Prospekt for. Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prospekt for. Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest"

Transkript

1 Prospekt for Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest August 2015

2 Indholdsfortegnelse Ansvar for prospektet... 3 Foreningen Foreningens navn, adresse m.v Formål Foreningens bestyrelse Foreningensforvalter Foreningens investeringsrådgiver Foreningens depositar og bevisudstedende institut Foreningens revisor Foreningens tilsynsmyndighed Finanskalender Regnskabsår Fund Governance og etik Afdelingerne... 5 Afdeling Otium 2016-Pension... 7 Afdeling Otium 2019-Pension... 9 Afdeling Otium 2022-Pension Afdeling Mix-Pension Risici og risikostyring Hvem afdelingerne henvender sig til Udbytte Beskatning i afdelingen Skatte- og afgiftsforhold Emissions- og indløsningspris Tegningssted, betaling for tegning og opbevaring Flytning ISIN-koder Navnenotering Oplysning om indre værdi, emissions- og indløsningskurs Børsnotering Indgåede aftaler Kapitalforeningsandelenes rettigheder Daglig ledelse og administration Yderligere oplysninger Vedtægter Side 2

3 Prospekt for Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil kunne forvanske det billede, som prospektet skal give. Prospektet indeholder os bekendt enhver væsentlig oplysning, som kan have betydning for foreningens potentielle investorer, og alle relevante oplysninger i bestyrelsesprotokoller, revisionsprotokoller og andre interne dokumenter er medtaget i prospektet. Enhver oplysning i nærværende prospekt, herunder om investeringsstrategi og risikoprofil, kan inden for lovgivningens og vedtægternes rammer ændres efter bestyrelsens beslutning. Årsrapport og halvårsrapport for de afdelinger, prospektet omfatter, kan rekvireres gratis ved henvendelse til foreningens kontor. Prospektet offentliggøres den 27. august Frederiksberg, den 26. august 2015 Bestyrelsen for Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Lisa Herold Ferbing (formand) Niels Mazanti (næstformand) Kjeld Iversen Jes Damsted Bestyrelsen for Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest har godkendt, at foreningsandele i afdelingerne Otium Pension, Otium 2019-Pension, Otium 2022-Pension samt Mix-Pension udbydes i løbende tegning uden fastsat højeste beløb på nedenstående betingelser. Prospektet henvender sig til danske investorer og er udarbejdet i overensstemmelse med danske regler og lovgivning. Prospektet er ikke godkendt af eller registreret hos udenlandske myndigheder med henblik på salg og markedsføring af andele (herefter benævnt "andele" eller "foreningsandele") uden for Danmark. Andelene må ikke udbydes eller sælges i USA og Canada, og prospektet må ikke udleveres til investorer hjemmehørende i disse lande. Oplysninger i dette prospekt kan ikke betragtes som rådgivning vedrørende investeringsmæssige eller andre forhold. Investorer opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Enhver oplysning i nærværende prospekt, herunder om investeringsstrategi og risikoprofil, kan inden for lovgivningens og vedtægternes rammer ændres efter bestyrelsens beslutning. 3

4 Foreningen 1. Foreningens navn, adresse m.v. Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg Tlf: , Fax: Hjemmeside: Foreningen driver tillige virksomhed under binavnet Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest (kapitalforening). Foreningen har hjemsted i Frederiksberg kommune. Foreningen er stiftet den 22. marts 2001 og er registreret i Finanstilsynet under FT-nr og i Erhvervsstyrelsen under CVR-nr Formål Foreningens formål er efter vedtægternes bestemmelse herom fra en eller flere investorer, at skabe et afkast til Foreningens investorer ved investering i likvide midler, herunder valuta, samt finansielle instrumenter omfattet af bilag 5 i lov om finansiel virksomhed. Foreningen er en kapitalforening. Foreningen investerer fortrinsvis i afdelinger af investeringsforeninger. Foreningen er opdelt i afdelinger med hver sin risikoprofil, der retter sig til kunder, som har pensionsformål for øje. Foreningen retter sig mod detailinvestorer, medmindre andet fremgår af omtalen af den enkelte afdeling. 3. Foreningens bestyrelse Ledelsesrådgiver, cand.jur. & Executive Coach Lisa Herold Ferbing (formand) Linde Allé 5, 3460 Birkerød Ansættelsessted: Selvstændig Finansdirektør Niels Mazanti (næstformand) Livornovej 6, 2300 København S Ansættelsessted: C.L. Davids Fond og Samling Cand.merc., Direktør Kjeld Iversen Humlevej 12, 8240 Risskov Cand.merc.jur., Management konsulent Jes Damsted Parsbergsvej 58, 2830 Virum Ansættelsessted: Selvstændig 4. Foreningens forvalter Invest Administration A/S (CVR-nr ) Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg Direktion: Preben Iversen, direktør Selskabet har tilladelse fra Finanstilsynet til at forvalte kapitalforeninger, jf. lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., herefter benævnt FAIF-loven. Foreningens depositar, Lån & Spar Bank A/S, ejer aktierne i Invest Administration A/S. 5. Foreningens investeringsrådgiver Lån & Spar Bank A/S Telefon Højbro Plads 9 11, Postboks 2117 Telefax København K CVR-nr Foreningens depositar og bevisudstedende institut Lån & Spar Bank A/S Telefon Højbro Plads 9 11, Postboks 2117 Telefax København K CVR-nr Foreningens revisor Ernst & Young P/S Godkendt Revisionspartnerselskab (CVR-nr ). Osvald Helmuths Vej 4, Postboks 250, 2000 Frederiksberg v/statsaut. revisor Rasmus Berntsen og statsaut. revisor Ole Karstensen 8. Klager Investering er underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse med dansk ret, og værnetinget er de danske domstole. Den juridiske sikringsakt er, at investeringsbeviserne (foreningsandelene) notereres i VP Securities A/S (værdipapircentralens) register. Investorernes hæftelse er begrænset til deres indskud, jf. vedtægternes 4. 4

5 Klageansvarlig Private investorer af foreningen kan i henhold til lov om finansiel virksomhed indgive en klage til foreningens klageansvarlige hos foreningens forvalter. Private investorer af foreningen kan skrive eller ringe til: Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest, att.: den klageansvarlige, c/o Invest Administration A/S, Falkoner Allé 53, Frederiksberg, Telefon , Telefax , Klagevejledning fremgår af foreningens hjemmeside Ankenævnet for Investeringsforeninger Private investorer af foreningen kan anke forhold vedrørende foreningen eller afdelingerne herunder til: Ankenævnet for Investeringsforeninger, Amaliegade 8 B 2, Postboks 9029, 1022 København K, Telefon ,Telefax Yderligere information fås på 9. Finanskalender Årsregnskabsmeddelelse for 2014 Den 4. marts 2015 Ordinær generalforsamling Den 15. april 2015 Regnskabsmeddelelse for første halvår 2015 Den 26. august Regnskabsår Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Foreningens årsrapport aflægges i henhold til reglerne i 82 i lov om investeringsforeninger m.v. og den gældende bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger m.v. 11. Fund Governance og etik Fund Governance er et sæt anbefalinger fra InvesteringsForeningsRådet angående investeringsforeningers ledelse, drift og markedsføring, som også kan bruges i forhold til kapitalforeninger. Når der er tale om anbefalinger og ikke regler, skyldes det, at særlige forhold kan gøre sig gældende for den enkelte forening. Det har derfor været et bærende princip for anbefalingerne, at det er frivilligt, om den enkelte forening vil følge anbefalingerne, men dog ud fra et følg-eller-forklar princip. Det vil sige, at hvis man ikke følger anbefalingen, skal man redegøre for, hvorfor dette ikke er tilfældet. Bestyrelsen i foreningen har gennemgået anbefalingerne og konstateret, at man lever op til dem. Dog har bestyrelsen af hensyn til kontinuitet valgt, at der gælder en 2-årig valgperiode, samt at der ikke er fastlagt et maksimalt antal valgperioder for medlemmer af bestyrelsen. Etik Udgangspunktet for foreningens investeringer i aktier og aktierelaterede afdelinger er, at de tilpasser sig love, etik og moral i de lande og på de markeder, hvor de selskaber, der investeres i, virker. Det indgår derfor som en integreret del af foreningens investeringspolitik at vurdere de etiske temaer, der knytter sig til enhver aktierelateret investering. Lån & Spar MixInvest ønsker ikke, at der investeres i virksomheder, der bevidst og gentagne gange bryder regler, der er fastsat af nationale myndigheder på de markeder, hvor virksomheden arbejder, eller af internationale organisationer med Danmarks tiltrædelse. Lån & Spar MixInvest investerer ikke i aktier eller aktierelaterede afdelinger, der køber aktier i virksomheder i lande, som er genstand for handelsblokade, der er vedtaget af FN eller EU og er tiltrådt af Danmark. De samlede retningslinjer kan hentes på foreningens hjemmeside, hvor der også er mulighed for at se foreningens politik for forrentningsmodel samt politik for udøvelse af stemmerettigheder. 12. Afdelingerne Afdelingernes midler placeres via anerkendte børser (regulerede markeder), herunder børser, der er beliggende i den Europæiske Union eller lande, som Fællesskabet har indgået en aftale med på det finansielle område, eller et marked, der er medlem af World Federation of Exchanges, eller der er Full Members eller Associate Members af Federation of European Securities Exchanges (FESE). Afdelinger omfattet af prospektet: Afdeling Stiftet FT-nr. SE-nr. Afdeling Otium 2016-Pension 23. oktober Afdeling Otium 2019-Pension 23. oktober Afdeling Otium 2022-Pension 22. juni Afdeling Mix-Pension 27. juli Foreningen eller den enkelte afdeling kan optage kortfristede lån på højst 10% af dens formue for at indløse andele, for at udnytte tegningsrettigheder eller til midlertidig finansiering af indgåede handler. Foreningen eller en afdeling heraf må ikke stille garantier for tredjemand. Afdelingerne er bevisudstedende. Beviserne foreningsandelene - udstedes i stykker á kr. 100 gennem VP Securities A/S (VP), hvor andelene også registreres. Andelene er frit omsættelige. Ingen andele har særlige rettigheder. Intet medlem af foreningen har pligt til at lade sine beviser indløse. 5

6 Afdelingerne er udloddende med summarisk udlodningsopgørelse og vil normalt ikke udlodde, hvorved udbyttet geninvesteres. 6

7 Afdeling Otium 2016-Pension Investeringspolitik Den alternative investeringsfonds afdeling (herefter benævnt afdeling) investerer sine midler i likvide midler, herunder valuta, samt finansielle instrumenter omfattet af bilag 5 i lov om finansiel virksomhed i overensstemmelse med de krav, der stilles til instrumenter og deres udstedere i kapitel 14 i lov om investeringsforeninger m.v. samt i overensstemmelse med 162, stk. 1, nr. 8 i lov om finansiel virksomhed. Afdelingen må højst investere 75% af sin formue i én afdeling af en forening eller et udenlandsk investeringsinstitut. Afdelingen må ikke benytte afledte finansielle instrumenter. Afdelingen placerer i likvide midler i accessorisk omfang inden for en ramme på almindeligvis 5% af formuen. Investeringerne sker i overensstemmelse med lov om forvaltere af alternative investeringsfonde 3, stk. 1, nr. 11 og kapitalforeningens vedtægters 6. Bestyrelsen har fastsat, at afdelingen fortrinsvis investerer i andele af investeringsforeninger optaget til notering på NASDAQ Copenhagen A/S, og her primært afdelinger af Investeringsforeningen Lån & Spar Invest og Investeringsforeningen Gudme Raaschou, at afdelingen kun kan placere i instrumenter udstedt i DKK, at andele i afdelinger med erhvervsobligationer, herunder andele med High Yield obligationer, kan udgøre op til 20% af formuen faldende med 5 pct.-point om året frem mod 2016, at aktieandele og erhvervsobligationsandele samlet maksimalt kan udgøre 29% i 2013 faldende frem til 2016, samt at der ikke må investeres i afdelinger, der benytter afledte finansielle instrumenter til andre formål end afdækning. Bestyrelsen kan ændre rammerne. Afdelingens mål er at give et afkast svarende til markedsafkastet for en portefølje med samme kombination af aktier og obligationer. Det er endvidere målsætningen at reducere afdelingens risiko løbende frem mod medio år 2016 gennem en gradvis nedbringelse af andelen af aktiebaserede afdelinger inden for følgende intervaller: Ramme for porteføljens andele i aktie- og obligationsbaserede afdelinger År Aktier (%) Obligationer (%) Risikoprofil På risikoskalaen er afdelingen placeret i kategori 3, hvilket indikerer en middel risiko på investering i afdelingen. Risikoskalaen er nærmere beskrevet i afsnit 13 om Risikoforhold og risikofaktorer. Risikoen vil aftage i takt med, at andelen af aktierelaterede afdelinger i porteføljen planmæssigt reduceres. Afdelingen vil i 2015 investere mere end 80% af formuen i obligationsbaserede investeringsbeviser, hvilket betyder, at kursudviklingen på beviser i afdeling Otium 2016-Pension i væsentligt omfang vil være påvirket af den generelle udvikling på det danske obligationsmarked. Andele med erhvervsobligationer kan udgøre op til 10%, hvorfor kursudviklingen ligeledes kan være påvirket af udviklingen på erhvervsobligationsmarkedet. Afdelingen styres efter en ramme for aktivallokering, med en aktieandel i 2015 på mellem 8% og 18%, og påvirkes derigennem af udviklingen på aktiemarkederne. Afdelingens investeringer kan varieres inden for de viste rammer. Investorer i afdelingen må derfor være opmærksomme på, at der kan forekomme udsving i værdien af investeringsbeviserne. Afdelingen er endvidere påvirket af de risici, der er omtalt i afsnit 13 om Risikoforhold og risikofaktorer, herunder Generelle risikofaktorer samt Særlige risici ved obligationsafdelinger, herunder kreditrisiko, og Særlige risici ved aktieafdelinger. De enkelte risikofaktorer vil skifte i betydning i takt med, at afdelingens vægtning mellem aktie- og obligationsbaserede investeringsbeviser ændres. Afdelingens generelle risiko er påvirket af såvel langsigtede som kortsigtede udsving på de finansielle markeder. Med fordelingen på såvel aktie- som obligationsbaserede afdelinger opnår afdelingen imidlertid en vis udligning mellem forskellige risikotyper. Afdelingen er afhængig af de videns ressourcer, der er knyttet til afdelingen i form af rådgiver, og som dermed har betydning for den fremtidige indtjening. I Erhvervs- og Vækstministeriets risikoklassifikation er afdelingen, i lighed med investeringsforeningers afdelinger, risikoklassificeret med farven gul. Særlige risici herunder forretningsmæssige og finansielle risici Da afdelingens aktiebaserede andele kan indeholde forskellige globale og regionale aktier, og andele i afdelinger med erhvervsobligationer kan indeholde forskellige globale og regionale erhvervsobligationer, er afdelingens selskabsrisiko spredt ud på et stort geografisk område. Afdelingens forretningsmæssige risiko på specifikke markeder er derfor begrænset, og udviklingen i enkelte lande vil have begrænset påvirkning på afdelingens resultat. Afdelingens placeringer i afdelinger, der investerer i erhvervsobligationer omfatter blandt andet afdelinger, der kan investere i erhvervsobligationer, som kreditvurderingsbureauer har rated som speculative grade samt i ikke-ratede erhvervsobligationer, der begge har en højere risiko end obligationer, der er ratede som investment grade. 7

8 Ultimo 2014 var de aktiebaserede andele fordelt på danske-, europæiske-, emerging markets- samt globale markeder. De obligationsbaserede andele var fordelt med den største andel i mellemlange danske obligationer, og mindre andele i korte danske obligationer og afdelinger med henholdsvis europæiske og nordamerikanske erhvervsobligationer. Det meget lave renteniveau giver risiko for kursfald på obligationsmarkederne, hvor selv små rentestigninger kan medføre mærkbare fald. Benchmark Afdelingen benytter ikke benchmark. Hvem afdelingen henvender sig til Afdelingen henvender sig til investorer, der investerer pensionsmidler og kan se en fordel i, at porteføljens risikoprofil reduceres frem mod afdelingens målår, der er Da aktieandelen har betydning for længden af investeringshorisonten, er afdelingen muligvis ikke egnet for investorer, der planlægger at trække deres penge ud inden for 1 år. Afdelingen er etableret for investorer, der ønsker en løbende rebalancering af fordeling mellem obligations- og aktierelaterede investeringer i deres pensionsopsparing. For afdelingen er der fastsat et målår, som afdelingen gradvist reducere sin risikoprofil frem mod. Målåret kan ændres ved en generalforsamlingsbeslutning. Den typiske investor i afdelingen forventes at være fortrolig med at investere i afdelinger, der har en aktivfordeling baseret på aktie- og obligationsafdelinger. Investor bør være opmærksom på, at investering i foreningsandele ikke svarer til en kontantplacering, og at andelens værdi vil ændre sig i forhold til værdien på tidspunktet for medlemmets investering. Andelene kan derfor på et vilkårligt tidspunkt være enten mindre, det samme eller mere værd end på investeringstidspunktet. Data for de seneste 5 år Afdelingens udvikling, performance og andre nøgletal de seneste fem år. Hoved- og nøgletal Hovedtal i mio.kr. Årets nettoresultat 7,8-0,5 9,7 6,0 7,6 Investorernes formue 106,0 131,6 165,7 151,6 120,6 Cirkulerende andele i stk. 70,9 88,7 104,5 92,0 69,4 Nøgletal (pr. andel) Indre værdi pr. andel, kr. 149,46 148,40 158,59 164,70 173,72 Udlodning, kr. pr. andel Udlodning, pct. pr. andel Årets afkast i % 10,59-0,71 6,86 3,85 5,48 Sharpe ratio 5 års gennemsnit *) 0,50 0,41 0,69 1,15 1,37 Standardafvigelse 5 års gennemsnit *) 5,01 5,22 5,30 5,13 3,34 Omkostningsprocent 0,29 0,28 0,24 0,20 0,21 Omsætningshastighed 0,15 0,05 0,10 0,13 0,04 ÅOP 0,34 0,32 1,32 1,16 1,06 Benchmark Intet Det skal bemærkes, at der fra de historiske nøgletal, f.eks. afkast, ikke kan drages slutninger om afdelingens fremtidige nøgletal. Endvidere skal det bemærkes, at ÅOP fra 2012 indeholder administrationsomkostninger m.v. i de andele i investeringsforeninger, som afdelingen investerer i. Ved udgangen af 1. halvår 2015 var afdelingens resultat på 1,0 mio.kr., formue på 109,9 mio.kr. og afkast 0,73%. 8

9 Afdeling Otium 2019-Pension Investeringspolitik Den alternative investeringsfonds afdeling (herefter benævnt afdeling) kan investere sine midler i likvide midler, herunder valuta, samt finansielle instrumenter omfattet af bilag 5 i lov om finansiel virksomhed i overensstemmelse med de krav, der stilles til instrumenter og deres udstedere i kapitel 14 i lov om investeringsforeninger m.v. samt i overensstemmelse med 162, stk. 1, nr. 8 i lov om finansiel virksomhed. Afdelingen må højst investere 75% af sin formue i én afdeling af en forening eller et udenlandsk investeringsinstitut. Afdelingen må ikke benytte afledte finansielle instrumenter. Afdelingen placerer i likvide midler i accessorisk omfang inden for en ramme på almindeligvis 5% af formuen. Investeringerne sker i overensstemmelse med lov om forvaltere af alternative investeringsfonde 3, stk. 1, nr. 11 og kapitalforeningens vedtægters 6. Bestyrelsen har fastsat, at afdelingen fortrinsvis investerer i andele af investeringsforeninger optaget til notering på NASDAQ Copenhagen A/S og her primært afdelinger af Investeringsforeningen Lån & Spar Invest og Investeringsforeningen Gudme Raaschou, at afdelingen kun kan placere i instrumenter udstedt i DKK, at andele i afdelinger med erhvervsobligationer kan udgøre op til 20% af formuen, at aktieandele og erhvervsobligationsandele samlet maksimalt kan udgøre 50% i 2014 faldende årligt med 5 pct.point frem til 2019, samt at der ikke må investeres i afdelinger, der benytter afledte finansielle instrumenter til andre formål end afdækning. Bestyrelsen kan ændre rammerne. Afdelingens mål er at give et afkast svarende til markedsafkastet for en portefølje med samme kombination af obligationer og aktier. Det er endvidere målsætningen at reducere afdelingens risiko løbende frem mod medio år 2019 gennem en gradvis nedbringelse af andelen af aktiebaserede afdelinger inden for følgende intervaller: Ramme for porteføljens andele i aktie- og obligationsbaserede afdelinger År Aktier (%) Obligationer 1) (%) Bemærk: 1) Erhvervsobligationer kan udgøre op til 20 %-point af den samlede portefølje. Risikoprofil På risikoskalaen er afdelingen placeret i kategori 4, hvilket i et historisk perspektiv indikerer en middel risiko på investering i afdelingen. Risikoplaceringen vil forventeligt kunne fastholdes i risikoklasse 4, når anvendelse af målår 2019 slår igennem. Risikoskalaen er nærmere beskrevet i afsnit 13 om Risikoforhold og risikofaktorer. Risikoen afhænger derfor af såvel den generelle kursudvikling på det danske obligationsmarked som den generelle udvikling på danske og udenlandske aktiemarkeder samt markederne for erhvervsobligationer. Med den nye målsætning er det forbundet med en højere risiko at investere i afdelingen sammenlignet med f.eks. investering i en afdeling med danske obligationer, idet blandt andet aktiebaserede investeringsbeviser kan have store udsving på kort sigt. Investorer i afdelingen må derfor være opmærksomme på, at der kan forekomme udsving i værdien af investeringsbeviserne. Afdelingen er endvidere påvirket af de risici, der er omtalt i afsnit 13 om Risikoforhold og risikofaktorer, herunder Generelle risici samt Særlige risici ved obligationsafdelinger, herunder kreditorrisiko, og Særlige risici ved aktieafdelinger. De enkelte risikofaktorer vil skifte i betydning i takt med, at afdelingens vægtning mellem aktie- og obligationsbaserede investeringsbeviser ændres. Afdelingens generelle risiko er påvirket af såvel langsigtede som kortsigtede udsving på de finansielle markeder. Med fordelingen på såvel aktie- som obligationsbaserede afdelinger opnår afdelingen imidlertid en vis udligning mellem forskellige risikotyper. Afdelingen er afhængig af de videns ressourcer, der er knyttet til afdelingen, herunder afdelingens rådgiver, som har betydning for den fremtidige indtjening. I Erhvervs- og Vækstministeriets risikoklassifikation er afdelingen, i lighed med investeringsforeningers afdelinger, risikoklassificeret med farven gul. Særlige risici herunder forretningsmæssige og finansielle risici Da afdelingens aktiebaserede andele kan indeholde forskellige globale og regionale aktier, og andele i afdelinger med erhvervsobligationer kan indeholde forskellige globale og regionale erhvervsobligationer, er afdelingens selskabsrisiko spredt ud på et stort geografisk område. Afdelingens forretningsmæssige risiko på specifikke markeder er derfor begrænset, og udviklingen i enkelte lande vil have begrænset påvirkning på afdelingens resultat. Afdelingens placeringer i afdelinger, der investerer i erhvervsobligationer omfatter blandt andet afdelinger, der kan investere i erhvervsobligationer, som kreditvurderingsbureauer har rated som speculative grade samt i ikke-ratede erhvervsobligationer, der begge har en højere risiko end obligationer, der er ratede som investment grade. 9

10 De obligationsbaserede andele var ultimo 2014 fordelt med den største andel i mellemlange danske obligationer, og mindre andele i korte danske obligationer og afdelinger med henholdsvis europæiske, nordamerikanske og emerging markets erhvervsobligationer. Det meget lave renteniveau giver risiko for kursfald på obligationsmarkederne, hvor selv små rentestigninger kan medføre mærkbare fald. Ultimo 2014 var de aktiebaserede andele fordelt på dansk-, europæiske-, nordamerikanske-, emerging markets- samt globale markeder. Afdelingens rentebaserede andele i danske obligationer udgør op til 80% i 2015, hvorfor udviklingen af de danske renter har stor betydning for afdelingens resultat. Stigende renter vil betyde kursfald på obligationsmarkederne og dermed på de obligationsafdelinger, som afdelingen investerer i. Benchmark Afdelingen benytter ikke benchmark. Hvem afdelingen henvender sig til Afdelingen henvender sig til investorer, der investerer pensionsmidler og kan se en fordel i, at porteføljens risikoprofil reduceres frem mod afdelingens målår, der er Da aktieandelen har betydning for længden af investeringshorisonten, er afdelingen muligvis ikke egnet for investorer, der planlægger at trække deres penge ud inden for 3 år. Afdelingen er etableret for investorer, der ønsker en løbende rebalancering af fordeling mellem obligations- og aktierelaterede investeringer i deres pensionsopsparing. For afdelingen er der fastsat et målår, som afdelingen gradvist reducere sin risikoprofil frem mod. Målåret kan dog ændres ved en generalforsamlingsbeslutning. Den typiske investor i afdelingen forventes at være fortrolig med at investere i afdelinger, der har en aktivfordeling baseret på aktie- og obligationsafdelinger. Investor bør være opmærksom på, at investering i foreningsandele ikke svarer til en kontantplacering, og at andelens værdi vil ændre sig i forhold til værdien på tidspunktet for medlemmets investering. Andelene kan derfor på et vilkårligt tidspunkt være enten mindre, det samme eller mere værd end på investeringstidspunktet. Data for de seneste 5 år Afdelingens udvikling, performance og andre nøgletal de seneste fem år. Hoved- og nøgletal Hovedtal i mio.kr. Årets nettoresultat 6,8 2,6 3,6 3,9 6,1 Investorernes formue inkl. udlodning til investorerne for året 114,3 111,9 74,9 99,1 100,6 Cirkulerende andele i stk. 87,3 83,5 53,8 67,9 64,8 Nøgletal (pr. andel) Indre værdi pr. andel, kr. 130,96 134,00 139,14 145,96 155,16 Udlodning, kr. pr. andel Udlodning, pct. pr. andel Årets afkast i % 6,43 2,32 3,83 4,90 6,30 Sharpe ratio 5 års gennemsnit *) -0,12-0,10 0,11 1,45 1,66 Standardafvigelse 5 års gennemsnit *) 4,91 4,73 4,54 3,31 2,55 Omkostningsprocent 0,26 0,25 0,30 0,27 0,25 Omsætningshastighed 0,20 0,16 0,46 0,29 0,05 ÅOP 0,31 0,30 1,67 1,56 1,31 Benchmark Intet Det skal bemærkes, at der fra de historiske nøgletal, f.eks. afkast, ikke kan drages slutninger om afdelingens fremtidige nøgletal. Endvidere skal det bemærkes, at ÅOP fra 2012 indeholder administrationsomkostninger m.v. i de andele i investeringsforeninger, som afdelingen investerer i. Ved udgangen af 1. halvår 2015 var afdelingens resultat på 2,9 mio.kr., formue på 105,7 mio.kr. og afkast 2,92%. 10

11 Afdeling Otium 2022-Pension Investeringspolitik Den alternative investeringsfonds afdeling (herefter benævnt afdeling) investerer sine midler i likvide midler, herunder valuta, samt finansielle instrumenter omfattet af bilag 5 i lov om finansiel virksomhed i overensstemmelse med de krav, der stilles til instrumenter og deres udstedere i kapitel 14 i lov om investeringsforeninger m.v. samt i overensstemmelse med 162, stk. 1, nr. 8 i lov om finansiel virksomhed. Afdelingen må højst investere 75% af sin formue i én afdeling af en forening. Afdelingen må ikke anvende afledte finansielle instrumenter. Afdelingen placerer i likvide midler i accessorisk omfang inden for en ramme på almindeligvis 5% af formuen. Investeringerne sker i overensstemmelse med lov om forvaltere af alternative investeringsfonde 3, stk. 1, nr. 11 og kapitalforeningens vedtægters 6. Bestyrelsen har fastsat, at afdelingen fortrinsvis investerer i andele af investeringsforeninger optaget til notering på NASDAQ Copenhagen A/S og her primært afdelinger af Investeringsforeningen Lån & Spar Invest og Investeringsforeningen Gudme Raaschou, at afdelingen kun kan placere i instrumenter udstedt i DKK, at andele i afdelinger med erhvervsobligationer, herunder High Yield obligationer, maksimalt kan udgøre 20% af den samlede formue, at aktieandele og erhvervsobligationsandele samlet maksimalt kan udgøre 55% i 2015, derefter faldende med 5 pct.point årligt frem til 2022, samt at der ikke må investeres i afdelinger, der benytter afledte finansielle instrumenter til andre formål end afdækning. Bestyrelsen kan ændre rammerne. Afdelingens mål er at give et afkast svarende til markedsafkastet for en portefølje med samme kombination af obligationer og aktier. Det er endvidere målsætningen at reducere afdelingens risiko løbende frem mod medio år 2022 gennem en gradvis nedbringelse af andelen af aktiebaserede afdelinger inden for følgende intervaller: Ramme for porteføljens andele i aktie- og obligationsbaserede afdelinger År Aktier (%) Obligationer 1) (%) Bemærk: 1) Erhvervsobligationer kan udgøre op til 20%-point af den samlede portefølje. Risikoprofil På risikoskalaen forventes afdelingen placeret i kategori 4, hvilket indikerer en middel risiko på investering i afdelingen. Risikoskalaen er nærmere beskrevet i afsnit 13 om Risikoforhold og risikofaktorer. Risikoen vil aftage i takt med, at andelen af aktierelaterede afdelinger i porteføljen planmæssigt reduceres. Afdelingen styres efter en ramme for aktivallokering. Risikoen vil afhænge af såvel den generelle kursudvikling på det danske obligationsmarked som den generelle udvikling på danske og udenlandske aktie- og erhvervsobligationsmarkeder. Med en aktieandel på op til 45% af porteføljen i 2015 samt op imod 20% i afdelinger med erhvervsobligationer, samlet maksimalt 55%, vil der være en højere risiko ved at investere i afdelingen sammenlignet med f.eks. investering i en afdeling med danske obligationer, idet blandt andet aktiebaserede investeringsbeviser kan have store udsving på kort sigt. Investorer i afdelingen må derfor være opmærksomme på, at der kan forekomme udsving i værdien af investeringsbeviserne. Afdelingen er endvidere påvirket af de risici, der er omtalt i afsnit 13 om Risikoforhold og risikofaktorer, herunder Generelle risici samt Særlige risici ved obligationsafdelinger, herunder kreditorrisiko, og Særlige risici ved aktieafdelinger. De enkelte risikofaktorer vil skifte i betydning i takt med, at afdelingens vægtning mellem aktieog obligationsbaserede investeringsbeviser ændres. Afdelingens generelle risiko er påvirket af såvel langsigtede som kortsigtede udsving på de finansielle markeder. Med fordelingen på såvel aktie- som obligationsbaserede afdelinger opnår afdelingen imidlertid en vis udligning mellem forskellige risikotyper. Afdelingen er afhængig af de videns ressourcer, der er knyttet til afdelingen i form af rådgiver, og som dermed har betydning for den fremtidige indtjening. I Erhvervs- og Vækstministeriets risikoklassifikation er afdelingen, i lighed med investeringsforeningers afdelinger, risikoklassificeret med farven gul. Særlige risici herunder forretningsmæssige og finansielle risici Da afdelingens aktiebaserede andele kan indeholde forskellige globale og regionale aktier, og andele i afdelinger med erhvervsobligationer kan indeholde forskellige globale og regionale erhvervsobligationer, er afdelingens selskabsrisiko spredt ud på et stort geografisk område. Afdelingens forretningsmæssige risiko på specifikke markeder er derfor begrænset, og udviklingen i enkelte lande vil have begrænset påvirkning på afdelingens resultat. Afdelingens placeringer i afdelinger, der investerer i erhvervsobligationer omfatter blandt andet afdelinger, der kan investere i 11

12 erhvervsobligationer, som kreditvurderingsbureauer har rated som speculative grade samt i ikke-ratede erhvervsobligationer, der begge har en højere risiko end obligationer, der er ratede som investment grade. De obligationsbaserede andele var ultimo 2014 fordelt med den største andel i mellemlange danske obligationer, og mindre andele i afdelinger med henholdsvis europæiske, nordamerikanske og emerging markets erhvervsobligationer. Det meget lave renteniveau giver risiko for kursfald på obligationsmarkederne, hvor selv små rentestigninger kan medføre mærkbare fald. Ultimo 2014 var de aktiebaserede andele fordelt på danske-, nordiske-, europæiske-, nordamerikanske-, emerging markets- samt globale markeder. Afdelingens rentebaserede andele i danske obligationer kan udgøre op til 65% i 2015, hvorfor udviklingen i de danske renter har stor betydning for afdelingens resultat. Stigende renter vil betyde kursfald på obligationsmarkederne og dermed på de obligationsafdelinger, som afdelingen investerer i. Benchmark Afdelingen benytter ikke benchmark. Hvem afdelingen henvender sig til Afdelingen henvender sig til investorer, der investerer pensionsmidler og kan se en fordel i, at porteføljens risikoprofil reduceres frem mod afdelingens målår, der er Da aktieandelen har betydning for længden af investeringshorisonten, er afdelingen muligvis ikke egnet for investorer, der planlægger at trække deres penge ud inden for 3 år. Afdelingen er etableret for investorer, der ønsker en løbende rebalancering af fordeling mellem obligations- og aktierelaterede investeringer i deres pensionsopsparing. For afdelingen er der fastsat et målår, som afdelingen gradvist reducere sin risikoprofil frem mod. Målåret kan dog ændres ved en generalforsamlings-beslutning. Den typiske investor i afdelingen forventes at være fortrolig med at investere i afdelinger, der har en aktivfordeling baseret på aktie- og obligationsafdelinger. Investor bør være opmærksom på, at investering i foreningsandele ikke svarer til en kontantplacering, og at andelens værdi vil ændre sig i forhold til værdien på tidspunktet for medlemmets investering. Andelene kan derfor på et vilkårligt tidspunkt være enten mindre, det samme eller mere værd end på investeringstidspunktet. Data for de seneste 5 år Afdelingens udvikling, performance og andre nøgletal siden første regnskabsår. Hoved- og nøgletal ) 2014 Hovedtal i mio.kr. Årets nettoresultat 3,2 6,6 Investorernes formue inkl. udlodning til investorerne for året 74,5 113,4 Cirkulerende andele i stk. 69,0 97,5 Nøgletal (pr. andel) Indre værdi pr. andel, kr. 107,97 116,28 Udlodning, kr. pr. andel - - Udlodning, pct. pr. andel - - Årets afkast i % 7,97 7,70 Sharpe ratio 2) - - Standardafvigelse 2) - - Omkostningsprocent 0,38 0,26 Omsætningshastighed 4,56 0,00 ÅOP 1,72 1,55 Benchmark Intet - - Bemærk: 1) Afdelingen blev stiftet i 2012 og har aflagt regnskab for perioden 22. november 2012 til 31. december ) Afdelingen er under 3 år. Det skal bemærkes, at der fra de historiske nøgletal, f.eks. afkast, ikke kan drages slutninger om afdelingens fremtidige nøgletal. Ved udgangen af 1. halvår 2015 var afdelingens resultat på 6,0 mio.kr., formue på 128,3 mio.kr. og afkast 5,29%. 12

13 Afdeling Mix-Pension Investeringspolitik Den alternative investeringsfonds afdeling (herefter benævnt afdeling) investerer sine midler i likvide midler, herunder valuta, samt finansielle instrumenter omfattet af bilag 5 i lov om finansiel virksomhed i overensstemmelse med de krav, der stilles til instrumenter og deres udstedere i kapitel 14 i lov om investeringsforeninger m.v. samt i overensstemmelse med 162, stk. 1, nr. 8 i lov om finansiel virksomhed. Afdelingen må højst investere 75% af sin formue i en afdeling af en forening eller et udenlandsk investeringsinstitut eller afdelinger heraf. Afdelingen må ikke benytte afledte finansielle instrumenter. Afdelingen placerer i likvide midler i accessorisk omfang inden for en ramme på almindeligvis 5% af formuen. Afdelingens målsætning er at have ca. 60% af formuen placeret i aktiebaserede andele og ca. 40% i obligationsbaserede andele. Investeringerne sker i overensstemmelse med lov om forvaltere af alternative investeringsfonde 3, stk. 1, nr. 11 og kapitalforeningens vedtægters 6. Bestyrelsen har fastsat, at afdelingen fortrinsvis investerer i andele af investeringsforeninger optaget til notering på NASDAQ Copenhagen A/S og her primært afdelinger af Investeringsforeningen Lån & Spar Invest og investeringsforeningen Gudme Raaschou, at afdelingen kun kan placere i instrumenter udstedt i DKK, at andele i afdelinger med erhvervsobligationer kan udgøre op til 20% af formuen, at aktieandele og erhvervsobligationsandele samlet maksimalt kan udgøre 65%, samt at der ikke må investeres i afdelinger, der benytter afledte finansielle instrumenter til andre formål end afdækning. Bestyrelsen kan ændre rammerne. Afdelingens mål er at give et afkast svarende til markedsafkastet for en portefølje med samme kombination af aktier og obligationer. Risikoprofil På risikoskalaen er afdelingen placeret i kategori 4, hvilket indikerer en middel til høj risiko på investering i afdelingen afhængigt af graden af aktierelaterede afdelinger i porteføljen. Risikoprofilen søges fastholdt ved de nævnte grænser samt ved overvejende at investere i aktieafdelinger, der fokuserer på investering i større selskaber. Risikoskalaen er nærmere beskrevet i afsnit 13 om Risikofaktorer og risikoforhold. Afkastet er knyttet til udviklingen i de afdelinger af investeringsforeninger, som afdelingen investerer i. Investorer i afdelingen må derfor være opmærksomme på, at der kan forekomme udsving i værdien af investeringsbeviserne. Afdelingen er endvidere påvirket af de risici, der er omtalt i afsnit 13 om Risikofaktorer og risikoforhold, herunder Generelle risici, Særlige risici ved obligationsafdelinger, herunder kreditorrisiko, og Særlige risici ved aktieafdelinger. Afdelingens ramme for fordeling af investeringerne med ca. 60% af formuen i aktiebaserede afdelinger og 40% i obligationsbaserede afdelinger betyder, at kursudviklingen på beviser i afdeling Mix-Pension er mindre risikofyldt end en investering alene i aktierelaterede afdelinger, men mere risikofyldt end investering i f.eks. en obligationsafdeling. Afdelingens generelle risiko er påvirket af såvel langsigtede som kortsigtede udsving på de finansielle markeder. Med fordelingen på såvel aktie- som obligationsbaserede afdelinger opnår afdelingen imidlertid en vis udligning mellem forskellige risikotyper. Afdelingen er afhængig af de videns ressourcer, der er knyttet til afdelingen, herunder afdelingens rådgiver, som har betydning for den fremtidige indtjening. I Erhvervs- og Vækstministeriets risikoklassifikation er afdelingen, i lighed med investeringsforeningers afdelinger, risikoklassificeret med farven gul. Særlige risici herunder forretningsmæssige og finansielle risici Da afdelingens aktiebaserede andele kan indeholde forskellige globale og regionale aktier, og andele i afdelinger med erhvervsobligationer kan indeholde forskellige globale og regionale erhvervsobligationer, er afdelingens selskabsrisiko spredt ud på et stort geografisk område. Afdelingens forretningsmæssige risiko på specifikke markeder er derfor begrænset, og udviklingen i enkelte lande vil have begrænset påvirkning på afdelingens resultat. Afdelingens placeringer i afdelinger, der investerer i erhvervsobligationer omfatter blandt andet afdelinger, der kan investere i erhvervsobligationer, som kreditvurderingsbureauer har rated som speculative grade samt i ikke-ratede erhvervsobligationer, der begge har en højere risiko end obligationer, der er ratede som investment grade. De obligationsbaserede andele var ultimo 2014 fordelt med den største andel i mellemlange danske obligationer, og mindre andele i korte danske obligationer og afdelinger med henholdsvis europæiske og amerikanske erhvervsobligationer. Det meget lave renteniveau giver risiko for kursfald på obligationsmarkederne, hvor selv små rentestigninger kan medføre mærkbare fald. Ultimo 2014 var de aktiebaserede andele fordelt på danske, nordiske, europæiske, nordamerikanske, emerging markets samt globale markeder. Afdelingens rentebaserede andele i danske obligationer kan udgøre op til 35-45%, hvorfor udviklingen i de danske renter har stor betydning for afdelingens resultat. Stigende renter vil betyde kursfald på obligationsmarkederne og dermed på de obligationsafdelinger, som afdeling Mix-Pension placerer i. 13

14 Benchmark Afdelingen benytter ikke benchmark. Hvem afdelingen henvender sig til Afdelingen henvender sig til investorer, der investerer pensionsmidler og kan se en fordel i en portefølje med ca. 60% af formuen placeret i aktiebaserede afdelinger. Da aktieandelen har betydning for længden af investeringshorisonten, er afdelingen muligvis ikke egnet for investorer, der planlægger at trække deres penge ud inden for 4 år. Afdelingen er etableret for investorer, der ønsker en løbende rebalancering af fordeling mellem obligations- og aktierelaterede investeringer i deres pensionsopsparing. Den typiske investor i afdelingen forventes at være fortrolig med at investere i afdelinger, der har en aktivfordeling baseret på aktie- og obligationsafdelinger. Investor bør være opmærksom på, at investering i foreningsandele ikke svarer til en kontantplacering, og at andelens værdi vil ændre sig i forhold til værdien på tidspunktet for medlemmets investering. Andelene kan derfor på et vilkårligt tidspunkt være enten mindre, det samme eller mere værd end på investeringstidspunktet. Data for de seneste 5 år Afdelingens udvikling, performance og andre nøgletal de seneste fem år. Hoved- og nøgletal Hovedtal i mio.kr. Årets nettoresultat 40,6-21,0 36,1 30,2 33,5 Investorernes formue 331,6 323,4 345,0 364,8 380,3 Cirkulerende andele i stk. 282,6 293,7 281,7 273,4 260,7 Nøgletal (pr. andel) Indre værdi pr. andel, kr. 117,35 110,11 122,49 133,43 145,86 Udlodning, kr. pr. andel Udlodning, pct. pr. andel Årets afkast i % 14,53-6,17 11,24 8,93 9,32 Sharpe ratio 5 års gennemsnit -0,04-0,23 0,00 1,03 1,06 Standardafvigelse 5 års gennemsnit 9,49 9,85 10,01 7,87 6,24 Omkostningsprocent 0,20 0,18 0,17 0,14 0,14 Omsætningshastighed 0,17 0,10 0,10 0,23 0,01 ÅOP 0,24 0,23 1,78 1,68 1,66 Benchmark Intet Det skal bemærkes, at der fra de historiske nøgletal, f.eks. afkast, ikke kan drages slutninger om afdelingens fremtidige nøgletal. Endvidere skal det bemærkes, at ÅOP fra 2012 indeholder administrationsomkostninger m.v. i de andele i investeringsforeninger, som afdelingen investerer i. Ved udgangen af 1. halvår 2015 var afdelingens resultat på 29,4 mio.kr., formue på 419,7 mio.kr. og afkast 7,89%. 14

15 13. Risici og risikostyring Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest tilbyder fire blandede afdelinger, der investerer i obligations- og aktiebaserede afdelinger i investeringsforeninger. Der er forskellige risici knyttet til de enkelte afdelinger. Risikoen er her udtrykt ved et tal mellem 1 og 7, hvor 1 udtrykker laveste risiko og 7 højeste risiko. Kategorien 1 udtrykker ikke en risikofri investering. Afdelingernes placering på risikoskalaen fremgår under beskrivelsen om den enkelte afdeling i afsnit Lav risiko Høj risiko En afdelings placering på risikoindikatoren er bestemt af udsvingene i afdelingens regnskabsmæssige indre værdi de seneste fem år og/eller repræsentative data. Store historiske udsving er lig høj risiko og en placering til højre på indikatoren (6 7). Små udsving er lig med en lavere risiko og en placering til venstre på risikoskalaen (1-2). Afdelingens placering på skalaen er ikke konstant. Placeringen kan ændre sig med tiden. Risikoindikatoren tager ikke højde for pludseligt indtrufne begivenheder, som eksempelvis devalueringer, politiske indgreb og pludselige udsving i valutaer. De forskellige grader af udsving, og dermed placering på risikoskalaen, er en konsekvens af størrelsen af de historiske kursudsving i afdelingernes indre værdi, den såkaldte årlige standardafvigelse målt over en historisk periode ud fra de månedlige indre værdier for afdelingerne. Kursudsvingene er primært et resultat af udviklingen i værdien af afdelingens portefølje af værdipapirer. Udviklingen i en afdelings portefølje er sammen med afdelingens udgifter bestemmende for afdelingens afkast. De historiske data giver ikke nogen garanti for den fremtidige kursudvikling, men de giver en indikation af, at nogle afdelinger har større kursudsving og dermed en større risiko end andre. Der er typisk større risiko forbundet med at investere i aktier end i obligationer, og investering i afdelinger med obligationer svarer ikke til et statsgaranteret indskud. Afdelingernes risici styres efter en ramme for aktivallokeringen. Kapitalforeningen vil via sin hjemmeside informere, såfremt der måtte opstå situationer, hvor aktiver grundet deres illikviditet omfattes af særlige foranstaltninger, der etableres nye ordninger til styring af en afdelings likviditet eller, såfremt der sker ændringer i en afdelings risikoprofil og de risikostyringssystemer, der benyttes, jf. FAIF-lovens 64. Der er forskellige risikofaktorer, som påvirker porteføljernes investeringer. Nogle risici påvirker alene investeringerne i aktieafdelingerne, andre især investeringerne i obligationsafdelingerne, mens atter andre risikofaktorer gælder for begge typer af afdelinger. Netop fordi risikofaktorerne ikke er ens for alle afdelinger, og almindeligvis ikke skaber samme udsving i kursen på investeringsbeviser i forskellige typer af afdelinger, er det vigtigt, at man som investor opnår den rigtige kombination af investeringsbeviser i forhold til ens økonomi, tidshorisont og risikovillighed. Det gælder både på tidspunktet for investeringen og løbende i opsparingsperioden. Sammensætningen af investeringsbeviser i de forskellige typer af afdelinger er en af de væsentligste risici at håndtere. Lån & Spar MixInvest tilbyder forskellige afdelinger med hver deres sammensætning af aktieafdelinger og obligationsafdelinger. Som investor er det vigtigt, at man har kendskab til fordelingen. Såfremt en anden fordeling er mere hensigtsmæssig i forhold til ens behov, kan investeringer i Lån & Spar MixInvest kombineres mellem de enkelte afdelinger samt med investering i andre investeringsbeviser eller aktiver. Ud over risici knyttet til valg af afdelinger er der følgende andre risici knyttet til at investere via en investeringsforening: Investeringsmarkederne Investeringsbeslutningerne Driften af foreningen De enkelte risikoelementer er beskrevet nedenfor. Listen er ikke udtømmende. Risici knyttet til valg af investeringsbeviser i forskellige afdelinger Inden man beslutter sig for at investere i investeringsbeviser, er det vigtigt at få fastlagt sin personlige investeringsprofil, så investeringerne kan sammensættes ud fra egne behov og forventninger. Man skal være bevidst om de risici, der er forbundet med den konkrete investering. Det kan være en god ide at fastlægge sin investeringsprofil i samråd med en rådgiver. Investeringsprofilen skal blandt andet tage højde for, hvilken risiko man som investor ønsker at løbe med sin investering, og hvor lang tidshorisonten for investeringen/opsparingen er. Er ønsket og behovet en meget stabil udvikling i sine Lån & Spar MixInvest beviser, bør man som udgangspunkt ikke investere i afdelingen med høj risiko (altså afdelinger, der er markeret med 6 eller 7 på risikoindikatoren). Hvis man investerer over en kortere tidshorisont, er aktietunge afdelinger for de fleste investorer kun sjældent velegnede. Risici knyttet til investeringsmarkederne Risikoelementer omfatter f.eks. risikoen på aktiemarkederne, renterisikoen, kreditrisikoen og valutarisikoen. Hver af disse risikofaktorer håndteres inden for de givne rammer på de forskellige investeringsområder, afdelingerne investerer i. Eksempler på risikostyringselementer er lovgivningens regler om risikospredning, afdelingernes rådgivningsaftaler og investeringsinstrukser, interne kontroller i administrationen samt afdelingens adgang til og faktiske anvendelse af afledte finansielle instrumenter. 15

16 Risici knyttet til investeringsbeslutningerne Investeringsbeslutninger er langt overvejende baseret på porteføljerådgiveres handelsforslag til køb og salg af investeringsforeningsandele (investeringsbeviser). Handelsforslagene udspringer af forventninger til fremtiden, der dannes ud fra kendskab til markedsforholdene, f.eks. renteudviklingen, konjunkturerne og politiske forhold. Denne type beslutninger er i sagens natur forbundet med usikkerhed. De enkelte afdelingers mål med investeringerne er at opnå et afkast svarende til markedsafkastet under hensyn til de investeringsområder, der investeres i samt rammer for risikospredning. De væsentligste begrænsninger i investeringerne følger af de gældende regler for risikospredning, herunder afdelingens rammer for fordelingen mellem obligations- og aktieafdelinger. Foreningens bestyrelse har endvidere fastsat enkelte individuelle risikorammer for afdelinger, eksempelvis er der fastlagt grænser for omfanget af kontant indestående. For kontantindestående er der i lighed med andre indskydere knyttet en kreditrisiko for beløb ud over indskydergarantiordningen. I øvrigt investeres der i børsnoterede foreningsandele, fortrinsvis andele i investeringsforeninger. Investeringsforeninger er underlagt en række krav til placeringer af deres investeringer, som typisk er suppleret med individuelle strategier. Risici knyttet til driften af foreningen Ved administration af foreningens midler er der en række forretningsmæssige risici, herunder risici i relation til likviditetsstyring, investeringsbeslutningerne, f.eks. kvaliteten af de porteføljemæssige investeringsbeslutninger, samt til driften af foreningen, f.eks. menneskelige og systemmæssige fejl, og den daglige ledelses evne til løbende at holde bestyrelsen godt orienteret om foreningens forhold. Den daglige drift varetages af forvalter Invest Administration A/S. For at undgå fejl i driften af foreningen har selskabet fastlagt en lang række kontrolprocedurer og forretningsgange, som reducerer disse risici. Der arbejdes hele tiden på at udvikle systemerne, og der stræbes efter, at risikoen for menneskelige fejl bliver reduceret mest muligt. Der er desuden opbygget et ledelsesinformationssystem, der sikrer, at der løbende følges op på omkostninger og afkast. Der gøres jævnligt status på afkastene. Er der områder, der ikke udvikler sig tilfredsstillende, drøftes det med porteføljerådgiverne, hvad der kan gøres for at vende udviklingen. Kapitalforeningen er desuden underlagt en lovpligtig revision ved generalforsamlingsvalgte revisorer. Her er fokus på risici og kontroller i højsædet. På it-området, hvor driften er baseret på et samarbejde med Lån & Spar Bank A/S, lægges stor vægt på data- og systemsikkerhed. Der er udarbejdet procedurer og beredskabsplaner, der har som mål inden for fastsatte tidsfrister at kunne genskabe systemerne i tilfælde af større eller mindre nedbrud. Disse procedurer og planer afprøver selskabet regelmæssigt. Ud over at administrationen i den daglige drift har fokus på sikkerhed og præcision, når opgaverne løses, følger bestyrelsen i selskabet med på området. Formålet er dels at fastlægge sikkerhedsniveauet og dels at sikre, at de nødvendige ressourcer er til stede i form af personale, kompetencer og udstyr. For yderligere oplysninger om de enkelte Lån & Spar MixInvest-afdelinger henvises til væsentlige investorinformationer og årsrapporter m.v., der kan downloades fra foreningens hjemmeside hvor tillige seneste indre værdi er at finde. Generelle risikofaktorer Lån & Spar MixInvest investerer fortrinsvis i afdelinger, der er optaget til handel på NASDAQ Copenhagen A/S, primært afdelinger i investeringsforeningerne Lån & Spar Invest og Gudme Raaschou. Alt efter type af afdeling kan følgende generelle risikofaktorer influere på afkastet fra investeringerne: Enkeltlande: Ved investering i værdipapirer i et enkelt land, f.eks. Danmark, ligger der en risiko for, at det finansielle marked i det pågældende land kan blive udsat for specielle politiske eller reguleringsmæssige tiltag. Desuden vil markedsmæssige eller generelle økonomiske forhold i landet, herunder også udviklingen i landets valuta og rente, påvirke investeringernes værdi. Eksponering mod udlandet: Investering i velorganiserede og højtudviklede udenlandske markeder medfører generelt en lavere risiko for den samlede portefølje end investering alene i enkeltlande/-markeder. Nogle udenlandske markeder kan dog være mere usikre end det danske marked på grund af en forøget risiko for en kraftig reaktion på selskabsspecifikke, politiske, reguleringsmæssige, markedsmæssige og generelle økonomiske forhold. Endelig giver investeringer i udlandet en valutaeksponering, som kan have større eller mindre udsving i forhold til danske kroner. Valuta: Investeringer i udenlandske værdipapirer giver eksponering mod valutaer, som kan have større eller mindre udsving i forhold til danske kroner. Derfor vil den enkelte afdelings kurs blive påvirket af udsving i valutakurserne mellem disse valutaer og danske kroner. Afdelinger, som investerer i danske aktier eller obligationer, har ingen direkte valutarisiko, mens afdelinger, som investerer i europæiske aktier eller obligationer, har begrænset valutarisiko, forudsat en uændret dansk fastkurspolitik i forhold til EUR. Selskabsspecifikke forhold: Værdien af en enkelt aktie og obligation kan svinge mere end det samlede marked og kan derved give et afkast, som er meget forskelligt fra markedets. Forskydninger på valutamarkedet samt lovgivningsmæssige, konkurrencemæssige, markedsmæssige og likviditetsmæssige forhold vil kunne påvirke 16

17 selskabernes indtjening. Da en aktieafdeling på investeringstidspunktet kan investere op til 10% i et enkelt selskab, kan værdien af afdelingen variere kraftigt som følge af udsving i enkelte aktier. Selskaber kan gå konkurs, hvorved investeringen heri vil være tabt. Der er også om end i mindre grad en selskabsspecifik risiko ved realkreditobligationer, hvor en afdeling kan investere op til 25% i udstedelser fra et realkreditinstitut. Risiko ved investeringsstilen: Afdelingerne har fokus på investering i andele i investeringsforeninger, der er optaget til handel på et reguleret marked, herunder særligt NASDAQ Copenhagen A/S, og derfor anses for at være likvide. En forenings bestyrelse har i særlige tilfælde mulighed for at udsætte indløsningen af andele, hvilket kan betyde, at en afdeling i Lån & Spar MixInvest ikke har mulighed for at realisere likviditet i den pågældende forening, før bestyrelsen i denne forening atter genoptager indløsningen. Udsættelse af indløsning sker meget sjældent, og har i givet fald almindeligvis en meget kort varighed. En afdeling i Lån & Spar MixInvest har almindeligvis en kontant likviditet på minimum 0,5 mio.kr. Likviditeten styres gennem overvågning af afdelingens bankkonti samt eventuelt ved realisation af andele i underliggende afdelinger. Særlige risici ved obligationsafdelingerne: Obligationsmarkedet: Obligationsmarkedet kan blive udsat for specielle politiske eller reguleringsmæssige tiltag, som kan påvirke værdien af afdelingens investeringer. Desuden vil markedsmæssige eller generelle økonomiske forhold, herunder renteudviklingen globalt, påvirke investeringernes værdi. Renterisiko: Renteniveauet varierer fra region til region, og skal ses i sammenhæng med blandt andet inflationsniveauet. Renterisikoen er risikoen for, at der opstår kursfald som følge af, at renten stiger. Stiger renten, falder kursværdien på obligationerne. Renteudviklingen er blandt andet afhængig af de økonomiske forhold i Danmark og EU. Renterisikoen styres typisk ved, at der fastsættes konkrete grænser/intervaller for den korrigerede varighed på porteføljen i den enkelte obligationsafdeling. Den korrigerede varighed udtrykker, hvor meget porteføljen forventeligt vil ændre sig ved en rentestigning og ved et rentefald. Kreditrisiko: Inden for forskellige obligationstyper statsobligationer, realkreditobligationer, emerging marketsobligationer, kreditobligationer osv. er der en kreditrisiko. Kreditrisikoen er risikoen for, at debitoren bag obligationen ikke kan leve op til sine forpligtelser og tilbagebetale sin gæld. Kreditrisikoen er derfor forskellig alt efter udsteders kreditværdighed, som kan ændres over tid. Obligationer udstedt af den danske stat betragtes som meget sikre obligationer, fordi kreditrisikoen er lav, og der ikke er nogen valutarisiko, når obligationerne udstedes i DKK. Ved investering i obligationer udstedt af erhvervsvirksomheder kan der være risiko for, at udsteder får forringet sin rating og/eller ikke kan overholde sine forpligtelser og tilbagebetale sin gæld. Kreditspænd udtrykker renteforskellen mellem kreditobligationer og traditionelle sikre statsobligationer udstedt i samme valuta og med samme løbetid. Kreditspændet viser den præmie, man som investor får for at påtage sig kreditrisikoen. Særlige risici ved aktieafdelingerne: Udsving på aktiemarkedet: Aktiemarkeder kan svinge meget og kan falde væsentligt. Udsving kan blandt andet være en reaktion på selskabsspecifikke, politiske og reguleringsmæssige forhold eller som en konsekvens af sektormæssige, regionale, lokale eller generelle markedsmæssige og økonomiske forhold. Risikovillig kapital: Afkastet kan svinge meget som følge af selskabernes muligheder for at skaffe risikovillig kapital til f.eks. udvikling af nye produkter. En del af en afdelings formue kan investeres i virksomheder, hvis teknologier er helt eller delvist nye, og hvis udbredelse kommercielt og tidsmæssigt kan være vanskelig at vurdere. I Lån & Spar MixInvests afdelinger med udenlandske aktier fokuseres primært på større virksomheder, de såkaldte Large Capeller Blue Chip-selskaber, hvor risikoen i relation til risikovillig kapital er begrænset. I Erhvervs- og Vækstministeriets risikoklassifikation er foreningens afdelinger, i lighed med investeringsforeningers afdelinger, risikoklassificeret med farven gul, der betyder, at der er risiko for, at indskuddet på produktet kan tabes helt eller delvist, og at produkttypen ikke er vanskelig at gennemskue. Ud over den gule kategori findes en grøn og en rød kategori. I kategorien grøn betragtes risikoen for at tabe hele det investerede beløb som meget lille, og produkttypen ikke vanskelig at gennemskue. I kategorien rød anses der for at være risiko for at tabe mere end det investerede beløb, eller produkttypen er vanskelig at gennemskue. 14. Hvem afdelingerne henvender sig til Afdelingerne er etableret for investorer, der ønsker en automatisk rebalancering af fordeling mellem obligations- og aktierelaterede investeringer i deres pensionsopsparing. For de tre Otium-afdelinger, er der fastsat et målår, som giver en automatisk reduktion af risikoprofilen frem mod målåret. Målåret kan ændres ved en generalforsamlingsbeslutning. Den typiske investor i afdelingerne forventes at være fortrolig med at investere i afdelinger, der har en aktivfordeling baseret på aktie- og obligationsafdelinger. Investor bør være opmærksom på, at investering i foreningsandele ikke svarer til en kontantplacering, og at andelens værdi vil ændre sig i forhold til værdien på tidspunktet for medlemmets investering. Andelene kan derfor på et vilkårligt tidspunkt være enten mindre, det samme eller mere værd end på investeringstidspunktet. 15. Udbytte Alle afdelingerne er udloddende med summarisk udlodningsopgørelse. Almindeligvis vil bestyrelsen ikke indstille til udlodning, hvorefter årets resultat forbliver en del af formuen. 17

18 16. Beskatning i afdelingen Foreningens afdelinger følger reglerne om summarisk udlodning i ligningsloven. Afdelinger er ikke selvstændigt skattebetalende, jf. selskabsskattelovens 1, stk. 1, nr. 5 c. 17. Skatte- og afgiftsforhold I det følgende er foretaget en generel beskrivelse af de almindelige skatteregler, der gælder på tidspunktet for underskrivelse af prospektet. Beskatningsreglerne er baseret på medlemmer, der er skattemæssigt hjemmehørende i Danmark. Reglerne tager sigte på at beskatte afkast opnået gennem investering i en af foreningens afdelinger efter tilsvarende principper, der som udgangspunkt gælder ved direkte investering i værdipapirer. For mere deltaljeret information om skatteforhold henvises til medlemmets egne rådgivere. For medlemmer, der investerer pensionsmidler beskattes afkastet af foreningens afdelinger efter reglerne i pensionsafkastbeskatningsloven, baseret på lagerprincippet. Lagerprincippet indebærer, at medlemmet beskattes af forskellen mellem kursværdien ved indkomstårets begyndelse og slutning for andele, der har været ejet hele året, og dermed beskattes både realiseret og urealiseret gevinst og tab i året. For fysiske personer, der investerer frie midler beskattes minimumsindkomsten opgjort efter principperne for summarisk opgørelse som kapitalindkomst, uafhængigt af hvorledes afkastet er skabt. Er afkastet negativt i et indkomstår, kan tabet dog ikke fratrækkes, og det kan ej heller modregnes i senere års minimumsindkomst, hvorfor det ikke er skattemæssigt optimalt at investere frie midler i foreningen. For selskabsmedlemmer sker beskatningen efter reglerne i selskabsskatteloven. Gevinst eller tab opgøres efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven og medregnes efter lagerprincippet. Lagerprincippet indebærer, at selskabet beskattes af forskellen mellem kursværdien ved indkomstårets begyndelse og slutning for andele, der har været ejet hele året, og dermed beskattes både realiseret og urealiseret gevinst og tab i året. 18. Emissions- og indløsningspris Emissionsprisen (tegningskursen) fastsættes efter dobbeltprismetoden, jf. 13 i vedtægterne. Metoden er yderligere beskrevet i Finanstilsynets bekendtgørelse om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i investeringsforeninger m.v.) til den indre værdi med tillæg af et beløb (emissionstillægget) til dækning af udgifter ved køb af finansielle instrumenter og til nødvendige omkostninger ved emissionen. Opgørelsen tager udgangspunkt i den nominelle værdi af foreningsandelen (investeringsbeviset), som er bestemt af værdien af de finansielle instrumenter, som den enkelte afdeling har investeret i, herunder kontantindskud, fratrukket løbende omkostninger ved driften. Værdien af de finansielle instrumenter er bestemt af instrumentets markedskurs multipliceret med antal stk. af instrumentet. Emissionsprisen fastsættes ved at dividere afdelingens formueværdi på emissionstidspunktet med den nominelle værdi af cirkulerende andele, med tillæg af emissionstillægget inden kutymemæssig kursafrunding i henhold til de af Nasdaq Copenhagen fastlagte retningslinjer for kursangivelse. Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage løbende emission uden fastsat højeste beløb. Indløsningsprisen fastsættes efter dobbeltprismetoden, jf. 13 i vedtægterne. Metoden er yderligere beskrevet i Finanstilsynets bekendtgørelse om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i investeringsforeninger m.v.) til den indre værdi opgjort på indløsningstidspunktet efter samme principper, som anvendes i årsrapporten, med fradrag af et beløb (indløsningsfradraget) til dækning af udgifter ved salg af finansielle instrumenter og til nødvendige omkostninger ved indløsningen. Indløsningsprisen fastsættes ved at dividere afdelingens formueværdi på indløsningstidspunktet med den nominelle værdi af cirkulerende andele med fradrag af indløsningsfradraget inden kutymemæssig kursafrunding i henhold til de af Nasdaq Copenhagen fastlagte retningslinjer for kursangivelse. Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest opkræver et tillæg ved emission, som vist i tabellen. Ved indløsning opkræver foreningen et fradrag på 0,10%, bestående af 0,05% til kurtage og 0,05% til administration. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde bestemme formen for indløsningen. Afdeling Kurtage m.v. Andre handelsudgifter Markedsføring Administration Emissionstillæg Otium 2016-Pension 0,05 0,70 0,20 0,05 1,00 Otium 2019-Pension 0,05 0,90 0,30 0,05 1,30 Otium 2022-Pension 0,05 0,90 0,40 0,05 1,40 Mix-Pension 0,05 0,90 0,30 0,05 1,30 Under Andre handelsudgifter indgår foreningens skønnede hensættelse af omkostninger til tegningsprovision i de afdelinger, som afdelingerne investerer i. 18

19 19. Tegningssted, betaling for tegning og opbevaring Andelen udstedes gennem værdipapircentralen VP Securities A/S (VP) i stk. af nominelt 100 kr., hvilket tillige er minimumsindskuddet. Tegning kan finde sted hos Lån & Spar Bank A/S eller eget pengeinstitut. Andele tegnet i løbende emission afregnes kutymemæssigt på tredjedagen efter tegningen samtidig med registrering af andele på VP-konti. Det er gratis at få andelene opbevaret i depot hos depositar eller andre pengeinstitutter. Ved ind- og udgang af andele betales dog kutymemæssige VP-gebyrer. 20. Flytning Ønsker et medlem at flytte sin investering fra en forening eller afdeling til en anden, skal medlemmet afhænde/købe sit/sine andele, hvilket er forbundet med almindelige handelsomkostninger/kurtage. Der er indgået aftale med Lån & Spar Bank A/S om, at andele i foreningens afdelinger kan købes og sælges gennem banken. 21. ISIN-koder Afdelingerne er bevisudstedende. Afdelingernes andele udstedes og registreres i VP Securities A/S (VP) under følgende ISIN-koder: Afdeling Otium 2016-Pension*) Otium 2019-Pension **) Otium 2022-Pension Mix-Pension ISIN-kode DK DK DK DK *) Det bemærkes, at afdeling Otium 2016-Pension tidligere hed afdeling Otium 2008-Pension. **) Det bemærkes, at afdeling Otium 2019-Pension tidligere hed afdeling Otium 2012-Pension. 22. Navnenotering Foreningsandele i afdelingerne udstedes til ihændehaver, men kan noteres på navn i foreningens bøger, der føres af Computershare A/S. Navnenotering foretages af det pengeinstitut, hvor andelene ligger i depot. 23. Oplysning om indre værdi, emissions- og indløsningskurs Oplysning om foreningsandelenes indre værdi, emissions- og indløsningskurs kan findes på foreningens hjemmeside ( ved henvendelse til foreningens kontor eller Lån & Spar Bank A/S. Oplysningerne opdateres endvidere løbende via FundCollect ( til NASDAQ Copenhagen A/S. 24. Børsnotering Afdelingerne er optaget til handel på NASDAQ Copenhagen A/S. 25. Indgåede aftaler Nedenfor følger en beskrivelse af videredelegerede opgaver. Aftale om depositar Foreningen har indgået aftale med Lån & Spar Bank A/S, hvis hovedbeskæftigelse er bankvirksomhed, om at denne som depositar forvalter og opbevarer værdipapirer og likvide midler for hver af foreningens afdelinger i overensstemmelse med lov om alternative investeringsfonde m.v. samt Finanstilsynets bestemmelser og påtager sig de heri fastlagte kontrolopgaver og forpligtelser. Afdelingerne betaler et depotgebyr på 0,01% af hver afdelings gennemsnitlige formue samt et forvaltningsgebyr på kr. pr. afdeling. Vederlaget til depositar udgør Lån & Spar Bank A/S til enhver tid gældende satser og gebyrer. I 2014 udgjorde depotgebyrerne følgende beløb: Afdeling Otium 2016-Pension t.kr. 34 Afdeling Otium 2019-Pension *) t.kr. 24 Afdeling Otium 2022-Pension t.kr. 21 Afdeling Mix-Pension t.kr. 44 Bemærk: *) Afdelingen hed tidligere Otium 2012-Pension. Investeringsforeningsandele kan omkostningsfrit opbevares i depot i Lån & Spar Bank A/S. Depotaftalen kan gensidigt opsiges med 6 måneders varsel. Aftaler om markedsføring Foreningen har indgået aftale med Lån & Spar Bank A/S, der også er depositar for foreningen, om at banken til en hver tid med udgangspunkt i kundernes behov formidler salg af andele i foreningens afdelinger samt opbevarer andelene, når ejerne ønsker det. Banken fastlægger selv sine markedsføringstiltag med henblik på at fremme salg af foreningens andele, og foreningen kan sideløbende med banken iværksætte egen markedsføring af andele. 19

20 Foreningen har indgået aftale med Lån & Spar Bank A/S om, at banken i forbindelse med nytegning af andele forestår emissionsaktiviteterne samt aktiviteter ved indløsninger. Aftalen kan opsiges af foreningen med øjeblikkelig virkning mod at betale Lån & Spar Bank A/S en kompensation på 3 måneders markedsføringsbidrag. Lån & Spar Bank A/S kan opsige aftalen med 3 måneders varsel. Afdelingerne betaler en tegningsprovision ved emissioner og betaler derudover intet bidrag for markedsføringen. Aftale om investeringsrådgivning Foreningen har videredelegeret investeringsrådgivning ved indgåelse af aftale med Lån & Spar Bank A/S, hvis hovedbeskæftigelse er bankvirksomhed. Aftalen indebærer, at rådgiverne yder rådgivning til foreningens forvalter, Invest Administration A/S, om transaktioner, som rådgiverne anser for fordelagtige som led i porteføljestyringen. Der skal tilstræbes et tilfredsstillende afkast under hensyntagen til den fastlagte ramme for risikospredning. Rådgivningen skal ske i overensstemmelse med de retningslinjer, som foreningens bestyrelse har fastlagt i individuelle investeringsrammer for de enkelte afdelinger. De enkelte forslag til investeringer skal forelægges forvalter, som tager stilling til, om de skal føres ud i livet. Foreningen betaler kr p.a. i rådgivningshonorar. Rådgivningsaftalerne med Lån & Spar Bank A/S, der også er depositar for foreningen, kan af foreningen opsiges med dags varsel og af rådgiveren med 6 måneders varsel. Aftale om prisstillelse i markedet (prime broker) Foreningen har med Lån & Spar Bank A/S indgået aftale om, at banken i bl.a. NASDAQ Copenhagen A/S handelssystemer løbende med forbehold for særlige situationer stiller priser i afdelingernes andele med det formål at fremme likviditeten ved handel med beviserne. Lån & Spar Bank A/S er således prime broker, og aftalegrundlaget med foreningen fastlægger størrelsen af tillæg, og ved større emissioner og indløsninger kontaktes foreningen for gennemførelse heraf. Udover aftalen med Lån & Spar Bank A/S er der ikke indgået prisstilleraftale med andre. Prisstillelsen skal ske med såvel købs- og salgspriser og på baggrund af aktuelle emissions- og indløsningspriser. Foreningen betaler et vederlag på kr. pr. afdeling pr. måned. Aftalen kan gensidigt opsiges uden varsel. Aftale om ejerbog Foreningen har indgået aftale med Computershare A/S om, at selskabet på vegne af foreningen fører ejerbogen, hvori navnenotering af afdelingernes andel foretages. Aftalen indebærer foruden den løbende registrering af noteringsforhold og ændringer i disse, at selskabet forestår udstedelse af adgangskort og stemmesedler til foreningens generalforsamlinger og de hertil knyttede aktiviteter. Aftale om administration Foreningen har videredelegeret forvaltningsopgaven ved indgåelse af aftale om administration med forvalter Invest Administration A/S om, at selskabet udfører foreningens administrative og investeringsmæssige opgaver i overensstemmelse med lov om alternative investeringsfonde m.v., foreningens vedtægter, anvisninger fra foreningens bestyrelse, herunder investeringsrammer for de enkelte afdelinger, og aftale om investeringsrådgivning m.v. indgået med Lån & Spar Bank A/S. Forvalteren har videredelegeret drift og vedligeholdelse af selskabets ITplatform til Lån & Spar Bank A/S. På anmodning udleverer selskabet supplerende oplysninger om de kvantitative grænser, der gælder for foreningens risikostyring og om de metoder, der efter aftale med foreningen er valgt for at sikre, at disse grænser til enhver tid følges, samt om oplysninger om den seneste udvikling i de vigtigste risici og afkast for kategorierne af de enkelte instrumenter i afdelinger. For forvaltningen af afdelingernes formue og indtægter, herunder førelse af bogholderi samt udarbejdelse af internt regnskab, betales et basisgebyr på kr. p.a. pr. afdeling, lay-out udgifter samt et administrationsgebyr på 0,24% p.a. af formuen i foreninger/afdelinger, der ikke administreres af forvalter. Foreningens depositar, Lån & Spar Bank A/S, ejer aktierne i selskabet. Foreningen kan med øjeblikkelig virkning skriftligt opsige administrationsaftalen mod at betale kompensation til Invest Administration A/S på 6 måneders vederlag baseret på formuen på opsigelsestidspunktet. Selskabet kan skriftligt opsige aftalen med 6 måneders skriftlig varsel til udløb af en kalendermåned. Til opfyldelse af 16, stk. 5, i FAIF-loven har forvalteren tegnet en bestyrelsesansvarsforsikring til afdækning af eventuelt erstatningsansvar som følge af pligtforsømmelse. 20

Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger

Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger Halvårsrapport 2017 Foreningsoplysninger Forening Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Badstuestræde 20 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.lsmi.dk E-mail: lsmi@invest-administration.dk

Læs mere

Halvårsrapport Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest

Halvårsrapport Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Halvårsrapport 20 Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Prospekt for Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Juli 2015 Indholdsfortegnelse Side Ansvar for prospektet... 3 Foreningen... 4 1. Foreningens navn, adresse m.v.... 4 2. Formål... 4 3. Foreningens

Læs mere

Prospekt for. Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest

Prospekt for. Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Prospekt for Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest December 2016 Prospekt for Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3 Foreningsforhold... 4 Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Henton Invest, Afdeling Bond Fund... 8 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt prospekt Korte Obligationer Lange Obligationer Kreditobligationer Danske Aktier Globale Aktier Højt Udbytte Aktier Europa Value Aktier Balance A Balance B

Læs mere

Fuldstændigt prospekt

Fuldstændigt prospekt FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Jyske Invest Oktober 2008 INDHOLD 1 ANSVAR FOR PROSPEKTET...1 2 ÆNDRINGSFORBEHOLD...2 3 FORENINGENS NAVN, ADRESSE OG REGISTRERINGSNUMMER...2

Læs mere

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening)

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Onsdag den 21. december 2016 kl. 10.30 11.00 i Nordeas lokaler Heerings Gaard Overgaden neden

Læs mere

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt prospekt Korte Obligationer Lange Obligationer Kreditobligationer Danske Aktier Globale Aktier Højt Udbytte Aktier Europa Value Aktier Balance A Balance B

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen CPH Capital, Afdeling Globale Aktier - KL og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling Global Minimum Variance Bestyrelsen

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. Halvårsrapport 2016

Investeringsforeningen StockRate Invest. Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen StockRate Invest Halvårsrapport 2016 Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest CVR-nr. 25 97 82 77 Halvårsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 1 Side Ledelsesberetning Afdelingerne... 2 Risici... 2 Foreningsforhold...

Læs mere

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt prospekt Korte Obligationer Lange Obligationer Kreditobligationer Danske Aktier Globale Aktier Højt Udbytte Aktier Europa Value Aktier Balance A Balance B

Læs mere

Investeringsforeningen Jyske Invest

Investeringsforeningen Jyske Invest PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Ansvar for prospekt Investeringsforeningen Jyske Invest er ansvarlig for prospektets indhold. Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt

Læs mere

Investeringsforeningen Lån & Spar Rationel Invest. Forenklet fællesprospekt. for obligationsafdelingerne

Investeringsforeningen Lån & Spar Rationel Invest. Forenklet fællesprospekt. for obligationsafdelingerne Investeringsforeningen Lån & Spar Rationel Invest Forenklet fællesprospekt 2009 for obligationsafdelingerne KORTE OBLIGATIONER OBLIGATIONER LANGE OBLIGATIONER 1 Indholdsfortegnelse Side Ansvar for prospektet...

Læs mere

Specialforeningen TRP-Invest

Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest Halvårsrapport 2011 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Global... High Yield Bonds 8 Anvendt...

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr. 73 41 00 10, FT-nr. 11024 Fusion af afdeling: Nordea Invest Verden, SE nr. 32 53 57 71, FT nr. 1 (den ophørende afdeling)

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse

Fusionsplan og fusionsredegørelse Fusionsplan og fusionsredegørelse for flytning af Afdeling Selection (stiftet 16.11.2000, Københavns Kommune, FT. nr. 11.127.01, SE-nr. 11 88 71 55) under Investeringsforeningen Gudme Raaschou (FT-nr.

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Kapitalforeningen BLS Invest

Kapitalforeningen BLS Invest Kapitalforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2016 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...5 Halvårsregnskaber...7 Globale Aktier KL...7

Læs mere

Specialforeningen TRP Invest

Specialforeningen TRP Invest Specialforeningen TRP Invest alvårsrapport 2012 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 alvårsregnskab... 9... Global igh Yield

Læs mere

Prospekt. for. Investeringsforeningen Gudme Raaschou. Juli 2015

Prospekt. for. Investeringsforeningen Gudme Raaschou. Juli 2015 Prospekt for Investeringsforeningen Gudme Raaschou Juli 2015 Indholdsfortegnelse: Ansvar for prospektet... 2 1. Foreningens navn, adresse m.v.... 3 2. Foreningens formål... 3 3. Foreningens bestyrelse...

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse

Fusionsplan og fusionsredegørelse Fusionsplan og fusionsredegørelse for flytning af Afdeling Danske Aktier (stiftet 19.10.2007, Københavns Kommune, FT-nr. 11.127.06, SE-nr. 30 11 04 71) under Investeringsforeningen Gudme Raaschou (FT-nr.

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 7 og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 4 Bestyrelsen i Investeringsforeningen

Læs mere

Prospekt. for. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest

Prospekt. for. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest Prospekt for Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest August 2015 Indholdsfortegnelse: Ansvar for prospektet... 2 1. Foreningens navn, adresse m.v.... 3 2. Foreningens formål... 3 3. Foreningens

Læs mere

Professionel pleje af din pensionsopsparing

Professionel pleje af din pensionsopsparing Professionel pleje af din pensionsopsparing mixinvest En rigtig god måde at placere din pensionsopsparing på er ved at investere pengene i et mix af aktier og obligationer. Det kræver dog både tid og indsigt

Læs mere

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Prospekt for Investeringsforeningen Lån & Spar Invest April 2017 Prospekt for Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt

Læs mere

Prospekt PROSPEKT FOR. Investeringsforeningen Jyske Invest. Ansvar for prospekt

Prospekt PROSPEKT FOR. Investeringsforeningen Jyske Invest. Ansvar for prospekt PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Ansvar for prospekt Investeringsforeningen Jyske Invest er ansvarlig for prospektets indhold. Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt

Læs mere

Prospekt. for. Investeringsforeningen Gudme Raaschou. August 2015

Prospekt. for. Investeringsforeningen Gudme Raaschou. August 2015 Prospekt for Investeringsforeningen Gudme Raaschou August 2015 Indholdsfortegnelse: Ansvar for prospektet... 2 1. Foreningens navn, adresse m.v.... 3 2. Foreningens formål... 3 3. Foreningens bestyrelse...

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 5 og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 2 Bestyrelsen i Investeringsforeningen

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Jyske Invest International

PROSPEKT. Investeringsforeningen Jyske Invest International PROSPEKT Investeringsforeningen Jyske Invest International Ansvar for prospektet Investeringsforeningen Jyske Invest International er ansvarlig for prospektets indhold. Vi erklærer herved, at oplysningerne

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Fællesprospekt for 8 obligations- og aktieafdelinger

PROSPEKT. Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Fællesprospekt for 8 obligations- og aktieafdelinger PROSPEKT Investeringsforeningen Alm. Brand Invest Fællesprospekt for 8 obligations- og aktieafdelinger 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og

Læs mere

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse.

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse. Bekendtgørelse om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter 1) I medfør af 74, stk. 2, 113, 114 f, stk. 1 og 2, og 132, stk.

Læs mere

Investeringsforeningen Multi Manager Invest

Investeringsforeningen Multi Manager Invest Investeringsforeningen Multi Manager Invest Prospekt USA (RCM) USA Akk. (RCM) Europa (BlackRock) Europa AKK. (BlackRock) Japan (AllianceBernstein) Japan Akk. (AllianceBernstein) Health Care (BlackRock)

Læs mere

Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011

Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011 Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Danske... Aktier 9 Globale... Aktier 11

Læs mere

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Velkommen Bestyrelsen ved Direktør Poul Erik Tofte CFO Per Have Tidl. intern revisionschef Jørgen Madsen og direktionen Direktør Peter Ott, PFA Portefølje Administration

Læs mere

En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser

En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser Klar varedeklaration på alle investeringsbeviser Det kan være vanskeligt at overskue de mange forskellige investeringsmuligheder

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2011. Investeringsforeningen Investin

Halvårsrapport 1. halvår 2011. Investeringsforeningen Investin Halvårsrapport 2011 Investeringsforeningen Investin Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Amber... Nordic Alpha 9 Amber... Energy Alpha 11 Amber...

Læs mere

Prospekt PROSPEKT FOR. Investeringsforeningen Jyske Invest. Ansvar for prospekt

Prospekt PROSPEKT FOR. Investeringsforeningen Jyske Invest. Ansvar for prospekt PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Ansvar for prospekt Investeringsforeningen Jyske Invest er ansvarlig for prospektets indhold. Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt

Læs mere

Prospekt. for. Investeringsforeningen Gudme Raaschou

Prospekt. for. Investeringsforeningen Gudme Raaschou Prospekt for Investeringsforeningen Gudme Raaschou Indholdsfortegnelse: Ansvar for prospektet... 2 1. Foreningens navn, adresse m.v.... 3 2. Foreningens formål... 3 3. Foreningens bestyrelse... 3 4. Foreningens

Læs mere

Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management

Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Halvårsrapport 2017 Foreningsoplysninger Forening Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Badstuestræde 20, 1209 København K Telefon: 38 14 66

Læs mere

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Indhold Kend din risiko... 3 Risikomærkning af værdipapirer... 5 Ens information på tværs af landegrænser... 8 Skærpede kompetencekrav

Læs mere

PFA Bank. Får du fuldt udbytte af din formue?

PFA Bank. Får du fuldt udbytte af din formue? PFA Bank Får du fuldt udbytte af din formue? 1 2 En enkel bank med en enkel model Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende for at

Læs mere

Generalforsamling 2017 i Investeringsforeningen Gudme Raaschou

Generalforsamling 2017 i Investeringsforeningen Gudme Raaschou Generalforsamling 2017 i Gudme Raaschou Bestyrelsens forslag til generalforsamlingen Vi vil gøre foreningerne enklere og bedre De tre foreninger Gudme Raaschou, Lån & Spar Invest og Lån & Spar MixInvest

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest CVR-nr. 25 97 82 77 Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 1 Side Ledelsesberetning Foreningsforhold... 2 De økonomiske omgivelser

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår Specialforeningen Dexia Invest. CVR nr

Halvårsrapport 1. halvår Specialforeningen Dexia Invest. CVR nr Halvårsrapport 2012 Specialforeningen Dexia Invest CVR nr. 21 27 61 89 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Halvårsregnskaber...8 Korte Obligationer...8

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 23 aktieafdelinger

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 23 aktieafdelinger PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Fællesprospekt for 23 aktieafdelinger Bioteknologi Danmark Danmark Fokus Europa Europa Fokus Europa Højt Udbytte Europa Small Cap Fjernøsten Global Plus Global

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2016 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WEALTH MANAGEMENT

HALVÅRSRAPPORT 2016 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WEALTH MANAGEMENT HALVÅRSRAPPORT 2016 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WEALTH MANAGEMENT 1 Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Halvårsrapport 2016 INDHOLD FORENINGSOPLYSNINGER 3 Resultat og formue 4 Regnskabspraksis

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 13 obligationsafdelinger

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 13 obligationsafdelinger PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Fællesprospekt for 13 obligationsafdelinger 26. juni 2013 Indholdsfortegnelse Ansvar for prospektet for 3 Uafhængig revisors erklæring om prospektet for 4

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 16 obligationsafdelinger

Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 16 obligationsafdelinger PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Fællesprospekt for 16 obligationsafdelinger Dannebrog Mellemlange Globale High Yield-Obligationer Obligationer Danske Indeksobligationer Globale Lange Indeksobligationer

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter

Bekendtgørelse for Færøerne om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter Bekendtgørelse nr. 201 af 16. marts 2006 Bekendtgørelse for Færøerne om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter I medfør af

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen SEBinvest II. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2.

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Fællesprospekt for 10 obligations- og aktieafdelinger

PROSPEKT. Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Fællesprospekt for 10 obligations- og aktieafdelinger PROSPEKT Investeringsforeningen Alm. Brand Invest Fællesprospekt for 10 obligations- og aktieafdelinger 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige,

Læs mere

Prospekt for. Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest

Prospekt for. Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Prospekt for Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest November 2017 Prospekt for Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R. KAPITALFORENINGEN SEB kontoførende

V E D T Æ G T E R F O R. KAPITALFORENINGEN SEB kontoførende V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2. Kapitalforeningens formål

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP Halvårsrapport 1. halvår 2012 Hedgeforeningen HP ndholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskab... 10... Danske Obligationer 10... Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT

FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Select Fællesprospekt for 14 aktieafdelinger Foreningen markedsføres under binavnene: Investeringsforeningen Danske Invest Engros Investeringsforeningen

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Jyske Invest International

PROSPEKT. Investeringsforeningen Jyske Invest International PROSPEKT Investeringsforeningen Jyske Invest International Ansvar for prospektet Investeringsforeningen Jyske Invest International er ansvarlig for prospektets indhold. Vi erklærer herved, at oplysningerne

Læs mere

Investoroplysninger for. Kapitalforeningen World Wide Invest

Investoroplysninger for. Kapitalforeningen World Wide Invest Investoroplysninger for 24. marts 2014 Investoroplysninger for Ansvar for investoroplysningerne for og afdeling. Vi erklærer, at oplysningerne i investoroplysningerne os bekendt er rigtige, og at investoroplysningerne

Læs mere

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS m.v.1)

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS m.v.1) Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) I medfør af 83, stk. 5, 159, stk. 3, 171, stk. 4, og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om investeringsforeninger, som ændret ved

Læs mere

Fuldstændigt prospekt

Fuldstændigt prospekt FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Jyske Invest April 2007 INDHOLD 1 ANSVAR FOR PROSPEKTET...1 2 ÆNDRINGSFORBEHOLD...2 3 FORENINGENS NAVN, ADRESSE OG REGISTRERINGSNUMMER...2

Læs mere

Pr. 30.06.2014. Jyske Invest. Afdelingsoverblik

Pr. 30.06.2014. Jyske Invest. Afdelingsoverblik Pr. 30.06.2014 Afdelingsoverblik 1 Forvent en forskel er på mange måder en anderledes investeringspartner. Vi går gerne vores egne veje for at optimere investorernes afkast. Vores vision er at levere investeringsløsninger,

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 26. juni 2014. Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) 17. juni 2014. Nr. 758.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 26. juni 2014. Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) 17. juni 2014. Nr. 758. Lovtidende A 2014 Udgivet den 26. juni 2014 17. juni 2014. Nr. 758. Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) I medfør af 102, stk. 5, og 190, stk. 3, i lov nr. 597 af 12. juni 2013

Læs mere

Årsrapport Kapitalforeningen Lån & Spar Mixinvest

Årsrapport Kapitalforeningen Lån & Spar Mixinvest Årsrapport 20 Kapitalforeningen Lån & Spar Mixinvest Indhold 2 Kapitalforeningen Lån & Spar Mixinvest Årsrapport 20 Foreningsoplysninger Forening Kapitalforeningen Lån & Spar Mixinvest Badstuestræde 20,

Læs mere

Forenklet tegningsprospekt

Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Danmark en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Vi erklærer herved, at oplysningerne i det forenklede tegningsprospekt

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr. 33 16 17 94, FT-nr. 11172 Fusion af afdelinger: Nordea Invest Portefølje Danmark, SE-nr. 32 54 16 82, FT-nr. 6,

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST. CVR-nr. 34695644

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST. CVR-nr. 34695644 VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST CVR-nr. 34695644 22. april 2014 Vedtægter for Investeringsforeningen PFA Invest Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen PFA Invest.

Læs mere

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue?

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue? PFA BANK får du fuldt udbytte af din samlede formue? EN ENKEL BANK MED EN ENKEL MODEL Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende

Læs mere

Halvårsrapport 2015. Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest

Halvårsrapport 2015. Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Halvårsrapport 20 Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Ledelsesberetning... 4 Udvikling og forventninger... 5 Risici og risikostyring... 9 Påtegninger... 12 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Vedtægter for Kapitalforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening).

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA STYRK DIN OPSPARING MED INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST PFA har stiftet Investeringsforeningen PFA Invest, som privatpersoner har mulighed

Læs mere

BI Bull20. Halvårsrapport 2007

BI Bull20. Halvårsrapport 2007 BI Bull20 07 Halvårsrapport 2007 Ledelsesberetning Investeringsprofil Hedgeforeningen BI Bull foretager gearede investeringer i andre af BankInvests afdelinger og foreninger. En del af markedsrisikoen

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Halvårsrapport Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Halvårsrapport 20 Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007 Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

Årsrapporterne er godkendt af revisor uden anmærkninger, og jeg vil gennemgå udvalgte hovedtal fra årsregnskaberne.

Årsrapporterne er godkendt af revisor uden anmærkninger, og jeg vil gennemgå udvalgte hovedtal fra årsregnskaberne. Bilag 2 Direktionens beretning for 2014 på generalforsamlingen, den 15. april 2015 Tak for ordet. Resultaterne bag afkastene er beskrevet på siderne 28 til 73 i årsrapporten for Lån & Spar Invest, og siderne

Læs mere

Fusionsplan og redegørelse

Fusionsplan og redegørelse Fusionsplan og redegørelse for fusion af Invest Nordiske Aktier (ophørende afdeling) (SE-nr. 12258828) (FT-nr. 11044-11) og Invest Globale Ejendomsaktier (ophørende afdeling) (SE-nr. 29963983) (FT-nr.

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest FORENKLET PROSPEKT Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest 1 N rv rende forenklede prospekt indeholder ikke alle oplysninger, som indg r i det fuldst ndige prospekt og erstatter ikke det fuldst ndige

Læs mere

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr.

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer CVR nr. 29 93 81 64 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og

Læs mere

Vedtægter. for. Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening).

Vedtægter. for. Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening). Vedtægter for Kapitalforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening).

Læs mere

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Sparinvest

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Sparinvest Halvårsregnskab 2017 Værdipapirfonden Sparinvest Indholdsfortegnelse 3 Selskabsoplysninger 4 Ledelsens beretning for 1. halvår 2017 4 Resume 1. halvår 4 Ledelsens beretning 4 Udviklingen i Værdipapirfonden

Læs mere

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Prospekt for Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Juni 2017 Prospekt for Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt

Læs mere

Forenklet tegningsprospekt

Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

Investeringsforeningen ProCapture. Fællesprospekt for 8 afdelinger

Investeringsforeningen ProCapture. Fællesprospekt for 8 afdelinger PROSPEKT Investeringsforeningen ProCapture Fællesprospekt for 8 afdelinger Europe Index Fund - Accumulating KL Global AC Index Fund - Accumulating KL Global Emerging Markets Index Fund - Accumulating KL

Læs mere

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og nøgletal 4 Resultatopgørelse og balance 5 Noter

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Fællesprospekt for 9 obligations- og aktieafdelinger

PROSPEKT. Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Fællesprospekt for 9 obligations- og aktieafdelinger PROSPEKT Investeringsforeningen Alm. Brand Invest Fællesprospekt for 9 obligations- og aktieafdelinger 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Der afholdes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest med tilhørende afdelinger. Enhver investor i foreningen

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence.

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Absalon Invest Fællesprospekt for 8 afdelinger. Side 2

PROSPEKT. Investeringsforeningen Absalon Invest Fællesprospekt for 8 afdelinger. Side 2 PROSPEKT Investeringsforeningen Absalon Invest Fællesprospekt for 8 afdelinger Side 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Bestyrelseserklæring... 5 Foreningen... 6 Afdelingerne... 8 Generelt...

Læs mere

Kapitalforeningen BankInvest Vælger

Kapitalforeningen BankInvest Vælger Prospekt for Kapitalforeningen BankInvest Vælger 25. marts 2015 1 FORENINGEN Foreningens navn og adresse Kapitalforeningen BankInvest Vælger CVR-nr. 28 89 15 63 c/o BI Management A/S Sundkrogsgade 7 Postboks

Læs mere

Bestyrelseserklæring. Bestyrelsen for Investeringsforeningen Absalon Invest. Morten Riise-Knudsen Formand. Side 3

Bestyrelseserklæring. Bestyrelsen for Investeringsforeningen Absalon Invest. Morten Riise-Knudsen Formand. Side 3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Foreningen... 4 Afdelingerne... 5 Generelt... 5 Afdeling Danske Aktier... 6 Afdeling Danske Obligationer... 8 Afdeling High Yield Obligationer... 11 Afdeling

Læs mere

Årsrapport 2011. Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest

Årsrapport 2011. Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest Årsrapport 20 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest Årsrapport 20 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest 2 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 4 Forord 5 Ledelsesberetning

Læs mere

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest

Halvårsrapport 2014. Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest Halvårsrapport 20 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Ledelsesberetning... 4 Udvikling og forventninger... 5 Risici og risikostyring... 9 Påtegninger...

Læs mere

Halvårsrapport CVR.-Nr: Dynamisk Aktivaallokering. Investeringsforeningen Finansco

Halvårsrapport CVR.-Nr: Dynamisk Aktivaallokering. Investeringsforeningen Finansco 2016 Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Finansco CVR.-Nr: 34208379 Dynamisk Aktivaallokering Investeringsforeningen Finansco INDHOLDSFORTEGNELSE FORENINGSOPLYSNINGER 2 DE FINANSIELLE MARKEDER I

Læs mere

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015 ULTIMO JULI 2015 Foreningens formål Foreningens formål er fra offentligheden at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om absolut afkast anbringes i danske stats og realkreditobligationer,

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen Strategi Invest. CVR.-nr:

Halvårsrapport Investeringsforeningen Strategi Invest. CVR.-nr: Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Strategi Invest CVR.-nr: 33764650 INDHOLDSFORTEGNELSE FORENINGSOPLYSNINGER 2 DE FINANSIELLE MARKEDER I 1. HALVÅR 2016 3 RESULTAT OG FORMUE 3 REGNSKABSPRAKSIS

Læs mere