Børneuniversitetet s A Å // revideret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børneuniversitetet s A Å // revideret 06 01 2014"

Transkript

1 INDHOLDSFORTEGNELSE Andelsforeningen Fabrikken... 3 Arbejdsweekend... 3 Arrangementer... 3 Bank... 4 Befordringstilskud... 4 Bestyrelsen... 4 Besøg... 4 Betalingsprocedurer... 4 Betalingsservice... 6 Børnefødselsdag... 6 Ferier, fridage og ekstraordinært fravær... 7 Forældrearbejde... 8 Forældremøder... 9 Forældrerådet... 9 Fravær... 9 Grundskole... 9 Idrætsfaciliteter Informationsmøde Indskud/depositum Kommunikation mellem skole og hjem Kontakt Legegrupper Lån af lokaler på Børneuniversitetet Lejrskole og studietur Lilleskolerne (LS) Lusepolitik: principper for forebyggelse af lus Mobiltelefoner Morgensamling Mælkeordning Optagelseskriterier for skolestart (0. klasse) Optagelseskriterier midt i skoleforløbet... 16

2 Organisationsforhold PPR Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Rygepolitik Skolefritidsordning (SFO) SkoleIntra Skolestart Skolepenge Skolepsykolog Skoleudsættelse Specialundervisning Statstilskud Studietur Sukkerpolitik Svømning Sygdom og ordinært fravær Søskenderabat Talepædagog Tandlæge Tilskud Trivselsudvalg Udgangstilladelse Udmeldelse Vedtægter Ventelisteprocedurer Åbningstider... 24

3 Andelsforeningen Fabrikken Børneuniversitetet har til huse i en nedlagt fabriksbygning samt i en række tidligere kontorlokaler på adressen Valdemarsgade 14 på Vesterbro i København, og udgør Andelsforeningen Fabrikken sammen med det rådgivende ingeniørfirma Wissenberg, Idrætsfabrikken samt Mødestedet for Indvandrere. Børneuniversitetet ejer en tredjedel af andelene. Arbejdsweekend Alle klassetrin tildeles en arbejdsweekend, fordelt henover skoleåret. Arbejdet varierer fra syning af gardiner, til vedligeholdelse og istandsættelse af skolens fysiske rammer samt grundig rengøring af udvalgte områder. Vores tekniske servicemedarbejder Jørgen Hemicke vil være til stede for information om opgaverne, udlevering af værktøjer samt timeregistrering, for at sikre at alles arbejdstimer bliver retsmæssigt registreret En arbejdsweekend er altid lørdag og søndag, begge dage kl. 10:00 16:00. Dato for arbejdsweekender i det aktuelle skoleår, fremgår af kalenderen på SkoleIntra. Er man forhindret i denne trin specifikke arbejdsweekend, er det muligt at deltage i en opsamlings weekend. Udvalgte opgaver fritager forældrene for at deltage i arbejdsweekenderne. Det er forældrenes ansvar at orientere skolens sekretær om engagement i udvalg med videre. Læs mere under Det skal understreges, at det i tilfælde af fravær er forældrenes samt elevens ansvar at sørge for at indhente det faglige. Lærerne tager ikke ansvar for at udfærdige egentlige lektieplaner for perioden, men man er velkommen til at tage kontakt til lærerne og blive orienteret om hvilke emner der arbejdes med under fraværet. Derudover opfordrer skolen til, at man holder sig orienteret over intra. Forældrearbejde Arrangementer Børneuniversitet afholder hvert år følgende arrangementer: - Olympiade (for elever) - Julemarked (for elever og forældre) - Fastelavn (for elever) - Gallafest (for elever) - Stamgruppe Fernisering (for elever og forældre) - Sommerfest Udover de faste arrangementer, kan der opstå specifikke tiltag på trinnene, såsom teaterforestillinger, ferniseringer, udstillinger m.v.:

4 Bank Alle indbetalinger til Børneuniversitetet, skal ske til skolens bank i Fælleskassen; Reg.nr. 8411, konto nr Husk at angive barnets fulde navn og eventuelt debitornummer ved overførslen. Skolen er tilknyttet betalingsservicen under Nets Denmark A/S og skolepengene bliver opkrævet derfra. Forældre opfordres til at tilmelde sig betalingsservice ordningen umiddelbart efter optag på skolen. Befordringstilskud Der ydes tilskud til transport mellem hjem og skole, såfremt eleven er berettiget til det. Midlerne kommer fra Fordelingssekretariatet og administreres samt fordeles af kontoret, der sørger for at udsende information herom i efteråret. Tilskuddet har været faldende i en årrække, og det er minimalt hvad den enkelte elev kan opnå af tilskud. For at komme i betragtning, skal eleven minimum have 2 zoner eller 2 3 km mellem barnets folkeregister adresse og skolen (kilometerafstand udregnes Fordelingssekretariatets eget IT system). Det er muligt at ansøge én gang årligt, og tilskuddet gælder for det pågældende skoleår. Bestyrelsen Børneuniversitetets bestyrelse vælges på den årlige ordinære generalforsamling, som afholdes i april måned. Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af institutionen, herunder økonomien, i henhold til lov om friskoler og private grundskoler. Bestyrelsen består af syv medlemmer; fire forældrerepræsentanter og tre eksterne personer. Der afholdes bestyrelsesmøde cirka én gang om måneden jævnfør Årskalenderen, her deltager skolens daglige ledelse samt lærernes tillidsrepræsentanten og en medarbejderrepræsentant. For yderligere oplysninger henvises til skolens vedtægter, som ligger tilgængeligt på hjemmesiden. Besøg I foråret inden skolestart inviteres alle kommende 0. klasse børn og deres forældre til en besøgsdag på Børneuniversitetet. For andre interesserede er det muligt at aftale et besøg på skolen, såfremt eleven er i en igangværende proces om optag på Børneuniversitetet. Se endvidere under Informationsmøde.

5 Betalingsprocedurer Alle indbetalinger til Børneuniversitetet skal ske til skolens konto i Fælleskassen; Reg.nr. 8411, konto nr Opskrivnings og optagelsesgebyr: 1.1. Ved opskrivning af et barn på skolens venteliste betales kr. 400 (dette gebyr refunderes ikke). Herved står man som aktiv på skolens venteliste, men er endnu ikke optaget. Der sendes en bekræftende mail, når betalingen er registeret i banken Ved optagelse på skolen, betales yderligere kr. 600 (dette gebyr refunderes ikke). Optagelsesgebyret er en bekræftelse på at man ønsker den tildelte plads. Der sendes en bekræftende mail, når betalingen er registeret i banken. 2. Prøveperiode Barnets første måned på skolen betragtes som en gensidig prøveperiode. I denne periode kan udmeldelse ske uden varsel. Der betales skolepenge for prøveperioden. 3. Depositum: 3.1. Ved skolestart 0. klasse betales af to omgange: Fem måneder forud for skolestart (1. februar) indbetales første del af depositum kr (disse refunderes ikke, hvis man fortryder at have sagt ja til pladsen, inden den i det pågældende år for skolestart) To måneder forud for skolestart (1. maj) indbetales anden og sidste del af depositum kr Dette beløb tilbagebetales/refunderes ved elevens ophør på skolen. Der sendes en bekræftende mail, når betalingen er registeret i banken Ved skolestart klasse betales samlet: Ved optag løbende i et skoleår, eller efter sommerferien på trinnene klasse, skal betalingen af det samlede depositum kr falde senest to måneder efter skolestart. Der sendes en bekræftende mail, når betalingen er registreret i banken Tilbagebetaling af depositum: Deposita anvendes som sikkerhed for skolens andel i ejendommen i Valdemarsgade 14. Beløbet tilbagebetales ved udmeldelse fra skolen og forrentes ikke. Eventuelle restancer i skolepengebetalingen, skolerejse eller forældrearbejde vil blive fratrukket indskuddet. 4. Skolepenge Skolepenge betales månedsvis forud, i 12 måneder. Skolepengene dækker skolegang og eftermiddagstilbud/sfo for alle årgange, uanset om barnet deltager aktivt i SFO delen eller ej. Beløbet reguleres automatisk hvert år efter sommerferien med en 3% stigning Søskendereduktion: Børneuniversitetet yder søskenderabat, således at barn nr. 2 betaler 85% af skole og SFOpengene, barn nr. 3 betaler 60 %, nr. 4 betaler 60 % osv Fripladstilskud: Hvert år kan forældre ansøge om tilskud til betaling af skolepengene. Tilskuddet er indtægtsbestemt Betalingsdato: Datoen for sidste rettidige indbetalingsdato er 5. bankdag i måneden.

6 5. Konstatering af restancer 5.1. Første betalingskontrol: Børneuniversitetet foretager betalingskontrol. Betalinger, der ikke er indgået på kontoen, betragtes som restancer fra denne dag Første rykker og fastsættelse af gebyr: Børneuniversitetet udsender standardiseret rykkerbrev på konstaterede restancer. Udsendelse af rykkerbrevet koster arbejdstid og porto, hvorfor der opkræves et gebyr, der skal dække disse omkostninger og samtidigt motivere til rettidig betaling. Gebyret er pr. 1. august 2011 på kr Dato for seneste indbetaling af restance inkl. rykkergebyr er den 5. bankdag næste måned Anden betalingskontrol og konstatering af restancer: Børneuniversitetet foretager rutinemæssigt betalingskontrol den 5. bankdag i måneden. Såfremt den skyldige restance inkl. rykkergebyr ikke er betalt på dette tidspunkt skal sagen individuelt behandles efter nedenstående retningslinjer: Anden rykker og sagsbehandling i denne forbindelse: Restanten modtager anbefalet brev, med anmodning om betaling af restance snarest og senest den 15. bankdag d.m. Det oplyses i denne skrivelse, at såfremt der er en restance på beløb svarende til to måneders skolepenge kan dette medføre ophør af skoleaftalen og inddrivelse af restancer ved hjælp af advokat og domstole. Restanten tilbydes et møde for drøftelse af situationen. Gebyr for udsendelse af 2. rykkerskrivelse er pr. 1. august 2011 på kr Tredje rykker og sagsbehandling i denne forbindelse: Restanten modtager fornyet anbefalet brev. Ved restance svarende til 2 måneders skolepenge eller derover varsles ophør af skoleaftalen med udgangen af indeværende måned og inddrivelse af restancer ved hjælp af advokat og domstole. Bestyrelsen underrettes om restanter som har modtaget 3. rykkerskrivelse. Der søges etableret et frivilligt forlig til afvikling af restancerne. Såfremt der indgås et frivilligt forlig vil dette indeholde specielle betingelser for betaling af skolepenge, indtil alle restancer, gebyrer mv. er betalt. Såfremt der ikke kan opnås et frivilligt forlig, eller såfremt aftalerne i et sådant forlig ikke overholdes, forlægges dette bestyrelsen som godkender effektuering af de varslede sanktioner. 6. Udmeldelse Udmeldelse af skolen kan kun ske skriftligt, til den 1. i en måned, to måneder inden barnet forlader skolen. Hvis barnet forlader skolen uden rettidig varsel, skal der betales skolepenge for de efterfølgende to måneder. 7. Ændring af betalingsprocedurer Skolens betalingsprocedurer kan kun ændres, såfremt bestyrelsen vedtager dette. Betalingsservice Læs under Bank.

7 Børnefødselsdag På Børneuniversitetet har vi en særlig aftale omkring børnefødselsdage, for at øge trivslen samt forebygge at nogle børn føler sig ekskluderet: Enten inviteres: o Alle i klassen eller på hele trinnet o Alle piger i klassen eller på hele trinnet o Alle drenge i klassen eller på hele trinnet Ønsker man kun at invitere en enkelte/udvalgte børn gøres dette udenfor skolen. Det betyder, at invitationerne sendes privat med posten eller via SkoleIntra (udleveres ikke på skolen), ligesom mindre grupper ikke afhentes på skolen. I forbindelse med fejring af fødselsdag, må eleven uddele en lille ting, for eksempel frugt, kage eller slik. Se i øvrigt Børneuniversitetets Sukkerpolitik. Vi opfordrer til, at flere børn slår sig sammen om afholdelse af fødselsdag, for at undgå alt for mange forskellige arrangementer henover året. Det er muligt at leje udvalgte lokaler på skolen. Læs mere under Leje af lokaler på Børneuniversitetet. Ferier, fridage og ekstraordinært fravær Det aktuelle skoleårs ferier og fridage, for både skole og SFO, fremgår af kalenderen på SkoleIntra. Ved længere planlagt fravær udenfor skoleferier, læs nedenfor. Faste ferier og fridage Skolestart for gamle elever klasse (medio august, som hovedregel en tirsdag) Skolestart for nye børn i børnehaveklassen (medio august, som hovedregel en torsdag) Efterårsferie (uge 42) Juleferie Vinterferie (uge 7) Påskeferie Store Bededag Kr. Himmelfartsdag Pinseferie Sommerferie Ekstraordinært fravær Undervisningsministeriet gør i sin vejledning af 3. oktober 1994 opmærksom på, at skolen kun i ganske særlige tilfælde kan give tilladelse til ekstraordinær frihed udenfor skoleferierne i mere end en uge.

8 På Børneuniversitetet har vi naturligvis stor forståelse for vigtigheden af, at familien kan holde ferie eller dele store rejseoplevelser sammen, og derfor gives der jævnligt tilladelse til dette via henvendelse til skolens leder. Vi opfordrer samtidig til at ferier og fridage så vidt muligt planlægges inden for skolens normale ferieplan af hensyn til børnenes udbytte af skolens undervisning og sociale miljø. Eftersom det er vigtigt, at kontaktlæreren har mulighed for at udtale sig ift. undervisning, elevens faglige og sociale udfordringer ved fritagelse fra undervisningen, skal ansøgning om tilladelse til afholdelse af ekstraordinært fravær varsles minimum 14 dage forud. Tilladelsen til ekstraordinært fravær kan kun gives af skolens leder. Er fraværet mindre end 3 dage, kan tilladelsen gives af kontaktlæreren. Det skal understreges, at det i tilfælde af fravær er forældrenes samt elevens ansvar at sørge for at indhente det faglige. Lærerne tager ikke ansvar for at udfærdige egentlige lektieplaner for perioden, men man er velkommen til at tage kontakt til lærerne og blive orienteret om hvilke emner der arbejdes med under fraværet. Derudover opfordrer skolen til, at man holder sig orienteret over intra. Forældrearbejde Forældrearbejde har til formål at engagere forældrene i Børneuniversitetets fysiske og mentale ramme. Forældre har pligt til at afvikle 6 timers arbejde pr. barn/skoleår. Har man to eller flere børn på Børneuniversitetet, skal der afvikles 12 timer totalt. Det er forældrenes eget ansvar at få afviklet de obligatoriske timer, hvad enten det er i form af deltagelse i en arbejdsweekend eller andet forældrerelevant arbejde. Forældre til børn, som er optaget midt i et skoleår (efter nytår), kan frit vælge om de har lyst og mulighed til at deltage i en arbejdsweekend i det indeværende skoleår. Afvikler man ikke sine timer, bliver man opkrævet kr pr. barn, dog maks. kr Pengene trækkes automatisk med skolepengene (eller fratrækkes depositum), senest seks måneder efter endt skoleår. Andet forældre relevant arbejde Arbejdsweekenderne er det primære arbejdsrum for forældre, og derudover tæller varetagelsen af andre specifikke opgaver også som afvikling af de obligatoriske timer. Det gælder for følgende: Bestyrelsespost Repræsentant i Forældreråd Repræsentant i Trivselsudvalg Tovholder ved sommerfesten Vikar på Pædagogiske Dage Dimissionsfest for 9. klasse

9 Der kan i årets løb opstå særlige opgaver, som ikke er listet ovenfor. Disse opgaver skal godkendes skriftligt af skolelederen. Forældremøder Der afholdes forældremøder tre gange årligt på de enkelte trin. Forældrerådet I skoleåret 2010/2011 blev Forældrerådet etableret på Børneuniversitetet, og formålet er på tværs af trinnene: At være forum for udveksling af viden og erfaring på områderne; trivsel, forældre arrangementer og skole hjem samarbejde. At sætte fokus på forældrenes indflydelse på skolens hverdag og kultur. At være et sted for samarbejde om og udvikling af, ideer og projekter. At arbejde for åbenhed og gode kommunikationsvaner mellem alle på skolen. At være med til at have omsorg for og at udvikle, skolens værdier, ånd og tone. I forældrerådet sidder der repræsentanter fra alle skolens trin samt en repræsentant fra bestyrelsen. Skolelederen deltager også i møderne. I 2011 er der nedsat udvalg specifikt omkring: Rammer og principper for forældres engagement i trivsel Demokratiseringsprocesser SFO Gode vaner/forebyggelse omkring mad, alkohol, rygning Ressourcebank for forældrekompetencer Fravær Læs mere om længere planlagt fravær under Ferier, fridage og ekstraordinært fravær, og om almindeligt sygefravær under Sygdom og ordinært fravær. Grundskole Børneuniversitetet er en fri grundskole, som er oprettet under friskoleloven og med i sa+ mmenslutningen Lilleskolerne. Skolen er opdelt i 5 trin, og huser 0. klasse til og med 9. klasse: YNG: Yngste (0. og 1. klasse) LME: Lille Mellem (2. og 3. klasse)

10 SME: Store Mellem (4. og 5. klasse) LOB: Lille Overbygning (6. og 7. klasse) SOB: Store Overbygning (8. og 9. klasse) Idrætsfaciliteter Børneuniversitetet disponerer ikke over egne lokaler til idrætsaktiviteter. Til gengæld lejer vi os ind i Idrætsfabrikkens faciliteter. Idrætsfabrikken, som har til huse i samme kompleks som Børneuniversitetet og er en del af Andelsforeningen Fabrikken, blev indviet i september Børneuniversitetet har et samarbejde med SSB (Studentersettlementets Boldklub) omkring svømmetilbud. Svømning foregår i DGI Byen. Tilmelding foregår via SSB, og er betinget af brugerbetaling. Overbygningen benytter sig af de nærliggende grønne områder i idrætsundervisningen, og vælger derfor ofte at lave idræt i Søndermarken eller i Valbyparken. Disse områder betragter skolen som værende i cykelafstand til skolen, og det forventes derfor at eleverne i overbygningen har cykel med, når der er brug for det. Informationsmøde Hvert år i oktober/november afholdes informationsmøde for alle interesserede forældre. Mødet er primært for forældre der har børn på venteliste til optagelse, med skolestart i 0. klasse (disse inviteres via mail). Alle øvrige interessenter er også velkomne. Dato og tidspunkt for mødet, vil fremgå af hjemmesiden. Indskud/depositum Læs under Betalingsprocedurer. Kommunikation mellem skole og hjem Kommunikation mellem skole/sfo og hjem foregår primært via SkoleIntra, men naturligvis også på forældremøder og direkte med barnets undervisere i dagligdagen eller ved skole hjem samtaler. Hvis forældre har spørgsmål vedrørende deres barn, eller skolens pædagogiske praksis, opfordrer vi forældrene til først at henvende sig til barnets lærere. Har man brug for at gå videre med sine spørgsmål, rettes henvendelse til skolens daglige ledelse, og i sidste instans til bestyrelsen. Læs yderligere under SkoleIntra.

11 Kontakt Børneuniversitetet har åbent alle hverdage kl. 7:30 17:00 (læs mere under Ferier, fridage og ekstraordinært fravær ). Vi opfordrer til at kontakten sker direkte til relevant personale via SkoleIntra eller til såfremt der er tale om generelle spørgsmål. Personlig henvendelse: kan ske til kontoret, mandag til torsdag kl. 09:00 13:00. Telefonisk henvendelse: mandag til torsdag kl. 09:00 12:00. Skal en forældre have fat på sit barn om eftermiddagen, sker henvendelse på telefon , tast 2 for SFO. Legegrupper For at styrke trivslen på det enkelte trin, iværksættes der ved hvert skoleårs begyndelse, legegrupper for klasse og spisegrupper for klasse. Det forventes at forældrene bakker op om afholdelse af såvel legegrupper som spisegrupper. En legegruppe består af 4 5 børn, der skiftevis besøger hinanden privat. En spisegruppe består af 4 5 børn, der mødes om et måltid privat. Lån af lokaler på Børneuniversitetet Såfremt et barn går på Børneuniversitetet, er det muligt at låne udvalgte lokaler til børnefødselsdage, der afholdes for andre børn der går på skolen. Det er også muligt at leje udvalgte lokaler til eksterne, som ønsker at afholde kurser, møder eller lignende (primært hverdags aftener og weekender). Lokalerne kan ikke lejes til fester. Uanset om det er lån eller leje, arrangeres detaljer (dato, tidsrum samt faciliteter) med skolens kontor. Alarm og nøgle Det er kontoret som administrerer udlevering af koder til alarmsystemet. Der findes specielle koder til anvendelse for arrangementer i weekenden og disse er ikke de samme som personalets koder. Hvis alarmen går i gang, afmeldes alarmen ved at ringe til nummeret på alarmpanelet. Dernæst ringes til en af de følgende, som vil ringe til alarmselskabet og bekræfter afmeldingen med kodeord (skoleleder Gitte Svenning , viceskoleleder Sanne Chessni eller SFO leder Torben Skinbjerg ). Nøgle hentes på skolens kontor (senest fire dage før arrangementsdato), og returneres på kontoret senest tre dage efter arrangementet.

12 Alarm frakobling: Indtast kode. Tast pil op. Alarm tilkobling: 1. Luk alle vinduer og lås døren mod gården (bemærk: døren til hovedtrappen skal være lukket når alarmen tilkobles). 2. Indtast kode. 3. Tast pil ned. 4. Lås begge låse på døren mellem hovedtrappen og Hallen. Retningslinjer Der skal være én kontaktperson, uanset arrangements størrelse. Det er kontaktpersonen som får udleveret og hæfter for nøgler samt kode/instruktion til alarmen. Lejepris ved eksterne arrangementer afhænger af varighed og omfang (send forespørgsel på mail til Faciliteter: - Service: Det er muligt at låne diverse køkkenredskaber fra køkkenets skabe samt tallerkner og glas (står i kælderen). - Inventar: Der er borde/bænke i kælderen, og det er muligt at leje polstrede stole via skolen. - Musik: Medbring selv musikafspiller (skolen har ikke et anlæg til rådighed). - Projekter: Det er muligt at leje en projektor. - Grill: Det er muligt at låne en grill. Grillen må kun opstilles på asfalten i gården, og skal rengøres efter brug. Medbring selv grillkul. Tidspunkter for udlån: - Alle hverdage: kl. 17:15 23:00 - Lørdag/søndag: kl. 09:00 23:00 (overnatning er muligt efter forudgående aftale) - Ferie og fridage: Kl. 09:00 23:00

13 Eventuelle forberedelser til arrangementet, som ligger uden for disse tidsrum, skal ske et andet sted end på skolen. Skader og ødelæggelser: Sker der skader eller ødelæggelser skal dette meddeles til kontoret. Vær opmærksom på, at Børneuniversitet ikke har en forsikring der dækker private arrangementer. Skolens rygepolitik skal overholdes: der må ikke ryges på skolens matrikel, 24 timer i døgnet. Oprydning og rengøring Der skal ryddes op og gøres ordentligt rent i de aktuelle områder/lokaler, som er benyttet i forbindelse med arrangementet. Lokalerne skal som minimum efterlades i samme stand, som modtaget: Alle benyttede flader skal rengøres. Gulvene skal fejes og synlige pletter skal fjernes med en klud (brug kun vand ikke sæbe!) Klude og viskestykker lægges til vask (vasketøjskurven står i rummet til højre for toilettet). Skrald bæres ud (skraldecontainerne står i skuret ved port/indgang til gården). Al opvask skal være kørt (instruktion til opvaskemaskine hænger i køkkenet) og stilles retur i skabe eller kælder. Efterlad intet af jeres eget service. Alt rengøringsmateriel stilles tilbage på plads, efter endt brug. Køleskabe rengøres (hvis nødvendigt) og fryser tømmes for egne medbragte madvarer uanset holdbarhed. Alt medbragt pynt (balloner, vimpler, stearinlys og lignende) skal tages med hjem. Blomster må I gerne lade stå, hvis det er aktuelt. Inventar (skillevægge, borde og stole) skal tilbage til deres oprindelige pladser se tegning. Er der benyttet inventar fra kælderen skal dette retur her til. Der luftes godt ud (lav gennemtræk mellem dør til hovedtrappe og dør til gård). Radiatorer sættes på 3 (i vinterperioden). Lejrskole og studietur Vi bestræber os på at tage på lejrskole/studietur hvert skoleår. Egenbetaling: Børneuniversitetet finansierer størstedelen af udgifterne forbundet med lejrskole og studietur, derudover påregnes en egenbetaling, som automatisk trækkes sammen med skolepengene i forbindelse med afvikling af den aktuelle lejrskole eller studietur: klasse lejrskole i Danmark: kr pr. barn/dag klasse lejrskole i Sverige: kr pr. barn/dag 8. Klasse studietur til Berlin: ca. kr (afhænger af det specifikke arrangement) 9. Klasse studietur til England: kr (afhænger af det specifikke arrangement samt antal afviklede Siblinge timer) Samarbejdsaftale og regler for hjemsendelse: Forud for en studietur indgås en samarbejdsaftale. Denne procedure præsenteres for forældre og elever, forud for studieturen.

14 Lektier på Børneuniversitetet På Børneuniversitetet anvendes lektier med omtanke. Vi er dog ikke en lektie fri skole, da vi ønsker at have tid til meget andet end færdighedstræning. Som skole forpligtiger vi os på løbende at orientere os i den forskning, der foregår på området og på baggrund af denne at skabe en fælles holdning, som tydeliggøres i forhold til forældre og elever på forældremøder og i Børneuniversitetets A Å. Der er enighed om, at der skal være et tydeligt mål med lektierne, og som udgangspunkt skal de være differentieret i mængde og sværhedsgrad, så de er tilpasset den enkelte elevs behov og niveau. Derudover er det vores grundholdning, at lektier skal være træning af allerede kendte færdigheder og temaer, altså træning af fagligt stof som er forklaret og gennemgået af læreren i undervisningen. Vi anser det også for vigtigt at hjælpe eleverne med at indøve en lektielæsningskultur, som er forankret i tid til fordybelse. Det er derudover også vores ønske, at lektier kan danne grundlag for at forældre og barn samtaler om det faglige, der foregår i skolen. Lilleskolerne (LS) Børneuniversitetet er en del af Lilleskolerne, en sammenslutning af frie grundskoler. Lusepolitik: principper for forebyggelse af lus Lus er vedvarende et stort og omfattende problem, der er til gene for de pågældende børn, ligesom det også er meget tidskrævende og frustrerende for forældre. Derfor ser vi os nødsaget til at præcisere en række retningslinier i tilfælde af, at et barn har lus: Det er forældrenes ansvar at sikre, at deres barn ikke møder op med lus. Dette gøres bedst ved at forældrene fortager den fornødne proaktive forebyggelse og at man handler aktivt, i tilfælde af at ens barn er smittet med lus. Hvis et barn møder op med lus, bliver forældrene kontaktet, på lige fod som ved sygdom. Forældrene bliver bedt om at komme og hente barnet, for at starte behandlingen. Dette gør, at en behandling kan iværksættes hurtigt og at muligheden for at andre børn bliver smittet med lus mindskes. Barnet kan vende tilbage, når behandlingen er iværksat.

15 Hvordan forebygger man lus? (inspiration hentet fra internetportalen netpatient ) Den bedste forebyggelse mod hovedlus er jævnlig kontrol af barnets hår. Kæm en gang ugentligt. Brug en tættekam, kontroller at der ikke sidder æg, eller levende lus i dit barns hår. Hvis der anvendes hårbalsam gør det kæmningen lettere. Piger er mere udsat for lus end drenge, som følge at pigernes ofte længere hår. Hvordan behandler man mod lus? (inspiration hentet fra internetportalen netpatient ) Det er kun dét barn eller dén voksne hvor lus er konstateret der skal behandles medicinsk kæmning kan udføres på alle. Hovedlus behandles med medicinsk shampoo eller creme. Der findes flere præparater. Når behandlingen er udført bør den gentages én uge efter, for at sikre at man ikke får luseplagen tilbage fra smittede personer der endnu ikke er blevet behandlet, eller hvis den første behandling ikke var effektivt udført. Hovedlus kan udvikle modstandsdygtighed over for de midler der er til rådighed medicinsk, en sådan modstandsdygtighed er dog ikke med sikkerhed konstateret i Danmark. Imidlertid har mange allerede haft oplevelsen af at det ikke hjælper længere med den sædvanlige behandling, og derfor er tættekammen meget vigtig i behandlingen af hovedlus. En sådan behandling suppleres ofte med almindelig balsam. Mobiltelefoner Der er forskellige aftaler omkring brugen af mobiltelefon på skolens område. Aftalerne er udarbejdet af TK udvalget og er specificeret nedenfor: YNG: LME: SME: LOB: SOB: Mobilen er slukket i skoletiden. Må gerne bruges til spil om fredagen. Mobilen er slukket i skoletiden. Må gerne bruges til spil om fredagen. Mobilen er slukket i timerne. Må gerne bruges i pauserne. Mobilen er slukket i timerne og må ikke ligge fremme, med mindre den bruges i undervisningen. Mobilen er slukket i timerne og må ikke ligge fremme, med mindre den bruges i undervisningen. For LOB og SOB gælder endvidere: Overholdes aftalen ikke, inddrages mobilen. Hvis det sker gentagende gange lægges mobilen på kontoret, hvor forælderen skal hente den. SFO: Som udgangspunkt benyttes SFO en stationære telefon, som står i køkkenet. Derforuden; mobilen må gerne være tændt, dog opfordrer vi til minimum anvendelse og alle samtaler skal foregår, under hensyn til andre, ude i gården. Mobilen må gerne bruges til spil om fredagen. Morgensamling Forskellige trin mødes dagligt kl. 8:30 i HALLEN. Her synger vi, markerer fødselsdage og giver beskeder.

16 Mælkeordning Det er muligt at indgå i en mælkeordning med Frederiksberg Mælkeforsyning. To gange årligt, vil kontoret orientere om ordningen på SkoleIntra. Yderligere og efterfølgende kommunikation foregår direkte imellem forældre og Frederiksberg Mælkeforsyning. Optagelseskriterier for skolestart (0. klasse) Søskende til børn der allerede går på skolen har fortrinsret til optagelse, såfremt de er kendte af skolen senest den 1. november året inden barnet skal påbegynde skolestarten. Derudover prioriterer vi børn fra lokalområdet, Vesterbro og det nærmeste Frederiksberg og Valby. Det tredje parameter er anciennitet, som er dato hvor indbetaling af opskrivningsgebyret er registreret i vores bank. Læs mere under Venteliste skolestart 0. klasse. Optagelseskriterier midt i skoleforløbet Optagelse på eksisterende trin, midt i skoleforløbet, sker efter aftale med skoleleder eller viceskoleleder. Forud for optag, er der en del samtaler med både forældre og barn, ligesom der foreligger en udtalelse fra barnets primære lærere på tidligere skole. Optagelsen sker altid med en prøveperiode af typisk en måneds varighed, således at både forældre som skole har mulighed for at vurdere, om det eksisterende undervisningstilbud/ miljø er velegnet for barnet. Læs mere under Venteliste løbende optag. Organisationsforhold Børneuniversitetet er medlem af LS Lilleskolernes Sammenslutning, og er omfattet af en overenskomst mellem LS og følgende forbund: FSL Frie Skolers Lærerforening, BUBL, HK og 3F. PPR Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Rådgivning, visitation m.m. i forhold til børn og unge med udviklingsmæssige, faglige, sociale og personlige vanskeligheder. PPR s primære opgaver er: At rådgive og vejlede forældre, skoler og institutioner om børn og unge med særlige behov.

17 At rådgive om specialundervisning. At varetage taleundervisning. At foretage pædagogiske psykologiske vurderinger af børn og unge med særlige behov, herunder udarbejde forslag til rammerne for og indholdet i barnets eller den unges videre udvikling. At deltage i tværfagligt samarbejde omkring børn og unge med særlige behov. Rygepolitik Børneuniversitetets rygepolitik gælder for elever, ansatte og forældre, i skolen/sfo ens åbningstider; Det er IKKE TILLADT at ryge på Børneuniversitets matrikel. Særligt for ansatte gælder det, at de under ingen omstændigheder må ryge i samvær med eleverne. Skolen har ikke til opgave at kontrollere om elever med udgangstilladelse ryger, når de forlader matriklen i frokostpausen, men de oplyses tydeligt skolens rygepolitik. Ved studierejse, udflugter og lignende, skal der foreligge en forældreunderskreven rygetilladelse, såfremt eleven ønsker mulighed for at ryge. Det er personalets ansvar at sørge for, at rygning altid sker afgrænset fra de øvrige elever, og i respekt for den kultur og natur vi besøger. Skolefritidsordning (SFO) Der er tilknyttet en skolefritidsordning (SFO) til Børneuniversitetet, der starter når skolen slutter og lukker kl. 17:00. HALLEN udgør SFO'ens hovedbase, og alle børn kan frekventere ordningen. Skolen modtager kun statstilskud til børn fra 0. til og med 3. klasse. SkoleIntra Al skriftlig kommunikation imellem skole og hjem sker primært via SkoleIntra. Når et barn er indskrevet, vil forældrene modtage information om brugernavn og adgangskode samt en instruktion til brugen af intranettet. Dette sendes ud til forældrenes almindelige mailadresse. Intranettet er et nyttigt værktøj når det gælder deling af information. Især hvis det bruges rigtigt. Retningslinjer for brug af SkoleIntra: Send kun mail til de forældre/ansatte som emnet vedrører. Skriv tydeligt hvad mailen handler om i emnefeltet. Brug ikke SkoleIntra til privat annoncering og lignende. Diskutér ikke personsager og respektér hinandens synspunkter. Vurdér om din sag skal kommunikeres ud i det offentlige rum, som SkoleIntra er, eller om der skal tages anden kontakt.

18 Skolestart Tidspunktet for skolestart, er det kalenderår hvor barnet fylder 6 år, og deraf følger, at barnet begynder i 1. klasse i kalenderåret, hvor barnet fylder 7 år. Vurderes det, af henholdsvis forældre og/eller børnehave, at barnet ikke er klar til skolestart, når det fylder 6 år, kan forældrene søge om skoleudsættelse. Dette sker på den Folkeskole, som barnet er knyttet til. Skolepenge Se under Betalingsprocedurer. Skolepsykolog Børneuniversitetet samarbejder med skolepsykologer fra PPR Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Københavns kommune. Henvisning hertil sker efter aftale mellem skole og hjem, og foregår typisk med udspring i en samtale mellem forældre og barnets kontaktlærer, eller via skolens specialundervisningskoordinator. Skoleudsættelse Se Venteliste skolestart 0. klasse. Specialundervisning I henhold til lov om frie grundskoler kan der gives særlige tilskud til specialundervisning og støtteundervisning i dansk for tosprogede. Fordelingen sker efter ansøgning fra skolerne, og endelig godkendelse foretages af SU styrelsen. Forudsætningen for at modtage dette særlige statstilskud er, at der foreligger en skolepsykologiske udredning fra PPR samt en handleplan fra Børneuniversitetet, der redegør for elevens behov for specialundervisning. I langt de fleste tilfælde samarbejder skole og hjem, dog sker det, at skole og hjem ikke er enige i synet på barnet. I sådanne eksempler må skolen trække linjen så kraftigt op, at det formuleres som et krav til forældre, at deres barn indstilles til en psykologundersøgelse, hvis skolen fortsat skal kunne tage ansvaret for barnets undervisning, og barnet således stadig skal kunne gå på Børneuniversitetet.

19 Statstilskud Skolen er oprettet i henhold til lovbekendtgørelse nr. 561 af 20. juni 1996, lov om frie grundskoler, og modtager i henhold til denne et generelt driftstilskud ud fra antal årselever på skolen. Tilskuddet er således et taxametersystem, som er knyttet til elevtallet pr. 5. september. Studietur Se Lejrskole. Sukkerpolitik Følgende fødevarer må ikke indtages på Børneuniversitetets område: Sodavand og koffeinholdige drikke, såsom Cult, Red Bull og lignende. Slik (alt hvad der normalt forstås ved slik) Chips, popcorn og lignende Kager Hvis der skal deles ud på trinnet til en fødselsdag eller man ønsker at indtage kage eller lignende, sker det altid i samråd med en lærer, og kun til aftalte aktiviteter. Vi er meget opmærksomme på at indtaget af kage i forbindelse med eksempelvis Stamgrupper bliver mere styret, så der kun er et stykke kage pr. barn pr. dag. Skolesundhedsplejerske Sundhedsplejersken på skolen følger barnets sundhed og trivsel gennem hele skoleforløbet. Tilbudet består af individuelle samtaler og undersøgelser på følgende trin: 0. klasse 1. klasse 5. klasse 8. Klasse Inden disse samtaler vil barnet få en invitation, ligesom tiderne vil blive slået op i Forældreintra (resultater fra undersøgelser og samtaler kan findes i Barnets Bog på: Udover dette vil sundhedsplejersken løbende planlægge sundhedspædagogisk undervisning i klasserne, i samarbejde med lærerne. Emnerne kunne f.eks. være: venskab, pubertet, hygiejne og forskellige former for sundhedsværksteder.

20 Som noget nyt i Københavns kommune introducerer sundhedsplejersken Åben Konsultation for elever og forældre på alle klassetrin. Har du eller dit barn brug for nogen at snakke med om sundhed, helbred og trivsel, kan du kontakte sundhedsplejersken. Det kan dreje sig om f.eks. høre og synsprøve, bekymring om overvægt eller vækstproblemer, trivsel i klassen eller hjemme, dødsfald i nærmeste familie, prævention eller andet relevant. Du kan læse mere om lovgrundlaget og sundhedsplejens tilbud på sundhedsplejens hjemmeside: Sundhedsplejersken, Sarah Bregenborg kan kontaktes via SkoleIntra eller på telefon Svømning Børneuniversitetet har et samarbejde med SSB (Studentersettlementets Boldklub) omkring svømmetilbud. Svømning foregår i DGI Byen. Tilmelding foregår via SSB, og er betinget af brugerbetaling. Sygdom og ordinært fravær Ved sygdom og ordinært fravær såsom lægebesøg og tandlæge, meddeles dette til trinnets lærere via SkoleIntra, hvor det blot anføres i beskedens emnefelt, hvad årsagen er til barnets udeblivelse. Søskenderabat Læs under Betalingsprocedurer. Talepædagog Børneuniversitetet samarbejder med Talepædagoger fra PPR Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Københavns kommune. Henvisning hertil sker efter aftale mellem skole og hjem, og foregår typisk med udspring i en samtale mellem forældre og barnets kontaktlærer, eller via skolens specialundervisningskoordinator. Tandlæge Børn med bopæl i København og Frederiksberg kommune indkaldes direkte fra tandklinikken til behandling på den skole med nærmest beliggenhed i forhold til bopælen. I akutte tilfælde er forældrene velkommen til selv at kontakte tandklinikken.

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen

Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen 1 Forankring Privat skovbørnehavens navn er Mariehønen. Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. Den selvejende privatinstitution Privat Skovbørnehaven Mariehønen,

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG.

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. Ansættelse Ved ansættelsen modtager den nyansatte et ansættelsesbrev indeholdende lokalaftale og et bilag med en fortegnelse over arbejdsopgaver, der

Læs mere

Fredensborg Naturdagpleje

Fredensborg Naturdagpleje PRAKTISKE OPLYSNINGER Januar 2015 Her kan du finde nyttig information om privat dagpleje, vores naturdagpleje, om Jane og Hanne, godkendelse og tilsyn, priser og tilskud og andre vigtige ting. PRIVAT DAGPLEJE

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

Brønderslev Rideklub, Golfvejen 63, 9700 Brønderslev BRRK

Brønderslev Rideklub, Golfvejen 63, 9700 Brønderslev BRRK BRRK Opstaldningsaftale BRRK har indgået følgende aftale vedrørende opstaldning af: Hest (sæt X) Pony (sæt X) Hestens/ponyens Navn Opstalder Opstalders navn Adresse Postnr. og by E-mail Telefon / mobil

Læs mere

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 HERSTEDHUS er fælles ejendom for beboerne i Grundejer Foreningen Herstedlund (GFH), og huset er til fælles benyttelse og dermed et fælles

Læs mere

Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning

Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning 11-11-2010 Danmarks Privatskoleforening SD Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning

Læs mere

Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237

Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237 Bookingnr. Navn Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237 Adresse Telefon Email Aftale om leje i perioden Pris I weekenderne kan salen, Orange stue + køkkenet lejes således: Huset kan ikke længere

Læs mere

Instruktørhåndbogen. sæson 2015/2016

Instruktørhåndbogen. sæson 2015/2016 Instruktørhåndbogen sæson 2015/2016 Velkommen til: Din kontaktperson er: Jeg kan kontaktes på: Mail: Tlf: Hjemmeside www.fjordagergymnastik.dk 1 Bestyrelsen: se hjemmeside eller Conventus. Nyttige telefonnumre

Læs mere

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen Værdiregelsæt for INDHOLD 1. Skolens profil 2. Skolens værdier 3. De gensidige forventninger 4. Skolens principper 5. Trivsel og antimobbestrategi 6. Ordensreglerne 7. Sanktionerne 8. De praktiske forhold

Læs mere

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer Velkommen tilbage Kære alle, Så er sommerferien endegyldigt forbi og et nyt skoleår venter. Vi går det nye år i møde med 45 elever et plus på tre elever i

Læs mere

Velkommen HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012. Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen

Velkommen HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012. Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen Velkommen i HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012 Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen 1 Hyldgård SFO er Hyldgårdsskolens skolefritidsordning. SFO'en består af fire afdelinger. SFO 1: Fritidshjemmet, Fritidshjørnet,

Læs mere

Velkommen HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012. Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen

Velkommen HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012. Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen Velkommen i HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012 Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen 1 Hyldgård SFO er Hyldgårdsskolens skolefritidsordning. SFO'en består af fire afdelinger. SFO 1: Fritidshjemmet, Fritidshjørnet,

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted Udarbejdet august 2014 på baggrund af BEK nr. 1222 af 4.12.2006 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Bestyrelsen juni 2015: Skoleleder:

Bestyrelsen juni 2015: Skoleleder: "Den lille hjælper" Bestyrelsen juni 2015: Susanne Damsgaard lind (formand) Huggersgårdvej l, Bonnet Tlf. 97888058 Margrethe Winther Nørgårdvej 20, Vandborg Tlf. 97836364 Lise-Lotte van den Berge Guldhammer

Læs mere

Munkegårdens elevhåndbog

Munkegårdens elevhåndbog 2015 Tilhører: Din dagligdag: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag weekend 8.00-8.45 Morgenmad og morgenrutiner i husene (ikke dagelever) 9.00-10.30 Bo-uv. I hvert sit hus dagelever på Vejrupvej 10.30-10.45

Læs mere

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde Hurup Skoles skole-hjemsamarbejde Dato 14-05-2014 Skole-hjemsamarbejde Skolen anser et gensidigt forpligtende skole-hjemsamarbejde for at være den vigtigste forudsætning for, at eleven trives i skolen

Læs mere

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC A Nilen ABC Afgangsprøve I 9. klasse er der 2 skriftlige terminsprøver, 1 mundtlig i hver af fagene dansk, matematik, engelsk og tysk, Folkeskolens Skriftlige Afgangsprøve i maj, samt Folkeskolens Afgangsprøve

Læs mere

VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE

VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE om skolestart for kommende børnehaveklassebørn på Skæring Skole November 2014 Program for aftenen Velkomst v. Anne Schwartz, Skoleleder Fælles sang Orientering om - Skæring

Læs mere

Principper på Vorgod-Barde Skole

Principper på Vorgod-Barde Skole VORGOD-BARDE SKOLE Principper på Vorgod-Barde Skole OLE 1. UNDERVISNINGENS ORGANISERING Vorgod-Barde Skole har 7 klassetrin fra 0. til 6. klasse. På årgange med over 28 elever tilstræbes tolærer-ordning

Læs mere

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse Praktiske forhold 1. Skolebestyrelse og skoleledelse 2. Klasseforældreråd 3. Sundhedspleje 4. Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) 5. Familiehus Nord 6. Specialundervisning og inklusion 7. Skolerejser

Læs mere

Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST. Navn og formål

Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST. Navn og formål Stiftet den 25. januar 1978 Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST Sidste ændringer vedtaget på generalforsamlingen d. 3. marts 2010 Navn og formål Klubbens navn er KANOKLUBBEN PUST, hjemsted er radiobugten ved

Læs mere

. Revideret juni 2010

. Revideret juni 2010 . Revideret juni 2010 Mobiltelefoner: For bh.kl. - 4.kl.: Mobiltelefonen skal være slukket og gemt væk i skoletiden med mindre den indgår som et led i undervisningen efter personalets anvisninger. Inden

Læs mere

Adresse: Telefonnummer: Navn:

Adresse: Telefonnummer: Navn: Udfyldes af forældre og ansøger Ansøgningsskema. Elev Elevens fulde navn Adresse Sted Postnummer By Cpr-nummer. E-mail. Mobiltelefon Forældre/værge Navn Cpr-nummer Postnummer By Telefon privat Telefon

Læs mere

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser.

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. www.sct-knud.dk Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. Sct. Knuds Skole arbejder for: at give barnet de bedst mulige forudsætninger

Læs mere

Velkommen til Herlev Privatskoles fritidsordning 2013/14

Velkommen til Herlev Privatskoles fritidsordning 2013/14 Velkommen til Herlev Privatskoles fritidsordning 2013/14 SFO s tlf. 44 57 94 96 - bedst mellem kl. 11.00-12.00 Hold øje med informationer fra SFO på intranettets opslagstavle. 1 Indholdsfortegnelse Personalet

Læs mere

Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO

Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO Vi glæder os til, at I bliver en del af Lyngholmskolen, og til sammen med jer at skabe en rigtig god skole, hvor trivsel og læring er i højsædet. Praktiske oplysninger

Læs mere

Retningslinjer for rullende skolestart i Vejle Kommune

Retningslinjer for rullende skolestart i Vejle Kommune CPR/CVR: SVA RPOSTKA SSE:[4638] SVA REMNE :[13735] DE STINATION:[EBOK SKMDP RINT] POST:[B] FORM:[1 A lm brev duplex S/H] DIALOG[1] Retningslinjer for rullende skolestart i Vejle Kommune Vejle Kommunes

Læs mere

Førskolegruppe. Hammerum Friskole

Førskolegruppe. Hammerum Friskole Førskolegruppe Hammerum Friskole Opstart 4. maj 2015 1 Førskolegruppe på Hammerum Friskole Vi ønsker at give børnene en god overgang fra børnehavebarn til skolebarn på Hammerum Friskole. Derfor vil vi

Læs mere

VELKOMMEN til skoleåret 2015-2016

VELKOMMEN til skoleåret 2015-2016 VELKOMMEN til skoleåret 2015-2016 ORDENSREGLER ORDENSREGLER Eleverne skal vise hensyn over for deres omgivelser og for hinanden. Eleverne skal passe undervisningen og aftaler i øvrigt. Eleverne må gerne

Læs mere

Velkommen til Billeshave Efterskole

Velkommen til Billeshave Efterskole Velkommen til Billeshave Efterskole Skoleåret 2013/ 2014 Årsplan for skoleåret 2013-2014: August: 11. Skolestart kl. 1300-1630 September: 03.- 06. Linjeture hjemrejse efter turen 21. Arbejdsweekend om

Læs mere

Qasigiannguit. Elevens fulde navn: Adresse: Sted: Postnummer: Cpr-nummer: Udskrives fra: skole, Efter klassi År: Navn: Cpr-nr.: Adresse: Post nr.

Qasigiannguit. Elevens fulde navn: Adresse: Sted: Postnummer: Cpr-nummer: Udskrives fra: skole, Efter klassi År: Navn: Cpr-nr.: Adresse: Post nr. s fulde navn: Adresse: Sted: Postnummer: By: Cpr-nummer: Udskrives fra: skole, Efter klassi År: Navn: Cpr-nr.: Adresse: Post nr.: By: Telefon privat: Mobiltelefon: Telefon arbejde: E-mail: Moder / Værge

Læs mere

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder.

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder. august 2012 ABC FOR INDSKOLINGEN ADRESSEÆNDRING AFLEVERING ANSVAR BESTYRELSE BLOMSTENS DAG BIRKEN BØGER CYKLER CYKELHJELM DELETIMER EKSTRA FRI ELEVRÅD Husk at give skolen besked via ForældreIntra om adresse-

Læs mere

Notat ANVISNINGSREGLER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2011

Notat ANVISNINGSREGLER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2011 Notat ANVISNINGSREGLER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2011 1 Optagelse af børn i dagtilbud i Favrskov Kommune I henhold til Dagtilbudsloven 23 og 27 skal kommunen tilbyde pasningsgaranti for alle børn, fra de er

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

Drikkevarer kan frit medbringes. Maden medbringes eller leveres fra en Dinér Transportable elle Catering selskab.

Drikkevarer kan frit medbringes. Maden medbringes eller leveres fra en Dinér Transportable elle Catering selskab. Lejeaftale: Eventhusets Selskabslokale 2-2. Sal Lejeaftale mellem: Udlejer: Eventhusets selskabslokale Industrikrogen 8 2635 Ishøj Og lejer: Navn: Adresse: Telefon: E-mail: Inkluderet i lejeaftalen: Selskabslokalet

Læs mere

OPSTALDNINGSKONTRAKT

OPSTALDNINGSKONTRAKT Side 1 af 5 OPSTALDNINGSKONTRAKT 1. Denne aftale om opstaldning af hesten (hvor begrebet hesten omfatter såvel heste som ponyer) : Hestens navn er indgået mellem AFTALENS PARTER 1.1. Udlejers navn: Adresse:

Læs mere

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 1. Sang og velkomst 2. Orientering fra skolen v. Palle Fogh 3. Orientering fra bestyrelsen v. Marie N. 4. Præsentation af Marietta,

Læs mere

Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl.

Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl. Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl. Indhold 1. Udgangspunkt 2. Lovgrundlag 2.1 Generelle bestemmelser 2.2 Prioriteringer 3.

Læs mere

Giv en hånd til 2014-2015

Giv en hånd til 2014-2015 Giv en hånd til 2014-2015 1 Kære forælder! Du sidder nu med en beskrivelse af nogle af de mere håndgribelige opgaver, der følger med ved at være friskoleforælder. Folderen er blevet til i et samarbejde

Læs mere

Personalehåndbog Per Pedersen A/S

Personalehåndbog Per Pedersen A/S Personalehåndbog Per Pedersen A/S Indledning Denne personalehåndbog er tænkt som en hjælp for alle medarbejdere. Personalehåndbogen kan bruges som et opslagsværk, hvor man kan søge oplysninger om virksomheden,

Læs mere

Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. kl. 11.30 17.00, fredag dog 15.45.

Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. kl. 11.30 17.00, fredag dog 15.45. Skolens tilsyn Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. Skoledagens forløb: Ringetider 1. lektion 8.00-8.45 2. lektion 8.55-9.40 3. lektion 10.00-10.45

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten Indholdsfortegnelse side 2: side 4: side 5: side 6: side 8: side 9: side 9: side 10: side 11: side 12: Skolelederen har ordet Kalenderen SMS-service på Intraen Huskeliste Forældremøderne Idrætsdagene på

Læs mere

Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus

Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus Nøglehus Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus Flinterup Forsamlingshus er et nøglehus, dvs. at man lejer hele huset uden vært eller personale, og det er derfor tilladt at ryge indendørs, hvis

Læs mere

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Denne vejledning er også gældende for foreninger som søger aktivitetstilskud til handicappede aktivitetsudøvere. Indledning

Læs mere

VELKOMMEN TIL KLINTEBJERG EFTERSKOLE

VELKOMMEN TIL KLINTEBJERG EFTERSKOLE VELKOMMEN TIL KLINTEBJERG EFTERSKOLE Indhold: - Efterskolens værdigrundlag - Efterskolens formål - Efterskolens historie - Ansøgning om optagelse - Anmodning om skoleudtalelse - Oplysningsseddel ang. medbragt

Læs mere

Medarbejderpolitik. For skolepraktikelever Kontor generel og kontor med specialer

Medarbejderpolitik. For skolepraktikelever Kontor generel og kontor med specialer Medarbejderpolitik For skolepraktikelever Kontor generel og kontor med specialer Indhold Værdigrundlag... 1 Personale... 1 Virksomheden... 1 Medarbejderudviklingssamtaler (MUS)... 1 Tavshedspligt... 1

Læs mere

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Nymarksskolen baserer sit pædagogiske arbejde på overbevisningen om, at barnet eller den unge er et unikt menneske. Dette Menneske skal føle sig set

Læs mere

Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved

Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved i samarbejde med Guldtryk CVR Nr. 74806414 Dato : er indgået flg. aftale med Lejer/Navn Mail Adresse Tlf. Lejeperiode/Dato:

Læs mere

B-HUSET Forening for Udøvende Kunstneres Aktive værksteder og Aktiviteter.

B-HUSET Forening for Udøvende Kunstneres Aktive værksteder og Aktiviteter. Ændret 25.9.2014 Ændret 07.2.2013 Ændret 10.5.2012 Ændret 01.9.2011 Pr. December 2007 B-HUSET Forening for Udøvende Kunstneres Aktive værksteder og Aktiviteter. Vedtægter 1.0 Foreningens navn Foreningens

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Mammen frivuggestue i Viborg Kommune

Vedtægter for privatinstitutionen Mammen frivuggestue i Viborg Kommune Vedtægter for privatinstitutionen Mammen frivuggestue i Viborg Kommune 1 Institutionens navn Stk.1 Privatinstitutionens navn er Mammen frivuggestue. Institutionens hjemsted er Viborg kommune. Institutionen

Læs mere

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014 Køng Idrætsfriskole Informationsfolder Køng Idrætsfriskole Juli 2014 1/7 Velkomst Denne folder skal gerne give en række informationer om så det forhåbentlig er nemt og let for Jer at være eller blive en

Læs mere

Elev Elevens fulde navn Adresse Sted Postnummer By Cpr-nummer E-mail Mobiltelefon Udskrives fra Skole: Efter klasse år. Musik Drama Krop og natur Krea

Elev Elevens fulde navn Adresse Sted Postnummer By Cpr-nummer E-mail Mobiltelefon Udskrives fra Skole: Efter klasse år. Musik Drama Krop og natur Krea Udfyldes af forældre og ansøger Ansøgningsskema. Elev s fulde navn Adresse Sted Postnummer By Cpr-nummer E-mail Mobiltelefon Udskrives fra Skole: Efter klasse år Forældre / værge Navn Cpr-nummer Adresse

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

Brug af møde og udstillingslokaler. på Humlebæk Bibliotek

Brug af møde og udstillingslokaler. på Humlebæk Bibliotek Brug af møde og udstillingslokaler på Humlebæk Bibliotek SALEN standardopstilling med 28 stole og 12 borde GRUPPERUM standardopstilling med 28 stole og 9 borde Mødelokaler Humlebæk Bibliotek har to mødelokaler,

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014.

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014. EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014. Denne plan redegør for evalueringsresultaterne og opfølgningsplan på Tybjerg Privatskole for kalenderåret 2014. Den er afsluttet og offentliggjort på skolens hjemmeside,

Læs mere

December 2014. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C

December 2014. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C December 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg T 38 21 18 00 E biblioteket@frederiksberg.dk Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej

Læs mere

Darum skoles omsorgsplan. April 2013.

Darum skoles omsorgsplan. April 2013. Forord: Denne omsorgsplan er tænkt som en vejledning for skolens personale, hvis en ulykke, alvorlig sygdom eller et dødsfald skulle finde sted blandt skolens elever, personale eller pårørende til disse.

Læs mere

Evaluering af undervisningen på Halsnæs lilleskole

Evaluering af undervisningen på Halsnæs lilleskole Evaluering af undervisningen på Halsnæs lilleskole Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.: 1 b. Skolen skal regelmæssigt underrette eleverne og forældrene, jf. 38, om sit syn på

Læs mere

PRINCIP FOR DANNELSE AF BØRNEHAVEKLASSER

PRINCIP FOR DANNELSE AF BØRNEHAVEKLASSER PRINCIP FOR DANNELSE AF BØRNEHAVEKLASSER Det tilstræbes, at klasserne bliver så velfungerende som muligt til gavn for det enkelte barn og klassen. Der er indgået samarbejdsaftale mellem dagsinstitutioner

Læs mere

KMD Skoleindskrivning

KMD Skoleindskrivning KMD Skoleindskrivning Vejledning til forældre Log på Skoleindskrivning Det er kun samboende forældre, der kan indskrive deres barn via KMD Skoleindskrivning. Dvs. det er kun den forælder, som bor sammen

Læs mere

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud.

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Grundlag. Grundlaget for visitationsproceduren er: Bekendtgørelse nr. 693 af 20/06/2014 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk

Læs mere

I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik

I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik Hvem Organisering Hvad kan de? Hvordan deltager jeg? Skolebestyrelsen Bestyrelsesmøder (10 årlige) Arbejdsgrupper & udvalg Sætte mål, lave principper,

Læs mere

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Forældrenetværk Forældrenetværk er grupper af forældre, der ønsker at sætte

Læs mere

Skoleindskrivning 2014 Information om regler - samt praktiske oplysninger

Skoleindskrivning 2014 Information om regler - samt praktiske oplysninger Skoleindskrivning 2014 Information om regler - samt praktiske oplysninger Kære forældre Antallet af børn, der søger vores folkeskoler, stiger. Det glæder vi os over, og Børne- og Skoleudvalget er optaget

Læs mere

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Handelsgymnasiet Studie- og ordensreglerne er fastlagt i henhold til gældende lov og bekendtgørelse om hhx. De konkrete

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Maj 2014. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C

Maj 2014. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C Maj 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg T 38 21 18 08 E biblioteket@frederiksberg.dk Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910

Læs mere

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole.

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole. Kastaniehuset Vi vil her på Kastaniehusets hjemmeside dels komme med en del praktiske oplysninger men også fortælle lidt om institutionens historie, vores pædagogik, bevægelsespolitik m.v.. Hvor er vi:

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Loven om fleksible frokostordninger træder i kraft d. 1. januar 2011. Lover giver kommunerne pligt til at

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner

Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner Kriterier for godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Ringsted Kommune, jf. Dagtilbudslovens 19 og 20. Børne- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Regler for fælleshus. A/B Humlebjerg

Regler for fælleshus. A/B Humlebjerg Regler for fælleshus A/B Humlebjerg Gældende fra (Vedtaget på generalforsamling) Side 1 af 8 Regler for anvendelse af fælleshuset Hvem er ansvarlig for anvendelse af fælleshuset? Det er til enhver tid

Læs mere

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Godkendt af byrådet den 29. marts 2012 (pt. forventet dato) Internt Sagsnr. 12/7052 Ikrafttrædelse med virkning fra datoen for godkendelsen

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

Problematikker og FAQ vedr. Forældreansvarsloven

Problematikker og FAQ vedr. Forældreansvarsloven Baggrund Fælles forældremyndighed Det overordnede formål med indførelse af Forældreansvarsloven i januar 2007 var barnets bedste, og udgangspunktet blev herefter, at alle forældre skulle have fælles forældremyndighed

Læs mere

Velkommen på Øse Efterskole. Regler og husorden

Velkommen på Øse Efterskole. Regler og husorden Velkommen på Øse Efterskole Regler og husorden Øse-Reglement Velkommen til dit værelse Dette er dit/jeres hjem de næste 10 måneder. Derfor er det naturligvis vigtigt at I får det indrettet så hyggeligt

Læs mere

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune Initialer: frf Sag: 306-2015-4375 Dok.: 306-2015-20747 Oprettet: 22. januar 2015 Aftale mellem Danmarks Lærerforening Kreds 51 og Odherred Kommune om rammerne for arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Senest redigeret: 18.01.09 Navn og hjemsted Skolens formål Skolens ledelse Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsens opgaver Generalforsamling

Læs mere

SVENDBORG GYMNASIUM & HF

SVENDBORG GYMNASIUM & HF Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborggym.dk svendborg-gym.dk Ordensregler Holdningen, der ligger til grund for regelsættet

Læs mere

Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler?

Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler? Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler? Program 1. Præsentationsrunde og forventninger til workshoppen 2. Ansøgning om Aktivitetstimetilskud 3. Ansøgning om Lokaletilskud

Læs mere

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM April 2015 Version 01 2015 VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM 1. Årets gang i friplads... 3 2. Adgang til Eunomia... 3 3. Forældreansøgninger... 4 3.1. Ansøgningsskemaer til forældrene... 4 3.2. Fordelingsnøgler...

Læs mere

Tillægskontrakt mellem forældre og den private børnepasser i Dagplejen Musik & Leg

Tillægskontrakt mellem forældre og den private børnepasser i Dagplejen Musik & Leg Tillægskontrakt mellem forældre og den private børnepasser i Dagplejen Musik & Leg 1. Åbningstider Mandag- torsdag: 7:00-16:00 Fredag: 7:00-15:15 Jeres barn skal afleveres efter den angivne åbningstid

Læs mere

VELKOMMEN til den kommunale dagpleje

VELKOMMEN til den kommunale dagpleje VELKOMMEN til den kommunale dagpleje VELKOMMEN - til den kommunale dagpleje i Jammerbugt Kommune Med denne pjece ønsker vi at byde jer velkommen som forældre i den kommunale dagpleje i Jammerbugt Kommune.

Læs mere

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk 15/16 Sparkær Skole & SFO/Klub Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk Velkommen til Sparkær skole og SFO/Klub Vi vil med denne lille folder give jer

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterierne er revideret i Børn & Familieudvalget 02./10. 2014 Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk

Læs mere

Indhold Bilag U1: Ungdomsskolens struktur og styring... 2 1.2 Undervisningssteder ... 2 2.1 Frit skolevalg

Indhold Bilag U1: Ungdomsskolens struktur og styring... 2 1.2 Undervisningssteder ... 2 2.1 Frit skolevalg Indhold Bilag U1: Ungdomsskolens struktur og styring... 2 1.2 Undervisningssteder... 2 2.1 Frit skolevalg... 3 Bilag U3: Undervisningens ordning og omfang... 3 3.1 Målgruppe... 4 3.2 Holddannelse... 5

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus 1 Forankring "Foreningen Nr. Herlev Børnehus er driftsherre og arbejdsgiver for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus som drives i henhold til Dagtilbudsloven.

Læs mere

SORGPLAN for SKØRPING SKOLE

SORGPLAN for SKØRPING SKOLE SORGPLAN for SKØRPING SKOLE Handleplan ved dødsfald og ulykker Nærværende plan er et forsøg på at have et beredskab hvis uheldet eller ulykken er ude. Planen er blevet til efter et foredrag af Jes Dige

Læs mere

131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7

131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7 131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7 Case - Ib 10 år Problematik omkring mulig skilsmisse - Drengen er utryg og uvidende omkring forældrenes situation. - Det fylder meget i hans liv

Læs mere

Vildbjerg Skoles SFO. Afdeling 1 & 2 Bjørnkærvej 2 7480 Vildbjerg. Mail adr.: vildbjergsfo@herning.dk

Vildbjerg Skoles SFO. Afdeling 1 & 2 Bjørnkærvej 2 7480 Vildbjerg. Mail adr.: vildbjergsfo@herning.dk 2013 Vildbjerg Skoles SFO Afdeling 1 & 2 Bjørnkærvej 2 7480 Vildbjerg Mail adr.: vildbjergsfo@herning.dk Tlf.nr. Susanne 96 28 77 13 Pia 96 28 77 15 Afd. 1 96 28 77 11 Afd. 2 96 28 77 14 SFO leder: Susanne

Læs mere

Forståelsespapir. Indledning. Ledelse og samarbejde. Den 10. marts 2014

Forståelsespapir. Indledning. Ledelse og samarbejde. Den 10. marts 2014 Forståelsespapir Den 10. marts 2014 Samarbejdsgrundlag mellem Lejre Kommune og Lejre Lærerforening - den fælles forståelse af læreres og børnehaveklasselederes arbejdstidsregler i skoleåret 2014-2015 Indledning

Læs mere

Kragenyt april 2014 Indhold

Kragenyt april 2014 Indhold Kragenyt april 2014 Indhold Forår på Kragelundskolen Kragelundskolen og den nye reform Infomøde for forældre Valg til skolebestyrelsen Nye personalefaciliteter og håndværk/design. Kalender april juli 2014

Læs mere

NATURBØRNEHAVEN GL. TØLLØSE A/S

NATURBØRNEHAVEN GL. TØLLØSE A/S Vedtægt for den private institution NATURBØRNEHAVEN GL. TØLLØSE A/S 1. Institutionens navn Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S, Nybyvej 42, 4340 Tølløse, ejes og drives af et aktieselskab. Institutionen har

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Vedtægter. For. Gjøl Brugsforening

Vedtægter. For. Gjøl Brugsforening Vedtægter For Gjøl Brugsforening Indhold 1. Navn og organisationsform... 3 2. Hjemsted... 3 3. Formål... 3 4. Medlemskab... 3 5. Finansiering og ansvar... 4 6. Generalforsamlingen... 5 7. Bestyrelsen...

Læs mere