Spørgsmål 5 Elektronisk aftaleindgåelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgsmål 5 Elektronisk aftaleindgåelse"

Transkript

1 Spørgsmål 5 Elektronisk aftaleindgåelse Pensum: IT-retten, 2. udg., Elektronisk aftaleret. Indledning Afgrænsning og begreber Her vil behandles elektronisk aftaleindgåelse, herunder: Retsgrundlag Formkrav stor grad af formfrihed via EDI (Electronic Data Interchange) struktureret i bestemt form via websites fx internetbutikker Lovgivning Aftaleloven Har ikke direkte taget stilling til elektroniske aftaler. E-handelsloven Varetager nogle af de pligter man har ved elektronisk aftaleindgåelse. Forskellig oplysningspligt, dog ikke ved individuel kommunikation, jf EHL 13. Lov om elektroniske signaturer De nordiske forbrugerombudsmænds fælles standpunkt til handel og markedsføring på internettet (oktober 2002) (mat.saml. s. 146 ff.) Aftaler Delvis opsummering af gældende ret. Delvis hvad der er god skik. ( Bør ) Aftaleloven er deklaratorisk, jf. 1, 2. pkt.. Man kan fastsætte hvilke krav der skal opfyldes for at aftale er indgået. E-handelsloven er i en vis udstrækning deklaratorisk i handelsforhold, jf. 13, stk. 2. Kommunikationsaftaler ( interchange agreements ) MBA s. 837 ff. + SK s. 19 ff. Man regulerer aftaleindgåelsen en gang for alle typisk ved EDI Begrundelse? Forenkler aftaleindgåelsen og opretter nogle standarder Indhold Tekniske vilkår for kommunikationen Retlig regulering, dvs. fravigelse eller præcisering af almindelige aftaleretlige regler Udg.pkt: Ingen generelle formkrav i dansk ret. Eksempel: TEDIS-aftalen (mat.saml. s. 17 ff.) art 5. Hvorefter der som udgangspunkt ikke kræves accept, medmindre dette er særskilt påkrævet. Elektronisk aftaleindgåelse er således som udgangspunkt gyldigt. Det er der i TEDIS-aftalen pkt. 3.1 (mat.saml. s. 18) hvorefter der ugyldig ikke må anføres alene pga at aftalen er elektronisk. IT-ret Elektronisk aftaleindgåelse 1

2 Overflødig i DK-ret da der ikke er formkrav i lovgivningen. Modif: Konkrete formkrav i lovgivningen Krav om fx skriftlighed og/eller underskrift Eksempel: Kreditaftalelovens 8 og 36. (sms-lån er under 3 mdr. og derfor ikke omfattet) Formål med at opstille formkrav: at sikre autenticiteten/identiteten af aftalens parter, at sikre bevis for aftalens indgåelse og indhold, at varetage en beskyttelses-/advarselsfunktion, dvs. at skabe overskuelighed, at sikre negotiabilitet, dvs. overdragelighed af en fordring, der er knyttet til dokumentet, og/eller at indskærpe højtidelighed/alvor. (jf. fx sms-lån) Problemstilling: Kan en elektronisk aftale opfylde lovgivningens skriftlighedskrav? Hvad er det konkrete formål med kravet om skriftlighed? Konkret vurdering af den enkelte aftale og omstændighederne, hvorunder den er indgået. Diskriminationsforbud - E-handelsdirektivet artikel 9: Diskriminationsforbud En aftale må ikke nægtes gyldighed mv. alene med den begrundelse, at den er elektronisk. Medlemsstaterne pålægges at træffe foranstaltninger, således at lovgivningen ikke stiller sig hindrende i vejen for elektronisk aftaleindgåelse. SK s MBA s. 805 f. + mat.saml. s. 71 f f. MBA kapitel 16. Særligt mht. lovkrav om underskrift Lov om elektroniske signaturer 13 En underskrift må ikke nægtes gyldighed, fordi den er elektronisk, hvis signaturen er genereret på den specielle, sikre måde, der fremgår af loven (om avanceret elektronisk signatur). Lovmodernisering Offentligretlige regler Eksempel: Forvaltningslovens kapitel 8a om anvendelse af digital kommunikation 32a: Vedkommende minister kan fastsætte regler om ret til at anvende digital kommunikation ved henvendelser til den offentlige forvaltning og om de nærmere vilkår herfor, herunder fravige formkrav i lovgivningen, der hindrer anvendelsen af digital kommunikation. edag (2003 og 2005) Skæringsdag for indførelse af digital forvaltning. Aftaler mellem regeringen, KL, Amtsrådsforeningen, KBH s kommune, og Frederiksberg Kommune. Familie-/arveretlige regler Eksempel: U H om nødtestamentet og kravet om egenhændigt skrevet. Kunne man godt i det konkrete eksempel. Pr. 1. januar 2008 kan nødtestamenter oprettes pr. mail eller sms. Overgang til digital tinglysning (jf. betænkning 1471/2006). Kun digitale dokumenter kan tinglyses Indsendes elektronisk. Kravet om fysisk rådighedsberøvelse/ihændehavelse erstattes af et krav om tinglysning. Det gælder fsva. Pantebreve, der før i tiden blot var ihændehaver dokumenter. Digital kommunikation i retsplejen. IT-ret Elektronisk aftaleindgåelse 2

3 Materielle krav Den digitale viljeserklæring Begrebet en viljeserklæring: En erklæring, der efter sit indhold går ud på at stifte, forandre eller ophæve en ret. (SK s. 24 ff. + MBA s. 806 ff.) En afgivet viljeserklæring(løfte) er bindende hvis den er egnet til at skabe en forventning hos modtageren. Aftaleindgåelse via er uproblematisk. Kan bindende løfter afgives vha. EDI (eller andre automatiserede processer)? Fuldmagt Giver ikke mening at en maskine har fuldmagt. Hvem er så ansvarlig hvis bemyndigelsen overskrides? Ja, da man selv valgt at benytte systemet. UP: Maskiner kan ikke automatisk generere manifestationer af konkret menneskelig vilje. Indehaveren har dog indstillet systemet, og meddelelser fra systemet er dermed indirekte udtryk for menneskelig vilje. Særlige omstændigheder kan gøre at man ikke har villet løftet, fx forvanskning, systemfejl og lignende. Tilbagekaldelse af løfter Begrebet komme til kundskab Udg.pkt.: Aftalelovens 7 Tilbagekaldelsesadgangen ophører, når løftet er kommet til kundskab hos modtageren. Løfter, der sendes via Hvornår har LM læst meddelelsen? Udg.pkt. er at når modtageren har åbnet og læst meddelelsen er den kommet til kundskab. Er meddelelsen ulæselig (uanset grund), er løftet derfor ikke er kommet til LM s kundskab. Bevisproblemer ved tilbagekaldelse Løftegiver skal bevise at tilbagekaldelsen er rettidig. Dvs at løftemodtageren ikke har læst meddelelsen. Meget vanskelig bevisbyrde. Analogi til at hente almindelig post i postkassen. Formodning for at meddelelsen er kommet til kundskab når det er hentet fra "postkassen". Løfter, der sendes via EDI Ophører tilbagekaldelsesadgangen, når EDI-meddelelsen er kommer frem, eller først når LM har fået konkret kundskab? Dette er Uafklaret! - SK s. 61 ff. + MBA s. 809 ff. Derfor bør man aftale hvilket tidspunkt der anses for kundskab. Aftaleloven deklaratorisk! Eivind Einersen: Fuldmagtssynspunkt (MBA s s. 835 f.) Aftaler kan indgås af maskiner. Aftalen er derfor sluttet når EDI systemet har registreret (forstået) ordren/løftet. Birgitte Kofod Olsen: Bearbejdningsregel (SK s. 62 f.) Det tidspunkt hvor modtagerens system har færdigbehandlet de indkomne data løftet kan derfor tilbagekaldes frem til afsendelsestidspunktet for ordrebekræftelsen. Mads Bryde Andersen: Traditionel kundskab når en der tegner LM får kundskab om løftet Det forekommer dog velbegrundet også at antage, at der består en aftale, når en ydelse rent faktisk er præsteret og konsumeret. (MBA s. 810) SK: Modtagelse af løftet i LM s system Fælles aftale om brugen og fremgangsmåden af EDI. IT-ret Elektronisk aftaleindgåelse 3

4 Den automatiserede Erstatningsansvar ved tilbagekaldelse af EDI-løfter? MBA s. 810 f.: Denne konklusion indebærer... at [LG] ud fra et culpasynspunkt vil være forpligtet til at udrede [LM s] tab ved tilbagekaldelsen (negativ kontraktsinteresse)... kun negativ kontraktsinteresse, da % kontraktsforhold. UP: culpavurdering SK s. 66. ingen alm. regel om erstatningsansvar almindeligvis ikke culpøst at tilbagekalde et løfte Bør aftale sig ud af problemet. Løfter, der afgives mod en website AFTL 7 Traditionel kundskab afgørende. Ingen fælles vilje mht. aftaleindgåelsesmåen. Kunden kan ikke vide hvorledes det fungerer på modtagerens side. Automatiseret løsning på website => kundskab ved modtagelse Tilbagekaldelsesadgangen bortfalder formentlig først når ordren har virket bestemmende. (fx disponeret overfor 3.mand eller foranlediget forsendelse) ( 39, stk. 2?) NB! Fortrydelsesret, jf. forbrugeraftale-lovens kapitel 4. (SK s. 67 ff.) Modif.: AFTL 39, 2. pkt. - udvidet tilbagekaldelsesadgang ( re integra reglen ) Kan løftet tilbagekaldes, efter at det er kommet til LM s kundskab? 39, 2. pkt. s to betingelser: Der foreligger særlige omstændigheder, OG Løfter mod website med automatiseret løsning. (Menneske maskine) Løftet har ikke virket bestemmende for LM. Hvis LM har disponeret således, at han pådrager sig et tab, hvis løftet tilbagekaldes + bestemmende (SK s. 55 f., s. 60 f., s. 65 f. og s MBA s. 832 f. ) Man kan ikke slutte modsætningsvist, hvis der ikke er lidt et tab. Manglende tab medfører ikke automatisk udvidet tilbagekaldelsesadgang. EDI => meget hurtigt virkende bestemmende. I hvert fald når der er givet ordre videre til tredjemand. Accepter og påbud Begrebet komme frem Udg.pkt.: En accept eller anden form for påbud får retsvirkning, når meddelelsen er kommet frem til adressaten. (MBA s. 811 ff. + SK s. 70 ff.) Traditionelt: Rette medium Meddelelsen er kommet frem, når den er kommet således inden for adressatens rådighedssfære, at han har lejlighed til at gøre sig bekendt med indholdet ved handlinger, som må påregnes foretaget af ham, jf. Ussing. (SK s. 70f) Sml. EHL 12, stk. 2: En elektronisk ordre og den elektroniske ordrebekræftelse, jf. stk. 1, anses som modtaget, når adressaterne har adgang til disse. Har adressaten/ tilbudsgiveren (evt. stiltiende) accepteret at modtage påbud ad elektronisk vej, f.eks. via ? (MBA s. 812 f. + SK s. 71 ff.) IT-ret Elektronisk aftaleindgåelse 4

5 Erhvervsdrivende adressater formodningsregler Påbuddet sendes som svar på en meddelelse, der er sendt via mail ( reply ). Parterne har tidligere kommunikeret via . Kan evt. ændre sig over tid, hvis der går lang tid mellem at parterne kommunikerer. Tilbudsgiveren har optrådt med angivelse af adresse. Tjenesteydere (jf. 2, nr. 2) har pligt til at oplyse mailadresse, jf. EHL 7. Internet vs. papir. Ellers konkret vurdering af retsforholdet. Virksomhedens størrelse. Er der afgivet tilbud, som forventes besvaret. (Accept) Andre typer påbud kan næppe forventes pr. . Ikke-erhvervsdrivende adressater (forbrugere) De nordiske Forbrugerombudsmænds fælles standpunkt pkt. 4 om forpligtende kommunikation Bør kun fremsende påbud, hvis det utvetydigt fremgår af omstændighederne, at forbrugeren selv klart har accepteret at modtage påbud pr. mail. (mat.saml. s. 141). Ikke krav om udtrykkeligt samtykke. Forbrugeren har sendt et tilbud elektronisk Den erhvervsdrivende kan acceptere elektronisk. Se EHL 12, stk. 1, sml. 13, stk. 1 (krav om elektronisk ordrebekræftelse). Er tilbud fremsat traditionelt, er elektronisk accept formentlig kun bindende hvis forbrugeren har givet udtrykkeligt samtykke hertil. Andre påbud end accept Klart udgangspunkt: der kræves udtrykkeligt samtykke. Ikke tilstrækkeligt at der tidligere er kommunikeret pr. , eller angivet på brevpapir. Modif: Snæver tidsmæssig sammenhæng med tidligere korrespondance formentlig bindende virkning pr. . Rette adresse Afsenderen skal sende påbuddet til den rigtige mailadresse ( terminalpunktet ). Udg.pkt.: Hvis påbuddet sendes til en forkert adresse Ikke kommet frem. Undt. 1: Modtageren har fuldmagt, jf. AFTL 26. Undt. 2: Påbuddet videresendes faktisk til rette modtager. Undt. 3: Passivitet over for tidligere fremsendte påbud. Anbefaling: Send til EHL 7 Særligt om adresseskift Hvor lang tid virker angivelse af en adresse forpligtende for adressaten, i den forstand at han bliver forpligtet af påbud, der sendes til adressen? Accepter Tilbudsgiveren har angivet en bestemt mailadresse over for acceptanten. Underretning til acceptanten. Effektiv nedlukning af det pågældende terminalpunkt? Der skal formentlig minimum være meddelelse om at adressen ikke eksisterer. IT-ret Elektronisk aftaleindgåelse 5

6 Hvis tilbudsgiveren har angivet mailadressen over for en ubestemt kreds. Konkret vurdering om aftale kommer i stand hvis forsøgt afleveret til mailadressen. Andre påbud end accepter Udg.pkt.: Ikke pligt til at underrette om adresseskift mv. Rette format Er påbuddet forpligtende for adressaten, hvis meddelelsen kommer (rettidigt) frem til den rigtige e- mailadresse, men er ulæselig pga. sit format? Almindelig mailstandard Hvis modtageren har accepteret at modtage elektronisk påbud, bærer modtageren risikoen for at mailprogrammet kan læse standardformater. Vedhæftede dokumenter (attachments) Tidligere kommunikation Hvilke formater har man tidligere benyttet Sædvanligt format ingen pligt til nyeste Word, men alle kan formentlig modtage.pdf Hvis de ikke tidligere har kommunikeret, kan modtager næppe forpligtes hvis han faktisk ikke kan åbne formatet. Reklamationspligt, jf. princippet i AFTL 4, stk. 2, og 6, stk. 2. EHL 12, stk. 2: En elektronisk ordre og den elektroniske ordrebekræftelse, jf. stk. 1, anses som modtaget, når adressaterne har adgang til disse. Forarbejder: En e-post med tilhørende fil, som af tekniske årsager ikke kan åbnes af modtageren, kan næppe anses for modtaget i direktivets forstand, da modtageren ikke har adgang til at gøre sig bekendt med denne (mat.saml. s SK s. 81). => hvis man får en ulæselig mail, skal man reklamere hvis situationen ligner [4+6], stk. 2. Lagring hos modtagerens internet-udbyder mv. ( elektronisk postkasse ) Oprettelse af konto medfører at udbyderen får fuldmagt til at modtage påbud på kundens vegne, jf. AFTL 26. Meddelelsen er kommet frem, når den ligger klar til afhentning i den elektroniske postkasse. EHL 12, stk. 2: En elektronisk ordre og den elektroniske ordrebekræftelse, jf. stk. 1, anses som modtaget, når adressaterne har adgang til disse. Findes også anvendelse ved individuel kommunikation (pr. ), jf. 13, stk. 1 e.c. Fravigelighed i erhvervsforhold, jf. 13, stk. 2. TEDIS-aftalen pkt. 3.3: Aftalen er indgået, når accepten er nået frem til tilbudsgiverens EDI-system (mat.saml. s. 18). Meddelelsen går til grunde inden den er afhentet / læst UP: Man bærer selv risikoen for at der komme virus, strømsvigt mv. Meddelelsen må anses for at være kommet frem uanset at den går til grunde inden den er læst. Diskussion Sammenlign med rette format. Hvis meddelelsen er ulæselig er den ikke modtaget, da man ikke kan gøre sig bekendt med den. Forholdet må vurderes ud fra om modtageren prøver at holde sig i forsætlig uvidenhed. Moment: Hvor langt tid har en ligget på serveren? Har modtageren kunne forvente noget? I erhvervsforhold må udgangspunktet opretholdes. I forbrugerforhold må der udvises forsigtighed med at fravige udgangspunktet. Har forbrugeren accepteret forpligtende kommunikation via , må udgangspunktet også her opretholdes. IT-ret Elektronisk aftaleindgåelse 6

7 Udg.pkt.: Afsenderen bærer risikoen for, at et påbud kommer (rettidigt) frem Påbud (herunder accepter) afgives normalt i afsenderens interesse, og det derfor naturligt at denne bærer risikoen for at påbudet kommer frem. Også selv om det beror på tilbudsgiverens / adressatens (folks) fejl. Må ikke være forsætligt forhindret. Modtageren kan eventuelt være ansvarlig ved filtrering af meddelelsen. Medmindre at afsenderen gives besked i tilfælde af filtrering. Eventuelt erstatningsansvars efter reglerne om culpa in contrahendo. Fx afgivet tilbud pr. , hvorefter han ved eller burde vide at han ikke kan modtage accepten på afsenderadressen, men ikke retter fejlen, samt ikke underretter herom. Bevisbyrden for, at meddelelsen er kommet (rettidigt) frem Afsenderen af påbuddet har bevisbyrden. Bevisførelse Acceptfristen Fremlæggelse af modtagerens log. Afsenderens kvittering for at en er kommet frem. Samt afsenderens log. Acceptfrist er fastsat, jf. AFTL 2 Acceptfristen kan fremgå af tilbuddet eller af en kommunikationsaftale. Eksempel: TEDIS-aftalen pkt. 5.1:... inden for de tidsfrister der er fastlagt i det tekniske bilag. (mat.saml. s. 18) Inden kontortids ophør eller inden kl. 24? UP: Inden kontortids ophør Modif: Branchespecifikke kutymer. Fx speditionsbranchen. Hvad kan med påregne? Regnes acceptfristen fra det klokkeslet på dagen, hvor tilbuddet er afsendt? Anvendelse af AFTL 2, stk. 2, om tilbud, der sendes pr. telegram? Nej, denne tankegang kan ikke overføres til mail, da der ikke i valg af formen kan lægges at afgiveren ønsker hurtigt svar. svarer til afsendelse af almindelig brev. Den legale acceptfrist, jf. AFTL 3 Den legale acceptfrist = påregnet fremsendelsestid for tilbuddet + rimelig betænkningstid + påregnet tilbagesendelsestid for accepten. minder om afsendelse ved almindeligt brev. Der kan ikke drages analoger til mundtlige aftaler. medfører ikke i sig selv at der ønskes hurtigt svar. Særligt om pligtmæssige reklamationer. AFTL 40 mv. Fx AFTL 4,2 og 6,2 Adressaten bærer risikoen for meddelelsen, hvis: Meddelelsen er indleveret til befordring med Forsvarligt befordringsmiddel. Er et forsvarligt befordringsmiddel i AFTL 40 s forstand? Man må tage udg. pkt. i om er lige som sikker som post og telegram. IT-ret Elektronisk aftaleindgåelse 7

8 Ja, det er det formentlig generelt. Konkrete tilfælde kan medføre det modsatte. MBA s. 817 f. + SK s. 28 ff. og 95 ff. Ugyldighed (NB! Husk at forbrugerne har fortrydelsesret) Uoverensstemmelse mellem LG s vilje og erklæringens indhold: LG ville slet ikke afgive løftet, eller løftet har et andet indhold, end LG tilsigtede. Uoverensstemmelsen kan opstå i afgivelsessituationen eller under befordringen. Man sondrer mellem: Svage ugyldighedsgrunde forventningsprincippet. (krav om ond tro hos LM) Stærke ugyldighedsgrunde viljesprincippet. (uanset god tro hos LM) Fejlskrift, afgivelse ved en fejltagelse mv. AFTL 32, stk. 1 Uoverensstemmelsen ml. LG s vilje og erklæringens indhold opstår i afgivelsessituationen. fejlskrift eller anden fejltagelse, jf. AFTL 32, stk. 1. LG er ikke bundet, hvis LM er i ond tro. (Svag ugyldighedsgrund) Eksempler 1. Løfter afsendt vha. Løftegivers bevisbyrde at det var en fejl + at modtager var i ond tro (da han fik kundskab). Eksempel 1: Tastefejl i erklæringens indhold. Navnlig afgørende, om det var sandsynligt, at LG ville afgive erklæring med dette indhold. Eksempel 2: Afsendelse ved en fejltagelse. Løftet er ikke villet, men afgiver forpligtet, hvis afgivet pga. uagtsomhed. 2. Løfter afgivet og modtaget vha. automatiserede systemer/edi Systemfejl fører til afgivelse (med et forkert indhold). Systemfejlen beror på uagtsomhed hos LG. (direkte omfattet) Fejl som ikke er rettet. Systemfejlen beror ikke på uagtsomhed hos LG. (formentlig også omfattet) ( forpligtet når maskinen arbejder på egen hånd ) Fx hackerangreb eller virus. MBA s. 808 f., s. 828 ff. og s. 834 ff. + SK s. 101 ff. Hvordan vurderes LM s gode/onde tro? Forvanskning. AFTL 32, stk. 2 Afgørende er, om LM s EDI-system opdagede eller burde opdage fejlen Etablering af fejldetekteringsrutiner. (følger normalt af kommunikationsaftalen, eller god-skik betragtninger) Se TEDIS-aftalen pkt. 6 om beskyttelse af EDI-meddelelser (mat.saml. s. 19) Parterne skal indføre og opretholde sikkerhedsprocedurer og foranstaltninger til beskyttelse af EDI-meddelelser mod ændring, forsinkelse, ødelæggelse, mv Uoverensstemmelsen mellem LG s vilje og erklæringens indhold opstår under befordring af løftet. Forvanskning under befordring med bud eller telegram LG er ikke bundet, uanset om LM er i god eller ond tro. (stærk ugyldighedsgrund) IT-ret Elektronisk aftaleindgåelse 8

9 Problemstilling: Er 32, stk. 2, anvendelig på forvanskning, der opstår ved befordring af elektroniske viljeserklæringer? Spørgsmålet er uafklaret: MBA og andre mener at 32, stk. 2 omfatter , SK: nej SK: der er ikke en fysisk 3.mand involveret, At 32, stk. 2 ikke omfatter betyder imidlertid ikke at LG bliver bundet af løftet. Forvanskningen medfører at løftet anses for ikke afgivet. MBA: 32,2 s opregning er ikke udtømmende. De samme hensyn gør sig gældende. Falsk, forfalskning og manglende fuldmagt Udg.pkt.: (Pseudo)LG er ikke forpligtet, uanset om LM er i god eller ond tro: SK s. 108 ff. Tankegangen er at man ikke kan gardere sig mod disse situationer. Modif.: (Pseudo)LG har udvist uagtsomhed Uagtsomhed eksempler: Offentlig tilgængelig . Seddel med brugernavn og password, der ligger frit tilgængeligt. HR: Erstatningsansvar (negativ kontraktsinteresse) over for en LM i god tro. Undt.: Forpligtelse som LG Almindelige fuldmagtsretlige regler, f.eks. Stillingsfuldmagt, jf. AFTL 10, stk. 2, jf. 15. Særligt om misbrug af digital signatur Overladelse af password = Fuldmagt med særlig tilværelse (AFTL 16). Manglende reklamation, hvis den kan anses som ratihabering. LG s uagtsomhed LG er erstatningsansvarlig over for LM i god tro. Eksempler: Opbevarer uagtsomt Overladelse af nøglen til andre (sml. aftalen om udstedelse) Præsumptionsansvar for nøglecentret, hvis misbrug af avanceret digital signatur. (SK s. 111 f. og 114 f. + MBA s. 708 ff.) Lov om elektroniske signaturer 11. IT-ret Elektronisk aftaleindgåelse 9

Spørgsmål 7 Elektronisk handel Aftaleindgåelse. Ugyldighed. Fortrydelsesret

Spørgsmål 7 Elektronisk handel Aftaleindgåelse. Ugyldighed. Fortrydelsesret Spørgsmål 7 Elektronisk handel Aftaleindgåelse. Ugyldighed. Fortrydelsesret Indledning Spørgsmålet i en sammenhæng. Pensum: IT-retten, 2. udg. Tilbud eller opfordring til tilbud? Aftaleindgåelsen Dette

Læs mere

Overblik over aftaleretten. Aftalerettens funktion. Nogle grundlæggende spm.

Overblik over aftaleretten. Aftalerettens funktion. Nogle grundlæggende spm. Overblik over aftaleretten 1. Aftaleindgåelse 2. Ugyldige løfter 3. Aftalers fortolkning og udfyldning 4. Fuldmagt 5. Forbrugeraftaler 2 Aftalerettens funktion Nogle grundlæggende spm. Hvad skal vi bruge

Læs mere

Spørgsmål 6 Elektronisk handel Markedsføring. Vedtagelse

Spørgsmål 6 Elektronisk handel Markedsføring. Vedtagelse Indledning Spørgsmål 6 Elektronisk handel Markedsføring. Vedtagelse Pensum: IT-retten, 2. udg. Køb/salg af varer og tjenesteydelser via hjemmesider på internettet. Retsgrundlag Regelsættene supplerer hinanden,

Læs mere

Aftaleprocessen. Aftaleprocessen

Aftaleprocessen. Aftaleprocessen Aftalerettens funktion Hvad skal vi bruge den til? Alle aftaler På formuerettens område Andre relevante regelsæt Købeloven Kreditaftaleloven Funktionærloven Forbrugeraftaleloven Forsikringsaftaleloven

Læs mere

Elektronisk aftaleindgåelse

Elektronisk aftaleindgåelse Elektronisk aftaleindgåelse Jan Trzaskowski Copenhagen Business School IBC Euroforum, Kommercielle Aftaler, 30 September 2003 Indledende bemærkninger Internetjuraens 1. læresætning DL 5-1-1 Papiret rolle

Læs mere

Indledende bemærkninger

Indledende bemærkninger Elektronisk aftaleindgåelse Jan Trzaskowski Copenhagen Business School IBC Euroforum, Kommercielle aftaler, 23. marts 2004 Indledende bemærkninger Internetjuraens 1. læresætning Funktionel ækvivalens og

Læs mere

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne This page intentionally left blank Mads Bryde Andersen Grundlæggende aftaleret 3. udgave Gjellerup Mads Bryde Andersen Grundlæggende aftaleret, 3. udgave. Mads Bryde Andersen og Gjellerup Kopiering fra

Læs mere

AFTALELOVEN Tilbud/Accept Tilbud. kendskab kendte til indså eller burde indse Accept.

AFTALELOVEN Tilbud/Accept Tilbud. kendskab kendte til indså eller burde indse Accept. AFTALELOVEN En aftale er en aftale. Når den foreligger har både parterne og samfundet en interesse i at den holdes. Skete det ikke ville hele samfundets udveksling af varer og tjenester bryde sammen. Der

Læs mere

INTERNETRETTEN, 2. udgave, 2012 SUSANNE KARSTOFT PROFESSOR, PH.D.

INTERNETRETTEN, 2. udgave, 2012 SUSANNE KARSTOFT PROFESSOR, PH.D. INTERNETRETTEN, 2. udgave, 2012 SUSANNE KARSTOFT Aftaleret og fjernsalg. Kapitel 2 Formkrav og digital signatur Aftaleindgåelse Almindelige aftaleretlige spørgsmål, f.eks. om ugyldighed, begreberne komme

Læs mere

Forbrugerens varebestilling

Forbrugerens varebestilling Under salget 0 Indholdsfortegnelse Forbrugerens varebestilling... 2 Tilbud eller Opfordring til at gøre Tilbud... 2 Betaling for varen... 2 Dankort... 2 Internationale betalingskort... 3 Gebyrer for Kortbetaliner...

Læs mere

Spørgsmål 8 Elektronisk betaling

Spørgsmål 8 Elektronisk betaling Spørgsmål 8 Elektronisk betaling Pensum: IT-retten, 2. udg. Indledning Betalingsmiddellovens 3 Retsgrundlag Lov om visse betalingsmidler Hævekort og betalingskort, jf. 1, stk. 2, nr. 1 Anvendes med PIN-kode,

Læs mere

Elektroniske aftaler og betaling

Elektroniske aftaler og betaling Elektroniske aftaler og betaling IT Universitetet, 29. marts 2005 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Indledende bemærkninger Funktionel ækvivalens og ikke-diskrimination Christian Den Femtis

Læs mere

OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER

OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER I. SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER 1. Indledning Simple gældsbreve anvendes typisk i forbindelse med optagelse af et lån, fx i et

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

Efter ombudsmandens opfattelse var Trafik- og Byggestyrelsen berettiget til at sende meddelelserne til mandens e-boks via Offentlig Digital Post.

Efter ombudsmandens opfattelse var Trafik- og Byggestyrelsen berettiget til at sende meddelelserne til mandens e-boks via Offentlig Digital Post. 2016-34 Meddelelser i bilsynssag, herunder administrative bødeforelæg, sendt via Offentlig Digital Post. God forvaltningsskik 29. juni 2016 Ombudsmanden modtog en klage over, at Trafik- og Byggestyrelsen

Læs mere

Misligholdelse fra købers side

Misligholdelse fra købers side Misligholdelse fra købers side Køb af fast ejendom Indledning Køb af fast ejendom er ulovreguleret, og reguleres derfor af almindelige obligationsretlige regler. Forpligtelser Købers forpligtigelse er

Læs mere

Automatisk og obligatorisk tilslutning. Hvis du blev tilmeldt Digital Post inden 1. november 2014. Mulighed for fritagelse

Automatisk og obligatorisk tilslutning. Hvis du blev tilmeldt Digital Post inden 1. november 2014. Mulighed for fritagelse Automatisk og obligatorisk tilslutning 1. november 2014 blev det lovpligtig at være tilsluttet Digital Post fra det offentlige. Denne dato skete der derfor en automatisk og obligatorisk tilslutning for

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

Almindelig kontraktsret

Almindelig kontraktsret Bernhard Gomard, Hans Viggo Godsk Pedersen og Anders Ørgaard Almindelig kontraktsret 3. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 Forord 11 Kapitel 1. Social funktion og juridisk konstruktion 1. Anvendelsen

Læs mere

E-Business i praksis. E-Business i praksis

E-Business i praksis. E-Business i praksis planen for i dag hvem er ham der taler nu? hvad er referencerammen for dagens emne? hvilke elementer kræves i en lovlig webshop? e-handelsdirektivet og internationale aspekter cases til fredag! 3. marts

Læs mere

Brugerregler for hævekort

Brugerregler for hævekort Brugerregler for hævekort 1. Disse brugerregler gælder for Deres anvendelse af pengeinstituttets hævekort. I øvrigt gælder pengeinstituttets Almindelige Forretningsbetingelser, herunder tillægget om betalingstjenester.

Læs mere

Workshop om digital signatur til studerende Syddansk Universitet Odense, 15. februar 2005

Workshop om digital signatur til studerende Syddansk Universitet Odense, 15. februar 2005 Workshop om digital signatur til studerende Syddansk Universitet Odense, 15. februar 2005 Specialkonsulent, cand. jur. Anders Christian Boisen Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Web: www.vtu.dk

Læs mere

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE Danske Netbetaling er et betalingsinstrument, hvor betalingen sker gennem Danske Netbank. 1 Anvendelsesmuligheder Danske Netbetaling

Læs mere

Ordliste. Trojka. Dansk og international erhvervsret. Accept

Ordliste. Trojka. Dansk og international erhvervsret. Accept Accept Acceptanten Aftaleerhverver Aftaleparter Analog anvendelse Beskyttelsespræceptiv Bevisbyrde Bodel Bodeling Boslod Civilkøb Deklaratorisk Et svar på et tilbud om at ville købe, eller en accept af

Læs mere

Jan Trzaskowski !"#$%$$%

Jan Trzaskowski !#$%$$% Jan Trzaskowski!"#$%$$% & Internetjura 280-289 Direktivet om urimelige kontraktvilkår (Direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993) Direktivet om vildledende reklame (direktiv 97/55/EF af 6. oktober 1997 og direktiv

Læs mere

Aftaleloven. med kommentarer. 5. reviderede udgave

Aftaleloven. med kommentarer. 5. reviderede udgave Aftaleloven med kommentarer 5. reviderede udgave This page intentionally left blank Lennart Lynge Andersen Aftaleloven med kommentarer 5. reviderede udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2008 Aftaleloven

Læs mere

OVERDRAGELSE AF OMSÆTNINGSGÆLDSBREVE

OVERDRAGELSE AF OMSÆTNINGSGÆLDSBREVE OVERDRAGELSE AF OMSÆTNINGSGÆLDSBREVE I. OMSÆTNINGSGÆLDSBREVE 1. Indledning Gældsbrevslovens kapitel II indeholder særregler for omsætningsgældsbreve. For- målet med disse regler er at gøre disse gældsbreve

Læs mere

Anmodning om fritagelse fra Digital Post for borgere jf. lov om Offentlig Digital Post

Anmodning om fritagelse fra Digital Post for borgere jf. lov om Offentlig Digital Post Fritagelsesanmoders kommune Kultur & Service Borgerservice - Sikringsydelser Prinsens Alle 5, stuen 8800 Viborg 87 87 87 87 Ansøgningen skal afleveres personligt i kommunen Forbeholdt kommunen Modtaget

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 9 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 9 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 9 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. november 2009 Forslag til

Læs mere

Håndtering af varer til reparation. Indhold: Reparationsgenstande

Håndtering af varer til reparation. Indhold: Reparationsgenstande Håndtering af varer til reparation Indhold: Side 1 Reparationsgenstande 1 Ansvar for varen hovedregelen 2 Forretningens ansvar for varen 2 Indleveringsbeviset 2 Håndtering af varer til reparation 3 Bevis

Læs mere

N O TAT. Et kommunalbestyrelsesmedlems offentliggørelse af oplysninger fra en personalesag på Facebook. 1. Sagens baggrund

N O TAT. Et kommunalbestyrelsesmedlems offentliggørelse af oplysninger fra en personalesag på Facebook. 1. Sagens baggrund N O TAT Et kommunalbestyrelsesmedlems offentliggørelse af oplysninger fra en personalesag på Facebook 1. Sagens baggrund Ved e-mails af 5. juli 2010 og 3. august 2010 har Frederiksberg Kommune rettet henvendelse

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Hvordan skal hjemmesiden indrettes?

Hvordan skal hjemmesiden indrettes? Hvordan skal hjemmesiden indrettes? Jan Trzaskowski Copenhagen Business School Dansk Fødevare Forum, April 2 nd 2003 God markedsføringsskik Hæderlighed Må ikke misbruge forbrugerens tillid Eller udnytte

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

Ophævelse af lejeaftalen

Ophævelse af lejeaftalen Ophævelse af lejeaftalen Erhvervslejeret Eksamensspørgsmålet Ophævelse af lejeaftalen Det formueretlige udgangspunkt Hæveerklæringen Modregning og deponering Betalingsmisligholdelse Erstatning Udsættelse

Læs mere

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning 1. Formål Det elektroniske mærke skal fremme, at erhvervsdrivende udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet eller i tilsvarende

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Lejeaftalens indgåelse

Lejeaftalens indgåelse Eksamensspørgsmålet: Lejeaftalens indgåelse Introduktion Aftaleretlige problemstillinger Betalinger ud over lejen Husorden Intertemporale regler Lejeaftalens indgåelse Erhvervslejeret Lejeretten er indenfor

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 23. april 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2009-7004-0029 Dok.: JOK41420 N O T A T om Forslag til

Læs mere

Juridiske aspekter af mobil e-handel

Juridiske aspekter af mobil e-handel Juridiske aspekter af mobil e-handel Jan Trzaskowski, juridisk konsulent IBC konference om billing den 12. december 2001 2 Kendetegn ved mobil e-handel Lille skærm Personlig - identifikation Mange unge

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Fusion og spaltning

Orientering om den nye selskabslov Fusion og spaltning Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Fusion og spaltning Side 2 Fusion og spaltning Reglerne om nationale fusioner og spaltninger er ændret indenfor følgende områder: Fusions- og spaltningsplan

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

IT-sikkerhedsbestemmelser for anvendelse af e-post

IT-sikkerhedsbestemmelser for anvendelse af e-post Bilag 8 IT-sikkerhedsbestemmelser for anvendelse af e-post Formålet med sikkerhedsbestemmelserne er at beskrive, hvordan medarbejdere i Randers Kommune, som anvender e-post via kommunens udstyr og e-postadresser,

Læs mere

Handlens indgåelse. Køb af fast ejendom. Indledning. Udbud Tilbud eller opfordring til at gøre tilbud. Forkontrakt eller bindende aftale.

Handlens indgåelse. Køb af fast ejendom. Indledning. Udbud Tilbud eller opfordring til at gøre tilbud. Forkontrakt eller bindende aftale. Handlens indgåelse Køb af fast ejendom Indledning Aftalen Der er tale om en almindelig aftale, som er reguleret af aftalelovens regler samt almindelig obligationsret Aftale indgås ved: Tilbud accept Indgåelse

Læs mere

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned.

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 5. Kontor Økonomi- og Resultater AFTALE Mellem Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn

For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn Notatet angår dels retningslinierne for, hvornår arbejdsgiveren kan kræve pengene tilbage, i tilfælde, hvor lønmodtageren har fået for

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Kapitalforhøjelser

Orientering om den nye selskabslov Kapitalforhøjelser Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Kapitalforhøjelser Side 2 Kapitalforhøjelser Reglerne om kapitalforhøjelser er ændret indenfor følgende områder: Beslutning Bemyndigelse Procedurekrav Beslutningens

Læs mere

3. BETALINGSTJENESTELOVENS 63

3. BETALINGSTJENESTELOVENS 63 Dato: 25. november 2014 Sag: FO-13/11801-54 Sagsbehandler: /CKJ Notat om indsigelsesfristen i betalingstjenestelovens 63 1. INDLEDNING Nærværende notat, der alene vedrører forbrugerforhold, er blevet udarbejdet

Læs mere

3. FORBUD MOD VIDEREGIVELSE AF INTERN VIDEN

3. FORBUD MOD VIDEREGIVELSE AF INTERN VIDEN CODAN A/S Regler for behandling af intern viden m.m. 1. PERSONKREDS OMFATTET AF REGLERNE 1.1 Disse regler er fastsat i medfør af Lov om Værdipapirhandel, jfr. lovbekendtgørelse nr. 1269 af 19. december

Læs mere

Uanmodede henvendelser

Uanmodede henvendelser Uanmodede henvendelser Jan Trzaskowski Copenhagen Business School Copenhagen Business School, 25 September 2003 Markedsføringsloven Erhvervsdrivende må ikke uden samtykke rette henvendelse til nogen Ved

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 19. september 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven 1-8. (Udelades) Kapitel 4 Partens aktindsigt Retten til aktindsigt 9. Den, der er

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737).

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). / Besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Njalsgade 13 2300 København S CVR.nr.: 64 94 22 12 (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.: [CVR.nr.]

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

Handlens indgåelse. Køb af fast ejendom. Indledning. Udbud Tilbud eller opfordring til at gøre tilbud. Forkontrakt eller bindende aftale.

Handlens indgåelse. Køb af fast ejendom. Indledning. Udbud Tilbud eller opfordring til at gøre tilbud. Forkontrakt eller bindende aftale. Handlens indgåelse Køb af fast ejendom Indledning Aftalen Der er tale om en almindelig aftale, som er reguleret af aftalelovens regler samt almindelig obligationsret.aftale indgås ved: Tilbud accept Indgåelse

Læs mere

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE LETBANK FORBRUGERE Gælder fra den 12. august 2014

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE LETBANK FORBRUGERE Gælder fra den 12. august 2014 BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE LETBANK FORBRUGERE Gælder fra den 12. august 2014 Danske Letbank er en enkel udgave af Danske Banks internetbank for privatkunder med forenklet

Læs mere

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic. HANDELSBETINGELSER køb over internettet Følgende betingelser gælder for alle aftaler indgået med NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.com,

Læs mere

Internetauktioner - en juridisk gråzone

Internetauktioner - en juridisk gråzone Internetauktioner - en juridisk gråzone Indledning og motivation Auktioner på Internettet får skyld for at operere i en juridisk gråzone, idet der er tvivl om, hvorvidt de handler som traditionelle auktionshuse

Læs mere

H A N D E L S B E T I N G E L S E R

H A N D E L S B E T I N G E L S E R H A N D E L S B E T I N G E L S E R Forsendelse: Mini & Mokka ApS afsender varen 1-2 hverdage efter bestilling. I travle perioder kan leveringstiden være op til en uge. Bestil børnetøjet hos Mini&Mokka

Læs mere

Den nye lov om forbrugeraftaler ( Forbrugeraftaleloven ) trådte i kraft 13. juni 2014 og gælder således aftaler indgået efter den 13. juni 2014.

Den nye lov om forbrugeraftaler ( Forbrugeraftaleloven ) trådte i kraft 13. juni 2014 og gælder således aftaler indgået efter den 13. juni 2014. Nyhedsbrev vedrørende ny forbrugeraftalelov 6. august 2014 Den nye lov om forbrugeraftaler ( Forbrugeraftaleloven ) trådte i kraft 13. juni 2014 og gælder således aftaler indgået efter den 13. juni 2014.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v.

Bekendtgørelse af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. LBK nr 148 af 15/02/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-7005-0028 Senere ændringer til forskriften LOV nr 401 af 28/04/2014

Læs mere

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK 15-17 ÅR Gælder fra april 2012

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK 15-17 ÅR Gælder fra april 2012 Danske Mobilbank er Danske Banks elektroniske bankløsning for ige privat - kunder til mobile enheder som for eksempel mobiltelefoner eller tablets. 1 Det kan du bruge Danske Mobilbank til Danske Mobilbank

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Notat om tilbagekaldelse af samtykke til fremtidige betalinger 1. INDLEDNING

Notat om tilbagekaldelse af samtykke til fremtidige betalinger 1. INDLEDNING Dato: 10. juli 2014 Sag: FO-13/02950-2 Sagsbehandler: /evs Notat om tilbagekaldelse af samtykke til fremtidige betalinger 1. INDLEDNING Forbrugerombudsmanden ser i stigende grad, at forbrugere har problemer

Læs mere

1 Kapitel 4.5. Indrettelseshensynet. Indrettelseshensynet. Den juridiske litteratur

1 Kapitel 4.5. Indrettelseshensynet. Indrettelseshensynet. Den juridiske litteratur 1 Kapitel 4.5. Indrettelseshensynet Indrettelseshensynet Den juridiske litteratur Beskyttelse af borgernes berettigede forventninger har traditionelt været anerkendt i dansk forvaltningsret ikke kun vedrørende

Læs mere

E-mail politik for FOA Nordsjælland

E-mail politik for FOA Nordsjælland E-mail politik for FOA Nordsjælland Da det er FOA Nordsjællands holdning, at vi i størst mulig omfang skal anvende elektronisk kommunikation, har vi udformet en e-mail politik med henblik på at sikre såvel

Læs mere

Kapitel 1. Formular til vælgererklæringer. 1. Vælgererklæringer skal afgives på en formular, der er udformet af social- og indenrigsministeren.

Kapitel 1. Formular til vælgererklæringer. 1. Vælgererklæringer skal afgives på en formular, der er udformet af social- og indenrigsministeren. Enhed Valgenheden Sagsbehandler CLH Koordineret med Sagsnr. 2015-2735 Doknr. 292904 Dato 03-12-2015 Bekendtgørelse om anvendelse af en digital løsning til brug for anmeldelse af nye partier og indsamling

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Grabowski Media, CVR.nr. 25257537, herefter betegnet GM.

Salgs- og leveringsbetingelser for Grabowski Media, CVR.nr. 25257537, herefter betegnet GM. Grabowski Media generelle forretningsbetingelser Almindelig del Salgs- og leveringsbetingelser for Grabowski Media, CVR.nr. 25257537, herefter betegnet GM. De generelle forretningsbetingelser er gældende

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

BOLIGLEJERET LEJELOVGIVNINGEN

BOLIGLEJERET LEJELOVGIVNINGEN Indsæt billede: et billede skal du skifte til placeringen: PowerPointBilleder (L:), hvor alle Bech-Bruun billederne er gemt og Skift billede: Du skifter til et andet billede, ved at slette det eksisterende

Læs mere

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.]

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] !"#!"$! % &&&$!"$! [Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] Du har fra Rigspolitiet modtaget en blank børneattest, dvs. en attest, hvoraf det fremgår, at den person, oplysningerne

Læs mere

Horsens største advokatvirksomhed

Horsens største advokatvirksomhed Horsens største advokatvirksomhed Aftaleindgåelse, helt overordnet Den teoretiske juridiske virkelighed Tilbud og accept. En aftale er et løfte der er accepteret af den løftet af rettet til Uoverensstemmende

Læs mere

Forbrugeraftaler og e-butikker

Forbrugeraftaler og e-butikker Forbrugeraftaler og e-butikker Af erhvervsjurist & cand.it Martin Borgen, ehandelsjura.dk Denne artiklen om forbrugeraftaler og e-butikker diskuterer de tekniske konsekvenser af den regulering der findes

Læs mere

Alle priser er i danske kroner (DKK) og inkl. 25 % dansk moms, hvor intet andet nævnes.

Alle priser er i danske kroner (DKK) og inkl. 25 % dansk moms, hvor intet andet nævnes. Handelsbetingelser for Nethandel med SuperSail ApS. Priser Alle priser er i danske kroner (DKK) og inkl. 25 % dansk moms, hvor intet andet nævnes. Priserne er kun gældende inden for. Der tages forbehold

Læs mere

DepWeb.DK. Supplement til bisidder siden vedr. regler/love. Supplement til Bisiddere. Datasammenskrivning af forvaltningslov

DepWeb.DK. Supplement til bisidder siden vedr. regler/love. Supplement til Bisiddere. Datasammenskrivning af forvaltningslov Informationer om depression og angst. Brugerhistorier - Debat og chat link DepWeb.DK Socialpolitik - Nyheder - Temasider Kontanthjælps info - Bisidder info Supplement til bisidder siden vedr. regler/love.

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (is og vandeksportloven) Kapitel 1.

Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (is og vandeksportloven) Kapitel 1. Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (is og vandeksportloven) Kapitel 1. Anvendelsesområde 1. Landstingsloven regulerer udnyttelse af is og vand med henblik

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem Vestergaards Bogtrykkeri A/S og kunden i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom imellem

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0635 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0635 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0635 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: Kontor: EU-Formandskabssekretariatet Sagsbeh: Caroline Østergaard Nielsen Sagsnr.: 2011-709-0005 Dok.: 284679 GRUND-

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT Retsudvalget 2011-12 L 6 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 24. oktober 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Rasmus Linding Sagsnr.: 2011-7002-0002 Dok.: 228365 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT om forslag

Læs mere

Betingelser for Danske Mobilbank år

Betingelser for Danske Mobilbank år Betingelser for Danske Mobilbank 15-17 år Gælder fra den 26. september 2016 Danske Mobilbank 15-17 år er Danske Banks elektroniske bankløsning for 15-17 årige privatkunder til mobile enheder som eksempelvis

Læs mere

Springende regres. Køb af fast ejendom. C vil gøre beføjelser gældende direkte overfor A

Springende regres. Køb af fast ejendom. C vil gøre beføjelser gældende direkte overfor A Indledning Udgangspunkt kontrakters relativitet Springende regres Køb af fast ejendom Kontrakter skaber alene rettigheder og pligter for dennes parter. Spørgsmålet omhandler A B C Ejendommen sælger fra

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Betinget skøde og handlens tilbagegang

Betinget skøde og handlens tilbagegang Betinget skøde og handlens tilbagegang Køb af fast ejendom Indledning Hvad er et betinget skøde? Skøde TL 6 Ethvert dokument, der overdrager (en del af) ejendomsretten til en fast ejendom, ubetinget eller

Læs mere

Markedsføringsretlige aspekter af mobil e-handel

Markedsføringsretlige aspekter af mobil e-handel Markedsføringsretlige aspekter af mobil e-handel Jan Trzaskowski, juridisk konsulent Telia den 10. Oktober 2001 2 Internet-juraens 1. læresætning Privatisering af forbrugerbeskyttelsen Kendetegn ved mobil

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om obligatorisk digital kommunikation m.v. Lovforslag nr. L 16 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om obligatorisk digital kommunikation m.v. Lovforslag nr. L 16 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 16 Folketinget 2012-13 Fremsat den 3. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om obligatorisk digital kommunikation

Læs mere

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4 Side 1 af 4 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER I.: Gældende for lagersalg (lagerførte varer) Side 1 og 2. II.: Gældende for skaffe- og forskrivningssalg (ikke lagerførte varer) Side 3 og 4. I Salgs-

Læs mere

Pkt. 1. 1. Tilbud er bindende for leverandøren i 14 dage fra tilbudets dato at regne medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilbudet.

Pkt. 1. 1. Tilbud er bindende for leverandøren i 14 dage fra tilbudets dato at regne medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilbudet. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser pr. 1/9-03 finder anvendelse mellem bestilleren og leverandøren i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom imellem parterne. Betingelserne er

Læs mere

Per Nyhus Kühne under konkurs (Pantebrev opr. stort kr. 299.392)

Per Nyhus Kühne under konkurs (Pantebrev opr. stort kr. 299.392) 21. september 2012 Per Nyhus Kühne under konkurs (Pantebrev opr. stort kr. 299.392) Eftersyn: Intet eftersyn Budfrist: 3. oktober 2012 kl. 15.00 Se mere på www.konkurser.dk Hold øje med de løbende bud

Læs mere