Børneuniversitetet s A Å // revideret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børneuniversitetet s A Å // revideret 06 01 2014"

Transkript

1 INDHOLDSFORTEGNELSE Andelsforeningen Fabrikken... 3 Arbejdsweekend... 3 Arrangementer... 3 Bank... 4 Befordringstilskud... 4 Bestyrelsen... 4 Besøg... 4 Betalingsprocedurer... 4 Betalingsservice... 6 Børnefødselsdag... 6 Ferier, fridage og ekstraordinært fravær... 7 Forældrearbejde... 8 Forældremøder... 9 Forældrerådet... 9 Fravær... 9 Grundskole... 9 Idrætsfaciliteter Informationsmøde Indskud/depositum Kommunikation mellem skole og hjem Kontakt Legegrupper Lån af lokaler på Børneuniversitetet Lejrskole og studietur Lilleskolerne (LS) Lusepolitik: principper for forebyggelse af lus Mobiltelefoner Morgensamling Mælkeordning Optagelseskriterier for skolestart (0. klasse) Optagelseskriterier midt i skoleforløbet... 16

2 Organisationsforhold PPR Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Rygepolitik Skolefritidsordning (SFO) SkoleIntra Skolestart Skolepenge Skolepsykolog Skoleudsættelse Specialundervisning Statstilskud Studietur Sukkerpolitik Svømning Sygdom og ordinært fravær Søskenderabat Talepædagog Tandlæge Tilskud Trivselsudvalg Udgangstilladelse Udmeldelse Vedtægter Ventelisteprocedurer Åbningstider... 24

3 Andelsforeningen Fabrikken Børneuniversitetet har til huse i en nedlagt fabriksbygning samt i en række tidligere kontorlokaler på adressen Valdemarsgade 14 på Vesterbro i København, og udgør Andelsforeningen Fabrikken sammen med det rådgivende ingeniørfirma Wissenberg, Idrætsfabrikken samt Mødestedet for Indvandrere. Børneuniversitetet ejer en tredjedel af andelene. Arbejdsweekend Alle klassetrin tildeles en arbejdsweekend, fordelt henover skoleåret. Arbejdet varierer fra syning af gardiner, til vedligeholdelse og istandsættelse af skolens fysiske rammer samt grundig rengøring af udvalgte områder. Vores tekniske servicemedarbejder Jørgen Hemicke vil være til stede for information om opgaverne, udlevering af værktøjer samt timeregistrering, for at sikre at alles arbejdstimer bliver retsmæssigt registreret En arbejdsweekend er altid lørdag og søndag, begge dage kl. 10:00 16:00. Dato for arbejdsweekender i det aktuelle skoleår, fremgår af kalenderen på SkoleIntra. Er man forhindret i denne trin specifikke arbejdsweekend, er det muligt at deltage i en opsamlings weekend. Udvalgte opgaver fritager forældrene for at deltage i arbejdsweekenderne. Det er forældrenes ansvar at orientere skolens sekretær om engagement i udvalg med videre. Læs mere under Det skal understreges, at det i tilfælde af fravær er forældrenes samt elevens ansvar at sørge for at indhente det faglige. Lærerne tager ikke ansvar for at udfærdige egentlige lektieplaner for perioden, men man er velkommen til at tage kontakt til lærerne og blive orienteret om hvilke emner der arbejdes med under fraværet. Derudover opfordrer skolen til, at man holder sig orienteret over intra. Forældrearbejde Arrangementer Børneuniversitet afholder hvert år følgende arrangementer: - Olympiade (for elever) - Julemarked (for elever og forældre) - Fastelavn (for elever) - Gallafest (for elever) - Stamgruppe Fernisering (for elever og forældre) - Sommerfest Udover de faste arrangementer, kan der opstå specifikke tiltag på trinnene, såsom teaterforestillinger, ferniseringer, udstillinger m.v.:

4 Bank Alle indbetalinger til Børneuniversitetet, skal ske til skolens bank i Fælleskassen; Reg.nr. 8411, konto nr Husk at angive barnets fulde navn og eventuelt debitornummer ved overførslen. Skolen er tilknyttet betalingsservicen under Nets Denmark A/S og skolepengene bliver opkrævet derfra. Forældre opfordres til at tilmelde sig betalingsservice ordningen umiddelbart efter optag på skolen. Befordringstilskud Der ydes tilskud til transport mellem hjem og skole, såfremt eleven er berettiget til det. Midlerne kommer fra Fordelingssekretariatet og administreres samt fordeles af kontoret, der sørger for at udsende information herom i efteråret. Tilskuddet har været faldende i en årrække, og det er minimalt hvad den enkelte elev kan opnå af tilskud. For at komme i betragtning, skal eleven minimum have 2 zoner eller 2 3 km mellem barnets folkeregister adresse og skolen (kilometerafstand udregnes Fordelingssekretariatets eget IT system). Det er muligt at ansøge én gang årligt, og tilskuddet gælder for det pågældende skoleår. Bestyrelsen Børneuniversitetets bestyrelse vælges på den årlige ordinære generalforsamling, som afholdes i april måned. Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af institutionen, herunder økonomien, i henhold til lov om friskoler og private grundskoler. Bestyrelsen består af syv medlemmer; fire forældrerepræsentanter og tre eksterne personer. Der afholdes bestyrelsesmøde cirka én gang om måneden jævnfør Årskalenderen, her deltager skolens daglige ledelse samt lærernes tillidsrepræsentanten og en medarbejderrepræsentant. For yderligere oplysninger henvises til skolens vedtægter, som ligger tilgængeligt på hjemmesiden. Besøg I foråret inden skolestart inviteres alle kommende 0. klasse børn og deres forældre til en besøgsdag på Børneuniversitetet. For andre interesserede er det muligt at aftale et besøg på skolen, såfremt eleven er i en igangværende proces om optag på Børneuniversitetet. Se endvidere under Informationsmøde.

5 Betalingsprocedurer Alle indbetalinger til Børneuniversitetet skal ske til skolens konto i Fælleskassen; Reg.nr. 8411, konto nr Opskrivnings og optagelsesgebyr: 1.1. Ved opskrivning af et barn på skolens venteliste betales kr. 400 (dette gebyr refunderes ikke). Herved står man som aktiv på skolens venteliste, men er endnu ikke optaget. Der sendes en bekræftende mail, når betalingen er registeret i banken Ved optagelse på skolen, betales yderligere kr. 600 (dette gebyr refunderes ikke). Optagelsesgebyret er en bekræftelse på at man ønsker den tildelte plads. Der sendes en bekræftende mail, når betalingen er registeret i banken. 2. Prøveperiode Barnets første måned på skolen betragtes som en gensidig prøveperiode. I denne periode kan udmeldelse ske uden varsel. Der betales skolepenge for prøveperioden. 3. Depositum: 3.1. Ved skolestart 0. klasse betales af to omgange: Fem måneder forud for skolestart (1. februar) indbetales første del af depositum kr (disse refunderes ikke, hvis man fortryder at have sagt ja til pladsen, inden den i det pågældende år for skolestart) To måneder forud for skolestart (1. maj) indbetales anden og sidste del af depositum kr Dette beløb tilbagebetales/refunderes ved elevens ophør på skolen. Der sendes en bekræftende mail, når betalingen er registeret i banken Ved skolestart klasse betales samlet: Ved optag løbende i et skoleår, eller efter sommerferien på trinnene klasse, skal betalingen af det samlede depositum kr falde senest to måneder efter skolestart. Der sendes en bekræftende mail, når betalingen er registreret i banken Tilbagebetaling af depositum: Deposita anvendes som sikkerhed for skolens andel i ejendommen i Valdemarsgade 14. Beløbet tilbagebetales ved udmeldelse fra skolen og forrentes ikke. Eventuelle restancer i skolepengebetalingen, skolerejse eller forældrearbejde vil blive fratrukket indskuddet. 4. Skolepenge Skolepenge betales månedsvis forud, i 12 måneder. Skolepengene dækker skolegang og eftermiddagstilbud/sfo for alle årgange, uanset om barnet deltager aktivt i SFO delen eller ej. Beløbet reguleres automatisk hvert år efter sommerferien med en 3% stigning Søskendereduktion: Børneuniversitetet yder søskenderabat, således at barn nr. 2 betaler 85% af skole og SFOpengene, barn nr. 3 betaler 60 %, nr. 4 betaler 60 % osv Fripladstilskud: Hvert år kan forældre ansøge om tilskud til betaling af skolepengene. Tilskuddet er indtægtsbestemt Betalingsdato: Datoen for sidste rettidige indbetalingsdato er 5. bankdag i måneden.

6 5. Konstatering af restancer 5.1. Første betalingskontrol: Børneuniversitetet foretager betalingskontrol. Betalinger, der ikke er indgået på kontoen, betragtes som restancer fra denne dag Første rykker og fastsættelse af gebyr: Børneuniversitetet udsender standardiseret rykkerbrev på konstaterede restancer. Udsendelse af rykkerbrevet koster arbejdstid og porto, hvorfor der opkræves et gebyr, der skal dække disse omkostninger og samtidigt motivere til rettidig betaling. Gebyret er pr. 1. august 2011 på kr Dato for seneste indbetaling af restance inkl. rykkergebyr er den 5. bankdag næste måned Anden betalingskontrol og konstatering af restancer: Børneuniversitetet foretager rutinemæssigt betalingskontrol den 5. bankdag i måneden. Såfremt den skyldige restance inkl. rykkergebyr ikke er betalt på dette tidspunkt skal sagen individuelt behandles efter nedenstående retningslinjer: Anden rykker og sagsbehandling i denne forbindelse: Restanten modtager anbefalet brev, med anmodning om betaling af restance snarest og senest den 15. bankdag d.m. Det oplyses i denne skrivelse, at såfremt der er en restance på beløb svarende til to måneders skolepenge kan dette medføre ophør af skoleaftalen og inddrivelse af restancer ved hjælp af advokat og domstole. Restanten tilbydes et møde for drøftelse af situationen. Gebyr for udsendelse af 2. rykkerskrivelse er pr. 1. august 2011 på kr Tredje rykker og sagsbehandling i denne forbindelse: Restanten modtager fornyet anbefalet brev. Ved restance svarende til 2 måneders skolepenge eller derover varsles ophør af skoleaftalen med udgangen af indeværende måned og inddrivelse af restancer ved hjælp af advokat og domstole. Bestyrelsen underrettes om restanter som har modtaget 3. rykkerskrivelse. Der søges etableret et frivilligt forlig til afvikling af restancerne. Såfremt der indgås et frivilligt forlig vil dette indeholde specielle betingelser for betaling af skolepenge, indtil alle restancer, gebyrer mv. er betalt. Såfremt der ikke kan opnås et frivilligt forlig, eller såfremt aftalerne i et sådant forlig ikke overholdes, forlægges dette bestyrelsen som godkender effektuering af de varslede sanktioner. 6. Udmeldelse Udmeldelse af skolen kan kun ske skriftligt, til den 1. i en måned, to måneder inden barnet forlader skolen. Hvis barnet forlader skolen uden rettidig varsel, skal der betales skolepenge for de efterfølgende to måneder. 7. Ændring af betalingsprocedurer Skolens betalingsprocedurer kan kun ændres, såfremt bestyrelsen vedtager dette. Betalingsservice Læs under Bank.

7 Børnefødselsdag På Børneuniversitetet har vi en særlig aftale omkring børnefødselsdage, for at øge trivslen samt forebygge at nogle børn føler sig ekskluderet: Enten inviteres: o Alle i klassen eller på hele trinnet o Alle piger i klassen eller på hele trinnet o Alle drenge i klassen eller på hele trinnet Ønsker man kun at invitere en enkelte/udvalgte børn gøres dette udenfor skolen. Det betyder, at invitationerne sendes privat med posten eller via SkoleIntra (udleveres ikke på skolen), ligesom mindre grupper ikke afhentes på skolen. I forbindelse med fejring af fødselsdag, må eleven uddele en lille ting, for eksempel frugt, kage eller slik. Se i øvrigt Børneuniversitetets Sukkerpolitik. Vi opfordrer til, at flere børn slår sig sammen om afholdelse af fødselsdag, for at undgå alt for mange forskellige arrangementer henover året. Det er muligt at leje udvalgte lokaler på skolen. Læs mere under Leje af lokaler på Børneuniversitetet. Ferier, fridage og ekstraordinært fravær Det aktuelle skoleårs ferier og fridage, for både skole og SFO, fremgår af kalenderen på SkoleIntra. Ved længere planlagt fravær udenfor skoleferier, læs nedenfor. Faste ferier og fridage Skolestart for gamle elever klasse (medio august, som hovedregel en tirsdag) Skolestart for nye børn i børnehaveklassen (medio august, som hovedregel en torsdag) Efterårsferie (uge 42) Juleferie Vinterferie (uge 7) Påskeferie Store Bededag Kr. Himmelfartsdag Pinseferie Sommerferie Ekstraordinært fravær Undervisningsministeriet gør i sin vejledning af 3. oktober 1994 opmærksom på, at skolen kun i ganske særlige tilfælde kan give tilladelse til ekstraordinær frihed udenfor skoleferierne i mere end en uge.

8 På Børneuniversitetet har vi naturligvis stor forståelse for vigtigheden af, at familien kan holde ferie eller dele store rejseoplevelser sammen, og derfor gives der jævnligt tilladelse til dette via henvendelse til skolens leder. Vi opfordrer samtidig til at ferier og fridage så vidt muligt planlægges inden for skolens normale ferieplan af hensyn til børnenes udbytte af skolens undervisning og sociale miljø. Eftersom det er vigtigt, at kontaktlæreren har mulighed for at udtale sig ift. undervisning, elevens faglige og sociale udfordringer ved fritagelse fra undervisningen, skal ansøgning om tilladelse til afholdelse af ekstraordinært fravær varsles minimum 14 dage forud. Tilladelsen til ekstraordinært fravær kan kun gives af skolens leder. Er fraværet mindre end 3 dage, kan tilladelsen gives af kontaktlæreren. Det skal understreges, at det i tilfælde af fravær er forældrenes samt elevens ansvar at sørge for at indhente det faglige. Lærerne tager ikke ansvar for at udfærdige egentlige lektieplaner for perioden, men man er velkommen til at tage kontakt til lærerne og blive orienteret om hvilke emner der arbejdes med under fraværet. Derudover opfordrer skolen til, at man holder sig orienteret over intra. Forældrearbejde Forældrearbejde har til formål at engagere forældrene i Børneuniversitetets fysiske og mentale ramme. Forældre har pligt til at afvikle 6 timers arbejde pr. barn/skoleår. Har man to eller flere børn på Børneuniversitetet, skal der afvikles 12 timer totalt. Det er forældrenes eget ansvar at få afviklet de obligatoriske timer, hvad enten det er i form af deltagelse i en arbejdsweekend eller andet forældrerelevant arbejde. Forældre til børn, som er optaget midt i et skoleår (efter nytår), kan frit vælge om de har lyst og mulighed til at deltage i en arbejdsweekend i det indeværende skoleår. Afvikler man ikke sine timer, bliver man opkrævet kr pr. barn, dog maks. kr Pengene trækkes automatisk med skolepengene (eller fratrækkes depositum), senest seks måneder efter endt skoleår. Andet forældre relevant arbejde Arbejdsweekenderne er det primære arbejdsrum for forældre, og derudover tæller varetagelsen af andre specifikke opgaver også som afvikling af de obligatoriske timer. Det gælder for følgende: Bestyrelsespost Repræsentant i Forældreråd Repræsentant i Trivselsudvalg Tovholder ved sommerfesten Vikar på Pædagogiske Dage Dimissionsfest for 9. klasse

9 Der kan i årets løb opstå særlige opgaver, som ikke er listet ovenfor. Disse opgaver skal godkendes skriftligt af skolelederen. Forældremøder Der afholdes forældremøder tre gange årligt på de enkelte trin. Forældrerådet I skoleåret 2010/2011 blev Forældrerådet etableret på Børneuniversitetet, og formålet er på tværs af trinnene: At være forum for udveksling af viden og erfaring på områderne; trivsel, forældre arrangementer og skole hjem samarbejde. At sætte fokus på forældrenes indflydelse på skolens hverdag og kultur. At være et sted for samarbejde om og udvikling af, ideer og projekter. At arbejde for åbenhed og gode kommunikationsvaner mellem alle på skolen. At være med til at have omsorg for og at udvikle, skolens værdier, ånd og tone. I forældrerådet sidder der repræsentanter fra alle skolens trin samt en repræsentant fra bestyrelsen. Skolelederen deltager også i møderne. I 2011 er der nedsat udvalg specifikt omkring: Rammer og principper for forældres engagement i trivsel Demokratiseringsprocesser SFO Gode vaner/forebyggelse omkring mad, alkohol, rygning Ressourcebank for forældrekompetencer Fravær Læs mere om længere planlagt fravær under Ferier, fridage og ekstraordinært fravær, og om almindeligt sygefravær under Sygdom og ordinært fravær. Grundskole Børneuniversitetet er en fri grundskole, som er oprettet under friskoleloven og med i sa+ mmenslutningen Lilleskolerne. Skolen er opdelt i 5 trin, og huser 0. klasse til og med 9. klasse: YNG: Yngste (0. og 1. klasse) LME: Lille Mellem (2. og 3. klasse)

10 SME: Store Mellem (4. og 5. klasse) LOB: Lille Overbygning (6. og 7. klasse) SOB: Store Overbygning (8. og 9. klasse) Idrætsfaciliteter Børneuniversitetet disponerer ikke over egne lokaler til idrætsaktiviteter. Til gengæld lejer vi os ind i Idrætsfabrikkens faciliteter. Idrætsfabrikken, som har til huse i samme kompleks som Børneuniversitetet og er en del af Andelsforeningen Fabrikken, blev indviet i september Børneuniversitetet har et samarbejde med SSB (Studentersettlementets Boldklub) omkring svømmetilbud. Svømning foregår i DGI Byen. Tilmelding foregår via SSB, og er betinget af brugerbetaling. Overbygningen benytter sig af de nærliggende grønne områder i idrætsundervisningen, og vælger derfor ofte at lave idræt i Søndermarken eller i Valbyparken. Disse områder betragter skolen som værende i cykelafstand til skolen, og det forventes derfor at eleverne i overbygningen har cykel med, når der er brug for det. Informationsmøde Hvert år i oktober/november afholdes informationsmøde for alle interesserede forældre. Mødet er primært for forældre der har børn på venteliste til optagelse, med skolestart i 0. klasse (disse inviteres via mail). Alle øvrige interessenter er også velkomne. Dato og tidspunkt for mødet, vil fremgå af hjemmesiden. Indskud/depositum Læs under Betalingsprocedurer. Kommunikation mellem skole og hjem Kommunikation mellem skole/sfo og hjem foregår primært via SkoleIntra, men naturligvis også på forældremøder og direkte med barnets undervisere i dagligdagen eller ved skole hjem samtaler. Hvis forældre har spørgsmål vedrørende deres barn, eller skolens pædagogiske praksis, opfordrer vi forældrene til først at henvende sig til barnets lærere. Har man brug for at gå videre med sine spørgsmål, rettes henvendelse til skolens daglige ledelse, og i sidste instans til bestyrelsen. Læs yderligere under SkoleIntra.

11 Kontakt Børneuniversitetet har åbent alle hverdage kl. 7:30 17:00 (læs mere under Ferier, fridage og ekstraordinært fravær ). Vi opfordrer til at kontakten sker direkte til relevant personale via SkoleIntra eller til såfremt der er tale om generelle spørgsmål. Personlig henvendelse: kan ske til kontoret, mandag til torsdag kl. 09:00 13:00. Telefonisk henvendelse: mandag til torsdag kl. 09:00 12:00. Skal en forældre have fat på sit barn om eftermiddagen, sker henvendelse på telefon , tast 2 for SFO. Legegrupper For at styrke trivslen på det enkelte trin, iværksættes der ved hvert skoleårs begyndelse, legegrupper for klasse og spisegrupper for klasse. Det forventes at forældrene bakker op om afholdelse af såvel legegrupper som spisegrupper. En legegruppe består af 4 5 børn, der skiftevis besøger hinanden privat. En spisegruppe består af 4 5 børn, der mødes om et måltid privat. Lån af lokaler på Børneuniversitetet Såfremt et barn går på Børneuniversitetet, er det muligt at låne udvalgte lokaler til børnefødselsdage, der afholdes for andre børn der går på skolen. Det er også muligt at leje udvalgte lokaler til eksterne, som ønsker at afholde kurser, møder eller lignende (primært hverdags aftener og weekender). Lokalerne kan ikke lejes til fester. Uanset om det er lån eller leje, arrangeres detaljer (dato, tidsrum samt faciliteter) med skolens kontor. Alarm og nøgle Det er kontoret som administrerer udlevering af koder til alarmsystemet. Der findes specielle koder til anvendelse for arrangementer i weekenden og disse er ikke de samme som personalets koder. Hvis alarmen går i gang, afmeldes alarmen ved at ringe til nummeret på alarmpanelet. Dernæst ringes til en af de følgende, som vil ringe til alarmselskabet og bekræfter afmeldingen med kodeord (skoleleder Gitte Svenning , viceskoleleder Sanne Chessni eller SFO leder Torben Skinbjerg ). Nøgle hentes på skolens kontor (senest fire dage før arrangementsdato), og returneres på kontoret senest tre dage efter arrangementet.

12 Alarm frakobling: Indtast kode. Tast pil op. Alarm tilkobling: 1. Luk alle vinduer og lås døren mod gården (bemærk: døren til hovedtrappen skal være lukket når alarmen tilkobles). 2. Indtast kode. 3. Tast pil ned. 4. Lås begge låse på døren mellem hovedtrappen og Hallen. Retningslinjer Der skal være én kontaktperson, uanset arrangements størrelse. Det er kontaktpersonen som får udleveret og hæfter for nøgler samt kode/instruktion til alarmen. Lejepris ved eksterne arrangementer afhænger af varighed og omfang (send forespørgsel på mail til Faciliteter: - Service: Det er muligt at låne diverse køkkenredskaber fra køkkenets skabe samt tallerkner og glas (står i kælderen). - Inventar: Der er borde/bænke i kælderen, og det er muligt at leje polstrede stole via skolen. - Musik: Medbring selv musikafspiller (skolen har ikke et anlæg til rådighed). - Projekter: Det er muligt at leje en projektor. - Grill: Det er muligt at låne en grill. Grillen må kun opstilles på asfalten i gården, og skal rengøres efter brug. Medbring selv grillkul. Tidspunkter for udlån: - Alle hverdage: kl. 17:15 23:00 - Lørdag/søndag: kl. 09:00 23:00 (overnatning er muligt efter forudgående aftale) - Ferie og fridage: Kl. 09:00 23:00

13 Eventuelle forberedelser til arrangementet, som ligger uden for disse tidsrum, skal ske et andet sted end på skolen. Skader og ødelæggelser: Sker der skader eller ødelæggelser skal dette meddeles til kontoret. Vær opmærksom på, at Børneuniversitet ikke har en forsikring der dækker private arrangementer. Skolens rygepolitik skal overholdes: der må ikke ryges på skolens matrikel, 24 timer i døgnet. Oprydning og rengøring Der skal ryddes op og gøres ordentligt rent i de aktuelle områder/lokaler, som er benyttet i forbindelse med arrangementet. Lokalerne skal som minimum efterlades i samme stand, som modtaget: Alle benyttede flader skal rengøres. Gulvene skal fejes og synlige pletter skal fjernes med en klud (brug kun vand ikke sæbe!) Klude og viskestykker lægges til vask (vasketøjskurven står i rummet til højre for toilettet). Skrald bæres ud (skraldecontainerne står i skuret ved port/indgang til gården). Al opvask skal være kørt (instruktion til opvaskemaskine hænger i køkkenet) og stilles retur i skabe eller kælder. Efterlad intet af jeres eget service. Alt rengøringsmateriel stilles tilbage på plads, efter endt brug. Køleskabe rengøres (hvis nødvendigt) og fryser tømmes for egne medbragte madvarer uanset holdbarhed. Alt medbragt pynt (balloner, vimpler, stearinlys og lignende) skal tages med hjem. Blomster må I gerne lade stå, hvis det er aktuelt. Inventar (skillevægge, borde og stole) skal tilbage til deres oprindelige pladser se tegning. Er der benyttet inventar fra kælderen skal dette retur her til. Der luftes godt ud (lav gennemtræk mellem dør til hovedtrappe og dør til gård). Radiatorer sættes på 3 (i vinterperioden). Lejrskole og studietur Vi bestræber os på at tage på lejrskole/studietur hvert skoleår. Egenbetaling: Børneuniversitetet finansierer størstedelen af udgifterne forbundet med lejrskole og studietur, derudover påregnes en egenbetaling, som automatisk trækkes sammen med skolepengene i forbindelse med afvikling af den aktuelle lejrskole eller studietur: klasse lejrskole i Danmark: kr pr. barn/dag klasse lejrskole i Sverige: kr pr. barn/dag 8. Klasse studietur til Berlin: ca. kr (afhænger af det specifikke arrangement) 9. Klasse studietur til England: kr (afhænger af det specifikke arrangement samt antal afviklede Siblinge timer) Samarbejdsaftale og regler for hjemsendelse: Forud for en studietur indgås en samarbejdsaftale. Denne procedure præsenteres for forældre og elever, forud for studieturen.

14 Lektier på Børneuniversitetet På Børneuniversitetet anvendes lektier med omtanke. Vi er dog ikke en lektie fri skole, da vi ønsker at have tid til meget andet end færdighedstræning. Som skole forpligtiger vi os på løbende at orientere os i den forskning, der foregår på området og på baggrund af denne at skabe en fælles holdning, som tydeliggøres i forhold til forældre og elever på forældremøder og i Børneuniversitetets A Å. Der er enighed om, at der skal være et tydeligt mål med lektierne, og som udgangspunkt skal de være differentieret i mængde og sværhedsgrad, så de er tilpasset den enkelte elevs behov og niveau. Derudover er det vores grundholdning, at lektier skal være træning af allerede kendte færdigheder og temaer, altså træning af fagligt stof som er forklaret og gennemgået af læreren i undervisningen. Vi anser det også for vigtigt at hjælpe eleverne med at indøve en lektielæsningskultur, som er forankret i tid til fordybelse. Det er derudover også vores ønske, at lektier kan danne grundlag for at forældre og barn samtaler om det faglige, der foregår i skolen. Lilleskolerne (LS) Børneuniversitetet er en del af Lilleskolerne, en sammenslutning af frie grundskoler. Lusepolitik: principper for forebyggelse af lus Lus er vedvarende et stort og omfattende problem, der er til gene for de pågældende børn, ligesom det også er meget tidskrævende og frustrerende for forældre. Derfor ser vi os nødsaget til at præcisere en række retningslinier i tilfælde af, at et barn har lus: Det er forældrenes ansvar at sikre, at deres barn ikke møder op med lus. Dette gøres bedst ved at forældrene fortager den fornødne proaktive forebyggelse og at man handler aktivt, i tilfælde af at ens barn er smittet med lus. Hvis et barn møder op med lus, bliver forældrene kontaktet, på lige fod som ved sygdom. Forældrene bliver bedt om at komme og hente barnet, for at starte behandlingen. Dette gør, at en behandling kan iværksættes hurtigt og at muligheden for at andre børn bliver smittet med lus mindskes. Barnet kan vende tilbage, når behandlingen er iværksat.

15 Hvordan forebygger man lus? (inspiration hentet fra internetportalen netpatient ) Den bedste forebyggelse mod hovedlus er jævnlig kontrol af barnets hår. Kæm en gang ugentligt. Brug en tættekam, kontroller at der ikke sidder æg, eller levende lus i dit barns hår. Hvis der anvendes hårbalsam gør det kæmningen lettere. Piger er mere udsat for lus end drenge, som følge at pigernes ofte længere hår. Hvordan behandler man mod lus? (inspiration hentet fra internetportalen netpatient ) Det er kun dét barn eller dén voksne hvor lus er konstateret der skal behandles medicinsk kæmning kan udføres på alle. Hovedlus behandles med medicinsk shampoo eller creme. Der findes flere præparater. Når behandlingen er udført bør den gentages én uge efter, for at sikre at man ikke får luseplagen tilbage fra smittede personer der endnu ikke er blevet behandlet, eller hvis den første behandling ikke var effektivt udført. Hovedlus kan udvikle modstandsdygtighed over for de midler der er til rådighed medicinsk, en sådan modstandsdygtighed er dog ikke med sikkerhed konstateret i Danmark. Imidlertid har mange allerede haft oplevelsen af at det ikke hjælper længere med den sædvanlige behandling, og derfor er tættekammen meget vigtig i behandlingen af hovedlus. En sådan behandling suppleres ofte med almindelig balsam. Mobiltelefoner Der er forskellige aftaler omkring brugen af mobiltelefon på skolens område. Aftalerne er udarbejdet af TK udvalget og er specificeret nedenfor: YNG: LME: SME: LOB: SOB: Mobilen er slukket i skoletiden. Må gerne bruges til spil om fredagen. Mobilen er slukket i skoletiden. Må gerne bruges til spil om fredagen. Mobilen er slukket i timerne. Må gerne bruges i pauserne. Mobilen er slukket i timerne og må ikke ligge fremme, med mindre den bruges i undervisningen. Mobilen er slukket i timerne og må ikke ligge fremme, med mindre den bruges i undervisningen. For LOB og SOB gælder endvidere: Overholdes aftalen ikke, inddrages mobilen. Hvis det sker gentagende gange lægges mobilen på kontoret, hvor forælderen skal hente den. SFO: Som udgangspunkt benyttes SFO en stationære telefon, som står i køkkenet. Derforuden; mobilen må gerne være tændt, dog opfordrer vi til minimum anvendelse og alle samtaler skal foregår, under hensyn til andre, ude i gården. Mobilen må gerne bruges til spil om fredagen. Morgensamling Forskellige trin mødes dagligt kl. 8:30 i HALLEN. Her synger vi, markerer fødselsdage og giver beskeder.

16 Mælkeordning Det er muligt at indgå i en mælkeordning med Frederiksberg Mælkeforsyning. To gange årligt, vil kontoret orientere om ordningen på SkoleIntra. Yderligere og efterfølgende kommunikation foregår direkte imellem forældre og Frederiksberg Mælkeforsyning. Optagelseskriterier for skolestart (0. klasse) Søskende til børn der allerede går på skolen har fortrinsret til optagelse, såfremt de er kendte af skolen senest den 1. november året inden barnet skal påbegynde skolestarten. Derudover prioriterer vi børn fra lokalområdet, Vesterbro og det nærmeste Frederiksberg og Valby. Det tredje parameter er anciennitet, som er dato hvor indbetaling af opskrivningsgebyret er registreret i vores bank. Læs mere under Venteliste skolestart 0. klasse. Optagelseskriterier midt i skoleforløbet Optagelse på eksisterende trin, midt i skoleforløbet, sker efter aftale med skoleleder eller viceskoleleder. Forud for optag, er der en del samtaler med både forældre og barn, ligesom der foreligger en udtalelse fra barnets primære lærere på tidligere skole. Optagelsen sker altid med en prøveperiode af typisk en måneds varighed, således at både forældre som skole har mulighed for at vurdere, om det eksisterende undervisningstilbud/ miljø er velegnet for barnet. Læs mere under Venteliste løbende optag. Organisationsforhold Børneuniversitetet er medlem af LS Lilleskolernes Sammenslutning, og er omfattet af en overenskomst mellem LS og følgende forbund: FSL Frie Skolers Lærerforening, BUBL, HK og 3F. PPR Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Rådgivning, visitation m.m. i forhold til børn og unge med udviklingsmæssige, faglige, sociale og personlige vanskeligheder. PPR s primære opgaver er: At rådgive og vejlede forældre, skoler og institutioner om børn og unge med særlige behov.

17 At rådgive om specialundervisning. At varetage taleundervisning. At foretage pædagogiske psykologiske vurderinger af børn og unge med særlige behov, herunder udarbejde forslag til rammerne for og indholdet i barnets eller den unges videre udvikling. At deltage i tværfagligt samarbejde omkring børn og unge med særlige behov. Rygepolitik Børneuniversitetets rygepolitik gælder for elever, ansatte og forældre, i skolen/sfo ens åbningstider; Det er IKKE TILLADT at ryge på Børneuniversitets matrikel. Særligt for ansatte gælder det, at de under ingen omstændigheder må ryge i samvær med eleverne. Skolen har ikke til opgave at kontrollere om elever med udgangstilladelse ryger, når de forlader matriklen i frokostpausen, men de oplyses tydeligt skolens rygepolitik. Ved studierejse, udflugter og lignende, skal der foreligge en forældreunderskreven rygetilladelse, såfremt eleven ønsker mulighed for at ryge. Det er personalets ansvar at sørge for, at rygning altid sker afgrænset fra de øvrige elever, og i respekt for den kultur og natur vi besøger. Skolefritidsordning (SFO) Der er tilknyttet en skolefritidsordning (SFO) til Børneuniversitetet, der starter når skolen slutter og lukker kl. 17:00. HALLEN udgør SFO'ens hovedbase, og alle børn kan frekventere ordningen. Skolen modtager kun statstilskud til børn fra 0. til og med 3. klasse. SkoleIntra Al skriftlig kommunikation imellem skole og hjem sker primært via SkoleIntra. Når et barn er indskrevet, vil forældrene modtage information om brugernavn og adgangskode samt en instruktion til brugen af intranettet. Dette sendes ud til forældrenes almindelige mailadresse. Intranettet er et nyttigt værktøj når det gælder deling af information. Især hvis det bruges rigtigt. Retningslinjer for brug af SkoleIntra: Send kun mail til de forældre/ansatte som emnet vedrører. Skriv tydeligt hvad mailen handler om i emnefeltet. Brug ikke SkoleIntra til privat annoncering og lignende. Diskutér ikke personsager og respektér hinandens synspunkter. Vurdér om din sag skal kommunikeres ud i det offentlige rum, som SkoleIntra er, eller om der skal tages anden kontakt.

18 Skolestart Tidspunktet for skolestart, er det kalenderår hvor barnet fylder 6 år, og deraf følger, at barnet begynder i 1. klasse i kalenderåret, hvor barnet fylder 7 år. Vurderes det, af henholdsvis forældre og/eller børnehave, at barnet ikke er klar til skolestart, når det fylder 6 år, kan forældrene søge om skoleudsættelse. Dette sker på den Folkeskole, som barnet er knyttet til. Skolepenge Se under Betalingsprocedurer. Skolepsykolog Børneuniversitetet samarbejder med skolepsykologer fra PPR Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Københavns kommune. Henvisning hertil sker efter aftale mellem skole og hjem, og foregår typisk med udspring i en samtale mellem forældre og barnets kontaktlærer, eller via skolens specialundervisningskoordinator. Skoleudsættelse Se Venteliste skolestart 0. klasse. Specialundervisning I henhold til lov om frie grundskoler kan der gives særlige tilskud til specialundervisning og støtteundervisning i dansk for tosprogede. Fordelingen sker efter ansøgning fra skolerne, og endelig godkendelse foretages af SU styrelsen. Forudsætningen for at modtage dette særlige statstilskud er, at der foreligger en skolepsykologiske udredning fra PPR samt en handleplan fra Børneuniversitetet, der redegør for elevens behov for specialundervisning. I langt de fleste tilfælde samarbejder skole og hjem, dog sker det, at skole og hjem ikke er enige i synet på barnet. I sådanne eksempler må skolen trække linjen så kraftigt op, at det formuleres som et krav til forældre, at deres barn indstilles til en psykologundersøgelse, hvis skolen fortsat skal kunne tage ansvaret for barnets undervisning, og barnet således stadig skal kunne gå på Børneuniversitetet.

19 Statstilskud Skolen er oprettet i henhold til lovbekendtgørelse nr. 561 af 20. juni 1996, lov om frie grundskoler, og modtager i henhold til denne et generelt driftstilskud ud fra antal årselever på skolen. Tilskuddet er således et taxametersystem, som er knyttet til elevtallet pr. 5. september. Studietur Se Lejrskole. Sukkerpolitik Følgende fødevarer må ikke indtages på Børneuniversitetets område: Sodavand og koffeinholdige drikke, såsom Cult, Red Bull og lignende. Slik (alt hvad der normalt forstås ved slik) Chips, popcorn og lignende Kager Hvis der skal deles ud på trinnet til en fødselsdag eller man ønsker at indtage kage eller lignende, sker det altid i samråd med en lærer, og kun til aftalte aktiviteter. Vi er meget opmærksomme på at indtaget af kage i forbindelse med eksempelvis Stamgrupper bliver mere styret, så der kun er et stykke kage pr. barn pr. dag. Skolesundhedsplejerske Sundhedsplejersken på skolen følger barnets sundhed og trivsel gennem hele skoleforløbet. Tilbudet består af individuelle samtaler og undersøgelser på følgende trin: 0. klasse 1. klasse 5. klasse 8. Klasse Inden disse samtaler vil barnet få en invitation, ligesom tiderne vil blive slået op i Forældreintra (resultater fra undersøgelser og samtaler kan findes i Barnets Bog på: Udover dette vil sundhedsplejersken løbende planlægge sundhedspædagogisk undervisning i klasserne, i samarbejde med lærerne. Emnerne kunne f.eks. være: venskab, pubertet, hygiejne og forskellige former for sundhedsværksteder.

20 Som noget nyt i Københavns kommune introducerer sundhedsplejersken Åben Konsultation for elever og forældre på alle klassetrin. Har du eller dit barn brug for nogen at snakke med om sundhed, helbred og trivsel, kan du kontakte sundhedsplejersken. Det kan dreje sig om f.eks. høre og synsprøve, bekymring om overvægt eller vækstproblemer, trivsel i klassen eller hjemme, dødsfald i nærmeste familie, prævention eller andet relevant. Du kan læse mere om lovgrundlaget og sundhedsplejens tilbud på sundhedsplejens hjemmeside: Sundhedsplejersken, Sarah Bregenborg kan kontaktes via SkoleIntra eller på telefon Svømning Børneuniversitetet har et samarbejde med SSB (Studentersettlementets Boldklub) omkring svømmetilbud. Svømning foregår i DGI Byen. Tilmelding foregår via SSB, og er betinget af brugerbetaling. Sygdom og ordinært fravær Ved sygdom og ordinært fravær såsom lægebesøg og tandlæge, meddeles dette til trinnets lærere via SkoleIntra, hvor det blot anføres i beskedens emnefelt, hvad årsagen er til barnets udeblivelse. Søskenderabat Læs under Betalingsprocedurer. Talepædagog Børneuniversitetet samarbejder med Talepædagoger fra PPR Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Københavns kommune. Henvisning hertil sker efter aftale mellem skole og hjem, og foregår typisk med udspring i en samtale mellem forældre og barnets kontaktlærer, eller via skolens specialundervisningskoordinator. Tandlæge Børn med bopæl i København og Frederiksberg kommune indkaldes direkte fra tandklinikken til behandling på den skole med nærmest beliggenhed i forhold til bopælen. I akutte tilfælde er forældrene velkommen til selv at kontakte tandklinikken.

CAROLINESKOLENS ABC PRAKTISKE INFORMATIONER TIL SKOLENS FORÆLDRE

CAROLINESKOLENS ABC PRAKTISKE INFORMATIONER TIL SKOLENS FORÆLDRE CAROLINESKOLENS ABC PRAKTISKE INFORMATIONER TIL SKOLENS FORÆLDRE Udgivet af Carolineskolen oktober 2008 1 Kære forældre på Carolineskolen Her i folderen har vi samlet en række praktiske informationer om

Læs mere

Bredsted Danske Skole A-Z Arrangementer... 3 Julestue... 3 Motionsdag... 3 Fastelavn... 3 Skolefesten (tidligere majfest)... 3 Årsmøde...

Bredsted Danske Skole A-Z Arrangementer... 3 Julestue... 3 Motionsdag... 3 Fastelavn... 3 Skolefesten (tidligere majfest)... 3 Årsmøde... Bredsted Danske Skole A-Z Arrangementer... 3 Julestue... 3 Motionsdag... 3 Fastelavn... 3 Skolefesten (tidligere majfest)... 3 Årsmøde... 4 Børnefest / kinderfest... 4 Arrangementer for lærere... 5 Projekt

Læs mere

REC info 2015-16. Seminarievej 23 9681 Ranum Danmark T: +45 9666 4400 E: info@ranumefterskole.dk www.ranumefterskole.

REC info 2015-16. Seminarievej 23 9681 Ranum Danmark T: +45 9666 4400 E: info@ranumefterskole.dk www.ranumefterskole. REC info 2015-16 Seminarievej 23 9681 Ranum Danmark T: +45 9666 4400 E: info@ranumefterskole.dk www.ranumefterskole.dk CVR 27763227 1 Kære elever og forældre! I dette hæfte har vi samlet en række praktiske

Læs mere

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Josva og Børnehuset Kaleb Hasselvej 8 Lerpyttervej 25 7700 Thisted 7700

Læs mere

SKOLELEDERMANUAL. 2013 / version 1.0

SKOLELEDERMANUAL. 2013 / version 1.0 SKOLELEDERMANUAL 2013 / version 1.0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Side Velkommen 2 Nyt og Vigtigt 3 6 Arbejdsplan før afviklingen 7 11 Arbejdsplan under afviklingen 12 17 Arbejdsplan

Læs mere

Indhold: Praktiske oplysninger... 3

Indhold: Praktiske oplysninger... 3 Informationshæfte 2013-2014 Indhold: Praktiske oplysninger... 3 Ansvar og bøger... 6 Arbejdstelefon... 6 Blå mandag... 7 Cykelparkering... 7 Elevfotografering... 7 Elevråd... 7 Ferieplan... 8 Forsikring

Læs mere

Personalehåndbog. For Stenløse private skovbørnehave

Personalehåndbog. For Stenløse private skovbørnehave Personalehåndbog For Stenløse private skovbørnehave Forord. Denne håndbog tænkes som et arbejdsredskab som skal tages op 1 gang om året, for at sikre at det er en løbende proces. Brug denne håndbog, men

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Udgivet af Vonsild Skole

Udgivet af Vonsild Skole Udgivet af Vonsild Skole 2013/2014 Med dette hæfte er det hensigten at orientere elever og forældre om en række praktiske forhold vedrørende skoleåret 2013/2014 på Vonsild Skole. Gem hæftet og I har svar

Læs mere

Østervangskolen. Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på. Hadsten d. 27. februar 2013

Østervangskolen. Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på. Hadsten d. 27. februar 2013 Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på Østervangskolen Hammelvej 9, 8370 Hadsten www.oestervangskolen.dk Mailadresse: oestervangskolen@hadsten.dk Skolens kontor: Direkte mailadresser

Læs mere

Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010. Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk.

Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010. Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk. 2010 Århus Kommune Børn og Unge Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010 Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk. Grafisk produktion: Danprint 8330 Beder Yderligere oplysninger:

Læs mere

Skoleledermanual 2015. Indholdsfortegnelse

Skoleledermanual 2015. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2015... 2 Vigtige punkter i 2015... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 8 Januar... 8 Marts... 8 April... 8 Ugerne før skolestart... 11 Dagene

Læs mere

Personalepolitik på Glamsbjerg Fri- og Efterskole

Personalepolitik på Glamsbjerg Fri- og Efterskole Indholdsfortegnelse Skolens historie - kort 2 Skolens vedtægter 2 Friskolens målsætning 10 Efterskolens værdigrundlag 10 Overordnet personalepolitisk målsætning 10 Lønforhold 11 Efter- og videreuddannelse

Læs mere

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (dec. 2013)

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (dec. 2013) MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (dec. 2013) Personalepolitikken og den praktiske udmøntning af denne tager udgangspunkt i Midtfyns Gymnasiums værdier, holdninger og visioner. Værdierne faglighed,

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

Skoleleder- manual 2014

Skoleleder- manual 2014 Skoleledermanual 2014 Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2014... 2 Nyt og vigtigt i 2014... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 7 Januar... 7 Marts... 7 April... 7 Ugerne før

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17

PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17 PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17 Senest revideret af Samarbejdsudvalget januar 2014 1 1. Personalepolitikkens formål...3 2. Arbejdsmiljøpolitik...4 2.1. Psykisk arbejdsmiljø...4 2.2.

Læs mere

ABC. Afdelingsmøder møder hvor lærere diskuterer og planlægger undervisningen og afdelingens aktiviteter. Afdelingerne er rygraden i skolens arbejde.

ABC. Afdelingsmøder møder hvor lærere diskuterer og planlægger undervisningen og afdelingens aktiviteter. Afdelingerne er rygraden i skolens arbejde. ABC Afdelingsmøder møder hvor lærere diskuterer og planlægger undervisningen og afdelingens aktiviteter. Afdelingerne er rygraden i skolens arbejde. Aflevering og afhentning Skolen er åben fra kl. 7.00

Læs mere

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (okt. 2011)

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (okt. 2011) PERSONALEHÅNDBOGEN MIDTFYNS GYMNASIUM 2011 MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (okt. 2011) Personalepolitikken og den praktiske udmøntning af denne tager udgangspunkt i Midtfyns Gymnasiums værdier, holdninger

Læs mere

MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING:

MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING: HÅNDBOG DAGPLEJERE 1 MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING: VELKOMMEN I DAGPLEJEN I HADERSLEV DAGPLEJENS ORGANISATIONSOPBYGNING MÅL OG VÆRDIER I HADERSLEV DAGPLEJE MÅLSÆTNING FOR ARBEJDET MED BØRNENE TAGER

Læs mere

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det - 1 Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag.... 4 Hvad forstår vi ved det Grundtvig-Koldske?... 5 Skolens elevgruppe og dens

Læs mere

Positivgruppen Medlemsguide

Positivgruppen Medlemsguide 1 Positivgruppen Medlemsguide Opdateret udgave 2013/15 "Du kan ikke forhindre sorgens fugle i at flyve hen over dit hoved. Men måske kan du forhindre dem i at stoppe op og bygge rede i dit hår. Gammelt

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM

PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM - 1 - PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 28. maj 2009 og rettet 12. juni 2012 Visionen for Tornbjerg Gymnasium er at være et udviklingsorienteret gymnasium og en rummelig

Læs mere

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk Elevhåndbog 2015/2016 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole...4 Velkommen på Handelsgymnasiet...5 Studiemiljø...6 Sådan er det at starte...6 Elevråd... 7 Fredagscafé... 7 Fester...8

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr.

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr. Tilsynsrapport 2013 Fonden Familiecentret Lille Nørremark Nørremarksvej 18 4572 Nr. Asmindrup Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Mandag den 8. april samt tirsdag den 16. april 2013

Læs mere

Personalehåndbog. 2012-05 Personalehåndbog Side 1 af 69

Personalehåndbog. 2012-05 Personalehåndbog Side 1 af 69 Personalehåndbog 2012-05 Personalehåndbog Side 1 af 69 Håndbog for ansatte ved Dagplejen VORDINGBORG KOMMUNE INDLEDNING... 6 SYGEMELDING... 7 RASKMELDING... 7 LEDIGE PLADSER... 7 DAGPLEJEKONTORET... 8

Læs mere

3. Lyngby Gruppes Lederhåndbog 2010

3. Lyngby Gruppes Lederhåndbog 2010 3. Lyngby Gruppes Lederhåndbog 2010 1 11. april 2010 2. udgave redigeret på lederweekend 2010 Redaktion: Jesper Palner, Roar Borgen, Martha Johansen Ansvarlig: Gruppestaben 2 1 Indledning... 5 2 Strategi

Læs mere

Skolestart kræver en hjælpende hånd!

Skolestart kræver en hjælpende hånd! Skolestart kræver en hjælpende hånd! INDHOLDSFORTEGNELSE 1. HVAD SKAL DER TIL FOR, AT ØKONOMIEN KAN BÆRE?....7 Hvor kommer indtægterne fra?...8 Hvor skal vi bo?....10 Bæredygtighedsmodel....10 Økonomien

Læs mere

Overgange mellem tilbud

Overgange mellem tilbud Juli 2014 Overgange mellem tilbud Lyngby Taarbæk Kommune Center for Uddannelse og Pædagogik Retningslinjerne vil blive redigeret i skoleåret 2014/2015 i forhold til den nye skolereform Bindende retningslinjer

Læs mere