Specialet varetager desuden forskning, udvikling og uddannelse inden for specialets

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Specialet varetager desuden forskning, udvikling og uddannelse inden for specialets"

Transkript

1 24. januar 2014 Specialevejledning for oftalmologi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af specialet. Dernæst følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger til hovedfunktionsniveauet. De godkendte regions- og højt specialiserede funktioner, herunder krav og placeringer, fremgår bagerst i specialevejledningen. Sagsnr /28/ Reference KSA T E Specialebeskrivelse Oftalmologi omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, palliation og rehabilitering af patienter med sygdomme i øjne og synsbaner samt sygdomme i øjenhuler, tåreveje og ydre øjenomgivelser. Specialet varetager desuden forskning, udvikling og uddannelse inden for specialets områder. Hovedopgaver I oftalmologi er der følgende hovedopgaver: Optiske brydningsfejl (refraktionsanomalier) Sygdomme i hornhinde (cornea) og bindehinde Grå stær (cataract) og andre sygdomme i linsen Grøn stær (glaukom) Sygdomme i nethinde og glaslegeme Sygdomme i regnbuehinde, strålelegme og årehinde (uvea) Skelen (strabismus) Sygdomme i det ydre øje, tåreveje og øjenhule. Ondartede lidelser i øje, øjenhule og øjenomgivelser (onkologi) Traumatologi og akutfunktioner Børneoftalmologi Neurooftalmologi Synshandicap Opgaverne omfatter akut og elektiv diagnostik og behandling, som kan være både medicinsk og kirurgisk.

2 Forhold af betydning for specialeplanlægning Langt størstedelen af aktiviteten i det oftalmologiske speciale er elektiv. Akutte og subakutte funktioner udgør dog en væsentlig del af indlæggelserne i oftalmologisk regi. En del sygdomme inden for oftalmologi bliver diagnosticeret og behandlet ambulant. Et stadigt stigende antal af de kirurgiske behandlinger inden for oftalmologien udføres i lokal anæstesi i ambulant regi. En afgørende udfordring de kommende år vil være at mindske ventetiden til diagnostik og behandling af oftalmologiske sygdomme. Ventetiden skyldes primært mangel på speciallæger både i den primære og sekundære sundhedssektor, og nedbringelse af ventetiden vil kræve organisatoriske tilpasninger. I oftalmologi varetages behandlingen af flere kræftformer. Der er indført pakkeforløb for kræftpatienter med henblik på at undgå ikke-fagligt begrundet ventetid ved diagnostik og behandling. Pakkeforløbet er multidisciplinært organiseret, og hele patientforløbet er som udgangspunkt på forhånd fastlagt og booket. Pakkeforløbet kan således involvere flere sektorer, afdelinger og specialer både på hovedfunktionsniveau og specialfunktionsniveau. Nye og mere skånsomme kirurgiske teknikker er under udvikling, fx gælder dette inden for refraktionskirurgi, kataraktkirurgi og hornhindetransplantation. Ligeledes er kirurgisk behandling af nethindesygdomme, skelen, øjenlågs- og tårevejssygdomme under stor udvikling. Postoperative intraokulære infektioner, nogle øjenskader og nogle typer af nethindeløsninger kræver akut kirurgisk indsats af kirurgier med erfaring i vitreoretinal kirurgi, og det vil fremover være nødvendigt at få etableret formaliseret vagtberedskab for denne type kirurgi. En væsentlig udfordring i de kommende år er organiseringen af patientforløbet for patienter med glaucom (grøn stær). Den medicinske behandling af glaucom forventes forbedret og udviklet bl.a. ved brug af neuroprotektive lægemidler. Desuden udvikles nye og forbedrede laser- og operationsteknikker. Der arbejdes med en elektronisk journal for denne og i øvrigt også for andre oftalmologiske patientkategorier for at kunne dele journaldata på tværs af sygehuse og med øjenlægepraksis. Behandlingsmulighederne ved våd aldersrelateret makuladegeneration (AMD) er bedret med indførelsen af ny behandling med indsprøjtning af anti-vegflægemiddel i glaslegemet. Denne behandling viser i øvrigt lovende resultater hos patienter med kredsløbsbetinget nethindesygdomme. Ligeledes forventes behandlingen af inflammatoriske sygdomme i regnbuehinde, strålelegme og årehinde forberedret i de kommende år pga. udviklingen inden for antiinflammatoriske lægemidler. Specialevejledning for oftalmologi, 24. januar 2014 Side 2

3 Den faglige tilrettelæggelse og organisering af oftalmologi Specialevejledningen tager afsæt i specialerapporten for oftalmologi, som er udarbejdet af sundhedsfaglige repræsentanter fra regionerne og de relevante videnskabelige og faglige selskaber. I forbindelse hermed er der foretaget søgning på litteratur, som beskriver organiseringen af oftalmologi og opgørelser af aktivitetstal fra Landspatientregistret. Det har imidlertid generelt været vanskeligt at anvende aktivitetsopgørelserne bl.a. på grund af forskellig registreringspraksis, ligesom det har været vanskeligt at finde litteratur med relevans for organisering af oftalmologi. Begge dele er således kun inddraget i begrænset omfang i specialegennemgangen. Nedenstående udgør supplement til anbefalinger og krav til den faglige tilrettelæggelse og organisering af oftalmologi: Pakkeforløb for alle kræftformer fra 2008, som også vil omfatte behandling af oftalmologiske kræftsygdomme Sundhedsstyrelsens rapport Styrket Akutberedskab fra 2007, hvor oftalmologi indgår i planlægningen af traumecentre Sundhedsstyrelsens rapport Kræftplan II fra 2005, som opstiller anbefalinger til kræftkirurgi Praksisområdet Almen praksis varetager diagnostik og i mindre omfang behandling af oftalmologiske patienter samt henvisning af oftalmologiske patienter til behandling i speciallæge praksis eller på sygehus. Der bør for de hyppigste sygdomme inden for oftalmologi foreligge retningslinjer for samarbejde og opgavevaretagelse mellem almen praksis og sygehusvæsenet. Fordelingen af speciallæger i øjensygdomme i henholdsvis praksissektoren og sygehusregi er omtrent lige. Hovedparten af al diagnostik foregår i praksissektoren, hvor patienterne henvender sig først. Patienternes adgang til sygehusregi foregår igennem speciallægepraksis eller skadestue. Patienter henvises til sygehusregi, såfremt behandling og/eller diagnostik er specielt krævende inden for medicinske eller kirurgisk lidelser. Der kræves ikke henvisning for at blive udredt og/eller behandlet i speciallægepraksis. En væsentlig del af specialets hovedfunktioner varetages i speciallægepraksis. Udover visitationen af oftalmologiske patienter varetager speciallægepraksis akutte og elektive øjensygdomme, herunder diagnostik og behandling af alle almene øjensygdomme og synsgener, rutineundersøgelser i forbindelse med kroniske lidelser, diabetes- og glaukompatienter, skelepatienter (synsudvikling/amblyopi), aldersrelateret makuladegeneration (AMD) samt mindre operative indgreb. Desuden varetager speciallægepraksis opfølgning og kontrol af oftalmologiske patienter efter behandling på sygehus. Det kommunale sundhedsvæsen Genoptræning af synshandicappede er med Kommunalreformen overgået fra at være et amtsligt til et kommunalt anliggende. Udfordringen i de kommende år vil være at sikre borgernes lige adgang til genoptræning. Et sammenhængende patientforløb med særligt fokus på forebyggelse, udskrivning fra sygehus herunder opfølgende behandling og rehabilitering bør sikres i et tværsektorielt samarbejde mellem oftalmologi og det kommunale sundhedsvæsen. Specialevejledning for oftalmologi, 24. januar 2014 Side 3

4 Kommuner og regioner skal i medfør af Sundhedsloven indgå sundhedsaftaler med henblik på at sikre forpligtende koordinering og samarbejde på tværs af sektorer. Sundhedsaftalerne omfatter obligatoriske samarbejdsområder og samarbejdet mellem regioner og kommuner vil således være nærmere beskrevet i sundhedsaftalerne. Der kan indgås aftaler inden for flere områder end de obligatoriske. Sygehusvæsenet Nedenfor beskrives anbefalinger til hovedfunktionsniveauet og krav til regionsfunktioner og højt specialiserede funktioner. De sygdomsgrupper/diagnoser samt diagnostiske og behandlingsmæssige metoder, der er regionsfunktioner eller højt specialiserede funktioner i specialet, oplistes. Endvidere fremgår det, hvilke sygehuse der er godkendt til varetagelse af funktionerne. Af hensyn til læsbarhed anvendes forkortelser for sygehusenes navne: AUH Århus Sygehus Århus Universitetshospital, Århus Sygehus AUH Aalborg Sygehus Århus Universitetshospital, Aalborg Sygehus RH Viborg Regionshospitalet Viborg RH Holstebro Regionshospitalet Holstebro Sundhedsstyrelsen forudsætter generelt et vist patientvolumen som grundlag for varetagelsen af en specifik specialfunktion. Nogle specialfunktioner minder imidlertid så meget om hinanden, at der kan opbygges specifik erfaring, der dækker på tværs af disse funktioner. I sådanne tilfælde vil det samlede volumen for disse funktioner indgå i vurderingen af den fremtidige varetagelse af funktionerne. Anbefalinger til hovedfunktionsniveau Hovedfunktioner i oftalmologi omfatter alle sygdomme inden for oftalmologien, som er ukomplicerede og ikke kræver samarbejde med mange andre specialer/funktioner. Næsten alle patienterne er henvist fra praktiserende speciallæger, og varetagelsen af hovedfunktionerne kræver derfor specielle kompetencer og udstyr. Det drejer sig primært om hornhinde- og bindehindesygdomme, øjenskader, refraktiv kirurgi, grå stær (diagnostik og kirurgisk behandling hos voksne), grøn stær (diagnostik, medicinsk behandling samt laserbehandling), medicinske nethindesygdomme (diagnostisk, medicinsk behandling samt laserbehandling hos voksne), skelesygdomme (diagnostik, skeleterapeutisk (medicinsk) behandling samt kirurgi ved horisontal skelen), øjenlågssygdomme (diagnostik, medicinsk og kirurgisk behandling) og regnbuehinde-sygdomme. Herudover varetages tilsynsfunktion med patienter på andre afdelinger, herunder diagnostiske opgaver inden for børne- og neurooftalmologi, øjenhulesygdomme samt kontrol af patienter med diabetes og reumatologiske sygdomme. Det bør være muligt på hovedfunktionsniveau at få assistance fra en speciallæge i oftalmologi i løbet af kort tid. Specialevejledning for oftalmologi, 24. januar 2014 Side 4

5 Ved varetagelse af hovedfunktioner i oftalmologi bør der være samarbejde med følgende specialer/funktioner: Anæstesiologi med intensiv niveau 2 Intern medicin: endokrinologi Intern medicin: reumatologi Neurologi Der bør desuden være adgang til følgende: Ortoptiske kompetencer, såfremt der varetages skelebehandling Samarbejde med lokale synscentraler bør etableres for at sikre sammenhængende patientforløb Krav til specialfunktionsniveau Specialfunktioner skal varetages på sygehuse med akutfunktion. Regionsfunktioner De anbefalinger, som er anført for hovedfunktionsniveauet, gælder som krav på regionsfunktionsniveauet. Derudover stilles der følgende krav til varetagelse af regionsfunktioner: Det skal være muligt på regionsfunktionsniveau at få assistance fra en speciallæge i oftalmologi i løbet af kort tid, herunder mulighed for operativt indgreb. Ved varetagelse af regionsfunktioner i oftalmologi skal der - afhængigt af den enkelte funktion - være samarbejde med følgende specialer/funktioner: Tand-, mund- og kæbekirurgi Neurokirurgi Plastikkirurgi Oto-rhino-laryngologi Diagnostisk radiologi med kompetence i neuroradiologi Pædiatri (ved behandling af børn) Følgende er regionsfunktioner: Kirurgisk behandling af grøn stær (605 procedurer): Glostrup Hospital, Frederiksberg Hospital, Hillerød Hospital, Roskilde Sygehus, Odense Universitetshospital, Vejle Sygehus, AUH Århus Sygehus, RH Holstebro (formaliseret samarbejde), AUH Aalborg Sygehus, Øjenlægernes Hus Perforerende øjentraumer i øjets forreste afsnit kirurgisk behandling (113 procedurer): Glostrup Hospital, Næstved Sygehus, Odense Universitetshospital, AUH Århus Sygehus, AUH Aalborg Sygehus Kirurgisk behandling af de sygdomme i glaslegeme og nethinde, som ikke kræver højt specialiseret indsats (2.855 procedurer) Glostrup Hospital, Næstved Sygehus, Odense Universitetshospital, Sønderborg Sygehus, AUH Århus Sygehus, RH Holstebro, AUH Aalborg Sygehus, Øjenlægernes Hus Specialevejledning for oftalmologi, 24. januar 2014 Side 5

6 Uveitis i øjets bagre afsnit (årehindebetændelse diagnostisk og behandling (ca. 200 forløb): Glostrup Hospital, Næstved Sygehus, Odense Universitetshospital, AUH Århus Sygehus, AUH Aalborg Sygehus, Øjenlægernes Hus Tårevejskirurgi (ca. 400 forløb): Glostrup Hospital, Frederiksberg Hospital, Næstved Sygehus, Odense Universitetshospital, Sønderborg Sygehus, AUH Århus Sygehus, RH Holstebro (formaliseret samarbejde), AUH Aalborg Sygehus, Øjenlægerne Glostrup Centrum Højdeskelen - kirurgisk behandling (ca. 100 pt.): Glostrup Hospital, Roskilde Sygehus, Odense Universitetshospital, AUH Århus Sygehus, AUH Aalborg Sygehus, Øjenlægerne Glostrup Centrum Neurooftalmologi - specialdiagnostik og initiering af behandling: Rigshospitalet, Glostrup Hospital, Hillerød Hospital, Roskilde Sygehus, Odense Universitetshospital, Vejle Sygehus, AUH Århus Sygehus, RH Viborg (formaliseret samarbejde), AUH Aalborg Sygehus Børne- og handicapoftalmologi -diagnostik og behandling, som ikke er højt specialiseret: Rigshospitalet, Glostrup Hospital, Roskilde Sygehus, Næstved Sygehus, Odense Universitetshospital, Vejle Sygehus, Sønderborg Sygehus, AUH Århus Sygehus, RH Viborg, AUH Aalborg Sygehus, Kennedy Centret Anti-VEGF-behandling herunder ved våd aldersrelateret makuladegeneration (våd AMD), diabetisk makula ødema, retinal venetrombose (RVO) mv. (udviklingsfunktion) Glostrup Hospital, Roskilde Sygehus, Odense Universitetshospital, Vejle Sygehus (formaliseret samarbejdet, kun våd AMD og RVO), Sønderborg Sygehus (formaliseret samarbejdet, kun våd AMD og RVO), AUH Århus Sygehus, RH Holstebro (formaliseret samarbejdet, kun våd AMD og RVO), AUH Aalborg Sygehus Højt specialiserede funktioner De krav, som er anført for regionsfunktionsniveauet, gælder også for det højt specialiserede niveau. Derudover stilles der følgende krav til varetagelse af højt specialiserede funktioner: Ved varetagelse af højt specialiserede funktioner i oftalmologi skal der - afhængigt af den enkelte funktion - være samarbejde med følgende specialer/funktioner: Klinisk onkologi (ved tumorer) Intern medicin: kardiologi Klinisk genetik (ved oftalmogenetisk, herunder molekylærgenetisk, diagnostik). Varetages i tæt samarbejde med KennedyCentret Statens Øjenklinik samt Kennedy Centrets registre over familier med arvelige øjensygdomme Patologisk anatomi (med kompetence i øjenpatologi) Specialevejledning for oftalmologi, 24. januar 2014 Side 6

7 Følgende er højt specialiserede funktioner: Hornhindetransplantation, herunder diagnostisk og behandling af komplicerede corneasygdomme (250 procedurer - afhængig af donortilbud). Der skal være leveringsaftale med hornhindebank: Glostrup Hospital (formaliseret samarbejde), AUH Århus Sygehus Refraktionskirurgi uregelmæssig astigmatisme/bygningsfejl (20 procedurer): Medfødt grå stær-kirurgi hos børn under 6 år (18 procedurer): Grå stær-kirurgi og nethindekirurgi hos patienter med Marfans syndrom (2-5 procedurer): Varetages i tæt samarbejde med Centrene for Sjældne Handikap i henhold til Sundhedsstyrelsens redegørelse for sjældne handikap fra Der skal sikres sammenhæng i patientforløbene. Medfødt grøn stær, kirurgisk behandling (13 procedurer): Nethinde- og glaslegeme-kirurgi hos børn under 16 år (16 procedurer): For de ovenstående fire funktioner etableres tæt samarbejde mellem sygehusene herunder fælles kliniske retningslinjer, kliniske konferencer, samarbejde om kvalitetsudvikling, forskning, uddannelse mv. samt entydig placering af opgaveansvar. Behandling af nethindesygdom hos for tidligt fødte børn = ROP (laser- /kryo- og kirurgisk behandling) (29 procedurer): Rigshospitalet Kirurgisk behandling af diabetisk traktionsamotio (79 procedurer): Glostrup Hospital, Odense Universitetshospital, AUH Århus Sygehus Kirurgisk behandling af skader på øjeæblet med gennemgående læsion bag hornhinden samt fremmedlegemer i øjets bageste afsnit (25 procedurer): Glostrup Hospital, Odense Universitetshospital, AUH Århus Sygehus Diagnostik af trykaflastning i øjenhulen hos patienter med stofskiftesygdom (TAO) (6 procedurer). Varetages i tæt samarbejde med oto-rhinolaryngologi og neurokirurgi: Rigshospitalet, Odense Universitetshospital (kun udredning), AUH Århus Sygehus Specialevejledning for oftalmologi, 24. januar 2014 Side 7

8 Diagnostik og behandling af tumorer i øjenhulen (42 procedurer): Rigshospitalet, AUH Århus Sygehus Diagnostik og behandling af tumorer inde i øjeæblet (80 procedurer på voksne, 6 procedurer på børn): Rigshospitalet, AUH Århus Sygehus Ondartede tumorer (inklusive præmaligne tilstande) i øjets bindehinde (conjunctiva), tårekirtel og tåreveje (30 procedurer): Rigshospitalet, AUH Århus Sygehus For de ovenstående tre funktioner etableres tæt samarbejde mellem sygehusene herunder fælles kliniske retningslinjer, kliniske konferencer, samarbejde om kvalitetsudvikling, forskning, uddannelse mv. samt entydig placering af opgaveansvar. Oftalmologiske sygdomme hos børn og unge med sjældne handicap herunder neurofibromatose, galaktosæmi, Spielmeyer-Vogt og Marfan samt andre sjældne arvelige sygdomme med svære synshandikap. Varetages i tæt samarbejde med Centrene for Sjældne Handikap i henhold til Sundhedsstyrelsens redegørelse for sjældne handikap fra For placeringen af de enkelte sygdomme henvises til specialevejledningen for pædiatri. Rigshospitalet,, Kennedy Centret Specialevejledning for oftalmologi, 24. januar 2014 Side 8

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT I BUGSPYTKIRTLEN

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT I BUGSPYTKIRTLEN PAKKEFORLØB FOR KRÆFT I BUGSPYTKIRTLEN 2012 Pakkeforløb for kræft i bugspytkirtlen revision juni 2012 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

at forøge andelen af patienter med knogleproblemer relateret til cancer, medicinske lidelser og alment aldersrelaterede forhold.

at forøge andelen af patienter med knogleproblemer relateret til cancer, medicinske lidelser og alment aldersrelaterede forhold. ! "!#$#%%& ' ( ' )( I akutplanen for Region Midtjylland er det fastlagt, at der vil være fælles akutmodtagelser 5 steder i Region Midtjylland. Regionshospitalet Randers, Regionshospitalet Horsens, Regionshospitalet

Læs mere

FAGLIG GENNEMGANG AF AKUT- MODTAGELSERNE JUNI 2014

FAGLIG GENNEMGANG AF AKUT- MODTAGELSERNE JUNI 2014 FAGLIG GENNEMGANG AF AKUT- MODTAGELSERNE JUNI 2014 1 2 Indhold 1. Indledning og sammenfatning... 5 1.1 Sammenfatning af arbejdsgruppens anbefalinger... 5 1.2 Ny sygehusstruktur nye akutmodtagelser... 9

Læs mere

PAKKEFORLØB FOR BRYSTKRÆFT

PAKKEFORLØB FOR BRYSTKRÆFT PAKKEFORLØB FOR BRYSTKRÆFT 2012 Pakkeforløb for brystkræft revision juni 2012 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1

Læs mere

Referat - ekstraordinært møde Kommunalbestyrelsen torsdag den 18. februar 2010

Referat - ekstraordinært møde Kommunalbestyrelsen torsdag den 18. februar 2010 Referat - ekstraordinært møde Kommunalbestyrelsen torsdag den 18. februar 2010 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lyndby Afbud: Brian Herdegen (V) Grethe N. Saabye (C) Henning Nielsen (V) Lena Holm Jensen (V) Martin

Læs mere

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT HOS BØRN

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT HOS BØRN PAKKEFORLØB FOR KRÆFT HOS BØRN 2012 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord:

Læs mere

Nr. 5. Ved akut sygdom. - Lægeforeningens forslag til en styrket indsats for akutte patienter

Nr. 5. Ved akut sygdom. - Lægeforeningens forslag til en styrket indsats for akutte patienter Nr. 5 Ved akut sygdom - Lægeforeningens forslag til en styrket indsats for akutte patienter 2 Indholdsfortegnelse Forord 5 1. Den akutte patients møde med sundhedsvæsenet. 7 2. Principper for organiseringen

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

National strategi for sjældne sygdomme

National strategi for sjældne sygdomme National strategi for sjældne sygdomme 2014 National strategi for sjældne sygdomme National strategi for sjældne sygdomme Sundhedsstyrelsen, 2014. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

FORLØBSPROGRAM FOR REHABILITERING AF VOKSNE MED ERHVERVET HJERNESKADE:

FORLØBSPROGRAM FOR REHABILITERING AF VOKSNE MED ERHVERVET HJERNESKADE: FORLØBSPROGRAM FOR REHABILITERING AF VOKSNE MED ERHVERVET HJERNESKADE: - apopleksi og transitorisk cerebral iskæmi (TCI) - traume, infektion, tumor, subarachnoidalblødning og encephalopati 2011 Forløbsprogram

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

DIAGNOSTISK PAKKEFORLØB for patienter med uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kunne være kræft

DIAGNOSTISK PAKKEFORLØB for patienter med uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kunne være kræft DIAGNOSTISK PAKKEFORLØB for patienter med uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kunne være kræft 2012 Diagnostisk pakkeforløb for patienter med uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kunne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ KRÆFTPLAN II

OPFØLGNING PÅ KRÆFTPLAN II OPFØLGNING PÅ KRÆFTPLAN II 2007 Opfølgning på Kræftplan II Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Kræft; Kræftplan; Cancer Sprog: Dansk Kategori: Udredning

Læs mere

Aftale om Kræftplan III

Aftale om Kræftplan III Aftale om Kræftplan III Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne er enige om at gennemføre en styrket indsats på kræftområdet med en Kræftplan III. Den massive indsats

Læs mere

God praksis i kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen

God praksis i kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen God praksis i kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen God praksis i kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen KL 2014 Pjecen er udarbejdet af KL Design: Kontrapunkt Foto: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

KRÆFTPLAN II SUNDHEDSSTYRELSENS ANBEFALINGER TIL FORBEDRINGER AF INDSATSEN PÅ KRÆFTOMRÅDET

KRÆFTPLAN II SUNDHEDSSTYRELSENS ANBEFALINGER TIL FORBEDRINGER AF INDSATSEN PÅ KRÆFTOMRÅDET KRÆFTPLAN II SUNDHEDSSTYRELSENS ANBEFALINGER TIL FORBEDRINGER AF INDSATSEN PÅ KRÆFTOMRÅDET 2005 Kræftplan II Sundhedsstyrelsens anbefalinger til forbedringer af indsatsen på kræftområdet Juni 2005 Kræftplan

Læs mere

Et sammenhængende akutsystem

Et sammenhængende akutsystem N O T A T 17-12-2009 Et sammenhængende akutsystem 1. Indledning Nærværende notat beskriver regionernes forslag til et fremtidigt sammenhængende akutsystem. Forslaget koncentrerer sig om den regionale del

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

HOSPITALERNES PALLIATIVE INDSATS PÅ BASALT NIVEAU

HOSPITALERNES PALLIATIVE INDSATS PÅ BASALT NIVEAU OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG AKUT- OG AKUT- OG SKADE- KLINIK SKADE- KLINIK AKUT- OG AKUT- OG AKUT- OG SKADE- KLINIK SKADE- KLINIK SKADE- KLINIK HOSPITALERNES PALLIATIVE INDSATS PÅ BASALT NIVEAU

Læs mere

National handlingsplan for den ældre medicinske patient

National handlingsplan for den ældre medicinske patient 22. december 2011 National handlingsplan for den ældre medicinske patient Regeringen og satspuljepartierne er enige om, at der er behov for en national handlingsplan for den ældre medicinske patient. Parterne

Læs mere

Copyright: Sundhedsstyrelsen, publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse

Copyright: Sundhedsstyrelsen, publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse VURDERING AF DEN AKUT MEDICINSKE INDSATS I DANMARK 2005 2005 Vurdering af den akut medicinske indsats i Danmark 2005 Vurdering af den akut medicinske indsats i Danmark 2005 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge

Læs mere

Behov for mere ensartede fælles akutmodtagelser LÆGEFORENINGEN. - speciallægen med i front

Behov for mere ensartede fælles akutmodtagelser LÆGEFORENINGEN. - speciallægen med i front LÆGEFORENINGEN Behov for mere ensartede fælles akutmodtagelser - speciallægen med i front Alle akutte patienter, der visiteres til de fælles modtagelser, skal tilses af rette læge på rette tidspunkt. Politikpapir

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45 Indholdsfortegnelse Samspil og sammenhæng... 5 Sundhed en fælles opgave... 6 Læsevejledning... 11 Det generelle... 12 Målgruppe... 12 Synliggørelse... 12 Borger-/patientrettet information og rådgivning...

Læs mere

Forløbsprogrammer for kronisk sygdom. den generiske model

Forløbsprogrammer for kronisk sygdom. den generiske model Forløbsprogrammer for kronisk sygdom den generiske model 2012 Forløbsprogrammer for kronisk sygdom den generiske model Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Svar på Sundhedsstyrelsens anmodning af 10. maj 2007 vedrørende Opfølgning på Kræftplan II

Svar på Sundhedsstyrelsens anmodning af 10. maj 2007 vedrørende Opfølgning på Kræftplan II DMCG.dk Til Sundhedsstyrelsen Att.: Naja Holten Møller Svar på Sundhedsstyrelsens anmodning af 10. maj 2007 vedrørende Opfølgning på Kræftplan II Kære Naja Holten Møller! Hermed høringssvar fra DMCG.dk

Læs mere

Politisk aftale om spareplanen for 2015-2019

Politisk aftale om spareplanen for 2015-2019 Politisk aftale om spareplanen for 2015-2019 Mellem Socialdemokraterne, Det Radikale venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Danske Folkeparti og Venstre er der

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument.

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument. Anæstesiologi Spørgeskema til specialespecifikke sundhedsfaglige råd samt hospitalsdirektioner Indgår som en del af plangrundlaget ifm. revision af HOPP 2020, efterår 2014 Besvarelsen af dette skema indgår

Læs mere

1. Indledning. 1.1. Formål og opbygning. 1.2. Målgruppe og organisering

1. Indledning. 1.1. Formål og opbygning. 1.2. Målgruppe og organisering Indholdsfortegnelse 1. Indledning...5 1.1. Formål og opbygning...5 1.2. Målgruppe og organisering...5 1.3. Baggrund...6 1.4. Demens i tal...8 1.5. Tidlig opsporing af demens...9 1.6. Lovgrundlag... 10

Læs mere