KOM GODT I GANG MED INKLUSIONSARBEJDET VIDEN OG INSPIRATION FRA ROSKILDEPROJEKTET UNIVERSITY COLLEGE VEST PROFESSIONSHØJSKOLE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOM GODT I GANG MED INKLUSIONSARBEJDET VIDEN OG INSPIRATION FRA ROSKILDEPROJEKTET UNIVERSITY COLLEGE VEST PROFESSIONSHØJSKOLE"

Transkript

1 KOM GODT I GANG MED INKLUSIONSARBEJDET VIDEN OG INSPIRATION FRA ROSKILDEPROJEKTET UNIVERSITY COLLEGE VEST PROFESSIONSHØJSKOLE 1

2 INDLEDNING Du har nu taget fat på at læse en guide, med bud på, hvordan man kan komme i gang med at arbejde med social inklusion med udgangspunkt i ny viden, produceret i Roskildes dagtilbud. Men først beskriver vi lidt om baggrunden for, hvordan denne nye viden er opstået. I 2006 afsatte regeringen 190 mio. kr. i en pulje til Bedre kvalitet i dagtilbud. Puljen blev øremærket til udviklingsprojekter rundt om i landets kommuner, indenfor konkrete temaer. Et af temaerne var Udsatte børn. Roskilde Kommune fik midler fra puljen. 4 dagtilbud, dvs. Børnehusene Dommervænget, Solgården, Æblehaven, Vognmandsparkens Børnehave, Dagplejen, PPR og børneafsnittet i Børn og Kultur og NVIE (Nationalt Videncenter for Inklusion og Eksklusion) har i en 3 årig periode arbejdet med temaet: INKLUSION AF UDSATTE BØRN I DAGTILBUD. Et gennemgående argument for projektet har været, at opkvalificering af personalet er afgørende, hvis ønsket om at inkludere alle børn indenfor dagtilbuddenes almindelige rammer skal kunne imødekommes. Projektet har arbejdet med nye pædagogiske metoder, som deltagerne har integreret i hverdagen for at skabe en bedre indsats overfor børnene. Blandt andet har det været helt centralt i projektet, at vi har ændret sprogbrug sådan, at begrebet udsatte børn er erstattet med begrebet børn i udsatte positioner. I den inkluderende tilgang forsøger vi at sætte fokus på børnenes deltagelse i fællesskabet, bl.a. ved at fokusere på relationer og ved at ændre rammerne og betingelserne for fællesskabet. I projektet har vi arbejdet på følgende områder: O p k v a l i fi cering af personalet i form af kurser for alle medarbejdere. Udvikling af nye pædagogiske metoder. Forældresamarbejde, som medvirkende faktor for inklusion. Ændret organisering/ struktur i nogle af institutionerne samt i PPR med oprettelse af Udrykningsteamet. Etablering af særlig dagpleje til for tidligt fødte børn. Spørgsmålet som ofte stilles i tiden er: Hvad er en inkluderende faglighed? Hvordan kommer man i gang med at arbejde med social inklusion? Hvilke metoder og tankegange kan man med fordel tage udgangspunkt i som medarbejdergruppe og som leder i det pædagogiske felt? Denne guide er tænkt som en appetitvækker til at arbejde pædagogisk med social inklusion. Den videregiver den vigtigste viden der er skabt i Roskildeprojektet, og den giver gode tip om, hvor man ellers kan søge viden om inkluderende arbejde i daginstitutioner. Det er vores håb, at den nye viden, kan inspirere, give mod og lyst til, at arbejde i retning af inklusion i hverdagen. Guiden består af fire afsnit: Det første fortæller om nogle af de metoder der er brugt og udviklet i projektet, det andet fortæller om nogle af de tankegange, der er skabt. Det tredje afsnit præsenterer kort to af de projekter, der er blevet arbejdet med i institutionerne. Sidste afsnit er en kommenteret litteraturliste, der viser videre veje til at skaffe sig viden om arbejdet med social inklusion i daginstitutionerne. God læselyst og god arbejdslyst om temaet inklusion! 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. METODER» side 4 Videooptagelser Vendepunktsfortællinger Udrykningsteamet 2. TANKEGANGE» side 8 Hvad er social inklusion Fra udsatte børn til børn i udsatte positioner Pædagogiske dilemmaer i inklusionsarbejdet 3. EKSEMPLER FRA PRAKSIS» side 13 Inkluderende forældresamarbejde Inklusion og eksklusion ved buffeten 4. MERE VIDEN» side 14 3

4 1. METODER Alt pædagogisk arbejde, der søger at finde nye veje, benytter sig både af at tænke nye pædagogiske tanker og nogle metodiske fremgangsmåder, der sammen kan vejlede og inspirere til ny praksis. Både tankerne og metoderne har brug for at blive brugt og udviklet i fællesskab, hvis man vil ændre på nogle af de daglige tilgange til arbejdet. I institutionerne i Roskilde er der brugt mange personaletimer på at diskutere både faglige og teoretiske tilgange og på at iværksætte forskellige metoder, der har understøttet udviklingen af det pædagogiske arbejde. De metoder, der har været særligt frugtbare er brugen af video-observationer, vendepunktsfortællinger og det at kunne bruge det nydannede udrykningsteam. VIDEO-OBSERVATIONER Arbejdet med inkluderende pædagogik har i alle de deltagende institutioner taget udgangspunkt i et særligt område, hvor en mere inkluderende praksis var ønskelig. Medarbejdergrupperne startede med at finde frem til, hvilke situationer de fandt bekymrende, når talen var på social inklusion. Sammen bestemte de sig så for et fælles udviklingstema. Derefter blev de pædagogiske temaer dokumenteret så man i fællesskab kunne se nærmere på den bekymrende praksis. Det var ikke besluttet, at der skulle bruges en bestemt dokumentationsform, men det stod hurtigt klart for alle deltagere, at formen med video havde nogle særlige fordele. Den præcise gengivelse af de sociale situationer gav helt unikke muligheder for få øje på arbejdsdelingen og organiseringen af arbejdet. Netop arbejdsdelingen og organiseringen havde ofte stor betydning for, hvordan der blev skabt deltagelsesmuligheder i det pædagogiske rum. I Børnehuset Dommervænget var både personale og forældre opmærksomme på, at morgenerne ikke var særlig hyggelige. Ved at videofilme kunne institutionen lave en nuanceret beskrivelse af morgenen i institutionen: Om morgenen åbner vi i alrummet, hvor børnehaven og vuggestuen er sammen. Morgenen virkede kaotisk, der var mange børn og voksne. Der var meget uro og larm. Det var meget servicering og affodring over situationen om morgen. Vi oplevede, at de voksne havde mere fokus på det praktiske omkring morgenmaden i stedet for at skabe nærvær ved morgenbordet. Der var børn, der ikke blev mødt med det samme de kom om morgenen. Der var børn, der sad ved morgenbordet, selvom de ikke var sultne. De voksne rejste sig mange gange fra bordet, for at hente ting, tage imod børn, tage telefonen m.m. Der var børn, der ikke blev set, mens de sad og spiste morgenmad. Der blev smurt rugbrød ved morgenbordet som skulle bruges kl til formmiddagsfrugten i vuggestuen. Der var børn, der ikke vidste hvad de skulle tage sig til, når de var kommet ned fra morgenbordet. Der var mange børn, der blev afleveret i alrummet og fik serveret en bolle, selv om de havde spist hjemmefra. Der var personaler, der gik igennem alrummet inden de var mødt på arbejdet. Der var børn, der gik rundt i alrummet uden af have noget at tage sig til. Personalet gennemså videooptagelserne og arbejdede med dem ud fra følgende spørgsmål: Hvordan skabes udsatte positioner? Hvad giver adgang til deltagelse? 4

5 Hvilke dilemmaer befinder personalet sig i? Hvilke forskellige inkluderende handlingsalternativer, af såvel pædagogisk som organisatorisk art, findes der? I ovennævnte institution, der havde fokus på deres morgener, resulterede dette spørgearbejde i en lang række handlingsforslag. Fx: Børnene skal først sættes ved bordet, når der er en voksen, der har mulighed for at være med ved bordet (sikrer nærvær, ingen eksklusioner), De voksne skal placere sig, så de kan se når forældre og børn kommer ind i alrummet (forældre og børn skal imødekommes, når de kommer ind i alrummet, derved skabes der tryghed for børn og voksne) etc. Efter at de nye handlemåder er blevet afprøvet i nogle uger, laves der videooptagelser af indsatsen. Disse beskrivelser af før og efter bruges til at lave vendepunktsfortællinger med. VENDEPUNKTSFORTÆLLINGER Når der arbejdes med udvikling af praksis er det meget opmuntrende, at man som personale kan konkretisere og dokumentere resultaterne af det krævende arbejde. I Roskildeprojektet er der brugt vendepunktsfortællinger om før og efter den inkluderende indsats. Før og efter har taget udgangspunkt i video optagelserne, men kan selvfølgelig også tage udgangspunkt i andre former for dokumentation. Fortællingen bygges op, så der opstår en spænding, og spændingen forløses af det positivt overraskende, som er et resultat af den inkluderende indsats. TIL HØJRE ER ET UDDRAG FRA FØR OG EFTER DELEN AF EN FORTÆLLING FRA BØRNEHUSET SOLGÅRDEN: FØR INKLUSIONSKURSET: Vi bliver opmærksomme på drengen, da han er godt 4 år og opdager hurtigt, at noget er helt galt. Han er reagerer udad, slår og skriger. Han viser næsten kun negative følelser og bruger udtryk som Jeg hader min børnehave og Jeg hader de andre børn. Vi var meget bekymrede. Vores tanker gik i retning af diagnose, støttepædagog, psykolog m.m. Vi så drengen som den ansvarlige i de fleste relationer, og så at han konstant ekskluderede sig selv. Vi stigmatiserede ham ofte som vred og ufølsom i forhold til andre. Vi tænkte ikke altid over, hvordan vi forstærkede vores negative følelser/holdninger overfor hinanden ved at tale negativt om ham. Vi så ham som enkeltstående individ og ikke så meget hans reaktioner i sammenhold med de andre børn og deres reaktionsmønstre. EFTER INKLUSIONSKURSET: Vi begynder at se på drengens position i fællesskabet. Er han virkelig altid den ansvarlige, blot fordi han råber og slår, eller er der ting der trigger hans reaktioner i den måde, vi planlægger hverdagen på, eller i den måde de andre børn omgiver ham på? Vi begynder derfor at se på hans venner, og hvilke positioner de og vi som voksne indtager omkring ham. Vi begynder stille og roligt at kunne tage situationerne i opløbet ved at forberede drengen på det, der skal ske. Vi begynder at anerkende hans følelser, sætte ord på hans tanker og frustrationer. Vi tager os tid til at være anerkendende i den enkelte situation, da dette bevirker at situationen faktisk er hurtigere ovre, og at drengen føler at han er blevet forstået. Vi bruger humor i stedet for irritation. Vi husker hinanden på hans stærke sider. Vi bruger videooptagelser og bliver opmærksomme på de udsatte positioner vi selv sætter drengen i. Dette kan eksempelvis være til samling, hvor vi gennem mange år har haft en dagsorden som voksne, som ikke nødvendigvis er den bedste for børnene. Vi begynder at se på relationerne og gruppen i samspil med drengen i stedet for at se på drengen alene og vi kontakter Udrykningsteamet. 5

6 UDRYKNINGSTEAM En vigtig del af Roskildeprojektet er oprettelsen af det udrykningsteam, der nævnes ovenfor. Målet med teamet er at kunne yde hurtig bistand, når en institution har bekymringer omkring et barn eller en gruppe af børn. Hvor en institution før kunne vente meget længe på at få hjælp fra PPR, går der nu maximalt to dage før den første kontakt til institutionen er etableret. I udrykningsteamets vendepunktsfortælling som de kalder fra problemløser til procesudvikler beskriver de, hvordan deres arbejde som traditionelle støttepædagoger har skiftet karakter: Men hjælpen fra udrykningsteamet skulle også gerne gå i gang længe før der er gået fuldstændig hårknude i det pædagogiske arbejde, og institutionens personale står med et barn eller en gruppe børn, som de ikke magter og orker længere. Man kan altså som institution hurtigt få ressourcer udefra, der kan bidrage til udviklingen af en mere fremad rettet og inkluderende praksis. fra alenehedsfølelse til teamspiller, fra leder i egen proces til proces udvikler, fra ekstra hænder til vidensformidler, fra rapportskriver til konsultativt møde, fra problemløser til vejleder fra anvisning til refleksion Hjælp fra udrykningsteamet er altså i høj grad et tilbud om øjne udefra, der danner grundlag for en vejlederindsats, som er præcist målrettet til institutionen. Det gælder om, at der kan komme nogle nye vinkler, som Udrykningsteamet bringer ind i institutionens pædagogiske arbejde og personalesamarbejde om at udvikle det pædagogiske rum omkring barnet eller børnegruppen. Udrykningsteamet kan bruges, når personalet er bekymret for trivsel og det sociale samspil i børnegruppen, eller nå der er bekymring om et enkelt barns udvikling og trivsel. Der er ikke tale om den traditionelle støttepædagogiske indsats med fokus på ændringer hos det enkelte barn. 6

7 Udrykningsteamet kan bruges, når personalet er bekymret for trivsel og det sociale samspil i børnegruppen, eller når der er bekymring om et enkelt barns udvikling og trivsel. 7

8 2. TANKEGANGE Udviklingen af det pædagogiske arbejde er blevet inspireret af intensivt fælles arbejde med pædagogiske begreber og pædagogisk teori. For at kunne gå nye veje i det pædagogiske arbejde, skal der skabes et fælles rum, hvor institutionen udvikler sin egen forståelse af det inkluderende arbejde. Grundstammen i projektarbejdet har været at skabe en dækkende definition af social inklusion. Her præsenterer vi den samlede definition og to af de væsentligste delementer i definitionen nemlig begrebsændringen fra udsatte børn til børn i udsatte positioner og forståelsen af inklusionsarbejdet som håndtering af vanskelige pædagogiske dilemmaer. HVAD ER SOCIAL INKLUSION I Roskildeprojektet har de involverede institutioner og dagplejere altså arbejdet intensivt med begrebet social inklusion. Arbejdet udkrystaliserede sig omkring fire væsentlige forhold: 1) Retten til deltagelse, 2) opmærksomhed på børn på kanten af fællesskaberne, 3) personalets ansvar for at alle børn har adgang til meningsfulde fællesskaber og endelig 4) at inklusionsarbejde skal udøves i dyb respekt for det enkelte barns personlige integritet. I samarbejde med NVIE (Nationalt Videncenter for Inklusion og Eksklusion) blev de fire områder spidsformuleret på denne måde: 1. Personalet må overveje og afveje dilemmaet individ/ fællesskab på baggrund af et princip om, at alle børn i dagtilbud har ret til deltagelse i hverdagslivets signifikante fællesskaber 2. Personalet er opmærksomme på de børn, der kontinuerligt indgår i udsatte positioner i institutionens 8

9 Da det er den voksne, der har ansvaret og magten i dette sociale rum, bliver man også meget mere sårbar, fordi man selv må påtage sig en større del af ansvaret for barnets eller børnegruppens trivsel og mistrivsel. Arbejdet med social inklusion kræver altså en modig personalegruppe. Og man skal forberede sig på store udfordringer både som person og som personalegruppe. Svaret på denne udfordring er udvikling af den personlige faglighed og kollektive faglighed. Så fokus holdes på det pædagogiske arbejde og netop ikke kommer til at handle om den enkeltes personlighed Til gengæld for dette får man et større pædagogisk manøvrerum, da det er noget lettere at ændre de sociale forhold og organiseringen af institutionens fællesskaber end det er, at ændre på barnet selv. Forståelse af udsatfællesskaber og imødegår hindringer for deltagelse ved at eliminere uretfærdige og fagligt illegitime ekskluderende mekanismer i institutionens hverdag, 3. De professionelle tager ansvaret for at udvikle og udvide mulighederne for, at alle børn, ud fra forskellige sociale positioner, får adgang til at deltage og opleve deres deltagelse som meningsfulde bidrag i fleksible fællesskaber 4. De professionelle skal konkret respektere, at det enkelte barn selv skal tage initiativ til, ønske eller som minimum billige tiltag, der har til hensigt at forandre dets marginale eller udstødte position til en mere sikker og varig position præget af højere grad af deltagelse tingene påvirker hinanden, så er det også sådan at man kan ændre på nogle ting udvendigt, ændre på relationerne, ændre på positionerne, fordi det påvirker barnet. Så man skal tænke barnet som en del af et fællesskab, som en del af en social sammenhæng og ikke som et selvstændigt væsen, der ikke påvirker andre eller bliver påvirket af andre (Medarbejder i Børnehuset Dommervænget). Det er altså ikke barnet som sig selv der er udfordringen, men barnets rolle i det sociale samspil og i den sociale organisering. På den måde er udsatheden ikke en egenskab ved barnet, men en beskrivelse af den position barnet befinder sig i. Dermed bliver det sociale samspil og den sociale organisering det, der sættes i fokus for en pædagogisk analyse og en pædagogisk indsats. Disse fire principper forsøger tilsammen at definere, hvad arbejdet med social inklusion i institutionen indebærer. De er meget fortættede og kan sagtens hver især være udgangspunkt for en god diskussion til et personalemøde. Her kan de gennemdiskuteres, man kan se på om man egentlig har den samme forståelse af de mange forskellige begreber, og man kan nuancere og måske korrigere dem for at gøre dem til institutionens egne. FRA UDSATTE BØRN TIL BØRN I UDSATTE POSITIONER Det er et gennemgående udsagn fra deltagerne i Roskildeprojektet, at ændringen af børnesynet er en hjørnesten, når der skal arbejdes mere inkluderende: Jeg tænker, at man skal se barnet i en sammenhæng og ikke selvstændigt. Altså at tingene påvirker hinanden. Når 9

10 hed som en social definition, der står til social ændring, ændrer den voksnes ansvar og den voksnes rolle. At deltage i børns leg bliver for eksempel en vigtig arena for det pædagogiske arbejde: Jeg tror vi nu meget oftere kan mærke, at den dér leg kan udløse en konflikt, og så går vi ind og leger med, eller vi går ind og siger, hvad med om vi gik ned og spillede fodbold, eller hvad med at vi sætter det der bræt op som vi havde i går, så kan vi lege balance her. Altså, vi går ind og leger med på deres præmisser, eller vi sætter noget andet i gang for dem (medarbejder fra Børnehuset Æblehaven) PÆDAGOGISKE DILEMMAER I INKLUSIONSARBEJDET Det har altså været helt grundlæggende i projektet at arbejde med alle børns ret til deltage i fællesskaber, som de hver især oplever som vigtige at deltage i. Det være sig rene børnefællesskaber eller fællesskaber, der også består af en eller flere voksne. Men barnets ret kan udfordre fællesskabets ret et nyt barns indtræden i et socialt fællesskab kan ændre det så meget, at der ikke længere er tale om det samme fællesskab eller dets forsøgsvise indtræden kan opløse fællesskabet. Hvordan dette dilemma skal håndteres, vil altid være et meget praktisk spørgsmål, som hviler på kendskab til de enkelte børn, børnegruppen og de fællesskaber der er etableret i sin egen verden men ofte vil man som professionel skulle tage nogle valg, som ikke er til gode for alle på det aktuelle tidspunkt. som uformåenhed. Peter vil rigtig gerne være med i legen, men hvis jeg hjælper ham med at få adgang, er jeg ret sikker på at nogle andre børn i periferien siver Men det, der føles som en personlig klemme, der er svær at komme ud af, er faktisk et fagligt dilemma. Og dilemmaer kan ikke løses, de kan håndteres. For et dilemma handler om to lige betydningsfulde værdier, som kompletterer og udelukker hinanden. Men hvis de bliver tydeliggjorte kan man i fællesskab diskutere og prioritere og værdisætte. Hos dagplejerne, der arbejder med for tidligt fødte børn, optrådte et dilemma om dine og mine børn i dagplejen. På den ene side er det virkelig vigtigt at dagplejeren har et særligt blik og hjerte for sine børn, men samtidig skal også disse børn have rum til at udvikle sig på egne præmisser i nogle større sociale fællesskaber. Når dette dilemma mellem afskærmning og udvikling bliver tydeliggjort, kan dagplejerne tage stilling i de konkrete situationer i legestuen, og børnene kan være både dine, mine og vores børn. Når man som pædagogisk medarbejder står midt i situationen og skal tage en rask beslutning, kan det ofte føles 10

11 Jeg tænker, at man skal se barnet i en sammenhæng og ikke selvstændigt. Altså at tingene påvirker hinanden. (Medarbejder i Børnehuset Dommervænget) 11

12 12 Vi kan se at børnene får flere venner end før og at forældrene er blevet bedre til at se på hele børnegruppen og ikke kun deres eget barn.

13 3. EKSEMPLER FRA PRAKSIS Når man skal til at arbejde med social inklusion i daginstitutionen, er det vigtigt at arbejde fokuseret, så man kan få øje på resultaterne af ens arbejde. Det er vigtigt med en tidshorisont, så man ved hvornår projektet starter og hvornår det slutter, og det er vigtigt at dokumentere arbejdet så det kan udsættes for eftertanker og refleksion evaluering. Arbejde med social inklusion kan antage nærmest uendelig mange former. Her er to eksempler: INKLUDERENDE FORÆLDRESAMARBEJDE I Vognmandsparken har der gennem projektet været fokus på forældresamarbejdet og på forældresamarbejdets betydning for børnenes deltagelse i venskaber og fællesskaber. Der er både blevet arbejdet med at formidle viden om børnefællesskabernes betydning på forældremøder, med forældrenes muligheder for at bidrage og deltage som betydningsfulde aktører i institutionen, og med samarbejdet med forældrene om at skabe gode relationer børnene imellem. Et af dilemmaerne i dette arbejde har været dilemmaet mellem venskab og fællesskab, hvor det på den ene side er et gode at have en bedsteven, men hvor denne tosomhedsrelation samtidig gør barnet sårbart og kan stå i vejen for andre og måske mere fleksible børnegrupperinger. Ved projektets afslutning opsummerer personalet: I de sidste 3 år har vi lært meget om inklusion og eksklusion. Vi tænker på positioner i det daglige og at vi konstant er i dilemmaer. Vi har opnået vores mål, da vi kan se at børnene får flere venner end før og at forældrene er blevet bedre til at se på hele børnegruppen og ikke kun deres eget barn. Her ved projektets afslutning er vi blevet bekræftet i, at det for os var vigtigt at starte med forældredelen. Vi oplever at forældre og personale i fællesskab kan hjælpe børnene med at skabe flere og bedre venskaber og fællesskaber. INKLUSION OG EKSKLUSION VED BUFFETEN Mange institutioner har arbejdet med at udvikle en mere inkluderende pædagogik i nogle specifikke situationer på nogle bestemte steder i institutionen. Det har for eksempel været i garderoben når børnene skal ud, ved buffeten når der skal spises frokost eller ved modtagelsen i alrummet om morgenen. I børnehuset Dommervænget er der blandt andet blevet arbejdet med buffeten. På videoen af buffeten kunne personalet blandt andet høre og se, at der blev råbt til et barn fra den ene ende til den anden ende af køkkenet, at der altså ikke var plads, nu skulle hun eller han gå tilbage. Og som en medarbejder kommenterede: det er jo virkelig at ekskludere et barn fra fællesskabet. Ud fra den viden, der blev samlet fra diskussionen af videooptagelserne, sørger personalet for, at bordene er dækket op sammen med nogle af børnene. Man sørger også for, at en voksen er placeret ved et bord, hvorfra man kan overskue børneflokken, så de der er usikre kan blive guidet, hvis der er behov for det. Det, at der er en voksen for enden af bordet sikrer, at der ikke opstår udsatte positioner for eksempel af børn, der sidder for sig selv. Arbejdet med social inklusion har altså i mange sammenhænge handlet om organisering og arbejdsdeling. Og altså en organisering, der sigter på at forebygge og modvirke, at børnene kommer eller forbliver i udsatte positioner i børnefællesskabet og institutionsfællesskabet. 13

14 4. MERE VIDEN Bundgaard, Helle & Eva Gulløv (2008): Forskel og fællesskab. Minoritetsbørn i daginstitution. Hans Reitzel. Denne bog er resultat af to antropologers feltarbejde i to institutioner i en sjællandsk kommune. Den handler om børn fra etniske minoriteter, men er på samme tid en beskrivelse af generelle ekskluderingsmekanismer, som kan sætte ind over for mange slags børn. Især en beskrivelse af, hvordan et enkelt barn bliver udgrænset og bevæger sig fra at være et barn til at blive en sag, er meget oplysende og oprivende læsning. Udgrænsningen beskrives som en kompleks social proces med mange deltagere og ikke som en psykologisk proces hos et barn der bliver dårligere. Madsen, Bent (2005): Socialpædagogik integration og inklusion i det moderne samfund. Hans Reitzel. Bent Madsens bog fra 2005 kan betragtes som inklusionens grundbog. Her er en grundig indføring i de udstødelses processer, der pågår i det komplekse senmoderne samfund. Og en lige så grundig diskussion af de politiske og pædagogiske tiltag der gøres for at modvirke denne udstødelse. Dette gøres blandt andet gennem tydeliggørelse af begreberne rummelighed, integration og social inklusion. Den sociale inklusion introduceres som et konstruktivt bud på at forebygge udstødelse via individuel dannelse og dannelse af differentierede fællesskaber. Madsen, Bent (2005): Visionen om social inklusion en risikofyldt proces for professionelle og udstødte. In: Vera no. 32. Denne artikel er en rigtig god introduktion til forståelse af inklusionsbegrebet. Bent Madsen stiller begrebet om rummelighed over for begrebet om social inklusion og artiklen rummer en meget instruktiv opstilling af forskellene mellem integration og inklusion, blandt andet som forskellen mellem normalitetsforståelser. Og så slutter artiklen med det vigtige opråb: Social inklusion er [ ] ikke et spørgsmål om at udvikle den enkelte professionelle til at blive en mere tolerant, hensynsfuld eller hjælpsom person. Social rummelighed betyder, at man bekæmper udstødelsesmekanismer frem for de udstødte individer! Pedersen, Carsten (red.)(2009): Inklusionens pædagogik. Fællesskab og mangfoldighed i daginstitutionen. Hans Reitzel. Denne nye bog indeholder artikler af Marianne Bech Larsen, Ida Kornerup, Bent Madsen og af Carsten Pedersen. Bogen præsenterer den nyeste viden, der skabt inden for NVIEs rammer både projektrelateret viden og mere overordnede refleksioner. Der er artikler om inklusionens pædagogik, inklusion som begreb og styringsredskab og om læring som inklusions- og eksklusionsproces. Og der er to artikler af Carsten Pedersen, der har været gennemgående konsulent på Roskildeprojektet. Begge artikler tager afsæt i de praktiske og teoretiske erfaringer fra Roskildeprojektet og uddyber derfor mange af de pædagogiske forhold der er præsenteret i denne guide. Her er blandt andet en uddybning af definitionen på social inklusion og af hvordan man kan arbejde med pædagogiske dilemmaer. Pedersen, Carsten & Persille Schwartz (2006): Inklusion af udsatte børn og Inklusion af børn i udsatte positioner. Statusrapport Roskildeprojektet. Kan downloades på I denne rapport beskrives Roskildeprojektet helt tæt på. Her kan man læse om projektet formål, succeskriterier og om aktiviteterne i projektet. Rapporten kan som skrevet downloades fra NVIEs hjemmeside. Her kan i øvrigt også læses om NVIEs øvrige aktiviteter og vidensproduktion. 14

15 15

16 Roskilde Kommune, CHEFKONSULENT Trine Sonne, UNIVERSITY COLLEGE VEST PROFESSIONSHØJSKOLE Nationalt Videncenter for Inklusion og Eksklusion, VIDENCENTERKONSULENT Ph.d. Vibeke Schrøder FOTOKILDE: COLOURBOX GRAFISK OPSÆTNING & TRYK: FILTENPLUS.COM

Hvad er inkluderende faglighed?

Hvad er inkluderende faglighed? - på baggrund af Roskildeprojektets erfaringer og resultater v/carsten Pedersen Nationalt Videncenter for Inklusion og Eksklusion www.nvie.dk 1 Disposition Om Roskildeprojektet og dets formål Hvordan har

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Refleksioner over pædagogisk praksis set ud fra beboernes perspektiver

Refleksioner over pædagogisk praksis set ud fra beboernes perspektiver Refleksioner over pædagogisk praksis set ud fra beboernes perspektiver Kirsten Skøtt, pædagog og udviklingskonsulent I pædagogisk arbejde må man løbende justere og nytænke den faglige indsats i takt med,

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Man skal jo ikke spilde børns tid

Man skal jo ikke spilde børns tid Tine Basse Fisker Rebecca Finberg Rasch Man skal jo ikke spilde børns tid Evaluering af projektet Tidlig forebyggende indsats i Valby AARHUS AU UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) Tine

Læs mere

AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL

AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL NOVEMBER 2011 INHOLD REDAKTION OG TEKST: Hans-Henrik Grieger Caroline Strøjgaard LAYOUT:

Læs mere

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale - bidrag til en antologi for Ministeriet for familie- og forbrugsanliggender i forbindelse med indføring af pædagogiske læreplaner for

Læs mere

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C.

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C. Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå Good Learning enviroments are more than deciding where to put the cupboard Learning enviroment in kindergardens (A. K. Rønn, 2013) 140681 140570 PHS10C

Læs mere

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet Lederen gør en forskel Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet UdviklingsForum november 2009 LEDEREN GØR EN FORSKEL Rapport fra en undersøgelse af ledelse af dagtilbud i Århus Kommune

Læs mere

Samarbejde med pårørende ud fra beboernes perspektiver

Samarbejde med pårørende ud fra beboernes perspektiver 1 Samarbejde med pårørende ud fra beboernes perspektiver Ida Schwartz Institutionsbegrebet er ophævet indenfor voksenområdet, og pædagoger arbejder nu i beboernes egne hjem uanset boformen. Når pædagoger

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Evaluering. Fælles fagligt fundament: N y e B r il er l. I det pædagogiske arbejde. Mariagerfjord Kommune, UCN, Legetek.dk

Evaluering. Fælles fagligt fundament: N y e B r il er l. I det pædagogiske arbejde. Mariagerfjord Kommune, UCN, Legetek.dk Evaluering Fælles fagligt fundament: N y e B r il er l I det pædagogiske arbejde Mariagerfjord Kommune, UCN, Legetek.dk Rapporten er udarbejdet af: Gitte Larsen, cand. soc., lektor v/ucn Helle Meyer, cand.

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

Den enkeltes livsmuligheder i fællesskaber

Den enkeltes livsmuligheder i fællesskaber 1 Den enkeltes livsmuligheder i fællesskaber Ida Schwartz Den historiske rejse, som personer med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse har foretaget, fra centralinstitutionens gruppeliv over kollektive

Læs mere

Per spek ti ver p å sel v ledel se

Per spek ti ver p å sel v ledel se D A N I E L L E B J E R R E L Y N D G A A R D L E D E L S E A F D E T R E L A T I O N E L L E S E LV Per spek ti ver p å sel v ledel se D A N S K P S Y K O L O G I S K F O R L A G L E D E L S E A F D

Læs mere

Mellem hjem og børnehave

Mellem hjem og børnehave Mellem hjem og børnehave En undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel BØRNERÅDETS Minibørnepanel Mellem hjem og børnehave 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Indledning / 3 Resultater af undersøgelsen

Læs mere

Bachelor projekt af Lucie L Hommelais & Christel Conradsen. Københavns UCC Professions højskolen Pædagog uddannelsen

Bachelor projekt af Lucie L Hommelais & Christel Conradsen. Københavns UCC Professions højskolen Pædagog uddannelsen Med afsæt i begreberne trivsel og inklusion, vil vi undersøge hvilken rolle og betydning fri leg har for barnets liv, og hvilken rolle pædagogen har i den forbindelse. Bachelor projekt af Lucie L Hommelais

Læs mere

LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN

LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN katrine bertelsen og METTE MUNK Tekst: Katrine Bertelsen, 7266 5243, kbe@ucsyd.dk og Mette Munk, 7266 5247, mmj@ucsyd.dk Billeder: Steen Olsson Layout

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003.

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. Indledning. * SAMMENFATNING, KONKLUSIONER OG PERSPEKTIVER.

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen.

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Gruppevejledning i et systemisk perspektiv en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Trine Hinchely Harck JCVU, Århus Skole- & Ungdomsvejledning

Læs mere

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart.

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart. God PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE skolestart Tryghed og omsorg er en del af hverdagen Gode relationer bygger på gensidig forståelse og respekt Eleverne skal trives for at lære Lær eleverne bedre at kende Camp

Læs mere

Regler og medbestemmelse i børnehaven

Regler og medbestemmelse i børnehaven Regler og medbestemmelse i børnehaven En undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel BØRNERÅDETS Minibørnepanel Regler og medbestemmelse i børnehaven 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Indledning / 3

Læs mere

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN BØRNS EGEN STEMME hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN Børns egen stemme hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit Center for familieudvikling

Læs mere

Unges socialisering i det senmoderne samfund

Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorgruppe: PS08FBACH-06 Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorrapport d. 8. juni 2012 Emne: Unges socialisering i det senmoderne samfund Forfattere: Mie Grøn Borup 116108, Gry Sand

Læs mere

Ro og klasseledelse i folkeskolen

Ro og klasseledelse i folkeskolen Dorte Marie Søndergaard Helle Plauborg Thomas Szulevicz Tine Basse Fisker Torben Mørup Lene Tetzlaff-Petersen Mette With Hagensen Agnete V. Hansen Gitte Øgendal Helle Saabye Pedersen Pia Werborg Ro og

Læs mere

De tre domæner på Skovgården

De tre domæner på Skovgården De tre domæner på Skovgården Udarbejdet af pædagogisk leder Hanne Dalsgaard, Skole- og behandlingshjemmet Skovgården. Februar 2010. Som vi ser det, er domænerne et rigtigt anvendeligt redskab, som på mange

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere