Spørgsmål 5 Elektronisk aftaleindgåelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgsmål 5 Elektronisk aftaleindgåelse"

Transkript

1 Spørgsmål 5 Elektronisk aftaleindgåelse Pensum: IT-retten, 2. udg., Elektronisk aftaleret. Indledning Afgrænsning og begreber Her vil behandles elektronisk aftaleindgåelse, herunder: Retsgrundlag Formkrav stor grad af formfrihed via EDI (Electronic Data Interchange) struktureret i bestemt form via websites fx internetbutikker Lovgivning Aftaleloven Har ikke direkte taget stilling til elektroniske aftaler. E-handelsloven Varetager nogle af de pligter man har ved elektronisk aftaleindgåelse. Forskellig oplysningspligt, dog ikke ved individuel kommunikation, jf EHL 13. Lov om elektroniske signaturer De nordiske forbrugerombudsmænds fælles standpunkt til handel og markedsføring på internettet (oktober 2002) (mat.saml. s. 146 ff.) Aftaler Delvis opsummering af gældende ret. Delvis hvad der er god skik. ( Bør ) Aftaleloven er deklaratorisk, jf. 1, 2. pkt.. Man kan fastsætte hvilke krav der skal opfyldes for at aftale er indgået. E-handelsloven er i en vis udstrækning deklaratorisk i handelsforhold, jf. 13, stk. 2. Kommunikationsaftaler ( interchange agreements ) MBA s. 837 ff. + SK s. 19 ff. Man regulerer aftaleindgåelsen en gang for alle typisk ved EDI Begrundelse? Forenkler aftaleindgåelsen og opretter nogle standarder Indhold Tekniske vilkår for kommunikationen Retlig regulering, dvs. fravigelse eller præcisering af almindelige aftaleretlige regler Udg.pkt: Ingen generelle formkrav i dansk ret. Eksempel: TEDIS-aftalen (mat.saml. s. 17 ff.) art 5. Hvorefter der som udgangspunkt ikke kræves accept, medmindre dette er særskilt påkrævet. Elektronisk aftaleindgåelse er således som udgangspunkt gyldigt. Det er der i TEDIS-aftalen pkt. 3.1 (mat.saml. s. 18) hvorefter der ugyldig ikke må anføres alene pga at aftalen er elektronisk. IT-ret Elektronisk aftaleindgåelse 1

2 Overflødig i DK-ret da der ikke er formkrav i lovgivningen. Modif: Konkrete formkrav i lovgivningen Krav om fx skriftlighed og/eller underskrift Eksempel: Kreditaftalelovens 8 og 36. (sms-lån er under 3 mdr. og derfor ikke omfattet) Formål med at opstille formkrav: at sikre autenticiteten/identiteten af aftalens parter, at sikre bevis for aftalens indgåelse og indhold, at varetage en beskyttelses-/advarselsfunktion, dvs. at skabe overskuelighed, at sikre negotiabilitet, dvs. overdragelighed af en fordring, der er knyttet til dokumentet, og/eller at indskærpe højtidelighed/alvor. (jf. fx sms-lån) Problemstilling: Kan en elektronisk aftale opfylde lovgivningens skriftlighedskrav? Hvad er det konkrete formål med kravet om skriftlighed? Konkret vurdering af den enkelte aftale og omstændighederne, hvorunder den er indgået. Diskriminationsforbud - E-handelsdirektivet artikel 9: Diskriminationsforbud En aftale må ikke nægtes gyldighed mv. alene med den begrundelse, at den er elektronisk. Medlemsstaterne pålægges at træffe foranstaltninger, således at lovgivningen ikke stiller sig hindrende i vejen for elektronisk aftaleindgåelse. SK s MBA s. 805 f. + mat.saml. s. 71 f f. MBA kapitel 16. Særligt mht. lovkrav om underskrift Lov om elektroniske signaturer 13 En underskrift må ikke nægtes gyldighed, fordi den er elektronisk, hvis signaturen er genereret på den specielle, sikre måde, der fremgår af loven (om avanceret elektronisk signatur). Lovmodernisering Offentligretlige regler Eksempel: Forvaltningslovens kapitel 8a om anvendelse af digital kommunikation 32a: Vedkommende minister kan fastsætte regler om ret til at anvende digital kommunikation ved henvendelser til den offentlige forvaltning og om de nærmere vilkår herfor, herunder fravige formkrav i lovgivningen, der hindrer anvendelsen af digital kommunikation. edag (2003 og 2005) Skæringsdag for indførelse af digital forvaltning. Aftaler mellem regeringen, KL, Amtsrådsforeningen, KBH s kommune, og Frederiksberg Kommune. Familie-/arveretlige regler Eksempel: U H om nødtestamentet og kravet om egenhændigt skrevet. Kunne man godt i det konkrete eksempel. Pr. 1. januar 2008 kan nødtestamenter oprettes pr. mail eller sms. Overgang til digital tinglysning (jf. betænkning 1471/2006). Kun digitale dokumenter kan tinglyses Indsendes elektronisk. Kravet om fysisk rådighedsberøvelse/ihændehavelse erstattes af et krav om tinglysning. Det gælder fsva. Pantebreve, der før i tiden blot var ihændehaver dokumenter. Digital kommunikation i retsplejen. IT-ret Elektronisk aftaleindgåelse 2

3 Materielle krav Den digitale viljeserklæring Begrebet en viljeserklæring: En erklæring, der efter sit indhold går ud på at stifte, forandre eller ophæve en ret. (SK s. 24 ff. + MBA s. 806 ff.) En afgivet viljeserklæring(løfte) er bindende hvis den er egnet til at skabe en forventning hos modtageren. Aftaleindgåelse via er uproblematisk. Kan bindende løfter afgives vha. EDI (eller andre automatiserede processer)? Fuldmagt Giver ikke mening at en maskine har fuldmagt. Hvem er så ansvarlig hvis bemyndigelsen overskrides? Ja, da man selv valgt at benytte systemet. UP: Maskiner kan ikke automatisk generere manifestationer af konkret menneskelig vilje. Indehaveren har dog indstillet systemet, og meddelelser fra systemet er dermed indirekte udtryk for menneskelig vilje. Særlige omstændigheder kan gøre at man ikke har villet løftet, fx forvanskning, systemfejl og lignende. Tilbagekaldelse af løfter Begrebet komme til kundskab Udg.pkt.: Aftalelovens 7 Tilbagekaldelsesadgangen ophører, når løftet er kommet til kundskab hos modtageren. Løfter, der sendes via Hvornår har LM læst meddelelsen? Udg.pkt. er at når modtageren har åbnet og læst meddelelsen er den kommet til kundskab. Er meddelelsen ulæselig (uanset grund), er løftet derfor ikke er kommet til LM s kundskab. Bevisproblemer ved tilbagekaldelse Løftegiver skal bevise at tilbagekaldelsen er rettidig. Dvs at løftemodtageren ikke har læst meddelelsen. Meget vanskelig bevisbyrde. Analogi til at hente almindelig post i postkassen. Formodning for at meddelelsen er kommet til kundskab når det er hentet fra "postkassen". Løfter, der sendes via EDI Ophører tilbagekaldelsesadgangen, når EDI-meddelelsen er kommer frem, eller først når LM har fået konkret kundskab? Dette er Uafklaret! - SK s. 61 ff. + MBA s. 809 ff. Derfor bør man aftale hvilket tidspunkt der anses for kundskab. Aftaleloven deklaratorisk! Eivind Einersen: Fuldmagtssynspunkt (MBA s s. 835 f.) Aftaler kan indgås af maskiner. Aftalen er derfor sluttet når EDI systemet har registreret (forstået) ordren/løftet. Birgitte Kofod Olsen: Bearbejdningsregel (SK s. 62 f.) Det tidspunkt hvor modtagerens system har færdigbehandlet de indkomne data løftet kan derfor tilbagekaldes frem til afsendelsestidspunktet for ordrebekræftelsen. Mads Bryde Andersen: Traditionel kundskab når en der tegner LM får kundskab om løftet Det forekommer dog velbegrundet også at antage, at der består en aftale, når en ydelse rent faktisk er præsteret og konsumeret. (MBA s. 810) SK: Modtagelse af løftet i LM s system Fælles aftale om brugen og fremgangsmåden af EDI. IT-ret Elektronisk aftaleindgåelse 3

4 Den automatiserede Erstatningsansvar ved tilbagekaldelse af EDI-løfter? MBA s. 810 f.: Denne konklusion indebærer... at [LG] ud fra et culpasynspunkt vil være forpligtet til at udrede [LM s] tab ved tilbagekaldelsen (negativ kontraktsinteresse)... kun negativ kontraktsinteresse, da % kontraktsforhold. UP: culpavurdering SK s. 66. ingen alm. regel om erstatningsansvar almindeligvis ikke culpøst at tilbagekalde et løfte Bør aftale sig ud af problemet. Løfter, der afgives mod en website AFTL 7 Traditionel kundskab afgørende. Ingen fælles vilje mht. aftaleindgåelsesmåen. Kunden kan ikke vide hvorledes det fungerer på modtagerens side. Automatiseret løsning på website => kundskab ved modtagelse Tilbagekaldelsesadgangen bortfalder formentlig først når ordren har virket bestemmende. (fx disponeret overfor 3.mand eller foranlediget forsendelse) ( 39, stk. 2?) NB! Fortrydelsesret, jf. forbrugeraftale-lovens kapitel 4. (SK s. 67 ff.) Modif.: AFTL 39, 2. pkt. - udvidet tilbagekaldelsesadgang ( re integra reglen ) Kan løftet tilbagekaldes, efter at det er kommet til LM s kundskab? 39, 2. pkt. s to betingelser: Der foreligger særlige omstændigheder, OG Løfter mod website med automatiseret løsning. (Menneske maskine) Løftet har ikke virket bestemmende for LM. Hvis LM har disponeret således, at han pådrager sig et tab, hvis løftet tilbagekaldes + bestemmende (SK s. 55 f., s. 60 f., s. 65 f. og s MBA s. 832 f. ) Man kan ikke slutte modsætningsvist, hvis der ikke er lidt et tab. Manglende tab medfører ikke automatisk udvidet tilbagekaldelsesadgang. EDI => meget hurtigt virkende bestemmende. I hvert fald når der er givet ordre videre til tredjemand. Accepter og påbud Begrebet komme frem Udg.pkt.: En accept eller anden form for påbud får retsvirkning, når meddelelsen er kommet frem til adressaten. (MBA s. 811 ff. + SK s. 70 ff.) Traditionelt: Rette medium Meddelelsen er kommet frem, når den er kommet således inden for adressatens rådighedssfære, at han har lejlighed til at gøre sig bekendt med indholdet ved handlinger, som må påregnes foretaget af ham, jf. Ussing. (SK s. 70f) Sml. EHL 12, stk. 2: En elektronisk ordre og den elektroniske ordrebekræftelse, jf. stk. 1, anses som modtaget, når adressaterne har adgang til disse. Har adressaten/ tilbudsgiveren (evt. stiltiende) accepteret at modtage påbud ad elektronisk vej, f.eks. via ? (MBA s. 812 f. + SK s. 71 ff.) IT-ret Elektronisk aftaleindgåelse 4

5 Erhvervsdrivende adressater formodningsregler Påbuddet sendes som svar på en meddelelse, der er sendt via mail ( reply ). Parterne har tidligere kommunikeret via . Kan evt. ændre sig over tid, hvis der går lang tid mellem at parterne kommunikerer. Tilbudsgiveren har optrådt med angivelse af adresse. Tjenesteydere (jf. 2, nr. 2) har pligt til at oplyse mailadresse, jf. EHL 7. Internet vs. papir. Ellers konkret vurdering af retsforholdet. Virksomhedens størrelse. Er der afgivet tilbud, som forventes besvaret. (Accept) Andre typer påbud kan næppe forventes pr. . Ikke-erhvervsdrivende adressater (forbrugere) De nordiske Forbrugerombudsmænds fælles standpunkt pkt. 4 om forpligtende kommunikation Bør kun fremsende påbud, hvis det utvetydigt fremgår af omstændighederne, at forbrugeren selv klart har accepteret at modtage påbud pr. mail. (mat.saml. s. 141). Ikke krav om udtrykkeligt samtykke. Forbrugeren har sendt et tilbud elektronisk Den erhvervsdrivende kan acceptere elektronisk. Se EHL 12, stk. 1, sml. 13, stk. 1 (krav om elektronisk ordrebekræftelse). Er tilbud fremsat traditionelt, er elektronisk accept formentlig kun bindende hvis forbrugeren har givet udtrykkeligt samtykke hertil. Andre påbud end accept Klart udgangspunkt: der kræves udtrykkeligt samtykke. Ikke tilstrækkeligt at der tidligere er kommunikeret pr. , eller angivet på brevpapir. Modif: Snæver tidsmæssig sammenhæng med tidligere korrespondance formentlig bindende virkning pr. . Rette adresse Afsenderen skal sende påbuddet til den rigtige mailadresse ( terminalpunktet ). Udg.pkt.: Hvis påbuddet sendes til en forkert adresse Ikke kommet frem. Undt. 1: Modtageren har fuldmagt, jf. AFTL 26. Undt. 2: Påbuddet videresendes faktisk til rette modtager. Undt. 3: Passivitet over for tidligere fremsendte påbud. Anbefaling: Send til EHL 7 Særligt om adresseskift Hvor lang tid virker angivelse af en adresse forpligtende for adressaten, i den forstand at han bliver forpligtet af påbud, der sendes til adressen? Accepter Tilbudsgiveren har angivet en bestemt mailadresse over for acceptanten. Underretning til acceptanten. Effektiv nedlukning af det pågældende terminalpunkt? Der skal formentlig minimum være meddelelse om at adressen ikke eksisterer. IT-ret Elektronisk aftaleindgåelse 5

6 Hvis tilbudsgiveren har angivet mailadressen over for en ubestemt kreds. Konkret vurdering om aftale kommer i stand hvis forsøgt afleveret til mailadressen. Andre påbud end accepter Udg.pkt.: Ikke pligt til at underrette om adresseskift mv. Rette format Er påbuddet forpligtende for adressaten, hvis meddelelsen kommer (rettidigt) frem til den rigtige e- mailadresse, men er ulæselig pga. sit format? Almindelig mailstandard Hvis modtageren har accepteret at modtage elektronisk påbud, bærer modtageren risikoen for at mailprogrammet kan læse standardformater. Vedhæftede dokumenter (attachments) Tidligere kommunikation Hvilke formater har man tidligere benyttet Sædvanligt format ingen pligt til nyeste Word, men alle kan formentlig modtage.pdf Hvis de ikke tidligere har kommunikeret, kan modtager næppe forpligtes hvis han faktisk ikke kan åbne formatet. Reklamationspligt, jf. princippet i AFTL 4, stk. 2, og 6, stk. 2. EHL 12, stk. 2: En elektronisk ordre og den elektroniske ordrebekræftelse, jf. stk. 1, anses som modtaget, når adressaterne har adgang til disse. Forarbejder: En e-post med tilhørende fil, som af tekniske årsager ikke kan åbnes af modtageren, kan næppe anses for modtaget i direktivets forstand, da modtageren ikke har adgang til at gøre sig bekendt med denne (mat.saml. s SK s. 81). => hvis man får en ulæselig mail, skal man reklamere hvis situationen ligner [4+6], stk. 2. Lagring hos modtagerens internet-udbyder mv. ( elektronisk postkasse ) Oprettelse af konto medfører at udbyderen får fuldmagt til at modtage påbud på kundens vegne, jf. AFTL 26. Meddelelsen er kommet frem, når den ligger klar til afhentning i den elektroniske postkasse. EHL 12, stk. 2: En elektronisk ordre og den elektroniske ordrebekræftelse, jf. stk. 1, anses som modtaget, når adressaterne har adgang til disse. Findes også anvendelse ved individuel kommunikation (pr. ), jf. 13, stk. 1 e.c. Fravigelighed i erhvervsforhold, jf. 13, stk. 2. TEDIS-aftalen pkt. 3.3: Aftalen er indgået, når accepten er nået frem til tilbudsgiverens EDI-system (mat.saml. s. 18). Meddelelsen går til grunde inden den er afhentet / læst UP: Man bærer selv risikoen for at der komme virus, strømsvigt mv. Meddelelsen må anses for at være kommet frem uanset at den går til grunde inden den er læst. Diskussion Sammenlign med rette format. Hvis meddelelsen er ulæselig er den ikke modtaget, da man ikke kan gøre sig bekendt med den. Forholdet må vurderes ud fra om modtageren prøver at holde sig i forsætlig uvidenhed. Moment: Hvor langt tid har en ligget på serveren? Har modtageren kunne forvente noget? I erhvervsforhold må udgangspunktet opretholdes. I forbrugerforhold må der udvises forsigtighed med at fravige udgangspunktet. Har forbrugeren accepteret forpligtende kommunikation via , må udgangspunktet også her opretholdes. IT-ret Elektronisk aftaleindgåelse 6

7 Udg.pkt.: Afsenderen bærer risikoen for, at et påbud kommer (rettidigt) frem Påbud (herunder accepter) afgives normalt i afsenderens interesse, og det derfor naturligt at denne bærer risikoen for at påbudet kommer frem. Også selv om det beror på tilbudsgiverens / adressatens (folks) fejl. Må ikke være forsætligt forhindret. Modtageren kan eventuelt være ansvarlig ved filtrering af meddelelsen. Medmindre at afsenderen gives besked i tilfælde af filtrering. Eventuelt erstatningsansvars efter reglerne om culpa in contrahendo. Fx afgivet tilbud pr. , hvorefter han ved eller burde vide at han ikke kan modtage accepten på afsenderadressen, men ikke retter fejlen, samt ikke underretter herom. Bevisbyrden for, at meddelelsen er kommet (rettidigt) frem Afsenderen af påbuddet har bevisbyrden. Bevisførelse Acceptfristen Fremlæggelse af modtagerens log. Afsenderens kvittering for at en er kommet frem. Samt afsenderens log. Acceptfrist er fastsat, jf. AFTL 2 Acceptfristen kan fremgå af tilbuddet eller af en kommunikationsaftale. Eksempel: TEDIS-aftalen pkt. 5.1:... inden for de tidsfrister der er fastlagt i det tekniske bilag. (mat.saml. s. 18) Inden kontortids ophør eller inden kl. 24? UP: Inden kontortids ophør Modif: Branchespecifikke kutymer. Fx speditionsbranchen. Hvad kan med påregne? Regnes acceptfristen fra det klokkeslet på dagen, hvor tilbuddet er afsendt? Anvendelse af AFTL 2, stk. 2, om tilbud, der sendes pr. telegram? Nej, denne tankegang kan ikke overføres til mail, da der ikke i valg af formen kan lægges at afgiveren ønsker hurtigt svar. svarer til afsendelse af almindelig brev. Den legale acceptfrist, jf. AFTL 3 Den legale acceptfrist = påregnet fremsendelsestid for tilbuddet + rimelig betænkningstid + påregnet tilbagesendelsestid for accepten. minder om afsendelse ved almindeligt brev. Der kan ikke drages analoger til mundtlige aftaler. medfører ikke i sig selv at der ønskes hurtigt svar. Særligt om pligtmæssige reklamationer. AFTL 40 mv. Fx AFTL 4,2 og 6,2 Adressaten bærer risikoen for meddelelsen, hvis: Meddelelsen er indleveret til befordring med Forsvarligt befordringsmiddel. Er et forsvarligt befordringsmiddel i AFTL 40 s forstand? Man må tage udg. pkt. i om er lige som sikker som post og telegram. IT-ret Elektronisk aftaleindgåelse 7

8 Ja, det er det formentlig generelt. Konkrete tilfælde kan medføre det modsatte. MBA s. 817 f. + SK s. 28 ff. og 95 ff. Ugyldighed (NB! Husk at forbrugerne har fortrydelsesret) Uoverensstemmelse mellem LG s vilje og erklæringens indhold: LG ville slet ikke afgive løftet, eller løftet har et andet indhold, end LG tilsigtede. Uoverensstemmelsen kan opstå i afgivelsessituationen eller under befordringen. Man sondrer mellem: Svage ugyldighedsgrunde forventningsprincippet. (krav om ond tro hos LM) Stærke ugyldighedsgrunde viljesprincippet. (uanset god tro hos LM) Fejlskrift, afgivelse ved en fejltagelse mv. AFTL 32, stk. 1 Uoverensstemmelsen ml. LG s vilje og erklæringens indhold opstår i afgivelsessituationen. fejlskrift eller anden fejltagelse, jf. AFTL 32, stk. 1. LG er ikke bundet, hvis LM er i ond tro. (Svag ugyldighedsgrund) Eksempler 1. Løfter afsendt vha. Løftegivers bevisbyrde at det var en fejl + at modtager var i ond tro (da han fik kundskab). Eksempel 1: Tastefejl i erklæringens indhold. Navnlig afgørende, om det var sandsynligt, at LG ville afgive erklæring med dette indhold. Eksempel 2: Afsendelse ved en fejltagelse. Løftet er ikke villet, men afgiver forpligtet, hvis afgivet pga. uagtsomhed. 2. Løfter afgivet og modtaget vha. automatiserede systemer/edi Systemfejl fører til afgivelse (med et forkert indhold). Systemfejlen beror på uagtsomhed hos LG. (direkte omfattet) Fejl som ikke er rettet. Systemfejlen beror ikke på uagtsomhed hos LG. (formentlig også omfattet) ( forpligtet når maskinen arbejder på egen hånd ) Fx hackerangreb eller virus. MBA s. 808 f., s. 828 ff. og s. 834 ff. + SK s. 101 ff. Hvordan vurderes LM s gode/onde tro? Forvanskning. AFTL 32, stk. 2 Afgørende er, om LM s EDI-system opdagede eller burde opdage fejlen Etablering af fejldetekteringsrutiner. (følger normalt af kommunikationsaftalen, eller god-skik betragtninger) Se TEDIS-aftalen pkt. 6 om beskyttelse af EDI-meddelelser (mat.saml. s. 19) Parterne skal indføre og opretholde sikkerhedsprocedurer og foranstaltninger til beskyttelse af EDI-meddelelser mod ændring, forsinkelse, ødelæggelse, mv Uoverensstemmelsen mellem LG s vilje og erklæringens indhold opstår under befordring af løftet. Forvanskning under befordring med bud eller telegram LG er ikke bundet, uanset om LM er i god eller ond tro. (stærk ugyldighedsgrund) IT-ret Elektronisk aftaleindgåelse 8

9 Problemstilling: Er 32, stk. 2, anvendelig på forvanskning, der opstår ved befordring af elektroniske viljeserklæringer? Spørgsmålet er uafklaret: MBA og andre mener at 32, stk. 2 omfatter , SK: nej SK: der er ikke en fysisk 3.mand involveret, At 32, stk. 2 ikke omfatter betyder imidlertid ikke at LG bliver bundet af løftet. Forvanskningen medfører at løftet anses for ikke afgivet. MBA: 32,2 s opregning er ikke udtømmende. De samme hensyn gør sig gældende. Falsk, forfalskning og manglende fuldmagt Udg.pkt.: (Pseudo)LG er ikke forpligtet, uanset om LM er i god eller ond tro: SK s. 108 ff. Tankegangen er at man ikke kan gardere sig mod disse situationer. Modif.: (Pseudo)LG har udvist uagtsomhed Uagtsomhed eksempler: Offentlig tilgængelig . Seddel med brugernavn og password, der ligger frit tilgængeligt. HR: Erstatningsansvar (negativ kontraktsinteresse) over for en LM i god tro. Undt.: Forpligtelse som LG Almindelige fuldmagtsretlige regler, f.eks. Stillingsfuldmagt, jf. AFTL 10, stk. 2, jf. 15. Særligt om misbrug af digital signatur Overladelse af password = Fuldmagt med særlig tilværelse (AFTL 16). Manglende reklamation, hvis den kan anses som ratihabering. LG s uagtsomhed LG er erstatningsansvarlig over for LM i god tro. Eksempler: Opbevarer uagtsomt Overladelse af nøglen til andre (sml. aftalen om udstedelse) Præsumptionsansvar for nøglecentret, hvis misbrug af avanceret digital signatur. (SK s. 111 f. og 114 f. + MBA s. 708 ff.) Lov om elektroniske signaturer 11. IT-ret Elektronisk aftaleindgåelse 9

Spørgsmål 7 Elektronisk handel Aftaleindgåelse. Ugyldighed. Fortrydelsesret

Spørgsmål 7 Elektronisk handel Aftaleindgåelse. Ugyldighed. Fortrydelsesret Spørgsmål 7 Elektronisk handel Aftaleindgåelse. Ugyldighed. Fortrydelsesret Indledning Spørgsmålet i en sammenhæng. Pensum: IT-retten, 2. udg. Tilbud eller opfordring til tilbud? Aftaleindgåelsen Dette

Læs mere

Forbrugeraftaler og e-butikker

Forbrugeraftaler og e-butikker Forbrugeraftaler og e-butikker Af erhvervsjurist & cand.it Martin Borgen, ehandelsjura.dk Denne artiklen om forbrugeraftaler og e-butikker diskuterer de tekniske konsekvenser af den regulering der findes

Læs mere

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv.

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv. Net-tjek Introduktion Net-tjek er en guide, som henvender sig til dig, der vil oprette din egen web-butik med salg af varer og tjenesteydelser, og til dig, der allerede har en web-butik, men vil tjekke,

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet, april 2008

Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet, april 2008 Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet, april 2008 Ajourført juni 2013 Efter forhandling mellem: Forbrugerombudsmanden,Forbrugerrådet, Telekommunikationsindustrien i Danmark, Dansk Erhverv,

Læs mere

Reguleringen af overtakserede SMS-tjenester Særligt i forhold til børn og unge som forbrugere

Reguleringen af overtakserede SMS-tjenester Særligt i forhold til børn og unge som forbrugere Reguleringen af overtakserede SMS-tjenester Særligt i forhold til børn og unge som forbrugere Regulation of overprized text message services Specifically regarding children and youth as consumers af HELENE

Læs mere

Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014

Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014 Dato: 24. marts 2014 Sag: FO-12/01374-70 Sagsbehandler: /bb Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014 Baggrunden for retningslinjerne... 1 1. Anvendelsesområde... 3

Læs mere

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til handel og markedsføring på internettet

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til handel og markedsføring på internettet De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til handel og markedsføring på internettet Oktober 2002 2/18 Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Generelt... 4 2. Markedsføringsformer og metoder 5 3. Oplysningspligten

Læs mere

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 2011 Indholdsfortegnelse 1. Resumé og konklusioner 4 2. Standardkontrakter 7 2.1. Hvad er en standardkontrakt? 7 2.2. Fordele og ulemper ved standardkontrakter

Læs mere

Retningslinjer for betalingsmodtageres håndtering af betalinger ved fjernsalg, 1. september 2014. Baggrund for retningslinjerne

Retningslinjer for betalingsmodtageres håndtering af betalinger ved fjernsalg, 1. september 2014. Baggrund for retningslinjerne Dato: Sag: FO-12/02450-82 Retningslinjer for betalingsmodtageres håndtering af betalinger ved fjernsalg, 1. september 2014. Baggrund for retningslinjerne 1. Formål 2. Anvendelsesområde 3. Generelle oplysningskrav

Læs mere

Obligationsret. Indholdsfortegnelse. Formueret. Kap. 1 Grundbegreber og grundregler...3. Kap. 9 Ophævelse...30

Obligationsret. Indholdsfortegnelse. Formueret. Kap. 1 Grundbegreber og grundregler...3. Kap. 9 Ophævelse...30 Obligationsret Pensum: Gomards Obligationsret 1., 2., 3. del. Formueret Indholdsfortegnelse Kap. 1 Grundbegreber og grundregler...3 1 Obligationsretlige skyldforhold...3 2 Fordringsret s. 7...3 3 Opsigelse,

Læs mere

Handlens indgåelse. Køb af fast ejendom. Indledning. Udbud Tilbud eller opfordring til at gøre tilbud. Forkontrakt eller bindende aftale.

Handlens indgåelse. Køb af fast ejendom. Indledning. Udbud Tilbud eller opfordring til at gøre tilbud. Forkontrakt eller bindende aftale. Handlens indgåelse Køb af fast ejendom Indledning Aftalen Der er tale om en almindelig aftale, som er reguleret af aftalelovens regler samt almindelig obligationsret Aftale indgås ved: Tilbud accept Indgåelse

Læs mere

Spørgsmål 9 IT-leverandørens misligholdelse. Forsinkelse

Spørgsmål 9 IT-leverandørens misligholdelse. Forsinkelse Indledning Spørgsmål 9 IT-leverandørens misligholdelse. Forsinkelse Pensum: IT-retten, 2. udg. Hvordan påvirkes anvendelsen af almindelige obligationsretlige regler af it-ydelsens særlige karakter? Anvendelsen

Læs mere

Formidleransvaret for brugergenereret indhold på internettet. Liability for user-generated content on the internet

Formidleransvaret for brugergenereret indhold på internettet. Liability for user-generated content on the internet Formidleransvaret for brugergenereret indhold på internettet Liability for user-generated content on the internet Af Johannes Hessellund Specialet beskæftiger sig med hostingansvaret efter EHL 16 for formidlere

Læs mere

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur Digital Signatur IT- og Telestyrelsen December 2002 Resumé Myndigheder, der ønsker at indføre digital signatur, må ikke overse de vigtige interne sikkerhedsspørgsmål, som teknologien rejser. Det er vigtigt,

Læs mere

Auktionsbetingelser for onlineauktion (ingen fysisk auktion på stedet)

Auktionsbetingelser for onlineauktion (ingen fysisk auktion på stedet) Auktionsbetingelser for onlineauktion (ingen fysisk auktion på stedet) Alle varer sælges som beset uden nogen form for garanti og reklamationsret. Reklamationer tages ikke til følge. Der kan ikke gøres

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

DE ADVOKAT ETISKE REGLER

DE ADVOKAT ETISKE REGLER DE ADVOKAT ETISKE REGLER kommenteret af Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen DE ADVOKATETISKE REGLER - kommentar til de advokatetiske regler, som vedtaget på Advokatrådets møde den 7. april 2011 kommenteret

Læs mere

Regulering af god skik for finansielle virksomheder

Regulering af god skik for finansielle virksomheder Regulering NFT 4/2003 af god skik for finansielle virksomheder Regulering af god skik for finansielle virksomheder af Sonny Kristoffersen Sonny Kristoffersen sk@fbr.dk I NFT nr. 3/2004 bragte vi en artikel

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 2 og 5, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed og implementerer

Læs mere

Lejers insolvens Lessee s insolvency

Lejers insolvens Lessee s insolvency Lejers insolvens Lessee s insolvency af MARIA ELISABETH PEDERSEN I afhandlingen behandles en række af de problemstillinger, som relaterer sig til lejers konkurs og rekonstruktionsbehandling. Indledningsvis

Læs mere

Regler for Visa Electron. december 2009. Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk

Regler for Visa Electron. december 2009. Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk for Visa Electron december 2009 Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Indholdsfortegnelse Regler 5 Regler for Sydbanks Visa Electron 6 Ordliste 21 Fortrydelsesret privatkunder 23 Uddrag af Værgemålsloven

Læs mere

Samsungs generelle købsbetingelser for forbrugere (e-handel)

Samsungs generelle købsbetingelser for forbrugere (e-handel) Samsungs generelle købsbetingelser for forbrugere (e-handel) 2012-10-12 Disse generelle købsvilkår ( Købsbetingelser ) gælder for samtlige forbrugeraftaler om køb, som du indgår om med Samsung Electronics

Læs mere

Regler for hjemmesider (web)

Regler for hjemmesider (web) Regler for hjemmesider (web) Der er nogle generelle krav, som din virksomheds hjemmeside altid skal opfylde. Dem kan du læse om her. Som det fremgår, er det ikke helt ligetil, og derfor må jeg anbefale,

Læs mere

Gennemførelse af lov nr. 179 af 14. maj 1980 om en værdipapircentral

Gennemførelse af lov nr. 179 af 14. maj 1980 om en værdipapircentral Industriministeriets arbejdsgruppe vedrørende Værdipapircentralen Gennemførelse af lov nr. 179 af 14. maj 1980 om en værdipapircentral BETÆNKNING MR. 948 Industriministeriet, 24. marts 1982 Side Kapitel

Læs mere

Notat om gennemførte interview, konsulentfirmaet Ernst & Young (bilag A til vejledningen)

Notat om gennemførte interview, konsulentfirmaet Ernst & Young (bilag A til vejledningen) Page 1 of 94 Digitale dokumenters bevisværdi Introduktion og vejledning med bilag Forord IT-Sikkerhedsrådet, som blev nedsat af forskningsministeren i 1995, tog i foråret 1997 spørgsmålet om digitale dokumenters

Læs mere

Den automatiserede forvaltning tekniske og retlige udfordringer 1

Den automatiserede forvaltning tekniske og retlige udfordringer 1 Artikler: Den automatiserede forvaltning 23 Den automatiserede forvaltning tekniske og retlige udfordringer 1 Refereevurdert Professor, dr. jur. Niels Fenger Københavns Universitet Nordisk Administrativt

Læs mere

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1)

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Lovforslag nr. L 137 Folketinget 2013-14 Fremsat den 26. februar 2014 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

I Indledning II Ejendomsbegrebet IV Grundlaget for tinglysning V Tinglysningsdommerens prøvelse af dokumenter 14 III Sikringsakt og rettighedsbegreb

I Indledning II Ejendomsbegrebet IV Grundlaget for tinglysning V Tinglysningsdommerens prøvelse af dokumenter 14 III Sikringsakt og rettighedsbegreb Tinglysning I Indledning 3 1. Om ejendomsret, tinglysning og fast ejendom 3 2. Tinglysning i fortid og nutid 3 II Ejendomsbegrebet 3 1. Indledning 3 2. Begrebet fast ejendom 3 3. Lovgivningens ejendomsbegreb

Læs mere

Visa Debit, brugerregler

Visa Debit, brugerregler Visa Debit, brugerregler Gode råd om dit Visa Debit kort Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler. Du kan selv være med til at skabe endnu større sikkerhed, hvis du følger disse gode råd. Gode

Læs mere