TV Danmark A/S V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, København V. København den 24. februar 2005

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TV Danmark A/S V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 24. februar 2005"

Transkript

1 RADIO- OG TV-NÆVNET TV Danmark A/S V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, København V. København den 24. februar 2005 Reklameafbrydelser i Drømmekvinden sendt på TV Danmark A/S den 6. januar I fortsættelse af drøftelser på Nævnets møde den 15. december 2004 besluttede Radio- og tv-nævnet i henhold til 78, stk. 2, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 506 af 10. juni 2004 på egen drift at optage en sag om eventuel overtrædelse af 73, stk. 1, i radio- og fjernsynsloven om reklameafbrydelser i programmerne Drømmekvinden sendt den 6. januar 2005 på TV Danmark A/S (i det følgende benævnt TV Danmark). Baggrunden herfor er, at Radio- og tv-nævnet i efteråret 2004 traf en række afgørelser om reklameafbrydelser på TV Danmark, i henhold til hvilke det blev statueret, at TV Danmark gentagne gange har handlet i strid med 73, stk. 1, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. Afgørelserne førte til, at der den 8. november 2004 blev holdt et møde mellem Nævnet og TV Danmark, hvor Nævnet understregede, at afgørelserne skal efterleves, og at Nævnet ved fortsatte lovovertrædelser af den nævnte art ville være indstillet på midlertidigt eller endeligt at inddrage programtilladelsen. TV Danmark anerkendte afgørelserne og tilkendegav at ville ændre praksis, men gav udtryk for at det ville være vanskeligt med kort varsel at omformatere programmerne. Radio- og tv-nævnet accepterede på denne baggrund, at TV Danmark først fra december 2004 ville kunne implementere sin praksisændring. TV Danmark tilsluttede sig denne frist. Mediesekretariatet Vognmagergade 10, København K Telefon Telefax CVR nr Bank: Jyske Bank Reg.nr Som opfølgning på mødet har Nævnet primo januar indhentet en stikprøve af programmet Drømmekvinden sendt på TV Danmark den 6. januar Drømmekvinden er en reality-serie, hvor tre unge kvinder fra henholdsvis Danmark, Sverige og Norge, er på jagt efter den eneste ene. Gennem stævnemøder, udflugter og familiebesøg skal kvinderne lære en række ud- J.nr.:

2 - 2 - valgte skandinaviske mænd at kende og forhåbentlig finde deres drømmemand i gruppen. I takt med at kvinderne lærer mændene bedre at kende afholdes roseceremonier, hvor kvinderne giver roser til de mænd, som de foretrækker. De mænd, som ikke modtager en rose, bliver sendt hjem. Mændene, som bliver tilbudt en rose, kan takke nej og gå frivilligt, hvis de ikke er interesseret i den pågældende kvinde. Programmerne er opbygget således, at de danske seere først følger den danske kvinde, Pernille og hendes møde med 14 danske mænd, som bor sammen i et hus i Danmark. I Sverige har en gruppe norske og svenske mænd på tilsvarende vis mødt en norsk kvinde, Janniche. Efter de første roseceremonier er der seks norske, seks svenske og seks danske mænd tilbage. Det fremgår af de danske programmer, at de danske deltagere er uvidende om, at disse senere i forløbet skal til Stockholm, og at mændene på lige fod med de tilbageværende norske og svenske mænd skal konkurrere om at vinde den norske og den danske kvinde og efterfølgende tillige en svensk kvinde. TV Danmark sendte den 6. januar 2005 i forlængelse af hinanden fire afsnit af programmerne Drømmekvinden. Serien havde premiere den 3. januar 2005, hvorfor seerne allerede på dette tidspunkt havde fulgt mødet mellem den danske kvinde og hendes bejlere. Der 6. januar er der seks danske mænd tilbage. De fire udsendte programmer den 6. januar har titlerne: 1. Det nye hus, 2. Den anden kvinde, 3. Et natligt drama 4. Roseceremonien. Afsnittene har forskellig varighed således, at de i udsendt rækkefølge varer henholdsvis omkring 20, 11, 13 og 19 minutter. Aftenens første afsnit af Drømmekvinden Det nye hus begynder med klip, som viser to af de danske mænd, der gør sig klar til at flytte fra huset i Danmark til det nye og mere luksuøse hus i Stockholm. Herefter vises klip fra kommende scener, hvorefter handlingen starter.

3 - 3 - Seerne følger de seks tilbageværende danske mænd under flytningen. De får sig en overraskelse, da det viser sig, at de skal dele huset med seks norske og seks svenske mænd, som har stævnemøder med den norske Drømmekvinde, Janniche, og som nu tillige skal på stævnemøde med Pernille i konkurrence med de danske mænd. Herefter ankommer Pernille og Janniche til huset for at møde de nye mænd. Afsnittet slutter med klip fra næste afsnit og end-credits samt angivelse af produktionsselskabet. Inden næste afsnit vises en reklameblok og trailers. Efter reklameblokken vises andet afsnit Drømmekvinden Den anden kvinde, og en voice-over giver følgende resumé af foregående afsnit: I sidste afsnit af Drømmekvinden Mændene flyttede til et nyt hus i Stockholm, og hér fik de en stor overraskelse der er ændret i spillereglerne. Der er også et norsk og et svensk hold mænd og en ekstra drømmekvinde. Herefter vises seriens intro og kendingsmelodien spilles. I dette afsnit følger seerne Pernille på gruppestævnemøde med henholdsvis de norske og svenske mænd og Janniche på gruppestævnemøde med de danske mænd. Afsnittet slutter med klip fra næste afsnit og end-credits samt angivelse af produktionsselskabet. Herefter kommer en reklameblok og trailers. Tredje afsnit Drømmekvinden Et natligt drama indledes med en voiceover: I sidste afsnit af drømmekvinden Pernille var på gruppedate med nogle af de norske mænd, og hun ville vide, om nogle af dem havde forelsket sig i Janniche. Samtidig var Janniche på date med de danske mænd for at lære dem bedre at kende. De fik hver især lov til at svinge hende til salsarytmerne. Om aftenen var stemningen lidt trykket de danske mænd tænkte mest på Pernille og havde svært ved at tale med Janniche.

4 - 4 - I dette afsnit udspiller sig en intrige i mændenes hus, da én af de svenske mænd ser én af de danske mænd, Claus K komme hjem kl. 10 om formiddagen i en taxa. De svenske og norske mænd mener, at Claus K s opførsel forekommer mærkelig, hvorefter de spørger, hvor han har været, og om han har været sammen med nogle andre kvinder. Claus K ignorer imidlertid spørgsmålene, og de andre danske mænd forsøger at forsvare ham. Mens intrigen fortsætter i huset, har Pernille et stævnemøde med en af de danske mænd, Jan, hvor de spiser middag i hendes hus. Samtidig har Janniche et stævnemøde med én af de norske mænd, Morten, hvor de bl.a. er på kunstmuseum. Afsnittet slutter med, at Pernille er på et nyt stævnemøde med en anden af mændene, Patrick, hvor de rider på heste i skoven. Afsnittet afsluttes brat, idet seeren først i næste afsnit ser, hvordan stævnemøderne ender. Ligeledes henstår ovennævnte intrige om Claus K ved afsnittets slutning uafsluttet. Herefter vises klip fra næste afsnit og end-credits samt angivelse af produktionsselskabet inden endnu en reklameblok. Aftenens fjerde og sidste afsnit Drømmekvinden Roseceremonien indledes endnu en gang med et resumé af det forrige afsnit: I sidste afsnit af drømmekvinden En af de svenske mænd så Claus K komme hjem i en taxa kl. 10 om morgenen og gik ham på klingen, men Claus K undgik spørgsmålene, og de andre danske mænd prøvede at tage ham i forsvar. Samtidig fortsatte Pernille og Janniche med at lære de nye mænd at kende. Afsnittet begynder herefter med en fortsættelse af Janniches stævnemøde med Morten, og Pernilles stævnemøde med Patrick. De to par spiser middag sammen under romantiske forhold. Efterfølgende lægges op til roseceremonien, hvor nogle mænd skal sendes hjem. Pigerne taler med programværten om deres stævnemøder og om deres overvejelser inden hjemsendelsen af mændene. Den tidligere nævnte intrige fortsættes ligeledes, idet Claus K umiddelbart inden roseceremonien fortæller Pernille, at han ikke har haft det så godt i huset, men begrunder ikke dette nærmere. En anden af danskerne fortæller imidlertid Pernille hele hændelsen, hvorefter hun på dramatisk vis væl-

5 - 5 - ger at sende Claus K hjem inden roseceremoniens begyndelse. Endelig finder roseceremonien sted, og programmet slutter med klip fra næste afsnit og end-credits samt angivelse af produktionsselskabet. Høring TV Danmarks advokat Jan Christiansen har i brev af 13. januar 2005 bl.a. oplyst, at alle fire programmer er bygget op på samme måde med indledning og afslutning, og at programmerne indeholder et kort referat fra tidligere afsnit og afsluttes med klip fra kommende programmer. Det er derfor TV Danmarks opfattelse, at programmerne er i overensstemmelse med de principper, som blev drøftet på mødet med Nævnet. Nævnets vurdering Radio- og tv-nævnet har i henhold til 44, stk. 1, nr. 1, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed jf. lovbekendtgørelse nr. 506 af 10. juni 2004 behandlet sagen på sit møde den 23. februar 2005 og skal udtale: I henhold til 73, stk. 1, i radio- og fjernsynsloven skal reklamer placeres i blokke mellem udsendelserne. Bestemmelsen er gentaget i reklamebekendtgørelsens 4. Loven definerer ikke begrebet program, men i lovens bemærkninger hedder det:.. Som bemærket foran i afsnittet om gældende ret har der været rejst spørgsmål om, hvilke karakteristika der kendetegner et program. På den baggrund har Kulturministeriet overvejet, om der bør foretages en nærmere præcisering af programbegrebet. Som tidligere bemærket er der ikke hidtil i hverken lov eller forarbejder taget stilling til rækkevidden af begrebet, og udgangspunktet har derfor været, at det var op til den pågældende tv-stations programansvarlige ledelse at tage stilling til, hvornår der er tale om et program. Ministeriet har på denne baggrund afstået fra at tage stilling til, hvornår der var tale om et program eller ej. Baggrunden for ministeriets tilbageholdenhed har især været båret af, at en definition eller en nærmere beskrivelse af begrebet samtidig vil betyde en begrænsning af de redaktionelle overvejelser, som naturligt må foregå på enhver tv-station, samt at en nærmere ministeriel redegørelse højst sandsynligt ville koncentrere sig om varighed eller type, hvilket må anses som åbenbart uhensigtsmæssigt. Selv om ministeriet således er af den opfattelse, at den hidtidige praksis om, at spørgsmålet afgøres

6 - 6 - af den programansvarlige ledelse, bør videreføres, bemærkes det, at f.eks. en spillefilm eller en film produceret til fjernsyn må betragtes som ét program ligesom de enkelte afsnit i en tv-serie også må betragtes som et program. Det vil således ikke være i overensstemmelse med intentionerne bag loven at opdele et indkøbt eller produceret afsnit i flere dele. Med hensyn til andre typer af programmer må det bero på en nærmere konkret og skønsmæssig præget vurdering, hvori bl.a. indgår programmets art, karakter, forløb og naturlige omfang... Der vil i det følgende blive taget stilling, hvorvidt der er tale om fire separate programmer, eller om TV Danmark har foretaget en kunstig opsplitning af programmerne for at gøre plads til reklameblokke. Når der er tale om en vurdering af programmer, som sendes samme aften og i umiddelbar forlængelse af hinanden, skal der som et afgørende moment lægges vægt på, om hvert enkelt afsnit har et naturligt afsluttet dramaturgisk forløb. I den forbindelse henvises der til, at Nævnet i tidligere afgørelser har udtalt, at det ikke er tilstrækkeligt at indsætte endog fyldestgørende indledning og end-credits. Idet roseceremonien udgør den naturlige afslutning på programforløbet finder Nævnet samlet set, at afsnittene et til fire ud fra en dramaturgisk betragtning udgør ét program. Ved bedømmelsen af tidligere sager har Nævnet anlagt den praksis at udvise en vis fleksibilitet for så vidt angår opdelingen af programmerne, idet det for Nævnet har været afgørende, om der efter en konkret bedømmelse har været tale om et afsluttet tema i de enkelte udsendelser. I den konkrete sag afsluttes tredje afsnit imidlertid midt i de individuelle stævnemøder, som fortsætter i aftenens fjerde afsnit. Ydermere afsluttes intrigen, som starter i tredje afsnit, ligeledes først i fjerde afsnit, hvor Claus K, bliver sendt hjem inden roseceremonien. Her er der efter Nævnets opfattelse tale om en åbenbar kunstig opsplitning, idet temaerne, de individuelle stævnemøder og intrigen ikke afsluttes i det pågældende afsnit. Vurderingen understøttes af afsnittenes meget forskellige varighed, idet det skal anføres at varigheden ikke i sig selv er afgørende for, hvorvidt der er tale om ét eller flere programmer. Tredje afsnits korte varighed, der forekommer dramaturgisk ubegrundet, indikerer imidlertid, at afsnittet udelukkende afsluttes for at gøre plads til en reklameblok.

7 - 7 - En sådan kunstig opdeling af programmerne har Radio- og tv-nævnet tidligere påvist som lovstridige i en række klagesager, og netop denne metodik blev indgående drøftet på det tidligere nævnte møde af 8. november 2004 med TV Danmark, hvor TV Danmark stillede i udsigt, at denne praksis ville ophøre. Endelig har TV Danmark i strid med radio- og fjernsynslovens 62, stk. 3, 2. pkt., undladt at anføre hvilken tilladelseshaver, der er ansvarlig for de i nærværende afgørelse omhandlede programmer. I lighed med øvrige TV Danmark programmer lægges det derfor til grund, at Kanal 60 A/S er programansvarlig. På baggrund af ovenstående træffer Radio- og tv-nævnet følgende AFGØRELSE: Der er i afsnit tre og fire af Drømmekvinden sendt den 6. januar 2005 sket en overtrædelse af radio- og fjernsynslovens 73, stk. 1. På baggrund af gentagne overtrædelser af 73, stk. 1, og en forudgående advarsel den 8. november 2004 inddrager Radio- og tv-nævnet i henhold til 66, stk. 3, nr. 1, TV Danmark, Kanal 60 A/S programtilladelse i 1 time, idet denne tilladelseshaver er angivet som den ansvarlige for overholdelse af bestemmelserne i radio- og fjernsynsloven, og idet sanktioner i henhold til 66 skal pålægges denne, jf. 62, stk. 3. Efter en samlet vurdering og under henvisning til proportionalitetshensyn skal denne times inddragelse af programtilladelsen placeres lørdag den 5. marts 2005 kl til For god ordens skyld skal Radio- og tv-nævnet understrege, at inddragelsen indebærer, at der ikke kan udsendes programmer fra andre radio- og fjernsynsforetagender i denne time, ligesom der heller ikke må udsendes tekst-tv-udsendelser i inddragelsesperioden. Christian Scherfig Formand /Christina Sigvardt Nævnssekretær

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter "Afgørelsen"):

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter Afgørelsen): METROPOL FREDERIKSBERGGADE 16 1459 KØBENHAVN K TELEFON: 33 11 45 45 TELEFAX: 33 11 80 81 www.nnlaw.dk OLE FINN NIELSEN JACOB NØRAGER-NIELSEN EIGIL LEGO ANDERSEN, DR. JUR. MORTEN ELDRUP-JØRGENSEN, MBA HENRIK

Læs mere

TV 2 ØSTJYLLAND Skejbyparken 1 8200 Århus N. København den 6. marts 2007. Klage over skjult reklame for diverse virksomheder på TV 2 ØST- JYLLAND

TV 2 ØSTJYLLAND Skejbyparken 1 8200 Århus N. København den 6. marts 2007. Klage over skjult reklame for diverse virksomheder på TV 2 ØST- JYLLAND RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 ØSTJYLLAND Skejbyparken 1 8200 Århus N København den 6. marts 2007 Klage over skjult reklame for diverse virksomheder på TV 2 ØST- JYLLAND Kirsten Sparre har ved mail af 14. september

Læs mere

19. juni 2015. Radio24syv Vester Farimagsgade 41, 2. sal 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov

19. juni 2015. Radio24syv Vester Farimagsgade 41, 2. sal 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov 19. juni 2015 Radio24syv Vester Farimagsgade 41, 2. sal 1606 København V Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: Jørgen Ramskov

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over reklame for Zendium sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over reklame for Zendium sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 2. maj 2013 Sagsnr: 2012-007136 Kaspar D. Lindhardt Chefkonsulent kdl@kulturstyrelsen.dk Klage over reklame for Zendium

Læs mere

SBS TV A/S v. Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1 1570 København V

SBS TV A/S v. Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1 1570 København V SBS TV A/S v. Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1 1570 København V RADIO- OG TV-NÆVNET Mediesekretariatet 30. april 2009 Sgsnr. 2009-005653 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 19. december 2013 Sagsnr. 2013-014118 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Danske Spil på DR s tekst-tv

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Danske Spil på DR s tekst-tv DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 19. december 2013 Sagsnr.: 2013-013880 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand. jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 1. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 1. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 1. juni 2012 Sag 10/2011 (2. afdeling) A (advokat Christian Dahlager, beskikket) mod Udlændingestyrelsen (tidligere Udlændingeservice) og Justitsministeriet (tidligere

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån Kendelse af 19. marts 2010 (J.nr. 2009-0019011) Pengeinstitut påbudt at ændre principper for rentefastsættelse på visse lån samt at slette formulering i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 2. oktober 2006. Klage over tv-reklame for Fair Forsikring sendt på TV 2/Danmark

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 2. oktober 2006. Klage over tv-reklame for Fair Forsikring sendt på TV 2/Danmark RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup København den 2. oktober 2006 Klage over tv-reklame for Fair Forsikring sendt på TV 2/Danmark Lise Broe har ved mail af 21. august 2006 indgivet

Læs mere

28. maj 2015. TV 2/Nord Søparken 4 9440 Aabybro. Att.: Mikael Justesen

28. maj 2015. TV 2/Nord Søparken 4 9440 Aabybro. Att.: Mikael Justesen 28. maj 2015 TV 2/Nord Søparken 4 9440 Aabybro Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: Mikael Justesen Klage over den fortsatte

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 6. februar 2012 Sagsnr. 2009-004115 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. rpl@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Undersøgelse af Anstalten ved Herstedvester

Undersøgelse af Anstalten ved Herstedvester Kammeradvokaten Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 mail@kammeradv.dk www.kammeradv.dk Dato: 10. marts 2008 J.nr.: 11-4371 HS/FAL/DAM/AHJ Anonymiseret udgave

Læs mere

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service X Kommune Byrådet 18. december 2009 Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service 114. Sundheds-, ældre- og handicapudvalget i X Kommune

Læs mere

5-2. Retspleje 322.1. Hjemmelsangivelse ved påtaleopgivelse

5-2. Retspleje 322.1. Hjemmelsangivelse ved påtaleopgivelse 5-2. Retspleje 322.1. Hjemmelsangivelse ved påtaleopgivelse En advokat klagede over at en politimester og i 2. instans vedkommende statsadvokat i en sag havde opgivet påtale efter retsplejelovens 721,

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032141). Afslag på

Læs mere

I brev af 3. februar 2000 anmeldte selskabet ændrede regler for beregning af bonustillægsforsikringer, herunder følgende regel:

I brev af 3. februar 2000 anmeldte selskabet ændrede regler for beregning af bonustillægsforsikringer, herunder følgende regel: Kendelse af 26. oktober 2006 (J.nr. 2005-0002561). Livsforsikringsselskab påbudt at bringe de af selskaberne ændrede regler for beregning af bonustillægsforsikringer i overensstemmelse med rimelighedsprincippet

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces

Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces 2011 1-4 Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces En kommune stoppede udbetalingen af sygedagpenge til en sygemeldt kvinde fordi hun ikke

Læs mere

Kommunernes indsats på området for unge kriminelle

Kommunernes indsats på området for unge kriminelle Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes indsats på området for unge kriminelle Januar 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning og konklusion 2 1.1 Karakteristisk af barnet eller den unge

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 6. oktober 2014 (J.nr. 2013-0034592) Påbud om overtrædelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 74/2014 Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov kærer Østre Landsrets kendelse om habilitet i sagen: Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov (advokat

Læs mere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere I forbindelse med et ejendomssalg blev en kommune opmærksom på at der ca. 30 år tidligere var opført en overdækket terrasse og et halvtag uden

Læs mere

Sikkerhedsforholdsregler i skadesforsikringer

Sikkerhedsforholdsregler i skadesforsikringer Sikkerhedsforholdsregler i skadesforsikringer - begrebet sikkerhedsforholdsregler, sondringen til objektive ansvarsfraskrivelser samt en komparativ analyse til norsk ret Aalborg Universitet Juridisk kandidatafhandling

Læs mere

NÆRRADIO OG LOKAL-TV. Lokalradio- og -TV-udvalgets 3. rapport. Det administrative bibliotek Slotsholmsgade 12 1216 København K

NÆRRADIO OG LOKAL-TV. Lokalradio- og -TV-udvalgets 3. rapport. Det administrative bibliotek Slotsholmsgade 12 1216 København K NÆRRADIO OG LOKAL-TV Lokalradio- og -TV-udvalgets 3. rapport Det administrative bibliotek Slotsholmsgade 12 1216 København K Betænkning nr. 1116 København 1987 trykt på genbrugspapir ISBN 87-503-6841-9

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 8. juni 2007

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 8. juni 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura København den 8. juni 2007 Klage over tv-reklame for EDC-Gruppen A/S Helium sendt på TV 2/DANMARK Dorthe K. Rasmussen

Læs mere