Spørgsmål 5 Elektronisk aftaleindgåelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgsmål 5 Elektronisk aftaleindgåelse"

Transkript

1 Spørgsmål 5 Elektronisk aftaleindgåelse Pensum: IT-retten, 2. udg., Elektronisk aftaleret. Indledning Afgrænsning og begreber Her vil behandles elektronisk aftaleindgåelse, herunder: Retsgrundlag Formkrav stor grad af formfrihed via EDI (Electronic Data Interchange) struktureret i bestemt form via websites fx internetbutikker Lovgivning Aftaleloven Har ikke direkte taget stilling til elektroniske aftaler. E-handelsloven Varetager nogle af de pligter man har ved elektronisk aftaleindgåelse. Forskellig oplysningspligt, dog ikke ved individuel kommunikation, jf EHL 13. Lov om elektroniske signaturer De nordiske forbrugerombudsmænds fælles standpunkt til handel og markedsføring på internettet (oktober 2002) (mat.saml. s. 146 ff.) Aftaler Delvis opsummering af gældende ret. Delvis hvad der er god skik. ( Bør ) Aftaleloven er deklaratorisk, jf. 1, 2. pkt.. Man kan fastsætte hvilke krav der skal opfyldes for at aftale er indgået. E-handelsloven er i en vis udstrækning deklaratorisk i handelsforhold, jf. 13, stk. 2. Kommunikationsaftaler ( interchange agreements ) MBA s. 837 ff. + SK s. 19 ff. Man regulerer aftaleindgåelsen en gang for alle typisk ved EDI Begrundelse? Forenkler aftaleindgåelsen og opretter nogle standarder Indhold Tekniske vilkår for kommunikationen Retlig regulering, dvs. fravigelse eller præcisering af almindelige aftaleretlige regler Udg.pkt: Ingen generelle formkrav i dansk ret. Eksempel: TEDIS-aftalen (mat.saml. s. 17 ff.) art 5. Hvorefter der som udgangspunkt ikke kræves accept, medmindre dette er særskilt påkrævet. Elektronisk aftaleindgåelse er således som udgangspunkt gyldigt. Det er der i TEDIS-aftalen pkt. 3.1 (mat.saml. s. 18) hvorefter der ugyldig ikke må anføres alene pga at aftalen er elektronisk. IT-ret Elektronisk aftaleindgåelse 1

2 Overflødig i DK-ret da der ikke er formkrav i lovgivningen. Modif: Konkrete formkrav i lovgivningen Krav om fx skriftlighed og/eller underskrift Eksempel: Kreditaftalelovens 8 og 36. (sms-lån er under 3 mdr. og derfor ikke omfattet) Formål med at opstille formkrav: at sikre autenticiteten/identiteten af aftalens parter, at sikre bevis for aftalens indgåelse og indhold, at varetage en beskyttelses-/advarselsfunktion, dvs. at skabe overskuelighed, at sikre negotiabilitet, dvs. overdragelighed af en fordring, der er knyttet til dokumentet, og/eller at indskærpe højtidelighed/alvor. (jf. fx sms-lån) Problemstilling: Kan en elektronisk aftale opfylde lovgivningens skriftlighedskrav? Hvad er det konkrete formål med kravet om skriftlighed? Konkret vurdering af den enkelte aftale og omstændighederne, hvorunder den er indgået. Diskriminationsforbud - E-handelsdirektivet artikel 9: Diskriminationsforbud En aftale må ikke nægtes gyldighed mv. alene med den begrundelse, at den er elektronisk. Medlemsstaterne pålægges at træffe foranstaltninger, således at lovgivningen ikke stiller sig hindrende i vejen for elektronisk aftaleindgåelse. SK s MBA s. 805 f. + mat.saml. s. 71 f f. MBA kapitel 16. Særligt mht. lovkrav om underskrift Lov om elektroniske signaturer 13 En underskrift må ikke nægtes gyldighed, fordi den er elektronisk, hvis signaturen er genereret på den specielle, sikre måde, der fremgår af loven (om avanceret elektronisk signatur). Lovmodernisering Offentligretlige regler Eksempel: Forvaltningslovens kapitel 8a om anvendelse af digital kommunikation 32a: Vedkommende minister kan fastsætte regler om ret til at anvende digital kommunikation ved henvendelser til den offentlige forvaltning og om de nærmere vilkår herfor, herunder fravige formkrav i lovgivningen, der hindrer anvendelsen af digital kommunikation. edag (2003 og 2005) Skæringsdag for indførelse af digital forvaltning. Aftaler mellem regeringen, KL, Amtsrådsforeningen, KBH s kommune, og Frederiksberg Kommune. Familie-/arveretlige regler Eksempel: U H om nødtestamentet og kravet om egenhændigt skrevet. Kunne man godt i det konkrete eksempel. Pr. 1. januar 2008 kan nødtestamenter oprettes pr. mail eller sms. Overgang til digital tinglysning (jf. betænkning 1471/2006). Kun digitale dokumenter kan tinglyses Indsendes elektronisk. Kravet om fysisk rådighedsberøvelse/ihændehavelse erstattes af et krav om tinglysning. Det gælder fsva. Pantebreve, der før i tiden blot var ihændehaver dokumenter. Digital kommunikation i retsplejen. IT-ret Elektronisk aftaleindgåelse 2

3 Materielle krav Den digitale viljeserklæring Begrebet en viljeserklæring: En erklæring, der efter sit indhold går ud på at stifte, forandre eller ophæve en ret. (SK s. 24 ff. + MBA s. 806 ff.) En afgivet viljeserklæring(løfte) er bindende hvis den er egnet til at skabe en forventning hos modtageren. Aftaleindgåelse via er uproblematisk. Kan bindende løfter afgives vha. EDI (eller andre automatiserede processer)? Fuldmagt Giver ikke mening at en maskine har fuldmagt. Hvem er så ansvarlig hvis bemyndigelsen overskrides? Ja, da man selv valgt at benytte systemet. UP: Maskiner kan ikke automatisk generere manifestationer af konkret menneskelig vilje. Indehaveren har dog indstillet systemet, og meddelelser fra systemet er dermed indirekte udtryk for menneskelig vilje. Særlige omstændigheder kan gøre at man ikke har villet løftet, fx forvanskning, systemfejl og lignende. Tilbagekaldelse af løfter Begrebet komme til kundskab Udg.pkt.: Aftalelovens 7 Tilbagekaldelsesadgangen ophører, når løftet er kommet til kundskab hos modtageren. Løfter, der sendes via Hvornår har LM læst meddelelsen? Udg.pkt. er at når modtageren har åbnet og læst meddelelsen er den kommet til kundskab. Er meddelelsen ulæselig (uanset grund), er løftet derfor ikke er kommet til LM s kundskab. Bevisproblemer ved tilbagekaldelse Løftegiver skal bevise at tilbagekaldelsen er rettidig. Dvs at løftemodtageren ikke har læst meddelelsen. Meget vanskelig bevisbyrde. Analogi til at hente almindelig post i postkassen. Formodning for at meddelelsen er kommet til kundskab når det er hentet fra "postkassen". Løfter, der sendes via EDI Ophører tilbagekaldelsesadgangen, når EDI-meddelelsen er kommer frem, eller først når LM har fået konkret kundskab? Dette er Uafklaret! - SK s. 61 ff. + MBA s. 809 ff. Derfor bør man aftale hvilket tidspunkt der anses for kundskab. Aftaleloven deklaratorisk! Eivind Einersen: Fuldmagtssynspunkt (MBA s s. 835 f.) Aftaler kan indgås af maskiner. Aftalen er derfor sluttet når EDI systemet har registreret (forstået) ordren/løftet. Birgitte Kofod Olsen: Bearbejdningsregel (SK s. 62 f.) Det tidspunkt hvor modtagerens system har færdigbehandlet de indkomne data løftet kan derfor tilbagekaldes frem til afsendelsestidspunktet for ordrebekræftelsen. Mads Bryde Andersen: Traditionel kundskab når en der tegner LM får kundskab om løftet Det forekommer dog velbegrundet også at antage, at der består en aftale, når en ydelse rent faktisk er præsteret og konsumeret. (MBA s. 810) SK: Modtagelse af løftet i LM s system Fælles aftale om brugen og fremgangsmåden af EDI. IT-ret Elektronisk aftaleindgåelse 3

4 Den automatiserede Erstatningsansvar ved tilbagekaldelse af EDI-løfter? MBA s. 810 f.: Denne konklusion indebærer... at [LG] ud fra et culpasynspunkt vil være forpligtet til at udrede [LM s] tab ved tilbagekaldelsen (negativ kontraktsinteresse)... kun negativ kontraktsinteresse, da % kontraktsforhold. UP: culpavurdering SK s. 66. ingen alm. regel om erstatningsansvar almindeligvis ikke culpøst at tilbagekalde et løfte Bør aftale sig ud af problemet. Løfter, der afgives mod en website AFTL 7 Traditionel kundskab afgørende. Ingen fælles vilje mht. aftaleindgåelsesmåen. Kunden kan ikke vide hvorledes det fungerer på modtagerens side. Automatiseret løsning på website => kundskab ved modtagelse Tilbagekaldelsesadgangen bortfalder formentlig først når ordren har virket bestemmende. (fx disponeret overfor 3.mand eller foranlediget forsendelse) ( 39, stk. 2?) NB! Fortrydelsesret, jf. forbrugeraftale-lovens kapitel 4. (SK s. 67 ff.) Modif.: AFTL 39, 2. pkt. - udvidet tilbagekaldelsesadgang ( re integra reglen ) Kan løftet tilbagekaldes, efter at det er kommet til LM s kundskab? 39, 2. pkt. s to betingelser: Der foreligger særlige omstændigheder, OG Løfter mod website med automatiseret løsning. (Menneske maskine) Løftet har ikke virket bestemmende for LM. Hvis LM har disponeret således, at han pådrager sig et tab, hvis løftet tilbagekaldes + bestemmende (SK s. 55 f., s. 60 f., s. 65 f. og s MBA s. 832 f. ) Man kan ikke slutte modsætningsvist, hvis der ikke er lidt et tab. Manglende tab medfører ikke automatisk udvidet tilbagekaldelsesadgang. EDI => meget hurtigt virkende bestemmende. I hvert fald når der er givet ordre videre til tredjemand. Accepter og påbud Begrebet komme frem Udg.pkt.: En accept eller anden form for påbud får retsvirkning, når meddelelsen er kommet frem til adressaten. (MBA s. 811 ff. + SK s. 70 ff.) Traditionelt: Rette medium Meddelelsen er kommet frem, når den er kommet således inden for adressatens rådighedssfære, at han har lejlighed til at gøre sig bekendt med indholdet ved handlinger, som må påregnes foretaget af ham, jf. Ussing. (SK s. 70f) Sml. EHL 12, stk. 2: En elektronisk ordre og den elektroniske ordrebekræftelse, jf. stk. 1, anses som modtaget, når adressaterne har adgang til disse. Har adressaten/ tilbudsgiveren (evt. stiltiende) accepteret at modtage påbud ad elektronisk vej, f.eks. via ? (MBA s. 812 f. + SK s. 71 ff.) IT-ret Elektronisk aftaleindgåelse 4

5 Erhvervsdrivende adressater formodningsregler Påbuddet sendes som svar på en meddelelse, der er sendt via mail ( reply ). Parterne har tidligere kommunikeret via . Kan evt. ændre sig over tid, hvis der går lang tid mellem at parterne kommunikerer. Tilbudsgiveren har optrådt med angivelse af adresse. Tjenesteydere (jf. 2, nr. 2) har pligt til at oplyse mailadresse, jf. EHL 7. Internet vs. papir. Ellers konkret vurdering af retsforholdet. Virksomhedens størrelse. Er der afgivet tilbud, som forventes besvaret. (Accept) Andre typer påbud kan næppe forventes pr. . Ikke-erhvervsdrivende adressater (forbrugere) De nordiske Forbrugerombudsmænds fælles standpunkt pkt. 4 om forpligtende kommunikation Bør kun fremsende påbud, hvis det utvetydigt fremgår af omstændighederne, at forbrugeren selv klart har accepteret at modtage påbud pr. mail. (mat.saml. s. 141). Ikke krav om udtrykkeligt samtykke. Forbrugeren har sendt et tilbud elektronisk Den erhvervsdrivende kan acceptere elektronisk. Se EHL 12, stk. 1, sml. 13, stk. 1 (krav om elektronisk ordrebekræftelse). Er tilbud fremsat traditionelt, er elektronisk accept formentlig kun bindende hvis forbrugeren har givet udtrykkeligt samtykke hertil. Andre påbud end accept Klart udgangspunkt: der kræves udtrykkeligt samtykke. Ikke tilstrækkeligt at der tidligere er kommunikeret pr. , eller angivet på brevpapir. Modif: Snæver tidsmæssig sammenhæng med tidligere korrespondance formentlig bindende virkning pr. . Rette adresse Afsenderen skal sende påbuddet til den rigtige mailadresse ( terminalpunktet ). Udg.pkt.: Hvis påbuddet sendes til en forkert adresse Ikke kommet frem. Undt. 1: Modtageren har fuldmagt, jf. AFTL 26. Undt. 2: Påbuddet videresendes faktisk til rette modtager. Undt. 3: Passivitet over for tidligere fremsendte påbud. Anbefaling: Send til EHL 7 Særligt om adresseskift Hvor lang tid virker angivelse af en adresse forpligtende for adressaten, i den forstand at han bliver forpligtet af påbud, der sendes til adressen? Accepter Tilbudsgiveren har angivet en bestemt mailadresse over for acceptanten. Underretning til acceptanten. Effektiv nedlukning af det pågældende terminalpunkt? Der skal formentlig minimum være meddelelse om at adressen ikke eksisterer. IT-ret Elektronisk aftaleindgåelse 5

6 Hvis tilbudsgiveren har angivet mailadressen over for en ubestemt kreds. Konkret vurdering om aftale kommer i stand hvis forsøgt afleveret til mailadressen. Andre påbud end accepter Udg.pkt.: Ikke pligt til at underrette om adresseskift mv. Rette format Er påbuddet forpligtende for adressaten, hvis meddelelsen kommer (rettidigt) frem til den rigtige e- mailadresse, men er ulæselig pga. sit format? Almindelig mailstandard Hvis modtageren har accepteret at modtage elektronisk påbud, bærer modtageren risikoen for at mailprogrammet kan læse standardformater. Vedhæftede dokumenter (attachments) Tidligere kommunikation Hvilke formater har man tidligere benyttet Sædvanligt format ingen pligt til nyeste Word, men alle kan formentlig modtage.pdf Hvis de ikke tidligere har kommunikeret, kan modtager næppe forpligtes hvis han faktisk ikke kan åbne formatet. Reklamationspligt, jf. princippet i AFTL 4, stk. 2, og 6, stk. 2. EHL 12, stk. 2: En elektronisk ordre og den elektroniske ordrebekræftelse, jf. stk. 1, anses som modtaget, når adressaterne har adgang til disse. Forarbejder: En e-post med tilhørende fil, som af tekniske årsager ikke kan åbnes af modtageren, kan næppe anses for modtaget i direktivets forstand, da modtageren ikke har adgang til at gøre sig bekendt med denne (mat.saml. s SK s. 81). => hvis man får en ulæselig mail, skal man reklamere hvis situationen ligner [4+6], stk. 2. Lagring hos modtagerens internet-udbyder mv. ( elektronisk postkasse ) Oprettelse af konto medfører at udbyderen får fuldmagt til at modtage påbud på kundens vegne, jf. AFTL 26. Meddelelsen er kommet frem, når den ligger klar til afhentning i den elektroniske postkasse. EHL 12, stk. 2: En elektronisk ordre og den elektroniske ordrebekræftelse, jf. stk. 1, anses som modtaget, når adressaterne har adgang til disse. Findes også anvendelse ved individuel kommunikation (pr. ), jf. 13, stk. 1 e.c. Fravigelighed i erhvervsforhold, jf. 13, stk. 2. TEDIS-aftalen pkt. 3.3: Aftalen er indgået, når accepten er nået frem til tilbudsgiverens EDI-system (mat.saml. s. 18). Meddelelsen går til grunde inden den er afhentet / læst UP: Man bærer selv risikoen for at der komme virus, strømsvigt mv. Meddelelsen må anses for at være kommet frem uanset at den går til grunde inden den er læst. Diskussion Sammenlign med rette format. Hvis meddelelsen er ulæselig er den ikke modtaget, da man ikke kan gøre sig bekendt med den. Forholdet må vurderes ud fra om modtageren prøver at holde sig i forsætlig uvidenhed. Moment: Hvor langt tid har en ligget på serveren? Har modtageren kunne forvente noget? I erhvervsforhold må udgangspunktet opretholdes. I forbrugerforhold må der udvises forsigtighed med at fravige udgangspunktet. Har forbrugeren accepteret forpligtende kommunikation via , må udgangspunktet også her opretholdes. IT-ret Elektronisk aftaleindgåelse 6

7 Udg.pkt.: Afsenderen bærer risikoen for, at et påbud kommer (rettidigt) frem Påbud (herunder accepter) afgives normalt i afsenderens interesse, og det derfor naturligt at denne bærer risikoen for at påbudet kommer frem. Også selv om det beror på tilbudsgiverens / adressatens (folks) fejl. Må ikke være forsætligt forhindret. Modtageren kan eventuelt være ansvarlig ved filtrering af meddelelsen. Medmindre at afsenderen gives besked i tilfælde af filtrering. Eventuelt erstatningsansvars efter reglerne om culpa in contrahendo. Fx afgivet tilbud pr. , hvorefter han ved eller burde vide at han ikke kan modtage accepten på afsenderadressen, men ikke retter fejlen, samt ikke underretter herom. Bevisbyrden for, at meddelelsen er kommet (rettidigt) frem Afsenderen af påbuddet har bevisbyrden. Bevisførelse Acceptfristen Fremlæggelse af modtagerens log. Afsenderens kvittering for at en er kommet frem. Samt afsenderens log. Acceptfrist er fastsat, jf. AFTL 2 Acceptfristen kan fremgå af tilbuddet eller af en kommunikationsaftale. Eksempel: TEDIS-aftalen pkt. 5.1:... inden for de tidsfrister der er fastlagt i det tekniske bilag. (mat.saml. s. 18) Inden kontortids ophør eller inden kl. 24? UP: Inden kontortids ophør Modif: Branchespecifikke kutymer. Fx speditionsbranchen. Hvad kan med påregne? Regnes acceptfristen fra det klokkeslet på dagen, hvor tilbuddet er afsendt? Anvendelse af AFTL 2, stk. 2, om tilbud, der sendes pr. telegram? Nej, denne tankegang kan ikke overføres til mail, da der ikke i valg af formen kan lægges at afgiveren ønsker hurtigt svar. svarer til afsendelse af almindelig brev. Den legale acceptfrist, jf. AFTL 3 Den legale acceptfrist = påregnet fremsendelsestid for tilbuddet + rimelig betænkningstid + påregnet tilbagesendelsestid for accepten. minder om afsendelse ved almindeligt brev. Der kan ikke drages analoger til mundtlige aftaler. medfører ikke i sig selv at der ønskes hurtigt svar. Særligt om pligtmæssige reklamationer. AFTL 40 mv. Fx AFTL 4,2 og 6,2 Adressaten bærer risikoen for meddelelsen, hvis: Meddelelsen er indleveret til befordring med Forsvarligt befordringsmiddel. Er et forsvarligt befordringsmiddel i AFTL 40 s forstand? Man må tage udg. pkt. i om er lige som sikker som post og telegram. IT-ret Elektronisk aftaleindgåelse 7

8 Ja, det er det formentlig generelt. Konkrete tilfælde kan medføre det modsatte. MBA s. 817 f. + SK s. 28 ff. og 95 ff. Ugyldighed (NB! Husk at forbrugerne har fortrydelsesret) Uoverensstemmelse mellem LG s vilje og erklæringens indhold: LG ville slet ikke afgive løftet, eller løftet har et andet indhold, end LG tilsigtede. Uoverensstemmelsen kan opstå i afgivelsessituationen eller under befordringen. Man sondrer mellem: Svage ugyldighedsgrunde forventningsprincippet. (krav om ond tro hos LM) Stærke ugyldighedsgrunde viljesprincippet. (uanset god tro hos LM) Fejlskrift, afgivelse ved en fejltagelse mv. AFTL 32, stk. 1 Uoverensstemmelsen ml. LG s vilje og erklæringens indhold opstår i afgivelsessituationen. fejlskrift eller anden fejltagelse, jf. AFTL 32, stk. 1. LG er ikke bundet, hvis LM er i ond tro. (Svag ugyldighedsgrund) Eksempler 1. Løfter afsendt vha. Løftegivers bevisbyrde at det var en fejl + at modtager var i ond tro (da han fik kundskab). Eksempel 1: Tastefejl i erklæringens indhold. Navnlig afgørende, om det var sandsynligt, at LG ville afgive erklæring med dette indhold. Eksempel 2: Afsendelse ved en fejltagelse. Løftet er ikke villet, men afgiver forpligtet, hvis afgivet pga. uagtsomhed. 2. Løfter afgivet og modtaget vha. automatiserede systemer/edi Systemfejl fører til afgivelse (med et forkert indhold). Systemfejlen beror på uagtsomhed hos LG. (direkte omfattet) Fejl som ikke er rettet. Systemfejlen beror ikke på uagtsomhed hos LG. (formentlig også omfattet) ( forpligtet når maskinen arbejder på egen hånd ) Fx hackerangreb eller virus. MBA s. 808 f., s. 828 ff. og s. 834 ff. + SK s. 101 ff. Hvordan vurderes LM s gode/onde tro? Forvanskning. AFTL 32, stk. 2 Afgørende er, om LM s EDI-system opdagede eller burde opdage fejlen Etablering af fejldetekteringsrutiner. (følger normalt af kommunikationsaftalen, eller god-skik betragtninger) Se TEDIS-aftalen pkt. 6 om beskyttelse af EDI-meddelelser (mat.saml. s. 19) Parterne skal indføre og opretholde sikkerhedsprocedurer og foranstaltninger til beskyttelse af EDI-meddelelser mod ændring, forsinkelse, ødelæggelse, mv Uoverensstemmelsen mellem LG s vilje og erklæringens indhold opstår under befordring af løftet. Forvanskning under befordring med bud eller telegram LG er ikke bundet, uanset om LM er i god eller ond tro. (stærk ugyldighedsgrund) IT-ret Elektronisk aftaleindgåelse 8

9 Problemstilling: Er 32, stk. 2, anvendelig på forvanskning, der opstår ved befordring af elektroniske viljeserklæringer? Spørgsmålet er uafklaret: MBA og andre mener at 32, stk. 2 omfatter , SK: nej SK: der er ikke en fysisk 3.mand involveret, At 32, stk. 2 ikke omfatter betyder imidlertid ikke at LG bliver bundet af løftet. Forvanskningen medfører at løftet anses for ikke afgivet. MBA: 32,2 s opregning er ikke udtømmende. De samme hensyn gør sig gældende. Falsk, forfalskning og manglende fuldmagt Udg.pkt.: (Pseudo)LG er ikke forpligtet, uanset om LM er i god eller ond tro: SK s. 108 ff. Tankegangen er at man ikke kan gardere sig mod disse situationer. Modif.: (Pseudo)LG har udvist uagtsomhed Uagtsomhed eksempler: Offentlig tilgængelig . Seddel med brugernavn og password, der ligger frit tilgængeligt. HR: Erstatningsansvar (negativ kontraktsinteresse) over for en LM i god tro. Undt.: Forpligtelse som LG Almindelige fuldmagtsretlige regler, f.eks. Stillingsfuldmagt, jf. AFTL 10, stk. 2, jf. 15. Særligt om misbrug af digital signatur Overladelse af password = Fuldmagt med særlig tilværelse (AFTL 16). Manglende reklamation, hvis den kan anses som ratihabering. LG s uagtsomhed LG er erstatningsansvarlig over for LM i god tro. Eksempler: Opbevarer uagtsomt Overladelse af nøglen til andre (sml. aftalen om udstedelse) Præsumptionsansvar for nøglecentret, hvis misbrug af avanceret digital signatur. (SK s. 111 f. og 114 f. + MBA s. 708 ff.) Lov om elektroniske signaturer 11. IT-ret Elektronisk aftaleindgåelse 9

Spørgsmål 7 Elektronisk handel Aftaleindgåelse. Ugyldighed. Fortrydelsesret

Spørgsmål 7 Elektronisk handel Aftaleindgåelse. Ugyldighed. Fortrydelsesret Spørgsmål 7 Elektronisk handel Aftaleindgåelse. Ugyldighed. Fortrydelsesret Indledning Spørgsmålet i en sammenhæng. Pensum: IT-retten, 2. udg. Tilbud eller opfordring til tilbud? Aftaleindgåelsen Dette

Læs mere

Spørgsmål 6 Elektronisk handel Markedsføring. Vedtagelse

Spørgsmål 6 Elektronisk handel Markedsføring. Vedtagelse Indledning Spørgsmål 6 Elektronisk handel Markedsføring. Vedtagelse Pensum: IT-retten, 2. udg. Køb/salg af varer og tjenesteydelser via hjemmesider på internettet. Retsgrundlag Regelsættene supplerer hinanden,

Læs mere

AFTALELOVEN Tilbud/Accept Tilbud. kendskab kendte til indså eller burde indse Accept.

AFTALELOVEN Tilbud/Accept Tilbud. kendskab kendte til indså eller burde indse Accept. AFTALELOVEN En aftale er en aftale. Når den foreligger har både parterne og samfundet en interesse i at den holdes. Skete det ikke ville hele samfundets udveksling af varer og tjenester bryde sammen. Der

Læs mere

Spørgsmål 8 Elektronisk betaling

Spørgsmål 8 Elektronisk betaling Spørgsmål 8 Elektronisk betaling Pensum: IT-retten, 2. udg. Indledning Betalingsmiddellovens 3 Retsgrundlag Lov om visse betalingsmidler Hævekort og betalingskort, jf. 1, stk. 2, nr. 1 Anvendes med PIN-kode,

Læs mere

Indledende bemærkninger

Indledende bemærkninger Elektronisk aftaleindgåelse Jan Trzaskowski Copenhagen Business School IBC Euroforum, Kommercielle aftaler, 23. marts 2004 Indledende bemærkninger Internetjuraens 1. læresætning Funktionel ækvivalens og

Læs mere

INTERNETRETTEN, 2. udgave, 2012 SUSANNE KARSTOFT PROFESSOR, PH.D.

INTERNETRETTEN, 2. udgave, 2012 SUSANNE KARSTOFT PROFESSOR, PH.D. INTERNETRETTEN, 2. udgave, 2012 SUSANNE KARSTOFT Aftaleret og fjernsalg. Kapitel 2 Formkrav og digital signatur Aftaleindgåelse Almindelige aftaleretlige spørgsmål, f.eks. om ugyldighed, begreberne komme

Læs mere

Elektroniske aftaler og betaling

Elektroniske aftaler og betaling Elektroniske aftaler og betaling IT Universitetet, 29. marts 2005 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Indledende bemærkninger Funktionel ækvivalens og ikke-diskrimination Christian Den Femtis

Læs mere

OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER

OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER I. SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER 1. Indledning Simple gældsbreve anvendes typisk i forbindelse med optagelse af et lån, fx i et

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

Misligholdelse fra købers side

Misligholdelse fra købers side Misligholdelse fra købers side Køb af fast ejendom Indledning Køb af fast ejendom er ulovreguleret, og reguleres derfor af almindelige obligationsretlige regler. Forpligtelser Købers forpligtigelse er

Læs mere

Handlens indgåelse. Køb af fast ejendom. Indledning. Udbud Tilbud eller opfordring til at gøre tilbud. Forkontrakt eller bindende aftale.

Handlens indgåelse. Køb af fast ejendom. Indledning. Udbud Tilbud eller opfordring til at gøre tilbud. Forkontrakt eller bindende aftale. Handlens indgåelse Køb af fast ejendom Indledning Aftalen Der er tale om en almindelig aftale, som er reguleret af aftalelovens regler samt almindelig obligationsret Aftale indgås ved: Tilbud accept Indgåelse

Læs mere

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE Danske Netbetaling er et betalingsinstrument, hvor betalingen sker gennem Danske Netbank. 1 Anvendelsesmuligheder Danske Netbetaling

Læs mere

E-Business i praksis. E-Business i praksis

E-Business i praksis. E-Business i praksis planen for i dag hvem er ham der taler nu? hvad er referencerammen for dagens emne? hvilke elementer kræves i en lovlig webshop? e-handelsdirektivet og internationale aspekter cases til fredag! 3. marts

Læs mere

Jan Trzaskowski !"#$%$$%

Jan Trzaskowski !#$%$$% Jan Trzaskowski!"#$%$$% & Internetjura 280-289 Direktivet om urimelige kontraktvilkår (Direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993) Direktivet om vildledende reklame (direktiv 97/55/EF af 6. oktober 1997 og direktiv

Læs mere

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning 1. Formål Det elektroniske mærke skal fremme, at erhvervsdrivende udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet eller i tilsvarende

Læs mere

OVERDRAGELSE AF OMSÆTNINGSGÆLDSBREVE

OVERDRAGELSE AF OMSÆTNINGSGÆLDSBREVE OVERDRAGELSE AF OMSÆTNINGSGÆLDSBREVE I. OMSÆTNINGSGÆLDSBREVE 1. Indledning Gældsbrevslovens kapitel II indeholder særregler for omsætningsgældsbreve. For- målet med disse regler er at gøre disse gældsbreve

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Hvordan skal hjemmesiden indrettes?

Hvordan skal hjemmesiden indrettes? Hvordan skal hjemmesiden indrettes? Jan Trzaskowski Copenhagen Business School Dansk Fødevare Forum, April 2 nd 2003 God markedsføringsskik Hæderlighed Må ikke misbruge forbrugerens tillid Eller udnytte

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Juridiske aspekter af mobil e-handel

Juridiske aspekter af mobil e-handel Juridiske aspekter af mobil e-handel Jan Trzaskowski, juridisk konsulent IBC konference om billing den 12. december 2001 2 Kendetegn ved mobil e-handel Lille skærm Personlig - identifikation Mange unge

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Uanmodede henvendelser

Uanmodede henvendelser Uanmodede henvendelser Jan Trzaskowski Copenhagen Business School Copenhagen Business School, 25 September 2003 Markedsføringsloven Erhvervsdrivende må ikke uden samtykke rette henvendelse til nogen Ved

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Forbrugeraftaler og e-butikker

Forbrugeraftaler og e-butikker Forbrugeraftaler og e-butikker Af erhvervsjurist & cand.it Martin Borgen, ehandelsjura.dk Denne artiklen om forbrugeraftaler og e-butikker diskuterer de tekniske konsekvenser af den regulering der findes

Læs mere

Betinget skøde og handlens tilbagegang

Betinget skøde og handlens tilbagegang Betinget skøde og handlens tilbagegang Køb af fast ejendom Indledning Hvad er et betinget skøde? Skøde TL 6 Ethvert dokument, der overdrager (en del af) ejendomsretten til en fast ejendom, ubetinget eller

Læs mere

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic. HANDELSBETINGELSER køb over internettet Følgende betingelser gælder for alle aftaler indgået med NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.com,

Læs mere

Formål Urimelige kontraktvilkår Tvivl om fortolkningen Retsvirkninger Implementering

Formål Urimelige kontraktvilkår Tvivl om fortolkningen Retsvirkninger Implementering Jan Trzaskowski!"#$%&!'($) %**) + Direktivet om urimelige kontraktvilkår (Direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993) Fjernsalgsdirektivet (Direktiv 97/7/EF af 20. maj 1997) Forbrugerkøbsdirektivet (Direktiv

Læs mere

Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. november 2013

Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. november 2013 Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. Indledning I Betingelser for Netpension Firma finder I en beskrivelse af, hvad Netpension Firma er, og hvilke funktioner virksomheden har adgang til. Del

Læs mere

Bekendtgørelse af værgemålsloven

Bekendtgørelse af værgemålsloven Kapitel 1 Værgemål for børn og unge Kapitel 2 Værgemål for voksne Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 3 Behandlingen af værgemåls- og værgesager vedrørende voksne Kapitel 4 Værgens beføjelser og pligter

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE /TFL Klager: CØV 7800 Skive Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Indklaget energiselskab: I/S Skive Fjernvarme CVR 6832 6214 Marius Jensens Vej 3 7800 Skive Amagerfælledvej

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

1.2 Kun personer på mindst 18 år kan bestille varer hos Nettalk. For at kunne bestille varer, skal du indtaste de af Nettalk angivne oplysninger.

1.2 Kun personer på mindst 18 år kan bestille varer hos Nettalk. For at kunne bestille varer, skal du indtaste de af Nettalk angivne oplysninger. BETI NGELSER FORMOBI LSHOP HOSNETTALK VERSI ON 1. 0,NOVEMBER 2012 Betingelser for mobilshop hos Nettalk A/S (Herefter Nettalk) November 2012 Herunder fastsættes betingelserne for køb foretaget i Nettalks

Læs mere

Håndtering af varer til reparation. Indhold: Reparationsgenstande

Håndtering af varer til reparation. Indhold: Reparationsgenstande Håndtering af varer til reparation Indhold: Side 1 Reparationsgenstande 1 Ansvar for varen hovedregelen 2 Forretningens ansvar for varen 2 Indleveringsbeviset 2 Håndtering af varer til reparation 3 Bevis

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Retsstiftende passivitet

Retsstiftende passivitet Retsstiftende passivitet af Ph.D.-stipendiat David Moalem 1. Indledning Den danske obligationsret opdeler traditionelt passivitetslæren i to underbegreber - 1 2 retsstiftende og retsfortabende passivitet.

Læs mere

Internetretten anno 2012

Internetretten anno 2012 Internetretten anno 2012 Køberetlige spørgsmål Ansvar og ytringsfrihed Søren Sandfeld Jakobsen Professor, ph.d. Juridisk Institut 1 Køberetlige spørgsmål 2 Overblik Langt de fleste online-aftaler vedrører

Læs mere

Lov om tjenester i informationssamfundet

Lov om tjenester i informationssamfundet Lov om tjenester i informationssamfundet Jan Trzaskowski, juridisk konsulent Telia den 23. maj 2002 2 Forventninger og særlige interesseområder E-handelsdirektivet Baggrund Det store overblik Almindelige

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

H A N D E L S B E T I N G E L S E R

H A N D E L S B E T I N G E L S E R H A N D E L S B E T I N G E L S E R Forsendelse: Mini & Mokka ApS afsender varen 1-2 hverdage efter bestilling. I travle perioder kan leveringstiden være op til en uge. Bestil børnetøjet hos Mini&Mokka

Læs mere

For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn

For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn Notatet angår dels retningslinierne for, hvornår arbejdsgiveren kan kræve pengene tilbage, i tilfælde, hvor lønmodtageren har fået for

Læs mere

26. februar 2015 IBK K/S. IKKE under konkurs (Udækket pantebrev - kr. 172.190,64 - to debitorer) Eftersyn: Intet eftersyn

26. februar 2015 IBK K/S. IKKE under konkurs (Udækket pantebrev - kr. 172.190,64 - to debitorer) Eftersyn: Intet eftersyn 26. februar 2015 IBK K/S IKKE under konkurs (Udækket pantebrev - kr. 172.190,64 - to debitorer) Eftersyn: Intet eftersyn Budfrist: 11. marts 2015 kl. 15.00 Se mere på www.konkurser.dk Hold øje med de løbende

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om obligatorisk digital kommunikation m.v. Lovforslag nr. L 16 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om obligatorisk digital kommunikation m.v. Lovforslag nr. L 16 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 16 Folketinget 2012-13 Fremsat den 3. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om obligatorisk digital kommunikation

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

Betinget skøde og handlens tilbagegang

Betinget skøde og handlens tilbagegang Betinget skøde og handlens tilbagegang Køb af fast ejendom Indledning Hvad er et betinget skøde? Skøde TL 6 Ethvert dokument, der overdrager (en del af) ejendomsretten til en fast ejendom, ubetinget eller

Læs mere

Alle priser er i danske kroner (DKK) og inkl. 25 % dansk moms, hvor intet andet nævnes.

Alle priser er i danske kroner (DKK) og inkl. 25 % dansk moms, hvor intet andet nævnes. Handelsbetingelser for Nethandel med SuperSail ApS. Priser Alle priser er i danske kroner (DKK) og inkl. 25 % dansk moms, hvor intet andet nævnes. Priserne er kun gældende inden for. Der tages forbehold

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for køb af fysiske produkter Indledning

Salgs- og leveringsbetingelser for køb af fysiske produkter Indledning Salgs- og leveringsbetingelser for køb af fysiske produkter Indledning www.kom-videre. nu.dk ejes og drives af Niels Feerup og Carsten G. Sørensen, CVR-nr.: XXXXXXXX(herefter "Kom-videre.nu.dk"), ARDRESSE,

Læs mere

Den nye forbrugeraftalelov og betydningen for fjernsalgsaftaler, herunder internethandel

Den nye forbrugeraftalelov og betydningen for fjernsalgsaftaler, herunder internethandel Vejledning Den nye forbrugeraftalelov og betydningen for fjernsalgsaftaler, herunder internethandel og abonnementsaftaler. Den nye forbrugeraftalelov indeholder en række skærpet oplysningskrav, som danske

Læs mere

BOLIGLEJERET LEJELOVGIVNINGEN

BOLIGLEJERET LEJELOVGIVNINGEN Indsæt billede: et billede skal du skifte til placeringen: PowerPointBilleder (L:), hvor alle Bech-Bruun billederne er gemt og Skift billede: Du skifter til et andet billede, ved at slette det eksisterende

Læs mere

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK 15-17 ÅR Gælder fra april 2012

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK 15-17 ÅR Gælder fra april 2012 Danske Mobilbank er Danske Banks elektroniske bankløsning for ige privat - kunder til mobile enheder som for eksempel mobiltelefoner eller tablets. 1 Det kan du bruge Danske Mobilbank til Danske Mobilbank

Læs mere

JD CASE - ERSTATNING OG KONTRAKT

JD CASE - ERSTATNING OG KONTRAKT K R O M A N N R E U M E R T C V R. N R. 6 2 6 0 6 7 1 1 R EG. A D R. : S U N D K R O G S G A D E 5 DK- 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø JD CASE - ERSTATNING OG KONTRAKT HVEM ER VI? RASMUS SCHMIDT, ADVOKAT (L)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 Sag 26/2013 (2. afdeling) Rambøll Grønland A/S (advokat Claus Berg) mod Avannaa Arkitekter og Planlæggere ApS under konkurs (advokat Niels Hansen Damm)

Læs mere

Ved erstatning uden for kontraktforhold anses kravet for stiftet ved den skadegørende handling.

Ved erstatning uden for kontraktforhold anses kravet for stiftet ved den skadegørende handling. PENGEFORDRINGER I. PENGEFORDRINGER 1. Hvad er en fordring? En erhvervsdrivende kan have tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser. Disse udgør en del af omsætningsaktiverne. Vi taler om pengefordringer.

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor.

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor. Lånevilkår Ferratum Ferratum Denmark ApS (herefter Ferratum ) kan bevilge lån til en fysisk person (herefter Kunden ), som er mindst 23 år og myndig, er dansk statsborger med dansk CPR- nummer og folkeregisteradresse,

Læs mere

Plus Forsikring A/S under konkurs v/kammeradvokaten (Fordring stor kr. 878.002,80)

Plus Forsikring A/S under konkurs v/kammeradvokaten (Fordring stor kr. 878.002,80) 16. December 2014 Plus Forsikring A/S under konkurs v/kammeradvokaten (Fordring stor kr. 878.002,80) Eftersyn: Intet eftersyn Budfrist: 29. december 2014 kl. 15.00 Se mere på www.konkurser.dk Hold øje

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

Lov om elektroniske signaturer Pagina 1 di 9

Lov om elektroniske signaturer Pagina 1 di 9 Lov om elektroniske signaturer Pagina 1 di 9 31. maj 2000 Lov om elektroniske signaturer Lov nr. 417 af 31. maj 2000 Lov om elektroniske signaturer 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning,

Læs mere

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM KØB OG SALG AF FAST EJENDOM I. KØB OG SALG AF FAST EJENDOM 1. Indledning Køb og salg af fast ejendom finder ofte sted. Ved køb og salg af den faste ejendom sker der en overdragelse til eje. Dette kan ske

Læs mere

Tilbagebetaling med frigørende virkning

Tilbagebetaling med frigørende virkning AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BEDEMANDSBRANCHEN Forbruger: NN Bedemand: XX Klageemne: Tilbagebetaling med frigørende virkning Nævnets sammensætning: FORMAND P.G. Jensen UDPEGET AF FORBRUGERRÅDET Jette Kammer

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

Guide til sikker it. Daglig brug Programmer E-mail Internet Databehandling

Guide til sikker it. Daglig brug Programmer E-mail Internet Databehandling Guide til sikker it Daglig brug Programmer E-mail Internet Databehandling Hvilke retningslinjer skal du følge som it-bruger i Hillerød Kommune? Indhold Daglig brug af din computer 4 Computere, programmer

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Lov om kreditaftaler

Lov om kreditaftaler Lov om kreditaftaler VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Indledende bestemmelser

Læs mere

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller Handelsbetingelser for OurInstaFeed.com Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller serviceydelser fra OurInstaFeed.com. Du ( Køber ) indgår en aftale

Læs mere

Horsens største advokatvirksomhed

Horsens største advokatvirksomhed Horsens største advokatvirksomhed Aftaleindgåelse, helt overordnet Den teoretiske juridiske virkelighed Tilbud og accept. En aftale er et løfte der er accepteret af den løftet af rettet til Uoverensstemmende

Læs mere

IP Client Brugeraftale

IP Client Brugeraftale IP Client Brugeraftale BRUGERAFTALE Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax: 43 50 80 01 pvs@dkpto.dk www.dkpto.dk Patent- og Varemærkestyrelsen 1. GENERELT

Læs mere

PA Træindustri ApS under tvangsopløsning (Fordring stor kr. 412.550)

PA Træindustri ApS under tvangsopløsning (Fordring stor kr. 412.550) 31. juli 2014 PA Træindustri ApS under tvangsopløsning (Fordring stor kr. 412.550) Eftersyn: Budfrist: 13. juni 2014 kl. 15.00 Se mere på www.konkurser.dk Hold øje med de løbende bud - læs om aktiverne

Læs mere

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351.

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351. ABONNEMENTS- OG MEDLEMSKABSBETINGELSER for Berlingske Business Premium For IP-adgang til biblioteker, uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter, 21-08-2013 (Version 1.2) Biblioteker på uddannelsesinstitutioner

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

Regler for selvbetjening edankort

Regler for selvbetjening edankort Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle råd ved handel på nettet 2. Særlige råd ved

Læs mere

Vejledning om. fritagelse af virksomheder, foreninger og andre med CVR-nummer. fra Digital Post. Gældende fra 1. september 2013

Vejledning om. fritagelse af virksomheder, foreninger og andre med CVR-nummer. fra Digital Post. Gældende fra 1. september 2013 Vejledning om fritagelse af virksomheder, foreninger og andre med CVR-nummer fra Digital Post Gældende fra 1. september 2013 Erhvervsstyrelsen, 16. august 2013 1 Indholdsfortegnelse: 1. Hvem er omfattet

Læs mere

Spørgsmål 3 Medvirken til krænkelser på internettet

Spørgsmål 3 Medvirken til krænkelser på internettet Indledning Værker Spørgsmål 3 Medvirken til krænkelser på internettet Pensum: IT-retten, 2. udg. kap. 17 Stort set alt hvad der findes på nettet, kan være omfattet af ophavsret. 1 Litterære Stort set alle

Læs mere

Vilkår for erhvervsmæssig handel med pantebreve i fast ejendom

Vilkår for erhvervsmæssig handel med pantebreve i fast ejendom Vilkår for erhvervsmæssig handel med pantebreve i fast ejendom 2 7. O K T O B E R 2 0 0 4 Indhold 1. Anvendelsesområde 3 2. Definitioner 3 2.1 Debitor 3 2.2 Nyudstedt pantebrev ved ejerskifte 3 2.3 Nyudstedt

Læs mere

Handelsbetingelser (v. 130722)

Handelsbetingelser (v. 130722) Handelsbetingelser (v. 130722) Anvendelighed Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle salg af værdibeviser fra Pro-Deals Danmark ApS. Handelsbetingelserne gælder således for alle aftaler

Læs mere

3. FORBUD MOD VIDEREGIVELSE AF INTERN VIDEN

3. FORBUD MOD VIDEREGIVELSE AF INTERN VIDEN CODAN A/S Regler for behandling af intern viden m.m. 1. PERSONKREDS OMFATTET AF REGLERNE 1.1 Disse regler er fastsat i medfør af Lov om Værdipapirhandel, jfr. lovbekendtgørelse nr. 1269 af 19. december

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6 Vejledning til Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende Side 1 af 6 Indledende bemærkninger: Hvis du har selvstændig virksomhed og er momsregistret, skal du anføre

Læs mere

Del 3. Elementer til kontrakt

Del 3. Elementer til kontrakt Del 3 Elementer til kontrakt 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter...4 2. Formål med kontrakten...4 3. Kontraktens omfang og indhold...4 4. Myndighedsopgaver og ansvar...5 5. Samarbejdsmodel...5

Læs mere

First Pantebrevsselskab ApS

First Pantebrevsselskab ApS 21. maj 2015 First Pantebrevsselskab ApS IKKE under konkurs (2 fordringer på hhv. kr. 285.055 og kr. 282.841.) Eftersyn: Intet eftersyn Budfrist: 2. juni 2015 kl. 15.00 Se mere på www.konkurser.dk Hold

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Bekendtgørelse om tinglysning i bilbogen

Bekendtgørelse om tinglysning i bilbogen Lovafdelingen U D K A S T Dato: 16. september 2010 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2009-7010-0110 Dok.: TRM40931 Bekendtgørelse om tinglysning i bilbogen I medfør af 42 f, stk. 4, 50, stk. 1, og 50

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

Udgivet af DANSK ERHVERV

Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Internet og e-mail 2008 gode råd om INTERNET OG E-MAIL Udgivet af DANSK ERHVERV Læs i denne pjece om: Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Retningslinjer 3 3. Privat brug af Internet og e-mail

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

In2design ApS under konkurs (Domæner)

In2design ApS under konkurs (Domæner) 18. februar 2014 In2design ApS under konkurs (Domæner) Eftersyn: Intet eftersyn Budfrist: 27. februar 2014 kl. 14.00 Se mere på www.konkurser.dk Hold øje med de løbende bud - læs om aktiverne Se varegruppeinddelingerne

Læs mere

16. september 2015. Online Group Aps. IKKE under konkurs (webshop www.supersmooth.dk m. tilhørende varelager)

16. september 2015. Online Group Aps. IKKE under konkurs (webshop www.supersmooth.dk m. tilhørende varelager) 16. september 2015 Online Group Aps IKKE under konkurs (webshop www.supersmooth.dk m. tilhørende varelager) Eftersyn: 22. september 2015 fra kl. 12.00 til kl. 13.00 Langebjergvænget 19E st.tv., 4000 Roskilde.

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt sygesikringsbevis skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

K/S Frederiksbjerg Ejendomme under konkurs (Fordring til rest kr. 670.000)

K/S Frederiksbjerg Ejendomme under konkurs (Fordring til rest kr. 670.000) 21. august 2013 K/S Frederiksbjerg Ejendomme under konkurs (Fordring til rest kr. 670.000) Eftersyn: Intet eftersyn Budfrist: 3. september 2013 kl. 15.00 Se mere på www.konkurser.dk Hold øje med de løbende

Læs mere