Dette notat er bilag til temadrøftelse om ny affaldsordning i Roskilde Kommune til Klima- og Miljøudvalgets møde den 18. august 2015.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dette notat er bilag til temadrøftelse om ny affaldsordning i Roskilde Kommune til Klima- og Miljøudvalgets møde den 18. august 2015."

Transkript

1 Klima- og Miljøudvalget Veje og Grønne Områder Sagsnr Brevid Ref. ANSE Dir. tlf Notat om ny affaldsordning til private husstande 7. august 2015 Dette notat er bilag til temadrøftelse om ny affaldsordning i Roskilde Kommune til Klima- og Miljøudvalgets møde den 18. august Notatet er opbygget med følgende struktur: Indledning Analyseer Genanvendelse Klima Økonomi Service Anvendelighed for øvrige brugergrupper Samlet oversigt af Forvaltningens anbefaling Indledning Roskilde Kommune ønsker at efterleve den nationale målsætning om 50 % genanvendelse af husholdningsaffaldet inden Med genanvendelse af husholdningsaffald menes genanvendelse af materialerne papir, pap, glas, metal, plast, træ og organisk affald. I 2013 blev 21 % af husholdningsaffaldet i Roskilde Kommune genanvendt 2. For at sikre en højere genanvendelse af husholdningsaffaldet er det nødvendigt at indføre nye affaldsordninger for organisk affald, metal og plast samt undersøge mulighederne for effektivisering af nuværende ordninger for indsamling af papir, pap og glas. Roskilde Kommunes dagrenovationsordning skal genudbydes i 2017 og forvaltningen ønsker at kunne udbyde en del eller alle de nye sorteringsløsninger i denne forbindelse, således at der opnås synergi i udbudsfasen og mellem affaldsordningerne i driftsfasen. 1 Regeringens Ressourceplan er der opstillet en målsætning om 50 % genanvendelse af husholdningsaffaldet i I bilag 5 til ressourceplanen er beregningsmetode for opgørelse af genanvendelsesprocenten beskrevet. Med genanvendelse af husholdningsaffald tænkes der på materialerne papir, pap, glas, metal, plast, træ og organisk affald. De 50 % måles som den mængde af affald, der indsamles til genanvendelse fra dagrenovationen og visse fraktioner i storskraldet divideret med den samlede mængde af dagrenovation, forbrændingsegnet affald og mængden af genanvendelige materialer 2 Affald og ressourceplan for Roskilde Kommune, kortlægning 2013.

2 For at vurdere hvilke udviklingsscenarier, der kan gennemføres har forvaltningen fået udført en analyse af 5 udviklingsscenarier 3, for hver af de to store brugergrupper indenfor renovationsområdet, henholdsvis enfamilieboliger og etageboliger. Først er der opstillet et basisscenarie, som tager udgangspunkt i den nuværende affaldsindsamling for de to brugergrupper. De fem udviklingsscenarier, som efterfølgende er analyseret er: A) Trinvis opstart 2018 Kildesortering i 5 fraktioner (papir/karton, metal, glas, organisk affald og restaffald) B) Fuld kildesortering i 6 fraktioner (papir/karton, metal, glas, plast, organisk affald og restaffald) C) Fuld kildeopdeling i 4 fraktioner (papir/karton, metal/glas/plast, organisk affald og restaffald) D) Kildesortering 5 fraktioner, inkl. REnescience (papir/karton, metal, glas, plast og restaffald) E) Kildeopdeling 3 fraktioner, inkl. REnescience (papir/karton, metal/glas/plast og restaffald) På nogle parametre, f.eks. økonomi og service er der foretaget en yderligere opdeling af udviklingsscenarierne på forskellige beholdersystemer, således at der for enfamilieboliger er undersøgt brug af 1 rums, 2 rums og 4 rumsbeholdere, hvor det har været relevant. For etageboliger er der i økonomiafsnittet foretaget en opdeling på henholdsvis minicontainere og nedgravende løsninger. Der skelnes mellem kildesortering, hvor hver affaldsfraktion udsorteres i en beholder for sig selv eller et særskilt rum i en beholder og kildeopdeling, hvor der efterfølgende sker en sortering af en sammenblandet affaldsfraktion på et centralt sorteringsanlæg. Endvidere er der foretaget en analyse af betydningen af at aflevere det organiske affald og restaffaldet hver for sig til hhv. bioforgasning og forbrænding eller som en samlet fraktion til et REnescience anlæg. I et REnescience anlæg bliver affaldet tilført enzymer og vand. Derved omdannes det organiske affald i dagrenovationen (samt papir, pap, mv) til en "suppe" af organisk materiale, som efterfølgende kan bioforgasses. Den faste del af affaldet restproduktet som består af ikke-nedbrydelige materialer frasorteres for at blive afleveret til forbrænding. Det er således ikke en forudsætning at affaldet er kildesorteret af borgeren før behandling. Teknologien er på forsøgsstadium, og endnu ikke etableret som fuldskala anlæg. Ved analysearbejdet er der for centralt sorteringsanlæg taget udgangspunkt i det anlæg som Dansk Affald A/S har etableret i Vojens. Anlægget modtager i dag både kildesorteret og kildeopdelt affald. Bl.a. kan anlægget modtage en blandet affaldsfraktion bestående af metal, glas og hård plast emballage til sortering. Affaldet deles ved hjælp af forskellige automatiserede sorteringsteknologier i de tre fraktioner. For aflevering af det biologiske affald til bioforgasning er der taget udgangspunkt i anlægget Biovækst A/S i Audebo, som er et såkaldt Aikan biogas/komposteringsanlæg, som behandler kildesorteret organisk dagrenovation. Processen udnyttes først gasindholdet i affaldet, hvorefter affaldet komposteres og efterfølgende kan benyttes som jordforbedringsmateriale. Det er en forudsætning at affaldet er kildesorteret af borgeren før behandling. Teknologien er velafprøvet. 3 Analyse af sorteringsløsninger i Roskilde Kommune, august 2015, udført af Rambøll

3 Analyseer Udviklingsscenarierne er vurderet på fem parametre. Vurderingerne er foretaget i forhold til forventninger til genanvendelse, klimapåvirkning, økonomi, serviceniveau og anvendelighed for øvrige brugergrupper. Genanvendelse Der er foretaget en analyse af hvilke mængder af tørre genanvendelige materialer og organisk affald, det vil være muligt at frasortere dagrenovationen i de 5 udviklingsscenarier i 2018 og Analysen er baseret på de antagelser om potentialer og effektivitet i ordningerne, som er opstillet i Roskilde Kommunes Affalds- og Ressourceplan 4. I tabel 1 ses den forventede effekt af de fem udviklingsscenarier i 2018 sammenholdt med den nuværende situation i 2013 som er vist som basisscenariet. Effekten er opgjort som en genanvendelsesprocent af husholdningsaffaldet, udregnet efter Miljøstyrelsens opgørelsesmetode 5. Tabel 1 Genanvendelse af husholdningsaffald i 2018, beregnet efter Miljøstyrelsen metode. Genanvendelse af husholdningsaffald i [tons / år] Basis scenarie (2013) Scenarie A Scenarie B og C Scenarie D og E * Scenarie D og E ** Genanvendelse Forbrænding Øvrig behandling I alt Genanvendelsesprocent 21 % 39 % 40 % 75 % 27 % * hvis REnescience anerkendes som genanvendelses af Miljøstyrelsen ** hvis REnescience ikke anerkendes som genanvendelse af Miljøstyrelsen Samme beregning er foretaget for udviklingsscenarierne i erne er vist i tabel 2. 4 Affalds- og Ressourceplan , bilag om prognose, høringsudgave maj Ressourceplan for affaldshåndtering , bilag 5, Miljøstyrelsen 2014

4 Tabel 2 Genanvendelse af husholdningsaffald i 2024, beregnet efter Miljøstyrelsen metode. Genanvendelse af husholdningsaffald i 2024 [tons / år] Basis scenarie (2013) Scenarie A Scenarie B og C Scenarie D og E * Scenarie D og E ** Genanvendelse Forbrænding Øvrig behandling I alt Genanvendelsesprocent 21 % 47 % 49 % 75 % 31 % * hvis REnescience anerkendes som genanvendelses af Miljøstyrelsen ** hvis REnescience ikke anerkendes som genanvendelse af Miljøstyrelsen Der er usikkerhed om hvorvidt teknologien REnescience vil blive anerkendt som genanvendelse af Miljøstyrelsen. Hvis teknologien anerkendes som genanvendelse vil andelen kunne øges betragteligt. Hvis ikke, vil Roskilde Kommune være meget langt fra målsætningen ved valg af scenarie D og E. Scenarie B og C er vurderet ligeværdige i denne sammenhæng, hvilket skyldes at der tages udgangspunkt i mængden af affald afleveret til genanvendelse ved beregning, og ikke mængden af affald, der reelt genanvendes. I praksis forventes kildeopdelingsscenarierne C og E at få en større andel af affald, der frasorteres på anlægget til forbrænding, end kildesorteringsscenarierne A, B og D, for så vidt angår de tørre genanvendelige affaldsfraktioner. Denne usikkerhed er medtaget i den samlede vurdering. Klima Klimapåvirkningen defineres som den samlede emission af drivhusgas (CO 2 ) fra indsamling, transport, håndtering (omlastning, sortering og ballering) og behandling af affaldet omregnet til CO 2 -ækvivalenter. Den samlede klimapåvikning angives som udledte eller sparede kg CO 2/ husstand/år. Vurderingen tager udgangspunkt i den reduktion af CO 2 som det er muligt at opnå ved de enkelte scenarier sammenlignet med det nuværende basisscenarie. Derved anvendes samme metode som anvendt i Affalds- og Ressourceplanens afsnit om forventet CO 2 besparelser. Resultater (2018) De beregnede klimatal for 2018 er præsenteret pr. boligenhed for henholdsvis enfamilieboliger og etageboliger og der kan ses en beskeden forskel i klimapåvirkningen mellem de to boligtyper. Denne forskel skyldes forskelle i mængder af affald og sorteringseffektivitet fra de to boligtyper. Dette gælder dog ikke for scenarierne for 2024, hvor bedst mulig sortering antages at være den samme uanset boligformen.

5 Figur 6.1 CO 2-reduktion ved genanvendelse og forbrænding for enfamilieboliger i året Basisscenariet viser forholdene for nuværende og for fremtidige indsamlingssystemer og behandlingsformer. Hver søjle repræsenterer forbrænding, biologisk behandling, og genanvendelse, samt bidrag fra indsamling, transport og håndtering. For scenarierne D og E vises bidrag fra REnescience. Økonomi Der er foretaget en analyse af hvilke mængder af tørre genanvendelige materialer og organisk affald, det vil være muligt at frasortere dagrenovationen i de 5 udviklingsscenarier i 2018 og Analysen er baseret på de antagelser om potentialer og effektivitet i ordningerne, som er opstillet i Roskilde Kommunes Affalds- og Ressourceplan 6. Der er foretaget en analyse af udgifterne til indsamling, transport og behandling af henteordninger og områdepladser for affaldsfraktionerne restaffald, organisk affald, papir, karton, glas, metal og plast for de forskellige brugergrupper. I beregningerne er medtaget diverse afgifter samt modregnet eventuelle indtægter for hvert fraktion som indsamles. Som supplement er opstillet et overslag over investeringsbehov ved indkøb af beholdere til brug for de enkelte scenarier. I figur 1 er vist en samlet opgørelse af udgifter for enfamilieboliger for drift, anlæg og vedligehold for ordningerne vedrørende restaffald, organisk affald, papir, metal, glas og plast fordelt på de forskellige scenarier. 6 Affalds- og Ressourceplan , bilag om prognose, høringsudgave maj 2015

6 Figur 1 Omkostninger til drift, anlæg og vedligehold for ordningerne vedrørende restaffald, organisk affald, papir, metal, glas og plast i enfamilieboliger i kr. pr. år. Alle priser ekskl. moms. Resultatet viser, at der er en forskel på knap 20 % fra det billigste scenarie E (992,34 kr. pr. år) til det dyreste scenarie B, med løsningen hvor der indgår 4 rumsbeholder til de tørre genanvendelige fraktioner (1.187,30 kr. pr. år). Det skyldes at 4 rumsbeholderen er forholdsmæssig dyr i anskaffelse i forhold til de øvrige beholdertyper, der anvendes. Generelt er kildeopdelingsscenarierne lidt billigere end kildesorteringsscenarierne, hvilket skyldes at der kan optimeres på tømningsfrekvensen, når fraktionerne metal, glas og plast blandes sammen. Ved kildesortering er løsningen med tre 2 rumsbeholdere billigere (1.138,80 kr. pr. år) end løsningen med en 2 rumsbeholder og en 4 rumsbeholder (1.187,30 kr. pr. år). I figur 2 er vist samme analyse af udgifter for etageboliger for drift, anlæg og vedligehold for ordningerne vedrørende restaffald, organisk affald, papir, metal, glas og plast fordelt på de forskellige scenarier. Der er foretaget en beregning på henholdsvis løsninger, der etableres i minicontainere, og løsninger der etableres i nedgravede løsninger.

7 Figur 2 Omkostninger til drift, anlæg og vedligehold for ordningerne vedrørende restaffald, organisk affald, papir, metal, glas og plast i etageboliger i kr. pr. år. Alle priser ekskl. moms. For etageboliger viser analysen det samme billede, som for enfamilieboligerne. Den samlede udgift til drift, anlæg og vedligehold af ordningerne er billigere ved etablering af kildeopdelingscenarierne end kildesorteringsscenarierne. Generelt er løsningerne med de nedgravede løsninger dyrere end løsningen med indsamling i minicontainere, dog ikke i scenarie D. Alle løsninger til etageboliger er omkostningsmæssigt billigere end løsningerne til enfamilieboliger med egen renovationsløsning. Service Ændring af renovationssystemet vil have størst betydning for hvordan servicen opleves hos enfamilieboligerne med de individuelle løsninger, idet borgerne her skal foretage en række individuelle handlinger, ud fra om der er tale om henteordninger eller bringeordninger, antal og typer af beholdere der skal opstilles, hvor komplekst sorteringsgraden er, hvilken afhentningsfrekvens der tilbydes og om systemet er fleksibelt i forhold til fremtidige ændringer. Vurderingerne er således en kvalitativ beskrivelse af serviceniveauet i de enkelte scenarier.

8 Parameter vægt i % B asisscenarie Scenarie A T rinvis kildeso rtering 5 fraktioner Scenarie B F uld kildeso rtering 6 fraktio ner Scenarie C F uld kildeo pdeling 4 fraktioner Scenarie D Kildeso rtering, inkl. R Enescience 5 fraktioner Scenarie E Kildeo pdelt, inkl. R Enescience 3 fraktioner 140 l beholder til restaffald l beholder til papir 2 stk 240 liter 2 rum beholdere l beholder til papir 3 stk 240 l 2 rum beholdere 1 stk 240 l 2 rum beholder + 1 stk 370 l 4 rum beholder 2 stk 240 l 2 rum beholder 1 stk 240 l beholder + 2 stk 240 l 2 rum beholder 1 stk 240 l beholder stk 240 l beholder + 1 stk 4 rum beholder stk 240 l beholder 2 rum score score Vægtet Henteordning/ bringeordning Beholdere (antal/type) 30% 1 0,3 1 0,3 3 0,9 3 0,9 3 0,9 3 0,9 3 0,9 3 0,9 20% 3 0,6 1 0,2 1 0,2 2 0,4 3 0,6 1 0,2 2 0,4 3 0,6 Grad af kompleksitet i sortering 20% 3 0,6 3 0,6 2 0,4 2 0,4 1 0,2 3 0,6 3 0,6 1,5 0,3 Afhentningsfrekvens 20% 3 0,6 1 0,2 1 0,2 2 0,4 2 0,4 1 0,2 2 0,4 2 0,4 Fleksibilitet 10% 3 0,3 2 0,2 1 0,1 1,5 0,15 2 0,2 1 0,1 1,5 0,15 2 0,2 100% 2,4 1,5 1,8 2,25 2,3 2 2,45 2,4 Tabel 3 Vægtet vurdering af service af basisscenarie samt udviklingsscenarierne A-E Som det ses af tabellen er der forskel på servicevurderingen de forskellige scenarier imellem. Scenarierne som ligner det nuværende basisscenarie scorer generelt højere end de systemer hvor der introduceres en ekstra 3. beholder eller nye sorteringskrav, som f.eks. opdeling af restaffald i bioaffald og restaffald. Blandt scenarierne med kildesortering scorer den trinvise igangsættelse lavere end den fulde kildeopdeling. Det skyldes primært at der fortsat vil være bringesystemer samt flere forskellige beholdertyper og afhentningsfrekvenser end ved introduktion af de fulde kildesorteringssystemer. Systemet med introduktion af 240 l 2 rum samt 370 l 4 rum scorer bedre end systemet med 3 stk. 240 l 2 rum beholdere. Scenarierne med kildesortering scorer generelt lidt lavere end scenarierne med kildeopdeling. Det skyldes primært antallet af beholdere og afhentningsfrekvenser samt fleksibilitet i ordningerne vurderes at være bedre for borgeren end i kildesorteringssystemerne. Endelig scorer scenarierne med REnescience-teknologi bedre på serviceparametrene end de scenarier med kildesortering af bioaffald og restaffald. Det skyldes den mindre grad af kompleksitet i disse systemer. Anvendelighed for andre brugergrupper Hovedanalysen er udført for boligtyperne enfamilieboliger og etageboliger. Roskilde Kommune indsamler dog husholdningsaffald fra andre brugergrupper som fx ungdomsboliger, sommerhuse og kolonihaver. Endvidere har erhverv mulighed for at få afhentet dagrenovation. Endelig skal kommunale institutioner i lighed med de private husstande indsamle samme affaldsfraktioner på sigt. Der er derfor også foretaget en kvalitativ vurdering af det enkelte scenaries anvendelighed set ud fra de øvrige brugergrupper. I tabel 4 er af vurderingerne samlet.

9 Scenarie Ungdomsbolig Sommerhuse Kolonihaver Virksomheder Kommunale institutioner Basisscenariet ja ja ja kun restaffald Ja (restaff) Scenarie A, B, C, D og E Ja Ja (måske områdepladser til genanvendelige fraktioner) Ja (måske områdepladser til genanvendelige fraktioner) kun restaffald Udvidelse mulig ift. org. + tørre genanvendelig Tabel 4 Anvendelighed af scenarier overfor øvrige brugergrupper Generelt vurderes der ikke at være forskel på de udviklingsscenarier, når anvendeligheden overfor andre brugergrupper bliver vurderet. Forvaltningens anbefaling Analyse af de forskellige udviklingsscenarier peger ikke entydigt på en sorteringsløsning frem for de øvrige, når erne ses umiddelbart. Det er dog forvaltningens vurdering, at der til trods for dette alligevel kan anbefales en løsning til implementering fra 2017 i Roskilde Kommune. For det første skal der træffes et valg mellem kildesortering eller kildeopdeling af de tørre genanvendelige fraktioner som papir, pap, metal, plast og glas. Ved kildesortering sorterer borgerne affaldet på husstanden og ved kildeopdeling sker sorteringen på et centralt sorteringsanlæg. Roskilde Kommune har en tradition for kildesortering af affaldet, og borgerne er bekendt med denne tilgang til affald som en ressource, der kan genanvendes, når affaldet er kildesorteret. Der er pt. ikke etableret et centralt sorteringsanlæg på Sjælland, og der vurderes ikke at være interesse hos vores nabokommuner i regi af KARA/NOVEREN eller Vestforbrænding til etablering af et sådan anlæg på Sjælland. Løsningen er således på nuværende tidspunkt at køre kildeopdelt affald til f.eks. Dansk Affald i Vojens. Denne løsning vil kunne praktiseres, men indeholder en usikkerhed i forhold til behandlingspris (vil afhænge af sammensætning af konkret affald fra Roskilde Kommune) samt graden af genanvendelse som anlægget kan præstere målt i forhold til genanvendelse af kildesorterede affaldsfraktioner. Ved valg af denne løsning skal Roskilde Kommune derfor være indstillet på at skulle transportere den blandede metal-, glas- og plastfraktion langt, og afsætte den på et marked med begrænset konkurrence. Forvaltningen anbefaler at Roskilde Kommune fastholder strategien om kildesortering af affald, og dermed udelukker scenarie C og D, som omhandler kildeopdeling af tørre genanvendelige fraktioner. For det andet skal der træffes et valg for det biologiske affald. Skal det kildeopdelt til bioforgasning eller til REnescience, som en samlet restaffaldsfraktion?

10 Bioforgasning af kildesorteret organisk dagrenovation med efterfølgende kompostering af restproduktet er en kendt og velafprøvet teknologi, mens REnescience på nuværende tidspunkt udelukkende er afprøvet i et testanlæg, og ikke etableret som et fuldskalaanlæg. Der er således fortsat usikkerhed omkring teknologi, miljø og økonomi ved overgang fra forsøgsskala til fuldskala af denne teknologi. Endvidere er der på nuværende tidspunkt ikke etableret en ejerkreds, som ønsker at bringe forsøget til fuldskala. Det er derfor meget tvivlsomt om REnescience teknologien er et reelt alternativ i Forvaltningen anbefaler at Roskilde Kommune også på området for organisk affald fastholder strategien om kildesortering, og afsætning af affaldet til en kendt og velafprøvet teknologi som bioforgasning. Dermed udelukkes scenarie D og E, som omhandler REnescience teknologien for restaffaldet. For det tredje skal der træffes et valg om hvorvidt indsamling af plastemballagen skal medtages nu eller afvente udviklingen. Plastemballage er en af fokusfraktionerne, der omtales både på europæisk og nationalt niveau for at nå målsætningerne om 50 % genanvendelse af husholdningsaffaldet i Udfordringen ved plastemballagen er dog, at der er mange forskellige plasttyper, som kræver meget specialiserede anlæg for at kunne udsortere den blandede plast, den hårde plast eller den bløde plast specifikke plasttyper, der reelt kan afsættes til genanvendelse. I dag afsættes store dele af indsamlet husholdnings emballageplast til sorteringsanlæg i Tyskland. Her afsættes ca. 60 % af materialerne på verdensmarked, mens 40 % returneres til forbrænding. Af de 60 % er der i dag ingen sporbarhed i forhold til hvor stor en andel, der reelt genanvendes. Fra flere interessenters side (bl.a. Københavns Kommune og Miljøstyrelsen) arbejdes der for at etablere et dansk anlæg til plastsortering, således at der kan opnås større gennemskuelighed for kvalitet og afsætning af denne materialegruppe. En egentlig etablering af et sådan anlæg må formodes at have en tidsmæssig udfordring på mindst 5 år. Forvaltningen anbefaler at Roskilde Kommune afventer en etablering af et dansk sorteringsanlæg for plast eller en bedre afklaring og garanti før udsortering af plastemballage medtages som et krav i Roskilde Kommune. På den baggrund udelukkes udviklingscenarierne B, C, D og E. Det vil være muligt for Roskilde Kommune, f.eks. ved næste udbud af kørselsentreprisen i 2022, at vurdere om indsamling af plastemballage bør indgå i ordningen. Ud fra disse betragtninger er det Forvaltningens anbefaling, at der forud for genudbud af renovationsløsningerne i 2017 arbejdes videre med implementering af udviklingsscenarie A, hvor der sker en trinvis implementering af kildesorteringsløsninger for de tørre genanvendelige affaldsfraktioner (på nær plastemballage) og organiske affald.

Indledning. Byrådet. Baggrund for ny affaldsordning i Roskilde Kommune

Indledning. Byrådet. Baggrund for ny affaldsordning i Roskilde Kommune Byrådet Veje og Grønne Områder Sagsnr. 204045 Brevid. 2208095 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Baggrund for ny affaldsordning i Roskilde Kommune 28. oktober 2015 Dette notat er opdateret

Læs mere

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 204045 Brevid. 1932920 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien 12. august 2014 Den endelig

Læs mere

Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig

Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig Jette Skaarup Justesen Miljøstyrelsen Ressourcestrategien kommer! Strategi for affaldshåndtering den vil komme i høring. Vi har en god

Læs mere

Forvaltningen har udarbejdet forslag til ny gebyrstruktur og nye gebyrer for husholdningernes deltagelse i de kommunale affaldsordninger 2017.

Forvaltningen har udarbejdet forslag til ny gebyrstruktur og nye gebyrer for husholdningernes deltagelse i de kommunale affaldsordninger 2017. Klima- og Miljøudvalget Veje og Grønne Områder Sagsnr. 282826 Brevid. 2389498 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Notat til vedtagelse af ny gebyrstruktur og gebyrer på affaldsområdet

Læs mere

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende:

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende: Notat Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger I forbindelse med indgåelse af aftale om etablering af nyt forbrændingsanlæg på Amagerforbrænding, skal

Læs mere

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014.

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014. Bilag 1 Rebild Kommunes Affaldsplan 2014-24: udkast til målsætninger og handlingsplaner Affaldsplanen skal udarbejdes i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Affaldsplanen skal bestå af 3 dele:

Læs mere

Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model

Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model for ændret affaldsbehandling i Horsens I forbindelse med udarbejdelse af affaldsplan for Horsens Kommune

Læs mere

sortering for KARA/NOVEREN kommunerne v / Lena Hjalholt

sortering for KARA/NOVEREN kommunerne v / Lena Hjalholt / Overvejelser vedrørende central sortering for KARA/NOVEREN kommunerne v / Lena Hjalholt DAKOFA konference 20. januar 2015 / Hvem er vi? 9 ejerkommuner 400.000 indbyggere / 20.000 virksomheder Gadstrup

Læs mere

Økonomien i sorteringsanlæg

Økonomien i sorteringsanlæg Økonomien i sorteringsanlæg Miljøstyrelsen 1 INDLEDNING 2 2 OVERORDNEDE RESULTATER 3 Forfatter: MB/LH Dato: 11-08-2017 Version: 8 3 AFFALDSTYPER OG MÆNGDER 5 3.1 Affaldstyper 5 3.2 Mængder 5 4 METODE 6

Læs mere

/ Nye affaldsordninger i Stevns kommune. PTU den 20. september 2016

/ Nye affaldsordninger i Stevns kommune. PTU den 20. september 2016 / Nye affaldsordninger i Stevns kommune PTU den 20. september 2016 / Temamødets indhold 1. Hvorfor nye affaldsordninger? 2. Status for mængder og genanvendelse - I fællesskabet og for Stevns 3. Hvad kan

Læs mere

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune NOTAT (PTU) Maj 2015 1 INDLEDNING Stevns Kommune samarbejder med KaraNoveren omkring udvikling af nye affaldsløsninger. Hvordan får vi borgerne i Stevns Kommune til at være mere bevidste omkring affald

Læs mere

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK Affaldsplan 2015-2024 Udkast til høring af affaldsplan UNMK 17.2.2015 Affaldsplan 2015-2024 Affaldsbekendtgørelsen fastsætter, at kommunerne skal udarbejde en affaldsplan for håndtering af affald. Planperioden

Læs mere

1. Projektets titel: Øge genanvendelsen ved centralsortering - forenkling af sortering ved husstanden i vådt og tørt affald

1. Projektets titel: Øge genanvendelsen ved centralsortering - forenkling af sortering ved husstanden i vådt og tørt affald 1. Projektets titel: Øge genanvendelsen ved centralsortering - forenkling af sortering ved husstanden i vådt og tørt affald 2. Kort beskrivelse af projektet Herning Kommune har et ønske om at det skal

Læs mere

Ressourcestrategi for. drivere, mulige mål og initiativer

Ressourcestrategi for. drivere, mulige mål og initiativer Ressourcestrategi for affaldshåndtering 2013-18/24: 18/24: drivere, mulige mål og initiativer v/morten Carlsbæk, Miljøstyrelsen Den tørre del af husholdningsaffaldet DAKOFA konference 5. februar 2013 Er

Læs mere

VELKOMMNEN TIL POLITISK TEMAMØDE OM AFFALD D. 6. JUNI 2017

VELKOMMNEN TIL POLITISK TEMAMØDE OM AFFALD D. 6. JUNI 2017 VELKOMMNEN TIL POLITISK TEMAMØDE OM AFFALD D. 6. JUNI 2017 PROGRAM 1. Velkomst - rammerne for det fælles affaldsprojekt 2. Erfaringer fra forsøg med affaldssortering 3. Anbefaling til et nyt indsamlingssystem

Læs mere

RUDERSDAL KOMMUNE HANDLEPLAN FOR ØGET SORTERING AF HUSHOLDNINGSAFFALD

RUDERSDAL KOMMUNE HANDLEPLAN FOR ØGET SORTERING AF HUSHOLDNINGSAFFALD Til Rudersdal Kommune Dokumenttype Rapport Dato Oktober, 2015 RUDERSDAL KOMMUNE HANDLEPLAN FOR ØGET SORTERING AF HUSHOLDNINGSAFFALD RUDERSDAL KOMMUNE HANDLEPLAN FOR ØGET SORTERING AF HUSHOLDNINGSAFFALD

Læs mere

PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD. Chef AffaldGenbrug

PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD. Chef AffaldGenbrug PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD Yvonne Thagaard Andersen Økonomiseminar 06. december 2016 Chef AffaldGenbrug GENBRUGSPLADSER OG MODTAGELSESANLÆG I VEJLE KOMMUNE

Læs mere

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 1- målsætning og planlægning

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 1- målsætning og planlægning Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024 Del 1- målsætning og planlægning 1 Indledning..3 Målsætning...5 Fokusområde 1: Bedre sortering...5 Fokusområde 2: Mere effektiv og miljøvenlig indsamling

Læs mere

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering Notat Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 2. december 2013 Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering Indledning Administrationen fremlagde 12. december 2012 notat

Læs mere

NOTAT. 1. Økonomisk konsekvens af nye affaldsordninger i Stevns Kommune

NOTAT. 1. Økonomisk konsekvens af nye affaldsordninger i Stevns Kommune NOTAT Projekt Økonomisk konsekvens af nye affaldsordninger i Stevns Kommune Kunde KARA/NOVEREN Notat nr. 3 Dato 21. oktober 2016 Til Fra Kopi til Ejvind Mortensen, KARA/NOVEREN Dorte Hvid-Jacobsen og Marianne

Læs mere

Workshop Bioaffald, plast & metal

Workshop Bioaffald, plast & metal Workshop Bioaffald, plast & metal DET GRØNNE HUS 11. april 2013 Udarbejdet af: Martin Damgaard Lehmann Vægtbaseret afregning af dagrenovation Eksempel fra Holbæk kommune I 2008 etablerede Holbæk Kommune

Læs mere

Nye indsamlingsordninger for affald fra husstande Baggrund Overordnede målsætninger i forhold til arbejdet med nye ordninger

Nye indsamlingsordninger for affald fra husstande Baggrund Overordnede målsætninger i forhold til arbejdet med nye ordninger NOTAT Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Miljøafdelingen Nye indsamlingsordninger for affald fra husstande Baggrund Den nationale ressourcestrategi, som kom i efteråret 2013 og sætter de samlede mål for

Læs mere

Sagsnr Til Teknik- og Miljøudvalget. Dokumentnr Sagsbehandlere Susanne Lindeneg

Sagsnr Til Teknik- og Miljøudvalget. Dokumentnr Sagsbehandlere Susanne Lindeneg KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydækkende Strategier NOTAT 09-08-2016 Til Teknik- og Miljøudvalget Sagsnr. 2016-0066147 Dokumentnr. 2016-0066147-7 Sagsbehandlere Susanne Lindeneg

Læs mere

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Sag nr.: 155280 Dato: 17.11.2015 E-mail: hbd@j-k-as.dk Ordninger for husholdningsaffald i andre kommuner Data over 4 kommuner og Fanø er opstillet i nedenstående

Læs mere

Affald som Ressource 14.09.2015. Fanø Kommune

Affald som Ressource 14.09.2015. Fanø Kommune Affald som Ressource 14.09.2015 Fanø Kommune Dit og Danmarks affald Her ender affaldet Ud af de samlede danske affaldsmængder bliver: 61 % genanvendt 29 % forbrændt 6 % deponeret 4 % til midlertidig oplagring

Læs mere

Affaldsplanværktøj. Jord & Affald Den 19. august 2015 VEJLEDNING. 1 http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2013/01/978-87-92903-80-8.

Affaldsplanværktøj. Jord & Affald Den 19. august 2015 VEJLEDNING. 1 http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2013/01/978-87-92903-80-8. VEJLEDNING Jord & Affald Den 19. august 2015 Affaldsplanværktøj Et værktøj for kommuner til beregning af genanvendelsesprocenten samt estimering af potentialer og aktuelle indsamlingseffektiviteter for

Læs mere

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk !!"#$ Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400

Læs mere

NOTAT. Klimaplan Udsortering af plast fra affald. 1. Beskrivelse af virkemidlet

NOTAT. Klimaplan Udsortering af plast fra affald. 1. Beskrivelse af virkemidlet NOTAT Miljøteknologi J.nr. MST-142-00012 Ref:Medal Den 11. juni 2013 Klimaplan Udsortering af plast fra affald 1. Beskrivelse af virkemidlet Dette virkemiddel består i at kommunerne fastsætter regler for

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Side 1 af 53 Ringsted Kommune Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Side 2 af 53 Side 3 af 53 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2

Læs mere

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager Notat Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 4. december 2012 Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager I dag indsamles glasflasker, emballageglas, plastflasker og øl- og sodavandsdåser

Læs mere

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 AFFALDSPLAN 2015 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for

Læs mere

Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Bilag 1-6. Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015

Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Bilag 1-6. Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015 Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Bilag 1-6 Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015 side 2 Affald og Genbrug www.skidtergodt.dk affaldsplan@roskilde.dk tlf. 46313788 Layout: Annabir.dk

Læs mere

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Anbefaling: Aalborg uden affald

Anbefaling: Aalborg uden affald Punkt 3. Anbefaling: Aalborg uden affald 2014-2025. 2011-41668. Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers offentlighedsperiode,

Læs mere

20-01-2014. Sagsnr. 2014-0012071. Dokumentnr. 2014-0012071-2. Bilag 2. Notat om behandlingsmuligheder for organisk affald

20-01-2014. Sagsnr. 2014-0012071. Dokumentnr. 2014-0012071-2. Bilag 2. Notat om behandlingsmuligheder for organisk affald KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT 20-01-2014 Sagsnr. 2014-0012071 Bilag 2. Notat om behandlingsmuligheder for organisk affald En af hovedindsatserne i Ressource- og

Læs mere

Dato: 4. juli 2014 Emne: Affaldsplanernes håndtering af centralsorteringsspørgsmålet i de østdanske kommuner

Dato: 4. juli 2014 Emne: Affaldsplanernes håndtering af centralsorteringsspørgsmålet i de østdanske kommuner NOTAT Dato: 4. juli 2014 Emne: Affaldsplanernes håndtering af centralsorteringsspørgsmålet i de østdanske kommuner HEW AffaldPlus-kommunerne har i deres (udkast til) affaldsplaner arbejdet med tanken om

Læs mere

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2 Side 1 af 46 Bilag 1 Side 2 af 46 Side 3 af 46 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Haveaffald 3.1.3 Emballageaffald: Papir/pap 3.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Debatoplæg - Fremtidens affaldssystem i Albertslund

Debatoplæg - Fremtidens affaldssystem i Albertslund Debatoplæg - Fremtidens affaldssystem i Albertslund Kommunalbestyrelsen vedtog i 2012 en ambitiøs affaldsplan, herunder at vi skal genanvende mindst 50 % af vores husholdningsaffald senest i 2018. Det

Læs mere

NOTAT. Oversigt over planlagte affaldsordninger i nærliggende kommuner. Dato: 27. juni Bestyrelsen. Administrationen

NOTAT. Oversigt over planlagte affaldsordninger i nærliggende kommuner. Dato: 27. juni Bestyrelsen. Administrationen NOTAT Dato: 27. juni 2016 Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Oversigt over planlagte affaldsordninger i nærliggende kommuner Om oversigten Dette notat giver et kort overblik over nuværende og planlagte

Læs mere

Notat om valg af fremtidig indsamlingsordning af husholdningsaffald i Stevns Kommune.

Notat om valg af fremtidig indsamlingsordning af husholdningsaffald i Stevns Kommune. Notat om valg af fremtidig indsamlingsordning af husholdningsaffald i Stevns Kommune. INDLEDNING OG BAGGRUND Kommunen har i sin affaldsplan (2014-18 (24)) fastlagt, at der i perioden 2014-18 skal planlægges

Læs mere

Udenlandske erfaringer med bedre sortering af husholdningsaffald. Sagsnr Dokumentnr

Udenlandske erfaringer med bedre sortering af husholdningsaffald. Sagsnr Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling BILAG 2 Udenlandske erfaringer med bedre sortering af husholdningsaffald Nedenstående er en kort sammenfatning af udenlandske erfaringer

Læs mere

N O T A T HANDLEPLAN FOR ØGET SORTERING AF HUSHOLDNINGSAFFALD. Kommentarer og anbefalinger til det videre arbejde med planen

N O T A T HANDLEPLAN FOR ØGET SORTERING AF HUSHOLDNINGSAFFALD. Kommentarer og anbefalinger til det videre arbejde med planen N O T A T 20.11. 2015 SIDE 1 AF 6 HANDLEPLAN FOR ØGET SORTERING AF HUSHOLDNINGSAFFALD Kommentarer og anbefalinger til det videre arbejde med planen I forbindelse med den, af Allerød, Fredensborg, Hørsholm

Læs mere

Forslag til nye affaldsordninger v/sara Rosendal, Affald & Genbrug

Forslag til nye affaldsordninger v/sara Rosendal, Affald & Genbrug Forslag til nye affaldsordninger v/sara Rosendal, Affald & Genbrug Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Hvorfor

Læs mere

Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser

Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Vedtaget 27. juni 2013 Indhold 1. Affaldsordninger, status... 2 2. Affaldskortlægning... 4 2.1. Oversigt over affaldsdannelsen...

Læs mere

Affaldsplanen blev udarbejdet i et tæt samarbejde mellem de seks ejerkommuner i affaldsselskabet I/S AffaldPlus og selve affaldsselskabet.

Affaldsplanen blev udarbejdet i et tæt samarbejde mellem de seks ejerkommuner i affaldsselskabet I/S AffaldPlus og selve affaldsselskabet. Ændret affaldsordning i Ringsted Kommune. Sag nr. 17/670 Bilag 1 Sagsbeskrivelse Indledning I januar 2011 traf Byrådet beslutning om, hvorledes den fremtidige affaldsordning for enfamilieboliger skulle

Læs mere

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling)

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) Punkt 4. Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) 2011-41668 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Supplerende data-2013 vedrørende kommunale indsamlingsordninger... 5 3.2.1 Genanvendelsesprocent

Læs mere

Idékatalog til øget genanvendelse af storskrald fra husholdninger og af brændbart affald fra genbrugspladser

Idékatalog til øget genanvendelse af storskrald fra husholdninger og af brændbart affald fra genbrugspladser Idékatalog til øget genanvendelse af storskrald fra husholdninger og af brændbart affald fra genbrugspladser J.nr. MST-7759-00109 Econet AS Projektnr: A396 Dato: December 2010 rev 004 1 Indhold FORORD

Læs mere

Ressource- og Affaldsplan Lykkesholm 19. april 2018 Enheden for Affald og Genbrug / Anna Louise H Møller

Ressource- og Affaldsplan Lykkesholm 19. april 2018 Enheden for Affald og Genbrug / Anna Louise H Møller København - Intet spild af ressourcer Ressource- og Affaldsplan 2019-2024 Lykkesholm 19. april 2018 Enheden for Affald og Genbrug / Anna Louise H Møller Kg Fakta om København 2017: Boliger i København

Læs mere

Oversigt over forsøgsområder

Oversigt over forsøgsområder Affaldsforsøget Bedre sortering i større samlede bebyggelser Oversigt over forsøgsområder Fællesbilag Bilag 1 til alle delrapporter TIL GAVN FOR KLIMA OG MILJØ FORSØG 2015 AFFALD OG GENBRUG Bilag 1 Oversigt

Læs mere

Afrunding af test Af Anette Sejersen, Affald og Genbrug

Afrunding af test Af Anette Sejersen, Affald og Genbrug Afrunding af test 2016 Af Anette Sejersen, Affald og Genbrug Roskilde, oktober 2016 Hvad skal vi nå i dag? Velkomst Hvad har vi lært/resultater? Kommunikation/quiz/oplæg til gruppearbejde Gruppearbejde/sandwich

Læs mere

NOTAT. bioaffald. Relative omkostninger samt fordele og ulemper ved scenarier

NOTAT. bioaffald. Relative omkostninger samt fordele og ulemper ved scenarier NOTAT Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Miljøafdelingen 22. september 2016 2016-004730-6 Relative omkostninger samt fordele og ulemper ved scenarier Baggrund Det nationale genanvendelsesmål på 50% af

Læs mere

SAMMENLIGNING AF 4-KAMMER BEHOLDERE OG 2-DELTE BEHOLDERE INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1

SAMMENLIGNING AF 4-KAMMER BEHOLDERE OG 2-DELTE BEHOLDERE INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1 HVIDOVRE KOMMUNE SAMMENLIGNING AF 4-KAMMER BEHOLDERE OG 2-DELTE BEHOLDERE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1

Læs mere

Godkendelse af container til restaffald og madaffald

Godkendelse af container til restaffald og madaffald Punkt 7. Godkendelse af container til restaffald og madaffald 2015-038690 Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalgets godkendelse, at de containere, der fra 2017 anvendes til

Læs mere

Affald fra husholdninger. GRIBSKOV Kommune

Affald fra husholdninger. GRIBSKOV Kommune Affald fra husholdninger 2014 GRIBSKOV Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 KORTLÆGNING & PROGNOSE. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4

STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 KORTLÆGNING & PROGNOSE. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4 KORTLÆGNING & PROGNOSE Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4 STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Læs mere

ANALYSE AF INDSAMLINGSORDNINGER FRA HAVEBOLIGER

ANALYSE AF INDSAMLINGSORDNINGER FRA HAVEBOLIGER DRAGØR KOMMUNE ANALYSE AF INDSAMLINGSORDNINGER FRA HAVEBOLIGER ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kgs. Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT PROJEKTNR. DOKUMENTNR. A076097 1

Læs mere

Korrektion af misvisende og fejlbehæftet information fremsendt af Amagerforbrænding om Solum Gruppen.

Korrektion af misvisende og fejlbehæftet information fremsendt af Amagerforbrænding om Solum Gruppen. Korrektion af misvisende og fejlbehæftet information fremsendt af Amagerforbrænding om Solum Gruppen. Dette notat indeholder en gennemgang af udvalgte misvisende og fejlbehæftede informationer fra Amagerforbrænding

Læs mere

Beskrivelse af pilotforsøg i Ishøj og Vallensbæk Kommuner - Indsamling af genanvendeligt affald i flerkammerbeholdere

Beskrivelse af pilotforsøg i Ishøj og Vallensbæk Kommuner - Indsamling af genanvendeligt affald i flerkammerbeholdere Den 12. juli 2012 Init. CBP/BEB Sagsnr. 12-01061 Beskrivelse af pilotforsøg i Ishøj og Vallensbæk Kommuner - Indsamling af genanvendeligt affald i flerkammerbeholdere Baggrund Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020

Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 Denne affaldsplan for Gentofte Kommune gælder for årene 2009 2020 med særlig vægt på de første fire år fra 2009-2012. Hvis du er interesseret i detaljer om kommunens

Læs mere

Idéen i forsøget er at udnytte de eksisterende beholdere til haveaffald til indsamling

Idéen i forsøget er at udnytte de eksisterende beholdere til haveaffald til indsamling Beskrivelse af forsøg med indsamling af bioaffald Idéen i forsøget er at udnytte de eksisterende beholdere til haveaffald til indsamling af bioaffald. Bioaffald består af madaffald og grønt haveaffald.

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes med denne rapport. Rapporten rummer kortlagte affaldsmængder fra 2009 samt en prognose for affaldsmængderne

Læs mere

Notat. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi

Notat. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi Notat Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi 14. oktober 2013 Dok.nr.: 2013/0000200-95 1. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål Genanvendelsesmål

Læs mere

HEW Dato: 22. oktober 2013 Emne: Ressourcestrategien: Konsekvenser for AffaldPlus og ejerkommunerne

HEW Dato: 22. oktober 2013 Emne: Ressourcestrategien: Konsekvenser for AffaldPlus og ejerkommunerne NOTAT HEW Dato: 22. oktober 2013 Emne: Ressourcestrategien: Konsekvenser for AffaldPlus og ejerkommunerne samlet set Miljøministeren fremlagde 07.10.13 sin ressourcestrategi, Danmark uden affald, genanvend

Læs mere

Takstkatalog budget

Takstkatalog budget Takstkatalog budget 2017-20 KLIMA- OG MILJØUDVALGET 2016 2017 AFFALDSGEBYR FOR PRIVATE HUSSTANDE Kr. inkl. moms I løbet af 2017 bliver gebyrstrukturen på affaldsområdet ændret med implementeringen af den

Læs mere

Handleplan for implementering af Affaldsplan

Handleplan for implementering af Affaldsplan Handleplan for implementering af Affaldsplan 2014-2018 25. september 2015 1. Affaldsplan 2014-2018 Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune har godkendt Affaldsplan 2014-2024 den 30. marts 2015. Forinden vedtagelse

Læs mere

BILAG - oversigt. BILAG 2 Forudsætninger 2.1 Mængden af dagrenovation 2.2 Indsamlingseffektiviteter 2.3 Volumen af de enkelte fraktioner

BILAG - oversigt. BILAG 2 Forudsætninger 2.1 Mængden af dagrenovation 2.2 Indsamlingseffektiviteter 2.3 Volumen af de enkelte fraktioner BILAG - oversigt BILAG 1 Scenarieberegninger 1.1 Affaldsgebyret for scenarierne samlet oversigt 1.2 Affaldsgebyrets sammensætning de 6 scenarier 1.2.1 Affaldsgebyrets sammensætning for parcelhuse, parcelhuslignende

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Affald Totale affaldsmængder Husholdningsaffald - kildesortering Farligt affald Behandling Borgertilfredshed Baggrund for data om affald November 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Konference Fossil frie Thy d. 29. november 2012 Inge Werther, DAKOFA Dagens program Affald som ressource Organisk dagrenovation i Danmark Fremtidens energisystem

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND Affald fra husholdninger 2014 ALBERTSLUND Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Takster for husholdningsaffald

Takster for husholdningsaffald Holbæk forsyning Takster for husholdningsaffald Gebyrskema for husholdning Gebyrene er gældende fra 1. januar 2016 i henhold til regulativ for husholdningsaffald Gebyrer 2015 Gebyrer 2016 Grundgebyr fordelt

Læs mere

Ressourcestrategien - Hvad er mulighederne for Roskilde Kommune?

Ressourcestrategien - Hvad er mulighederne for Roskilde Kommune? Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 204045 Brevid. 1876724 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Ressourcestrategien - Hvad er mulighederne for Roskilde Kommune? 24. marts 2014

Læs mere

Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet.

Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet. Dagsordener og referater Ballerup Kommune Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet. Mødetidspunkt 03-11-2015 kl. 08:00

Læs mere

Formålet med regulativet

Formålet med regulativet Formålet med regulativet Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Fanø Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske

Læs mere

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Page 1 of 49 Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Page 2 of 49 Page 3 of 49 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 2.1 Husholdninger 2.1.1 Dagrenovation 2.1.2 Papir og pap 2.1.3 Glas 2.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Fremtidens affaldssystem i Albertslund kommune Strateginotat (udkast)

Fremtidens affaldssystem i Albertslund kommune Strateginotat (udkast) Fremtidens affaldssystem i Albertslund kommune Strateginotat (udkast) Kommunalbestyrelsen har sammen med Brugergruppen vedtaget en ambitiøs affaldsplan, hvoraf det blandt andet fremgår, at vi i Albertslund

Læs mere

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune - et idékatalog Idekatalog Vi er nu nået godt halvvejs i arbejdet med den nye affaldsplan. Indtil nu er der arbejdet med at gøre status over, hvilke ordninger vi tilbyder brugerne, mængden af affald, der

Læs mere

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020 Husholdninger Dagrenovation Information om sortering og om eksisterende ordninger En øget udsortering af genanvendelige materialer fra husholdningsaffald. Etablere affaldsøer i kolonihaver Optimere mulighederne

Læs mere

Enfamiliehuse, række, kæde- og dobbelthuse, stuehuse til landbrug samt mindre etageboliger Scenarie A: 2 stk. 2-delt 240 liter beholder

Enfamiliehuse, række, kæde- og dobbelthuse, stuehuse til landbrug samt mindre etageboliger Scenarie A: 2 stk. 2-delt 240 liter beholder Enfamiliehuse, række, kæde- og dobbelthuse, stuehuse til landbrug samt mindre etageboliger Scenarie A: 2 stk. 2-delt 240 liter beholder Borgeren har mulighed for at gå op eller ned i beholder størrelse:

Læs mere

Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner. Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014

Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner. Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014 Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014 Tidsplan, husholdninger fejlsorterede materialer i dagrenovatationen Information om sortering

Læs mere

Status 2013 for Affald

Status 2013 for Affald 2013 for Affald I 2013 har Teknik- og miljøudvalget truffet store beslutninger på affaldsområdet i Ballerup Kommune. Den ene er et forsøg med et helt nyt affaldssystem, hvor der i 2014 igangsættes forsøg

Læs mere

Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 1: Handleplaner. Udkast 26.03.14

Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 1: Handleplaner. Udkast 26.03.14 Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 1: Handleplaner Udkast 26.03.14 2 Indhold 1. Indledning... 4 2. Affaldsplanens opbygning... 5 3. Handleplaner for husholdninger, fokusmaterialer... 6 3.1.

Læs mere

Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune

Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 3 Fraktioner og behandlingsformer... 8 4 Ordninger... 12 5 Affaldsmængder pr. indbygger og husstand...

Læs mere

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 SAMLERAPPORT VESTFORBRÆNDING

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 SAMLERAPPORT VESTFORBRÆNDING AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 SAMLERAPPORT VESTFORBRÆNDING INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via

Læs mere

RANDERS KOMMUNE INDSAMLING OG HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD

RANDERS KOMMUNE INDSAMLING OG HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD Til Randers Kommune Affaldskontoret Laksetorvet 8900 Randers Dokumenttype Rapport Dato Juli, 2013 Indsamling og håndtering af organisk dagrenovation i Randers Kommune RANDERS KOMMUNE INDSAMLING OG HÅNDTERING

Læs mere

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Høringsmateriale Udkast af 31. oktober 2014 1 Hvorfor nye affaldsordninger? Selvom vi allerede er gode til at sortere (fx glas

Læs mere

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til TMU Affaldsgebyr 2012 - supplerende oplysninger TMU har på mødet den 14-11-2011 ønsket et notat med en række supplerende oplysninger

Læs mere

Bilag 6: Planens samlede driftsomkostninger og anskaffelser

Bilag 6: Planens samlede driftsomkostninger og anskaffelser Bilag 6: Planens samlede driftsomkostninger og anskaffelser Affaldshåndteringsplanens fokusområder Alle tal er i 1.000 kr. Alle tal med * er internt forbrug indeholdt i nuværende organisation. (1) Note

Læs mere

Idékatalog til øget genanvendelse afdagrenovation - sortering i to eller flere fraktioner

Idékatalog til øget genanvendelse afdagrenovation - sortering i to eller flere fraktioner Idékatalog til øget genanvendelse afdagrenovation - sortering i to eller flere fraktioner J.nr. MST-7759-00109 Econet AS Projektnr: A396 Dato: 2011-05-09 File: 2010-12-11 econet idekatalog dagrenovation

Læs mere

Grønt Regnskab Temarapport GENBRUG OG AFFALD 2013

Grønt Regnskab Temarapport GENBRUG OG AFFALD 2013 Grønt Regnskab Temarapport GENBRUG 2013 INDLEDNING - BESKRIVELSE AF OMRÅDET... 3 MÅL FOR OMRÅDET... 4 OPGØRELSER... 5 KONKLUSION - BESKRIVELSE AF UDVIKLING... 7 OPGØRELSER/GENBRUGSPLADSERNE... 8 KONKLUSION

Læs mere

Affaldsplan 2014-18 (2014-24)

Affaldsplan 2014-18 (2014-24) Affaldsplan 2014-18 (2014-24) Læsevejledning Dette er et aktivt dokument, hvor du kan klikke dig frem til den ønskede side eller bilag. Du vælger enten indholdsfortegnelsen eller fanebladene øverst, og

Læs mere

Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015

Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015 Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015 side 2 Indhold Indledning... 4 Hvorfor en affaldsplan?... 6 Hvor kommer Affalds- og ressourceplanen fra?...

Læs mere

Projekt SAGA II tekstiler, drikkekarton og plastaffald

Projekt SAGA II tekstiler, drikkekarton og plastaffald Projekt SAGA II tekstiler, drikkekarton og plastaffald Udført af for ejerkommunerne Haderslev, Vejen, Kolding og Tønder. I perioden 01. maj 2014 16. december 2014 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Målsætninger...

Læs mere

Fremtidsscenarier. Århus Kommune

Fremtidsscenarier. Århus Kommune Fremtidsscenarier Kommune 13. november, 2007 Anna Warberg Larsen Jacob Møller Institut for Miljø & Ressourcer Danmarks Tekniske Universitet awl@er.dtu.dk Indhold AFFALDSFRAKTIONER I SYSTEMET... 1 TEKNOLOGISCENARIER

Læs mere

Kilder og affaldshåndtering ved fjorden Thomas Budde Christensen Lektor, Roskilde Universitet

Kilder og affaldshåndtering ved fjorden Thomas Budde Christensen Lektor, Roskilde Universitet Kilder og affaldshåndtering ved fjorden Thomas Budde Christensen Lektor, Roskilde Universitet Affaldsforbrænding Kort over affaldsforbrændingsanlæg 29 affaldsforbrændings-anlæg i Danmark. Kapaciteten varier

Læs mere

Status projekt Vejen til 50 % genanvendelse

Status projekt Vejen til 50 % genanvendelse Torvegade 74, 6700 Esbjerg Til beboerne i Tjæreborg Maj 2016 Status projekt Vejen til 50 % genanvendelse Vi er 2/3 gennem forsøget med at finde vejen til 50 % genanvendelse af husholdningsaffald, og tallene

Læs mere

Bilag I. Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2003. Statusredegørelse om organisk dagrenovation

Bilag I. Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2003. Statusredegørelse om organisk dagrenovation Bilag I Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2003 Statusredegørelse om organisk dagrenovation Resuméartikel Status over fordele og ulemper ved genanvendelse af organisk dagrenovation En ny statusredegørelse

Læs mere

Indsamling af pap, plast og metal

Indsamling af pap, plast og metal Forsøg med Indsamling af pap, plast og metal Resultater og konklusioner for service, økonomi og miljø - 2011 Indhold 1 Resumé...3 2 Indledning...3 3 Indsamling i tre forsøgsområder...4 4 Sortering af affaldet

Læs mere