Affaldsplan for Slagelse Kommune Bilag 2: Kortlægning & Prognoser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser"

Transkript

1 Affaldsplan for Slagelse Kommune Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014

2 2 Indhold 1. Indledning Affaldsplanens opbygning Affaldsordninger, status Affaldskortlægning Oversigt over affaldsdannelsen Ressourcestrategiens målsætninger og status for Slagelse Kommune Kommunens omkostninger ved håndtering af affald Grænseoverskridende transport Anlæg til sortering, behandling og genanvendelse m.v Prognosetabeller Affaldsfraktioner, der indgår i beregningen af genanvendelsesprocenten for husholdningsaffald Affaldsfraktioner, der ikke indgår i beregningen af genanvendelses-procenten for husholdningsaffald Genbrugspladser Affald til forbrænding og deponering fra erhverv Samlede kapacitetsbehov Indledning Denne plan for håndtering af kommunens affald i det følgende blot Affaldsplanen - er et værktøj for Slagelse Kommune i planlægningen og prioriteringen af det daglige arbejde på affaldsområdet. Planen er udarbejdet i et samarbejde med de fem øvrige kommuner, der er samlet i det fælleskommunale affaldsselskab AffaldPlus, som løser kommunernes affaldsbehandlingsopgaver på kommunernes vegne. Planens realisering vil ligeledes ske inden for dette samarbejde med lokalt tilpassede løsningsmodeller i de enkelte kommuner. Planen dækker perioden (begge år inklusive) og indeholder konkrete initiativer for perioden (begge år inklusive). Planen beskriver hvilke aktiviteter, kommunen vil gennemføre, og der er sat en tidsplan for at gennemføre opgaverne. I forhold til tidligere affaldsplaner, som omfattede alt affald, der opstod inden for kommunens grænser, retter denne plan sig kun mod husholdningsaffald og det forbrændings- og deponeringsegnede erhvervsaffald, samt det kildesorterede erhvervsaffald til materialenyttiggørelse, som indleveres på genbrugspladserne. Dette skyldes en ændring af Miljøbeskyttelsesloven fra 2009, som indebærer, at kommunerne siden 1. januar 2010 ikke længere har ansvar for eller lovlig adgang til at indsamle eller behandle kildesorteret erhvervsaffald til materialenyttiggørelse, ud over hvad der måtte blive afleveret på

3 3 genbrugspladserne. Kommunen skal for så vidt det genanvendelige affald kun føre tilsyn med, at det håndteres korrekt, og altså ikke selv håndtere det endsige sikre kapacitet herfor. I kortlægningsdelen har kommunen derfor holdt sig til alene at kortlægge de affaldsmængder, som kommunen har ansvar for, og der er alene medtaget data for husholdningsaffald samt forbrændings- og deponeringsegnet erhvervsaffald og endelig kildesorteret erhvervsaffald til materialenyttiggørelse, som er indleveret på genbrugspladserne i Slagelse Kommune. Slagelse Kommunes affaldsplan er udarbejdet med udgangspunkt i den gældende miljøbeskyttelseslov og affaldsbekendtgørelse, samt regeringens ressourcestrategi fra oktober 2013 og Miljøministerens høringsudkast fra november 2013 til den nationale affaldsplan, som ikke var endelig vedtaget på tidspunktet for planens udarbejdelse. Derudover har kommunen sikret sig, at planen er robust overfor fremtidige krav og ændringer, der kan udledes af EU s affaldsdirektiv og strategier på affalds-, energi-, klima- og ressourceområdet, og som er opsamlet i et notat i affaldsplanens bilag 3. Forholdet til reglerne for strategisk miljøvurdering Slagelse Kommune har vurderet, at affaldsplanen ikke skal underkastes en strategisk miljøvurdering efter lov om miljøvurdering af planer og programmer, eftersom planen ikke fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der er omfattet af lovens bilag 3 og 4 (se også notat herom i planens bilag 3).

4 4 2. Affaldsplanens opbygning Slagelse Kommunes affaldsplan består af en plan med fire bilag. Planen I selve planen findes bl.a. Beskrivelse af de nationale mål Kommunens målsætninger for affaldshåndteringen på kort (2018) og langt (2024) sigt Behandlingsbehov og kapacitet (2018 og 2024) Planens økonomiske konsekvenser Korte resumeer af planens forslag til initiativer frem til udgangen af "Kommunens handleplan i korte træk" Bilag 1 Handleplaner Bilag 1 er udarbejdet som et opslagsværk over Slagelse Kommunes handleplaner, opdelt i initiativer for husholdninger, erhverv og tværgående initiativer. Bilaget beskriver detaljeret de enkelte initiativer i perioden 2014 til og med Beskrivelserne er udformet som opslag, der er ens opbygget, og som indeholder informationer om: Hvilke initiativer der er tale om Hvilke krav der skal opfyldes Hvor vi står i dag Hvad planen er (hvilke initiativer/handlinger skal sættes i værk), og Hvor initiativerne fører os hen, herunder udviklingen i affaldsmængderne. Bilag 2 Prognose, ordningsstatus, affaldskortlægning Bilag 2 indeholder: Status for eksisterende affaldsordninger. Kortlægning af affaldsmængder og affaldets fordeling på behandlingsformer. Prognoser for udviklingen i affaldsmængderne i 2018 og i Bilag 3 Baggrundsnotater I bilag 3 findes nogle baggrundsnotater om bl.a. EU s strategier og planer på affaldsområdet, kommunens begrundelse for, at planen ikke skal underkastes strategisk miljøvurdering, samt en gennemgang af de forudsætninger, der er lagt til grund for vurderingen af planens økonomiske konsekvenser. Bilag 4 En samlet tids- og aktivitetsplan for alle initiativerne i planen. Husholdninger Erhverv Tværgående initiativer

5 5 3. Affaldsordninger, status Denne del af kortlægningen giver en skematisk status over de eksisterende affaldsordninger i kommunen pr. 1. januar 2014 med angivelse også af løbetiderne for eksisterende kontrakter for indsamling, som er af betydning for, hvornår der kan foretages ændringer i ordninger. Ud over de beskrevne ordninger findes anvisningsordninger for forbrændings- og deponeringsegnet affald fra erhverv. Ordning Beskrivelse af ordning Kontraktforhold Dagrenovation Organisk dagrenovation Kundegruppe: Kun husstande og kommunale institutioner (indsamlingsordning) for øvrige virksomheder frit valg mellem kommunens indsamlingsordning og aftale med registreret transportør/indsamler (anvisningsordning) Frekvens: Helårs og erhverv:14 dages tømning 4 måneders ugetømning Sommerhuse: sæsontømning fra påske til efterårsferie samme frekvens i øvrigt som helårs. Materiel: 140 l, 190 l, 240 l, 400 l eller 660/770 l. 125 l sække. Molokker (nedgravet affaldsløsning) eller maxicontainere. Kun husstande og kommunale institutioner (indsamlingsordning) for øvrige virksomheder frit valg mellem kommunens indsamlingsordning og aftale med registreret transportør/indsamler (anvisningsordning) Frekvens: Helårs og erhverv:14 dages tømning 4 måneders Entreprenør: RenoNorden A/S Kontraktudløb: Option: Forlængelse op til 2 år. Ny kontrakt pr Entreprisen er opdelt i 3 entrepriser (Korsør, Skælskør, Slagelse), der alle løber i 5 år og ophører uden opsigelse den 30. april 2018 med option på forlængelse i et vilkårligt antal måneder op til 2 år frem til den 30. april Såfremt Slagelse Kommune ønsker at gøre brug af optionen om forlængelse, vil det blive meddelt til renovatøren inden den 1. oktober Entreprenør: RenoNorden A/S Kontraktudløb: Option:

6 6 ugetømning Sommerhuse: sæsontømning fra påske til efterårsferie samme frekvens i øvrigt som helårs. Materiel: Plastbeholdere 140 l, 240 l, 400 l. 125 l biosække samt Molokker (nedgravet affaldsløsning) Forlængelse op til 2 år Ny kontrakt pr Entreprisen er opdelt i 3 entrepriser (Korsør, Skælskør, Slagelse), der alle løber i 5 år og ophører uden opsigelse den 30. april 2018 med option på forlængelse i et vilkårligt antal måneder op til 2 år frem til den 30. april Glas Papir Farligt affald Ordning: Kubeordning (Westrup-kuber, af stål ca. 1,5 m 3 samt minikuber af plast nedgravede løsninger - molokker) Ændringer: Ingen planlagte. Særlig ordning for tilsyn og renholdning af genbrugsøer Ordning: Kubeordning (Westrup-kuber, af stål ca. 1,5 m 3 samt minikuber af plast nedgravede løsninger - molokker) Ændringer: Ingen planlagte før Særlig ordning for tilsyn og renholdning af genbrugsøer Genbrugsplads Fra : Henteordning, Pose-på-låg. Batteribokse i større boligområder med fælles Såfremt Slagelse Kommune ønsker at gøre brug af optionen om forlængelse, vil det blive meddelt til renovatøren inden den 1. oktober Entreprenør: Axel Hansen Transport A/S Kontraktudløb: , men option udnyttet til Entreprenør: Axel Hansen Transport A/S Kontraktudløb: , men option udnyttet til Ejes og drives af AffaldPlus AffaldPlus

7 7 materiel til dagrenovation. Genbrugsplads Agersø Genbrugsplads Dalmose Genbrugsplads Korsør Genbrugsplads Omø Genbrugsplads Skælskør Genbrugsplads Slagelse Haveaffaldsplads Slagelse Genbrugsplads Vemmelev Genbrugsplads Ny kontrakt m. RenoNorden A/S (som for dagrenovation) Ejes og drives af AffaldPlus undtagen Omø genbrugsplads der er etableret på lejet havneareal af Slagelse Kommune og stillet til rådighed for AffaldPlus på baggrund af indgået pasningsaftale. Metalemballage Indsamles i kubeordning på genbrugsøer. Axel Hansen Transport A/S. Ingen særskilt aftale. Køres i forbindelse med kubeordning for glas og papir (dvs. løbende til ).

8 8 4. Affaldskortlægning Affaldskortlægningen er koncentreret om de affaldsstrømme, Slagelse Kommune har både viden om og ansvar for. Det vil først og fremmest sige husholdningsaffaldet samt det deponerings- og forbrændingsegnede affald fra virksomheder og det affald, virksomhederne afleverer på de kommunale genbrugspladser og kommunale genanvendelsesanlæg, som fortsat lovligt kan modtage sådant affald. På de følgende sider gives en skematisk oversigt over de indsamlede affaldsmængder fra hhv. husholdninger og erhverv i 2010, 2011, 2012 og Derefter gengives en række nøgledata på indsamlede affaldsmængder, herunder forklaringer på ændringerne i mængder. Tabel 4.1., 4.2, 4.3. og 4.4: Mængden af husholdningsaffald i hhv. 2010, 2011, 2012 og 2013 fordelt på behandlingsformer og fraktioner. Bemærk, at papiraffald er opført under dagrenovation, og at jord samt bygge- og anlægsaffald er opført under storskrald. Metalaffald er opført under ét i storskrald, da der ikke sondres mellem metalemballager og andet affald af metal. Alle mængder, der er indsamlet via genbrugspladser, er korrigeret for erhvervsaffald efter en fordelingsnøgle, baseret på brugerundersøgelser data er i de videre beregninger korrigeret f.s.v.a. dagrenovationsmængden (787 t er flyttet fra dagrenovation til dagrenovationslignende affald (baseret på konkret vurdering af beholdervoluminer til hhv. erhverv og husholdninger) og ton organisk mad- og køkkenaffald er på basis af konkrete affaldsanalyser flyttet til haveaffald (heraf til haveaffald fra husholdninger og 46 ton til haveaffald fra erhverv).papirdata for 2013 er fejlbehæftet, idet kubeordningen alene har indsamlet ton og ikke som anført i Tabel 4.4. Dette er der taget højde for i de videre bearbejdninger. Tabel 4.5, 4.6., 4.7. og 4.8.: Mængden af erhvervsaffald, som kommunen har haft ansvar for i hhv. 2010, 2011, 2012 og 2013 fordelt på mængder, der er indgået på hhv. genbrugspladser og AffaldPlus-behandlingsanlæg og opgjort på behandlingsformer og fraktioner. Alle mængder, der er indsamlet via genbrugspladser, er korrigeret for husholdningsaffald efter en fordelingsnøgle, baseret på brugerundersøgelser. Bemærk, at der ikke indgår dagrenovationslignende affald fra erhverv, der er leveret direkte til forbrændingsanlæg i anvisningsordninger i rubrikken Dagrenovationslignende affald, men alene den andel af den af kommunen indsamlede dagrenovation, der skønnes at hidrøre fra erhverv, omfattet af indsamlingsordningen for dagrenovation. Dagrenovationslignende erhvervsaffald, indsamlet i anvisningsordning, er særskilt opgjort i Tabel 4.9. for årene , da det grundet ændret vejesystem i løbet af 2010 er vanskeligt at opdele erhvervsmængderne præcist dette år. Der indgår heller ikke slam fra renseanlæg i opgørelserne, men disse mængder er særskilt opgjort i Tabel 4.10.

9 9 Tabel 4.1. Genanvendelse Forbrænding Deponi I alt Slagelse Kommune Tons % Tons % Tons % Tons Dagrenovation , ,2 0 0, Genbrugsplads Aviser og papir ,0 0 0,0 0 0,0 797 Husstand Aviser og papir 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Grønt affald ,0 0 0,0 0 0, Restaffald 0 0, ,0 0 0, Kuber eller lign Aviser og papir ,0 0 0,0 0 0, Emballage ,0 0 0,0 0 0, Genbrugsplads Glas og flasker ,0 0 0,0 0 0,0 263 Jern og metal 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Pap ,0 0 0,0 0 0,0 453 PET flasker 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Plastdunke 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Plastfolie farvet 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Plastfolie klar 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Træ 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Kuber eller lign Glas og flasker ,0 0 0,0 0 0, Farligt affald , , , Genbrugsplads Bilbatterier 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Eternit/Asbest 0 0,0 0 0, ,0 727 Farligt affald ,0 0 0,0 0 0,0 224 Imprægneret træ 0 0, ,0 0 0,0 235 Husstand Husholdningsbatterier 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Haveaffald ,0 0 0,0 0 0, Genbrugsplads Haveaffald ,0 0 0,0 0 0, Træstød 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Husstand Haveaffald 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Storskrald , , , Genbrugsplads Asbest 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Belysningsudstyr 7 100,0 0 0,0 0 0,0 7 Bilruder 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Deponi 0 0,0 0 0, , Direkte genbrug 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Dæk ,0 0 0,0 0 0,0 264 Forbrugerudstyr 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Gips ,0 0 0,0 0 0,0 432 Hård plast ,0 0 0,0 0 0,0 42 Jord ,0 0 0,0 0 0, Jern og metal ,0 0 0,0 0 0, Kabler ,0 0 0,0 0 0,0 20 Planglas 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Plasthavemøbler 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 PVC hård ,0 0 0,0 0 0,0 40 Små husholdningsapparater ,0 0 0,0 0 0,0 714 Sten og murbrokker ,0 0 0,0 0 0, Store hush.apparater ,0 0 0,0 0 0,0 607 Stort og småt brændbart 0 0, ,0 0 0, Tagpap 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Tøj og sko ,0 0 0,0 0 0,0 297 Vinduesglas ,0 0 0,0 0 0,0 508 Husstand Små husholdningsapparater 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Store hush.apparater 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Stort og småt brændbart 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Kuber eller lign Tøj og sko 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 I alt , , ,

10 10 Tabel 4.2. Genanvendelse Forbrænding Deponi I alt Slagelse Kommune Tons % Tons % Tons % Tons Dagrenovation , ,8 0 0, Genbrugsplads Aviser og papir ,0 0 0,0 0 0,0 852 Husstand Aviser og papir 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Grønt affald ,0 0 0,0 0 0, Restaffald 0 0, ,0 0 0, Kuber eller lign Aviser og papir ,0 0 0,0 0 0, Emballage ,0 0 0,0 0 0, Genbrugsplads Glas og flasker ,0 0 0,0 0 0,0 467 Jern og metal 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Pap ,0 0 0,0 0 0,0 446 PET flasker 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Plastdunke 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Plastfolie farvet ,0 0 0,0 0 0,0 45 Plastfolie klar 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Træ 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Husstand Jern og metal 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Kuber eller lign Glas og flasker ,0 0 0,0 0 0, Farligt affald , , , Genbrugsplads Batterier ,0 0 0,0 0 0,0 18 Bilbatterier 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Eternit/Asbest 0 0,0 0 0, ,0 936 Farligt affald ,0 0 0,0 0 0,0 205 Imprægneret træ 0 0, ,0 0 0,0 270 Husstand Husholdningsbatterier 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Haveaffald ,9 9 0,1 0 0, Genbrugsplads Haveaffald ,0 0 0,0 0 0, Træstød 0 0,0 9 0,0 0 0,0 9 Husstand Haveaffald 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Storskrald , , , Genbrugsplads Asbest 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Belysningsudstyr 8 100,0 0 0,0 0 0,0 8 Bilruder 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Deponi 0 0,0 0 0, , Direkte genbrug 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Dæk ,0 0 0,0 0 0,0 213 Forbrugerudstyr 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Gips ,0 0 0,0 0 0,0 399 Hård plast 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Jord ,0 0 0,0 0 0, Jern og metal ,0 0 0,0 0 0, Kabler ,0 0 0,0 0 0,0 14 Planglas 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Plasthavemøbler 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 PVC hård ,0 0 0,0 0 0,0 44 Små husholdningsapparater ,0 0 0,0 0 0,0 692 Sten og murbrokker ,0 0 0,0 0 0, Store hush.apparater ,0 0 0,0 0 0,0 563 Stort og småt brændbart 0 0, ,0 0 0, Tagpap 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Tøj og sko ,0 0 0,0 0 0,0 160 Vinduesglas ,0 0 0,0 0 0,0 543 Husstand Små husholdningsapparater 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Deponi 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Plasthavemøbler 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Store hush.apparater 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Stort og småt brændbart 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Kuber eller lign Tøj og sko 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 I alt , , ,

11 11 Tabel 4.3. Genanvendelse Forbrænding Deponi I alt Slagelse Kommune Tons % Tons % Tons % Tons Dagrenovation , ,9 0 0, Genbrugsplads Aviser og papir ,0 0 0,0 0 0,0 727 Husstand Aviser og papir 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Grønt affald ,0 0 0,0 0 0, Restaffald 0 0, ,0 0 0, Kuber eller lign Aviser og papir ,0 0 0,0 0 0, Emballage ,0 0 0,0 0 0, Genbrugsplads Glas og flasker ,0 0 0,0 0 0,0 446 Jern og metal 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Pap ,0 0 0,0 0 0,0 358 PET flasker 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Plastdunke 36 0,0 0 0,0 0 0,0 36 Plastfolie farvet 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Plastfolie klar 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Træ 6 0,0 0 0,0 0 0,0 6 Husstand Jern og metal 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Kuber eller lign Glas og flasker ,0 0 0,0 0 0, Farligt affald , , , Genbrugsplads Batterier ,0 0 0,0 0 0,0 19 Bilbatterier 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Eternit/Asbest 0 0,0 0 0, ,0 616 Farligt affald ,0 0 0,0 0 0,0 180 Imprægneret træ 0 0, ,0 0 0,0 260 Husstand Husholdningsbatterier 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Haveaffald , ,2 0 0, Genbrugsplads Haveaffald ,0 0 0,0 0 0, Træstød 0 0, ,0 0 0,0 162 Husstand Haveaffald 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Storskrald , , , Genbrugsplads Asbest 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Belysningsudstyr 5 100,0 0 0,0 0 0,0 5 Bilruder 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Deponi 0 0,0 0 0, , Direkte genbrug 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Dæk ,0 0 0,0 0 0,0 197 Forbrugerudstyr 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Gips ,0 0 0,0 0 0,0 424 Hård plast 43 0,0 0 0,0 0 0,0 43 Jord ,0 0 0,0 0 0, Jern og metal ,0 0 0,0 0 0, Kabler ,0 0 0,0 0 0,0 15 Planglas 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Plasthavemøbler 12 0,0 0 0,0 0 0,0 12 PVC hård ,0 0 0,0 0 0,0 33 Små husholdningsapparater ,0 0 0,0 0 0,0 644 Sten og murbrokker ,0 0 0,0 0 0, Store hush.apparater ,0 0 0,0 0 0,0 487 Stort og småt brændbart 0 0, ,0 0 0, Tagpap 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Tøj og sko ,0 0 0,0 0 0,0 147 Vinduesglas ,0 0 0,0 0 0,0 472 Husstand Små husholdningsapparater 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Deponi 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Plasthavemøbler 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Store hush.apparater 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Stort og småt brændbart 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Kuber eller lign Tøj og sko 189 0,0 0 0,0 0 0,0 189 I alt , , ,

12 12 Tabel 4.4. Genanvendelse Forbrænding Deponi I alt Slagelse Kommune Tons % Tons % Tons % Tons Dagrenovation , ,9 0 0, Genbrugsplads Aviser og papir ,0 0 0,0 0 0,0 690 Husstand Aviser og papir 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Grønt affald ,0 0 0,0 0 0, Restaffald 0 0, ,0 0 0, Kuber eller lign Aviser og papir ,0 0 0,0 0 0, Emballage ,0 0 0,0 0 0, Genbrugsplads Glas og flasker ,0 0 0,0 0 0,0 511 Jern og metal 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Pap ,0 0 0,0 0 0,0 336 PET flasker 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Plastdunke 16 0,0 0 0,0 0 0,0 16 Plastfolie farvet 25 0,0 0 0,0 0 0,0 25 Plastfolie klar 18 0,0 0 0,0 0 0,0 18 Træ 13 0,0 0 0,0 0 0,0 13 Husstand Jern og metal 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Kuber eller lign Glas og flasker ,0 0 0,0 0 0,0 964 Farligt affald , , , Genbrugsplads Batterier ,0 0 0,0 0 0,0 13 Bilbatterier 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Eternit/Asbest 0 0,0 0 0, ,0 730 Farligt affald ,0 0 0,0 0 0,0 165 Imprægneret træ 0 0, ,0 0 0,0 256 Husstand Husholdningsbatterier 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Haveaffald , ,5 0 0, Genbrugsplads Haveaffald ,0 0 0,0 0 0, Træstød 0 0, ,0 0 0,0 288 Husstand Haveaffald 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Storskrald , , , Genbrugsplads Asbest 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Belysningsudstyr 5 100,0 0 0,0 0 0,0 5 Bilruder 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Deponi 0 0,0 0 0, ,0 901 Isolering, kermik og porc ,0 0 0,0 0 0,0 112 Dæk 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Forbrugerudstyr 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Gips ,0 0 0,0 0 0,0 404 Hård plast 160 0,0 0 0,0 0 0,0 160 Jord ,0 0 0,0 0 0, Jern og metal ,0 0 0,0 0 0, Kabler ,0 0 0,0 0 0,0 19 Planglas 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Plasthavemøbler 46 0,0 0 0,0 0 0,0 46 PVC hård ,0 0 0,0 0 0,0 37 Små husholdningsapparater ,0 0 0,0 0 0,0 614 Sten og murbrokker ,0 0 0,0 0 0, Store hush.apparater 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Stort og småt brændbart 0 0, ,0 0 0, Tagpap 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Tøj og sko ,0 0 0,0 0 0,0 143 Vinduesglas ,0 0 0,0 0 0,0 548 Husstand Små husholdningsapparater 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Deponi 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Plasthavemøbler 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Store hush.apparater 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Stort og småt brændbart 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Kuber eller lign Tøj og sko 186 0,0 0 0,0 0 0,0 186 I alt , , ,

13 13 Tabel 4.5. Genanvendelse Forbrænding Deponi I alt Slagelse Kommune Tons % Tons % Tons % Tons Erhvervsaffald på Genbrugspladser , , , Genbrugsplads Asbest 0 0,0 0 0, ,0 138 Belysningsudstyr 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Bilruder 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Deponi 0 0,0 0 0, ,0 460 Direkte genbrug 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Dæk ,0 0 0,0 0 0,0 33 Farligt affald , ,3 0 0,0 390 Forbrugerudstyr 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Gips 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Glas ,0 0 0,0 0 0,0 99 Haveaffald ,0 0 0,0 0 0, Hård plast 9 100,0 0 0,0 0 0,0 9 Jord ,0 0 0,0 0 0,0 214 Jern og metal ,0 0 0,0 0 0,0 352 Kabler 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Pap ,0 0 0,0 0 0,0 490 Papir ,0 0 0,0 0 0,0 489 Planglas 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Plasthavemøbler 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 PVC hård ,0 0 0,0 0 0,0 26 Små husholdningsapparater 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Sten og murbrokker ,0 0 0,0 0 0, Store hush.apparater ,0 0 0,0 0 0,0 115 Stort og småt brændbart 0 0, ,0 0 0, Tagpap 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Træ 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Vinduesglas 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Erhvervsaffald til AffaldPlus-anlæg , , , Asbest 0 0,0 0 0, ,0 62 Deponi 0 0,0 0 0, , Haveaffald ,0 0 0,0 0 0, Pap ,0 0 0,0 0 0,0 952 Papir ,0 0 0,0 0 0,0 303 Plast ,0 0 0,0 0 0,0 70 Stort og småt brændbart 0 0, ,0 0 0, Træ ,0 0 0,0 0 0,0 16 Dagrenovation fra virksomheder 0 0, ,0 0 0, Dagrenovation 0 0, ,0 0 0, I alt , , ,

14 14 Tabel 4.6. Genanvendelse Forbrænding Deponi I alt Slagelse Kommune Tons % Tons % Tons % Tons Erhvervsaffald på Genbrugspladser , , , Genbrugsplads Asbest 0 0,0 0 0, ,0 178 Belysningsudstyr 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Bilruder 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Deponi 0 0,0 0 0, ,0 467 Direkte genbrug 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Dæk ,0 0 0,0 0 0,0 26 Farligt affald , ,3 0 0,0 421 Forbrugerudstyr 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Gips 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Glas ,0 0 0,0 0 0,0 104 Haveaffald ,0 0 0,0 0 0, Hård plast ,0 0 0,0 0 0,0 10 Jord ,0 0 0,0 0 0,0 231 Jern og metal ,0 0 0,0 0 0,0 342 Kabler 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Pap ,0 0 0,0 0 0,0 483 Papir ,0 0 0,0 0 0,0 522 Planglas 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Plasthavemøbler 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 PVC hård ,0 0 0,0 0 0,0 28 Små husholdningsapparater 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Sten og murbrokker ,0 0 0,0 0 0, Store hush.apparater ,0 0 0,0 0 0,0 110 Stort og småt brændbart 0 0, ,0 0 0, Tagpap 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Træ 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Vinduesglas 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Erhvervsaffald til AffaldPlus-anlæg , , , Asbest 0 0,0 0 0, ,0 106 Deponi 0 0,0 0 0, , Haveaffald ,0 0 0,0 0 0, Pap ,0 0 0,0 0 0,0 345 Papir ,0 0 0,0 0 0,0 166 Plast ,0 0 0,0 0 0,0 43 Stort og småt brændbart 0 0, ,0 0 0, Træ ,0 0 0,0 0 0,0 50 Dagrenovation fra virksomheder 0 0, ,0 0 0, Dagrenovation 0 0, ,0 0 0, I alt , , ,

15 15 Tabel 4.7. Genanvendelse Forbrænding Deponi I alt Slagelse Kommune Tons % Tons % Tons % Tons Erhvervsaffald på Genbrugspladser , , , Genbrugsplads Asbest 0 0,0 0 0, ,0 117 Belysningsudstyr 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Bilruder 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Deponi 0 0,0 0 0, ,0 341 Direkte genbrug 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Dæk ,0 0 0,0 0 0,0 24 Farligt affald , ,9 0 0,0 387 Forbrugerudstyr 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Gips 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Glas ,0 0 0,0 0 0,0 91 Haveaffald ,0 0 0,0 0 0, Hård plast 8 100,0 0 0,0 0 0,0 8 Jord ,0 0 0,0 0 0,0 185 Jern og metal ,0 0 0,0 0 0,0 285 Kabler 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Pap ,0 0 0,0 0 0,0 388 Papir ,0 0 0,0 0 0,0 446 Planglas 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Plasthavemøbler 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 PVC hård ,0 0 0,0 0 0,0 21 Små husholdningsapparater 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Sten og murbrokker ,0 0 0,0 0 0, Store hush.apparater ,0 0 0,0 0 0,0 99 Stort og småt brændbart 0 0, ,0 0 0, Tagpap 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Træ 1 0,0 0 0,0 0 0,0 1 Vinduesglas 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Erhvervsaffald til AffaldPlus-anlæg , , , Asbest 0 0,0 0 0, ,0 115 Deponi 0 0,0 0 0, ,0 983 Haveaffald ,0 0 0,0 0 0, Pap ,0 0 0,0 0 0,0 264 Papir ,0 0 0,0 0 0,0 273 Plast ,0 0 0,0 0 0,0 39 Stort og småt brændbart 0 0, ,0 0 0, Træ ,0 0 0,0 0 0,0 20 Dagrenovation fra virksomheder 0 0, ,0 0 0, Dagrenovation 0 0, ,0 0 0, I alt , , ,

16 16 Tabel 4.8. Genanvendelse Forbrænding Deponi I alt Slagelse Kommune Tons % Tons % Tons % Tons Erhvervsaffald på Genbrugspladser , , , Genbrugsplads Asbest 0 0,0 0 0, ,0 139 Belysningsudstyr 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Bilruder 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Deponi 0 0,0 0 0, ,0 240 Direkte genbrug 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Dæk 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Farligt affald , ,4 0 0,0 378 Forbrugerudstyr 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Gips 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Glas ,0 0 0,0 0 0,0 105 Haveaffald ,0 0 0,0 0 0, Hård plast 8 100,0 0 0,0 0 0,0 8 Jord 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Jern og metal ,0 0 0,0 0 0,0 286 Kabler 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Pap ,0 0 0,0 0 0,0 364 Papir ,0 0 0,0 0 0,0 423 Planglas 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Plasthavemøbler 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 PVC hård ,0 0 0,0 0 0,0 24 Små husholdningsapparater 40 29,1 0 0,0 0 0,0 40 Sten og murbrokker ,0 0 0,0 0 0, Store hush.apparater ,0 0 0,0 0 0,0 13 Stort og småt brændbart 0 0, ,0 0 0, Tagpap 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Træ 2 0,0 0 0,0 0 0,0 2 Vinduesglas 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Erhvervsaffald til AffaldPlus-anlæg , , , Asbest 0 0,0 0 0, ,0 181 Deponi 0 0,0 0 0, , Haveaffald ,0 0 0,0 0 0, Pap ,0 0 0,0 0 0,0 66 Papir ,0 0 0,0 0 0,0 71 Plast ,0 0 0,0 0 0,0 13 Stort og småt brændbart 0 0, ,0 0 0, Træ ,0 0 0,0 0 0,0 86 Dagrenovation fra virksomheder 0 0, ,0 0 0, Dagrenovation 0 0, ,0 0 0, I alt , , ,

17 17 Tabel 4.9.: Mængden af dagrenovationslignende affald fra erhverv, indsamlet af private operatører i anvisningsordning, Ton Dagrenovationslign., ton Tabel 4.10.: Mængderne af spildevandsslam i 2010, 2011, 2012 og 2013 samt fosforindholdet heri. Slammet indeholder gennemsnitligt 33 ton fosfor, som genanvendtes 100 %. Snit Udbragt på landbrugsjord, ton TS Indhold af fosfor, ton

18 Oversigt over affaldsdannelsen Af de foregående tabeller fremgår det, at borgerne i Slagelse Kommune genererede ton husholdningsaffald i I Tabel er mængderne af husholdningsaffald opdelt på en række overordnede kategorier, hvorved det ses, at storskrald (inklusive jord og bygge- og anlægsaffald samt ikke-støvende asbest og elektronikskrot) udgør størsteparten, og med dagrenovation og haveaffald som de to næste. Særskilt indsamlet og genanvendt papir udgjorde i 2013 knap ton mens særskilt indsamlede og genanvendte emballager udgjorde knap ton. I Tabel er de indsamlede og genanvendte emballagemængder opgjort på enkeltmaterialer, og det ses, at glas har udgjort langt hovedparten. Tabel 4.11.: Mængden af husholdningsaffald i 2010, 2011, 2012 og 2013 opgjort på kategorier af affald. Ikke-støvende asbest og elskrot indgår i storskraldsmængderne. Ton. Affaldskategori Snit Dagrenovation (restaffald) Organisk mad- og køkkenaffald Papir Emballager Storskrald, incl. jord samt b&a Haveaffald Farligt affald, excl. elskrot og batt. I alt Tabel 4.12.: Mængden af emballageaffald i 2010, 2011, 2012 og 2013 opgjort på materialetyper. Mængden af metal er i 2010 ikke opgjort fordelt på emballage- og andet metal, og er opgjort under et som storskrald (derfor 0 her). Emballageaffald Snit Pap Glas Plast Jern og metal Træ Emballageaffald, i alt

19 19 Ud over de ton husholdningsaffald om året har Slagelse Kommune også ansvaret for gennemsnitligt ca ton erhvervsaffald, der enten er omfattet af kommunens anvisningsregler for forbrændings- og deponeringsegnet affald, eller som virksomhederne selv har valgt at aflevere på genbrugspladserne eller AffaldPlus genbrugsterminal. Af Tabel fremgår fordelingen mellem husholdnings- og erhvervsaffald, opdelt på behandlingsform, og det fremgår, at kommunen i alt havde ansvar for håndteringen af godt ton affald i 2013 (eksklusive spildevandsslam). Hertil kommer en ukendt mængde af kildesorteret, genanvendeligt erhvervsaffald, som virksomhederne selv har ansvar for, og hvis mængder er uklare, indtil et nyt, statsligt registreringssystem herfor bliver operationelt. I Tabel er affaldsstrømmene fra Tabel opgjort i procent, og det ses, at der sammenlagt genanvendtes 48 % af alt affald, kommunen havde ansvaret for i og 56 % af husholdningsaffaldet. Det skal bemærkes, at disse genanvendelsesprocenter ikke umiddelbart lader sig sammenligne med det genanvendelsesmål på 50 % for husholdningsaffald, som Ressourcestrategien opstiller for I Ressourcestrategiens mål indgår nemlig ifølge Ressourceplanens Bilag 5 kun visse af husholdningsaffaldets fraktioner, og i afsnit 4.2. redegøres nærmere herfor, samt for den aktuelle genanvendelsesprocent for kommunen, regnet efter Ressourcestrategiens og Ressourceplanens metode. Tabel 4.13.: Mængden af affald i 2010, 2011, 2012 og 2013 opgjort på kilder (husholdninger og erhverv) og behandlingsform. Mængderne af erhvervsaffald rummer udelukkende de mængder, kommunen har haft ansvar for, det vil sige det forbrændings- og deponeringsegnede erhvervsaffald samt det erhvervsaffald, der er leveret til genbrugspladser og AffaldPlus genbrugsterminal. Spildevandsslam indgår ikke i de samlede mængder, men fremgår særskilt af Tabel Husholdninger Erhverv I alt I alt År Genanv. Forbr. Deponer. Genanv. Forbr. Deponer. Genanv. Forbr. Deponer. alle Snit Tabel 4.14.: Den procentvise fordeling af affald i 2010, 2011, 2012 og 2013 opgjort på kilder (husholdninger og erhverv) og behandlingsform. Den tilsyneladende lave genanvendelse af erhvervsaffald skyldes, at det kildesorterede, genanvendelige erhvervsaffald også indsamles via private operatører. Husholdninger Erhverv I alt År Genanv. Forbr. Deponer. Genanv. Forbr. Deponer. Genanv. Forbr. Deponer Snit I Tabel gives en oversigt over fordelingen af husholdningsaffaldet på indsamlings- og behandlingsform.

20 20 Det fremgår heraf, at af de ton husholdningsaffald, der gennemsnitligt indsamledes til genanvendelse i , kom hovedparten, nemlig ton, ind over genbrugspladserne. Små ton indsamledes i henteordninger heraf udgjorde organisk mad- og køkkenaffald samt det haveaffald, der accepteres indsamlet hermed, det hele ton indsamledes via kuber/genbrugsøer, og her udgjorde papiret de ton i Små 970 ton glas bragtes til kuber i ton indsamledes i snit i henteordning til forbrænding, men borgerne bragte også selv yderligere knap ton ind på genbrugspladserne. Tabel 4.15.: Mængden af husholdningsaffald i 2010, 2011, 2012 og 2013 opgjort på indsamlings- og behandlingsformer. Henteordninger Kuber eller lignende Genbrugspladser I alt År Genanv. Forbr. Deponer. Genanv. Forbr. Deponer. Genanv. Forbr. Deponer. alle Snit

21 Ressourcestrategiens målsætninger og status for Slagelse Kommune Med regeringens nye ressourcestrategi og ressourceplan lægges der op til, at kommunerne i langt større udstrækning skal sikre ressourcerne i husholdningsaffaldet materialenyttiggjort. Derfor er der i ressourcestrategien fastsat et mål om 50 % genanvendelse af husholdningsaffaldet i 2022, og i Bilag 5 til udkastet til ressourceplan er det så fastlagt, hvorledes denne genanvendelsesprocent skal beregnes. Det er således ikke alle husholdningsaffaldsfraktioner, der skal indgå i beregningen, men kun et vist register af de fraktioner, der er oplistet i bilaget til affaldsdatabekendtgørelsen. Eksempelsvis tæller haveaffald, bygge- og anlægsaffald, jord og elektronikskrot og batterier samt hård PVC og tøj og sko ikke med i beregningsgrundlaget. Nogle af disse fraktioner har til gengæld fået særskilte målsætninger. Endvidere skal affald, der samles ind via genbrugspladser, fordeles med en standardfaktor på 80/20 mellem husholdninger og erhverv og ikke som AffaldPlus-kommunerne gør det efter materialespecifikke fordelingsnøgler, baseret på brugerundersøgelser. Konkrete beregninger på data fra AffaldPlus-kommunernes genbrugspladsmængder efter de to forskellige metoder, viser imidlertid, at den resulterende genanvendelsesprocent ikke påvirkes nævneværdigt, hvorfor AffaldPlus fordelingsnøgle er fastholdt i det følgende. Beregningsmetoden kan illustreres som vist i nedenstående figur: Hverken de mængder, der indgår i beregningsgrundlaget, eller den resulterende genanvendelsesprocent, kan derfor sammenlignes direkte med de øvrige data, der er gengivet i dette kortlægningsbilag. Men eftersom det er Miljøstyrelsens genanvendelsesprocent, beregnet på den i bilag 5 angivne måde, der vil være den, kommunen til sin tid vil blive målt på, er den beregnet i Tabel Da det er vigtigt for den videre planlægning at skaffe overblik over, hvad der er af potentialer for yderligere genanvendelse til opfyldelse af Ressourcestrategiens 2022-mål, er det i Tabel 4.16

22 22 oplistet, hvad de faktiske materialepotentialer for fokusmaterialer (papir, pap, plast, metal, glas og organisk affald) formodes at være i hhv. enfamilie- og etageboliger. Det eksakte indhold af fokusmaterialer i husholdningsaffaldet kendes ikke for Slagelse kommunes vedkommende, men en række undersøgelser, fortaget på repræsentative husholdningsaffaldsstrømme i de senere år, peger på, at det gennemsnitlige indhold af genanvendelige materialer i husholdningsaffaldet fra henholdsvis enfamilieboliger og etageboliger er som vist i Tabel 4.16, og kommunen har sammen med de øvrige AffaldPlus-kommuner iværksat en overvågning af, om potentialetallene er dækkende for kommunen. Det sker ved egentlige affaldsanalyser af restaffaldet og indsamlede fraktioner af genanvendelige materialer fra husholdninger. Tabel 4.16.: De anvendte potentialetal til fastlæggelse af indholdet af fokusmaterialer i det husstandsindsamlede husholdningsaffald. Materialepotentialer Enfamilie, Etage, kg kg Papir 147,7 147,7 Karton & pap 25,2 27,5 Plastemballage 32,4 27,5 Andet plast 5,8 5,5 Plast i alt 38,2 33 Glas 59,5 53,1 Metalemballage 15,8 11,6 Andet metal 3,6 4,3 Metal, i alt 19,4 15,9 Organisk 234,0 154,0 I alt 581,6 480,1 I Tabel 4.17 er angivet, hvad der på baggrund af konkrete affaldsanalyser af småt brændbart på AffaldPlus-genbrugspladser og generelle antagelser om træ-indholdet i stort brændbart må formodes at være af fokusmaterialer i disse affaldsstrømme. Tabel 4.17.: De anvendte potentialtale for indholdet af fokusmaterialer i stort og småt brændbart, indsamlet via genbrugspladserne. Kg pr. indbygger. Data baseret på konkrete affaldsanalyser af mængder og sammensætning af småt brændbart i AffaldPlus-oplandet samt en generel antagelse om, at 70 % af stort brændbart består af rent træ. Materialepotentialer Kg/indbygger i småt brændbart Kg/indbygger i stort brændbart Papir 7,5 0 Karton & pap 3,2 0 Plast i alt 3,7 0 Glas 0 0 Metal, i alt 0,5 0 Organisk 0 0 Træ 8,7 32,5 I alt 23,6 32,5

23 23 Hertil kommer, at der med afsæt i de gennemsnitligt indsamlede mængder af stort metal på genbrugspladserne i AffaldPlus opland i 2013 regnes med et potentiale pr. husstand på 41,9 kg fra enfamilieboliger og 41,8 kg fra etageboliger. Materialepotentialerne for husstande angiver den samlede mængde af de respektive materialer, der må formodes at være i en gennemsnitlig enfamlie- og etagebolig. Materialepotentialet er dermed udtryk for den absolut største mængde materialer, der teoretisk ville kunne udsorteres til genanvendelse, mens den mængde, det i praksis vil være muligt at udsortere, betegnes indsamlingspotentialet, som udtrykkes i procent af materialepotentialet. Indsamlingspotentialerne beskrives nøjere i afsnit 7 vedr. prognoserne for den fremtidige affaldsdannelse og håndtering. Materialepotentialet for papir i boliger er hentet fra den officielle potentiale-opgørelse fra Miljøstyrelsen (Miljøprojekt 1411, 2012), som imidlertid ikke sondrer mellem potentialerne i enfamilie- og etageboliger, men blot fastlægger et ens potentiale pr. husstand for hver enkelt kommune. De øvrige materialepotentialer er hentet fra Miljøprojekt 1458, 2013, idet dog glas-potentialet er tilpasset lokale forhold, hvor der tydeligvis forekommer mere glas i affaldsstrømmen, end der markedsføres (sandsynligvis grundet parallelimport af drikkevarer fra udlandet), og potentialet for organisk affald er fastsat ud fra konkrete affaldsanalyser i AffaldPlus-kommunerne og erfaringer fra andre undersøgelser (idet potentialetallet i Miljøprojekt 1458 er boostet i fm. afstemningerne af de forskellige potentialer se Tabel 49 i Miljøprojektets bilag 2). Kilderne til potentialetallene for fokusmaterialer i stort og småt brændbart fremgår af tabel-teksten. På baggrund af potentialetallene i Tabel 4.16 og 4.17 er det muligt at beregne de samlede potentialer for kommunen med den givne sammensætning af enfamile- og etageboliger samt sommerhuse (hvis affaldsmængder er sat til faktor 0,2 af enfamilieboligers). Potentialerne er indsat i Tabel 4.18, sammenholdt det med de faktisk indsamlede mængder til genanvendelse i 2013 Det ses herved tydeligt, hvor der findes yderligere restpotentialer for øget genanvendelse. Det fremgår, at Slagelse Kommune i 2013 indsamlede 31 % af den samlede mængde restaffald incl. stort og småt brændbart samt træ, papir- og emballageaffald og organisk mad- og køkkenaffald fra husholdninger til genanvendelse. Det er denne procentsats, der i 2022 skal nå 50. Det fremgår ligeledes, at kommunen indsamlede og genanvendte 41 % af papiret og 69 % af glasset og sammenlagt 44 % af de genanvendelige fokusmaterialer men altså kun 31 % af de affaldsmængder, der indgår i beregningen af ressourceplanens genanvendelsesmål.

24 24 Tabel 4.18.: De potentielle mængder af fokusmaterialer (papir og emballageaffald samt træ, metal og organisk mad- og køkkenaffald) samt de aktuelt indsamlede mængder heraf til genanvendelse i 2013 i absolutte tal og procent. Potentialet for restaffaldet (dagrenovation og stort og småt brændbart) er fastsat som differencen mellem de samlede, indsamlede mængder og de samlede potentielle mængder af genanvendelige materialer. Beregningen af den samlede genanvendelsesprocent følger reglerne herfor i Bilag 5 til udkastet til Ressourceplan. Papir Pap Plast Glas Metal Organisk Træ I alt, genanvendeligt Rest (dagrenov. + S&S BB) I alt Samlet GA-% Potentiale Inds Rest % af pot Status i f.t. ressourcestrategiens og ressourceplanens øvrige mål Ressourcestrategien sætter ud over mål for genanvendelsen af husholdningsaffaldet i 2022 også nogle mål for andre affaldsfraktioner, som vil være gældende fra planperiodens udløb, dvs. i Nedenfor gives en oversigtlig status for disse fraktioner: Tabel 4.19.: Genanvendelsesmål og forventninger for 2018 i Regeringens ressourcestrategi og plan for elektronikaffald fra husholdninger, bærbare batterier, haveaffald, bygge- og anlægsaffald samt fosfor i spildevandsslam. Den aktuelle genanvendelsesprocent for kommunen er indsat til sammenligning. Affaldsfraktion Regeringens genanvendelsesmål, 2018, % Aktuel genanvendelse, 2013 % Elektronikaffald fra husholdninger Bærbare batterier Energiudnyttelse af haveaffald (heraf 3%-point til biogas) Bygge- og anlægsaffald Fosfor i spildevandsslam

25 25 Det skal bemærkes f.s.v.a. batterier, at kommunen har iværksat husstandsindsamling af disse midt i 2013, og at AffaldPlus nu udsorterer den tørre ved-del af haveaffaldet fra til energinyttiggørelse.

26 Kommunens omkostninger ved håndtering af affald Nedenfor er opstillet nøgletallene for Slagelse Kommunes affaldsordninger i 2012 i hele 1000 kr Fælles Dag- Storsk rald Glas, papir Genbru gs- Øvrig e formål renovati on havea ffald og pap Farligt affald pladser Udgift er (meta l) Batte rier Sum Udgifter husholdning Udgifter erhverv samlede udgifter er fordelt på ordninger Renovationsge byr/indtægt Resultat Renovationens mellemværende med kommunekassen udgjorde pr et overskud på 7,4 mio. kr. (kommunekassen skylder renovationen 7,4 mio. kr.) Alle omkostninger er inklusive (netto)omkostninger ved behandling. Indtægter ved salg af papir er således modregnet i omkostningerne for glas, papir og pap. Dagrenovationsomkostninger rummer såvel indsamlings- som forbrændingsomkostninger og genbrugspladsomkostninger rummer såvel driftsomkostninger som (netto)omkostninger ved transport og behandling af det indsamlede affald.

27 27 5. Grænseoverskridende transport Det fremgår af affaldsbekendtgørelsen og de tidligere vejledninger i affaldsplanlægning, at hvis kommunen planlægger import af affald til genanvendelse, forbrænding eller deponering, skal det fremgå af planen, hvor store mængder der er tale om, hvorledes de skal behandles eller bortskaffes, og hvilke anlæg de planlægges tilført, idet det tillige fremhæves, at import af affald til deponering som hovedregel ikke er tilladt. Slagelse Kommune påtænker ikke at importere affald i planperioden.

28 28 6. Anlæg til sortering, behandling og genanvendelse m.v. Anlæg, som sorterer eller behandler affald og som kommunen benytter eller anviser til, skal fremgå af planen. Kommunen har kontraktligt forpligtet sit fælleskommunale affaldsselskab, AffaldPlus, til at sikre behandling af alt affald, der opstår inden for kommunegrænsen, og som kommunalbestyrelsen har ansvaret for. Hvad angår det kildesorterede erhvervsaffald, egnet til materialenyttiggørelse, er dette undtaget kommunalt ansvar, og det henvises til indsamlere og behandlere, optaget på affaldsregistret. Endelig anvises borgerne i Slagelse Kommune til at benytte dels genbrugspladsen i Slagelse Kommune, dels genbrugspladserne i hele AffaldPlus-oplandet. I Slagelse Kommune er der inklusive to små ø-pladser i alt 7 genbrugspladser og en ubemandet haveaffaldsplads. De er beliggende i Slagelse, Korsør (Vemmelev), Skælskør, Dalmose og på Agersø og Omø. Haveaffaldspladsen ligger i Slagelse.

29 29 7. Prognosetabeller Baseret på udviklingen i affaldsmængderne i 2010, 2011, 2012 og 2013 regnes der i denne plan ikke med ændret affaldsproduktion pr. indbygger i planperioden. Det vil således alene være befolkningsudviklingen, der påvirker affaldsdannelse, og der tages her afsæt i kommunens seneste befolkningsprognose for kommunen, som strækker sig til 2022, idet der er gennemført simpel ekstrapolation frem til Prognosen for 2018, 2022 og 2024 og den procentuelle udvikling i forhold til 2013 fremgår af Tabel 7.1. Alle mængder af husholdningsaffald er i det følgende angivet dels i ton i alt, dels i kg/indbygger, idet de samlede mængder i prognose-årene beregnes med afsæt i det forventede indbyggertal multipliceret med mængderne pr. indbygger i referenceåret 2013, som skønnes som det mest repræsentative for de faktiske mængder. Der regnes i praksis med, at der ud over prognosens og statistikkens indbyggertal også bor 0,5 årsperson i hvert af sommerhusene i kommunens geografiske område svarende i øvrigt til, at affaldsdannelsen pr. sommerhus er sat til 0,2 gange en enfamilieboligs. For papiraffaldets vedkommende regnes med et fald i forsyningsmængderne og dermed potentialet på 1,5 % om året pr. indbygger (færre aviser og tryksager) og glasaffalds vedkommende regnes med et fald i forsyningsmængderne på 1,3 % om året pr. indbygger. Tabel 7.1.: Slagelse Kommunes befolkningsprognose fra 2013 for årene 2018 og 2024 (idet tallet er ekstrapoleret ud fra 2022-tallet), sammenholdt med det faktiske befolkningstal Befolkningen tillægges det estimerede antal års-sommerhusgæster, som er sat til 0,5 årsperson pr. sommerhus. Udviklingen i befolkningstallet er angivet i procent i forhold til befolkningstallet i År Indb Sommerhusg. I alt Vækst, % Antal sommerh ,1-0,4 Det ses, at befolkningstallet forventes at falde med 0,4 % frem mod 2024, og den samlede affaldsmængde fra husholdninger forventes derfor at falde tilsvarende med 0,4 % med de undtagelser, der skyldes nedgang i forsyningsmængderne af papir og glas. For fokusmaterialernes vedkommende (organisk mad- og køkkenaffald samt træ og papir- og emballageaffald) er forudsat dels nogle potentialer (som fremgår af Tabel 4.16 og 4.17 ovenfor), dels nogle indsamlings- og sorteringseffektiviteter, som fremgår af Tabel 7.2. Indsamlingseffektiviteterne, der i procent udtrykker hvor stor en andel af potentialet beboerne i hhv. en enfamilie- og en etagebolig i dag formodes at være i stand til at udsortere ved de mest optimale indsamlingssystemer (henteordninger), benyttes til at beregne indsamlingspotentialet (altså hvor mange ton, det er realistisk at indsamle ud af det samlede materialepotentiale for hver affaldsfraktion).

30 30 Indsamlingseffektiviteterne er hentet fra Miljøprojekt 1458, 2013, idet dog indsamlingseffektiviteten for organisk affald fra enfamiliehuse er sat til 70 %, desuagtet at Miljøprojekt 1458 angiver 75 % som en mulig effektivitet. Imidlertid stemmer de 70 % bedre overens med de aktuelle erfaringer fra Slagelse Kommune, der udfører husstandsindsamling af organisk affald. Derudover forudsætter kommunen, at det frem mod 2018 vil være muligt at øge indsamlingseffektiviteten i etageboliger gennem en fælles indsats AffaldPlus-kommunerne imellem i forhold til affald fra større, samlede bebyggelser. Det forventes således at kunne hæve effektiviteterne til et sted midt imellem de formodede aktuelle for etageboliger og de formodede aktuelle for enfamilieboliger dog ikke for så vidt angår organisk mad og køkkenaffald, hvor der ikke er forventninger om forbedret effektivitet. De forventede effektiviteter i 2018 er indsat i tabel 7.2. Det forudsættes endvidere, at borgerne vil være i stand til at udsortere 90 % af det rene træ på genbrugspladserne. De anførte sorteringseffektiviteter, der ligeledes er hentet fra Miljøprojekt 1458, angiver hvor stor en effektivitet, hvormed mekaniske sorteringsanlæg vil kunne udsortere de give fraktioner fra dels de kildeopdelte, indsamlede materialer, dels den blandede restfraktion og småt brændbart, dersom det besluttes at tilføre også disse fraktioner til et centralt sorteringsanlæg. Der regnes f.s.v.a. småt brændbart med sorteringseffektiviteter lidt over effektiviteterne for blandet restfraktion for de fleste materialetypers vedkommende. For haveaffald er det forudsat, at 3 % skal udsorteres til fremstilling af pulp til biogas (det bløde haveaffald) efter 2018 og 22 % til forbrænding (den tørre ved-del) senest i Der påregnes derudover ingen ændringer i haveaffaldsmængderne. For erhvervsaffaldets vedkommende er det på basis af de iagttagne trends i vurderet, at mængderne vil være uændrede i perioden.

Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser

Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Udkast 26.03.14 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Affaldsplanens opbygning... 4 3. Affaldsordninger, status... 5 4. Affaldskortlægning...

Læs mere

Affaldsplan for Ringsted Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser

Affaldsplan for Ringsted Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Affaldsplan for Ringsted Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Godkendt af Byrådet den 8. september 2014 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Affaldsplanens opbygning... 4 3. Affaldsordninger,

Læs mere

Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser

Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Vedtaget 27. juni 2013 Indhold 1. Affaldsordninger, status... 2 2. Affaldskortlægning... 4 2.1. Oversigt over affaldsdannelsen...

Læs mere

Affaldsplan for Sorø Kommune Bilag 2: Kortlægning & Prognoser

Affaldsplan for Sorø Kommune Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Affaldsplan for Sorø Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Udkast af 23. marts 2014 Godkendt af Byrådet 20. maj 2014 til offentlig høring 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Affaldsplanens opbygning...

Læs mere

Affaldsplan for Vordingborg Kommune Bilag 2: Kortlægning & Prognoser

Affaldsplan for Vordingborg Kommune Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Affaldsplan for Vordingborg Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Udkast 25.03.14 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Affaldsplanens opbygning... 4 3. Affaldsordninger, status... 5 4. Affaldskortlægning...

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Dato: 10. januar 2014 Emne: Ressourcestrategien og -planen: Konsekvenser for Faxe Kommune

Dato: 10. januar 2014 Emne: Ressourcestrategien og -planen: Konsekvenser for Faxe Kommune NOTAT Dato: 10. januar 2014 Emne: Ressourcestrategien og -planen: Konsekvenser for Faxe Kommune HEW Miljøministeren fremlagde 07.10.13 sin ressourcestrategi, Danmark uden affald, genanvend mere - forbrænd

Læs mere

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK Affaldsplan 2015-2024 Udkast til høring af affaldsplan UNMK 17.2.2015 Affaldsplan 2015-2024 Affaldsbekendtgørelsen fastsætter, at kommunerne skal udarbejde en affaldsplan for håndtering af affald. Planperioden

Læs mere

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014.

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014. Bilag 1 Rebild Kommunes Affaldsplan 2014-24: udkast til målsætninger og handlingsplaner Affaldsplanen skal udarbejdes i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Affaldsplanen skal bestå af 3 dele:

Læs mere

Affaldsplanværktøj. Jord & Affald Den 19. august 2015 VEJLEDNING. 1 http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2013/01/978-87-92903-80-8.

Affaldsplanværktøj. Jord & Affald Den 19. august 2015 VEJLEDNING. 1 http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2013/01/978-87-92903-80-8. VEJLEDNING Jord & Affald Den 19. august 2015 Affaldsplanværktøj Et værktøj for kommuner til beregning af genanvendelsesprocenten samt estimering af potentialer og aktuelle indsamlingseffektiviteter for

Læs mere

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 AFFALDSPLAN 2015 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for

Læs mere

Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model

Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model for ændret affaldsbehandling i Horsens I forbindelse med udarbejdelse af affaldsplan for Horsens Kommune

Læs mere

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

HEW Dato: 22. oktober 2013 Emne: Ressourcestrategien: Konsekvenser for AffaldPlus og ejerkommunerne

HEW Dato: 22. oktober 2013 Emne: Ressourcestrategien: Konsekvenser for AffaldPlus og ejerkommunerne NOTAT HEW Dato: 22. oktober 2013 Emne: Ressourcestrategien: Konsekvenser for AffaldPlus og ejerkommunerne samlet set Miljøministeren fremlagde 07.10.13 sin ressourcestrategi, Danmark uden affald, genanvend

Læs mere

Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune

Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 3 Fraktioner og behandlingsformer... 8 4 Ordninger... 12 5 Affaldsmængder pr. indbygger og husstand...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Supplerende data-2013 vedrørende kommunale indsamlingsordninger... 5 3.2.1 Genanvendelsesprocent

Læs mere

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk !!"#$ Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400

Læs mere

Affald fra husholdninger. GRIBSKOV Kommune

Affald fra husholdninger. GRIBSKOV Kommune Affald fra husholdninger 2014 GRIBSKOV Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 204045 Brevid. 1932920 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien 12. august 2014 Den endelig

Læs mere

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND Affald fra husholdninger 2014 ALBERTSLUND Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes med denne rapport. Rapporten rummer kortlagte affaldsmængder fra 2009 samt en prognose for affaldsmængderne

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE 2014 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD I forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale affaldshåndteringsplan 2014-2024 er denne kortlægnings- og prognoserapport udarbejdet. Affaldsbekendtgørelsens

Læs mere

Affaldsplan for Ringsted Kommune 2014-2024 Bilag 1: Handleplaner. Udkast 26.03.2014 til høring

Affaldsplan for Ringsted Kommune 2014-2024 Bilag 1: Handleplaner. Udkast 26.03.2014 til høring Affaldsplan for Ringsted Kommune 2014-2024 Bilag 1: Handleplaner Udkast 26.03.2014 til høring 2 Indhold 1. Indledning... 4 2. Affaldsplanens opbygning... 5 3. Handleplaner for husholdninger, fokusmaterialer...

Læs mere

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende:

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende: Notat Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger I forbindelse med indgåelse af aftale om etablering af nyt forbrændingsanlæg på Amagerforbrænding, skal

Læs mere

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde:

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde: Forord. I henhold til affaldsbekendtgørelse nr. 1634 af 13.12.2006 skal kommunalbestyrelsen hvert 4. år udarbejde en plan for den kommunale håndtering af affald. Formålet med affaldsplanen er at skabe

Læs mere

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 SAMLERAPPORT VESTFORBRÆNDING

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 SAMLERAPPORT VESTFORBRÆNDING AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 SAMLERAPPORT VESTFORBRÆNDING INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via

Læs mere

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune NOTAT (PTU) Maj 2015 1 INDLEDNING Stevns Kommune samarbejder med KaraNoveren omkring udvikling af nye affaldsløsninger. Hvordan får vi borgerne i Stevns Kommune til at være mere bevidste omkring affald

Læs mere

Dato: 4. juli 2014 Emne: Affaldsplanernes håndtering af centralsorteringsspørgsmålet i de østdanske kommuner

Dato: 4. juli 2014 Emne: Affaldsplanernes håndtering af centralsorteringsspørgsmålet i de østdanske kommuner NOTAT Dato: 4. juli 2014 Emne: Affaldsplanernes håndtering af centralsorteringsspørgsmålet i de østdanske kommuner HEW AffaldPlus-kommunerne har i deres (udkast til) affaldsplaner arbejdet med tanken om

Læs mere

Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 1: Handleplaner. Udkast 26.03.14

Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 1: Handleplaner. Udkast 26.03.14 Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 1: Handleplaner Udkast 26.03.14 2 Indhold 1. Indledning... 4 2. Affaldsplanens opbygning... 5 3. Handleplaner for husholdninger, fokusmaterialer... 6 3.1.

Læs mere

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Marts 2015 1 2 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Denne affaldshåndteringsplan er et værktøj for Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Hoveddel. Udkast 18.04.13 03.12.12

Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Hoveddel. Udkast 18.04.13 03.12.12 Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Hoveddel Udkast 18.04.13 03.12.12 2 Indhold: 1. Forord... 4 2. Indledning... 5 3. Affaldsplanens opbygning... 6 4. Forudsætninger og nationale mål... 7 4.1. Forudsætninger

Læs mere

Affaldsstatus 2010. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus 2010. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2010 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 Telefax 45 16 05 11 Email: nordf@nordf.dk www.nordf.dk 1. Indledning

Læs mere

30 marts 2015 09:57 SVENDBORG. http://klintholm.rameplan.dk/print.aspx?id={92c7093d-e07f-4642-ba0f-aa56388d8929} 1 af 51 30-03-2015 09:57

30 marts 2015 09:57 SVENDBORG. http://klintholm.rameplan.dk/print.aspx?id={92c7093d-e07f-4642-ba0f-aa56388d8929} 1 af 51 30-03-2015 09:57 1 af 51 30-03-2015 09:57 Hjem Oplevelse Vis Rediger Preview 30 marts 2015 09:57 Danish Default Screenshots Ingen Tilstand Dato Sprog Enhed Simulator SVENDBORG 2 af 51 30-03-2015 09:57 Svendborg Indledning

Læs mere

/ Nye affaldsordninger i Stevns kommune. PTU den 20. september 2016

/ Nye affaldsordninger i Stevns kommune. PTU den 20. september 2016 / Nye affaldsordninger i Stevns kommune PTU den 20. september 2016 / Temamødets indhold 1. Hvorfor nye affaldsordninger? 2. Status for mængder og genanvendelse - I fællesskabet og for Stevns 3. Hvad kan

Læs mere

SVENDBORG. Side 1 af 39

SVENDBORG. Side 1 af 39 SVENDBORG Side 1 af 39 Svendborg Indledning Planen kort fortalt Status og mål Bygge og anlægsaffald Husholdningsaffald Målsætninger og sigtelinier Håndtering af de enkelte affaldsfraktioner Affald fra

Læs mere

Affaldsstatus Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2015 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 norfors@norfors.dk www.norfors.dk Indholdsfortegnelse Affaldsstatus

Læs mere

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes

Læs mere

Affaldsplanen blev udarbejdet i et tæt samarbejde mellem de seks ejerkommuner i affaldsselskabet I/S AffaldPlus og selve affaldsselskabet.

Affaldsplanen blev udarbejdet i et tæt samarbejde mellem de seks ejerkommuner i affaldsselskabet I/S AffaldPlus og selve affaldsselskabet. Ændret affaldsordning i Ringsted Kommune. Sag nr. 17/670 Bilag 1 Sagsbeskrivelse Indledning I januar 2011 traf Byrådet beslutning om, hvorledes den fremtidige affaldsordning for enfamilieboliger skulle

Læs mere

Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Hoveddel

Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Hoveddel Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Hoveddel Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014 2 Indhold: 1. Forord... 4 2. Indledning... 6 3. Affaldsplanens opbygning... 7 4. Forudsætninger og

Læs mere

Udkast TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN 2014-2018 ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN. Hovedplan

Udkast TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN 2014-2018 ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN. Hovedplan TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN 2014-2018 ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN Hovedplan 1 INDLEDNING... 2 2 MÅL... 3 2.1 Kommunens overordnede målsætninger... 4 INDHOLDS- FORTEGNELSE Affalds- og

Læs mere

Idékatalog til øget genanvendelse af storskrald fra husholdninger og af brændbart affald fra genbrugspladser

Idékatalog til øget genanvendelse af storskrald fra husholdninger og af brændbart affald fra genbrugspladser Idékatalog til øget genanvendelse af storskrald fra husholdninger og af brændbart affald fra genbrugspladser J.nr. MST-7759-00109 Econet AS Projektnr: A396 Dato: December 2010 rev 004 1 Indhold FORORD

Læs mere

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Side 1 af 53 Ringsted Kommune Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Side 2 af 53 Side 3 af 53 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2

Læs mere

Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 1: Handleplaner. Udkast 03.12.12

Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 1: Handleplaner. Udkast 03.12.12 Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 1: Handleplaner Udkast 03.12.12 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Affaldsplanens opbygning... 3 3. Handleplaner... 4 3.1. Husholdninger... 4 3.1.1. Dagrenovation

Læs mere

Notat. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi

Notat. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi Notat Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi 14. oktober 2013 Dok.nr.: 2013/0000200-95 1. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål Genanvendelsesmål

Læs mere

Formålet med regulativet

Formålet med regulativet Formålet med regulativet Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Fanø Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske

Læs mere

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2 Side 1 af 46 Bilag 1 Side 2 af 46 Side 3 af 46 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Haveaffald 3.1.3 Emballageaffald: Papir/pap 3.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Konference Fossil frie Thy d. 29. november 2012 Inge Werther, DAKOFA Dagens program Affald som ressource Organisk dagrenovation i Danmark Fremtidens energisystem

Læs mere

Kapitel 2 Definitioner

Kapitel 2 Definitioner 1 Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet I medfør af 7 b, 44, stk. 1 og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3, 46 b, stk. 1 og 2, 47, stk. 2 og 3, 48, stk. 4, 8 og 9, 50 d, stk.

Læs mere

Affaldsplan 2014-18 (2014-24)

Affaldsplan 2014-18 (2014-24) Affaldsplan 2014-18 (2014-24) Læsevejledning Dette er et aktivt dokument, hvor du kan klikke dig frem til den ønskede side eller bilag. Du vælger enten indholdsfortegnelsen eller fanebladene øverst, og

Læs mere

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune - et idékatalog Idekatalog Vi er nu nået godt halvvejs i arbejdet med den nye affaldsplan. Indtil nu er der arbejdet med at gøre status over, hvilke ordninger vi tilbyder brugerne, mængden af affald, der

Læs mere

Ressourcestrategi og affaldsstrømme

Ressourcestrategi og affaldsstrømme Ressourcestrategi og affaldsstrømme Seminar on Automation in Waste Handling systems May 13th, 2013 Inge Werther, DAKOFA Ressourceeffektivitet affaldet som ressource Miljøminister Ida Auken 2 kriser, der

Læs mere

Den nationale affaldsplan Hvor langt er vi og hvor skal vi hen?

Den nationale affaldsplan Hvor langt er vi og hvor skal vi hen? Den nationale affaldsplan Hvor langt er vi og hvor skal vi hen? Mette Marie Nielsen & Alan Sørensen Miljøstyrelsen De 4 tog - Input til ny affaldsplan Advisory board for CØ EU s CØpakke Evaluering af RS1

Læs mere

Affaldsanalyse Småt brændbart Randers

Affaldsanalyse Småt brændbart Randers Affaldsanalyse Småt brændbart Randers Rapport udarbejdet for Randers Kommune Econet AS, Claus Petersen 27. juni 2012 Projekt nr. A418 Indhold 1 INDLEDNING 4 1.1 FORMÅL 4 1.2 LOKALISERING 4 1.3 SORTERINGSKRITERIER

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Veksebo Miljørådgivning 2012

Indholdsfortegnelse. Veksebo Miljørådgivning 2012 1 Veksebo M Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og baggrund... 3 1.2 Opsummering... 4 1.3 Udvikling i mængder i Vestforbrændings opland og kommunen... 5 2 Metode... 6 2.1 Afgrænsning... 6

Læs mere

Sorø Kommunes affaldsplan

Sorø Kommunes affaldsplan Page 1 of 24 Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Hovedplanen Page 2 of 24 Page 3 of 24 1 Forord 2 Indledning 3 Affaldsplanens opbygning 4 Sorø Kommunes målsætninger for planperioden 2010-2020 5 Sorø Kommunes

Læs mere

Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Bilag 1-6. Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015

Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Bilag 1-6. Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015 Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Bilag 1-6 Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015 side 2 Affald og Genbrug www.skidtergodt.dk affaldsplan@roskilde.dk tlf. 46313788 Layout: Annabir.dk

Læs mere

Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig

Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig Jette Skaarup Justesen Miljøstyrelsen Ressourcestrategien kommer! Strategi for affaldshåndtering den vil komme i høring. Vi har en god

Læs mere

Affaldsplan 2010-2020

Affaldsplan 2010-2020 Miljø og Natur 2009 Affaldsplan 2010-2020 Forslag Hovedplanen Side 2 af 22 Side 3 af 22 1 Forord 2 Indledning 3 Affaldsplanens opbygning 4 Slagelse Kommunes overordnede målsætninger 4.1 Kommunens målsætninger

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD I forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale affaldshåndteringsplan 2013-2024 er denne kortlægnings- og prognoserapport udarbejdet. Affaldsbekendtgørelsens (BEK nr.

Læs mere

UDKAST TIL HØRINGSVERSION 14. MARTS 2014

UDKAST TIL HØRINGSVERSION 14. MARTS 2014 UDKAST TIL HØRINGSVERSION 14. MARTS 2014 AFFALDSPLAN 2014-2018 (2024) Kortlægning Hvidovre Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INDLEDNING... 3 2. AFFALDSORDNINGER OG MODTAGEANLÆG...

Læs mere

Indledning... 3 Metode... 6 Affaldsmængder frem til 2024... 10 Kommunale affaldsmængder... 14 Bemærkninger til tabeller... 20

Indledning... 3 Metode... 6 Affaldsmængder frem til 2024... 10 Kommunale affaldsmængder... 14 Bemærkninger til tabeller... 20 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og baggrund... 3 1.2 Opsummering... 4 1.3 Udvikling i mængder i Vestforbrændings opland og kommunen... 5 2 Metode... 6 2.1 Afgrænsning... 6 2.2 Beregningsmetode...

Læs mere

Undersøgelse af brændbart erhvervsaffald fra Djursland

Undersøgelse af brændbart erhvervsaffald fra Djursland Undersøgelse af brændbart erhvervsaffald fra Djursland Econet AS Udarbejdet af: Casper Mayland og Claus Petersen Dato: 5. juni 2017 Projekt: 620 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 2. Formål... 3 3. Fremgangsmåde...

Læs mere

Ressourcestrategi med. fokus på organisk affald. v/linda Bagge, Miljøstyrelsen

Ressourcestrategi med. fokus på organisk affald. v/linda Bagge, Miljøstyrelsen Ressourcestrategi med fokus på organisk affald v/linda Bagge, Miljøstyrelsen Køreplan for et ressourceeffektivt EU fra 2011 - Vision frem til 2050 I 2020 bliver affald forvaltet som en ressource. Affaldet

Læs mere

FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE

FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE oktober 2014 1 Indhold Indledning... 3 Mål for planen... 4 Udgangspunkt 2013... 4 Nationale og EU krav... 5 Status og mål... 7 Status for initiativer

Læs mere

FREDENSBORG- HUMLEBÆK KARLEBO ERHVERVSAFFALD HØRSHOLM NORDFORBRÆNDING ALLERØD SØLLERØD VEJLEDNING OG REGLER

FREDENSBORG- HUMLEBÆK KARLEBO ERHVERVSAFFALD HØRSHOLM NORDFORBRÆNDING ALLERØD SØLLERØD VEJLEDNING OG REGLER ERHVERVSAFFALD VEJLEDNING OG REGLER NORDFORBRÆNDING KARLEBO ALLERØD FREDENSBORG- HUMLEBÆK HØRSHOLM SØLLERØD Denne folder om håndtering af erhvervsaffald involverer virksomheder, transportører og affaldsmodtagere

Læs mere

Affaldsplanlægningens retlige hierarki

Affaldsplanlægningens retlige hierarki Affaldsplanlægningens retlige hierarki Specialistadvokat (L) Jacob Brandt 2 Disposition Hvoraf udspringer det retlige grundlag for lægningen, herunder navnlig i lyset af - affaldsdirektivet - miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Udkast TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN. Bilag

Udkast TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN. Bilag TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN 2014-2018 ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN Bilag INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MÅL 1.1 Dagrenovation 1.2 Papir 1.3 Storskralds 1.4 Haveaffalds 1.5 Glascontainere 1.6 Genbrugspladser

Læs mere

Kilder og affaldshåndtering ved fjorden Thomas Budde Christensen Lektor, Roskilde Universitet

Kilder og affaldshåndtering ved fjorden Thomas Budde Christensen Lektor, Roskilde Universitet Kilder og affaldshåndtering ved fjorden Thomas Budde Christensen Lektor, Roskilde Universitet Affaldsforbrænding Kort over affaldsforbrændingsanlæg 29 affaldsforbrændings-anlæg i Danmark. Kapaciteten varier

Læs mere

KERTEMINDE. Side 1 af 44

KERTEMINDE. Side 1 af 44 KERTEMINDE Side 1 af 44 Kerteminde Indledning Planen kort fortalt Status og mål Bygge og anlægsaffald Husholdningsaffald Opfølgning på mål Målsætninger og sigtelinier Håndtering af de enkelte affaldsfraktioner

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Affald Totale affaldsmængder Husholdningsaffald - kildesortering Farligt affald Behandling Borgertilfredshed Baggrund for data om affald November 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020 Husholdninger Dagrenovation Information om sortering og om eksisterende ordninger En øget udsortering af genanvendelige materialer fra husholdningsaffald. Etablere affaldsøer i kolonihaver Optimere mulighederne

Læs mere

Tårnby Kommune. Affaldsplan Bilag

Tårnby Kommune. Affaldsplan Bilag Tårnby Kommune Affaldsplan 2010 Bilag Side 2 Indhold 1 Forord... 5 2 Opfyldelse af mål 2000-2012... 7 2.1 Mål... 7 2.2 Udviklingen i mængderne fra 2004-2007... 8 2.3 Initiativer... 10 2.3.1 Bemærkninger

Læs mere

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Page 1 of 49 Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Page 2 of 49 Page 3 of 49 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 2.1 Husholdninger 2.1.1 Dagrenovation 2.1.2 Papir og pap 2.1.3 Glas 2.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Økonomien i sorteringsanlæg

Økonomien i sorteringsanlæg Økonomien i sorteringsanlæg Miljøstyrelsen 1 INDLEDNING 2 2 OVERORDNEDE RESULTATER 3 Forfatter: MB/LH Dato: 11-08-2017 Version: 8 3 AFFALDSTYPER OG MÆNGDER 5 3.1 Affaldstyper 5 3.2 Mængder 5 4 METODE 6

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

Forslag til. Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan 2014-2018

Forslag til. Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan 2014-2018 Forslag til Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan 2014-2018 Bornholms Affaldsbehandling Almegårdsvej 8 3700 Rønne Tlf.: 56 95 92 00 Fax: 56 95 92 03 Bofa en virksomhed i Bornholms E-mail: Regionskommune

Læs mere

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Sag nr.: 155280 Dato: 17.11.2015 E-mail: hbd@j-k-as.dk Ordninger for husholdningsaffald i andre kommuner Data over 4 kommuner og Fanø er opstillet i nedenstående

Læs mere

Affaldsplanværktøj. Udarbejdet for Miljøstyrelsen af Affaldskontoret ApS, 11. august 2016 Side 1 af 12

Affaldsplanværktøj. Udarbejdet for Miljøstyrelsen af Affaldskontoret ApS, 11. august 2016 Side 1 af 12 Affaldsplanværktøj Et værktøj for kommuner til beregning af genanvendelsesprocenten samt estimering af potentialer og aktuelle indsamlingseffektiviteter for fokusmaterialerne papir, pap, plast, glas, metal,

Læs mere

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Bakkegårdsvej Højvangen. Miljøberetning 2010 Indledning Både besøgstal og mængder er faldet i 2010. Besøgstallet er for de to pladser,

Læs mere

Notat Midtvejsevaluering af handleplan i Affaldsplan 2009-2012

Notat Midtvejsevaluering af handleplan i Affaldsplan 2009-2012 Notat Midtvejsevaluering af handleplan i Affaldsplan 2009-2 Roskilde Kommune November 0 INDHOLD 1. Indledning... 3 Planens initiativer... 3 Affaldsmængder... 3 2. Affaldsplanens initiativer... 3 Generelle

Læs mere

Vordingborg Kommunes affaldsplan 2009-2012

Vordingborg Kommunes affaldsplan 2009-2012 Side 1 af 54 Vordingborg Kommune Vordingborg Kommunes affaldsplan 2009-2012 Bilag 1 Side 2 af 54 Side 3 af 54 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation

Læs mere

Ressourcestrategi for. drivere, mulige mål og initiativer

Ressourcestrategi for. drivere, mulige mål og initiativer Ressourcestrategi for affaldshåndtering 2013-18/24: 18/24: drivere, mulige mål og initiativer v/morten Carlsbæk, Miljøstyrelsen Den tørre del af husholdningsaffaldet DAKOFA konference 5. februar 2013 Er

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport

Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport Kortlægning og prognoser Furesø Kommune, Affaldsplan 2009 2012, kortlægningsrapport 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan 2005-2008...

Læs mere

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Side 1 af 50 Ringsted Kommune Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 2 Side 2 af 50 Side 3 af 50 1 Indledning 2 Affaldsplanens opbygning 3 Målopfyldelse 2005-2008 3.1 Udviklingen i affaldsmængder

Læs mere

FAABORG MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG MIDTFYN KOMMUNE FAABORG MIDTFYN KOMMUNE Side 1 af 47 Faaborg Midtfyn Kommune Indledning Planen kort fortalt Status og mål Nationale Målsætninger og sigtelinier Status fra tidligere affaldsplan Nedgravede affaldsbeholdere

Læs mere

Affaldsplan for Sorø Kommune Bilag 1: Handleplaner

Affaldsplan for Sorø Kommune Bilag 1: Handleplaner Affaldsplan for Sorø Kommune 2014-2024 Bilag 1: Handleplaner Udkast af 23. marts 2014 Godkendt af Byrådet 20. maj 2014 til offentlig høring 2 Indhold 1. Indledning... 4 2. Affaldsplanens opbygning... 5

Læs mere

FANØ KOMMUNE. Affaldsplan

FANØ KOMMUNE. Affaldsplan FANØ KOMMUNE Affaldsplan 2016 2028 Indhold Forord... 4 Indledning... 5 Ressourcerne i affaldet skal udnyttes bedre... 5 Fanø Kommunes mål i 2022... 5 Forventede resultater i planperioden... 5 Udviklingen

Læs mere

1 Status... 23. 2 Prognose... 34 3 Modtage og behandlingsanlæg samt kommunale og fælleskommunale anlæg... 34

1 Status... 23. 2 Prognose... 34 3 Modtage og behandlingsanlæg samt kommunale og fælleskommunale anlæg... 34 Kortlægning FORSLAG Indholdsfortegnelse i kortlægning 1 Status... 23 1.1. Status for affaldsdata... 23 1.1.1. Husholdningsaffald... 23 1.1.2. Erhvervsaffald... 27 1.2. Status for Affaldsplan 2008 2016...

Læs mere

Offentlig høring af affaldsplan 2015 2018, gældende for Aarhus Kommune.

Offentlig høring af affaldsplan 2015 2018, gældende for Aarhus Kommune. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. november 2014 Høring af affaldsplan 2015 2018 Offentlig høring af affaldsplan 2015 2018, gældende for Aarhus Kommune. 1. Resume

Læs mere

Udkast. Affaldsplan 2005-2016

Udkast. Affaldsplan 2005-2016 Udkast Affaldsplan 2005-2016 1. INDLEDNING 3 1.1. Definitioner 4 2. REGERINGENS AFFALDSSTRATEGIPLAN 2005 2008 6 3. ADMINISTRATIVE FORHOLD 8 3.1. Samarbejdsaftale med nomi i/s 8 3.2. Samarbejdsaftale med

Læs mere

Grønt Regnskab Temarapport GENBRUG OG AFFALD 2013

Grønt Regnskab Temarapport GENBRUG OG AFFALD 2013 Grønt Regnskab Temarapport GENBRUG 2013 INDLEDNING - BESKRIVELSE AF OMRÅDET... 3 MÅL FOR OMRÅDET... 4 OPGØRELSER... 5 KONKLUSION - BESKRIVELSE AF UDVIKLING... 7 OPGØRELSER/GENBRUGSPLADSERNE... 8 KONKLUSION

Læs mere

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1 Side 1 af 25 Hovedplanen Side 2 af 25 Side 3 af 25 1 Forord 2 Indledning 2.1 Rammerne for affaldsplanen 3 Affaldsplanens opbygning 4 Haderslev Kommunes målsætninger 4.1 Målsætninger for perioden 2009-2012

Læs mere

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Den generelle del af regulativet er affaldsbekendtgørelsens tekst og erstatter de nugældede regulativers generelle indledninger med angivelse

Læs mere

NOTAT TIL POLITISKE UDVALG

NOTAT TIL POLITISKE UDVALG NOTAT TIL POLITISKE UDVALG 5. november 2014 ML Ver. 7 Høring af Affaldsplan 2014 Resume I forbindelse med høring af Affaldsplan 2014 er der indkommet 15 høringssvar fra borgere, boligforeninger, interesseorganisationer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord Læsevejledning Opsamling Affaldskortlægning Prognose

Indholdsfortegnelse. 1. Forord Læsevejledning Opsamling Affaldskortlægning Prognose Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Prognose 2013-2024... 4 3.2.1 Udvikling i mængder i Vestforbrændings opland og kommunen...

Læs mere

Bekendtgørelse om affald

Bekendtgørelse om affald Fornyet høring over tilmeldeordning for virksomhedernes adgang til genbrugspladser samt nye gebyrbestemmelser Bekendtgørelse om affald. Etablering af og krav til visse ordninger for virksomheder 39. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Indledning. Byrådet. Baggrund for ny affaldsordning i Roskilde Kommune

Indledning. Byrådet. Baggrund for ny affaldsordning i Roskilde Kommune Byrådet Veje og Grønne Områder Sagsnr. 204045 Brevid. 2208095 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Baggrund for ny affaldsordning i Roskilde Kommune 28. oktober 2015 Dette notat er opdateret

Læs mere

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering Notat Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 2. december 2013 Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering Indledning Administrationen fremlagde 12. december 2012 notat

Læs mere

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 1- målsætning og planlægning

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 1- målsætning og planlægning Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024 Del 1- målsætning og planlægning 1 Indledning..3 Målsætning...5 Fokusområde 1: Bedre sortering...5 Fokusområde 2: Mere effektiv og miljøvenlig indsamling

Læs mere

PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD. Chef AffaldGenbrug

PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD. Chef AffaldGenbrug PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD Yvonne Thagaard Andersen Økonomiseminar 06. december 2016 Chef AffaldGenbrug GENBRUGSPLADSER OG MODTAGELSESANLÆG I VEJLE KOMMUNE

Læs mere