l e tte ls e r til tje n e s te d o k u m e n te r. Reglem ent I O s t g ^ g ^...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "l e tte ls e r til tje n e s te d o k u m e n te r. Reglem ent I... 41. 159. 229. 315. O s t g ^ g ^..."

Transkript

1 Register I. U dsendelser T je n e s te d o k u m e n te r. Reglem ent IX B. M ateriel. F o rte g n e lse over teknisk m ateriel... Vejledning for b rev sam lere ved b re v sam lin g ssted er u den om deling sam t for b e s ty re re af p o s tin d le v e rin g ss te d e r... B rev p o sttak st p ak k e p o sttak st , T e lefo n ta k st... Te e g ra m ta k s t U denrigsk a v isfo rte g n e ls e....^ « , U denrigsk a v isto rte g n e ls e , , P ostbefordringen i indlan d et P ostforbindelsen til udlandet sam t til F æ rø e rn e og G rø n la n d , 205, 237, 255, 293, 321, P ^ d elin g stid e r i by- og la n d d istrik te rn e o rte g n else over p o s th u s e i D anm ark adefortegnelse for det københavnske postom råde sam t for O dense. Ålborg og Århus med forstæ der Ny udgave af Telefonliste... erso n alet i P o st- og T e le g ra fv æ s e n e t...*... B eretning o g sta tistik Brugstariffen... Erindringsliste for p o s tk o n to re r ngerig et D anm arks H an d els-k ale n d er H åndbog 2... P ostg an g en i p å sk e n m.v... *... telblad og reg ister til O fficielle M e d d e le ls e r l e tte ls e r til tje n e s te d o k u m e n te r. Reglem ent I Rettelser til reglem enter ll-iv... Heglement... F*e9lement IX B... Reglement XII ^ryksagst0rt e g n eisen ejledning for p o s tb u d p e rso n a le t.... ejledning for la n d p o stb u d e... *... aning for p o s te k sp e d itø re r og b rev sam lere... a k k e p o sttak st e*efontakst... :... m s tningstabeller... 13, 23, 35, 41, 47, 53, 71, , , 229, 233, 237, 241, 245, 255, 269, 279, 293, 297, 307, 315, 321, 327, 337,., Te e fo n liste e,egrafsta tio n e r i D anm ark... rvksagsf o rte g n e ls e rugstariffen , 321, ^U rsm eddelelstr 1, 7, 13, , 41, 47, 53, 67, , , 123, 129, 137, 159, , 181, 197,, , 229, 233, 237, 241, 245, 255, 263, 269, 279, , ,,, p n v ers.g t for k o n to ra ssiste n tp e rso n a le t, p o stb u d p erso n alet, la n d p o stb u d p erso n alet og m ontør- og m ekan ik erp erso n alet ^ og Tele O s t g ^ g ^ a n nelseskatak> g are b e stem m elsesreg le m en t (VAB) ^33, 245, 255, C'rkul reskrivelser m.v. A /^ 'n is tra tiv e fu n k tio n e r, p rin c ip p e r f o r... ^ resse'øse fo rsen d elser ' 263* Afd«S 8 e r i n 9 ai sær,l9e breve og p o stk o rt eingsiedere ved postkontorerne efter gennem førelsen af den nye struktur, klassificering af... ec*te midlertidige stillinger... " e'ding af... ^ s k e d s å r s a g e r. re g is tr e rin g a f......, A nm «lte te n ' s a m a r ^ e id s u lv a lg e n e «...*... d te u g e b la d e, d ire k te a fle v e rin g

2 Annoncer, retningslinier for indrykning og afregning a f... Annoncering i U ddannelsesbogen... Annoncering, meddelelser til p ressen vedrørende juleperioden Annoncetillæg indlagt i summarisk anmeldte b lad e... Anvendelse af etatsm æ rket på postautom obiler... Arbejdsgiverbetaling ved ledighed i forbindelse med visse helligdage m.v... 23, Arbejdskonflikten i Sverige , Arbejdsmiljøudvalgets møde, referat a f... 23, 77, 197, 233. A r b e id s p la d s e r (stillinger), d e r sk a l o p r e t t e s e ller n e d læ g g e s i d e n n y e s tru k tu r, o v e rs ig t o v e r Arbejdstidsbestem m elser, arbejdsmiljølovens... A rb e jd s tilr e tte læ g g e ls e, v e d in d fø re ls e a f s o m m e rtid Arbejdsulykker, statistik over A s s iste n tlin je n i T e led iv isio n e n. a f ta le o m re g le r for a n d re p e r s o n a le g r u p p e r s o v e rg a n g til Auktioner over beskadigede forsendelser og ubesørgede g e n sta n d e... Befordringsmiddel på tjenesterejser, godtgørelse for benyttelse af eget Bem andingsplanlægningen... Bemandingsrokering for personale af assistentlinjen... Bemandingsrokering af kontorassistentpersonalet og postbudpersonalet... Beslutnmgsgruppearbejdet. m edarbejderrepræsentanternes tid til deltagelse i 169 Bogbinder- og bogtrykarbeide. udgifter til... Boligtjenestetelefoner Brevbærerdistrikter pr kontrolberegningsresultatet fo r... Brevkasseanlæ g/brevkasser, resultatet af registrering af antal... B revstatistikken... Brochuren -Frimærkesamler -- hvorfor og hvordan? Brochure om bølgeliniefrimærket BR-system et, forbrugsoversigt fra....'... BR-system et, m ånedsregnskab fra... BR-system et. telefoniske forespørgsler vedrørende... Brugervejledning for BR-system et. rettelser og præciseringer til... Brugstariffen og VAB. rettelser til... B ræ ndstofforsyningen... Budget- og regnskabssystem, Postdivisionens... Bygningsvedligeholdelse CEPT's emblem, beskyttelse a f... C hecks, dæ knm gsløse... C hecks, falske... C heckregler, blanketter i forbindelse m ed... Cykel- og knallertgodtgørelse til om delende m edarbejdere... -Dagligt Regnskab- ved terminalkontorer, inddatering af... D elegering , Den supplerende uddannelse for m edarbejdere af assistentlinien... Direktoratet for S tatens Indkøb..., , A, Disciplinære skridt, tilbagekaldelse a t Diverse mindre udgifter, bemyndigelse til at afholde Dokumentfalsk i forbindelse med finske postsp areb an k b ø g er Driftsøkonomiske beregninger... Dyrtidsopsparingsbeløb, udbetaling a f... Dyrtids- og taktregulering af tjenestem andslønninger... Edb-m ånedslønsystem et. oprettelse af en ny lønkode til brug ved ferielønregulering i... Edb-udstyr, købs- og lejeaftaler fo r... Efterlysningsblanketter... Ekstrabude i landposttjenesten, kompensation for brug af sikkerhedssele hhv styrthjelm, til Elektronisk tekstbehandling Emballager, godkendelse a f... Emballage til afsendelse af åbne forsendelser, forsøgsvis godkendelse a f... Emballage til postfo rsen d elser Energiafgifter... Enkelt portoforsendelser, forenklet afregning a f... Epoxy-produkt, ophæ velse af forbud m od Erindringsliste for postkontorer 1980-, rettelse til... Fagprøvede postbudpersonale, personalepolitikken for d e t... Fejltællingsstatistik, suspension a f... 5-års plan ; , FerieGiro...!... Feriegodtgørelse i forbindelse med postarbejderes overgang til månedslønsansættelse F erieregler side

3 F ilm io r te g n e ls e. n y F in a n s lo v e n f o r æ n d r i n g e r i a n t a l g o d k e n d t e s tillin g e r p å F ly tn in g a l r e k l a m a t i o n s k o n t o r e t s l a g e r f u n k t i o n F o lk e s k o le n s a f s l u t t e n d e p r ø v e r, b r o c h u r e r v e d r ø r e n d e F o re n k lin g a f d i s t r i k t s s t y r i n g s s y s t e m e t i b r e v o m d e l i n g s t j e n e s t e n F o r h ø je ls e a l a b o n n e m e n t s b e l ø b v e d r ø r e n d e r e n g ø r i n g F o r k e r t å r s t a l s a n g i v e l s e, h j e m m e f r a n k o s t e m p l e d e f o r s e n d e l s e r m e d... 8 F o rm. A o g fo r m. A r e k v is itio n a f F o rm. B 2 2. æ n d r i n g a f F o rm. F 5. æ n d r i n g a f F o rm. K 8. n y e t i k e t......* K F o rm S 1 (Å b n in g a f e n p o s t g i r o k o n t o ) F o r s i n k e l s e a f l u f t p o s t f o r s e n d e l s e r... * F o r s ø g m e d d e c e n t r a l d a t a b e h a n d l i n g F r a v æ r s s t a t i s t i k F re m s tillin g a f e t r e k l a m e p o s t k o r t m e d d e f r im æ r k e r, d e r u d k o m m e r d e n 13. n o v e m b e r F re m s tillin g a f e n film o m k u n d e b e t j e n i n g.... * F r e m tid ig e o r g a n is a t io n. T e l e v æ s e n e t s 'F r e m t i d e n s T e le k o m m u n ik a tio n - til h v e m - h v o r m e g e t - h v o r n å r - o g» P o s t- o g T e l e r e v y «, f ilm e n e F r i g ø r e l s e s a t t e s t e r... *...*... i F r im æ r k e r, o m b y tn in g a f...r F r im æ r k e s a lg v e d u n d e r l a g t e p o s t h u s e F u n k ti o n s o m r å d e r f r a T e le d iv is io n e n til P o s t d iv is io n e n, o v e r f ø r s e l a f... 1 F u n k tio n s r e g le r, æ n d r i n g a f F æ l l e s l e d e l s e s k o m i t e e r n e s s a m m e n s æ t n i n g F æ l l e s n o r d i s k e f r i m æ r k e r......* G e n o p t a g e l s e a f o v e r f l a d e p o s t u d v e k s l i n g e n m e d P o l e n G i r o in d b e ta h n g s k o r t p å p o s t h u s e n e, f r e m l æ g n i n g a f...x G 'r o in d b e ta l in g s k o r t, u d s e n d e l s e a f G o - f e r ie «, f o l d e r e n H e n s t å e n d e u a f v ik le t f r ih e d p r 1. j a n u a r u s b r e v k a s s e b e s t e m m e l s e r n e... * H v ile tid o g f r i d ø g n h å n d b o g n d e n r ig s k a v i s f o r t e g n e l s e, æ n d r i n g e r i I n d le v e r in g a * t o r s e n d e l s e r til p r æ s t a t i o n s r a b a t H d ry k n in g a f a n n o n c e o m p o s t p a k k e r n d s tillin g a i o v e r f l a d e p o s t u d v ik lin g e n m e d P o l e n n d t r a d e r h a n k e r o g s p a r e k a s s e r n s p e k t i o n o g k a s s e e f t e r s y n, v e d p o s t k o n t o r e r d e r s k a l o m d a n n e s ^ s t r u k s f o r f ø r e r e a f P o s t - o g T e l e g r a f v æ s e n e t s m o t o r k ø r e t ø j e r u *ef o l d e r e n, u n d e r s ø g e l s e o m... ' Jü* * P «r k x le n J u l e p o s t e n... Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z!! I I! I I I " " ^ u l e s t a t i s ti k k e n. r e s u l t a t e t a f r^yk^aæme...;... :... J^a s s e u d b e t a l i n g s k o r t. u d b e t a lin g a f w n t o p l a n æ n d r i n g e r p r 1 *a n u a r... ^ t r a b ø g e r ( e f t e r s y n ) n v o l u t te r a f k u n s t s t o f til g e n t a g e n b r u g u r s u s f o r k o n t o r a s s i s t e n t p e r s o n a l e t...* V r 0 *3 a * b r a n c,s,u k n i n g s m a t e r i e l s a m t v e d l i g e h o l d e ls e a f i l d s l u k k e r e... 2 &5 b e n h a v n s P o s tte r m in a l, ib r u g t a g n i n g a f n y b r e v p o s t a f d e l i n g " d p o s t r u t e r. f a r v e m v. til i n d t e g n i n g a f , ^ a r» d p o s t t e n e s t e n. t i e n e s t e c y k l e r / k n a M e r t e r i a n d p o s t t j e n e s t e n s u d f ø r e l s e u n d e r e k s t r e m t v a n s k e li g e f o r h o l d n d s t r a n s p o r t. p o s t g a n g s æ n d r i n g e r i d e n g e n n e m g å e n d e e 9 rt» m a tio n - f o r D e r e s s k y ld «, f i l m e n e j e d e v o g n e o g f æ l l e s i n d k ø b ^ e v e r in g a f t j e n e s t e d o k u m e n t e r... a lt a f lø n n e t p e r s o n a l e, l ø n u d b e t a l i n g til. v ia d e t c e n t r a l i s e r e d e t i m e l ø n s s y s t e m... 7 V k e l o t t e n e t, f r e m l æ g n i n g a f h æ f t e r p å p o s t h u s e n e... L n f o r h o ld , ^ ngiro, p l a k a t o m n m o d ta g e r s f o r h o ld i f o r b i n d e l s e m e d g r a v id ite t, b a r s e l o g a d o p t i o n a u le r in g a f O m s æ tn i n g s t a b e N e r....*... ^ 7

4 M a s s e fo rse n d e ls e r M ervæ rdiafgift i forbindelse m ed e rs ta tn in g e r Merværdiloven pr. 30. juni ændring a f M etalsplitter m.v. til lukning af brevforsendelser Midlertidige udpegning til visse stillinger pr. 1. juli 1980, spørgsm ål i forbindelse med d en M ultidebiteringssystem et Nummeratørstempel. s tjå let Ny intern information»markedsinformation* Ny p o stb rev k asse Nyt brevpapir N ytårskort Offentlige myndigheders registre, lov om Olieafgift, godtgørelse a f Omdeling af uge- og m ånedsblade O m k o s t n in g e r, f o r e l e v e r m. f l, h e r u n d e r t i m e f o r b r u g i f o r b in d e l s e m e d e l e v e r m. fl.s. s e l v s t æ n d i g e u d f ø r e l s e a f t j e n e s t e, r e g i s t r e r i n g a f Omorganisering af P o ststy relse n O m sætningstabeller, ek sisterende O pgave- og kom petencefordelingen, ændring i... 67, 99, 163 Opslag, formulering a f O ptagelse af statistik over pakker i juleperioden Orientering om p ressen s omtale af P&T-relevante forhold O rganisations- og personaleforhold Organisering af sikkerhedsarbejdet O verenskom stansatte m edarbejdere, efterregulering af løn m.v. til PA-beskytterstem pel i København PA-beskytterstem pel på postanvisninger P akkebesørgelsen... Pakkeom delingstjenesten, tilrettelæ ggelsen a f Pakkeportoen i juleperioden, kontrol m e d... 8 Pakker til udlandet, formularsæt til Pengeseddel og mønt, ny Personalia i dagbladene Personalebevilling for , 137 Personaleom kostninger, data vedrørende Planlægning af automobilindkøb Planlægning og budgettering for , Planlægning og budgettering af p erso n aleresso u rcer Plan- og budgetforudsæ tninger for EDB-centeret P lastposer til emballering af pengesedler, reol til opbevaring a f Postal markedsplan Postanvisningsudvekslingen, med Finland P o stb esty rere ved visse underlagte posthuse, uddannelsen for tjenestem andsansatte... 1 P o stbesørgelsen... 13, 123, 137 Postbesørgelsen, forsinkelser i 'O5 Postbude og landpostbude, lønanciennitet fo r... P ostekspeditørernes Landssammenslutning, overenskom sten m e d... 99, 123 Postelever, antagelse a f Postelever, uddannelsespostkontorer for. samt annoncering efter Postelever, indkomne ansøgninger om antagelse so m P osten fra udlandet, forsinkelser a f Postforbindelsen med Irak og Iran..., 307, 315.Postforbindelsen til udlandet sam t til Fæ røerne og Grønland-, anførte takster for luftpostpakker i... 47, 263 Postforbindelsen til udlandet sam t til Fæ røerne og Grønland«, ændring i... 8 Postgangen pr. 1. juni ' Postgangen i jule- og nytårsperioden 1980/81...; Postgiro-anvisninger og legitimationsskilt..., Postgirofortegnelsen på mikrokort Postgiro-hævekort, falske , 99 Postgirosystem ets 60-års jubilæum... 1 Post gået tabt ved brand i en rutebil Posthusnum re m.v Postkort og tryksagskort, privat frem stillede Postloven, ændring a f... P ost- og Telegrafskolens kurser, time- og dagpenge til deltagere i Postpakker, kvalitetskampagne for bedre emballering a f Postsparebankbog, ny ty s k Postsparebankbøger og P o s tc h eq u e s

5 U v o r \ P o s t s t y r e l s e n, o m o r g a n i s e r i n g e r i P o s t s t y r e i s e n s a f d e l i n g e r, i n t e r n o r g a n i s a t i o n a f P o s t t a k s t e r, æ n d r i n g a f v i s s e a d m i n i s tr a t i v t f a s t s a t t e P o s tt r a f i k k e n, o v e r s ig t o v e r ( t r a f i k k v a r t a l s o v e r s i g t ) P o s t æ n d r i n g e r i d e n g e n n e m g å e n d e l a n d t r a n s p o r t P r iv a te m e d h j æ l p e r e s a d g a n g til a t i n d g å a f t a l e r o m k a p i t a l p e n s i o n P r o c e s f o r l ø b o g r a p p o r t e r i n g m.v v e d r m a r k e d s f ø r i n g e n R e f e r e n c e l i n i e r, f ly tn in g a f u d g i f t s b e m y n d i g e l s e r i f o r b i n d e l s e m e d æ n d r i n g a f R e f e r e n c e l i n i e r f o r p o s t k o n t o r e r, d e r s k a l o m d a n n e s, æ n d r i n g a f... 1 R e g i s t r e r in g a f a f s k e d s å r s a g e r R e g i s t r e r in g a f u f o r u d s e e l i g e m a s s e f o r s e n d e l s e r til b y m æ s s i g e b e b y g g e l s e r p å l a n d p o s t r u t e r R e g le r f o r p o s t b u d e s o v e r g a n g til l a n d p o s t b u d R e g n e m a s k in e r, v e d l i g e h o l d e ls e a f R e g n s k a b s m a t e r i a l e til P o s t g i r o r e v i s i o n e n R e g n s k a b s p r o j e k t e t s o p h æ v e l s e R * W a m e p o 8 tk o r t R e k r u tte r in g o g a v a n c e m e n t f o r k o n t o r a s s i s t e n t e r i T e l e d iv i s i o n e n R e k v i s i ti o n s p r o c e d u r e f o r b r e v p a p i r m.v R e n s e m id d e l til b l.a. r e n s n i n g a f d a g s t e m p l e r s t e l e i o n k a t a l o g e t s f a g r e g i s t e r ( b e s ti l l i n g s s e d l e r ) ~ Kl a f e m b a ll a g e til p o s t f o r s e n d e l s e r S a m a r b e j. d s... n y t ^ ^ a r b e jd s u d v a l g e t (h o v e d u d v a lg e t) r e f e r a t a f a m a rb e jd s u d v a lg e n e, a k tiv ite te n i am arbejdscirkulæ re. ny k om m enteret u d g ave a f... * 89 r j ^ r h e d s f o r a n s t a N n i n g e r k k e rh e d s o rg a m s a tio n e n s d e lta g e ls e 1 p la n læ g n in g e n jp e c ia la r b e jd e r fo r b u n d e t i D a n m a rk, n y o v e re n s k o m s t m e d tillin g san n o n c e rm g. re tn in g slin ie r fo r fru kturarbejdet. T eledivisionen... tru k tu ru d d a n n e ls e n. f a s e 3. lek tio n *... s tru k tu ræ n d rin g e rn e. P o s t d iv is io n e n tru k tu rø e n d rin g e rn e. T e le d iv isio n e n... * , Strukt ur ændringer, optagelse og indsendelse af statistik i forbindelse med., 8 9 S ty re l; sen af Post- og T elegrafvæ senet Suppiei r e n d e f o r b r u g, i n d r a p p o r t e r i n g a f ^Vgedagpenge. forhøjelse af maksimumsbeløbet for , raftale vedrørende enkelt port oordning... * å r l i g e ydelser m.v r ^ S ø g n e h e llig d a g s b e ta lin g til v is s e tim e lø n n e d e m e d a r b e jd e r e akstskilt for pakker, form A * BJediv isio n en. 2. k v a rta ls r a p p o rt edivisionens nye struktur, placering af m edarbejdere i Be e le v e r, a n ta g e l s e a f... e egrammer og ekspresforsendelser, godtgørelse for udbringning a f B f e s t y r e l s e s k o m it e e n B*estyrelseskomiteen. am m ensæ t ningen a f...~ , 327 erminalkontorer. udvidelse af antallet a f ' "^etønninger til kontorfunktionæ rer... 2 ^ ^» n ssy ste m. det cen traliserede... ** 71, melønssystem, det centraliserede, beregning af ATP lft16 lønssystem. et centraliserede, nye lønkoder, æ ndret ATP-beregning ^elønssystem. det centraliserede, aflønning af visse lønm odtagere ^lønssystem. det centraliserede, indrapportering af tjenester f>å grundlovsdagen til ^elønssystem, det centraliserede, uddata fra ^ ^etonssystem. det centraliserede, uddata fra. i forbindelse med skæ ve helligdage i foråret J ^ e l ø n s s y s t e m e t. n y lø n k o d e e n e s t e f r i h e d u d e n l ø n jenestelister, delegering a f nesterejser. godtgørelse for benyttelse af eget befordringsmiddel p å... ø s tlig u n d e r s ø g e l s e *nsp0 rt udgifter ved b esøgsrejser i hjem m et... vogn, brevbærevogn. litra L i_<r'stt>roc:^lure. den flersprogede...*... ^ > a n n e *» e 8 l e d «r m * d e f

6 U d d a n n e ls e a f m a r k e d s m e d a r b e jd e r e i m u ltid e b ite r in g s s y s te m e t U konvoluteret try k sag, u d s e n d e lse a f U n derskriftsforhold m.v U n d ersø g e lse af b re v p o s te n U n iform saftalen...' V e d lig e h o ld e ls e s a rb e jd e r, p å p o s tb y g n i n g e r Vejledning om p o sth u sen es m odtagelse af ch eck s som betalingsm iddel, herunder behandling af dæ kningsløse ch e ck s m.v «, u d s e n d e lse a f V interperioder, om deling i glat fø re... 7 Æ ndringer af b este m m e lsern e vedr. k a s s e d iffe re n c e r Æ ndringer i o p ta g e ls e n af b rev sta tistik k en Årsberetning for II. Forholdet til kunderne. A dresseløse fo rsen d elser...:... C hecks som betalingsmiddel Dansk Radio H jælpefond... Den officielle diskonto n e d s a t Elevbesvarelser, retningslinier for postforsendelse af... Feriem æ rkebøger og ferie-pga. attestation a f...,... Forsendelser, som frem træ der som væ rende sorteret af afsenderen... G odkendelse af en brevkasse... Hjemmefrakosfemplingsmaskiner , , Ju lep o st... M øntreform, ny i Island... Nordisk Posttidskrlft, abonnem ent p å... Overfrankering, til fordel for handicappede flygtninge i S u d a n... Plakat over frimærker, der kan købes på posthusene , 83, 117, 163, Postanvisnings æ ndringer , 246A, 279 Postgirobogen, oplaget brugt o p... Postopkrævningsform ularsæt til pakker... P ost- og Telegrafhåndbogen, reklameskilt for... P ost- og Telegrafhåndbogen, ændring i... Reklam eklicheer... 13, 14, , 47, 53, 67, 71, 77, 78, 90, 100, 105, 110, 118, 129, 138, 159, 163, 169, 170, 175, 182, , 206, 209, 210, 229, 234, 237, 241, 245, 246A, 255, 263, 269, 280, 286, 294, 297, 308, 315, 316, 321, 328, 338 R igstelefonkatalogets fagregister... Salg af kilovarer * Som m ertid... 71, 99, 100, 117, 237 Specialkonvolutter... Standardem ballage, ny... Svarkuponer, ombytning a f Sæ rfredning af visse pattedyr og fugle for iagtåret Sæ rstem pler , 77, , 100, 105, 110, 118, 124, 138, 139, 164, 170, 175, 182, 183, , 209, 210, 219, 229, 233, 242, 246A. 279, 280, 286, 328 Søgnehelligdagsbetaling, m ærkebøger fo r... Takster, ændring af Takstforhøjelser, 2. januar ^ Telefoncentraler, æ ndret områdenummer fra *03* til Telefonbog Lolland-Falster, Møn og Vordingborg Telefonselvvalg, Island og Sovjetunionen... Telefontjenesten, ændring af ta k s te n ;... Telegram tjenesten, ændring af ta k sten Århus Filateliekspedition Post- og teletrafikken med: A n d o r r a Belgien t97 C y p e rn Rnland F orbundsrepublikken T yskland

7 IX Færøerne... riand......v... Khampuchea Dem. R ep... ;...ZZZZZZZZZZZZ'Z... Luxemborg M«r o k k o.. : ; i : ; z ~ M o n a co N e d e rla n d e n e 2 5 ' 209 Norge P o len Spanien * Sverige Tha,la d T je k k o slo v a k ie t '...'...Z Tunesien U n g arn V at.kanstaten...zz.zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz...z. Z......ZZ...!...ZZ... V e n e z u e la... Ø s tr ig side io b III. Den indre tjeneste 9ang- og ankomststempling, reglerne for ^iusager, indsendelse a f v* er, inddragelse a f , 380 ^ 'rkulæreskrivelse. rettelse riftsindtæ gter og d riftsu d g ifter a turaer eller fø lg e se d ler til p a k k e r f r a n k e r i n g e r ^ rkortelser af post- og telegrafekspeditioners navne , Q0r*ortelser.PRG KH-. -PRG 1-..PRG 2«. «PRG 3-. hhv. -PRG 4* ^ d k e n d e ls e s m æ rk e, em ballage fo rsy n et m e d ^ J ^ m efran k o etem p H n g am aak in e r N ^ P S tbreviorsenc,e,ser,ra S torbritannien, ny tillæ g s tje n e s te ,nm rke. som vil kunne g æ ld e som p o rto for jule- o g nytårshilsner. S v e rig e p 8,k> ny form ular til rekapitulation o ver in d b e talte a ker. a d re s s e k o rt m ed v e d h æ n g e n d e konvolu t Pe **:>osisa9* ^hv..t e le g ra fs a g P n rt n a te tie n e s te n - nyt iournallitra p o'rtoforhøjelse for pakker o sem æ rk e r, o p ta g e s i tr y k s a g s fo rte g n e ls e , 48 p ^an v isn in g er.,n d s e n d e,s e a f >in d k a sserin g er, ikke in d lø ste...*... urpakker. b e s te m m e lse rn e fo r ncjard ersta tn in g e n for svie o g sm erte, æ n dring a f Vaer n P 8ta,e* at>qnnement *'... rti'breve o g -pakker, klæ bestrim m el til lukning a f IV. Organisations- og personelforhold Adg Afl 1,1 e evuddannelsen og overgang til assistentlinien, æ n d re t "e<1'e stillinger A ns*,,elsest>reve... Ansø9n'n9er *ra m edarb ide''e af assistentlinien, indkaldelse /^ns ^nin9 om midlertidig udpegning i forbindelse med den æ ndrede organisationsstruktur... 54, 139, 176, 220, 270 Don n'n9er om deltagelse i kursus for postbud- og landpostbudpersonalet De n*e struktur D stale distriktsmyndigheder er æ n d re t

8 Feriekort, for tjenestem æ nd af assistentlinien i postdriften Forstæ rker- eller radiouddannelse, indkaldelse af ansøgninger til Ingeniørdistrikt, ny k o n to rad resse Indkøb, af tap e ter Kursus og fagprøver Lønm odtagernes Garantifond, bidraget til Konsulent stillinger i udviklingslande A»Omdelingstider i b y -o g landdistrikterne«, ny u dgave Postelevuddannelsen for tjenestem æ nd. adgangsprøven til Post- og Telegraf biblioteket Post- og Telegrafvæ senets tekniske bibliotek æ n d ret A P og T s sam arbejdsudvalg (hovedudvalget) følgende sam m ensæ tning S atser for natp en g e..., Skattepligtig indtæ gt m.v. i 1979, oplysningssedler med oplysning o m Teleelevuddannelsen Telerevisionen, ny kontor- og p o stad resse Tjenestefrihed i anledning af Dansk Postforbunds kongres delegeretm øde m.v Udnævnelser og beskikkelser...v Varme og levering af varmt vand m m. til tjeneste- og lejeboliger, afgiften fo r , V irksom hedslederuddannelsens grundmodul, afvikling a f V. Tryksager og m ateriel Avisf lyttebogen Bestillinger af kontormateriel til midlertidig brug i juleperioden Blanket B 48. ny Danske radiostationer Feriebons. udsendelse a f Form ny Frigørelsesm idler... 1, 2, , , 112, 119, 124, 129, 143, , , , 246, 247A. 256, , , , Julem æ rket Juleperioden Katalog 1980 over danske og grønlandske frimærker Lodder, omjustering a f Løbenummerliste til brug i budget- og regnskabssystem et Postgirosystem ets 60-års jubilæum, plakat fo r O Post- og Telegrafhåndbogen udsendelse a f Specialpostkvitteringsliste for værdibreve F Telefonselvvalg til udlandet«, rettelse til VI. Postgangen B eregnede sen e ste indleveringsfrister for julepost til Grønland Luftpost til udlandet O L u ftpostafslutninger til udlandet i p å sk e n og pinsen (60 O v erflad e p o st til u d la n d e t

9 VII. Posthuse og telegrafstationer Postkontorer og telegrafkontorer. B ogense... B ro ag er... Byrum... Fanø... Herritslev... G ræ sted... H'rtshals... Hjallerup... Jyderup J gerspris... Fjellerup ^3erum Rudkøbing Ry R ø d b y... Sindal... Skanderborg... Skælskør... Store-Heddinge , anebjer g - S a m sø... Tølløse. U lfb o rg T e stru p ndleveringspostkontor 1 Hdleveringspostkontor 2... Hdleveringspostkontor 3... Ndleveringspostkontor 11 Ndleveringspostkontor 15 Ndleveringspostkontor 1 6 Ndleveringspostkontor 17.. Ndlevei fr«ngspostkontor 2 1 Ndleveringspostkontor 25. Ndleveringspostkontor 36, A Postekspeditioner. Bed- 'sted Thy... 2 ovst... Farum K asern e SkOdsborg ^ejle ) ^stervig 2 Brey; sarnl>ngssteder, postindleveringssteder og dleveringspostekspedit ioner. A9ers *9ger.. Besser Boi,r derup... ^sbterg 34 r SbønderUp ra Jgde u dborg Fl «altrup. ^ a vrirnmen Heisimgør i H e 's,n g ø r Hor,... Hui å le b æ k 1 Ur^tebaBK Hvam Q Højby Fyn Hørsholm Klim Klokkerholm A Kolding ' Lendum Lyderslev O dense O m ø... 1Q4 R anders Rødby H avn Siem ested Sjørslev...: S k av e too Skovsgård... 2 Søndervig... t71 Tornby Torning... : T ranum Ullerup... ø8 U ndløse Vallensbæk Strand... t5 Vejle Vester-Torup Viem ose Alborg D. T elegrafstationer. Balle Billund Boeslunde Bøvlingbjerg Eskilstrup Farum K a sern e... ; G ad stru p H am pen Harpelunde Havdrup Hjerm Højby Fyn Hårby L angebæ k... 8 Lemming Lille-Skensved M orud O ure...% Regstrup S nertinge......, Sønder-Om m e Tolne V ejstrup... * Ø sterby H avn E. Ekspresudbringning. Dronningmølle Eskebjerg Føllenslev H ornbæ k Humlebæk Jyderup Lunderskov Mørkøv Sejer

10 S n ertin g e Svebølle Tolne... 2 Å lbæ k...;... 2 F. Midlertidige posthuse og telegrafstationer. Postkontor i Balling i anledning af De Danske Spejderkorps Landslejr... Postkontor i Ebeltoft i anledning af De Danske Spejderkorps landslejr... Postkontor i H. C Ø rsted Instituttet i anledning af IPVS-Congress Postkontor i H. C. Ø rsted Instituttet i anledning af VII International C ongress of Phlebology... Postkontor i Hågerup, Fåborg i anledning af DUI LEG og virke s jubilæumslejr... Postkontor i Jæ gerspris i anledning af De Danske Spejderkorps landslejr... Postkontor i Kalundborg i anledning af De Danske Spejderkorps landslejr... Postkontor i Kliplev i anledning af De Danske Spejderkorps landslejr... Postkontor i Københavns Universitet, Amager i anledning af Internationalt Kvinde-Forum Postkontor i Københavns Universitet, Amager i anledning af kongressen»psyko Postkontor i Langeskov i anledning af KFUM -Spejdernes 13. korpslejr Postkontor i Legoland ved Billund Telecentre i Bella C entret i anledning af FN's kvindekonference S o m m e rp o s te k s p e d itio n e r. Henne S tran d Vejers S tran d Brevsaml i ngssteder. Højen Marielyst VIII. O pslag af led ig e stillinger Postm esterstillingen. Allerød G rindsted M aribo Silkeborg Å benrå T elegrafbestyrerstillingen. Abonnentteknisk tje n este Skagen radiotelegrafkontor Teleregion Teletrafiktjenesten G e n e r a ld ire k to ra te t. P o s ts ty r e ls e n. c h e f fo r la n g tid s p la n læ g n in g s s e k r e ta r ia te t G e n e r a ld ire k to ra te t, P o s ts ty r e ls e n. le d e r a f ju rid isk s e k r e t a r i a t , 111 G e n e r a ld ire k to ra te t, P o s ts ty r e ls e n, c h e f fo r p o s tr e v is io n e n 2 5 G e n e r a ld ire k to ra te t, P o s ts ty r e ls e n. c h e f fo r p o s tg ir o re v is io n e n G en erald irek to ratet, P o ststy relse n, adm inistrations - og p e rs o n a le a f d e lin g e n (2) , 2 5 G e n e r a ld ire k to ra te t, P o s ts ty r e ls e n, m a r k e d s a f d e lin g e n (3) G e n e r a ld ire k to ra te t, P o s ts ty r e ls e n. p ro d u k tio n s a fd e lin g e n ( 4 ) , 111 G en erald irek to ratet, T elesty relsen, foreløbig udpegning, l e d e r e... 15, 16, 17 T e le c h e f, Ir O v e rin g e n iø r, Ir ,1 8 4, T e le c h e f, Ir T e le r e g io n s c h e f. Ir T e le tra fik c h e f, Ir A fd e lin g sin g e n iø r, Ir , 2 1 1, K o n to rc h e f. Ir , 211 T e le c h e f, Ir A fd e lin g sin g e n iø r. Ir E d b -d rifts c h e f, Ir In g en iø r, Ir , M a sk in m e s te r, Ir P o s tin s p e k tø r, Ir T e le g ra fin g e n iø r, Ir T e le g ra fin s p e k tø r. Ir , 2 1 2, In g en iø r, Ir , O v e r te le g ra f m e s te r, Ir T e le g ra fin s p e k to r, Ir , 2 1 1, In sp e k tø r, Ir , T e le g ra fin s p e k tø r, Ir , 2 1 0, 2 1 2, In sp e k tø r, Ir M a sk in m e s te r, Ir O v e r te le g ra f m e s te r, Ir , T e le g ra fin s p e k tø r, Ir , 2 1 2,2 1 3, O v e rk o n tro llø r. Ir , O v e rk o n tro llø r, Ir , , 371 O v e r te le g ra f m e s te r, Ir , P o s tfo r v a lte r, Ir O verkontrollør, Ir , 146, , 215, 269, 329, 370 O v e r te le g ra f m e s te r, Ir O v e rk o n tro llø r, Ir , 2 1 1, 2 1 4, O v e r te le g ra f m e s te r. Ir K ontro llø r, Ir , P o s tfo r v a lte r. Ir , 144 K o n tro llø r. Ir , 8 4, 8 5, 8 6, 1 12, 1 44, 147, 176, 2 1 0, 2 1 2, 2 1 3, 2 1 4, 2 2 0, 2 2 2, 2 2 3, 2 4 6, 2 4 7, 2 4 8, , 329, 330, O v e rk o n tro llø r, Ir , 371 P o s tfo rv a lte r, Ir K o n tro llø r, Ir ' , 1 76, T e le g ra f m e s te r, Ir , 2 1 3, O v e r a s s is te n t. Ir , 6 2, , 2 4 8, O v e rm e k a n ik e r, Ir , 269 P o s tv a g tm e s te r, Ir , 177, L æ re r i P o s t - o g T e le g ra fs k o le n, Ir A M a s k in m e s te r, Ir , 264 O v e r a s s is te n t, Ir , 6 1, 6 2, , 144, 145, 176, , 2 4 7, 2 4 9, 2 6 9, 2 9 8, 3 2 9, 3 3 0, 3 7 0, 3 7 1, O v e rm e k a n ik e r, Ir P o s tv a g tm e s te r, Ir , 145, 2 2 1, 2 4 7, 2 7 2, 298 T e g n e r, Ir L in je m e ste r, Ir

11 Overmekaniker. Ir , , 269 Tegner, Ir , 213, 222 Mekaniker, Ir , Postvagtmester, Ir , 113, 145, 177, , , 371 Mekaniker. Ir , 113, 222, 247, 332 postbudformand. Ir , 85, 112, 145, , , 298, 331 Tegner, Ir Mekaniker. Ir Overmontør, Ir , 222 Postbudformand. Ir ,85, 112, 113, 145, 177, 221, 247, 269, 331, Postbureauformand. Ir , 112, 221, 269, 298 D,striktsmontør. Ir »47, 372 Mekaniker, Ir Overmontør. Ir , 223, 372 Overpakmester. Ir , 221,247,269, Postbudformand, Ir Assistenter. Ir , 356 Kontorassistent, Ir , 185, 310, 339, 372 Montør, Ir Montør Ir Overpakmester, Ir , 112, 177, 222, , 371 Afløser tor postbestyrer A " J * * N» lp e re A p o s te le v e r Te leele v er Afløser for p ostb esty rere ved visse underlagte posthuse med omdeling (tagprøvet p o s tb u d p e rs o n a le ) S ru^tører (G rundkursus i sam a rb e jd ssp ø rg sm å l) nstruktører (virksom hedslederuddannelse (Grundmodulet)) 62 Generaldirektoratet. Telestyrelsen, 4. ekspeditionskontor (overassistenter og assistenter)... 3 G eneraldirektoratet, Poststyrelsen. 5 ekspeditionskontor (assistenter og m edhjælpere)... 8 G eneraldirektoratet, Poststyrelsen, direktionssekretariatet (assistenter med 2. del og overassistenter) G eneraldirektoratet. Personaletjenesten (assistenter og m edhjælpere) Generaldirektoratet. Telestyrelsen. 2. teknisk kontor (overassistenter og assistenter) G eneraldirektoratet, Telestyrelsen, 1. teknisk kontor (overassistenter og assistenter) Generaldirektoratet. Telestyrelsen. Telerevisionen (medarbejdere af assistentlinjen) Post- og Telegraf skolen, læ rerhverv , 119 O verpostm esterens kontor (assistenter og medhiælpere) Teleregionerne (overassistenter og assisten ter) Centrale Televirksomheder (overassistenter og assisten ter) Kabelingeniørtjenesten (overassistenter og assistenter) Jernbanepostkontorerne (postbude m.fl. med fagprøve og overpakmestre) 18 Stillingsvurderingsrådets sek retariat Københavns Postterminal (kontrollører og overassistenter) Radioingemørtjenesten (overassistenter og assistenter). 8 Bestyrer af postkontoret i Legoland (kontorassistent) Bestyrer af sommerpostekspeditionen Vejers Strand (kontorassistent) K

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter.

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. REGISTER I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. F re m s e n d e ls e a f S e rie A N r. 1 5... - A N r. 6 7...v...... R e g le m e n t I ( O rg a n is a tio n s

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

Register. I. Forholdet til kunderne

Register. I. Forholdet til kunderne Register I. Forholdet til kunderne B efo rd rin g a f d a g b la d e, re g le m e n t V, a fs n it 3.1.5... 225 B re v k a s s e, ty p e g o d k e n d t.... 113, 143, 195 B re v p o s tta k s t, re tte

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Register. I. Udsendelser. Tjenestedokumenter. Rettelser til tjenestedokumenter. Cirkulæreskrivelser m. v.

Register. I. Udsendelser. Tjenestedokumenter. Rettelser til tjenestedokumenter. Cirkulæreskrivelser m. v. Register I. Udsendelser Tjenestedokumenter. R e g le m e n t I, n o t e r t i l... 15 R e g le m e n t X I I... 4 5 V e jle d n in g v e d k o n tro lle r in g a f b r e v b æ r e r d is t r i k t e r...

Læs mere

C ongo... 01 Forenede Arabiske E m irater... 77 G rø n land... 23 New Z ealand... 105

C ongo... 01 Forenede Arabiske E m irater... 77 G rø n land... 23 New Z ealand... 105 Register I. Forholdet til kunderne B eta lin g s o v e rs ig te r, G ir o... 235 B e te g n e ls e n P o stlin ien æ n d r e s til P o s tv æ s e n e t... 1 7 9 B re v k a s s e, ty p e g o d k e n d t...

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé 4 2000 Frederiksberg telefon 38 86 10 70 e-mail: ddl @ddl.org. Redaktion og annonceekspedition samme sted Redaktør: Landinspektør

Læs mere

Register. I. Udsendelser

Register. I. Udsendelser Register I. Udsendelser T jenestedokum enter. Reglement IX A...>... 15 Reglement X... 155 Postgirobogen...5, 21 Tryksagsfortegnelsen... 199 Vejledning for landpostbude... 119 Monteringsvejledning... 119

Læs mere

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner Drømme i København (Max Kestner, 2009). Foto: Henrik Bohn Ipsen. Upfront Films. Dage i København En film om det, der gør en by A f Max Kestner J e g e ls k e r K ø b e n h a v n. J e g e r f ø d t o g

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Register. I. Udsendelser. T j e n e s te d o k u m e n te r

Register. I. Udsendelser. T j e n e s te d o k u m e n te r Rester I. Udsendelser T j e n e s te d o k u m e n te r side B r e v p o s tt a k s t... 13, 63, 197 Checkvejledning... 125, 217 D SB K øreplan...... 103, 183 Erindringsliste for p o stk o n to re r...

Læs mere

Register. I. U dsendelser

Register. I. U dsendelser Register I. U dsendelser Tjenestedokum enter. side Tryksagsfortegnelsen... 1 Konteringsvejledning... -... 121 Vejledning for brevsamlere ved brevsam lingssteder uden omdeling sam t for bestyrere af postindleveringssteder...

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

REGISTER. I. F rem sendelse a f tjenestedokum enter m. v. *)

REGISTER. I. F rem sendelse a f tjenestedokum enter m. v. *) REGISTER I. F rem sendelse a f tjenestedokum enter m. v. *) A. R ettelse a f tjen ested okum en ter F rem sen d else a f»r ettelser til p o st- o g telegrafvæ senets reglem en ter I-IV «R eg lem en t I

Læs mere

Register. I. U dsendelser. side 233 157 5 63 223 297 223 285 223 47 111. B revposttakst...

Register. I. U dsendelser. side 233 157 5 63 223 297 223 285 223 47 111. B revposttakst... Register I. U dsendelser T je n e s te d o k u m e n te r. B revposttakst... Indenrigsk avisfortegnelse... Udenrigsk avisfortegnelse... Postbefordringen i indlandet... Postforbindelsen til udlandet samt

Læs mere

Faglig k a l e n d e r

Faglig k a l e n d e r L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D 16. årgang, nr. 1 Udsendes til Landinspektørforeningens medlemmer, Red.: landinsp. Je n s i Dali Eksp.: Den Danske Landinspektørforening Bredgade

Læs mere

Skagen kommunale skolevæsen

Skagen kommunale skolevæsen Skagen kommunale skolevæsen Beretning for året 1970-71 KJPFpn Beretning om Skagen kommunale skolevasen for 1970-71 v ed stadsskoleinspektør Svend Biskjær Sk ole væ senets t ilsyn, ledelse og råd Skolekom

Læs mere

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen Far til fire - på hjemmebane (Claus Bjerre, 2008). Foto: Ilse Schoutteten. Scanbox. Omegnshistorier Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne A f Palle Schantz Lauridsen V i s t a r t e r i R o m. M

Læs mere

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g?

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g? 1. SØ N D AG I AD V E N T HVAD SKER DER? Matt. 21,1-9 Lad os bede! K æ re H er re K r istu s! T ak fordi D u i dag h ar bev æ g et D ig in d iblan dt os. V i ber om at v i m å op dag e, at D u er k om

Læs mere

R E G I S T E R. A. Rettelse af tjenestedokumenter. G adefortegnelse for d et københavnske postom råde.

R E G I S T E R. A. Rettelse af tjenestedokumenter. G adefortegnelse for d et københavnske postom råde. R E G I S T E R F r e m s e n d e l s e a f t j e n e s t e d o k u m e n t e r. * ) A. Rettelse af tjenestedokumenter. F r em sen d else a f serie A n r. 1 5. - A n r. 6 9. R e g le m e n t I (o r g a

Læs mere

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN V E D stadsskoleinspektør S v e n d B iskjæ r ~],a og b p ig e r i d e n n ye g y m n a s tik s a l Skagen skol ekommission: (d.

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 9. maj 2001 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Onsdag den 9. maj kl. 18.30 i mødelokale 3 Mødedeltagere: Grethe Olsen, D ann Eland, K urt Jensen, K

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget 22. september 2005 Side 1 af 7 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D SKRIFT Plan og Miljøudvalget torsdag den 22. september 2005 kl. 14.00 i mødelokale udvalgsværelset Mødedeltagere: F inn V

Læs mere

M obiltelefonitis. Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier. A f Jakob Isak Nielsen

M obiltelefonitis. Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier. A f Jakob Isak Nielsen Chris Evans i Cellular (2004, Final Call, instr. David R. Ellis). M obiltelefonitis Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier A f Jakob Isak Nielsen f l a d e r n e m e l l e m o f f e n t lig t o g

Læs mere

Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn. A f Julie Hornbek Toft

Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn. A f Julie Hornbek Toft Frank Hvam på spanden i tv-serien K lovn (framegrab). Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn A f Julie Hornbek Toft F r a n k H v a m s æ tte r s i g p å h u g o v e

Læs mere

Processer, logistik, standardisering og containere

Processer, logistik, standardisering og containere Fælles Akutmodtagelse, FAM Processer, logistik, standardisering og containere 11. januar 2013 Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Odense University Hospital FAM Vi skal forholde os til 1. Overcrowding

Læs mere

Register. I. U dsendelser. Tjenestedokum enter

Register. I. U dsendelser. Tjenestedokum enter Register ni I. U dsendelser Tjenestedokum enter R e g le m e n t V... B r e v p o s tta k s t... P a k k e p o s tt a k s t... 1, 177, T e l e f o n t a k s t... T e le g ra m ta k s t P o s tfo r b in

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

Skagen kommunale skolevæsen

Skagen kommunale skolevæsen Skagen kommunale skolevæsen B E R E T N IN G for 1972-73 v ed s k o le d ire k tø r S v e n d B isk jæ r Sk ole væ senets t ilsyn, ledelse og råd Skolekommissionen fra 1. juni 1970 V a lg t a f b y rå

Læs mere

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen Chelovek s kino-apparatom (1929, M anden m ed kam eraet, instr. Dziga Vertov). Visuelle rytmer 1920 ernes storbysymfonier A f Lasse Kyed Rasmussen A l l e r e d e f r a f ø d s le n i n t e r e s s e r

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 Kronikeromsorg Visioner for fremtiden Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 ved Per Busk, direktør, Region Syddanmark Disposition: 1. Arbejdet med kronisk

Læs mere

OVER KIRKEBØGER BIND LO LLA N D -FA LS TER S S T IF T 2. DEL M ARIBO A M T : FALSTER

OVER KIRKEBØGER BIND LO LLA N D -FA LS TER S S T IF T 2. DEL M ARIBO A M T : FALSTER R E G IS TR A TU R OVER KIRKEBØGER BIND 11 S O G N E -N U M R E N E 6 2 7-6 5 8 LO LLA N D -FA LS TER S S T IF T 2. DEL M ARIBO A M T : FALSTER K O R R E K T U R -U D S K R IF T L A N D S A R K IV E T

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad Maj 1970 sendes kun til Den danske Landinspektørforenings m edlem mer redaktion Kay Lauritzen, landinspektør

landinspektøren s meddelelsesblad Maj 1970 sendes kun til Den danske Landinspektørforenings m edlem mer redaktion Kay Lauritzen, landinspektør landinspektøren s meddelelsesblad sendes kun til Den danske Landinspektørforenings m edlem mer redaktion Kay Lauritzen, landinspektør adresse Bredgade 45 B, 1260 København K. indhold Overenskomst mellem

Læs mere

REGISTER. A. R ettelse a f tjen ested ok u m en ter

REGISTER. A. R ettelse a f tjen ested ok u m en ter REGISTER I. F rem sendelse a f tjenestedokum enter m. v. *) A. R ettelse a f tjen ested ok u m en ter F r e m s e n d e l s e a f» R e t t e l s e r t i l p o s t - o g t e l e g r a f v æ s e n e t s

Læs mere

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen Skagen skolekommission: (d. n / a 1 9 5 5 ) P r o v s t W a a g e B e c k, fo r m a n d F r u G u d r u n J a r

Læs mere

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 195 9-60

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 195 9-60 SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN i 195 9-60 Å R S B E R E T N I N G F O R S K A G E N K O M M U N A L E S K O L E V Æ S E N V E D stadsskoleinspektør V. Lykkegaard Nielsen Skagen skolekommission: (d. 1/ 4 1958)

Læs mere

SORAJYERBLADET MAANEDSSKRIFT KOR SORAMSH - SAMFUND

SORAJYERBLADET MAANEDSSKRIFT KOR SORAMSH - SAMFUND RI3EGADE 13 0 79 SORAJYERBLADET MAANEDSSKRIFT KOR SORAMSH - SAMFUND 45. AARGANG 1960 NUMMER 9. NOVEMBER D en gam le Hovslag, råb og piskesmæld, knirkende kareter, liv og fart fra gry til kvæld gennem mange

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK

DET KONGELIGE BIBLIOTEK «s v m DET KONGELIGE BIBLIOTEK 1300185044 ' X - j - - f r - * - - % J ' r J. J, ' f'j. : > % ; " ' ; ; ' ' %*** *&_ r - tf C- :». : r L r, A. f ' **v A v S k a. -.. C * '. >. Prlis-Gourant for velmlfort

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g e r n e 2 0 0 1. 7. september og 8. september 2001 på. o Scandic Hotel Arhus. I n d h o l d s f o r t e g n e l s e

G e n e r a l f o r s a m l i n g e r n e 2 0 0 1. 7. september og 8. september 2001 på. o Scandic Hotel Arhus. I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Landinspektørens M ed d ele ls e s b la d Den danske Landinspektø rforening Lindevangs A llé 4 2000 Frederiksberg telefon 38 86 10 70 Hjemmeside: w w w.ddl.org e-m ail:ddl@ ddl.org Fax: 38 86 02 52 R edaktion

Læs mere

Generalforsamlingerne 1987

Generalforsamlingerne 1987 L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D Oen danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 R e d a k tio n og a n n o n c e e k sp e d itio

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

AD. HEINR.-HANSEN. fy 06

AD. HEINR.-HANSEN. fy 06 AD. HEINR.-HANSEN. fy 06 Privat Eftersyn: Torsdag d. i. Februar 1906 Kl. 11 4. CATALOG OVER AALERIER OG STuDlER AF M a l e r e n A d. H ein r.-hansen, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION, DER AFHOLDES MANDAG

Læs mere

11 Hl SPAR RÅENERGIEN I DIN BYGNING E N R G STYRELSEN. - nye bygninger. Energi mærkningsrapport N P Josiassens Vej 44B 8500 Grenaa

11 Hl SPAR RÅENERGIEN I DIN BYGNING E N R G STYRELSEN. - nye bygninger. Energi mærkningsrapport N P Josiassens Vej 44B 8500 Grenaa SPAR RÅENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energi mærkningsrapport N P Josiassens Vej 44B 8500 Grenaa j i L i r - i j i i i 11 Hl Bygningens energimærke: A A A B C D E F G 2020 2015 2010 ^ ^ Gyldig

Læs mere

Reglem ent XIII, U denrigsk te le fo n tje n e ste... g 5 U denrigsk b revp o sttakst... 65 U denrigsk pakke p o stta kst... 65

Reglem ent XIII, U denrigsk te le fo n tje n e ste... g 5 U denrigsk b revp o sttakst... 65 U denrigsk pakke p o stta kst... 65 Register im I. U dsendelser T je n e s te d o k u m e n te r sjde Reglem ent XIII, U denrigsk te le fo n tje n e ste... g 5 U denrigsk b revp o sttakst... 65 U denrigsk pakke p o stta kst... 65 T e le

Læs mere

LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD

LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 R e da ktion og a n n o nce ekspedition samme sted. R e d a k tio n : la n

Læs mere

ÅTOFTENS GRUNDEJERFORENING 20. se p t e mb e r 2006 I h e n h o l d t i l v e d t æ g t e rn e s 4 i n d k al d e s h e rme d t i l ORDINÆ R GENERA L FORSA M L ING t o rsd ag d e n 5. o k t o b e r 2006

Læs mere

SORAIVERBIADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSH - SAMFUMD. dette er vort og værd at værne om RIBEGADE 18 0 1 3. A A R G A N G 1 9 5 8 N U M M E R 5.

SORAIVERBIADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSH - SAMFUMD. dette er vort og værd at værne om RIBEGADE 18 0 1 3. A A R G A N G 1 9 5 8 N U M M E R 5. RIBEGADE 18 0 7 9 SORAIVERBIADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSH - SAMFUMD 1 3. A A R G A N G 1 9 5 8 N U M M E R 5. M A J dette er vort og værd at værne om B O G T R Y K K E R I E T S E L A N D I A. F Æ L L

Læs mere

Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle København F. Telefon (01) ARGANG, NR. 13 SÆRNUMMER

Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle København F. Telefon (01) ARGANG, NR. 13 SÆRNUMMER LA N D IN S P E K T Ø R E N S M E D D E LE LS E S B LA D Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 Redaktion og annonceekspedition samme sted. Redaktion:

Læs mere

LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD

LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 Redaktion og annonceekspedition samme sted. Redaktion: landinspektør Kjeld

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 6. juni 2000 Side 1 af 6 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Tirsdag den 6. juni 2000 kl. 16.30 i mødelokale nr. 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

Register. I. Udsendelser

Register. I. Udsendelser Register I. Udsendelser Tjenestedokumenter. Reglement IV, Udenrigske postforretninger... 135 Vejledning for telegrafekspeditører...61, 131, 139 Brevposttakst... 61, 135, 225 Pakkeposttakst... 225 Telefontakst...

Læs mere

Register. I. Udsendelser

Register. I. Udsendelser Register I. Udsendelser T j e n e s te d o k u m e n te r side R eglem ent VI, kasse- og reg n sk ab sv æ sen... 145 Reglem ent VIII, græ nsepostforretninger... 259 Reglem ent X, telegraftjeneste... 161

Læs mere

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet P o l it ik f o r f o r æ l d r e a n s v a r Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet i lovteksten,

Læs mere

SORATVERBLADET MAAMEDSSKRIFT FO R SO RAM SK - SAJVÆFT'UIVD

SORATVERBLADET MAAMEDSSKRIFT FO R SO RAM SK - SAJVÆFT'UIVD SORATVERBLADET MAAMEDSSKRIFT FO R SO RAM SK - SAJVÆFT'UIVD SO RØ BEKLÆDNINGSOPLAG 1ste Kl.s Skrædderi. A lt i Herreekvipering. Uniform er til Sorø Akademi altid bedst og billigst. J. M. POHL's Eftf. Telf.

Læs mere

Register. I. Udsendelser

Register. I. Udsendelser Register I. Udsendelser T je n e s te d o k u m e n te r. R eglem ent I, h o v e d b o g en... Bestem m elser om opstilling og indretning m. v. af brevkasser... Vejledning for postekspeditører og brevsam

Læs mere

Aftalemodellen og dens europæiske udfordringer

Aftalemodellen og dens europæiske udfordringer Jens Kristiansen Aftalemodellen og dens europæiske udfordringer Om rollefordelingen mellem overenskomstparterne, Folketinget og domstolene 1) Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013 F o ro rd... 13 In

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. P U N K T 1: Id e n tifik a tio n a f s to ffe t/bla n d in g e n o g a f s e ls k a be t/v irk s o m h e d e n

SIKKERHEDSDATABLAD. P U N K T 1: Id e n tifik a tio n a f s to ffe t/bla n d in g e n o g a f s e ls k a be t/v irk s o m h e d e n SIKKERHEDSDATABLAD P U N K T 1: Id e n tifik a tio n a f s to ffe t/bla n d in g e n o g a f s e ls k a be t/v irk s o m h e d e n 1.1.P ro d u k tid e n tifik a to r Ha n d e ls n a v n P ro d u k t n

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD

DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD FO RDELINGSKO NTO RET P o sta d re sse : V O G N M A G E R G A D E 2 København K.( 1»LC. 19 3 $ Konto Ni.159981 E k s p e d itio n : K R O N P R IN S E S S E G A D E 2 0 DE.-!,

Læs mere

Anm eldelsesblanket fo r tillid s re p ræ s e n ta n te r

Anm eldelsesblanket fo r tillid s re p ræ s e n ta n te r Anm eldelsesblanket fo r tillid s re p ræ s e n ta n te r P e rs o n lig e o p ly s n in g e r T illid s re p ræ s e n ta n t M edlem sorganisation CPR- nr. eller m edlem s num m er Fulde navn Gade/vej

Læs mere

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Studiereis Kopenhagen ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Het Deense Onderwijssysteem Enkele statistische gegevens Aantallen leerlingen in de Grondschool Aantallen tweetalige leerlingen

Læs mere

2nd N o rdic Conference o f Computational Linguistics N O D A L ID A 1979

2nd N o rdic Conference o f Computational Linguistics N O D A L ID A 1979 143 Foredrag ved Nordiske D atalin g vistd ag e på laml, Københavns U n iv e rs ite t, 9.-1 0. oktober 1979. Henrik Holmboe: Lemmatisering - h v ilk e af de id e e lle krav t i l lemmatisering er o p fy

Læs mere

Alm. Brand A/S Å rs rap p o rt 2 0 0 6 - I nv e s t o re r Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand F o rs i k ri ng Alm. Brand L i v o g P e ns i o n K j ø b e nh av ns k e R e Alm.

Læs mere

Å F - I n g e m a n s s o n. A k u s t i k S t ø j V i b r a t i o n e r. L e a d i n g e x p e r t i s e S o u n d a n d V i b r a t i o n

Å F - I n g e m a n s s o n. A k u s t i k S t ø j V i b r a t i o n e r. L e a d i n g e x p e r t i s e S o u n d a n d V i b r a t i o n Å F - I n g e m a n s s o n A k u s t i k S t ø j V i b r a t i o n e r L e a d i n g e x p e r t i s e S o u n d a n d V i b r a t i o n M e d d e n n e f o l d e r v i l v i i n f or m er e o m I n ge

Læs mere

Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70. 31. a u g u st - 1. s e p te m b e r 1 9 8 4 p å

Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70. 31. a u g u st - 1. s e p te m b e r 1 9 8 4 p å LANDINSPEKTØRENS M EDDELELSESBLAD Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 R e d a k tio n og a n n o n ce e k sp e d itio n samme sted. R e d a k tio

Læs mere

I denne lille folder kan du læse om, hvordan den nye skala 7-trins-skalaen ser ud, og hvad de enkelte karakterer betyder.

I denne lille folder kan du læse om, hvordan den nye skala 7-trins-skalaen ser ud, og hvad de enkelte karakterer betyder. D E N N Y E K A R A K T E R S K A L A 7 - t r i n s - s k a l a e n I denne lille folder kan du læse om, hvordan den nye skala 7-trins-skalaen ser ud, og hvad de enkelte karakterer betyder. H v o r n å

Læs mere

Generalforsamlingerne 1995

Generalforsamlingerne 1995 Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening Lindevangs Allé 4 2000 Frederiksberg telefon 31 86 10 70 Redaktion og annonceekspedition samme sted. Redaktør: landinspektør Kjeld Lohmann

Læs mere

Skagen kom m unale skolevæsen

Skagen kom m unale skolevæsen Skagen kom m unale skolevæsen B eretning for året 1969-70 om Skagen kommunale skolevæsen for 1969-70 ved stadsskoleinspektør Svend Biskjar Foto: G. Nlathiassen Sk olevæ sen ets tilsyn, ledelse og råd Skolekommissionen

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

Side H jæ lpefondet h a r startet sin nye virksom hed... 191

Side H jæ lpefondet h a r startet sin nye virksom hed... 191 IN D H O L D SFO R T E G N E L SE Side A. O. F... 157, 206, 228 A rbejderbevæ gelsens k u ltu rk o n fe re n c e... 178 A rbejdsm arkedets T illæ gspension... 92 A u to fo rsik rin g... 54, 66, 148 B efolkningsbølgerne...

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

Side/dørnr. t A \ L. H / M fe L O M / ih P Q P E N E f L t r. Nødvendige bilag vedlægges ansøgningen (se uddrag af bygningsreglementet på bagsiden)

Side/dørnr. t A \ L. H / M fe L O M / ih P Q P E N E f L t r. Nødvendige bilag vedlægges ansøgningen (se uddrag af bygningsreglementet på bagsiden) o Abn'ma Mr. A. 2 rvk. NÆSTVED KOMMUNE BRAND- OG BYGNINGSINSPEKTORATET BROGADE 2. 4700 NÆSTVED TIf. 03-73 01 00. Giro 2 01 64 00 Ekspeditio nstid: 9-1 3. Torsdag tid ige 1 5-1 7.3 0 Ansøgning Indsendes

Læs mere

MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND

MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND ADR HR W E D E G E RIBEGADE 18 0 79 SO R A 1V ER B IA D ET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND 39. AARGANG 1954 NUMMER 7. JULI Bogen for Dem! SVEND HANSEN BANKKREDITTENS GRUNDLAG En samlet og bearbejdet

Læs mere

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Dee værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS- Danmark, Slægt & Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles

Læs mere

Jeg har af forfatteren undtagelsesvis fået tilladelse til at scanne den til denne søgbare pdf-fil til glæde og gavn for slægtsforskere.

Jeg har af forfatteren undtagelsesvis fået tilladelse til at scanne den til denne søgbare pdf-fil til glæde og gavn for slægtsforskere. Kære læser. Der er ophavsret på denne bog. Jeg har af forfatteren undtagelsesvis fået tilladelse til at scanne den til denne søgbare pdf-fil til glæde og gavn for slægtsforskere. Pdf-filen kan downloades

Læs mere

POLITIK FOR KVALITET I UNDERVISNINGEN / 2. JUNI Indholdsfortegnelse. Politik for kvalitet i undervisningen

POLITIK FOR KVALITET I UNDERVISNINGEN / 2. JUNI Indholdsfortegnelse. Politik for kvalitet i undervisningen P o l it ik f o r k v a l it e t i u n d e r v is n in g e n Hvordan udvikler vi vores skole, så den bliver endnu bedre? Vedtaget af Hovedbestyrelsen 9/5-2015 Indholdsfortegnelse 2 Politik for kvalitet

Læs mere

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED Årsberetning i FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Årsberetning FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Skagen skolekom m

Læs mere

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k.

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Poul Petersen indledte mødet med at takke Kreds 2-3 og Holbæk Akvarie Klub for en god og flot arrangeret aquadag,

Læs mere

Emma Gad gider lederne! Arbejdsmiljøkonference november 2009

Emma Gad gider lederne! Arbejdsmiljøkonference november 2009 Emma Gad gider lederne! Arbejdsmiljøkonference 2009 Emma Gad gider lederne! Oplæg ved Jan Nielsen Production Manager Leif Christiansen Miljø- og Kvalitetschef Daglig arbejdsmiljøleder Emma Gad gider lederne!

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører adresse: Bredgade 45B 1260 København K indhold: ÅRSMØDE

Læs mere

Landsbykommissionen delbetænkning 2. befolkning og offentlig service

Landsbykommissionen delbetænkning 2. befolkning og offentlig service Landsbykommissionen delbetænkning 2 befolkning og offentlig service Betænkning nr. 927 Maj 1981 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 1980 890 B ørneteater og opsøgende teater 891 Redegørelse om R

Læs mere

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ re korsange tl dgte a Wllam Henesen ens erg ol og ne oran lt enor as q» I - I - dag er der Lys dag er der Lys oo sost.. O - ver- lod, et.. O - ver - lod et. n b. Lut - syn er er - den, n b. Lut - syn er

Læs mere

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING ================================================================================ PÅTEGNING ================================================================================ DOKUMENT SOM PÅTEGNES: Dokument

Læs mere

FORKYNDER AF KRISTI NÆRVÆRELSE. JUNI 1956 JULI

FORKYNDER AF KRISTI NÆRVÆRELSE. JUNI 1956 JULI FORKYNDER AF KRISTI NÆRVÆRELSE. JUNI 1956 JULI DAGGRY udkommer om Gud vil i Begyndelsen af hver Maaned eller hveranden. Det udgives af nogle Brødre i København og bæres økonomisk af gamle Sandheds-Venner.

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D

L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 Redaktion og annonceekspedition samme sted. Redaktion:

Læs mere

Kystturismen. Information om rapportens datagrundlag. Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark

Kystturismen. Information om rapportens datagrundlag. Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark Kystturismen Information om rapportens -7.300 datagrundlag km. potentiale Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark Kystovernatninger i Danmark Kystturisterne i Danmark vælger primært feriehuset og camping

Læs mere

Katalog. over. som bortsælges ved Auktion i Hr. Kunsthandler Stockholm s

Katalog. over. som bortsælges ved Auktion i Hr. Kunsthandler Stockholm s E> År-d'/. Katalog over 60 Malerier Landskabsmaler HARALD FOSS, som bortsælges ved Auktion i Hr. Kunsthandler Stockholm s U dstillingslokale Bredgade N r. 28 Onsdagen den i/fd e Oktober 1891 Form iddag

Læs mere

SOBAMERBIADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND. dette er vort og værd at værne om 4 3. A A R G A N G N U M M E R 3.

SOBAMERBIADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND. dette er vort og værd at værne om 4 3. A A R G A N G N U M M E R 3. SOBAMERBIADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND 4 3. A A R G A N G 1 9 5 8 N U M M E R 3. M A R T S dette er vort og værd at værne om B O G T R Y K K E R I E T S E L A N D 1 A. F Æ L L E D V E J 19.

Læs mere

Skagen kom m unale skolevæ sen

Skagen kom m unale skolevæ sen Skagen kom m unale skolevæ sen B eretning fo r året 1967-68 o Årsberetning fo r Skagen kommunale skolevasen fo r 1967-68 ved stadsskoleinspektør Svend Biskjetr F o to : G. M a th ia s se n Skolevæsenets

Læs mere

Dronning Dagmar, en mini-opera.

Dronning Dagmar, en mini-opera. Coyright www.dichmusik.dk Sorano 1 Piano, hands layed by singers Allegro molto q=10 11 1 19 Arne Dich. 00 Dronning Dagmar, en mini-oera. Sorano 1, Piano, hands layed by singers 7 Allegretto 1. I Ribe Dron

Læs mere

Interview med et filmfantom. J.X. Williams om Peep Show og andre skandaler. A f Mads Mikkelsen

Interview med et filmfantom. J.X. Williams om Peep Show og andre skandaler. A f Mads Mikkelsen Peep Show (1965). Interview med et filmfantom J.X. Williams om Peep Show og andre skandaler A f Mads Mikkelsen H v i s d e t e r d e f æ r r e s t e, d e r h a r h ø r t o m d e n a m e r i k a n s k e

Læs mere

Film skal ses i biografen. En historisk anlagt montage om filmens fremtid. A f Erik Svendsen

Film skal ses i biografen. En historisk anlagt montage om filmens fremtid. A f Erik Svendsen Un chien andalou (1929, Den andalusiske hund, instr. Luis Bunuel). Film skal ses i biografen En historisk anlagt montage om filmens fremtid A f Erik Svendsen D e t f ø lg e n d e e r r e f le k s i o n

Læs mere