Tillæg 1 til til Lokalplan 132. for boliger og erhverv i Nimbusparken ved Finsensvej

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillæg 1 til til Lokalplan 132. for boliger og erhverv i Nimbusparken ved Finsensvej"

Transkript

1 Tillæg 1 til til Lokalplan 132 for boliger og erhverv i Nimbusparken ved Finsensvej 1

2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer m.v. inden for planens geografiske område. En lokalplan fastlægger de konkrete bestemmelser for realiseringen af de rammer, der er fastlagt i kommuneplanen. Der er efter en lokalplans vedtagelse ikke pligt til at gennemføre de forhold, som lokalplanen beskriver, men alle ændringer af de eksisterende forhold skal ske i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Det vil sige, at en lokalplan regulerer alene fremtidige forhold og ændringer. Lokalplanen består af to dele; en redegørelsesdel og en bestemmelsesdel. Redegørelsen indeholder en gennemgang af planens baggrund, mål og indhold. Den beskriver lokalplanområdets eksisterende forhold kommuneplanen og den øvrige planlægning. Bestemmelsesdelen udgør den juridiske del af planen. Her opsummeres lokalplanens indhold i bestemmelser, som er gældende for alle ejendomme i lokalplanområdet. Kommunalbestyrelsen skal påse at bestemmelserne overholdes og skal sørge for at ulovlige forhold lovliggøres. Frederiksberg Kommune By- og Miljøområdet Bygge-, Plan- og Miljøafdelingen Rådhuset 2000 Frederiksberg Tlf Web: marts

3 Tillæg 1 til Lokalplan 132 for boliger og erhverv i Nimbusparken INDHOLD REDEGØRELSE... 5 Indledning... 5 Baggrunden for lokalplanen... 6 Lokalplanens indhold... 7 Miljø- og klimaforhold Forhold til til anden planlægning BESTEMMELSER Lokalplanens formål Områdets afgrænsning Områdets anvendelse Udstykning Vej-, sti og parkeringsforhold Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer Miljø- og klimaforhold Transformerstationer og andre forsyningsanlæg Grundejerforening Ophævelser af bestemmelser i lokalplan og servitutter Forudsætninger for ibrugtagning Retsvirkninger Vedtagelse Bilag

4 4

5 REDEGØRELSE INDLEDNING Kommunalbestyrelsen har vedtaget Tillæg 1 til Lokalplan 132 for et område i Nimbusparken ved Finsensvej endeligt. DET EKSISTERENDE OMRÅDE Lokalplanområdet og det omgivende kvarter Stedets karakter Nimbus Parken ligger mellem Finsensvej og Peter Bangs Vej på den tidligere Nilfisk grund, som var hjemsted for produktion, lager og administration for firmaet Fisker & Nielsen, der mellem 1912 og 1995 producerede Nilfisk støvsugere og Nimbus motorcykler. Sidstnævnte dog kun ind til Efterfølgende er området blevet omdannet og udbygget i etaper på baggrund af en arkitektkonkurrence og en helhedsplan. Omdannelsen af Nimbusparken har skabt et område med en blanding af nye og gamle bygninger, bolig og erhverv og åbne fælles opholdsarealer og parkering i konstruktion og på terræn. Området er i dag fuldt udbygget, på nær de sidste etaper mod Finsensvej, som udgør lokalplanområdet. Byrum Opholdsarealerne i Nimbusparken er anlagt som åbne haver mellem blokkene med forskellig karakter, f.eks. Den rette have, Den geometriske have og Frugthaven. Forbindelser Nimbusparken har offentlig tilgængelige forbindelser gennem området i nord-sydgående retning mellem Finsensvej og Peter Bangs Vej. I lokalplanområde 132, øst for nærværende lokalpla- 5

6 nområde, ligger den primære adgang for biler og cykler. Kulturmiljøer Lokalplanområdet er ikke en del af de i Kommuneplan 2013 udpegede kulturmiljøer. Bevaringsværdige bygninger og beplantning Lokalplanområdet omfatter ikke bevaringsværdige bygninger eller bevaringsværdig beplantning. Bebyggelse Lokalplanområdet er ubebygget. Skiltning Der er i dag én pylon der henviser til hele Nimbusparken ved Finsensvej. Pylonen vil som udgangspunkt blive genopsat, når byggeperioden er overstået. Frederiksberg Kommune har udarbejdet en vejledning til inspiration om udformning af facader og skilte under hensyntagen til bygningernes arkitektur. Skilte- og facadepjecen Din Facade kan findes på Frederiksberg Kommunes hjemmeside. BAGGRUNDEN FOR LOKALPLANEN Lokalplanområdet er i Lokalplan 132 udlagt til erhvervsformål. Lokalplantillægget er udarbejdet på baggrund af et konkret ønske om ændret anvendelse for at kunne opføre bebyggelse til boligformål målrettet studerende samt erhverv. Lokalplan 132 fastlægger visionerne og målene samt de overordnede rammer for hele Nimbusparken, som ønskes fastholdt. Der er derfor udarbejdet et tillæg til lokalplanen for den del af området, som ønskes ændret fra erhvervsformål til boligformål. Geografi for tillæg 1 til lokalplan 132 i forhold til Lokalplan 132 6

7 Kortet på side 6 viser den geografiske udstrækning af tillæg 1 til lokalplanen i forhold til hele lokalplanområdet. LOKALPLANENS INDHOLD Formålet med lokalplanen er at fuldende udbygningen af Nimbusparken ved at muliggøre opførelsen af boliger målrettet studerende ved en anvendelsesændring fra erhverv til boliger og erhverv. Anvendelsesændringen og opførelsen af boliger målrettet studerende kan bidrage til Nimbusparken med opholdsarealer, der sætter rammen for byliv og bevægelse til gavn for hele området. Samtidig vil de kommende beboere kunne bidrage til et mere dynamisk byområde i det de vil opholde sig i området i løbet af hele dagen og skabe et mere varieret byliv. Opførelsen af boliger målrettet studerende vil imødekomme den store efterspørgsel, og understøtte Kommuneplan 2013s målsætning om Frederiksberg som vidensby. Nimbusparken ligger centralt i forhold til uddannelsesinstitutionerne på Frederiksberg og i gåafstand til CBS campus og to metrostationer. Projektets udformning Den nye bebyggelse består af to bygningskroppe, hhv. en længebygning mod Finsensvej i nord og en vinkelbygning syd herfor mod de eksisterende plejeboliger. For at skabe indbydende og varierede rumlige oplevelser er begge bygningskroppe brudt op ved forskydninger i facaderne og forskellige bygningshøjder. Bygningerne er i 5,6 og 7 etager - højest mod Finsensvej og lavest mod plejeboligerne. Længebygningens gavl mod Finsensvej er trukket tilbage fra den omgivende facadeflugt for at skabe en mindre forplads et byrumsmæssigt hængsel mellem Nimbusparken og den omgivende by. Herved markeres adgangen til denne lille studieby, ligesom gennemgangsmuligheder i området tydeliggøres. For forbipasserende etableres en befriende pause i den lange husrække mod Finsensvej. Situationen får således også et slægtskab med adgangen til området fra Peter Bangs Vej. Mellem vinklens indadgående hjørne og længens sydlige gavl skabes et grønt beplantet gårdrum, som føjer sig til familien af haver i den allerede udførte del af Nimbusparken. Selve bygningskroppene udstråler tyngde med tilbageliggende vinduer som tydelige huller i større flader af murværk. Det gennemgående facademateriale er tegl i rødlige farvetoner og vinduer i mørke profiler, afstemt efter karaktererne i den eksisterende omgivende bebyggelse. Tidligere tiders ofte ornamenterede gadefacader, f.eks. i røde sten med partier i natursten eller pudsede felter og mere afmålte gårdfacader ofte i gule sten, er inspiration til bebyggelsens facader. Og som en parafrase over klassiske Frederiksberg-kar- 7

8 réers ydre og indre facader afstemmes bebyggelsens facader efter de nærliggende uderum. Mod områdets nabobygninger er det rustikke rødlige nuancer der dominerer, mens murværket i vinklens indre, mod bebyggelsens gårdrum, er i lysere og mere gullige nuancer. Den rustikke karakter etableres ved få elementer. Selve teglstene vælges, så variationer i struktur og farver træder i tydelig karakter. Og murværkets forbandt (murkonstruktion) vælges så det fremhæver sammenhængende flader frem for mønstre. Særligt stueetagens og den øverste etages murværk i de ydre facader gives en særlig behandling i form af detaljering og/eller farvetoninger, således at bygningernes nedre møde med omgivelserne og øvre afslutning understreges. Som kontrast er de mere forfinede murede vindueslysninger i lysere overflader samt lettere apteringer som altaner, værn o.a. alt i alt medvirkende til at fremhæve murværkets rustikke tyngde. Det overvejes blandt andet at anvende genbrugstegl til facadernes murværk, hvis det er teknisk muligt. Genbrugstegl er oftest ældre kulbrændte sten, der i kraft af tidens tand, som giver en i denne sammenhæng arkitektonisk interessant variation og stoflig karaktér. Genanvendelse af gamle teglsten rummer, ud over deres æstetiske kvaliteter, også store miljøgevinster, da CO 2 -belastningen for afrensning og genanvendelse kun er en 1/50-del i forhold til produktionen af nye teglsten. Se illustrationer på s Boligtyper Projektet indeholder forskellige boligtyper til studerende. Således indrettes både mere traditionelle kollegier og studieboliger som mindre bofællesskabs-lejligheder. Kollegierne bliver indrettet med værelser på 15m 2 inkl. eget toilet og bad med adgang via fordelings- og flugtvejsgang til et fælles køkken/alrum pr kollegieværelser. Derudover etableres fællesrum i kælderen. Bofællesskabs-lejlighederne bliver indrettet til 4 til 6 studerende, hvor fællesarealerne vil fungere som en mere integreret opholdsdel i sammenhæng med den studerendes værelse, modsat et traditionelt kollegiebyggeri. Således har alle værelserne direkte adgang til lejlighedens fælles køkken/alrum. Der er pr. lejlighed 2 fælles bad/toilet. Boligstørrelsen vil blive vurderet ud fra det samlede areal af værelserne og fællesarealerne svarende til min. 15 m 2 netto per studerende. Ubebyggede arealer De nye bygninger danner sammen med landskabsdisponeringen nye karakteristiske byrum i Nimbusparken. En forplads ved Finsensvej, som inviterer ind i Nimbusparken; en grøn passage mellem ankomstpladsen og den hævede plads; en opholdstrappe og gårdrum som omkranset af nye og eksisterende bygnin- 8

9 ger danner et stort bymæssigt og grønt hævet pladsrum med græsklædte sidde-trin og rampeanlæg; en boldbane på det nuværende p-areal, som bliver et nyt aktivt byrum med en indhegnet boldbane med klatreplanter; en kantzone som mod den østvendte kant langs de nye bygninger og byrum disponeres med forskellige grønne elementer i form af beplantede hævede flader med siddekanter som fortsætter langs den sydligste facade af nybyggeriet mod de eksisterende plejeboliger. Mellem længen og vinklen er der passage fra det aktive byrum til den hævede plads. Bygningerne og landskabsbearbejdningen skaber hele vejen rundt opholdsmuligheder, så der de relevante steder dannes afstand men ikke ryg mod omgivelserne. Således placeres de mere urbane byrum mod øst, mens de grønne placeres mod vest. Den hævede plads med de græsklædte siddetrin og et sydvendt solhjørne tænkes som det primære fælles opholds- og adgangsrum til kollegiedelen, mens studielejlighedernes primære solbeskinnede opholdsarealer forventes at blive de syd- og vestvendte altaner og terrasser. Tagflader disponeres som grønne beplantede tage, med eventuel tagterrasse og solcelleanlæg. Bilag 4 er en nærmere beskrivelse af byrummene. Trafik og parkering Lokalplanområdet er en del af et større lokalplanområde lokalplan 132. Lokalplanområdet vejbetjenes fra Finsensvej og Peter Bangs Vej via lokalplanområde 132. Der anlægges ydermere en vejadgang fra Finsensvej langs lokalplanområdets vestlige afgrænsning. Vejadgangen indrettes dog kun til fodgængere og skal anlægges som en grøn sti. Stien indgår som en del af opholdsarealet. Parkering til biler indrettes delvist i en eksisterende parkeringskælder og på eksisterende parkeringspladser på terræn, som alle er anlagt i forbindelse med lokalplanområde 132. Parkeringsområdet er anlagt for hele lokalplanområde 132. Da der er mange forskellige funktioner i Nimbusparken er der god mulighed for dobbeludnyttelse af parkeringspladserne. For eksempel vil erhvervsejendommene og boligerne have behov for parkeringspladser på forskellige tider af døgnet. Området ligger i et stationsnært kerneområde tæt på flere metrostationer og tæt på uddannelsesinstitutionerne på Frederiksberg. På den baggrund skal der sikres bilparkeringspladser svarende til 1 parkeringsplads pr. 300 m 2 ungdomsbolig og 1 parkeringsplads pr. 100 m2 erhverv samt tilhørende handicapparkering. Parkering til cykler skal indrettes delvist under og på terræn. Der skal udlægges 2 cykelparkeringspladser pr. bolig til ungdomsboliger og 1 cykelparkeringsplads pr. 25 m2 erhverv. Cy- 9

10 Illustration 1 - Byrum ved Finsensvej Illustration 2 - Den grønne passage fra Finsensvej mod opholdstrappen og gårdrummet 10

11 Illustration 3 - Opholdstrappen og gårdrummet Illustration 4 - Parkering og boldbane 11

12 Snit 1 - facader nord Snit 2 - facader syd 12

13 Snit 3 - facader øst Snit 4 - facader vest 13

14 kelparkeringspladserne under terræn indrettes i en cykelkælder med direkte adgang både til ankomstvejen, opholdsterassen og opgangene. Den lette adgang direkte til boligerne gør cykelkælderen let og attraktiv at bruge. Da kun halvdelen af cykelparkeringspladserne anlægges til at begynde med, skal cykelkælderen indrettes så den kan imødekomme muligheden for at etablere et tolags cykelparkeringssystem, så kapaciteten kan udvides uden yderligere inddragelse af gulvareal. Der skal anlægges tilstrækkeligt med cykelparkeringspladser på terræn i tilknytning til opgangene og ved gårdrummet til blandt andet gæster. Det fleksible cykelparkeringssystem kan imødekommet behovet, når det opstår, men da det i en længere årrække primært vil være udenlandske studerende på kortere ophold på Frederiksberg vurderes det at én cykel per bolig er tilstrækkelig kapacitet at anlægge til at begynde med. Bebyggelsens skyggevirkning Der er udarbejdet 13 skyggediagrammer for den kommende bebyggelse. Skyggediagrammerne er udarbejdet for jævndøgn og sommer- og vinterhverv, jf. de næste sider. Skyggediagrammerne viser, at bebyggelsen vil medføre skyggegener for dele af den omkringliggende bebyggelse. Den kommende bebyggelse vil medføre skygger for bebyggelsen mod vest langs Finsensvej i de tidlige morgentimer både ved jævndøgn og ved sommerhverv ligesom den vil medføre skygger for bebyggelsen mod øst langs Finsensvej sidst på eftermiddagen. Bebyggelsens placering og højde er ændret en smule i forhold til den oprindelige placering og højde i lokalplan 132. Bebyggelsen på sydsiden af Finsensvej vil ikke opleve flere skyggegener i forhold til den tidligere planlagte bebyggelse. Bebyggelsen på nordsiden af Finsensvej vil få en anderledes skyggepåvirkning i forhold til den tidligere planlagte bebyggelse, da den nye bebyggelse er højere men samtidigt smallere og er trukket tilbage fra Finsensvej. Skyggegenerne vurderes derfor at blive mindre end ved den tidligere planlagte bebyggelse. Bebyggelsen mod Finsensvej internt i Nimbusparken mod vest vil ligge lidt mere i skygge i de tidlige morgentimer i jævndøgn. Bebyggelsen Humlebien, vest for den planlagte bebyggelse, vil ligge mindre i skygge på grund af den nye åbning i forbindelse med den nye hævede plads med terrasseanlægget. Bebyggelsen internt i Nimbusparken mod vest vil også opleve skyggegner i de tidlige morgentimer i jævndøgn. Også bebyggelsen langs Lindevangs Allé vil opleve skyggegener i de tidlige aftentimer ved sommerhverv. Bebyggelsen er disponeret anderledes end den oprindeligt planlagte bebyggelse i lokalplan 132. En større del af bebyggelsen er flyttet længere mod 14

15 øst i forhold til den oprindeligt planlagte bebyggelse. Det betyder, at skyggerne bliver bredere, bebyggelsen langs Lindevangs Allé vil derfor opleve skyggegener i et længere tidsrum end oprindeligt. Det vurderes samlet, at den nye bebyggelse ikke vil give væsentlige skyggegener for den eksisterende omkringliggende bebyggelse i forhold til den planlagte i lokalplan 132. Skyggediagram 21. juni kl. 9. Skyggediagram 21. juni kl

16 Skyggediagram 21. juni kl. 15. Skyggediagram 21. juni kl. 16. Skyggediagram 21. juni kl

17 Skyggediagram 21. juni kl. 18. Skyggediagram 21. juni kl. 19. Skyggediagram 21. marts kl

18 Skyggediagram 21. marts kl. 12. Skyggediagram 21. marts kl. 15. Skyggediagram 21. marts kl

19 Skyggediagram 21. marts kl. 17. Skyggediagram 21. december kl

20 MILJØ- OG KLIMAFORHOLD Bæredygtigt byggeri For Frederiksberg Kommune er det vigtigt, at byggeri i kommunen gennemføres på en skånsom og miljørigtig måde. Kommunen har derfor udarbejdet Retningslinjer for for miljø- og energirigtigt byggeri, som bygherren opfordres til at anvende ved byggeriet. Bæredygtigtige og energirigtige løsninger kan designes, så de passer til bygningernes og områdets karakter. Lavenergibygning klasse 2015 defineres i henhold til bygningsreglementet. Kommuneplan 2013 fastlægger at krav om lavenergibebyggelse principielt omfatter alt nybyggeri, herunder af boliger, erhverv, kommunale bygninger mv. Nybyggeri skal opføres som mindst lavenergibygning klasse Ved opførelse af lavenergibebyggelse skal kommunen dispensere fra det normale krav om tilslutning til kollektiv varmeforsyning, før ny bebygelse må tages i brug. Lokal håndtering af regnvand Frederiksberg skal være klimaby for fremtiden, hvor der arbejdes målrettet med klimatilpasning, for at håndtere klimaudfordringerne. Ved opførelse af byggeriet må afløbskoefficienten/ befæstelsesgraden ifølge Spildevandsplan ikke overstige 0,75. Kommunalbestyrelsen kan dog, jf. Spildevandsplanen, dispensere fra dette, såfremt der udføres andre klimatilpasningstiltag. Lokalplanen stiller krav om grønne tage med beplantning som tagbelægning. De grønne tage kan medvirke til at tilbageholde dele af regnvandet og derved mindske belastningen af kloaksystemet og reducere risikoen for oversvømmelse. Dele af byrummet er indrettet med grønne bede, som ligeledes kan tilbageholde dele af regnvandet. Der kan på grund af tilstedeværelsen af jordforurening, som udgangspunkt ikke forventes tilladelse til nedsivningsanlæg. Regnvand skal, hvis muligt og tilladeligt, nedsives via porøse belægninger. Det er derfor tanken, at overfladebelægninger så vidt muligt skal udføres i porøse materialer. Etablering af egentlige nedsivningsanlæg kræver tilladelse fra Frederiksberg Kommune og skal være i overensstemmelse med kommunens spildevandsplan. Afløbskoefficienten (φ) er et udtryk for hvor meget regnvand, der siver ned i jorden, og dermed også hvor meget, der bliver ført til kloaksystemet. Hvis φ = 0,8 betyder det, at 80 % af regnvandet bliver ført til kloaksystemet, og 20 % siver ned i jorden. Afløbskoefficienten sættes lig befæstelsesgraden. Afløbskoefficienten φ er en faktor med værdier mellem 0,0-1,0. Normalt anvendes følgende værdier for φ: 1,0 for tagflader og tætte terrænbelægninger,f.eks. asfalt, beton eller belægninger med tætte fuger, 0,8 for belægninger med gruseller græsfuger, 0,6 for grusbelægninger, 0,1 for havearealer og arealer uden belægning. Støj En lokalplan må kun udlægge arealer til støjfølsom anvendelse, hvis planen med bestemmelser om etablering af afskærmningsforanstaltninger mv. kan sikre den fremtidige anvendelse mod støjgener. Lokalplanområdet er belastet af et støjniveau fra trafikken på Finsensvej på op til ca. 65 db (L den ), som ligger over miljøstyrel- 20

21 sens vejledende støjgrænser. Der skal derfor foretages støjafskærmende foranstaltninger i form af støjruder og afskærmning af altaner og terasser, der er tilpasset bebyggelsens arkitektur. Opførelsen af bebyggelsen, som muliggøres i lokalplanen, forventes ikke at medføre nævneværdig forøgelse af trafikstøjen i området. Jordforurening Lokalplanområdet er kortlagt på vidensniveau 2, da der er konstateret jordforurening med blandt andet olie, klorerede opløsningsmidler og tungmetaller. Bygge- og anlægsarbejdet må derfor ikke påbegyndes uden kommunalbestyrelsen tilladelse i henhold til jordforureningslovens 8. Grunds- og spildevandsforhold Lokalplanen er beliggende i et bymæssigt område, hvor området er udpeget som et område med særlige drikkevandsinteresser. Området er beliggende ca. 600 meter fra Frederiksberg Vands indvindingsboringer. Området er kortlagt på vidensniveau 2 i henhold til lov om forurenet jord. I området for lokalplanen må der ikke ske en ændret anvendelse, hvis det medfører en ringere grundvandsbeskyttelse. Ændringer, der fremmer godt grundvand, skal generelt fremmes. Inden for områder med særlige drikkevandsinteresse må der ikke anvendes bygnings- og belægningsmaterialer, som kan forurene det afstrømmende regnvand. Opførelsen af byggeriet kræver en 8 tilladelse i henhold til jordforureningsloven. Her vil være krav til byggeriet, så det ikke medfører en øget risiko for grundvandsressourcen f.eks. via krav om bortgravning af jordforurening. Områdets dæklag (lerlag) er ifølge den geologiske kortlægning meter. Det vurderes således ikke at være behov for grundvandssænkninger ved byggeriet. Nedsivning af regnvand (fra f.eks. tage) kræver en tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven, og kan kun forventes tilladt, såfremt det dokumenteres, at det ikke medfører en risiko for grundvandsressourcen. Som udgangspunkt forventes der, på grund af jordforureningen, ikke givet tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg. Alt spildevand ledes til kloak, og herfra videre til renseanlæg Lynetten. Bygge- og anlægsarbejder Bygge- og anlægsarbejder i Frederiksberg Kommune er omfattet af kommunens Forskrift for begrænsning af støjende og støvende bygge- og anlægsarbejder. Til forskriften hører Vejledning om miljøforhold ved bygge- og anlægsarbejder. Begge har hjemmel i miljøbeskyttelsesloven og kan findes på kommunens hjemmeside. Caféer og restauranter Caféer og restauranter inden for lokalplanområdet er omfattet af kommunens Forskrift vedr. Miljøkrav ved indretning og drift af restaurationer. Forskriften har hjemmel i miljøbeskyttelsesloven og kan findes på kommunens hjemmeside. 21

22 Affald Der skal sikres mulighed for placering og tømning af affaldsbeholdere efter det til enhver tid gældende regulativer vedrørende husholdnings- og erhvervsaffald. Der kan etableres affaldsløsninger fælles for flere boliger. Affaldsløsningerne skal indpasses i den omkringliggende bebyggelse og indrettes med mulighed for kildesortering af husholdningsaffaldet efter de til enhver tid gældende regulativer vedrørende husholdnings- og erhvervsaffald. Affaldsbeholderne skal afskærmes og indpasses i bebyggelsen. FORHOLD TIL TIL ANDEN PLANLÆGNING Lov om miljøvurdering af planer og programmer I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen er der foretaget en screening af planens forventede miljøpåvirkning af omgivelserne (Jf. lov om miljøvurdering af 3. juli 2013). Screeningen viser, at de anvendelses og bebyggelsesmuligheder, som lokalplanen anviser, ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger af området. Der foretages derfor ingen egentlig miljøvurdering af lokalplanen. Kommuneplan 2013 Rammer for lokalplanlægning I Kommuneplan 2013 er lokalplanområdet en del af rammeområde 3.C.4 Omkring Nimbusparken, som fastlægger anvendelsen til blandede byfunktioner, hvor der foruden boliger især kan lokaliseres kontor- og serviceerhverv, forlystelser, offentlige institutioner, undervisningsinstitutioner o.l. Den maksimale bebyggelsesprocent er 135 med et maksimalt etageantal på 6 etager. Området er et stationsnært kerneområde. Detailhandel Den nordlige del af lokalplanområdet ligger inden for Frederiksbergs detailhandelsstruktur inden for bydelsstrøget ved Nimbusparken. Lokalplanen åbner mulighed for en samlet ramme på 150 m 2 detailhandel til både udvalgs- og dagligvarer. Den enkelte butik må maksimalt have en butiksstørrelse på 150 m 2 for både udvalgsog dagligvarebutikker. Butikken vurderes i kraft af dens størrelse primært at forsyne lokalområdet og forventes dermed ikke at generere yderligere trafik. Endvidere er der tale om et relativt begrænset arealudlæg til detailhandel. Det vurderes derfor, at områdets butikker vil blive et supplement til det eksisterende butiksudvalg langs Finsensvej og de nærliggende detailhandelsområder. Lokalplanens overensstemmelse med kommuneplanen Lokalplanen er i forhold til det maksimale etageantal ikke i over- 22

23 ensstemmelse med kommuneplanen. Derfor udarbejdes sideløbende med nærværende lokalplan Kommuneplantillæg nr. 3, som fastlægger det maksimale etageantal til 7 etager. Ved endelig vedtagelse af kommuneplantillægget vil der være overensstemmelse mellem kommune- og lokalplan. Lokalplaner Området er omfattet af Lokalplan 132. Lokalplan 132 aflyses i forhold til følgende bestemmelser, for så vidt angår nærværende lokalplanområde (området omfattet af Tillæg 1 til Lokalplan 132): 3.3, 6.3.1, 6.4.1, For byggefelt II, For byggefelt III og For byggefeltområde III-Z, 7.1, 7.5, 8, 9.1 Afsnit 1 og 9.2. De øvrige bestemmelser i Lokalplan 132 opretholdes, herunder bebyggelsesprocenten på 135 for området som helhed. Servitutter Gyldigheden af udtrykkeligt angivne tilstandsservitutter ophører, hvis servituttens opretholdelse er i strid med lokalplanens formål og hvis servitutten ikke vil bortfalde som følge af 18. Byggelovgivningen For forhold der ikke er reguleret af lokalplanen gælder de bebyggelsesreguelrende bestemmelser i byggeloven og bygningsreglementet. Byggelovgivningens krav om byggetilladelse og anmeldelse samt krav til konstruktioner og brandforhold gælder uanset lokalplanen. En lokalplan skal administreres efter den byggelovgivning, der er gældende på det tidspunkt, hvor lokalplanen er vedtaget. Museumsloven Inden for lokalplanområdet kan der være risiko for at støde på jordfaste fortidsminder under anlægsarbejderne. Københavns Museum tilbyder en forundersøgelse af byggegrunde før igangsætning af anlægsarbejdet. Bygherre skal være opmærksom på, at hvis der i forbindelse med anlægsarbejde i området påtræffes jordfaste fortidsminder eller andre kulturhistoriske anlæg, skal anlægsarbejdet (jf. museumslovens 27, LBK nr af 14. december 2006) omgående indstilles i det omfang, det berører fortidsmindet, og Københavns Museum underettes. Jordforureningsloven Ifølge lov om forurenet jord skal der søges om tilladelse, hvis anvendelsen af et kortlagt areal ønskes ændret til følsom anvendelse, eller hvis der ønskes udført et bygge-/anlægsarbejde på et kortlagt areal inden for det offentlige indsatsområde. Tilladelsen kaldes en 8-tilladelse. 23

24 24

25 TILLÆG 1 TIL LOKALPLAN 132 for boliger i Nimbusparken BESTEMMELSER I henhold til lov om planlægning, lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013 med senere ændringer, fastsættes herved følgende bestemmelser for det i afsnit 2 nævnte område: 1. Lokalplanens formål bemærkninger at udlægge lokalplanområdet til blandede byfunktioner med mulighed for bolig- og erhversformål, herunder serviceerhverv og detailhandel. at muliggøre opførelse af bebyggelse til boliger til fuldtidsstuderende på erhvervskompetencegivende uddannelse samt kontor- og serviceerhverv og detailhandel. at skabe attraktive opholdsarealer for beboerne med offentlig adgang. at medvirke til at skabe et område med høj bygningsmæssig kvalitet i et arkitektonisk formsprog, der kan indgå i samspil med omgivelserne. at sikre en god ankomstplads ved Finsensvej og en offentlig tilgængelig stiforbindelse for fodgængere gennem området. 2. Områdets afgrænsning bemærkninger Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter følgende ejendomme, matrikelnumrene og herunder opdelte ejerlejligheder: dele af 68d, 68q, alle af Frederiksberg, samt alle parceller og ejerlejligheder, der efter den udstykkes og opdeles fra disse. 3. Områdets anvendelse bemærkninger Blandede byfunktioner 3.1 Området må kun anvendes til blandede byfunktioner i form af ungdomsboliger til fuldtidsstuderende samt erhversformål, herunder serviceerhverv og detailhandel. Erhvervsformål, serviceerhverv og detailhandel kan udelukkende placeres i stueetagen i byggefelt 3. 25

26 Ungdomsboliger til fuldtidsstuderende 3.2 Området må kun anvendes til ungdomsboliger til fuldtidsstuderende på erhvervskompetencegivende uddannelser. Det vil sige, at mindst én beboer i hver bolig skal være fuldtidsstuderende på en erhvervskompetencegivende uddannelse, og at boligen skal fraflyttes senest 1 år efter, at uddannelsen er afsluttet eller afbrudt. Ved fuldtidsstuderende forstås studerende på uddannelser, der af uddannelsesinstitutionen er tilrettelagt som fuldtidsstudium. Et fuldtidsstudium kan bestå af perioder med praktik. I en ungdomsbolig med kollegieværelser, skal hvert værelse forstås som en bolig i forhold til kravet om studieaktivitet. En mindre del af studieboligerne kan dog benyttes til forsknings- og undervisningspersonale tilknyttet en uddannelsesinstitution. 3.3 Ejendommens ejer fører tilsyn med, at ejendommen anvendes til ungdomsboliger i overensstemmelse med pkt. 1. Tilsyn føres ved, at beboerne mindst én gang årligt afleverer en erklæring om studieaktivitet, der er bekræftet af uddannelsesinstitutionen. 3.4 Er ungdomsboligerne ejerboliger, påhviler tilsynspligten efter 3.3 ejerforeningen. Ejerforeningen fastsætter i sin vedtægt nærmere bestemmelser om tilsynet. Publikumsorienterede erhverv 3.5 Minimum 100 m 2 af stueetagen i byggefelt 3 A+B, jvf. kortbilag 2, skal dog anvendes til publikumsorienterede serviceerhverv som café, restaurant, galleri, showroom og lignende eller detailhandel, der kan skabe liv i området. Detailhandel 3.6 Detailhandel skal placeres i byggefelt 3B mod nord mod Finsensvej. 3.7 Det samlede bruttoetageareal til butikker må inden for lokalplanområdet ikke overstige 150 m². Bruttoetagearealet for den enkelte butik må ikke overstige 150 m² for dagligvarer og 150 m² for udvalgsvarer. Beregning af bruttoetagearealet til butiksformål sker efter bygningsreglementets bestemmelser om beregning af bebyggelsens areal, idet dog den del af kælderen, hvor det omgivende terræn ligger mindre end 1,25 m under loftet i kælderen medregnes. Ved beregning af bruttoetagearealet kan fradrages arealer til personalekantine, personaletoiletter, personalefitnessfaciliteter og personalepauserum, dog maksimalt i alt 200 m 2. 26

27 Kældre 3.8 Kældre må kun benyttes til fælles formål for bygningens beboere, fællesrum, cykelparkering, pulterrum, vaskerum og lignende, lager for virksomheder i bebyggelsen samt til rum, som er nødvendige for selve bygningens funktion. Ubebyggede arealer 3.9 Ubebyggede arealer må kun benyttes til offentligt tilgængeligt opholdsareal og til offentligt tilgængelige stier samt parkerings- og adgangsareal for beboere, samt kunder, besøgende, leverandører mv. 4. Udstykning bemærkninger 4.1 Der kan foretages udstykning af sokkelgrunde. Udstykninger af sokkelgrunde kan være mindre end 700 m Vej-, sti og parkeringsforhold bemærkninger Vejadgang 5.1 Vejadgang til området skal kunne foregå fra Finsensvej og Nimbusparken jvf. Lokalplan Der skal anlægges en offentligt tilgængelig vej indrettet til gående i en bredde af mindst 3,6 m, som vist på kortbilag 2. Parkeringspladser 5.3 Der skal anlægges 1 parkeringsplads pr. 300 m 2 kollegie- og ungdomsboliger og 1 parkeringsplads pr. 100 m 2 erhvervsformål. 5.4 Parkeringskravene skal opfyldes indenfor lokalplanområdet for Lokalplan

Lokalplan nr. 132. for et område mellem Peter Bangs Vej og Finsensvej

Lokalplan nr. 132. for et område mellem Peter Bangs Vej og Finsensvej Lokalplan nr. 132 for et område mellem Peter Bangs Vej og Finsensvej 2005 Lokalplan nr. 132 er udarbejdet af Frederiksberg Kommune Teknisk Direktorat Projekt- og Planafdelingen Rådhuset 2000 Frederiksberg

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 179. for en institution på Frederiksvej

Lokalplan 179. for en institution på Frederiksvej Lokalplan 179 for en institution på Frederiksvej 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer m.v. inden for planens geografiske område. En lokalplan fastlægger

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Lokalplan nr. 103 for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Februar 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen udlægger området

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej.

For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej. Lokalplan GL 80.2 For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej. Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og formål side 2 Lokalplanens område side 2 Lokalplanens indhold side

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 128 For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold...................... 2.. Lokalplanens

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 VEDTAGET Tillæg 5 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 16. december 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 5 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 16. august

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet. 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 3 Bestemmelser side 7 Retsvirkninger side 12 Kortbilag 1, matrikelkort side 14 Kortbilag 2, delområder side 15 Kortbilag 3, fremtidige forhold side 16 Kortbilag 4,

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT mtr.nr. 181 m.fl. Ringkøbing bygrunde -7,IN! 1979*008452 Anmelder: Jørgen H.Krogh advokat Ringkøbing STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT 3 ASI1 RINGKØBING KOMMUNE.

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde C2 Centerområde vest for Jyllandsgade 1. Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Da lokalplanen for et område udlagt til centerformål

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

Forslag til Lokalplan 177. Forslag til Lokalplan 177

Forslag til Lokalplan 177. Forslag til Lokalplan 177 7. udkast af 29. maj 2012 Forslag til Lokalplan 177 for et område til kultur- og bevægelseshus samt til butik og Forslag til tillæg 1 til lokalplan 177 Forslag til Lokalplan 177 erhverv i Flintholmområdet

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Sundholm Syd Skema A AB+

Sundholm Syd Skema A AB+ Sundholm Syd Skema A AB+ september 2010 Bertelsen & Scheving arkitekter Almen Bolig + Sundholm Skema A 1 Helhedsplan AB+ 2 AB+ 1 2 Almen Bolig + Sundholm Skema A Bertelsen & Scheving arkitekter Introduktion

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

Lokalplan nr. F108. For del af erhvervsområde ved Kongevejen Højvangen i Fredensborg

Lokalplan nr. F108. For del af erhvervsområde ved Kongevejen Højvangen i Fredensborg Lokalplan nr. F108 For del af erhvervsområde ved Kongevejen Højvangen i Fredensborg INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 3 INDLEDNING 3 KLAGEVEJLEDNING 3 BORGERMØDE 3 LOKALPLANOMRÅDET 4 LOKALPLANENS BAGGRUND

Læs mere

Byggebestemmelser / Vurderinger

Byggebestemmelser / Vurderinger Byggebestemmelser / Vurderinger 1. Ved ændringer af bebyggelser samt nybyggeri, skal der indhentes en byggetilladelse hos vurderingsudvalget i kontorvagten, medbringende en skitsetegning over byggeriet.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 30 vedrører Herlev skole, som ligger mellem Herlev Bygade og Herlev Hovedgade. Skolen skal nedlægges og bygningerne ønskes indrettet

Læs mere

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kgs. Lyngby 3.

Læs mere

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Forholdet til tidligere planlægning...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens retsvirkninger...7 LOKALPLANEN...8

Læs mere

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 123 Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 2000 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge Lokalplan nr. 10.07 Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge fra den 23. juli til den 19. september 2014. Plan Juli 2014 Baggrund Lokalplanens indhold Borgerinddragelse Kommuneplan 2013-2025 Eksisterende

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 5.23 Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Baggrund for lokalplanen....3 Lokalplanens formål....3

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER:

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER: LOUALPLAN NR. I20 EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 ANMELDER: STØVRING KOMMUNE / HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

STUDIEBOLIGER. Teglholmsgade, København. Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende.

STUDIEBOLIGER. Teglholmsgade, København. Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende. STUDIEBOLIGER Teglholmsgade, København Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende. BESKRIVELSE Projektet omfatter 100 studieboliger som udbydes som ejerboliger. Bygningen placeres i det udlagte

Læs mere

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune.

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune. T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 13 vedrører en grund ved Violinvej syd for Herlev station og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Odder Kommune Lokalplan nr. 1075 Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

LOKALPLAN 06-005 BOLIGOMRÅDE, GUNDORFSLUND, HOBROVEJ BYFORNYELSESPLAN AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS

LOKALPLAN 06-005 BOLIGOMRÅDE, GUNDORFSLUND, HOBROVEJ BYFORNYELSESPLAN AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS LOKALPLAN 06-005 BOLIGOMRÅDE, GUNDORFSLUND, HOBROVEJ BYFORNYELSESPLAN NR.1 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS INDHOLDSFORTEGNELSE -------------- ------------------------ REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og

Læs mere

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre:

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre: 1 SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11-9104 For et erhvervsområde ved Vaskilde, Dybbøl I henhold til kommuneplanloven, (miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 918 af 22. december 1989) fastsættes herved

Læs mere

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14.

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14. . Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B 08381 5700 Svendborg 14.~7B7 SVENDBORG KOMMUNE Lokalplan nr. 001.156 for et område ved Korsgade,

Læs mere

gladsaxe.dk Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2009 Bagsværd Fælled

gladsaxe.dk Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2009 Bagsværd Fælled gladsaxe.dk Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2009 Bagsværd Fælled Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2009 er fremlagt i perioden 05.03.203 til 07.05.203. Har du indsigelser eller ændringsforslag

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Ny gade- og fortovsbelægning skal følge principperne for belægning vist på Bilag B og udføres enten i brosten, chaussésten, betonfliser, bordursten, teglklinker, pigsten eller asfalt. Eksisterende brostensbelægning

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN 19 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 19 vedrører et ubebygget område nord for Klausdalsbrovej vest for Gammelgårdsvej og udlægger det til rækkehusbebyggelse på nær et mindre

Læs mere

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11.

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11. VEDTAGET TILLÆG 20 Silkeborg Kommune offentliggør Tillæg 20 til Kommuneplan 2009-2020. Tillæg nr. 20 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020 er udarbejdet i overensstemmelse med planlovens 23c, i forbindelse

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-005 BOLIGBEBYGGELSE, TYLSTRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold 1. 1. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE side Indledning... 2 Indholdsoversigt... 3 Lokalplanens formål og indhold... 3 Forholdet til anden planlægning... 5 Lokalplan nr. 20... 8 Tillæg til Kommuneplan 2002-2014...13 Kortbilag:

Læs mere

Kastanievejskarreen 1/746. Plannummer 1.1.01. Anvendelse specifik. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent 110% Bebyggelsesprocent af

Kastanievejskarreen 1/746. Plannummer 1.1.01. Anvendelse specifik. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent 110% Bebyggelsesprocent af 1.1.01 Kastanievejskarreen Plannummer 1.1.01 Plannavn Anvendelse generelt Anvendelse specifik Fremtidig zonestatus Zonestatus Plandistrikt Kastanievejskarreen Centerområde Bycenter Kgs. Lyngby Bebyggelsesprocent

Læs mere

Lokalplan 261. for Kildegårdsvej 18-20

Lokalplan 261. for Kildegårdsvej 18-20 Lokalplan 261 for Kildegårdsvej 18-20 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 261 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

Læs mere

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. maj 2015 Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Teknik og Miljø bemyndiges til at meddele de fornødne tilladelser til

Læs mere

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 STEVNS KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse...3 Lokalplanens område og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3 Naturbeskyttelsesloven... 4 Forhold til anden planlægning... 4

Læs mere

Lokalplan nr. 112. for et område mellem Solbjergvej, Sylows Allé, Howitzvej og Jernbanestien

Lokalplan nr. 112. for et område mellem Solbjergvej, Sylows Allé, Howitzvej og Jernbanestien Lokalplan nr. 112 for et område mellem Solbjergvej, Sylows Allé, Howitzvej og Jernbanestien Oktober 2001 INDLEDNING Baggrund Frederiksberg Kommune har i sommeren 2000 afholdt en indbudt arkitektkonkurrence

Læs mere

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 30 for et område til boligformål ved og Dyrehavevej Steensvej NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 For et område til boligformål ved Steensvej og Dyrehavevej REDEGØRELSE: LOKALPLANENS

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kgs. Lyngby 19. marts 2013 Dato for

Læs mere

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7 ZZZ.01 Niras Test Indholdsfortegnelse Formål 1 Bestemmelser 2 1 Formål 3 2 Område 4 3 Områdets anvendelse 5 4 Udstykninger 6 5 Veje, stier og parkering 7 6 Bebyggelsens omfang og placering 8 7 Bebyggelsens

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 27 Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by Ikast Kommune Forslag: Teknisk udvalg: 24/9-1984. Byrådet : 9/lo-1984. Endelig: Teknisk udvalg: 28.1.1985 Byrådet : 12.2.1985 LOKALPLAN NR.

Læs mere

LOKALPLAN 156. Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000. for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel GENTOFTE KIRKEGÅRD ADOLPHSVEJ GENTOFTE SØ

LOKALPLAN 156. Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000. for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel GENTOFTE KIRKEGÅRD ADOLPHSVEJ GENTOFTE SØ LOKALPLAN 156 for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000 GENTOFTE KIRKEGÅRD H.A.CLAUSENS VEJ WILH.SCHMIDTS VEJ ADOLPHSVEJ GENTOFTEGADE GENTOFTE SØ INDHOLDELSFORTEGNELSE

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant Greve Kommune Lokalplan nr. 12.40 Forslag Greve Strandvej 96, Restaurant Journal nr. 01.02.05-P16 Sagsnr. 2010-2929 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget

Læs mere

hedegaardsvej Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegårdsvej

hedegaardsvej Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegårdsvej hedegaardsvej Borgerrepræsentationen har den 17. juni 2015 vedtaget forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegaardsvej. Lokalplanområdet ligger i bydelen Amager Øst. Offentlig høringsperiode fra

Læs mere

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret HOLSTE.BR0 KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 276 FOR LAVHEDECENTRET INDHOLDSFORTEGNELSE: side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er en lokalplan Lokalplanens

Læs mere

1. LOKALPLANENS FORMh

1. LOKALPLANENS FORMh 1 ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 1004 Lokalplan for karreen Rosensgade - Abygade, Odder &Garvergyden i Odder by. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere