Tillæg 1 til til Lokalplan 132. for boliger og erhverv i Nimbusparken ved Finsensvej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillæg 1 til til Lokalplan 132. for boliger og erhverv i Nimbusparken ved Finsensvej"

Transkript

1 Tillæg 1 til til Lokalplan 132 for boliger og erhverv i Nimbusparken ved Finsensvej 1

2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer m.v. inden for planens geografiske område. En lokalplan fastlægger de konkrete bestemmelser for realiseringen af de rammer, der er fastlagt i kommuneplanen. Der er efter en lokalplans vedtagelse ikke pligt til at gennemføre de forhold, som lokalplanen beskriver, men alle ændringer af de eksisterende forhold skal ske i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Det vil sige, at en lokalplan regulerer alene fremtidige forhold og ændringer. Lokalplanen består af to dele; en redegørelsesdel og en bestemmelsesdel. Redegørelsen indeholder en gennemgang af planens baggrund, mål og indhold. Den beskriver lokalplanområdets eksisterende forhold kommuneplanen og den øvrige planlægning. Bestemmelsesdelen udgør den juridiske del af planen. Her opsummeres lokalplanens indhold i bestemmelser, som er gældende for alle ejendomme i lokalplanområdet. Kommunalbestyrelsen skal påse at bestemmelserne overholdes og skal sørge for at ulovlige forhold lovliggøres. Frederiksberg Kommune By- og Miljøområdet Bygge-, Plan- og Miljøafdelingen Rådhuset 2000 Frederiksberg Tlf Web: marts

3 Tillæg 1 til Lokalplan 132 for boliger og erhverv i Nimbusparken INDHOLD REDEGØRELSE... 5 Indledning... 5 Baggrunden for lokalplanen... 6 Lokalplanens indhold... 7 Miljø- og klimaforhold Forhold til til anden planlægning BESTEMMELSER Lokalplanens formål Områdets afgrænsning Områdets anvendelse Udstykning Vej-, sti og parkeringsforhold Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer Miljø- og klimaforhold Transformerstationer og andre forsyningsanlæg Grundejerforening Ophævelser af bestemmelser i lokalplan og servitutter Forudsætninger for ibrugtagning Retsvirkninger Vedtagelse Bilag

4 4

5 REDEGØRELSE INDLEDNING Kommunalbestyrelsen har vedtaget Tillæg 1 til Lokalplan 132 for et område i Nimbusparken ved Finsensvej endeligt. DET EKSISTERENDE OMRÅDE Lokalplanområdet og det omgivende kvarter Stedets karakter Nimbus Parken ligger mellem Finsensvej og Peter Bangs Vej på den tidligere Nilfisk grund, som var hjemsted for produktion, lager og administration for firmaet Fisker & Nielsen, der mellem 1912 og 1995 producerede Nilfisk støvsugere og Nimbus motorcykler. Sidstnævnte dog kun ind til Efterfølgende er området blevet omdannet og udbygget i etaper på baggrund af en arkitektkonkurrence og en helhedsplan. Omdannelsen af Nimbusparken har skabt et område med en blanding af nye og gamle bygninger, bolig og erhverv og åbne fælles opholdsarealer og parkering i konstruktion og på terræn. Området er i dag fuldt udbygget, på nær de sidste etaper mod Finsensvej, som udgør lokalplanområdet. Byrum Opholdsarealerne i Nimbusparken er anlagt som åbne haver mellem blokkene med forskellig karakter, f.eks. Den rette have, Den geometriske have og Frugthaven. Forbindelser Nimbusparken har offentlig tilgængelige forbindelser gennem området i nord-sydgående retning mellem Finsensvej og Peter Bangs Vej. I lokalplanområde 132, øst for nærværende lokalpla- 5

6 nområde, ligger den primære adgang for biler og cykler. Kulturmiljøer Lokalplanområdet er ikke en del af de i Kommuneplan 2013 udpegede kulturmiljøer. Bevaringsværdige bygninger og beplantning Lokalplanområdet omfatter ikke bevaringsværdige bygninger eller bevaringsværdig beplantning. Bebyggelse Lokalplanområdet er ubebygget. Skiltning Der er i dag én pylon der henviser til hele Nimbusparken ved Finsensvej. Pylonen vil som udgangspunkt blive genopsat, når byggeperioden er overstået. Frederiksberg Kommune har udarbejdet en vejledning til inspiration om udformning af facader og skilte under hensyntagen til bygningernes arkitektur. Skilte- og facadepjecen Din Facade kan findes på Frederiksberg Kommunes hjemmeside. BAGGRUNDEN FOR LOKALPLANEN Lokalplanområdet er i Lokalplan 132 udlagt til erhvervsformål. Lokalplantillægget er udarbejdet på baggrund af et konkret ønske om ændret anvendelse for at kunne opføre bebyggelse til boligformål målrettet studerende samt erhverv. Lokalplan 132 fastlægger visionerne og målene samt de overordnede rammer for hele Nimbusparken, som ønskes fastholdt. Der er derfor udarbejdet et tillæg til lokalplanen for den del af området, som ønskes ændret fra erhvervsformål til boligformål. Geografi for tillæg 1 til lokalplan 132 i forhold til Lokalplan 132 6

7 Kortet på side 6 viser den geografiske udstrækning af tillæg 1 til lokalplanen i forhold til hele lokalplanområdet. LOKALPLANENS INDHOLD Formålet med lokalplanen er at fuldende udbygningen af Nimbusparken ved at muliggøre opførelsen af boliger målrettet studerende ved en anvendelsesændring fra erhverv til boliger og erhverv. Anvendelsesændringen og opførelsen af boliger målrettet studerende kan bidrage til Nimbusparken med opholdsarealer, der sætter rammen for byliv og bevægelse til gavn for hele området. Samtidig vil de kommende beboere kunne bidrage til et mere dynamisk byområde i det de vil opholde sig i området i løbet af hele dagen og skabe et mere varieret byliv. Opførelsen af boliger målrettet studerende vil imødekomme den store efterspørgsel, og understøtte Kommuneplan 2013s målsætning om Frederiksberg som vidensby. Nimbusparken ligger centralt i forhold til uddannelsesinstitutionerne på Frederiksberg og i gåafstand til CBS campus og to metrostationer. Projektets udformning Den nye bebyggelse består af to bygningskroppe, hhv. en længebygning mod Finsensvej i nord og en vinkelbygning syd herfor mod de eksisterende plejeboliger. For at skabe indbydende og varierede rumlige oplevelser er begge bygningskroppe brudt op ved forskydninger i facaderne og forskellige bygningshøjder. Bygningerne er i 5,6 og 7 etager - højest mod Finsensvej og lavest mod plejeboligerne. Længebygningens gavl mod Finsensvej er trukket tilbage fra den omgivende facadeflugt for at skabe en mindre forplads et byrumsmæssigt hængsel mellem Nimbusparken og den omgivende by. Herved markeres adgangen til denne lille studieby, ligesom gennemgangsmuligheder i området tydeliggøres. For forbipasserende etableres en befriende pause i den lange husrække mod Finsensvej. Situationen får således også et slægtskab med adgangen til området fra Peter Bangs Vej. Mellem vinklens indadgående hjørne og længens sydlige gavl skabes et grønt beplantet gårdrum, som føjer sig til familien af haver i den allerede udførte del af Nimbusparken. Selve bygningskroppene udstråler tyngde med tilbageliggende vinduer som tydelige huller i større flader af murværk. Det gennemgående facademateriale er tegl i rødlige farvetoner og vinduer i mørke profiler, afstemt efter karaktererne i den eksisterende omgivende bebyggelse. Tidligere tiders ofte ornamenterede gadefacader, f.eks. i røde sten med partier i natursten eller pudsede felter og mere afmålte gårdfacader ofte i gule sten, er inspiration til bebyggelsens facader. Og som en parafrase over klassiske Frederiksberg-kar- 7

8 réers ydre og indre facader afstemmes bebyggelsens facader efter de nærliggende uderum. Mod områdets nabobygninger er det rustikke rødlige nuancer der dominerer, mens murværket i vinklens indre, mod bebyggelsens gårdrum, er i lysere og mere gullige nuancer. Den rustikke karakter etableres ved få elementer. Selve teglstene vælges, så variationer i struktur og farver træder i tydelig karakter. Og murværkets forbandt (murkonstruktion) vælges så det fremhæver sammenhængende flader frem for mønstre. Særligt stueetagens og den øverste etages murværk i de ydre facader gives en særlig behandling i form af detaljering og/eller farvetoninger, således at bygningernes nedre møde med omgivelserne og øvre afslutning understreges. Som kontrast er de mere forfinede murede vindueslysninger i lysere overflader samt lettere apteringer som altaner, værn o.a. alt i alt medvirkende til at fremhæve murværkets rustikke tyngde. Det overvejes blandt andet at anvende genbrugstegl til facadernes murværk, hvis det er teknisk muligt. Genbrugstegl er oftest ældre kulbrændte sten, der i kraft af tidens tand, som giver en i denne sammenhæng arkitektonisk interessant variation og stoflig karaktér. Genanvendelse af gamle teglsten rummer, ud over deres æstetiske kvaliteter, også store miljøgevinster, da CO 2 -belastningen for afrensning og genanvendelse kun er en 1/50-del i forhold til produktionen af nye teglsten. Se illustrationer på s Boligtyper Projektet indeholder forskellige boligtyper til studerende. Således indrettes både mere traditionelle kollegier og studieboliger som mindre bofællesskabs-lejligheder. Kollegierne bliver indrettet med værelser på 15m 2 inkl. eget toilet og bad med adgang via fordelings- og flugtvejsgang til et fælles køkken/alrum pr kollegieværelser. Derudover etableres fællesrum i kælderen. Bofællesskabs-lejlighederne bliver indrettet til 4 til 6 studerende, hvor fællesarealerne vil fungere som en mere integreret opholdsdel i sammenhæng med den studerendes værelse, modsat et traditionelt kollegiebyggeri. Således har alle værelserne direkte adgang til lejlighedens fælles køkken/alrum. Der er pr. lejlighed 2 fælles bad/toilet. Boligstørrelsen vil blive vurderet ud fra det samlede areal af værelserne og fællesarealerne svarende til min. 15 m 2 netto per studerende. Ubebyggede arealer De nye bygninger danner sammen med landskabsdisponeringen nye karakteristiske byrum i Nimbusparken. En forplads ved Finsensvej, som inviterer ind i Nimbusparken; en grøn passage mellem ankomstpladsen og den hævede plads; en opholdstrappe og gårdrum som omkranset af nye og eksisterende bygnin- 8

9 ger danner et stort bymæssigt og grønt hævet pladsrum med græsklædte sidde-trin og rampeanlæg; en boldbane på det nuværende p-areal, som bliver et nyt aktivt byrum med en indhegnet boldbane med klatreplanter; en kantzone som mod den østvendte kant langs de nye bygninger og byrum disponeres med forskellige grønne elementer i form af beplantede hævede flader med siddekanter som fortsætter langs den sydligste facade af nybyggeriet mod de eksisterende plejeboliger. Mellem længen og vinklen er der passage fra det aktive byrum til den hævede plads. Bygningerne og landskabsbearbejdningen skaber hele vejen rundt opholdsmuligheder, så der de relevante steder dannes afstand men ikke ryg mod omgivelserne. Således placeres de mere urbane byrum mod øst, mens de grønne placeres mod vest. Den hævede plads med de græsklædte siddetrin og et sydvendt solhjørne tænkes som det primære fælles opholds- og adgangsrum til kollegiedelen, mens studielejlighedernes primære solbeskinnede opholdsarealer forventes at blive de syd- og vestvendte altaner og terrasser. Tagflader disponeres som grønne beplantede tage, med eventuel tagterrasse og solcelleanlæg. Bilag 4 er en nærmere beskrivelse af byrummene. Trafik og parkering Lokalplanområdet er en del af et større lokalplanområde lokalplan 132. Lokalplanområdet vejbetjenes fra Finsensvej og Peter Bangs Vej via lokalplanområde 132. Der anlægges ydermere en vejadgang fra Finsensvej langs lokalplanområdets vestlige afgrænsning. Vejadgangen indrettes dog kun til fodgængere og skal anlægges som en grøn sti. Stien indgår som en del af opholdsarealet. Parkering til biler indrettes delvist i en eksisterende parkeringskælder og på eksisterende parkeringspladser på terræn, som alle er anlagt i forbindelse med lokalplanområde 132. Parkeringsområdet er anlagt for hele lokalplanområde 132. Da der er mange forskellige funktioner i Nimbusparken er der god mulighed for dobbeludnyttelse af parkeringspladserne. For eksempel vil erhvervsejendommene og boligerne have behov for parkeringspladser på forskellige tider af døgnet. Området ligger i et stationsnært kerneområde tæt på flere metrostationer og tæt på uddannelsesinstitutionerne på Frederiksberg. På den baggrund skal der sikres bilparkeringspladser svarende til 1 parkeringsplads pr. 300 m 2 ungdomsbolig og 1 parkeringsplads pr. 100 m2 erhverv samt tilhørende handicapparkering. Parkering til cykler skal indrettes delvist under og på terræn. Der skal udlægges 2 cykelparkeringspladser pr. bolig til ungdomsboliger og 1 cykelparkeringsplads pr. 25 m2 erhverv. Cy- 9

10 Illustration 1 - Byrum ved Finsensvej Illustration 2 - Den grønne passage fra Finsensvej mod opholdstrappen og gårdrummet 10

11 Illustration 3 - Opholdstrappen og gårdrummet Illustration 4 - Parkering og boldbane 11

12 Snit 1 - facader nord Snit 2 - facader syd 12

13 Snit 3 - facader øst Snit 4 - facader vest 13

14 kelparkeringspladserne under terræn indrettes i en cykelkælder med direkte adgang både til ankomstvejen, opholdsterassen og opgangene. Den lette adgang direkte til boligerne gør cykelkælderen let og attraktiv at bruge. Da kun halvdelen af cykelparkeringspladserne anlægges til at begynde med, skal cykelkælderen indrettes så den kan imødekomme muligheden for at etablere et tolags cykelparkeringssystem, så kapaciteten kan udvides uden yderligere inddragelse af gulvareal. Der skal anlægges tilstrækkeligt med cykelparkeringspladser på terræn i tilknytning til opgangene og ved gårdrummet til blandt andet gæster. Det fleksible cykelparkeringssystem kan imødekommet behovet, når det opstår, men da det i en længere årrække primært vil være udenlandske studerende på kortere ophold på Frederiksberg vurderes det at én cykel per bolig er tilstrækkelig kapacitet at anlægge til at begynde med. Bebyggelsens skyggevirkning Der er udarbejdet 13 skyggediagrammer for den kommende bebyggelse. Skyggediagrammerne er udarbejdet for jævndøgn og sommer- og vinterhverv, jf. de næste sider. Skyggediagrammerne viser, at bebyggelsen vil medføre skyggegener for dele af den omkringliggende bebyggelse. Den kommende bebyggelse vil medføre skygger for bebyggelsen mod vest langs Finsensvej i de tidlige morgentimer både ved jævndøgn og ved sommerhverv ligesom den vil medføre skygger for bebyggelsen mod øst langs Finsensvej sidst på eftermiddagen. Bebyggelsens placering og højde er ændret en smule i forhold til den oprindelige placering og højde i lokalplan 132. Bebyggelsen på sydsiden af Finsensvej vil ikke opleve flere skyggegener i forhold til den tidligere planlagte bebyggelse. Bebyggelsen på nordsiden af Finsensvej vil få en anderledes skyggepåvirkning i forhold til den tidligere planlagte bebyggelse, da den nye bebyggelse er højere men samtidigt smallere og er trukket tilbage fra Finsensvej. Skyggegenerne vurderes derfor at blive mindre end ved den tidligere planlagte bebyggelse. Bebyggelsen mod Finsensvej internt i Nimbusparken mod vest vil ligge lidt mere i skygge i de tidlige morgentimer i jævndøgn. Bebyggelsen Humlebien, vest for den planlagte bebyggelse, vil ligge mindre i skygge på grund af den nye åbning i forbindelse med den nye hævede plads med terrasseanlægget. Bebyggelsen internt i Nimbusparken mod vest vil også opleve skyggegner i de tidlige morgentimer i jævndøgn. Også bebyggelsen langs Lindevangs Allé vil opleve skyggegener i de tidlige aftentimer ved sommerhverv. Bebyggelsen er disponeret anderledes end den oprindeligt planlagte bebyggelse i lokalplan 132. En større del af bebyggelsen er flyttet længere mod 14

15 øst i forhold til den oprindeligt planlagte bebyggelse. Det betyder, at skyggerne bliver bredere, bebyggelsen langs Lindevangs Allé vil derfor opleve skyggegener i et længere tidsrum end oprindeligt. Det vurderes samlet, at den nye bebyggelse ikke vil give væsentlige skyggegener for den eksisterende omkringliggende bebyggelse i forhold til den planlagte i lokalplan 132. Skyggediagram 21. juni kl. 9. Skyggediagram 21. juni kl

16 Skyggediagram 21. juni kl. 15. Skyggediagram 21. juni kl. 16. Skyggediagram 21. juni kl

17 Skyggediagram 21. juni kl. 18. Skyggediagram 21. juni kl. 19. Skyggediagram 21. marts kl

18 Skyggediagram 21. marts kl. 12. Skyggediagram 21. marts kl. 15. Skyggediagram 21. marts kl

19 Skyggediagram 21. marts kl. 17. Skyggediagram 21. december kl

20 MILJØ- OG KLIMAFORHOLD Bæredygtigt byggeri For Frederiksberg Kommune er det vigtigt, at byggeri i kommunen gennemføres på en skånsom og miljørigtig måde. Kommunen har derfor udarbejdet Retningslinjer for for miljø- og energirigtigt byggeri, som bygherren opfordres til at anvende ved byggeriet. Bæredygtigtige og energirigtige løsninger kan designes, så de passer til bygningernes og områdets karakter. Lavenergibygning klasse 2015 defineres i henhold til bygningsreglementet. Kommuneplan 2013 fastlægger at krav om lavenergibebyggelse principielt omfatter alt nybyggeri, herunder af boliger, erhverv, kommunale bygninger mv. Nybyggeri skal opføres som mindst lavenergibygning klasse Ved opførelse af lavenergibebyggelse skal kommunen dispensere fra det normale krav om tilslutning til kollektiv varmeforsyning, før ny bebygelse må tages i brug. Lokal håndtering af regnvand Frederiksberg skal være klimaby for fremtiden, hvor der arbejdes målrettet med klimatilpasning, for at håndtere klimaudfordringerne. Ved opførelse af byggeriet må afløbskoefficienten/ befæstelsesgraden ifølge Spildevandsplan ikke overstige 0,75. Kommunalbestyrelsen kan dog, jf. Spildevandsplanen, dispensere fra dette, såfremt der udføres andre klimatilpasningstiltag. Lokalplanen stiller krav om grønne tage med beplantning som tagbelægning. De grønne tage kan medvirke til at tilbageholde dele af regnvandet og derved mindske belastningen af kloaksystemet og reducere risikoen for oversvømmelse. Dele af byrummet er indrettet med grønne bede, som ligeledes kan tilbageholde dele af regnvandet. Der kan på grund af tilstedeværelsen af jordforurening, som udgangspunkt ikke forventes tilladelse til nedsivningsanlæg. Regnvand skal, hvis muligt og tilladeligt, nedsives via porøse belægninger. Det er derfor tanken, at overfladebelægninger så vidt muligt skal udføres i porøse materialer. Etablering af egentlige nedsivningsanlæg kræver tilladelse fra Frederiksberg Kommune og skal være i overensstemmelse med kommunens spildevandsplan. Afløbskoefficienten (φ) er et udtryk for hvor meget regnvand, der siver ned i jorden, og dermed også hvor meget, der bliver ført til kloaksystemet. Hvis φ = 0,8 betyder det, at 80 % af regnvandet bliver ført til kloaksystemet, og 20 % siver ned i jorden. Afløbskoefficienten sættes lig befæstelsesgraden. Afløbskoefficienten φ er en faktor med værdier mellem 0,0-1,0. Normalt anvendes følgende værdier for φ: 1,0 for tagflader og tætte terrænbelægninger,f.eks. asfalt, beton eller belægninger med tætte fuger, 0,8 for belægninger med gruseller græsfuger, 0,6 for grusbelægninger, 0,1 for havearealer og arealer uden belægning. Støj En lokalplan må kun udlægge arealer til støjfølsom anvendelse, hvis planen med bestemmelser om etablering af afskærmningsforanstaltninger mv. kan sikre den fremtidige anvendelse mod støjgener. Lokalplanområdet er belastet af et støjniveau fra trafikken på Finsensvej på op til ca. 65 db (L den ), som ligger over miljøstyrel- 20

21 sens vejledende støjgrænser. Der skal derfor foretages støjafskærmende foranstaltninger i form af støjruder og afskærmning af altaner og terasser, der er tilpasset bebyggelsens arkitektur. Opførelsen af bebyggelsen, som muliggøres i lokalplanen, forventes ikke at medføre nævneværdig forøgelse af trafikstøjen i området. Jordforurening Lokalplanområdet er kortlagt på vidensniveau 2, da der er konstateret jordforurening med blandt andet olie, klorerede opløsningsmidler og tungmetaller. Bygge- og anlægsarbejdet må derfor ikke påbegyndes uden kommunalbestyrelsen tilladelse i henhold til jordforureningslovens 8. Grunds- og spildevandsforhold Lokalplanen er beliggende i et bymæssigt område, hvor området er udpeget som et område med særlige drikkevandsinteresser. Området er beliggende ca. 600 meter fra Frederiksberg Vands indvindingsboringer. Området er kortlagt på vidensniveau 2 i henhold til lov om forurenet jord. I området for lokalplanen må der ikke ske en ændret anvendelse, hvis det medfører en ringere grundvandsbeskyttelse. Ændringer, der fremmer godt grundvand, skal generelt fremmes. Inden for områder med særlige drikkevandsinteresse må der ikke anvendes bygnings- og belægningsmaterialer, som kan forurene det afstrømmende regnvand. Opførelsen af byggeriet kræver en 8 tilladelse i henhold til jordforureningsloven. Her vil være krav til byggeriet, så det ikke medfører en øget risiko for grundvandsressourcen f.eks. via krav om bortgravning af jordforurening. Områdets dæklag (lerlag) er ifølge den geologiske kortlægning meter. Det vurderes således ikke at være behov for grundvandssænkninger ved byggeriet. Nedsivning af regnvand (fra f.eks. tage) kræver en tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven, og kan kun forventes tilladt, såfremt det dokumenteres, at det ikke medfører en risiko for grundvandsressourcen. Som udgangspunkt forventes der, på grund af jordforureningen, ikke givet tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg. Alt spildevand ledes til kloak, og herfra videre til renseanlæg Lynetten. Bygge- og anlægsarbejder Bygge- og anlægsarbejder i Frederiksberg Kommune er omfattet af kommunens Forskrift for begrænsning af støjende og støvende bygge- og anlægsarbejder. Til forskriften hører Vejledning om miljøforhold ved bygge- og anlægsarbejder. Begge har hjemmel i miljøbeskyttelsesloven og kan findes på kommunens hjemmeside. Caféer og restauranter Caféer og restauranter inden for lokalplanområdet er omfattet af kommunens Forskrift vedr. Miljøkrav ved indretning og drift af restaurationer. Forskriften har hjemmel i miljøbeskyttelsesloven og kan findes på kommunens hjemmeside. 21

22 Affald Der skal sikres mulighed for placering og tømning af affaldsbeholdere efter det til enhver tid gældende regulativer vedrørende husholdnings- og erhvervsaffald. Der kan etableres affaldsløsninger fælles for flere boliger. Affaldsløsningerne skal indpasses i den omkringliggende bebyggelse og indrettes med mulighed for kildesortering af husholdningsaffaldet efter de til enhver tid gældende regulativer vedrørende husholdnings- og erhvervsaffald. Affaldsbeholderne skal afskærmes og indpasses i bebyggelsen. FORHOLD TIL TIL ANDEN PLANLÆGNING Lov om miljøvurdering af planer og programmer I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen er der foretaget en screening af planens forventede miljøpåvirkning af omgivelserne (Jf. lov om miljøvurdering af 3. juli 2013). Screeningen viser, at de anvendelses og bebyggelsesmuligheder, som lokalplanen anviser, ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger af området. Der foretages derfor ingen egentlig miljøvurdering af lokalplanen. Kommuneplan 2013 Rammer for lokalplanlægning I Kommuneplan 2013 er lokalplanområdet en del af rammeområde 3.C.4 Omkring Nimbusparken, som fastlægger anvendelsen til blandede byfunktioner, hvor der foruden boliger især kan lokaliseres kontor- og serviceerhverv, forlystelser, offentlige institutioner, undervisningsinstitutioner o.l. Den maksimale bebyggelsesprocent er 135 med et maksimalt etageantal på 6 etager. Området er et stationsnært kerneområde. Detailhandel Den nordlige del af lokalplanområdet ligger inden for Frederiksbergs detailhandelsstruktur inden for bydelsstrøget ved Nimbusparken. Lokalplanen åbner mulighed for en samlet ramme på 150 m 2 detailhandel til både udvalgs- og dagligvarer. Den enkelte butik må maksimalt have en butiksstørrelse på 150 m 2 for både udvalgsog dagligvarebutikker. Butikken vurderes i kraft af dens størrelse primært at forsyne lokalområdet og forventes dermed ikke at generere yderligere trafik. Endvidere er der tale om et relativt begrænset arealudlæg til detailhandel. Det vurderes derfor, at områdets butikker vil blive et supplement til det eksisterende butiksudvalg langs Finsensvej og de nærliggende detailhandelsområder. Lokalplanens overensstemmelse med kommuneplanen Lokalplanen er i forhold til det maksimale etageantal ikke i over- 22

23 ensstemmelse med kommuneplanen. Derfor udarbejdes sideløbende med nærværende lokalplan Kommuneplantillæg nr. 3, som fastlægger det maksimale etageantal til 7 etager. Ved endelig vedtagelse af kommuneplantillægget vil der være overensstemmelse mellem kommune- og lokalplan. Lokalplaner Området er omfattet af Lokalplan 132. Lokalplan 132 aflyses i forhold til følgende bestemmelser, for så vidt angår nærværende lokalplanområde (området omfattet af Tillæg 1 til Lokalplan 132): 3.3, 6.3.1, 6.4.1, For byggefelt II, For byggefelt III og For byggefeltområde III-Z, 7.1, 7.5, 8, 9.1 Afsnit 1 og 9.2. De øvrige bestemmelser i Lokalplan 132 opretholdes, herunder bebyggelsesprocenten på 135 for området som helhed. Servitutter Gyldigheden af udtrykkeligt angivne tilstandsservitutter ophører, hvis servituttens opretholdelse er i strid med lokalplanens formål og hvis servitutten ikke vil bortfalde som følge af 18. Byggelovgivningen For forhold der ikke er reguleret af lokalplanen gælder de bebyggelsesreguelrende bestemmelser i byggeloven og bygningsreglementet. Byggelovgivningens krav om byggetilladelse og anmeldelse samt krav til konstruktioner og brandforhold gælder uanset lokalplanen. En lokalplan skal administreres efter den byggelovgivning, der er gældende på det tidspunkt, hvor lokalplanen er vedtaget. Museumsloven Inden for lokalplanområdet kan der være risiko for at støde på jordfaste fortidsminder under anlægsarbejderne. Københavns Museum tilbyder en forundersøgelse af byggegrunde før igangsætning af anlægsarbejdet. Bygherre skal være opmærksom på, at hvis der i forbindelse med anlægsarbejde i området påtræffes jordfaste fortidsminder eller andre kulturhistoriske anlæg, skal anlægsarbejdet (jf. museumslovens 27, LBK nr af 14. december 2006) omgående indstilles i det omfang, det berører fortidsmindet, og Københavns Museum underettes. Jordforureningsloven Ifølge lov om forurenet jord skal der søges om tilladelse, hvis anvendelsen af et kortlagt areal ønskes ændret til følsom anvendelse, eller hvis der ønskes udført et bygge-/anlægsarbejde på et kortlagt areal inden for det offentlige indsatsområde. Tilladelsen kaldes en 8-tilladelse. 23

24 24

25 TILLÆG 1 TIL LOKALPLAN 132 for boliger i Nimbusparken BESTEMMELSER I henhold til lov om planlægning, lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013 med senere ændringer, fastsættes herved følgende bestemmelser for det i afsnit 2 nævnte område: 1. Lokalplanens formål bemærkninger at udlægge lokalplanområdet til blandede byfunktioner med mulighed for bolig- og erhversformål, herunder serviceerhverv og detailhandel. at muliggøre opførelse af bebyggelse til boliger til fuldtidsstuderende på erhvervskompetencegivende uddannelse samt kontor- og serviceerhverv og detailhandel. at skabe attraktive opholdsarealer for beboerne med offentlig adgang. at medvirke til at skabe et område med høj bygningsmæssig kvalitet i et arkitektonisk formsprog, der kan indgå i samspil med omgivelserne. at sikre en god ankomstplads ved Finsensvej og en offentlig tilgængelig stiforbindelse for fodgængere gennem området. 2. Områdets afgrænsning bemærkninger Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter følgende ejendomme, matrikelnumrene og herunder opdelte ejerlejligheder: dele af 68d, 68q, alle af Frederiksberg, samt alle parceller og ejerlejligheder, der efter den udstykkes og opdeles fra disse. 3. Områdets anvendelse bemærkninger Blandede byfunktioner 3.1 Området må kun anvendes til blandede byfunktioner i form af ungdomsboliger til fuldtidsstuderende samt erhversformål, herunder serviceerhverv og detailhandel. Erhvervsformål, serviceerhverv og detailhandel kan udelukkende placeres i stueetagen i byggefelt 3. 25

26 Ungdomsboliger til fuldtidsstuderende 3.2 Området må kun anvendes til ungdomsboliger til fuldtidsstuderende på erhvervskompetencegivende uddannelser. Det vil sige, at mindst én beboer i hver bolig skal være fuldtidsstuderende på en erhvervskompetencegivende uddannelse, og at boligen skal fraflyttes senest 1 år efter, at uddannelsen er afsluttet eller afbrudt. Ved fuldtidsstuderende forstås studerende på uddannelser, der af uddannelsesinstitutionen er tilrettelagt som fuldtidsstudium. Et fuldtidsstudium kan bestå af perioder med praktik. I en ungdomsbolig med kollegieværelser, skal hvert værelse forstås som en bolig i forhold til kravet om studieaktivitet. En mindre del af studieboligerne kan dog benyttes til forsknings- og undervisningspersonale tilknyttet en uddannelsesinstitution. 3.3 Ejendommens ejer fører tilsyn med, at ejendommen anvendes til ungdomsboliger i overensstemmelse med pkt. 1. Tilsyn føres ved, at beboerne mindst én gang årligt afleverer en erklæring om studieaktivitet, der er bekræftet af uddannelsesinstitutionen. 3.4 Er ungdomsboligerne ejerboliger, påhviler tilsynspligten efter 3.3 ejerforeningen. Ejerforeningen fastsætter i sin vedtægt nærmere bestemmelser om tilsynet. Publikumsorienterede erhverv 3.5 Minimum 100 m 2 af stueetagen i byggefelt 3 A+B, jvf. kortbilag 2, skal dog anvendes til publikumsorienterede serviceerhverv som café, restaurant, galleri, showroom og lignende eller detailhandel, der kan skabe liv i området. Detailhandel 3.6 Detailhandel skal placeres i byggefelt 3B mod nord mod Finsensvej. 3.7 Det samlede bruttoetageareal til butikker må inden for lokalplanområdet ikke overstige 150 m². Bruttoetagearealet for den enkelte butik må ikke overstige 150 m² for dagligvarer og 150 m² for udvalgsvarer. Beregning af bruttoetagearealet til butiksformål sker efter bygningsreglementets bestemmelser om beregning af bebyggelsens areal, idet dog den del af kælderen, hvor det omgivende terræn ligger mindre end 1,25 m under loftet i kælderen medregnes. Ved beregning af bruttoetagearealet kan fradrages arealer til personalekantine, personaletoiletter, personalefitnessfaciliteter og personalepauserum, dog maksimalt i alt 200 m 2. 26

27 Kældre 3.8 Kældre må kun benyttes til fælles formål for bygningens beboere, fællesrum, cykelparkering, pulterrum, vaskerum og lignende, lager for virksomheder i bebyggelsen samt til rum, som er nødvendige for selve bygningens funktion. Ubebyggede arealer 3.9 Ubebyggede arealer må kun benyttes til offentligt tilgængeligt opholdsareal og til offentligt tilgængelige stier samt parkerings- og adgangsareal for beboere, samt kunder, besøgende, leverandører mv. 4. Udstykning bemærkninger 4.1 Der kan foretages udstykning af sokkelgrunde. Udstykninger af sokkelgrunde kan være mindre end 700 m Vej-, sti og parkeringsforhold bemærkninger Vejadgang 5.1 Vejadgang til området skal kunne foregå fra Finsensvej og Nimbusparken jvf. Lokalplan Der skal anlægges en offentligt tilgængelig vej indrettet til gående i en bredde af mindst 3,6 m, som vist på kortbilag 2. Parkeringspladser 5.3 Der skal anlægges 1 parkeringsplads pr. 300 m 2 kollegie- og ungdomsboliger og 1 parkeringsplads pr. 100 m 2 erhvervsformål. 5.4 Parkeringskravene skal opfyldes indenfor lokalplanområdet for Lokalplan

Tillæg 1 til til Lokalplan 132

Tillæg 1 til til Lokalplan 132 UDKAST Tillæg 1 til til Lokalplan 132 for boliger og erhverv i Nimbusparken ved Finsensvej 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer m.v. inden for planens

Læs mere

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Lokalplan nr. 61 for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Oktober 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre etageboligbebyggelse. Lokalplanen opdeles

Læs mere

Lokalplan nr. 89. for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej

Lokalplan nr. 89. for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej Lokalplan nr. 89 for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej Januar 1995 1 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen går ud på at erstatte den gældende lokalplan nr. 52 med tillæg, som åbner

Læs mere

Lokalplan nr. 80. for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej

Lokalplan nr. 80. for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej Lokalplan nr. 80 for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej September 1993 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at ændre den gældende lokalplan nr. 67, som udlægger hele området

Læs mere

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej Lokalplan nr. 59 for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej August 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området langs Roskildevej til erhvervsbebyggelse

Læs mere

Lokalplan nr for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej

Lokalplan nr for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej Lokalplan nr. 120 for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej Oktober 2001 INDLEDNING Lokalplanen gør det muligt for Frederiksberg Forsyning at opføre ny bebyggelse til administration

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

Lokalplan nr for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej

Lokalplan nr for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej Lokalplan nr. 118 for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej April 2001 INDLEDNING 1. Lokalplanens baggrund Lokalplanen udlægger området mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej)

Lokalplan nr. 74. for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej) Lokalplan nr. 74 for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej) Oktober 1991 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området (Skolen på Duevej) til undervisningsformål

Læs mere

Lokalplan nr. 88. for et område mellem Sankt Nikolaj Vej, Falkoner Allé, Falkonervænget og Hostrupsvej

Lokalplan nr. 88. for et område mellem Sankt Nikolaj Vej, Falkoner Allé, Falkonervænget og Hostrupsvej Lokalplan nr. 88 for et område mellem Sankt Nikolaj Vej, Falkoner Allé, Falkonervænget og Hostrupsvej December 1994 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre

Læs mere

Lokalplan nr. 58. for et område ved Falkoner Allé mellem Godthåbsvej og Holger Danskes Vej

Lokalplan nr. 58. for et område ved Falkoner Allé mellem Godthåbsvej og Holger Danskes Vej Lokalplan nr. 58 for et område ved Falkoner Allé mellem Godthåbsvej og Holger Danskes Vej Juli 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for opførelse af en bebyggelse

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004.

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. Vallø Kommune Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej

Læs mere

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved.

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Projektet omfatter bebyggelse i 3 etager i den sydlige del af ejendommen og rummer et mindre

Læs mere

Lokalplan nr. 134. for Holger Danskes Vej 87-89

Lokalplan nr. 134. for Holger Danskes Vej 87-89 Lokalplan nr. 134 for Holger Danskes Vej 87-89 2004 Lokalplan nr. 134 er udarbejdet af Frederiksberg Kommune Teknisk Direktorat Projekt- og Planafdelingen Rådhuset 2000 Frederiksberg Tlf. 3821 4071 E-mail:

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4-0306 PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I ndhold BESKRIVELSE AF LOKALPLANOMRÅDET

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

Lokalplan nr. 129 for et areal i Stenhusstræde, Østerhøj

Lokalplan nr. 129 for et areal i Stenhusstræde, Østerhøj Lokalplan nr. 129 for et areal i Stenhusstræde, Østerhøj I henhold til Planloven (Lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009) fastsættes følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område i Stenhusstræde,

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan nr. 71. for et område ved hjørnet af Thorvaldsensvej og Hostrupsvej

Lokalplan nr. 71. for et område ved hjørnet af Thorvaldsensvej og Hostrupsvej Lokalplan nr. 71 for et område ved hjørnet af Thorvaldsensvej og Hostrupsvej Februar 1991 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området til offentlige formål i form af Den

Læs mere

Lokalplan nr. 132. for et område mellem Peter Bangs Vej og Finsensvej

Lokalplan nr. 132. for et område mellem Peter Bangs Vej og Finsensvej Lokalplan nr. 132 for et område mellem Peter Bangs Vej og Finsensvej 2005 Lokalplan nr. 132 er udarbejdet af Frederiksberg Kommune Teknisk Direktorat Projekt- og Planafdelingen Rådhuset 2000 Frederiksberg

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

Lokalplan nr. 69. for et område ved Roskildevej, Borgmester Fischers Vej og Søndermark Kirkegård

Lokalplan nr. 69. for et område ved Roskildevej, Borgmester Fischers Vej og Søndermark Kirkegård Lokalplan nr. 69 for et område ved Roskildevej, Borgmester Fischers Vej og Søndermark Kirkegård Juli 1989 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området til boligformål og

Læs mere

i n d h o l d t i l l æ g n r. 1 t i l l o k a l p l a n n r. 6 2 i n d l e d n i n g 1 l o k a l p l a n b e s t e m m e l s e r 1. Formål 2 2. Områdets afgrænsning 2 3. Områdets anvendelse 2 4. Bebyggelsens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 225 For et område ved Rylevænget i Alsønderup Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Lokalplan nr. 99 for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Marts 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området til boligformål i form af villabebyggelse.

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Nærværende lokalplan er udarbejdet på baggrund af Boligselskabet Limfjorden s aktuelle planer om at opføre ca. 50

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

Lokalplan nr. 55. for et område omfattende den østlige del af banearealet ved Frederiksberg Station mellem Nyelandsvej, Falkoner Allé og Solbjergvej.

Lokalplan nr. 55. for et område omfattende den østlige del af banearealet ved Frederiksberg Station mellem Nyelandsvej, Falkoner Allé og Solbjergvej. Lokalplan nr. 55 for et område omfattende den østlige del af banearealet ved Frederiksberg Station mellem Nyelandsvej, Falkoner Allé og Solbjergvej. December 1993 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 149. for Holger Danskes Vej 32-40

Lokalplan nr. 149. for Holger Danskes Vej 32-40 Lokalplan nr. 149 for Holger Danskes Vej 32-40 Kong Holg er D ansk e s Ve j Geor gs V ej Lokalplan nr. 149 er udarbejdet af Frederiksberg Kommune Teknisk Direktorat Plan- og Miljøafdelingen Rådhuset 2000

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m².

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m². SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 3-9409 Bofællesskab, B.S. Ingemanns Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr. 3772 med et areal på ca. 3.600 m². Der kan opføres en

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 5 til Rammeområde Herning 11.C1, 11.C23 og 11.C31 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen.

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

Lokalplan 187. for kollegie- og studieboliger ved Dirch Passers Allé

Lokalplan 187. for kollegie- og studieboliger ved Dirch Passers Allé Lokalplan 187 for kollegie- og studieboliger ved Dirch Passers Allé 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer m.v. inden for planens geografiske område.

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I NDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Lokalplan nr. 284 12. november 1999 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Ændringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommen ifølge Planlovens 18 kun

Læs mere

Lokalplan nr. 142. for et område ved Hortensiavej

Lokalplan nr. 142. for et område ved Hortensiavej Lokalplan nr. 4 for et område ved Hortensiavej Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer m.v. inden for planens geografiske område. En lokalplan fastlægger

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Kommuneplan Rammer for lokalplanlægningen - Ændringsskema

Kommuneplan Rammer for lokalplanlægningen - Ændringsskema Kommuneplan 2017 - Rammer for lokalplanlægningen - Ændringsskema Generelle rammer: Kommuneplan 2013 Kommuneplan 2017 1. Boliger Boliger generelt Boliger - Boliger generelt (side 6) Boligstørrelsen for

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Forslag til Lokalplan 207

Forslag til Lokalplan 207 Revision 3. marts 2016 Forslag til Lokalplan 207 for udearealer til Magneten på Bernhard Bangs Allé Høringsperiode fra den 03.05.2016-28.06.2016 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om

Læs mere

Lokalplan nr. 3.6 Boliger på en del af Grydemosegårds jorder

Lokalplan nr. 3.6 Boliger på en del af Grydemosegårds jorder Lokalplan nr. 3.6 Boliger på en del af Grydemosegårds jorder INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 LOKALPLANEN...6 1 - Områdets afgrænsning...7 2 - Lokalplanens formål...7 3 - Områdets anvendelse...7 4 -

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Lokalplan nr. 103 for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Februar 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen udlægger området

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplan 179. for en institution på Frederiksvej

Lokalplan 179. for en institution på Frederiksvej Lokalplan 179 for en institution på Frederiksvej 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer m.v. inden for planens geografiske område. En lokalplan fastlægger

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Lokalplan nr. 106. for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have

Lokalplan nr. 106. for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have Lokalplan nr. 106 for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have November 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området mellem Virginiavej, Andebakkesti og

Læs mere

Lokalplan 203. Udvidelse af Torsted Skole

Lokalplan 203. Udvidelse af Torsted Skole Lokalplan 203 Udvidelse af Torsted Skole TEKNISK FORVALTNING JANUAR 2006 Lokalplan 203 Indhold Indhold Redegørelse Formål med lokalplanen 4 Fremtidige forhold 4 Tekniske forhold 6 Forhold til anden planlægning

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004 Indhold Lokalplan nr. 1. 4-3 for et boligområde ved Bredekildevej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 138. for et område på Flintholm. Flintholm Station. Metro. Einer-Jensens Vænge. S-bane. Flintholm Allé. Finsensvej

Lokalplan nr. 138. for et område på Flintholm. Flintholm Station. Metro. Einer-Jensens Vænge. S-bane. Flintholm Allé. Finsensvej Lokalplan nr. 138 for et område på Flintholm Flintholm Station Metro S-bane Einer-Jensens Vænge Flintholm Allé Finsensvej Lokalplan nr. 138 er udarbejdet af Frederiksberg Kommune Teknisk Direktorat Plan-

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

Lokalplan nr for et område ved Gammel Kongevej 72D-74A. Schønbergsgade. Svanholmsvej. Schønbergsgade. Svanholmsvej. Prinsesse Maries Alle

Lokalplan nr for et område ved Gammel Kongevej 72D-74A. Schønbergsgade. Svanholmsvej. Schønbergsgade. Svanholmsvej. Prinsesse Maries Alle Lokalplan nr. 140 for et område ved Gammel Kongevej 72D-74A Svanholmsvej Svanholmsvej Schønbergsgade Schønbergsgade Gammel Kongevej Gammel Kongevej Prinsesse Maries Alle Prinsesse Maries Alle Hvad er en

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 112 For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold.......................

Læs mere

Krav til ny bebyggelse på den nordvestlige del af stadiongrunden ved Sanatorievej

Krav til ny bebyggelse på den nordvestlige del af stadiongrunden ved Sanatorievej Teknik og Miljø Dorthe Fogh Monrad November 2015 Teknisk bilag: Krav til ny bebyggelse på den nordvestlige del af stadiongrunden ved Sanatorievej Områdets bebyggelse skal fremtræde som tæt-lav/etage bebyggelse,

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan Forslag til tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 6. januar til 2. marts 2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 11a ET OMRÅDE VED GODTHÅBSVEJ

HILLERØD KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 11a ET OMRÅDE VED GODTHÅBSVEJ HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11a ET OMRÅDE VED GODTHÅBSVEJ I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Lokalplan 210. Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING

Lokalplan 210. Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING JUNI 2005 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Lokalplanens formål 4 Lokalplanområdet i dag 5 Forhold til anden planlægning

Læs mere

Hedehusene DDO, COWI. Lokalplan Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej

Hedehusene DDO, COWI. Lokalplan Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej Reerslevvej Brandhøjgårdsvej DDO, COWI Lokalplan 4.16.7 Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej Hedehusene Lokalplan 4.16.7 Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej 2 Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 4.16.7 Indhold: Redegørelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 227. For ældrecenter og ældreboliger i Grønnegade. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 227. For ældrecenter og ældreboliger i Grønnegade. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 227 For ældrecenter og ældreboliger i Grønnegade Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr for et område ved Nordre Fasanvej 15-23

Lokalplan nr for et område ved Nordre Fasanvej 15-23 Lokalplan nr. 129 for et område ved Nordre Fasanvej 15-23 2004 Lokalplan nr. 129 er udarbejdet af Frederiksberg Kommune Teknisk Direktorat. Projekt- og Planafdelingen Rådhuset 2000 Frederiksberg Tlf. 3821

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

LOKALPLAN 10-004 BRANDSTATION AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING SEP 1978

LOKALPLAN 10-004 BRANDSTATION AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING SEP 1978 I LOKALPLAN 10-004 BRANDSTATION M.V. AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING SEP 1978 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E REDEGØRELSE Side Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens forhold til øvrig

Læs mere

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-04 FRITIDSHJEM VED ØLBY SKOLE REDEGØRELSE FOR LOKALPLANFORSLAG LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Regionsplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 3.25. for Sydkystems Sportscenter, Espergærde INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 3.25. for Sydkystems Sportscenter, Espergærde INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 3.25 for Sydkystems Sportscenter, Espergærde INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Baggrund for lokalplanen....3 Lokalplanens formål....5 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens forhold til anden

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge LOKALPLAN 5-13.1 Brugsen i Herfølge KØGE KOMMUNE 1990 LOKALPLAN 5-13.1 BRUGSEN I HERFØLGE INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side Lokalplanens baggrund 3 - formål - - indhold 3 Forhold til ekst. planer 4

Læs mere

LOKALPLAN Institutioner i Holmebækcentret

LOKALPLAN Institutioner i Holmebækcentret LOKALPLAN 5-04.2.1 Institutioner i Holmebækcentret KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 5-04.2.1 INSTITUTIONER I HOLMEBÆKCENTRET, (TILLÆG TIL LOKALPLAN 5-04.2) REDEGØRELSE LOKALPLANENS FORHOLD TIL

Læs mere

Lokalplanens bestemmelser. Lokalplanens kort og tegninger. Redegørelsen. Lokalplanens indhold kort fortalt

Lokalplanens bestemmelser. Lokalplanens kort og tegninger. Redegørelsen. Lokalplanens indhold kort fortalt Lokalplanens bestemmelser Lokalplanens kort og tegninger Redegørelsen Lokalplanens indhold kort fortalt Forslag til Lokalplan 131 Lokalplanbestemmelser Vedtagelsespåtegning Lokalplanens kort 1 2 Lokalplanens

Læs mere

i hvilket omfang planen har indflydelse på andre planer, herunder også planer, som indgår i et hierarki,

i hvilket omfang planen har indflydelse på andre planer, herunder også planer, som indgår i et hierarki, 10. nov. 2016 Miljøscreeningsskema for Forslag til lokalplan 215 med tilhørende Kommuneplantillæg for Madkulturens hus, boliger og metrostation på Frederiksberg Allé 41 Kriterier for bestemmelse af den

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 212 Boligbebyggelse ved Ringstedvej 70-74, REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN: Lokalplanens baggrund: Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan Indhold Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1.2-1 for en McDonald s restaurant ved Kvickly Indledning Lokalplantillæggets forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplantillæggets bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN NR. 177a. For området ved Hotel Hillerød. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 177a. For området ved Hotel Hillerød. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 177a For området ved Hotel Hillerød Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Lokalplanens udarbejdelse er foranlediget af ønskerne om at kunne udvide hotellet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 346 BOLIGER PÅ HØJTOFTEGADE / TYV- DALEN

LOKALPLAN NR. 346 BOLIGER PÅ HØJTOFTEGADE / TYV- DALEN LOKALPLAN NR. 346 BOLIGER PÅ HØJTOFTEGADE / TYV- DALEN EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Bydelen Vorup To delområder Byzone Planen går ud på 13 boliger Bruttoetageareal pr. bolig Friareal og fælleshus

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

"rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL

rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL "rn ROSKILDE KOMMUNE i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 231 for ungdomsboliger på Himmelev Bygade 27, REDEGØRELSE FOR

Læs mere

Lokalplan nr. 210.16

Lokalplan nr. 210.16 okalplan nr. 210.16 Udvidelse af Super Best i Tårs Vedtaget 2. udkast, august 2003 Nord OKAPANOMRÅDE Bredgade Johs. Hansens Vej Vrejlev Klostervej HJØRRIN KOMMUNE TEKNISK FORVATNIN Den kommunale planlægning

Læs mere

Lokalplan nr. 121. for et område ved Asgårdsvej 3

Lokalplan nr. 121. for et område ved Asgårdsvej 3 Lokalplan nr. 121 for et område ved Asgårdsvej 3 Oktober 2001 INDLEDNING Lokalplanen gør det muligt for Betty Nansen Teatret at opføre en ny bygning med plads til tidssvarende værkstedsfunktioner og øverum.

Læs mere

Lokalplan nr. 6. Beskyttede boliger Brønsholmsdalsparken. Vedtagelsesdato: 15. marts Ikrafttrædelsesdato: 7. juni 1978.

Lokalplan nr. 6. Beskyttede boliger Brønsholmsdalsparken. Vedtagelsesdato: 15. marts Ikrafttrædelsesdato: 7. juni 1978. Lokalplan nr. 6 Beskyttede boliger Brønsholmsdalsparken Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 15. marts 1978 Ikrafttrædelsesdato: 7. juni 1978 \ x ' / BESKYTTEDE BOLIGER BRØNSHOLMSDALSPARKEN

Læs mere

Lokalplan nr Boliger på Lille Struervej 5-7, Holstebro. Lille Struevej. Bisgårdtoft HOLSTEBRO KOMMUNE

Lokalplan nr Boliger på Lille Struervej 5-7, Holstebro. Lille Struevej. Bisgårdtoft HOLSTEBRO KOMMUNE Lille Struevej Bisgårdtoft Boliger på Lille Struervej 5-7, Holstebro HOLSTEBRO KOMMUNE Forord til lokalplanen Byrådet har udarbejdet en lokalplan nr. 1018 for boliger på Lille Struervej 5-7, Holstebro.

Læs mere