l e tte ls e r til tje n e s te d o k u m e n te r. Reglem ent I O s t g ^ g ^...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "l e tte ls e r til tje n e s te d o k u m e n te r. Reglem ent I... 41. 159. 229. 315. O s t g ^ g ^..."

Transkript

1 Register I. U dsendelser T je n e s te d o k u m e n te r. Reglem ent IX B. M ateriel. F o rte g n e lse over teknisk m ateriel... Vejledning for b rev sam lere ved b re v sam lin g ssted er u den om deling sam t for b e s ty re re af p o s tin d le v e rin g ss te d e r... B rev p o sttak st p ak k e p o sttak st , T e lefo n ta k st... Te e g ra m ta k s t U denrigsk a v isfo rte g n e ls e....^ « , U denrigsk a v isto rte g n e ls e , , P ostbefordringen i indlan d et P ostforbindelsen til udlandet sam t til F æ rø e rn e og G rø n la n d , 205, 237, 255, 293, 321, P ^ d elin g stid e r i by- og la n d d istrik te rn e o rte g n else over p o s th u s e i D anm ark adefortegnelse for det københavnske postom råde sam t for O dense. Ålborg og Århus med forstæ der Ny udgave af Telefonliste... erso n alet i P o st- og T e le g ra fv æ s e n e t...*... B eretning o g sta tistik Brugstariffen... Erindringsliste for p o s tk o n to re r ngerig et D anm arks H an d els-k ale n d er H åndbog 2... P ostg an g en i p å sk e n m.v... *... telblad og reg ister til O fficielle M e d d e le ls e r l e tte ls e r til tje n e s te d o k u m e n te r. Reglem ent I Rettelser til reglem enter ll-iv... Heglement... F*e9lement IX B... Reglement XII ^ryksagst0rt e g n eisen ejledning for p o s tb u d p e rso n a le t.... ejledning for la n d p o stb u d e... *... aning for p o s te k sp e d itø re r og b rev sam lere... a k k e p o sttak st e*efontakst... :... m s tningstabeller... 13, 23, 35, 41, 47, 53, 71, , , 229, 233, 237, 241, 245, 255, 269, 279, 293, 297, 307, 315, 321, 327, 337,., Te e fo n liste e,egrafsta tio n e r i D anm ark... rvksagsf o rte g n e ls e rugstariffen , 321, ^U rsm eddelelstr 1, 7, 13, , 41, 47, 53, 67, , , 123, 129, 137, 159, , 181, 197,, , 229, 233, 237, 241, 245, 255, 263, 269, 279, , ,,, p n v ers.g t for k o n to ra ssiste n tp e rso n a le t, p o stb u d p erso n alet, la n d p o stb u d p erso n alet og m ontør- og m ekan ik erp erso n alet ^ og Tele O s t g ^ g ^ a n nelseskatak> g are b e stem m elsesreg le m en t (VAB) ^33, 245, 255, C'rkul reskrivelser m.v. A /^ 'n is tra tiv e fu n k tio n e r, p rin c ip p e r f o r... ^ resse'øse fo rsen d elser ' 263* Afd«S 8 e r i n 9 ai sær,l9e breve og p o stk o rt eingsiedere ved postkontorerne efter gennem førelsen af den nye struktur, klassificering af... ec*te midlertidige stillinger... " e'ding af... ^ s k e d s å r s a g e r. re g is tr e rin g a f......, A nm «lte te n ' s a m a r ^ e id s u lv a lg e n e «...*... d te u g e b la d e, d ire k te a fle v e rin g

2 Annoncer, retningslinier for indrykning og afregning a f... Annoncering i U ddannelsesbogen... Annoncering, meddelelser til p ressen vedrørende juleperioden Annoncetillæg indlagt i summarisk anmeldte b lad e... Anvendelse af etatsm æ rket på postautom obiler... Arbejdsgiverbetaling ved ledighed i forbindelse med visse helligdage m.v... 23, Arbejdskonflikten i Sverige , Arbejdsmiljøudvalgets møde, referat a f... 23, 77, 197, 233. A r b e id s p la d s e r (stillinger), d e r sk a l o p r e t t e s e ller n e d læ g g e s i d e n n y e s tru k tu r, o v e rs ig t o v e r Arbejdstidsbestem m elser, arbejdsmiljølovens... A rb e jd s tilr e tte læ g g e ls e, v e d in d fø re ls e a f s o m m e rtid Arbejdsulykker, statistik over A s s iste n tlin je n i T e led iv isio n e n. a f ta le o m re g le r for a n d re p e r s o n a le g r u p p e r s o v e rg a n g til Auktioner over beskadigede forsendelser og ubesørgede g e n sta n d e... Befordringsmiddel på tjenesterejser, godtgørelse for benyttelse af eget Bem andingsplanlægningen... Bemandingsrokering for personale af assistentlinjen... Bemandingsrokering af kontorassistentpersonalet og postbudpersonalet... Beslutnmgsgruppearbejdet. m edarbejderrepræsentanternes tid til deltagelse i 169 Bogbinder- og bogtrykarbeide. udgifter til... Boligtjenestetelefoner Brevbærerdistrikter pr kontrolberegningsresultatet fo r... Brevkasseanlæ g/brevkasser, resultatet af registrering af antal... B revstatistikken... Brochuren -Frimærkesamler -- hvorfor og hvordan? Brochure om bølgeliniefrimærket BR-system et, forbrugsoversigt fra....'... BR-system et, m ånedsregnskab fra... BR-system et. telefoniske forespørgsler vedrørende... Brugervejledning for BR-system et. rettelser og præciseringer til... Brugstariffen og VAB. rettelser til... B ræ ndstofforsyningen... Budget- og regnskabssystem, Postdivisionens... Bygningsvedligeholdelse CEPT's emblem, beskyttelse a f... C hecks, dæ knm gsløse... C hecks, falske... C heckregler, blanketter i forbindelse m ed... Cykel- og knallertgodtgørelse til om delende m edarbejdere... -Dagligt Regnskab- ved terminalkontorer, inddatering af... D elegering , Den supplerende uddannelse for m edarbejdere af assistentlinien... Direktoratet for S tatens Indkøb..., , A, Disciplinære skridt, tilbagekaldelse a t Diverse mindre udgifter, bemyndigelse til at afholde Dokumentfalsk i forbindelse med finske postsp areb an k b ø g er Driftsøkonomiske beregninger... Dyrtidsopsparingsbeløb, udbetaling a f... Dyrtids- og taktregulering af tjenestem andslønninger... Edb-m ånedslønsystem et. oprettelse af en ny lønkode til brug ved ferielønregulering i... Edb-udstyr, købs- og lejeaftaler fo r... Efterlysningsblanketter... Ekstrabude i landposttjenesten, kompensation for brug af sikkerhedssele hhv styrthjelm, til Elektronisk tekstbehandling Emballager, godkendelse a f... Emballage til afsendelse af åbne forsendelser, forsøgsvis godkendelse a f... Emballage til postfo rsen d elser Energiafgifter... Enkelt portoforsendelser, forenklet afregning a f... Epoxy-produkt, ophæ velse af forbud m od Erindringsliste for postkontorer 1980-, rettelse til... Fagprøvede postbudpersonale, personalepolitikken for d e t... Fejltællingsstatistik, suspension a f... 5-års plan ; , FerieGiro...!... Feriegodtgørelse i forbindelse med postarbejderes overgang til månedslønsansættelse F erieregler side

3 F ilm io r te g n e ls e. n y F in a n s lo v e n f o r æ n d r i n g e r i a n t a l g o d k e n d t e s tillin g e r p å F ly tn in g a l r e k l a m a t i o n s k o n t o r e t s l a g e r f u n k t i o n F o lk e s k o le n s a f s l u t t e n d e p r ø v e r, b r o c h u r e r v e d r ø r e n d e F o re n k lin g a f d i s t r i k t s s t y r i n g s s y s t e m e t i b r e v o m d e l i n g s t j e n e s t e n F o r h ø je ls e a l a b o n n e m e n t s b e l ø b v e d r ø r e n d e r e n g ø r i n g F o r k e r t å r s t a l s a n g i v e l s e, h j e m m e f r a n k o s t e m p l e d e f o r s e n d e l s e r m e d... 8 F o rm. A o g fo r m. A r e k v is itio n a f F o rm. B 2 2. æ n d r i n g a f F o rm. F 5. æ n d r i n g a f F o rm. K 8. n y e t i k e t......* K F o rm S 1 (Å b n in g a f e n p o s t g i r o k o n t o ) F o r s i n k e l s e a f l u f t p o s t f o r s e n d e l s e r... * F o r s ø g m e d d e c e n t r a l d a t a b e h a n d l i n g F r a v æ r s s t a t i s t i k F re m s tillin g a f e t r e k l a m e p o s t k o r t m e d d e f r im æ r k e r, d e r u d k o m m e r d e n 13. n o v e m b e r F re m s tillin g a f e n film o m k u n d e b e t j e n i n g.... * F r e m tid ig e o r g a n is a t io n. T e l e v æ s e n e t s 'F r e m t i d e n s T e le k o m m u n ik a tio n - til h v e m - h v o r m e g e t - h v o r n å r - o g» P o s t- o g T e l e r e v y «, f ilm e n e F r i g ø r e l s e s a t t e s t e r... *...*... i F r im æ r k e r, o m b y tn in g a f...r F r im æ r k e s a lg v e d u n d e r l a g t e p o s t h u s e F u n k ti o n s o m r å d e r f r a T e le d iv is io n e n til P o s t d iv is io n e n, o v e r f ø r s e l a f... 1 F u n k tio n s r e g le r, æ n d r i n g a f F æ l l e s l e d e l s e s k o m i t e e r n e s s a m m e n s æ t n i n g F æ l l e s n o r d i s k e f r i m æ r k e r......* G e n o p t a g e l s e a f o v e r f l a d e p o s t u d v e k s l i n g e n m e d P o l e n G i r o in d b e ta h n g s k o r t p å p o s t h u s e n e, f r e m l æ g n i n g a f...x G 'r o in d b e ta l in g s k o r t, u d s e n d e l s e a f G o - f e r ie «, f o l d e r e n H e n s t å e n d e u a f v ik le t f r ih e d p r 1. j a n u a r u s b r e v k a s s e b e s t e m m e l s e r n e... * H v ile tid o g f r i d ø g n h å n d b o g n d e n r ig s k a v i s f o r t e g n e l s e, æ n d r i n g e r i I n d le v e r in g a * t o r s e n d e l s e r til p r æ s t a t i o n s r a b a t H d ry k n in g a f a n n o n c e o m p o s t p a k k e r n d s tillin g a i o v e r f l a d e p o s t u d v ik lin g e n m e d P o l e n n d t r a d e r h a n k e r o g s p a r e k a s s e r n s p e k t i o n o g k a s s e e f t e r s y n, v e d p o s t k o n t o r e r d e r s k a l o m d a n n e s ^ s t r u k s f o r f ø r e r e a f P o s t - o g T e l e g r a f v æ s e n e t s m o t o r k ø r e t ø j e r u *ef o l d e r e n, u n d e r s ø g e l s e o m... ' Jü* * P «r k x le n J u l e p o s t e n... Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z!! I I! I I I " " ^ u l e s t a t i s ti k k e n. r e s u l t a t e t a f r^yk^aæme...;... :... J^a s s e u d b e t a l i n g s k o r t. u d b e t a lin g a f w n t o p l a n æ n d r i n g e r p r 1 *a n u a r... ^ t r a b ø g e r ( e f t e r s y n ) n v o l u t te r a f k u n s t s t o f til g e n t a g e n b r u g u r s u s f o r k o n t o r a s s i s t e n t p e r s o n a l e t...* V r 0 *3 a * b r a n c,s,u k n i n g s m a t e r i e l s a m t v e d l i g e h o l d e ls e a f i l d s l u k k e r e... 2 &5 b e n h a v n s P o s tte r m in a l, ib r u g t a g n i n g a f n y b r e v p o s t a f d e l i n g " d p o s t r u t e r. f a r v e m v. til i n d t e g n i n g a f , ^ a r» d p o s t t e n e s t e n. t i e n e s t e c y k l e r / k n a M e r t e r i a n d p o s t t j e n e s t e n s u d f ø r e l s e u n d e r e k s t r e m t v a n s k e li g e f o r h o l d n d s t r a n s p o r t. p o s t g a n g s æ n d r i n g e r i d e n g e n n e m g å e n d e e 9 rt» m a tio n - f o r D e r e s s k y ld «, f i l m e n e j e d e v o g n e o g f æ l l e s i n d k ø b ^ e v e r in g a f t j e n e s t e d o k u m e n t e r... a lt a f lø n n e t p e r s o n a l e, l ø n u d b e t a l i n g til. v ia d e t c e n t r a l i s e r e d e t i m e l ø n s s y s t e m... 7 V k e l o t t e n e t, f r e m l æ g n i n g a f h æ f t e r p å p o s t h u s e n e... L n f o r h o ld , ^ ngiro, p l a k a t o m n m o d ta g e r s f o r h o ld i f o r b i n d e l s e m e d g r a v id ite t, b a r s e l o g a d o p t i o n a u le r in g a f O m s æ tn i n g s t a b e N e r....*... ^ 7

4 M a s s e fo rse n d e ls e r M ervæ rdiafgift i forbindelse m ed e rs ta tn in g e r Merværdiloven pr. 30. juni ændring a f M etalsplitter m.v. til lukning af brevforsendelser Midlertidige udpegning til visse stillinger pr. 1. juli 1980, spørgsm ål i forbindelse med d en M ultidebiteringssystem et Nummeratørstempel. s tjå let Ny intern information»markedsinformation* Ny p o stb rev k asse Nyt brevpapir N ytårskort Offentlige myndigheders registre, lov om Olieafgift, godtgørelse a f Omdeling af uge- og m ånedsblade O m k o s t n in g e r, f o r e l e v e r m. f l, h e r u n d e r t i m e f o r b r u g i f o r b in d e l s e m e d e l e v e r m. fl.s. s e l v s t æ n d i g e u d f ø r e l s e a f t j e n e s t e, r e g i s t r e r i n g a f Omorganisering af P o ststy relse n O m sætningstabeller, ek sisterende O pgave- og kom petencefordelingen, ændring i... 67, 99, 163 Opslag, formulering a f O ptagelse af statistik over pakker i juleperioden Orientering om p ressen s omtale af P&T-relevante forhold O rganisations- og personaleforhold Organisering af sikkerhedsarbejdet O verenskom stansatte m edarbejdere, efterregulering af løn m.v. til PA-beskytterstem pel i København PA-beskytterstem pel på postanvisninger P akkebesørgelsen... Pakkeom delingstjenesten, tilrettelæ ggelsen a f Pakkeportoen i juleperioden, kontrol m e d... 8 Pakker til udlandet, formularsæt til Pengeseddel og mønt, ny Personalia i dagbladene Personalebevilling for , 137 Personaleom kostninger, data vedrørende Planlægning af automobilindkøb Planlægning og budgettering for , Planlægning og budgettering af p erso n aleresso u rcer Plan- og budgetforudsæ tninger for EDB-centeret P lastposer til emballering af pengesedler, reol til opbevaring a f Postal markedsplan Postanvisningsudvekslingen, med Finland P o stb esty rere ved visse underlagte posthuse, uddannelsen for tjenestem andsansatte... 1 P o stbesørgelsen... 13, 123, 137 Postbesørgelsen, forsinkelser i 'O5 Postbude og landpostbude, lønanciennitet fo r... P ostekspeditørernes Landssammenslutning, overenskom sten m e d... 99, 123 Postelever, antagelse a f Postelever, uddannelsespostkontorer for. samt annoncering efter Postelever, indkomne ansøgninger om antagelse so m P osten fra udlandet, forsinkelser a f Postforbindelsen med Irak og Iran..., 307, 315.Postforbindelsen til udlandet sam t til Fæ røerne og Grønland-, anførte takster for luftpostpakker i... 47, 263 Postforbindelsen til udlandet sam t til Fæ røerne og Grønland«, ændring i... 8 Postgangen pr. 1. juni ' Postgangen i jule- og nytårsperioden 1980/81...; Postgiro-anvisninger og legitimationsskilt..., Postgirofortegnelsen på mikrokort Postgiro-hævekort, falske , 99 Postgirosystem ets 60-års jubilæum... 1 Post gået tabt ved brand i en rutebil Posthusnum re m.v Postkort og tryksagskort, privat frem stillede Postloven, ændring a f... P ost- og Telegrafskolens kurser, time- og dagpenge til deltagere i Postpakker, kvalitetskampagne for bedre emballering a f Postsparebankbog, ny ty s k Postsparebankbøger og P o s tc h eq u e s

5 U v o r \ P o s t s t y r e l s e n, o m o r g a n i s e r i n g e r i P o s t s t y r e i s e n s a f d e l i n g e r, i n t e r n o r g a n i s a t i o n a f P o s t t a k s t e r, æ n d r i n g a f v i s s e a d m i n i s tr a t i v t f a s t s a t t e P o s tt r a f i k k e n, o v e r s ig t o v e r ( t r a f i k k v a r t a l s o v e r s i g t ) P o s t æ n d r i n g e r i d e n g e n n e m g å e n d e l a n d t r a n s p o r t P r iv a te m e d h j æ l p e r e s a d g a n g til a t i n d g å a f t a l e r o m k a p i t a l p e n s i o n P r o c e s f o r l ø b o g r a p p o r t e r i n g m.v v e d r m a r k e d s f ø r i n g e n R e f e r e n c e l i n i e r, f ly tn in g a f u d g i f t s b e m y n d i g e l s e r i f o r b i n d e l s e m e d æ n d r i n g a f R e f e r e n c e l i n i e r f o r p o s t k o n t o r e r, d e r s k a l o m d a n n e s, æ n d r i n g a f... 1 R e g i s t r e r in g a f a f s k e d s å r s a g e r R e g i s t r e r in g a f u f o r u d s e e l i g e m a s s e f o r s e n d e l s e r til b y m æ s s i g e b e b y g g e l s e r p å l a n d p o s t r u t e r R e g le r f o r p o s t b u d e s o v e r g a n g til l a n d p o s t b u d R e g n e m a s k in e r, v e d l i g e h o l d e ls e a f R e g n s k a b s m a t e r i a l e til P o s t g i r o r e v i s i o n e n R e g n s k a b s p r o j e k t e t s o p h æ v e l s e R * W a m e p o 8 tk o r t R e k r u tte r in g o g a v a n c e m e n t f o r k o n t o r a s s i s t e n t e r i T e l e d iv i s i o n e n R e k v i s i ti o n s p r o c e d u r e f o r b r e v p a p i r m.v R e n s e m id d e l til b l.a. r e n s n i n g a f d a g s t e m p l e r s t e l e i o n k a t a l o g e t s f a g r e g i s t e r ( b e s ti l l i n g s s e d l e r ) ~ Kl a f e m b a ll a g e til p o s t f o r s e n d e l s e r S a m a r b e j. d s... n y t ^ ^ a r b e jd s u d v a l g e t (h o v e d u d v a lg e t) r e f e r a t a f a m a rb e jd s u d v a lg e n e, a k tiv ite te n i am arbejdscirkulæ re. ny k om m enteret u d g ave a f... * 89 r j ^ r h e d s f o r a n s t a N n i n g e r k k e rh e d s o rg a m s a tio n e n s d e lta g e ls e 1 p la n læ g n in g e n jp e c ia la r b e jd e r fo r b u n d e t i D a n m a rk, n y o v e re n s k o m s t m e d tillin g san n o n c e rm g. re tn in g slin ie r fo r fru kturarbejdet. T eledivisionen... tru k tu ru d d a n n e ls e n. f a s e 3. lek tio n *... s tru k tu ræ n d rin g e rn e. P o s t d iv is io n e n tru k tu rø e n d rin g e rn e. T e le d iv isio n e n... * , Strukt ur ændringer, optagelse og indsendelse af statistik i forbindelse med., 8 9 S ty re l; sen af Post- og T elegrafvæ senet Suppiei r e n d e f o r b r u g, i n d r a p p o r t e r i n g a f ^Vgedagpenge. forhøjelse af maksimumsbeløbet for , raftale vedrørende enkelt port oordning... * å r l i g e ydelser m.v r ^ S ø g n e h e llig d a g s b e ta lin g til v is s e tim e lø n n e d e m e d a r b e jd e r e akstskilt for pakker, form A * BJediv isio n en. 2. k v a rta ls r a p p o rt edivisionens nye struktur, placering af m edarbejdere i Be e le v e r, a n ta g e l s e a f... e egrammer og ekspresforsendelser, godtgørelse for udbringning a f B f e s t y r e l s e s k o m it e e n B*estyrelseskomiteen. am m ensæ t ningen a f...~ , 327 erminalkontorer. udvidelse af antallet a f ' "^etønninger til kontorfunktionæ rer... 2 ^ ^» n ssy ste m. det cen traliserede... ** 71, melønssystem, det centraliserede, beregning af ATP lft16 lønssystem. et centraliserede, nye lønkoder, æ ndret ATP-beregning ^elønssystem. det centraliserede, aflønning af visse lønm odtagere ^lønssystem. det centraliserede, indrapportering af tjenester f>å grundlovsdagen til ^elønssystem, det centraliserede, uddata fra ^ ^etonssystem. det centraliserede, uddata fra. i forbindelse med skæ ve helligdage i foråret J ^ e l ø n s s y s t e m e t. n y lø n k o d e e n e s t e f r i h e d u d e n l ø n jenestelister, delegering a f nesterejser. godtgørelse for benyttelse af eget befordringsmiddel p å... ø s tlig u n d e r s ø g e l s e *nsp0 rt udgifter ved b esøgsrejser i hjem m et... vogn, brevbærevogn. litra L i_<r'stt>roc:^lure. den flersprogede...*... ^ > a n n e *» e 8 l e d «r m * d e f

6 U d d a n n e ls e a f m a r k e d s m e d a r b e jd e r e i m u ltid e b ite r in g s s y s te m e t U konvoluteret try k sag, u d s e n d e lse a f U n derskriftsforhold m.v U n d ersø g e lse af b re v p o s te n U n iform saftalen...' V e d lig e h o ld e ls e s a rb e jd e r, p å p o s tb y g n i n g e r Vejledning om p o sth u sen es m odtagelse af ch eck s som betalingsm iddel, herunder behandling af dæ kningsløse ch e ck s m.v «, u d s e n d e lse a f V interperioder, om deling i glat fø re... 7 Æ ndringer af b este m m e lsern e vedr. k a s s e d iffe re n c e r Æ ndringer i o p ta g e ls e n af b rev sta tistik k en Årsberetning for II. Forholdet til kunderne. A dresseløse fo rsen d elser...:... C hecks som betalingsmiddel Dansk Radio H jælpefond... Den officielle diskonto n e d s a t Elevbesvarelser, retningslinier for postforsendelse af... Feriem æ rkebøger og ferie-pga. attestation a f...,... Forsendelser, som frem træ der som væ rende sorteret af afsenderen... G odkendelse af en brevkasse... Hjemmefrakosfemplingsmaskiner , , Ju lep o st... M øntreform, ny i Island... Nordisk Posttidskrlft, abonnem ent p å... Overfrankering, til fordel for handicappede flygtninge i S u d a n... Plakat over frimærker, der kan købes på posthusene , 83, 117, 163, Postanvisnings æ ndringer , 246A, 279 Postgirobogen, oplaget brugt o p... Postopkrævningsform ularsæt til pakker... P ost- og Telegrafhåndbogen, reklameskilt for... P ost- og Telegrafhåndbogen, ændring i... Reklam eklicheer... 13, 14, , 47, 53, 67, 71, 77, 78, 90, 100, 105, 110, 118, 129, 138, 159, 163, 169, 170, 175, 182, , 206, 209, 210, 229, 234, 237, 241, 245, 246A, 255, 263, 269, 280, 286, 294, 297, 308, 315, 316, 321, 328, 338 R igstelefonkatalogets fagregister... Salg af kilovarer * Som m ertid... 71, 99, 100, 117, 237 Specialkonvolutter... Standardem ballage, ny... Svarkuponer, ombytning a f Sæ rfredning af visse pattedyr og fugle for iagtåret Sæ rstem pler , 77, , 100, 105, 110, 118, 124, 138, 139, 164, 170, 175, 182, 183, , 209, 210, 219, 229, 233, 242, 246A. 279, 280, 286, 328 Søgnehelligdagsbetaling, m ærkebøger fo r... Takster, ændring af Takstforhøjelser, 2. januar ^ Telefoncentraler, æ ndret områdenummer fra *03* til Telefonbog Lolland-Falster, Møn og Vordingborg Telefonselvvalg, Island og Sovjetunionen... Telefontjenesten, ændring af ta k s te n ;... Telegram tjenesten, ændring af ta k sten Århus Filateliekspedition Post- og teletrafikken med: A n d o r r a Belgien t97 C y p e rn Rnland F orbundsrepublikken T yskland

7 IX Færøerne... riand......v... Khampuchea Dem. R ep... ;...ZZZZZZZZZZZZ'Z... Luxemborg M«r o k k o.. : ; i : ; z ~ M o n a co N e d e rla n d e n e 2 5 ' 209 Norge P o len Spanien * Sverige Tha,la d T je k k o slo v a k ie t '...'...Z Tunesien U n g arn V at.kanstaten...zz.zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz...z. Z......ZZ...!...ZZ... V e n e z u e la... Ø s tr ig side io b III. Den indre tjeneste 9ang- og ankomststempling, reglerne for ^iusager, indsendelse a f v* er, inddragelse a f , 380 ^ 'rkulæreskrivelse. rettelse riftsindtæ gter og d riftsu d g ifter a turaer eller fø lg e se d ler til p a k k e r f r a n k e r i n g e r ^ rkortelser af post- og telegrafekspeditioners navne , Q0r*ortelser.PRG KH-. -PRG 1-..PRG 2«. «PRG 3-. hhv. -PRG 4* ^ d k e n d e ls e s m æ rk e, em ballage fo rsy n et m e d ^ J ^ m efran k o etem p H n g am aak in e r N ^ P S tbreviorsenc,e,ser,ra S torbritannien, ny tillæ g s tje n e s te ,nm rke. som vil kunne g æ ld e som p o rto for jule- o g nytårshilsner. S v e rig e p 8,k> ny form ular til rekapitulation o ver in d b e talte a ker. a d re s s e k o rt m ed v e d h æ n g e n d e konvolu t Pe **:>osisa9* ^hv..t e le g ra fs a g P n rt n a te tie n e s te n - nyt iournallitra p o'rtoforhøjelse for pakker o sem æ rk e r, o p ta g e s i tr y k s a g s fo rte g n e ls e , 48 p ^an v isn in g er.,n d s e n d e,s e a f >in d k a sserin g er, ikke in d lø ste...*... urpakker. b e s te m m e lse rn e fo r ncjard ersta tn in g e n for svie o g sm erte, æ n dring a f Vaer n P 8ta,e* at>qnnement *'... rti'breve o g -pakker, klæ bestrim m el til lukning a f IV. Organisations- og personelforhold Adg Afl 1,1 e evuddannelsen og overgang til assistentlinien, æ n d re t "e<1'e stillinger A ns*,,elsest>reve... Ansø9n'n9er *ra m edarb ide''e af assistentlinien, indkaldelse /^ns ^nin9 om midlertidig udpegning i forbindelse med den æ ndrede organisationsstruktur... 54, 139, 176, 220, 270 Don n'n9er om deltagelse i kursus for postbud- og landpostbudpersonalet De n*e struktur D stale distriktsmyndigheder er æ n d re t

8 Feriekort, for tjenestem æ nd af assistentlinien i postdriften Forstæ rker- eller radiouddannelse, indkaldelse af ansøgninger til Ingeniørdistrikt, ny k o n to rad resse Indkøb, af tap e ter Kursus og fagprøver Lønm odtagernes Garantifond, bidraget til Konsulent stillinger i udviklingslande A»Omdelingstider i b y -o g landdistrikterne«, ny u dgave Postelevuddannelsen for tjenestem æ nd. adgangsprøven til Post- og Telegraf biblioteket Post- og Telegrafvæ senets tekniske bibliotek æ n d ret A P og T s sam arbejdsudvalg (hovedudvalget) følgende sam m ensæ tning S atser for natp en g e..., Skattepligtig indtæ gt m.v. i 1979, oplysningssedler med oplysning o m Teleelevuddannelsen Telerevisionen, ny kontor- og p o stad resse Tjenestefrihed i anledning af Dansk Postforbunds kongres delegeretm øde m.v Udnævnelser og beskikkelser...v Varme og levering af varmt vand m m. til tjeneste- og lejeboliger, afgiften fo r , V irksom hedslederuddannelsens grundmodul, afvikling a f V. Tryksager og m ateriel Avisf lyttebogen Bestillinger af kontormateriel til midlertidig brug i juleperioden Blanket B 48. ny Danske radiostationer Feriebons. udsendelse a f Form ny Frigørelsesm idler... 1, 2, , , 112, 119, 124, 129, 143, , , , 246, 247A. 256, , , , Julem æ rket Juleperioden Katalog 1980 over danske og grønlandske frimærker Lodder, omjustering a f Løbenummerliste til brug i budget- og regnskabssystem et Postgirosystem ets 60-års jubilæum, plakat fo r O Post- og Telegrafhåndbogen udsendelse a f Specialpostkvitteringsliste for værdibreve F Telefonselvvalg til udlandet«, rettelse til VI. Postgangen B eregnede sen e ste indleveringsfrister for julepost til Grønland Luftpost til udlandet O L u ftpostafslutninger til udlandet i p å sk e n og pinsen (60 O v erflad e p o st til u d la n d e t

9 VII. Posthuse og telegrafstationer Postkontorer og telegrafkontorer. B ogense... B ro ag er... Byrum... Fanø... Herritslev... G ræ sted... H'rtshals... Hjallerup... Jyderup J gerspris... Fjellerup ^3erum Rudkøbing Ry R ø d b y... Sindal... Skanderborg... Skælskør... Store-Heddinge , anebjer g - S a m sø... Tølløse. U lfb o rg T e stru p ndleveringspostkontor 1 Hdleveringspostkontor 2... Hdleveringspostkontor 3... Ndleveringspostkontor 11 Ndleveringspostkontor 15 Ndleveringspostkontor 1 6 Ndleveringspostkontor 17.. Ndlevei fr«ngspostkontor 2 1 Ndleveringspostkontor 25. Ndleveringspostkontor 36, A Postekspeditioner. Bed- 'sted Thy... 2 ovst... Farum K asern e SkOdsborg ^ejle ) ^stervig 2 Brey; sarnl>ngssteder, postindleveringssteder og dleveringspostekspedit ioner. A9ers *9ger.. Besser Boi,r derup... ^sbterg 34 r SbønderUp ra Jgde u dborg Fl «altrup. ^ a vrirnmen Heisimgør i H e 's,n g ø r Hor,... Hui å le b æ k 1 Ur^tebaBK Hvam Q Højby Fyn Hørsholm Klim Klokkerholm A Kolding ' Lendum Lyderslev O dense O m ø... 1Q4 R anders Rødby H avn Siem ested Sjørslev...: S k av e too Skovsgård... 2 Søndervig... t71 Tornby Torning... : T ranum Ullerup... ø8 U ndløse Vallensbæk Strand... t5 Vejle Vester-Torup Viem ose Alborg D. T elegrafstationer. Balle Billund Boeslunde Bøvlingbjerg Eskilstrup Farum K a sern e... ; G ad stru p H am pen Harpelunde Havdrup Hjerm Højby Fyn Hårby L angebæ k... 8 Lemming Lille-Skensved M orud O ure...% Regstrup S nertinge......, Sønder-Om m e Tolne V ejstrup... * Ø sterby H avn E. Ekspresudbringning. Dronningmølle Eskebjerg Føllenslev H ornbæ k Humlebæk Jyderup Lunderskov Mørkøv Sejer

10 S n ertin g e Svebølle Tolne... 2 Å lbæ k...;... 2 F. Midlertidige posthuse og telegrafstationer. Postkontor i Balling i anledning af De Danske Spejderkorps Landslejr... Postkontor i Ebeltoft i anledning af De Danske Spejderkorps landslejr... Postkontor i H. C Ø rsted Instituttet i anledning af IPVS-Congress Postkontor i H. C. Ø rsted Instituttet i anledning af VII International C ongress of Phlebology... Postkontor i Hågerup, Fåborg i anledning af DUI LEG og virke s jubilæumslejr... Postkontor i Jæ gerspris i anledning af De Danske Spejderkorps landslejr... Postkontor i Kalundborg i anledning af De Danske Spejderkorps landslejr... Postkontor i Kliplev i anledning af De Danske Spejderkorps landslejr... Postkontor i Københavns Universitet, Amager i anledning af Internationalt Kvinde-Forum Postkontor i Københavns Universitet, Amager i anledning af kongressen»psyko Postkontor i Langeskov i anledning af KFUM -Spejdernes 13. korpslejr Postkontor i Legoland ved Billund Telecentre i Bella C entret i anledning af FN's kvindekonference S o m m e rp o s te k s p e d itio n e r. Henne S tran d Vejers S tran d Brevsaml i ngssteder. Højen Marielyst VIII. O pslag af led ig e stillinger Postm esterstillingen. Allerød G rindsted M aribo Silkeborg Å benrå T elegrafbestyrerstillingen. Abonnentteknisk tje n este Skagen radiotelegrafkontor Teleregion Teletrafiktjenesten G e n e r a ld ire k to ra te t. P o s ts ty r e ls e n. c h e f fo r la n g tid s p la n læ g n in g s s e k r e ta r ia te t G e n e r a ld ire k to ra te t, P o s ts ty r e ls e n. le d e r a f ju rid isk s e k r e t a r i a t , 111 G e n e r a ld ire k to ra te t, P o s ts ty r e ls e n, c h e f fo r p o s tr e v is io n e n 2 5 G e n e r a ld ire k to ra te t, P o s ts ty r e ls e n. c h e f fo r p o s tg ir o re v is io n e n G en erald irek to ratet, P o ststy relse n, adm inistrations - og p e rs o n a le a f d e lin g e n (2) , 2 5 G e n e r a ld ire k to ra te t, P o s ts ty r e ls e n, m a r k e d s a f d e lin g e n (3) G e n e r a ld ire k to ra te t, P o s ts ty r e ls e n. p ro d u k tio n s a fd e lin g e n ( 4 ) , 111 G en erald irek to ratet, T elesty relsen, foreløbig udpegning, l e d e r e... 15, 16, 17 T e le c h e f, Ir O v e rin g e n iø r, Ir ,1 8 4, T e le c h e f, Ir T e le r e g io n s c h e f. Ir T e le tra fik c h e f, Ir A fd e lin g sin g e n iø r, Ir , 2 1 1, K o n to rc h e f. Ir , 211 T e le c h e f, Ir A fd e lin g sin g e n iø r. Ir E d b -d rifts c h e f, Ir In g en iø r, Ir , M a sk in m e s te r, Ir P o s tin s p e k tø r, Ir T e le g ra fin g e n iø r, Ir T e le g ra fin s p e k tø r. Ir , 2 1 2, In g en iø r, Ir , O v e r te le g ra f m e s te r, Ir T e le g ra fin s p e k to r, Ir , 2 1 1, In sp e k tø r, Ir , T e le g ra fin s p e k tø r, Ir , 2 1 0, 2 1 2, In sp e k tø r, Ir M a sk in m e s te r, Ir O v e r te le g ra f m e s te r, Ir , T e le g ra fin s p e k tø r, Ir , 2 1 2,2 1 3, O v e rk o n tro llø r. Ir , O v e rk o n tro llø r, Ir , , 371 O v e r te le g ra f m e s te r, Ir , P o s tfo r v a lte r, Ir O verkontrollør, Ir , 146, , 215, 269, 329, 370 O v e r te le g ra f m e s te r, Ir O v e rk o n tro llø r, Ir , 2 1 1, 2 1 4, O v e r te le g ra f m e s te r. Ir K ontro llø r, Ir , P o s tfo r v a lte r. Ir , 144 K o n tro llø r. Ir , 8 4, 8 5, 8 6, 1 12, 1 44, 147, 176, 2 1 0, 2 1 2, 2 1 3, 2 1 4, 2 2 0, 2 2 2, 2 2 3, 2 4 6, 2 4 7, 2 4 8, , 329, 330, O v e rk o n tro llø r, Ir , 371 P o s tfo rv a lte r, Ir K o n tro llø r, Ir ' , 1 76, T e le g ra f m e s te r, Ir , 2 1 3, O v e r a s s is te n t. Ir , 6 2, , 2 4 8, O v e rm e k a n ik e r, Ir , 269 P o s tv a g tm e s te r, Ir , 177, L æ re r i P o s t - o g T e le g ra fs k o le n, Ir A M a s k in m e s te r, Ir , 264 O v e r a s s is te n t, Ir , 6 1, 6 2, , 144, 145, 176, , 2 4 7, 2 4 9, 2 6 9, 2 9 8, 3 2 9, 3 3 0, 3 7 0, 3 7 1, O v e rm e k a n ik e r, Ir P o s tv a g tm e s te r, Ir , 145, 2 2 1, 2 4 7, 2 7 2, 298 T e g n e r, Ir L in je m e ste r, Ir

11 Overmekaniker. Ir , , 269 Tegner, Ir , 213, 222 Mekaniker, Ir , Postvagtmester, Ir , 113, 145, 177, , , 371 Mekaniker. Ir , 113, 222, 247, 332 postbudformand. Ir , 85, 112, 145, , , 298, 331 Tegner, Ir Mekaniker. Ir Overmontør, Ir , 222 Postbudformand. Ir ,85, 112, 113, 145, 177, 221, 247, 269, 331, Postbureauformand. Ir , 112, 221, 269, 298 D,striktsmontør. Ir »47, 372 Mekaniker, Ir Overmontør. Ir , 223, 372 Overpakmester. Ir , 221,247,269, Postbudformand, Ir Assistenter. Ir , 356 Kontorassistent, Ir , 185, 310, 339, 372 Montør, Ir Montør Ir Overpakmester, Ir , 112, 177, 222, , 371 Afløser tor postbestyrer A " J * * N» lp e re A p o s te le v e r Te leele v er Afløser for p ostb esty rere ved visse underlagte posthuse med omdeling (tagprøvet p o s tb u d p e rs o n a le ) S ru^tører (G rundkursus i sam a rb e jd ssp ø rg sm å l) nstruktører (virksom hedslederuddannelse (Grundmodulet)) 62 Generaldirektoratet. Telestyrelsen, 4. ekspeditionskontor (overassistenter og assistenter)... 3 G eneraldirektoratet, Poststyrelsen. 5 ekspeditionskontor (assistenter og m edhjælpere)... 8 G eneraldirektoratet, Poststyrelsen, direktionssekretariatet (assistenter med 2. del og overassistenter) G eneraldirektoratet. Personaletjenesten (assistenter og m edhjælpere) Generaldirektoratet. Telestyrelsen. 2. teknisk kontor (overassistenter og assistenter) G eneraldirektoratet, Telestyrelsen, 1. teknisk kontor (overassistenter og assistenter) Generaldirektoratet. Telestyrelsen. Telerevisionen (medarbejdere af assistentlinjen) Post- og Telegraf skolen, læ rerhverv , 119 O verpostm esterens kontor (assistenter og medhiælpere) Teleregionerne (overassistenter og assisten ter) Centrale Televirksomheder (overassistenter og assisten ter) Kabelingeniørtjenesten (overassistenter og assistenter) Jernbanepostkontorerne (postbude m.fl. med fagprøve og overpakmestre) 18 Stillingsvurderingsrådets sek retariat Københavns Postterminal (kontrollører og overassistenter) Radioingemørtjenesten (overassistenter og assistenter). 8 Bestyrer af postkontoret i Legoland (kontorassistent) Bestyrer af sommerpostekspeditionen Vejers Strand (kontorassistent) K

FORKYNDER AF KRISTI NÆRVÆRELSE. JUNI 1956 JULI

FORKYNDER AF KRISTI NÆRVÆRELSE. JUNI 1956 JULI FORKYNDER AF KRISTI NÆRVÆRELSE. JUNI 1956 JULI DAGGRY udkommer om Gud vil i Begyndelsen af hver Maaned eller hveranden. Det udgives af nogle Brødre i København og bæres økonomisk af gamle Sandheds-Venner.

Læs mere

A. Almindelige Bestem m elser.

A. Almindelige Bestem m elser. R e g - i s t e r. A. Almindelige Bestem m elser. Side. I. Indlandet. B etingelser for at Postanvisninger kunne udbetales A dressaterne af A fsem lelsesp o sth u set... P osthusenes Revision af R ejsehaan

Læs mere

Processer, logistik, standardisering og containere

Processer, logistik, standardisering og containere Fælles Akutmodtagelse, FAM Processer, logistik, standardisering og containere 11. januar 2013 Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Odense University Hospital FAM Vi skal forholde os til 1. Overcrowding

Læs mere

ALM. BRAND A/S. Alm. sund fornuft DELÅRSRAPPORT BRAND A/S DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2006 ALM.SUND FORNUFT WWW.ALMBRAND.DK

ALM. BRAND A/S. Alm. sund fornuft DELÅRSRAPPORT BRAND A/S DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2006 ALM.SUND FORNUFT WWW.ALMBRAND.DK ALM. BRAND A/S DELÅRSRAPPORT ALM. BRAND A/S DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2006 Midtermolen 7, 2100 København Ø, CVR-nr. 77 33 35 17 Alm. sund fornuft WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT M I n d h o l d s f o r

Læs mere

Få alle fordelene allerede i år med Pension For Selvstændige

Få alle fordelene allerede i år med Pension For Selvstændige Ny bog: "Foss" skriver erhvervshistorien om > 6 7 Prikker til produktivitet Får medarbejrne resultatløn, øges produktiviteten, viser ny DI-unrsøgelse > si 3 MMV'ere un miljøkrav MMV-virksomher stiller

Læs mere

Udbudshåndbog Udbudshåndbog Center for Arbejdsliv 1

Udbudshåndbog Udbudshåndbog Center for Arbejdsliv 1 Udbudshåndbog Udbudshåndbog Center for Arbejdsliv 1 Indhold Indhold... 2 Formål... 3 Udbud generelt... 4 Konkurrencestyrelsens vejledning om tilbudsloven... 6 Firmaets overvejelser... 7 Vejledning til

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

Forældretræning i familier med ADHD - Evaluering af ADHD-foreningens forældretræningsprogrammer Novem ber 2011 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palm es Allé 15 8200 Århus N Forældretræning i familier

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

[,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2

[,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2 [,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2 Novembe r 1 983. INDHOLD : Skolev~senet i Slet her red Komme nta r.. s. 18 af Karl Nie l sen......... s.26 Ude at sv0mme. AE Tom

Læs mere

Betingelser Familieforsikring Familieforsikring N r. 5 0 3 6 S i d e 2 Ind h old sfort egnelse S i d e 3 1. Fæ llesb estemmelser 1.1. S ikred e... 4 1.2. G eog rafisk områd e... 4 1.3. F lytning og risikoforand

Læs mere

Danmark fravælges som investeringsland

Danmark fravælges som investeringsland Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 September 2012 De udenlandske investeringer i Danmark ligger på et lavt niveau sammenlignet med andre lande. Opgør man den estimerede job-skabelse

Læs mere

Virksomheder i netværk - en genvej til viden

Virksomheder i netværk - en genvej til viden Virksomheder i netværk - en genvej til viden - erfaringer fra Industriens Viden- & Kompetencecenter i Kronjylland Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Udgivet af Randers Erhvervs- & Udviklingsråd, 2002. Tekster:

Læs mere

Service frem for discount. tema. Annoncerne vandt valget. kan godt være med. Fire brancheledere står fast:

Service frem for discount. tema. Annoncerne vandt valget. kan godt være med. Fire brancheledere står fast: Nummer 07 / november 2011 Branchemagasin udgivet af Grafisk Arbejdsgiverforening tema digitaltryk i hverdagen Annoncerne vandt valget danmark kan godt være med Fire brancheledere står fast: Service frem

Læs mere

GE N N E MGAN G AF ADMIN I- STRATIVE F ORH OLD VE D-

GE N N E MGAN G AF ADMIN I- STRATIVE F ORH OLD VE D- GE N N E MGAN G AF ADMIN I- STRATIVE F ORH OLD VE D- RØRE N DE TROMME N PwC 10. januar 2011 GENNEMGANG AF ADMINISTRATIVE FOR- HOLD VEDRØRENDE TROMMEN IN D LED N IN G/KOMMIS S ORIU M Hørsholm Kommune har

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009 FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 3 29. år gang November 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re

Læs mere

Danmarks eneste specialmesse for campingfolket. Messehåndbog. Fredag 12., lørdag 13. og søndag 14. februar 2010

Danmarks eneste specialmesse for campingfolket. Messehåndbog. Fredag 12., lørdag 13. og søndag 14. februar 2010 Danmarks eneste specialmesse for campingfolket Messehåndbog Fredag 12., lørdag 13. og søndag 14. februar 2010 akkc.dk/camping2010 1. Velkomst og tjekliste/stikordsregister 2. Vigtige datoer, P-forhold

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4

Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4 Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4 Lør dag den 25. sep tem ber København-Moskva...4 Søn dag den 26. sep tem ber Moskva-Kathmandu....4 Mand ag den 27. sep tem ber Kath mandu og ud

Læs mere

Pris- og serviceguide PRIS OG SERVICE GUIDE 2015

Pris- og serviceguide PRIS OG SERVICE GUIDE 2015 Pris- og serviceguide PRIS OG SERVICE GUIDE 2015 Gældende fra 1. januar 2015 Pris- og serviceguide 2 PÅLIDELIG. NÅR SOM HELST. HVOR SOM HELST. DU BESTEMMER. INTERNATIONALE SERVICES DHL SAME DAY Side 5

Læs mere

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae)

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) Jens-Kjeld Jensen & Henning Bang Madsen J-K. Jen sen & H. B. Madsen: Two spe ci es of Bumblebees bre ed on the Faroe Islands (Hymenoptera,

Læs mere

LOK~LHISTORISK TIDSSKRIFT FOR L0GST0R OG OMEGN 2.Arg. NR. 3. Fe br ua r 1 98 3.

LOK~LHISTORISK TIDSSKRIFT FOR L0GST0R OG OMEGN 2.Arg. NR. 3. Fe br ua r 1 98 3. LOK~LHISTORISK TIDSSKRIFT FOR L0GST0R OG OMEGN 2.Arg. NR. 3 Fe br ua r 1 98 3. I NDBOLD: Fa5te1a vn5baden.... 5.42 Ko mme nt a r........... 5. 34 Hvor fo r hedde r det 5adan? Fri1uf t55cene n....... 5.35

Læs mere

CSR-KRAV VED OFFENTLIGE UDBUD ER UNØDVENDIGT BYR- DEFULDE OG BEGRÆNSER KONKURRENCEN

CSR-KRAV VED OFFENTLIGE UDBUD ER UNØDVENDIGT BYR- DEFULDE OG BEGRÆNSER KONKURRENCEN Af erhvervsjuridisk seniorkonsulent Henriette Kinnunen Direkte telefon 33 45 60 33/28 89 21 33 18. august 2011 CSR-KRAV VED OFFENTLIGE UDBUD ER UNØDVENDIGT BYR- DEFULDE OG BEGRÆNSER KONKURRENCEN Igennem

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden LOKAL NYTTEN CO2-neutralt lokalsamfund Akvarel fra Træden Idrætten Kirkelige arrangementer Lo kal rå det Miraklet i marts Historiske be mærk nin ger Månedens digt Rejsebrev fra Indien Tro el strup Gam

Læs mere

Alm. Brand A/S Å rs rap p o rt 2 0 0 6 - P re s s e Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand F o rs i k ri ng Alm. Brand L i v o g P e ns i o n K j ø b e nh av ns k e R e De fem mål

Læs mere

Nikons guide til digital fotografering med DIGITALKAMERA

Nikons guide til digital fotografering med DIGITALKAMERA Dk Nikons guide til digital fotografering med DIGITALKAMERA Dokumentation til dette produkt Dokumentationen for dette produkt omfatter manualerne nævnt nedenfor. Læs venligst alle instruktioner grundigt.

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten LOKAL NYTTEN Svensk som mer Na turens spi se kam mer Sportsfesten Idrætten Kirkelige ar ran ge men ter Lo kal rå det Fuglefri industrigulve Månedens digt Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den År

Læs mere

53 Maj 2007. Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening. STORHØJ Beboerforening. den 19. april 2007

53 Maj 2007. Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening. STORHØJ Beboerforening. den 19. april 2007 Nyt fra STORHØJ Beboerforening 53 Maj 2007 Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening den 19. april 2007 Ved navne op råb kon sta tere des, at 15 med - lem mer var rep ræ sen teret, her af 0

Læs mere