BAGGRUND... 3 MILJØGODKENDELSE... 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BAGGRUND... 3 MILJØGODKENDELSE... 4"

Transkript

1 Miljøgodkendelse af udbringningsarealer tilhørende ejendommen Hjulbyvej 138, 5800 Nyborg CVR. nr Oktober 2014

2 Indholdsfortegnelse BAGGRUND... 3 MILJØGODKENDELSE... 4 IKKE-TEKNISK RESUMÉ... 4 AFGØRELSE... 5 VILKÅR FOR GODKENDELSE... 6 BORTFALD OG KONTINUITETSBRUD... 6 REVURDERING... 7 OFFENTLIGGØRELSE... 7 KLAGEVEJLEDNING... 7 MODTAGERE AF KOPI AF AFGØRELSEN... 8 MILJØVURDERING GRUNDFORHOLD Ansøger og ejerforhold Overordnede oplysninger BEDRIFTENS AREALER Drift af udbringningsarealer Gødningsproduktion og -håndtering Forurening og gener fra husdyrbrugets arealer BEDSTE TILGÆNGELIGE TEKNIK (BAT) OFFENTLIGHED SAMLET VURDERING KORTBILAG 1 NATUR KORTBILAG 2 - GRUNDVAND

3 Baggrund Emne Ansøger Adresse Virksomhedens art CHR-nummer - Data Rosilde Højgård Økologi Aps Hjulbyvej 138, 5800 Nyborg Økologisk planteavl CVR-nummer Kontaktperson Tilsynsmyndighed Jens Jørgensen Nyborg Kommune Nyborg Kommune har den 11. december 2013 modtaget ansøgning om miljøgodkendelse til modtagelse af 245 DE kvæggylle og 75 DE kyllingemøg fra husdyrproduktionerne hhv. Kildegård I/S, Kildegårdsvej 1, 5853 Ørbæk (kvæggylle) og Poul Rasmussen, Østermarksvej 1B, 5853 Ørbæk (kyllingemøg). Af ansøgningen fremgår, at der søges om godkendelse til udbringning af husdyrgødning på ejede og forpagtede arealer. Der søges om udbringning af husdyrgødning fra 320 dyreenheder på 408,7 ha forpagtede arealer. Bedriften drives økologisk. Udbringning af husdyrgødning fra anden ejendom er omfattet af 16 i lov nr af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, med senere ændringer (husdyrgodkendelsesloven). Ansøgningen, Husdyrgodkendelse.dk. Ansøgningsskema Skemanummer version 3 af 13. februar 2014, om 16-godkendelse af virksomheden, ligger til grund for godkendelsen. Den indeholder en beskrivelse af udbringningen samt diverse beregninger af forureningsforholdene i den forbindelse. Miljøgodkendelsen indeholder en række vilkår for virksomhedens drift og kontrol. Vilkårene er stillet på baggrund af nedenstående miljøvurdering af virksomhedens forureningsmæssige forhold. Vilkårene skal sikre, at eventuelle gener for naboer begrænses, at der ikke sker en øget næringsstofpåvirkning af følsomme naturtyper, samt at der er taget hensyn til de landskabelige værdier. 3

4 Miljøgodkendelse Ikke-teknisk resumé Denne miljøgodkendelse gives til forpagteren af arealerne, der hører ind under Rosilde Højgård Økologi Aps, Hjulbyvej 138, 5800 Nyborg v. Jens Jørgensen, der har søgt om miljøgodkendelse efter lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Der er søgt om udbringning af 245 DE kvæggylle og 75 DE kyllingemøg fra husdyrproduktionerne hhv. Kildegård I/S, Kildegårdsvej 1, 5853 Ørbæk (kvæggylle) og Poul Rasmussen, Østermarksvej 1B, 5853 Ørbæk (kyllingemøg). Miljøgodkendelsen omfatter alle forpagtede arealer tilhørende Rosilde Højgård Økologi Aps, Hjulbyvej 138, 5800 Nyborg. Ansøgningen om miljøgodkendelse er indsendt gennem Miljøstyrelsens elektroniske ansøgningssystem, Ansøgningssystemet foretager en række beregninger af miljøpåvirkningerne fra ejendommens arealer. Disse beregninger udgør sammen med ansøgningens øvrige oplysninger grundlaget for kommunens miljøvurdering. Kommunen skal sikre sig, at ansøgeren har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik, og at udbringningen af husdyrgødningen i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne. Der skal herunder tages hensyn til gener for omkringboende og forurening af natur og miljø fra de arealer, hvor der bliver udbragt husdyrgødning. Det er Nyborg Kommunes vurdering, at det er muligt at udbringe husdyrgødning på arealerne uden væsentlige gener for de omkringboende og uden at påvirke miljøet væsentligt, bedømt ud fra de væsentlighedskriterier, der er indarbejdet i husdyrlovgivningen. Vurderingen er forudsat af, at godkendelsens vilkår og lovgivningen i øvrigt på området overholdes. Denne miljøgodkendelse er opdelt i to hovedafsnit. Første del udgøres af selve godkendelsen med de vilkår, Nyborg Kommune stiller vedrørende driften af arealerne. Anden del er den miljøtekniske beskrivelse og vurdering. Her er arealerne beskrevet nærmere, og der er redegjort for den påvirkning, udbringningen forventes at have på omgivelserne. Miljøgodkendelsen indeholder en række konkrete vilkår for virksomhedens indretning og drift. Vilkårene skal medvirke til at sikre at driften arealerne sker i overensstemmelse med ansøgningsmaterialet og den miljøtekniske beskrivelse og vurdering at yderligere miljøkrav, fastsat på grundlag af kommunens vurdering af ansøgningen, overholdes at risikoen for, at der forekommer forurening eller gener ud over de forventede ifølge miljøvurderingen, nedsættes. 4

5 Afgørelse Nyborg Kommune godkender hermed en årlig udbringning af husdyrgødning svarende til 245 DE kvæggylle og 75 DE kyllingemøg på 408,7 ha tilhørende nedenstående ejendomme. Tabel 2: Liste over bortforpagtere. Navn Adresse Postnr. og by Forpagtet areal Christina og Dennis Hou Holck Holckenhavn Nyborg 398,8 Kjeld Overgaard Fisker Lillemøllevej Nyborg 5,0 Nyborg Kommune Torvet Nyborg 4,9 408,7 Nyborg Kommune giver godkendelsen, da det vurderes, at ansøgeren har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik, og at arealerne i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelige med hensynet til omgivelserne. I vurderingen er indgået hvorvidt udbringning af husdyrgødning og drift af arealerne kan ske i overensstemmelse med gældende regler og uden at medføre væsentlig påvirkning af miljøet, som dette er defineret i husdyrgodkendelsesloven, herunder at projektet ikke skader bevaringsstatus for Natura 2000-områder eller levesteder for arter optaget på Habitatdirektivets bilag IV. Miljøgodkendelsen er givet i henhold til 16, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (husdyrgodkendelsesloven) med senere ændringer. Miljøgodkendelsen meddeles under forudsætning af, at gældende regler på området og nedenstående vilkår overholdes. Forudsætningerne for miljøgodkendelsen findes i Ansøgningsskema. Skemanummer version 3 inklusive bilag af 13. februar 2014, og i nedenstående Miljøvurdering. 5

6 Vilkår for godkendelse 1. Generelle forhold Information om ændringer på virksomheden 1.1 Ændringer i ejerforhold (eller hvem der har ansvar for driften) skal meddeles til kommunen. 1.2 De vilkår, der vedrører driften, skal være kendt af de ansatte, der er beskæftiget med den pågældende del af driften. 2. Drift af arealerne 2.1 Udbringning af husdyrgødning skal ske i overensstemmelse med god landmandspraksis, så udbringningen ikke giver anledning til unødige gener. 2.2 Gyllen må kun udbringes på de 408,7 ha miljøgodkendte arealer, der er angivet på kortbilag 1 og 2. Der må ikke udbringes husdyrgødning på andre arealer på bedriften, jf. dog vilkår om udskiftning af udbringningsarealer. 2.3 Der må indenfor et planår maksimalt tilføres husdyrgødning svarende til 245 DE kvæggylle og 75 DE kyllingemøg. I alt må der således udbringes kg N/år og kg P/år i organisk gødning til arealerne (beregnet efter 2013/2014-normer), svarende til 0,78 DE/ha. 2.4 Bedriften skal drives økologisk. 2.5 Når der udbringes flydende husdyrgødning på markerne 80-0, 80-4, 84-0, 89-0, 90-0, 90-1, 91-0 og 91-1, skal der udlægges en bræmme på 20 meter op mod de sårbare naturområder, som det fremgår af kortudsnittene i redegørelsen, hvor den flydende husdyrgødning nedfældes. 2.6 Når der udbringes fast kyllingegødning på markerne 80-0, 80-4, 84-0, 89-0, 90-0, 90-1, 91-0 og 91-1, skal der udlægges en bræmme på 100 meter op mod de sårbare naturområder, som det fremgår af kortudsnittene i redegørelsen, hvor husdyrgødningen altid skal nedbringes inden for 6 timer. 3. Egenkontrol 3.1 Til dokumentation for at udbragte mængder af husdyrgødning og drift af arealerne er inden for godkendelsens rammer, skal følgende dokumenter opbevares for de seneste fem år/planår. De skal kunne forevises ved tilsyn, og de skal indsendes til kommunen på forlangende: Mark- og gødningsplaner med tilhørende kortbilag Forpagtnings- og overførelsesaftaler af mindst 1 års varighed Gødningsregnskaber Dokumentation for, at bedriften drives økologisk f.eks. via gødningsregnskab eller arealstøtteskema. Bortfald og kontinuitetsbrud Vilkårene i denne godkendelse skal, hvis andet ikke er anført, være opfyldt fra den dato, hvor godkendelsen træder i kraft, den 21. oktober Godkendelsen skal være udnyttet senest to år efter godkendelsesdatoen. Hvis godkendelsen ikke har været helt eller delvist udnyttet bortfalder den del af godkendelsen, der ikke har været udnyttet i tre på hinanden følgende år. 6

7 Revurdering Virksomhedens miljøgodkendelse skal, jf. husdyrbrugslovens 41, revurderes regelmæssigt. Første revurdering foretages efter 8 år fra godkendelsesdatoen. Denne miljøgodkendelse skal derfor revurderes i Offentliggørelse Miljøgodkendelsen offentliggøres ved annoncering i Lokalavisen Nyborg den 21. oktober Klagevejledning Afgørelsen, der alene vedrører forholdene i henhold til husdyrbrugsloven, kan, inden 4 uger efter afgørelsens annoncering, dvs. inden den 18. november 2014 kl påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klageberettiget er ansøger og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være stilet til Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV, men indsendes skriftligt til Nyborg Kommune, Teknik- og Miljøafdeling, Nørrevoldgade 9, Nyborg eller pr. mail til som videresender klagen sammen med sagens akter. Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen koster et gebyr på 500 kr. Gebyret opkræves af Natur- og Miljøklagenævnet. Behandlingen af klagen vil først begynde, når gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrbetalingen m.v. kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside. Gebyret tilbagebetales blandt andet, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence. Jf. husdyrbrugslovens 81, stk. 1 har en evt. klage ikke opsættende virkning, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. Det skal fremhæves, at en evt. udnyttelse af godkendelsen inden Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i klagesagen, sker på eget ansvar. Denne afgørelse kan endvidere indbringes for domstolene, jf. husdyrbrugslovens 90. En eventuel sag skal være anlagt inden 6 måneder efter annonceringen. 7

8 Modtagere af kopi af afgørelsen Max Jakobsen, Dræby Fedvej 539, 5330 Munkebo. E-post: Miljøministeriet, Naturstyrelsen Odense. CF Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ. E- post: Sundhedsstyrelsen. E-post: Det Økologiske Råd, Blegdamsvej 4B, 2200 København N. E-post: Danmarks Naturfredningsforening. Masnedøgade 20, 2100 København Ø E-post: Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, Taulov, 7000 Fredericia E-post: Ferskvandsfiskeriforeningen, v/niels Barslund, E-post: Danmarks Sportsfiskerforbund. Worsaaesgade 1, 7100 Vejle. E-post: Dansk Ornitologisk Forening. E-post: Christina og Dennis Hou Holck, Holckenhavn Slot, Holckenhavn 1, 5800 Nyborg Kjeld Overgaard Fisker, Lillemøllevej 9, 5800 Nyborg Nyborg Kommune, Torvet 1, 5800 Nyborg 8

9 Miljøvurdering Nedenstående miljøvurdering danner som tidligere nævnt grundlag for de vilkår, som er meddelt i tilknytning til miljøgodkendelsen. Udgangspunktet for miljøvurderingen er den indsendte ansøgning om arealgodkendelse - Skema nummer 60008, version 3 af 13. februar 2014 inklusive bilag. Vurderingen skal belyse, om de virkemidler til forebyggelse og begrænsning af forurening, som fremgår af ansøgningen om udbringning af husdyrgødning opfylder kravet om anvendelse af bedste tilgængelige teknik. Desuden skal vurderingen belyse, hvilke konsekvenser de forskellige typer af påvirkninger den ansøgte udbringning vil kunne forventes at have på omgivelserne. Hvor det vurderes, at der er behov for at stille særlige vilkår, vil dette være formuleret med kursiv til sidst i det enkelte afsnit. 1. Grundforhold Her er foretaget en indledende vurdering af om den indsendte ansøgning omfatter arealer, der kan indebære forøget forurening eller andre virkninger af omgivelserne som følge af den ansøgte udbringning. Endvidere er det vurderet, om ansøgningen indeholder de krævede oplysninger og om sagen er tilstrækkeligt belyst, herunder om ansøgningens oplysninger er i overensstemmelse med kommunens oplysninger. 1.1 Ansøger og ejerforhold Oplysningerne om ansøger og ejerforhold er her vurderet med henblik på at sikre, at ansvaret for at udbringningsarealerne drives i overensstemmelse med den meddelte miljøgodkendelse, er rettet mod den korrekte juridiske person. Det vurderes ud fra oplysninger hentet i CVR-registeret og NaturErhvervstyrelsens register over støtteansøgere, at miljøgodkendelsen er rettet mod den korrekte juridiske person. 1.2 Overordnede oplysninger Ansøgningens overordnede oplysninger om den ansøgte udbringning af husdyrgødning er grundlaget for omfanget af arealanvendelsen, der meddeles miljøgodkendelse til, herunder er der bl.a. foretaget en vurdering af om andre ejendomme under den samlede bedrift bør omfattes af miljøgodkendelsen, og om der er behov for at inddrage andre aktiviteter, tilladelser m.v. i vurderingen af udbringningsarealernes påvirkning af omgivelserne. Der er i ansøgningen ikke oplysninger om andre ejendomme, der indgår i den samlede bedrift. 2. Bedriftens arealer I det følgende er der foretaget en vurdering af den påvirkning, som udbringningsarealerne giver anledning til, og om denne er uforenelig med hensynet til omgivelserne. Udbringningsarealernes beliggenhed i forhold til natur og grundvand fremgår af kortbilag 1 og 2. Ansøgningen vedrører bedriftens samlede forpagtede arealer (408,7 ha). Udbringningsarealerne er alle beliggende i Nyborg Kommune. Der skal stilles vilkår om, at der kun må udspredes husdyrgødning på de ansøgte 408,7 ha udspredningsarealer. 9

10 Af ansøgningens arealoversigt fremgår, at en del af udbringningsarealerne er forpagtede arealer. Disse ejes af: Navn Adresse Postnr. og by Forpagtet areal Christina Hou Holck Dyrehavevej Nyborg 398,8 ha Kjeld Overgaard Fisker Lillemøllevej Nyborg 5,0 ha Nyborg Kommune Torvet Nyborg 4,9 ha 408,7 ha 2.1 Drift af udbringningsarealer Kommunen har her indledningsvis foretaget en vurdering af, om oplysningerne vedrørende udspredningsarealerne er tilstrækkeligt belyst, herunder om de oplyste standardsædskifter vil kunne forventes anvendt ved driften af det ansøgte. Den indsendte ansøgning indeholder oplysninger om, at bedriften drives økologisk. Dette forhold betyder at kvælstofudvaskningen er lavere end tilsvarende landbrug, der drives konventionelt. Nyborg Kommune betragter dermed den økologiske drift som et valg af metode til reduktion af nitratudvaskningen, og der skal derfor stilles vilkår om at bedriften drives økologisk. Referencesædskiftet er det sædskifte, som i forbindelse med beskyttelsesniveauet for nitrat og fosfor anvendes som udgangspunkt. Systemet fastlægger et referencesædskifte for alle bedriftens arealer, bortset fra arealer, der angives at have vedvarende græs per 1. januar For hver mark skal der desuden aktivt vælges et sædskifte. Vælges samme sædskifte som referencesædskiftet i alle marker, stilles ingen krav til sædskiftet i miljøgodkendelsen. Der er valgt referencesædskiftet S1 og S3 på hhv. lerjorde og sandjorde på udbringningsarealerne. Idet referencesædskiftet følges, stilles der ikke vilkår til sædskifte. 2.2 Gødningsproduktion og -håndtering Der foretages her en vurdering af, om der er behov for at stille særlige vilkår vedrørende håndtering og udbringning af husdyrgødning på udspredningsarealerne. Udbringning af gyllen sker fortrinsvis ved nedfældning eller slangeudlæggelse, alt efter afgrøde. På sort jord og fodergræsarealer udbringes gyllen ved nedfældning eller tilsvarende metode med samme lave ammoniakfordampning, jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens 1 bestemmelser. Den faste husdyrgødning, der udbringes på arealer uden etablerede afgrøder til høst, skal nedbringes hurtigst muligt og inden 6 timer. Nedfældning af gylle udbragt på sort jord og fodergræs er omfattet af husdyrgødningsbekendtgørelsen, og der er derfor ikke stillet vilkår herom. 2.3 Forurening og gener fra husdyrbrugets arealer På baggrund af ansøgningen og tilgængelige kortværk vedrørende nitratklasser, fosforklasser, naturarealer m.v. er der her foretaget en vurdering af, om der er risiko for afstrømning/udvaskning af næringsstoffer fra udspredningsarealerne, der kan medføre en væsentlig øget miljøpåvirkning af de beskyttede eller sårbare naturtyper Påvirkning af naturområder med kvælstof Ansøgningsskemaet tager ikke automatisk højde for øvrig natur. Der kan f.eks. være plante- og dyrearter i nærheden af udspredningsarealerne, der er sårbare over for yderligere påvirkninger med kvælstof. 1 Bekendtgørelse nr. 764 af 28. juni 2012 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. 10

11 Jf. Miljøstyrelsens vejledning skal kommunen foretage en konkret vurdering af om der som følge af ammoniakfordampning fra ansøgningens udbringningsarealer kan ske påvirkninger i form af kvælstofdeposition på nærliggende naturarealer. Hvis et areal tidligere er blevet godkendt som udbringningsareal, så skal kommunen undersøge om der sker en øget påvirkning som følge af ændring i udbringningspraksis. Det vil sjældent være tilfældet, at der sker væsentlige intensiveringer i udbringning (herunder ændret harmonikrav), som kan give anledning til væsentlige påvirkninger eller tilstandsændringer og dermed vil det sjældent være nødvendigt at foretage en nærmere vurdering. Hvis udbringningsarealet ligger nær et Natura 2000 område eller yngle- rasteområder for en bilag IV art, så vil det dog være relevant at vurdere på den samlede ammoniakfordampning fra arealet. I den vurdering kan der tages udgangspunkt i nedenstående. Ammoniakpåvirkningen fra et udbringningsareal til et naturområde er i udpræget grad et lokalt fænomen, og den reelle påvirkning vil afhænge af praksis i det enkelte år. To forhold gør sig især gældende og kan være relevante at medtage i den konkrete vurdering: 1. Afstand mellem udbringningsarealet og naturområdet 2. Husdyrgødningstype og udbringningsteknologi Hvis naturområdet ligger lavere end tilstødende udbringningsarealer, vil der i nogle tilfælde være risiko for overfladeafstrømning af næringsstoffer til naturområdet, f.eks. i forbindelse med kraftigt regnvejr. Der er i Nyborg Kommune en generel baggrundsbelastning på 13,7 kg N/ha år. Det er oplyst, at ingen af arealerne tidligere har fået husdyrgødning. Tilførslen af husdyrgødning er en merpåvirkning, der kan være væsentlig, selvom der samlet set kun udbringes 0,78 DE/ha. Nyborg Kommune har spurgt Miljøstyrelsen den 12. maj 2014 pr. telefon, om der vil være en væsentlig eller ikke væsentlig merbelastning ved at gå fra ingen husdyrgødning i nudrift og til 0,78 DE/ha i ansøgt drift på bedriftsniveau. Jf. Hans Kjær fra Miljøstyrelsen bør der anlægges en worst-case betragtning. Selvom der kun udbringes 0,78 DE/ha, er der tale om en merbelastning, når man går fra ingen husdyrgødning. Han nævner, at der kan køres meget mere end 0,78 DE/ha på den enkelte mark og dermed give anledning til en væsentlig ammoniakfordampning, der kan påvirke naturområderne. De år, hvor der ikke udbringes husdyrgødning på arealerne, vil ansøger ikke blive mødt med vilkår på de marker, der grænser op til de sårbare naturområder. I det følgende vurderes der på naturområdernes sårbarhed med hensyn til ammoniakpåvirkning og risiko for kvælstofpåvirkning fra overfladeafstrømning. Ansøger har indledningsvist oplyst, at udbringningsarealerne ikke har modtaget husdyrgødning. Ved partshøring af udkast til miljøgodkendelsen har ansøgers konsulent dog oplyst, at mark nr. 83-0, 83-1, 86-0, 90-0 og 90-1a, og 90-1b har modtaget husdyrgødning tidligere og har indsendt gødningsplaner til dokumentation for dette. Jf. Miljøstyrelsens vejledning fremgår det, at nudriften fastsættes som et gennemsnit for tilførslen de seneste 5 år. Arealerne har ikke modtaget husdyrgødning i 2012 og 2013, jf. oplysninger i ansøgning og den meddelte miljøgodkendelse til bedriften Rosilde Højgaard, CVR. nr Gødningsregnskaberne for perioderne 1/ /7 2009, 1/ / samt 1/ / viser, at der på bedriften som helhed er udbragt henholdsvis 0,22 DE/ha, 0,14 DE/ha og 0,07 DE/ha. 11

12 Som udgangspunkt må vurderingen derfor være, at der alene på denne baggrund sker en væsentlig forøgelse af udbringning af husdyrgødning på arealerne i nudriften, der er på 0,78 DE/ha. Nyborg Kommune har dog set nærmere på de enkelte marker for at vurdere helt konkret, som det også sker for naturområderne. Der er oplyst at følgende marker har fået tilført husdyrgødning jf. gødningsplaner 2009, 2010 og Tilført husdyrgødning i kg N /ha og i DE/ha* Gns./ 5 år kg N / 1,7 DE 172 kg N / 2 DE - - 0, kg N / 2,4 DE 151 kg N / 1,7 DE 165 kg N / 1,9 DE - - 1, kg N / 0,6 DE 52 kg N / 0,6 DE , kg N / 1,8 DE 46 kg N / 0,5 DE , a 49 kg N / 0,6 DE , b 160 kg N / 1,8 DE ,36 *Forudsætning via indsendte ansøgninger Hjulbyvej 138 og Kildegårdsvej 1 samt oplysninger i gødningsplaner. 86,7 kg N /DE i kvæggylle og 98 kg N/DE i dybstrøelse. Det vurderes, at da tildelingen af husdyrgødning til markerne 83-0 og 83-1 de seneste 5 år enkelte år har været væsentlig højere, og set i gennemsnit lidt mindre end den ansøgte tilførsel på op til 1,4 DE/ha ikke er en væsentlig forøgelse af hidtidig drift, og dermed ikke forventes at give anledning til en væsentlig merbelastning. For markerne 90-1b og 90-0 har det kun været et enkelt år, der har været en højere tilførsel og samlet set i gennemsnit over 5 år vil markerne tilførsel af husdyrgødning i ansøgt drift være en væsentlig forøgelse af hidtidig drift. I ansøgt drift udbringes 0,78 DE/ha/år på bedriftsniveau. Et typisk økologisk sædskifte vil være kløver-korn-korn-ærter-korn med udlæg (ref. planteavlskonsulent Christian Petersen, Økologisk Landsforening). Det betyder så også, at markerne kan få udbragt husdyrgødning op til den maksimale kvælstofnorm for afgrøden. Jf. Miljøstyrelsens vejledning kan der således være risiko for, at udbringningen af husdyrgødning vil give en merbelastning på mere end 1 kg N/ha/år på den del af naturarealerne, der støder op til udbringningsarealet. Moser, heder og overdrev, der er beskyttet af 3 i lov og naturbeskyttelse, er jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen ammoniakfølsomme naturtyper, og benævnes kategori 3-natur. 12

13 Mark nr grænser op til to B-målsatte moseområder af typen rigkær (geokode 449-K M og 449K M). Udbringningsarealet skråner ikke over 6 grader, men skråner ned mod moserne. Tålegrænser for moser er i størrelsesordenen kg N/ha år. Moser er som udgangspunkt ammoniakfølsomme jf. bilag 3. Ved besigtigelsen i 2010 er naturtypen vurderet som fugtig krat for den sydlige mose (geokode 449K M) og med en ringe naturtilstand uden påvirkning af landbrugsdriften, dog med en vis synlig næringsstofbelastning i randen. Den østlige mose er vurderet som rigkær (geokode 449K M) med en moderat naturtilstand uden påvirkning af landbrugsdrift, dog med en vis tilgroning med pil. Der er ved besigtigelsen i 2010 ikke fundet karakteristiske kvælstoffølsomme arter, hvorfor det vurderes der ikke er baggrund for at stille vilkår til bræmmer til disse to naturarealer. Mark nr grænser op til et A-målsat overdrev af typen kalkoverdrev (geokode 449O O). Overdrevet vurderes ikke at være omfattet af naturbeskyttelseslovens 3, da arealet er mindre end 2,5 ha og ikke ligger i umiddelbar sammenhæng med øvrig naturarealer. 13

14 Mark nr grænser op til et A-målsat strandeng (geokode 449K K). Strandengen har været en del af NOVANA-overvågningen. Miljøcenter Odense har den oplyst, at der ved overvågningen 2009 er fundet blandt andet festgræs, butblomstret siv, vild selleri, engklaseskærm og majgøgeurt på lokaliteten. Disse arter er sjældne på Østfyn. Butblomstret Siv er skilleart til ekstremrigkær og denne naturtype er særligt kvælstoffølsom. Tålegrænsen for ekstremrigkær er kg N/ha/år. Udbringningsarealet falder ned mod strandengen. Strandengen er ikke kategori 3 natur jf. beskyttelsesniveauet i bilag 3 til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, men er vurderes at være særligt sårbar overfor kvælstofpåvirkning. På baggrund af ovenstående vurderes det, at det ansøgte projekt primært med hensyn til ammoniakfordampning fra udbringningen af husdyrgødning, men også på grund af risiko for overfladisk afstrømning af næringsstoffer, vil medføre en betydelig merbelastning, der kan resultere i en tilstandsændring af strandengen. Når der udbringes flydende husdyrgødning stilles der derfor vilkår om etablering af en bræmme på 20 m, på den del af marken, der grænser op til moserne. Inden for bræmmen skal husdyrgødningen, hvis denne udbringes på en afgrøde, ske via nedfældning. Når der udbringes fast kyllingegødning stilles der vilkår om etablering af en bræmme på op til 100 m, hvor husdyrgødningen altid skal nedbringes inden for 6 timer. 14

15 Mark nr grænser op til en B-målsat strandeng (geokode 449K K). Udbringningsarealet skråner ned mod strandengen, nogle steder mere end 6 grader. Ved besigtigelsen i 2010 vurderes arealet som strandeng og strandsump, habitatnaturtype 1330 værende i god til moderat naturtilstand, dog under lettere tilgroning med tagrør. Strandengen er kun let påvirket af landbrugsdrift (gødskning/sprøjtning). Der blev fundet blandt andet Strand-trehage, Harril, Kveller, Lægekokleare, Strandasters, Strandgåsefod og Strand vejbred. Tålegrænsen for denne type strandeng kg N/ha/år og der er ved besigtigelsen i 2010 ikke fundet karakteristiske kvælstoffølsomme arter. Der vurderes derfor ikke at være baggrund for at stille vilkår til bræmmer til på marken op til dette naturområde. 15

16 Mark nr. 81-0, 82-0, 80-4 grænser op til en B-målsat mose. (geokode 449M M). Udbringningsarealet skråner let ned mod mosen. Jf. besigtigelsen i 2010 er en del af udpegningen læhegn med Liguster og Mirabel. De øvrige arealer er i moderat naturtilstand, meget tilgroede og er karakteriseret som højstaude/rørsump med tydelig påvirkning fra landbrugsdriften. Der er ved besigtigelsen i 2010 ikke fundet karakteristiske kvælstoffølsomme arter, hvorfor det vurderes der ikke er baggrund for at stille vilkår til bræmmer på markerne op til mosen. 16

17 Mark nr og 80-4 grænser mod syd op til en A-målsat mose (geokode 449K M). Udbringningsarealet skråner ned mod mosen. Ved besigtigelsen i 2010 vurderes arealet som rigkær og værende i moderat naturtilstand, dog under tilgroning med tagrør. Mosen er stort set upåvirket af landbrugsdrift (gødskning/sprøjtning). Der blev fundet blandt andet Butblomstret Siv, som er skilleart for ekstremrigkær, og denne naturtype er særligt kvælstoffølsom. Tålegrænsen for ekstremrigkær er kg N/ha/år. Herudover blev der fundet Skov-angelik, Kær dueurt, Eng-kabbeleje, Skov-kogleaks, Sump-kællingetand og Engnellikerod. Tålegrænser for moser er i størrelsesordenen kg N/ha år. Ekstremrigkær kg N/ha/år Moser er desuden ammoniakfølsomme jf. bilag 3. På baggrund af ovenstående vurderes det, at det ansøgte projekt primært med hensyn til ammoniakfordampning fra udbringningen af husdyrgødning, men også på grund af risiko for overfladisk afstrømning af næringsstoffer, vil medføre en betydelig merbelastning, der kan resultere i en tilstandsændring af moserne. Når der udbringes flydende husdyrgødning stilles der derfor vilkår om etablering af en bræmme på 20 m, på den del af marken, der grænser op til moserne. Inden for bræmmen skal husdyrgødningen, hvis denne udbringes på en afgrøde, ske via nedfældning. Når der udbringes fast kyllingegødning stilles der vilkår om etablering af en bræmme på op til 100 m, hvor husdyrgødningen altid skal nedbringes inden for 6 timer. 17

18 Mark nr. 92-0, 82, 83-0, 83-1 støder op til en grænser op til et A-målsat strandeng, strandsump (geokode 449K K). Der er ved besigtigelse i 2010 fundet blandt andet festgræs på lokaliteten. Lokaliteten beskrives som værende relativt upåvirket. Tidligere er der også fundet blandt andet Butblomstret siv, Ægbladet fliglæbe samt Kær Svinemælk Strandengen er ikke kategori 3 natur jf. beskyttelsesniveauet i bilag 3 til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Selvom lokaliteten stadig beskrives som relativt upåvirket, er der ikke er fundet de særlige følsomme arter ved den seneste besigtigelse i Da markerne 83-0 og 83-1 derudover har været tilført gødning i de forudgående år, vurderes der samlet set ikke at være baggrund for at stille vilkår til bræmmer på markerne op til strandengen. 18

19 Mark nr. 82-1, 82-0 grænser op til et B-målsat moseområde (geokode 449M M). Dele af udbringningsarealet skråner over 6 grader ned mod mosen. Moser er ammoniakfølsomme jf. bilag 3. Jf. besigtigelse i 2010 er denne mose i dårlig naturtilstand og meget tilgroet samt meget påvirket af den nærliggende landbrugsdrift (gødskning og sprøjtning). Der er ved besigtigelsen i 2010 ikke fundet karakteristiske kvælstoffølsomme arter, hvorfor det vurderes der ikke er baggrund for at stille vilkår til bræmmer. Mark 84-0, 90-0, 90-1, 91-0 og 91-1 grænser op til Det internationale naturbeskyttelsesområde Kajbjerg Skov, nr. 101, Kajbjerg Skov. 19

20 Kajbjerg skov indeholder bøgeskov, en del nåleskov og en artsrig bundflora med flere arter af orkideer. Udpegningsgrundlaget er Bøgeskov på muldbund og Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig jordbund samt Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld. Kajbjerg Skov er omfattet af en landskabsfredning, og eutrofiering og vinddrift af pesticider fra nærtliggende land- eller skovarealer vurderes at være en aktuel trussel i skovkanter og overgangszoner. Kajbjerg Skov er registreret som ammoniakfølsomt naturområde (kategori 1-natur) jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen bilag 3. Tålegrænsen for Habitatområde H101, Kajbjerg Skov, er kg N/ha/år, mens baggrundsbelastningen for området ligger på ca. 9,9-12,5 kg N/ha/år. Enkelte steder skråner udbringningsarealet ind mod skoven, hvilket kan medvirke til en overfladeafstrømning af husdyrgødning, hvis gødningen ikke nedbringes i jorden. På baggrund af ovenstående vurderes det, at det ansøgte projekt primært med hensyn til ammoniakfordampning fra udbringningen af husdyrgødning, men også på grund af risiko for overfladisk afstrømning af næringsstoffer, kan medføre en betydelig merbelastning, der kan resultere i en tilstandsændring af strandengen. Der stilles derfor vilkår til udbringningsmetoden. Når der udbringes flydende husdyrgødning stilles der derfor vilkår om etablering af en bræmme på 20 m, på den del af marken, der grænser op til moserne. Inden for bræmmen skal husdyrgødningen, hvis denne udbringes på en afgrøde, ske via nedfældning. Når der udbringes fast kyllingegødning stilles der vilkår om etablering af en bræmme på op til 100 m, hvor husdyrgødningen altid skal nedbringes inden for 6 timer Mark nr grænser op til en D-målsat mose (geokode 449M M). Mark nr grænser op til to D-målsatte moser (geokode 449M M og geokode 449M M). 20

21 Tålegrænser for moser er i størrelsesordenen kg N/ha år. Moser er som udgangspunkt ammoniakfølsomme jf. bilag 3. Da moserne er D-målsatte, og da der ikke registreret særligt kvælstoffølsomme arter, vurderes der ikke at være baggrund for at stille vilkår om bræmmer på disse marker. Vandhuller indenfor markgrænserne er omfattet af naturbeskyttelseslovens Bilag IV-arter Nyborg Kommune vurderer, at der kan forekomme Dværgflagermus, Brun flagermus, Sydflagermus, Markfirben, Springfrø og Stor Vandsalamander i området. Arterne er Bilag IV-arter, der ifølge naturbeskyttelseslovens kap. 5 ikke må forstyrres forsætligt med skadelig virkning for arten eller bestanden, og yngle- og rasteområder må ikke beskadiges eller ødelægges. Markfirben kan forekomme i området. Arten foretrækker sandede soleksponerede levesteder, eksempelvis markkanter, sten- og jorddiger og skovveje. Flagermus yngler og overvintrer fortrinsvis i hule træer, og søger bl.a. føde over åbent terræn og langs skovbryn og levende hegn. Springfrø og Stor Vandsalamander yngler i småsøer og små vandhuller. Padderne forlader vandhullerne efter yngletiden, og opholder sig og overvintrer i områdets småskove, levende hegn og stenog jorddiger. Områdets mange småbiotoper: sten- og jorddiger, småskove, levende hegn og små udyrkede markarealer, er meget vigtige for agerlandets dyre- og planteliv. De fungerer som ledelinier, yngle-, raste- og overvintringssted for områdets bilag IV-arter. Kommunen vurderer, at da der er tale om en fortsættelse af markdriften, vil småbiotopernes funktion være uændret. Den forestående drift af arealerne vil derfor ikke beskadige eller ødelægge yngleeller rasteområder for områdets bilag IV-arter. 21

22 2.3.3 Påvirkning af overfladevand Beskrivelse af recipienter Udspredningsarealet ligger i oplandet til Det Sydlige Storebælt og Holckenhavn Fjord. Udspredningsarealets fordeling på kystvandoplande: Kystvandopland Antal ha Det Sydlige Storebælt 38,6 Holckenhavn Fjord 146,3 Nyborg Fjord/Storbælt 223,9 I alt 408,7 Holckenhavn Fjord Holckenhavn Fjord har et opland på ca ha (221,3 km 2 ). Ifølge basisanalysen for hovedvandområdet Storebælt, som Holckenhavn Fjord er delopland til, udgør landbrugsarealer ca. 71 % af oplandsarealet 2. På baggrund af oplandets samlede arealanvendelse er det vurderet, at der er en total udvaskning af kvælstof fra oplandet på kg N/år. Dyretrykket i oplandet til Holckenhavn Fjord er faldet fra DE i 2007 til i Samlet set er der således sket et fald i antal dyreenheder i oplandet på 13,8 %. Udviklingen i antal DE m.v. i oplandet til Holckenhavn Fjord Oplandet til Holckenhavn Fjord Oplandsstørrelse Størrelse af dyrket areal i oplandet (71% dyrket areal) Størrelse af øvrige arealer ha ha ha Antal DE i oplandet til Holckenhavn Fjord Antal DE DE Antal DE DE Antal DE DE Antal DE DE Antal DE DE Antal DE DE Udviklingen i antal DE i oplandet i perioden , jf. CHR-data -13,8 % N-udvaskning til Holckenhavn Fjord Dyrket areal, standardudvaskning 56,6 kg N/ha/år Øvrige arealer, standardudvaskning 10,0 kg N/ha/år Reduktionspotentiale (middel) 63% Udledning i alt fra dyrket areal i oplandet kg N/år Udledning i alt fra øvrige arealer i oplandet kg N/år Udledning i alt fra oplandet kg N/år Holckenhavn Fjord er et lavvandet nor med et begrænset vandskifte med Nyborg Fjord og en vanddybde på under 2 meter. Fjorden er stærkt næringsstofpåvirket og med periodevise iltsvind. Holckenhavn Fjord har en ringe vandudskiftning med Storebælt, og vurderes at være overbelastet med næringsstoffer. Fjorden er derfor sårbar over yderligere næringsstoftilførsel. Det fremgår af såvel basisanalysen for Centrale Storebælt og Vresen som af Miljøministeriets Vandplan for Hovedvandopland 1.14 Storebælt, at Holckenhavn Fjord er målsat med miljømålet 2 Basisanalyse Storebælt 22

23 god tilstand. Det fremgår også af vandplanen, at den nuværende økologiske tilstand er dårlig og at målsætningen, bl.a. på grund af udvaskningen af kvælstof fra landbrug i oplandet, ikke er opfyldt i området. Det vurderes, at en merbelastning med næringsstoffer af vandområderne vil være i strid med målsætningen for områderne. Opfyldelse af målsætningen forudsætter, at der fortsat sættes ind overfor den diffuse afstrømning af såvel kvælstof som fosfor fra landbruget i oplandet til søerne og fjorden. Udspredningsarealet i oplandet til Holckenhavn Fjord er, jf. husdyrgodkendelsesloven, omfattet af nitratklasse 2. Det Sydlige Storebælt Det Sydlige Storebælt er en del af Storebælt jf. basisanalyse 1.14 Storebælt. Det Sydlige Storebælt har et opland på ca ha (167,9 km 2 ), hvoraf de ca. 71 % er landbrugsjord 3. På baggrund af oplandets samlede arealanvendelse er det vurderet, at der er en total udvaskning af kvælstof fra oplandet på kg N/år. Dyretrykket i oplandet til Det Sydlige Storebælt er, faldet fra DE i 2007 til DE i Samlet set er der således sket et fald i dyreenheder i oplandet på 2,3 %. Udviklingen i antal DE m.v. i oplandet til Det Sydlige Storebælt Oplandet til Det Sydlige Storebælt Oplandsstørrelse Størrelse af dyrket areal i oplandet (71% dyrket areal) Størrelse af øvrige arealer ha ha ha Antal DE i oplandet til Det Sydlige Storebælt Antal DE DE Antal DE DE Antal DE DE Antal DE DE Antal DE DE Antal DE DE Udviklingen i antal DE i oplandet i perioden , jf. CHR-data -2,3 % N-udvaskning til Det Sydlige Storebælt Dyrket areal, standardudvaskning 49,2 kg N/ha/år Øvrige arealer, standardudvaskning 10,0 kg N/ha/år Reduktionspotentiale (middel) 25 % Udledning i alt fra dyrket areal i oplandet kg N/år Udledning i alt fra øvrige arealer i oplandet kg N/år Udledning i alt fra oplandet kg N/år Det centrale Storebælt er udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde og består af det tidligere Natura-2000 område nr. 165 Sprogø og Halsskov Rev og det tidligere Natura-2000 område nr. 116 Vresen, samt et nyt udpeget område langs Storebæltsbroen. Udpegningen betyder, at Danmark er forpligtet til at sikre og genoprette en gunstig bevaringsstatus for de arter og naturtyper, området er udpeget for. Havområdet udgør en del af Storebælt. Storebælt er karakteriseret ved, at der, som i en stor flodmunding, foregår et møde mellem saltvand fra Kattegat og ferskere vand fra Østersøen. Storebælt kan således inddeles i to typer efter saltholdigheden, som i gennemsnit er 18 promille nord for Storebæltsbroen og under 18 promille syd herfor. Både Kertinge Nor/Kerteminde Fjord og Nyborg Fjord har en relativ høj saltholdighed på grund af en stor vandudveksling med Storebælt. Det fremgår af såvel basisanalysen for Centrale Storebælt og Vresen som Miljøministeriets Vandplan for Hovedvandopland 1.14 Storebælt, at alle kystområderne er i risiko for ikke at opfylde miljømålene i Årsagen hertil er en for stor tilførsel af næringsstoffer (kvælstof og fosfor) fra land, og for den åbne del af Storebælt, tillige fra atmosfæren. Kun med en lavere næringsstoftilførsel, en yderligere reduktion i tilførslen af miljøfarlige stoffer samt eventuelt mindskede fysiske påvirkninger 3 Basisanalyse 1.15 Det Sydfynske Øhav 23

24 kan miljømålene nås i områdets kystvande. Det Sydlige Storebælt vurderes derfor at være sårbar overfor tilførsel af næringsstoffer. Jf. beskyttelsesniveauet i husdyrbrugsloven for overfladevand er udspredningsarealerne i oplandet til Det Sydlige Storebælt omfattet af nitratklasse 0, dvs. det kan tåle det fulde husdyrtryk. Det er imidlertid Nyborg Kommunes vurdering, på baggrund af en vurdering af jordbundstypen, jordens reduktionspotentiale og sårbarheden overfor tilførsel af næringsstoffer, at udspredningsarealerne i nitratklasse 0, manuelt skal korrigeres til at være omfattet af nitratklasse 1. Udspredningsarealerne i oplandet til Det Sydlige Storebælt er i ansøgningsskemaet således overført til at være omfattet af nitratklasse 1. Mht. fosfor fremgår den totale udvaskning fra de to oplande hvori udspredningsarealet fordeler sig af nedenstående tabel. Af tabellen fremgår desuden hvor mange kg fosfor 1% af den samlede fosforudledning udgør. P-udvaskning Standardudvaskning, jf. hovedvandopland Storebælt. 0,433 kg P/ha/år Udledning i alt fra de tre oplande vandoplande ( ha) kg P/år 5 % af fosforudledning 169 kg P/år Storebælt Nyborg Fjord er, jf. basisanalyse 1.14 Storebælt, en del af Storebælt. Nyborg Fjord har et opland på ca ha (20,3 km 2 ), hvoraf ca. 71 % er landbrugsjord. På baggrund af oplandets samlede arealanvendelse er det vurderet, at der er en total udvaskning af kvælstof fra oplandet på kg N/år. Dyretrykket i oplandet til Nyborg Fjord er faldet fra 84 DE i 2007 til 71 DE i På grund af det lille antal DE i oplandet, skal kommunen i sin vurdering inddrage lokal viden om udviklingen i antallet af DE i perioden Da der ikke er miljøgodkendt ekstra DE i oplandet er der samlet set sket et fald i antal DE i oplandet på 15,5% inkl. uudnyttede miljøgodkendelser 4. Udviklingen i antal DE m.v. i oplandet til Nyborg Fjord, Storebælt Oplandet til Nyborg Fjord, Storebælt Oplandsstørrelse Størrelse af dyrket areal i oplandet (71% dyrket areal) Størrelse af øvrige arealer ha ha 590 ha Antal DE i oplandet til Nyborg Fjord, Storebælt Antal DE DE Antal DE DE Antal DE DE Antal DE DE Antal DE DE Antal DE DE Udviklingen i antal DE i oplandet i perioden , jf. CHR-data -15,5 % N-udvaskning til Nyborg Fjord, Storebælt Dyrket areal, standardudvaskning 59,7 kg N/ha/år Øvrige arealer, standardudvaskning 10,0 kg N/ha/år Reduktionspotentiale (middel) 25 % Udledning i alt fra dyrket areal i oplandet kg N/år Udledning i alt fra øvrige arealer i oplandet kg N/år Udledning i alt fra oplandet kg N/år 4 Vejledning om miljøgodkendelser af husdyrbrug, afsnittet Afskæringskriterium for skadevirkning af nitratudvaskning til overfladevande 24

25 P-udvaskning Standardudvaskning, jf. hovedvandopland Storebælt. 0,433 kg P/ha/år Udledning i alt fra oplandet 880 kg P/år 5 % af fosforudledning 44 kg P/år Fosfor Alle udbringningsarealerne er drænede jorde. Hovedparten af udbringningsarealerne er lerjorde af jordbundstypen JB6. Herudover er der et par marker af typen JB 2, JB 4 og JB 11. Der vandes ikke på arealerne. Der er ikke oplyst fosfortal for arealerne. Markerne er derfor indplaceret i fosforklasser i forhold til oplandenes sårbarhed. Tabel 1. Oversigt over udbringningsarealernes fordeling på fosforklasser. Fosforklasse Areal Fosforklasse 0 (fosfortal <4 eller sandjord/udrænet/afvander ikke til sårbart vandområde*) 215,7 ha Fosforklasse 1 (fosfortal 4-6 og drænet lerjord og afvander til sårbart vandområde*) 0,0 ha Fosforklasse 2 (lavbundsjord og afvander til sårbart vandområde*) 0,0 ha Fosforklasse 3 (fosfortal >6 og drænet lerjord og afvander til sårbart vandområde*) 193,0 ha I alt 408,7 ha *Sårbare vandområder jf. Kortværk pr. december 2006 over oplande til Natura 2000-områder, der er overbelastet med fosfor fra Miljøstyrelsen Ud fra oplysningerne om den anvendte mængde husdyrgødning ved nudrift og ansøgt drift, samt oplysninger om P-klasser for det ansøgte udbringningsareal, er det beregnet, at beskyttelsesniveauet for fosfor er overholdt med ca kg fosfor/år. Med et husdyrtryk på 0,78 DE/ha tilføres ejede og forpagtede udspredningsarealer 16,4 kg P/ha/år. Der fjernes gennemsnitligt 22,5 kg P/ha/år med referencesædskiftet. Det vil sige, at der fjernes mere fosfor med afgrøderne end der tilføres. Der er således et fosforunderskud på ca. 6,1 kg P/ha/år. På baggrund af registreringen i fosforklasserne vurderes det, at tildelingen af fosfor til udspredningsarealerne i forbindelse med det aktuelle projekt kan ske uden at give anledning til påvirkning af sårbare vandområder. Der skal derfor alene stilles vilkår om, at fosfortildelingen på udbringningsarealerne højest må være i alt kg P/år. Dokumentation for dette i form af mark- og gødningsplaner skal kunne forevises på forlangende. Nitrat I det følgende er der foretaget en vurdering af, om kvælstofoverskuddet i form af nitrat er problematisk i forhold til overflade- og grundvand. 215,7 ha af udbringningsarealerne ligger i nitratklasse I og 193 ha ligger nitratklasse II. I henhold til husdyrgodkendelseslovens krav til nitratklasse I, II og III må der kun udbringes hhv. 85 %, 65 % og 50 % i forhold til harmonikravet. På arealerne udenfor nitratklasser kan der udbringes, hvad der svarer til harmonikravet. Udbringningen betragtes for hele bedriften, hvilket betyder, at der for den konkrete sag i gennemsnit på alle arealer må udbringes 75,56 % i forhold til harmonikravet, hvilket svarer til at der må udbringes 1,06 DE/ha. Udvaskningsberegningen i ansøgningssystemet viser, at den maksimalt tilladte udvaskning af kvælstof som følge deraf er 41,7 kg N/ha. I det følgende er der foretaget en vurdering af, om kvælstofoverskuddet i form af nitrat er problematisk i forhold til overflade- og grundvand. 25

26 En stor del af udspredningsarealet, som beskrevet i ovenstående, afvander direkte til Natura2000- område nr. 116 Centrale Storebælt og Vresen. Dyretrykket i oplandet til både Holckenhavn Fjord og det Sydlige Storebælt er faldet, hvorved der kan tillades en kvælstofudvaskning fra husdyrgødningen på arealerne svarende til op til 1 % af den samlede kvælstofudvaskning i oplandet til Holckenhavn Fjord og op til 5 % af den samlede kvælstofudvaskning til Det sydlige Storebælt uden at projektet i sig selv giver anledning til en væsentlig negativ påvirkning af vandområderne. Jf. scenarieberegning skema nr med sædskifte S1 og S3 (referencesædskiftet) og hvor der er angivet 100 % reduktion af N-kvoten udgør udvaskningen maksimalt 8 kg N/ha/år. Dette tages med forbehold, da der ikke kan regnes en reel udvaskning i husdyrgodkendelse.dk via FarmN. Da det er et økologisk brug, er kvælstofudvaskningen dog lavere end tilsvarende landbrug, der drives konventionelt. Der bliver i ansøgt drift udbragt 0,78 DE/ha, hvilket er ca. 56 % af harmonikravet. Udvaskningen fra et plantebrug svarer til 39 kg N/ha. Med et økologisk sædskifte vil der selv med tilførsel af husdyrgødning blive udvasket væsentlig mindre end fra et plantebrug. Det vil samtidig sige, at tilførslen af husdyrgødningen ikke vil bidrage til en udvaskning til de sårbare vandområder, hvorfor projektet hverken i sig selv eller i kumulation med andre projekter vil give anledning til en væsentlig påvirkning af Natura2000-området nr. 116 Centrale Storebælt og Vresen. På baggrund af ovenstående beregninger m.v. og de i ansøgningen beskrevne tiltag til reduktion af kvælstofudvaskningen er det Nyborg Kommunes vurdering, der er foretaget jf. Miljøstyrelsens digitale vejledning til Husdyrgodkendelsesloven, at der ikke vil ske en væsentlig negativ påvirkning af overfladevand i forbindelse med udbringning af husdyrgødning. Der skal derfor alene stilles vilkår om at der maksimalt må tilføres ca. 0,78 De/ha i organisk gødning til udbringningsarealerne, samt at arealerne skal drives økologisk. Dokumentation for dette i form af mark-, sædskifte- og gødningsplaner, skal kunne forevises ved tilsyn på forlangende Grundvand Hovedparten af det ansøgte udspredningsareal ligger inden for område med drikkevandsinteresser, kun en mindre del ligger ingen for område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). En lille del arealerne (90-0 og 90-1) ligger indenfor nitratfølsomme indvindingsområder. Beliggenheden af udspredningsarealerne i forhold til grundvand fremgår af kortbilag 2. Der er udregnet en mindre udvaskning i ansøgt drift, hvorfor der ikke stilles yderligere vilkår i form af krav om f.eks. anvendelse af reelle grundvandssædskifter på markerne. 3. Bedste tilgængelige teknik (BAT) Grundlaget for dette afsnit er Referencer til BAT-vurdering ved miljøgodkendelser, orientering fra Miljøstyrelsen, nr. 2, 2006, som samtidig indeholder EU's BAT reference documents (BREFs) og Miljøstyrelsens BAT-Standardvilkår 5. Der er i ansøgningen oplyst/redegjort for følgende: Ifølge wiki-vejledningen er de generelle regler for udbringning af husdyrgødning tilstrækkelige til at opfylde krav til BAT. Der er derfor ikke redegjort for BAT. 5 Vejledende emissionsgrænseværdier opnåelige ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT), Miljøstyrelsen, maj

27 Ud fra de kriterier, der er beskrevet i forbindelse med fortolkningen af husdyrgodkendelseslovens regler for arealer, der godkendes efter 16 samt de gældende BAT-standardvilkår for udbringning af husdyrgødning vurderes det, at ovennævnte tiltag lever op til kravet om anvendelse af BAT. 4. Offentlighed 14. juli 2014 Foretaget partshøring af ejerne af forpagtede arealer. Den 11. august 2014 indkom høringssvar fra Patriotisk Selskab på vegne af bortforpagter Christina og Dennis Hou Holck, Holckenhavn 1, 5800 Nyborg, samt fra Max Jakobsen på vegne af ansøger Rosilde Højgaard Økologi Aps. Patriotisk Selskab har bemærkninger til vilkår 2.5 og 2.6. Patriotisk Selskab mener, at disse to vilkår bør udgå af udkastet til 16- miljøgodkendelsen, idet den økologisk drift af arealerne vil resultere i en ammoniakreduktion på ca. 10 % til de omkringliggende naturarealer sammenlignet med konventionel drift. Herudover bemærkes det at Bortforpagter stiller sig også uforstående overfor kravet om bræmmer, i det at der udbringes betydeligt mindre antal DE/ha end det tilladte på arealerne. Max Jakobsen har i sit høringssvar udover ovenstående kommenteret på, om hvorvidt de enkelte naturarealer berettiger til bræmmer med vilkår om gødningshåndtering. Nyborg Kommune har vurderet på naturarealerne i forhold til de nye oplysninger. Nyborg Kommune svar på bemærkningerne Nyborg Kommune skal indledningsvist gøre opmærksom på, at der ikke er tale om husdyrgødningsfri bræmmer, men udelukkende et vilkår omkring udbringningspraksis til arealer, der støder op til sårbare naturområder. Vilkår 2.5 og 2.6 tager afsæt i en vurdering af ammoniaktabet fra udbringning af husdyrgødning. Husdyrgødningen udbringes med de samme metoder som er tilgængelige i et konventionelt planteavlsbrug. Nyborg Kommune har undersøgt tallene fra referencen 6, som viser generelle emissioner fra landbruget i Tallene viser, at tabet af ammoniak-kvælstof fra handelsgødning ikke er 10 % men 7 % af det samlede tab af ammoniak-kvælstof fra landbruget som helhed. Til sammenligning udgør tab fra planter i vækst ca. 13 % af det samlede tab. Nyborg Kommune skal dog ikke jf. husdyrloven se på ammoniakfordampning fra udbringningen af handelsgødning men udelukkende vurdere på miljøpåvirkningen fra udbringning af husdyrgødningen. Som tidligere beskrevet har udbringningsarealerne, på nær enkelte marker ikke tidligere modtaget husdyrgødning. I ansøgt drift udbringes 0,78 De/ha/år på bedriftsniveau. Et typisk økologisk sædskifte vil være kløver-korn-korn-ærter-korn med udlæg (ref. planteavlskonsulent Christian Petersen, Økologisk Landsforening). Det betyder så også, at markerne kan få udbragt husdyrgødning op til den maksimale kvælstofnorm for afgrøden. Det vises også i de indsendte gødningsregnskaber (2009, 2010 og 2011) for Rosilde Højgaard, CVR , at enkelte marker et blevet tildelt op til 2 DE/ha i husdyrgødning pr. år. Dermed kan udbringningen af husdyrgødningen i worst-case situationer jf. Miljøstyrelsens vejledning give anledning til en merbelastning på mere end 1 kg N/ha/år på den del af naturarealerne, der støder op til udbringningsarealet. 6 Rapporten fra DMU Ammoniak i landbrug og natur 27

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr. Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Kaj Andersen Sentvedvej 20A 5853 Ørbæk Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Bo Clausen Tlf. 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk

Læs mere

0 2,5 kilometer Kertemindevej 250 arealgodkendelse Oversigtskort, alle arealer Bilag 1 Odense Kommune Nørregade 36-38, 5000 Odense C Tlf. 65512525 Initialer: tsan Dato: 03.12.2015 Beskyttede naturområder

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr.

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr. Teknik- og Miljøafdeling Henrik Dahlhede Huslodderne 10 5853 Ørbæk Dato: 11-09-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/8549. Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Gedsbergvej 16, 5540 Ullerslev, cvr-nr.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Gedsbergvej 16, 5540 Ullerslev, cvr-nr. Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Anne-Marie Krogsgård Vejlebæksvej 10 5300 Kerteminde Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Bo Clausen Tlf. 6333 7159 E-mail:

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på Ørbæklunde Gods, matr.nr. 26b m.fl. beliggende Ørbæklundevej 1, 5853 Ørbæk, cvr-nr.

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på Ørbæklunde Gods, matr.nr. 26b m.fl. beliggende Ørbæklundevej 1, 5853 Ørbæk, cvr-nr. Teknik- og Miljøafdeling Lars-Hågen Lange Ørbæklunde Gods Ørbæklundevej 1 5853 Ørbæk Dato: 30-11-2007 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/7286. Miljøgodkendelse

Læs mere

Nedenstående ses Kerteminde Kommunes vurdering af og vilkår til arealerne.

Nedenstående ses Kerteminde Kommunes vurdering af og vilkår til arealerne. Odense Kommune Att.: Tine Skyttegård Andreasen Sendt pr. mail Side1/5 Miljø- og Kulturforvaltning Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf.: 65 15 14 66 Fax: 65 15 14 99 Email: tbj@kerteminde.dk www.kerteminde.dk

Læs mere

Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune

Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune Billund Kommune Att.: Rikke Holm Sennels Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune Billund Kommune har den 28. september 2015 anmodet Vejle Kommune om en udtalelse i forbindelse med miljøgodkendelse

Læs mere

Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune

Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune Billund Kommune Verden 1 7200 Grindsted Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune Billund Kommune har den 18. maj anmodet Vejle Kommune om en udtalelse i forbindelse med miljøgodkendelse af Bækgårdsvej

Læs mere

INDLEDNING...3 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE...4

INDLEDNING...3 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE...4 Tillæg til eksisterende miljøgodkendelse på landbrugsejendommen Kildegårdsvej 1, 5853 Ørbæk. Etablering af to gyllebeholdere i det åbne land December 2013 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 TILLÆG TIL

Læs mere

16 godkendelse Miljøgodkendelse af dyrkningsarealer tilhørende ejendommen Øksendrupvej 53A 5871 Frørup. CVR. nr

16 godkendelse Miljøgodkendelse af dyrkningsarealer tilhørende ejendommen Øksendrupvej 53A 5871 Frørup. CVR. nr 16 godkendelse Miljøgodkendelse af dyrkningsarealer tilhørende ejendommen Øksendrupvej 53A 5871 Frørup. CVR. nr. 16584177. September 2010 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 MILJØGODKENDELSE... 4 AFGØRELSE...

Læs mere

Arealer og oplysninger om arealerne omfattet af dette tillæg fremgår af bilag 1 og bilag 2.

Arealer og oplysninger om arealerne omfattet af dette tillæg fremgår af bilag 1 og bilag 2. GÅRDEJER BJARNE NIELSEN Blenstrupvej 15 8983 Gjerlev J Miljø og Teknik Miljø natur og landbrug Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 89151507 www.randers.dk 22-2-2016 / 09.17.22-P19-4-15

Læs mere

TILLÆG TIL 16 MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL 16 MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL 16 MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL 16 MILJØGODKENDELSE TIL UDBRINGNING AF HUSDYRGØDNING OG ANDEN ORGANISK GØDNING PÅ AREALER UNDER BEDRIFTEN BRARUPVEJ 23, 4840 NR. ALSLEV. GULDBORGSUND KOMMUNE DECEMBER

Læs mere

Tillæg nr. 3 til miljøgodkendelse af husdyrbrug

Tillæg nr. 3 til miljøgodkendelse af husdyrbrug TEKNIK OG MILJØ Tillæg nr. 3 til miljøgodkendelse af husdyrbrug Grønnevej 11/13 8500 Grenaa Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Tillæg nr. 3 til miljøgodkendelse af

Læs mere

16 godkendelse Miljøgodkendelse af dyrkningsarealer tilhørende ejendommen Holmevej 6, 5853 Ørbæk. CVR. nr ,

16 godkendelse Miljøgodkendelse af dyrkningsarealer tilhørende ejendommen Holmevej 6, 5853 Ørbæk. CVR. nr , 16 godkendelse Miljøgodkendelse af dyrkningsarealer tilhørende ejendommen Holmevej 6, 5853 Ørbæk. CVR. nr. 12061242, September 2010 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 MILJØGODKENDELSE... 4 AFGØRELSE...

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Søgyden Teknik- og Miljøafdeling Jan Hansen Søgyden 15 5540 Ullerslev Dato: 16-06-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/6805. Miljøtilladelse til ændring

Læs mere

21-8. Odense Kommune

21-8. Odense Kommune Udbringningsarealer Beskyttede naturområder ( 3) 00 Mose Stalde Gyllebeholder Sø Eng Overdrev Kommunegrænse Internationalt beskyttet natur EF-Habitatområde 1800 1800 meter meter 360 360 meter meter Strandeng

Læs mere

AFGØRELSE i sag om 16-godkendelse af bedrift på Avnøvej 15 i Vordingborg Kommune

AFGØRELSE i sag om 16-godkendelse af bedrift på Avnøvej 15 i Vordingborg Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 27. november 2015 J.nr.: NMK-133-00154 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om 16-godkendelse af bedrift på Avnøvej 15 i Vordingborg

Læs mere

Miljøgodkendelse af udbringningsarealer tilhørende ejendommen Sentvedvej 43, 5871 Frørup. Cvr. nr

Miljøgodkendelse af udbringningsarealer tilhørende ejendommen Sentvedvej 43, 5871 Frørup. Cvr. nr Miljøgodkendelse af udbringningsarealer tilhørende ejendommen Sentvedvej 43, 5871 Frørup. Cvr. nr. 14360174 Juli 2012 16-GODKENDELSE Indholdsfortegnelse BAGGRUND... 3 MILJØGODKENDELSE... 4 IKKE-TEKNISK

Læs mere

Miljøgodkendelse af arealer

Miljøgodkendelse af arealer Miljøgodkendelse efter 16 i Husdyrgodkendelsesloven Miljøgodkendelse af arealer Sven Andersen Godthåbsvej 4, 4660 Store Heddinge Godkendelsesdato 19. januar 2017 Teknik & Miljø Indhold... Fejl! Bogmærke

Læs mere

Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk. Den 26. februar 2013

Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk. Den 26. februar 2013 Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk Den 26. februar 2013 Bærsholmvej 23 7800 Skive - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 19 f. Skive Kommune har den

Læs mere

Miljøgodkendelse af udbringningsarealer tilhørende ejendommen Banemarken 1, 5853 Ørbæk

Miljøgodkendelse af udbringningsarealer tilhørende ejendommen Banemarken 1, 5853 Ørbæk Miljøgodkendelse af udbringningsarealer tilhørende ejendommen August 2016 Indholdsfortegnelse Indhold INDLEDNING... 3 MILJØGODKENDELSE... 4 IKKE-TEKNISK RESUMÉ... 4 AFGØRELSE... 4 BORTFALD OG KONTINUITETSBRUD...

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Billund Kommune modtog den 5. februar 2014 en ansøgning om miljøgodkendelse

Læs mere

Afgørelse om udvidelse i eksisterende stalde

Afgørelse om udvidelse i eksisterende stalde 1 of 9 Solvang I/S 17-12-2014 Hejlskovvej 25 Sagsnr.: 14/38064 8544 Mørke Sagsbehandler: Tove Heidmann Tlf.: +4587535528 Afgørelse om udvidelse i eksisterende stalde Syddjurs Kommune har den 31. oktober

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 16 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 3 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 16 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 3 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 16 Godkendelse Ansøgningsnummer 65113 Version 3 Dato 15 05 2014 00:00:00 Navn Richard Peeters Adresse Slaugvej 8 Telefon 75 33 32 51 Mobil 20992150 E Mail Kort

Læs mere

AREALGODKENDELSE. Hjortdalvej 74, 9690 Fjerritslev

AREALGODKENDELSE. Hjortdalvej 74, 9690 Fjerritslev AREALGODKENDELSE Hjortdalvej 74, 9690 Fjerritslev Godkendelsesdato / offentliggørelse: 15/7 2010 og 20/7 2010 Indholdsfortegnelse: Vilkår... 3 Projektbeskrivelse... 5 Kommunens vurdering af miljøbelastningen...

Læs mere

Miljøgodkendelse af arealerne til Nymarksvej 12, 5471 Søndersø

Miljøgodkendelse af arealerne til Nymarksvej 12, 5471 Søndersø Henrik Skovgaard Larsen Nymarksvej 12 5471 Søndersø TEKNIK OG MILJØ Dato: 16.08.2007 J.nr. 2007050234/jpa Ref. Miljøgodkendelse af arealerne til Nymarksvej 12, 5471 Søndersø Resumé Henrik Skovgaard Larsen

Læs mere

I/S Skovgaard Yttrupvej 9 Yttrup 7870 Roslev Den 3. december 2014

I/S Skovgaard Yttrupvej 9 Yttrup 7870 Roslev Den 3. december 2014 I/S Skovgaard Yttrupvej 9 Yttrup 7870 Roslev leneogib@gmail.com Den 3. december 2014 Yttrupvej 9 7870 Roslev - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 32 - uden nabohøring Skive Kommune har

Læs mere

Gårdejer Jens Gudiksen Vestergaard Andrupvej 9 Oddense 7860 Spøttrup gudiksen@fiberpost.dk. Den 9. oktober 2014

Gårdejer Jens Gudiksen Vestergaard Andrupvej 9 Oddense 7860 Spøttrup gudiksen@fiberpost.dk. Den 9. oktober 2014 Gårdejer Jens Gudiksen Vestergaard Andrupvej 9 Oddense 7860 Spøttrup gudiksen@fiberpost.dk Den 9. oktober 2014 Andrupvej 9, 7860 Spøttrup - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 32 - Uden

Læs mere

Miljøgodkendelse af udbringningsarealer tilhørende ejendommen Kildevænget 3, 5871 Frørup. Cvr

Miljøgodkendelse af udbringningsarealer tilhørende ejendommen Kildevænget 3, 5871 Frørup. Cvr Miljøgodkendelse af udbringningsarealer tilhørende ejendommen Kildevænget 3, 5871 Frørup. Cvr. 17523910 Juli 2012 Indholdsfortegnelse BAGGRUND... 3 MILJØGODKENDELSE... 4 IKKE-TEKNISK RESUMÉ... 4 AFGØRELSE...

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Teknik- og Miljøafdeling Bjørn Ø. Nielsen Vældegaard Sulkendrupvej 19 5800 Nyborg Dato: 03-07-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 08/1094. Vurdering af anmeldelse

Læs mere

Afgørelse vedrørende udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, 2. anmeldelse

Afgørelse vedrørende udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, 2. anmeldelse ASHØJGÅRD V/LARS THOMSEN Kåtrupvej 52 8990 Fårup Miljø og Teknik Miljø natur og landbrug Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 89151507 www.randers.dk 11 3 2016 / 09.17.46 P19 1 16 Afgørelse

Læs mere

Anmeldelse af udskiftning af udbringningsarealer skal sendes til kommunen før planårets begyndelse den 1. august.

Anmeldelse af udskiftning af udbringningsarealer skal sendes til kommunen før planårets begyndelse den 1. august. Notat Erhverv Anmeldelse af udskiftning af udbringningsarealer Den 25. august 2008 I medfør af husdyrgodkendelseslovens 17, stk. 3 er der fastsat regler om anmeldelse af udskiftning af udbringningsarealer.

Læs mere

10 miljøtilladelse. af græssende kvæghold. Sønderskov. beliggende Sønderskovvej 9, Venø. meddelt den 14. september 2016

10 miljøtilladelse. af græssende kvæghold. Sønderskov. beliggende Sønderskovvej 9, Venø. meddelt den 14. september 2016 POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK 10 miljøtilladelse af græssende kvæghold Sønderskov beliggende Sønderskovvej 9, Venø meddelt den

Læs mere

Jan Hørby Gammel Hald Vej 10 Gl. Hald 7840 Højslev Den 7. januar 2013

Jan Hørby Gammel Hald Vej 10 Gl. Hald 7840 Højslev Den 7. januar 2013 Jan Hørby Gammel Hald Vej 10 Gl. Hald 7840 Højslev jan_hoerby@snmail.dk Den 7. januar 2013 Gammel Hald Vej 10 7840 Højslev - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 19 f. Skive Kommune har

Læs mere

Miljøgodkendelse af udbringningsarealer tilhørende ejendommen Ellingevej 55, 5540 Ullerslev

Miljøgodkendelse af udbringningsarealer tilhørende ejendommen Ellingevej 55, 5540 Ullerslev Miljøgodkendelse af udbringningsarealer tilhørende ejendommen Ellingevej 55, 5540 Ullerslev April 2016 Indholdsfortegnelse BAGGRUND... 3 MILJØGODKENDELSE... 4 IKKE-TEKNISK RESUMÉ... 4 AFGØRELSE... 4 VILKÅR

Læs mere

Bemærk at denne afgørelse ikke omfatter eventuelle yderligere nødvendige tilladelser. Herunder fx byggetilladelser og lignende.

Bemærk at denne afgørelse ikke omfatter eventuelle yderligere nødvendige tilladelser. Herunder fx byggetilladelser og lignende. LARS TOLBORG Løgstørvej 96B 9500 Hobro Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 09.17.48-P19-1-16 Ref.: Kristina

Læs mere

Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn

Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt for

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071 Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger CVR.nr 29806071 30. maj 2013 Miljøgodkendelse Baggrund Enghavegård ApS har den 21. september 2010 fået

Læs mere

Afgørelse om udvidelse i eksisterende stalde

Afgørelse om udvidelse i eksisterende stalde Solvang I/S 14-03-2016 Hejlskovvej 25 Sagsnr.: 16/3050 8544 Mørke Sagsbehandler: Tove Heidmann Tlf.: +4587535528 Afgørelse om udvidelse i eksisterende stalde Syddjurs Kommune har den 11. januar 2016 modtaget

Læs mere

Hjælp til husdyrgodkendelser

Hjælp til husdyrgodkendelser Dato: 14. januar 2015 Sagsbehandler: Therese Nissen, tgdn@dn.dk, 31 19 32 31 Hjælp til husdyrgodkendelser Start med: Hvornår er der klagefrist (hvis der ikke står en dato, er det 4 uger fra godkendelsesdato)?

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealer tilhørende bedriften Villumstrupvej 5, 5853 Ørbæk.

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealer tilhørende bedriften Villumstrupvej 5, 5853 Ørbæk. Miljøgodkendelse af dyrkningsarealer tilhørende bedriften Villumstrupvej 5, 5853 Ørbæk. juli 2010 Indholdsfortegnelse BAGGRUND... 3 MILJØGODKENDELSE... 4 AFGØRELSE... 4 VILKÅR FOR GODKENDELSE... 4 OFFENTLIGGØRELSE...

Læs mere

Afgørelse om udvidelse af dyrehold (fulde stalde) Bjergvej 8, 5900 Rudkøbing. CVR nr p.nr og CHR nr

Afgørelse om udvidelse af dyrehold (fulde stalde) Bjergvej 8, 5900 Rudkøbing. CVR nr p.nr og CHR nr Bjerggården I/S Bjergvej 8 Illebølle 5900 Rudkøbing Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 03-03-2016 J. nr.

Læs mere

Miljøafdelingen 2015. Miljøgodkendelse. Ydunvej 4 4241 Vemmelev

Miljøafdelingen 2015. Miljøgodkendelse. Ydunvej 4 4241 Vemmelev Miljøafdelingen 2015 Miljøgodkendelse Ydunvej 4 4241 Vemmelev INDHOLD Anmeldelse af skift i dyretype... 4 Baggrund... 4 Afgørelse... 4 Øvrige bestemmelser... 4 Partshøring... 4 Bortfald... 4 Delvis udnyttelse...

Læs mere

UDBRINGNING AF HUSDYRGØDNING ER IKKE GODKENDEL- SESPLIGTIG

UDBRINGNING AF HUSDYRGØDNING ER IKKE GODKENDEL- SESPLIGTIG Lars Andersen Gårdvej 4 4871 Horbelev CVR.nr. 75380356 05-08-2015 UDBRINGNING AF HUSDYRGØDNING ER IKKE GODKENDEL- SESPLIGTIG Guldborgsund Kommune har den 28. juni 2015 modtaget anmeldelse om udbringning

Læs mere

Tjekskema Miljøgodkendelser efter 16 Skal desuden anvendes ved høringer fra nabokommuner tist Sagsnr.. Sagsbehandler: Start dato:

Tjekskema Miljøgodkendelser efter 16 Skal desuden anvendes ved høringer fra nabokommuner tist Sagsnr.. Sagsbehandler: Start dato: Tjekskema Miljøgodkendelser efter 16 Skal desuden anvendes ved høringer fra nabokommuner 08-02-2011 tist Sagsnr.. Sagsbehandler: Start dato: Ansøger navn: Bopælsadresse: Email: Tlf. & mb: Ejendommens adresse:

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 16 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 7 Dato :00:00. Type. KK Agro Adresse.

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 16 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 7 Dato :00:00. Type. KK Agro Adresse. husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 16 Godkendelse Ansøgningsnummer 91795 Version 7 Dato 22-12-2016 00:00:00 Navn KK Agro Adresse Sæbyvej 11 A Telefon 40420410 Mobil E-Mail jekaptain@fiberpost.dk

Læs mere

Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens Have 15, 5762 V. Skerninge, CVR nr.:

Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens Have 15, 5762 V. Skerninge, CVR nr.: Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE. Svinebruget Gårdkærsvej 27, 9440 Aabybro

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE. Svinebruget Gårdkærsvej 27, 9440 Aabybro TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Svinebruget Gårdkærsvej 27, 9440 Aabybro Godkendelsesdato / offentliggørelse: 10.4.2015 Indhold Indhold... 2 1.1. Jammerbugt Kommunes afgørelse... 3 1.2. Vilkår for tillæg til

Læs mere

FREDERIKSENS ALLE 4B, 5853 ØRBÆK

FREDERIKSENS ALLE 4B, 5853 ØRBÆK Miljøgodkendelse af dyrkningsarealer tilhørende ejendommen Frederiksens Alle` 4B, 5853 Ørbæk. September 2010 Indholdsfortegnelse BAGGRUND... 3 MILJØGODKENDELSE... 4 AFGØRELSE... 4 VILKÅR FOR GODKENDELSE...

Læs mere

Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø. CVR.nr.:

Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø. CVR.nr.: Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø CVR.nr.: 19724174 Februar 2013 Indholdsfortegnelse ANMELDELSE AF UDVIDELSE AF DYREHOLD I EKSISTERENDE STALDE. 4 BAGGRUND...

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde

Læs mere

Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge

Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt for udvidelse

Læs mere

16 MILJØGODKENDELSE. Planteavlsbruget på Mustrupvej 29, 8320 Mårslet. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune

16 MILJØGODKENDELSE. Planteavlsbruget på Mustrupvej 29, 8320 Mårslet. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune 16 MILJØGODKENDELSE Efter lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, 16 Planteavlsbruget på Mustrupvej 29, 8320 Mårslet Dato for gyldighed: 12.

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende. Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende. Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn Godkendelsen omfatter: Ejede og forpagtede arealer Adresse: Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn Godkendelsen er

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligtig udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde I/S Pedersminde Århusvej 77, 8500 Grenaa Efter 17 stk.

Afgørelse om ikke godkendelsespligtig udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde I/S Pedersminde Århusvej 77, 8500 Grenaa Efter 17 stk. Afgørelse om ikke godkendelsespligtig udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde I/S Pedersminde Århusvej 77, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Afgørelsesdato den

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485 Mogens Elnegaard Haveskovvej 2 5932 Humble Læring og Vækst Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 21-04-2015

Læs mere

Bilag til notat om Miljøklagenævnets praksis i sager om miljøgodkendelser af husdyrbrug af 6. juli 2009

Bilag til notat om Miljøklagenævnets praksis i sager om miljøgodkendelser af husdyrbrug af 6. juli 2009 Notits Erhverv J.nr. Ref. LOG & HKJ Den 6. juli 2009 Bilag til notat om Miljøklagenævnets praksis i sager om miljøgodkendelser af husdyrbrug af 6. juli 2009 Miljøklagenævnet henviser i en række afgørelser

Læs mere

Indledning. Kildegård I/S v. Ejner og Lars Christoffersen Kildegårdsvej 1 Svindinge 5853 Ørbæk

Indledning. Kildegård I/S v. Ejner og Lars Christoffersen Kildegårdsvej 1 Svindinge 5853 Ørbæk Kildegård I/S v. Ejner og Lars Christoffersen Kildegårdsvej 1 Svindinge 5853 Ørbæk Teknik- og Miljøafdelingen Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk

Læs mere

Notat. Baggrund for fastsættelse af beskyttelsesniveauerne

Notat. Baggrund for fastsættelse af beskyttelsesniveauerne Notat Erhverv J.nr. Ref. Den 15. december 2009 I dette notat gøres der rede for, hvorfor overholdelse af husdyrgodkendelseslovens beskyttelsesniveauer normalt betyder, at projektets påvirkning ligger under

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse

Læs mere

Anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Bukkerupvej 67, 4340 Tølløse.

Anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Bukkerupvej 67, 4340 Tølløse. Jacob Vallø Hansen Dato: 5. december 2014 Bukkerupvej 67 Sagsb.: Heras 4340 Tølløse Sagsnr.: 14/67669 Dir.tlf.: 72 36 41 20 E-mail: Landbrug@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Anmeldelse af skift i dyretype

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende. Rødeledsvej 8, 5892 Gudbjerg Sydfyn

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende. Rødeledsvej 8, 5892 Gudbjerg Sydfyn Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende Rødeledsvej 8, 5892 Gudbjerg Sydfyn Godkendelsen omfatter: Ejede og forpagtede arealer Adresse: Rødeledsvej 8, 5892 Gudbjerg Sydfyn Godkendelsen er meddelt

Læs mere

Miljøgodkendelse til. Dyrkningsarealerne tilhørende. Ørbækvej 203, 5882 Vejstrup

Miljøgodkendelse til. Dyrkningsarealerne tilhørende. Ørbækvej 203, 5882 Vejstrup Miljøgodkendelse til Dyrkningsarealerne tilhørende Ørbækvej 203, 5882 Vejstrup Godkendelsen omfatter: Ejede dyrkningsarealer Adresse: Ørbækvej 203, 5882 Vejstrup Godkendelsen er meddelt til: Flemming Wulff

Læs mere

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Lars Remme Larsen Stradevej 1 7550 Sørvad Afgørelsesdato:

Læs mere

Tillæg 4 til. miljøgodkendelsen på husdyrbruget Tørringgaard. Skovsrodvej 20, 8680 Ry

Tillæg 4 til. miljøgodkendelsen på husdyrbruget Tørringgaard. Skovsrodvej 20, 8680 Ry Tillæg 4 til miljøgodkendelsen på husdyrbruget Tørringgaard Skovsrodvej 20, 8680 Ry - efter 12 lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Afgørelsesdato: 30. januar 2017 Registreringsblad Tillæg 4 til

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Kædebyvej 28, 5932 Humble.

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Kædebyvej 28, 5932 Humble. Bjarne Larsen Kædebyvej 28 5932 Humble Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 17-02-2016 J. nr. 16/1084 Ref:

Læs mere

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Allan Pedersen Nr Karstoftvej 32 6933 Kibæk Afgørelsesdato:

Læs mere

Vurdering af muligheden for at undlade bræmmer med teknikkrav op til kategori 2-heder og -overdrev i relationen til VVM-direktivet

Vurdering af muligheden for at undlade bræmmer med teknikkrav op til kategori 2-heder og -overdrev i relationen til VVM-direktivet NOTAT Miljøstyrelsen Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning J.nr. MST-1249-00139 Den 27. januar 2017 Vurdering af muligheden for at undlade bræmmer med teknikkrav op til kategori 2-heder og -overdrev

Læs mere

Miljøgodkendelse. af udspredningsarealer tilhørende Saltoftevej 3, 4295 Stenlille

Miljøgodkendelse. af udspredningsarealer tilhørende Saltoftevej 3, 4295 Stenlille af udspredningsarealer tilhørende Saltoftevej 3, 4295 Stenlille 16 Lov nr. 1572 af 20. december 2006 om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug Dato for gyldighed 19. september 2016 Teknik, Miljø og Drift Rådhusvej

Læs mere

Kvægbrug på Engvej 238, 9440 Aabybro

Kvægbrug på Engvej 238, 9440 Aabybro Kvægbrug på Engvej 238, 9440 Aabybro 1 Offentliggørelse 20. januar 2009 Tilladelse til ændring af husdyrbruget på ejendommen Martin Olsen har ansøgt om en 10 tilladelse på adressen Engvej 238, 9440 Aabybro.

Læs mere

By og Landskab har den 1. november 2013 modtaget din anmeldelse om emissionsorienteret produktionstilpasning og skift i dyretype.

By og Landskab har den 1. november 2013 modtaget din anmeldelse om emissionsorienteret produktionstilpasning og skift i dyretype. Jesper Nygård Knudsen Dato: 06-01-2014 Nybyvej 17 4390 Vipperød Sagsnr.: 13/57433 Sagsb.: Henriette Fries Dir.tlf.: 7236 8066 E-mail: hfrie@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Afgørelse til udvidelse af dyrehold

Læs mere

TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TIL SLAGTEKALVEPRODUKTION PÅ BRARUPVEJ 16, 4840 NR. ALSLEV GULDBORGSUND KOMMUNE JULI 2013 SAGSNR.:13/28470 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Resume, vurdering

Læs mere

Miljøgodkendelse af udspredningsarealer

Miljøgodkendelse af udspredningsarealer BYG OG MILJØ Miljøgodkendelse af udspredningsarealer Fuglebækvej 2 Tilhørende Arne Pedersen Fuglebækvej 2 8570 Trustrup - 1 - Miljøgodkendelse af husdyrbrug i henhold til lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug,

Læs mere

46-udtalelse Mølgårdvej 18, 7200 Grindsted

46-udtalelse Mølgårdvej 18, 7200 Grindsted Billund Kommune, Teknik og Miljø Att. Rikke Sennels Jorden Rundt 1 7200 Grindsted Teknik og Miljø Toften 2 6818 Årre Tlf. 7994 6800 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk 46-udtalelse Mølgårdvej 18,

Læs mere

Ansøgning om miljøgodkendelse af svineproduktion på Kværndrup Vænge 17, 5772 Kværndrup, med tilhørende udbringningsarealer.

Ansøgning om miljøgodkendelse af svineproduktion på Kværndrup Vænge 17, 5772 Kværndrup, med tilhørende udbringningsarealer. Notat Ansøgning om miljøgodkendelse af svineproduktion på Kværndrup Vænge 17, 5772 Kværndrup, med tilhørende udbringningsarealer Udarbejdet af: Jacob Sterup Dato: 27-02-2008 Sagsid.: 09.02.15-P19-39-07

Læs mere

Miljøgodkendelse af udbringningsarealer. Mosevej 2, 4653 Karise. Efter 16 i husdyrgodkendelsesloven

Miljøgodkendelse af udbringningsarealer. Mosevej 2, 4653 Karise. Efter 16 i husdyrgodkendelsesloven Miljøgodkendelse af udbringningsarealer Mosevej 2, 4653 Karise Efter 16 i husdyrgodkendelsesloven ANSØGER: Gunner Meiner Pedersen MYNDIGHED: Faxe Kommune Ejendomsoplysninger: Mosevej 2 Natur og Miljø 4653

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Miljøgodkendelse af husdyrbrug

Tillæg nr. 2 til Miljøgodkendelse af husdyrbrug UdkastUUE U Trafik og Miljø Dato: 16.12.2011 Reference: Jens Rasmussen /anje Direkte telefon: 89 59 40 14 E-mail: jenr@norddjurs.dk Journalnr.: 09/14 Tillæg nr. 2 til Miljøgodkendelse af husdyrbrug på

Læs mere

Jørgen Pedersen Siø 12, 5900 Rudkøbing. Afgørelse om udvidelse af dyrehold, Siø 12, 5900 Rudkøbing, CVR nr.: 11857191

Jørgen Pedersen Siø 12, 5900 Rudkøbing. Afgørelse om udvidelse af dyrehold, Siø 12, 5900 Rudkøbing, CVR nr.: 11857191 Jørgen Pedersen Siø 12, 5900 Rudkøbing Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om udvidelse af dyrehold, Siø 12, 5900 Rudkøbing,

Læs mere

#split# Tilladelse til udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde - Bjørnbækvej 12, 9320 Hjallerup

#split# Tilladelse til udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde - Bjørnbækvej 12, 9320 Hjallerup #split# CHRISTIAN LARSEN Bjørnbækvej 12 9320 Hjallerup Sendt til virksomhedens digitale postkasse via CVR.nr. 69104010 Kopi sendt til AgriNord, att. Tina Madsen Plan og Miljø Dato: 08-12-2014 Sags. nr.:

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til skift mellem dyretyper - Odensevej 50, 5540 Ullerslev.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til skift mellem dyretyper - Odensevej 50, 5540 Ullerslev. Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Til sagens parter Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk sikkerepost@nyborg.dk Sagsansvarlig: Elisabeth Oxenbøll Sørensen Tlf. 6333 6835

Læs mere

Miljøgodkendelse af arealer til

Miljøgodkendelse af arealer til af arealer til Lille Østrupvej 14, Østrup, 9530 Støvring 16 Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dato for offentliggørelse DATO 2014 Journal nr. 09.17.22-P19-6750-12

Læs mere

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Kilsgårdvej 4, 7700 Thisted 22. juni 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 31 i Bekendtgørelse

Læs mere

Produktionen på ejendommen må maximalt være 56,6 DE i heste.

Produktionen på ejendommen må maximalt være 56,6 DE i heste. Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Allé 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 56 09 HANDEL MED HESTE JOHN BYRIALSEN Vievej 24 8832 Skals virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk 10 tilladelse til etablering/lovliggørelse

Læs mere

Niels Overgaard Sørensen Elmegårdsvej Odder Sags Id

Niels Overgaard Sørensen Elmegårdsvej Odder Sags Id Niels Overgaard Sørensen Elmegårdsvej 102 8300 Odder Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Anmeldelse af udvidelse i eksisterende stalde Odder Kommune har den 12. december 2011 modtaget anmeldelse fra Niels Overgaard

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse efter godkendelsesbekendtgørelsens 1 32 på ejendommen Hobrovej 10, 9550 Mariager

Afgørelse vedr. anmeldelse efter godkendelsesbekendtgørelsens 1 32 på ejendommen Hobrovej 10, 9550 Mariager BGAGRO I/S Fjelstedvej 4 9550 Mariager Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 09.17.46-P19-3-14 Ref.: Charlotte

Læs mere

AREALGODKENDELSE. Vesterbyvej 10, 9460 Brovst

AREALGODKENDELSE. Vesterbyvej 10, 9460 Brovst AREALGODKENDELSE Vesterbyvej 10, 9460 Brovst Godkendelsesdato / offentliggørelse: 29. september 2016 Indholdsfortegnelse: Ejer og driftsforhold... 3 Miljøgodkendelse efter Husdyrloven... 3 Generelle forhold...

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE. Minkfarmen Grønborgvej 16, 9700 Brønderslev

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE. Minkfarmen Grønborgvej 16, 9700 Brønderslev TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Minkfarmen Grønborgvej 16, 9700 Brønderslev Godkendelsesdato / offentliggørelse: 25. maj 2016 Indhold Indhold... 2 Ejer og driftsforhold... 3 Miljøgodkendelse efter Husdyrloven...

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde efter 32 på

Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde efter 32 på POSTBOKS 19 ØSTERGADE 11-15 7600 STRUER T: 96 84 84 84 F: 96 84 81 09 E: STRUER@STRUER.DK WWW.STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde

Læs mere

Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder)

Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Tilladelsesordningen Etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug for mere end 15 DE og op til 75 DE

Læs mere

Svend Erik Bak Lægdsgårdsvej Ikast 25. februar 2016 Anmeldelse af skift i dyretype, Lægdsgårdsvej 6, 7430 Ikast

Svend Erik Bak Lægdsgårdsvej Ikast 25. februar 2016 Anmeldelse af skift i dyretype, Lægdsgårdsvej 6, 7430 Ikast Svend Erik Bak Lægdsgårdsvej 6 7430 Ikast 25. februar 2016 Anmeldelse af skift i dyretype, Lægdsgårdsvej 6, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har onsdag den 24. februar 2016, modtaget en anmeldelse efter

Læs mere

Skift i dyretype- afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring af ejendommen Bøgeskovvej

Skift i dyretype- afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring af ejendommen Bøgeskovvej Skift i dyretype- afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring af ejendommen Bøgeskovvej 18, 8355 Solbjerg Aarhus Kommune har den 3. maj 2013 modtaget anmeldelse efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Efter Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, 12

MILJØGODKENDELSE. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Efter Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, 12 TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune MILJØGODKENDELSE Efter Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, 12 Husdyrbruget på Bals Mark 5, 8541 Skødstrup Dato for gyldighed: 12. august

Læs mere

Trolddal Aps Trolddalsvej Solbjerg. Natur og Miljø. Den 15. marts 2013

Trolddal Aps Trolddalsvej Solbjerg. Natur og Miljø. Den 15. marts 2013 Trolddal Aps Trolddalsvej 7 8355 Solbjerg Den 15. marts 2013 Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring af ejendommen Bøgeskovvej 18, 8355 Solbjerg Aarhus

Læs mere

16 Miljøgodkendelse. Vandmøllevej 20, marts miljøgodkendelse af

16 Miljøgodkendelse. Vandmøllevej 20, marts miljøgodkendelse af 16 Miljøgodkendelse Vandmøllevej 20, marts 2013 16 miljøgodkendelse af dyrkningsarealer Vandmøllevej 20, 5500 Middelfart Dato for gyldighed: 26. marts 2013 Copyright Cowi A/S Datablad 16 miljøgodkendelse

Læs mere

Afgørelse efter 32 - Emissionsorienteret produktionstilpasning, Heslevej 23, 5610 Assens

Afgørelse efter 32 - Emissionsorienteret produktionstilpasning, Heslevej 23, 5610 Assens Marxen I/S Halstedvej 21 5620 Glamsbjerg 14-12-2016 Sags id: 16/25760 Afgørelse efter 32 - Emissionsorienteret produktionstilpasning, Heslevej 23, 5610 Assens Stald- og gødningsanlæg, Heslevej 23 (luftfoto

Læs mere

Afgørelse om accept af udvidelse af dyreholdet i eksisterende stalde på husdyrbruget Sneum Kirkevej 9,

Afgørelse om accept af udvidelse af dyreholdet i eksisterende stalde på husdyrbruget Sneum Kirkevej 9, Gunnar Hansen Sneum Kirkevej 9 Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 3. december 2013 Journal nr. 2013-26942 Sagsbehandler Thomas Løkkebø Telefon direkte 76 16 51 23 Afgørelse om accept af udvidelse af dyreholdet

Læs mere

Tillæg til 11 miljøgodkendelse på Haverslevvej 138, Kragelund, 9610 Nørager

Tillæg til 11 miljøgodkendelse på Haverslevvej 138, Kragelund, 9610 Nørager Center Natur og Miljø POUL ERIK DALUM Haverslevvej 138 Kragelund 9610 Nørager E-mail: ped@haverslevnet.dk Hobrovej 88 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.17.17-P19-3-13

Læs mere

Inge Lise Olsen Himmerigsvejen 1 9940 Læsø Via mail: Himmeriget@live.dk

Inge Lise Olsen Himmerigsvejen 1 9940 Læsø Via mail: Himmeriget@live.dk Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Inge Lise Olsen Himmerigsvejen 1 9940 Læsø Via mail: Himmeriget@live.dk Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr.

Læs mere

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Ammekvæg Agerholmvej 4, 7700 Thisted 13. december 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 31 i

Læs mere

Godkendelse af arealer Februar Elholtvej 15, 8581 Nimtofte

Godkendelse af arealer Februar Elholtvej 15, 8581 Nimtofte Godkendelse af arealer Februar 2009 Elholtvej 15, 8581 Nimtofte 1 Resumé... 2 2 Godkendelse... 3 3 Vilkår... 4 3.1 Generelt... 4 3.2 Udbringningsarealer... 4 3.2.1 Arealanvendelse... 4 3.3 Tilsyn, kontrol

Læs mere