Ilh~i. 20 år 1973 * marts. LG-Orientering 5. Landsforeningen for Læbe-Ganespalte. r ~1!1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ilh~i. 20 år 1973 * 1993. 18. marts. LG-Orientering 5. Landsforeningen for Læbe-Ganespalte. r ~1!1"

Transkript

1 Indhold: Facts Artikler i LLG Bladet Medlemstal og kontingent Tidligere tillidsrepræsentanter li! 'I l \ l' II I. l, LG-Orientering * år Støt LLG Giro Rønnebær alle Helsingør UG-Orientering 5 Redaktion: Kirsten Vilting, Elme Alle 10, Hareskovby, 3500 Værløse - telf_ c~ I[ l! \ Ilh~i. r ~1!1 l, tk 18. marts Landsforeningen for Læbe-Ganespalte

2 LANDSFORENINGEN blev stiftet den 18. marts 1973, FOR LÆBE-GANESPALTE har som formål at udbrede kendskabet til læbe ganespalte, fremme mulighederne for behandling, samt virke for læbe ganespaltepatlenternes Interesser, optager som medlemmer voksne personer med læbe ganespalte, forældre til læbe-qenespaltebam, samt andre Interesserede, formidler kontakt pa lokalt plan mellem foreningens medlemmer, og mellem disse og forældre til nyfødte læbe ganespaltebørn. afholder 1 gang Arligt landsmøde med foredrag, spædbørnepasning og børneklub Landsforeningen for Læbe-Ganespalte En nybagt mor til et barn født med læbe- og ganespalte beslutter sig for at forsøge at starte en forældre/patientforening. I efteråret 1972 henvender hun sig i første omgang til taleinstitutterne, hvor ideen bliver meget positivt modtaget. Derefter kontaktes forskellige dagblade, og nogle små foldere trykkes og udsendes. Efterhånden kommer der en del henvendelser fra interesserede, og dette fører til den stiftende generalforsamling den 18. marts landsforeningen for Læbe-Ganespalte er en realitet. Fungerende tillidsrepræsentanter Anne Stig Andersen Mågen 79, 6270 Tønder telf Bestyrelsesmedlem Formand siden Elin Vagn Kortegaard Rønnebær alle 40, 30IDO Helsingør telf Bestyrelsesmedlem og kasserer siden Laudrup Glaciset 1, 2800 Lyngby telf Bestyrelsesmedlem siden Bodil Stahl Pedersen Ny Allegade 17A, 6100 Haderslev telf Ungdomsrepræsentant i bestyrelsen siden Gorm Niels Kirsten Rimdal Stevnsvej 91 B, Strøby Egede, 4600 Køge. telf Næstformand siden Vestergaard Vesterlundvej 59, Vestorlund, 7323 Give telf Suppleant Supploant sidon H. Vilting Elme allå 10, Haroskovby, 3500 Værløse telf Formand , konstitueret formand Bestyrelsesmedlem Redaktør og igen siden Medlemsmøder Der afholdes medlemsmøder rundt om i landet: Hellerup, Aalborg og Odense. På møderne diskuteres forskellige spørgsmål: forældrekontakt, landsmøder, foredragsemner, tale insti tutterne, Diakonissestiftelsen. LLG Bladet besluttes udsendt fire gange årligt til medlemmerne og andre interesserede. Det indeholder bi. a. oplysende stof om læbe- og ganespalte. Overlæge, dr. med. Poul Fogh Andersen, Diakonissestiftelsen: "Læbe-ganespalte. før og nu". landsmødet afholdes på Hotel Nyborg Strand, Nyborg. Medlemstal: 81

3 lokalgrupper forsøges etableret for forældre i Odense, Århus, Aalborg og Albertslund. Formål: at udveksle erfaringer og derved hjælpe hinanden. at lade informationer og eventuelle ønsker gå videre til bestyrelsen. Pjece fra børneafdelingen, Diakonissestiftelsen LLG opfordres til at samarbejde med børneafdelingen om en pjece, som tænkes udleveret til forældre i tilslutning til deres barns indlæggelse på børneafdelingen. Vi får lejlighed til at præge pjecen med vore kommentarer og forslag. Sundhedsplejerskeordning På årets generalforsamling vedtages enstemmigt en resolution med ønsket om en sundhedsplejerskeordning vest for Storebælt i lighed med den eksisterende øst for Storebælt, hvor en sundhedsplejerske aflægger besøg i alle hjem, hvor et barn med læbe- og/eller ganespalte er født. Resolutionen tilstilles Taleinstituttet i Århus samt pressen. landsmøde Overlæge Hedvig Jacoby, Amtssygehuset i Gentofte: "Psykiske problemer i forbindelse med sygdom, behandling og hospitalisering i barne alderen". t afholdes på Vingstedcentret ved Vejle. llg-bladet udsendes nu yderligere til samtlige sundhedsplejersker og jordemodercentre i landet, samt enkelte børnehaver og biblioteker. Kontaktlisten For første gang udgives en kontaktliste over de medlemmer, der i overensstemmelse med foreningens vedtægter medvirker til at være kontaktled til nye medlemmer. Listen indeholder 75 adresser fra hele landet. fra postnummer 2000 Frederiksberg til 9900 Frederikshavn. Udgifter ved indlæggelse Der afholdes møde med Taleinstituttet i Hellerup med henblik på at få klarlagt, hvilke udgifter der dækkes i forbindelse med læbeqanespaltehams indlæggelse og behandling. "Hareskår" LLG understreger kraftigt i en brevveksling i Ugeskrift for Læger, at ordet "hareskår" ønskes udryddet til fordel for den saglige betegnelse "læbespalte". Ny resolution med ønsket om en sundhedsplejerskeordning vest for Storebælt vedtages igen på årets generalforsamling og fremsendes til den nye forstander, Knud Rasmussen, på Taleinstituttet i Århus. Behandlingen af den første resolution vedtaget på generalforsamlingen 1974 er blevet forsinket på grund af forstanderskifte på Taleinstituttet. landsmøde, Overlæge, dr. med. Ole Bentzen, Århus Kommunehospital, ledende skolepsykolog Poul Th. Poulsen, Herning og forstander Knud Rasmussen, Århus: "Hvordan undgås drillerier af læbe-qanespaltebarn i børnehave og skole?" t afholdes på Fuglsøcentret ved Ebeltoft. Medlemstal: 119 Medlemstal: 138

4 Audiologopædisk Forskningsgruppe En repræsentant for llg inviteres til møde i Audiologopædisk Forskningsgruppe på Kø benhavns Universitet. Mødeemne: Patientorganisationers ønsker til en fremtidig universi tetsuddannelse af here-talepædaqcqer. På mødet fremlægger vi ønsket om uddannelse af flere talepædagoger. ikke nødvendig vis universitetsuddannede. så behovet for en direkte kontakt til børn født med læbeog/eller ganespalte kan imødekommes tidligst muligt. Centralisering decentralisering Socialstyrelsen henvender sig til llg for at høre foreningens kommentarer til en eventuel decentralisering af behandlingen af patienter med læbe-qenespalte. I svarbrev til Socialstyrelsen fremgår det: "I forbindelse med udlægningen af særforsorgen som konsekvens af bistandslovens ikrafttræden den 1. april 1976 er det af største betydning for landsforeningen for Læbe-Banespalte. at den centrale indberetning bevares, idet dette er meget væsentligt, såvel for det endelige resultat af behandlingen af patienter, som for den forskning, der pågår omkring denne medfødte misdannelse". Sundhedsplejerskeordningen Forstander Knud Rasmussen indkalder til møde på Taleinstituttet i Århus med henblik på indledende drøftelser om sundhedsplejerskeordningen vest for Storebælt. Deltagere foruden Knud Rasmussen: amtssundhedsplejersker fra alle jyske amter, undervisninqsledere fra Taleinstituttets jyske og fynske afdelinger, sundhedsplejerske Elisabeth Bajer, Taleinstituttet i Hellerup, samt en repræsentant for llg. Talepædagog Inge Jørgensen og talepædagog Åse Wittrup, Taleinstituttet, Århus: "Børns sprogudvikling. Hvad kan vi som forældre gøre?" landsmødet afholdes på Vingstedcentret ved Vejle. Operationsordn ing llg følger på nært hold den løbende debat om eventuel udflytning af operationer til Århus og Odense. På landsmødet viser medlemmernes reaktioner klart, at man ønsker den hidtidige ordning bevaret. Pjece på Taleinstituttet Taleinstituttet i Hellerup inviterer til møde vedrørende en forældrevejledningspjece, som er under udarbejdelse. Vi fremfører ændringsforslag og tilføjelser til pjecen. Komiteen for Sundhedsoplysning står for den senere udgivelse i Sundhedsplejerskeordningen vest for Storebælt træder i kraft 1. oktober Syv sundhedsplejerskekonsulenter. fordelt i Jvllandsorn rådet og på Fyn har alle været på 2 ugers kursus på henholdsvis Diakonissestiftelsen og Taleinstituttet i Hellerup og Risskov. De siger i en udtalelse til llg Bladet:" Det er meget spændende for os at være med til at opbygge denne ordning. Vi har ingen model. der kan lånes nogen steder, da Taleinstituttet er den eneste særforsorgsgren, der har sundhedsplejersker tilknyttet." Nye vedtægter For første gang i foreningens historie foretages der en gennemgribende revision af foreningens vedtægter. De nye vedtægter bliver enstemmigt vedtaget på årets qeneralforsamling. Overlæge, dr. med. Poul Fogh Andersen, Diakonissestiftelsen og tandlæge, dr. odont. Erik Dahl, København: "Hvad sker der sidenhen: De kirurgiske og tandlægelige behandlingsmuligheder af større børn og unge". t afholdes på Klarskovgård ved Korsør. Medlemstal: 147 Medlemstal: 189

5 Sundhedsstyrelsen lover i et brev, at fødselsanmeldelsesformular vil blive ændret således, at ordet "hareskår" slettes og erstattes af ordet "læbespalte". løftet bliver senere indfriet. American Cleft Palate Association llg får forbindelse med et udvalg fra American Cleft Palate Association, som er en amerikansk sammenslutning af læbe ganespaltebehandlere. Sammenslutningen tager sig specielt af at støtte og vejlede forældre. Samarbejdet består blandt andet i besvarelse af nogle spørgeskemaer for at få belyst forældreorganisationernes formål. Antallet af forældregrupper i USA og Canada er stigende. På dette tidspunkt er vi den eneste kendte læbe ganespalteforening uden for disse to lande. Brev til Danmarks Radio I sommeren programsættes i TV det norske teaterstykke "Begyndelsen", som handler om forældres og omgivelsers reaktion på fødslen af et barn med læbe- og ganespalte. Vi henvender os til Danmarks Radio og understreger betydningen af, at man undgår at bruge ordet "hareskår" i pressemeddelelser i forbindelse med udsendelsen. I det omfang, det kan nås, bliver anmodningen efterkommet. landsmøde Overlæge Jørgen Wittenborg Paulsen, Roskilde: "0reproblemer i forbindelse med læhe-nenespaltebarn". t afholdes på Vingstedcentret ved Vejle. Forening i Stockholm En talepædagog fra Stockholm kontakter os med henblik på at få oplysning om vores forening, da man der netop har startet en studiekreds for forældre/patienter og arbejder på at få tilslutning nok til at danne en forening. LLG-plakat For at udbrede kendskabet til foreningen besluttes det at fremstille en ll.gplakat. Kaj Friis Christensen, som har været børnepasser ved de sidste års landsmøder. går i gang med opgaven, og senere præsenteres to spændende plakater bi. a. med billeder tegnet af de børn, som har deltaget på det foregående landsmøde. Plakaten er forsynet med to lommer, en til LlG Bladet og en til foreningens foldere, og den hænges op i vente værelset på Taleinstituttet i Risskov og Hellerup. Udlægningen af Særforsorgen llg deltager i et møde på Københavns Rådhus sammen med repræsentanter fra andre patientorganisationer og fra planlægningsudvalget i Københavns Kommune. Formålet er en gensidig orientering og drøftelse af problemer i forbindelse med udlægning af særforsorgen den 1. januar Det fremgår på mødet, at der formentlig ikke foreløbig ændres på den centrale registrering og behandling af læbe-qanespaltepatienter. Fællesrådet som er en sammenslutning af forældreorganisationer, indkalder til møde for at drøfte Betænkningen om De specialpædagogiske Uddannelser om en mere vidtgående uddannet se af folkeskolelærere mhp. en forbedret undervisning af elever med forskellige handlcaps. herunder høre- og talehæmmede. Vi fremfører på mødet de problemer og misforståelser, som vi har eksempler på kan opstå i en undervisningssituation pga. en medfødt læbe-qanespalte, landsmøde Cand. psyk. Jørgen Hviid, København: "0nskebørn". landsmødet afholdes på Klarskovgård ved Korsør. Medlemstal: 215 Medlemstal: 256

6 Adskillelse af mor og barn straks efter fødslen I brev til Sundhedsstyrelsen opfordrer vi til, at der udsendes et cirkulære til landets barsels- og børneafdelinger, hvori det understreges, at børn født med læbe-ganespalte bør forblive hos moderen og kun overflyttes til anden afdeling, hvis der hos barnet viser sig sygdomme, som gør dette påkrævet. Sundhedsstyrelsen svarer, at vore synspunkter vil blive forelagt et udvalg og behandlet der. Dette udvalg er nedsat af Sundhedsstyrelsen og har til opgave at drøfte den fremtidige behandling af læbe-ganespaltepatienter i Danmark. TV-udsendelse llg henvender sig endnu engang til TV, denne gang til journalist Lis Møller, med ønsket om en TV-udsendelse om læbe-ganespalte. Vi får stillet en udsendelse i udsigt i Resolution vedtages på generalforsamlingen i protest mod den mulige nedlæggelse af Diakonissestiftelsen og sendes til de ansvarlige politikere samt pressen. Internationalt Handicapår I forbindelse med planlægning af det internationale handicapår 1981 nedsættes "Nationalkomiteen", og vi bliver sammen med andre patientforeninger opfordret til at deltage i de forestående arrangementer. På generalforsamlingen drøfter vi handicapbegrebet og finder frem til, at læbe- ganespalte ikke er at opfatte som et handicap. Dette medfører, at llg melder sig ud af Nationalkomiteen, men står dog gerne til rådighed med oplysende materiale. Taleinstitutternes Samråd Som en konsekvens af særforsorgens udlægning fra statsligt til amtskommunalt regi den 1. januar 1980 opretter taleforsorgen "Taleinstitutternes Samråd", en sammenslutning bestående af 2 repræsentanter fra hvert taleinstitut i landet. llg inviteres sammen med de andre patientforeninger under taleforsorgen til samrådets første møde. Diakonissestiftelsens bevarelse "Styrelsen for fonden af 1980 til Diakonissestiftelsens Bevarelse" inviterer llg til at lade sig repræsentere i fondens bestyrelse. Fra llg's medlemmer får vi klare tilkendegivelser om at gå ind i bestyrelsen og således aktivt arbejde for Diakonissestiftelsens bevarelse. UG-Orientering 1 er en folder, som fokuserer på ordet "læbespalte". Efter mange års brug af ordet "hareskår" i folkemunde udarbejder llg denne oplysende folder, der fremhæver ordet læbespalte som den eneste korrekte betegnelse. Ergoterapeut Lise Giødesen, København: "Børn på hospital". landsmødet afholdes på Klarskovgård ved Korsør. Tandlæge, dr. odont. Erik Dahl, tandlæge Mogens Helbo & professor, dr. odont. Erik Hjørting-Hansen, København: "De afsluttende tandlægebehandlinger hos større børn og unge". landsmødet afholdes på Vingstedcentret ved Vejle. Medlemstal: 254 Medlemstal: 284

7 TY-udsendelse om læbe-ganespalte I begyndelsen af året kommer TV-udsendelsen, som LLG så længe har opfordret til. Et af foreningens formål - at udbrede kendskabet til læbe- og ganespalte - bliver således opfyldt. Udvidelse af ganeafdelingen i Århus Århus amtskommune meddeler Taleinstituttet i Risskov, at man på grund af spareforanstaltninger igen må udskyde den planlagte opførelse af nye lokaler til ganeafdelingen i Risskov. LLG henvender sig i brev til Århus Amtskommune med anmodning om ikke yderligere at udsætte opførelsen, da de nuværende lokaleforhold er mangelfulde og utidssvarende. LLG får svar tilbage, at der er foreslået kr. til fortsat projektering med henblik på en løsning i Kontaktlisten udsendes nu for 4. gang den indeholder 182 adresser fra hele landet. I 1980 er antal let af adresser på 152, en stigning i forhold til 1979 udgavens 136 adresser. Sundhedsplejerskeordningen øst for Storebælt I et tidligere brev til forstander Erik Andersen, Hellerup, har LLG meget stærkt udtrykt støtte til forslaget om en opnormering af stillingen som sundhedsplejerske for læbeganespaltepatienter under Taleinstituttet i Hellerup. Sjælland og Bornholm er meget store områder at dække for kun en sundhedsplejerske. Konsulenttjenesten er nu opnormeret til to konsulenter. landsmøde "De unge": 7 unge fortæller, hvordan det er at have læbe- og/eller ganespalte. t afholdes på feriehotellet Kattegat. Bønderup Strand på Djursland. LLG-Orientering 2 I anledning af 10 års jubilæet den 18. marts udsendes til alle medlemmer LLG-Orien tering 2, der indeholder "højdepunkter" fra de første 10 år af foreningens historie. Forældresamarbejde i Yejle Amt og på Fyn l.lfl-teemet ved Taleinstituttet i Vejle fortsætter den møderække, som startede i Inspireret heraf tager LLG initiativ til at starte noget tilsvarende på Fyn, og taleinstituttet i Odense stiller velvilligt lokaler til rådighed. Taleinstitutternes Brugerråd Den 19. august 1983 holdes konstituerende møde i Taleinstitutternes Brugerråd. I Brugerrådet sidder repræsentanter for de 4 landsforeninger, hvis medlemmer væsentligst modtager behandling på taleinstitutterne. Det drejer sig om Landsforeningen for Laryngectomerede (strubeløse), Landsforeningen for Afasiramte, Foreningen for stammere i Danmark og LLG. På det konstituerende møde bliver det foreslået at udsende en fællesfolder med oplysninger om de 4 foreninger. Ændret forsendelsesform for LLG-Bladet På grund af øgede portoudgifter besluttes det på generalforsamlingen, at LLG-Bladet fremover skulle udsendes som postbesørget blad, dvs. som åben forsendelse uden kuvert. Sygekassernes Helsefond Efter ansøgning fra LLG beslutter Sygekassernes Helsefond at bevilge kr. til "en bog om læbe-ganespalte til brug for biblioteker, skoler og børnehaver". Overlæge, dr. med. Poul Fogh-Andersen, Diakonissestiftelsen: "Læbe-ganespalte, arvelighed, tvillinger". Kosmetolog Gerd Lund, København: "Kosmetologisk behandling af ar". t afholdes på Kobæk Strand ved Skælskør. Medlemstal: 315 Medlemstal: 336

8 Underretningspligt. når børn fødes med læbe-ganespalte Som svar på et brev fra LLG oplyser undervisningsminister Bertel Haarder, at han ikke mener, at det er nødvendigt for ministeriet at lave bekendtgørelse og cirkulære om underretningspligt for børn med læhe-qanespalte, Som årsag nævnes, at Sundhedsstyrelsen i et cirkulære af 8. maj 1981 har pålagt jordemødre denne underretningspligt. Situationen tilspidses på Diakonissestiftelsen Bestyrelsen for LLG vedtager i maj en udtalelse, hvori det bi. a. hedder: "Det er med yderste alvor man ser på den mulighed, at læbe-ganespaltekirurgien flyttes fra Diakonissestiftelsen. Vi mener, at det vil være af overordentlig stor betydning, at denne meget vigtige landsfunktion fortsat forbliver på Diakonissestiftelsen, og at Diakonissestiftelsen bevares.n Udtalelsen sendes til indenrigsministeren, til landets største aviser og Ugeskrift for Læger. Endelig sendes den til SF's medlemmer i folketinget, som vil forsøge af indsamle underskrifter blandt folketingsmedlemmerne, for at sagen kan behandles der. Generalforsamlings-udtalelse På generalforsamlingen i september er man orienteret om, at Indenrigsministeriet den 5. september har besluttet at overflytte læhe-qanespaltakirurqien til Rigshospitalet, og man vedtager en udtalelse med følgende konklusion: "Vi forventer således, at der i planlægningen af overflytning af læhe-qanespaltespacialet til Rigshospitalet tages højde for, at der ikke på noget punkt bliver tale om en forringelse af patienternes vilkår under behandlingen." Denne udtalelse sendes bi. a. til Sundhedsstyrelsen og til Rigshospitalet, og fra begge instanser modtages beroligende svar. Forstander, cand. psyk. Mogens Lasson, Udby: "Følelsernes princip i opdragelsen". t afholdes på Byggecentrum i Middelfart. 'l \ J Fra Diakonissestiftelsen til Rigshospitalet Den 1. januar flyttes de primære operationer af børn født med læbe- og ganespalte til Rigshospitalets afdeling S Afdelingens personale består af 18 personer, der alle er flyttet med fra børneafdelingen på Diakonissestiftelsen. Også børneafdelingens 2 overlæger samt 2 deltidsansatte lægesekretærer er flyttet med. Afdelingssygeplejerske Anny Vestergaard skriver i et brev til LLG: "Vi håber, og vi vil til stadighed arbejde på, at børnenes og forældrenes usikkerhed omkring de nye omgivelser mindskes ved, at et kendt personale fortsætter behandlingen og plejen uændret". Efter kort tid viser det sig, at boforholdene på Rigshospitalet er utilstrækkelige, og LLG går derfor i gang med at undersøge supplerende overnatningsmuligheder i nærheden af hospitalet. Gave til Rigshospitalet LLG modtager kr efter opløsning af "Fonden af 1980 til Diakonissestiftelsens bevarelse". Pengene bliver anvendt til indkøb af et farve-tv til afdelingen på Hiqshospitalet. Bogen "Læbe-ganespalte" På generalfo,rsamlingen bliver det oplyst, at forlaget MUNKSGAARD nu har besluttet at udgive bogen, og den endelige forfatterliste bliver præsenteret. Overlægerne Stig Bolund og Torsten Reumert, Rigshospitalet: "Læbe-qanespaltebahandlinqen efter indflytningen på Rigshospitalet". t afholdes på Kobæk Strand ved Skælskør. Medlemstal: 354 Medlemstal: 376

9 Kursus i Ringkjøbing Amtskommune Taleafdelingen i Ringkjøbing Amtskommune arrangerer i juni måned det første internatkursus for forældre til børn født med læbe-qanespalte. Der deltager ialt 10 børn og deres forældre i kurset, der strækker sig over 2 dage. Bogen "Læbe-ganespalte" Den 27. september 1986 udkommer fra forlaget MUNKSGAARD bogen med ovennævnte titel. redigeret af Kirsten Vilting. Den er på 136 sider, ialt 11 kapitler med forskellige emner skrevet af fagfolk med indgående kendskab til læbe-ganespalte. Det er en beo skrivelse af de arvemæssige, følelsesmæssige og behandlingsmæssige aspekter, der knvtter sig til medfødt læbe-qanespalte. Den er illustreret og indeholder desuden oversigt over supplerende læsning. Forsiden er velvilligt stillet til rådighed af billedkunstneren, professor Egill Jacobsen. Rigshospitalets afdeling for læbe-ganekirurgi fører i årets løb en omtumlet tilværelse. Fra oprindeligt at være placeret på afdeling 5052 flytter man 1. maj til afdeling 3074 for slutteligt at flytte til det blivende sted, afdeling 3083 den 1. december. Konta ktl isten udsendes atter i foråret. nu med 236 adresser. Den afløser 1983 udgaven med 203 adresser. Ledende talepædagog Inge Jørgensen og specialtandlæge Hans Enemark, Taleinstituttet i Århus: "Efterundersøgelse af fødselsårgang 1964". t afholdes på Byggecentrum i Middelfart. Nedlæggelse af kirurgisk børneafdeling i Århus I et brev til sygehusudvalget i Århus Amt i juli måned udtaler LLG sin bekymring over de forestående planer om af nedlægge den kirurgiske børneafdeling på Århus Kommu nahospital. Det er på denne afdeling, vestdanske børn født med læbe-ganespalte ind lægges, når de skal have foretaget sekundære operationer. Formanden udtaler bi. a.: "Det er vores overbevisning, at børneafdelingen bedst er i stand til at tilgodese børnenes behov under indlæggelse og til at indfri forældrenes forventninger til deres børns ind læggelse". LLG-Orientering 3 er gul og hedder: "Læbeqanespalte. En bog og dens tilblivelse". Den indeholder en gennemgang af tilblivelsen af bogen, bibliotekcentralens lektørudtalelse samt en række anmeldelser fra fagtidsskrifter. Statsskattedirektoratet godkender LLG som berettiget til efter ligningslovens 8A at modtage gaver fra firmaer og lignende med den virkning, at giveren kan fratrække disse ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, hvis det samlede beløb til godkendte foreninger og institutioner udgør 300 kr. og højst kr. landsmøde Specialtandlægerne, dr. odont. Erik Dahl, Søren Hillerup og professor, dr. odont. Erik Hjartinq-Hansen: "De sidste 10 års erfaring med ortodontisk og sekundær kirurgisk behandling af kæbeganespalte". t afholdes på Unge Hjems Højskole, Højbjerg. Medlemstal: 407 Medlemstal: 436 II

10 LLG-Orientering 4 Til brug ved udsendelse af materiale til alle landets fødeafdelinger fremstilles Ll.G-Ilrientering 4 "Om børn, der fødes med læbe- og/eller ganespalte". Den er blå og indeholder oplysninger om behandlingsforløb og hjælpeforanstaltninger. "Tema-fødsel" På baggrund af en række breve, der er modtaget fra medlemmerne med beskrivelse af fødselssituationen, udsender LLG oplysningsmateriale til fødeafdelingerne på landets syge huse. Materialet består af et brev til den ledende jordemoder samt en papkassette med teksten LÆBE/GANESPALTEpå ryggen. Med forsendelsen er også nogle eksemplarer af LLG Orientering 1, 3 og 4. Værnepligtstyrelsen oplyser Et medlem af LLG bliver erklæret uegnet til militærtjeneste pga. bestående ganespalte. Som svar oplyser Værnepligtstyrelsen, at der ved bestående ganespalte forstås en ganespalte, som enten er uopereret eller en ganespalte, hvor operationen ikke har medført total lukning af spalten. Yderligere oplyses, at en værnepligtig, der af sessionen er erklæret for uegnet til værnepligtstjeneste, skal for at kunne melde sig frivilligt ved en fornyet sessionsbehandling være opskrevet til begrænset egnet eller egnet. Økonomiske stramninger Fra flere sundhedsplejersker kommer der oplysninger om, at de kan blive pålagt beo grænsninger i deres arbejde. LLG henvender sig derfor til amtskommunerne, bi. a. med spørgsmålet, om man vil stille ekstra midler til rådighed, fx ved fødsel af flere børn end ventet. Generelt svares, at man ikke har planer om at spare. Nogle nævner, at der ikke kan gives garantier for fremtidige spareforanstaltninger, samt at man ikke kan skåne læbe-ganespalteområdet på bekostning af andre grupper. Færre gæsteværelser på Rigshospitalet På grund af pladsproblemer på Rigshospitalet må overnatningsantallet på afdeling 3083 nedskæres. Det betyder, at kun en af forældrene kan påregne at overnatte. Psykolog Leif Nord, Århus: "Læba-, kæbe-, ganespalte. psykologisk set". t afholdes på Kobæk Strand ved Skælskør. Besøg fra Polen En gruppe polske læba-qanespeltebern besøger Danmark, og LLGmedvirker til at etablere kontakt til den danske ekspertise. Yderligere medvirker LLG til at skaffe danske hjælpe midler til de polske børn. Udlægning af den vidtgående specialundervisning Undervisningsministeren nedsætter et udvalg, der skal forberede en evt. udlægning af den vidtgående specialundervisning fra amt til kommune. LLG er bekymret for, at dette vil kunne få betydning fx for sundhedsplejerskeordningen og retter derfor henvendelse til udvalgets formand for at orientere ham om behandlingssystemets opbygning, samt om det fornuftige i at bevare det. Brevet vil indgå i udvalgets overvejelser. Landsindsamling Som led i LLG's bestræbelser på at udbrede kendskabet til læbe-ganespalte og for at få del i de midler, der uddeles fra Lotto og fra TV programmet "Super-chancen", beo sluttes det at foretage en landsindsamling. Man opnår herved bi. a. at blive omtalt i radio og TV. Overskuddet af indsamlingen når alle udgifter er betalt bliver 364 kr. Socialrådgiverassistance I oktober indgår LLG aftale med socialrådgiver Annette Ladegaard Andresen om socialrådgiverassistance til foreningens medlemmer, foreløbig for 1 år. "Vuggestue" på landsmødet For første gang er der på dette års landsmøde muligheder for at tage de helt små børn med. og få dem passet. 1. reservelæge Svend Prytz, Hillerød: "Status over behandlingen af mellemørebetændelse hos børn med læbe-kæbe-qanespalta". Specialtandlæge, dr. odont. Erik Dahl, København: "Rapport fra 6. internationale læbe ganespaltekongres". t afholdes på Byggecentrum i Middelfart. Medlemstal: 458 Medlemstal: 475

11 Internationale kontakter LLG bliver kontaktet af den tyske læbe ganespalteforening Wolfgang Rosenthai Ge sellschaft, der gerne vil have etableret et samarbejde. Der indløber også orientering om, at der i Polen er stiftet en læbe ganespalteforening, der allerede har 50 medlemmer. Psykologhjælp LLG tager initiativ til, at foreningens medlemmer får adgang til at ringe eller skrive til Taleinstituttet i Århus eller Hellerup, hvis man har brug for psykologhjælp. Resolution På baggrund af en redegørelse vedr. fosterdiagnose, der er udsendt af Etisk Råd i september, vedtager LLG på generalforsamlingen en resolution med følgende konklusion: "Det er LLG's opfattelse, at diagnosticering af fostre udelukkende med læbe-qanespelte ikke bør medføre, at lovgivningen tilskynder til abort". Resolutionen sendes bi. a. til folketingets medlemmer, og LLG modtager efterfølgende mange positive tilkendegivelser. Resolutionen afføder også en debat i LLG Bladet 1991/2. Dansk Sprognævn LLG retter henvendelse til Dansk Sprognævn med henblik på at få udryddet ordet "hareskår". Sprognævnet svarer, at årsagen til at ordet "hareskår" er med i Hatskrivningsordbogen er, at ordbogen dækker "rigssprogets almindelige ordforråd". Man skriver endvidere, at det er indtrykket, at mange bruger ordet uden at de dermed mener noget negativt eller nedsættende med det. Sprognævnet slutter dog med, at man gerne vil viderebringe foreningens ønske om, at man bruger ordet "læbe-spalte" i stedet for "hareskår". Gaver til Rigshospitalet og Århus Kommunehospital LLG beslutter at "begave" de plastikkirurgiske afdelinger på de to hospitaler, hvor vore medlemmer indlægges. Med foreningens midler og ved hjælp af sponsorstøtte bliver der i februar afleveret et fjernsyn og nogle spil. Wolfgang Rosenthai GeselIsehaft e. V. Den tyske læbe-ganespalteforening fejrer i november 10 års jubilæum. LLG deltager i festlighederne og overrækker som gave den plakat, der er anvendt som forsideillustration af bogen "Læbe-ganespalte". Den enfoldige Morder Den svenske film med ovennævnte titel, der handler om en dreng med læheqanespalte, bliver vist i dansk TV. Dette giver atter LLG lejlighed til at bekæmpe ordet "hareskår", der anvendes i foromtalen af filmen. LLG prisen 1991 bliver tildelt ledende talepædagog Inge Jørgensen, ganeafdelingen ved Taleinstituttet i Århus. Lektor, cand. psyk. Hans Clausen, København: "Søskende til handicappede børn". t afholdes på Tårnborg Park Hotel i Korsør. LLG-prisen 1990 For første gang uddeles LLG prisen. til en person eller institution som en anerkendelse af modtagerens fortjenester inden for læbe-qanespsltesaqen. Prisen uddeles til specieltandlæge, dr. odont. Erik Dahl, Tandlægehøjskoleni København og Tale- og Høreinstituttet i Hellerup. Overlæge Gert Bruun Petersen, Brejninge: "Arvelighed og genetik" _ t afholdes på Arslev Stor Kro ved Brabrand. Medlemstal: 506 Medlemstal: 513 "

12 1992 Artikler i LLG-Bladet Fremtidsværksted I februar holdes et 2-dages seminar, "Fremtidsværksted", med deltagelse af 20 medlemmer fra LLG og med psykolog Leif Nord som værkstadsleder. I forlængelse heraf nedsættes forskellige arbejdsgrupper: mediegruppen, PR-gruppen, behandlingsgruppen og gruppen til rnedlernshvervninq. Behandlings-gruppen I februar udformes et brev til ganeafdelingerne på Taleinstitutterne i Århus og Hellerup. Brevet indeholder konkrete forslag til ændringer, dels af indkaldelsen til ganeråd, dels af selve afviklingen af ganerådet. Brevet bliver vel modtaget, og visse procedurer er blevet ændret i forlængelse heraf. Gruppen til medlemshvervning udsender i november i samarbejde med Taleinstituttet i Århus LLG-Bladet 1992/4 til ca. 200 læbe-ganespaltepatienter. Sammen med bladet er en opfordring til at melde sig ind i LLG. Udvælgelsen af modtagere af opfordringen er foretaget på Taleinstituttet i Århus. Internationale kontakter Samarbejdet med den polske og den tyske læbe-ganespalteforening fortsætter. Kontaktlisten har denne gang 337 kontaktadresser. i 1987 var antallet 243. llg-prisen 1992 bliver tildelt sundhedsplejerske Elisabeth Bajer, Rigshospitalet og Tale. og Høreinstituttet i Hellerup. landsmøde Overlæge Stig Bolund, København: "Operation af læbe-qanespalte - nye teknikker". t afholdes på Byggecentrum i Middelfart. Medlemstal: 526 Egil Forchhammer: Læbe-ganespalteforsorgens historie _ 1973/1 Jens Erik Nygaard: Ganeråd /2 Poul Fogh-Andersen: Læbe-ganespalte - før og nu... _ /3 Hans Enemark: Tandregulering af læbe-ganespaltepatienter... _. _ /2 Jens Erik Nygaard: Om stimulering af børn født med læbe-ganespalte 1974/4 Hedvig Jacoby: Psykiske problemer i forbindelse med sygdom, behandling og hospitalisering i barnealderen... _... _. _. _.. _... _. _ 1975/1 Ella Meisner: Børn med læbe/ganespalte er ikke syge børn (interview) /2-3 Erik Dahl: Tandregulering af læbe-ganespaltebørn. _.. _ 1975/2 3 Axel Bloch: Oversigt over behandling af læbe-ganespaltebørn _ /4 Ole Bentzen, Poul Th. Poulsen og Knud Rasmussen: Hvordan undgås drillerier af læbe-ganespaltebørn i børnehave og skole? /1 Egil Forchhammer: Kommentar til landsmøderesolutionen. og andet 1976/2 Kirsten Vilting: Talepædagogerne og vi - ønsker til fremtiden... _. _ /3 Jørgen G. Ibsen: Om medicin og forekomst af læbe-ganespalte _ 1976/3 Inge Jørgensen og Aase Wittrup: Børns sprogudvikling - hvad kan vi som forældre gøre? _.. _ 1977/1 Jens Ahrensbach: Læbe-ganespaltebørn i folkeskolen _ 1977/4

13 Erik Dahl: Hvad sker der sidenhen. Tandlægelige behandlingsmuligheder af større børn og voksne 1978/1 Poul Fogh Andersen: Hvad sker der sidenhen. Kirurgiske behandlingsmuligheder for større børn og voksne /1 Hanna og Christian RUbner: Kom til landsmøde 1978/2 Ingeborg Bomevie-Nielsem De første 24 timer er de vigtigste 1978/4 Jørgen Wittenborg Paulsen: 0reproblemer i forbindelse med læbe-qanespeltebern /2 Ella Meisner: Forældrene bor på hospitalet /2 Kirsten Vilting: En amerikansk brugerundersøgelse 1979/4 Elisabeth Bajer: Vigtigst er en god start /4 Jørgen Hviid: 0nskebørn /1 Jørgen G: Ibsen og Vagn Bnnnevie-Nielsen: 0nskebørn. endnu engang /2 Erik Dahl, Mogens Helbo & Erik Hjørting Hansen: De afsluttende tandlægebehandinger hos større børn og unge 1981/1 Jens Erik Nygaard: Taleinstituttet i Hellerup orienterer 1981/4 lise Gladesen. Børn på hospital 1982/1 Poul Fogh Andersen: 50 og 25 års jubilæum på Diakonissestiftelsen 1982/2 Inge Jørgensen: Taleinstituttet i Århus orienterer 1982/2 Mogens lasson: Følelsernes princip i opdragelsen 1985/1 Stig Bolund og Torsten Reumert: Læbe-qanespeltebehandlinqen efter indflytningen på Rigshospitalet 1986/1 leif Nord: Psykologisk støtte til unge med svære ansigtsdefekter 1986/2 Hans Enemark og Inge Jørgensen: Efterundersøgelse af årgang /1 Erik Dahl, Søren Hillerap og Erik Hjørting Hansen: De sidste 10 års erfaring med ortodontisk og kirurgisk samarbejde i behandling af ganespalte 1988/1 leif Nord: l.æbe-, kæbe-, ganespalte psykologisk set 1989/1 Svend Prytz: Status over behandlingen af mellemørebetændelse hos børn med læbe-gane spalte 1990/1 Anne Stig Andersen: Turen til Polen med 20 læbe-qanespaltebarn 1990/2 Erik Dahl: En international sammenligning af behandlingsresultater 1990/3 Gert Bruun Petersen: Arvelighed og genetik /1 Om fosterdiagnostik og etik oplæg og læserbreve 1991/2 Elin Kortegaard: En antijantelov, som vedkommer os alle 1991/3 Hans Clausen: Søskende til handicappede børn 1992/1 Heinrich Brinkmann: Læbe-qanespalte i litteraturen. oplæg til debat? /2 Stig Bolund: Operation af læbe-qanespalta. nye teknikker /1 Jens Erik Nygaard: Orientering om spædbarnskonsulenttjenesten i det østdanske område /3 De unge /1 Poul Fogh Andersen: Læbe-qanespalte: Hyppighed, arvelighed, tvillinger /1

14 Medlemstal og kontingent Tidligerel tillidsrepræsentantar OO-I~ 50,..,..,..,.. 10 N N O>,.. co,.. N I() (I) (I),.. (I) v (I) (O 0+ co I() ~ N co 1'- O> (I) v 10 co 1'- (O 10 v " ~ v o (O v v 1'- (O I() (I) I I I I I I1111I11I1III1 <O <O (I) N o, o ",..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,. 74 I I 80 I 82 I 84 I 86 I 88 I 90 I ' Årligt kontingent kr. Anne Bekker, Aalborg suppleant Wenche Bering liisberg, Taleinstituttet i Hellerup bestyrelsesmedlem Axel Bloch, Taleinstituttet i Risskov bestyrelsesmedlem Ingeborg Bonnevie Nielsen, Bagsværd redakt.r , formand Bjørn Brøcker, Højbjerg... suppleant , bestyrelsesmedlem Michael Busk, Kastrup ungdomsrepræsentent , suppleant lise Oamsgaard, Århus suppleent , bestyrelsesmedlem lene Druj, København suppleant , bestyrelsesmedlem Poul Fogh Andersen, Oiakonissestiftelsen i København..... bestyrelsesmedlem 1977 Henry Hedemann, Nr. Åby bestyrelsesmedlem , formand Jørgen G. Ibsen, Hareskovby bestyrelsesmedlem 1973 Børge Kristensen, Aalborg bestyrelsesmedlem 1973 Henrik Mau, Herlev radakter 1973, bestyrelsesmedlem Vibeke Mortensen, Rødovre kasserer Birgit Vinge Nielsen, Brande bestyrelsesmedlem Susanne Nissen, Sønderborg suppleant , bestyrelsesmedlem Bente Paulsen, Højbjerg supploant , bestyrelsesmedlem Børge H. Pejtersen, Herlev redaktør 1973 Christian Riibner, Bagsværd bestyrelsesmedlem lizzi Schmidt, Frederiksberg suppleant , kasserer Kirsten 0lshøj, Hillerød redaktør

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet.

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 punkter. Et orienteringspunkt om tidligere indsamling af statistik på produktionsskoleområdet. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010 Mødet blev afholdt hos Christa Islin Tilstede var: Christa Islin Claus Ole Jørgensen Stefan Garvig Michael Munch-Olsen Inger Lise Kaurin Jens Christensen Fraværende var: Susanne Brown Thomsen Frank le

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Regionsældreråd Hovedstaden

Regionsældreråd Hovedstaden Regionsældreråd Hovedstaden Ændringsforslag til : VEDTÆGTER FOR REGIONSÆLDRERÅDET I HOVEDSTADSREGIONEN. Gældende vedtægter 1. Grundlag Regionsældrerådet er et ældrepolitisk samarbejdsforum for regionens

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Vedtægt for Foreningen OVNHUS

Vedtægt for Foreningen OVNHUS Vedtægt for Foreningen OVNHUS 1. Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Foreningen OVNHUS. Stk. 2 Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune 2. Formål Foreningens formål er: a. Primært en gang årligt

Læs mere

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende:

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende: 1 Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Oversigt over seniorbestyrelser Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af

Læs mere

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 21. juni 2010 Nr. 4/2010

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 21. juni 2010 Nr. 4/2010 Mødedeltagere: Lennart Damsbo-Andersen, Gert Møller, Jens Kronborg, Martin Taarup, Oluf Brandt, André Gremaud og Verner Ljung. Afbud: Anne Knudsen, Fritze Tillisch og Stig Samson Naur Referat 1. Godkendelse

Læs mere

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, -

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, - DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK MAGNETISK RESONANS Nyhedsbrev Dato: August 2007 Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail,

Læs mere

Ledelsesberetning og påtegning. Medlemsforhold Pr havde Dansk Præmatur Forening 732 medlemmer.

Ledelsesberetning og påtegning. Medlemsforhold Pr havde Dansk Præmatur Forening 732 medlemmer. Ledelsesberetning og påtegning Medlemsforhold Pr. 31.12.2006 havde Dansk Præmatur Forening 732 medlemmer. Hovedaktivitet Hjemmeside Foreningen har i år lagt mange kræfter i opbygningen af en ny, moderne

Læs mere

Beretning for Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg. Indledning

Beretning for Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg. Indledning Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg Beretning for 2013 Indledning 2013 har været et travlt år. Vi har i forbindelse med kommunevalget haft travlt med at søge at gøre politikerne opmærksomme

Læs mere

Fredag, den 4. oktober 2013 kl

Fredag, den 4. oktober 2013 kl Landsorganisationen OK-Klubberne i Danmark Frederiksberg, 4. oktober 2013 Referat fra Repræsentantskabsmøde i Landsorganisationen OK-Klubberne i Danmark: Fredag, den 4. oktober 2013 kl. 14.00-15.30 Mødet

Læs mere

Region Hovedstaden. Graviditet og fødsel

Region Hovedstaden. Graviditet og fødsel Region Hovedstaden Graviditet og fødsel Indledning Tillykke med din graviditet. Vi glæder os til at se dig på et af Region Hovedstadens fem fødesteder. 1/3 af alle kvinder føder i Hovedstaden - svarende

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i TS-foreningen 20/5 2006

Referat af bestyrelsesmøde i TS-foreningen 20/5 2006 Referat af bestyrelsesmøde i TS-foreningen 20/5 2006 Deltagere: Liselotte W. Andersen, Pia Damgaard, Pia-Merethe Jacobsen, Randi V. Jensen, Kirsten Bertel, Susanne Pedersen og Dines Hansen Liselotte bød

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Februar 2013 44. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde i Religionslærerforeningen

Referat til bestyrelsesmøde i Religionslærerforeningen Referat til bestyrelsesmøde i Religionslærerforeningen Fredag d. 17. Januar 2014 0. Til stede: Signe Elise Bro, Gunnar Lundsgaard, Peter Jensen, Kirsten Falkesgaard Slot og Sine Camilla Jensen. Afbud:

Læs mere

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 MØDEREFERAT Mødedato og tid 31. August 2010 Sted Arlafoods Kruså Mejeri Mødedeltagere Fra Ole O. Madsen Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Rundvisning på Kruså

Læs mere

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Referat Repræsentantskabsmøde i Landsorganisationen OK-Klubberne i Danmark: Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Dirigent: Paul Erik Weidemann Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer: Erik Demant OK-Kolding

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

rksmøde mellem lokale kliniske etiske komiteer inden for sundhedsområdet det i Danmark Vejle d. 24. marts 2011

rksmøde mellem lokale kliniske etiske komiteer inden for sundhedsområdet det i Danmark Vejle d. 24. marts 2011 Netværksm rksmøde mellem lokale kliniske etiske komiteer inden for sundhedsområdet det i Danmark Vejle d. 24. marts 2011 Opstart af klinisk etisk komite Arbejdsgruppe februar 2009 Line Gessø Hansen Fællestillidsmand

Læs mere

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS)

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) 26. april 2013 kl. 15.00 18.20 på Dyssekilde Deltagere: Leif, Thorkild, Catalina, Ib, Elsebeth, Leif, Henny, MaiBritt, Leanne, Claudio, Birgitte,

Læs mere

Den Fælles Kapitalforvaltning

Den Fælles Kapitalforvaltning Den Fælles Kapitalforvaltning Løbenr. 1616/14 REFERAT fra møde i Den Fælles Kapitalforvaltning den 8. januar 2014 i Århus Bispegård kl. 10.00 15.00 Tilstede var: Fra bestyrelsen: Kirsten Vej Petersen,

Læs mere

Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 12. januar 2015 kl. 09.00 i Paraplyen Medlemmer Poula Thrane ( ) formand Mogens Lehd Pedersen ( ) næstformand Annette Kjærsgaard ( ) John Rolsted

Læs mere

Generalforsamlinger i Dansk Byggeri Nordsjælland Dansk Byggeri Hovedstaden

Generalforsamlinger i Dansk Byggeri Nordsjælland Dansk Byggeri Hovedstaden Generalforsamlinger i Dansk Byggeri Nordsjælland Dansk Byggeri Hovedstaden Fælles årsmøde: Hvordan bliver flygtninge en ressource? Onsdag den 9. november 2016, på KolleKolle, Værløse Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN 9. marts 2011 Kl. 17.00 på Regionsgården i H7 Møde nr. 10 Medlemmer: Jannie Hjerpe (F), formand Per Seerup Knudsen (A) Karin Helweg-Larsen (Ø) Danni Olsen (O)

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 19

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 19 OPFØLGNING PÅ VENTRIKELRESEKTION FOR CANCER I DANMARK 2004-2007 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 19 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Monitorering og Evaluering Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSK SELSKAB FOR OTOLARYNGOLOGI, HOVED OG HALSKIRURGI

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSK SELSKAB FOR OTOLARYNGOLOGI, HOVED OG HALSKIRURGI INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSK SELSKAB FOR OTOLARYNGOLOGI, HOVED OG HALSKIRURGI DER AFHOLDES ORDINÆR GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 21. MAJ 2015 KL. 17.00 PÅ HOTEL NYBORG STRAND, ØSTERØVEJ

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Bestyrelsesmøde i FSK Mandag den 24. februar kl. 10.00 til tirsdag 25. februar 2014 kl. 14.30 Sted: Kvæsthuset, Sankt Annæ Plads, København

Bestyrelsesmøde i FSK Mandag den 24. februar kl. 10.00 til tirsdag 25. februar 2014 kl. 14.30 Sted: Kvæsthuset, Sankt Annæ Plads, København Mandag den 24. februar kl. 10.00 til tirsdag 25. kl. 14.30 Sted: Kvæsthuset, Sankt Annæ Plads, København DAGSORDEN: 1. Ordstyrer: Birgit Referent: Mette Deltagere: Hanne N, Hanne M, Bitten, Marianne, Marlene,

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Referat nr. 41 Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl. 13.00 på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Formanden (Harry) bød velkommen til vores årlige generalforsamling.

Læs mere

Referat. Danske Insolvensadvokater holdt den 8. maj 2012, kl , ordinær generalforsamling på Bernstorffs Slot i Gentofte.

Referat. Danske Insolvensadvokater holdt den 8. maj 2012, kl , ordinær generalforsamling på Bernstorffs Slot i Gentofte. Referat Danske Insolvensadvokater holdt den 8. maj 2012, kl. 17.00, ordinær generalforsamling på Bernstorffs Slot i Gentofte. Dagsordenen var som følger: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3.

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi Dagsorden Der afholdes ordinær generalforsamling Torsdag den 20. april 2017 kl. 17.00 på Hotel Nyborg

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Indberetninger til Landspatientregisteret for 1998

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Her følger 3 dokumenter 1) Dagsorden ved stiftende generalforsamling i web-lystfiskerforeningen. (side 1) 2) Vedtægter for Fisketips Forening (side 2-4) 3) Praktiske retningslinier for generalforsamling

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Torsdag den 12. november 2015 kl. 16.30-20.00 i Københavns Bispegård, Nørregade 11, 1165 København K. For mødet var fastsat følgende dagsorden: Der forelå afbud

Læs mere

Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter

Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Koncertforeningen Hovedstolen. Stk. 2. Foreningen er hjemhørende i Københavns Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Årsmøde i BKF-Region Midt lørdag d. 21. februar 2015 i Trøjborg Medborgerhus

Årsmøde i BKF-Region Midt lørdag d. 21. februar 2015 i Trøjborg Medborgerhus Årsmøde i BKF-Region Midt lørdag d. 21. februar 2015 i Trøjborg Medborgerhus ad 1: Valg af dirigent: Ole C. Hansen ad 2: Valg af referent: Rigmor Bak Frederiksen ad 3: Valg af stemmetællere: Ole Gjermandsen,

Læs mere

Vi er overbeviste om, at konferencen kan være med til at udbygge netværket broerne imellem.

Vi er overbeviste om, at konferencen kan være med til at udbygge netværket broerne imellem. Sidste nyt april 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Tak for jeres bidrag til konferencen. Det var dejligt at tilbringe et lille døgn sammen med jer og høre om alle de tiltag og ideer, som praktiseres i lokalafdelingerne.

Læs mere

December 2014. Nyhedsbrev. Protektor for BROEN Danmark. Fattigdom i Danmark. Kære alle.

December 2014. Nyhedsbrev. Protektor for BROEN Danmark. Fattigdom i Danmark. Kære alle. December 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Julen og dermed afslutningen på 2014 nærmer sig. Det har været et spændende år med mange forskellige arrangementer i foreningerne. Nye foreninger er kommet til, og rigtig

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Punkter til beslutning REFERAT

Punkter til beslutning REFERAT Økonomi- og planlægningsafdelingen REFERAT Møde i: SFR Anæstesiologi Dato: 19. november 2012 Kl.: 14-16 Sted: Rigshospitalet, Auditoriet Afsnit 4031 (opgang 4, 3 sal) Deltagere: Vicedirektør Per Jørgensen

Læs mere

Beretning for 2004/2005

Beretning for 2004/2005 14. september 2005 Til Tjekkiet Gruppen Beretning Beretning for 2004/2005 År 2004 var foreningens 3. år efter stiftelsen den 7. september 2002. Denne beretning omfatter perioden 2004/2005, da generalforsamlingen

Læs mere

Afbud fra: Torben Haahr. Søren Vinding og Gorm Sigaard var fraværende under punktet Godkendt

Afbud fra: Torben Haahr. Søren Vinding og Gorm Sigaard var fraværende under punktet Godkendt Referat til bestyrelsesmøde i LAG Fanø-Varde torsdag den 3. marts 2016 kl. 17.00 ca. 20.00 på Fanø Rådhus, Skolevej 5-7, Nordby, Fanø (Færge fra Esbjerg kl. 16.30) Afbud fra: Torben Haahr Dagsorden: Pkt.

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat fra. mødet i Samarbejdsudvalg for psykologer 1. marts 2012 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, lokale C4

Region Midtjylland Sundhed. Referat fra. mødet i Samarbejdsudvalg for psykologer 1. marts 2012 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, lokale C4 Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 12. marts 2012 /CLAJEN Referat fra mødet i Samarbejdsudvalg for psykologer 1. marts 2012 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, lokale C4 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Alle forældre og ansatte fra en institution, som er medlem af FOLA, deltager til medlemspris.

Alle forældre og ansatte fra en institution, som er medlem af FOLA, deltager til medlemspris. v/ann Elisabeth Knudsen, cand. mag i dansk og psykologi, hjerneforsker og forfatter. Esbjerg d. 7. marts 2012 kl. 19.00 til 21.00 Syddansk Universitet, Niels Bohrsvej 9-10, 6700 Esbjerg Hjerner udvikler

Læs mere

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke sommerfest. Kig venligst planen igennem og se om dit navn optræder. Hvis du er forhindret i at hjælpe,

Læs mere

Lederforeningen Lokalafdelingen

Lederforeningen Lokalafdelingen Lederforeningen Lokalafdelingen Vends Herreds Lærerkreds Nyhedsbrev 2. Marts 2005 Afstemning OK 05 Referat generalforsamling d. 7/3 05 Beretning Kommentarer til beretningen. Ansvarshavende: Jørgen Troelsen

Læs mere

24/10-11: Her er et forslag fra bestyrelsen til vedtagelse på generalforsamlingen.

24/10-11: Her er et forslag fra bestyrelsen til vedtagelse på generalforsamlingen. Handelsskolernes forening af studievejledere 27/10-12: Vores forening er nu sluttet sammen med teknisk skoles og gymnasiets vejlederforeninger under navnet Ungdommens Uddannelsesvejlederforening UUVF.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Guldborgsund Frivilligcenter den

Referat fra Generalforsamling i Guldborgsund Frivilligcenter den Referat fra Generalforsamling i Guldborgsund Frivilligcenter den 25.5.2016 1. Valg af dirigent Bestyrelsen havde foreslået byrådsmedlem Jens Erik Boesen, som blev valgt Det konkluderes af JEB, at generalforsamlingen

Læs mere

Artikulationsvanskeligheder

Artikulationsvanskeligheder Artikulationsvanskeligheder Læbe-kæbe-ganespalte Dyslalier Dysartrier ALS 30. oktober 2007 Hyppighed 2 promille af en fødselsårgang 130 140 nye tilfælde pr. år i DK 75 80 nye pr. år i vest-dk, ses alle

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen d. 11. marts 2016.

Referat fra generalforsamlingen d. 11. marts 2016. Referat fra generalforsamlingen d. 11. marts 2016. DAGSORDEN Louise, Jens og Sven har meldt afbud og Niels kan først komme kl. 12.30. Tom Petersen deltager som gæst. Christian deltager som gæst. 1. Valg

Læs mere

Vedtægter af 10 marts 2015 DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE. D K G Danish Quality Assurance Group

Vedtægter af 10 marts 2015 DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE. D K G Danish Quality Assurance Group Vedtægter af 10 marts 2015 DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE D K G Danish Quality Assurance Group 1 NAVN Gruppens navn er "DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE". Navnet forkortes DKG. Gruppen er stiftet 09. oktober

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik Odense, den 24. april 2007 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Beretning fra fonden 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår

Læs mere

Velkommen til FORSA generalforsamling 2015

Velkommen til FORSA generalforsamling 2015 Velkommen til FORSA generalforsamling 2015 FORSA Generalforsamling 2015 (Kl. 16.15-18.00) Dagsorden Valg af dirigent og referent Bestyrelsens beretning Indkomne forslag Regnskab 2014 Kommentarer fra kritisk

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

Repræsentantskabsmøde mandag den 8. oktober 2012, kl i Oasen, Stengårdens Selskabslokaler, Lokes Plads 1, Ølstykke

Repræsentantskabsmøde mandag den 8. oktober 2012, kl i Oasen, Stengårdens Selskabslokaler, Lokes Plads 1, Ølstykke Referat Repræsentantskabsmøde mandag den 8. oktober 2012, kl. 19.00 i Oasen, Stengårdens Selskabslokaler, Lokes Plads 1, Ølstykke Til stede: Bjørli Denbak, Aksel Hein Pedersen, Anne Larsen, Birgit Pedersen,

Læs mere

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent. Generalforsamling Psykiatrisk Museum/ MADHouse Middelfart Den 25. marts 2015 Referat fra den ordinære generalforsamling i Dansk Rengøringsteknisk Forening Dagsorden: A. Valg Af dirigent. B. Formandens

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD

Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD 22. januar 2009 Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD I henhold til vedtægt for DANSKE ÆLDRERÅD indkaldes til ordinært repræsentantskabsmøde: Onsdag d. 6. maj 2009 Hotel Nyborg Strand

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

FØDSELSREGISTERET 2005 (foreløbig opgørelse)

FØDSELSREGISTERET 2005 (foreløbig opgørelse) FØDSELSREGISTERET 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 3 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening En guide til etablering af nye lokalforeninger Indholdsfortegnelse 1.1 Etablering af ny lokalforening... 1 1.2 Roller i lokalforeninger... 3 1.3 Ansvarsområder i lokalforeninger... 4 1.4 Eksempel på en

Læs mere

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Landsforeningens navn er»landsforeningen Autisme«. 2 Landsforeningens hjemsted er Høje Taastrup. Formål 3 Landsforeningens

Læs mere

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 17. februar 2014 kl. 16.00 i Lunden, Rådhuset Medlemmer Gitte Hemmingesen ( ) Morten Fenger ( ) Birgit Mortensen ( ) Hans-Henrik Blom ( )

Læs mere

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1.

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 2, Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15 Egedal Rådhus

Læs mere

Referat. Fraværende: Ole Sværke. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 nye orienteringspunkteret.

Referat. Fraværende: Ole Sværke. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 nye orienteringspunkteret. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 nye orienteringspunkteret. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 22. januar 2015 Referatet blev godkendt. 3. Orientering

Læs mere

Graviditet og fødsel Hjemmefødsel eller fødsel på hospital?

Graviditet og fødsel Hjemmefødsel eller fødsel på hospital? Graviditet og fødsel 1/3 af alle kvinder føder i Hovedstaden - svarende til omkring 21.000 fødsler om året. Uanset hvor du føder i regionen, ønsker vi at give dig de samme tilbud under din graviditet,

Læs mere

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde.

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde. Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg Beretning for 2015 Indledning 2015 var det andet år, hvor vi har været repræsenteret i såvel Handicapråd, Centerrådet for Handicapcenter København

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

REFERAT. Punkter til beslutning

REFERAT. Punkter til beslutning SFR Oto-rhinolaryngologi REFERAT Møde i: SFR Oto-rhino-laryngologi inkl. audiologi Dato: 10. oktober 2017 Kl.: 12:30-13:30 Sted: Rigshospitalet, Adm.bygning, lokale 4 120, opg. 11, 4. sal Deltagere: Vicedirektør

Læs mere

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk STATUS 2014 JANUAR 2015 Patientstøtterne Røde Kors rødekors.dk INDHOLD Indledning... 3 26 Røde Korsafdelinger har patientstøtter... 4 Patientstøtter er til stede på mange forskellige sygehusafdelinger...

Læs mere

Patienthoteller i Århus Amt. Oversigtsrapport

Patienthoteller i Århus Amt. Oversigtsrapport Patienthoteller i Århus Amt Oversigtsrapport Konceptet er udviklet af Kvalitetsafdelingen i Århus Amt Lyseng Alle 1 8270 Højbjerg e-mail: amu@ag.aaa.dk Rapporten kan bestilles ved henvendelse til Kvalitetsafdelingen,

Læs mere

FØDSELSREGISTERET 2006 (foreløbig opgørelse)

FØDSELSREGISTERET 2006 (foreløbig opgørelse) FØDSELSREGISTERET 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 4 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus 100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers 20.06.65 10.5 Peter Rasmussen, 40 Århus 09.06.58 10.6 Jens Pedersen, 43 Randers 31.05.64 10.7 Ove Reimers, 58 Århus 13.09.78 10.8 Preben

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

2) Godkendelse af dagsorden Vi forventer ikke at kunne nå alle punkter og vil undervejs prioritere de punkter, som må udsættes til næste møde.

2) Godkendelse af dagsorden Vi forventer ikke at kunne nå alle punkter og vil undervejs prioritere de punkter, som må udsættes til næste møde. DVL Aarhus afdeling Referat fra bestyrelsesmøde den 27. august 2014 TID: den 27. august 2014 kl. 19 22 STED: Carl Blochs Gade 28, Aarhus C TIL STEDE: Niels Bo Rasmussen, Tommy Pedersen, Lisbet Hallum,

Læs mere

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER TELE Veteran Veteranklubben i Tele-post Greenland Referat af Generalforsamlingen d. 1. september 2012 på KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER Generalforsamlingen blev påbegyndt lidt over 1500 efter indtagelse

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling - Lørdag d. 8/5 2010

Referat fra stiftende generalforsamling - Lørdag d. 8/5 2010 Referat fra stiftende generalforsamling - Lørdag d. 8/5 2010 Burkinagruppen blev stiftet lørdag den 8. maj 2010 i Stavtrup ved Århus. 19 voksne og 8 børn deltog i stiftelsen af foreningen. Efter velkomst

Læs mere

Generalforsamling Dansk Byggeri Fyn. Torsdag den 2. oktober 2014 På Hotel Fredericia

Generalforsamling Dansk Byggeri Fyn. Torsdag den 2. oktober 2014 På Hotel Fredericia Generalforsamling Dansk Byggeri Fyn Torsdag den 2. oktober 2014 På Hotel Fredericia Invitation til den årlige generalforsamling På vegne af bestyrelsen for Dansk Byggeri Fyn og Sydjylland inviteres du

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Juni 2015 Velkommen Bestyrelsen vil med denne skrivelse, efter en vinter, ønske alle velkommen til et nyt år. På generalforsamlingen blev det

Læs mere

Vedtægter - Lodsejersammenslutningen Hammer Bakker

Vedtægter - Lodsejersammenslutningen Hammer Bakker Vedtægter - Lodsejersammenslutningen Hammer Bakker VEDTÆGTER for LODSEJERSAMMENSLUTNINGEN HAMMER BAKKER 1 Navn Sammenslutningens navn er LODSEJERSAMMENSLUTNINGEN HAMMER BAKKER. 2 Hjemsted Lodsejersammenslutningens

Læs mere

Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16

Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16 Side 1 af 13 Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16 Bestyrelsens arbejde tager udgangspunkt i det aktivitetskatalog, der blev vedtaget på den stiftende generalforsamling i 2013. Erfaringer opnået ved

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej Bjerringbro Tlf

Mammen Friskole Mammen Byvej Bjerringbro Tlf REFERAT af Bestyrelsesmøde tirsdag den 13. maj 2008 kl. 19.00 22.00 på skolen I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder), Ole Pedersen, (pædagog - deltog til kl. 21.00), Helle Schütt Rasmussen

Læs mere

Ældrerådet. Referat af Ældrerådets møde mandag den 14. august 2017 kl Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Ældrerådet. Referat af Ældrerådets møde mandag den 14. august 2017 kl Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ældrerådet Referat af Ældrerådets møde mandag den 14. august 2017 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen Inge Lund Christensen X Kirsten Feld X

Læs mere

Den Fælles Kapitalforvaltning

Den Fælles Kapitalforvaltning Den Fælles Kapitalforvaltning Løbenr. 42086/15 BAB/mni REFERAT AF MØDE i Den Fælles Kapitalforvaltning, afholdt torsdag den 16. april 2015 i Århus Bispegård, Århus Stift Tilstede var: Fra bestyrelsen:

Læs mere

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse 1 Navn Kredsens navn er: Epilepsiforeningen Kredsen er stiftet den under navnet: Kredsens geografiske område er kommuner Kredse under Epilepsiforeningen er

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Lennart Damsbo-Andersen Lennart.Damsbo-Andersen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet 29.01.2007

Referat fra bestyrelsesmødet 29.01.2007 Referat fra bestyrelsesmødet 29.01.2007 Afbud fra Anni Jensen 1) Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet 11.12.2006 Referatet blev enstemmigt godkendt. 2) Ordinær generalforsamling 05.02.2007 Bestyrelsen

Læs mere