin Stillingsbetegnelse

Læs mere

Kort og godt om Grønlands Arbejdsgiverforening

Kort og godt om Grønlands Arbejdsgiverforening Qaanaaq Kort og godt om Grønlands Arbejdsgiverforening Upernavik Uummannaq Ittoqqortoormiit Qeqertarsuaq Aasiaat Kangaatsiaq Ilulissat Qasigiannguit Sisimiut Kangerlussuaq Maniitsoq Kangaamiut Tasiilaq

Læs mere

FAKTA OM LANDSSYGEHUSET

FAKTA OM LANDSSYGEHUSET FAKTA OM LANDSSYGEHUSET Mission Landssygehuset yder sundhedstjeneste på højt fagligt niveau. Vi skal udvikle og uddanne vores medarbejdere og understøtte forskning Vision Patienten er i centrum Medarbejderne

Læs mere

Korr. budget. Opr. Budget

Korr. budget. Opr. Budget Resultat på drift Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre Forven tet s-% (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 145.491 150.475 78.553 150.475 0 100% Budgetramme 1 149.376 154.464 78.141

Læs mere

Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense

Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense University College Lillebaelt 1 TS-dok.nr. 343531 13. januar 2014 Formålet med den beskrevne mødevirksomhed

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Formål med funktionsbeskrivelsen relateret til kompetencer... 2 Social- og sundhedsassistent - Novice - niveau 1... 4 Social- og sundhedsassistent - Avanceret nybegynder

Læs mere