l e tte ls e r til tje n e s te d o k u m e n te r. Reglem ent I O s t g ^ g ^...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "l e tte ls e r til tje n e s te d o k u m e n te r. Reglem ent I... 41. 159. 229. 315. O s t g ^ g ^..."

Transkript

1 Register I. U dsendelser T je n e s te d o k u m e n te r. Reglem ent IX B. M ateriel. F o rte g n e lse over teknisk m ateriel... Vejledning for b rev sam lere ved b re v sam lin g ssted er u den om deling sam t for b e s ty re re af p o s tin d le v e rin g ss te d e r... B rev p o sttak st p ak k e p o sttak st , T e lefo n ta k st... Te e g ra m ta k s t U denrigsk a v isfo rte g n e ls e....^ « , U denrigsk a v isto rte g n e ls e , , P ostbefordringen i indlan d et P ostforbindelsen til udlandet sam t til F æ rø e rn e og G rø n la n d , 205, 237, 255, 293, 321, P ^ d elin g stid e r i by- og la n d d istrik te rn e o rte g n else over p o s th u s e i D anm ark adefortegnelse for det københavnske postom råde sam t for O dense. Ålborg og Århus med forstæ der Ny udgave af Telefonliste... erso n alet i P o st- og T e le g ra fv æ s e n e t...*... B eretning o g sta tistik Brugstariffen... Erindringsliste for p o s tk o n to re r ngerig et D anm arks H an d els-k ale n d er H åndbog 2... P ostg an g en i p å sk e n m.v... *... telblad og reg ister til O fficielle M e d d e le ls e r l e tte ls e r til tje n e s te d o k u m e n te r. Reglem ent I Rettelser til reglem enter ll-iv... Heglement... F*e9lement IX B... Reglement XII ^ryksagst0rt e g n eisen ejledning for p o s tb u d p e rso n a le t.... ejledning for la n d p o stb u d e... *... aning for p o s te k sp e d itø re r og b rev sam lere... a k k e p o sttak st e*efontakst... :... m s tningstabeller... 13, 23, 35, 41, 47, 53, 71, , , 229, 233, 237, 241, 245, 255, 269, 279, 293, 297, 307, 315, 321, 327, 337,., Te e fo n liste e,egrafsta tio n e r i D anm ark... rvksagsf o rte g n e ls e rugstariffen , 321, ^U rsm eddelelstr 1, 7, 13, , 41, 47, 53, 67, , , 123, 129, 137, 159, , 181, 197,, , 229, 233, 237, 241, 245, 255, 263, 269, 279, , ,,, p n v ers.g t for k o n to ra ssiste n tp e rso n a le t, p o stb u d p erso n alet, la n d p o stb u d p erso n alet og m ontør- og m ekan ik erp erso n alet ^ og Tele O s t g ^ g ^ a n nelseskatak> g are b e stem m elsesreg le m en t (VAB) ^33, 245, 255, C'rkul reskrivelser m.v. A /^ 'n is tra tiv e fu n k tio n e r, p rin c ip p e r f o r... ^ resse'øse fo rsen d elser ' 263* Afd«S 8 e r i n 9 ai sær,l9e breve og p o stk o rt eingsiedere ved postkontorerne efter gennem førelsen af den nye struktur, klassificering af... ec*te midlertidige stillinger... " e'ding af... ^ s k e d s å r s a g e r. re g is tr e rin g a f......, A nm «lte te n ' s a m a r ^ e id s u lv a lg e n e «...*... d te u g e b la d e, d ire k te a fle v e rin g

2 Annoncer, retningslinier for indrykning og afregning a f... Annoncering i U ddannelsesbogen... Annoncering, meddelelser til p ressen vedrørende juleperioden Annoncetillæg indlagt i summarisk anmeldte b lad e... Anvendelse af etatsm æ rket på postautom obiler... Arbejdsgiverbetaling ved ledighed i forbindelse med visse helligdage m.v... 23, Arbejdskonflikten i Sverige , Arbejdsmiljøudvalgets møde, referat a f... 23, 77, 197, 233. A r b e id s p la d s e r (stillinger), d e r sk a l o p r e t t e s e ller n e d læ g g e s i d e n n y e s tru k tu r, o v e rs ig t o v e r Arbejdstidsbestem m elser, arbejdsmiljølovens... A rb e jd s tilr e tte læ g g e ls e, v e d in d fø re ls e a f s o m m e rtid Arbejdsulykker, statistik over A s s iste n tlin je n i T e led iv isio n e n. a f ta le o m re g le r for a n d re p e r s o n a le g r u p p e r s o v e rg a n g til Auktioner over beskadigede forsendelser og ubesørgede g e n sta n d e... Befordringsmiddel på tjenesterejser, godtgørelse for benyttelse af eget Bem andingsplanlægningen... Bemandingsrokering for personale af assistentlinjen... Bemandingsrokering af kontorassistentpersonalet og postbudpersonalet... Beslutnmgsgruppearbejdet. m edarbejderrepræsentanternes tid til deltagelse i 169 Bogbinder- og bogtrykarbeide. udgifter til... Boligtjenestetelefoner Brevbærerdistrikter pr kontrolberegningsresultatet fo r... Brevkasseanlæ g/brevkasser, resultatet af registrering af antal... B revstatistikken... Brochuren -Frimærkesamler -- hvorfor og hvordan? Brochure om bølgeliniefrimærket BR-system et, forbrugsoversigt fra....'... BR-system et, m ånedsregnskab fra... BR-system et. telefoniske forespørgsler vedrørende... Brugervejledning for BR-system et. rettelser og præciseringer til... Brugstariffen og VAB. rettelser til... B ræ ndstofforsyningen... Budget- og regnskabssystem, Postdivisionens... Bygningsvedligeholdelse CEPT's emblem, beskyttelse a f... C hecks, dæ knm gsløse... C hecks, falske... C heckregler, blanketter i forbindelse m ed... Cykel- og knallertgodtgørelse til om delende m edarbejdere... -Dagligt Regnskab- ved terminalkontorer, inddatering af... D elegering , Den supplerende uddannelse for m edarbejdere af assistentlinien... Direktoratet for S tatens Indkøb..., , A, Disciplinære skridt, tilbagekaldelse a t Diverse mindre udgifter, bemyndigelse til at afholde Dokumentfalsk i forbindelse med finske postsp areb an k b ø g er Driftsøkonomiske beregninger... Dyrtidsopsparingsbeløb, udbetaling a f... Dyrtids- og taktregulering af tjenestem andslønninger... Edb-m ånedslønsystem et. oprettelse af en ny lønkode til brug ved ferielønregulering i... Edb-udstyr, købs- og lejeaftaler fo r... Efterlysningsblanketter... Ekstrabude i landposttjenesten, kompensation for brug af sikkerhedssele hhv styrthjelm, til Elektronisk tekstbehandling Emballager, godkendelse a f... Emballage til afsendelse af åbne forsendelser, forsøgsvis godkendelse a f... Emballage til postfo rsen d elser Energiafgifter... Enkelt portoforsendelser, forenklet afregning a f... Epoxy-produkt, ophæ velse af forbud m od Erindringsliste for postkontorer 1980-, rettelse til... Fagprøvede postbudpersonale, personalepolitikken for d e t... Fejltællingsstatistik, suspension a f... 5-års plan ; , FerieGiro...!... Feriegodtgørelse i forbindelse med postarbejderes overgang til månedslønsansættelse F erieregler side

3 F ilm io r te g n e ls e. n y F in a n s lo v e n f o r æ n d r i n g e r i a n t a l g o d k e n d t e s tillin g e r p å F ly tn in g a l r e k l a m a t i o n s k o n t o r e t s l a g e r f u n k t i o n F o lk e s k o le n s a f s l u t t e n d e p r ø v e r, b r o c h u r e r v e d r ø r e n d e F o re n k lin g a f d i s t r i k t s s t y r i n g s s y s t e m e t i b r e v o m d e l i n g s t j e n e s t e n F o r h ø je ls e a l a b o n n e m e n t s b e l ø b v e d r ø r e n d e r e n g ø r i n g F o r k e r t å r s t a l s a n g i v e l s e, h j e m m e f r a n k o s t e m p l e d e f o r s e n d e l s e r m e d... 8 F o rm. A o g fo r m. A r e k v is itio n a f F o rm. B 2 2. æ n d r i n g a f F o rm. F 5. æ n d r i n g a f F o rm. K 8. n y e t i k e t......* K F o rm S 1 (Å b n in g a f e n p o s t g i r o k o n t o ) F o r s i n k e l s e a f l u f t p o s t f o r s e n d e l s e r... * F o r s ø g m e d d e c e n t r a l d a t a b e h a n d l i n g F r a v æ r s s t a t i s t i k F re m s tillin g a f e t r e k l a m e p o s t k o r t m e d d e f r im æ r k e r, d e r u d k o m m e r d e n 13. n o v e m b e r F re m s tillin g a f e n film o m k u n d e b e t j e n i n g.... * F r e m tid ig e o r g a n is a t io n. T e l e v æ s e n e t s 'F r e m t i d e n s T e le k o m m u n ik a tio n - til h v e m - h v o r m e g e t - h v o r n å r - o g» P o s t- o g T e l e r e v y «, f ilm e n e F r i g ø r e l s e s a t t e s t e r... *...*... i F r im æ r k e r, o m b y tn in g a f...r F r im æ r k e s a lg v e d u n d e r l a g t e p o s t h u s e F u n k ti o n s o m r å d e r f r a T e le d iv is io n e n til P o s t d iv is io n e n, o v e r f ø r s e l a f... 1 F u n k tio n s r e g le r, æ n d r i n g a f F æ l l e s l e d e l s e s k o m i t e e r n e s s a m m e n s æ t n i n g F æ l l e s n o r d i s k e f r i m æ r k e r......* G e n o p t a g e l s e a f o v e r f l a d e p o s t u d v e k s l i n g e n m e d P o l e n G i r o in d b e ta h n g s k o r t p å p o s t h u s e n e, f r e m l æ g n i n g a f...x G 'r o in d b e ta l in g s k o r t, u d s e n d e l s e a f G o - f e r ie «, f o l d e r e n H e n s t å e n d e u a f v ik le t f r ih e d p r 1. j a n u a r u s b r e v k a s s e b e s t e m m e l s e r n e... * H v ile tid o g f r i d ø g n h å n d b o g n d e n r ig s k a v i s f o r t e g n e l s e, æ n d r i n g e r i I n d le v e r in g a * t o r s e n d e l s e r til p r æ s t a t i o n s r a b a t H d ry k n in g a f a n n o n c e o m p o s t p a k k e r n d s tillin g a i o v e r f l a d e p o s t u d v ik lin g e n m e d P o l e n n d t r a d e r h a n k e r o g s p a r e k a s s e r n s p e k t i o n o g k a s s e e f t e r s y n, v e d p o s t k o n t o r e r d e r s k a l o m d a n n e s ^ s t r u k s f o r f ø r e r e a f P o s t - o g T e l e g r a f v æ s e n e t s m o t o r k ø r e t ø j e r u *ef o l d e r e n, u n d e r s ø g e l s e o m... ' Jü* * P «r k x le n J u l e p o s t e n... Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z!! I I! I I I " " ^ u l e s t a t i s ti k k e n. r e s u l t a t e t a f r^yk^aæme...;... :... J^a s s e u d b e t a l i n g s k o r t. u d b e t a lin g a f w n t o p l a n æ n d r i n g e r p r 1 *a n u a r... ^ t r a b ø g e r ( e f t e r s y n ) n v o l u t te r a f k u n s t s t o f til g e n t a g e n b r u g u r s u s f o r k o n t o r a s s i s t e n t p e r s o n a l e t...* V r 0 *3 a * b r a n c,s,u k n i n g s m a t e r i e l s a m t v e d l i g e h o l d e ls e a f i l d s l u k k e r e... 2 &5 b e n h a v n s P o s tte r m in a l, ib r u g t a g n i n g a f n y b r e v p o s t a f d e l i n g " d p o s t r u t e r. f a r v e m v. til i n d t e g n i n g a f , ^ a r» d p o s t t e n e s t e n. t i e n e s t e c y k l e r / k n a M e r t e r i a n d p o s t t j e n e s t e n s u d f ø r e l s e u n d e r e k s t r e m t v a n s k e li g e f o r h o l d n d s t r a n s p o r t. p o s t g a n g s æ n d r i n g e r i d e n g e n n e m g å e n d e e 9 rt» m a tio n - f o r D e r e s s k y ld «, f i l m e n e j e d e v o g n e o g f æ l l e s i n d k ø b ^ e v e r in g a f t j e n e s t e d o k u m e n t e r... a lt a f lø n n e t p e r s o n a l e, l ø n u d b e t a l i n g til. v ia d e t c e n t r a l i s e r e d e t i m e l ø n s s y s t e m... 7 V k e l o t t e n e t, f r e m l æ g n i n g a f h æ f t e r p å p o s t h u s e n e... L n f o r h o ld , ^ ngiro, p l a k a t o m n m o d ta g e r s f o r h o ld i f o r b i n d e l s e m e d g r a v id ite t, b a r s e l o g a d o p t i o n a u le r in g a f O m s æ tn i n g s t a b e N e r....*... ^ 7

4 M a s s e fo rse n d e ls e r M ervæ rdiafgift i forbindelse m ed e rs ta tn in g e r Merværdiloven pr. 30. juni ændring a f M etalsplitter m.v. til lukning af brevforsendelser Midlertidige udpegning til visse stillinger pr. 1. juli 1980, spørgsm ål i forbindelse med d en M ultidebiteringssystem et Nummeratørstempel. s tjå let Ny intern information»markedsinformation* Ny p o stb rev k asse Nyt brevpapir N ytårskort Offentlige myndigheders registre, lov om Olieafgift, godtgørelse a f Omdeling af uge- og m ånedsblade O m k o s t n in g e r, f o r e l e v e r m. f l, h e r u n d e r t i m e f o r b r u g i f o r b in d e l s e m e d e l e v e r m. fl.s. s e l v s t æ n d i g e u d f ø r e l s e a f t j e n e s t e, r e g i s t r e r i n g a f Omorganisering af P o ststy relse n O m sætningstabeller, ek sisterende O pgave- og kom petencefordelingen, ændring i... 67, 99, 163 Opslag, formulering a f O ptagelse af statistik over pakker i juleperioden Orientering om p ressen s omtale af P&T-relevante forhold O rganisations- og personaleforhold Organisering af sikkerhedsarbejdet O verenskom stansatte m edarbejdere, efterregulering af løn m.v. til PA-beskytterstem pel i København PA-beskytterstem pel på postanvisninger P akkebesørgelsen... Pakkeom delingstjenesten, tilrettelæ ggelsen a f Pakkeportoen i juleperioden, kontrol m e d... 8 Pakker til udlandet, formularsæt til Pengeseddel og mønt, ny Personalia i dagbladene Personalebevilling for , 137 Personaleom kostninger, data vedrørende Planlægning af automobilindkøb Planlægning og budgettering for , Planlægning og budgettering af p erso n aleresso u rcer Plan- og budgetforudsæ tninger for EDB-centeret P lastposer til emballering af pengesedler, reol til opbevaring a f Postal markedsplan Postanvisningsudvekslingen, med Finland P o stb esty rere ved visse underlagte posthuse, uddannelsen for tjenestem andsansatte... 1 P o stbesørgelsen... 13, 123, 137 Postbesørgelsen, forsinkelser i 'O5 Postbude og landpostbude, lønanciennitet fo r... P ostekspeditørernes Landssammenslutning, overenskom sten m e d... 99, 123 Postelever, antagelse a f Postelever, uddannelsespostkontorer for. samt annoncering efter Postelever, indkomne ansøgninger om antagelse so m P osten fra udlandet, forsinkelser a f Postforbindelsen med Irak og Iran..., 307, 315.Postforbindelsen til udlandet sam t til Fæ røerne og Grønland-, anførte takster for luftpostpakker i... 47, 263 Postforbindelsen til udlandet sam t til Fæ røerne og Grønland«, ændring i... 8 Postgangen pr. 1. juni ' Postgangen i jule- og nytårsperioden 1980/81...; Postgiro-anvisninger og legitimationsskilt..., Postgirofortegnelsen på mikrokort Postgiro-hævekort, falske , 99 Postgirosystem ets 60-års jubilæum... 1 Post gået tabt ved brand i en rutebil Posthusnum re m.v Postkort og tryksagskort, privat frem stillede Postloven, ændring a f... P ost- og Telegrafskolens kurser, time- og dagpenge til deltagere i Postpakker, kvalitetskampagne for bedre emballering a f Postsparebankbog, ny ty s k Postsparebankbøger og P o s tc h eq u e s

5 U v o r \ P o s t s t y r e l s e n, o m o r g a n i s e r i n g e r i P o s t s t y r e i s e n s a f d e l i n g e r, i n t e r n o r g a n i s a t i o n a f P o s t t a k s t e r, æ n d r i n g a f v i s s e a d m i n i s tr a t i v t f a s t s a t t e P o s tt r a f i k k e n, o v e r s ig t o v e r ( t r a f i k k v a r t a l s o v e r s i g t ) P o s t æ n d r i n g e r i d e n g e n n e m g å e n d e l a n d t r a n s p o r t P r iv a te m e d h j æ l p e r e s a d g a n g til a t i n d g å a f t a l e r o m k a p i t a l p e n s i o n P r o c e s f o r l ø b o g r a p p o r t e r i n g m.v v e d r m a r k e d s f ø r i n g e n R e f e r e n c e l i n i e r, f ly tn in g a f u d g i f t s b e m y n d i g e l s e r i f o r b i n d e l s e m e d æ n d r i n g a f R e f e r e n c e l i n i e r f o r p o s t k o n t o r e r, d e r s k a l o m d a n n e s, æ n d r i n g a f... 1 R e g i s t r e r in g a f a f s k e d s å r s a g e r R e g i s t r e r in g a f u f o r u d s e e l i g e m a s s e f o r s e n d e l s e r til b y m æ s s i g e b e b y g g e l s e r p å l a n d p o s t r u t e r R e g le r f o r p o s t b u d e s o v e r g a n g til l a n d p o s t b u d R e g n e m a s k in e r, v e d l i g e h o l d e ls e a f R e g n s k a b s m a t e r i a l e til P o s t g i r o r e v i s i o n e n R e g n s k a b s p r o j e k t e t s o p h æ v e l s e R * W a m e p o 8 tk o r t R e k r u tte r in g o g a v a n c e m e n t f o r k o n t o r a s s i s t e n t e r i T e l e d iv i s i o n e n R e k v i s i ti o n s p r o c e d u r e f o r b r e v p a p i r m.v R e n s e m id d e l til b l.a. r e n s n i n g a f d a g s t e m p l e r s t e l e i o n k a t a l o g e t s f a g r e g i s t e r ( b e s ti l l i n g s s e d l e r ) ~ Kl a f e m b a ll a g e til p o s t f o r s e n d e l s e r S a m a r b e j. d s... n y t ^ ^ a r b e jd s u d v a l g e t (h o v e d u d v a lg e t) r e f e r a t a f a m a rb e jd s u d v a lg e n e, a k tiv ite te n i am arbejdscirkulæ re. ny k om m enteret u d g ave a f... * 89 r j ^ r h e d s f o r a n s t a N n i n g e r k k e rh e d s o rg a m s a tio n e n s d e lta g e ls e 1 p la n læ g n in g e n jp e c ia la r b e jd e r fo r b u n d e t i D a n m a rk, n y o v e re n s k o m s t m e d tillin g san n o n c e rm g. re tn in g slin ie r fo r fru kturarbejdet. T eledivisionen... tru k tu ru d d a n n e ls e n. f a s e 3. lek tio n *... s tru k tu ræ n d rin g e rn e. P o s t d iv is io n e n tru k tu rø e n d rin g e rn e. T e le d iv isio n e n... * , Strukt ur ændringer, optagelse og indsendelse af statistik i forbindelse med., 8 9 S ty re l; sen af Post- og T elegrafvæ senet Suppiei r e n d e f o r b r u g, i n d r a p p o r t e r i n g a f ^Vgedagpenge. forhøjelse af maksimumsbeløbet for , raftale vedrørende enkelt port oordning... * å r l i g e ydelser m.v r ^ S ø g n e h e llig d a g s b e ta lin g til v is s e tim e lø n n e d e m e d a r b e jd e r e akstskilt for pakker, form A * BJediv isio n en. 2. k v a rta ls r a p p o rt edivisionens nye struktur, placering af m edarbejdere i Be e le v e r, a n ta g e l s e a f... e egrammer og ekspresforsendelser, godtgørelse for udbringning a f B f e s t y r e l s e s k o m it e e n B*estyrelseskomiteen. am m ensæ t ningen a f...~ , 327 erminalkontorer. udvidelse af antallet a f ' "^etønninger til kontorfunktionæ rer... 2 ^ ^» n ssy ste m. det cen traliserede... ** 71, melønssystem, det centraliserede, beregning af ATP lft16 lønssystem. et centraliserede, nye lønkoder, æ ndret ATP-beregning ^elønssystem. det centraliserede, aflønning af visse lønm odtagere ^lønssystem. det centraliserede, indrapportering af tjenester f>å grundlovsdagen til ^elønssystem, det centraliserede, uddata fra ^ ^etonssystem. det centraliserede, uddata fra. i forbindelse med skæ ve helligdage i foråret J ^ e l ø n s s y s t e m e t. n y lø n k o d e e n e s t e f r i h e d u d e n l ø n jenestelister, delegering a f nesterejser. godtgørelse for benyttelse af eget befordringsmiddel p å... ø s tlig u n d e r s ø g e l s e *nsp0 rt udgifter ved b esøgsrejser i hjem m et... vogn, brevbærevogn. litra L i_<r'stt>roc:^lure. den flersprogede...*... ^ > a n n e *» e 8 l e d «r m * d e f

6 U d d a n n e ls e a f m a r k e d s m e d a r b e jd e r e i m u ltid e b ite r in g s s y s te m e t U konvoluteret try k sag, u d s e n d e lse a f U n derskriftsforhold m.v U n d ersø g e lse af b re v p o s te n U n iform saftalen...' V e d lig e h o ld e ls e s a rb e jd e r, p å p o s tb y g n i n g e r Vejledning om p o sth u sen es m odtagelse af ch eck s som betalingsm iddel, herunder behandling af dæ kningsløse ch e ck s m.v «, u d s e n d e lse a f V interperioder, om deling i glat fø re... 7 Æ ndringer af b este m m e lsern e vedr. k a s s e d iffe re n c e r Æ ndringer i o p ta g e ls e n af b rev sta tistik k en Årsberetning for II. Forholdet til kunderne. A dresseløse fo rsen d elser...:... C hecks som betalingsmiddel Dansk Radio H jælpefond... Den officielle diskonto n e d s a t Elevbesvarelser, retningslinier for postforsendelse af... Feriem æ rkebøger og ferie-pga. attestation a f...,... Forsendelser, som frem træ der som væ rende sorteret af afsenderen... G odkendelse af en brevkasse... Hjemmefrakosfemplingsmaskiner , , Ju lep o st... M øntreform, ny i Island... Nordisk Posttidskrlft, abonnem ent p å... Overfrankering, til fordel for handicappede flygtninge i S u d a n... Plakat over frimærker, der kan købes på posthusene , 83, 117, 163, Postanvisnings æ ndringer , 246A, 279 Postgirobogen, oplaget brugt o p... Postopkrævningsform ularsæt til pakker... P ost- og Telegrafhåndbogen, reklameskilt for... P ost- og Telegrafhåndbogen, ændring i... Reklam eklicheer... 13, 14, , 47, 53, 67, 71, 77, 78, 90, 100, 105, 110, 118, 129, 138, 159, 163, 169, 170, 175, 182, , 206, 209, 210, 229, 234, 237, 241, 245, 246A, 255, 263, 269, 280, 286, 294, 297, 308, 315, 316, 321, 328, 338 R igstelefonkatalogets fagregister... Salg af kilovarer * Som m ertid... 71, 99, 100, 117, 237 Specialkonvolutter... Standardem ballage, ny... Svarkuponer, ombytning a f Sæ rfredning af visse pattedyr og fugle for iagtåret Sæ rstem pler , 77, , 100, 105, 110, 118, 124, 138, 139, 164, 170, 175, 182, 183, , 209, 210, 219, 229, 233, 242, 246A. 279, 280, 286, 328 Søgnehelligdagsbetaling, m ærkebøger fo r... Takster, ændring af Takstforhøjelser, 2. januar ^ Telefoncentraler, æ ndret områdenummer fra *03* til Telefonbog Lolland-Falster, Møn og Vordingborg Telefonselvvalg, Island og Sovjetunionen... Telefontjenesten, ændring af ta k s te n ;... Telegram tjenesten, ændring af ta k sten Århus Filateliekspedition Post- og teletrafikken med: A n d o r r a Belgien t97 C y p e rn Rnland F orbundsrepublikken T yskland

7 IX Færøerne... riand......v... Khampuchea Dem. R ep... ;...ZZZZZZZZZZZZ'Z... Luxemborg M«r o k k o.. : ; i : ; z ~ M o n a co N e d e rla n d e n e 2 5 ' 209 Norge P o len Spanien * Sverige Tha,la d T je k k o slo v a k ie t '...'...Z Tunesien U n g arn V at.kanstaten...zz.zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz...z. Z......ZZ...!...ZZ... V e n e z u e la... Ø s tr ig side io b III. Den indre tjeneste 9ang- og ankomststempling, reglerne for ^iusager, indsendelse a f v* er, inddragelse a f , 380 ^ 'rkulæreskrivelse. rettelse riftsindtæ gter og d riftsu d g ifter a turaer eller fø lg e se d ler til p a k k e r f r a n k e r i n g e r ^ rkortelser af post- og telegrafekspeditioners navne , Q0r*ortelser.PRG KH-. -PRG 1-..PRG 2«. «PRG 3-. hhv. -PRG 4* ^ d k e n d e ls e s m æ rk e, em ballage fo rsy n et m e d ^ J ^ m efran k o etem p H n g am aak in e r N ^ P S tbreviorsenc,e,ser,ra S torbritannien, ny tillæ g s tje n e s te ,nm rke. som vil kunne g æ ld e som p o rto for jule- o g nytårshilsner. S v e rig e p 8,k> ny form ular til rekapitulation o ver in d b e talte a ker. a d re s s e k o rt m ed v e d h æ n g e n d e konvolu t Pe **:>osisa9* ^hv..t e le g ra fs a g P n rt n a te tie n e s te n - nyt iournallitra p o'rtoforhøjelse for pakker o sem æ rk e r, o p ta g e s i tr y k s a g s fo rte g n e ls e , 48 p ^an v isn in g er.,n d s e n d e,s e a f >in d k a sserin g er, ikke in d lø ste...*... urpakker. b e s te m m e lse rn e fo r ncjard ersta tn in g e n for svie o g sm erte, æ n dring a f Vaer n P 8ta,e* at>qnnement *'... rti'breve o g -pakker, klæ bestrim m el til lukning a f IV. Organisations- og personelforhold Adg Afl 1,1 e evuddannelsen og overgang til assistentlinien, æ n d re t "e<1'e stillinger A ns*,,elsest>reve... Ansø9n'n9er *ra m edarb ide''e af assistentlinien, indkaldelse /^ns ^nin9 om midlertidig udpegning i forbindelse med den æ ndrede organisationsstruktur... 54, 139, 176, 220, 270 Don n'n9er om deltagelse i kursus for postbud- og landpostbudpersonalet De n*e struktur D stale distriktsmyndigheder er æ n d re t

8 Feriekort, for tjenestem æ nd af assistentlinien i postdriften Forstæ rker- eller radiouddannelse, indkaldelse af ansøgninger til Ingeniørdistrikt, ny k o n to rad resse Indkøb, af tap e ter Kursus og fagprøver Lønm odtagernes Garantifond, bidraget til Konsulent stillinger i udviklingslande A»Omdelingstider i b y -o g landdistrikterne«, ny u dgave Postelevuddannelsen for tjenestem æ nd. adgangsprøven til Post- og Telegraf biblioteket Post- og Telegrafvæ senets tekniske bibliotek æ n d ret A P og T s sam arbejdsudvalg (hovedudvalget) følgende sam m ensæ tning S atser for natp en g e..., Skattepligtig indtæ gt m.v. i 1979, oplysningssedler med oplysning o m Teleelevuddannelsen Telerevisionen, ny kontor- og p o stad resse Tjenestefrihed i anledning af Dansk Postforbunds kongres delegeretm øde m.v Udnævnelser og beskikkelser...v Varme og levering af varmt vand m m. til tjeneste- og lejeboliger, afgiften fo r , V irksom hedslederuddannelsens grundmodul, afvikling a f V. Tryksager og m ateriel Avisf lyttebogen Bestillinger af kontormateriel til midlertidig brug i juleperioden Blanket B 48. ny Danske radiostationer Feriebons. udsendelse a f Form ny Frigørelsesm idler... 1, 2, , , 112, 119, 124, 129, 143, , , , 246, 247A. 256, , , , Julem æ rket Juleperioden Katalog 1980 over danske og grønlandske frimærker Lodder, omjustering a f Løbenummerliste til brug i budget- og regnskabssystem et Postgirosystem ets 60-års jubilæum, plakat fo r O Post- og Telegrafhåndbogen udsendelse a f Specialpostkvitteringsliste for værdibreve F Telefonselvvalg til udlandet«, rettelse til VI. Postgangen B eregnede sen e ste indleveringsfrister for julepost til Grønland Luftpost til udlandet O L u ftpostafslutninger til udlandet i p å sk e n og pinsen (60 O v erflad e p o st til u d la n d e t

9 VII. Posthuse og telegrafstationer Postkontorer og telegrafkontorer. B ogense... B ro ag er... Byrum... Fanø... Herritslev... G ræ sted... H'rtshals... Hjallerup... Jyderup J gerspris... Fjellerup ^3erum Rudkøbing Ry R ø d b y... Sindal... Skanderborg... Skælskør... Store-Heddinge , anebjer g - S a m sø... Tølløse. U lfb o rg T e stru p ndleveringspostkontor 1 Hdleveringspostkontor 2... Hdleveringspostkontor 3... Ndleveringspostkontor 11 Ndleveringspostkontor 15 Ndleveringspostkontor 1 6 Ndleveringspostkontor 17.. Ndlevei fr«ngspostkontor 2 1 Ndleveringspostkontor 25. Ndleveringspostkontor 36, A Postekspeditioner. Bed- 'sted Thy... 2 ovst... Farum K asern e SkOdsborg ^ejle ) ^stervig 2 Brey; sarnl>ngssteder, postindleveringssteder og dleveringspostekspedit ioner. A9ers *9ger.. Besser Boi,r derup... ^sbterg 34 r SbønderUp ra Jgde u dborg Fl «altrup. ^ a vrirnmen Heisimgør i H e 's,n g ø r Hor,... Hui å le b æ k 1 Ur^tebaBK Hvam Q Højby Fyn Hørsholm Klim Klokkerholm A Kolding ' Lendum Lyderslev O dense O m ø... 1Q4 R anders Rødby H avn Siem ested Sjørslev...: S k av e too Skovsgård... 2 Søndervig... t71 Tornby Torning... : T ranum Ullerup... ø8 U ndløse Vallensbæk Strand... t5 Vejle Vester-Torup Viem ose Alborg D. T elegrafstationer. Balle Billund Boeslunde Bøvlingbjerg Eskilstrup Farum K a sern e... ; G ad stru p H am pen Harpelunde Havdrup Hjerm Højby Fyn Hårby L angebæ k... 8 Lemming Lille-Skensved M orud O ure...% Regstrup S nertinge......, Sønder-Om m e Tolne V ejstrup... * Ø sterby H avn E. Ekspresudbringning. Dronningmølle Eskebjerg Føllenslev H ornbæ k Humlebæk Jyderup Lunderskov Mørkøv Sejer

10 S n ertin g e Svebølle Tolne... 2 Å lbæ k...;... 2 F. Midlertidige posthuse og telegrafstationer. Postkontor i Balling i anledning af De Danske Spejderkorps Landslejr... Postkontor i Ebeltoft i anledning af De Danske Spejderkorps landslejr... Postkontor i H. C Ø rsted Instituttet i anledning af IPVS-Congress Postkontor i H. C. Ø rsted Instituttet i anledning af VII International C ongress of Phlebology... Postkontor i Hågerup, Fåborg i anledning af DUI LEG og virke s jubilæumslejr... Postkontor i Jæ gerspris i anledning af De Danske Spejderkorps landslejr... Postkontor i Kalundborg i anledning af De Danske Spejderkorps landslejr... Postkontor i Kliplev i anledning af De Danske Spejderkorps landslejr... Postkontor i Københavns Universitet, Amager i anledning af Internationalt Kvinde-Forum Postkontor i Københavns Universitet, Amager i anledning af kongressen»psyko Postkontor i Langeskov i anledning af KFUM -Spejdernes 13. korpslejr Postkontor i Legoland ved Billund Telecentre i Bella C entret i anledning af FN's kvindekonference S o m m e rp o s te k s p e d itio n e r. Henne S tran d Vejers S tran d Brevsaml i ngssteder. Højen Marielyst VIII. O pslag af led ig e stillinger Postm esterstillingen. Allerød G rindsted M aribo Silkeborg Å benrå T elegrafbestyrerstillingen. Abonnentteknisk tje n este Skagen radiotelegrafkontor Teleregion Teletrafiktjenesten G e n e r a ld ire k to ra te t. P o s ts ty r e ls e n. c h e f fo r la n g tid s p la n læ g n in g s s e k r e ta r ia te t G e n e r a ld ire k to ra te t, P o s ts ty r e ls e n. le d e r a f ju rid isk s e k r e t a r i a t , 111 G e n e r a ld ire k to ra te t, P o s ts ty r e ls e n, c h e f fo r p o s tr e v is io n e n 2 5 G e n e r a ld ire k to ra te t, P o s ts ty r e ls e n. c h e f fo r p o s tg ir o re v is io n e n G en erald irek to ratet, P o ststy relse n, adm inistrations - og p e rs o n a le a f d e lin g e n (2) , 2 5 G e n e r a ld ire k to ra te t, P o s ts ty r e ls e n, m a r k e d s a f d e lin g e n (3) G e n e r a ld ire k to ra te t, P o s ts ty r e ls e n. p ro d u k tio n s a fd e lin g e n ( 4 ) , 111 G en erald irek to ratet, T elesty relsen, foreløbig udpegning, l e d e r e... 15, 16, 17 T e le c h e f, Ir O v e rin g e n iø r, Ir ,1 8 4, T e le c h e f, Ir T e le r e g io n s c h e f. Ir T e le tra fik c h e f, Ir A fd e lin g sin g e n iø r, Ir , 2 1 1, K o n to rc h e f. Ir , 211 T e le c h e f, Ir A fd e lin g sin g e n iø r. Ir E d b -d rifts c h e f, Ir In g en iø r, Ir , M a sk in m e s te r, Ir P o s tin s p e k tø r, Ir T e le g ra fin g e n iø r, Ir T e le g ra fin s p e k tø r. Ir , 2 1 2, In g en iø r, Ir , O v e r te le g ra f m e s te r, Ir T e le g ra fin s p e k to r, Ir , 2 1 1, In sp e k tø r, Ir , T e le g ra fin s p e k tø r, Ir , 2 1 0, 2 1 2, In sp e k tø r, Ir M a sk in m e s te r, Ir O v e r te le g ra f m e s te r, Ir , T e le g ra fin s p e k tø r, Ir , 2 1 2,2 1 3, O v e rk o n tro llø r. Ir , O v e rk o n tro llø r, Ir , , 371 O v e r te le g ra f m e s te r, Ir , P o s tfo r v a lte r, Ir O verkontrollør, Ir , 146, , 215, 269, 329, 370 O v e r te le g ra f m e s te r, Ir O v e rk o n tro llø r, Ir , 2 1 1, 2 1 4, O v e r te le g ra f m e s te r. Ir K ontro llø r, Ir , P o s tfo r v a lte r. Ir , 144 K o n tro llø r. Ir , 8 4, 8 5, 8 6, 1 12, 1 44, 147, 176, 2 1 0, 2 1 2, 2 1 3, 2 1 4, 2 2 0, 2 2 2, 2 2 3, 2 4 6, 2 4 7, 2 4 8, , 329, 330, O v e rk o n tro llø r, Ir , 371 P o s tfo rv a lte r, Ir K o n tro llø r, Ir ' , 1 76, T e le g ra f m e s te r, Ir , 2 1 3, O v e r a s s is te n t. Ir , 6 2, , 2 4 8, O v e rm e k a n ik e r, Ir , 269 P o s tv a g tm e s te r, Ir , 177, L æ re r i P o s t - o g T e le g ra fs k o le n, Ir A M a s k in m e s te r, Ir , 264 O v e r a s s is te n t, Ir , 6 1, 6 2, , 144, 145, 176, , 2 4 7, 2 4 9, 2 6 9, 2 9 8, 3 2 9, 3 3 0, 3 7 0, 3 7 1, O v e rm e k a n ik e r, Ir P o s tv a g tm e s te r, Ir , 145, 2 2 1, 2 4 7, 2 7 2, 298 T e g n e r, Ir L in je m e ste r, Ir

11 Overmekaniker. Ir , , 269 Tegner, Ir , 213, 222 Mekaniker, Ir , Postvagtmester, Ir , 113, 145, 177, , , 371 Mekaniker. Ir , 113, 222, 247, 332 postbudformand. Ir , 85, 112, 145, , , 298, 331 Tegner, Ir Mekaniker. Ir Overmontør, Ir , 222 Postbudformand. Ir ,85, 112, 113, 145, 177, 221, 247, 269, 331, Postbureauformand. Ir , 112, 221, 269, 298 D,striktsmontør. Ir »47, 372 Mekaniker, Ir Overmontør. Ir , 223, 372 Overpakmester. Ir , 221,247,269, Postbudformand, Ir Assistenter. Ir , 356 Kontorassistent, Ir , 185, 310, 339, 372 Montør, Ir Montør Ir Overpakmester, Ir , 112, 177, 222, , 371 Afløser tor postbestyrer A " J * * N» lp e re A p o s te le v e r Te leele v er Afløser for p ostb esty rere ved visse underlagte posthuse med omdeling (tagprøvet p o s tb u d p e rs o n a le ) S ru^tører (G rundkursus i sam a rb e jd ssp ø rg sm å l) nstruktører (virksom hedslederuddannelse (Grundmodulet)) 62 Generaldirektoratet. Telestyrelsen, 4. ekspeditionskontor (overassistenter og assistenter)... 3 G eneraldirektoratet, Poststyrelsen. 5 ekspeditionskontor (assistenter og m edhjælpere)... 8 G eneraldirektoratet, Poststyrelsen, direktionssekretariatet (assistenter med 2. del og overassistenter) G eneraldirektoratet. Personaletjenesten (assistenter og m edhjælpere) Generaldirektoratet. Telestyrelsen. 2. teknisk kontor (overassistenter og assistenter) G eneraldirektoratet, Telestyrelsen, 1. teknisk kontor (overassistenter og assistenter) Generaldirektoratet. Telestyrelsen. Telerevisionen (medarbejdere af assistentlinjen) Post- og Telegraf skolen, læ rerhverv , 119 O verpostm esterens kontor (assistenter og medhiælpere) Teleregionerne (overassistenter og assisten ter) Centrale Televirksomheder (overassistenter og assisten ter) Kabelingeniørtjenesten (overassistenter og assistenter) Jernbanepostkontorerne (postbude m.fl. med fagprøve og overpakmestre) 18 Stillingsvurderingsrådets sek retariat Københavns Postterminal (kontrollører og overassistenter) Radioingemørtjenesten (overassistenter og assistenter). 8 Bestyrer af postkontoret i Legoland (kontorassistent) Bestyrer af sommerpostekspeditionen Vejers Strand (kontorassistent) K

Register. I. Udsendelser. Tjenestedokumenter. Rettelser til tjenestedokumenter. Cirkulæreskrivelser m. v.

Register. I. Udsendelser. Tjenestedokumenter. Rettelser til tjenestedokumenter. Cirkulæreskrivelser m. v. Register I. Udsendelser Tjenestedokumenter. R e g le m e n t I, n o t e r t i l... 15 R e g le m e n t X I I... 4 5 V e jle d n in g v e d k o n tro lle r in g a f b r e v b æ r e r d is t r i k t e r...

Læs mere

C ongo... 01 Forenede Arabiske E m irater... 77 G rø n land... 23 New Z ealand... 105

C ongo... 01 Forenede Arabiske E m irater... 77 G rø n land... 23 New Z ealand... 105 Register I. Forholdet til kunderne B eta lin g s o v e rs ig te r, G ir o... 235 B e te g n e ls e n P o stlin ien æ n d r e s til P o s tv æ s e n e t... 1 7 9 B re v k a s s e, ty p e g o d k e n d t...

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Processer, logistik, standardisering og containere

Processer, logistik, standardisering og containere Fælles Akutmodtagelse, FAM Processer, logistik, standardisering og containere 11. januar 2013 Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Odense University Hospital FAM Vi skal forholde os til 1. Overcrowding

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

Aftalemodellen og dens europæiske udfordringer

Aftalemodellen og dens europæiske udfordringer Jens Kristiansen Aftalemodellen og dens europæiske udfordringer Om rollefordelingen mellem overenskomstparterne, Folketinget og domstolene 1) Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013 F o ro rd... 13 In

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k.

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Poul Petersen indledte mødet med at takke Kreds 2-3 og Holbæk Akvarie Klub for en god og flot arrangeret aquadag,

Læs mere

FORKYNDER AF KRISTI NÆRVÆRELSE. JUNI 1956 JULI

FORKYNDER AF KRISTI NÆRVÆRELSE. JUNI 1956 JULI FORKYNDER AF KRISTI NÆRVÆRELSE. JUNI 1956 JULI DAGGRY udkommer om Gud vil i Begyndelsen af hver Maaned eller hveranden. Det udgives af nogle Brødre i København og bæres økonomisk af gamle Sandheds-Venner.

Læs mere

Delegeretmøde. Re fe rat fra de le ge re tm øde Sø ndag de n 2 2. april 2 0 0 1 kl.1 4.0 0 i Rande rs.

Delegeretmøde. Re fe rat fra de le ge re tm øde Sø ndag de n 2 2. april 2 0 0 1 kl.1 4.0 0 i Rande rs. Re fe rat fra de le ge re tm øde Sø ndag de n 2 2. april 2 0 0 1 kl.1 4.0 0 i Rande rs. Inden selve delegeretmødet blev Kaj Mortensen mindet. 1. Valg af dirige n t, dirige n tse k re tæ r o g m ø de se

Læs mere

A la s k a... 206 A. O. F.s brevskole... 242 A rbejdsdag igen... 195 A utom atisering (Ron Smith)... 50 A vis eller lotteriseddel...

A la s k a... 206 A. O. F.s brevskole... 242 A rbejdsdag igen... 195 A utom atisering (Ron Smith)... 50 A vis eller lotteriseddel... Side A k k o rd e lle r tim e lø n... 234 A la s k a... 206 A. O. F.s brevskole... 242 A rbejdsdag igen... 195 A utom atisering (Ron Smith)... 50 A vis eller lotteriseddel... 264 B elgiens arbejdsforhold

Læs mere

Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 2 0. a pril 1 9 9 7 kl. 1 1.0 0 i Ha de rs le v

Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 2 0. a pril 1 9 9 7 kl. 1 1.0 0 i Ha de rs le v Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 2 0. a pril 1 9 9 7 kl. 1 1.0 0 i Ha de rs le v Poul Petersen indledte mødet med at takke Haderslev Akvarieforening for et godt og flot arrangement.

Læs mere

2nd N o rdic Conference o f Computational Linguistics N O D A L ID A 1979

2nd N o rdic Conference o f Computational Linguistics N O D A L ID A 1979 H anne Ruus 139 In stitu t for nordisk filo lo g i Københavns Universitet Njalsgade 80 DK 2300 København S. SEMANTIK I AUTOMATISK LEMMATISERING. De fleste, der beskæftiger sig med lemmatisering, har som

Læs mere

ATP-beskæftigelsestal 3. kvartal 2009 Krisen har bidt sig godt fast i IT -branchen D en økonom iske krise har gjort endnu et solidt indhug i IT-branchens beskæ ftigelse. Branchen har nu i de tre første

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

AMU-uddannelse. 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen

AMU-uddannelse. 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen AMU-uddannelse 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen Hovedpunkter AMU-efteruddannelse Tilskudsmuligheder Færre faglærte fremtiden Antal beskæftigede i bygge- og anlægsbranchen 2007-2010 2010-2011 2011-2012

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

BYG-ERFA tema "Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner" Opstigende grundfugt. Michael Vesterløkke 3. JUNI 2014 BYGERFA

BYG-ERFA tema Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner Opstigende grundfugt. Michael Vesterløkke 3. JUNI 2014 BYGERFA BYG-ERFA tema "Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner" Opstigende grundfugt Michael Vesterløkke 1 Fugtkilder eliminering Kilde: 3. JUNI SBS/GI, 2014 Martin L. B. Schulze 2 Fugtmønster 3 Målemetoder

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet Statens Arkiver Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

ERNST ANDERSEN FAMILIERET JURISTFORBUNDETS FORLAG. København 1964

ERNST ANDERSEN FAMILIERET JURISTFORBUNDETS FORLAG. København 1964 ERNST ANDERSEN FAMILIERET JURISTFORBUNDETS FORLAG København 1964 Første afsnit: Æ gteskabs indgåelse. INDHOLD 1. Fam ilierettens om råde. Æ gteskab, slægtskab og svogerskab 5-8 2. Forlovelse... 9-14 3.

Læs mere

Højtuddannede i SMV er

Højtuddannede i SMV er Højtuddannede i SMV er Håndværksrådets konjunkturundersøgelse for 4. kvartal 2011 er baseret på et spørgeskema udsendt til knap 1600 respondenter, hvoraf 708 små og mellemstore virksomheder (SMV er) har

Læs mere

Hvor erhvervsvenlige er kommunerne? - Stor variation i kommunale byggesagsgebyrer og sagsbehandlingstider

Hvor erhvervsvenlige er kommunerne? - Stor variation i kommunale byggesagsgebyrer og sagsbehandlingstider Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 30. august 2013 Hvor erhvervsvenlige er kommunerne? - Stor variation i kommunale byggesagsgebyrer og sagsbehandlingstider I disse år er beskæftigelsen

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

Hjæl p ti l r engør i ng gi ves som hovedr egel hver 14. dag. Det

Hjæl p ti l r engør i ng gi ves som hovedr egel hver 14. dag. Det Fredensborg Kommune 2 7-1 0-2 0 1 0 Ældre Sagen anmodede ved brev af 13. april 2010 Statsforvaltningen Hovedstaden om at vurdere lovligheden af, at Fredensborg Kommune har ændret sin kvalitetsstandard

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

Danmark fravælges som investeringsland

Danmark fravælges som investeringsland Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 September 2012 De udenlandske investeringer i Danmark ligger på et lavt niveau sammenlignet med andre lande. Opgør man den estimerede job-skabelse

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Fritvalgsordningen vedr. Særlige personlige hjælpemidler. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en leverandør og en række kommuner

Fritvalgsordningen vedr. Særlige personlige hjælpemidler. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en leverandør og en række kommuner Fritvalgsordningen vedr. Særlige personlige hjælpemidler Resum é: S tatsf or val tni ngen Hovedstaden udtal er, at en r ække kommuner ikke har tilsidesat reglerne i servicelovens 112 ved ikke på villingen

Læs mere

Danmarks konkurrenceevne er svækket over for 8 af de 10 vigtigste eksportlande

Danmarks konkurrenceevne er svækket over for 8 af de 10 vigtigste eksportlande Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 32 September 2012 Danmarks konkurrenceevne er svækket over for 8 af de 10 vigtigste eksportlande Otte ud af Danmarks ti største eksportlande har haft

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

+ KØBENHAVN 10622 32/30 = 9 = 1527 = BORGMESTEREN NYKØB 1NGF =

+ KØBENHAVN 10622 32/30 = 9 = 1527 = BORGMESTEREN NYKØB 1NGF = TELEGRAM fra + KØBENHAVN 10622 32/30 = 9 = 1527 = Adressen Tj. Bem. BORGMESTEREN NYKØB 1NGF = ''v-vs. i ). Kl. af Lbnr. X /! > # 9 ui den Kl. Telegrafstation ^ N y k ø b i n g F / t t j l l t j j g D at?:.9.apa..m

Læs mere

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en.

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en. BILAG 11 SAM ARBEJD SORGAN I SATI ON 1 Sa m a r be j dsor ga n isa t ion e n s st r u k t u r Med henblik på at sik r e en hensigt sm æssig gennem før else af k ont r ak t en et abler es den i det t e

Læs mere

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 192 Offentligt

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 192 Offentligt Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 192 Offentligt Mikael Kjeldga a rd Truelse n Duedale n 44 5240 Odense NØ 2014-173582 D a t o : 1 9-02 - 2 01 5 T i ls y n e t Henvendelse vedrørende Odense Kommunes

Læs mere

Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Mortalitets audit 50 seneste dødsfald

Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Mortalitets audit 50 seneste dødsfald Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Steffen Christensen, MD, Malene Engebjerg Msc Jacob Jacobsen Msc Mette Nørgaard, MD, Phd Pr ogram Få generelle betragtninger HSMR Baggrund for HSMR Styrker

Læs mere

Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32. 2. februar 2015

Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32. 2. februar 2015 Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 2. februar 2015 De nordiske velfærdssamfund deler en række karakteristika. Der er et forholdsvis højt velstandsniveau i alle de nordiske lande.

Læs mere

Økonomiske modeller og noter JV2000

Økonomiske modeller og noter JV2000 1 Økonomiske modeller og noter JV2000 2 Idegrundlag Planlægning/planer Målsætning Budgettering Politikker Registrering Strategisk analyse Kontrol/revision Komme til / Falde bort analyse (beslutning her)

Læs mere

Vedrørende takst for daginstitution

Vedrørende takst for daginstitution 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende takst for daginstitution Du har den 31. maj 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

Udenlandske investeringer i nye danske arbejdspladser er halveret siden 2007

Udenlandske investeringer i nye danske arbejdspladser er halveret siden 2007 Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 6 32 5. oktober 212 Udenlandske investeringer i nye danske arbejdspladser er halveret siden 2 Der bliver ikke skabt nok nye arbejdspladser fra udenlandske

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

Em il Birke lan d Klin torp

Em il Birke lan d Klin torp CURRICULUM VITAE Em il Birke lan d Klin torp PERSONLIG PROFIL Fødselsdato: 8. juli 1982 Adresse: Nyborggade 11G, 10. sal, lejlighed 328, 2100 København Ø Mobiltelefon: +45 28135041 E-mail: emilbk@emilbk.dk

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Arbejdsdirektoratet (II)

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Arbejdsdirektoratet (II) Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Arbejdsdirektoratet (II) I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige arkivalier

Læs mere

Storauktion. Amagerbyt 2015

Storauktion. Amagerbyt 2015 Storauktion Amagerbyt 2015 Søndag den 1. marts 2015 på Skottegårdsskolen, Saltværksvej 65, 2770 Kastrup Åbningstid: kl. 10.00-16.00. Mødepræmier: kl. 11.00-12.00-13.00 Eftersyn: kl. 12.00-13.30 Auktion:

Læs mere

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 1 1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 6. HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE 7 BYGNINGSFORNYELSE 8. AFTALT BOLIGFORBEDRING

Læs mere

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL En analyse fra virksomhedslokaler.dk REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL Kan du rekruttere ansatte til dit nye kontor? Analysen viser befolkningens forling i forskellige erhvervsgrupper

Læs mere

8997,- 9997,- HJEMMESIDE TILBUD. 4997,- Eller måndelig betaling på 425,- I en bindings periode på 12 månder, 14997,- spar 1000,-

8997,- 9997,- HJEMMESIDE TILBUD. 4997,- Eller måndelig betaling på 425,- I en bindings periode på 12 månder, 14997,- spar 1000,- HJEMMESIDE TILBUD Giv mig bare lige en Prof hjemmeside Jeg vil have en simpel & professionel hjemmeside, til at starte rigtig godt op på. (Billeder, tekster, Video, links) Finder eller fotograferer dine

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

.007MV000361. Tegl Tegl. DongEner

.007MV000361. Tegl Tegl. DongEner V GT G NFORMAT ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K E ENDOMSMÆGERENSOP YSN NGT PARTERNE E m mæ m mæ m m N M m mæ m N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m N H A K B m A m SORGENFR GÅRDSVE 6 ST TH 800KONGENS YNGBY

Læs mere

Fællesfonden Urevideret årsregnskab 2003

Fællesfonden Urevideret årsregnskab 2003 Fællesfonden Urevideret årsregnskab 2003 Dokid 184237 Det konsoliderede årsregnskab for fællesfonden for 2003 er udarbejdet på baggrund af de af stiftsøvrighederne udarbejdede, men endnu ikke reviderede

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2014 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2014 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2014 for tjenesterejser 2013 Cirkulære af 20. december 2013 Modst.nr. 055-13 J.nr. 2013-1753-001 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Peter Blechinberg Tiltrådt som postekspeditør i Grenaa fra 1. maj 1877, postmester fra den 1.oktober 1889 og fratrådt den 30. september 1908.

Peter Blechinberg Tiltrådt som postekspeditør i Grenaa fra 1. maj 1877, postmester fra den 1.oktober 1889 og fratrådt den 30. september 1908. Peter Blechinberg Tiltrådt som postekspeditør i fra 1. maj 1877, postmester fra den 1.oktober 1889 og fratrådt den 30. september 1908. Brev af 1 vægtklasse sendt fra Skærvad til Consul A. K. Carøe i Liverpool

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2015 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2015 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2015 for tjenesterejser 2014 Cirkulære af 18. december 2014 Modst. nr. 067-14 J.nr. 2014-1753-0003 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Forslag til. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. xxxx/2010

Forslag til. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. xxxx/2010 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.6.2010 KOM(2010)336 endelig 2010/0183 (COD) C7-0157/10 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. xxxx/2010 af om ændring af Rådets forordning (EF)

Læs mere

Forældretræning i familier med ADHD - Evaluering af ADHD-foreningens forældretræningsprogrammer Novem ber 2011 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palm es Allé 15 8200 Århus N Forældretræning i familier

Læs mere

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing N yt fra Grundejerforeningen STORHØJ 27 Marts 1998 Kloak re nover ing Hermed det supplerende materiale til belysning af de økonomiske forhold ved den forestående kloakrenovering, som lovet i indkaldelsen

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

ATP-beskæftigelsestal 3. kvartal 2009 Fra 2. til3. kvartal20 0 9 faldt beskæ ftigelsen m ed 4,6 pct. ivikarbranchen og fortsæ tter derm ed den nedadgående tendens fra 20 0 8 og 20 0 9. Faldet har dog ikke

Læs mere

Indholdsfortegnelse g g u S k E l e k t r i s k s i k k e r h e d S i k k e r h e d v e d i n s t a l l a t i o n e n S i k k e r h e d v e d r e n g ø r i n g e n S æ b L C D k æ E l l l P l a c e r i

Læs mere

FORKLARENDE TEKST KODE NB! Delfelt å er altid ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl.

FORKLARENDE TEKST KODE NB! Delfelt å er altid ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl. x AGROVOC emneord ag 170 alle delfelter 470 alle delfelter, ekskl. u 570 alle delfelter, ekskl. u NAL emneord aj 001 c Ajourføringsdato

Læs mere

A. Almindelige Bestem m elser.

A. Almindelige Bestem m elser. R e g - i s t e r. A. Almindelige Bestem m elser. Side. I. Indlandet. B etingelser for at Postanvisninger kunne udbetales A dressaterne af A fsem lelsesp o sth u set... P osthusenes Revision af R ejsehaan

Læs mere

Alm. Brand A/S Å rs rap p o rt 2 0 0 6 - P re s s e Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand F o rs i k ri ng Alm. Brand L i v o g P e ns i o n K j ø b e nh av ns k e R e De fem mål

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr

Statsforvaltningens brev til en borger. Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Statsforvaltningens brev til en borger 14-12- 2011 T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Du har i en mail af 10. december 2010 rettet henvendelse

Læs mere

Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsf o rsi kri ng N r 5 1 5 3 5153 S æ l g e r a n s v a r S id e 2 I nd h o ld sf o rt egnelse S id e 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 H vem er dæ k k et 4 2

Læs mere

Manglende indfrielse af 1-m ål koster m illiarder i tabt produktivitet U ddannelsesniveauet for danske unge bliver ved med at falde. Fæ rre og fæ rre får en ungdomsuddannelse, og den manglende indfrielse

Læs mere

K ØB E NHA VNS UNIVE R S IT E T. V idendeling og netvæ rk for AC vejledere på K U Udbuds katalog 2014/2015

K ØB E NHA VNS UNIVE R S IT E T. V idendeling og netvæ rk for AC vejledere på K U Udbuds katalog 2014/2015 K ØBENHA V NS UNIV ERSITET V idendeling og netvæ rk for AC vejledere på K U Udbuds katalog 2014/2015 K ØB E NHA VNS UNIVE R S IT E T NØ R R E G AD E 10 1165 K B H. K F akultet Vejledning s enhed K ontaktpers

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

*HQHUHOOHHUIDULQJHUIUDDUEHMGHWPHGWUDSSHPRGHOOHQL3URMHNWYLUNVRPKHGV

*HQHUHOOHHUIDULQJHUIUDDUEHMGHWPHGWUDSSHPRGHOOHQL3URMHNWYLUNVRPKHGV *HQHUHOOHHUIDULQJHUIUDDUEHMGHWPHGWUDSSHPRGHOOHQL3URMHNWYLUNVRPKHGV UHWWHWLQWHJUDWLRQ Et af form ålene m ed "Proj ekt virksom hedsrettet integration" er at indsam le de tidlige erfaringer m ed arbej det

Læs mere

Læ s e p la n fo r Na tu r/ te k n ik Eg e d a l Ko m m u n e 2 0 0 9

Læ s e p la n fo r Na tu r/ te k n ik Eg e d a l Ko m m u n e 2 0 0 9 Læ s e p la n fo r Na tu r/ te k n ik Eg e d a l Ko m m u n e 2 0 0 9 He n s ig te n I forlængelse af udarbejdelsen af Fælles Mål 2009 har en arbejdsgruppe, nedsat af Pæd. Central, udarbejdet en lokal

Læs mere

Arbejderbevægelsens Bibliotek

Arbejderbevægelsens Bibliotek Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv.Vi The Labour Movement Library and Archive, Denmark " Bibliothek und Archiv derarbeiterbewegungpänemark. Nørrebrogade 66 D * DK2200 København N. Tel.:(+45)35.36.15.22

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit F. OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiunermi Sulisut Peqatigiiffiat for FTP-elever. Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

LO s formand Hans Jensen. Tale ved LO s konference om globalisering. Odense d. 31. jan. 2005

LO s formand Hans Jensen. Tale ved LO s konference om globalisering. Odense d. 31. jan. 2005 LO s formand Hans Jensen Tale ved LO s konference om globalisering Odense d. 31. jan. 2005 --------------------------------------------------------------------- I valgkampe går det alt for ofte sådan,

Læs mere

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide 05-2014 / v1.0 1 I. Produktinformation I-1. Pakkens indhold Smart stikkontakt Lyninstallationsguide CD med hurtig installationsvejledning I-2. Frontpanel Strømlysdioder

Læs mere

Kenneth Gøtterup kennet hg@ d r a goe r. dk. Henvendels e vedrørende Dragør Kommune

Kenneth Gøtterup kennet hg@ d r a goe r. dk. Henvendels e vedrørende Dragør Kommune Kenneth Gøtterup kennet hg@ d r a goe r. dk 2014-197755 D a t o : 0 4-0 3-2 01 5 T i ls y n e t Henvendels e vedrørende Dragør Kommune Du har den 1. nov ember 201 3 rettet henv endelse til Statsforv altningen,

Læs mere

Thermografirapport. Bjeld & l.auridsen Thcrmografi A/S Karetmagervej 7A 7000 Fredericia. Udarbejdet af

Thermografirapport. Bjeld & l.auridsen Thcrmografi A/S Karetmagervej 7A 7000 Fredericia. Udarbejdet af Thermografirapport 2010 I l:i le7 Udarbejdet af Bjeld & l.auridsen Thcrmografi A/S Karetmagervej 7A 7000 Fredericia Tlf.: 76 20 75 15-36 16 83 44 www. tr.jeld-lauridsen. dk rd Undersøgdsessted: Thorsager

Læs mere

Vedr.: Orienteringsmøde vedrørende vinduesudskiftning. Sted:

Vedr.: Orienteringsmøde vedrørende vinduesudskiftning. Sted: REFERAT Vedr.: Orienteringsmøde vedrørende vinduesudskiftning Ejendm: E/F Dmmervænget 4-'14 Sted: Strandberg Cafå g Spisehus, Skmagergade 11-15, Rskilde Tidspunkt: 10. april2003, kl. 19.00 Til stede var

Læs mere

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER å under p d l a n k visn e r e ing m en Få Yin ngh a gb Yan TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER KÆ R E L Æ R E R E KÆ R E F O RÆ L D R E Der er meget at glæde sig til... Sommeren de lange lyse som meraftner,

Læs mere

03076.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00. Fredningen vedrører: Holmsland Klit. Domme. Taksations kom miss io nen.

03076.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00. Fredningen vedrører: Holmsland Klit. Domme. Taksations kom miss io nen. 03076.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00 Fredningen vedrører: Holmsland Klit Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 10-01-1964 Fredningsnævnet 12-08-1963 Kendelser Deklarationer

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B FUNDRAISING JDE ØKONOMI PR INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave en forening og for at gøre arbejdet

Læs mere

Ny efterskole - Smededal Efterskole, Mørkøv.

Ny efterskole - Smededal Efterskole, Mørkøv. TORNVED KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4-14 for en delf Mørkøv by - Smededlsgården - Ny efterskole - Smededl Efterskole, Mørkøv. I henhold til kommuneplnloven (lov nr. 287 f 26. juni 1975) fstsættes herved følgende

Læs mere

S/SF-SKAT PÅ BANKER KOSTER 2.000 ARBEJDSPLADSER

S/SF-SKAT PÅ BANKER KOSTER 2.000 ARBEJDSPLADSER Af specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 6 32 13. september 211 S/SF-SKAT PÅ BANKER KOSTER 2. ARBEJDSPLADSER S og SF ønsker en særskat på i alt 2 mia. kr. på banker og andre finansielle virksomheder.

Læs mere

Reglement for bedømmelse af helsager

Reglement for bedømmelse af helsager Reglement for bedømmelse af helsager 1. Udstillinger med konkurrenceklasse I overensstemmelse med artikel 1.4 i F.I.P s. generelle reglement for bedømmelse af eksponater i konkurrenceklassen på F.I.P.

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser 2010 Cirkulære af 20. december 2010 Perst. nr. 049-10 J.nr. 10-5411-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

TIL LEJE I HØRNING. Ejendomsselskabet Vesterkrogen ApS, Es bjerg VESTERKROGEN

TIL LEJE I HØRNING. Ejendomsselskabet Vesterkrogen ApS, Es bjerg VESTERKROGEN TIL LEJE I HØRNING VESTERKROGEN Lej en lejlighed i en nyere skøn, central be lig gen de bo lig be byg gel se i Hørning, det er, hvad Ejendomsselskabet Vesterkrogen ApS Es bjerg, til by der Dem. Bebyggelsen

Læs mere

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAMØDE OM UDEAREALER - 1.MØDE 26. FEBRUAR DAGSORDEN KL. 19.30 KL. 19.45 KL. 19.55 KL. 20.20 KL. 20.35 KL. 20.40 KL. 21.15 KL. 21.45 VELKOMST PRÆSENTATIONSRUNDE

Læs mere

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009 FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 3 29. år gang November 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re

Læs mere

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver - dele - hjælp - møder - medlemshvervning - arrangere - deltage - oprette F JAfd. J.nr. KOP til Aarhus den 23. september 2013 Forslag til Repræsentantskabsmødet &-9. november 2013 Fremsat af Hovedbestyrelsen

Læs mere

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01771.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05 Fredningen vedrører: Rørdal Kirke Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-12-1951 08-01-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01464.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00. Fredningen vedrører: Vinderup Kirke. Domme. Taksatio ns kom missio nen.

01464.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00. Fredningen vedrører: Vinderup Kirke. Domme. Taksatio ns kom missio nen. 01464.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00 Fredningen vedrører: Vinderup Kirke Domme Taksatio ns kom missio nen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 30-01-1951 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening VEDTÆGTER for Frennegårdsparkens Grundejerforening Februar 2010 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Frennegårdsparkens Grundejerforening. Dens hjemsted er på formandens bopæl i Hørsholm Kommune

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser Cirkulære af 20. december 2012 Modst.nr. 040-12 J.nr. 12-5411-18 Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser 2012 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

! " # $ %%$ $ ) ) ! ) '(% + /''(! + ) '(( %% '(( 01 * + + ) + %% '(' '(/ +! % / '(' %% ! %.2!! '((! &!! 0+ +. ) '(( " $ '((3- ) 4!

!  # $ %%$ $ ) ) ! ) '(% + /''(! + ) '(( %% '(( 01 * + + ) + %% '(' '(/ +! % / '(' %% ! %.2!! '((! &!! 0+ +. ) '((  $ '((3- ) 4! Resultatkontrakt Vedrørende Etnisk Erhvervsfremme 1. april 2010-31. december 2013 Journalnummer: Kontraktens parter Region M idtjylland(rm ) Regional U dvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr:5 798

Læs mere

Jeg vil prise dit navn

Jeg vil prise dit navn Jeg vil prise dit navn Vekselsange til messen Gregorianiserende vekselsange til alle tre kirkeårs søn- og helligdage samt Påskeliturgien Udarbejdet af Jette Thomsen Jeg vil prise dit navn Vekselsange til

Læs mere

OVERDREV NEWS. Jf~ 1J~~Vnd. ~dd?r r)7. O ({) c;, (.0 O. at30() 2./ - 0 j. ()!./j(, OO. /L!,OG,oa. AF GÅrLDFffSTEIJU H~, 03,03,()() !:4/~~v S.

OVERDREV NEWS. Jf~ 1J~~Vnd. ~dd?r r)7. O ({) c;, (.0 O. at30() 2./ - 0 j. ()!./j(, OO. /L!,OG,oa. AF GÅrLDFffSTEIJU H~, 03,03,()() !:4/~~v S. Ejerforeningen Sundby Overdrev Den 19. januar 2000 Fra adressen: 2./ - 0 j Hentes storskrald og elektronikskrot den: 03,03,()() O ({) c;, (.0 O Hentes haveaffald den: /L!,OG,oa ()!./j(, OO ~~ Elektroniksk

Læs mere

Earforeningen Amalievej 22 24, H C Ørstedsvej 21. 1. Valg af dirigent. Formanden foreslog Ole Herseth, som blev valgt.

Earforeningen Amalievej 22 24, H C Ørstedsvej 21. 1. Valg af dirigent. Formanden foreslog Ole Herseth, som blev valgt. /2 gav derefter ordet til formanden, Peter Hansen til 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamlingen mandag d. 14. april 1986 Earforeningen Amalievej 22 24, H C Ørstedsvej 21 i man kunne sige velkommen

Læs mere

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM BRUGERVEJLEDNING Import: Prodana Seeds A/S Fåborgvej 248 DK5250 Odense SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INFORMATION OM DERES TRUE-SURFACE VIBRATORY

Læs mere