DDA Datamateriale Efterspørgsel efter tandlægeydelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DDA-1557 -------- Datamateriale ------------- Efterspørgsel efter tandlægeydelser 1990 ------------- ----- --------------- ----"

Transkript

1 DDA Datamateriale Efterspørgsel efter tandlægeydelser Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Eli Schwarz. PUBLIKATIONSBETINGELSER Dansk Data Arkiv, Odense Universitet Munkebjergvænget 48, DK-5230 Odense M 1. udgave, Udlevering af datamaterialer til sekundær analyse sker ved henvendelse til Dansk Data Arkiv, som formidler eventuelt nødvendige kontakter til primærundersøgeren. Ved publikation af undersøgelsesresultater på basis af et således udleveret datamateriale bør såvel primærundersøgeren som DDA nævnes. Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses. "Under udarbejdelse af denne (publikation/bog/ artikel/opgave) er anvendt datamateriale fra

2 "Efterspørgsel efter tandlægeydelser 1990", som oprindeligt blev indsamlet af Gallup Markedsanalyse A/S for overtandlæge Eli Schwarz. Dette datamateriale blev med tilhørende dokumentation stillet til rådighed gennem Dansk Data Arkiv (arkivnummer DDA-1557). For analyseresultater og fortolkninger i nærværende (publikation/bog/artikel/opgave) indestår alene (forfatteren)." Offentliggørelse i dagspressen af analyseresultater kræver forudgående skriftlig tilladelse fra Eli Schwarz. Publikationer bør i tre eksemplarer tilstilles DDA, som viderebefordrer et eksemplar til primærundersøgeren. Dansk Data Arkiv, Odense Universitet Munkebjergvænget 48, DK-5230 Odense M. Forslag til bibliografisk reference FORORD Datamateriale DDA-1557: Efterspørgsel efter tandlægeydelser Primærundersøger: Eli Schwarz. DDA-1557, 1. udgave (ved Kirsten Lund Hansen og Karsten Boye Rasmussen). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (1003 respondenter, 91 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (67 pp.). Nærværende datadokumentationspublikation er udarbejdet på baggrund af et datasæt, der blev indsamlet af Gallup Markedsanalyse A/S for overtandlæge Eli Schwarz, og som, sammen med de nødvendige beskrivende dokumenter, blev afleveret til DDA i september 1990 med henblik på færdigoparbejdning og videreformidling til sekundær analyse. Færdigoparbejdningen af datamaterialet og udarbejdelsen af denne publikation er gennemført af Kirsten Lund Hansen og

3 Karsten Boye Rasmussen DDA, hvor materialet er arkiveret som DDA-1557: Efterspørgsel efter tandlægeydelser Datadokumentationspublikationen følger så vidt muligt standarder, som er fastlagt i et internationalt samarbejde mellem samfundsvidenskabelige databanker; der er redegjort for publikationens opbygning i den læsevejledning, som følger umiddelbart efter dette forord. Publikationen er - bortset fra det bagest optrykte spørgeskema - fuldstændig maskinlæsbar og foreligger hermed via en laserprinterudskrift i et mindre trykt oplag. Spørgeskemaet er optrykt i sin oprindelige form for at vise brugere af materialet, hvordan spørgsmålene har været forelagt respondenterne; spørgeskemaets struktur kan af tekniske grunde ikke fuldstændig reproduceres i kodebogen. Publikationen er et teknisk orienteret produkt, hvis oplysninger er nødvendige for analyse af det beskrevne datamateriale; men det skal understreges, at man i reanalysesammenhæng skal være opmærksom på eventuelle repræsentativitetsproblemer og på generaliseringsbetingelser. Da datamaterialets repræsentativitet for et givet univers ikke kan aflæses ud fra kodebogens frekvensfordelinger, bør man ikke publicere med udgangspunkt i kodebogen alene. Alle henvendelser vedrørende publikationen såvel som det tilhørende datasæt rettes til DDA. DANSK DATA ARKIV Oktober 1990 LÆSEVEJLEDNING Dansk Data Arkivs datadokumentationspublikationer består af en studiebeskrivelse, en indledning og en kodebog med variabelbeskrivelser. Læsevejledningens hovedsigte er at forklare betydningen af de mange enkeltoplysninger som er medtaget ved beskrivelsen af hver enkelt variabel i kodebogen. Studiebeskrivelsen Studiebeskrivelsen indledes med nogle få status- og klassifikationsoplysninger og er herudover opdelt i fem hovedafsnit. I første afsnit identificeres så vidt muligt alle

4 de personer og/eller institutioner som har spillet en rolle i forbindelse med undersøgelsen. I andet afsnit findes, foruden en kort beskrivelse af emnet, en række oplysninger om dataindsamlingen: definitioner af univers og observationsenheder, beskrivelse af udvælgelsesprocedure samt eventuel vægtning, karakteristika vedrørende dataindsamlingen og det genererede datasæt. Tredje afsnit indeholder oplysninger som er af betydning for en sekundær analyse af datamaterialet. Der er angivelse af adgangsbetingelserne (der kan forekomme lovgivningsmæssige eller donorspecificerede restriktioner), og der er oplysninger om validering af data foretaget af primærundersøgeren eller i dataarkivet. Studiebeskrivelsens sidste to afsnit indeholder referencer af forskellig art. I afsnit fire findes en litteraturliste med publikationer/rapporter/notater med tilknytning til den oprindelige undersøgelse eller til senere analyser af datasættet; videre er der i dette afsnit referencer til beslægtede studier. Endelig er der i studiebeskrivelsens sidste afsnit en oversigt over datasættets medtagne baggrundsvariable, hovedsageligt socio-demografiske karakteristika for respondenterne. Indledningen Studiebeskrivelsen efterfølges af en indledning med en kort beskrivelse af den behandling (vi kalder det oparbejdning) som datamaterialet har været underkastet i DDA med oparbejderens kommentarer om specielle problemer. Desuden indeholder indledningen forskellige generelle oplysninger om materialet som kan være af interesse for brugere. Kodebogen Herefter følger kodebogen som er en beskrivelse fra første til sidste variabel af hvad der er målt. Kodebogen er søgt udarbejdet så detaljeret, som muligt, med inkorporering af den fuldstændige tekst fra spørgeskemaet samt eventuelle kodevejledninger og instruktioner til interviewerne. DDA's format for variabeldokumentation kaldes OSIRIS-formatet. Det tilhørende datasystem benyttes ikke længere. Grunden til at formatet stadig anvendes af DDA og af en del udenlandske arkiver er at det giver mulighed for en struktureret og meget omfattende maskinlæsbar dokumentation af variablene. Desuden er

5 OSIRIS-formaterede filer nemme at bruge som inddata til andre statistiske programpakker som fx SPSS og SAS. Der er i DDA udviklet et program, OSI-SPC som ud fra datamaterialet i OSIRIS-format laver 'setups' til SPSS og SAS. Variabeldokumentationen Herunder bringes et eksempel på hvorledes en variabel dokumenteres i DDA (eksemplet stammer fra DDA-1077). V0304 ÆGTEFÆLLES ERHVERVSUDD. start 1619, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V6, V Har Deres ægtefælle/samlever fuldført nogen erhvervsuddannelse? % md Ja Nej, gå til spørgsmål 98.C (V307) Uoplyst Irrelevant svarprocent: 73 Variablen indledes med et nummer og en etiket. Nummeret (V0304) er en entydig reference så analyseprogrammerne kan finde frem til det ønskede datafelt. Etiketten genfindes i indholdsfortegnelsen. Der angives en startposition i posten (her 1619) samt værdierne for manglende data (missing data). Manglende data er i DDA standardiserede således at uoplystkategorien kodes 9 (99, 999 osv., afhængigt af variablens bredde). Uoplystkategorien angiver at der ikke findes oplysninger for den givne respondent. Irrelevantkategorien kodes 10 (100, 1000 osv.) og anvendes ved filtrerede variable. Variablen her er filtreret, og der er en henvisning til de filtrerende variable (V6 og V295). Der vil derfor være respondenter der ikke skal besvare dette spørgsmål, og som vil være kodet irrelevant. Så følger spørgsmålet med en angivelse af spørgsmålets nummer i spørgeskemaet samt den fuldstændige spørgsmålstekst. Der kan her også være en henvisning til en note bag i kodebogen og en uddybende kommentar fx. en interviewerinstruktion.

6 Svarkategorierne består af en numerisk kode og af en beskrivelse. Ved prækodede spørgsmål er det den tekst der står i spørgeskemaet, for åbne spørgsmåls vedkommende de klassifikationer der er givet i kodenøglen. I visse tilfælde er der slet ikke medtaget information på svarkategori-niveau; dette vil typisk være tilfældet i forbindelse med kontinuerte variable (fx indkomst), eller hvor kategoriernes antal er stort og deres indhold indlysende (fx fødselsår), samt ved alfabetiske variable. Ud for svarkategorierne er der nogle kolonner. Første kolonne er en procent beregnet på grundlag af frekvenser for de enkelte kategorier. En bindestreg ud for en kategori betyder at ingen respondenter faldt i denne klasse. Grundlaget for procentberegningen er anført nederst. Procenterne kan være absolutte ("%") eller vægtede ("v%"). Totalen kan variere en smule fra variabel til variabel hvis der anvendes vægtning. Kolonnen mærket "md%" angiver et procenttal hvor der er set bort fra respondenter, som er kodet for manglende data (typisk "uoplyst" eller "irrelevant"). Den total der er grundlaget for procentberegningen, er anført nederst som den procentdel, dette antal udgør af det totale antal ("svarprocent= "). De udelukkede kategorier er i kolonnen markeret med et punktum, mens bindestregen igen anvendes til at angive at kategorien ikke indeholdt nogen respondenter. Kolonnen viser den procentvise fordeling af 'substantielle' svar. Kolonnen som viser "antal" angiver ud for hver svarkategori det absolutte, uvægtede antal observationsenheder (de faktiske respondenter i datasættet). Summen af denne kolonnes tal angiver det totale antal respondenter og er følgelig den samme i alle variable. En bindestreg anvendes også her til at angive at ingen respondenter faldt i denne kategori. Sekundær analyse Henvendelse vedrørende undersøgelsen skal rettes til Dansk Data Arkiv og ikke til primærundersøgeren. Dette sker for at forstyrre primærundersøgeren (donor) mindst muligt, og fordi DDA har nyeste version af data og dokumentation samt yderligere dokumentation til belysning af eventuelle uklarheder eller fejl. Se også publikationsbetingelserne forrest. Ansvaret for analyseresultater og foretagne konklusioner ligger altid hos den, der foretager den sekundære analyse. STANDARD STUDIEBESKRIVELSE

7 Titel: Efterspørgsel efter tandlægeydelser 1990 Undersøgelsens nuværende og forventede status i DDA: data findes i DDA i OSIRIS format med maskinlæsbar dokumentation (klasse D). Undersøgelsens placering i klynge(r): socialmedicin og mentalhygiejne. Relevante nøgleord for undersøgelsen: danske nøgleord: tandlæge; tandpleje; tandbehandling; efterspørgsel efter tandlægeydelser. Sprog anvendt i denne undersøgelse: Dansk. IDENTIFIKATIONER OG REFERENCER Bibliografisk reference: Datamateriale DDA-1557: Efterspørgsel efter tandlægeydelser Primærundersøger: Eli Schwarz. DDA-1557, 1. udgave (ved Kirsten Lund Hansen og Karsten Boye Rasmussen). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (1003 respondenter, 91 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (67 pp.). Lokalarkiv hvor studiet forefindes: Dansk Data Arkiv - DDA. Campusvej 55, DK-5230 Odense M. Arkivets ID-nummer: Studiebeskrivelsesnummer: S1557. Studienummer (datasæt): Arkiv hvor studiet oprindeligt blev arkiveret: Dansk Data Arkiv - DDA. Campusvej 55, DK-5230 Odense M. Arkivets ID-nummer: Studiebeskrivelsesnummer: S1557. Studienummer (datasæt): Donor (afleverende instans): Schwarz, Eli. University of Hongkong, Faculty of Dentistry. The Prince Philip Dental Hospital, Hospital Road, Hongkong. Afleveringstidspunkt: Primær-undersøgelsesleder (forskningsinstitution): Schwarz, Eli. University of Hongkong, Faculty of Dentistry. The Prince Philip Dental Hospital, Hospital Road, Hongkong. Dataindsamler: Gallup Markedsanalyse A/S. Gl. Vartovvej 6, DK-2900 Hellerup. ANALYSEBETINGELSER Undersøgelsens emne (kort beskrivelse): Undersøgelsens data er indsamlet af Gallup Markedsanalyse A/S som et tillæg til Gallups omnibus nr. 09, Materialet belyser determinanter for efterspørgsel efter tandlægeydelser blandt voksne danskere gennem oplysninger om tandplejevaner og benyttelsen af tandlægeydelser. Datatype: Spørgeskemaundersøgelse.

8 Observationsenheder: Individer. Antal observationsenheder (respondenter): 1003 enheder i oprindelig stikprøve; Yderligere oplysninger: Antallet af respondenter i den oprindelige stikprøve kendes ikke og svarprocenten kan derfor ikke udregnes, men Gallup anfører, at man via op til tre genbesøg opnår en svarprocent på Datasættets størrelse: 1003 respondenter; 91 variable pr. respondent. Det arkiverede studies fuldstændighed: Yderligere oplysninger: Antallet af spørgsmål i det oprindelige spørgeskema kendes ikke, men de modtagne uddrag er arkiveret i deres helhed. Periode dækket af undersøgelsen: Start på periode: Slut på periode: Dimensioner i tid: Tværgående (engangs studie - med delvis replikation). Definition af det univers hvorfra stikprøven er udtaget: aldersgrænser; boligforhold. Danske statsborgere på 15 år og derover bosiddende i private husstande. Udvælgelsesprocedurer: Flertrins udvælgelsesmetode. Landet er inddelt i 12 områder, heraf 4 i hovedstadsområdet. Disse områder er igen inddelt i en række primærenheder hver bestående af et eller nogle få sogne eller roder. Til brug for udvælgelsen har Danmarks Statistik udarbejdet et statistisk materiale, hvor befolkningen inden for en primærenhed er opdelt i klynger på ca. 100 personer på 15 år og derover. En klynge vil typisk omfatte flere veje og er alene specificeret ved en startog slutadresse. En klynge vil således ikke indeholde nogen form for oplysninger om enkeltpersoner. Materialet er desuden renset for adresser, der optages af fælleshusstande. Primærenhederne er grupperet i 129 strata i provinsen og 22 i hovedstadsområdet. Et stratum omfatter primærenheder. I provinsen anvendes som stratifikationsvariable urbaniseringsgrad og dækningsprocent for provinsaviser. I hovedstadsområdet deler man primærenhederne op i 4 typer (indre by, ydre by, nord og vest/syd), hvorefter man stratificerer efter det procentvise antal arbejdere og funktionærer. Respondenterne udvælges ved en proportional udvælgelse i 4 trin: a) Tilfældig udvælgelse af 516 primærenheder i provinsen og 44 i hovedstaden (4 hhv. 2 primærenheder pr. stratum). b) Tilfældig udvælgelse af klynger inden for hver primærenhed. c) Tilfældig udvælgelse af et eller to segmenter på 2-12 husstande inden for hver klynge. d) Udvælgelse af personer. Alle medlemmer i de udtrukne husstande på 15 år og derover opføres på udvælgelseskort i fast rækkefølge. På udvælgelseskortene har man i forvejen på tilfældig måde markeret hver anden person som interviewperson. Undersøgelsens geografiske univers: national. DK. Tidsrum for dataindsamling: Start: Slut: Dataindsamlingsmetode: mundtligt interview.

9 Skema/test-type: struktureret spørgeskema. Forholdsregler til imødegåelse af frafald: Der foretages op til 3 genbesøg. Dataindsamlingspersonale: instituttets faste personale. Interviewarbejdet gennemføres af ca. 120 interviewere. For hver opgave modtager disse en fortegnelse over de adresser, hvor der skal interviewes, samt en skriftlig instruktion om spørgeskemaet. Vægtning: Vægtningskriterier: Vægtningen skal kompensere for ikke opnåede interviews. Bortfaldet skyldes dels at et vist antal af de udvalgte nægter at lade sig interviewe, dels at et vist antal ikke vil være at træffe på grund af bortrejse, særlig stor udeaktivitet etc. For de ikke opnåede interviews gennemføres en vejning, der korrigerer for eventuelle skævheder i den endelige stikprøve hidrørende fra, at de uopnåede kan fordele sig atypisk i forhold til hele udvalget. Dette sker ved hjælp af en matrice, således at stikprøven vejes m.h.t. urbanisering, køn og alder. Yderligere oplysninger: Vægtvariablen er placeret i datamaterialet (V91). BETINGELSER VED REANALYSE Nuværende datarepræsentation: enkel hulning (karakter-repræsentation). Anvendelige analyse-pakker: OSIRIS; SPSS. Samt SAS og BMDP. Sprog anvendt i det skriftlige materiale: Studiebeskrivelse: Dansk og engelsk. Skemaer: Dansk. Kodebog: Dansk. Kontroloperationer udført af primær-undersøger: De udfyldte spørgeskemaer efterkontrolleres ved hjælp af telefonisk og/eller postal kontrol hos svarpersonerne. Yderligere foretages en intern kontrol til sikring af svarenes kvalitet, at tidsfristen for interviewarbejdet er overholdt, at alle spørgsmål er stillet m.m. De præcise procedurer for kontrollerne kendes ikke. Kontroloperationer udført af arkivet: kontrol af vilde/manglende/uspecificerede koder; kontrol af logisk inkonsistens. Materialets logiske konsistens er bl.a. undersøgt ved hjælp af krydstabeller. De fundne fejl er dokumenteret. Adgangsbetingelser: ingen restriktioner ved videnskabelig/statistisk anvendelse. Publikation i dagspressen kun efter skriftlig tilladelse fra primærundersøgeren. Alle forespørgsler bedes rettet til DDA. Adgangstilladelse indhentes hos: Schwarz, Eli. University of Hongkong, Faculty of Dentistry. The Prince Philip Dental Hospital, Hospital Road, Hongkong. REFERENCER TIL RELEVANTE PUBLIKATIONER/RESULTATER/STUDIER Referencer til beslægtede studier: replikation af tidligere studier. En del af undersøgelsens spørgsmål er en gentagelse fra DDA-0289: Efterspørgsel efter tandlægeydelser 1980 og DDA-1075: Efterspørgsel

10 efter tandlægeydelser og sygeforsikring, Se også DDA-2300: Danskernes tandtilstand, MEDTAGNE BAGGRUNDSVARIABLE Centrale personoplysninger: alder, eksakt; alder, kategoriseret; køn; civilstand. Bopæl: urbaniseringsgrad. Boligforhold: ejendomsforhold til boligen; boligtype. Dels: en- eller tofamilieshus/gård/etageejendom/værelse. Dels: ejerbolig/andelsbolig/lejerbolig. Husstandens karakteristika: respondentens stilling i husstanden; børn tilstede; husstandens totale størrelse (antal personer). Antal voksne, 15 år eller derover. Antal børn, 14 år eller derunder. Antal hjemmeboende børn 0-1 år, 2 år, 3-5 år, 6 år, 7-12 år, år, år. Respondentens stilling i husstanden er angivet som: husfader, husmoder, anden voksen. Beskæftigelse: respondent: økonomisk sektor; respondent: beskæftigelsesmæssig status; forsørger: økonomisk sektor; forsørger: beskæftigelsesmæssig status. Indkomst: respondent: bruttoindkomst; hele husstanden: bruttoindkomst. Respondent: skattepligtig indkomst. Uddannelse: respondenten: højest opnåede eksamen. Respondentens skoleuddannelse: folkeskole, mellem-/realskole eller gymnasie-/hf-skole. INDLEDNING Efterspørgsel efter tandlægeydelser 1990 er en selvstændig undersøgelser gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S i 1990 for overtandlæge Eli Schwarz. DDA modtog data som et SAS-datasæt og har omformet det til tegnformat ved hjælp af programmet SASOSIR. I denne proces er fejl i form af multiple huller i variable, hvor der kun måtte være et, blevet fundet og tildelt en speciel kode (se nedenfor). Desuden er der i variabelgrupper, som er dannet ud fra spørgsmål, hvor flere svar var mulige, genereret en uoplyst-kode. Efter endt oparbejdning foreligger data i tegnform med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (OSIRIS-format). Kodebogens opbygning

11 Kodebogen består af to hovedafsnit: (1) Identifikationsvariable (V1-V3). Disse variable tjener til identificere datasættet i forskellige sammenhænge; (2) Specielle spørgsmål (V4-V91): Specielle spørgsmål til belysning af folks vaner med hensyn til tandpleje. Manglende data Som det fremgår af ovenstående, forekommer der i datamaterialet to typer af manglende data: (1) Fejl (MD2): Fejl er kodet som strenge af otte-taller (8, 88,...) (2) Uoplyst (MD1): Uoplyst er kodet som strenge af ni-taller (9, 99,...) I variabelgrupper opstået ud fra spørgsmål, hvortil flere svar var mulige, er uoplyst-koden, som nævnt ovenfor, genereret af DDA. Den betyder her, at spørgsmålet som helhed er ubesvaret, til forskel fra kategorien 0 (nul), som betyder, at den svarmulighed, som den aktuelle variabel omhandler, ikke er benyttet. Referencer til spørgeskemaet Hvert spørgsmål indledes med en henvisning til spørgeskemaet, der består af et tre-cifret tal. Denne reference angiver datas oprindelige placering: Første ciffer er kortnummeret, mens andet og tredje ciffer er kolonnenummeret. KODEBOG V0001 DDA STUDIENUMMER start 1, bredde 4 DDA studienummer. Denne variabel har værdien 1557 for alle cases. V0002 DDA SEKVENSNUMMER

12 start 5, bredde 4 Sekvensnummer. Respondent-sekvensnummeret er konstrueret af DDA og identificerer entydigt hver respondent med et 4-cifret, fortløbende nummer V0003, bredde 3 Respondent-identifikationsnummer. Gallups originale respondent-identifikation. Nummereringen er ikke entydig, der findes koder mellem 001 og 517. De laveste koder forekommer op til fem gange. Tandpleje Jeg vil gerne stille Dem nogle spørgsmål om tandpleje V0000, bredde 3 Respondent-identifikationsnummer. Gallups originale respondent-identifikation. Nummereringen er ikke entydig, der findes koder mellem 001 og 517. De laveste koder forekommer op til fem gange. og om tandforhold. Det er en videnskabelig undersøgelse, som har til formål bl.a. at klarlægge folks vaner med hensyn til tandpleje. Der er ingen svar, der er rigtige eller forkerte, vi er kun interesseret i Deres mening, og hvad De faktisk gør, når det gælder tænderne og nogle enkelte andre sundhedsforhold. Nu har jeg nogle spørgsmål om hvordan man har det, når man Respondent-identifikationsnummer.

13 Gallups originale respondent-identifikation. Nummereringen er ikke entydig, der findes koder mellem 001 og 517. De laveste koder forekommer op til fem gange. 62. Sp 7.1. Sig mig først - gik De regelmæssigt (dvs. cirka 1 gang årligt) til tandlæge i Deres skoledage? j, gik ikke regelmæssigt til tandlæge sker ikke om man gik regelmæssigt til tand , gik til skoletandlæge , privat tandlæge uden for skolen , såvel skoletandlæge som privat tandlæge , men husker ikke hvilken type tandlæge 63. Sp 7.2. (Vis kort 4) Vil De se på dette kort og fortælle mig, hvad af dette De gjorde med Deres tænder i perioden fra De holdt op i folkeskolen, og til De var 20 år? eg gik årligt (regelmæssigt) for at få set tænderne efter eg gik 1-3 gange for at få plomberet, når ondt eller mærkede noget eg gik for at få trukket tænder ud, når de gjorde ondt eg var ikke hos tandlæge i de år eg kan ikke huske det ndet svar oplyst rrelevant 64. Sp 7.3. Hvornår var De sidst hos tandlæge? denfor de sidste 12 måneder r 1-2 år siden r 2-5 år siden r 5-10 år siden (Gå til spm. 7.8) r mere end 10 år siden (Gå til spm. 7.8) sker ikke (Gå til spm. 7.8) det svar (Gå til spm. 7.8) r aldrig været hos tandlæge (Gå til spm. 7

14 65. Sp 7.4. Hvor meget lød Deres sidste tandlægeregning på, altså det, De selv betalte til tandlægen? Under 200 kr kr kr kr kr kr kr kr kr. eller mere Ved ikke Irrelevant 66. Sp 7.5. Når De går til tandlæge, sker det da sædvanligvis i arbejdstiden eller i fritiden? rbejdstid (Gå til spm. 7.6) ritid (Gå til spm. 7.7) rrelevant 67. Sp 7.6. Bliver der trukket i Deres løn, når De går til tandlæge i arbejdstiden? a ej ed ikke oplyst rrelevant 68. Sp 7.7. Har De gået til regelmæssige - mindst årlige - eftersyn af tænderne i løbet af de sidste 5 år? ej, jeg har kun gået for at få trukket tæn når det gjorde ondt (Gå til spm. 7.8) ej, men har gået 1-2 gange, fået plomberet når det gjorde ondt (Gå til spm. 7.8) ej, men har været 2-4 gange og fået set tæ efter og plomberet (Gå til spm. 7.8) a, jeg har været til tandlæge årligt (Gå til spm. 7.9) ed ikke (Gå til spm. 7.9) ndet svar (Gå til spm. 7.9)

15 oplyst rrelevant 69. Sp 7.8. Kan De sige noget om, hvorfor De ikke har opsøgt tandlæge regelmæssigt de sidste 5 år? Vil De være venlig at nævne de to væsentligste grunde, den væsentligste først. (Int: det er vigtigt at få denne oplysning) Først nævnt Har ikke haft råd Ønsker ikke at bruge penge på tandbehandli Slet og ret dovenskab Udsætter det så længe som muligt - vil hel undgå at sætte mig i tandlægestolen Har "tandlægeskræk" Har ikke haft tid.. 7. Har ikke kunnet få fri fra arbejde (hjemme.. 8. Kunne ikke få tid hos tandlæge (lang vente Har været dårlig, så jeg ikke kunne komme For lang rejse til tandlægen Mine tænder er så gode, at det ikke er nød Har ingen tænder Har gebis/tandprotese Tænderne er så dårlige, at det ikke nytter Ved ikke Andet Uoplyst Irrelevant 70. Sp 7.8. Kan De sige noget om, hvorfor De ikke har opsøgt tandlæge regelmæssigt de sidste 5 år? Vil De være venlig at nævne de to væsentligste grunde, den væsentligste først. (Int: det er vigtigt at få denne oplysning) Anden nævnt Har ikke haft råd Ønsker ikke at bruge penge på tandbehandli Slet og ret dovenskab Udsætter det så længe som muligt - vil hel undgå at sætte mig i tandlægestolen Har "tandlægeskræk".. 6. Har ikke haft tid.. 7. Har ikke kunnet få fri fra arbejde (hjemme Kunne ikke få tid hos tandlæge (lang vente Har været dårlig, så jeg ikke kunne komme For lang rejse til tandlægen Mine tænder er så gode, at det ikke er nød Har ingen tænder Har gebis/tandprotese

16 Tænderne er så dårlige, at det ikke nytter Ved ikke Andet Uoplyst Irrelevant 71. Sp 7.9. Kan De huske, hvad De fik lavet sidste gang, De var til tandlæge? (Evt. flere svar, men kun notere de tre første svar, eet i hver søjle) Først nævnt ar aldrig været til tandlæge usker ikke ik lavet en ny tandprotese/gebis ik repareret tandprotese/gebis ik trukket en eller flere tænder ud ik plomberet en eller flere tænder ik lavet guldkrone(r) (porcelænskrone/stif ik tandkøds- eller paradentosebehandling ik kun foretaget en undersøgelse af tænder (ingenting)/kun eftersyn ik taget et eller flere røntgenbilleder ik renset eller pudset tænder nden behandling oplyst 72. Sp 7.9. Kan De huske, hvad De fik lavet sidste gang, De var til tandlæge? (Evt. flere svar, men kun notere de tre første svar, eet i hver søjle) Anden nævnt ar aldrig været til tandlæge usker ikke ik lavet en ny tandprotese/gebis ik repareret tandprotese/gebis ik trukket en eller flere tænder ud ik plomberet en eller flere tænder ik lavet guldkrone(r) (porcelænskrone/stif ik tandkøds- eller paradentosebehandling ik kun foretaget en undersøgelse af tænder (ingenting)/kun eftersyn ik taget et eller flere røntgenbilleder ik renset eller pudset tænder nden behandling oplyst

17 7.9. Kan De huske, hvad De fik lavet sidste gang, De var til tandlæge? (Evt. flere svar, men kun notere de tre første svar, eet i hver søjle) Tredje nævnt ar aldrig været til tandlæge usker ikke ik lavet en ny tandprotese/gebis ik repareret tandprotese/gebis ik trukket en eller flere tænder ud ik plomberet en eller flere tænder.. 7. ik lavet guldkrone(r) (porcelænskrone/stif ik tandkøds- eller paradentosebehandling ik kun foretaget en undersøgelse af tænder (ingenting)/kun eftersyn ik taget et eller flere røntgenbilleder ik renset eller pudset tænder nden behandling oplyst 74. Sp (Vis kort 5) Næsten alle voksne har fået trukket nogle tænder ud. Har De nogle af Deres egne tænder tilbage, og i så tilfælde hvor mange? gen tænder tilbage (Gå til spm 7.14) tænder tilbage (Gå til spm 7.12) tænder tilbage (Gå til spm 7.12) tænder tilbage (Gå til spm 7.11) tænder tilbage (Gå til spm 7.11) tænder eller flere tilbage (Gå til spm Sp Hvis De skulle bedømme Deres tænder, hvordan vil De så bedømme dem efter dette kort? (Vis kort 6) Mine tænder er: eget gode et gode verken gode eller dårlige et dårlige eget dårlige oplyst rrelevant

18 76. Sp Når De børster tænder, føler De da, at tandkødet er ømt eller det bløder? Tandkødet er ømt a, ofte a, af og til ldrig ar gebis/børster ikke tænder oplyst rrelevant 77. Sp Når De børster tænder, føler De da, at tandkødet er ømt eller det bløder? Tandkødet bløder a, ofte a, af og til ldrig ar gebis/børster ikke tænder oplyst rrelevant 78. Sp Har De indenfor de sidste tolv måneder, i forbindelse med et tandlægebesøg, fået vejledning i korrekt tandbørstning eller brug af tandstikker eller tandtråd? a ej ed ikke oplyst rrelevant 79. Sp (Vis kort 7) Omkring halvdelen af befolkningen mellem 40 og 50 år har gebis (løs tandprotese). Har De fået tandprotese som erstatning for tænder, der er trukket ud - både i over- og undermunden, - kun i overmunden, - kun i undermunden, - eller har De ikke tandprotese? de i over- og undermund (Gå til spm. 7.15) n i overmund (Gå til spm. 7.15) n i undermund (Gå til spm. 7.15) g har ikke gebis/tandprotese (Gå til spm.

19 80. Sp Hvor lang tid siden er det, at De fik Deres første tandprotese? indre end 1 år siden år siden (under 3 år) år siden (under 7 år) år siden (under 11 år) år siden (under 21 år) år eller længere siden an ikke huske rrelevant 81. Sp Hvor lang tid siden er det, at De fik Deres sidste tandprotese? indre end 1 år siden år siden (under 3 år) år siden (under 7 år) år siden (under 11 år) år siden (under 21 år) år eller længere siden an ikke huske oplyst rrelevant 82. Sp Kan De sige mig, om De har fået fremstillet den tandprotese De nu har hos en tandlæge eller hos en klinisk tandtekniker? (Der menes hermed den person, der indsatte protesen, ikke at forveksle med laboratorieteknikeren, som eventuelt teknisk fremstillede protesen) os tandlæge (Gå til spm. 7.18) os klinisk tandtekniker (Gå til spm. 7.19) an ikke huske (Gå til spm. 7.20) oplyst rrelevant 83. Sp Kan De fortælle mig, hvorfor De er gået til netop en tandlæge for at få fremstillet Deres tandprotese?

20 Det var min faste tandlæge (Gå til spm. 7.20) kke nævnt ævnt rrelevant 83. Sp Kan De fortælle mig, hvorfor De er gået til netop en tandlæge for at få fremstillet Deres tandprotese? Protesen blev lavet lige efter tandudtrækning (Gå til spm. 7.20) kke nævnt ævnt rrelevant 83. Sp Kan De fortælle mig, hvorfor De er gået til netop en tandlæge for at få fremstillet Deres tandprotese? Har mere tillid til tandlægen (Gå til spm. 7.20) kke nævnt ævnt rrelevant 83. Sp Kan De fortælle mig, hvorfor De er gået til netop en tandlæge for at få fremstillet Deres tandprotese? Ingen speciel grund/tilfældigt kke nævnt.. 1. ævnt rrelevant 83. Sp Kan De fortælle mig, hvorfor De er gået til netop en tandlæge for at få fremstillet Deres tandprotese? Andet kke nævnt

DDA-1180 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1180 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1180 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S. PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1423 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1422 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-0168 -------- Datamateriale ------------- Tyveriundersøgelsen 1976 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-0168 -------- Datamateriale ------------- Tyveriundersøgelsen 1976 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0168 -------- Datamateriale ------------- Tyveriundersøgelsen 1976 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Flemming Balvig PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse ---------------------------- ------------------- april 1990 ----- ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse ---------------------------- ------------------- april 1990 ----- ---- DDA-1551 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse ---------------------------- ------------------- april 1990 ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ----

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-17357 --------- Datamateriale ------------- Database for Socialkapital, 2004 -------- --- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gert Tinggaard Svendsen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-21788 --------- Datamateriale -------------

DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- Noget på spil - risikoadfærd, identitetsdannelse og pengespil ----- -- ---- - ------------- ------------------ -- --------- blandt danske børn og unge, 2008-09

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse oktober 1977 ---------------------------- ------------------- ------- ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse oktober 1977 ---------------------------- ------------------- ------- ---- DDA-0516 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse oktober 1977 ---------------------------- ------------------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ----

DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ---- DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af Peter Gundelach PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-18887 --------- Datamateriale ------------- Rygning på arbejdspladsen, 2005 ------- -- --------------- ---- Ledernes Hovedorganisation

DDA-18887 --------- Datamateriale ------------- Rygning på arbejdspladsen, 2005 ------- -- --------------- ---- Ledernes Hovedorganisation DDA-18887 --------- Datamateriale ------------- Rygning på arbejdspladsen, 2005 ------- -- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Ledernes Hovedorganisation PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-22901 --------- Datamateriale ------------- Projekt Unge og Alkohol (PUNA), 2005 ------- ---- -- ------- ------- ----

DDA-22901 --------- Datamateriale ------------- Projekt Unge og Alkohol (PUNA), 2005 ------- ---- -- ------- ------- ---- DDA-22901 --------- Datamateriale ------------- Projekt Unge og Alkohol (PUNA), 2005 ------- ---- -- ------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jeanette Østergaard PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-0958 -------- Datamateriale ------------- Observa prøvevalg 1976 ------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-0958 -------- Datamateriale ------------- Observa prøvevalg 1976 ------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0958 -------- Datamateriale ------------- Observa prøvevalg 1976 ------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Observa - Instituttet for Erhvervsanalyser og Markedsforskning PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-1340 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 1987 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-1340 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 1987 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1340 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 1987 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Ole Borre, Jørgen Goul Andersen, Ingemar Glans, Lise Togeby, Karen

Læs mere

DDA-0280 -------- Datamateriale ------------- Nordhavnsværftsundersøgelsen 1976-1979 ---------------------------- ---------

DDA-0280 -------- Datamateriale ------------- Nordhavnsværftsundersøgelsen 1976-1979 ---------------------------- --------- DDA-0280 -------- Datamateriale ------------- Nordhavnsværftsundersøgelsen 1976-1979 ---------------------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Lars Iversen og Hans Klausen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ----

DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ---- DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-1077 -------- Datamateriale ------------- Velfærdsundersøgelsen 1986 --------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-1077 -------- Datamateriale ------------- Velfærdsundersøgelsen 1986 --------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1077 -------- Datamateriale ------------- Velfærdsundersøgelsen 1986 --------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erik Jørgen Hansen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af

Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af DDA-149 ------- Datamateriale ------------- On-line i Sparekasser -- ---- - ----------- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af Niels Bjørn-Andersen og Lone Jappe, HHK: Informationsforskningsafdelingen

Læs mere

DDA-0363 -------- Datamateriale ------------- Fertilitet og erhverv i Danmark, 1979 ---------- -- ------- - -------- ----

DDA-0363 -------- Datamateriale ------------- Fertilitet og erhverv i Danmark, 1979 ---------- -- ------- - -------- ---- DDA-0363 -------- Datamateriale ------------- Fertilitet og erhverv i Danmark, 1979 ---------- -- ------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Pamela Rachootin og Jørn Olsen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-0753 -------- Datamateriale ------------- Lev sundt for to --- ----- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-0753 -------- Datamateriale ------------- Lev sundt for to --- ----- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0753 -------- Datamateriale ------------- Lev sundt for to --- ----- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørn Olsen og Grethe Frische PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-0131 -------- Datamateriale ------------- Medlemmer af Landstinget 1849-1953 --------- -- ----------- ---------

DDA-0131 -------- Datamateriale ------------- Medlemmer af Landstinget 1849-1953 --------- -- ----------- --------- DDA-0131 -------- Datamateriale ------------- Medlemmer af Landstinget 1849-1953 --------- -- ----------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Mogens N. Pedersen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelse af befolkningens arbejdstid, 1982 ------------ -- ------------- ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelse af befolkningens arbejdstid, 1982 ------------ -- ------------- ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2170 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af befolkningens arbejdstid, 1982 ------------ -- ------------- ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-20701 --------- Datamateriale ------------- Fagforeningers respons på udfordringer ovenfra såvel som -------------- ------- -- ------------ ------- ----- --- nedefra: En tværnational sammenligning,

Læs mere

Comparative Study of Electoral Systems, 2001-2006

Comparative Study of Electoral Systems, 2001-2006 ICPSR 3808 Comparative Study of Electoral Systems, 2001-2006 Virginia Sapiro Comparative Study of Electoral Systems W. Philips Shively Comparative Study of Electoral Systems Denmark: Data Collection Instrument

Læs mere

UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR

UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR 2010 Undersøgelse om uønskede graviditeter og valg af abort blandt kvinder under 25 år - udarbejdet for Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Sundhed og sygelighed i Danmark & udviklingen siden 1987

Sundhed og sygelighed i Danmark & udviklingen siden 1987 Sundhed og sygelighed i Danmark & udviklingen siden 1987 25 Ola Ekholm, Mette Kjøller, Michael Davidsen, Ulrik Hesse, Louise Eriksen, Anne Illemann Christensen, Morten Grønbæk 26 Sundhed og sygelighed

Læs mere

Analyse vedrørende voksen-, efter- og videreuddannelse: Brugerundersøgelse

Analyse vedrørende voksen-, efter- og videreuddannelse: Brugerundersøgelse 6. juli 2005 J.nr. 2720 bc/kr 33145949 29 e-mail bc@akf.dk Notat Analyse vedrørende voksen-, efter- og videreuddannelse: Brugerundersøgelse L:\WP\FORLAG\BC\Notater\VEU.doc Forord I notatet belyses omfanget

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

Statistik. Erik Vestergaard

Statistik. Erik Vestergaard Statistik Erik Vestergaard 2 Erik Vestergaard www.matematiksider.dk Erik Vestergaard www.matematiksider.dk 3 1. Grupperede observationer I statistik beskæftiger man sig med indsamling, bearbejdelse og

Læs mere